Raport roczny. Annual Report. Boryszew SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny. Annual Report. Boryszew SA"

Transkrypt

1 Raport roczny Annual Report Boryszew SA

2

3 Raport Roczny 2005 Boryszew SA Annual Report 2005 Boryszew SA

4

5 Spis treêci Contents 1. List Prezesa Zarzàdu do Akcjonariuszy W adze spó ki Zarzàd Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Charakterystyka Grupy Kapita owej Boryszew SA Struktura Grupy na dzieƒ sporzàdzenia raportu Lokalizacja zak adów i spó ek Grupy Opis dzia alnoêci najwa niejszych spó ek Grupy Kapita owej Boryszew w podziale na g ówne bran e Chemia poliestry i polimery Aluminium i jego stopy Miedê i jej stopy Cynk i o ów Materia y budowlane i pozosta a dzia alnoêç produkcyjna Dzia alnoêç handlowa Rozwój Grupy Kapita owej Boryszew w 2005 roku Przej cie kontroli nad Grupà Impexmetal Inwestycje kapita owe Inwestycje rzeczowe Kalendarium budowy Grupy Boryszew Relacje z inwestorami oraz stosowanie zasad corporate governance Wyniki finansowe Grupy Kapita owej Opinia niezale nego bieg ego rewidenta Dane teleadresowe Letter from the President of the Management Board Governing bodies Management Board Supervisory Board General Meeting Business Profile of Boryszew Group Group structure Location of Group entities Overview of the largest Group companies by business segment Chemicals polyesters and polymers Aluminium and its alloys Copper and its alloys Zinc, lead and their alloys Construction materials and other production activity Trading activity Development of Boryszew Group in Acquisition of Impexmetal Group Equity investments Capital investments Evolution of Boryszew Group calendar Investor relations and corporate governance rules Financial results of the group Independent auditor s opinion Contact information...77

6

7 List Prezesa Zarzàdu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board

8

9 List Prezesa Zarzàdu do Akcjonariuszy Szanowni Paƒstwo, 2005 rok z pewnoêcià zapisze si jako wyjàtkowy w historii Boryszew SA. Spó ka przeprowadzi a bowiem udanà akwizycj Impexmetal SA. Dzi ki tej operacji oraz planom dalszej konsolidacji obu spó ek mamy do czynienia z rzeczywistym prze omem w rozwoju Boryszewa. Spó ka do àczy a do grona najwi kszych grup przemys owo-handlowych, jednej z najwi kszych organizacji biznesowych w Polsce. Dobrà ilustracjà, zwiastunem tego potencja u, jest wejêcie akcji Boryszewa w sk ad WIG20, najbardziej presti owego indeksu warszawskiej Gie dy Papierów WartoÊciowych. W ten sposób spó ka do àczy a do grona firm o najwi kszej kapitalizacji, stajàc si jednym z najpowa niejszych podmiotów na rodzimym rynku kapita owym. Wszystkie dzia ania, prowadzone w spó ce w 2005 r., by y podporzàdkowane restrukturyzacji i konsolidacji struktur spó ek, zwi kszaniu samodzielnoêci biznesowej podmiotów zale nych oraz wdra aniu takich procedur ich bud etowania i controllingu, które zagwarantujà popraw wyników operacyjnych oraz rentownoêci. A tak e uczynià te podmioty bardziej przewidywalnymi i sterowalnymi. I, oczywiêcie, wzmocnià ich pozycj konkurencyjnà i rynkowà. Tym posuni ciom towarzyszy, majàca si ku koƒcowi, budowa kilkunastoosobowego zespo u, który kieruje Boryszewem i Impexmetalem. B dzie on zarzàdzaç ca à organizacjà w sposób w aêcicielski, szczególnie na poziomie strategii, finansów, polityki kadrowej, inwestycyjnej i rozwojowej. Mo emy zatem mówiç o precyzyjnie zdefiniowanej, systemowej racjonalizacji naszych dzia aƒ, o synergii wdra anych przedsi wzi ç restrukturyzacyjnych, których strategicznym celem jest stworzenie zintegrowanych jednostek biznesowych, wpisanych w czytelnà i przejrzystà dla otoczenia struktur ca ej grupy. A w ostatecznym rozrachunku, rzecz jasna, wzrost wartoêci Boryszewa dla inwestorów. 6 7 Dla tych ostatnich wa ny jest nie tylko kurs akcji. Liczy si równie transparentnoêç spó ek, przestrzeganie przez nie zasad dobrych praktyk oraz adu korporacyjnego. W Radzie Nadzorczej zasiadajà niezale ni cz onkowie, gwarantujàcy obiektywizm nadzoru w aêcicielskiego i eksperckà analiz ka dego pomys u biznesowego w trosce o interes akcjonariuszy. W najbli szych latach chcemy nadal koncentrowaç si na bran ach, w których jesteêmy bàdê liderami rynkowymi, bàdê czo owymi graczami. Oprócz rozwoju organicznego, planujemy tak e akwizycje. B dà one rozpatrywane g ównie pod kàtem wzmacniania integracji pionowej oraz poszerzania rynków zbytu jednostek biznesowych, dzia ajàcych w ramach ca ej organizacji. Jak wspomnia em, zbudowaliêmy trwa e i mocne fundamenty rozwoju. Za intensywnà prac przy ich konstrukcji chcia bym podzi kowaç w imieniu Zarzàdu Boryszew SA oraz swoim w asnym wszystkim Pracownikom spó ki, jej Akcjonariuszom, Klientom oraz Partnerom biznesowym. Krzysztof S dzikowski Prezes Zarzàdu

10

11 Letter from the President of the Management Board Dear Shareholders, The year 2005 will definitely be remembered as an exceptional one for Boryszew SA. The Company completed a successful acquisition of Impexmetal SA. As a result of this operation and the plans concerning further consolidation, we will see a real turning point in the development of our organization. The Company joined the group of the largest domestic industry corporations and became one of the largest business organizations in Poland. The inclusion in the prestigious WIG20 index of the Warsaw Stock Exchange is a good reflection of the Company s potential. Our Company now belongs to the most important companies with the highest market capitalization. In 2005, all our efforts were aimed at the alignment and consolidation of the company structure, increasing the independence of our subsidiaries, as well as the implementation of budgeting and controlling procedures so as to guarantee improvement in operating results and profitability. As a result of these measures, the Group entities should also become more predictable and easier to control, while strengthening their competitiveness and market position. This is supported by the creation of a strong management team composed of over a dozen people who in the future will lead the merged entity. This group will manage the whole organization, focusing especially on strategy, finance, employment, capital expenditures and development. In doing all this, our goal is to follow a precisely defined, rational course of action and to achieve synergies in the implemented restructuring processes that are focused on the creation of integrated business units operating within a transparent and clear group structure. The ultimate objective is, obviously, to secure the shareholder value enhancement. 8 9 However, it is not only the share price that matters to the shareholders. Concurrently, transparency and conformity with the rules of corporate governance are important, too. In this field, we have also made progress. We have redeemed own shares and introduced independent members to the Supervisory Board so as to guarantee fair corporate governance. Moreover, we have started to analyze each business idea in a professional manner taking into account the shareholders interest. Over the next several years, we still want to focus on those business lines where we are leaders or significant players. Apart from the organic growth, we plan further acquisitions. They will be considered with a view to strengthening the vertical integration and expanding the target markets of our business units. As already mentioned, we have built a strong and solid basis for continued growth. I would like to take this opportunity to thank on behalf of Boryszew s Management Board and of myself all the Employees, Shareholders, Customers and Business Partners for their tremendous effort and contribution to this achievement. Yours sincerely, Krzysztof S dzikowski President of the Management Board

12

13 W adze spó ki Governing bodies

14 Zarzàd Management Board Krzysztof S dzikowski Piotr agowski Krzysztof S dzikowski Prezes Zarzàdu od 11 lipca 2005 r., Krzysztof S dzikowski wykszta cenie zdoby w Polsko-Niemieckiej Szkole Zarzàdzania ódê/mannheim oraz Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W ostatnich latach by m.in. wiceprezesem CTL Logistics SA w Warszawie, prezesem Zarzàdu Frantschach Âwiecie SA, cz onkiem Zarzàdu Pfleiderer AG w Niemczech, prezesem Zarzàdu Pfleiderer AG w Warszawie, prezesem Zarzàdu KGHM Polska Miedê SA. Zasiada oraz zasiada w radach nadzorczych wielu znanych spó ek. Piotr agowski Cz onek Zarzàdu od 9 wrzeênia 2005 r., Piotr agowski uzyska tytu magistra na Wydziale Zarzàdzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ostatnie cztery lata by dyrektorem w Pekao Access, gdzie odpowiada przede wszystkim za projekty zwiàzane z prywatyzacjà i restrukturyzacjà. WczeÊniej odpowiada za logistyk w ZPW w Grajewie i ZPW Prospan w Wieruszowie oraz by dyrektorem inwestycyjnym w Creditanstalt SCG Fund Management. Krzysztof Adamski Cz onek Zarzàdu od 7 listopada 2005 r., Krzysztof Adamski ukoƒczy Wydzia Finansów i Statystyki SGH (dawna SGPiS). Od 4 kwietnia 2002 roku jest cz onkiem zarzàdu i dyrektorem finansowym Impexmetal SA. WczeÊniej pracowa w Przedsi biorstwie Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie, m.in. na stanowisku g ównego ksi gowego. Ponadto Krzysztof Adamski obejmowa stanowiska w obszarze finansów i ksi gowoêci w Animex SA oraz Bauma SA. Krzysztof S dzikowski i Piotr agowski pe nili swoje funkcje do dnia 30 czerwca 2006 r. Krzysztof S dzikowski President of the Management Board since July 11, 2005 Krzysztof S dzikowski graduated from the Polish- German Management School in ódê/mannheim and the Technical and Agronomical Academy in Bydgoszcz. Over the past years, he held the positions of: Vice-President of CTL Logistics in Warsaw, President of the Management Board of Frantschach Âwiecie SA, Member of the Management Board of Pfleiderer AG in Germany, President of the Management Board of Pfleiderer AG in Warsaw, President of the Management Board of KGHM Polska Miedê SA. Krzysztof S dzikowski has served as a Member in Supervisory Boards of many noted companies. Piotr agowski Member of the Management Board since September 9, 2005 Piotr agowski is a graduate of the Warsaw University and received a master s degree in management. During the last 4 years, as a Director at Pekao Access, he was in charge of privatization and restructuring projects. Earlier in his career, he specialized in logistics at ZPW in Grajewo and ZPW Prospan in Wieruszów. Moreover, he held the position of Investment Director at Creditanstalt SCG Fund Management. Krzysztof Adamski Member of the Management Board since November 7, 2005 He graduated from the Faculty of Finance and Statistics at the Warsaw School of Economics. Since April 4, 2002, he has held the positions of a Member of the Management Board and the Financial Director of Impexmetal SA. Earlier, he worked at Drilling and Mining Works in Warsaw, among other positions, as the Chief Accountant. Moreover, Krzysztof Adamski worked in finance and accounting at Animex SA and Bauma SA. Krzysztof S dzikowski i Piotr agowski carried out their functions until June 30, Krzysztof Adamski

15 Rada Nadzorcza Supervisory Board Zygmunt Urbaniak 61 lat Przewodniczàcy Jest absolwentem Wydzia u Ekonomii Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu. Ukoƒczy kurs dla kandydatów na cz onków rad nadzorczych spó ek Skarbu Paƒstwa. Od 1999 roku z oko orocznà przerwà pe ni funkcj przewodniczàcego Rady Nadzorczej Boryszew SA. W przesz oêci by przewodniczàcym Rady Nadzorczej Zak adów Naprawczych Taboru Kolejowego w OleÊnicy oraz zasiada w radach nadzorczych spó ek kontrolowanych przez Boryszew SA. Roman Krzysztof Karkosik 55 lat Jest najwi kszym inwestorem indywidualnym na warszawskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych, a tak e twórcà jednej z najwi kszych grup przemys owych w Polsce. Przygod z biznesem rozpoczà pod koniec lat 70., otwierajàc bar w Czernikowie. W 1991 roku za o y firmy Unibax i Unipet, produkujàce butelki z tworzyw sztucznych. Dwa lata póêniej zaczà inwestowaç na gie dzie w akcje Banku Âlàskiego. Kupowa papiery firm niedowartoêciowanych przez rynek, restrukturyzowa je i pomna a ich wartoêç. Pod koniec lat 90. zaczà skupowaç udzia y Zak adów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew SA. Jako inwestor strategiczny zapoczàtkowa dynamiczny rozwój spó ki. Przej cia przedsi biorstw produkcyjnych z bran y po àczone z ich restrukturyzacjà, fuzje oraz organiczny wzrost sprzeda y firm Grupy przyczyni y si do poprawy wyników. WartoÊç akcji spó ki wzros a wielokrotnie. Roman Karkosik jest te akcjonariuszem m.in. Alchemii i Skotanu. Zygmunt Urbaniak, 61 years old Chairman Zygmunt Urbaniak is a graduate of the Faculty of Economy at the Nicolaus Copernicus University in Toruƒ. He completed a course for candidates to supervisory boards of companies with the state treasury as the single shareholder. Since 1999, with approximately one year s break, he has held the position of the Chairman of Boryszew s Supervisory Board. Earlier, he had been the Chairman of the Supervisory Board at Rail Services in OleÊnica. Moreover, he served as a member of the Supervisory Boards at Boryszew s subsidiaries. Married, two daughters. Roman Karkosik, 55 years old Roman Karkosik is the largest individual investor in the Warsaw Stock Exchange and the founder of of the largest industry groups in Poland. He started his business adventure in the late 70 s, opening a drink-bar in Czernikowo. In 1991, he founded Unibax and Unipet companies, producing PET bottles. Two years later, he began to invest in the stock market in the shares of Bank Âlàski. He was buying undervalued companies, restructuring them and multiplying their value. In the late 90 s, he started buying shares of Boryszew SA. As a strategic shareholder, he initiated the remarkable development of the company through acquisitions of production companies in the same industry segment, followed by their restructuring, mergers and organic growth, which drove up the Group s financial results. The value of the companies increased by many times. In January 2005, Boryszew Group acquired WSE-listed Impexmetal, creating one of the largest industry groups in Poland. Mr. Karkosik is also a major shareholder of WSE-listed Alchemia SA and Skotan SA

16 Rada Nadzorcza Supervisory Board Adam Cich 38 lat W 1993 roku ukoƒczy Wydzia Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdaƒskiego, a w 1997r. Wydzia Zarzàdzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ma dyplom ukoƒczenia studiów MBA na Uniwersytecie Illinois. W 1993 roku rozpoczà prac w Henkel Polska SA. Kierowa tam zespo em przedstawicieli handlowych w Polsce pó nocnej. Od 1996 roku pracuje w Electroluksie. Najpierw na stanowisku dyrektora sprzeda y, nast pnie dyrektora generalnego Electrolux Polska Urzàdzenia Domowe, a obecnie w Electrolux Central & Eastern Europe (Wiedeƒ) jest zarzàdzajàcym wszystkimi dzia aniami koncernu w segmencie produktów pralniczych. Krzysztof Szwarc 72 lata Jest absolwentem Wydzia u Handlu Zagranicznego w Szkole G ównej Planowania i Statystyki (teraz SGH) w Warszawie w zakresie ekonomiki i planowania finansów. Uzyska tak e absolutorium na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Prac zawodowà rozpoczà w Centrali Importowo-Eksportowej Impexmetal jako kierownik dzia u. Póêniej zosta dyrektorem ekonomicznym, a nast pnie dyrektorem naczelnym. W latach by attaché handlowym w Londynie, a w latach radcà handlowym w Biurze Radcy Handlowego w Montrealu. Przez 8 lat ( ) sprawowa funkcj prezesa Zarzàdu BRE Banku SA (dawny Bank Rozwoju Eksportu SA). W latach by przewodniczàcym Rady Nadzorczej BRE Banku, obecnie jest jej cz onkiem. Zasiada w radach nadzorczych m.in. Soko ów SA, UNITRA SA. Adam Cich, 38 years old Adam Cich graduated from the Foreign Management Faculty at the Gdaƒsk University in 1993 and from the Management Faculty at the Warsaw University in He also received an MBA Diploma from the Illinois University / Warsaw University in In 1993, he joined Henkel Polska SA as the head of sales representatives in the North of Poland. Since 1996, he has worked at Electrolux, beginning from the position of a Sales Manager, through the CEO of Electrolux Polska Home Appliances and now at Electrolux Central & Eastern Europe (Vienna) as the manager of all activities of the corporation in the washing product line. Krzysztof Szwarc, 72 years old Krzysztof Szwarc graduated from the Foreign Trade Faculty at the Warsaw School of Economics and Economy Faculty at the Warsaw University. His professional experience began at Impexmetal Import-Export Conglomerate, as a department director, finance director and then as the general manager. Between he was a trade attaché in London, and between a trade advisor in Montreal. In the years he held the position of the President of the Management Board of BRE Bank SA. Between he was the Chairman of the Supervisory Board of BRE Bank, and currently is still its member. He also serves as a member of other supervisory boards, including Unitra SA.

17 Rada Nadzorcza Supervisory Board Krzysztof Robert Sobolewski 38 lat Ukoƒczy Wydzia Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1997 roku uzyska dyplom MBA na Uniwersytecie Calgary w Kanadzie. W latach pracowa jako specjalista w Banku PKO BP w Departamencie Inwestycji Kapita owych. Nast pnie, od lipca 1996 do lutego 1998 r., by zatrudniony w MC Concordia Sp. z o.o. na stanowisku mened era. Od marca 1998 r. do stycznia 2002 r. pracowa jako Associate, a nast pnie Principal w Credit Suisse First Boston Private Equity w Londynie. Zajmowa stanowisko dyrektora w TDA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. By cz onkiem Rady Nadzorczej Gamet Sp. z o.o., a nast pnie cz onkiem zarzàdu tej spó ki. Od sierpnia 2002 r. do paêdziernika 2004 r. sprawowa funkcj prezesa zarzàdu Gamet Akcesoria Sp. z o.o. Od listopada 2003 r. prowadzi w asnà dzia alnoêç gospodarczà firm Coastline Ventures. Przedmiotem jej dzia alnoêci sà us ugi doradztwa w zakresie prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i doradztwa finansowego. W latach cz onek Rady Nadzorczej Opoczno SA, w latach cz onek Rady Nadzorczej Grupa K ty SA, w latach cz onek Rady Nadzorczej Majewski SA. Od grudnia 2005 roku cz onek Rady Nadzorczej Impexmetal SA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew SA w dniu 6 czerwca 2006 roku powo a o do sk adu Rady Nadzorczej Boryszew SA Pana Adama Che chowskiego, Panià Cweti Czy yckà, Pana Romana Karkosika oraz Pana Arkadiusza Kr la. Krzysztof Robert Sobolewski w dniu 6 czerwca 2006 roku z o y rezygnacj z Rady Nadzorczej Boryszew SA. Krzysztof Robert Sobolewski, 38 years old Krzysztof Robert Sobolewski is a graduate of the Neo-Philology Faculty at Adam Mickiewicz University in Poznaƒ. In 1997 he received an MBA Diploma at Calgary University in Canada. Between he was employed as an analyst at the Capital Investment Department at Bank PKO BP. Then, from July 1996 until February 1998 he worked as a manager at MC Concordia Sp. z o.o. Starting from March 1998 until January 2002, he served as an Associate and then a Principal at Credit Suisse First Boston Private Equity in London. He held the position of a Director at TDA Investment Fund. He was a member of the Supervisory Board of Gamet Sp. z o.o., where he also served as a Member of the Management Board. From August 2002 until October 2004 he was the President of the Management Board of Gamet Akcesoria Sp. z o.o. Since November 2003, he has been running his own business under he name of Coastline Ventures, which is focused on business and financial advisory. In years he was a Member of the Supervisory Board of Opoczno SA, between , a Member of the Supervisory Board of K ty Group SA, and between , a Member of the Supervisory Board of Majewski S.A. Since December 2005 he holds the position of a Member of the Supervisory Board of Impexmetal SA. On 6 June 2006, the Ordinary Shareholder Meeting of Boryszew SA appointed Mr. Adam Che chowski, Ms. Cweti Czy ycka, Mr. Roman Karkosik and Mr. Arkadiusz Kr el to the Supervisory Board of Boryszew SA. On June 6, 2006 Krzysztof Robert Sobolewski resigned from the Supervisory Board of Boryszew SA

18 Walne Zgromadzenie Struktura akcjonariatu Boryszew SA na dzieƒ sporzàdzenia raportu (20 maja 2006 r.) Ogólna liczba akcji Ogólna liczba g osów Kapita zak adowy (w z ) ,7 Liczba akcji Procent kapita u Liczba g osów Procent g osów Roman Karkosik* , ,99 ING Nationale-Nederlanden OFE , ,69 Pozostali , ,32 RAZEM w tym uprzywilejowane , ,83 * wraz z podmiotem zale nym R. Karkosik posiada akcji, co stanowi 66,58% udzia u w kapitale.

19 General Meeting Boryszew s shareholder structure at a day of the report (May 20, 2006) Number of shares outstanding 62,686,547 Number of votes outstanding 62,949,097 Share capital 6,268,654.7 No of shares % of equity No of shares % of shares Roman Karkosik* 41,540, % 41,540, % ING Nationale Nederlanden OFE 4,212, % 4,212, % Other 16,933, % 17,196, % TOTAL 62,686,547 62,949,097 - of which preferred shares 262, % 525, % * jointly with one of his subsidiary companies, Mr. Karkosik holds 41,739,890 shares, representing 66.58% of the share capital 16 17

20

21 Charakterystyka Grupy Kapita owej Boryszew SA Business profile of Boryszew Group

22 Struktura Grupy na dzieƒ sporzàdzenia raportu (20 maja 2006 r.) Schemat ilustrujàcy uk ad Grupy Kapita owej Boryszew SA pokazuje najwa niejsze spó ki wraz z powiàzaniami w aêcicielskimi. Udzia procentowy w kapitale zak adowym pokazany jest jako udzia sumaryczny z punktu widzenia podmiotu dominujàcego. Roman Krzysztof Karkosik 66,27% BORYSZEW Oddział Huta Oława Impexmetal 61,9% Oddział Sochaczew Aluminium Konin 94,6% Oddział Elana Kuag Baterpol Elana 91,2% NPA Skawina Kuag Elana Kuag ZM Silesia Elana Elana PET Hutmen 66% Elana Energetyka Izolacja Matizol Impex Łożyska 97,2% Zagraniczne spółki handlowe HMN Szopienice 61,8% WM Dziedzice 91,3% Izolacja Jarocin 26,2% ZTiF Złoty Stok 70% Nylonbor aluminium miedź materiały budowlane i pozostałe handel cynk i ołów dystrybucja i sprzedaż energii chemia i poliestry

23 Group structure at a day of the report (May 20, 2006) The chart below shows the most important Group companies and their mutual ownership relations. The stakes in equity are shown on an aggregate basis from the point of view of the dominant entity. Roman Krzysztof Karkosik 66.27% BORYSZEW Huta Oława Division Impexmetal 61.9% Sochaczew Division Aluminium Konin 94.6% Elana Division Kuag Baterpol Elana 91.2% NPA Skawina Kuag Elana Kuag ZM Silesia Elana 20 Elana PET Hutmen 66% 21 Elana Energetyka Izolacja Matizol Impex Łożyska 97.2% Foreign trade companies HMN Szopienice 61.8% WM Dziedzice 91.3% Izolacja Jarocin 26.2% ZTiF Złoty Stok 70% Nylonbor aluminium copper construction materials and other products trading zinc and lead energy distribution and sales chemicals and polyesters

24 Schemat ilustrujàcy uk ad Grupy Kapita owej Boryszew SA pokazuje najwa niejsze spó ki wraz z wartoêcià ich sprzeda y* w 2005 roku. Udzia procentowy w kapitale zak adowym pokazany jest jako udzia sumaryczny z punktu widzenia podmiotu dominujàcego. BORYSZEW Oddział Elana Oddział Sochaczew Oddział Huta Oława Impexmetal 853 Kuag Elana Elana Energetyka Elana PET Izolacja Matizol Złoty Stok 75% 91,18% 91,25% 97,48% 61,77% 94,37% 65,99% Hutmen Aluminium Konin HMN Szopienice Impex Łożyska WM Dziedzice NPA Skawina Baterpol ZM Silesia Zagraniczne spółki handlowe 100 Wartość sprzedaży w 2005 r. w mlionach złotych * nie skorygowana o transakcje wewnàtrz grupy

25 The chart below shows the most important companies and their sales* value in The stakes in equity are shown on an aggregate basis from the point of view of the dominant entity. BORYSZEW Elana Division Sochaczew Division Huta Oława Division Impexmetal 853 Kuag Elana Elana Energetyka Elana PET Izolacja Matizol Złoty Stok 75% 91,18% 91,25% 97,48% 61,77% 94,37% 65,99% Hutmen Aluminium Konin HMN Szopienice Impex Łożyska WM Dziedzice NPA Skawina Baterpol ZM Silesia Foreign trade companies 100 Sales value in 2005 (PLN million) * not adjusted for intra-group transactions

26 Lokalizacja najwa niejszych zak adów i spó ek Grupy w Polsce Toruń (Oddział Elana, Elana PET, Elana Energetyka) Konin (Aluminium Konin Impexmetal) Warszawa (Impexmetal, biuro Boryszew SA) Sochaczew (Oddział Sochaczew, siedziba Boryszew SA) Wrocław (Hutmen) Oława (Oddział Huta Oława) Złoty Stok (ZTiF Złoty Stok) Katowice (HMN Szopienice, ZM Silesia, Baterpol) Skawina (NPA Skawina) Gorlice (Izolacja Matizol) Czechowice-Dziedzice (WM Dziedzice)

27 Location of the most important Group s entities in Poland Toruń (Elana Division, Elana PET, Elana Energetyka) Konin (Aluminium Konin Impexmetal) Warszawa (Impexmetal, Boryszew SA office) Sochaczew (Sochaczew Division, Boryszew SA Headquarters) Wrocław (Hutmen) Oława (Huta Oława Division) Złoty Stok (ZTiF Złoty Stok) Katowice (HMN Szopienice, ZM Silesia, Baterpol) Skawina (NPA Skawina) Gorlice (Izolacja Matizol) Czechowice-Dziedzice (WM Dziedzice)

28 Opis dzia alnoêci najwa niejszych spó ek Grupy Kapita owej Boryszew w podziale na g ówne bran e Overview of the largest Group companies by industry segment Udział poszczególnych wyrobów w strukturze sprzedaży Oddziału Elana w 2005 roku. Elana Division s sales structure by product in Towary i materiały 15,8% Goods 15.8% Pozostałe 2,5% Other 2.5% Włókna cięte 26% Staple fibre 26% Włókna ciągłe 15,7% Filament yarn 15.7% Granulat PET 40% PET granulate 40% Chemia poliestry i polimery Produkcja poliestrów w Grupie Kapita owej Boryszew obejmuje w ókna ci te, w ókna ciàg e i polimer PET. Polimer PET jest stosowany g ównie do produkcji jednorazowych butelek do napojów tzw. PET. Jako materia o du ej odpornoêci na wysokie temperatury jest równie wykorzystywany do pasteryzowania i do produkcji noêników multimedialnych oraz folii specjalnego przeznaczenia w kuchenkach mikrofalowych, na ekrany monitorów oraz do opakowaƒ barierowych i zwrotnych. Dominujàcà rol w produkcji odgrywajà kraje azjatyckie wytwarzajàce ponad po ow produkcji Êwiatowej. Obecnie zainstalowane moce wytwórcze na Êwiecie przekraczajà popyt o 25 30%, a wi c mimo optymistycznych prognoz, mówiàcych o rocznym 8-10% wzroêcie rynku do 2012 roku przede wszystkim w Azji obecna sytuacja negocjacyjna producentów PET nie jest atwa. W ókna poliestrowe ciàg e znajdujà bardzo szerokie zastosowanie w produkcji tkanin dekoracyjnych, dzianin, tkanin technicznych i tkanin odzie owych. Âwiatowa produkcja zdominowana jest przez kraje azjatyckie, przy prawie 50% udziale Chin. Prognozy do 2010 roku mówià o oko o 5% rocznym wzroêcie popytu na w ókna ciàg e na Êwiecie. Zarówno najwi kszym producentem, jak i konsumentem pozostanà Chiny, gdzie swoje zak ady produkcyjne lokuje coraz wi cej wytwórców odzie y. W ókna poliestrowe ci te wykorzystywane sà do produkcji w óknin, materia ów izolujàcowype niajàcych oraz do przerobu na prz dze tkackie i dziewiarskie. Âwiatowa produkcja, podobnie jak w przypadku w ókien ciàg ych, zdominowana jest przez kraje z Azji, g ównie Chiny. Najwa niejszym przedsi biorstwem Grupy Boryszew dzia ajàcym w tym sektorze jest Oddzia Elana w Toruniu, która jest jedynym producentem poliestrów w Polsce. Do 28 stycznia 2005 roku, kiedy zosta w àczony w struktur spó ki Boryszew, oddzia funkcjonowa jako spó ka Elana SA. Chemicals polyesters and polymers The production range of polyesters and polymers in Boryszew Group includes staple fiber, filament yarn and PET granulate. PET granulate it is a semi-finished product used mainly in production of bottles for beverages (socalled PET bottles) and other liquids. In other applications it can be used as a high-performance material for multimedia carriers and special foils for microwaves, monitor screens and special packages. The total output worldwide stands at 14 million tons annually. The key role is played by Asian corporations with the output of 7 million tons. Current world capacity exceeds the demand by 25-30%, therefore, despite optimistic forecasts of the annual market growth rate of 8-10% until 2012 mainly in Asia the situation of producers is not so easy. Filament yarn has a broad range of applications and is processed, among others, into lace curtains, woven, knitted fabrics, haberdashery, yarn for coated fabrics, yarn for industrial fabrics. The world output, nearly 14.5 million tones (in 2004) is dominated by Asian countries, including China with ca. 50% share. The forecasts suggest the annual growth of ca. 5% in the world demand for filament yarn up to China will remain the largest producer and consumer, as more and more clothing industries are being moved to this country. Staple fibre is processed into yarn in a cotton, woollen or worsted system and used in production of non-woven, filling, synthetic fur and special applications. The world output, ca million tones in 2004, similarly to the filament yarn, is dominated by Asian countries, mainly China. The most important Boryszew Group s entity in this line is Boryszew Elana Division in Toruƒ the only one Polish producer of polyesters. Until January 28, 2005, i.e. before the merger with Boryszew, the Division operated as a separate company Elana SA.

29 Opis dzia alnoêci najwa niejszych spó ek Grupy Kapita owej Boryszew w podziale na g ówne bran e Overview of the largest Group companies by industry segment Ze wzgl du na pogarszajàce si wyniki finansowe w 2005 roku w Oddziale Elana rozpocz to wdra anie szeroko zakrojonego procesu restrukturyzacyjnego. Ma on za zadanie przede wszystkim: weryfikacj palety produktów pod kàtem uzyskiwanej mar y, minimalizacj kosztów u ytkowanych mediów oraz dostosowanie wielkoêci zatrudnienia do zmienionej wielkoêci produkcji. Restrukturyzacja Oddzia u Elana prowadzona jest równie poprzez dzia alnoêç inwestycyjnà. Przeprowadzony w ubieglym roku proces inwestycyjny objà g ównie: instalacj do produkcji w óknin poliestrowych spunbond ; instalacj do produkcji w ókien ciàg ych dla przemys u samochodowego oraz lini do przerobu p atków butelkowych PET na w ókna ci te. Przychody ze sprzeda y Oddzia u Elana w 2005 roku wynios y 993 mln z. Z Oddzia em Elana blisko wspó pracujà dwie inne spó ki Grupy Kapita owej Boryszew: Elana PET zajmuje si recyklingiem poliestrów, stanowiàcych wa ne êród o surowców dla Oddzia u Elana; Elana Energetyka zaopatruje w energi elektrycznà Oddzia Elana, a nadwy ki energii sprzedaje na rynku zewn trznym. Drugim producentem w ókien poliestrowych w Grupie Boryszew jest Kuag Elana GmbH w Niemczech. Utworzona w 2005 roku spó ka kupi a 30 maja 2005 roku od syndyka masy upad oêciowej zorganizowanà cz Êç przedsi biorstwa Kuag Oberbruch (obecnie Kuag Elana), produkujàcego granulaty i w ókna poliestrowe. G ównymi atutami firmy sà: nowoczesny park maszynowy, wykorzystywany w procesie polikondensacji, dobra lokalizacja zak adu oraz rozpoznawalna na rynku marka produktu. Najwa niejsze zadania spó ki w 2006 roku to zdecydowana poprawa rentownoêci dzia ania i rozwa enie integracji z zak adem Elana. Due to weakening financial performance in 2005, Elana Division launched a comprehensive restructuring program. Its scope includes, among other things, product portfolio revision in terms of margins, reduction of utility costs and alignment of the employment level with the production volume. The restructuring process of Elana Division covers also the investment activity. The investments executed in the previous year encompassed a line for polyester spunbond nonwoven, a line for filament yarn designated for automotive industry, a line for the conversion of PET flakes into staple fibre. The total sales of the Division in 2005 reached PLN 993 million. Elana Division cooperates closely with two other significant companies of Boryszew Group: Elana PET focused on polyester recycling, which constitutes an important source of raw materials for Elana Division. Elana Energetyka supplying electric power to Elana Division. The company sells any surplus power to external users. The second producer of polyester fibers within Boryszew Group is Kuag Elana in Germany. In 2005, Boryszew established a company in Germany, which acquired an organized part of Kuag Oberbruch plant from the bankruptcy trustee. Kuag Elana (current name) manufactures APET granulate and filament yarn. The main strengths of the company are: modern facilities for polycondensation, favourable location and a good brand. The key objectives for the plant for 2006 are: sizable profitability improvement and potential integration with Elana Division. From June until December 2005, the company s sales reached EUR 58 million. The expected 2006 sales is EUR 90 million. Udziały Oddziału Elana w polskim rynku. Elana Division shares in the Polish market. 50% 40% 30% 20% 10% 0 włókna cięte 42% staple fibre 42% włókna ciągłe 32% filament yarn 32% polimer butelkowy 50% PET bottle granulate 50% Od czerwca do grudnia 2005 roku przychody firmy wynios y oko o 58 mln euro. Planowana roczna sprzeda powinna wynieêç ju w 2006 roku 90 mln euro.

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014 Data sporządzenia: 2014-06-18 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku.

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. ZBIGNIEW PROKOPOWICZ Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 1. Grupa BORYSZEW 2. Wyniki za rok 2016 3. Segmenty działalności 4. Prognoza wyników i plany na rok 2017 GRUPA BORYSZEW Jesteśmy jedną z największych grup przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Rynek odpadów z papieru i tektury w Polsce na tle krajów europejskich

Rynek odpadów z papieru i tektury w Polsce na tle krajów europejskich Rynek odpadów z papieru i tektury w Polsce na tle krajów europejskich ZBIGNIEW FORNALSKI Tabela 1. Zużycie papieru i tektury z odzysku (makulatury) w krajach CEPI w 2006 r.. (1) Kraje CEPI W 2006 r. 17

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014

RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY KWIECIEŃ 2014 Realizacje Wałbrzych, 14 maj 2014 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych

Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych Mechanizm samonaliczania w VAT - półprodukty z metali nieżelaznych Senat Komisja Gospodarki Narodowej Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 18 listopada 2014, Warszawa 1 sty-10 lut-10 mar-10 kwi-10 maj-10

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia Pracownia to autorskie przedsięwzięcie prof. Janusza Górskiego wykładowcy i kierownika pracowni projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Grupa Boryszew. Prezentacja. 26 lipca 2013 Warszawa

Grupa Boryszew. Prezentacja. 26 lipca 2013 Warszawa Grupa Boryszew Prezentacja 26 lipca 2013 Warszawa Metals Automotive Chemicals Piotr Szeliga Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Miłosz Wiśniewski Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy Paweł Surówka Członek

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie Raport Roczny Warsaw Stock Exchange

Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie Raport Roczny Warsaw Stock Exchange Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie Raport Roczny 2001 Warsaw Stock Exchange Annual Report 2001 Spis treści Table of Contents List Prezesa Zarzàdu 4 5 Letter from the President of the Exchange Management

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

The YKK Group as a global company in Poland

The YKK Group as a global company in Poland http://dx.doi.org/10.18778/7969-832-5.09 The YKK Group as a global company in Poland Yuji Noguchi Factory Director of YKK Poland Sp. z o.o. The YKK Group is a Japanese group of manufacturing companies.

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017 Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017 1. Grupa BORYSZEW 2. Wyniki finansowe Q1 2017 3. Segmenty działalności 3. Plany na kolejne kwartały 2 GRUPA BORYSZEW Jesteśmy jedną z największych grup przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym BLACKPOINT S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym BLACKPOINT S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym BLACKPOINT S.A. WPROWADZENIE Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne. Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji do osób

Bardziej szczegółowo

2 0 1 3 C e n n i k P L

2 0 1 3 C e n n i k P L Cennik 2013 PL Grzejniki Panelowe Standard VB gawanizowany Compact Premium Renorad Premium M Everest Line Everest Alto Line Alto Plan Spis treêci Compact 6 Premium 8 Premium M 10 Everest Plan (Design/Flatfront)

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo