Raport roczny. Annual Report. Boryszew SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny. Annual Report. Boryszew SA"

Transkrypt

1 Raport roczny Annual Report Boryszew SA

2

3 Raport Roczny 2005 Boryszew SA Annual Report 2005 Boryszew SA

4

5 Spis treêci Contents 1. List Prezesa Zarzàdu do Akcjonariuszy W adze spó ki Zarzàd Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Charakterystyka Grupy Kapita owej Boryszew SA Struktura Grupy na dzieƒ sporzàdzenia raportu Lokalizacja zak adów i spó ek Grupy Opis dzia alnoêci najwa niejszych spó ek Grupy Kapita owej Boryszew w podziale na g ówne bran e Chemia poliestry i polimery Aluminium i jego stopy Miedê i jej stopy Cynk i o ów Materia y budowlane i pozosta a dzia alnoêç produkcyjna Dzia alnoêç handlowa Rozwój Grupy Kapita owej Boryszew w 2005 roku Przej cie kontroli nad Grupà Impexmetal Inwestycje kapita owe Inwestycje rzeczowe Kalendarium budowy Grupy Boryszew Relacje z inwestorami oraz stosowanie zasad corporate governance Wyniki finansowe Grupy Kapita owej Opinia niezale nego bieg ego rewidenta Dane teleadresowe Letter from the President of the Management Board Governing bodies Management Board Supervisory Board General Meeting Business Profile of Boryszew Group Group structure Location of Group entities Overview of the largest Group companies by business segment Chemicals polyesters and polymers Aluminium and its alloys Copper and its alloys Zinc, lead and their alloys Construction materials and other production activity Trading activity Development of Boryszew Group in Acquisition of Impexmetal Group Equity investments Capital investments Evolution of Boryszew Group calendar Investor relations and corporate governance rules Financial results of the group Independent auditor s opinion Contact information...77

6

7 List Prezesa Zarzàdu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board

8

9 List Prezesa Zarzàdu do Akcjonariuszy Szanowni Paƒstwo, 2005 rok z pewnoêcià zapisze si jako wyjàtkowy w historii Boryszew SA. Spó ka przeprowadzi a bowiem udanà akwizycj Impexmetal SA. Dzi ki tej operacji oraz planom dalszej konsolidacji obu spó ek mamy do czynienia z rzeczywistym prze omem w rozwoju Boryszewa. Spó ka do àczy a do grona najwi kszych grup przemys owo-handlowych, jednej z najwi kszych organizacji biznesowych w Polsce. Dobrà ilustracjà, zwiastunem tego potencja u, jest wejêcie akcji Boryszewa w sk ad WIG20, najbardziej presti owego indeksu warszawskiej Gie dy Papierów WartoÊciowych. W ten sposób spó ka do àczy a do grona firm o najwi kszej kapitalizacji, stajàc si jednym z najpowa niejszych podmiotów na rodzimym rynku kapita owym. Wszystkie dzia ania, prowadzone w spó ce w 2005 r., by y podporzàdkowane restrukturyzacji i konsolidacji struktur spó ek, zwi kszaniu samodzielnoêci biznesowej podmiotów zale nych oraz wdra aniu takich procedur ich bud etowania i controllingu, które zagwarantujà popraw wyników operacyjnych oraz rentownoêci. A tak e uczynià te podmioty bardziej przewidywalnymi i sterowalnymi. I, oczywiêcie, wzmocnià ich pozycj konkurencyjnà i rynkowà. Tym posuni ciom towarzyszy, majàca si ku koƒcowi, budowa kilkunastoosobowego zespo u, który kieruje Boryszewem i Impexmetalem. B dzie on zarzàdzaç ca à organizacjà w sposób w aêcicielski, szczególnie na poziomie strategii, finansów, polityki kadrowej, inwestycyjnej i rozwojowej. Mo emy zatem mówiç o precyzyjnie zdefiniowanej, systemowej racjonalizacji naszych dzia aƒ, o synergii wdra anych przedsi wzi ç restrukturyzacyjnych, których strategicznym celem jest stworzenie zintegrowanych jednostek biznesowych, wpisanych w czytelnà i przejrzystà dla otoczenia struktur ca ej grupy. A w ostatecznym rozrachunku, rzecz jasna, wzrost wartoêci Boryszewa dla inwestorów. 6 7 Dla tych ostatnich wa ny jest nie tylko kurs akcji. Liczy si równie transparentnoêç spó ek, przestrzeganie przez nie zasad dobrych praktyk oraz adu korporacyjnego. W Radzie Nadzorczej zasiadajà niezale ni cz onkowie, gwarantujàcy obiektywizm nadzoru w aêcicielskiego i eksperckà analiz ka dego pomys u biznesowego w trosce o interes akcjonariuszy. W najbli szych latach chcemy nadal koncentrowaç si na bran ach, w których jesteêmy bàdê liderami rynkowymi, bàdê czo owymi graczami. Oprócz rozwoju organicznego, planujemy tak e akwizycje. B dà one rozpatrywane g ównie pod kàtem wzmacniania integracji pionowej oraz poszerzania rynków zbytu jednostek biznesowych, dzia ajàcych w ramach ca ej organizacji. Jak wspomnia em, zbudowaliêmy trwa e i mocne fundamenty rozwoju. Za intensywnà prac przy ich konstrukcji chcia bym podzi kowaç w imieniu Zarzàdu Boryszew SA oraz swoim w asnym wszystkim Pracownikom spó ki, jej Akcjonariuszom, Klientom oraz Partnerom biznesowym. Krzysztof S dzikowski Prezes Zarzàdu

10

11 Letter from the President of the Management Board Dear Shareholders, The year 2005 will definitely be remembered as an exceptional one for Boryszew SA. The Company completed a successful acquisition of Impexmetal SA. As a result of this operation and the plans concerning further consolidation, we will see a real turning point in the development of our organization. The Company joined the group of the largest domestic industry corporations and became one of the largest business organizations in Poland. The inclusion in the prestigious WIG20 index of the Warsaw Stock Exchange is a good reflection of the Company s potential. Our Company now belongs to the most important companies with the highest market capitalization. In 2005, all our efforts were aimed at the alignment and consolidation of the company structure, increasing the independence of our subsidiaries, as well as the implementation of budgeting and controlling procedures so as to guarantee improvement in operating results and profitability. As a result of these measures, the Group entities should also become more predictable and easier to control, while strengthening their competitiveness and market position. This is supported by the creation of a strong management team composed of over a dozen people who in the future will lead the merged entity. This group will manage the whole organization, focusing especially on strategy, finance, employment, capital expenditures and development. In doing all this, our goal is to follow a precisely defined, rational course of action and to achieve synergies in the implemented restructuring processes that are focused on the creation of integrated business units operating within a transparent and clear group structure. The ultimate objective is, obviously, to secure the shareholder value enhancement. 8 9 However, it is not only the share price that matters to the shareholders. Concurrently, transparency and conformity with the rules of corporate governance are important, too. In this field, we have also made progress. We have redeemed own shares and introduced independent members to the Supervisory Board so as to guarantee fair corporate governance. Moreover, we have started to analyze each business idea in a professional manner taking into account the shareholders interest. Over the next several years, we still want to focus on those business lines where we are leaders or significant players. Apart from the organic growth, we plan further acquisitions. They will be considered with a view to strengthening the vertical integration and expanding the target markets of our business units. As already mentioned, we have built a strong and solid basis for continued growth. I would like to take this opportunity to thank on behalf of Boryszew s Management Board and of myself all the Employees, Shareholders, Customers and Business Partners for their tremendous effort and contribution to this achievement. Yours sincerely, Krzysztof S dzikowski President of the Management Board

12

13 W adze spó ki Governing bodies

14 Zarzàd Management Board Krzysztof S dzikowski Piotr agowski Krzysztof S dzikowski Prezes Zarzàdu od 11 lipca 2005 r., Krzysztof S dzikowski wykszta cenie zdoby w Polsko-Niemieckiej Szkole Zarzàdzania ódê/mannheim oraz Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W ostatnich latach by m.in. wiceprezesem CTL Logistics SA w Warszawie, prezesem Zarzàdu Frantschach Âwiecie SA, cz onkiem Zarzàdu Pfleiderer AG w Niemczech, prezesem Zarzàdu Pfleiderer AG w Warszawie, prezesem Zarzàdu KGHM Polska Miedê SA. Zasiada oraz zasiada w radach nadzorczych wielu znanych spó ek. Piotr agowski Cz onek Zarzàdu od 9 wrzeênia 2005 r., Piotr agowski uzyska tytu magistra na Wydziale Zarzàdzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ostatnie cztery lata by dyrektorem w Pekao Access, gdzie odpowiada przede wszystkim za projekty zwiàzane z prywatyzacjà i restrukturyzacjà. WczeÊniej odpowiada za logistyk w ZPW w Grajewie i ZPW Prospan w Wieruszowie oraz by dyrektorem inwestycyjnym w Creditanstalt SCG Fund Management. Krzysztof Adamski Cz onek Zarzàdu od 7 listopada 2005 r., Krzysztof Adamski ukoƒczy Wydzia Finansów i Statystyki SGH (dawna SGPiS). Od 4 kwietnia 2002 roku jest cz onkiem zarzàdu i dyrektorem finansowym Impexmetal SA. WczeÊniej pracowa w Przedsi biorstwie Robót Wiertniczych i Górniczych w Warszawie, m.in. na stanowisku g ównego ksi gowego. Ponadto Krzysztof Adamski obejmowa stanowiska w obszarze finansów i ksi gowoêci w Animex SA oraz Bauma SA. Krzysztof S dzikowski i Piotr agowski pe nili swoje funkcje do dnia 30 czerwca 2006 r. Krzysztof S dzikowski President of the Management Board since July 11, 2005 Krzysztof S dzikowski graduated from the Polish- German Management School in ódê/mannheim and the Technical and Agronomical Academy in Bydgoszcz. Over the past years, he held the positions of: Vice-President of CTL Logistics in Warsaw, President of the Management Board of Frantschach Âwiecie SA, Member of the Management Board of Pfleiderer AG in Germany, President of the Management Board of Pfleiderer AG in Warsaw, President of the Management Board of KGHM Polska Miedê SA. Krzysztof S dzikowski has served as a Member in Supervisory Boards of many noted companies. Piotr agowski Member of the Management Board since September 9, 2005 Piotr agowski is a graduate of the Warsaw University and received a master s degree in management. During the last 4 years, as a Director at Pekao Access, he was in charge of privatization and restructuring projects. Earlier in his career, he specialized in logistics at ZPW in Grajewo and ZPW Prospan in Wieruszów. Moreover, he held the position of Investment Director at Creditanstalt SCG Fund Management. Krzysztof Adamski Member of the Management Board since November 7, 2005 He graduated from the Faculty of Finance and Statistics at the Warsaw School of Economics. Since April 4, 2002, he has held the positions of a Member of the Management Board and the Financial Director of Impexmetal SA. Earlier, he worked at Drilling and Mining Works in Warsaw, among other positions, as the Chief Accountant. Moreover, Krzysztof Adamski worked in finance and accounting at Animex SA and Bauma SA. Krzysztof S dzikowski i Piotr agowski carried out their functions until June 30, Krzysztof Adamski

15 Rada Nadzorcza Supervisory Board Zygmunt Urbaniak 61 lat Przewodniczàcy Jest absolwentem Wydzia u Ekonomii Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu. Ukoƒczy kurs dla kandydatów na cz onków rad nadzorczych spó ek Skarbu Paƒstwa. Od 1999 roku z oko orocznà przerwà pe ni funkcj przewodniczàcego Rady Nadzorczej Boryszew SA. W przesz oêci by przewodniczàcym Rady Nadzorczej Zak adów Naprawczych Taboru Kolejowego w OleÊnicy oraz zasiada w radach nadzorczych spó ek kontrolowanych przez Boryszew SA. Roman Krzysztof Karkosik 55 lat Jest najwi kszym inwestorem indywidualnym na warszawskiej Gie dzie Papierów WartoÊciowych, a tak e twórcà jednej z najwi kszych grup przemys owych w Polsce. Przygod z biznesem rozpoczà pod koniec lat 70., otwierajàc bar w Czernikowie. W 1991 roku za o y firmy Unibax i Unipet, produkujàce butelki z tworzyw sztucznych. Dwa lata póêniej zaczà inwestowaç na gie dzie w akcje Banku Âlàskiego. Kupowa papiery firm niedowartoêciowanych przez rynek, restrukturyzowa je i pomna a ich wartoêç. Pod koniec lat 90. zaczà skupowaç udzia y Zak adów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych Boryszew SA. Jako inwestor strategiczny zapoczàtkowa dynamiczny rozwój spó ki. Przej cia przedsi biorstw produkcyjnych z bran y po àczone z ich restrukturyzacjà, fuzje oraz organiczny wzrost sprzeda y firm Grupy przyczyni y si do poprawy wyników. WartoÊç akcji spó ki wzros a wielokrotnie. Roman Karkosik jest te akcjonariuszem m.in. Alchemii i Skotanu. Zygmunt Urbaniak, 61 years old Chairman Zygmunt Urbaniak is a graduate of the Faculty of Economy at the Nicolaus Copernicus University in Toruƒ. He completed a course for candidates to supervisory boards of companies with the state treasury as the single shareholder. Since 1999, with approximately one year s break, he has held the position of the Chairman of Boryszew s Supervisory Board. Earlier, he had been the Chairman of the Supervisory Board at Rail Services in OleÊnica. Moreover, he served as a member of the Supervisory Boards at Boryszew s subsidiaries. Married, two daughters. Roman Karkosik, 55 years old Roman Karkosik is the largest individual investor in the Warsaw Stock Exchange and the founder of of the largest industry groups in Poland. He started his business adventure in the late 70 s, opening a drink-bar in Czernikowo. In 1991, he founded Unibax and Unipet companies, producing PET bottles. Two years later, he began to invest in the stock market in the shares of Bank Âlàski. He was buying undervalued companies, restructuring them and multiplying their value. In the late 90 s, he started buying shares of Boryszew SA. As a strategic shareholder, he initiated the remarkable development of the company through acquisitions of production companies in the same industry segment, followed by their restructuring, mergers and organic growth, which drove up the Group s financial results. The value of the companies increased by many times. In January 2005, Boryszew Group acquired WSE-listed Impexmetal, creating one of the largest industry groups in Poland. Mr. Karkosik is also a major shareholder of WSE-listed Alchemia SA and Skotan SA

16 Rada Nadzorcza Supervisory Board Adam Cich 38 lat W 1993 roku ukoƒczy Wydzia Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdaƒskiego, a w 1997r. Wydzia Zarzàdzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ma dyplom ukoƒczenia studiów MBA na Uniwersytecie Illinois. W 1993 roku rozpoczà prac w Henkel Polska SA. Kierowa tam zespo em przedstawicieli handlowych w Polsce pó nocnej. Od 1996 roku pracuje w Electroluksie. Najpierw na stanowisku dyrektora sprzeda y, nast pnie dyrektora generalnego Electrolux Polska Urzàdzenia Domowe, a obecnie w Electrolux Central & Eastern Europe (Wiedeƒ) jest zarzàdzajàcym wszystkimi dzia aniami koncernu w segmencie produktów pralniczych. Krzysztof Szwarc 72 lata Jest absolwentem Wydzia u Handlu Zagranicznego w Szkole G ównej Planowania i Statystyki (teraz SGH) w Warszawie w zakresie ekonomiki i planowania finansów. Uzyska tak e absolutorium na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Prac zawodowà rozpoczà w Centrali Importowo-Eksportowej Impexmetal jako kierownik dzia u. Póêniej zosta dyrektorem ekonomicznym, a nast pnie dyrektorem naczelnym. W latach by attaché handlowym w Londynie, a w latach radcà handlowym w Biurze Radcy Handlowego w Montrealu. Przez 8 lat ( ) sprawowa funkcj prezesa Zarzàdu BRE Banku SA (dawny Bank Rozwoju Eksportu SA). W latach by przewodniczàcym Rady Nadzorczej BRE Banku, obecnie jest jej cz onkiem. Zasiada w radach nadzorczych m.in. Soko ów SA, UNITRA SA. Adam Cich, 38 years old Adam Cich graduated from the Foreign Management Faculty at the Gdaƒsk University in 1993 and from the Management Faculty at the Warsaw University in He also received an MBA Diploma from the Illinois University / Warsaw University in In 1993, he joined Henkel Polska SA as the head of sales representatives in the North of Poland. Since 1996, he has worked at Electrolux, beginning from the position of a Sales Manager, through the CEO of Electrolux Polska Home Appliances and now at Electrolux Central & Eastern Europe (Vienna) as the manager of all activities of the corporation in the washing product line. Krzysztof Szwarc, 72 years old Krzysztof Szwarc graduated from the Foreign Trade Faculty at the Warsaw School of Economics and Economy Faculty at the Warsaw University. His professional experience began at Impexmetal Import-Export Conglomerate, as a department director, finance director and then as the general manager. Between he was a trade attaché in London, and between a trade advisor in Montreal. In the years he held the position of the President of the Management Board of BRE Bank SA. Between he was the Chairman of the Supervisory Board of BRE Bank, and currently is still its member. He also serves as a member of other supervisory boards, including Unitra SA.

17 Rada Nadzorcza Supervisory Board Krzysztof Robert Sobolewski 38 lat Ukoƒczy Wydzia Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1997 roku uzyska dyplom MBA na Uniwersytecie Calgary w Kanadzie. W latach pracowa jako specjalista w Banku PKO BP w Departamencie Inwestycji Kapita owych. Nast pnie, od lipca 1996 do lutego 1998 r., by zatrudniony w MC Concordia Sp. z o.o. na stanowisku mened era. Od marca 1998 r. do stycznia 2002 r. pracowa jako Associate, a nast pnie Principal w Credit Suisse First Boston Private Equity w Londynie. Zajmowa stanowisko dyrektora w TDA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. By cz onkiem Rady Nadzorczej Gamet Sp. z o.o., a nast pnie cz onkiem zarzàdu tej spó ki. Od sierpnia 2002 r. do paêdziernika 2004 r. sprawowa funkcj prezesa zarzàdu Gamet Akcesoria Sp. z o.o. Od listopada 2003 r. prowadzi w asnà dzia alnoêç gospodarczà firm Coastline Ventures. Przedmiotem jej dzia alnoêci sà us ugi doradztwa w zakresie prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i doradztwa finansowego. W latach cz onek Rady Nadzorczej Opoczno SA, w latach cz onek Rady Nadzorczej Grupa K ty SA, w latach cz onek Rady Nadzorczej Majewski SA. Od grudnia 2005 roku cz onek Rady Nadzorczej Impexmetal SA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew SA w dniu 6 czerwca 2006 roku powo a o do sk adu Rady Nadzorczej Boryszew SA Pana Adama Che chowskiego, Panià Cweti Czy yckà, Pana Romana Karkosika oraz Pana Arkadiusza Kr la. Krzysztof Robert Sobolewski w dniu 6 czerwca 2006 roku z o y rezygnacj z Rady Nadzorczej Boryszew SA. Krzysztof Robert Sobolewski, 38 years old Krzysztof Robert Sobolewski is a graduate of the Neo-Philology Faculty at Adam Mickiewicz University in Poznaƒ. In 1997 he received an MBA Diploma at Calgary University in Canada. Between he was employed as an analyst at the Capital Investment Department at Bank PKO BP. Then, from July 1996 until February 1998 he worked as a manager at MC Concordia Sp. z o.o. Starting from March 1998 until January 2002, he served as an Associate and then a Principal at Credit Suisse First Boston Private Equity in London. He held the position of a Director at TDA Investment Fund. He was a member of the Supervisory Board of Gamet Sp. z o.o., where he also served as a Member of the Management Board. From August 2002 until October 2004 he was the President of the Management Board of Gamet Akcesoria Sp. z o.o. Since November 2003, he has been running his own business under he name of Coastline Ventures, which is focused on business and financial advisory. In years he was a Member of the Supervisory Board of Opoczno SA, between , a Member of the Supervisory Board of K ty Group SA, and between , a Member of the Supervisory Board of Majewski S.A. Since December 2005 he holds the position of a Member of the Supervisory Board of Impexmetal SA. On 6 June 2006, the Ordinary Shareholder Meeting of Boryszew SA appointed Mr. Adam Che chowski, Ms. Cweti Czy ycka, Mr. Roman Karkosik and Mr. Arkadiusz Kr el to the Supervisory Board of Boryszew SA. On June 6, 2006 Krzysztof Robert Sobolewski resigned from the Supervisory Board of Boryszew SA

18 Walne Zgromadzenie Struktura akcjonariatu Boryszew SA na dzieƒ sporzàdzenia raportu (20 maja 2006 r.) Ogólna liczba akcji Ogólna liczba g osów Kapita zak adowy (w z ) ,7 Liczba akcji Procent kapita u Liczba g osów Procent g osów Roman Karkosik* , ,99 ING Nationale-Nederlanden OFE , ,69 Pozostali , ,32 RAZEM w tym uprzywilejowane , ,83 * wraz z podmiotem zale nym R. Karkosik posiada akcji, co stanowi 66,58% udzia u w kapitale.

19 General Meeting Boryszew s shareholder structure at a day of the report (May 20, 2006) Number of shares outstanding 62,686,547 Number of votes outstanding 62,949,097 Share capital 6,268,654.7 No of shares % of equity No of shares % of shares Roman Karkosik* 41,540, % 41,540, % ING Nationale Nederlanden OFE 4,212, % 4,212, % Other 16,933, % 17,196, % TOTAL 62,686,547 62,949,097 - of which preferred shares 262, % 525, % * jointly with one of his subsidiary companies, Mr. Karkosik holds 41,739,890 shares, representing 66.58% of the share capital 16 17

20

21 Charakterystyka Grupy Kapita owej Boryszew SA Business profile of Boryszew Group

22 Struktura Grupy na dzieƒ sporzàdzenia raportu (20 maja 2006 r.) Schemat ilustrujàcy uk ad Grupy Kapita owej Boryszew SA pokazuje najwa niejsze spó ki wraz z powiàzaniami w aêcicielskimi. Udzia procentowy w kapitale zak adowym pokazany jest jako udzia sumaryczny z punktu widzenia podmiotu dominujàcego. Roman Krzysztof Karkosik 66,27% BORYSZEW Oddział Huta Oława Impexmetal 61,9% Oddział Sochaczew Aluminium Konin 94,6% Oddział Elana Kuag Baterpol Elana 91,2% NPA Skawina Kuag Elana Kuag ZM Silesia Elana Elana PET Hutmen 66% Elana Energetyka Izolacja Matizol Impex Łożyska 97,2% Zagraniczne spółki handlowe HMN Szopienice 61,8% WM Dziedzice 91,3% Izolacja Jarocin 26,2% ZTiF Złoty Stok 70% Nylonbor aluminium miedź materiały budowlane i pozostałe handel cynk i ołów dystrybucja i sprzedaż energii chemia i poliestry

23 Group structure at a day of the report (May 20, 2006) The chart below shows the most important Group companies and their mutual ownership relations. The stakes in equity are shown on an aggregate basis from the point of view of the dominant entity. Roman Krzysztof Karkosik 66.27% BORYSZEW Huta Oława Division Impexmetal 61.9% Sochaczew Division Aluminium Konin 94.6% Elana Division Kuag Baterpol Elana 91.2% NPA Skawina Kuag Elana Kuag ZM Silesia Elana 20 Elana PET Hutmen 66% 21 Elana Energetyka Izolacja Matizol Impex Łożyska 97.2% Foreign trade companies HMN Szopienice 61.8% WM Dziedzice 91.3% Izolacja Jarocin 26.2% ZTiF Złoty Stok 70% Nylonbor aluminium copper construction materials and other products trading zinc and lead energy distribution and sales chemicals and polyesters

24 Schemat ilustrujàcy uk ad Grupy Kapita owej Boryszew SA pokazuje najwa niejsze spó ki wraz z wartoêcià ich sprzeda y* w 2005 roku. Udzia procentowy w kapitale zak adowym pokazany jest jako udzia sumaryczny z punktu widzenia podmiotu dominujàcego. BORYSZEW Oddział Elana Oddział Sochaczew Oddział Huta Oława Impexmetal 853 Kuag Elana Elana Energetyka Elana PET Izolacja Matizol Złoty Stok 75% 91,18% 91,25% 97,48% 61,77% 94,37% 65,99% Hutmen Aluminium Konin HMN Szopienice Impex Łożyska WM Dziedzice NPA Skawina Baterpol ZM Silesia Zagraniczne spółki handlowe 100 Wartość sprzedaży w 2005 r. w mlionach złotych * nie skorygowana o transakcje wewnàtrz grupy

25 The chart below shows the most important companies and their sales* value in The stakes in equity are shown on an aggregate basis from the point of view of the dominant entity. BORYSZEW Elana Division Sochaczew Division Huta Oława Division Impexmetal 853 Kuag Elana Elana Energetyka Elana PET Izolacja Matizol Złoty Stok 75% 91,18% 91,25% 97,48% 61,77% 94,37% 65,99% Hutmen Aluminium Konin HMN Szopienice Impex Łożyska WM Dziedzice NPA Skawina Baterpol ZM Silesia Foreign trade companies 100 Sales value in 2005 (PLN million) * not adjusted for intra-group transactions

26 Lokalizacja najwa niejszych zak adów i spó ek Grupy w Polsce Toruń (Oddział Elana, Elana PET, Elana Energetyka) Konin (Aluminium Konin Impexmetal) Warszawa (Impexmetal, biuro Boryszew SA) Sochaczew (Oddział Sochaczew, siedziba Boryszew SA) Wrocław (Hutmen) Oława (Oddział Huta Oława) Złoty Stok (ZTiF Złoty Stok) Katowice (HMN Szopienice, ZM Silesia, Baterpol) Skawina (NPA Skawina) Gorlice (Izolacja Matizol) Czechowice-Dziedzice (WM Dziedzice)

27 Location of the most important Group s entities in Poland Toruń (Elana Division, Elana PET, Elana Energetyka) Konin (Aluminium Konin Impexmetal) Warszawa (Impexmetal, Boryszew SA office) Sochaczew (Sochaczew Division, Boryszew SA Headquarters) Wrocław (Hutmen) Oława (Huta Oława Division) Złoty Stok (ZTiF Złoty Stok) Katowice (HMN Szopienice, ZM Silesia, Baterpol) Skawina (NPA Skawina) Gorlice (Izolacja Matizol) Czechowice-Dziedzice (WM Dziedzice)

28 Opis dzia alnoêci najwa niejszych spó ek Grupy Kapita owej Boryszew w podziale na g ówne bran e Overview of the largest Group companies by industry segment Udział poszczególnych wyrobów w strukturze sprzedaży Oddziału Elana w 2005 roku. Elana Division s sales structure by product in Towary i materiały 15,8% Goods 15.8% Pozostałe 2,5% Other 2.5% Włókna cięte 26% Staple fibre 26% Włókna ciągłe 15,7% Filament yarn 15.7% Granulat PET 40% PET granulate 40% Chemia poliestry i polimery Produkcja poliestrów w Grupie Kapita owej Boryszew obejmuje w ókna ci te, w ókna ciàg e i polimer PET. Polimer PET jest stosowany g ównie do produkcji jednorazowych butelek do napojów tzw. PET. Jako materia o du ej odpornoêci na wysokie temperatury jest równie wykorzystywany do pasteryzowania i do produkcji noêników multimedialnych oraz folii specjalnego przeznaczenia w kuchenkach mikrofalowych, na ekrany monitorów oraz do opakowaƒ barierowych i zwrotnych. Dominujàcà rol w produkcji odgrywajà kraje azjatyckie wytwarzajàce ponad po ow produkcji Êwiatowej. Obecnie zainstalowane moce wytwórcze na Êwiecie przekraczajà popyt o 25 30%, a wi c mimo optymistycznych prognoz, mówiàcych o rocznym 8-10% wzroêcie rynku do 2012 roku przede wszystkim w Azji obecna sytuacja negocjacyjna producentów PET nie jest atwa. W ókna poliestrowe ciàg e znajdujà bardzo szerokie zastosowanie w produkcji tkanin dekoracyjnych, dzianin, tkanin technicznych i tkanin odzie owych. Âwiatowa produkcja zdominowana jest przez kraje azjatyckie, przy prawie 50% udziale Chin. Prognozy do 2010 roku mówià o oko o 5% rocznym wzroêcie popytu na w ókna ciàg e na Êwiecie. Zarówno najwi kszym producentem, jak i konsumentem pozostanà Chiny, gdzie swoje zak ady produkcyjne lokuje coraz wi cej wytwórców odzie y. W ókna poliestrowe ci te wykorzystywane sà do produkcji w óknin, materia ów izolujàcowype niajàcych oraz do przerobu na prz dze tkackie i dziewiarskie. Âwiatowa produkcja, podobnie jak w przypadku w ókien ciàg ych, zdominowana jest przez kraje z Azji, g ównie Chiny. Najwa niejszym przedsi biorstwem Grupy Boryszew dzia ajàcym w tym sektorze jest Oddzia Elana w Toruniu, która jest jedynym producentem poliestrów w Polsce. Do 28 stycznia 2005 roku, kiedy zosta w àczony w struktur spó ki Boryszew, oddzia funkcjonowa jako spó ka Elana SA. Chemicals polyesters and polymers The production range of polyesters and polymers in Boryszew Group includes staple fiber, filament yarn and PET granulate. PET granulate it is a semi-finished product used mainly in production of bottles for beverages (socalled PET bottles) and other liquids. In other applications it can be used as a high-performance material for multimedia carriers and special foils for microwaves, monitor screens and special packages. The total output worldwide stands at 14 million tons annually. The key role is played by Asian corporations with the output of 7 million tons. Current world capacity exceeds the demand by 25-30%, therefore, despite optimistic forecasts of the annual market growth rate of 8-10% until 2012 mainly in Asia the situation of producers is not so easy. Filament yarn has a broad range of applications and is processed, among others, into lace curtains, woven, knitted fabrics, haberdashery, yarn for coated fabrics, yarn for industrial fabrics. The world output, nearly 14.5 million tones (in 2004) is dominated by Asian countries, including China with ca. 50% share. The forecasts suggest the annual growth of ca. 5% in the world demand for filament yarn up to China will remain the largest producer and consumer, as more and more clothing industries are being moved to this country. Staple fibre is processed into yarn in a cotton, woollen or worsted system and used in production of non-woven, filling, synthetic fur and special applications. The world output, ca million tones in 2004, similarly to the filament yarn, is dominated by Asian countries, mainly China. The most important Boryszew Group s entity in this line is Boryszew Elana Division in Toruƒ the only one Polish producer of polyesters. Until January 28, 2005, i.e. before the merger with Boryszew, the Division operated as a separate company Elana SA.

29 Opis dzia alnoêci najwa niejszych spó ek Grupy Kapita owej Boryszew w podziale na g ówne bran e Overview of the largest Group companies by industry segment Ze wzgl du na pogarszajàce si wyniki finansowe w 2005 roku w Oddziale Elana rozpocz to wdra anie szeroko zakrojonego procesu restrukturyzacyjnego. Ma on za zadanie przede wszystkim: weryfikacj palety produktów pod kàtem uzyskiwanej mar y, minimalizacj kosztów u ytkowanych mediów oraz dostosowanie wielkoêci zatrudnienia do zmienionej wielkoêci produkcji. Restrukturyzacja Oddzia u Elana prowadzona jest równie poprzez dzia alnoêç inwestycyjnà. Przeprowadzony w ubieglym roku proces inwestycyjny objà g ównie: instalacj do produkcji w óknin poliestrowych spunbond ; instalacj do produkcji w ókien ciàg ych dla przemys u samochodowego oraz lini do przerobu p atków butelkowych PET na w ókna ci te. Przychody ze sprzeda y Oddzia u Elana w 2005 roku wynios y 993 mln z. Z Oddzia em Elana blisko wspó pracujà dwie inne spó ki Grupy Kapita owej Boryszew: Elana PET zajmuje si recyklingiem poliestrów, stanowiàcych wa ne êród o surowców dla Oddzia u Elana; Elana Energetyka zaopatruje w energi elektrycznà Oddzia Elana, a nadwy ki energii sprzedaje na rynku zewn trznym. Drugim producentem w ókien poliestrowych w Grupie Boryszew jest Kuag Elana GmbH w Niemczech. Utworzona w 2005 roku spó ka kupi a 30 maja 2005 roku od syndyka masy upad oêciowej zorganizowanà cz Êç przedsi biorstwa Kuag Oberbruch (obecnie Kuag Elana), produkujàcego granulaty i w ókna poliestrowe. G ównymi atutami firmy sà: nowoczesny park maszynowy, wykorzystywany w procesie polikondensacji, dobra lokalizacja zak adu oraz rozpoznawalna na rynku marka produktu. Najwa niejsze zadania spó ki w 2006 roku to zdecydowana poprawa rentownoêci dzia ania i rozwa enie integracji z zak adem Elana. Due to weakening financial performance in 2005, Elana Division launched a comprehensive restructuring program. Its scope includes, among other things, product portfolio revision in terms of margins, reduction of utility costs and alignment of the employment level with the production volume. The restructuring process of Elana Division covers also the investment activity. The investments executed in the previous year encompassed a line for polyester spunbond nonwoven, a line for filament yarn designated for automotive industry, a line for the conversion of PET flakes into staple fibre. The total sales of the Division in 2005 reached PLN 993 million. Elana Division cooperates closely with two other significant companies of Boryszew Group: Elana PET focused on polyester recycling, which constitutes an important source of raw materials for Elana Division. Elana Energetyka supplying electric power to Elana Division. The company sells any surplus power to external users. The second producer of polyester fibers within Boryszew Group is Kuag Elana in Germany. In 2005, Boryszew established a company in Germany, which acquired an organized part of Kuag Oberbruch plant from the bankruptcy trustee. Kuag Elana (current name) manufactures APET granulate and filament yarn. The main strengths of the company are: modern facilities for polycondensation, favourable location and a good brand. The key objectives for the plant for 2006 are: sizable profitability improvement and potential integration with Elana Division. From June until December 2005, the company s sales reached EUR 58 million. The expected 2006 sales is EUR 90 million. Udziały Oddziału Elana w polskim rynku. Elana Division shares in the Polish market. 50% 40% 30% 20% 10% 0 włókna cięte 42% staple fibre 42% włókna ciągłe 32% filament yarn 32% polimer butelkowy 50% PET bottle granulate 50% Od czerwca do grudnia 2005 roku przychody firmy wynios y oko o 58 mln euro. Planowana roczna sprzeda powinna wynieêç ju w 2006 roku 90 mln euro.

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY

e-mail: lentex@lentex.com.pl http://www.lentex.com.pl Projekt i druk: Wydawnictwo ART tel. (0 32) 45 77 008 ANNUAL RAPORT REPORT ROCZNY PL 42-701 LUBLINIEC, ul. Powsta ców 54 tel. (+48 34) 35 15 600 centrala (operator) tel. (+48 34) 35 15 7 marketing wyk adzin tel. (+48 34) 35 15 740 marketing w óknin tel. (+48 34) 35 15 710 floorings

Bardziej szczegółowo

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A

2008 R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 8 E L E K T R O B U D O W A S A 2008 Raport Roczny Annual Report 2008 ELEKTROBUDOWA SA Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: 31.12.2012 Liczba akcji równa iczbie głosów Numbers of shares = number of votes 15.19 AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 721 094 9.95

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t

PKP ENERGETYKA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 6 A n n u a l R e p o r t PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report PKP ENERGETYKA Raport Roczny 2006 Annual Report èród o radoêci SPIS TREÂCI CONTENTS S owo wst pne / Introduction... 4 W adze Spó ki / Company's authorities...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board...

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board... R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T 2 0 0 3 S P I S T R E C I C O N T E N T S List prezesa............................ 2 President s Letter......................... Zarz d...............................

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. Annual Report 2013

Raport roczny 2013. Annual Report 2013 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 PCC EXOL SA Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Surfaktanty brzmiące obco, trudne słowo? Wbrew pozorom, są jednak nam tak bardzo bliskie. Surfaktanty towarzyszą

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT 2010 www.stalprodukt.com.pl R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Poland tel. +48 14 / 615 10 00, fax +48 14 / 615 11 18, e-mail: market@stalprodukt.com.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report

Dynamiczni. Skoncentrowani. Efektywni. Raport Roczny. Annual Report Dynamiczni Skoncentrowani Efektywni Raport Roczny 2008 Annual Report GETIN Holding w liczbach* GETIN Holding in figures* Aktywa ogółπem Total Assets in PLN 31,3 mld zł / PLN b Kapitalizacja Capitalisation

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo