Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects"

Transkrypt

1 Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects Kraków, 4 grudnia 2012 Kraków, 4 th December 2012 Instytut Nafty i Gazu Oil and Gas Institute Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Wstępne studium wykonalności inwestycji jako kamień milowy w procesie decyzyjnym. Stworzenie programu komputerowego do oceny ekonomicznej projektów energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego realizowanego przez Instytut Nafty i Gazu w ramach międzynarodowego Partnerstwa Global Methane Initiative Workshop organized according to the project titled: Pre-feasibility study as a milestone in decision process. Creating of computer support system for economical assessment of LFGE projects conducted by Oil and Gas Institute (INIG) and sponsored by Global Methane Initiative

2

3 Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Kraków, 4 grudnia 2012 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Wstępne studium wykonalności inwestycji jako kamień milowy w procesie decyzyjnym. Stworzenie programu komputerowego do oceny ekonomicznej projektów energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego realizowanego przez Instytut Nafty i Gazu w ramach międzynarodowego Partnerstwa Global Methane Initiative PROGRAM WARSZTATÓW 10:30 Rejestracja/kawa 11:00 Powitanie i wprowadzenie Prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu. Jerzy Dudek, Kierownik Zakładu Technologii Energii Odnawialnych, Instytut Nafty i Gazu. Thomas Frankiewicz, Menedżer Programu, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych Ameryki, Landfill Methane Outreach Program. 11:30 Przedstawienie uczestników warsztatów 11:35 Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce. Grzegorz Kołodziejak, INIG 12:00 Alternatywne metody wykorzystania gazu generowanego na małych składowiskach odpadów komunalnych. Chad Leatherwood, SCS Engineers 12:30 LFG-Energy program komputerowy do wykonywania wstępnego studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego. Piotr Klimek, INIG 13:00 Przerwa obiadowa 14:00 Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem programu: LFG Energy. Prowadzący: Piotr Klimek INIG 15:00 Przerwa / kawa 15:15 Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem programu: LFG Energy. Prowadzący: Piotr Klimek INIG 16:00 Pytania i odpowiedzi Strona 1 z 2

4 Miejsce Warsztatów Instytut Nafty i Gazu ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Osoby do kontaktu z ramienia Instytutu Nafty i Gazu: Piotr Klimek ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Joanna Niemczewska ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Strona 2 z 2

5 Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects Kraków, 4 December 2012 Workshop organized according to the project titled: Pre-feasibility study as a milestone in decision process. Creating of computer support system for economical assessment of LFGE projects conducted by Oil and Gas Institute (INIG) and sponsored by Global Methane Initiative WORKSHOP PROGRAM 10:30 am Registration/coffee 11:00 am Welcome and Introductions Prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska, Managing Director of Oil and Gas Institute. Jerzy Dudek, Head of Renewable Energy Technologies Department, Oil and Gas Institute. Thomas Frankiewicz, Program Manager, U.S. Environmental Protection Agency, Landfill Methane Outreach Program. 11:30 am Participants introducing 11:35 am LFG Energy Projects in Poland. Grzegorz Kołodziejak, INIG. 12:00 pm Alternative methods of Utilizing LFG Generated on Small Landfills Chad Leatherwood, SCS Engineers. 12:30 pm LFG-Energy Computer Support System for Economical Assessment of LFGE Projects. Piotr Klimek, INIG. 1:00 pm Lunch Break 2:00 pm LFG Energy Computer Support System Training. Conducted by Piotr Klimek, INIG. 3:00 pm Coffee Break 3:15 pm LFG Energy Computer Support System Training. Conducted by Piotr Klimek, INIG. 4:00 pm Questions and Answers Page 1 of 2

6 Workshop Venue: Instytut Nafty i Gazu ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Oil and Gas Institute contact persons: Piotr Klimek ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Joanna Niemczewska ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Page 2 of 2

7 The Global Methane Initiative Introduction and Overview Tom Frankiewicz, U.S. Environmental Protection Agency INiG Workshop 4 December

8 The Global Methane Initiative The Global Methane Initiative Wprowadzenie i omówienie Introduction and Overview Tom Frankiewicz, Amerykaska Agencja Ochrony rodowiska Warsztaty INiG 4 grudnia 2012 Tom Frankiewicz, U.S. Environmental Protection Agency INiG Workshop 4 December Agenda GMI omówienie. Dla czego GMI jest zainteresowane metanem? Istniejcy i moliwy do wykorzystania w przyszłoci potencjał energetyczny gazu składowiskowego w Polsce. Narzdzia opracowane w ramach GMI i oferowana pomoc techniczna. Agenda GMI overview. Why is GMI concerned about methane? Current and future LFG energy potential in Poland. GMI resources and technical assistance opportunities. 4 3

9 Global Methane Initiative (GMI) Misja: Ogólnowiatowe starania zmierzajce do redukcji emisji metanu poprzez efektywne kosztowo projekty jego energetycznego wykorzystania. Pi sektorów: Składowiska, Kopalnie Wgla Kamiennego, Rolnictwo, Przemysł Naftowo- Gazowniczy oraz Oczyszczalnie cieków. Partnerstwo: Rozpoczcie działalnoci w roku 2004 jako partnerstwo publiczno-prywatne. Obecnie zrzesza ponad 40 krajów, ADB, IDB oraz ponad 1000 pastwowych i prywatnych organizacji. Wpływ: Pokrywa blisko 70% wiatowej emisji metanu GMI pomogło wykorzysta od roku 2004 ponad 480 milionów USD pochodzcych ze ródeł prywatnych. Global Methane Initiative (GMI) Mission: Global effort to reduce methane emissions through costeffective abatement, recovery, and use projects. Five Sector-Specific Areas: Landfills, Coal Mines, Agricultural, Oil & Gas systems, and Municipal Wastewater. Membership: Began in 2004 as a public-private partnership. Has expanded to over 40 Partner countries, ADB, IDB, and over 1000 public and private organizations. Impact: Covers nearly 70% of global methane emissions GMI has leveraged >$480 million USD of private financing since Dlaczego GMI jest zainteresowane metanem (CH 4 )? Why GMI is Interested in Methane (CH 4 )? Gaz cieplarniany: Wskanik GWP wynosi 25. Trwało w atmosferze = 12 lat. Najbardziej istotny składnik(o krótkim okresie ycia) wpływajcy na efekt cieplarniany, odpowiedzialny za wicej ni 1/3 antropogenicznego wpływu na efekt cieplarniany. Prekursor ozonu: Wpływa na zmiany poziomu ozonu. MMTCO2e Szacowany wzrost emisji metanu, Potent greenhouse gas: Global Warming Potential = 25. Lifetime = 12 years. Most important short-lived climate forcer based on emissions, accounts for >1/3 of current anthropogenic forcing. Ozone precursor: Effects background ozone levels. MMTCO2e Estimated Increase in Methane Emissions, Wiele ródeł emisji: Przemysł energetyczny, Rolnictwo, sektor odpadów % emisji jest pochodzenia antropogenicznego Many emission sources: Energy, agriculture, and waste sectors % of emissions are anthropogenic

10 Szacowana i przewidywana antropogeniczna emisja metanu wg ródeł 2010 i 2020 (MMTCO2e) Estimated and Projected Global Anthropogenic Methane Emissions by Source, 2010 and 2020 (MMTCO2e) 10 9 Instalacje energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego przynosz znaczce korzyci Nowe ródła czystej energii: Odzysk gazu ze składowiska oraz jego wykorzystanie do celów energetycznych ogranicza emisj metanu do atmosfery. Poprawa jakoci powietrza: Zmniejszenie poziomu ozonu: 20% redukcja emisji metanu moe pozwoli na uniknicie przewidywanej wysokiej umieralnoci na północnej półkuli ( ludzi w 2030). Redukcja lokalnej emisji. Redukcja odorów. Poprawa jakoci wody: Poprawa jakoci wód poprzez prowadzenie właciwej gospodarki odciekami składowiskowymi. LFG Projects Deliver Significant Benefits New Sources of Clean Energy: Mitigation makes methane available for local energy purposes. Air Quality Improvement: Decrease in background ground-level ozone a 20% reduction in global methane emissions could avoid large Northern Hemisphere mortality (140, ,000 lives in 2030). Reduction of local emissions. Odor reductions. Water Quality Benefits: Local water quality improvements due to improved management of agricultural wastes and leachate in landfills

11 Potencjał W Polsce w dalszym cigu istniej składowiska, na których moliwe jest energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego. Potencjał energetyczne polskich składowisk jest trudny do oszacowania. Brak informacji ogólnokrajowej. Brak informacji o dokładnej iloci odpadów. Project Potential Still many candidate sites in Poland MW potential difficult to delineate Lack of central information Lack of landfill waste data Obserwacje Bariery: 50% składowisk zaliczana jest do grupy bardzo małych energetyczne wykorzystanie gazu moe okaza si nierentowne. Techniczne: Operacje na składowisku. Efektywno odzysku gazu ze składowiska. Koszty operacyjne zwizane z instalacjami energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Informacje i wiadomo: Technologie wykorzystania gazu składowiskowego. Sposób prowadzenia inwestycji. Observations Project Barriers: 50% of landfills are very small and therefore not have positive payback (profitable). Technical: Landfill operations. Gas collection efficiency. Energy project operation and maintenance costs. Information Awareness: Utilization options. Project development/procurement

12 Działalno GMI w Polsce Od roku 2008 zorganizowano 3 serie warsztatów na temat energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. W ramach współpracy z INiG opracowano podrcznik dotyczcy technologii energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. W ramach współpracy z INiG stworzono baz danych składowisk odpadów komunalnych w Polsce. Spotkania z kluczowymi agencjami rzdowymi oraz ekspertami z przemysłu. Dyskusja na temat moliwoci rozwoju instalacji energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Przygotowanie wstpnej oceny moliwoci realizacji projektów energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego oraz wizyty na wielu składowiskach w Polsce. GMI Activities in Poland Since 2008, held three LFG energy workshops. In conjunction with INiG, developed a LFG energy handbook. Worked with INiG to develop a landfill and LFG energy project database. Met with key government agencies and industry experts to discuss further development of LFG energy projects. Developed site assessment reports and visited numerous landfills throughout the Country GMI propozycja pomocy Pomoc Techniczna. Rozpowszechnianie wiedzy na temat moliwoci energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych. Strona internetowa GMI. Midzynarodowa baza danych o składowiskach opadów komunalnych. GMI Assistance Technical assistance. Capacity building activities. Outreach and networking. GMI website. International Landfill Database

13 Indian River County Landfill Year Production Recovery Indian River County Landfill Year Production Recovery Strategia rozwoju nowych projektów energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Rozpowszechnianie wiedzy na temat energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego ze wszystkimi krajami partnerskimi regionu. Opracowanie strategii na poziomie krajowym w celu zidentyfikowania i przełamania barier ograniczajcych wykorzystanie gazu składowiskowego. Ocena potencjału energetycznego składowisk poprzez opracowywanie wstpnych studiów wykonalnoci inwestycji. Transfer technologii poprzez prowadzenie warsztatów, demonstracji, szkole. Tworzenie rodowiska sprzyjajcego inwestycjom. Strategic Approach to Project Development Conduct capacity building and outreach efforts with all Partner countries in this region. Develop country specific strategies to identify and overcome barriers to projects. Assess LFG energy opportunities by performing initial gas generation and feasibility studies. Technology transfer through demonstration, training, and workshops. Creating an environment for sound investment Narzdzia i ródła informacji Tools and Resources for Landfills 24 Pomoc techniczna: Wstpne studia wykonalnoci inwestycji. Pomoc w projektowaniu instalacji. Pomoc w doborze ródeł finansowania. Rozpowszechnianie informacji: Informacje podstawowe o gazie składowiskowym. Szkolenia w zakresie prawidłowej eksploatacji składowiska. Publikacje i ródła informacji: Midzynarodowy podrcznik najlepszych technologii energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Modele do szacowania produktywnoci gazowej składowisk. LFG Production and Recovery (scfm) Technical Assistance: Pre-feasibility assessments. Engineering assistance. Investment assistance. Capacity Building and Training: Landfill Gas Basics. Operations and Management Training. Outreach, Publications and Resources: International Best Practices Guide. Multiple country/region-specific models. LFG Production and Recovery (scfm) 2004

14 ródła informacji w Polsce Współpraca partnerska z Ministerstwem rodowiska, Ministerstwem Gospodarki oraz Instytutem Nafty i Gazu (INiG) Polski podrcznik dotyczcy technologii energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Baza danych o składowiskach odpadów komunalnych w Polsce. Nowo Program komputerowy do opracowania wstpnego studium wykonalnoci inwestycji energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Resources in Poland Working in Partnership with Ministry of Environment, Ministry of Economy, and Instytut Nafty i Gazu (INiG). Polish Landfill Gas Energy Technologies Handbook. Database of Landfills in Poland. NEW Project Cost Evaluation Tool ródła informacji w Polsce Informacje oraz narzdzia opracowane dla polskich składowisk znajduj si na stronie: Pomoc techniczna prowadzona przez pracowników INiG. Szkolenie dotyczce energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego przewidywany termin 2013 rok. Resources in Poland Continued Country-specific tools and resources at Technical assessments and project identification provided by INiG staff. Anticipated training for municipalities on LFG energy project development in

15 Methane Expo 2013 Dołcz do nas na najwikszym wiatowym Forum Energetycznego Wykorzystania Metanu marca 2013 w Vancouver, Kanada. Methane Expo 2013, organizowane przez Global Methane Initiative (GMI), jest najwaniejszym midzynarodowym forum promujcym odzysk i wykorzystanie metanu. Methane Expo 2013 Join us for the World's Largest Forum for Methane Projects, Technology, Financing and Policy! March 2013 in Vancouver, Canada. Methane Expo 2013, organized by the Global Methane Initiative (GMI), is the premier international forum for promoting the recovery and use of methane through new projects and technologies. Wicej informacji Global Methane Initiative Piotr Klimek Instytut Nafty i Gazu Tom Frankiewicz U.S. Environmental Protection Agency For More Information Global Methane Initiative Piotr Klimek Instytut Nafty i Gazu Tom Frankiewicz U.S. Environmental Protection Agency

16

17 Global Methane Initiative Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Grzegorz Kołodziejak Instytut Nafty i Gazu

18 Global Methane Initiative Global Methane Initiative Landfill Gas to Energy Projects in Poland Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Grzegorz Kołodziejak Oil and Gas Institute Grzegorz Kołodziejak Instytut Nafty i Gazu Oil and Gas Institute Renewable Energy Technology Department Designs landfill gas capture and utilization systems. Performs landfill gas modeling and gas pump tests for verification of gas production. Performs cost assessments of landfill site construction projects and degasification of municipal landfills (pre-feasibility studies). Provides technical assistance for operational LFGE projects. Participates in international landfill gas and biogas projects. Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych Projektowanie instalacji odgazowania składowisk odpadów komunalnych. Prognozowanie produktywnoci gazowej składowisk odpadów komunalnych i jej weryfikacja poprzez testy aktywnego odgazowania. Opracowanie koncepcji technologicznych instalacji do odgazowania składowisk i utylizacji biogazu wraz z doradztwem technicznym i ocen ekonomiczn energetycznego wykorzystania gazu. Nadzór nad instalacjami energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Udział w projektach midzynarodowych dotyczcych energetycznego wykorzystania biogazu.

19 Technical assistance for operational LFGE projects Barycz Landfill, Krakow Project description: Capacity: 1,340 MWe (249 kwe kwe kwe kwe). Pump station output: max 1000 m 3 /h. Average LFG composition: CH 4 60% [v/v] CO 2 37% [v/v] O 2 0,0% [v/v] N 2 2,85% [v/v] rest 0,15% [v/v] pollutants like (H 2 S, CO etc.) Nadzór nad instalacjami energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Składowisko Barycz, Kraków Charakterystyka instalacji: Zainstalowana Moc: 1,340 MWe (249 kwe kwe kwe kwe). Wydajno stacji dmuchaw: max 1000 m 3 /h. Uredniony skład gazu: CH 4 60% [v/v] CO 2 37% [v/v] O 2 0,0% [v/v] N 2 2,85% [v/v] pozostałe 0,15% [v/v] (H 2 S, CO etc.) Technical assistance for operational LFGE projects Barycz Landfill, Krakow Nadzór nad instalacjami energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Składowisko Barycz, Kraków

20 GMI projects realized by Oil and Gas Institute Grant #1 awarded in 2008: Period: September 2008 November 2009 Title: Landfill Gas in Poland: Energetic Capability and Awareness of this Capability Using. Grant #2 awarded in 2009: Period: September 2009 December 2010 Title: Best and Most Effective Technologies of LFG Utilization - Handbook, Training and Capacity Building. Grant #3 awarded in 2011 Period: July 2011 December 2012 Title: Pre-feasibility Study as a Milestone in Decision Process. Creating Computer Support System for Economical Assessment of LFGE Projects. Projekty GMI realizowane przez Instytut Nafty i Gazu Grant nr 1 przyznany w 2008r.: Okres realizacji: Wrzesie 2008 Listopad 2009 Tytuł projektu: Gaz składowiskowy w Polsce: potencjał energetyczny i wiadomo moliwoci jego wykorzystania. Grant nr 2 przyznany w 2009r.: Okres realizacji: Wrzesie 2009 Grudzie 2010 Tytuł projektu: Najlepsze i najbardziej efektywne energetycznie technologie wykorzystania gazu składowiskowego podrcznik, warsztaty i budowanie wiadomoci. Grant nr 3 przyznany w 2011r.: Okres realizacji: Lipiec 2011 Grudzie 2012 Tytuł projektu: Wstpne studium wykonalnoci inwestycji jako kamie milowy w procesie decyzyjnym. Stworzenie programu komputerowego do oceny ekonomicznej projektów energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego. Renewable Energy in Poland Energetyka Odnawialna w Polsce Source: Energy Regulatory Office. Updated: ródło: Urzd Regulacji Energetyki. Aktualizacja:

21 Biogas Sources in Poland ródła Biogazu w Polsce Source: Energy Regulatory Office. Updated: ródło: Urzd Regulacji Energetyki. Aktualizacja: Landfills in Poland Landfills conditions: Landfills in Poland are well managed. According to Polish Law Acts and EU Directives every landfill is required to have leachate and LFG collection systems. Ground water contamination monitoring and landfill gas emissions monitoring are also required. Landfill sizes: Landfills in Poland are mostly small (area lower than 3 ha) and medium size (area lower than 15 ha). Larger landfills exist only in major urban areas (main cities or capitals of voivodeships). Składowiska w Polsce Charakterystyka składowisk: Wikszoci składowisk w Polsce jest zarzdzana prawidłowo. Zgodnie z polskim prawodawstwem oraz wytycznymi unijnych dyrektyw na kadym składowisku wymagane jest prowadzenie gospodarki odciekami oraz gazem składowiskowym. Dodatkowym obowizkiem jest prowadzenie monitoringu dotyczcego migracji i emisji zanieczyszcze do wód i powietrza. Rozmiar składowisk: Znaczca cz składowisk w Polsce naley do kategorii: małe (powierzchnia mniejsza ni 3 ha) lub rednie (powierzchnia mniejsza ni 15 ha). Due składowiska zlokalizowane s jedynie w okolicach duych miast i metropolii (miasta wojewódzkie).

22 LFG to Energy Projects in Poland Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Electricity generation from LFG is dominant technology in Poland (more than 90% of LFGE projects). There are only a few CHP installations (heat is sold out to end users). The most commonly used LFG electricity generation technology is internal combustion engines. Most installations are located at medium size and large municipal landfills. Dominujca technologi jest wytwarzanie energii elektrycznej (wicej ni 90% istniejcych instalacji). Istnieje jedynie kilka instalacji skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (CHP) ciepło sprzedawane do odbiorców zewntrznych. Najpowszechniej stosowan technologi jest wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o silniki tłokowe sprzone z generatorem energii elektrycznej. Wikszo instalacji jest zlokalizowanych na rednich i duych składowiskach. History of LFG to Electricity Projects in Poland LFG Electricity Projects in LFG Projects Capacity: Year 2002* 15 MW Year 2003* 15 MW Year 2004* 17 MW. March 2011 # 48 MW September 2012 # 56 MW * source: Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie ogłoszenia raportu zawierajcego analiz realizacji celów ilociowych i osignitych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych ródłach energii (M.P ) # source: Wytwarzanie energii elektrycznej z gazu składowiskowego w Polsce - historia Instalacje energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce w latach Moc instalacji: Rok 2002* 15 MW Rok 2003* 15 MW Rok 2004* 17 MW. Marzec 2011 # 48 MW Wrzesie 2012 # 56 MW * ródło: Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie ogłoszenia raportu zawierajcego analiz realizacji celów ilociowych i osignitych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych ródłach energii (M.P ) # ródło:

23 LFG to Electricity Projects in Poland Possible reasons for increase in LFG energy installations Subsidies for construction of a installation (UE resources). Energy Certification - availability of Green Certificates. Increased investor interest in landfill gas. Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Przyczyny wzrostu iloci instalacji energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce: Dotacje ze rodków UE na budow Odnawialnych ródeł Energii. Certyfikacja energii - wiadectwa Pochodzenia Energii zielone certyfikaty. Wzmoone zainteresowanie inwestorów. LFG to Electricity Projects in Poland Number of projects and its capacity. Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Liczba instalacji energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego i ich moc. Source: Energy Regulatory Office. Updated: ródło: Urzd Regulacji Energetyki. Aktualizacja:

24 Summary Podsumowanie Landfill gas in Poland is utilized for energy at larger landfills. Most common technology is electricity generation. Small and medium sized landfills typically flare gas without energy generation. Landfill gas needs to be treated before use in internal combustion engines. It is needed to find a way for energy production from LFG generated at small landfills. Instalacje energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego zlokalizowane s na rednich i duych składowiskach w Polsce. Najpowszechniej stosowan technologi jest wytwarzanie energii elektrycznej. Na małych składowiskach gaz jest spalany w pochodniach. Gaz składowiskowy przed instalacj energetycznego wykorzystania powinien by oczyszczany. Naley skupi uwag nad energetycznym wykorzystaniem gazu z małych składowisk.

25 The Global Methane Initiative Alternative Methods of Utilizing LFG Generated on Small Landfills małe jest piękne Chad Leatherwood, P. E. SCS Engineers ZY 1

26 The Global Methane Initiative Alternatywne metody wykorzystania gazu generowanego na małych składowiskach odpadów komunalnych małe jest pikne The Global Methane Initiative Alternative Methods of Utilizing LFG Generated on Small Landfills małe jest pikne Chad Leatherwood, P. E. SCS Engineers ZY 2 Chad Leatherwood, P. E. SCS Engineers ZY 1 Co to znaczy - małe? What is small? W USA: Typowe składowisko, na którym instalacja energetycznego wykorzystania gazu jest ekonomicznie uzasadniona wicej ni 1 milion ton zdeponowanych odpadów. Małe : ton zdeponowanych odpadów. Zamknite w ostatnich 3-5 latach. W Polsce: Typowe składowisko, na którym instalacja energetycznego wykorzystania gazu jest ekonomicznie uzasadniona wicej ni ton zdeponowanych odpadów. Małe : ton zdeponowanych odpadów Zamknite w ostatnich 3-5 latach. In USA: Typical economically viable site more than 1 million tons of waste in place. Small : ,000 tons of waste in place. Closed in last 3-5 years. In Poland: Typical economically viable site more than tons of waste in place. Small : ,000 tons of waste in place. Closed in last 3-5 years. 4 3

27 Technologie dla małych składowisk Wytwarzanie energii elektrycznej silniki tłokowe. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (CHP) z wykorzystaniem ciepła na potrzeby składowiska. Wytwarzanie gazu o redniej wartoci opałowej: Poza obszarem składowiska (przemysł, miejski system grzewczy). W obrbie składowiska lub w niedalekiej odległoci: Szklarnie. Promienniki podczerwieni. Parki energetyczne. Small Landfill Gas Energy Technologies Small electricity typically IC engine. Onsite CHP. Medium BTU: Offsite (adjacent or nearby) industrial user, district heating. On and near-site: Greenhouses. Infrared heaters. Energy Parks. 6 5 Przykład wytwarzania energii elektrycznej Rutgers University EcoComplex (New Jersey, USA) Rozruch 1996 rok. Charakterystyka instalacji: Gaz składowiskowy jest wykorzystywany jako paliwo dla 4 mikroturbin o mocy 0,12 MWe. Energia elektryczna jest wykorzystywana do zasilania lamp wspomagajcych wzrost rolin. Ciepło odpadowe z mikroturbin jest równie wykorzystywane do ogrzewania szklarni o powierzchni 42 arów (kogeneracja). Case Study Electricity Rutgers University EcoComplex (New Jersey, USA) Start-up in Project highlights: LFG is used as a fuel for 4 microturbines to provide electricity to greenhouse for growing lights (0.12 MW). Additonally, when required, waste heat is used to heat a 4,275 square meter greenhouse (cogeneration). 8 7

28 Przykład wykorzystanie bezporednie Seward County, Kansas (USA) Landfill Podstaw realizacji projektu jest partnerstwo publiczno-prywatne z firm National Beef. 120 m 3 gazu składowiskowego jest tłoczone ze składowiska rurocigiem o długoci 460 metrów. Gaz składowiskowy oraz gaz z oczyszczalni cieków zasila kotły w firmie National Beef. Case Study Direct Use Seward County, Kansas (USA) Landfill Project is a public/private partnership with National Beef. 120 m3/hr of LFG is piped 460 meters from landfill to be combined with gas from wastewater lagoon. LFG and gas from covered lagoon is captured and used to fuel boilers at National Beef Przykład wykorzystanie bezporednie EnergyXchange Energy Park Case Study Direct Use EnergyXchange Energy Park 12 11

29 Produkcja ceramiki i szkła Ceramic and Glass Production Gaz składowiskowy wykorzystywany jest do opalania pieców (ceramika i szkło) co pozwala na uzyskiwanie oszczdnoci. 2 zakłady produkcyjne uruchomione s w USA. 2 zakłady produkcyjne znajduj si w trakcie budowy. LFG used to fuel ceramic kilns or glass furnaces. Provides cost savings to industries and artists compared to natural gas. 2 operational projects in the U.S. 2 projects in development in the U.S Potencjalne ródła przychodów Sprzeda energii elektrycznej: ~ 200 PLN/MWh Potential Project Revenues Electricity Sales: ~ 200 PLN/MWh Zielone certyfikaty: ~ 255 PLN/MWh CERs (Jednostki Powiadczonej Redukcji kredyty wglowe): ~10 Euro/MTCO 2 e Green Tarriffs: ~ 255 PLN/MWh CERs (Certified Emission Reductions or carbon credit): ~10 Euros/MTCO 2 e 16 15

30 Ekonomia Koszty uniknicie kosztów zwizanych z realizacj duych inwestycji. Motywacja dostpne bodce ekonomiczne. Dodatkowe ródło przychodu : Wykorzystujc gaz składowiskowy mona obniy koszty energii. Marketing społeczny. Project Economics Costs some larger projects costs can be avoided. Incentives many of same incentives available. Additional revenue streams: Deferred fuels costs benefit to municipal budgets. Social Marketing Narzdzia i ródła danych INiG: Podrcznik. Baza danych. Pomoc techniczna. Global Methane Initiative Podrcznik midzynarodowy. Pomoc techniczna. EPA Landfill Methane Outreach Program Podrcznik prawidłowej realizacji projektu energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Tools and Resources INiG Handbook Database Technical assistance Global Methane Initiative International Best Practices Guide Technical assistance EPA Landfill Methane Outreach Program Project Development Handbook 20 19

31 Podsumowanie Małe oraz rednie składowiska stanowi wyzwanie ale instalacje energetycznego wykorzystania gazu z tych składowisk wci mog by ekonomicznie opłacalne. Kluczowym jest wykorzystanie dodatkowych ródeł energii w celu zwikszenia przychodów (przy współudziale partnerów zewntrznych). Koszty mog by obniane poprzez zastosowanie uywanych urzdze, zmniejszenie iloci energii kupowanej z zewntrz, uniknicie kosztów zwizanych z podłczeniem do sieci energetycznej. Summary Small to medium sites present additional challenges but can still be economically viable. Key is to leverage additional resources by accounting for additional revenue streams and including additional partners. Costs can also be driven down by using second market equipment, fuel savings, and avoiding interconnection fees Informacje dodatkowe... Chad Leatherwood (SCS Engineers) For More Information... Chad Leatherwood (SCS Engineers)

32

33 Global Methane Initiative Program komputerowy do opracowania wstępnego studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Piotr Klimek Instytut Nafty i Gazu

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading A Polish case study for biogas to biomethane upgrading Łukasz KOWALSKI Barbara SMERKOWSKA PTNSS-2012-SS1-115 A Polish case study for biogas to biomethane upgrading The article presents the results of a

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy) D8 Sprawozdanie z warsztatu Cele ilościowe produkcji ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych w Polsce do roku 2030 zorganizowanie w Warszawie w ramach projektu Komisji Europejskiej RES H. Policy development

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Deliverable: D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Author(s): Radoslaw POMYKAŁA, AGH-UST, with

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE

MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE STANDARDS & REGULATIONS PAVE THE WAY FOR GASEOUS FUEL VEHICLES GERMAN LPG ASSOCIATION (DVFG) IN EUROPEAN PARLIAMENT (MEPS) FEMITEC I AC W TRAKCIE PRÓB TERENOWYCH 72 mln

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE 9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, WARSZAWA Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Evolution of the Mental Picture of Shale

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2012 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board...3 Słowo wstępne od Zarządu / Foreword by the Managment Board...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Final Report. Preparedfor: RCG/HAGLER BAILLY, INC. 1530 Wilson Boulevard, Suite 900 Arlington, VA 22209 USA. Preparedunder:

Final Report. Preparedfor: RCG/HAGLER BAILLY, INC. 1530 Wilson Boulevard, Suite 900 Arlington, VA 22209 USA. Preparedunder: DEMAND-SIDE MANAGEMENT IN POLAND: PART 2: PILOT PROJECT DESIGN Final Report Preparedfor: U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT Bureau for Europe and Newly Independent States Department for Europe Office

Bardziej szczegółowo

Niebieska księga Blue Book

Niebieska księga Blue Book Niebieska księga Blue Book Nowe wydanie New edition Maj/May 2015 WERSJA DO DYSKUSJI / DRAFT FOR DISCUSSION Sektor kolejowy Railway Sector Infrastruktura kolejowa Railway Infrastructure 1 Table of Contents

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland patron wydania Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland 1 2 3 4 Spis treści Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 04 1 Sytuacja w sektorze energetyki wiatrowej na świecie 05 2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Określenie zasadności finansowania projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach instrumentów zwrotnych email:

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services Raport Środowiskowy Enviromental Report ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 1 Spis treści Table of Contents List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Rezultaty stu (dla d projektu) dla projektów infrastruktury drogowej

Rezultaty stu (dla d projektu) dla projektów infrastruktury drogowej Feasibility Study Report and Cost Benefit Analysis (to Major Project Application) for road infrastructure projects expected to be co-financed under the Operational Programme Infrastructure and Environment,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2010 INDEKS INDEX SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 STRUKTURA MAKROEKONOMICZNA MACROECONOMIC FRAMEWORK 7 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENTS 37 OPINIA

Bardziej szczegółowo