Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects"

Transkrypt

1 Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects Kraków, 4 grudnia 2012 Kraków, 4 th December 2012 Instytut Nafty i Gazu Oil and Gas Institute Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Wstępne studium wykonalności inwestycji jako kamień milowy w procesie decyzyjnym. Stworzenie programu komputerowego do oceny ekonomicznej projektów energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego realizowanego przez Instytut Nafty i Gazu w ramach międzynarodowego Partnerstwa Global Methane Initiative Workshop organized according to the project titled: Pre-feasibility study as a milestone in decision process. Creating of computer support system for economical assessment of LFGE projects conducted by Oil and Gas Institute (INIG) and sponsored by Global Methane Initiative

2

3 Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Kraków, 4 grudnia 2012 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Wstępne studium wykonalności inwestycji jako kamień milowy w procesie decyzyjnym. Stworzenie programu komputerowego do oceny ekonomicznej projektów energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego realizowanego przez Instytut Nafty i Gazu w ramach międzynarodowego Partnerstwa Global Methane Initiative PROGRAM WARSZTATÓW 10:30 Rejestracja/kawa 11:00 Powitanie i wprowadzenie Prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu. Jerzy Dudek, Kierownik Zakładu Technologii Energii Odnawialnych, Instytut Nafty i Gazu. Thomas Frankiewicz, Menedżer Programu, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych Ameryki, Landfill Methane Outreach Program. 11:30 Przedstawienie uczestników warsztatów 11:35 Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce. Grzegorz Kołodziejak, INIG 12:00 Alternatywne metody wykorzystania gazu generowanego na małych składowiskach odpadów komunalnych. Chad Leatherwood, SCS Engineers 12:30 LFG-Energy program komputerowy do wykonywania wstępnego studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego. Piotr Klimek, INIG 13:00 Przerwa obiadowa 14:00 Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem programu: LFG Energy. Prowadzący: Piotr Klimek INIG 15:00 Przerwa / kawa 15:15 Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem programu: LFG Energy. Prowadzący: Piotr Klimek INIG 16:00 Pytania i odpowiedzi Strona 1 z 2

4 Miejsce Warsztatów Instytut Nafty i Gazu ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Osoby do kontaktu z ramienia Instytutu Nafty i Gazu: Piotr Klimek ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Joanna Niemczewska ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Strona 2 z 2

5 Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects Kraków, 4 December 2012 Workshop organized according to the project titled: Pre-feasibility study as a milestone in decision process. Creating of computer support system for economical assessment of LFGE projects conducted by Oil and Gas Institute (INIG) and sponsored by Global Methane Initiative WORKSHOP PROGRAM 10:30 am Registration/coffee 11:00 am Welcome and Introductions Prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska, Managing Director of Oil and Gas Institute. Jerzy Dudek, Head of Renewable Energy Technologies Department, Oil and Gas Institute. Thomas Frankiewicz, Program Manager, U.S. Environmental Protection Agency, Landfill Methane Outreach Program. 11:30 am Participants introducing 11:35 am LFG Energy Projects in Poland. Grzegorz Kołodziejak, INIG. 12:00 pm Alternative methods of Utilizing LFG Generated on Small Landfills Chad Leatherwood, SCS Engineers. 12:30 pm LFG-Energy Computer Support System for Economical Assessment of LFGE Projects. Piotr Klimek, INIG. 1:00 pm Lunch Break 2:00 pm LFG Energy Computer Support System Training. Conducted by Piotr Klimek, INIG. 3:00 pm Coffee Break 3:15 pm LFG Energy Computer Support System Training. Conducted by Piotr Klimek, INIG. 4:00 pm Questions and Answers Page 1 of 2

6 Workshop Venue: Instytut Nafty i Gazu ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Oil and Gas Institute contact persons: Piotr Klimek ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Joanna Niemczewska ul. Lubicz 25a Kraków tel.: fax.: Page 2 of 2

7 The Global Methane Initiative Introduction and Overview Tom Frankiewicz, U.S. Environmental Protection Agency INiG Workshop 4 December

8 The Global Methane Initiative The Global Methane Initiative Wprowadzenie i omówienie Introduction and Overview Tom Frankiewicz, Amerykaska Agencja Ochrony rodowiska Warsztaty INiG 4 grudnia 2012 Tom Frankiewicz, U.S. Environmental Protection Agency INiG Workshop 4 December Agenda GMI omówienie. Dla czego GMI jest zainteresowane metanem? Istniejcy i moliwy do wykorzystania w przyszłoci potencjał energetyczny gazu składowiskowego w Polsce. Narzdzia opracowane w ramach GMI i oferowana pomoc techniczna. Agenda GMI overview. Why is GMI concerned about methane? Current and future LFG energy potential in Poland. GMI resources and technical assistance opportunities. 4 3

9 Global Methane Initiative (GMI) Misja: Ogólnowiatowe starania zmierzajce do redukcji emisji metanu poprzez efektywne kosztowo projekty jego energetycznego wykorzystania. Pi sektorów: Składowiska, Kopalnie Wgla Kamiennego, Rolnictwo, Przemysł Naftowo- Gazowniczy oraz Oczyszczalnie cieków. Partnerstwo: Rozpoczcie działalnoci w roku 2004 jako partnerstwo publiczno-prywatne. Obecnie zrzesza ponad 40 krajów, ADB, IDB oraz ponad 1000 pastwowych i prywatnych organizacji. Wpływ: Pokrywa blisko 70% wiatowej emisji metanu GMI pomogło wykorzysta od roku 2004 ponad 480 milionów USD pochodzcych ze ródeł prywatnych. Global Methane Initiative (GMI) Mission: Global effort to reduce methane emissions through costeffective abatement, recovery, and use projects. Five Sector-Specific Areas: Landfills, Coal Mines, Agricultural, Oil & Gas systems, and Municipal Wastewater. Membership: Began in 2004 as a public-private partnership. Has expanded to over 40 Partner countries, ADB, IDB, and over 1000 public and private organizations. Impact: Covers nearly 70% of global methane emissions GMI has leveraged >$480 million USD of private financing since Dlaczego GMI jest zainteresowane metanem (CH 4 )? Why GMI is Interested in Methane (CH 4 )? Gaz cieplarniany: Wskanik GWP wynosi 25. Trwało w atmosferze = 12 lat. Najbardziej istotny składnik(o krótkim okresie ycia) wpływajcy na efekt cieplarniany, odpowiedzialny za wicej ni 1/3 antropogenicznego wpływu na efekt cieplarniany. Prekursor ozonu: Wpływa na zmiany poziomu ozonu. MMTCO2e Szacowany wzrost emisji metanu, Potent greenhouse gas: Global Warming Potential = 25. Lifetime = 12 years. Most important short-lived climate forcer based on emissions, accounts for >1/3 of current anthropogenic forcing. Ozone precursor: Effects background ozone levels. MMTCO2e Estimated Increase in Methane Emissions, Wiele ródeł emisji: Przemysł energetyczny, Rolnictwo, sektor odpadów % emisji jest pochodzenia antropogenicznego Many emission sources: Energy, agriculture, and waste sectors % of emissions are anthropogenic

10 Szacowana i przewidywana antropogeniczna emisja metanu wg ródeł 2010 i 2020 (MMTCO2e) Estimated and Projected Global Anthropogenic Methane Emissions by Source, 2010 and 2020 (MMTCO2e) 10 9 Instalacje energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego przynosz znaczce korzyci Nowe ródła czystej energii: Odzysk gazu ze składowiska oraz jego wykorzystanie do celów energetycznych ogranicza emisj metanu do atmosfery. Poprawa jakoci powietrza: Zmniejszenie poziomu ozonu: 20% redukcja emisji metanu moe pozwoli na uniknicie przewidywanej wysokiej umieralnoci na północnej półkuli ( ludzi w 2030). Redukcja lokalnej emisji. Redukcja odorów. Poprawa jakoci wody: Poprawa jakoci wód poprzez prowadzenie właciwej gospodarki odciekami składowiskowymi. LFG Projects Deliver Significant Benefits New Sources of Clean Energy: Mitigation makes methane available for local energy purposes. Air Quality Improvement: Decrease in background ground-level ozone a 20% reduction in global methane emissions could avoid large Northern Hemisphere mortality (140, ,000 lives in 2030). Reduction of local emissions. Odor reductions. Water Quality Benefits: Local water quality improvements due to improved management of agricultural wastes and leachate in landfills

11 Potencjał W Polsce w dalszym cigu istniej składowiska, na których moliwe jest energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego. Potencjał energetyczne polskich składowisk jest trudny do oszacowania. Brak informacji ogólnokrajowej. Brak informacji o dokładnej iloci odpadów. Project Potential Still many candidate sites in Poland MW potential difficult to delineate Lack of central information Lack of landfill waste data Obserwacje Bariery: 50% składowisk zaliczana jest do grupy bardzo małych energetyczne wykorzystanie gazu moe okaza si nierentowne. Techniczne: Operacje na składowisku. Efektywno odzysku gazu ze składowiska. Koszty operacyjne zwizane z instalacjami energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Informacje i wiadomo: Technologie wykorzystania gazu składowiskowego. Sposób prowadzenia inwestycji. Observations Project Barriers: 50% of landfills are very small and therefore not have positive payback (profitable). Technical: Landfill operations. Gas collection efficiency. Energy project operation and maintenance costs. Information Awareness: Utilization options. Project development/procurement

12 Działalno GMI w Polsce Od roku 2008 zorganizowano 3 serie warsztatów na temat energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. W ramach współpracy z INiG opracowano podrcznik dotyczcy technologii energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. W ramach współpracy z INiG stworzono baz danych składowisk odpadów komunalnych w Polsce. Spotkania z kluczowymi agencjami rzdowymi oraz ekspertami z przemysłu. Dyskusja na temat moliwoci rozwoju instalacji energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Przygotowanie wstpnej oceny moliwoci realizacji projektów energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego oraz wizyty na wielu składowiskach w Polsce. GMI Activities in Poland Since 2008, held three LFG energy workshops. In conjunction with INiG, developed a LFG energy handbook. Worked with INiG to develop a landfill and LFG energy project database. Met with key government agencies and industry experts to discuss further development of LFG energy projects. Developed site assessment reports and visited numerous landfills throughout the Country GMI propozycja pomocy Pomoc Techniczna. Rozpowszechnianie wiedzy na temat moliwoci energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych. Strona internetowa GMI. Midzynarodowa baza danych o składowiskach opadów komunalnych. GMI Assistance Technical assistance. Capacity building activities. Outreach and networking. GMI website. International Landfill Database

13 Indian River County Landfill Year Production Recovery Indian River County Landfill Year Production Recovery Strategia rozwoju nowych projektów energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Rozpowszechnianie wiedzy na temat energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego ze wszystkimi krajami partnerskimi regionu. Opracowanie strategii na poziomie krajowym w celu zidentyfikowania i przełamania barier ograniczajcych wykorzystanie gazu składowiskowego. Ocena potencjału energetycznego składowisk poprzez opracowywanie wstpnych studiów wykonalnoci inwestycji. Transfer technologii poprzez prowadzenie warsztatów, demonstracji, szkole. Tworzenie rodowiska sprzyjajcego inwestycjom. Strategic Approach to Project Development Conduct capacity building and outreach efforts with all Partner countries in this region. Develop country specific strategies to identify and overcome barriers to projects. Assess LFG energy opportunities by performing initial gas generation and feasibility studies. Technology transfer through demonstration, training, and workshops. Creating an environment for sound investment Narzdzia i ródła informacji Tools and Resources for Landfills 24 Pomoc techniczna: Wstpne studia wykonalnoci inwestycji. Pomoc w projektowaniu instalacji. Pomoc w doborze ródeł finansowania. Rozpowszechnianie informacji: Informacje podstawowe o gazie składowiskowym. Szkolenia w zakresie prawidłowej eksploatacji składowiska. Publikacje i ródła informacji: Midzynarodowy podrcznik najlepszych technologii energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Modele do szacowania produktywnoci gazowej składowisk. LFG Production and Recovery (scfm) Technical Assistance: Pre-feasibility assessments. Engineering assistance. Investment assistance. Capacity Building and Training: Landfill Gas Basics. Operations and Management Training. Outreach, Publications and Resources: International Best Practices Guide. Multiple country/region-specific models. LFG Production and Recovery (scfm) 2004

14 ródła informacji w Polsce Współpraca partnerska z Ministerstwem rodowiska, Ministerstwem Gospodarki oraz Instytutem Nafty i Gazu (INiG) Polski podrcznik dotyczcy technologii energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Baza danych o składowiskach odpadów komunalnych w Polsce. Nowo Program komputerowy do opracowania wstpnego studium wykonalnoci inwestycji energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Resources in Poland Working in Partnership with Ministry of Environment, Ministry of Economy, and Instytut Nafty i Gazu (INiG). Polish Landfill Gas Energy Technologies Handbook. Database of Landfills in Poland. NEW Project Cost Evaluation Tool ródła informacji w Polsce Informacje oraz narzdzia opracowane dla polskich składowisk znajduj si na stronie: Pomoc techniczna prowadzona przez pracowników INiG. Szkolenie dotyczce energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego przewidywany termin 2013 rok. Resources in Poland Continued Country-specific tools and resources at Technical assessments and project identification provided by INiG staff. Anticipated training for municipalities on LFG energy project development in

15 Methane Expo 2013 Dołcz do nas na najwikszym wiatowym Forum Energetycznego Wykorzystania Metanu marca 2013 w Vancouver, Kanada. Methane Expo 2013, organizowane przez Global Methane Initiative (GMI), jest najwaniejszym midzynarodowym forum promujcym odzysk i wykorzystanie metanu. Methane Expo 2013 Join us for the World's Largest Forum for Methane Projects, Technology, Financing and Policy! March 2013 in Vancouver, Canada. Methane Expo 2013, organized by the Global Methane Initiative (GMI), is the premier international forum for promoting the recovery and use of methane through new projects and technologies. Wicej informacji Global Methane Initiative Piotr Klimek Instytut Nafty i Gazu Tom Frankiewicz U.S. Environmental Protection Agency For More Information Global Methane Initiative Piotr Klimek Instytut Nafty i Gazu Tom Frankiewicz U.S. Environmental Protection Agency

16

17 Global Methane Initiative Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Grzegorz Kołodziejak Instytut Nafty i Gazu

18 Global Methane Initiative Global Methane Initiative Landfill Gas to Energy Projects in Poland Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Grzegorz Kołodziejak Oil and Gas Institute Grzegorz Kołodziejak Instytut Nafty i Gazu Oil and Gas Institute Renewable Energy Technology Department Designs landfill gas capture and utilization systems. Performs landfill gas modeling and gas pump tests for verification of gas production. Performs cost assessments of landfill site construction projects and degasification of municipal landfills (pre-feasibility studies). Provides technical assistance for operational LFGE projects. Participates in international landfill gas and biogas projects. Instytut Nafty i Gazu Zakład Technologii Energii Odnawialnych Projektowanie instalacji odgazowania składowisk odpadów komunalnych. Prognozowanie produktywnoci gazowej składowisk odpadów komunalnych i jej weryfikacja poprzez testy aktywnego odgazowania. Opracowanie koncepcji technologicznych instalacji do odgazowania składowisk i utylizacji biogazu wraz z doradztwem technicznym i ocen ekonomiczn energetycznego wykorzystania gazu. Nadzór nad instalacjami energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Udział w projektach midzynarodowych dotyczcych energetycznego wykorzystania biogazu.

19 Technical assistance for operational LFGE projects Barycz Landfill, Krakow Project description: Capacity: 1,340 MWe (249 kwe kwe kwe kwe). Pump station output: max 1000 m 3 /h. Average LFG composition: CH 4 60% [v/v] CO 2 37% [v/v] O 2 0,0% [v/v] N 2 2,85% [v/v] rest 0,15% [v/v] pollutants like (H 2 S, CO etc.) Nadzór nad instalacjami energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Składowisko Barycz, Kraków Charakterystyka instalacji: Zainstalowana Moc: 1,340 MWe (249 kwe kwe kwe kwe). Wydajno stacji dmuchaw: max 1000 m 3 /h. Uredniony skład gazu: CH 4 60% [v/v] CO 2 37% [v/v] O 2 0,0% [v/v] N 2 2,85% [v/v] pozostałe 0,15% [v/v] (H 2 S, CO etc.) Technical assistance for operational LFGE projects Barycz Landfill, Krakow Nadzór nad instalacjami energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Składowisko Barycz, Kraków

20 GMI projects realized by Oil and Gas Institute Grant #1 awarded in 2008: Period: September 2008 November 2009 Title: Landfill Gas in Poland: Energetic Capability and Awareness of this Capability Using. Grant #2 awarded in 2009: Period: September 2009 December 2010 Title: Best and Most Effective Technologies of LFG Utilization - Handbook, Training and Capacity Building. Grant #3 awarded in 2011 Period: July 2011 December 2012 Title: Pre-feasibility Study as a Milestone in Decision Process. Creating Computer Support System for Economical Assessment of LFGE Projects. Projekty GMI realizowane przez Instytut Nafty i Gazu Grant nr 1 przyznany w 2008r.: Okres realizacji: Wrzesie 2008 Listopad 2009 Tytuł projektu: Gaz składowiskowy w Polsce: potencjał energetyczny i wiadomo moliwoci jego wykorzystania. Grant nr 2 przyznany w 2009r.: Okres realizacji: Wrzesie 2009 Grudzie 2010 Tytuł projektu: Najlepsze i najbardziej efektywne energetycznie technologie wykorzystania gazu składowiskowego podrcznik, warsztaty i budowanie wiadomoci. Grant nr 3 przyznany w 2011r.: Okres realizacji: Lipiec 2011 Grudzie 2012 Tytuł projektu: Wstpne studium wykonalnoci inwestycji jako kamie milowy w procesie decyzyjnym. Stworzenie programu komputerowego do oceny ekonomicznej projektów energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego. Renewable Energy in Poland Energetyka Odnawialna w Polsce Source: Energy Regulatory Office. Updated: ródło: Urzd Regulacji Energetyki. Aktualizacja:

21 Biogas Sources in Poland ródła Biogazu w Polsce Source: Energy Regulatory Office. Updated: ródło: Urzd Regulacji Energetyki. Aktualizacja: Landfills in Poland Landfills conditions: Landfills in Poland are well managed. According to Polish Law Acts and EU Directives every landfill is required to have leachate and LFG collection systems. Ground water contamination monitoring and landfill gas emissions monitoring are also required. Landfill sizes: Landfills in Poland are mostly small (area lower than 3 ha) and medium size (area lower than 15 ha). Larger landfills exist only in major urban areas (main cities or capitals of voivodeships). Składowiska w Polsce Charakterystyka składowisk: Wikszoci składowisk w Polsce jest zarzdzana prawidłowo. Zgodnie z polskim prawodawstwem oraz wytycznymi unijnych dyrektyw na kadym składowisku wymagane jest prowadzenie gospodarki odciekami oraz gazem składowiskowym. Dodatkowym obowizkiem jest prowadzenie monitoringu dotyczcego migracji i emisji zanieczyszcze do wód i powietrza. Rozmiar składowisk: Znaczca cz składowisk w Polsce naley do kategorii: małe (powierzchnia mniejsza ni 3 ha) lub rednie (powierzchnia mniejsza ni 15 ha). Due składowiska zlokalizowane s jedynie w okolicach duych miast i metropolii (miasta wojewódzkie).

22 LFG to Energy Projects in Poland Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Electricity generation from LFG is dominant technology in Poland (more than 90% of LFGE projects). There are only a few CHP installations (heat is sold out to end users). The most commonly used LFG electricity generation technology is internal combustion engines. Most installations are located at medium size and large municipal landfills. Dominujca technologi jest wytwarzanie energii elektrycznej (wicej ni 90% istniejcych instalacji). Istnieje jedynie kilka instalacji skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (CHP) ciepło sprzedawane do odbiorców zewntrznych. Najpowszechniej stosowan technologi jest wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o silniki tłokowe sprzone z generatorem energii elektrycznej. Wikszo instalacji jest zlokalizowanych na rednich i duych składowiskach. History of LFG to Electricity Projects in Poland LFG Electricity Projects in LFG Projects Capacity: Year 2002* 15 MW Year 2003* 15 MW Year 2004* 17 MW. March 2011 # 48 MW September 2012 # 56 MW * source: Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie ogłoszenia raportu zawierajcego analiz realizacji celów ilociowych i osignitych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych ródłach energii (M.P ) # source: Wytwarzanie energii elektrycznej z gazu składowiskowego w Polsce - historia Instalacje energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce w latach Moc instalacji: Rok 2002* 15 MW Rok 2003* 15 MW Rok 2004* 17 MW. Marzec 2011 # 48 MW Wrzesie 2012 # 56 MW * ródło: Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie ogłoszenia raportu zawierajcego analiz realizacji celów ilociowych i osignitych wyników w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych ródłach energii (M.P ) # ródło:

23 LFG to Electricity Projects in Poland Possible reasons for increase in LFG energy installations Subsidies for construction of a installation (UE resources). Energy Certification - availability of Green Certificates. Increased investor interest in landfill gas. Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Przyczyny wzrostu iloci instalacji energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce: Dotacje ze rodków UE na budow Odnawialnych ródeł Energii. Certyfikacja energii - wiadectwa Pochodzenia Energii zielone certyfikaty. Wzmoone zainteresowanie inwestorów. LFG to Electricity Projects in Poland Number of projects and its capacity. Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Liczba instalacji energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego i ich moc. Source: Energy Regulatory Office. Updated: ródło: Urzd Regulacji Energetyki. Aktualizacja:

24 Summary Podsumowanie Landfill gas in Poland is utilized for energy at larger landfills. Most common technology is electricity generation. Small and medium sized landfills typically flare gas without energy generation. Landfill gas needs to be treated before use in internal combustion engines. It is needed to find a way for energy production from LFG generated at small landfills. Instalacje energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego zlokalizowane s na rednich i duych składowiskach w Polsce. Najpowszechniej stosowan technologi jest wytwarzanie energii elektrycznej. Na małych składowiskach gaz jest spalany w pochodniach. Gaz składowiskowy przed instalacj energetycznego wykorzystania powinien by oczyszczany. Naley skupi uwag nad energetycznym wykorzystaniem gazu z małych składowisk.

25 The Global Methane Initiative Alternative Methods of Utilizing LFG Generated on Small Landfills małe jest piękne Chad Leatherwood, P. E. SCS Engineers ZY 1

26 The Global Methane Initiative Alternatywne metody wykorzystania gazu generowanego na małych składowiskach odpadów komunalnych małe jest pikne The Global Methane Initiative Alternative Methods of Utilizing LFG Generated on Small Landfills małe jest pikne Chad Leatherwood, P. E. SCS Engineers ZY 2 Chad Leatherwood, P. E. SCS Engineers ZY 1 Co to znaczy - małe? What is small? W USA: Typowe składowisko, na którym instalacja energetycznego wykorzystania gazu jest ekonomicznie uzasadniona wicej ni 1 milion ton zdeponowanych odpadów. Małe : ton zdeponowanych odpadów. Zamknite w ostatnich 3-5 latach. W Polsce: Typowe składowisko, na którym instalacja energetycznego wykorzystania gazu jest ekonomicznie uzasadniona wicej ni ton zdeponowanych odpadów. Małe : ton zdeponowanych odpadów Zamknite w ostatnich 3-5 latach. In USA: Typical economically viable site more than 1 million tons of waste in place. Small : ,000 tons of waste in place. Closed in last 3-5 years. In Poland: Typical economically viable site more than tons of waste in place. Small : ,000 tons of waste in place. Closed in last 3-5 years. 4 3

27 Technologie dla małych składowisk Wytwarzanie energii elektrycznej silniki tłokowe. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (CHP) z wykorzystaniem ciepła na potrzeby składowiska. Wytwarzanie gazu o redniej wartoci opałowej: Poza obszarem składowiska (przemysł, miejski system grzewczy). W obrbie składowiska lub w niedalekiej odległoci: Szklarnie. Promienniki podczerwieni. Parki energetyczne. Small Landfill Gas Energy Technologies Small electricity typically IC engine. Onsite CHP. Medium BTU: Offsite (adjacent or nearby) industrial user, district heating. On and near-site: Greenhouses. Infrared heaters. Energy Parks. 6 5 Przykład wytwarzania energii elektrycznej Rutgers University EcoComplex (New Jersey, USA) Rozruch 1996 rok. Charakterystyka instalacji: Gaz składowiskowy jest wykorzystywany jako paliwo dla 4 mikroturbin o mocy 0,12 MWe. Energia elektryczna jest wykorzystywana do zasilania lamp wspomagajcych wzrost rolin. Ciepło odpadowe z mikroturbin jest równie wykorzystywane do ogrzewania szklarni o powierzchni 42 arów (kogeneracja). Case Study Electricity Rutgers University EcoComplex (New Jersey, USA) Start-up in Project highlights: LFG is used as a fuel for 4 microturbines to provide electricity to greenhouse for growing lights (0.12 MW). Additonally, when required, waste heat is used to heat a 4,275 square meter greenhouse (cogeneration). 8 7

28 Przykład wykorzystanie bezporednie Seward County, Kansas (USA) Landfill Podstaw realizacji projektu jest partnerstwo publiczno-prywatne z firm National Beef. 120 m 3 gazu składowiskowego jest tłoczone ze składowiska rurocigiem o długoci 460 metrów. Gaz składowiskowy oraz gaz z oczyszczalni cieków zasila kotły w firmie National Beef. Case Study Direct Use Seward County, Kansas (USA) Landfill Project is a public/private partnership with National Beef. 120 m3/hr of LFG is piped 460 meters from landfill to be combined with gas from wastewater lagoon. LFG and gas from covered lagoon is captured and used to fuel boilers at National Beef Przykład wykorzystanie bezporednie EnergyXchange Energy Park Case Study Direct Use EnergyXchange Energy Park 12 11

29 Produkcja ceramiki i szkła Ceramic and Glass Production Gaz składowiskowy wykorzystywany jest do opalania pieców (ceramika i szkło) co pozwala na uzyskiwanie oszczdnoci. 2 zakłady produkcyjne uruchomione s w USA. 2 zakłady produkcyjne znajduj si w trakcie budowy. LFG used to fuel ceramic kilns or glass furnaces. Provides cost savings to industries and artists compared to natural gas. 2 operational projects in the U.S. 2 projects in development in the U.S Potencjalne ródła przychodów Sprzeda energii elektrycznej: ~ 200 PLN/MWh Potential Project Revenues Electricity Sales: ~ 200 PLN/MWh Zielone certyfikaty: ~ 255 PLN/MWh CERs (Jednostki Powiadczonej Redukcji kredyty wglowe): ~10 Euro/MTCO 2 e Green Tarriffs: ~ 255 PLN/MWh CERs (Certified Emission Reductions or carbon credit): ~10 Euros/MTCO 2 e 16 15

30 Ekonomia Koszty uniknicie kosztów zwizanych z realizacj duych inwestycji. Motywacja dostpne bodce ekonomiczne. Dodatkowe ródło przychodu : Wykorzystujc gaz składowiskowy mona obniy koszty energii. Marketing społeczny. Project Economics Costs some larger projects costs can be avoided. Incentives many of same incentives available. Additional revenue streams: Deferred fuels costs benefit to municipal budgets. Social Marketing Narzdzia i ródła danych INiG: Podrcznik. Baza danych. Pomoc techniczna. Global Methane Initiative Podrcznik midzynarodowy. Pomoc techniczna. EPA Landfill Methane Outreach Program Podrcznik prawidłowej realizacji projektu energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego. Tools and Resources INiG Handbook Database Technical assistance Global Methane Initiative International Best Practices Guide Technical assistance EPA Landfill Methane Outreach Program Project Development Handbook 20 19

31 Podsumowanie Małe oraz rednie składowiska stanowi wyzwanie ale instalacje energetycznego wykorzystania gazu z tych składowisk wci mog by ekonomicznie opłacalne. Kluczowym jest wykorzystanie dodatkowych ródeł energii w celu zwikszenia przychodów (przy współudziale partnerów zewntrznych). Koszty mog by obniane poprzez zastosowanie uywanych urzdze, zmniejszenie iloci energii kupowanej z zewntrz, uniknicie kosztów zwizanych z podłczeniem do sieci energetycznej. Summary Small to medium sites present additional challenges but can still be economically viable. Key is to leverage additional resources by accounting for additional revenue streams and including additional partners. Costs can also be driven down by using second market equipment, fuel savings, and avoiding interconnection fees Informacje dodatkowe... Chad Leatherwood (SCS Engineers) For More Information... Chad Leatherwood (SCS Engineers)

32

33 Global Methane Initiative Program komputerowy do opracowania wstępnego studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Piotr Klimek Instytut Nafty i Gazu

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Doœwiadczenia zwi¹zane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze sk³adowisk odpadów komunalnych

Doœwiadczenia zwi¹zane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze sk³adowisk odpadów komunalnych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Jerzy DUDEK*, Piotr KLIMEK* Doœwiadczenia zwi¹zane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze sk³adowisk odpadów komunalnych STRESZCZENIE. W

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Landfill Gas to Energy Projects in Poland

Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Landfill Gas to Energy Projects in Poland Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego w Polsce Landfill Gas to Energy Projects in Poland Kraków, 13 czerwca 2014 Kraków, 13 th June 2014 Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Oil

Bardziej szczegółowo

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin,

shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, shale gas do economics and regulation change at the German-Polish border Pawe Poprawa Polish Geological Institute BSEC, Berlin, 01.12.20011 North America gas shale basins increase of shale gas supply to

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Current state of biogas production in Poland

Current state of biogas production in Poland Aktualna sytuacja produkcji biogazu w Polsce Current state of biogas production in Poland Magdalena Papajewska Project Development Manager 30-05-2012 Kraków BIOGAS IN POLAND Region of Poland Wastewater

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE

PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE FORUM BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY UE SZANSA DLA INNOWACJI CZY ZAGROŻENIE DLA GOSPODARKI? STANOWISKO PRZEMYSŁU ANDRZEJ WERKOWSKI PRZEWODNICZĄCY FORUM CO2 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.

MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10. MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.2006 OLSZTYN Stolica Warmii i Mazur Liczba mieszka#ców 174 ty$. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI AGREGATÓW DO SKOJARZONEGO WYTWARZANIA CIEPŁA I PRĄDU Z BIOGAZU W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OPOLU Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 25 Katarzyna Siejka, Politechnika Opolska, WiK Opole Sp. z o.o., Opole Mariusz Tańczuk, Politechnika Opolska, Opole ANALIZA EFEKTYWNOŚCI TECHNICZNEJ I OPŁACALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zielona energia z metanowego gazu kopalnianego

Zielona energia z metanowego gazu kopalnianego Materia³y XXVIII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 12 15.10.2014 r. ISBN 978-83-62922-37-6 Daniel BORSUCKI* Zielona energia z metanowego

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Odnawialne źródła energii Module name in English Renewable Energy Resources Valid from academic year 2012/201 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of

Bardziej szczegółowo

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Warsaw, October 15-16, 2015 Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Paweł Franczak 1, Karolina Listwan-Franczak

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan. Energia w Szwecji Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.se Gunnar Haglund, Ambasada Szwecji 606 28 89 57 gunnar.haglund@foreign.ministry.se

Bardziej szczegółowo

Dublin Waste to Energy Project

Dublin Waste to Energy Project Dublin Waste to Energy Project an Irish environmental PPP Irlandzki projekt w formule PPP 1 st October 2008 1 października 2008 r. Jeff Austin austin@durangobrowne.ie Project Surroundings Otoczenie projektu

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Exposure assessment of mercury emissions

Exposure assessment of mercury emissions Kierunek i rodzaj Monitoring and Analityka Zanieczyszczen Srodowiska Substance Flow of Mercury in Europe Prof. dr hab. inz. Jozef PACYNA M.Sc. Kyrre SUNDSETH Perform a litterature review on natural and

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW. MoŜliwości energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce. Warszawa, Polska 29 października 2009

PROGRAM WARSZTATÓW. MoŜliwości energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce. Warszawa, Polska 29 października 2009 MoŜliwości energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce Warszawa, Polska 29 października 2009 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Gaz składowiskowy w Polsce: potencjał energetyczny

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii

Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii Mgr inż. Mariusz Czurejno Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii Biogaz generowany na składowiskach odpadów należy rozpatrywać w dwóch aspektach, tj. jako źródło emisji zanieczyszczeń i

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

Idea gospodarki obiegu zamkniętego w Polskim Ruchu Czystszej Produkcji

Idea gospodarki obiegu zamkniętego w Polskim Ruchu Czystszej Produkcji Idea gospodarki obiegu zamkniętego w Polskim Ruchu Czystszej Produkcji Circular Economy idea in the Polish Cleaner Production Movement Michał Jan Cichy Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34. Marcin Bukowski

Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34. Marcin Bukowski Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie nr 34 Marcin Bukowski EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRODUKCJI ENERGII W MAŁYCH ELEKTROWNIACH WODNYCH ECONOMIC EFFICIENCY OF ENERGY PRODUCTION IN

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo