System 1200 Newsletter Nr 52 Sieci RTK Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System 1200 Newsletter Nr 52 Sieci RTK Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Sec Wprowadzene SIECI PRZYSZŁO SIECI PRZYSZŁO Dzes lat temu, zwykłe pomary wymagały Dzes lat odbornków temu, zwykłe pomary (bazowy ruchomy), wymagały du o kabl odbornków bater, radomodemów, (bazowy ruchomy), statywu, du o kabl oraz tyczk bater, plecaka radomodemów, do noszena tego statywu, wszystkego. oraz tyczk plecaka do noszena tego wszystkego. Dzsaj mo wybera pom dzy odbornkam Dzsaj mo GNSS, wybera, radomodemem pom dzy odbornkam telefonem komórkowym. GNSS, Potrzeba, radomodemem tylko klku bater, telefonem bez komórkowym. adnych kabl, Potrzeba wszystko tylko klku zamocowane bater, bez adnych tyczce. Teraz kabl, wła ne, wszystko wraz z zamocowane zało enem sec tyczce. (jak Teraz ASGEUPOS), wła ne, wraz mo zało enem tak e wybra sec pomar (jak odbornkem ASGEUPOS), ruchomym mo tak e wewn trz wybra pomar takej sec odbornkem zamast ustawana ruchomym swojej wewn trz stacj bazowej. takej sec zamast ustawana swojej stacj bazowej. Sec b d tematem tego I kolejnych Sec b d tematem tego Newsletters frmy Leca Geosystems. Zarys kolejnych tre Newsletterów Newsletters c ka dego Newsletter frmy Leca Leca Geosystems. podano pon ej. Zarys treśc c ka dego każdego Newsletter Newsletter podano podano pon ej. ponżej. Newsletter 52 Wprowadzene: Wprowadzene do tematu Newsletter 52 sec Wprowadzene:, krótk ops Wprowadzene ch funkcjonowana do tematu w porównu sec, krótk do pojedynczej ops ch funkcjonowana stacj bazowej, porównu oraz podkre lene do pojedynczej korzy c stacj ekonomcznych bazowej, płyn cych oraz podkre lene z u yca sec korzy c. ekonomcznych płyn cych u yca sec. Newsletter 53 Ró ne y: Opsano ró ne zasady Newsletter funkcjonowana 53 Ró ne y: sec Opsano stnej ce ró ne zasady rynku (FKP, funkcjonowana, Vrtual sec stnej ce Staton tp), rynku oraz wady (FKP,, zalety Vrtual ka dej z nch. Porusza Staton problemy tp), oraz wady odtwarzalno c zalety ka dej drog nch. rozw zana Porusza u ywana pro oblemy odtwarzalno c odtwarzalnośc własnych drog (frmowych) rozwązana rozw zana oraz używana zestan u ywana daryzowanych. własnych własnych (frmowych) (frmowych) oraz oraz zestandary zestandaryzowanych. Newsletter 54 Przykłady studalne: Opsuje I Newsletter omawa klka 54 przykładów Przykłady ró nych studalne: Opsuje stoso omawa wanych klka w secach przykładów. ró nych Porusza sprawy stoso Includes the ssues stosowanych secach w secach of. accuracy,. Porusza Porusza repeatablty sprawy kweste and Includes dokładnośc, relablty. the ssues powtarzalnośc of accuracy, repeatablty warygodnośc and pomaru. relablty. SIECI WPROWADZENIE SIECI WPROWADZENIE Sec, s to sec permanentnch stacj / Sec GNSS,, s których to sec poł czone permanentnch dane stacj słu do / generowana GNSS, których poł czone odbornka dane poprawk słu do generowana te zwane s odbornka poprawkam secowym. poprawk Dz, sec te zwane pracuj s poprawkam w welu krajach, secowym. eby wymen Dz, sec cho by Nemcy, pracuj Hszpan, welu krajach, Honk eby Kong, wymen cz cowo cho by równe Nemcy, Ameryka Hszpan, Australa. Honk W Kong, Polsce cz cowo se taka równe obecne Ameryka zakłada Australa. ASG Polsce EUPOS se taka taka seć to ASGEUPOS obecne zakłada ASG EUPOS Sec mog składa s z klku stacj wet Sec klkudzes cu mog składa obejmowa s klku dzałanem stacj cały wet kraj klkudzes cu jak np. ASGEUPOS obejmowa dzałanem (www.asgeupos.gov.pl) cały kraj jak (rys. np. 1). ASGEUPOS (www.asgeupos.gov.pl) (rys. 1). U ytkownk ł czy s z sec, w celu odberana U ytkownk ł czy s odbornka sec,, celu odberana zamast korzysta z własnej odbornka stacj bazowej., zamast korzysta własnej stacj bazowej. Poprawk tak mog by generowane klku Poprawk tak mog Poprawk by generowane MasterAuxlary (), Indywdualne klku Poprawk poprawk MasterAuxlary (), (), Vrtual Indywdualne Staton poprawk (VRS) FlächenKorrektur (), Vrtual Parameter (FKP) Staton w cej (VRS) nformacj FlächenKorrekturo tych ach Parameter w st pnym (FKP) w cej newsletterze. nformacj Uwaga: tych System ach 1200 obsługuje st pnym wszystke newsletterze. ww y. Uwaga: Leca System 1200 GNSS obsługuje wszystke ww ww y. y. Vva Rys 1: Stan realzacj ASGEUPOS Rys 1: Stan realzacj ASGEUPOS Ale zanm o szczegółach jperw opszemy Ale czym zanm wła cwe szczegółach se. jperw opszemy czym wła cwe se. Najprostszym sposobem wyja nene Najprostszym porówne z pojedyncz sposobem stacj wyja nene referencyjn. porówne pojedyncz stacj referencyjn. POJEDYNCZA STACJA REFERENCYJNA POJEDYNCZA STACJA REFERENCYJNA Tradycyjne odbornk ruchomy odbera Tradycyjne poprawk z pojedynczej odbornk ruchomy stacj referencyjnej. odbera Stacja mo e by poprawk pojedynczej zanstalowa stacj referencyjnej. stałe (np. Stacja mo e dachu bura), by zanstalowa tymczasowo rozstawa stałe (np. w dachu terene. bura), W obu przypadkach tymczasowo dea rozstawa ta sama. terene. obu przypadkach dea ta sama. Zasad dzałana pojedynczej stacj referencyjnej Zasad : dzałana pojedynczej stacj referencyjnej : 1. Ustawene d punktem o znych współrz dnych; 1. Ustawene d punktem znych współrz dnych; 2. Wysyłane do odbornka 2. Wysyłane poł czena do odbornka radowego GSM (Rys. 2). poł czena radowego GSM (Rys. 2). BU Surveyng of BU Surveyng 1 of z 5

2 Sec Wprowadzene Stacja ref. Odbornk ruchomy wet do brak braku mo mo lwo c lwośc oblczena pozycj. Rys. 2. Idea dzałana z pojedyncz stacj referencyjn O trzech rzeczach le y pam ta rozpatruj c współprac stacj bazowej odbornka : 1. Obydwa odbornk /GNSS obserwuj wspólny układ sateltów. 2. Stacja referencyj wysyła do odbornka swoj pozycj obserwacje sateltów. 3. Odbornk ruchomy ł czy obserwacje stacj ze swom w celu oblczena pozycj. Pozycja oblcza w oparcu o algorytmy, tak jak Smart w Leca systeme Vva GNSS. Współczesne rozw zana zastosowane w algorytme Smart pozwalaj poprawne wysoko dokładne pomary w odległo cach wet do 50 od stacj referencyjnej. ZALETY Pojedyncza stacja referencyj posada zalety: Zasady s dzałana wzgl dne są proste względne do proste dobrze dość rozumane. dobrze rozumane. Identyfkacja stacj odbywa s poprzez ustawene punkce o znych współrz dnych, a wszystke oblczena wykonuje odbornk ruchomy. WADY Poprawk Nemnej jedk, posada równe wady: Koszt zakupu stacj referencyjnej. Czas nezb dny do jej ustawena. Wraz ze wzrostem odległo c m dzy stacj a odbornkem ruchomym, spada równe dokładno okre lena poło ena. Spadek dokładno c zw zany z czynnkam, które wpływ ma odległo główne chodz tutaj o wpływ atmosfery. W skróce wraz ze wzrostem odległo c pom dzy odbornkam warunk atmosferyczne obu zaczyj s ró n. Powoduje to obn ene dokładno c a SIE Se wymaga poł czena mnmum 5 odbornków (maksmum ne ma). Odległo c m dzy stacjam mog s ga 70. Stacje take s zazwyczaj nstalowane stałe, dachach budynków, czy masztach. Ide dzałana sec wspól praca wszystkch stacj wysyłane obserwacj be c do jednego serwera, obsługwanego przez oprogramowane secowe, take jak np. Leca GNSS Spder. Głównym celem dzałana Sec znwelowane wpływu bł dów spowodowanych odległo c dokładno okre lena poło ena odbornka. Oprogramowane serwera sec rozpoczy ten proces od: 1. Rozw zana neozczono c sateltów (obserwowanych przez stacje referencyjne le ce do sec) ; 2. U yca danych ze wszystkch ( cz c) stacj do wygenerowana poprawk wysyłanej do odbornka (Rys. 3). Correctons Software Fxng network ambgutes Preparng data for sendng out Network Server e.g. Leca GNSS Spder Rys. 3. Zasada dzałana sec Odbornk ruchomy ł czy s z sec za pomoc ł cza jedno dwukerunkowego (radowego, GSM przez poł czene z nternetem). Po otrzymanu danych odbornk oblcza swoj pozycj. Który algorytm wykorzystuje odbornk I jak s nwelowane bł dy spowodowane odległo c zale y od y zastosowanej przez se. Wspomnel my wcze nej o, FKP Vrtual Staton jako przykładach w jak bł dy s mnmalzowane modelowane ró ne sposoby. Zale ne od y modelowane to wykonywane przez serwer sec BU Surveyng 2 of z 5

3 Sec Wprowadzene przez odbornk. Tak w c współpraca Sec odbornka n ka dej z. Prowadz to mo e do ró nc w jako c, dokładno c pewno c pomaru odbornka. Temat ten b dze rozwn ty w st pnych newsletterach. ZALETY SIECI Podsumowuj c mo wymen st puj ce zalety Sec: Ne ma potrzeby ustawana stacj referencyjnej Dokładno c okre lena pozycj przez odbornk ruchomy s mnej w cej jedkowe jedkowa nezale ne od odległo c od stacj składowych Sec. Dokładno utrzyma w kszych odległo cach n przy zastosowanu pojedynczej stacj. Ten sam obszar mo e by pokryty przy zastosowanu mnejszej lo c stacj. WADY SIECI Wadam Sec s : Koszt odboru Wększa W ksza nezawodno nezawodność I dost pno dostępność wek (je l jed stacja przestaje dzała, jej popra obow zk przejmuje n). Mamy w c ogólny zarys de dzałana Sec podstawowym pytanem pozostaje: : Czy to s opłaca? Rozwa my prac geodety przykładze sec SmartNET w Angl. Leca UK oferuje neogranczony dost p do secowych za sum Funtów roczne. Ozcza to, e geodeta mo e odbera poprawk w dowolnym mejscy Angl o dowolnej porze. Bez potrzeby ustawana własnej stacj referencyjnej Funtów to nemał kwota. Ale zakładaj c, e geodeta wykonuje 23 roboty tygodnowo, przy 40 tygodnach roczne u ywaj c sec daje to około 100 robót roczne. Koszt odboru jednej roboty to około 20 Funtów. (Pozostaje jeszcze koszt poł czena z nternetem, ale przy obecnych taryfach telemetrycznych on pomjalne mały). W c pytane geodety w Angl brzm: Czy oszcz dz 20 Funtów jednej roboce zakupuj c własn stacj referencyjn? Po perwsze oszcz dza czas strawony : Poszukwanu punktu osnowy do ustawena stacj. Zorganzowane zaslana stacj. Podró y do lokalzacj stacj, co ne zawsze mejscem łatwo dost pnym I blskm. Ustawene stacj referencyjnej. Zabezpeczene stacj przed kradze czy uszkodzenem. Pakowane stacj po zako czonej pracy. Po druge, oszcz dno pen dzy; ne mus bywa : Stacj referencyjnej. Akcesorów (bater, statywów tp. ) Koszt zw zany z czynno cam wymenonym wy ej. Po trzece: Zmnmalzowane bł dów spowodowanych przez złe ustawene stacj, tp. Mnej sprz tu do transportu. Lsta new tplwe dłu sza, wymenl my jedyne jwa nejsze punkty. Spójrzmy jeszcze przykład: SIECI CZY TO SI OPŁACA? PRZYKŁAD U YWANIE SIECI Przykład opsuje prac geodetów: geodety A I Geodety B. Obaj maj te same dwa zadana do wykona, zadane 1 zadane 2. Ka de zadane zajmuje ok. 30 mnut przej ce całego zadanego terenu pomerzene zadanej lo c punktów. Mejsca wykona robót s od sebe oddalone o. GEODETA A A u ywa u żwa odbornka Leca 1200 Vva telefonu telefonu GSM do GSM poł czena do połączena z secą. sec z. secą. GNSS Krok, które wykonuje A w celu wykona zadana 1. (Rys. 4): BU Surveyng 3 of z 5

4 Sec Wprowadzene 1. Dojazd teren zadana Zło ene odbornka. 3. Podł czene do sec SmartNet aby uzyska poprawk. 4. Wykone pomaru zadanych punktach 5. Rozł czene s z sec SmartNet. 6. Spakowane odbornka (Smart) Correctons 5. Dojazd s teren roboty. 6. Zło ene odbornka. 7. Podł czene s do stacj referencyjnej. 8. Pomar zadanych punktów. 9. Spakowane odbornka. 10. Powrót do stacj referencyjnej. 11. Ponowny pomar wysoko c stacj. 12. Spakowane stacj referencyjnej. Leca GNSS Spder Rys 4: A wykonuje zadane1 A powtarza czynno c od 1 do 6 w mejscu zadana 2. (Rys. 2.) st pne jedze do bura (Smart) Correctons Leca GNSS Spder Rys. 6: B wykonuje zadane 1 B mus st pne wyko ponowne czynno c od 1 do 12 zadana 2. (Rys 7.) Nast pne jedze do bura. Rys. 5: A wykonuje zadane 2. GEODETA B B u ywa zestawu odbornków Stacj bazowej odbornka poł czonych GSM. B wykonuje st puj ce czynno c by wyko zadane 1 (Rys. 6): 1. Dojazd teren zadana Ustawene stacj bazowej punkce o znych współrz dnych, który mo e, cho ne mus zjdowa s blsko tereny, terenu, którym wykonuje zadane. 3. Pomar wysoko c stacj referencyjnej. 4. Uruchomene dawana przez stacj. Rys. 7. B wykonuje zadane 2 B mo e równe zdecydowa s pozostawene stacj referencyjnej przy perwszym zadanu, jedk mus me uwadze, pogorszene dokładno c oraz sposób zabezpeczena stacj przed kradze. (Rys. 8) Rys. 8: B wykonuje oba zadana przy stacj ustawonej w pobl u terenu zadana 1 Dodatkowo B b dze musał po zako czenu zadana 2 wróc po stacj bazow. BU Surveyng 4 of z 5

5 PODSUMOWANIE System 1200 Newsletter Nr 52 System Sec 1200 Newsletter Wprowadzene Nr 52 Sec Wprowadzene Dz k brakow własnej stacj referencyjnej A ma zczne mnej pracy n geodeta B. PODSUMOWANIE Dz k Dodatkowo brakow unka własnej potencjalnego stacj referencyjnej ryzyka zw zanego A z: ma zczne mnej pracy n geodeta B. Dodatkowo Zaslanem unka stacj potencjalnego referencyjnej ryzyka jej rada. zw zanego z: Zman poło ena stacj (watr, ruch ulcz Zaslanem ny złodzej). stacj referencyjnej jej rada. Zman B mo e poło ena dwukrotne stacj (watr, rozstawa ruch stacj, ulczny pozostaw złodzej). j w jednym mejscu, kosztem dokładno c B mus mo e pomaru. dwukrotne rozstawa stacj, pozostaw A ne po w caj c j w jednym czasu mejscu, czy dokładnokosztem dokładno c c ł cz c s pomaru. z sec SmartNET zachowuje jedkow A ne dokładno po w caj c pomaru czasu czy obu dokładno robotach. ł cz c s z sec SmartNET zachowuje c jedkow dokładno pomaru obu robotach. PAMI TAJ PAMI TAJ Bez potrzeby rozstawana wł snej stacj referencyjnej oszcz dzasz czas pen dze Bez zarówno potrzeby w terene rozstawana jak w burze. wł snej stacj referencyjnej Sec s oszcz dzasz coraz nstalowane czas pen dze w coraz zarówno w kszej w lo c terene krajów. jak w Aby burze. dowedze s Sec w cej temat są s nstalowane coraz Sec ASGEUPOS nstalowane w coraz wększej w skontaktuj coraz lośc w kszej krajów. s ze lo c Aby Swom dowedzeć krajów. przedstawcelem Aby sę dowedze węcej Leca temat s w cej Geosystems. temat Sec ASGEUPOS skontaktuj s ze Swom przedstawcelem Leca Sec ASGEUPOS skontaktuj sę ze Swom przedstawcelem W cej o secach Geosystems. Leca Geosystems. pod adresem: W cej /corporate/en/products/gps_systems o secach pod adresem: /lgs_4229.htm /corporate/en/products/gps_systems Nast pny /lgs_4229.htm newsletter opsywał b dze szczegóły ró nych dystrybucj : Nast pny, newsletter, FKP opsywał Vrtual b dze szczegóły Staton ró nych (VRS). dystrybucj :,, FKP Vrtual Staton (VRS). Je l chcałby aby newsletter poruszył jak konkretny problem Je l chcałby skontaktuj aby newsletter s z przedstawcelem poruszył jak konkretny Leca problem Geosystems. skontaktuj s z Czekamy wszelke przedstawcelem sugeste sugeste dotycz ce dotyczące Leca Systemu Vva. Zarówno Geosystems. tachmetrów jak. Leca Aplkacj Czekamy wewnętrznych wewn trznych wszelke sugeste poprawkach oprogramowana dotycz ce Systemu Zarówno tachmetrów jak. LGO. Aplkacj wewn trznych oprogramowana LGO. BU Surveyng 5 of 5 BU Surveyng 5 of z 5

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI

SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI SATELITARNE SYSTEMY MONITORINGU POJAZDÓW JAROSŁAW DECZY SKI Streszczenie W artykule przedstawiono skrótowo systemy monitoringu pojazdów w oparciu o współczesne techniki informatyczno telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA

ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA ...ne tra ngdy czasu na ogldane s za sebe, kto moe c włane dogana... ROZDZIAŁ IV REALIZACJA BADA 4. Wstp Poprawne przygotowane bada oparte o przedstawone zasady realzacj, omówone w poprzednm rozdzale dotycz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych

Wytyczne organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2000 roku na drogach krajowych BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH Wytyczne organizacji

Bardziej szczegółowo

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST

OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST OCENA U YTECZNO CI SERWISÓW SPOŁECZNO CIOWYCH ZA POMOC METODY USABILITY TEST AGNIESZKA SZEWCZYK Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W artykule wyja niono poj cie u yteczno ci i jej miar. Opisano metod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII SATELITARNYCH W NOWOCZESNYM ROLNICTWIE ORAZ WALIDACJA I CERTYFIKACJA SPRZ TU POMIAROWEGO GNSS I OBSERWATORÓW W SYSTEMIE IACS

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII SATELITARNYCH W NOWOCZESNYM ROLNICTWIE ORAZ WALIDACJA I CERTYFIKACJA SPRZ TU POMIAROWEGO GNSS I OBSERWATORÓW W SYSTEMIE IACS Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 6(4) 2007, 3-10 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII SATELITARNYCH W NOWOCZESNYM ROLNICTWIE ORAZ WALIDACJA I CERTYFIKACJA SPRZ TU POMIAROWEGO GNSS I OBSERWATORÓW W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI TECHNOLOGIE INFORMATYCZNO-Ł CZNO CIOWO-TRANSPORTOWE SZANS PRZY PIESZENIA KONKURENCYJNO CI I INNOWACYJNO CI W POLSCE WIELKICH SZYBKO CI ZBIGNIEW KRUSZEWSKI 1,3, TADEUSZ LESZCZY SKI 1,2, ANDRZEJ STRASZAK

Bardziej szczegółowo

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl

Sieci mobilne i bezprzewodowe. Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl Sieci mobilne i bezprzewodowe Franciszek Seredynski PJWSTK sered@pjwstk.edu.pl Literatura D. P. Agrawal, Q.-A. Zeng, Introduction to Wireless and Mobile Systems, 2e, Thomson, 2006 W. Stallings, Wireless

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA

BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA BUDOWA PORTALU INTERNETOWEGO DLA ORGANIZACJI STUDENCKIEJ AIESEC POZNA WALDEMAR KARWOWSKI ARKADIUSZ ORŁOWSKI MACIEJ GROCHOWSKI SGGW Warszawa Streszczenie Coraz cz ciej organizacje wykorzystuj portale internetowe,

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH. MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRAKTYCZNE ASPEKTY POZYCJONOWANIA WITRYN INTERNETOWYCH MACIEJ ROSZKOWSKI PIOTR TAMULEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł prezentuje techniki pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL

ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL ROZWÓJ KART ZBLI ENIOWYCH W KONTEK CIE POTRZEB KLIENTÓW BANKÓW DETALICZNYCH MAŁGORZATA KIE EL Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja kart zbli eniowych, jako innowacji produktowej w bankowo ci

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI

WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI WYKORZYSTANIE ELEKTRONICZNYCH PLATFORM HANDLOWYCH PRZEZ MAŁE I REDNIE PRZEDSI BIORSTWA ZDZISŁAW PÓLKOWSKI Streszczenie Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, sytuacja ekonomiczna w Polsce i na wiecie,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH

KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH KONCEPCJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ DLA KONTRAKTU NA WIG20 OPARTA NA PROSTYCH REGUŁACH INDUKCYJNYCH ANTONI WILI SKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W pracy przedstawia

Bardziej szczegółowo