Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 702 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Mariusz Andrzejewski Katedra RachunkowoÊci Finansowej Konrad Grabiƒski Katedra RachunkowoÊci Finansowej Marcin K dzior Katedra RachunkowoÊci Finansowej Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych 1. Wprowadzenie Globalizacja procesów gospodarczych, rosnąca presja konkurencyjna, jak również szybkość zmian zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym przedsiębiorstwa powodują, że wzrasta zapotrzebowanie na informacje o wysokiej jakości, odpowiednim stopniu przetworzenia i szybkości dostarczenia. Szybki dostęp do danych, w miarę możliwości przed konkurencją, to często być albo nie być dla przedsiębiorstwa lub składnik przewagi konkurencyjnej nad nią. Rachunkowość jako elastyczny i uniwersalny system informacji w jednostce gospodarczej wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. Zmieniają się jedynie metody zbierania, przetwarzania i analizy danych. Obecnie większość procesów związanych z zagadnieniami księgowymi dokonywana jest za pośrednictwem komputera oraz coraz doskonalszych i niezawodnych aplikacji księgowych. Najnowsze rozwiązania informatyczne pozwalają nie tylko na zbieranie i agregowanie wielkości finansowych. Umożliwiają również ich wszechstronną analizę, która ma istotne znaczenie zarówno dla wytyczania strategii przedsiębiorstwa, jak i codziennej pracy służb finansowo-księgowych.

2 40 Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Marcin Kędzior 2. Istota i celowoêç analizy finansowej w przedsi biorstwie Działalność każdego przedsiębiorstwa wymaga określonej analizy i kontroli. Przeprowadzenie każdej analizy powinno mieć na względzie badanie dotychczasowej działalności (analiza ex post) oraz określenie dalszych pożądanych kierunków rozwoju (analiza ex ante) 1. Analiza działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie, zwana analizą ekonomiczną, dzieli się na 2 : analizę finansową, analizę techniczno-ekonomiczną, analizę strategiczną. Analiza finansowa bada stan majątkowo-kapitałowy, wyniki finansowe oraz ogólną sytuację przedsiębiorstwa w wyrażeniu pieniężnym, natomiast analiza techniczno-ekonomiczna opiera się na wielkościach ekonomicznych wyrażonych rzeczowo lub osobowo 3. Przez analizę strategiczną można rozumieć zbiór pewnych działań badających kondycję organizacji i jej otoczenia, które umożliwiają tworzenie planu strategicznego i jego późniejszą realizację 4. Analiza finansowa przedstawia przeszły, obecny i przyszły obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, czyli sprowadza się do oceny przeszłych i obecnych wyników działalności przedsiębiorstwa i na tej podstawie prognozuje prawdopodobne rezultaty finansowe w przyszłości 5. Materiałem źródłowym analizy finansowej jest szeroko rozumiana sprawozdawczość finansowa. Od jakości danych wyjściowych pochodzących z ewidencji księgowej zależy nie tylko dalsza analiza, polityka inwestycyjna, struktura kapitału, ale też egzystencja przedsiębiorstwa w ogóle. Aspekt ten nabiera coraz większego znaczenia zwłaszcza w dobie upadku takich firm jak Enron czy Worldcom 6. Stąd też istnieje potrzeba pogłębienia integracji rachunkowości i analizy finansowej jako jednego, nierozerwalnego procesu. Warunkiem powyższego jest przestrzeganie podstawowych konwencji i zasad rachunkowości, do których jako 1 Więcej o analizach ex ante, ex post w: B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w warunkach jego zmienności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 851, Wrocław T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s Por. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997, s G. Gierszewka, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998, s Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, s Więcej na ten temat w: A. Pukiel, Waszyngton pod prądem, Wprost 2002, nr 7; N. Byrnes, D. Henry, Wszystkiemu winni księgowi, Business Week 2002, nr 1 (118).

3 Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych 41 najważniejsze można zaliczyć: podwójny zapis, podmiotowość, koszt historyczny i pomiar pieniężny 7. Należy zwrócić również uwagę na potrzebę integracji w szerszym rozumieniu rachunkowości (w ramach której wyróżnia się analizę finansową), controllingu oraz planowania 8. Realizacja podstawowych celów przedsiębiorstwa, jakimi są: wypracowywanie zysków, utrzymywanie płynności oraz maksymalizacja wartości kapitału akcjonariuszy, wymaga ciągłego zbierania i ewidencji danych, ich kontroli i usuwania ewentualnych odchyleń od założeń. Na tej podstawie planowane są później wartości zmiennych w przyszłości. Cały proces można ułożyć w jeden ciąg przyczynowo-skutkowy (rys. 1). Controlling Planowanie Rachunkowość (analiza finansowa) Rys. 1. Zależność między rachunkowością, controllingiem i planowaniem Źródło: opracowanie własne. Szybko zmieniające się warunki prowadzenia działalności postępujący proces globalizacji spowodował wzrost zainteresowania tzw. podejściem globalnym do analizy finansowej. Zwraca ono uwagę na kluczowe czynniki sukcesu, które decydowały o pozycji strategicznej przedsiębiorstw. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: nakłady na badania i rozwój, jakość produktów, elastyczność, czas, środowisko naturalne. Stąd wniosek, że coraz większego znaczenia nabierają czynniki niematerialne, trudne do pomiaru i ewidencji, a przez to do analizy. Stosunkowo nowe podejście odnośnie do badania potencjału intelektualnego firmy uzyskuje się przez zastosowanie zbilansowanej karty dokonań (rys. 2) 9. 7 M. Walczak, Analiza finansowa a rachunkowość w aspekcie ram konceptualnych, Zeszyty Teoretyczne Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 44, Warszawa 1998, s Ibidem. 9 M. Walczak, Kierunki niezbędnych badań w zakresie analizy finansowej u progu XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne SKwP, nr 52, Warszawa 1998, s. 186.

4 42 Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Marcin Kędzior Wartość dla akcjonariuszy Zadowolenie klienta Jak ocenia nas klient? Wizja i strategia Procesy zachodzące w firmie Które działania kreują wartość? Zdolność uczenia się Innowacje, zmiany, doskonalenie Rys. 2. Ramy zbilansowanej karty dokonań Źródło: M. Walczak, Kierunki niezbędnych badań w zakresie analizy finansowej u progu XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne SKwP, nr 52, Warszawa 1998, s Zgodnie z koncepcją przedstawioną na rys. 2 współczesna analiza finansowa wykracza poza ramy ściśle finansowe i zaciera się granica między nią a analizą ekonomiczną. Pośrednio można zwrócić uwagę na jej ścisły związek ze strategią przedsiębiorstwa i zarządzaniem strategicznym. 3. Wst pna analiza sprawozdaƒ finansowych W każdej jednostce gospodarczej, bez względu na wielkość, na roczne sprawozdanie finansowe składa się: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa. Jednostki mają obowiązek przedstawić również sprawozdanie z przepływów pieniężnych, jak też zestawienie zmian w kapitale własnym, jeśli przekroczyły dwa z trzech niżej przedstawionych warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu wynosi co najmniej euro, przychody netto ze sprzedaży produktów oraz operacji finansowych wynoszą co najmniej euro 10. s Podstawy rachunkowości, red. B. Micherda, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002,

5 Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych 43 Analiza poszczególnych sprawozdań finansowych składa się z dwóch części: analizy wstępnej oraz analizy wskaźnikowej. W ramach wstępnej analizy bilansu należy wyróżnić badanie: struktury majątkowej na podstawie wskaźników struktury aktywów, struktury kapitałowej przez ustalenie wskaźników struktury pasywów, struktury kapitałowo-majątkowej. Należy odpowiedzieć tutaj przede wszystkim na pytanie, czy udział aktywów trwałych nie jest nadmierny w stosunku do aktywów ogółem. Jeśli tak jest, to rośnie ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa i należy sprawdzić, czy nie spada rentowność majątku ogółem. W badaniu relacji w pasywach istotny jest udział kapitału własnego w całości pasywów. Niski jego udział zwiększa ryzyko finansowe i ryzyko bankructwa, zbyt wysoki zwiększa co prawda płynność firmy, natomiast powoduje zmniejszenie zyskowności kapitałów własnych. Podstawowa zasada finansowania majątku zakłada, że aktywa trwałe powinny być w 100% finansowane kapitałem własnym, zgodnie z relacją: aktywa trwałe = kapitał własny 11. Kolejna znana zasada finansowania majątku przedsiębiorstwa zakłada, że kapitał własny i długoterminowy kapitał obcy powinien finansować aktywa trwałe i stałą część aktywów obrotowych. Przy wstępnej analizie rachunku zysków i strat należy zwrócić uwagę na ustalenie i ocenę zmian w wielkościach reprezentujących przychody ze sprzedaży, koszty, wynik finansowy i inne wielkości ekonomiczne w kolejnych latach badanego okresu. Istotą analizy jest badanie wielowymiarowego wyniku finansowego na poziomie działalności operacyjnej, finansowej oraz zysków i strat nadzwyczajnych. Gdyby doszło do ewentualnego pogorszenia wyników finansowych na danym poziomie, warto zwrócić uwagę, która grupa przychodów, kosztów uległa zasadniczej zmianie, co powinno stanowić wskazówkę zmierzającą do racjonalizacji negatywnych odchyleń. Należy podkreślić istotność wyniku z działalności operacyjnej, który stanowi o sile finansowej przedsiębiorstwa w długim okresie. W wielu korporacjach międzynarodowych, ale również w dużej liczbie firm działających na poziomie jednego kraju, trudno jest jednoznacznie określić, co stanowi zasadniczy przedmiot działalności operacyjnej. Stąd też pożądany jest w wielu przypadkach podział działalności operacyjnej na segmenty. Kryterium podziału powinien być tutaj produkt oraz region geograficzny, co daje wyraz teorii segmentacji rachunku zysków i strat Por. J. Szygielski, Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 56, Warszawa 2000, s Więcej na ten temat w: A.C. Shapiro, S.D. Balbirer, Modern Corporate Finance, a Multidisciplinary Approach to Value Creation, Prentice Hall, New Jersey 2000, s. 51.

6 44 Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Marcin Kędzior Warto zwrócić uwagę na czynnik, który może w istotny sposób zniekształcać poszczególne pozycje rachunku zysków i strat, tj. inflację. Bez wyeliminowania wpływu tego czynnika trudno jest bowiem ocenić, czy np. wzrost sprzedaży wynika z rzeczywistego, zwiększonego popytu na dobra wytwarzane przez konkretne przedsiębiorstwo, czy jest on pozorny, spowodowany jedynie wyższym poziomem cen. We wstępnej analizie rachunku przepływów pieniężnych należy obliczyć wyniki na działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej oraz zbadać, czy w ciągu roku doszło do powstania nadwyżki względnie deficytu środków pieniężnych. Punktem wyjścia powinna być próba odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwo jest konsumentem, czy kreatorem środków pieniężnych, i czy jest w stanie terminowo regulować zobowiązania. Zarówno ujemna, jak i dodatnia nadwyżka powinny być interpretowane bardzo ostrożnie i koniecznie muszą zostać przeanalizowane poszczególne pozycje sprawozdania mające wpływ na ich ostateczny wynik 13. Nie jest zjawiskiem w pełni negatywnym fakt uzyskania przez firmę ujemnej wartość cash flow w wyniku świadomej polityki zwiększenia sprzedaży przez udzielanie wydłużonego okresu spłaty należności. Trudno również mówić o wyraźnej poprawie zarządzania przedsiębiorstwem, jeśli zużyto zapasy materiałów nagromadzone w poprzednim okresie, a nie odtworzono ich stanu w okresie bieżącym, przez co uzyskano dodatnie przepływy pieniężne. Analizując wyniki rachunku przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności warto zwrócić uwagę na cykl życia przedsiębiorstwa. Niejednakowa powinna być interpretacja wyników cząstkowych w firmach nowych, o dużym potencjale wzrostowym (np. hightech), w firmach rozwijających się, w przedsiębiorstwach ustabilizowanych, a jeszcze inna w branżach schyłkowych. 4. Analiza wskaênikowa Na tym poziomie analizy można korzystać z bardzo wielu wskaźników, które w literaturze przedmiotu mierzone są w setkach. Ze względu na ograniczone ramy opracowania przedstawiono jedynie niektóre z nich. W ramach analizy wskaźnikowej wyróżnia się następujące grupy wskaźnków 14 : zyskowności, wykorzystania majątku, wykorzystania kapitałów, płynności, rynku kapitałowego. 13 L. Bednarski, T. Waśniewski, Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, s B. Micherda, Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001, s. 138.

7 Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych 45 Podstawowymi miernikami informującymi o szybkości zwrotu zaangażowanego kapitału są wskaźniki zyskowności, określane również mianem wskaźników rentowności, względnie stóp zyskowności. Służą one do oceny przedsiębiorstwa, ale i do oceny kierownictwa przedsiębiorstwa w aspekcie generowania zysków z zaangażowanych środków. Wskaźniki te są syntetycznym odzwierciedleniem całokształtu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Można nawet powiedzieć, że wartości te kształtowane są przez wymienione w dalszej części relacje. Na uwagę zasługują tutaj następujące wskaźniki: rentowności sprzedaży, rentowności aktywów oraz kapitałów własnych. Kolejną grupę stanowią wskaźniki wykorzystania aktywów. Gospodarka majątkiem ma ogromne znaczenie dla zachowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Jego struktura ma wpływ na płynność i rentowność kapitału. Zbyt niski poziom może prowadzić do pojawienia się trudności płatniczych, natomiast zbyt wysoki poziom rodzi wysokie koszty zamrożonego kapitału. W tej grupie wyróżnia się następujące wskaźniki: wskaźnik rotacji zapasów, wskaźnik obrotowości należności, wskaźnik rotacji aktywów stałych oraz wskaźnik rotacji aktywów ogółem. Analiza wskaźników wykorzystania kapitałów pozwala określić optymalny poziom zadłużenia przedsiębiorstwa oraz odpowiedzieć na pytanie, czy przedsiębiorstwo jest w stanie obsługiwać obecny i przyszły poziom długu. Do podstawowych celów w tej dziedzinie zaliczyć można ustalenie 15 : struktury kapitału ogółem i poziom zadłużenia, struktury kapitału własnego, struktury kapitału obcego, docelowej struktury kapitału ogółem, wiarygodności kredytowej. Do najważniejszych wskaźników wykorzystania kapitałów można zaliczyć: wskaźniki struktury kapitałów oraz pokrycia odsetek zyskiem. Zgodnie z zasadą kontynuacji działania, przedsiębiorstwo powinno, obok zasady racjonalnego gospodarowania, tak prowadzić działalność gospodarczą, aby utrzymać płynność na bezpiecznym poziomie. Płynność finansowa informuje o zdolności firmy do wywiązywania się z zobowiązań, szczególnie z zobowiązań krótkoterminowych, czyli płatnych w ciągu jednego roku. Zatem można tu zadać odwieczne pytanie płynność czy rentowność?, gdyż realizacja dwóch powyższych postulatów równocześnie jest trudna do wykonania. Do podstawowych wskaźników w tej mierze można zaliczyć: wskaźnik płynności szybkiej, wskaźnik płynności bieżącej oraz wskaźnik natychmiastowej spłaty zobowiązań. 15 L. Bednarski, T. Waśniewski, op. cit., s. 362.

8 46 Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Marcin Kędzior Wskaźniki rynku kapitałowego wraz z rozwojem rynków papierów wartościowych nabierają coraz większego znaczenia. Należy podkreślić, że są one wykorzystywane głównie w spółkach publicznych. Służyć mogą do zobiektywizowania szacunków wyceny zasobów. Do najważniejszych z nich można zaliczyć wskaźniki: zysku na jedną akcję, ceny do zysku na jedną akcję, stopy dywidendy oraz stopy wypłat dywidendy. Wskaźniki zyskowności (WZ) Wskaźniki wykorzystania majątku (WWM) Wskaźniki wykorzystania kapitału (WWK) Wskaźniki płynności (WP) Wskaźniki cash flow (WCF) Wskaźniki rynku kapitałowego (WRK) Rys. 3. Model analizy wskaźnikowej przydatny w metodyce badania sprawozdania finansowego Źródło: B. Micherda, Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001, s Wymienione grupy wskaźników stanowią model, który jest częścią integralną struktury rachunkowości (zob. rys. 3). 5. Analiza finansowa w systemach zarzàdzania dla małych i Êrednich przedsi biorstw SYMFONIA oraz CDN Optima System SYMFONIA jest znanym na rynku produktem, z którego obecnie korzysta ponad 60 tys. użytkowników w kraju. Jego najnowsza wersja PRE- MIUM to informatyczny system zarządzania przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. W jego skład wchodzą następujące programy, często nazywane modułami: Finanse i księgowość, Analizy finansowe, Środki trwałe, Kadry i płace, Płace, Handel, Faktura, Mała księgowość. Istotne jest to, że

9 Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych 47 Rys. 4. Definiowanie wskaźników w systemie informatycznym SYMFONIA Źródło: wersja edukacyjna systemu zarządzania SYMFONIA moduł Finanse i księgowość. wymienione programy współpracują ze sobą i istnieje możliwość przesyłu danych pomiędzy nimi. Ze względu na cel niniejszego artykułu, w dalszej części przedstawione zostaną możliwości zastosowania modułu Analizy finansowe, którego działanie wymaga współpracy z modułem Finanse i księgowość. Możliwości te będą opisywane w kontekście potrzeb potencjalnego użytkownika takiego oprogramowania, który chciałby dokonać oceny sytuacji majątkowo-finansowej w swojej firmie. Metody i procedury analizy finansowej zostały opisane w poprzednim podpunkcie tego artykułu, dlatego w łatwy sposób dokonana zostanie analiza zakresu możliwości realizacji tych metod w programie Analizy finansowe w systemie zarządzania SYMFONIA. W analizie finansowej podstawowym problemem jest dostęp do odpowiednich danych. Źródłem tym najczęściej są sprawozdania finansowe oraz zasoby systemu ewidencyjnego, czyli księgowości w danej firmie. Moduł Finanse i księgowość pozwala na prowadzenie pełnej księgowości, czyli na stworzenie systemu

10 48 Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Marcin Kędzior rachunkowości zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Chcąc pokrótce scharakteryzować jego możliwości, należy podkreślić, że: stwarza on możliwość generowania wzorcowego planu kont na podstawie ustawień podstawowych danych o firmie (np. z uwzględnieniem rodzaju działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, czy też ze względu na wariant rachunku zysków i strat porównawczy czy kalkulacyjny), istnieje swoboda w wyborze optymalnej metody rozliczania VAT dla małych podatników (metoda kasowa, rozliczenie kwartalne, zasady ogólne), zapewniony jest wpływ na definiowanie układów bilansu, rachunku zysków i strat, rejestrów VAT, moduł Finanse i księgowość w systemie SYMFONIA daje możliwość prowadzenia rachunku kosztów w różnych układach i zapewnia kontrolę kręgu kosztów, zapewniony jest szybki dostęp do potrzebnych informacji głównie poprzez stosowanie różnych kryteriów wyszukiwania tych informacji. Ponadto przedstawiciele firmy Matrix.pl zwracają uwagę na możliwości zastosowania pewnych elementów analizy finansowej w module Finanse i księgowość oraz korzyści w zakresie sporządzania różnorodnych zestawień i raportów, wśród których na uwagę zasługują: automatyczne sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat w każdym momencie z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze, przeprowadzanie pewnych analiz finansowych na podstawie typowych wskaźników zdefiniowanych w programie, co przedstawia rys. 4, możliwość definiowania własnych zestawień przez użytkownika, przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy finansowe. Należy w tym miejscu podkreślić fakt, że w module Finanse i księgowość można automatycznie sporządzić jedynie bilans i rachunek zysków i strat oraz zestawienia dotyczące rejestrów VAT. Wydaje się to nie spełniać oczekiwań potencjalnych użytkowników, którzy obecnie coraz częściej potrzebują korzystać z informacji zawartych w pozostałych częściach sprawozdania finansowego. Dotyczy to przede wszystkim praktyków korzystających z informatycznych systemów rachunkowości, którzy chcą mieć automatycznie sporządzane sprawozdanie, jakim jest rachunek przepływów pieniężnych. Ponadto przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw w dużej mierze cenią sobie możliwość automatycznego sporządzania deklaracji podatkowych (CIT, PIT). W tym zakresie również moduł Finanse i księgowość nie może wspomóc użytkownika. Z punktu widzenia celu tego artykułu wspomniane braki w module Finanse i księgowość mają znaczenie, gdyż dane z wymienionych elementów sprawozdania finansowego oraz deklaracji podatkowych mogą być przydatne jako źródło do analizy finansowej. W tym miejscu należy podkreślić, że system zarządzania

11 Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych 49 SYMFONIA w swoim zakresie oczywiście daje możliwość sporządzania innych aniżeli bilans i rachunek zysków i strat elementów sprawozdania finansowego. Jest to jednak dostępne właśnie w module Analizy finansowe. Również deklaracje podatkowe można sporządzać w tym module, co jest bardzo potrzebne w praktyce życia gospodarczego ze względu na miesięczne okresy sprawozdawcze. Moduł Analizy finansowe jest możliwy do wykorzystania tylko w środowisku MS Office, w arkuszu kalkulacyjnym Excel, jako dodatkowa zakładka, co pokazuje rys. 5. Rys. 5. Wczytywanie danych do arkusza kalkulacyjnego Źródło: wersja edukacyjna systemu zarządzania SYMFONIA moduł Analizy finansowe. Moduł ten pozwala przede wszystkim na łatwy dostęp do różnego rodzaju danych. Daje możliwość: zestawiania kosztów w różnych układach, np. według miejsc ich powstawania, zestawiania przychodów według grup, miejsc ich powstawania itp., przygotowania raportów zawierających ocenę zdolności kredytowej firmy, dla banków, inwestorów i innych instytucji, definiowania wzorców dla celów rozliczania produkcji, rozliczania kosztów ogólnych według różnych kryteriów. Należy podkreślić dużą elastyczność modułu Analizy finansowe w zakresie zestawień danych, które użytkownik może uzyskać z systemu. Elastyczność ta

12 50 Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Marcin Kędzior polega na tym, że to użytkownik decyduje, za jaki okres i w jakim zestawieniu dane są ujęte w arkuszu. Możliwości te wydają się szczególnie przydatne przy sporządzaniu szczegółowych analiz w firmie w poszczególnych jej wydziałach czy też centrach odpowiedzialności. Ponadto wydaje się nie bez znaczenia fakt, że moduł Analizy finansowe mógłby być z powodzeniem wykorzystywany przez biegłych rewidentów, którzy oprócz opinii są zobowiązani opracowywać raport z badania. Zasadniczą częścią takiego raportu jest analiza sytuacji majątkowej i finansowej badanego przedsiębiorstwa, której sporządzenie mogłoby być łatwiejsze przy wykorzystaniu tego modułu. Parametryzacja doboru danych jest sporządzana na poziomie danego konta, z którego można pozyskać do wyznaczonej komórki w arkuszu kalkulacyjnym Excel informacje za dowolny okres sprawozdawczy. Przedstawia to rys. 6. Rys. 6. Parametryzacja przeliczania arkusza Źródło: wersja edukacyjna systemu zarządzania SYMFONIA moduł Analizy finansowe. Inną istotną zaletą modułu Analizy finansowe systemu zarządzania SYMFONIA jest możliwość sporządzania różnego rodzaju zestawień i raportów, a przede wszystkim: sprawozdań F01 w układzie zgodnym z wymaganiami GUS, deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K, CIT-2, PIT-5 w układach zgodnych z wymaganiami urzędów skarbowych,

13 Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych 51 arkuszy bilansu, rachunku zysków i strat w układzie porównawczym i kalkulacyjnym, arkuszy do przygotowania sprawozdania przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, arkusza do przygotowania sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, Należy jednak stwierdzić, że praktycy zauważają również wady tego modułu. Jedną z głównych wad jest brak standardowego zestawu wskaźników płynności, obrotowości czy też rentowności, który po wprowadzeniu danych z modułu Finanse i księgowość byłby obliczany w sposób automatyczny. Twórcy tego modułu stoją na stanowisku, że pozyskanie danych źródłowych jest najtrudniejszym zadaniem, natomiast obliczanie wymienionych wskaźników jest zadaniem łatwym i pozostawiają go użytkownikom. Jest to mało wygodne, a jeżeli chce się skorzystać z rozwiązań modelowych, chociażby takich jak analiza Du Ponta czy model Altmana, to nie można liczyć w tych kwestiach na wsparcie ze strony omawianych w tym artykule programów. Krytykowany jest również podział zadań pomiędzy te dwa moduły. Mianowicie pewna grupa podstawowych wskaźników jest dostępna w module Finanse i księgowość, a należy oczekiwać, żeby to właśnie moduł Analizy finansowe był w tego typu narzędzia zaopatrzony. Natomiast to, czego oczekuje się jako finalny produkt pracy modułu Finanse i księgowość, to poszczególne elementy sprawozdania finansowego, spośród których są dostępne tylko bilans i rachunek zysków i strat. Fakt, że deklaracje podatkowe są dostępne tylko w module Analizy finansowe, jest przyczyną, dla której firmy często zakupują ten moduł, co stanowi dla nich niejednokrotnie znaczący koszt. Praktycy często stwierdzają, że tylko i wyłącznie z przyczyn ekonomicznych producent umieścił pozostałe elementy sprawozdania finansowego oraz przydatne deklaracje podatkowe w innej części aniżeli moduł Finanse i księgowość. Z merytorycznego punktu widzenia to również należy ocenić krytycznie. Drugim systemem informatycznym przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw, bardzo popularnym na polskim rynku, jest system CDN Optima. Jest to nowoczesny i zintegrowany system zarządzania, który składa się z takich modułów, jak: kasa/bank, faktury, magazyn, kadry i płace, księga handlowa, księga podatkowa, środki trwałe. Wyposażony jest on w nowoczesne narzędzia pracy, takie jak CRM, Okno informacji bieżących (ToDay) oraz Analizy. Porównując go z systemem SYMFONIA można stwierdzić, że program ten jest również zbudowany w sposób modularny, jednak jego moduły są ze sobą bardziej zintegrowane. Najważniejszym modułem w systemie CDN Optima jest moduł kasa/bank, który stanowi kręgosłup systemu. Niezależnie w jakiej konfiguracji modułowej produkt ten zostanie zakupiony, to musi on posiadać moduł kasa/bank. Warto zauważyć, że

14 52 Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Marcin Kędzior aplikacja ta może być użytkowana za pomocą Internetu z użyciem zwykłej przeglądarki internetowej za pomocą platformy ASP-CASPER. Na rynku polskim system ten jest szczególnie popularny w południowych regionach, gdzie swoje korzenie ma też firma-producent systemu. Jedną z najważniejszych zalet systemu jest prostota obsługi oraz przyjazny interfejs użytkownika. CDN Optima jest w pełni kompatybilny z Microsoft Office. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość eksportowania danych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Jest to bardzo istotna funkcjonalność z punktu widzenia analizy, a zwłaszcza prezentacji efektów analizy finansowej. W programie istnieją również narzędzia do prezentacji wyniku analiz w postaci tabel, wykresów słupkowych, kołowych czy liniowych, jednak w porównaniu z możliwościami arkusza kalkulacyjnego, jego możliwości są ograniczone. Warto tutaj zauważyć, że program oferuje możliwość eksportu danych z prawie każdej tabeli do arkusza kalkulacyjnego. Podobnie jak w systemie SYMFONIA, w systemie CDN Optima użytkownik na początku pracy z systemem nie ma możliwości wykorzystania predefiniowanych wskaźników czy też innych narzędzi analizy finansowej. Wynika to z faktu, że w tej aplikacji wskaźniki buduje się na zasadzie zestawień księgowych opartych na zakładowym planie kont. Jak wiadomo, prawie każdy zakładowy plan kont posiada własną specyfikę w zależności od charakteru prowadzonej działalności, wielkości podmiotu oraz potrzeb informacyjnych. Mimo że plan kont w takim systemie może być wygenerowany automatycznie, wzorowany na wzorcowym planie kont publikowanym w dodatku do ustawy o rachunkowości, to każdy użytkownik może dopasować ten plan kont do własnych potrzeb. Głównie dlatego system nie oferuje możliwości wykorzystania gotowych wskaźników, co można uznać za jego wadę. Z drugiej jednak strony, jeśli dany plan kont jest bliźniaczo podobny do innego, już gdzieś stosowanego, to użytkownik może w sposób stosunkowo łatwy zaimportować konkretne zestawienie księgowe. Jednak najważniejszą zaletą oferowanego systemu jest łatwość i przejrzystość, z jaką użytkownik może konstruować proste i bardziej skomplikowane zestawienia księgowe. Mogą one być oparte na informacjach zawartych na kontach (funkcje kont, zob. rys. 7) lub też na innych już wcześniej zdefiniowanych zestawieniach lub elementach (pozycjach zestawienia). W efekcie jedynie wiedza merytoryczna, wyobraźnia oraz bogactwo dostarczonej informacji stanowią ograniczenie analizy finansowej w podmiocie stosującym tego typu system. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że informatyczne systemy finansowo-księgowe są jedynie narzędziami wykorzystywanymi przez ludzi i nie gwarantują wysokiego poziomu i poprawności analizy finansowej. Jednak właściwe ich wykorzystanie umożliwia znaczne zaoszczędzenie czasu oraz pogłębienie analizy.

15 Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych 53 Rys. 7. Pozycje zestawienia w systemie informatycznym CDN Optima Źródło: opracowanie własne na podstawie CDN Optima. Zestawienia księgowe posiadają dużą elastyczność, jeśli chodzi o czas prowadzonej analizy. Dla każdego zestawienia można zdefiniować dowolną liczbę momentów lub zakresów czasowych, dla których analiza może być prowadzona (zob. rys. 7). Dane uzyskane w ten sposób mogą być znacznie łatwiej analizowane. 6. Analiza finansowa w systemach informatycznych klasy ERP na przykładzie IFS Applications System informatyczny IFS Applications jest systemem klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Systemy tej klasy są najbardziej zaawansowanymi systemami informatycznymi dostępnymi na rynku. Liderami na rynku w Polsce, jak również na świecie, są takie systemy jak: platforma mysap.com, Oracle E-Busines Suite, JDEdwards, SunSystems i właśnie IFS Applications. W Polsce IFS Applications znajduje się na czwartym miejscu, jeśli chodzi o udział w rynku. Jest to system stworzony przez firmę międzynarodową o korzeniach szwedzkich Industrial & Financial Systems. Możliwości i narzędzia, jakie oferuje ten system, powinny przyczynić się do sprawniejszego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. System

16 54 Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Marcin Kędzior IFS Applications jest nowoczesnym systemem klasy ERP, a rozwiązania w nim zwarte są reprezentatywne dla całej grupy systemów tej klasy. Warto w tym miejscu zauważyć, że systemy klasy ERP są przeznaczone dla przedsiębiorstw dużych i największych. Zakup i wdrożenie tego typu systemu wiąże się często z dużymi kosztami rozumianymi nie tylko jako cena samego produktu, za który trzeba zapłacić, ale również jako zmiany organizacyjne w firmie oraz ryzyko wdrożenia. Często zdarza się, że wdrożenie trwa od jednego do dwóch lat, a wyniki wdrożenia odbiegają od wyznaczonych celów. Niestety, największą barierą hamującą wdrożenie jest czynnik ludzki, gdyż wdrożenie wiąże się nieodłącznie ze sposobem i kulturą pracy. W zakresie modułów finansowo-księgowych oraz analizy finansowej systemy tej klasy różnią się zasadniczo od tego, co można było spotkać w takich systemach jak SYMFONIA czy CDN Optima. Podstawowa różnica dotyczy bogactwa informacji ekonomicznej, jaką można zapisać (zarejestrować) za pomocą systemu tej klasy. Bogactwo informacji wynika z budowy i struktury zakładowego planu kont. Otóż zakładowy plan kont składa się w systemie tej klasy maksymalnie z dziesięciu wymiarów analitycznych oznaczonych literami od A do J. Na pierwszym wymiarze analitycznym zapisana jest informacja numer konta. Kolejne wymiary analityczne mogą posiadać różne rodzaje informacji, istotne z punktu widzenia potrzeb informacyjnych. Przykładowo na drugim elemencie kodu może być zdefiniowana informacja na temat miejsca powstawania kosztów, na trzecim rodzaj kosztów stałe lub zmienne itd. (zob. rys. 8). Zwykły plan kont stosowany w systemach typu SYMFONIA lub też CDN Optima jest tylko jednym wymiarem planu kont, który jest używany w systemie takim jak IFS Applications. Warto zwrócić uwagę, że w trosce o jakość informacji dla każdego konta można zdefiniować, czy informacja zapisana na pozostałych wymiarach ma być wymagana, czy zablokowana. Przykładowo dla kont kosztowych układu rodzajowego można zdefiniować elementy kodu B i C (drugi i trzeci wymiar analityczny), odpowiedzialne za informacje na temat miejsca powstawania kosztów oraz rodzaju kosztów (stałe lub zmienne), jako wymagane. W efekcie każda dekretacja z użyciem konta z zespołu czwartego będzie musiała posiadać informację, gdzie powstał dany koszt, a ponadto jaki jest jego rodzaj (stały czy zmienny). Warto w tym miejscu zauważyć, że analiza informacji zawartej na zbudowanym w ten sposób zakładowym planie kont jest niezwykle prosta, a ponadto posiada bardzo bogate walory informacyjne. Przykładowo niezwykle łatwo jest przeprowadzić analizę kosztów pod kątem miejsca powstawania, okresu powstawania, analizę progu rentowności na podstawie informacji o kosztach stałych lub zmiennych itp. Możliwości te wynikają z bogactwa informacji zawartych w zakładowym planie kont. Warto też zauważyć, że tak skonstruowany plan kont może być również efek-

17 Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych 55 Rys. 8. Wymiary analityczne w systemie informatycznym IFS Applications Źródło: opracowanie własne na podstawie IFS Applications. tywnie wykorzystywany w budżetowaniu. Przykładowo, budując budżet można przyznawać dla danej komórki w przedsiębiorstwie limit w postaci wielkości kosztów oraz w sposób bardzo prosty kontrolować plan wykonania lub ewentualne przekroczenie budżetu. Systemy informatyczne klasy ERP produkują znaczne ilości informacji. Dane te są szczegółowo analizowane, natomiast wyniki tych analiz mogą być prezentowane na tzw. portalach menedżerskich, na których zamieszczane są najistotniejsze wskaźniki oraz ich bieżące wartości. Nawet tak doskonałe narzędzia, jakimi są systemy klasy ERP, oferują możliwości eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego. 7. Podsumowanie Poprawna analiza finansowa jest nierozerwalnie związana z jakością informacji generowanej przez system rachunkowości. Jakość tej informacji zależy od wielu czynników. W ostatnich latach czynnikiem mającym coraz to większy wpływ na jakość prowadzonej rachunkowości jest informatyzacja procesu rachunkowości, czyli stosowane systemy informatyczne. Poprawne wdrożenie i użytkowanie systemów informatycznych może nie tylko znacznie podwyższyć jakość systemu

18 56 Mariusz Andrzejewski, Konrad Grabiński, Marcin Kędzior rachunkowości, ale też przyspieszyć i wzbogacić analizę finansową. Większość systemów informatycznych w zakresie modułów finansowo-księgowych posiada rozwiązania umożliwiające analizę finansową w mniejszym lub większym zakresie. Prawie wszystkie mają możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego. Warto w tym miejscu zauważyć, że systemy informatyczne są jedynie narzędziami, natomiast od wiedzy użytkowników na temat analizy oraz od umiejętności wykorzystania tej wiedzy w systemie informatycznym lub arkuszu kalkulacyjnym zależy poprawna interpretacja informacji ekonomicznych. Literatura Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa Bednarski L., Waśniewski T., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Byrnes N., Henry D., Wszystkiemu winni księgowi, Business Week 2002, nr 1 (118). Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Gierszewka G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków Podstawy rachunkowości, red. B. Micherda, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków Pukiel A., Waszyngton pod prądem, Wprost 2002, nr 7. Shapiro A.C., Balbirer S.D., Modern Corporate Finance, a Multidisciplinary Approach to Value Creation, Prentice Hall, New Jersey Szygielski J., Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, nr 56, Warszawa Walczak M., Analiza finansowa a rachunkowość w aspekcie ram konceptualnych, Zeszyty Teoretyczne, SKwP, nr 44, Warszawa Walczak M., Kierunki niezbędnych badań w zakresie analizy finansowej u progu XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne, SKwP, nr 52, Warszawa Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa w warunkach jego zmienności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 851, Wrocław Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.

19 Analiza finansowa z zastosowaniem systemów informatycznych 57 Financial Analysis using Information Technology Systems In this article, the authors present the possibilities offered by information technology systems with respect to financial analysis. The authors define the concept of financial analysis as well as its nature and objectives. Next, they present the theoretical foundations for analysis of financial statements and ratio analysis. In the final two parts of the article, the authors show how theory translates into practice in the SYMFONIA, CDN Optima and IFS Applications software packages. The authors conclude that these systems contain to a greater or lesser degree a functionality that enables financial analysis to be conducted. Applying this functionality, however, requires that the user, in the majority of cases, understands the essence of the discussed analysis with respect to the construction of accounting tables and ratios and that he is able to interpret the generated results. It was also noted that even in the absence of the existing functionality, almost every information technology system can export data to a spreadsheet for further financial analysis. The authors draw attention to the fact that the quality of the accounting system depends to some degree on the information technology system used. The latter to a large degree determines the quality and richness of the economic information provided. This information serves as the basis for further analysis and may have a critical impact on its results.

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.6. Przykład... 23 1.7. Zadanie do samodzielnego rozwiązania... 35 1.8. Pytania testowe... 44

Spis treści. 1.6. Przykład... 23 1.7. Zadanie do samodzielnego rozwiązania... 35 1.8. Pytania testowe... 44 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Roczne sprawozdanie finansowe (RSF)... 11 1.1. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych... 11 1.2. Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2012, Oeconomica 294 (67), 117 126

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2012, Oeconomica 294 (67), 117 126 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2012, Oeconomica 294 (67), 117 126 Robert Kowalak ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z ZASTOSOWANIEM PAKIETU SYMFONIA

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą Każda spółka na koniec roku obrotowego po zamknięciu ksiąg rachunkowy zobowiązana jest do zrobienia bilansu sprawozdawczego i na jego bazie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego W ykorzystanie sprawozdań finansowych materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 1 Temat 1: Wykorzystanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych do oceny ich sytuacji finansowej i wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017 Przedmiot: Kierunek: Prowadzący: Forma zajęć: Analiza finansowa przedsiębiorstw Rachunkowość i Finanse mgr Joanna Sikora (jsikora@wsb.gda.pl, sikorajoanna.com) ćwiczenia, 16 godzin, zaliczenie pisemne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963

Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie. dr hab. Grzegorz Michalski, tel. 503452860 tel. 791214963 Szkolenie: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Program szkolenia: Blok I: Analiza sprawozdań finansowych Dzień 1: Część teoretyczna: SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. Teoretyczne aspekty oceny sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej na podstawie wstępnej analizy bilansu

Rozdział XII. Teoretyczne aspekty oceny sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej na podstawie wstępnej analizy bilansu Anna Ankudo - Jankowska AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Rozdział XII Teoretyczne aspekty oceny sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej na podstawie wstępnej analizy bilansu Wstęp Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa.

Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. 2012 Prognozy finansowe: rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, najistotniejsze wskaźniki finansowe. Płynność finansowa. Mateusz Hyży E-usługa od planu do realizacji Katowice, 17 października

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. 2011-10-13 1 Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy wskaźników. 2011-10-13 2 Analiza wskaźnikowa Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł)

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł) 17 Ocena ryzyka finansowego 17.1 Ocena wypłacalności j Dla utrzymania ciągłości funkcjonowania w biznesie przedsiębiorstwo powinno, obok przestrzegania zasad racjonalnego gospodarowania majątkiem oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw SZKOLENIE ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw 15 16 września 2016 r., Warszawa Szkolenie z zakresu analizy finansowej odpowiada na potrzeby rynku, który wymaga

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

I. Bilans w ujęciu syntetycznym

I. Bilans w ujęciu syntetycznym I. Bilans w ujęciu syntetycznym Bilans podstawowy element sprawozdania finansowego, sporządzanym na dany dzień. Informuje o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej (struktura majątku oraz

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Tak

Semestr zimowy Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem Economic analysis

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KRAKOWIE TRZYSTOPNIOWY KURS RACHUNKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KRAKOWIE TRZYSTOPNIOWY KURS RACHUNKOWOŚCI KORPORACYJNEJ STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KRAKOWIE AKADEMIA RACHUNKOWOŚĆ KORPORACYJNA TRZYSTOPNIOWY KURS RACHUNKOWOŚCI KORPORACYJNEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA PRACOWNIKÓW Z SEKTORA BPO/SSC,,KSIĘGOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza

Bardziej szczegółowo