istockphoto/romrodinka Europa bez granic Strefa Schengen Migracja i sprawy wewnętrzne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "istockphoto/romrodinka Europa bez granic Strefa Schengen Migracja i sprawy wewnętrzne"

Transkrypt

1 istockphoto/romrodinka Europa bez granic Strefa Schengen Migracja i sprawy wewnętrzne 1

2 Strefa Schengen państwa członkowskie UE należące do strefy Schengen państwa członkowskie UE nienależące do strefy Schengen państwa należące do strefy Schengen niebędące IS członkami UE AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK UK Austria Belgia Bułgaria Szwajcaria Cypr Czechy Niemcy Dania Estonia Grecja Hiszpania Finlandia Francja Chorwacja Węgry Irlandia Islandia Włochy Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Holandia Norwegia Polska Portugalia Rumunia Szwecja Słowenia Słowacja Wielka Brytania PT ES IE UK FR BE NL LU LI CH NO DK DE IT SE CZ AT SI HR MT PL SK HU FI EE LV LT RO BG EL MADEIRA (PT) AÇORES (PT) CANARIAS (ES) CY 2 Uwaga: Ostatnie rozszerzenie strefy Schengen miało miejsce w dniu 19 grudnia 2011 r., kiedy przystąpił do niej Liechtenstein.

3 Europa bez granic Strefa Schengen Początki strefy Schengen sięgają 1985 r., kiedy to pięć państw UE postanowiło znieść kontrole na granicach wewnętrznych. Na kontynencie, gdzie dawniej narody prowadziły krwawe walki w obronie swoich terytoriów, obecnie granice istnieją jedynie na mapach. Każdego roku Europejczycy odbywają 1,25 mln podróży w obrębie strefy Schengen. Europa bez granic wewnętrznych przynosi również duże korzyści gospodarce, co pokazuje, jak namacalna, popularna i udana jest inicjatywa z Schengen. Dowodzi też jej znaczenia w naszym codziennym życiu oraz znaczenia dla europejskiego społeczeństwa. Nie możemy zaprzepaścić tego wspólnego osiągnięcia. Musimy je wzmocnić. Po dwóch wyniszczających wojnach zniesienie granic, zapewnienie bezpieczeństwa i zbudowanie zaufania zajęło wiele lat. Utworzenie strefy Schengen jest jednym z największych osiągnięć UE i ma nieodwracalny charakter. Prawo do swobodnego przemieszczania się jednoczy Europejczyków i sprawia, że odległości wydają się mniejsze. Zachęcam Państwa do korzystania z tego prawa. Aby odwiedzić sąsiednie państwa, wystarczy wsiąść do pociągu lub samochodu. Nie trzeba nawet myśleć o granicach. Życzę wielu szczęśliwych podróży! Dimitris Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Unia Europejska, istockphoto/vliet, istockphoto/izabela Habur 3

4 Strefa Schengen Strefa Schengen umożliwia swobodną podróż po terytorium 26 krajów zamieszkanych przez ponad 400 mln obywateli. Obszar bez kontroli na granicach wewnętrznych Obecnie strefa Schengen obejmuje 26 krajów europejskich (z których 22 należy do UE): Austrię, Belgię, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Czechy, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry i Włochy, jak również Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. Przynależność do obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych oznacza, że państwa: nie przeprowadzają odpraw granicznych na swoich granicach wewnętrznych (tj. granicach między dwoma państwami Schengen); przeprowadzają w oparciu o określone kryteria zharmonizowane kontrole na swoich granicach zewnętrznych Na granicach wewnętrznych nie ma odprawy granicznej. państwa członkowskie UE mają obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód w niezakłóconym ruchu drogowym, takich jak niepotrzebne ograniczenia prędkości. mogą być prowadzone kontrole policyjne, ale jedynie na podstawie informacji policyjnych o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego lub podejrzeniu przestępstwa o charakterze transgranicznym. możliwe są kontrole w portach i na lotniskach, służą one jednak wyłącznie sprawdzeniu, czy dany pasażer jest prawowitym posiadaczem biletu. (tj. granicach między państwami Schengen a państwami nienależącymi do strefy Schengen). Dzięki temu zarówno obywatele UE, jak i obywatele państw trzecich mogą swobodnie podróżować w obrębie strefy Schengen i przechodzą odprawę graniczną jedynie wówczas, gdy przekraczają granicę zewnętrzną. Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia, Rumunia i Wielka Brytania to państwa członkowskie UE, które nie są (lub jeszcze nie są) częścią strefy Schengen. Oznacza to, że lot z jednego z tych państw do państwa Schengen uznawany jest za rejs zewnętrzny i wymaga odprawy granicznej. Podróżując po terytorium Unii, jej obywatele mają jednak prawo do swobodnego przemieszczania się niezależnie od tego, czy dane państwo należy do strefy Schengen, czy też nie. Przy wjeździe na terytorium państwa członkowskiego nienależącego do strefy Schengen obywatele Unii podlegają zasadniczo jedynie minimalnej kontroli mającej na celu weryfikację tożsamości na podstawie dokumentów podróży (paszportu lub dowodu tożsamości). Osoba, która uważa, że została poddana bezprawnej kontroli, może wnieść skargę do Komisji Europejskiej: atwork/applying eu law/make_a_complaint_ pl.htm. 4

5 Przystąpienie do strefy Schengen Aby przystąpić do strefy Schengen, państwa muszą wykazać, że są w stanie: wziąć na siebie odpowiedzialność za kontrolowanie zewnętrznej granicy strefy Schengen w imieniu innych państw również należących do tej strefy oraz za wydawanie jednolitych wiz krótkoterminowych (wiz Schengen); podjąć skuteczną współpracę z innymi państwami Schengen w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych; stosować określone przepisy Schengen, takie jak zasady dotyczące kontroli granicznej na lądzie, morzu i w powietrzu, wydawania wiz, współpracy policyjnej i ochrony danych osobowych; ustanowić połączenie z systemem informacyjnym Schengen (SIS) oraz wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz wykorzystywać oba te systemy. Państwa strefy Schengen poddawane są okresowej ocenie w celu kontroli, czy prawidłowo stosują przepisy Schengen. istockphoto/federicoc, istockphoto/robert Ginsberg, istockphoto/marcus Lindstrom, istockphoto/clodio 5

6 Obszar bezpieczeństwa W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ramach obszaru otwartych granic państwa Schengen dzielą się informacjami umożliwiającymi zwalczanie zorganizowanej przestępczości transgranicznej oraz terroryzmu. Ścisła współpraca policyjna między służbami poszczególnych państw obejmuje w szczególności pościgi transgraniczne, obserwację transgraniczną, tworzenie wspólnych centrów i zespołów policji, jak również wykorzystanie SIS. Pościg transgraniczny umożliwia funkcjonariuszom policji z jednego państwa Schengen ściganie przez granicę i zatrzymanie na terytorium innego państwa Schengen sprawców, których przyłapali w chwili popełniania poważnego przestępstwa. Obserwacja transgraniczna pozwala funkcjonariuszom policji na obserwowanie podejrzanych nawet po przekroczeniu granicy wewnętrznej strefy Schengen. Do tej pory państwa Schengen utworzyły w Europie około 50 dwustronnych lub wielostronnych centrów współpracy policyjnej. Powołały również dużą liczbę wspólnych zespołów. Są to bardzo widoczne struktury ściślejszej współpracy. Umożliwiają one sprawną wymianę informacji na szczeblu regionalnym i szybką reakcję na bezpośrednie zagrożenia w regionach przygranicznych. Przepisy Schengen w dalszym ciągu umożliwiają organom krajowym przywrócenie w drodze wyjątku tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych w przypadku poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub w przypadku poważnych braków na granicach zewnętrznych zagrażających funkcjonowaniu całej strefy. Aby ułatwić legalne podróżowanie, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, UE udostępnia państwom członkowskim środki z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeznaczone na ochronę granic. Na lata na poprawę zarządzania i kontroli na granicach zewnętrznych udostępniono środki o łącznej wartości 2,76 mld euro w celu skuteczniejszego przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz przyspieszenia obsługi wniosków o wizy Schengen. Ponadto, aby poprawić współpracę policyjną i wymianę informacji w strefie Schengen, UE wyasygnowała 1 mld euro z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ze środków na policję. Unia Europejska 6

7 System informacyjny Schengen System informacyjny Schengen (SIS) został ustanowiony w celu utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach strefy Schengen po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych. Jest to wielkoskalowy system informatyczny umożliwiający policji, organom zajmującym się migracją, organom sądowym i innym organom konsultowanie wpisów dotyczących osób zaginionych, wpisów na temat osób lub przedmiotów związanych z przestępstwami oraz wpisów na temat obywateli państw trzecich, którzy nie mają prawa wjazdu lub pobytu na terytorium strefy Schengen. Dzięki możliwościom, jakie oferuje, SIS jest podstawowym narzędziem współpracy organów ścigania. Jednocześnie w dużym stopniu pomaga chronić zewnętrzne granice Schengen. Prawo dostępu do SIS Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w SIS i może zażądać ich korekty lub usunięcia. Osoby spoza UE mogą skierować odpowiedni wniosek do konsulatu dowolnego państwa Schengen. Obywatele państw Schengen mogą skierować taki wniosek bezpośrednio do właściwego organu krajowego odpowiedzialnego za dokonywanie wpisów lub złożyć go za pośrednictwem krajowego organu ochrony danych. Szczegółowe informacje na temat tego, jak ubiegać się o dostęp do swoich danych osobowych, przedstawiono w wytycznych zamieszczonych na stronie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: https://secure.edps.europa. eu/edpsweb/edps/supervision. 7

8 Strefę Schengen wyznacza km granic morskich i km granic lądowych. Obszar o wspólnej granicy zewnętrznej Państwa Schengen mają wspólną granicę zewnętrzną i ponoszą za nią wspólną odpowiedzialność, która wynika z braku kontroli na granicach wewnętrznych oraz konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa w strefie Schengen. Skuteczna kontrola granic zewnętrznych nie oznacza jednak, że Europa stała się fortecą. Wprost przeciwnie dla dobra europejskiej gospodarki ułatwia się ruch turystyczny i podróże służbowe. Granice zewnętrzne powinny również pozostać otwarte dla osób przybywających w celu podjęcia pracy lub uchodźców szukających schronienia przed wojnami i prześladowaniem. Aby wjechać do strefy Schengen, obywatele niektórych państw trzecich muszą posiadać wizę. Państwa Schengen stosują wspólne zasady wydawania krótkoterminowych wiz Schengen, które są ważne w całej strefie. Wizy te umożliwiają pobyt i podróżowanie po terytorium państw Schengen przez okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Przepisy Schengen obejmują również system małego ruchu granicznego, który ułatwia wjazd do strefy Schengen obywatelom sąsiadujących państw trzecich mieszkającym blisko granicy. Państwa Schengen mogą zawierać z sąsiadującymi państwami trzecimi porozumienia umożliwiające mieszkańcom obszarów przygranicznych częste przekraczanie granicy strefy Schengen bez konieczności przechodzenia regularnych odpraw granicznych lub bez konieczności posiadania wizy Schengen. Po lewej: Łódź hiszpańskiej straży cywilnej Rio Tambre patrolująca wody w pobliżu wyspy Gran Canaria w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Łódź ta została sfinansowana z unijnego Funduszu Granic Zewnętrznych. Po prawej: Norweska wojskowa straż graniczna patroluje pod nadzorem policji dystryktu Ostfinnmark granicę z Rosją w okolicach miasta Kirkenes, w północnej Norwegii. Skutery śnieżne, odzież i wyposażenie policji są częściowo finansowane z unijnego Funduszu Granic Zewnętrznych. 8 Unia Europejska, istockphoto/maciej Noskowski

9 Na granicach zewnętrznych obywatele UE zasadniczo podlegają minimalnej kontroli, która służy weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentów podróży. obywatele państw trzecich muszą przedstawić ważny dokument podróży i wizę, o ile jest wymagana, lub dokument pobytowy, a także dokumenty uzasadniające cel pobytu. Muszą też udowodnić, że posiadają wystarczające środki finansowe, aby się podczas swojego pobytu utrzymać. Czy wiesz, że na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych można znaleźć regularnie aktualizowany wykaz państw, których obywatele muszą posiadać wizę w celu wjazdu do strefy Schengen: affairs/e library/ documents/policies/borders and visas/visa policy/ index_en.htm. wniosek o wizę Schengen należy złożyć w konsulacie państwa UE będącego głównym państwem przeznaczenia. Konsulaty udzielają szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosków. Jak długo można przebywać w strefie Schengen bez odpowiedniej wizy? W przypadku wątpliwości dotyczących dopuszczalnego okresu pobytu w strefie Schengen liczbę pozostających dni można obliczyć za pomocą specjalnego kalkulatora wiz krótkoterminowych: affairs/ index_en.htm. Wizowy system informacyjny Wizowy system informacyjny (VIS) to system informatyczny, który obejmuje konsulaty państw Schengen w państwach trzecich, właściwe organy krajowe i wszystkie zewnętrzne przejścia graniczne strefy Schengen. Umożliwia on organom wizowym państw Schengen wymianę informacji dotyczących wniosków wizowych. Dzięki niemu straż graniczna może sprawdzić w oparciu o dane biometryczne (np. odciski palców), czy dana wiza była faktycznie wystawiona osobie, która ją okazuje, a właściwe organy mogą zidentyfikować osoby wykryte na terytorium Schengen bez dokumentów lub posiadające fałszywe dokumenty. System VIS jest również wykorzystywany przez właściwe organy ds. azylu. 9

10 10

11 Co strefa Schengen oznacza dla podróżnych? Każdego roku Europejczycy odbywają 1,25 mln podróży w obrębie strefy Schengen. Obywatele UE Francesca jest studentką z Włoch. Marzy o podróży z przyjaciółmi do Skandynawii. Kupiła już bilet InterRail, ale nie wie jeszcze, jakie dokumenty będą jej potrzebne w podróży ani czy musi załatwić jakieś specjalne formalności. Jako obywatelka UE Francesca ma prawo wjazdu na teren wszystkich państw członkowskich UE na podstawie ważnego paszportu lub dowodu tożsamości, ale nie musi go okazywać podczas podróży po terytorium strefy Schengen. Ma jednak obowiązek posiadania przy sobie ważnego paszportu lub dokumentu tożsamości na wypadek, gdyby odpowiednie służby chciały sprawdzić jej tożsamość. Peter jest Austriakiem. Chciałby pojechać do Norwegii, ale nie jest pewien, czy obowiązują tam te same zasady dotyczące wiz i paszportów co w państwach UE. Mimo że Norwegia nie należy do UE, jest członkiem strefy Schengen i stosuje zasady dotyczące swobodnego przepływu osób. Peter potrzebuje zatem jedynie ważnego paszportu lub dowodu tożsamości na wypadek, gdyby musiał potwierdzić swoją tożsamość. Danuta jest Polką i pracuje w Brukseli. W przyszłym miesiącu planuje udział w spotkaniu służbowym, które odbędzie się w Warszawie, jej rodzinnym mieście, w którym mieszkają jej rodzice. Chce zabrać ze sobą swoją córeczkę Ewę, aby dziewczynka spędziła nieco czasu z dziadkami. Jako obywatelki Unii Danuta i Ewa mają prawo podróżować po całej UE i strefie Schengen. Prawo to nie zależy od okoliczności podróży, istockphoto/daniel Krol, istockphoto/sturti, istockphoto/izabela Habur, istockphoto/danako jej służbowego bądź prywatnego charakteru. Danuta powinna jedynie dopilnować, aby ona i Ewa miały przy sobie własne indywidualne paszporty lub dowody tożsamości. Angel jest Hiszpanem. Co miesiąc lata do Bułgarii do swojej narzeczonej. Chociaż Bułgaria jest członkiem UE, nie należy jeszcze do strefy Schengen podobnie jak pięć innych państw członkowskich UE (Chorwacja, Cypr, Irlandia, Rumunia i Wielka Brytania). Oznacza to, że przy wylocie i przylocie z Bułgarii Angel musi okazać paszport lub dowód tożsamości i przejść normalne, zredukowane do minimum, kontrole graniczne dla obywateli UE. Czy wiesz, że praktyczne informacje o podróżowaniu po Europie można znaleźć na portalu Twoja Europa : ec.europa.eu/youreurope.. centrum informacji Europe Direct udziela telefonicznych ( ) i e mailowych odpowiedzi na pytania: europa.eu/europedirect. 11

12 W 2014 r. podróżnym spoza UE podróżującym do strefy Schengen wydano blisko 16 mln wiz Schengen. Obywatele państw spoza UE Martine jest studentką z Kanady. Uzyskała stypendium, które umożliwi jej dwumiesięczne studia na Sorbonie w Paryżu i przeprowadzenie badań na potrzeby pracy naukowej. Przed powrotem do Kanady chciałaby odbyć trzytygodniową podróż do Grecji, Hiszpanii i Włoch. Jako obywatelka państwa spoza UE Martine może wjechać na terytorium Schengen i swobodnie się po nim przemieszczać przez okres do 90 dni, pod warunkiem że spełnia określone warunki wjazdu. Po pierwsze potrzebuje ważnego paszportu. Musi również wykazać cel swojej podróży, a także udowodnić posiadanie środków finansowych wystarczających na planowany pobyt w Europie oraz biletu powrotnego (albo udowodnić, że ma na bilet wystarczająco dużo pieniędzy). Jako obywatelka Kanady Martine jest zwolniona z wymogu posiadania wizy krótkoterminowej (wizy Schengen). Punjit pochodzi z Indii. Planuje spędzić wakacje, odwiedzając kilka państw Schengen: Grecję, Hiszpanię, Francję i Włochy. Planuje spędzić w Europie miesiąc. Punjit potrzebuje wizy krótkoterminowej na swoją podróż po Europie, ponieważ Indie należą do państw spoza UE, których obywatele muszą mieć wizę w chwili przekraczania zewnętrznej granicy strefy Schengen. Ponieważ Punjit nie może wskazać głównego celu swojej podróży, powinien złożyć wniosek o wizę w ambasadzie lub konsulacie państwa UE, w którym będzie przebywać najdłużej. Jeśli jego pobyt w poszczególnych państwach strefy Schengen jest podobnej długości, powinien zwrócić się do konsulatu państwa wjazdu do strefy Schengen. Otrzymana wiza umożliwi mu poruszanie się po całej strefie Schengen. wypadku Portugalii, na pobyt krótkoterminowy za okazaniem jedynie paszportu i dokumentu pobytowego wydanego w Niemczech. Jeżeli Hisham miałby dokument pobytowy wydany przez jedno z państw członkowskich UE spoza strefy Schengen, nie miałby prawa wjechać na terytorium tej strefy bez wizy krótkoterminowej. Solinas jest z Boliwii. Chciałaby przeprowadzić się do Hiszpanii, ponieważ znalazła pracę w Madrycie. Solinas planuje pozostać w Madrycie przez okres dłuższy niż 90 dni, będzie więc potrzebować wizy długoterminowej lub zezwolenia na pobyt. W odniesieniu do niektórych kategorii pracowników, takich jak pracownicy wysoko wykwalifikowani lub naukowcy, unijne przepisy określają wymogi, jakie osoby z państw trzecich muszą spełnić, aby przebywać i pracować na terytorium Unii. W odniesieniu do tych kategorii pracowników, w przypadku których nie ma regulacji unijnych, państwa strefy Schengen mogą ustalać swoje własne wymogi dotyczące wydawania wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt. 12 Hisham pochodzi z Tunezji. Mieszka w Niemczech i spędza urlop ze swoimi rodzicami w Tunezji. W drodze powrotnej chciałby odwiedzić brata w Portugalii. Posiada ważne zezwolenie na pobyt wydane w Niemczech, kraju należącym do strefy Schengen. To zezwolenie na pobyt łącznie z ważnym dokumentem podróży zwalnia go z obowiązku ubiegania się o wizę Schengen. Nie będąc obywatelem UE, Hisham może wjechać bez wizy na teren innego państwa Schengen, w tym istockphoto/amr, istockphoto/matej Kastelic, istockphoto/yurok, istockphoto/imagesource

13 13

14 Budowę strefy Schengen rozpoczęto w 1985 r., kiedy to pięć państw podpisało układ z Schengen przewidujący stopniowe zniesienie kontroli na wspólnych granicach. Układ z Schengen został uzupełniony w 1990 r. o Konwencję wykonawczą do układu z Schengen, która przewidywała ostateczne zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych, a także szereg niezbędnych środków towarzyszących. Na podstawie konwencji wzmocniono kontrole na granicach zewnętrznych, określono procedury wydawania wiz jednolitych, ustanowiono system informacyjny Schengen (SIS), zacieśniono współpracę policyjną na granicach wewnętrznych i nasilono walkę z handlem narkotykami. Najważniejsze wydarzenia Nazwa układu z Schengen wywodzi się od małej miejscowości na terenie Luksemburga, położonej w miejscu, gdzie granice Wielkiego Księstwa stykają się z granicami Francji i Niemiec. Początkowo współpraca w ramach Schengen była inicjatywą międzyrządową. Obecnie stanowi ona część prawa UE. Jean Weyrich, Archives Luxemburger Wort Czerwiec 1985 r. Podpisanie układu z Schengen przez przez Belgię, Niemcy, Francję, Luksemburg i Holandię 14 czerwca 1985 r. Wim van Eekelen (NL), Robert Goebbels (LU), Catherine Lalumière (FR), Waldemar Schreckenberger (DE) oraz Paul De Keersmaeker (BE) podpisują układ z Schengen. Czerwiec 1990 r. Podpisanie konwencji wykonawczej do układu z Schengen przez Belgię, Niemcy, Francję, Luksemburg i Holandię Marzec 1995 r. Wejście w życie konwencji i zniesienie kontroli granicznych pomiędzy Belgią, Niemcami, Hiszpanią, Francją, Luksemburgiem, Holandią i Portugalią (Hiszpania i Portugalia podpisały układ w czerwcu 1991 r.) Październik 1997 r. Zniesienie kontroli na granicach z Włochami (podpisanie umowy w listopadzie 1990 r.) Grudzień 1997 r. Zniesienie kontroli na granicach z Austrią (podpisanie umowy w kwietniu 1995 r.) Maj 1999 r. Włączenie współpracy schengeńskiej w unijne ramy prawne na mocy traktatu z Amsterdamu Syczeń 2000 r. Zniesienie kontroli na granicach z Grecją (podpisanie umowy w listopadzie 1992 r.) Marzec 2001 r. Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych z Danią, Finlandią, Szwecją, Islandią i Norwegią (podpisanie umów w grudniu 1996 r.) 14

15 Grudzień 2007 r. Zniesienie kontroli na granicach lądowych i morskich z Czechami, Estonią, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją Marzec 2008 r. Zniesienie kontroli granicznych w portach lotniczych na granicach z Czechami, Estonią, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją Marzec 2009 r. Zniesienie kontroli granicznych w portach lotniczych na granicach ze Szwajcarią Grudzień 2011 r. Zniesienie kontroli na granicach lądowych z Liechtensteinem (podpisanie umowy w lutym 2008 r.) Grudzień 2008 r. Zniesienie kontroli na granicach lądowych ze Szwajcarią (podpisanie umowy w październiku 2004 r.) Co dalej? W odniesieniu do granic zewnętrznych UE pracuje obecnie nad inicjatywą na rzecz inteligentnych granic. Obejmuje ona system wjazdu/wyjazdu, który usprawni kontrole graniczne i pozwoli skuteczniej walczyć z nielegalną migracją. Jednocześnie system ten ułatwi przekraczanie granicy osobom regularnie podróżującym i tym, które przeszły już wstępną kontrolę i weryfikację. UE pracuje również nad zmianą procedury wizowej w celu jej lepszego powiązania z innymi obszarami polityki, takimi jak turystyka, oraz uproszczenia w przypadku osób często podróżujących. Rozważa również wprowadzenie nowego rodzaju wizy wizy objazdowej. Taka wiza umożliwiałaby osobom pobyt w dwóch lub większej liczbie państw Schengen przez okres dłuższy niż 90 dni, nie dłuższy jednak niż jeden rok (z możliwością przedłużenia o rok). Więcej informacji na temat przepisów i zasad Schengen można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych: ec.europa.eu/home affairs/doc_centre/borders/borders_schengen_en.htm. na temat przepisów migracyjnych państw UE można znaleźć na unijnym portalu poświęconym imigracji: ec.europa.eu/immigration. istockphoto/radu Razvan, Unia Europejska 15

16 DR PL-N ec.europa.eu/home affairs ec.europa.eu/commission/ /avramopoulos Nasze wpisy Print ISBN doi: /56078 PDF ISBN doi: /209833

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik

Polak obywatel Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik Polak obywatel Unii Europejskiej Praktyczny poradnik Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 1 Wyd.II zaktualizowane Tekst i opracowanie publikacji: Rafał Nagórski Magdalena Skrzypek Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2013 r. COM(2013) 837 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Swobodny przepływ

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców

Podręcznik. dla. Świadczeniodawców Podręcznik dla Świadczeniodawców 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...5 1.1 PODSTAWOWE ZASADY... 5 1.2 UNIA EUROPEJSKA... 5 1.2.1 TRAKTAT RZYMSKI...5 1.2.2 POWSTANIE UNII EUROPEJSKIEJ (UE)...5 1.2.3 PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Bardziej szczegółowo

Przepisy wizowe w poszczególnych państwach. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 31.07.2015. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Przepisy wizowe w poszczególnych państwach. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 31.07.2015. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 31.07.2015 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że 10 praw, które przysługują obywatelom UE

Czy wiesz, że 10 praw, które przysługują obywatelom UE 10 praw, które przysługują obywatelom UE Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji i Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Publikacje 1049 Bruksela BELGIA Tekst ukończono w lutym 2014 r. 24

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89999-31-3

ISBN 978-83-89999-31-3 Opracowanie: EWELINA SZCZEPAŃSKA Wydział Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej Redakcja i skład: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Copyright

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH PRAWA SOCJALNE SENIORÓW PODRÓŻUJĄCYCH ZA GRANICĘ PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2014 BIULETYN RPO Materiały nr 83 Prawa socjalne seniorów podróżujących za granicę. Poradnik dla osób starszych Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Cła Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu Cła w pierwszej linii służą walce z towarami niebezpiecznymi, nielegalnym obrotem handlowym, nadużyciami finansowymi

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu

PRZEGLĄD EUROPOLU. Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu PRZEGLĄD EUROPOLU Sprawozdanie ogólne z działalności Europolu Europejski Urząd Policji, 2011 Niniejsza publikacja obejmuje okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO 114 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Dariusz Boruszewski Mariusz Jackowski Sławomir Hołoweńko WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS WYKONYWANIA PRZEWOZU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo

Bardziej szczegółowo

Jedna waluta dla jednej Europy Droga do euro

Jedna waluta dla jednej Europy Droga do euro Jedna waluta dla jednej Europy Droga do euro Sprawy gospodarcze ifi n a nsowe Spis treści Czym jest unia gospodarcza i walutowa...1 Droga do unii gospodarczej i walutowej: 1957 1999...2 Wprowadzenie euro:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 29.3.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0624/2009, którą złożył A.T. (Włochy), w sprawie wizy umożliwiającej obywatelom krajów trzecich odwiedzanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia dla Polski Opracowanie pod redakcją: Przemysława Bryksy, Naczelnika Wydziału Strategii i Analiz Departament

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku

Sprawozdanie. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2013 roku Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2013 roku Warszawa, marzec 2014 r. TOM I Wstęp... 1 I. Sytuacja kadrowa i finansowa prokuratury... 5 II. Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo