istockphoto/romrodinka Europa bez granic Strefa Schengen Migracja i sprawy wewnętrzne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "istockphoto/romrodinka Europa bez granic Strefa Schengen Migracja i sprawy wewnętrzne"

Transkrypt

1 istockphoto/romrodinka Europa bez granic Strefa Schengen Migracja i sprawy wewnętrzne 1

2 Strefa Schengen państwa członkowskie UE należące do strefy Schengen państwa członkowskie UE nienależące do strefy Schengen państwa należące do strefy Schengen niebędące IS członkami UE AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK UK Austria Belgia Bułgaria Szwajcaria Cypr Czechy Niemcy Dania Estonia Grecja Hiszpania Finlandia Francja Chorwacja Węgry Irlandia Islandia Włochy Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Malta Holandia Norwegia Polska Portugalia Rumunia Szwecja Słowenia Słowacja Wielka Brytania PT ES IE UK FR BE NL LU LI CH NO DK DE IT SE CZ AT SI HR MT PL SK HU FI EE LV LT RO BG EL MADEIRA (PT) AÇORES (PT) CANARIAS (ES) CY 2 Uwaga: Ostatnie rozszerzenie strefy Schengen miało miejsce w dniu 19 grudnia 2011 r., kiedy przystąpił do niej Liechtenstein.

3 Europa bez granic Strefa Schengen Początki strefy Schengen sięgają 1985 r., kiedy to pięć państw UE postanowiło znieść kontrole na granicach wewnętrznych. Na kontynencie, gdzie dawniej narody prowadziły krwawe walki w obronie swoich terytoriów, obecnie granice istnieją jedynie na mapach. Każdego roku Europejczycy odbywają 1,25 mln podróży w obrębie strefy Schengen. Europa bez granic wewnętrznych przynosi również duże korzyści gospodarce, co pokazuje, jak namacalna, popularna i udana jest inicjatywa z Schengen. Dowodzi też jej znaczenia w naszym codziennym życiu oraz znaczenia dla europejskiego społeczeństwa. Nie możemy zaprzepaścić tego wspólnego osiągnięcia. Musimy je wzmocnić. Po dwóch wyniszczających wojnach zniesienie granic, zapewnienie bezpieczeństwa i zbudowanie zaufania zajęło wiele lat. Utworzenie strefy Schengen jest jednym z największych osiągnięć UE i ma nieodwracalny charakter. Prawo do swobodnego przemieszczania się jednoczy Europejczyków i sprawia, że odległości wydają się mniejsze. Zachęcam Państwa do korzystania z tego prawa. Aby odwiedzić sąsiednie państwa, wystarczy wsiąść do pociągu lub samochodu. Nie trzeba nawet myśleć o granicach. Życzę wielu szczęśliwych podróży! Dimitris Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Unia Europejska, istockphoto/vliet, istockphoto/izabela Habur 3

4 Strefa Schengen Strefa Schengen umożliwia swobodną podróż po terytorium 26 krajów zamieszkanych przez ponad 400 mln obywateli. Obszar bez kontroli na granicach wewnętrznych Obecnie strefa Schengen obejmuje 26 krajów europejskich (z których 22 należy do UE): Austrię, Belgię, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Czechy, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry i Włochy, jak również Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. Przynależność do obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych oznacza, że państwa: nie przeprowadzają odpraw granicznych na swoich granicach wewnętrznych (tj. granicach między dwoma państwami Schengen); przeprowadzają w oparciu o określone kryteria zharmonizowane kontrole na swoich granicach zewnętrznych Na granicach wewnętrznych nie ma odprawy granicznej. państwa członkowskie UE mają obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód w niezakłóconym ruchu drogowym, takich jak niepotrzebne ograniczenia prędkości. mogą być prowadzone kontrole policyjne, ale jedynie na podstawie informacji policyjnych o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego lub podejrzeniu przestępstwa o charakterze transgranicznym. możliwe są kontrole w portach i na lotniskach, służą one jednak wyłącznie sprawdzeniu, czy dany pasażer jest prawowitym posiadaczem biletu. (tj. granicach między państwami Schengen a państwami nienależącymi do strefy Schengen). Dzięki temu zarówno obywatele UE, jak i obywatele państw trzecich mogą swobodnie podróżować w obrębie strefy Schengen i przechodzą odprawę graniczną jedynie wówczas, gdy przekraczają granicę zewnętrzną. Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Irlandia, Rumunia i Wielka Brytania to państwa członkowskie UE, które nie są (lub jeszcze nie są) częścią strefy Schengen. Oznacza to, że lot z jednego z tych państw do państwa Schengen uznawany jest za rejs zewnętrzny i wymaga odprawy granicznej. Podróżując po terytorium Unii, jej obywatele mają jednak prawo do swobodnego przemieszczania się niezależnie od tego, czy dane państwo należy do strefy Schengen, czy też nie. Przy wjeździe na terytorium państwa członkowskiego nienależącego do strefy Schengen obywatele Unii podlegają zasadniczo jedynie minimalnej kontroli mającej na celu weryfikację tożsamości na podstawie dokumentów podróży (paszportu lub dowodu tożsamości). Osoba, która uważa, że została poddana bezprawnej kontroli, może wnieść skargę do Komisji Europejskiej: atwork/applying eu law/make_a_complaint_ pl.htm. 4

5 Przystąpienie do strefy Schengen Aby przystąpić do strefy Schengen, państwa muszą wykazać, że są w stanie: wziąć na siebie odpowiedzialność za kontrolowanie zewnętrznej granicy strefy Schengen w imieniu innych państw również należących do tej strefy oraz za wydawanie jednolitych wiz krótkoterminowych (wiz Schengen); podjąć skuteczną współpracę z innymi państwami Schengen w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych; stosować określone przepisy Schengen, takie jak zasady dotyczące kontroli granicznej na lądzie, morzu i w powietrzu, wydawania wiz, współpracy policyjnej i ochrony danych osobowych; ustanowić połączenie z systemem informacyjnym Schengen (SIS) oraz wizowym systemem informacyjnym (VIS) oraz wykorzystywać oba te systemy. Państwa strefy Schengen poddawane są okresowej ocenie w celu kontroli, czy prawidłowo stosują przepisy Schengen. istockphoto/federicoc, istockphoto/robert Ginsberg, istockphoto/marcus Lindstrom, istockphoto/clodio 5

6 Obszar bezpieczeństwa W celu zapewnienia bezpieczeństwa w ramach obszaru otwartych granic państwa Schengen dzielą się informacjami umożliwiającymi zwalczanie zorganizowanej przestępczości transgranicznej oraz terroryzmu. Ścisła współpraca policyjna między służbami poszczególnych państw obejmuje w szczególności pościgi transgraniczne, obserwację transgraniczną, tworzenie wspólnych centrów i zespołów policji, jak również wykorzystanie SIS. Pościg transgraniczny umożliwia funkcjonariuszom policji z jednego państwa Schengen ściganie przez granicę i zatrzymanie na terytorium innego państwa Schengen sprawców, których przyłapali w chwili popełniania poważnego przestępstwa. Obserwacja transgraniczna pozwala funkcjonariuszom policji na obserwowanie podejrzanych nawet po przekroczeniu granicy wewnętrznej strefy Schengen. Do tej pory państwa Schengen utworzyły w Europie około 50 dwustronnych lub wielostronnych centrów współpracy policyjnej. Powołały również dużą liczbę wspólnych zespołów. Są to bardzo widoczne struktury ściślejszej współpracy. Umożliwiają one sprawną wymianę informacji na szczeblu regionalnym i szybką reakcję na bezpośrednie zagrożenia w regionach przygranicznych. Przepisy Schengen w dalszym ciągu umożliwiają organom krajowym przywrócenie w drodze wyjątku tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych w przypadku poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub w przypadku poważnych braków na granicach zewnętrznych zagrażających funkcjonowaniu całej strefy. Aby ułatwić legalne podróżowanie, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, UE udostępnia państwom członkowskim środki z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeznaczone na ochronę granic. Na lata na poprawę zarządzania i kontroli na granicach zewnętrznych udostępniono środki o łącznej wartości 2,76 mld euro w celu skuteczniejszego przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz przyspieszenia obsługi wniosków o wizy Schengen. Ponadto, aby poprawić współpracę policyjną i wymianę informacji w strefie Schengen, UE wyasygnowała 1 mld euro z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ze środków na policję. Unia Europejska 6

7 System informacyjny Schengen System informacyjny Schengen (SIS) został ustanowiony w celu utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwach strefy Schengen po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych. Jest to wielkoskalowy system informatyczny umożliwiający policji, organom zajmującym się migracją, organom sądowym i innym organom konsultowanie wpisów dotyczących osób zaginionych, wpisów na temat osób lub przedmiotów związanych z przestępstwami oraz wpisów na temat obywateli państw trzecich, którzy nie mają prawa wjazdu lub pobytu na terytorium strefy Schengen. Dzięki możliwościom, jakie oferuje, SIS jest podstawowym narzędziem współpracy organów ścigania. Jednocześnie w dużym stopniu pomaga chronić zewnętrzne granice Schengen. Prawo dostępu do SIS Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w SIS i może zażądać ich korekty lub usunięcia. Osoby spoza UE mogą skierować odpowiedni wniosek do konsulatu dowolnego państwa Schengen. Obywatele państw Schengen mogą skierować taki wniosek bezpośrednio do właściwego organu krajowego odpowiedzialnego za dokonywanie wpisów lub złożyć go za pośrednictwem krajowego organu ochrony danych. Szczegółowe informacje na temat tego, jak ubiegać się o dostęp do swoich danych osobowych, przedstawiono w wytycznych zamieszczonych na stronie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: https://secure.edps.europa. eu/edpsweb/edps/supervision. 7

8 Strefę Schengen wyznacza km granic morskich i km granic lądowych. Obszar o wspólnej granicy zewnętrznej Państwa Schengen mają wspólną granicę zewnętrzną i ponoszą za nią wspólną odpowiedzialność, która wynika z braku kontroli na granicach wewnętrznych oraz konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa w strefie Schengen. Skuteczna kontrola granic zewnętrznych nie oznacza jednak, że Europa stała się fortecą. Wprost przeciwnie dla dobra europejskiej gospodarki ułatwia się ruch turystyczny i podróże służbowe. Granice zewnętrzne powinny również pozostać otwarte dla osób przybywających w celu podjęcia pracy lub uchodźców szukających schronienia przed wojnami i prześladowaniem. Aby wjechać do strefy Schengen, obywatele niektórych państw trzecich muszą posiadać wizę. Państwa Schengen stosują wspólne zasady wydawania krótkoterminowych wiz Schengen, które są ważne w całej strefie. Wizy te umożliwiają pobyt i podróżowanie po terytorium państw Schengen przez okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Przepisy Schengen obejmują również system małego ruchu granicznego, który ułatwia wjazd do strefy Schengen obywatelom sąsiadujących państw trzecich mieszkającym blisko granicy. Państwa Schengen mogą zawierać z sąsiadującymi państwami trzecimi porozumienia umożliwiające mieszkańcom obszarów przygranicznych częste przekraczanie granicy strefy Schengen bez konieczności przechodzenia regularnych odpraw granicznych lub bez konieczności posiadania wizy Schengen. Po lewej: Łódź hiszpańskiej straży cywilnej Rio Tambre patrolująca wody w pobliżu wyspy Gran Canaria w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Łódź ta została sfinansowana z unijnego Funduszu Granic Zewnętrznych. Po prawej: Norweska wojskowa straż graniczna patroluje pod nadzorem policji dystryktu Ostfinnmark granicę z Rosją w okolicach miasta Kirkenes, w północnej Norwegii. Skutery śnieżne, odzież i wyposażenie policji są częściowo finansowane z unijnego Funduszu Granic Zewnętrznych. 8 Unia Europejska, istockphoto/maciej Noskowski

9 Na granicach zewnętrznych obywatele UE zasadniczo podlegają minimalnej kontroli, która służy weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentów podróży. obywatele państw trzecich muszą przedstawić ważny dokument podróży i wizę, o ile jest wymagana, lub dokument pobytowy, a także dokumenty uzasadniające cel pobytu. Muszą też udowodnić, że posiadają wystarczające środki finansowe, aby się podczas swojego pobytu utrzymać. Czy wiesz, że na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych można znaleźć regularnie aktualizowany wykaz państw, których obywatele muszą posiadać wizę w celu wjazdu do strefy Schengen: affairs/e library/ documents/policies/borders and visas/visa policy/ index_en.htm. wniosek o wizę Schengen należy złożyć w konsulacie państwa UE będącego głównym państwem przeznaczenia. Konsulaty udzielają szczegółowych informacji na temat procedury składania wniosków. Jak długo można przebywać w strefie Schengen bez odpowiedniej wizy? W przypadku wątpliwości dotyczących dopuszczalnego okresu pobytu w strefie Schengen liczbę pozostających dni można obliczyć za pomocą specjalnego kalkulatora wiz krótkoterminowych: affairs/ index_en.htm. Wizowy system informacyjny Wizowy system informacyjny (VIS) to system informatyczny, który obejmuje konsulaty państw Schengen w państwach trzecich, właściwe organy krajowe i wszystkie zewnętrzne przejścia graniczne strefy Schengen. Umożliwia on organom wizowym państw Schengen wymianę informacji dotyczących wniosków wizowych. Dzięki niemu straż graniczna może sprawdzić w oparciu o dane biometryczne (np. odciski palców), czy dana wiza była faktycznie wystawiona osobie, która ją okazuje, a właściwe organy mogą zidentyfikować osoby wykryte na terytorium Schengen bez dokumentów lub posiadające fałszywe dokumenty. System VIS jest również wykorzystywany przez właściwe organy ds. azylu. 9

10 10

11 Co strefa Schengen oznacza dla podróżnych? Każdego roku Europejczycy odbywają 1,25 mln podróży w obrębie strefy Schengen. Obywatele UE Francesca jest studentką z Włoch. Marzy o podróży z przyjaciółmi do Skandynawii. Kupiła już bilet InterRail, ale nie wie jeszcze, jakie dokumenty będą jej potrzebne w podróży ani czy musi załatwić jakieś specjalne formalności. Jako obywatelka UE Francesca ma prawo wjazdu na teren wszystkich państw członkowskich UE na podstawie ważnego paszportu lub dowodu tożsamości, ale nie musi go okazywać podczas podróży po terytorium strefy Schengen. Ma jednak obowiązek posiadania przy sobie ważnego paszportu lub dokumentu tożsamości na wypadek, gdyby odpowiednie służby chciały sprawdzić jej tożsamość. Peter jest Austriakiem. Chciałby pojechać do Norwegii, ale nie jest pewien, czy obowiązują tam te same zasady dotyczące wiz i paszportów co w państwach UE. Mimo że Norwegia nie należy do UE, jest członkiem strefy Schengen i stosuje zasady dotyczące swobodnego przepływu osób. Peter potrzebuje zatem jedynie ważnego paszportu lub dowodu tożsamości na wypadek, gdyby musiał potwierdzić swoją tożsamość. Danuta jest Polką i pracuje w Brukseli. W przyszłym miesiącu planuje udział w spotkaniu służbowym, które odbędzie się w Warszawie, jej rodzinnym mieście, w którym mieszkają jej rodzice. Chce zabrać ze sobą swoją córeczkę Ewę, aby dziewczynka spędziła nieco czasu z dziadkami. Jako obywatelki Unii Danuta i Ewa mają prawo podróżować po całej UE i strefie Schengen. Prawo to nie zależy od okoliczności podróży, istockphoto/daniel Krol, istockphoto/sturti, istockphoto/izabela Habur, istockphoto/danako jej służbowego bądź prywatnego charakteru. Danuta powinna jedynie dopilnować, aby ona i Ewa miały przy sobie własne indywidualne paszporty lub dowody tożsamości. Angel jest Hiszpanem. Co miesiąc lata do Bułgarii do swojej narzeczonej. Chociaż Bułgaria jest członkiem UE, nie należy jeszcze do strefy Schengen podobnie jak pięć innych państw członkowskich UE (Chorwacja, Cypr, Irlandia, Rumunia i Wielka Brytania). Oznacza to, że przy wylocie i przylocie z Bułgarii Angel musi okazać paszport lub dowód tożsamości i przejść normalne, zredukowane do minimum, kontrole graniczne dla obywateli UE. Czy wiesz, że praktyczne informacje o podróżowaniu po Europie można znaleźć na portalu Twoja Europa : ec.europa.eu/youreurope.. centrum informacji Europe Direct udziela telefonicznych ( ) i e mailowych odpowiedzi na pytania: europa.eu/europedirect. 11

12 W 2014 r. podróżnym spoza UE podróżującym do strefy Schengen wydano blisko 16 mln wiz Schengen. Obywatele państw spoza UE Martine jest studentką z Kanady. Uzyskała stypendium, które umożliwi jej dwumiesięczne studia na Sorbonie w Paryżu i przeprowadzenie badań na potrzeby pracy naukowej. Przed powrotem do Kanady chciałaby odbyć trzytygodniową podróż do Grecji, Hiszpanii i Włoch. Jako obywatelka państwa spoza UE Martine może wjechać na terytorium Schengen i swobodnie się po nim przemieszczać przez okres do 90 dni, pod warunkiem że spełnia określone warunki wjazdu. Po pierwsze potrzebuje ważnego paszportu. Musi również wykazać cel swojej podróży, a także udowodnić posiadanie środków finansowych wystarczających na planowany pobyt w Europie oraz biletu powrotnego (albo udowodnić, że ma na bilet wystarczająco dużo pieniędzy). Jako obywatelka Kanady Martine jest zwolniona z wymogu posiadania wizy krótkoterminowej (wizy Schengen). Punjit pochodzi z Indii. Planuje spędzić wakacje, odwiedzając kilka państw Schengen: Grecję, Hiszpanię, Francję i Włochy. Planuje spędzić w Europie miesiąc. Punjit potrzebuje wizy krótkoterminowej na swoją podróż po Europie, ponieważ Indie należą do państw spoza UE, których obywatele muszą mieć wizę w chwili przekraczania zewnętrznej granicy strefy Schengen. Ponieważ Punjit nie może wskazać głównego celu swojej podróży, powinien złożyć wniosek o wizę w ambasadzie lub konsulacie państwa UE, w którym będzie przebywać najdłużej. Jeśli jego pobyt w poszczególnych państwach strefy Schengen jest podobnej długości, powinien zwrócić się do konsulatu państwa wjazdu do strefy Schengen. Otrzymana wiza umożliwi mu poruszanie się po całej strefie Schengen. wypadku Portugalii, na pobyt krótkoterminowy za okazaniem jedynie paszportu i dokumentu pobytowego wydanego w Niemczech. Jeżeli Hisham miałby dokument pobytowy wydany przez jedno z państw członkowskich UE spoza strefy Schengen, nie miałby prawa wjechać na terytorium tej strefy bez wizy krótkoterminowej. Solinas jest z Boliwii. Chciałaby przeprowadzić się do Hiszpanii, ponieważ znalazła pracę w Madrycie. Solinas planuje pozostać w Madrycie przez okres dłuższy niż 90 dni, będzie więc potrzebować wizy długoterminowej lub zezwolenia na pobyt. W odniesieniu do niektórych kategorii pracowników, takich jak pracownicy wysoko wykwalifikowani lub naukowcy, unijne przepisy określają wymogi, jakie osoby z państw trzecich muszą spełnić, aby przebywać i pracować na terytorium Unii. W odniesieniu do tych kategorii pracowników, w przypadku których nie ma regulacji unijnych, państwa strefy Schengen mogą ustalać swoje własne wymogi dotyczące wydawania wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt. 12 Hisham pochodzi z Tunezji. Mieszka w Niemczech i spędza urlop ze swoimi rodzicami w Tunezji. W drodze powrotnej chciałby odwiedzić brata w Portugalii. Posiada ważne zezwolenie na pobyt wydane w Niemczech, kraju należącym do strefy Schengen. To zezwolenie na pobyt łącznie z ważnym dokumentem podróży zwalnia go z obowiązku ubiegania się o wizę Schengen. Nie będąc obywatelem UE, Hisham może wjechać bez wizy na teren innego państwa Schengen, w tym istockphoto/amr, istockphoto/matej Kastelic, istockphoto/yurok, istockphoto/imagesource

13 13

14 Budowę strefy Schengen rozpoczęto w 1985 r., kiedy to pięć państw podpisało układ z Schengen przewidujący stopniowe zniesienie kontroli na wspólnych granicach. Układ z Schengen został uzupełniony w 1990 r. o Konwencję wykonawczą do układu z Schengen, która przewidywała ostateczne zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych, a także szereg niezbędnych środków towarzyszących. Na podstawie konwencji wzmocniono kontrole na granicach zewnętrznych, określono procedury wydawania wiz jednolitych, ustanowiono system informacyjny Schengen (SIS), zacieśniono współpracę policyjną na granicach wewnętrznych i nasilono walkę z handlem narkotykami. Najważniejsze wydarzenia Nazwa układu z Schengen wywodzi się od małej miejscowości na terenie Luksemburga, położonej w miejscu, gdzie granice Wielkiego Księstwa stykają się z granicami Francji i Niemiec. Początkowo współpraca w ramach Schengen była inicjatywą międzyrządową. Obecnie stanowi ona część prawa UE. Jean Weyrich, Archives Luxemburger Wort Czerwiec 1985 r. Podpisanie układu z Schengen przez przez Belgię, Niemcy, Francję, Luksemburg i Holandię 14 czerwca 1985 r. Wim van Eekelen (NL), Robert Goebbels (LU), Catherine Lalumière (FR), Waldemar Schreckenberger (DE) oraz Paul De Keersmaeker (BE) podpisują układ z Schengen. Czerwiec 1990 r. Podpisanie konwencji wykonawczej do układu z Schengen przez Belgię, Niemcy, Francję, Luksemburg i Holandię Marzec 1995 r. Wejście w życie konwencji i zniesienie kontroli granicznych pomiędzy Belgią, Niemcami, Hiszpanią, Francją, Luksemburgiem, Holandią i Portugalią (Hiszpania i Portugalia podpisały układ w czerwcu 1991 r.) Październik 1997 r. Zniesienie kontroli na granicach z Włochami (podpisanie umowy w listopadzie 1990 r.) Grudzień 1997 r. Zniesienie kontroli na granicach z Austrią (podpisanie umowy w kwietniu 1995 r.) Maj 1999 r. Włączenie współpracy schengeńskiej w unijne ramy prawne na mocy traktatu z Amsterdamu Syczeń 2000 r. Zniesienie kontroli na granicach z Grecją (podpisanie umowy w listopadzie 1992 r.) Marzec 2001 r. Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych z Danią, Finlandią, Szwecją, Islandią i Norwegią (podpisanie umów w grudniu 1996 r.) 14

15 Grudzień 2007 r. Zniesienie kontroli na granicach lądowych i morskich z Czechami, Estonią, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją Marzec 2008 r. Zniesienie kontroli granicznych w portach lotniczych na granicach z Czechami, Estonią, Łotwą, Litwą, Węgrami, Maltą, Polską, Słowenią i Słowacją Marzec 2009 r. Zniesienie kontroli granicznych w portach lotniczych na granicach ze Szwajcarią Grudzień 2011 r. Zniesienie kontroli na granicach lądowych z Liechtensteinem (podpisanie umowy w lutym 2008 r.) Grudzień 2008 r. Zniesienie kontroli na granicach lądowych ze Szwajcarią (podpisanie umowy w październiku 2004 r.) Co dalej? W odniesieniu do granic zewnętrznych UE pracuje obecnie nad inicjatywą na rzecz inteligentnych granic. Obejmuje ona system wjazdu/wyjazdu, który usprawni kontrole graniczne i pozwoli skuteczniej walczyć z nielegalną migracją. Jednocześnie system ten ułatwi przekraczanie granicy osobom regularnie podróżującym i tym, które przeszły już wstępną kontrolę i weryfikację. UE pracuje również nad zmianą procedury wizowej w celu jej lepszego powiązania z innymi obszarami polityki, takimi jak turystyka, oraz uproszczenia w przypadku osób często podróżujących. Rozważa również wprowadzenie nowego rodzaju wizy wizy objazdowej. Taka wiza umożliwiałaby osobom pobyt w dwóch lub większej liczbie państw Schengen przez okres dłuższy niż 90 dni, nie dłuższy jednak niż jeden rok (z możliwością przedłużenia o rok). Więcej informacji na temat przepisów i zasad Schengen można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych: ec.europa.eu/home affairs/doc_centre/borders/borders_schengen_en.htm. na temat przepisów migracyjnych państw UE można znaleźć na unijnym portalu poświęconym imigracji: ec.europa.eu/immigration. istockphoto/radu Razvan, Unia Europejska 15

16 DR PL-N ec.europa.eu/home affairs ec.europa.eu/commission/ /avramopoulos Nasze wpisy Print ISBN doi: /56078 PDF ISBN doi: /209833

istockphoto / M. Boncina Swobodny przepływ osób w Europie strefa Schengen Sprawy wewnętrzne

istockphoto / M. Boncina Swobodny przepływ osób w Europie strefa Schengen Sprawy wewnętrzne istockphoto / M. Boncina Swobodny przepływ osób w Europie strefa Schengen Sprawy wewnętrzne 1 Strefa Schengen stan na dzień 19 grudnia 2011 r. państwa członkowskie UE należące do strefy Schengen państwa

Bardziej szczegółowo

Strefa Schengen. Swobodne podróże po Europie LIPIEC 2013

Strefa Schengen. Swobodne podróże po Europie LIPIEC 2013 PL Strefa Schengen Swobodne podróże po Europie LIPIEC 2013 Spis treści WPROWADZENIE 1 SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB 2 WSPÓŁPRACA POLICYJNA I CELNA 2 Granice wewnętrzne 2 Granice zewnętrzne 3 SIS (system informacyjny

Bardziej szczegółowo

CONSILIUM. Schengen. Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011

CONSILIUM. Schengen. Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011 PL CONSILIUM Schengen Swoboda podróżowania po Europie CZERWIEC 2011 Spis treści WPROWADZENIE 1 SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB 2 WSPÓŁPRACA POLICYJNA I CELNA 2 Granice wewnętrzne 2 Granice zewnętrzne 3 SIS system

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN EUROPE DIRECT - POZNAŃ 12/2010. Obszar bez granic wewnętrznych czyli strefa Schengen

BIULETYN EUROPE DIRECT - POZNAŃ 12/2010. Obszar bez granic wewnętrznych czyli strefa Schengen Obszar bez granic wewnętrznych czyli strefa Schengen Źródło: Strefa Schengen, Komisja Europejska, 2010 Obszar bez granic wewnętrznych strefa Schengen został stworzony w ramach współpracy międzyrządowej

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY STREFA SCHENGEN

BIULETYN INFORMACYJNY STREFA SCHENGEN BIULETYN INFORMACYJNY STREFA SCHENGEN Spis treści 1. Co to jest Układ z Schengen? 4 2. Co to jest strefa Schengen? 4 3. Co to jest System Informacyjny Schengen? 4 4. Podstawy prawne funkcjonowania strefy

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/wazne-informacje/3114,poradnik-sdm.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 01:39 Poradnik ŚDM Autor: Łukasz Mazek 22.03.2016

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH ul. GRANICZNA 190 54-530 WROCŁAW tel. 071 376 9600 fax. 071 376 9605 STRAŻ GRANICZNA NA LOTNISKU: przeprowadza kontrolę ruchu granicznego przeciwdziała

Bardziej szczegółowo

STREFA SCHENGEN. Swobodne podróże po Europie. Rada Unii Europejskiej

STREFA SCHENGEN. Swobodne podróże po Europie. Rada Unii Europejskiej STREFA SCHENGEN Swobodne podróże po Europie Rada Unii Europejskiej Nota Niniejsza publikacja została wydana przez Sekretariat Generalny Rady wyłącznie w celach informacyjnych. Instytucje UE ani państwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej Katarzyna Kaczmarek Agenda Trochę historii Zmiany na granicach po wejściu do strefy Schengen i zmiany zadań SG Zmiany strukturalne Zmiany zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie swobody przemieszczania się :

Podstawowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie swobody przemieszczania się : Podstawowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie swobody przemieszczania się : Art. 17 i 18 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; Układ z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r.

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji Streszczenie Wersja PL DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Streszczenie Tablica wyników Unii

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Co zmieniło się w moim życiu po wejściu Polski do strefy Schengen?

Co zmieniło się w moim życiu po wejściu Polski do strefy Schengen? Co zmieniło się w moim życiu po wejściu Polski do strefy Schengen? Sylwia Sula KI.VI Szkoła Podstawowa w Uściu Gorlickim. Układ z Schengen jest to porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.3.2013 r. COM(2013) 115 final ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

Bardziej szczegółowo

Artykuł 20 Cło Drogi przemytników

Artykuł 20 Cło Drogi przemytników Artykuł 20 "Granice wewnętrzne mogą być przekraczane w każdym miejscu bez dokonywania odprawy granicznej osób niezależnie od ich obywatelstwa" - tak brzmi artykuł 20 tak zwanego kodeksu granicznego Schengen.

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Miejsce zamieszkania Telefon. Ulica Numer domu Numer mieszkania

Miejsce zamieszkania Telefon. Ulica Numer domu Numer mieszkania Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

WZÓR. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WZÓR. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Dziennik Ustaw 42 Poz. 2284 Załącznik nr 12 Załącznik nr 12 WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Zwalczanie opóźnień w płatnościach handlowych 26 czerwca 2013 roku PREZENTACJA Title of the

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 AT - Austria AT - Austria AT - Austria BE - Belgia BE - Belgia BE - Belgia

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006. z dnia 21 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 405/19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Rola SIS w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego UE

Rola SIS w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego UE MICHAŁ DZIOK Rola SIS w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego UE Jednym z głównych celów Unii Europejskiej było i jest dążenie do liberalizacji zasad ruchu osobowego w ramach wspólnot europejskich, gdyż

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ y Zakres i cel koordynacji świadczeń Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Inclusion Europe. Raport

Inclusion Europe. Raport Dyrektywa Europejska w sprawie Równego Traktowania przy Zatrudnianiu i Wykonywaniu Zawodu Inclusion Europe Raport Inclusion Europe i jego 49 członków z 36 państw walczą ze społecznym wykluczaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej Jesteście obywatelami Unii Europejskiej W I T A M Y w L u k s e m b u r g u informacja zaproponowana przez ASTI ( АСТИ) i partnerów S P I S T R E Ś C I Pobyt w Luksemburgu : Przez okres krótszy niż 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner]

Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner] Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner] Poniższe zasady obowiązują również w państwach należących do EOG oraz w Szwajcarii Rodziny, w których rodzice pracują, mieszkają lub otrzymują świadczenia

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo