Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: Lek med. Mariusz Długosz Dr n. med. Piotr Majcher Opracowanie redakcyjne: mgr Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Konsultacja: mgr Ewa Łoś Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu Jednostki modułowej 322[01].O1.05,,Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu asystentka stomatologiczna. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Działalność gospodarcza Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Konstruowanie biznesplanu dla zakładu świadczącego usługi zdrowotne Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kontraktowanie usług medycznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Finansowanie świadczeń zdrowotnych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 45 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej, prawie pracy, formalno prawnej obsłudze i organizacji usług medycznych oraz zagadnieniach cywilnoprawnych, niezbędnych w pracy zawodowej pracownika medycznego. Szczególny nacisk musisz położyć na zrozumienie nowych, trudnych treści związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej i kontraktowaniem usług medycznych. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów w nauce, sprawdzian osiągnięć przykładowy zestaw zadań; zaliczenie testu potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę. 3

5 322[01].O1 Podstawy działalności zawodowej 322[01].O1.01 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 322[01].O1.02 Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.03 Stosowanie leków w leczeniu chorób jamy ustnej 322[01].O1.04 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich 322[01].O1.05 Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu przedsiębiorczości, rozróżniać czynniki wpływające na popyt i podaż usług, wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej, sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, charakteryzować podstawowe przepisy prawa dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców, interpretować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej, współpracować w grupie, obsługiwać komputer. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: zdefiniować podstawowe pojęcia: towar, rynek, popyt, podaż, wyjaśnić funkcjonowanie mechanizmu rynkowego we współczesnej gospodarce, zinterpretować przepisy prawa medycznego, określić źródła finansowania świadczeń zdrowotnych, wyjaśnić istotę i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, zinterpretować przepisy prawa dotyczące świadczeń ubezpieczeniowych oraz pomocy społecznej, określić podstawy prawne dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i płatnika, zinterpretować przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o zamówieniach publicznych, określić czynniki wpływające na popyt i podaż usług medycznych, określić podmioty uprawnione do realizacji świadczeń zdrowotnych, wyjaśnić zasady reglamentowania dostępu do niektórych usług medycznych, wyjaśnić mechanizmy konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi medyczne, rozróżnić rodzaje kontraktów na usługi medyczne, określić procedurę kontraktowania usług medycznych, uzasadnić znaczenie profesjonalizmu i zaufania do personelu medycznego udzielającego świadczeń medycznych, określić organy ochrony praw pacjenta, wykonać czynności prawne związane ze świadczeniem usług medycznych, zaspokoić uzasadnione roszczenia pacjenta dotyczące świadczonych usług medycznych, zastosować przepisy prawa pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy, zastosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych, sporządzić dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, zastosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej, skorzystać z różnych źródeł informacji. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Działalność gospodarcza Materiał nauczania Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz wyszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Aby działalność była zakwalifikowana jako gospodarcza, musi spełnić łącznie dwa warunki, które odnoszą się do celu prowadzonej działalności oraz stopnia samodzielności ekonomiczno finansowej, a także prowadzić interesy w sposób zorganizowany i ciągły, czyli w formie przedsiębiorstwa. Współczesne ustawodawstwo uznaje zasadę wolności gospodarczej, której treścią jest reguła, według której podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Zasadzie wolności gospodarczej towarzyszy zasada równości gospodarczej, według której przedsiębiorcy niezależnie od typu własności, na jednolitych zasadach podlegają obciążeniom publiczno-prawnym, w tym zwłaszcza podatkom oraz korzystają z kredytów bankowych i zaopatrzenia w środki produkcji. Warto, aby osoba podejmująca działalność gospodarczą rozumiała podstawowe pojęcia, w oparciu o które będzie funkcjonować. Są nimi: rynek, towar, popyt, podaż i mechanizm rynkowy. Otóż rynek (jako miejsce lub instytucja) to miejsce albo instytucja, na której kojarzą się sprzedawcy i nabywcy produktów i zasobów. Natomiast rynek jako mechanizm to mechanizm konfrontacji podaży i popytu na produkty i zasoby, jednym słowem towary. Kontakty, które zachodzą między uczestnikami rynku, mogą być personalne, bezpośrednie lub partnerzy transakcji mogą w ogóle się nie znać i nigdy nie widzieć. Rynek, na którym dochodzi do sprzedaży i kupna dóbr i usług (towaru), może mieć charakter lokalny, ogólnokrajowy lub międzynarodowy. Towarem/produktem jest każdy efekt działalności gospodarczej: wyrób (firmy produkcyjnej) lub usługa (firmy usługowej). Z rynkiem i produktem ściśle związane są pojęcia podaż i popyt. Otóż podaż to liczba jednostek produktu oferowana do sprzedaży po określonej cenie, natomiast popyt to zapotrzebowanie na określone produkty: liczba jednostek produktu, który ludzie gotowi są kupić po danej cenie. W tym momencie niezbędna jest znajomość kolejnych ważnych definicji: mechanizm rynkowy i konkurencja. Konkurencja jest to proces, w którym uczestnicy rynku dążąc do realizacji swoich interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty ceny, jakości lub innych cech wpływających na decyzję zawarcia transakcji. Proces ten zachodzi i między kupującymi i między sprzedającymi. Kupujący z innymi kupującymi konkurują o ograniczoną ilość dóbr znajdujących się na rynku, natomiast sprzedający konkurują ze sobą o pieniądze znajdujące się w posiadaniu kupujących. Tworzy się więc mechanizm rynkowy, czyli uzgadnianie decyzji nabywców i sprzedawców poprzez wzajemne oddziaływanie popytu, podaży i cen. Rozróżnienie rodzajów przedsiębiorców wprowadza ustawa Prawo o działalności gospodarczej, stanowi ona, że przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoba fizyczna to człowiek, który dysponuje zdolnością prawną od chwili urodzenia, dzięki czemu ma możność bycia podmiotem prawa. Zdolność prawna osoby fizycznej nie może być niczym ograniczona i kończy się z chwilą jej śmierci. Przedsiębiorcą może być tylko osoba fizyczna 7

9 posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli mogąca nabywać prawa i zaciągać zobowiązania np. poprzez zawieranie umów gospodarczych. Osobą prawną jest, zgodnie z kodeksem cywilnym, skarb państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają osobowość prawną np. na drodze ustawowej. Poza skarbem państwa i gminami osobami prawnymi, które nie są przedsiębiorstwami, występują osoby prawne, dla których cecha bycia przedsiębiorcą jest najważniejsza w opisie ich statusu prawnego. Spośród nich najważniejsze są spółki kapitałowe, duże znaczenie mają też przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie. Typy działalności gospodarczej zostały określone bardzo ogólnie, dzięki czemu możliwe jest objęcie jej zakresem bardzo różnych dziedzin aktywności, w tym ochrony zdrowia. Wyznacznikami działalności gospodarczej są: 1. gospodarczy charakter prowadzonej działalności, 2. cel zarobkowy, 3. prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i trwały, 4. prowadzenie działalności na własny rachunek prowadzącego. Z gospodarczym charakterem prowadzonej działalności wiąże się występowanie w stosunkach prawnych w charakterze profesjonalisty, a więc prowadzenie przedsiębiorstwa, w oparciu o które można wyodrębnić kompleks majątkowy. Z kolei wskazanie celu zarobkowego pozwala zakładać, że celem działalności gospodarczej musi być osiąganie zysku. Działalność musi być wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, czyli musi być realizowana w ramach procesu prowadzenia przedsiębiorstwa jako koncepcja prowadzenia działalności, a nie czynność jednorazowa. Działalność musi być prowadzona we własnym imieniu, czyli właściciel ponosi odpowiedzialność za podejmowane czynności. Kryterium podmiotowym uznania za przedsiębiorcę jest zawodowe występowanie we własnym imieniu, co łączy się z posiadaniem określonej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaną działalnością zarobkową. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio, wtedy, w zależności od tego, czy będą ją prowadzić sami przedsiębiorcy, czy też z innymi osobami będzie im przysługiwał status przedsiębiorcy indywidualnego lub wspólnika spółki cywilnej. Istnieje też forma spółki handlowej, wtedy przedsiębiorcą będzie powołana w tym celu spółka handlowa, zaś jej uczestnicy będą przedsiębiorcami jedynie pośrednio. Jeśli osoby tworzące spółkę handlową chcą wpływać bezpośrednio na podejmowanie przez spółkę decyzji gospodarczych, mogą wybrać formę prawną spółki osobowej z pozycją wspólnika jawnego, partnera lub komplementariusza prowadzącego sprawy spółki. Mogą też wybrać formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, wtedy mogą wejść do zarządu takiej spółki. Do prowadzenia działalności gospodarczej ustawodawca przewidział też: przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, inne osoby prawne, jeśli prowadzą działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisania do rejestru przedsiębiorców np. fundacje, stowarzyszenia. Aby podjąć działalność gospodarczą, należy zastosować się do obowiązujących przepisów prawnych określonych w ustawie Prawo działalności gospodarczej. Przewidują one, że podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien zapewnić, o ile ustawy wprowadzają obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji, aby prace, zajęcia lub czynności, gdzie taki 8

10 obowiązek istnieje, były wykonywane przez osoby, które je posiadają. Prowadzenie praktyki medycznej jest rodzajem działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych. W tej dziedzinie także obowiązują mechanizmy rynkowe wpływające na popyt i podaż usług medycznych, a za tym idzie konkurencja między poszczególnymi podmiotami. Bardzo duży wpływ na popyt na usługi medyczne ma ich jakość i cena, za którą świadczeniobiorcy są skłonni z nich skorzystać. Na jakość składa się nie tylko wyposażenie zakładu opieki zdrowotnej w nowoczesną aparaturę medyczną, ale też profesjonalizm, kwalifikacje i kultura osobista osób świadczących usługi. Świadczeniobiorca skłonny jest wybrać usługę zdrowotną świadczoną za wyższą cenę, jeśli tylko uzna, że świadczeniodawca jest doskonale przygotowany zawodowo (w pełni profesjonalny) i można mieć zaufanie co do jakości jego pracy. Działalność medyczna może być realizowana albo w postaci indywidualnej praktyki, albo poprzez zakład opieki zdrowotnej publiczny lub niepubliczny. Wybór formy determinuje w dużym stopniu przyszły kształt działalności, a także decyduje o trybie rejestracji działalności gospodarczej. Definicję świadczeniodawcy można znaleźć w ustawie o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, według niej przez pojęcie świadczeniodawcy rozumie się: 1. zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie, grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek lub położnych, osobę wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki, 2. osobę fizyczną inną niż wyżej wymieniona, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 3. jednostkę budżetową tworzoną i nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Sprawiedliwości, posiadającą w strukturze organizacyjnej ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w której gromadzone są środki specjalne na finansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym także zawiera definicję świadczeniodawcy: jest nim zakład opieki zdrowotnej wykonujący zadania określone w jego statucie oraz osoba fizyczna wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki albo osoba, która uzyskała fachowe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub grupową praktykę lekarską określają przepisy ustawy o zawodzie lekarza. Wynika z niej, że usługi medyczne mogą być wykonywane w formie zakładów opieki zdrowotnej lub w formach określonych w ustawie. Ustawy zasadniczo dopuszczają dwie formy prowadzenia praktyk grupowych: spółkę cywilną oraz spółkę partnerską. W przypadku, gdy świadczeń refundowanych udzielają lekarze, pielęgniarki lub położne wykonujący zawód w formie praktyki grupowej prowadzonej jako spółka cywilna, świadczeniodawcami powinni być odpowiednio wszyscy wspólnicy spółki cywilnej. Stroną kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie wtedy każdy z podmiotów wykonujących zawód w tej formie. W przypadku, gdy praktyka grupowa prowadzona jest w formie spółki partnerskiej, ze względu na zdolność prawną spółek partnerskich do zaciągania zobowiązań, stroną kontraktu będzie spółka. W przypadku praktyk grupowych prowadzonych jako spółki partnerskie należy w roli świadczeniodawcy widzieć spółkę partnerską, a nie prowadzoną przez wspólników praktykę grupową. Umowa o udzielanie świadczeń może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie. 9

11 Usług medycznych w formie praktyki indywidualnej lub grupowej mogą udzielać, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, tylko wymienione w niej grupy zawodowe. Można wyróżnić jeszcze inne grupy zawodowe (średni personel ochrony zdrowia), które mogą udzielać świadczeń zdrowotnych refundowanych z ubezpieczenia, nie mają one jednak możliwości zawarcia samodzielnie umowy z Funduszem i praktykują u innych świadczeniodawców. Do katalogu tych podmiotów wchodzą m.in. podmioty realizujące usługi zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i medyczne środki pomocnicze oraz wykonujące czynności techniczne z zakresu protetyki i ortodoncji, jak również świadczące usługi transportu sanitarnego innego niż określony w ustawie o ratownictwie medycznym. Do tych podmiotów można zaliczyć np. uprawnionych do prowadzenia rehabilitacji magistrów rehabilitacji leczniczej lub fizykoterapii, psychologów lub inne osoby posiadające wykształcenie przydatne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie, w jakim mogą samodzielnie ich udzielać Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Na czym polega działalność gospodarcza? 2. Co jest wyznacznikiem działalności gospodarczej? 3. Czym różni się osoba prawna od osoby fizycznej? 4. Jakie są różnice między prowadzeniem działalności gospodarczej pośrednio i bezpośrednio? 5. Jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa ma wybór określonej formy działalności gospodarczej? 6. Kto i na jakich zasadach może utworzyć zakład opieki zdrowotnej? 7. Kto i na jakich zasadach może świadczyć usługi zdrowotne? 8. Jakie przepisy prawne regulują świadczenie usług zdrowotnych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dokonaj analizy form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Wskaż ich wady i zalety oraz możliwość wykorzystania jako formy prowadzenia publicznego i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dokonać analizy materiału na temat form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, 2) dokonać analizy przepisów prawa mówiących o zakładaniu działalności gospodarczej w ochronie zdrowia, 3) wypisać wady i zalety poszczególnych form prowadzenia działalności, 4) określić możliwość wykorzystania poszczególnych form organizacyjno-prawnych do prowadzenia działalności usługowej w ochronie zdrowia, 5) wskazać formy prowadzenia działalności przydatne do prowadzenia publicznego i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. 10

12 Wyposażenie stanowiska pracy: papier formatu A4, flamastry, komputer z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Sporządź wykaz czynności związanych z zakładaniem działalności gospodarczej pozwalającej na świadczenie usług medycznych w twoim zwodzie. Przydatne będą adresy internetowe: Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odszukać we wskazanej przez nauczyciela literaturze i w Internecie odpowiednie akty prawne, regulujące działalność gospodarczą w ochronie zdrowia, 2) dokonać analizy przepisów prawa mówiących o zakładaniu działalności gospodarczej, 3) ustalić wykaz czynności niezbędnych do założenia działalności gospodarczej, 4) wskazać instytucje, w których dokonuje się rejestracji przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Wyposażenie stanowiska pracy: papier formatu A4, flamastry, komputer z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) odszukać akty prawne określające działalność gospodarczą w ochronie zdrowia? 2) znaleźć przepisy prawne regulujące świadczenie usług zdrowotnych? 3) znaleźć akty prawne określające warunki powstania i funkcjonowania praktyki w twoim zawodzie medycznym? 4) uzasadnić wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia? 5) ustalić wykaz czynności niezbędnych do założenia działalności gospodarczej? 6) wskazać instytucje, w których dokonuje się rejestracji przedsiębiorstwa osoby fizycznej? 11

13 4.2. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Materiał nauczania Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym oznacza kompleks majątkowy zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W takim ujęciu przedsiębiorstwo składa się z elementów majątkowych takich, jak: zespoły budynków, maszyny, urządzenia, surowce oraz firma, czyli nazwa przedsiębiorstwa, patenty, licencje itp. Składnikiem przedsiębiorstwa jest także jego struktura organizacyjna. Według kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo to zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zdań gospodarczych, obejmuje ono wszystko, co wchodzi w jego skład, a w szczególności: 1. firmę (nazwę), znaki towarowe i inne oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo, 2. księgi handlowe, 3. nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały, 4. patenty, wzory użytkowe i zdobnicze, 5. zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 6. prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo. W znaczeniu podmiotowym przedsiębiorstwo to wyodrębniony ustawowo zespół praw i obowiązków, ściśle związanych z tym przedsiębiorstwem. Takie przedsiębiorstwo musi przybrać konkretną postać formalno prawną. Podjęcie działalności gospodarczej wiąże się z dokonaniem wielu czynności formalnych i organizacyjnych. Zanim zarejestruje się przedsiębiorstwo, należy prześledzić akty prawne, np.: ustawa Prawo działalności gospodarczej z 1999 r. z późniejszymi zmianami, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (sierpień 2007 r. tekst jednolity), ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (z października 2006 r. tekst ujednolicony), ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (z lipca 1991 r. z późniejszymi zmianami), ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami), ustawa o podatku od towarów i usług ( z marca 2004 r. z późniejszymi zmianami), inne ustawy wprowadzane w trakcie trwania działalności. Z kolei przy rejestracji firmy mogą okazać się niezbędne takie dokumenty, jak: wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy wymagana, gdy firma, oprócz właściciela, zatrudnia na umowę o pracę pracownika lub pracowników, karta zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wymagana, gdy firma, oprócz właściciela, zatrudnia na umowę o pracę pracownika lub pracowników, NIP 1 jeśli zamierzasz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, VAT R zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług, ZUS ZFA zgłoszenie danych płatnika składek osoby fizycznej, ZUS ZPA zgłoszenie danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń, ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, wniosek o numer REGON. 12

14 Utworzenie przedsiębiorstwa, zwłaszcza prywatnej praktyki medycznej, w określonych ramach prawno-organizacyjnych, powinno być poprzedzone rzetelną analizą, gdyż wybór określonej formy działalności decyduje o: rodzaju i skali odpowiedzialności przedsiębiorstwa i jego właściciela/właścicieli wobec wierzycieli (cały majątek lub do pewnej jego wysokości), uprawnieniach właściciela/właścicieli i osób prowadzących przedsiębiorstwo w zakresie zarządzania, kontroli, reprezentowania na zewnątrz, stopniu upublicznienia działalności przedsiębiorstwa (informowanie o wynikach działalności), możliwości i stopniu trudności pozyskania lub zmiany kapitału przedsiębiorstwa, sposobie rozliczania przez księgowego, procedurze powołania, rozwiązania i likwidacji przedsiębiorstwa, stopniu zaufania potencjalnych klientów i wierzycieli. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (z 1991 r. z późniejszymi zmianami, z sierpnia 2007 r. tekst jednolity) mówi, iż zakład opieki zdrowotnej to wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. W zależności od podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, można wyodrębnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Zakłady opieki zdrowotnej mogą być tworzone i utrzymywane przez osoby fizyczne. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej, np. tworzone przez osoby fizyczne jako spółki lub przez osoby fizyczne o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych (art. 4 Ustawy). Zakładając zakład opieki zdrowotnej, czy też tylko podejmując w nim pracę, każdy człowiek powinien dobrze przeanalizować akty prawne dotyczące prawa cywilnego, prawa pracy, prawa o ubezpieczeniach społecznych oraz prawa o ubezpieczeniach zdrowotnych. Jest to potrzebne, aby nie złamać obowiązujących przepisów i nie ponosić w związku z tym konsekwencji karnych, ale także po to, aby potencjalny pracodawca, świadomie bądź nieświadomie, nie wykorzystał naszej nieznajomości prawa (nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania). Podstawy prawne funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej to: ustawa z 30 VIII 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 408 z 1991 r. z późniejszymi zmianami), wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestrze publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez właściwy sąd rejonowy, wpis w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez właściwego wojewodę, statut zakładu opieki zdrowotnej. Oto zestaw przepisów, z którymi należy się zapoznać, aby uniknąć problemów prawnych: kodeks pracy, a w nim przepisy dotyczące m.in.: kwalifikacji zawodowych pracowników, rodzaju stosunków pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, równego traktowania w pracy, konsekwencji dyskryminacji w pracy, praw i obowiązków pracodawcy i pracownika, czasu pracy, zasad przyznawania urlopów, zasad rozwiązywania sporów o roszczenia w sprawie pracy, wynagrodzenia za pracę i jego ochrony, odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych, zakazu konkurencji, nagród 13

15 i wyróżnień, bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudniania młodocianych, kobiet, kobiet w ciąży i karmiących, kodeks cywilny, a w nim przepisy dotyczące m.in.: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, osoby prawnej i osoby fizycznej, przedsiębiorców i ich oznaczenia, czynności prawnych i ich form, zawarcia umowy, wad oświadczenia woli, przedstawicielstwa, pełnomocnictwa, własności, użytkowania przez osoby prawne i fizyczne, zobowiązań, przedawnienia roszczeń, Ustawa o ubezpieczeniach społecznych, a w nim przepisy dotyczące m.in.: organizowania i finansowania ubezpieczeń społecznych, zasad przyznawania emerytur i rent, zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników i ich rodzin, zaopatrzenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa, ubezpieczeń zdrowotnych, pomocy społecznej, Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, a w niej przepisy dotyczące obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, sposobu zbierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organizacji udzielania świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, organizacji i zakresu działania Narodowego Funduszu zdrowia oraz jego gospodarki finansowej, uprawnień kontrolnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przepisów karnych. Osoba podejmująca decyzję o założeniu zakładu opieki zdrowotnej ma obowiązek znać także zapisy wchodzące w skład tzw. Karty Praw Pacjenta, w której zawarte są niezwykle ważne dla potencjalnego przedsiębiorcy i pacjenta (świadczeniobiorcy) akty prawne. Na ich mocy pacjent ma prawo żądać zaspokojenia uzasadnionych roszczeń dotyczących świadczenia usług medycznych, jeśli uzna, że świadczeniodawca nie spełnił jego oczekiwań Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Które akty prawne regulują powstanie przedsiębiorstwa usługowego? 2. Jakie dokumenty są niezbędne przy zakładaniu firmy? 3. Jakie są podstawy prawne funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej? 4. Jakie warunki należy spełnić, żeby utworzyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej? 5. Jakie przepisy prawa pracy, cywilnego oraz które ustawy należy znać, aby być pracownikiem świadomym swych praw i obowiązków? 6. Które przepisy prawne regulują obowiązek ubezpieczenia społecznego pracownika i pracodawcy? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Znajdź i przeanalizuj akty prawne określające zasady powoływania oraz warunki działania i funkcjonowania prywatnej praktyki w twoim zawodzie medycznym. Przydatne będą adresy internetowe Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) odszukać w materiałach dydaktycznych i w Internecie akty prawne określające zasady powoływania i warunki działania prywatnej praktyki w wybranym zawodzie medycznym, 14

16 2) dokonać analizy tych aktów prawnych, 3) zapisać warunki, jakie muszą być spełnione, aby powstała i mogła funkcjonować prywatna praktyka. Wyposażenie stanowiska pracy: papier formatu A4, flamastry, komputer z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Znajdź w dostępnej literaturze i w Internecie, a następnie dokonaj analizy aktów prawnych, dotyczących prawa cywilnego, prawa pracy, prawa o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, które powinien znać nowo przyjmowany pracownik. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować dostępną literaturę i adresy w Internecie, 2) wskazać akty prawne zawierające przepisy dotyczące praw i obowiązków pracownika, 3) wskazać akty prawne dotyczące prawa o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, 4) dokonać ich analizy pod kątem wykorzystania w pracy w Twoim zawodzie. Wyposażenie stanowiska pracy: papier formatu A4, komputer z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Sporządź dokumenty niezbędne Ci do podjęcia czynności związanych z zatrudnieniem: CV, list motywacyjny, scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej, kwestionariusz osobowy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować dostępną literaturę, 2) przeanalizować CV i listy motywacyjne dostarczone przez nauczyciela i znajdujące się w Internecie, 3) w oparciu o w/w napisać własne CV i list motywacyjny, 4) opracować scenariusz rozmowy z przyszłym pracodawcą, 5) wypełnić druk obowiązującego kwestionariusza osobowego. Wyposażenie stanowiska pracy: przykładowe CV i świadectwa pracy, druki kwestionariusza osobowego, papier formatu A4, komputer z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 15

17 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) odszukać akty prawne określające zasady powoływania i warunki działania prywatnej praktyki w twoim zawodzie medycznym? 2) określić warunki, jakie muszą być spełnione, aby powstała i mogła funkcjonować prywatna praktyka świadcząca usługi medyczne? 3) scharakteryzować akty prawne zawierające przepisy dotyczące praw i obowiązków pracownika? 4) scharakteryzować akty prawne dotyczące prawa o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych? 5) określić zagrożenia wynikające z niestosowania się pracodawcy do przepisów prawnych wynikających z Kodeksu cywilnego i Kodeksu pracy? 16

18 4.3. Konstruowanie biznesplanu dla zakładu świadczącego usługi zdrowotne Materiał nauczania Zanim utworzy się zakład opieki zdrowotnej, zwłaszcza niepubliczny, należy sporządzić biznes plan, aby móc przewidzieć, czy i jakie inwestycja ma szanse powodzenia. Biznesplan jest dokumentem, który: określa i wytycza działalność przedsiębiorstwa w przyszłości, pozwala określić niezbędne zasoby, przewidywane koszty oraz ocenić, czy warto ponosić ryzyko związane z inwestowaniem, czyli pozwala ocenić opłacalność przedsięwzięcia, później stanowi podstawę do kontrolowania, czy działalność firmy zmierza do osiągnięcia wytyczonego celu, umożliwia podjęcie właściwych decyzji dotyczących teraźniejszości i przyszłości przedsiębiorstwa, pozwala pozyskać ewentualnego inwestora lub sponsora, który pomoże rozwinąć i uatrakcyjnić działalność, daje szansę zaprezentowania zamiarów, pomysłów i zdolności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, gdy jest pisany samodzielnie, pozwala wychwycić wszystkie braki i niedociągnięcia, dzięki czemu można je wyeliminować przed wejściem na rynek. Zanim rozpocznie się prace nad biznesplanem, należy odpowiedzieć sobie na pytania: jaka jest usługa lub produkt, który chcemy oferować na rynku usług medycznych, czy będzie czymś zupełnie nowym, czy też zastąpi coś, co już istnieje, czy cena usługi/produktu będzie konkurencyjna, jakość wyższa niż u konkurencji, a dostępność lepsza. Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą wyodrębnić te cechy usługi/produktu, które świadczą o ich przewadze rynkowej. Kolejny krok, to zastanowienie się, w jaki sposób należałoby wprowadzić usługę/produkt na rynek, do jakich klientów będą one adresowane, na jakiej podstawie uważamy, że właśnie ci klienci wybiorą właśnie nasz zakład i nasze usługi, a także, w jaki sposób wprowadzimy naszą usługę czy produkt na rynek. Bardzo ważne jest to, że konstrukcja biznesplanu zależy od tego, kto będzie jego odbiorcą. Na przykład, jeśli staramy się o kredyt, to w biznesplanie musi znaleźć się wystarczająco duża ilość informacji dotyczących finansów. Podsumowując, w biznesplanie powinny być opisane: cel firmy, jej osobowość prawna, rodzaj działalności, struktura organizacyjna, osoby zarządzające, a także klienci, do których chcemy dotrzeć i rynek, na który chcemy wejść. Ważne jest, aby przedstawić cechy usługi/produktu, kanały i sposoby dystrybucji, sprzedaży, a także sposoby pozyskania klientów, strategie marketingowe, jakie zamierzamy zastosować. Niezbędna jest też prognoza sprzedaży usług/produktu, zysków, a na koniec analiza ryzyka spowodowana np. pojawieniem się konkurencji. Części, z których powinien składać się prawidłowo opracowany biznesplan: 1. Wstęp powinien przyciągnąć uwagę czytelnika pokazując pozycję przedsiębiorstwa na rynku, produkty/usługi, które chcemy zaoferować, ich przewagę nad konkurencyjnymi, powody, dla których klient wybierze nasz produkt, docelowy rynek, perspektywy wzrostu 17

19 sprzedaży, cele firmy krótko- i długookresowe, przewidywane: sprzedaż, zyski, zapotrzebowanie na gotówkę, korzyści dla inwestorów z tytułu udzielenia pożyczki. Tę część pisze się na samym końcu. 2. Opis przedsięwzięcia: nazwa, adres, misja, cele przedsiębiorstwa, forma prawna, struktura organizacyjna firmy, dane o właścicielu przedsiębiorstwa, załodze, informacje o profesjonalistach, radzie nadzorczej (jeśli jest), zaciągniętych kredytach, proponowanych zabezpieczeniach kredytu. 3. Kierownictwo i zarządzanie przedsiębiorstwem: wykształcenie, osiągnięcia, awanse, kariera zawodowa, dotrzymywanie zobowiązań, zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków kierownictwa. 4. Plan marketingowy: strategia marketingowa i oferta firmy, klienci firmy, ich charakterystyka, opis rynku, rynek docelowy, opis konkurencji, oddziaływanie na rynek narzędzia marketingowe, charakterystyka dostawców. 5. Plan finansowy jest to fundament biznesplanu i punkt wyjścia do jego opracowania. Dla nowego przedsiębiorstwa najczęściej opracowuje się prognozę finansów na 3 5 lat. Założenia co do przyszłości powinny uwzględniać: koniunkturę gospodarki, perspektywy rozwoju sektora, prognozowany popyt na usługi, inflacyjny wzrost cen, stopy procentowe kredytów, politykę podatkową. Dobrze jest sporządzić prognozę finansową w wariancie optymistycznym, pesymistycznym i pośrednim. 6. Czynniki ryzyka i powodzenia, czyli szanse i zagrożenia. 7. Kalendarium, czyli harmonogram działań związanych z uruchomieniem firmy, terminy wyznaczające kolejne etapy rozwoju przedsiębiorstwa. 8. Załączniki: prognoza wyniku finansowego, plan wpływów i wydatków, inne opracowania związane z branżą przedsiębiorstwa. Poprawnie przygotowany biznesplan stanowi nie tylko dokument niezbędny dla kredytodawcy, ale jest też podstawą działania przedsiębiorcy. W przypadku zakładu opieki zdrowotnej tym bardziej jest pomocny w precyzyjnym określeniu zakresu działalności, doborze personelu o niezbędnych, ważnych kwalifikacjach i dokładnym ustaleniu potrzebnych urządzeń i sprzętu. Biznesplan to podstawa i bez niego niezwykle trudne jest osiągnięcie sukcesu, zwłaszcza w branży usług medycznych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaki jest cel opracowywania biznesplanu dla zakładu opieki zdrowotnej? 2. Jakie elementy powinien zawierać prawidłowo sporządzony biznesplan? 3. Który z elementów biznesplanu jest najważniejszy dla potencjalnego inwestora? 4. Który z elementów biznesplanu może Ci pomóc poprawnie ocenić sytuację finansową firmy? 5. Jaki jest związek między planowaniem a ryzykiem w działalności gospodarczej? 18

20 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Analiza SWOT wykorzystuje prosty schemat klasyfikacji, dzieląc wszystkie czynniki wpływające na obecną i przyszłą sytuację strategiczną przedsiębiorstwa według miejsca powstania (na wewnętrzne i zewnętrzne) i sposobu oddziaływania (na pozytywne i negatywne). Ze skrzyżowania tych dwóch kryteriów powstają szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony. Dokonaj analizy SWOT przedsiębiorstwa z opisu: Pan Janek, który skończył szkołę medyczną wraz ze swoim kolegą Markiem, który właśnie kończy szkołę zarządzania i marketingu postanowili, że założą własną firmę. Będą szkolili pracowników małych zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków pomocy rodzinie w świadczeniu opieki medycznej w warunkach domowych, gdyż na te usługi jest bardzo duże zapotrzebowanie. Produktem ich firmy, którą nazwali Medicopter, będzie pakiet usług edukacyjnych, za który mężczyźni planują pobierać opłatę 2000 zł za kurs. Realizacja tej usługi pociągnie za sobą koszty związane z używaniem telefonów komórkowych, zużyciem benzyny i materiałów biurowych, koszt wynajęcia pomieszczenia, ogłoszenia w mediach, zakup materiałów komputerowych i biurowych, opłata abonamentu komórkowego, koszty energii i wynagrodzeń pana Jana i pana Marka wraz z pochodnymi, a także podatek od działalności gospodarczej wszystko w sumie 7000 miesięcznie. Na początek, żeby nie zwiększać kosztów, będą wykorzystywać w firmie własny sprzęt komputerowy i samochód Jana. W ich miejscowości działa już od kilku lat jeden zakład szkoleniowy, ale on prowadzi kursy w wielu dziedzinach, nie tylko medycznej. Czy w liczącej mieszkańców miejscowości wypoczynkowej znajdzie się wystarczająca ilość klientów, którzy zechcą kupić produkt firmy Medicopter? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować literaturę na temat dokonywania analizy SWOT, 2) wskazać podstawowe elementy analizy, 3) dokonać analizy SWOT, 4) określić brakujące informacje, 5) zaplanować, jakie jeszcze dane należy uwzględnić, aby analiza SWOT była pełna. Wyposażenie stanowiska pracy: opis przypadku, papier formatu A4, flamastry, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Opracuj projekt biznesplanu przydatny dla prowadzenia działalności gospodarczej we własnym zawodzie medycznym. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeanalizować wskazaną przez nauczyciela literaturę na temat opracowywania biznesplanu, 2) wskazać podstawowe elementy biznesplanu, 19

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski.

BIZNES PLAN. Startuj w biznesie. Subregion bielski. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN Działanie.3 Wspieranie Powstawania i Rozwoju Podmiotów Gospodarczych Priorytet Inwestycyjny 8.iii

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 2017 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Przedsiębiorca Przedsiębiorca (Art. 43 1 kodeksu cywilnego) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 1. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU

WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET NOWOCZESNY- WSPÓŁPRACA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMY SZKOLEŃ WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU Zasady i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. (druk nr 517) <Rozdział 1 Przepisy ogólne> BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych i uczestnictwa w projekcie PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ - BIZNESPLAN Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str... Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE. Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII. 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNE Anna Grontkowska SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I. PODSTAWY EKONOMII 1.1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1.2. Rynek i mechanizmy rynkowe 1.3. Funkcje cen i ich rodzaje 1.4.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:...

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:... Strona1 BIZNESPLAN w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy Nr RPLD.10.02.02-10-0025/16-00 Realizowanego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR) BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt Zielone światło dla

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje UBEZPIECZENIA MEDYCZNE podstawowe informacje marzec 2013 Przedmiot ubezpieczenia: Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY

BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu DAIP BIZNES PLAN WNIOSKODAWCY SPIS TREŚCI 1. ŻYCIORYS ZAWODOWY.....2 2. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 3 3. PLAN MARKETINGOWY...4 3.1 Opis produktu/usługi...4 3.2 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. projekt: Aktywuj się!

BIZNES PLAN. projekt: Aktywuj się! BIZNES PLAN projekt: Aktywuj się! w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie bezzwrotnej dotacji BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/ PLAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej oraz przyznawania wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego PLAN ZAŁOŻENIA I DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne

BIZNESPLAN. w ramach Wielkopolskiego. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Załącznik nr 3 do Regulaminu BIZNESPLAN w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna projekty

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Załącznik nr 2 WZÓR BIZNES PLANU WZÓR BIZNES PLANU (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia SPIS

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Podstawy prawne - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN dla uczestników projektu

BIZNES PLAN dla uczestników projektu Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego BIZNES PLAN dla uczestników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń Kierunek przedsiębiorczość oraz Pozyskiwanie źródeł finansowania dla uczestników projektu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń Kierunek przedsiębiorczość oraz Pozyskiwanie źródeł finansowania dla uczestników projektu . Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń Kierunek przedsiębiorczość oraz Pozyskiwanie źródeł finansowania dla uczestników projektu Data dodania: 28.02.2014 / Autor: Mateusz Kania Kategoria: Zapytania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Ekonomika handlu KLASA: IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA Zarządzanie w przedsiębiorstwie Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa handlowego Proces kierowania (zarządzania)

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej.

KONSPEKT ZAJĘĆ. Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Kryteria wyboru formy prawnej Cel ogólny kształcenia: usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw prawnych i form prawnych działalności gospodarczej. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 5 stycznia 2011 r. Pani Mariola Madler Litera Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Twój Lekarz sp. z o.o. w Kobierzycach LWR-

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 6 Biznes plan BIZNESPLAN Projekt Od pomysłu do sukcesu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo