Wolny rynek nie opiera się na wolności i swobodzie umów ale na poszanowaniu własności prywatnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wolny rynek nie opiera się na wolności i swobodzie umów ale na poszanowaniu własności prywatnej"

Transkrypt

1 Wolny rynek nie opiera się na wolności i swobodzie umów ale na poszanowaniu własności prywatnej

2 1. Historia współczesnych podejść odnoszących się do 100% rezerwy bankowej 2. Postulaty reformy 100% rezerwy 3. Analiza zalet 4. Wszelkie zastrzeŝenia co do reformy 5. Etapy wprowadzenia 6. Jak pokonać status quo?

3 1. Ustawa Peela Propozycja Ludwiga von Misesa 3. Friedrich Hayek 4. Murray Rothbard 5. Chicago School

4 Sir Robert Peel to klasyczny liberał, który pełnił funkcję premiera Wielkiej Brytanii, wprowadził w Ŝycie fundamentalną reformę angielskiego systemu bankowego. Byl on pod głębokim wpływem neoricardianskich ekonomistów znanych pod nazwą Szkoły Walutowej. Szkoła walutowa była pierwszą grupą ekonomistów, wykazujących w jaki sposób ekspansja kredytu bankowego i wzrost emisji banknotów generują inflację i okresy boomu.

5 Postanowienia ustawy 1.KaŜda dalsza emisja banknotów przez Bank Anglii musi mieć 100% pokrycie w nowo nabytym złocie lub srebrze 2.Nie moŝna zakładaćŝadnych nowych banków emisyjnych (emitujących banknoty) 3.Średnia emisja banknotów przez kaŝdy istniejący bank krajowy nie moŝe byc wyŝsza od dotychczasowej kwoty emisji 4.Banki będą tracić prawo do emisji, gdyby stały się przedmiotem fuzji lub wykupienia przez inny bank i prawo to w duŝym stopniu przechodziłoby na Bank Anglii. Po co Bank Anglii jako końcowy monopolista emitent? Co z depozytami a vista?

6 Proponował 100% rezerwę na wszystkie nowo wyemitowane środki fiducjarne. Zło nie bierze się z restykcji ale z ekspansji która je poprzedziła Mises opowiada się za zniesieniem banku centralnego poniewaŝ dopóki on istnieje zachodzi pokusa uzycia go przy nadzwyczajnych trudnościach budŝetowych. Dlaczego tylko nowo wyemitowane środki fiducjarne?

7 - Wysuwa podobne postulaty co Luwig von Mises - Popiera standard wolnej bankowości. - Chce zdenacjonalizować pieniądz. - Próbuje tworzyć ideę pieniądza opartego na koszyku towarów nie do końca ufając w złoto

8 1. System wolnej bankości z wymogiem stuprocentowej rezerwy 2. Zniesienie banku centralnego 3. Wprowadzenie czystego standardu złota Rothard swoje propozycje opiera na solidnej podstawie prawnej. Twierdzę jednak, Ŝe zło kradzieŝ zostaje popełnione wtedy, kiedy malwersant bierze pieniądze, a nie później, gdy jego poŝyczka wychodzi na jaw

9 -Wskazywali na potrzebę 100% rezerwy z powodów wyłącznie praktycznych. -Twierdzili, Ŝe dzięki temu polityka rządu będzie bardziej przewidywalna. -Nie postulują zniesienia banku centralnego -Pragną by to rząd całkowicie kontrolował podaŝ pieniądza i czuwał nad rezerwą

10 1. Całkowita swoboda wyboru pieniądza 2. System pełnej swobody bankowości 3. Zobowiązanie wszystkich podmiotów w systemie wolnej bankowości do przestrzegania tradycyjnych zasad i reguł prawnych, zwłaszcza wymogu stuprocentowej rezerwy dla depozytów na Ŝądanie

11 1. Uchylenie przepisów dotyczących prawnego środka płatniczego 2. Pozwolenie podmiotom gospodarczym, które posiadają dokładne, uzyskane z pierwszej ręki informacje na temat konkrentych uwarunkowań czasu i miejsca, ustalać w kaŝdym przypadku, jakiego rodzaju jednostke pienięŝną mają przyjąć w umowie, aby było to dla nich jak najbardziej korzystne 3. Pieniądz powinien wyodrębniac spontanicznie i najprawdopobniej na początku powrócimy do goldstandardu

12 1. Powinno być mozliwe powoływanie dowolnej liczby prywatnych banków z pełną swobodą zarówno co do określania celu działalności jak i jej formy prawnej 2. Bankowość musi podlegać tradycyjnym zasadom prawnym 3. Wymaga utrzymywania 100% rezerwy depozytów na Ŝądanie

13 1. Proponowany system zapobiega kryzysom bankowym Kryzysy bankowe wynikają z braku płynności, co jest właściwością tych instytucji, które wykorzystują jako poŝyczki większość pieniędzy zgromadzonych w nich na Ŝądanie. W przypadku innych powodów braku płynności wystarczy zastosować przepisy prawa upadłościowego 2. Proponowany system zapobiega cyklicznym kryzysom gospodarczym Cykle koniunkturalne biorą sie z ekspansji kredytu fiducjarnego który zaburza dotychczasową strukturę produkcji, preferencję czasową, stopę % etc. W momencie utrzymywania goldstandardu oraz 100% rezerwy nie ma mowy na ekspansje kredytu bez uprzednich oszczędności. Zamiast ekspansji i recesji ciągły wzrost

14 3. Proponowany system jest w pełni zgodny z zasadami prywatnej własności Koniec z wykluczeniem bankowości działajacej na granicy prawa. Nierzadko równieŝ poza nim. 4. Proponowany model sprzyja stabilnemu, trwałemu wzrostowi gospodarczemu, a tym samym radykalnie zmniejsza rynkowe koszty transakcyjne Zamiast cyklu maniakalno-depresyjnego stały wzrost gospodarczy Stały spadek cen dóbr i usług konsumpcyjnych Stały wzrost dochodów realnych Wyeliminowanie niedoboru kredytu po fazie ekspansji

15 5. Proponowany system połoŝyłby kred gorączkowej spekulacji finansowej i jej szkodliwym skutkom Nie będzie więcej łatwego pustego pieniądza, więc nie będzie dzikiej spekulacji 6. Proponowany system ogranicza do minimum gospodarcze funkcje państwa, a w szczególności pozwala zliwkidować bank centralny Koniec z dodrukiem pieniądza przez organy państwa. Finansowanie budŝetu tylko z podatków oraz obligacji. 7. Proponowany system jest zgodny z demokracją Koniec z uprzywilejowaniem bankierów i innych rządowych grup interesu kosztem reszty obywateli

16 8. Proponowany system sprzyja pokojowej, harmonijnej wspołpracy między narodami Brak dodruku pieniądza przez rządy to mnie kasy na wojny Koniec z wojnami handlowymi poprzez dewaluacje własnej waluty Wiek XIX raj utracony najwyŝsza pora wracać

17 1. Czy znikną banki z powodu racji bytu i utraty źródła dochodu? - Nie znikną, chyba, Ŝe tego same zechcą. WciąŜ będa pełnić waŝną uslugę pośrednictwa kredytowego oraz usługi typu przelewy, odnotowanie operacji klientów, wynajmowanie skrytek sejfowych, ochrona papierów wartościowych 2. Proponowany system znacznie zmniejszyłby, kwotę dostepnego kredytu tym samym podnosząc stopę procentową i utrudniając rozwój gospodarczy - Banki będą poŝyczały tylko te środki które zostały wcześniej zaoszczędzone przez ludzi. Jeśli zmniejszy się kwota kredytu to dlatego, Ŝe zniknie kredyt fiducjarny. Z załamaniem się kredytu mamy do czynienia kaŝdej recesji tak czy owak

18 3. Proponowany model karalby tych, którzy osiagają zysk z aktualnego stanu rzeczy - Obecny system przyznaje im niezasluŝone przywileje i karze całe społeczeństwo 4. Wymóg 100% rezerwy jest przykładem interwencji państwa i zagraŝa swobodzie umów. - Jeśli w wyniku umowy szkodę ponoszą osoby trzecie to umowa jest niewazna poniewaŝ narusza porządek publiczny. Co gdy depozytariusz zgadza się na częściową rezerwę temat do dyskusji

19 5. Innowacje finansowe nieuchronnie doprowadzą do odrodzenia się bankowości opartej na rezerwie cząstkowej - Wszelkie nowe innowacje byłyby badane przez sądy oraz niezaleznych ekspertów zanim wejdą one w Ŝycie. Jesus Huerta de Soto wyróŝnia innowacje prawne które są szkodliwe z racji wymaganej stabilności prawa od innowacji technicznych, które są bardzo uŝyteczne jak np bankowość internetowa 6. Proponowany system nie pozwalałby podaŝy pieniądza wzrastać w tym samym tempie, w jakim następuje rozwój gospodarczy. - Następowałaby deflacja związana ze wzrostem produktywności, a nie z powodu kurczenia się kredytu. Dziś w fazach recesji podaŝ pieniądza maleje drastycznie. PodaŜ złota zmaleć nie moŝe. Okres deflacji z XIX wieku był rajski

20 7. Utrzymywanie goldstandardu byloby zbyt kosztowne - Koszty fiducjarnego systemu są znacznie wyŝsze niŝ wydobycie i przechowywanie złota. 8. Ustanowienie goldstandardu spowodowaloby, Ŝe świat uzaleŝniłby się od krajów wydobywających złoto jak Chiny, RPA, Rosja - Nie sądze, Ŝe powiniliśmy odrzucić ofertę masowego pójścia do nieba tylko dlatego, Ŝe niespodziewane zyski osiągnęliby producenci harf i anielskich skrzydel Murray Rothbard - Świat moŝe uzaleŝnić się od krajów gdzie zlota jest najwięcej. W zasadzie nie wiadomo gdzie ono jest. Czekamy na audyt w FED

21 1. Przemiana bankierów w manager ów funduszy inwestycyjnych 2. MoŜliwość zadeklarowania posiadaczom depozytów, chęci zamiany depozytów na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Pozwoli to oddzielić prawdziwy pieniądz od poŝyczek udzielonych bankowi 3. KaŜdy bank wnosiłby swoje aktywa do funduszu inwestycyjnego, który obejmowałby cały majątek plus roszczenia banku ( z wyjątkiem części odpowiadającej jego wartości netto 4. Bank centralny drukuje pieniądze na pokrycie 100% depozytów a vista 5. Aktywa bieŝace banków będą zbędne na pokrycie depozytów stąd powinny zostać przeniesione do funduszy inwestycyjnych a jednostki uczestnictwa zostały wymienione na nieumorzone obligacje skarbowe, wyemitowane we wszystkich krajach obarczonym powaŝnym długiem publicznym 6. Powrót do goldstandardu i związany z tym jednorazowy szok inflacyjny hangover 7. Likwidacja banku centralnego

22 Dlaczego banki miałyby dostac prezent na pokrycie 100% depozytów? Skąd pewność, Ŝe posiadacze obligacji wymienią je na jednostki uczestnictwa? Co z krajami o małym długu publicznym? Czy to nie jest polityka grubej kreski w sektorze bankowym i nie poprowadzi to do naduŝyć, a procesy będą ciągnąć sie latami? Czy rzad i bankierzy na to pojdą? Czy ludzie są i bedą swiadomi rewolucji?

23 Totalny kryzys Niewypłacalność rządów Upadek dolara Recesja przy zerowych stopach % Hiperinflacja światowa Czlowiek postępuje rozsadnie wtedy kiedy wszystkie inne moŝliwości zostaną wyczerpane

24

AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH

AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW Marcin Tadeusz Surowski AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII REFORMA MONETARNA lepszy system monetarny dla Islandii RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII Tytuł oryginału: Monetary Reform A better monetary system for Iceland

Bardziej szczegółowo

Teoria denacjonalizacji pieniądza

Teoria denacjonalizacji pieniądza Teoria denacjonalizacji pieniądza Autor: Dominik Modrzejewski [Artykuł stanowi ustęp z pracy magisterskiej Teoria denacjonalizacji pieniądza Friedricha von Hayeka, napisanej w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH. System bankowy w procesie transformacji. Raport. Nr 52

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH. System bankowy w procesie transformacji. Raport. Nr 52 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH System bankowy w procesie transformacji Listopad 1993 Jerzy Żyżyński Raport Nr 52 BSE 1 W 1989 r., gdy przystąpiono w Polsce do reformy

Bardziej szczegółowo

Działalność banku centralnego w świetle poglądów austriackiej szkoły ekonomii

Działalność banku centralnego w świetle poglądów austriackiej szkoły ekonomii Paweł Bochenek Działalność banku centralnego w świetle poglądów austriackiej szkoły ekonomii Wprowadzenie Występujące w ostatnich dziesięcioleciach kryzysy finansowe powodują, że zarówno politycy, jak

Bardziej szczegółowo

Studium licencjackie. Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna. Kamil Gemra Nr albumu 41669

Studium licencjackie. Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna. Kamil Gemra Nr albumu 41669 Studium licencjackie Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Bankowość Inwestycyjna Kamil Gemra Nr albumu 41669 Poziom stóp procentowych jako jeden z czynników wpływających na saldo wpłat i wypłat

Bardziej szczegółowo

Finanse Pieniądz jako powszechny środek wymiany towarów i usług oraz wyceny ich wartości ogromnie ułatwia wymianę handlową. Pierwotnymi namiastkami

Finanse Pieniądz jako powszechny środek wymiany towarów i usług oraz wyceny ich wartości ogromnie ułatwia wymianę handlową. Pierwotnymi namiastkami Finanse Pieniądz jako powszechny środek wymiany towarów i usług oraz wyceny ich wartości ogromnie ułatwia wymianę handlową. Pierwotnymi namiastkami pieniądza były metale, futra, tkaniny, bydło, sól. Pieniądz

Bardziej szczegółowo

Czym jest Bitcoin? 1. Arkadiusz Sieroń Uniwersytet Wrocławski. Wstęp

Czym jest Bitcoin? 1. Arkadiusz Sieroń Uniwersytet Wrocławski. Wstęp Acta Universitatis Wratislaviensis No 3586 Arkadiusz Sieroń Uniwersytet Wrocławski Czym jest Bitcoin? 1 JEL Classification: E42, E51, G29 Keywords: theory of money, private fi at money, Bitcoin Abstract

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Strona 1 z 129 UNIWESYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE WYDZIAŁ EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Bartłomiej Podolski ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Praca

Bardziej szczegółowo

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę papierów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Joanna Brzozowska Niezależności Narodowego Banku Polskiego na tle historii bankowości praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

Bitcoin nowa wirtualna globalna waluta?

Bitcoin nowa wirtualna globalna waluta? International Journal of Management and Economics (Zeszyty Naukowe KGŚ) No. 40, October December 2013, pp. 50 71; http://www.sgh.waw.pl/ijme/ Elżbieta Chrabonszczewska International Finance Department

Bardziej szczegółowo

Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza

Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Murray N. Rothbard Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? Jak odzyskać stracone pieniądze? Tłumaczenie: Witold

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UZUPEŁNIAJACE STUDIA MAGISTERSKIE Kierunek: EKONOMIA

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UZUPEŁNIAJACE STUDIA MAGISTERSKIE Kierunek: EKONOMIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UZUPEŁNIAJACE STUDIA MAGISTERSKIE Kierunek: EKONOMIA Adam Ślązak POLITYKA PIENIĘśNA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W KONTEKŚCIE AKCESJI POLSKI DO STREFY

Bardziej szczegółowo

Rozdział II: Austriacka szkoła ekonomii

Rozdział II: Austriacka szkoła ekonomii Rozdział II: Austriacka szkoła ekonomii 2.1. Carl Menger, rewolucja subiektywistyczna i narodziny austriackiej szkoły ekonomii 79 Za formalny początek austriackiej szkoły ekonomii uznaje się wydanie w

Bardziej szczegółowo

Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P

Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P Kamila Wereszczyńska Forma pracy: praca merytoryczna Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P Celem pracy jest próba poznania funkcji pieniądza i roli instytucji finansowych. Praca składa się z trzech

Bardziej szczegółowo

The analysis of financial crises in the United States in 1837 and 1907 based on the Austrian theory of money, credit and business cycles

The analysis of financial crises in the United States in 1837 and 1907 based on the Austrian theory of money, credit and business cycles Adam Arent Analiza kryzysów finansowych w Stanach Zjednoczonych z 1837 i 1907 roku na podstawie austriackiej teorii pieniądza, kredytu i cyklów koniunkturalnych The analysis of financial crises in the

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A.

RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO. materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. RynekAlternatywny.pl KOMPENDIUM INWESTORA CZĘŚĆ I: ZŁOTO materiał opracowany przez Inwestycje Alternatywne PRofit S.A. 1 Spis Treści Wyjątkowość złota 3 Historia złota 3 Podaż złota 4 Popyt na złoto 6

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu

Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu Wojciech Czarniecki Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu Copyright Wojciech Czarniecki pozwalam drukować, kopiować i rozpowszechniać w inny sposób pod warunkiem wskazania źródła 1 2 Wstęp...5 Czy wszyscy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu?

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXXV) 2012 Andrzej Sopoćko* PIENIĄDZ NIEBANKOWY. CZY ISTNIEJe MOŻLIWOŚĆ POWROTU? Obecny

Bardziej szczegółowo

RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH

RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZACH OTWARTYCH dr Jacek M. Kowalski WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu jakowalski@op.pl Abstrakt Niniejszy artykuł ma na celu przybliŝenie Czytelnikowi istoty róŝnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Analiza fundamentalna - szacuje wartość danej spółki na podstawie danych z otoczenia i samej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego do Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Urząd

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Skutki wprowadzenia Euro w państwach Unii Gospodarczo - walutowej. Autor: Krystyna Brząkalik

Skutki wprowadzenia Euro w państwach Unii Gospodarczo - walutowej. Autor: Krystyna Brząkalik Skutki wprowadzenia Euro w państwach Unii Gospodarczo - walutowej Autor: Krystyna Brząkalik Skrócony opis lekcji W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z problematyką związaną z wprowadzeniem wspólnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego

Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego GDAŃSKA AKADEMIA BANKOWA Wykorzystanie doświadczeń KfW Bankengruppe dla potrzeb doskonalenia działalności Banku Gospodarstwa Krajowego Ekspertyzę zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawartą

Bardziej szczegółowo