w postaci jednego z agregatów monetarnych (M1, M2, M3). Podstawą do takiego sformułowania celu jest równanie wymiany Irvinga Fishera, z którego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w postaci jednego z agregatów monetarnych (M1, M2, M3). Podstawą do takiego sformułowania celu jest równanie wymiany Irvinga Fishera, z którego"

Transkrypt

1 Slajd 1 Marża odsetkowa (dochód odsetkowy netto) różnica między odsetkami płaconymi i pobieranymi Marża odsetkowa = wynik odsetkowy/aktywa odsetkowe Rozpiętość odsetkowa = przychody odsetkowe/aktywa odsetkowe koszty odsetkowe/pasywa odsetkowe (w mianownikach wartość średnia) Marża netto marża brutto skorygowana o koszty ryzyka, koszty zakładowe, i wynik na prowizjach (metoda służąca pomiarowi efektywności różnego rodzaju produktów odsetkowych) S cena pieniądza na rynku międzybankowym Sd średnia ważona stopa depozytów Sk średnia ważona stopa kredytów S Sd = marża na depozytach (o tyle mniej płacą banki, pożyczając od klientów niż gdyby pożyczały od innych banków na międzybankowym rynku pieniężnym) Sk S = marża na kredytach (o tyle więcej zarabiają banki pożyczając klientom niż gdyby pożyczały innym bankom na międzybankowym rynku pieniężnym) Slajd 2 3 filary władzy państwowej ust., wyk., sąd. (trójpodział władzy barona Montesquieu z 1748 wyłożony w dziele O duchu praw) Zdrowe państwo polityka fiskalna w rękach rządu, polityka monetarna w rękach b.c. (równoważenie interesów). Niezależność b.c. odporność na oddziaływanie polityki (cykl wyborczy, presja na finansowanie budżetu itp.), korelacja im bardziej niezależny b. c., tym większa stabilność cen i ogólne wyniki osiągane w gospodarce. Rząd chce obniżać stopy procentowe i zwiększać dostępność kredytu, b.c. też, o ile nie wpłynie to negatywnie na stabilność cen oraz równowagę w gospodarce. B.c. powinien współpracować z rządem i parlamentem. Cele b.c. główny cel: osiągnięcie i utrzymanie stabilności cen, inne cele: stworzenie warunków bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego, sprawny przebieg płatności i rozliczeń, polityka emisyjna, zarządzanie rezerwami dewizowymi, polityka kursowa, gromadzenie informacji statystycznej itp. Francuzi zwracają uwagę na kwadrant celów b.c.: równowaga wewnętrzna i stabilność cen, równowaga zewnętrzna (bilansu płatniczego), wzrost gospodarczy i pełne zatrudnienie. UGiW cel podstawowy i inne cele; USA: cele równorzędne. B.c. independent but accountable niezależny ale systematycznie poddawany publicznej ocenie (powszechna opinia) współpraca między rządem a b.c. jest konieczna. Koncepcje struktury celów polityki pieniężnej: Keynesowska cel finalny: wzrost gospodarczy i pełne zatrudnienie w warunkach równowagi gospodarczej, cel pośredni: ukształtowanie się na rynku długookresowej stopy procentowej równowagi którą jest rynkowa st. pr. równa krańcowej produktywności kapitału (marginal efficiency of capital). Wówczas łączny popyt inwestycyjny i konsumpcyjny odpowiada możliwościom podaży, w związku z czym ustali się równowaga przy stanie pełnego zatrudnienia i stabilnym poziomie cen; cel operacyjny: oddziaływanie przez b.c. przy użyciu narzędzi polityki pieniężnej na krótkoterminowe stopy procentowe, tak aby zapewnić pożądany poziom długookresowej stopy procentowej. Monetarystyczna cel finalny: stabilność cen, która zdaniem monetarystów prowadzi w dalszej perspektywie do wzrostu gospodarczego oraz wygładzania koniunkturalnych wahań dochodów i zatrudnienia; cel pośredni: kształtowanie wielkości podaży pieniądza wyrażonej 1

2 w postaci jednego z agregatów monetarnych (M1, M2, M3). Podstawą do takiego sformułowania celu jest równanie wymiany Irvinga Fishera, z którego wynika, że inflacja jest powodowana nadmiarem pieniędzy w gospodarce w stosunku do ilości towarów na rynku; cel operacyjny: bezpośrednie kształtowanie wielkości rezerwowego pieniądza b.c., czyli tzw. bazy monetarnej, która poprzez mechanizm mnożnika kreacji pieniądza określa wielkość podaży pieniądza w gospodarce i tym samym wpływa na kształtowanie się cen. Stabilności kursu walutowego (tzw. cel kursowy) Bezpośredniego celu inflacyjnego stabilność cen to cel finalny, odstępuje się od określenia wielkości agregatów pieniężnych Rada Zarządzająca EBC stabilność cen to sytuacja w której w średnim okresie przeciętny roczny wzrost cen wyrażony w postaci Zharmonizowanego Indeksu Cen Konsumpcyjnych (Harmonised Index of Consumer Prices, HICP) kształtuje się poniżej 2% Alan Greenspan (były szef FED) powiadał, że o stabilności cen mówimy wówczas, gdy podmioty gospodarcze nie muszą brać pod uwagę ryzyka zmian ogólnego poziomu cen przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. W ramach koncepcji postkeynsowskiej: M = f (r) gdzie M - podaż pieniądza, f funkcja, r st. proc. M zmienna endogeniczna, objaśniana, zależna r zmienna egzogeniczna, objaśniająca, niezależna W ramach koncepcji monetarystycznej: r = f (M) Poziom stopy procentowej jest zmienną wynikową, która dostosowuje się do zmian podaży pieniądza. Bank centralny określa bazę monetarną i uruchamiając proces kreacji pieniądza bankowego wpływa na kształtowanie się podaży pieniądza. r zmienna endogeniczna, objaśniana, zależna M zmienna egzogeniczna, objaśniająca, niezależna Instrumentarium b.c. operacje otwartego rynku, standing facilities (krótkoterminowe kredyty i depozyty), system rezerw minimalnych (s w Baka "Bankowość europejska" na przykładzie Europejskiego Banku Centralnego) Operacje otwartego rynku: 1. Główne operacje refinansowe (main refinancing operations) o charakterze krótkoterminowym (okres wymagalności dwa tyg.) przeprowadzane raz w tyg. stanowią narzędzie zwiększania płynności sektora fin. (operacje typu repo). 2. Długookresowe operacje finansowe trzymiesięczne typu repo, będące źródłem dodatkowego zasilenia banków komercyjnych w płynne środki, obecnie największe pod względem skali operacje otwartego rynku EBC. 3. Operacje refinansowe precyzyjnego dostrajania (fine tuning operations) umożliwiają bieżące zarządzanie płynnością sektora fin., oddziałują na rynkowe stopy procentowe, a przede wszystkim dają możliwość łagodzenia skutków nieoczekiwanych fluktuacji płynności sektora fin. W ich ramach przeprowadzane są operacje repo, reverse repo, outright sale i outright purchase oraz swapy walutowe. 4. Operacje strukturalne mają na celu zmianę długofalowej pozycji płynnościowej sektora finansowego. W tej grupie zarówno outright sale, jak i outright purchase. Operacje otwartego rynku są przeprowadzane na zasadzie przetargów organizowanych przez EBC, gdzie drugą stroną są instytucje kredytowe i fin. Eurolandu. Standing facilities (krótkoterminowe kredyty i depozyty) Eurolandu: Marginal lending facility (stopa lombardowa) i Deposit facility (stopa depozytowa) EBC Rezerwy minimalne EBC ok. 2% obecnie. Rezerwy są oprocentowane. Trójkąt trzech swobód Jeffreya-Frankela swoboda przepływu kapitału (standard), swoboda kształtowania kursu walut, swoboda kształtowania polityki pieniężnej. Kurs płynny polityka pieniężna skuteczna (model IS-LM). 2

3 Model Mundella- Fleminga (udoskonalona wersja modelu IS-LM) gospodarka zintegrowana z gospodarką światową: internacjonalizacja pieniądza (pełna wymienialność), prawo jednej ceny (ceny stają się odwrotnością kursów walut), prawo małej gospodarki otwartej (w małej gospodarce b.c. nie ma wpływu na ilość pieniądza w gospodarce, decyduje o tym rynek). Polska nadzór się scentralizował: KNF (połączone KPWiG, KNUiFE oraz KNB) Do 2013 r. superorgan nadzoru np. Anglia (FSA Financial Services Authority) wydawało się dobre rozwiązanie w dobie przenikania się obszarów działalności rozmaitych pośredników finansowych. Jednak w 2013 r. (1 kwietnia) nastąpiło rozwiązanie FSA a jego kompetencje przejął Bank Anglii (głównie Financial Policy Committee), Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority Traktat z Maastricht stabilność cen to podstawowy cel polityki pieniężnej. FED 1791 r. Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych powołany na okres 20 lat (nie chciano przejmować angielskiego wzorca b.c.) 1811 r. zamknięcie banku r. powołanie do życia Drugiego Banku Stanów Zjednoczonych (także na okres 20 lat). - działalność komercyjna, regulacyjno-finansowa, skup weksli itp., uwikłanie się banku w sprawy polityczne zaowocowało jego zamknięciem (niesnaski miedzy bankiem a prezydentem Jacksonem) 1836 r. zamknięcie banku, do 1863 r. okres wolnej bankowości, każdy mógł emitować własne banknoty (problemy, kryzys) Od 1863 r. zunifikowano wygląd banknotów (tylko emisja federalna), nadal jednak brakowało instytucji regulującej stopień kreacji kredytu, obieg pieniężny, brakowało kredytodawcy ostatniej instancji itd r. Ustawa o utworzeniu Rezerwy Federalnej (FED) FED umiarkowana niezależność od władzy wykonawczej i ustawodawczej (szef FED przedstawia m.in. dwa razy do roku raporty z działalności monetarnej przed Kongresem) Cel Systemu Rezerwy Federalnej: wzrost gospodarczy, pełne zatrudnienie, stabilność cen oraz umiarkowany poziom długookresowej stopy procentowej. FED na szczeblu operacyjnym kładzie nacisk na kształtowanie właściwej dynamiki wzrostu agregatów pieniężnych (obecnie M3). Ważne w Stanach FED współdziała z rządem w rozwiązywaniu problemów wzrostu gospodarczego i bezrobocia. W styczniu 2012 r. FED zobowiązał się do publikacji celu inflacyjnego i długoterminowej prognozy stóp procentowych. Narzędzia realizacji polityki pieniężnej: operacje otwartego rynku, redyskonto weksli, mechanizm rezerwy obowiązkowej, działanie perswazyjne (kiedyś bezpośrednia kontrola kredytów oraz tzw. pułapy stopy procentowej, obecnie niekonwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej typu luzowanie ilościowe Quantitative Easing). System Rezerwy Federalnej: Banki członkowskie (wszystkie banki federalne, niektóre stanowe, ok tys. stan w 90-tych latach); 2. Dwanaście banków Rezerwy Federalnej (12 okręgów na terenie USA, każdy bank kierowany jest przez 9-osobową Radę); 3. Rada Gubernatorów z centralnym aparatem wykonawczym. W ramach Systemu działają dwa komitety: Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC The Federal Open Market Committee) oraz Federalna Rada Doradcza (FAC The Federal Advisory Council). Rada Gubernatorów: 7 członków (gubernatorów) mianowanych przez Prezydenta USA na 14- letnią nieodnawialną kadencję. Nominacje te wymagają zatwierdzenia przez Senat. Czas kadencji jest tak ustalony, aby co dwa lata mogła następować wymiana jednego z członków Rady. Spośród członków Rady Prezydent USA powołuje na czteroletnią kadencję 3

4 przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gubernatorów. Również te nominacje wymagają zgody Senatu. Podstawowym zadaniem Rady (a szerzej Federalnego Komitetu Otwartego Rynku) jest określanie polityki pieniężnej. Rada Gubernatorów (a szerzej Federalny Komitet Otwartego Rynku) jest uprawniona m.in. do: Ustalania stopy dyskontowej na podstawie propozycji przedkładanych przez okręgowe banki Systemu Rezerwy Federalnej; Wyznaczania w granicach ustalonych przez Ustawę wielkości stopy rezerw obowiązkowych w odniesieniu do wszystkich (bankowych i niebankowych) instytucji depozytowych; Wyrażania zgody na dokonywanie wzajemnych pożyczek między bankami SRF; Określania rodzaju pożyczek udzielanych przez banki SRF. Sprawowania nadzoru bankowego; Określanie wytycznych i nadzorowanie działalności operacyjnej SRF. Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) składa się z siedmiu członków Rady Gubernatorów, prezesa Banku Rezerwy Federalnej Nowego Jorku oraz czterech prezesów banków SRF (wybierani w systemie rotacyjnym). Jest to najważniejsze ogniwo decyzyjnooperacyjne SRF posiada uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących polityki pieniężnej, w tym polityki zakupów i sprzedaży rządowych papierów wartościowych (operacje otwartego rynku) oraz integracji (koordynacji) całokształtu działań SRF, związanych z jej realizacją. Federalna Rada Doradcza (FAC) ciało konsultacyjne, doradcze. Bank Anglii pionier bankowości centralnej na świecie 1694 r. powołanie Banku Anglii (odpowiedź na potrzeby finansowe Anglii na wojnę z Francją) 1826 r. wyodrębnienie departamentu emisyjnego i departamentu bankowego zgodnie z Ustawą The Country Banker's Act 1921 r. zakończenie procesu usuwania z obiegu pieniężnego banknotów emitowanych przez inne banki na obszarze Anglii i Walii W XIX w. i na początku XX ekspansja brytyjska zaowocowała wzrostem znaczenia Banku Anglii na świecie oraz stworzeniem centrum finansowego w Londynie (City) 1946 r. Bank Anglii (BA) został znacjonalizowany (obecnie jedyny właściciel Banku Anglii to Skarb Państwa) 1979 r. nadanie BA szerokich uprawnień nadzorczych względem instytucji depozytowokredytowych na obszarze Zjednoczonego Królestwa 1987 r. (The Banking Act) tzw. Big Bang, czyli powszechna deregulacja rynku finansowego w Anglii, polegająca na zniesieniu licznych ograniczeń oraz eliminacji niesprawnych procedur utrudniających inicjatywę i przepływ kapitałów. Uniwersalizacja angielskiego sektora bankowego r. nowa klasyfikacja banków: detaliczne, hurtowe, rozrachunkowe, zagraniczne, dyskontowe r. The Bank of England Act harmonizacja brytyjskiej bankowości ze standardami UE, nowelizacja statusu i funkcji banku centralnego 2000 r. powołanie superorganu nadzorczego nad wszelkiego rodzaju usługami finansowymi (Urząd ds. Usług Finansowych Financial Services Authority FSA) Podstawowe funkcje i cele Banku Anglii: 1. Utrzymanie stabilności funta szterlinga; 2. Kształtowanie warunków stabilności systemu finansowego; 3. Oddziaływanie na rzecz rozwoju efektywnego i konkurencyjnego rynku finansowego. 4

5 2013 r. podział superorganu nadzoru (jego kompetencje przejął Bank Anglii (głównie Financial Policy Committee), Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority) Obecnie BA ustala bezpośredni cel inflacyjny (uniezależnienie od Ministerstwa Skarbu, w którym ustalono wcześniej poziom stopy redyskontowej) Obecnie największe znaczenie z instrumentów polityki pieniężnej BA mają operacje otwartego rynku (głównie repo i reverse repo) W latach 80-tych zniesiono obowiązek utrzymywania rezerw minimalnych przez banki, nadal natomiast są stosowane odgórne określone relacje między wartością gotówki i płynnych aktywów do wielkości depozytów. Instancje Kierownicze: Rada Administracyjna (Court of Directors) złożona z Gubernatora, wicegubernatora oraz 16 dyrektorów powoływanych przez króla (królową) na wniosek premiera. Nie mogą sprawować funkcji posłów, ministrów bądź urzędników w organach rządowych. Kadencja Gubernatora i wice trwa 5 lat, pozostałych członków 4 lata (co roku wymienia się po 4 dyrektorów). John Maynard Keynes był w latach czterdziestych dyrektorem BA. Do Kompetencji Rady należy wszystko co może być uznane za niezbędne dla utrzymania porządku i zdrowej administracji. Jeśli chodzi o kształtowanie polityki pieniężnej, to rola rady sprowadza się wyłącznie do konsultacji. Komitet Polityki Pieniężnej (nowoutworzone 1997 r. ciało) organ decyzyjny w sprawach polityki pieniężnej 9 osób: Gubernator BA + 4 osoby delegowane przez Ministra Skarbu + 4 osoby z Kadry Banku. W ramach BA działają też liczne zespoły i komitety doradcze. Najważniejszy to Komitet Przeglądu Monetarnego (The Monetary Review Committee). Europejski System Banków Centralnych (ESBC) Europejski Bank Centralny (EBC) + 28 banków centralnych UE (ESBC został ustanowiony Traktatem z Maastricht) Pryncypia ustalone w Traktacie z Maastricht (1992): Uznanie stabilności cen za podstawowy cel polityki pieniężnej; Przestrzeganie zakazu finansowania (kredytowania) wydatków publicznych, w tym deficytu budżetu państwa przez b.c.; Zapewnienie odpowiedniego stopnia niezależności instytucjonalnej i funkcjonalnej b.c. od innych organów państwa. Organy ESBC: Rada Zarządzająca / Rada Prezesów EBC, Zarząd EBC, Rada Ogólna ESBC. ESBC działa zgodnie z zasadami gospodarki wolnorynkowej wspierając swobodny przepływ towarów i usług oraz siły roboczej i kapitału, służący rozwojowi konkurencji i bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów ekonomicznych w skali europejskiej. Zadania (funkcje) Eurosystemu: 1. Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej w ramach UGiW, tak aby zapewnić stabilność cen. 2. Prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do euro, jako jedynego prawnego środka płatniczego w ramach EMU (European Monetary Union). 3. Dokonywanie operacji walutowych zgodnie z zasadami wspólnej polityki pieniężnej. 4. Zarządzanie oficjalnymi rezerwami dewizowymi państwa członkowskich Unii. 5. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania rozliczeń pieniężnych oraz systemu płatności. 6. Gromadzenie informacji statystycznej zarówno od narodowych banków centralnych (NBC), jak i bezpośrednio od instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych w celu dokonywania analiz i ocen sektora finansowego oraz całej gospodarki UGiW, a także otoczenia zewnętrznego. 5

6 Eurosystem, Euroland strefa euro, czyli EBC + 18 b.c. państw, które przystąpiły do UGiW (Unii Gospodarczej i Walutowej, Europejskiej Unii Monetarnej) Slajd 10 Pieniądz wąski (transakcyjny, narrow money) Pieniądz szeroki (broad money) W ramach podejścia transakcyjnego za pieniądz uznaje się wyłącznie tzw. pieniądz gotówkowy oraz stany środków na rachunkach bieżących, stanowiących podstawę do regulowania płatności w trybie natychmiastowym (instrumenty płatnicze: czeki, karty płatnicze, przelewy płatnicze, polecenia zapłaty itp.). W ramach podejścia płynnościowego wychodzi się z założenia, że funkcje pieniądza mogą pełnić różne aktywa, jeśli tylko charakteryzują się odpowiednią płynnością. Największą płynnością odznacza się gotówka i depozyty a'vista, nieco mniejszą depozyty terminowe, mniejszą bony skarbowe i obligacje, jeszcze mniejszą inne papiery wartościowe, najmniejszą tzw. aktywa niefinansowe, np. nieruchomości i samochody. O stopniu rozwoju rynków fin. świadczy istnienie prężnego rynku wtórnego na danego typu aktywa, które można w stosunkowo krótkim czasie bez nadmiernego kosztu zamienić na pieniądz w najbardziej płynnej postaci (wg face value, czyli nominalnej wartości). Przy dokonywaniu wyboru celów pośrednich w formie agregatów monetarnych należy uwzględnić prawidłowość, że rozszerzenie agregatu pieniężnego stanowiącego przedmiot oddziaływania, zmniejsza możliwość jego kształtowania przez bank centralny. W tym sensie największa skuteczność jest możliwa do osiągnięcia w przypadku agregatu M1, mniejsza M2, a najmniejsza M3. Z drugiej jednak strony, b.c. przyjmując jako cel pośredni najwęższy agregat pieniężny M1, zbytnio ogranicza wachlarz czynników monetarnych wpływających na kształtowanie się poziomu cen, które w sposób immanentny uwzględniane są w ramach szerszych agregatów pieniężnych. Pojawia się zatem dylemat: czy celem ma być kształtowanie M1, czy M3. Banki centralne obecnie najchętniej przyjmują za przedmiot oddziaływania agregat pieniężny rzędu trzeciego (M3). Pod bezpośrednią kontrolą b.c. znajduje się wielkość tzw. bazy monetarnej (czyli pieniądza rezerwowego, pieniądza wielkiej mocy), która z tego tytułu uznawana jest za cel operacyjny b.c. w procesie kształtowania i realizacji polityki pieniężnej. Slajd 11 BIS (Bank Rozrachunków Międzynarodowych) założony w 1930 r., najstarsza międzynarodowa instytucja finansowa, centrum międzynarodowej współpracy banków centralnych, skupia 55 banków centralnych (w tym NBP), jest bankiem dla banków centralnych, działa na rzecz wzmocnienia międzynarodowej współpracy monetarnej i finansowej, jest forum dla dyskusji prowadzonych między bankami centralnymi i ważnymi ciałami finansowymi o zasięgu międzynarodowym, a także centrum ekonomicznych, w tym zwłaszcza monetarnych badań. Komitet bazylejski ds. nadzoru bankowego: Członkami Komitetu Bazylejskiego są obecnie: Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a więc kraje o najlepiej rozwiniętych systemach bankowych na świecie. W Komitecie poszczególne państwa reprezentują właściwe banki centralne lub ciała krajowe zajmujące się nadzorem bankowym. 6

7 Komitet Bazylejski ściśle współpracuje z Bankiem Rozliczeń Międzynarodowych (BIS Bank for International Settlements), który jest bankiem banków centralnych oraz największą instytucją tego typu sprzyjającą rozwojowi międzynarodowej współpracy finansowej i monetarnej. Z BISem są związane (tłumaczenie własne): wspomniany już Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision), Komitet ds. Systemów Płatności i Rozliczeń (Committee on Payment and Settlement Systems), Komitet ds. Globalnych Systemów Finansowych (Committee on the Global Financial System) i Komitet Rynków (Markets Committee). W ramach komitetów pracują grupy robocze, np. Elektroniczna Grupa Robocza, działająca pod auspicjami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego). Group of Ten składa się z reprezentantów jedenastu uprzemysłowionych krajów świata: Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Komitet bazylejski został założony przez Group of Ten w 1974 r. Pierwsza dyrektywa bankowa 77/780/EWG w sprawie koordynacji ustaw, regulacji i przepisów administracyjnych, o podejmowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kredytowych. Dzięki niej stworzono podstawy harmonizowania zasad i i warunków licencjonowania banków w skali europejskiej (EWG). Do życia został powołany Bankowy Komitet Doradczy (Banking Advisory Committee) główne zadanie: kształtowanie standardów oraz ocena przestrzegania przez poszczególne państwa niezbędnych wymagań dotyczących płynności finansowej i wypłacalności banków r. uchwalenie Jednolitego Aktu Europejskiego (Single European Act) cel: przyspieszenie integracji europejskiej, budowa nowego ładu ekonomicznego, integracja rynków europejskich. Dzięki Aktowi nastąpiło przyspieszenie rozwoju regulacji bankowych mających służyć tworzeniu jednolitego europejskiego rynku finansowego (takiego, na którym wszystkich obowiązują te same zasady). Druga dyrektywa bankowa: Dyrektywa Rady 89/646/EWG w sprawie koordynacji ustaw, regulacji i przepisów administracyjnych o podejmowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kredytowych. Dyrektywa ta w sposób zasadniczy zmienia ramy prawne działalności bankowej w Unii. Sankcjonuje prawnie zasadę jednej licencji, czyli paszportu europejskiego dla prowadzonej działalności bankowej. Otwiera drogę do modelowania rozwoju bankowości w kierunku bankowości uniwersalnej. Skonsolidowana (koordynacyjna, kodyfikująca) dyrektywa bankowa 2000/12/WE (sui generis konstytucja bankowości europejskiej) w sprawie prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. Określa, jakie warunki musi spełnić instytucja kredytowa, by podjąć i prowadzić działalność depozytowo-kredytową. Definiuje też współczynnik wypłacalności banku oraz limity koncentracji zaangażowań. Instytucja kredytowa: taka, która gromadzi depozyty oraz udziela kredytów. W 2000 r. Komisja Europejska przyjęła Financial Services Action Plan, czyli program stworzenia jednolitego rynku finansowego w UE, cel: zniesienie barier w przepływie i pozyskiwaniu kapitału w ramach UE oraz zwiększenie zaufania inwestorów do instrumentów fin. dostępnych na rynku unijnym. FSAP realizował Strategię lizbońską (UE najbardziej innowacyjną i konkurencyjną gospodarką świata do 2010 r.) Dyrektywy CAD/CRD (Capital Adequacy/Requirement Directives): 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności kredytowej przez instytucje kredytowe i 2006/49/WE w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych. Są to dyrektywy wprowadzające do europejskiego porządku prawnego Nową Umowę Kapitałową (NUK, Bazylea II). Slajd 12 7

8 Historia integracji europejskiej np. Etapy integracji gosp. UE: 1. Strefa wolnego handlu (brak ograniczeń taryfowych i pozataryfowych w handlu). 2. Unia celna (wspólna polityka gospodarcza wobec państw trzecich). 3. Wspólny rynek: swobodny przepływ towarów, usług, pracy i kapitału. 4. Unia Gospodarcza i Walutowa: 3 + wspólna waluta, wspólne podatki. 5. Unia polityczna: 4 + wspólna polityka wewnętrzna i bezpieczeństwa. Robert Mundell ojciec euro Strategia lizbońska uczynić gospodarkę UE najbardziej innowacyjną i konkurencyjną gospodarką świata do 2010 r. (cel nieosiągnięty). Wspólna waluta europejska - euro Dlaczego wprowadzono euro: 1. Ucywilizowanie Niemiec (Niemcy po II Wojnie Świtowej szybko odzyskiwały siły m. in. dzięki planowi Marschalla, stały się w krótkim czasie potęgą wydobywczą węgiel i produkcja stali). Nie chciano, by Niemcy ponownie stały się potęgą, której nie dałoby się kontrolować. 2. Strach przed komunizmem (ZSRR). 3. Próba konkurowania z USA. 4. Integracja Europy (UE). 5. Przeniesienie perturbacji między rynkami w UE. 6. Unikanie spekulacji (spekulacyjnego przepływu kapitału) euro odporniejsze na spekulacje niż jakakolwiek waluta narodowa państw członkowskich. 7. Zmniejszenie kosztów transakcyjnych. 8. Uniknięcie dyferencjacji cen (zróżnicowania cen) w różnych krajach członkowskich. Udział w światowym PKB (na 2012 r. za MFW i Bakiem Światowym): UE (28 krajów) ok. 23% USA ok. 22,5%, Chiny ok. 11,5% Japonia ok. 8,5%; Niemcy ok. 5%, Francja, Wielka Brytania po ok. 3,5%. Slajd 13 Banki wciąż ważne, jako jedyne mogą kreować pieniądz. Pośrednictwo finansowe wrzący tygiel. Oblicze pośrednictwa finansowego, przy niezmienności pełnionych funkcji, podlega obecnie dużym przeobrażeniom. Slajd 14 Jaworski rozdział 2, s: 67-75, autor: Zofia Zawadzka Liberalizacja Big Bang (1987 zniesienie tradycyjnych rozgraniczeń sfer działalności między różnymi uczestnikami rynku fin.) w Wielkiej Brytanii i Gramm-Leach-Bliley Act (Financial Services Modernization Act of 1999) w USA; Efekt: grupy bankowe, supermarkety fin., bankowość uniwersalna. Reregulacja wyrazem jest NUK (trzy filary: minimalne wymogi kapitałowe, badanie nadzorcze adekwatności kapitałowej, dyscyplina rynkowa) i Bazylea III. Deregulacja znoszenie i zmniejszanie liczby regulacji wpływających na strukturę sektora: regulacje dotyczące funkcjonalnego oddzielenia poszczególnych rodzajów instytucji, regulacje określające warunki uzyskania licencji, regulacje ograniczające dostęp do rynku krajowego instytucji i inwestorów zagr., liberalizacja przepływów kapitałowych. 8

9 Deregulacja zmniejszenie regulacji wpływających na prowadzenie działalności gosp.: regulacje dot. wysokości oprocentowania depozytów i kredytów oraz wysokości opłat i prowizji, kontyngenty kredytowe, wysokość rezerwy obow., przepisy dot. prania brudnych pieniędzy. Reregulacja normy ostrożnościowe (ochrona depozytów), wymogi kapitałowe, ograniczenia w strukturze akcjonariuszy, wysokość współczynnika adekwatności kapitałowej. Efekt : zaostrzona walka o klienta, całe multum pośredników fin. walczy o klientów (zarówno krajowych pośredników jak i zagr.) Dezintermediacja (odpośredniczenie): Wzmożona konkurencja w sektorze pośrednictwa finansowego, jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne przedsiębiorstwa parabankowe, domeny działania poszczególnych pośredników fin. przenikają się (bancassurance, holdingi fin. i grupy bankowe skupiające działalność funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń itp.). Banki są zmuszone tworzyć grupy bankowe. Nadal jednak grają pierwsze skrzypce w pośrednictwie. Coraz łatwiej jest jednak finansować się bezpośrednio na rynku i stąd sekurytyzacja w szerokim sensie. Sekurytyzacja finansowanie się bezpośrednio na rynkach fin. za pośrednictwem emitowanych pap. wartościowych (względnie instrumentów fin.). Rynki są coraz większe, bardziej rozwinięte, działają 24h na dobę, systemy tradingowie zyskują na efektywności, zwiększa się transparentność rynków i ich płynność, niestety wzrasta też zmienność cen (volatility) pap. wart., czyli wzrastają wahania na rynku pap. wart., wahania kursów walutowych i stóp procentowych. Obecnie obroty kapitałowe przekraczają ponad dwudziestokrotnie obroty towarowe. Efekty sieci, efekty skali. Banki będąc świadome sekurytyzacji w sensie szerokim same zaczęły stosować jej odmianę, czyli sekurytyzację w sensie wąskim (asset backed securities). W efekcie coraz więcej zarabiają na prowizjach i opłatach, coraz mniej na tradycyjnym spreadzie odsetkowym, minimalizują też ryzyko kredytowe. Internet ludzie mogą komunikować się w skali globalnej, mają łatwiejszy dostęp do informacji, chcą też zawierać transakcje handlowe na odległość, kupować i sprzedawać; wiele z towarów, które niegdyś nie były płynne, na powrót zyskuje tę cechę platformy typu Allegro, ebay itp. Można np. kupić starą książkę. Rośnie ryzyko operacyjne, prawne i reputacji. Groźba efektu domina (za pośrednictwem netu info rozprzestrzenia się z szybkością błyskawicy, jeden bank pada, wiedzą o tym wszyscy, groźba paniki jest zatem o wiele większa). Dzięki głębszym i silniejszym rynkom fin. można jednak lepiej zarządzać tradycyjnymi ryzykami (kredytowym, st. proc., rynkowym, płynności itp.). Większa jest bowiem płynność rynków i ich stopień rozwoju (derywaty itp.). Globalizacja oznacza swobodny przepływ towarów, usług i ludzi i kapitału bez jakichkolwiek barier (tak geograficznych, jak i innych). Kardynalne znaczenie ma swobodny przepływ kapitału. Należy pamiętać, że podstawowym skutkiem globalizacji jest pojawienie się pojęcia świata jako globalnej wioski. Internacjonalizacja proces wychodzenia poza ramy rynku krajowego, zdobywanie rynków zagranicznych Globalizacja zacieranie się granic między rynkami, jeden wielki rynek (brak rynków krajowych i zagranicznych). Kapitał płynie z miejsc nadwyżek do miejsc niedoborów, efektywne wykorzystanie zasobów w skali światowej, produkcja tam gdzie najtaniej itp. Elektronizacja finansów dematerializacja pieniądza, elektronizacja rynków fin., multichanelling (wielokanałowość) w bankach, nowe produkty bankowe (np. cash pooling, quick money w Inteligo, karty wirtualne itp.) Stiglitz globalizacja może być zdehumanizowana (w "Globalizacja") 9

10 Schumpeter kreatywna destrukcja (cykl życia produktów bardzo się skraca, innowacje nonstop, kolejne rozwiązania wypierają poprzednie). Taki jest skutek elektronizacji finansów, a przede wszystkim postępu technologicznego. Procesy liberalizacji i globalizacji oraz postęp technologiczny wpłynęły na przemiany w poszczególnych krajach i zaostrzyły konkurencję. Dostosowywanie się do coraz silniejszej konkurencji odbywa się m.in. przez procesy konsolidacji i koncentracji kapitału. Świadczą o tym zachodzące z dużym nasileniem procesy fuzji i przejęć. Globalizacja i rosnąca współzależność rynków niosą wiele szans i zagrożeń. Do korzyści trzeba zaliczyć możliwości działania na szerszym i głębszym rynku, a także większą przejrzystość rynku i możliwość porównania warunków na różnych rynkach. Liberalizacja i globalizacja stanowią szansę przyspieszenia wzrostu gospodarczego, rozwoju sektora finansów, zwiększenie międzynarodowej konkurencji, a więc wzrost dobrobytu światowego. Rzadziej zwraca się uwagę na ujemne skutki. Argumenty przeciwko globalizacji często dotyczą ograniczenia suwerenności kraju, dodatkowych trudności w prowadzeniu polityki pieniężnej i fiskalnej. W wyniku umiędzynarodowienia rynków fin. kraje stają się bardziej podatne na zewnętrzne kryzysy fin. Zagrożeniem dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego może być gwałtowne wycofanie inwestorów z kraju, w którym pojawiają się symptomy kryzysu. Dodatkowym zagrożeniem jest skłonność inwestorów do uogólnień regionalnych, kiedy to trendy w jednym kraju są ekstrapolowane na jego sąsiadów (efekt typu spillover). Wzrasta rola kapitału spekulacyjnego. Vide niżej: W 1988 rząd Margaret Thatcher zdecydował się związać funta z marką niemiecką, a w 1990 włączono go do systemu ERM z kursem do niemieckiej marki na poziomie około 2,90 DEM/GBP. Już w 1992 funt został zmuszony do opuszczenia systemu po tzw. czarnej środzie (16 września) kiedy to grupa spekulantów z Georgem Sorosem na czele przeprowadziła spekulacyjny atak na funta, który Sorosowi przyniósł zysk przeszło miliarda dolarów, a funtowi spadek wartości o 25% w ciągu kilku dni. Soros nagle stał się znany 22 września 1992 roku, gdy uważając, że funt szterling jest przewartościowany, dokonał spekulacji przeciw tej walucie. W wyniku tego, Bank Anglii był zmuszony wycofać walutę z mechanizmu wymiany walut, a Soros zarobił około jednego miliarda dolarów. Został nazwany człowiekiem, który złamał Bank Anglii. W roku 1997 w podobnej sytuacji w trakcie azjatyckiego kryzysu finansowego malezyjski premier oskarżył Sorosa o spowodowanie załamania waluty malezyjskiej. Obecnie żaden rząd (nawet USA) nie jest w stanie przeciwstawić się consensusowi traderów walutowych. Przekonał się o tym Carter w latach Także France's Mitterand w 1983 r. musiał zrezygnować ze swojej polityki interwencyjno-stymulacyjnej po zmasowanym ataku na Franka. Kwiatkowski uczenie się ponad podwójną pętlą - per analogiam do Blue Ocean Strategy Blue Ocean Strategy (twórcy: Chan Kim i Renee Mauborgne) - Strategia błękitnego oceanu: Stwórz nowy rynek, na którym nie ma bezpośredniej konkurencji, Twórz i zaspokajaj nowe potrzeby, Inwestycja nie oznacza wzrostu wydatków, Zintegruj system firmowy tak, by był zorientowany na niskie koszty i wyróżniający się na tle konkurencji. Strategia czerwonego oceanu: Rywalizuj na już istniejącym rynku, Koncentruj się na pokonaniu konkurencji, 10

11 Eksploatuj już istniejący popyt, Każda inwestycja łączy się z wysokimi kosztami. Przykłady w bankowości i pośrednictwie fin.: mbank, Lukas Bank, PayPal. 11

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank BANKOWOŚĆ CENTRALNA 1668 - Sveriges Riksbank W 1694 r. powstaje Bank of England, prawie wiek później Banco de Espana (1782), Bank of the United States (1791) czy Banque de France (1800). W XIX wieku powstały

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Niemcy Grecja Japonia Wielka Brytania Niemcy- Niemiecki Bank Federalny (DBB- Deutsche

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej

Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej Od transformacji przez inflację do integracji Wiesława Przybylska-Kapuścińska Oficyna a Wolters Kluwer business monografie Wstęp 9 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pieniądz. Polityka monetarna

Pieniądz. Polityka monetarna Pieniądz. Polityka monetarna Definicja Pieniądz można więc najogólniej zdefiniować jako powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy. Istota pieniądza przejawia się w jego funkcjach: środka wymiany

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 8

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 8 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 8 Pieniądz w gospodarce Tomasz Gajderowicz. Rozkład jazdy: Kartkówka Pieniądz w gospodarce Definicja Miary pieniądza Kreacja pieniądza i system bankowy Rynek pieniężny

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna. Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin. J. Wilkin - Ekonomia

Polityka monetarna. Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin. J. Wilkin - Ekonomia Polityka monetarna Wykład 11 WNE UW Jerzy Wilkin Pieniądz i jego funkcje Pieniądz powszechny ekwiwalent towarów i usług. Kategoria ekonomiczna, w której możemy wyrazić wartość wszelkich towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A

MAKROEKONOMIA II K A T A R Z Y N A Ś L E D Z I E W S K A MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD IV PIENIĄDZ Równowaga na rynku dóbr w gospodarce zamkniętej Pieniądz i polityka pieniężna WYKŁAD IV PIENIĄDZ Równowaga na rynku dóbr w gospodarce zamkniętej

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA Blok IV. Pieniądz i polityka monetarna

MAKROEKONOMIA Blok IV. Pieniądz i polityka monetarna MAKROEKONOMIA Blok IV Pieniądz i polityka monetarna Krótka historia pieniądza 1. Ekwiwalent towary powszechnie uważane przez daną społeczność za najbardziej przydatne (pecunia pecus). 2. Płacidła z reguły

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO

POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO PRZEWODNIK METODYCZNY OPRACOWAŁA dr hab. Mirosława CAPIGA 1 Ogólne informacje o przedmiocie: Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w: Konstytucji RP; ustawie o Narodowym Banku Polskim; ustawie Prawo bankowe. NBP pełni trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Instytucje i organy UGiW 1. Rada Europejska 2. Rada Unii Europejskiej 3. Komisja

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC Wiesława Bogusławska Katedra Makroekonomii Uniwersytet Szczeciński INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC 1. Wprowadzenie Podpisanie w grudniu 1991 roku Układu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Euro wspólny pieniądz

Euro wspólny pieniądz Euro wspólny pieniądz dr Agnieszka Kłos Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r.

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r. Shadow banking Dobiesław Tymoczko Warszawa, 15 listopada 2012 r. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE i dla strefy euro Andrzej Raczko Narodowy Bank Polski Strefa euro Strefa euro doświadcza bardzo

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. Ogólne założenia polityki pieniężnej EBC 2. Dywergencja

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa:

18. Zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo wkładów określa: 1. Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzy: a) są bankowi dobrze znani b) wpłacają systematycznie duże kwoty c) mają podpisaną specjalną umowę d) mają rachunek w innym banku 3. Kredyt

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA INSTYTUCJE UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ Instytucje europejskiej unii gospodarczej i walutowej ponoszą główną odpowiedzialność za określanie europejskiej polityki pieniężnej, przepisów regulujących emisję

Bardziej szczegółowo

Pieniądz i system bankowy

Pieniądz i system bankowy Pieniądz i system bankowy Pieniądz pewien powszechnie akceptowany towar, który w zależności od sytuacji pełni funkcję: środka wymiany jednostki rozrachunkowej (umożliwia wyrażanie cen i prowadzenie rozliczeń)

Bardziej szczegółowo

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Pieniądz i jego funkcje Pieniądz jest to powszechnie akceptowany środek wymiany. Funkcje pieniądza: 1. Miernik wartości (w pieniądzu wyrażone są ceny towarów) 2. Środek

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Copyright 2014 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Copyright 2014 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o. Recenzja: prof. dr hab. Zbigniew Polański Redaktor prowadząca: Lidia Męzińska Redakcja i korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: Wojciech Kwiatkowski Copyright 2014

Bardziej szczegółowo

Czy warto mieć polską walutę?

Czy warto mieć polską walutę? Czy warto mieć polską walutę? dr hab. Eryk Łon Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ważne linki: Raport dla NBP: Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, 2007: http://analizy-rynkowe.pl/raport/

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej VII edycja Rok akademicki 2015/2016 Warunki uzyskania zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Art. 227 ust. 1 Konstytucji Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

Pieniądz i system bankowy

Pieniądz i system bankowy Pieniądz i system bankowy 0 Pieniądz 0 pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra i usługi lub wywiązujemy się ze zobowiązań (np. spłata długu) 0

Bardziej szczegółowo

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Unia walutowa korzyści i koszty rzystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami. Korzyści: Eliminacja ryzyka kursowego i obniżenie ryzyka makroekonomicznego obniżenie stóp procentowych

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 2 Pieniądz, Kreacja pieniądza

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 2 Pieniądz, Kreacja pieniądza System finansowy gospodarki Zajęcia nr 2 Pieniądz, Kreacja pieniądza Funkcje pieniądza Pośrednik wymiany (funkcja cyrkulacyjna) Środek płatniczy (funkcja transakcyjna); def. absolutna płynność pieniądza

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank. Polski, NBP

Narodowy Bank. Polski, NBP Narodowy Bank Polski, NBP Polski bank centralny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 3 Pieniądz c.d., rynek walutowy Równanie obiegu pieniądza (Irvinga Fishera) M V = Q P gdzie: M podaż pieniądza; V szybkość obiegu pieniądza; Q ilość dóbr i usług

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu Przekształcenia systemu bankowego w ostatnim ćwierćwieczu Prof. dr hab. Jerzy Węcławski Sesja naukowo-edukacyjna 25 lat przemian gospodarczych w Polsce UMCS, Wydział Ekonomiczny, Lublin, 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza. Plan

Kreacja pieniądza. Plan Kreacja pieniądza Prof. dr hab. Zbigniew Polański Katedra Polityki Pieniężnej, SGH Plan Uwagi wprowadzające Kreacja pieniądza bezgotówkowego przez banki komercyjne Mnożnikowe ujęcie kreacji pieniądza Kreacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

System Bankowy. Wykład 2. Rola Banku Centralnego

System Bankowy. Wykład 2. Rola Banku Centralnego System Bankowy Wykład 2 Rola Banku Centralnego Pierwszą wielką instytucją bankową na ziemiach polskich było Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Założenie w 1825 r. w Warszawie - a potem min.: - w 1828 r. powstaje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel dr Monika Pettersen-Sobczyk Uniwersytet Szczeciński 3 grudnia 2015 r. Temat: Walutowa Wieża Babel 1) Czy potrzebujemy własnej waluty? 2) Czy ma sens

Bardziej szczegółowo

Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania. 28 stycznia 2008 r.

Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania. 28 stycznia 2008 r. Nadzór zintegrowany - szanse i wyzwania KNF jako nowa, zintegrowana instytucja nadzoru finansowego Komisja Nadzoru Finansowego powstała na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Po co komu Unia Europejska i euro? Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta; www.kawecka.eu) Poprzedniczka strefy euro Łacińska

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Bank centralny. Polityka pieniężna

Bank centralny. Polityka pieniężna Bank centralny. Polityka pieniężna Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Bank centralny. Polityka pieniężna Bank centralny pełni trzy funkcje:

Bardziej szczegółowo