w postaci jednego z agregatów monetarnych (M1, M2, M3). Podstawą do takiego sformułowania celu jest równanie wymiany Irvinga Fishera, z którego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w postaci jednego z agregatów monetarnych (M1, M2, M3). Podstawą do takiego sformułowania celu jest równanie wymiany Irvinga Fishera, z którego"

Transkrypt

1 Slajd 1 Marża odsetkowa (dochód odsetkowy netto) różnica między odsetkami płaconymi i pobieranymi Marża odsetkowa = wynik odsetkowy/aktywa odsetkowe Rozpiętość odsetkowa = przychody odsetkowe/aktywa odsetkowe koszty odsetkowe/pasywa odsetkowe (w mianownikach wartość średnia) Marża netto marża brutto skorygowana o koszty ryzyka, koszty zakładowe, i wynik na prowizjach (metoda służąca pomiarowi efektywności różnego rodzaju produktów odsetkowych) S cena pieniądza na rynku międzybankowym Sd średnia ważona stopa depozytów Sk średnia ważona stopa kredytów S Sd = marża na depozytach (o tyle mniej płacą banki, pożyczając od klientów niż gdyby pożyczały od innych banków na międzybankowym rynku pieniężnym) Sk S = marża na kredytach (o tyle więcej zarabiają banki pożyczając klientom niż gdyby pożyczały innym bankom na międzybankowym rynku pieniężnym) Slajd 2 3 filary władzy państwowej ust., wyk., sąd. (trójpodział władzy barona Montesquieu z 1748 wyłożony w dziele O duchu praw) Zdrowe państwo polityka fiskalna w rękach rządu, polityka monetarna w rękach b.c. (równoważenie interesów). Niezależność b.c. odporność na oddziaływanie polityki (cykl wyborczy, presja na finansowanie budżetu itp.), korelacja im bardziej niezależny b. c., tym większa stabilność cen i ogólne wyniki osiągane w gospodarce. Rząd chce obniżać stopy procentowe i zwiększać dostępność kredytu, b.c. też, o ile nie wpłynie to negatywnie na stabilność cen oraz równowagę w gospodarce. B.c. powinien współpracować z rządem i parlamentem. Cele b.c. główny cel: osiągnięcie i utrzymanie stabilności cen, inne cele: stworzenie warunków bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego, sprawny przebieg płatności i rozliczeń, polityka emisyjna, zarządzanie rezerwami dewizowymi, polityka kursowa, gromadzenie informacji statystycznej itp. Francuzi zwracają uwagę na kwadrant celów b.c.: równowaga wewnętrzna i stabilność cen, równowaga zewnętrzna (bilansu płatniczego), wzrost gospodarczy i pełne zatrudnienie. UGiW cel podstawowy i inne cele; USA: cele równorzędne. B.c. independent but accountable niezależny ale systematycznie poddawany publicznej ocenie (powszechna opinia) współpraca między rządem a b.c. jest konieczna. Koncepcje struktury celów polityki pieniężnej: Keynesowska cel finalny: wzrost gospodarczy i pełne zatrudnienie w warunkach równowagi gospodarczej, cel pośredni: ukształtowanie się na rynku długookresowej stopy procentowej równowagi którą jest rynkowa st. pr. równa krańcowej produktywności kapitału (marginal efficiency of capital). Wówczas łączny popyt inwestycyjny i konsumpcyjny odpowiada możliwościom podaży, w związku z czym ustali się równowaga przy stanie pełnego zatrudnienia i stabilnym poziomie cen; cel operacyjny: oddziaływanie przez b.c. przy użyciu narzędzi polityki pieniężnej na krótkoterminowe stopy procentowe, tak aby zapewnić pożądany poziom długookresowej stopy procentowej. Monetarystyczna cel finalny: stabilność cen, która zdaniem monetarystów prowadzi w dalszej perspektywie do wzrostu gospodarczego oraz wygładzania koniunkturalnych wahań dochodów i zatrudnienia; cel pośredni: kształtowanie wielkości podaży pieniądza wyrażonej 1

2 w postaci jednego z agregatów monetarnych (M1, M2, M3). Podstawą do takiego sformułowania celu jest równanie wymiany Irvinga Fishera, z którego wynika, że inflacja jest powodowana nadmiarem pieniędzy w gospodarce w stosunku do ilości towarów na rynku; cel operacyjny: bezpośrednie kształtowanie wielkości rezerwowego pieniądza b.c., czyli tzw. bazy monetarnej, która poprzez mechanizm mnożnika kreacji pieniądza określa wielkość podaży pieniądza w gospodarce i tym samym wpływa na kształtowanie się cen. Stabilności kursu walutowego (tzw. cel kursowy) Bezpośredniego celu inflacyjnego stabilność cen to cel finalny, odstępuje się od określenia wielkości agregatów pieniężnych Rada Zarządzająca EBC stabilność cen to sytuacja w której w średnim okresie przeciętny roczny wzrost cen wyrażony w postaci Zharmonizowanego Indeksu Cen Konsumpcyjnych (Harmonised Index of Consumer Prices, HICP) kształtuje się poniżej 2% Alan Greenspan (były szef FED) powiadał, że o stabilności cen mówimy wówczas, gdy podmioty gospodarcze nie muszą brać pod uwagę ryzyka zmian ogólnego poziomu cen przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. W ramach koncepcji postkeynsowskiej: M = f (r) gdzie M - podaż pieniądza, f funkcja, r st. proc. M zmienna endogeniczna, objaśniana, zależna r zmienna egzogeniczna, objaśniająca, niezależna W ramach koncepcji monetarystycznej: r = f (M) Poziom stopy procentowej jest zmienną wynikową, która dostosowuje się do zmian podaży pieniądza. Bank centralny określa bazę monetarną i uruchamiając proces kreacji pieniądza bankowego wpływa na kształtowanie się podaży pieniądza. r zmienna endogeniczna, objaśniana, zależna M zmienna egzogeniczna, objaśniająca, niezależna Instrumentarium b.c. operacje otwartego rynku, standing facilities (krótkoterminowe kredyty i depozyty), system rezerw minimalnych (s w Baka "Bankowość europejska" na przykładzie Europejskiego Banku Centralnego) Operacje otwartego rynku: 1. Główne operacje refinansowe (main refinancing operations) o charakterze krótkoterminowym (okres wymagalności dwa tyg.) przeprowadzane raz w tyg. stanowią narzędzie zwiększania płynności sektora fin. (operacje typu repo). 2. Długookresowe operacje finansowe trzymiesięczne typu repo, będące źródłem dodatkowego zasilenia banków komercyjnych w płynne środki, obecnie największe pod względem skali operacje otwartego rynku EBC. 3. Operacje refinansowe precyzyjnego dostrajania (fine tuning operations) umożliwiają bieżące zarządzanie płynnością sektora fin., oddziałują na rynkowe stopy procentowe, a przede wszystkim dają możliwość łagodzenia skutków nieoczekiwanych fluktuacji płynności sektora fin. W ich ramach przeprowadzane są operacje repo, reverse repo, outright sale i outright purchase oraz swapy walutowe. 4. Operacje strukturalne mają na celu zmianę długofalowej pozycji płynnościowej sektora finansowego. W tej grupie zarówno outright sale, jak i outright purchase. Operacje otwartego rynku są przeprowadzane na zasadzie przetargów organizowanych przez EBC, gdzie drugą stroną są instytucje kredytowe i fin. Eurolandu. Standing facilities (krótkoterminowe kredyty i depozyty) Eurolandu: Marginal lending facility (stopa lombardowa) i Deposit facility (stopa depozytowa) EBC Rezerwy minimalne EBC ok. 2% obecnie. Rezerwy są oprocentowane. Trójkąt trzech swobód Jeffreya-Frankela swoboda przepływu kapitału (standard), swoboda kształtowania kursu walut, swoboda kształtowania polityki pieniężnej. Kurs płynny polityka pieniężna skuteczna (model IS-LM). 2

3 Model Mundella- Fleminga (udoskonalona wersja modelu IS-LM) gospodarka zintegrowana z gospodarką światową: internacjonalizacja pieniądza (pełna wymienialność), prawo jednej ceny (ceny stają się odwrotnością kursów walut), prawo małej gospodarki otwartej (w małej gospodarce b.c. nie ma wpływu na ilość pieniądza w gospodarce, decyduje o tym rynek). Polska nadzór się scentralizował: KNF (połączone KPWiG, KNUiFE oraz KNB) Do 2013 r. superorgan nadzoru np. Anglia (FSA Financial Services Authority) wydawało się dobre rozwiązanie w dobie przenikania się obszarów działalności rozmaitych pośredników finansowych. Jednak w 2013 r. (1 kwietnia) nastąpiło rozwiązanie FSA a jego kompetencje przejął Bank Anglii (głównie Financial Policy Committee), Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority Traktat z Maastricht stabilność cen to podstawowy cel polityki pieniężnej. FED 1791 r. Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych powołany na okres 20 lat (nie chciano przejmować angielskiego wzorca b.c.) 1811 r. zamknięcie banku r. powołanie do życia Drugiego Banku Stanów Zjednoczonych (także na okres 20 lat). - działalność komercyjna, regulacyjno-finansowa, skup weksli itp., uwikłanie się banku w sprawy polityczne zaowocowało jego zamknięciem (niesnaski miedzy bankiem a prezydentem Jacksonem) 1836 r. zamknięcie banku, do 1863 r. okres wolnej bankowości, każdy mógł emitować własne banknoty (problemy, kryzys) Od 1863 r. zunifikowano wygląd banknotów (tylko emisja federalna), nadal jednak brakowało instytucji regulującej stopień kreacji kredytu, obieg pieniężny, brakowało kredytodawcy ostatniej instancji itd r. Ustawa o utworzeniu Rezerwy Federalnej (FED) FED umiarkowana niezależność od władzy wykonawczej i ustawodawczej (szef FED przedstawia m.in. dwa razy do roku raporty z działalności monetarnej przed Kongresem) Cel Systemu Rezerwy Federalnej: wzrost gospodarczy, pełne zatrudnienie, stabilność cen oraz umiarkowany poziom długookresowej stopy procentowej. FED na szczeblu operacyjnym kładzie nacisk na kształtowanie właściwej dynamiki wzrostu agregatów pieniężnych (obecnie M3). Ważne w Stanach FED współdziała z rządem w rozwiązywaniu problemów wzrostu gospodarczego i bezrobocia. W styczniu 2012 r. FED zobowiązał się do publikacji celu inflacyjnego i długoterminowej prognozy stóp procentowych. Narzędzia realizacji polityki pieniężnej: operacje otwartego rynku, redyskonto weksli, mechanizm rezerwy obowiązkowej, działanie perswazyjne (kiedyś bezpośrednia kontrola kredytów oraz tzw. pułapy stopy procentowej, obecnie niekonwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej typu luzowanie ilościowe Quantitative Easing). System Rezerwy Federalnej: Banki członkowskie (wszystkie banki federalne, niektóre stanowe, ok tys. stan w 90-tych latach); 2. Dwanaście banków Rezerwy Federalnej (12 okręgów na terenie USA, każdy bank kierowany jest przez 9-osobową Radę); 3. Rada Gubernatorów z centralnym aparatem wykonawczym. W ramach Systemu działają dwa komitety: Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC The Federal Open Market Committee) oraz Federalna Rada Doradcza (FAC The Federal Advisory Council). Rada Gubernatorów: 7 członków (gubernatorów) mianowanych przez Prezydenta USA na 14- letnią nieodnawialną kadencję. Nominacje te wymagają zatwierdzenia przez Senat. Czas kadencji jest tak ustalony, aby co dwa lata mogła następować wymiana jednego z członków Rady. Spośród członków Rady Prezydent USA powołuje na czteroletnią kadencję 3

4 przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gubernatorów. Również te nominacje wymagają zgody Senatu. Podstawowym zadaniem Rady (a szerzej Federalnego Komitetu Otwartego Rynku) jest określanie polityki pieniężnej. Rada Gubernatorów (a szerzej Federalny Komitet Otwartego Rynku) jest uprawniona m.in. do: Ustalania stopy dyskontowej na podstawie propozycji przedkładanych przez okręgowe banki Systemu Rezerwy Federalnej; Wyznaczania w granicach ustalonych przez Ustawę wielkości stopy rezerw obowiązkowych w odniesieniu do wszystkich (bankowych i niebankowych) instytucji depozytowych; Wyrażania zgody na dokonywanie wzajemnych pożyczek między bankami SRF; Określania rodzaju pożyczek udzielanych przez banki SRF. Sprawowania nadzoru bankowego; Określanie wytycznych i nadzorowanie działalności operacyjnej SRF. Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) składa się z siedmiu członków Rady Gubernatorów, prezesa Banku Rezerwy Federalnej Nowego Jorku oraz czterech prezesów banków SRF (wybierani w systemie rotacyjnym). Jest to najważniejsze ogniwo decyzyjnooperacyjne SRF posiada uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących polityki pieniężnej, w tym polityki zakupów i sprzedaży rządowych papierów wartościowych (operacje otwartego rynku) oraz integracji (koordynacji) całokształtu działań SRF, związanych z jej realizacją. Federalna Rada Doradcza (FAC) ciało konsultacyjne, doradcze. Bank Anglii pionier bankowości centralnej na świecie 1694 r. powołanie Banku Anglii (odpowiedź na potrzeby finansowe Anglii na wojnę z Francją) 1826 r. wyodrębnienie departamentu emisyjnego i departamentu bankowego zgodnie z Ustawą The Country Banker's Act 1921 r. zakończenie procesu usuwania z obiegu pieniężnego banknotów emitowanych przez inne banki na obszarze Anglii i Walii W XIX w. i na początku XX ekspansja brytyjska zaowocowała wzrostem znaczenia Banku Anglii na świecie oraz stworzeniem centrum finansowego w Londynie (City) 1946 r. Bank Anglii (BA) został znacjonalizowany (obecnie jedyny właściciel Banku Anglii to Skarb Państwa) 1979 r. nadanie BA szerokich uprawnień nadzorczych względem instytucji depozytowokredytowych na obszarze Zjednoczonego Królestwa 1987 r. (The Banking Act) tzw. Big Bang, czyli powszechna deregulacja rynku finansowego w Anglii, polegająca na zniesieniu licznych ograniczeń oraz eliminacji niesprawnych procedur utrudniających inicjatywę i przepływ kapitałów. Uniwersalizacja angielskiego sektora bankowego r. nowa klasyfikacja banków: detaliczne, hurtowe, rozrachunkowe, zagraniczne, dyskontowe r. The Bank of England Act harmonizacja brytyjskiej bankowości ze standardami UE, nowelizacja statusu i funkcji banku centralnego 2000 r. powołanie superorganu nadzorczego nad wszelkiego rodzaju usługami finansowymi (Urząd ds. Usług Finansowych Financial Services Authority FSA) Podstawowe funkcje i cele Banku Anglii: 1. Utrzymanie stabilności funta szterlinga; 2. Kształtowanie warunków stabilności systemu finansowego; 3. Oddziaływanie na rzecz rozwoju efektywnego i konkurencyjnego rynku finansowego. 4

5 2013 r. podział superorganu nadzoru (jego kompetencje przejął Bank Anglii (głównie Financial Policy Committee), Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority) Obecnie BA ustala bezpośredni cel inflacyjny (uniezależnienie od Ministerstwa Skarbu, w którym ustalono wcześniej poziom stopy redyskontowej) Obecnie największe znaczenie z instrumentów polityki pieniężnej BA mają operacje otwartego rynku (głównie repo i reverse repo) W latach 80-tych zniesiono obowiązek utrzymywania rezerw minimalnych przez banki, nadal natomiast są stosowane odgórne określone relacje między wartością gotówki i płynnych aktywów do wielkości depozytów. Instancje Kierownicze: Rada Administracyjna (Court of Directors) złożona z Gubernatora, wicegubernatora oraz 16 dyrektorów powoływanych przez króla (królową) na wniosek premiera. Nie mogą sprawować funkcji posłów, ministrów bądź urzędników w organach rządowych. Kadencja Gubernatora i wice trwa 5 lat, pozostałych członków 4 lata (co roku wymienia się po 4 dyrektorów). John Maynard Keynes był w latach czterdziestych dyrektorem BA. Do Kompetencji Rady należy wszystko co może być uznane za niezbędne dla utrzymania porządku i zdrowej administracji. Jeśli chodzi o kształtowanie polityki pieniężnej, to rola rady sprowadza się wyłącznie do konsultacji. Komitet Polityki Pieniężnej (nowoutworzone 1997 r. ciało) organ decyzyjny w sprawach polityki pieniężnej 9 osób: Gubernator BA + 4 osoby delegowane przez Ministra Skarbu + 4 osoby z Kadry Banku. W ramach BA działają też liczne zespoły i komitety doradcze. Najważniejszy to Komitet Przeglądu Monetarnego (The Monetary Review Committee). Europejski System Banków Centralnych (ESBC) Europejski Bank Centralny (EBC) + 28 banków centralnych UE (ESBC został ustanowiony Traktatem z Maastricht) Pryncypia ustalone w Traktacie z Maastricht (1992): Uznanie stabilności cen za podstawowy cel polityki pieniężnej; Przestrzeganie zakazu finansowania (kredytowania) wydatków publicznych, w tym deficytu budżetu państwa przez b.c.; Zapewnienie odpowiedniego stopnia niezależności instytucjonalnej i funkcjonalnej b.c. od innych organów państwa. Organy ESBC: Rada Zarządzająca / Rada Prezesów EBC, Zarząd EBC, Rada Ogólna ESBC. ESBC działa zgodnie z zasadami gospodarki wolnorynkowej wspierając swobodny przepływ towarów i usług oraz siły roboczej i kapitału, służący rozwojowi konkurencji i bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów ekonomicznych w skali europejskiej. Zadania (funkcje) Eurosystemu: 1. Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej w ramach UGiW, tak aby zapewnić stabilność cen. 2. Prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do euro, jako jedynego prawnego środka płatniczego w ramach EMU (European Monetary Union). 3. Dokonywanie operacji walutowych zgodnie z zasadami wspólnej polityki pieniężnej. 4. Zarządzanie oficjalnymi rezerwami dewizowymi państwa członkowskich Unii. 5. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania rozliczeń pieniężnych oraz systemu płatności. 6. Gromadzenie informacji statystycznej zarówno od narodowych banków centralnych (NBC), jak i bezpośrednio od instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych w celu dokonywania analiz i ocen sektora finansowego oraz całej gospodarki UGiW, a także otoczenia zewnętrznego. 5

6 Eurosystem, Euroland strefa euro, czyli EBC + 18 b.c. państw, które przystąpiły do UGiW (Unii Gospodarczej i Walutowej, Europejskiej Unii Monetarnej) Slajd 10 Pieniądz wąski (transakcyjny, narrow money) Pieniądz szeroki (broad money) W ramach podejścia transakcyjnego za pieniądz uznaje się wyłącznie tzw. pieniądz gotówkowy oraz stany środków na rachunkach bieżących, stanowiących podstawę do regulowania płatności w trybie natychmiastowym (instrumenty płatnicze: czeki, karty płatnicze, przelewy płatnicze, polecenia zapłaty itp.). W ramach podejścia płynnościowego wychodzi się z założenia, że funkcje pieniądza mogą pełnić różne aktywa, jeśli tylko charakteryzują się odpowiednią płynnością. Największą płynnością odznacza się gotówka i depozyty a'vista, nieco mniejszą depozyty terminowe, mniejszą bony skarbowe i obligacje, jeszcze mniejszą inne papiery wartościowe, najmniejszą tzw. aktywa niefinansowe, np. nieruchomości i samochody. O stopniu rozwoju rynków fin. świadczy istnienie prężnego rynku wtórnego na danego typu aktywa, które można w stosunkowo krótkim czasie bez nadmiernego kosztu zamienić na pieniądz w najbardziej płynnej postaci (wg face value, czyli nominalnej wartości). Przy dokonywaniu wyboru celów pośrednich w formie agregatów monetarnych należy uwzględnić prawidłowość, że rozszerzenie agregatu pieniężnego stanowiącego przedmiot oddziaływania, zmniejsza możliwość jego kształtowania przez bank centralny. W tym sensie największa skuteczność jest możliwa do osiągnięcia w przypadku agregatu M1, mniejsza M2, a najmniejsza M3. Z drugiej jednak strony, b.c. przyjmując jako cel pośredni najwęższy agregat pieniężny M1, zbytnio ogranicza wachlarz czynników monetarnych wpływających na kształtowanie się poziomu cen, które w sposób immanentny uwzględniane są w ramach szerszych agregatów pieniężnych. Pojawia się zatem dylemat: czy celem ma być kształtowanie M1, czy M3. Banki centralne obecnie najchętniej przyjmują za przedmiot oddziaływania agregat pieniężny rzędu trzeciego (M3). Pod bezpośrednią kontrolą b.c. znajduje się wielkość tzw. bazy monetarnej (czyli pieniądza rezerwowego, pieniądza wielkiej mocy), która z tego tytułu uznawana jest za cel operacyjny b.c. w procesie kształtowania i realizacji polityki pieniężnej. Slajd 11 BIS (Bank Rozrachunków Międzynarodowych) założony w 1930 r., najstarsza międzynarodowa instytucja finansowa, centrum międzynarodowej współpracy banków centralnych, skupia 55 banków centralnych (w tym NBP), jest bankiem dla banków centralnych, działa na rzecz wzmocnienia międzynarodowej współpracy monetarnej i finansowej, jest forum dla dyskusji prowadzonych między bankami centralnymi i ważnymi ciałami finansowymi o zasięgu międzynarodowym, a także centrum ekonomicznych, w tym zwłaszcza monetarnych badań. Komitet bazylejski ds. nadzoru bankowego: Członkami Komitetu Bazylejskiego są obecnie: Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a więc kraje o najlepiej rozwiniętych systemach bankowych na świecie. W Komitecie poszczególne państwa reprezentują właściwe banki centralne lub ciała krajowe zajmujące się nadzorem bankowym. 6

7 Komitet Bazylejski ściśle współpracuje z Bankiem Rozliczeń Międzynarodowych (BIS Bank for International Settlements), który jest bankiem banków centralnych oraz największą instytucją tego typu sprzyjającą rozwojowi międzynarodowej współpracy finansowej i monetarnej. Z BISem są związane (tłumaczenie własne): wspomniany już Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (Basel Committee on Banking Supervision), Komitet ds. Systemów Płatności i Rozliczeń (Committee on Payment and Settlement Systems), Komitet ds. Globalnych Systemów Finansowych (Committee on the Global Financial System) i Komitet Rynków (Markets Committee). W ramach komitetów pracują grupy robocze, np. Elektroniczna Grupa Robocza, działająca pod auspicjami Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego). Group of Ten składa się z reprezentantów jedenastu uprzemysłowionych krajów świata: Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Komitet bazylejski został założony przez Group of Ten w 1974 r. Pierwsza dyrektywa bankowa 77/780/EWG w sprawie koordynacji ustaw, regulacji i przepisów administracyjnych, o podejmowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kredytowych. Dzięki niej stworzono podstawy harmonizowania zasad i i warunków licencjonowania banków w skali europejskiej (EWG). Do życia został powołany Bankowy Komitet Doradczy (Banking Advisory Committee) główne zadanie: kształtowanie standardów oraz ocena przestrzegania przez poszczególne państwa niezbędnych wymagań dotyczących płynności finansowej i wypłacalności banków r. uchwalenie Jednolitego Aktu Europejskiego (Single European Act) cel: przyspieszenie integracji europejskiej, budowa nowego ładu ekonomicznego, integracja rynków europejskich. Dzięki Aktowi nastąpiło przyspieszenie rozwoju regulacji bankowych mających służyć tworzeniu jednolitego europejskiego rynku finansowego (takiego, na którym wszystkich obowiązują te same zasady). Druga dyrektywa bankowa: Dyrektywa Rady 89/646/EWG w sprawie koordynacji ustaw, regulacji i przepisów administracyjnych o podejmowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kredytowych. Dyrektywa ta w sposób zasadniczy zmienia ramy prawne działalności bankowej w Unii. Sankcjonuje prawnie zasadę jednej licencji, czyli paszportu europejskiego dla prowadzonej działalności bankowej. Otwiera drogę do modelowania rozwoju bankowości w kierunku bankowości uniwersalnej. Skonsolidowana (koordynacyjna, kodyfikująca) dyrektywa bankowa 2000/12/WE (sui generis konstytucja bankowości europejskiej) w sprawie prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. Określa, jakie warunki musi spełnić instytucja kredytowa, by podjąć i prowadzić działalność depozytowo-kredytową. Definiuje też współczynnik wypłacalności banku oraz limity koncentracji zaangażowań. Instytucja kredytowa: taka, która gromadzi depozyty oraz udziela kredytów. W 2000 r. Komisja Europejska przyjęła Financial Services Action Plan, czyli program stworzenia jednolitego rynku finansowego w UE, cel: zniesienie barier w przepływie i pozyskiwaniu kapitału w ramach UE oraz zwiększenie zaufania inwestorów do instrumentów fin. dostępnych na rynku unijnym. FSAP realizował Strategię lizbońską (UE najbardziej innowacyjną i konkurencyjną gospodarką świata do 2010 r.) Dyrektywy CAD/CRD (Capital Adequacy/Requirement Directives): 2006/48/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności kredytowej przez instytucje kredytowe i 2006/49/WE w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych. Są to dyrektywy wprowadzające do europejskiego porządku prawnego Nową Umowę Kapitałową (NUK, Bazylea II). Slajd 12 7

8 Historia integracji europejskiej np. Etapy integracji gosp. UE: 1. Strefa wolnego handlu (brak ograniczeń taryfowych i pozataryfowych w handlu). 2. Unia celna (wspólna polityka gospodarcza wobec państw trzecich). 3. Wspólny rynek: swobodny przepływ towarów, usług, pracy i kapitału. 4. Unia Gospodarcza i Walutowa: 3 + wspólna waluta, wspólne podatki. 5. Unia polityczna: 4 + wspólna polityka wewnętrzna i bezpieczeństwa. Robert Mundell ojciec euro Strategia lizbońska uczynić gospodarkę UE najbardziej innowacyjną i konkurencyjną gospodarką świata do 2010 r. (cel nieosiągnięty). Wspólna waluta europejska - euro Dlaczego wprowadzono euro: 1. Ucywilizowanie Niemiec (Niemcy po II Wojnie Świtowej szybko odzyskiwały siły m. in. dzięki planowi Marschalla, stały się w krótkim czasie potęgą wydobywczą węgiel i produkcja stali). Nie chciano, by Niemcy ponownie stały się potęgą, której nie dałoby się kontrolować. 2. Strach przed komunizmem (ZSRR). 3. Próba konkurowania z USA. 4. Integracja Europy (UE). 5. Przeniesienie perturbacji między rynkami w UE. 6. Unikanie spekulacji (spekulacyjnego przepływu kapitału) euro odporniejsze na spekulacje niż jakakolwiek waluta narodowa państw członkowskich. 7. Zmniejszenie kosztów transakcyjnych. 8. Uniknięcie dyferencjacji cen (zróżnicowania cen) w różnych krajach członkowskich. Udział w światowym PKB (na 2012 r. za MFW i Bakiem Światowym): UE (28 krajów) ok. 23% USA ok. 22,5%, Chiny ok. 11,5% Japonia ok. 8,5%; Niemcy ok. 5%, Francja, Wielka Brytania po ok. 3,5%. Slajd 13 Banki wciąż ważne, jako jedyne mogą kreować pieniądz. Pośrednictwo finansowe wrzący tygiel. Oblicze pośrednictwa finansowego, przy niezmienności pełnionych funkcji, podlega obecnie dużym przeobrażeniom. Slajd 14 Jaworski rozdział 2, s: 67-75, autor: Zofia Zawadzka Liberalizacja Big Bang (1987 zniesienie tradycyjnych rozgraniczeń sfer działalności między różnymi uczestnikami rynku fin.) w Wielkiej Brytanii i Gramm-Leach-Bliley Act (Financial Services Modernization Act of 1999) w USA; Efekt: grupy bankowe, supermarkety fin., bankowość uniwersalna. Reregulacja wyrazem jest NUK (trzy filary: minimalne wymogi kapitałowe, badanie nadzorcze adekwatności kapitałowej, dyscyplina rynkowa) i Bazylea III. Deregulacja znoszenie i zmniejszanie liczby regulacji wpływających na strukturę sektora: regulacje dotyczące funkcjonalnego oddzielenia poszczególnych rodzajów instytucji, regulacje określające warunki uzyskania licencji, regulacje ograniczające dostęp do rynku krajowego instytucji i inwestorów zagr., liberalizacja przepływów kapitałowych. 8

9 Deregulacja zmniejszenie regulacji wpływających na prowadzenie działalności gosp.: regulacje dot. wysokości oprocentowania depozytów i kredytów oraz wysokości opłat i prowizji, kontyngenty kredytowe, wysokość rezerwy obow., przepisy dot. prania brudnych pieniędzy. Reregulacja normy ostrożnościowe (ochrona depozytów), wymogi kapitałowe, ograniczenia w strukturze akcjonariuszy, wysokość współczynnika adekwatności kapitałowej. Efekt : zaostrzona walka o klienta, całe multum pośredników fin. walczy o klientów (zarówno krajowych pośredników jak i zagr.) Dezintermediacja (odpośredniczenie): Wzmożona konkurencja w sektorze pośrednictwa finansowego, jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne przedsiębiorstwa parabankowe, domeny działania poszczególnych pośredników fin. przenikają się (bancassurance, holdingi fin. i grupy bankowe skupiające działalność funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń itp.). Banki są zmuszone tworzyć grupy bankowe. Nadal jednak grają pierwsze skrzypce w pośrednictwie. Coraz łatwiej jest jednak finansować się bezpośrednio na rynku i stąd sekurytyzacja w szerokim sensie. Sekurytyzacja finansowanie się bezpośrednio na rynkach fin. za pośrednictwem emitowanych pap. wartościowych (względnie instrumentów fin.). Rynki są coraz większe, bardziej rozwinięte, działają 24h na dobę, systemy tradingowie zyskują na efektywności, zwiększa się transparentność rynków i ich płynność, niestety wzrasta też zmienność cen (volatility) pap. wart., czyli wzrastają wahania na rynku pap. wart., wahania kursów walutowych i stóp procentowych. Obecnie obroty kapitałowe przekraczają ponad dwudziestokrotnie obroty towarowe. Efekty sieci, efekty skali. Banki będąc świadome sekurytyzacji w sensie szerokim same zaczęły stosować jej odmianę, czyli sekurytyzację w sensie wąskim (asset backed securities). W efekcie coraz więcej zarabiają na prowizjach i opłatach, coraz mniej na tradycyjnym spreadzie odsetkowym, minimalizują też ryzyko kredytowe. Internet ludzie mogą komunikować się w skali globalnej, mają łatwiejszy dostęp do informacji, chcą też zawierać transakcje handlowe na odległość, kupować i sprzedawać; wiele z towarów, które niegdyś nie były płynne, na powrót zyskuje tę cechę platformy typu Allegro, ebay itp. Można np. kupić starą książkę. Rośnie ryzyko operacyjne, prawne i reputacji. Groźba efektu domina (za pośrednictwem netu info rozprzestrzenia się z szybkością błyskawicy, jeden bank pada, wiedzą o tym wszyscy, groźba paniki jest zatem o wiele większa). Dzięki głębszym i silniejszym rynkom fin. można jednak lepiej zarządzać tradycyjnymi ryzykami (kredytowym, st. proc., rynkowym, płynności itp.). Większa jest bowiem płynność rynków i ich stopień rozwoju (derywaty itp.). Globalizacja oznacza swobodny przepływ towarów, usług i ludzi i kapitału bez jakichkolwiek barier (tak geograficznych, jak i innych). Kardynalne znaczenie ma swobodny przepływ kapitału. Należy pamiętać, że podstawowym skutkiem globalizacji jest pojawienie się pojęcia świata jako globalnej wioski. Internacjonalizacja proces wychodzenia poza ramy rynku krajowego, zdobywanie rynków zagranicznych Globalizacja zacieranie się granic między rynkami, jeden wielki rynek (brak rynków krajowych i zagranicznych). Kapitał płynie z miejsc nadwyżek do miejsc niedoborów, efektywne wykorzystanie zasobów w skali światowej, produkcja tam gdzie najtaniej itp. Elektronizacja finansów dematerializacja pieniądza, elektronizacja rynków fin., multichanelling (wielokanałowość) w bankach, nowe produkty bankowe (np. cash pooling, quick money w Inteligo, karty wirtualne itp.) Stiglitz globalizacja może być zdehumanizowana (w "Globalizacja") 9

10 Schumpeter kreatywna destrukcja (cykl życia produktów bardzo się skraca, innowacje nonstop, kolejne rozwiązania wypierają poprzednie). Taki jest skutek elektronizacji finansów, a przede wszystkim postępu technologicznego. Procesy liberalizacji i globalizacji oraz postęp technologiczny wpłynęły na przemiany w poszczególnych krajach i zaostrzyły konkurencję. Dostosowywanie się do coraz silniejszej konkurencji odbywa się m.in. przez procesy konsolidacji i koncentracji kapitału. Świadczą o tym zachodzące z dużym nasileniem procesy fuzji i przejęć. Globalizacja i rosnąca współzależność rynków niosą wiele szans i zagrożeń. Do korzyści trzeba zaliczyć możliwości działania na szerszym i głębszym rynku, a także większą przejrzystość rynku i możliwość porównania warunków na różnych rynkach. Liberalizacja i globalizacja stanowią szansę przyspieszenia wzrostu gospodarczego, rozwoju sektora finansów, zwiększenie międzynarodowej konkurencji, a więc wzrost dobrobytu światowego. Rzadziej zwraca się uwagę na ujemne skutki. Argumenty przeciwko globalizacji często dotyczą ograniczenia suwerenności kraju, dodatkowych trudności w prowadzeniu polityki pieniężnej i fiskalnej. W wyniku umiędzynarodowienia rynków fin. kraje stają się bardziej podatne na zewnętrzne kryzysy fin. Zagrożeniem dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego może być gwałtowne wycofanie inwestorów z kraju, w którym pojawiają się symptomy kryzysu. Dodatkowym zagrożeniem jest skłonność inwestorów do uogólnień regionalnych, kiedy to trendy w jednym kraju są ekstrapolowane na jego sąsiadów (efekt typu spillover). Wzrasta rola kapitału spekulacyjnego. Vide niżej: W 1988 rząd Margaret Thatcher zdecydował się związać funta z marką niemiecką, a w 1990 włączono go do systemu ERM z kursem do niemieckiej marki na poziomie około 2,90 DEM/GBP. Już w 1992 funt został zmuszony do opuszczenia systemu po tzw. czarnej środzie (16 września) kiedy to grupa spekulantów z Georgem Sorosem na czele przeprowadziła spekulacyjny atak na funta, który Sorosowi przyniósł zysk przeszło miliarda dolarów, a funtowi spadek wartości o 25% w ciągu kilku dni. Soros nagle stał się znany 22 września 1992 roku, gdy uważając, że funt szterling jest przewartościowany, dokonał spekulacji przeciw tej walucie. W wyniku tego, Bank Anglii był zmuszony wycofać walutę z mechanizmu wymiany walut, a Soros zarobił około jednego miliarda dolarów. Został nazwany człowiekiem, który złamał Bank Anglii. W roku 1997 w podobnej sytuacji w trakcie azjatyckiego kryzysu finansowego malezyjski premier oskarżył Sorosa o spowodowanie załamania waluty malezyjskiej. Obecnie żaden rząd (nawet USA) nie jest w stanie przeciwstawić się consensusowi traderów walutowych. Przekonał się o tym Carter w latach Także France's Mitterand w 1983 r. musiał zrezygnować ze swojej polityki interwencyjno-stymulacyjnej po zmasowanym ataku na Franka. Kwiatkowski uczenie się ponad podwójną pętlą - per analogiam do Blue Ocean Strategy Blue Ocean Strategy (twórcy: Chan Kim i Renee Mauborgne) - Strategia błękitnego oceanu: Stwórz nowy rynek, na którym nie ma bezpośredniej konkurencji, Twórz i zaspokajaj nowe potrzeby, Inwestycja nie oznacza wzrostu wydatków, Zintegruj system firmowy tak, by był zorientowany na niskie koszty i wyróżniający się na tle konkurencji. Strategia czerwonego oceanu: Rywalizuj na już istniejącym rynku, Koncentruj się na pokonaniu konkurencji, 10

11 Eksploatuj już istniejący popyt, Każda inwestycja łączy się z wysokimi kosztami. Przykłady w bankowości i pośrednictwie fin.: mbank, Lukas Bank, PayPal. 11

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ROK AKADEMICKI 2007/2008 DR ROBERT HUTERSKI INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ZARYS WYKŁADÓW DO PRZEDMIOTU 1. POWSTANIE PIENIĄDZA I BANKÓW CENTRALNYCH pieniądz pojawił się i rozwinął głównie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H EURO PEJSK I BANK CENTRALNY E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H SPIS TREŚCI 2 Przedmowa prezesa Europejskiego Banku Centralnego 3 1. Droga do unii gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań Listopad 2000 Witold Rutkowski Informacja Nr 753 Tekst

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011

Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011 wydawany na zlecenie Związku Banków Polskich ISSN 2080-878X Warszawa, kwiecień 2012 r. WYDAWCA: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A,

Bardziej szczegółowo

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Jedna waluta dla jednej Europy Droga do euro

Jedna waluta dla jednej Europy Droga do euro Jedna waluta dla jednej Europy Droga do euro Sprawy gospodarcze ifi n a nsowe Spis treści Czym jest unia gospodarcza i walutowa...1 Droga do unii gospodarczej i walutowej: 1957 1999...2 Wprowadzenie euro:

Bardziej szczegółowo

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki 23 lipca 2014 r. Wysoka Izbo, Wzorem lat ubiegłych przesłałem Wysokiej Izbie Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X

BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2014 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 5/2015 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X

RAPORT BANKI. przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X RAPORT o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2013 przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich 4/2014 ISSN 2080-878X Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Prezesa NBP prof. Marka Belki w Sejmie RP - 26 lipca 2011r.

Przemówienie Prezesa NBP prof. Marka Belki w Sejmie RP - 26 lipca 2011r. Przemówienie Prezesa NBP prof. Marka Belki w Sejmie RP - 26 lipca 2011r. Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Jako prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej mam zaszczyt przedłożyć

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY I RYNKI FINANSOWE W POLSCE A EURO

SYSTEM BANKOWY I RYNKI FINANSOWE W POLSCE A EURO Elżbieta Chrabonszczewska Katedra Tinansów ^Międzynarodowych SYSTEM BANKOWY I RYNKI FINANSOWE W POLSCE A EURO Wprowadzenie Wzrost współzależności rynków finansowych wynikający z globalizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 Ewelina Bucior Nr albumu: 05/2015 Wpływ unii bankowej na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo