Fakty dotyczące gospodarek w średniowieczu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fakty dotyczące gospodarek w średniowieczu"

Transkrypt

1 Fakty dotyczące gospodarek w średniowieczu Rynki wciąż nie odgrywają zbyt istotnej roli; społeczeostwa organizowane przez tradycję, siłę, zwyczaj Gospodarki oparte na rolnictwie; bardzo ograniczona rola handlu, rzemieślnictwa itp. Feudalizm: społeczeostwa oparte na 4 klasach (chłopi, właściciele ziemscy, kościół, król) Ziemia własnością kościoła lub króla Chłopi przywiązani do ziemi, za jej użytkowanie odpłacają pracą, później pieniędzmi

2 Scholastycyzm myśl ekonomiczna średniowiecza Scholastycyzm filozofia chrześcijaoska w wiekach średnich próbująca pogodzid religię z rozumem; często jednak odwołująca się do dogmatów i autorytetu Scholastycy Uczeni mnisi, stworzyli podstawy teologii katolickiej Najwybitniejszy święty Tomasz z Akwinu (XIII w. n.e.) Byli głównie teologami, filozofami i jako tacy nie tyle starali się wyjaśnid zjawiska ekonomiczne co raczej sformułowad oceny zjawisk gospodarczych zgodne z dogmatami religijnymi

3 Św. Tomasz z Akwinu XIII w. n.e. Suma teologiczna, ok Podstawowe idee ekonomiczne: 1. własnośd prywatna nie jest sprzeczna z religią Naturalna jest własnośd wspólna, ale własnośd prywatna stanowi rozszerzenie prawa naturalnego nie jest z nim sprzeczna 2. Czym jest cena sprawiedliwa? Cena zgodna z wymogami sprawiedliwości komutatywnej?

4 Akwinata o cenie sprawiedliwej Pochodzenie (Rzym) i sens pojęcia Etyczny charakter ceny sprawiedliwej Jaka jest cena sprawiedliwa wg Tomasza z A.? Trudno o jednoznaczną odpowiedź: Ekwiwalentna kosztowi pracy włożonemu w dobro Ekwiwalentna kosztowi produkcji dobra Ekwiwalentna użyteczności dobra Równa cenie rynkowej dobra Ale brak teorii wyjaśniającej ceny rynkowe Potępia pożyczanie pieniędzy na procent

5 Późna ekonomia przedklasyczna (ok ) Merkantylizm (XVI-XVIII w.) Fizjokratyzm (ok ok. 1790) Ogólna charakterystyka epoki: Wzrost aktywności gospodarczej Wyraźnie rosnąca rola rynków, handlu, sektora rzemieślniczego, bankowości Wciąż jednak społeczeostwa agrarne, rolnictwo dominujące Myśl ekonomiczna ewoluuje od pojedynczych aplikacji do bardziej złożonych wizji gospodarki

6 Merkantylizm (XVI-XVIII w.) Bardzo zróżnicowany wewnętrznie kierunek Idee merkantylistyczne pojawiły się we wszystkich krajach Europy Merkantyliści byli głównie biznesmenami, bankierami, kupcami itp. Skupiali się na problemach ekonomicznych związanych z własnymi prywatnymi interesami (brak obiektywnej analizy gospodarki) Ogromny wzrost liczby i jakości prac z zakresu literatury ekonomicznej

7 Główne idee merkantylistyczne, c.d. Najważniejsza idea w polityce gospodarczej nacisk na utrzymanie dodatniego salda bilansu handlowego (export import >0) Dodatnie saldo bilansu handlowego było dla wielu z nich wyznacznikiem bogactwa kraju Dlatego popierali eksport, a zniechęcali do importu towarów poprzez nakładanie ceł, ograniczeo, zakazów Ponadto, twierdzili, że rząd powinien stymulowad krajową produkcję interweniując zwłaszcza w sektorach produkujących na eksport

8 Główne idee merkantylistyczne Bardzo zróżnicowane spojrzenie na problemy ekonomicznej Brak systematycznych, ogólnych traktatów Główny problem gospodarczy: znalezienie najlepszej polityki gospodarczej dla bogactwa i potęgi kraju Zakładali, że całkowite bogactwo świata jest skooczone i stałe (gra o sumie 0) Celem działalności gospodarczej produkcja (nie konsumpcja jak jest obecnie) Najczęściej, chod nie wszyscy, utożsamiali bogactwo kraju z całkowitą produkcją kraju

9 Główne idee merkantylistyczne, c.d. Zachęcali do zwiększania produkcji oraz eksportu, a także do zmniejszania importu i konsumpcji krajowej Naciskali na niskie płace w rolnictwie i sektorze rzemieślniczym by mied przewagę konkurencyjną w handlu zagr. Płace powinny byd na poziomie minimum przetrwania wyższe płace prowadzą do spadku podaży pracy i spadku produkcji Zatem w sumie proponowali politykę skutkującą ubóstwem szerokich mas społecznych

10 Thomas Mun, England s Treasure by Foreign Trade, 1664 Klasyczny przykład angielskiego merkantylizmu Bogactwo kraju = zasób cennych metali Argumentacja na rzecz dodatniego salda bilansu handlowego Odrzuca niektóre prymitywne idee wczesnych merkantylistów dopuszcza import tanich surowców, by po przetworzeniu w kraju zaoferowad korzystny import Ważne jest by mied dodatni bilans handlowy z resztą świata, nie z każdym poszczególnym krajem

11 Dlaczego merkantyliści argumentowali na rzecz dodatniego bilansu handlowego? 1. Wcześni merkantyliści (bulioniści) definiowali bogactwo kraju jako zasób szlachetnego kruszcu w posiadaniu kraju bulionu (złota, srebra) Dodatni bilans handlu zagr. prowadzi zaś do napływu pieniądza kruszcowego. 2. Późniejsi merkantyliści utożsamiali bogactwo kraju z całkowitą produkcją kraju. Według nich głównym determinantem poziomu produkcji była wielkośd podaży pieniądza. Stąd dodatnie saldo bilansu handlowego powodowad miało wzrost produkcji i tym samym bogactwa.

12 David Hume ( ), Political Discourses, 1752 Wybitny filozof szkocki i ekonomista Pół-merkantylista, na poły ekonomista klasyczny Podzielał wiarę merkantylistów w pieniężną teorię wzrostu gospodarczego wzrost podaży pieniądza poniesie trwale poziom realnego dochodu (produkcji) Z drugiej strony sformułował potężny i przekonujący argument przeciwko polityce gospodarczej merkantylistów: Cenowy mechanizm przepływu pieniądza kruszcowego

13 Cenowy mechanizm przepływu pieniądza kruszcowego D. Hume a Dodatnie saldo bilansu handlowego (E>I) np. Anglii prowadzi do napływu pieniądza kruszcowego, co ponosi poziom cen krajowych Powoduje to wzrost cen dóbr eksportowych, zatem eksport Anglii spadnie a import wzrośnie (relacja cen krajowych do zagranicznych pogorszyła się) Tendencja przeciwna zajdzie w kraju z początkowo ujemnym saldem bilansu handlowego W koocu bilanse handlowe wszystkich krajów wyrównają się (E=I) Polityka utrzymywania dodatniego salda jest w długim okresie niewykonalna; merkantylizm upada

14 Teoretyczne osiągnięcia merkantylistów Odkrycie, że gospodarkę można badad w kategoriach bardziej obiektywnych, pozbawionych kurateli etyki, religii itd. Rozumienie, że interwencja paostwa jest ograniczona przez prawa ekonomiczne Implicite rozumieli takie prawa ekonomiczne jak prawo popytu i podaży Implicite używali pojęcia homo oeconomicus Rozpoznawali niektóre błędy w analizie poprzedników, ale Żaden z nich nie stworzył pełnego traktatu teoretycznego wyjaśniającego działanie ryków i gosp. w skali makro

15 Fizjokratyzm (ok ok. 1790) Krótkotrwały ruch Znaczący wpływ na późniejszą myśl ekonomiczną Pierwsza szkoła myślenia ekonomicznego w historii Działała tylko we Francji Krótki okres trwania Lider intelektualny: Francois Quesnay ( ) Quesnay był lekarzem na dworze króla Francji Używał analogii między ekonomią a gospodarką (np. cyrkulacja krwi a cyrkulacja pieniądza)

16 Fizjokratyzm Fizjokratyzm = władza natury (physis = natura; kratos = władza) Pojęcia porządku naturalnego i porządku pozytywnego Porządek naturalny = zbiór obiektywnych i dobroczynnych reguł, stworzonych przez Boga, które rządzą społ. i gospodarką: Prawo do nabywania własności przez pracę Prawo do kierowania się własną korzyścią Prawo do życia Obowiązek respektowania cudzej własności Prawo do dobrowolnej wymiany, itd.

17 Fizjokratyzm Porządek pozytywny = ludzka legislacja Aby społ. funkcjonowało najlepiej porządek pozytywny powinien odpowiadad naturalnemu Ekonomia fizjokratów odpowiadała na podstawowe problemy ekonomiczne 18-wiecznej Francji Niedorozwój gospodarczy (stara technologia produkcji w rolnictwie) Poważne problemy finansowe i gospodarcze (głód, wysokie wydatki miltarne) Szeroko rozpowszechniony interwencjonizm paostwa (merkantylizm): ustalanie cen regulowanych, duża liczba podatków, bezpośrednie ingerencje w proces produkcji)

18 Fizjokratyzm teoria Jedynym źródłem bogactwa jest rolnictwo Produkt czysty (netto) = nadwyżka w rolnictwie ponad koszty produkcji Powstaje tylko w rolnictwie, jest wynikiem naturalnej produktywności natury Inne sektory gospodarki (handel, rzemieślnictwo) są jałowe nie dają produktu netto Nie oznacza to, że są nieprzydatne podtrzymują np. obieg zasobów w gospodarce Teoria fizjokratów przedstawiona została w dziele F. Quesnaya, Tablica ekonomiczna, 1758

19 Fizjokratyzm - teoria Głównym osiągnięciem fizjokratów jest prosty model makroekonomiczny gospodarki, pokazujący zależności między sektorami, przepływ dochodów między nimi Pokazuje potrzebę istnienia różnych grup społecznych, ich współzależnośd Pierwszy, bardzo prosty, abstrakcyjny model gospodarki (nie zawiera wymiany zagranicznej, rządu) Do dziś używa się podobnych idei, oczywiście bardziej złożonych

20 Założenia: Tablica ekonomiczna F. Quesnaya Wartośd produkcji rolniczej = 5 milionów Koszty produkcji w rolnictwie = 3 m. z czego 2 m. płace, a 1 m. koszt zużytych narzędzi itp. Produkt netto = 2 m.

21 Tablica ekonomiczna Quesnaya wersja uproszczona Rolnicy Właściciele ziemscy Rzemieślnicy (klasa jałowa) A D E 2 B C 1 1

22

23 Wnioski z tablicy ekonomicznej Współzależnośd sektorów gospodarczych (klas społecznych) Powstanie i obieg produktu czystego Przepływ dochodu między sektorami gospodarki

24 Polityka gospodarcza fizjokratów Konkurencja prowadzi do najniższych cen Wszystkie podatki obciążają ziemię, bo tylko tam powstają dochody Stąd powinien byd tylko jeden podatek nałożony na produkt czysty Gospodarka jest w dużej mierze systemem samoregulującym się Polityka leseferyzmu wolności gospodarowania (hasło fizjokratów: laissez-faire, laissez-passer) Znieśd merkantylistyczne regulacje

E K O N O M I A. Zarys podstawowych problemów ZENON STACHOWIAK

E K O N O M I A. Zarys podstawowych problemów ZENON STACHOWIAK A K A D E M I A O B R O N Y N A R O D O W E J I N S T U T B A D A Ń S Y S T E M O W Y C H P A N WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA, MARKETINGU I TELEINFORMATYKI E K O N O M I A Zarys podstawowych problemów ZENON

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Marcin Otorowski grupa 343, numer studenta: 140440 marcin@otorowski.com Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Praca zaliczeniowa na przedmiot Historia Myśli Ekonomicznej, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz Projekt okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key Text Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ Merkantylizm XV/XVI w., Hiszpania, Francja, Anglia, Włochy Ideologia

Bardziej szczegółowo

John Hales, Thomas Mun, Josiak Child, Juan de Mariana, Jerome de Ustariz, Bernardo de Ulloa, Geminiano Montanari. Merkantylizm

John Hales, Thomas Mun, Josiak Child, Juan de Mariana, Jerome de Ustariz, Bernardo de Ulloa, Geminiano Montanari. Merkantylizm Maria Kocot * Wymiana międzynarodowa, w jej ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów badawczych wchodzących w zakres szeroko rozumianych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Łukasz Goryszewski Style konsumpcji polskiej klasy wyższej Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Kurczewskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Kurs online wprowadzenie do feministycznej krytyki ekonomii www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny

Kurs online wprowadzenie do feministycznej krytyki ekonomii www.ekologiasztuka.pl/think.tank.feministyczny Ewa Charkiewicz Przegląd debat Część 1. Ekonomia i relacje płci. Historia dyskursu w feministycznym zarysie Część 2. Ekonomia feministyczna: konteksty, krytyka głównego nurtu, interwencje, nowe projekty

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI Ul. Wiązana 22L, 04-680 Warszawa www.instytut.info Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce Ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8,

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Historia libertarianizmu

Historia libertarianizmu Historia libertarianizmu W pewnym sensie, zawsze są i były tylko dwie filozofie polityczne: wolność i władza. Albo ludzie powinni być wolni, aby żyć swoim własnym życiem, według własnego uznania, tak długo,

Bardziej szczegółowo

Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza

Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Murray N. Rothbard Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? Jak odzyskać stracone pieniądze? Tłumaczenie: Witold

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Bibliografia Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003 Beksiak J. red., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Zofia Dach, Mikroekonomia, Kraków 2002 I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1. Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1

Potrzeba istnienia ładu w gospodarce rynkowej 1 Artykuł dotyczy wypowiedzi autora do publikacji po seminarium: pt. Ustrojowe przesłanki myślenia strategicznego, w dniu 30 marca 2015. Autor tekstu: Dr Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Potrzeba

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Strona 1 z 129 UNIWESYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE WYDZIAŁ EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Bartłomiej Podolski ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Praca

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie Wydawca: Joanna Perzyńska Redaktor merytoryczny: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: Mark Evans/iStockphoto.com Recenzent: prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Bardziej szczegółowo

RAPORT KIERUNKI 2013. POZYTYWNE SZOKI GOSPODARCZE? POWSTAJE WE WSPÓŁPRACY BANKU DNB NORD POLSKA I DELOITTE

RAPORT KIERUNKI 2013. POZYTYWNE SZOKI GOSPODARCZE? POWSTAJE WE WSPÓŁPRACY BANKU DNB NORD POLSKA I DELOITTE RAPORT KIERUNKI 213. POZYTYWNE SZOKI GOSPODARCZE? POWSTAJE WE WSPÓŁPRACY BANKU DNB NORD POLSKA I DELOITTE Bank DnB NORD Polska S.A. member of SIPIS TREŚCI Wstęp 5 CO KRYZYS W CHINACH MOŻE OZNACZAĆ DLA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w marketingowej orientacji przedsiębiorstw przemysłowych w dobie postępującej globalizacji

Zmiany w marketingowej orientacji przedsiębiorstw przemysłowych w dobie postępującej globalizacji P RACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁ U Nr 12 WARSZAWA KRAKÓW 2009 RADOSŁAW REPETOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków Zmiany w marketingowej orientacji przedsiębiorstw przemysłowych w dobie postępującej globalizacji

Bardziej szczegółowo

Dariusz Fatuła RYNEK JAKO SPOŁECZNY MECHANIZM WYMIANY DÓBR I USŁUG

Dariusz Fatuła RYNEK JAKO SPOŁECZNY MECHANIZM WYMIANY DÓBR I USŁUG Państwo i Społeczeństwo 2011 (XI) nr 2 Dariusz Fatuła RYNEK JAKO SPOŁECZNY MECHANIZM WYMIANY DÓBR I USŁUG Słowa kluczowe: rynek, mechanizm rynkowy, podaż, popyt, marketing, społeczeństwo MARKET AS A SOCIAL

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Fiedor

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Fiedor Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Fiedor Copyright by Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo