Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii"

Transkrypt

1 Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (-)78 9 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (-)78 71 Świat: Wpływ makroekonomiczny i rynkowy zakończenia złagodzenia ilościowego Rezerwa Federalna zamierza zakończyć program zakupów aktywów na dużą skalę, znany również jako złagodzenie ilościowe, pod koniec czerwca po zwiększeniu swojego bilansu do kwoty około,8 bln USD. Inwestorzy są podzieleni co do wpływu, jaki to wydarzenie będzie miało na gospodarkę i rynki. Niektórzy z nich wieszczą powrót recesji i bessę na rynku ryzykownych klas aktywów. Naszym zdaniem wpływ makroekonomiczny drugiej rundy złagodzenia ilościowego jest ograniczony, a jego głównym skutkiem jest zwiększenie poziomu nadmiernych rezerw w systemie bankowym. Mnożnik kredytowy spadł, ponieważ banki nie przeznaczały zwiększonych rezerw na kredyty dla sektora prywatnego, co ograniczyło wpływ tych kroków na działalność gospodarczą. Z tego punktu widzenia zakończenie złagodzenia ilościowego nie powinno zatrzymać ożywienia gospodarczego. Niemniej jednak, podczas gdy trudno jest odizolować te skutki, złagodzenie ilościowe miało prawdopodobnie negatywny wpływ na oprocentowanie amerykańskich obligacji skarbowych i kurs dolara amerykańskiego, zachęcając jednocześnie do zmian struktury portfeli na rzecz gospodarek wschodzących i towarów. Zakończenie złagodzenia ilościowego może odwrócić te tendencje i doprowadzić do większej zmienności ryzykownych klas aktywów na skutek wzrostu oprocentowania amerykańskich obligacji skarbowych i umocnienia dolara amerykańskiego. W dłuższej perspektywie skutki średnioterminowe nie będą znane dopóki nie zakończy się złagodzenie ilościowe i bilans Fed nie powróci do normalnych wartości. Jednocześnie obecne będą obawy o możliwe skutki inflacyjne tych działań. Wielka Brytania: Iluzja i złudzenie pieniądza Mijają kolejne kwartały, a Bank Anglii wydał kolejne ostrzeżenie, że Wielka Brytania będzie musiała wytrzymać kolejny atak tymczasowej inflacji. Utrzymywanie stóp procentowych na rekordowo niskich poziomach jest przez niektórych uważane za jedyne działanie mające na celu poprawę sytuacji finansowej zarówno gospodarstw domowych, jak i państwa. Jednocześnie pociąga to za sobą koszty w postaci wyższej inflacji, co według niektórych członków komitetu polityki pieniężnej, jest akceptowalną ceną takiej polityki. Iluzja pieniądza może być przyczyną utrzymywania się wysokich wskaźników sprzedaży detalicznej, chociaż biorąc pod uwagę wielkość przeprowadzonej dotąd redukcji zadłużenia, gospodarstwa domowe mogą być w stanie zmniejszyć stopę oszczędzania i zwiększyć wydatki. Bank Anglii gra w niebezpieczną grę, utrzymując stopy procentowe na rekordowo niskich poziomach. Częste niedoszacowywanie inflacji przez Bank połączone z niefortunnymi decyzjami stawia poważny znak zapytania co do zdolności, a być może chęci, osiągnięcia celu inflacyjnego. Więksi cynicy wątpią w ogóle w niezależność Banku. Może to wywołać wzrost stabilnych obecnie oczekiwań inflacyjnych, co z kolei doprowadzi do dłuższego okresu zwiększonej inflacji w Wielkiej Brytanii, a być może nawet do stagflacji. Wykres Aktywa Rezerwy Federalnej ogółem Źródło: Rezerwa Federalna, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r..

2 Świat Koniec złagodzenia ilościowego w czerwcu Znaczne różnice opinii dotyczących jego skutków Głównym skutkiem jest wzrost rezerw bankowych, nie akcja kredytowa Wpływ makroekonomiczny i rynkowy zakończenia złagodzenia ilościowego Pod koniec czerwca Rezerwa Federalna zakończy kontrowersyjny program drukowania pieniędzy i kupowania amerykańskich obligacji skarbowych znany bardziej oficjalnie jako program zakupów aktywów na dużą skalę lub złagodzenie ilościowe. Druga runda złagodzenia ilościowego zwiększy bilans Fed o mld USD. Jest ona kontynuacją pierwszej rundy, która rozpoczęła się w 8 roku. Działania te doprowadziły do tego, że amerykański bank centralny posiada obecnie około,8 bln USD w amerykańskich obligacjach skarbowych i papierach wartościowych opartych na hipotekach (patrz wykres na pierwszej stronie). Inwestorzy są podzieleni co do tego, jaki wpływ na gospodarkę i rynki będzie miało zakończenie zakupów tych papierów wartościowych. Istnieje pogląd, że złagodzenie ilościowe miało niewielki wpływ na te dwa obszary i że zakończenie tej polityki będzie bez znaczenia. Inni uważają natomiast, że działania Fed mają kluczowe znaczenie w stymulowaniu ożywienia gospodarki i rynków finansowych, w związku z czym zakończenie programu będzie miało bardzo negatywny wpływ na gospodarkę i rynki. Oczywiście bezpośredni wpływ złagodzenia ilościowego na gospodarkę wydaje się być ograniczony, ponieważ pieniądz wygenerowany przez działania Fed został zablokowany w systemie bankowym. Nastąpił gwałtowny wzrost rezerw banków, ale środki te nie zostały przeznaczone na kredyty dla podmiotów działających w realnej gospodarce. Sektor prywatny nadal redukuje zadłużenie, przez co wpływ na wzrost ilości środków pieniężnych i dochodu narodowego był ograniczony. Prędkość obiegu pieniądza i mnożnik kreacji pieniądza mocno spadły (wykres 1). Ta sytuacja może ulec zmianie w przyszłości. Wrócimy do tej kwestii później. Wykres 1. Mnożnik kreacji pieniądza w Stanach Zjednoczonych Mnożnik kreacji pieniądza (M/M) Źródło: Thompson Datastream, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. Okazuje się jednak, że złagodzenie ilościowe ma także skutki pośrednie. Na przykład pierwsza runda miała na celu odblokowanie rynków kredytowych, które doświadczyły znacznego wzrostu emisji papierów dłużnych. Spółki mogły omijać system bankowy i zwracać się bezpośrednio do inwestorów, którzy byli skłonni przekazać oprocentowane środki.

3 Rynki kredytowe przejęły pałeczkę, ale nie mogą sobie poradzić z brakiem akcji kredytowej Oprocentowanie obligacji skarbowych wzrosło od momentu rozpoczęcia drugiej rundy złagodzenia ilościowego Wydaje się, że złagodzenie ilościowe osłabiło dolara amerykańskiego Gdy dołożymy do tego niski poziom krótkookresowych stóp procentowych, okaże się, że przedsiębiorstwa amerykańskie znalazły się w bardzo korzystnych warunkach. Na przykład spółka Walmart zaoferowała inwestorom oprocentowanie w wysokości jedynie,7% za -letnie papiery wartościowe wyemitowane pod koniec zeszłego roku. Inne przedsiębiorstwa zachowywały się podobnie. Również europejskie przedsiębiorstwa wyemitowały rekordowo dużo papierów dłużnych. W związku z tym, nie wydaje się, aby załamanie się mnożnika kreacji pieniądza miało znaczenie, ponieważ przedsiębiorstwa nadal są w stanie pozyskiwać kapitał. Całkowity poziom kapitału dostarczanego do gospodarki pozostaje jednak niski, nawet jeśli uwzględni się rynki kredytowe, które wypełniają część niszy. Główną przyczyną tego zjawiska jest fakt, że gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie wykorzystać tego kanału i wciąż są zależne od banków. Najistotniejszym punktem dyskusji na temat skutków złagodzenia ilościowego jest kwestia wpływu tej polityki na rynki. Zgodnie z teorią duże zakupy obligacji przez Fed powinny doprowadzić do spadku ich oprocentowania. Szacunki empiryczne wskazują, że ogłoszony zakup długoterminowych obligacji skarbowych za kwotę mld USD powinien przełożyć się na spadek oprocentowania 1-letnich obligacji skarbowych o punktów bazowych 1. Obserwując jednak zachowanie obligacji skarbowych, trudno dostrzec bezpośredni efekt. W momencie ogłoszenia drugiej rundy złagodzenia ilościowego w listopadzie zeszłego roku oprocentowanie 1-letnich amerykańskich obligacji skarbowych było niższe niż obecnie (patrz wykres ). Wykres. Oprocentowanie 1-letnich amerykańskich obligacji państwowych %,8,7,,,,,,1,,9,8,7,, 1 sierpnia: reinwestycje dotyczące papierów wartościowych opartych na hipotekach, listopada: ogłoszenie zakupów, 7 sierpnia: spotkanie w Jackson Hole obligacji zamiennych na kwotę mld USD, Źródło: Thompson Datastream, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. Oczywiście nie wiadomo, jaki byłby poziom oprocentowania, gdyby Fed nie przeprowadził zakupów, ponieważ nie wszystkie parametry pozostawały niezmienione. Na przykład przed rozpoczęciem drugiej rundy złagodzenia ilościowego pojawiły się oznaki poprawy sytuacji w gospodarce amerykańskiej. Ponadto rynki zdyskontowały wprowadzenie programu. Bardziej czytelny efekt wystąpił w przypadku rynków walutowych, gdzie doszło do osłabienia kursu dolara w trakcie drugiej rundy złagodzenia ilościowego (patrz wykres na następnej stronie). Również w tym przypadku na taki rozwój sytuacji wpływ miało wiele czynników. Jednak poza Stanami Zjednoczonymi dominuje przekonanie, że głównym celem złagodzenia ilościowego było zdeprecjonowanie dolara poprzez obniżenie oprocentowania, co z kolei zmusiło inwestorów do opuszczenia amerykańskiego rynku. Konferencja prasowa z 7 kwietnia 11 r., potwierdzenie zakończenia złagodzenia ilościowego 18 maja 11 r.: analiza strategii wyjścia w protokole Fed 1 Patrz: How much will the second round of large scale asset purchases affect inflation and unemployment?, New York Federal reserve, maja 11 r.

4 Co z kolei podniosło ceny towarów Taki pogląd jest szeroko podzielany w Azji, gdzie działania Fed są często postrzegane jako część większej strategii mającej na celu wywarcie presji na władze, aby doprowadziły do rewaluacji kursów walutowych. Wielu inwestorów (nie tylko w Azji) postrzega złoto jako najlepsze zabezpieczenie przed spadkami kursu dolara wywołanymi przez działania Fed. Cena złota jest najlepszym odzwierciedleniem tych działań, podobnie jak ceny wielu towarów, które znacznie wzrosły. Wykres. Indeks efektywnego kursu dolara amerykańskiego sierpnia: reinwestycje dotyczące papierów wartościowych opartych na hipotekach sierpnia: spotkanie w Jackson Hole listopada: ogłoszenie zakupów obligacji zamiennych na kwotę mld USD 18 maja 11 r.: analiza strategii wyjścia w protokole Fed 7 7 Konferencja prasowa z 7 kwietnia 11 r., potwierdzenie zakończenia złagodzenia ilościowego Zakończenie złagodzenia ilościowego umocni dolara i wpłynie na spadek cen towarów Rynki są bardziej wrażliwe niż gospodarka na zakończenie złagodzenia ilościowego Źródło: Thompson Datastream, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. Fed zaprzecza, że jego działania miały na celu osłabienie dolara, ale to właśnie związane z tym osłabieniem efekty portfelowe niepokoją inwestorów. Podczas złagodzenia ilościowego doszło do wzrostu rezerw dewizowych w bankach centralnych państw wschodzących, co sugeruje, że wzrósł napływ kapitału. To z kolei jest postrzegane jako czynnik stymulujący wzrost podaży pieniądza w gospodarkach wschodzących, ponieważ w państwach o sztywnym kursie walutowym próbuje się zatrzymać napływ kapitału. Ten wzrost napędza następnie popyt na towary, co stymuluje wzrost cen. Z tego punktu widzenia zakończenie złagodzenia ilościowego może wywołać odwrócenie ostatnich przepływów kapitałowych, powodując umocnienie dolara amerykańskiego i obniżenie cen towarów. Na rynkach może dojść do wzrostu zmienności, jeśli zakończenie złagodzenia ilościowego wywoła odwrócenie tendencji w przypadku transakcji typu carry trade denominowanych w dolarach amerykańskich. Wnioski Podsumowując, zakończenie drugiej rundy złagodzenia ilościowego prawdopodobnie nie będzie miało dużego wpływu na gospodarkę amerykańską, ponieważ głównym skutkiem tej polityki jest wzrost już nadmiernych rezerw bankowych. Zakładając niezmienność pozostałych czynników, skutkiem tych działań powinien być wzrost oprocentowania obligacji, a następnie, po wywołaniu odwrotnych tendencji w przepływach kapitałowych i umocnieniu dolara amerykańskiego, powinno dojść do kolejnego spadku cen towarów. Również skłonność do ryzyka może się zmniejszyć, jeśli pojawią się transakcje carry trade, co zdestabilizuje rynki akcji i kredytowy. Te działania w sferze finansowej będą miały wpływ zwrotny na gospodarkę, w związku z czym inwestorzy mogą nie być pewni, czy wzrost jest wystarczająco silny, aby uniknąć recesji lub wystąpienia drugiego dna. To sugeruje, że czeka nas okres zwiększonej awersji do ryzyka oraz wzrostu oprocentowania obligacji i silniejszego dolara.

5 Inflacja pozostanie problemem, dopóki bilans Fed nie wróci do normy Do omówienia pozostała jeszcze jedna kwestia. Co prawda mówimy tutaj o zakończeniu złagodzenia ilościowego, ale tak naprawdę polityka ta nie została jeszcze zakończona przez Fed. Nastąpi to dopiero po uwzględnieniu wzrostu podaży pieniądza w bilansie Fed. Mimo że Fed wkrótce przestanie kupować obligacje, środki pieniężne wygenerowane w ramach złagodzenia ilościowego nadal będą znajdować się w systemie. Przestanie jedynie wzrastać ich ilość. Istnieją obawy, że stanowi to ukrytą presję inflacyjną gdy banki rozpoczną akcję kredytową finansowaną z nadmiernych rezerw, dojdzie do przyspieszenia wzrostu podaży pieniądza i inflacji. Fed odpowiada, że ta polityka będzie neutralizowana za pomocą sprzedaży aktywów, oraz że przejściowa presja na podaż pieniądza wynikająca z akcji kredytowej banków może zostać zmniejszona poprzez oprocentowanie rezerw. Problem związany z tym argumentem polega na tym, że Fed musi podjąć odpowiednie działania we właściwym czasie, a także prawidłowo ocenić politykę. Jednak biorąc pod uwagę doświadczenia z ostatnich kilku lat, inwestorzy mają wątpliwości, czy Fed będzie w stanie temu podołać. W związku z tym obawa, że złagodzenie ilościowe doprowadzi w końcu do wzrostu inflacji, jest uzasadniona. Powołując się na ostatni protokół komitetu FOMC, uważamy, że Fed rozpocznie sprzedaż aktywów po podniesieniu stopy procentowej funduszy federalnych na początku 1 roku. Wcześniej Fed zaprzestanie reinwestowania wypłaconych odsetek i rozpocznie stabilizowanie bilansu.

6 Wielka Brytania Niskie stopy procentowe pomagają gospodarstwom domowym i rządowi w szybszej redukcji zadłużenia mimo że inflacja szybko rośnie i zaczyna mieć negatywny wpływ na realny wzrost gospodarczy. Wielka Brytania: Iluzja i złudzenie pieniądza Istnieje różnica pomiędzy rzeczywistym osiągnięciem celu inflacyjnego w średnim terminie a jedynie obietnicą, że się to zrobi. Wydaje się, że ostatnio umknęło to uwadze Banku Anglii, pomimo że inflacja w 7 z ostatnich 7 miesięcy przewyższała o ponad 1% cel inflacyjny Banku znajdujący się na poziomie %. Obecnie, gdy Bank Anglii przewiduje wzrost inflacji ponad poziom %, rosną wątpliwości co do tego, czy bank będzie w stanie (i czy będzie chciał) osiągnąć cel na poziomie %. Przeciwności nie ustępują Rząd brytyjski próbuje zacieśnić politykę fiskalną szybciej niż w jakimkolwiek okresie po drugiej wojnie światowej. Jednocześnie sektor gospodarstw domowych kontynuuje redukcję zadłużenia. To są właśnie przeciwności, których doświadcza brytyjska gospodarka. Jest to jednocześnie uzasadnienie, dlaczego przez wiele najbliższych lat spodziewamy się wzrostu niższego niż normalnie. Ta sytuacja wywarła presję na utrzymanie przez Bank Anglii stóp procentowych na tak niskim poziomie, jak to tylko możliwe, tak aby rząd mógł w tym czasie naprawić finanse publiczne. Jeśli stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie, sektor gospodarstw domowych będzie w stanie szybciej zredukować zadłużenie, a rząd będzie mógł płacić niższe odsetki od długu (co pomoże również szybciej zmniejszać deficyt). Jednak nie ma nic za darmo. Ceną liberalnej polityki pieniężnej jest słabsza waluta i wynikająca z tego wyższa inflacja importowana. W ostatnim czasie kolejny wzrost inflacji był skutkiem podniesienia podatku VAT i wzrostu cen żywności i energii. Brytyjski Urząd Statystyczny ONS (Office of National Statistics) podał, że inflacja mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych wzrosła w kwietniu do,%, co jest najwyższym poziomem od października 8 roku. Wydaje się, że historia się powtarza. Jest maj i zaufanie rynków jest podważane przez kryzys zadłużenia państwowego w Grecji, kolejny islandzki wulkan wyrzuca popioły w powietrze i wreszcie urząd ONS podaje, że wzrost w pierwszym kwartale był słaby ze względu na wzrost inflacji, na który miała przede wszystkim wpływ podwyżka podatku VAT. Jak widać na wykresie, nominalny PKB wzrósł w pierwszym kwartale 11 roku o,% (8,8% w ujęciu rocznym), ale wyższa inflacja spowodowała, że w ujęciu realnym tempo wzrostu wyniosło jedynie,%, podobnie jak w pierwszym kwartale 1 roku. Różnica w przypadku bieżącego roku jest taka, że Bank Anglii nie jest już tak optymistyczny w swoich prognozach inflacji. Wykres. Wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii zahamowany przez wysoką inflację kwartał/kwartał % % 1% % Inflacja wywołana wzrostem podatku VAT obniżyła tempo wzrostu realnego PKB -1% -% -% Wzrost nominalnego Efekt inflacyjny Wzrost realnego PKB PKB Źródło: Thompson Datastream, Office for National Statistics, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r.

7 Bank Anglii oczekuje, że inflacja przed końcem bieżącego roku osiągnie poziom % i najwcześniej powróci do celu w 1 roku. Należy oczekiwać wyższej i dłużej trwającej tymczasowej inflacji! Bank Anglii w publikacji dokumentu May Inflation Report (Majowy raport o inflacji) jak zwykle podał nową prognozę wzrostu i inflacji. Drugi miesiąc z rzędu prognoza Banku jest niższa od poprzedniej co do wzrostu, ale z drugiej strony prognozowana inflacja wzrosła. Według banku ostatnia zmiana ma swoje źródło przede wszystkim w wyższych cenach ropy naftowej, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w inflacji za pośrednictwem cen nośników energii i opłat za usługi użyteczności publicznej w dalszej części bieżącego roku. Bank Anglii ostrzega, że inflacja mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych może osiągnąć na koniec bieżącego roku poziom % (patrz wykres ). Co bardziej niepokojące, Bank nie oczekuje już, że inflacja powróci do celu w 1 roku. Taka jest prognoza tymczasowej inflacji. Ostatnie stwierdzenie podważa wiarygodność Banku, zwłaszcza że stopy procentowe pozostają na rekordowo niskim poziomie. Ostatnio prognozy inflacji Banku Anglii nie sprawdzały się. Niepokoi fakt, że prognozy te nie doszacowywały inflacji w rocznym horyzoncie czasowym. Błąd prognozy w pierwszym kwartale 11 roku wynosił ponad punkty procentowe. W drugim kwartale błąd będzie najprawdopodobniej na podobnym poziomie (patrz wykres ). Wykres. Prognoza inflacji Banku Anglii (Inflation Report) 1 Wykres. Mediana prognozy Banku Anglii w porównaniu do rzeczywistych wartości zanotowanych rok później % kwartał 11 roku w oparciu o dane z kwietnia Inflacja wyższa od prognozy 1-1 Gołębie w komitecie twierdzą, że mandat Banku Anglii pozwala mu na tolerowanie podwyższonej inflacji w krótkim okresie Źródło: Bank Anglii (May Inflation Report), ONS, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. 1. Projekcja inflacji (wskaźnika cen konsumpcyjnych) w oparciu o profil rynkowych stóp procentowych przy założeniu kupna aktywów na kwotę mld funtów szterlingów W Komitecie Polityki Monetarnej (MPC, Monetary Policy Committee) trwa zażarta dyskusja. Charlie Bean, wicedyrektor Banku Anglii do spraw polityki pieniężnej, głosując za utrzymaniem bieżących stóp procentowych, naszym zdaniem ponownie potwierdził strategię Banku w swoim ostatnim przemówieniu: wybrane przez komitet MPC podejście akceptuje tymczasowo inflację powyżej celu i nie skupia się na ciągłym utrzymywaniu inflacji jak najbliżej poziomu %. Uważam, że podejście Komitetu jest spójne z mandatem uzyskanym od Kanclerza Skarbu, który przyznaje, że rzeczywista stopa inflacji będzie się czasami odchylać od celu w wyniku szoków i zaburzeń oraz że próby utrzymania inflacji na poziomie celu inflacyjnego w tych warunkach mogą doprowadzić do niepożądanej niestabilności produkcji. Głos w debacie zabrały również jastrzębie. Spencer Dale, główny ekonomista Banku Anglii i członek komitetu MPC, podzielił się ostatnio swoimi obawami w wywiadzie prasowym: Przemówienie wygłoszone 19 maja 11 roku przed izbą handlową Irlandii Północnej (Northern Ireland Chamber of Commerce). Financial Times z maja 11 r. 7

8 ...ale jastrzębie argumentują, że utrzymywanie inflacji powyżej celu przez 7 lat jest ryzykowne. Uważamy, że powrót występującej poprzednio zewnętrznej presji deflacyjnej jest mało prawdopodobny co oznacza, że może być konieczne obniżenie inflacji krajowej, aby zneutralizować tę zewnętrzną presję Powiedział: Nie jestem wcale przekonany, że ożywienie jest stabilne i że na pewno będzie się wzmagać. Bardziej obawiam się jednak o rozwój sytuacji związanej z inflacją. Nie przechodzę do porządku dziennego nad skutkami, jakie może ona mieć dla niektórych rodzin, dodał. Sądzę jednak, że koszt dla naszej gospodarki jako całości gdyby inflacja utrzymała się w dłuższym okresie i doszło do spadku naszej wiarygodności mógłby być jeszcze większy. W naszej prognozie centralnej i majowym raporcie o inflacji nie spodziewamy się spadku inflacji przed początkiem 1 roku. Jeśli nasza prognoza się sprawdzi, będzie to oznaczać, że przez większość siedmioletniego okresu inflacja znajdowała się powyżej celu. W naszej opinii debata nad koniecznością podniesienia stóp procentowych przez Bank Anglii oscylowała wokół dwóch kluczowych pytań: 1. Czy ataki tymczasowej inflacji zewnętrznej są naprawdę tymczasowe, czy też doszło do fundamentalnego przesunięcia równowagi globalnej.. Abstrahując od zewnętrznej presji na ceny, czy istnieje wystarczająca ilość wolnych mocy produkcyjnych, a w związku z tym presji deflacyjnej w gospodarce brytyjskiej, aby zatrzymać inflację płac stymulowaną przez rozdmuchane oczekiwania inflacyjne, które skutkują efektami inflacyjnymi w postaci podwyżek płac spowodowanych żądaniami pracowników. Wielokrotnie w przeszłości próbowaliśmy odpowiedzieć na drugie pytanie i nadal uważamy, że Bank Anglii przeszacowuje wielkość wolnych mocy produkcyjnych, a w związku z tym presję deflacyjną w gospodarce brytyjskiej. Przed kryzysem finansowym większość gospodarek rozwiniętych doświadczała deflacji cen dóbr, częściowo dzięki wzrostowi produktywności w ostatniej dekadzie. Najprawdopodobniej był to jednak przede wszystkim skutek wzrostu globalizacji przejawiającej się w przenoszeniu produkcji na Daleki Wschód. Zewnętrzna presja deflacyjna pozwoliła gospodarkom rozwiniętym, a w szczególności Wielkiej Brytanii, utrzymywać wyższy poziom inflacji krajowej, co można było obserwować przede wszystkim w sektorach usług niepodlegających handlowi międzynarodowemu (co miało wpływ na wzrost płac krajowych). Jak widać na wykresie 7, roczna stopa inflacji cen dóbr w Wielkiej Brytanii wyniosła średnio,% w latach. Średnia od roku wzrosła jednak do poziomu +,%. Jednocześnie inflacja w sektorze usług utrzymywała się na średnim poziomie,7% od roku. Poza widocznym przesunięciem strukturalnym w inflacji cen dóbr, zacieniowano również na wykresie niektóre okresy, aby pokazać, że przy prawie każdym przekroczeniu przez wskaźnik cen konsumpcyjnych poziomu % dochodzi do wzrostu inflacji cen dóbr powyżej %. Wykres 7. Inflacja cen dóbr i inflacja cen usług r/r % % % % % 1% % -1% -% -% Średnia od roku = +,7% Średnia w latach = -,% Średnia od roku = +,% Inflacja roczna wyrażona Sektor dóbr Sektor usługowy wskaźnikiem cen konsumpcyjnych wyższa niż % Źródło: ONS, Thompson Datastream, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. Patrz Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii z grudnia 1 r. 8

9 Jeśli doszło do strukturalnego przesunięcia inflacji cen dóbr w górę, zwłaszcza w przypadku dóbr importowanych, wówczas teoretycznie brytyjscy konsumenci powinni w końcu zacząć substytuować dobra importowane krajowymi, co w długim horyzoncie czasowymi napędzi wzrost gospodarczy. Może to być wyjaśnienie, dlaczego gubernator Banku Anglii Mervyn King położył tak duży nacisk na konieczność zrównoważenia gospodarki. Chociaż prawdopodobnie dojdzie do pewnego zrównoważenia, jest mało prawdopodobne, aby Wielka Brytania była w stanie produkować dobra, których produkcja charakteryzuje się niską wartością dodaną, konkurując z Chinami i Indiami. I jeśli gospodarki wschodzące nie zaczną znów eksportować deflacji, Wielka Brytania będzie musiała podjąć decyzję: albo zaakceptować niższą inflację w sektorze usług (a co za tym idzie niższe tempo wzrostu płac) w celu zrównoważenia wyższej inflacji cen dóbr, albo przywyknąć do wyższego poziomu inflacji, aby utrzymać status quo w sektorze usług. Czy wyższa inflacja może napędzać iluzję pieniądza? Płace rosną w ujęciu nominalnym, ale nie w realnym Iluzja i złudzenie pieniądza Teoretycznie pracownikowi powinno być obojętne, czy jego płaca zostanie zredukowana o % w okresie bezinflacyjnym, czy też otrzyma % podwyżkę płacy przy inflacji na poziomie %. Badania pokazały, że przeciętny pracownik woli jednak wariant drugi. Jest to określane mianem iluzji pieniądza. Określenie to pochodzi od Johna Maynarda Keynesa, który sformułował je na początku dwudziestego wieku. Następnie koncepcja ta została rozwinięta przez Irvinga Fishera. 7 W Wielkiej Brytanii nominalny wzrost płac pozostawał w ostatnim roku na poziomie % (w ujęciu rocznym), ale po skorygowaniu o inflację wyrażoną wskaźnikiem cen konsumpcyjnych płace w ostatnim roku spadły o prawie %. Potwierdza to wielkość dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych (uwzględniającego podatki, spłaty rat kredytów hipotecznych i inflację), który maleje w podobnym tempie (patrz wykres 8). Wykres 8. Iluzja pieniądza ujemny wzrost płac w ujęciu realnym r/r 8% % % % % -% -% -% Źródło: Thompson Datastream, ONS, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. Średni nominalny wzrost tygodniowych stawek płac Średni realny wzrost tygodniowych stawek płac (skorygowany o wskaźnik cen konsumpcyjnych) Wzrost realnego dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych Biorąc pod uwagę powyższe dane, dalszy szybki wzrost sprzedaży detalicznej jest zaskakujący. Pomiar wzrostu sprzedaży detalicznej dokonywany przez urząd ONS wskazuje, że tempo tego wzrostu wynosi prawie %. Co więcej analiza dystrybucji przeprowadzona przez organizację Confederation of Business & Industry wskazuje, że wartość oficjalnego miernika sprzedaży detalicznej powinna nadal wzrastać w najbliższych miesiącach (patrz wykres 9 na następnej stronie). Czy na tym właśnie polega iluzja pieniądza? Należy zauważyć, że cel inflacyjny jest określany przez Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii, a nie przez Bank Anglii. 7 W 198 roku Irving Fisher napisał książkę pod tytułem The Money Illusion (Iluzja pieniądza). 9

10 co może tłumaczyć utrzymywanie się wysokiego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej Wykres 9. Złudzenie pieniądza sprzedaż detaliczna wciąż wysoka r/r Indeks % % % % 1% - % - chociaż iluzja pieniądza może się szybko przekształcić w złudzenie pieniądza, ponieważ gospodarstwa domowe uświadomią sobie, że ich siła nabywcza spada Do pozytywnych zjawisk należy zaliczyć stopień redukcji zadłużenia gospodarstw domowych 1-1% Źródło: ONS, Thompson Datastream. Aktualizacja: maja 11 r. Uważamy, że iluzja pieniądza odgrywa pewną rolę, ale nie jest ona jedynym wyjaśnieniem trwającego wzrostu sprzedaży detalicznej. Jeśli tak jest, iluzja szybko może zmienić się w złudzenie, ponieważ gospodarstwa domowe uświadomią sobie, że spada ich siła nabywcza oraz wartość posiadanego przez nie majątku. Wśród istotnych czynników, oprócz iluzji pieniądza, wymieniamy także ogromną skalę redukcji zadłużenia, do której doszło w ostatnim czasie w sektorze gospodarstw domowych. Naszym zdaniem wielkość zadłużenia sektora gospodarstw domowych nie stanowi obecnie czynnika decydującego w kwestii zwiększania lub redukcji zadłużenia. Tym czynnikiem jest natomiast zdolność do spłaty długu. Mimo, że redukcja zadłużenia trwa nadal, wydaje się, że wkrótce tendencja ta może ulec spowolnieniu, co wpłynie na pewne ożywienie konsumpcji. Stopa oszczędności gospodarstw domowych w ostatnim kwartale 1 roku wyniosła,% po spadku z maksymalnej wartości na poziomie 7,% odnotowanej w drugim kwartale 9 roku. Jej wartość jest jednak wciąż wyższa w porównaniu z poziomami obserwowanymi w połowie minionej dekady. Aby odnieść wielkość redukcji zadłużenia do innych pozycji, porównujemy całkowite zadłużenie gospodarstw domowych (z uwzględnieniem kredytów hipotecznych) z całkowitymi aktywami płynnymi gospodarstw domowych (przechowywanymi w bankach). Obecnie wskaźnik wielkości długu w stosunku do utrzymywanych depozytów kształtuje się na poziomie z połowy roku (patrz wykres 1). Wykres 1. Trend redukcji zadłużenia gospodarstw domowych pomaga zwiększyć konsumpcję 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,1 1,1 Sprzedaż detaliczna wg ONS: Wszystko (lewa strona) Powrót do poziomów z Źródło: ONS, Thompson Datastream. Aktualizacja: maja 11 r. Kredyty hipoteczne i inne kredyty będące zobowiązaniami sektora gospodarstw domowych podzielone przez aktywa płynne tego sektora utrzymywane w bankach i kasach mieszkaniowych. - Analiza dystrybucji wg CBI, wskaźnik wyprzedzający o miesięcy (prawa strona)

11 EBC za przyczynę okresu wielkiej inflacji uważa ciągłe przestrzeliwanie inflacji i słabe zdefiniowanie nominalnego celu inflacyjnego co jest ostrzeżeniem dla Banku Anglii. Bank zaryzykuje utratę zaufania publicznego, jeśli będzie kontynuował zbyt liberalną politykę pieniężną. Niebezpieczeństwo samozadowolenia Pokusa przypisywania zjawiskom tymczasowym odpowiedzialności za inflację jest niebezpieczna. Europejski Bank Centralny (EBC) porównał i przeciwstawił sobie amerykańskie i niemieckie doświadczenia okresu wielkiej inflacji w latach. i 7. ubiegłego stulecia. 8 Stany Zjednoczone (oraz wiele krajów europejskich) doświadczyły wieloletniego okresu utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji, podczas gdy Niemcy potrafiły szybciej obniżyć inflację do przeciętnych poziomów. EBC zauważa, że wbrew powszechnemu przekonaniu wielka inflacja nie została wywołana przez szereg pechowych wyjaśnień [i] serię negatywnych szoków podażowych, przyczyną wielkiej inflacji były przede wszystkim istotne błędy w polityce pieniężnej. Doświadczenia amerykańskie z drugiej połowy lat... ewidentnie pokazują, że kilka lat stale podwyższonej inflacji może doprowadzić do eskalacji oczekiwań inflacyjnych, jeśli cel polityki pieniężnej nie jest jasno określony. EBC kładzie nacisk na zagrożenia wynikające z nadmiernego zaufania [ ] do nieopartych na obserwacjach, a co za tym idzie ze swej istotny niepoprawnie zmierzonych wskaźników, takich jak luka PKB, przedstawiwszy uprzednio dowody, że szacunki luki popytowej w czasie rzeczywistym w analizowanym okresie przeszacowują wielkość wolnych mocy produkcyjnych w gospodarce w porównaniu z szacunkami opartymi na potwierdzonych danych. Mając to na uwadze, istnieje ryzyko, że, jeśli Bank Anglii będzie nadal bagatelizował zagrożenie inflacyjne w średnim horyzoncie czasowym i utrzymywał stopy na rekordowo niskim poziomie, społeczeństwo może przestać wierzyć, że jest on w stanie kontrolować inflację, a nawet, że dąży on do osiągnięcia celu inflacyjnego. Więksi cynicy kwestionują w ogóle niezależność Banku. Strata zaufania może spowodować eskalację długookresowych oczekiwań inflacyjnych, co w połączeniu ze wskazywanymi przez nas mniejszymi wolnymi mocami produkcyjnymi, może doprowadzić ostatecznie do efektów inflacyjnych związanych z podwyżkami płac spowodowanymi żądaniami pracowników, co z kolei przyczyni się do utrzymania się podwyższonej inflacji w Wielkiej Brytanii w dłuższym okresie lub nawet do stagflacji. 8 The Great Inflation Lessons for Monetary Policy, artykuł opublikowany w comiesięcznym biuletynie EBC w maju 1 roku. 11

12 Zaktualizowane wykresy prognoz organizacja Consensus Economics W przypadku rynków wschodzących, rynków wschodzących z Azji oraz krajów Pacyfiku z wyłączeniem Japonii prognozy na temat wzrostu i inflacji są ważone względem PKB i obliczane przy użyciu prognoz organizacji Consensus Economics dla poszczególnych krajów. Wykres A. Prognozy Consensus Economics PKB 11 1 % 9 8 Rynki wschodzące Azja % 8 7 Rynki wschodzące Azja 7 1 Rynki wschodzące Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii USA Wielka Brytania Strefa euro Japonia 1 Rynki wschodzące Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii USA Wielka Brytania Japonia Strefa euro Miesiąc prognozy Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Miesiąc prognozy Wykres B. Prognozy organizacji Consensus Economics inflacja 11 1 Miesiąc prognozy Miesiąc prognozy Źródło: Consensus Economics (maj 11 r.), Schroders. Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii: Australia, Hongkong, Nowa Zelandia, Singapur. Rynki wschodzące w Azji: Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia. Rynki wschodzące: Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia, Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Chile, Meksyk, Peru, Wenezuela, RPA, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia, Rosja, Turcja, Ukraina, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa Ważne informacje: Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investments Management, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroder Investment Management Ltd (Schroders) nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązków i odpowiedzialności spółki Schroders wobec klientów spółki wynikającej z ustawy o usługach i rynkach finansowych z r. z późniejszymi zmianami ani z jakiegokolwiek innego przepisu. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 1 Gresham Street, London ECV 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Services Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. Dane osób trzecich są własnością danej osoby trzeciej wskazanej powyżej i podane są jedynie do użytku wewnętrznego. Danych tych nie wolno powielać ani dalej rozpowszechniać, jak również wykorzystywać do tworzenia żadnych instrumentów lub produktów finansowych i żadnych indeksów. Dane te podano bez jakichkolwiek gwarancji. Ani właściciel danych będący osobą trzecią ani osoba trzecia biorąca udział w publikacji niniejszego dokumentu nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek błąd. Warunki konkretnych klauzul wyłączających odpowiedzialność osoby trzeciej przedstawiono w części Ważne Informacje na stronie 1 % 7 1 Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Wielka Brytania Rynki wschodzące Japonia Strefa euro Wydane w kwietniu 11 r. przez spółkę Schroder Investment Management Limited. USA % 1-1 USA Rynki wschodzące Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Wielka Brytania Strefa euro Japonia Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36 2 Wielka Brytania jest wciąż ekonomiczną potęgą. Według Banku Światowego to 6. gospodarka świata z PKB przekraczającym 2,5 bln dolarów, co stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Inflacja. Zgodnie z tym, co poznaliśmy już przy okazji modelu ISLM wiemy, że rynek pieniądza jest w stanie równowagi, gdy popyt jest równy podaży:

Inflacja. Zgodnie z tym, co poznaliśmy już przy okazji modelu ISLM wiemy, że rynek pieniądza jest w stanie równowagi, gdy popyt jest równy podaży: Inflacja Inflacja - wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr w jakimś okresie. Jeśli ceny wszystkich dóbr i czynników produkcji wzrastają w takim samym tempie to mamy do czynienia z czystą inflacją. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

1 Inflacja. wzrost ceny jednego produktu nie musi prowadzić do inflacji; spadek ceny jednego produktu może wystąpić przy istnieniu inflacji;

1 Inflacja. wzrost ceny jednego produktu nie musi prowadzić do inflacji; spadek ceny jednego produktu może wystąpić przy istnieniu inflacji; 1 Inflacja Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen. Miarą inflacji jest indeks cen dóbr konsumpcyjnych, równy stosunkowi cen dóbr należących do reprezentatywnego koszyka w danym okresie czasu cen tych

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014 Szymon Ręczelewski JAPONIA 26 sierpnia Wskaźnik Cen Usług Korporacyjnych (rok do roku) [1] 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza 27 sierpnia Zakup obligacji

Bardziej szczegółowo

GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA

GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH GLOBALNE DRUKOWANIE PIENIĄDZA Pod koniec ubiegłego tygodnia Europejski Bank Centralny ogłosił rozpoczęcie operacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Samer Masri ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Najbardziej rewolucyjnym aspektem ogólnej teorii Keynesa 1 było jego jasne i niedwuznaczne przesłanie, że w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

DUALIZM W USA QUANTITATIVE EASING 21 KWIETNIA 2011 USA

DUALIZM W USA QUANTITATIVE EASING 21 KWIETNIA 2011 USA USA DUALIZM W USA Quantitative Easing 3? Poprawiające się dane makro Kluczowy czerwiec Istotnym wydarzeniem ostatnich dni było obniżenie perspektywy amerykańskiego ratingu kredytowego przez międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce?

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Rafał Antczak Członek Zarządu Deloitte Consulting S.A. Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Polityka fiskalna i pieniężna

Polityka fiskalna i pieniężna Ćwiczenia z akroekonomii II Polityka fiskalna i pieniężna Deficyt budżetowy i cykle koniunkturalne na wstępie zaznaczyliśmy, że wielkość deficytu powinna zależeć od tego w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego

Bardziej szczegółowo

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego

Janusz Biernat. Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Janusz Biernat Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego Warszawa 2006 Recenzent prof. dr hab. Eugeniusz Mazurkiewicz skład i Łamanie GrafComp s.c. PROJEKT OKŁADKI GrafComp s.c.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy polskiej gospodarki i rynków finansowych

Perspektywy polskiej gospodarki i rynków finansowych Trendy i wyzwania 211+ BZWBK Treasury Division Perspektywy polskiej gospodarki i rynków finansowych What New Energy means for our Division in 211 Maciej Reluga Główny Ekonomista Bank Zachodni WBK Poznań,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XIII WYDATKI RZĄDOWE I ICH FINANSOWANIE Budżet rządu: niektóre fakty i liczby Wydatki rządowe, podatki i makroekonomia Deficyt budżetowy i długu publiczny

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 214 Wyhamowanie depozytów i stabilizacja kredytów Depozyty: Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q214 (z 7,5% w 2q) efekt spadku depozytów

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Konwergencja nominalna a konwergencja realna kiedy będzie możliwe wprowadzenie euro? Joanna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com OPROCENTOWANIE Wysokość oprocentowania lokat jest głównym wyznacznikiem zysku. To tym czynnikiem kieruje się większość ludzi zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

V Konferencja dla Budownictwa

V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa V Konferencja dla Budownictwa, 21-22.05.2013 Uwarunkowania makroekonomiczne i średnioterminowe perspektywy dla naszej gospodarki Prof. Witold Orłowski V Konferencja dla Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Wahania koniunktury gospodarczej Ożywienie i recesja w gospodarce Dr Joanna Czech-Rogosz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 16.04.2012 1. Co to jest koniunktura gospodarcza?

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo