RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ZDROWIA Zespół do przygotowania raportu Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga Warszawa, 21 grudnia 2004

2 Słowo wstępne We wrześniu 2004 r. Minister Zdrowia Marek Balicki powołał zespół ds. opracowania raportu Zielona Księga Finansowania Ochrony Zdrowia w Polsce. Celem raportu, zgodnie z Zarządzeniem z dnia 3 września 2004 r., jest przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie podstawowych problemów finansowania związanych z zależnością między wysokością środków w systemie a kosztami usług medycznych oraz potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa. Koncepcję raportu przygotowała Stanisława Golinowska. Ponadto kierowała pracami zespołu oraz zredagowała dokument końcowy. Prace nad raportem zostały rozpoczęte we wrześniu a zakończone w połowie listopada 2004 r. Finalną wersję raportu przygotowała grupa autorska składająca się nie tylko z powołanych członków zespołu, ale także z zaproszonych przez nich ekspertów. W rezultacie grupa autorska składała się z następujących osób (podano w kolejności zagadnień prezentowanych w raporcie): Marian Wiśniewski przychody ze składki zdrowotnej, bilans i projekcja przychodów, Jan Sobiech środki budżetu państwa, Krzysztof Surówka środki jednostek samorządu terytorialnego, Alina Baran środki gospodarstw domowych, Izabela Rydlewska finansowanie ochrony zdrowia przez pracodawców, Dorota Kawiorska przychody i wydatki według narodowego rachunku zdrowia, Agnieszka Strzelecka finansowanie ochrony zdrowia w innych krajach, Christoph Sowada koszty w ochronie zdrowia, metody finansowania świadczeniodawców, Katarzyna Kissimowa Skarbek koszty w ochronie zdrowia, koszty pobytu pacjenta, Adam Kozierkiewicz koszty wynagrodzeń personelu medycznego, Andrzej Cylwik rynek farmaceutyczny i koszty leków, Witold Ponikło koszty utrzymania infrastruktury technicznej, Justyna Rój metody finansowania świadczeniodawców, Agnieszka Sowa korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, prognoza długookresowa, Sylwia Nieszporska wydatki w ujęciu regionalnym, Jadwiga Suchecka krótkookresowa prognoza wydatków, Ewa Kocot długookresowa prognoza przychodów i wydatków ubezpieczenia zdrowotnego, Stanisława Golinowska bilans, wydatki publiczne według COFOG, wydatki indywidualne, Cezary W. Włodarczyk konsultacje i wewnętrzne recenzje. 2

3 Ponadto w pracach zespołu brali udział: Marcin Ajewski oraz Mateusz Winiarz. Sekretarzem zespołu był Bartosz Tyrawski, a pomocą asystencką Przewodniczącej Zespołu służyła Agnieszka Sowa i Ewa Kocot. Prace Zespołu były wspierane przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Wacławę Wojtalę oraz pracowników Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji. Wyliczenia i szacunki sporządzone na potrzeby Zielonej Księgi wymagały dostępu do bardzo licznych źródeł informacji. Autorzy raportu, zbierając te informacje we wszystkich instytucjach, do których się zwrócili, spotkali się ze zrozumieniem i pomocą, mimo że niejednokrotnie przeszkadzało to pracownikom tych instytucji w ich własnej pracy. To zrozumienie i pomoc, także od pojedynczych świadczeniodawców, stymulowało autorów do ogromnego wysiłku. Praca została bowiem wykonana w ciągu 1,5 miesiąca nadzwyczajnym nakładem czasu i energii. Autorzy są przekonani, że przedstawiony raport zapoczątkuje systematyczne prace nad bilansem finansowania systemu ochrony zdrowia, doprowadzając do monitorowania wielu obszarów funkcjonowania systemu, które nie podlegają dostatecznemu oglądowi ze strony władz publicznych. W długookresowej prognozie przychodów i wydatków ubezpieczenia zdrowotnego wykorzystany został aktuarialny model Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szefowi departamentu zabezpieczenia społecznego w tej organizacji Michaelowi Cichon owi oraz jego współpracownikowi - Krzysztofowi Hagemejerowi bardzo dziękujemy za seminarium szkoleniowe oraz pomoc udzieloną na miejscu w Krakowie. Nota bene to w krakowskim Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ wykonano większość żmudnych szacunków i wyliczeń. Stanisława Golinowska 3

4 SŁOWO WSTĘPNE... 2 WYKAZ SKRÓTÓW... 8 WPROWADZENIE CEL PRZYGOTOWANIA RAPORTU... 9 ROZDZIAŁ I. KONCEPCJA ANALIZY, ZAKRES I INFORMACJE Koncepcja analizy finansowania ochrony zdrowia Zakres i przekroje analizy Źródła informacji ROZDZIAŁ II. ANALIZA POZIOMU I RODZAJÓW POZYSKIWANYCH ŚRODKÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA Przychody ze składek Źródła informacji o składkach na ubezpieczenie zdrowotne Ocena przychodów ze składek na podstawie danych podatkowych Wnioski z analizy kształtowania się przychodów ze składki Finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa Przewidywane wydatki budżetu państwa na ochronę zdrowia na lata Wnioski dotyczące wydatków budżetu państwa na ochronę zdrowia Środki samorządów terytorialnych w finansowaniu ochrony zdrowia Finansowanie z dochodów indywidualnych ludności Szacunek wydatków bezpośrednich gospodarstw domowych na ochronę zdrowia Zróżnicowanie środków gospodarstw domowych przeznaczanych na ochronę zdrowia Przewidywania dotyczące indywidualnych wydatków na ochronę zdrowia Uwagi i wnioski Finansowanie ochrony zdrowia przez pracodawców Przedmiotowy zakres finansowania Źródła i dostępność informacji statystycznej Finansowanie działalności profilaktycznej metoda szacowania Finansowanie pakietów profilaktyczno - leczniczych Szacunek wydatków pracodawców na ochronę zdrowia - podsumowanie Całkowite (skonsolidowane) przychody ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych w ujęciu narodowych rachunków zdrowia Źródła informacji Wydatki publiczne wg klasyfikacji źródeł finansowania Wydatki publiczne według klasyfikacji dostawców dóbr i usług

5 Wydatki publiczne według dostawców dóbr i usług oraz źródeł finansowania Wnioski dotyczące kształtowania się środków publicznych na ochronę zdrowia wynikające z narodowego rachunku zdrowia Poziom finansowania ochrony zdrowia w Polsce w porównaniu z innymi krajami Uwagi metodologiczne Wydatki całkowite na ochronę zdrowia w Polsce i w innych krajach Udział wydatków na ochronę zdrowia w PKB Wydatki publiczne na ochronę zdrowia Wydatki prywatne na ochronę zdrowia Wnioski wynikające z porównań międzynarodowych ROZDZIAŁ III. KOSZTY WYTWARZANIA USŁUG W OCHRONIE ZDROWIA Szacunki kosztów w systemie ochrony zdrowia Szacunek kosztów według klasyfikacji podmiotowej Wyniki szacunku kosztów na podstawie klasyfikacji podmiotowej Szacunek kosztów według rodzajowej klasyfikacji kosztów Wnioski wynikające z oszacowania kosztów systemu ochrony zdrowia Koszty wynagrodzeń personelu medycznego Źródła informacji Personel medyczny w ochronie zdrowia: dane i szacunki Wynagrodzenia w ochronie zdrowia: dane i szacunki Szacunek kosztów pracy personelu medycznego w ochronie zdrowia Koszty leków Rynek farmaceutyczny Koszty leków w systemie ochrony zdrowia Szacunek kosztów leków w systemie ochrony zdrowia Wnioski wynikające z analizy rozwoju rynku leków i ich kosztów w systemie ochrony zdrowia Koszty niemedyczne pobytu pacjentów w placówkach ochrony zdrowia Źródła informacji i założenia szacunków Koszty niemedyczne pobytu pacjentów w publicznych sp zoz Koszty niemedyczne pobytu pacjentów w niepublicznych placówkach ochrony zdrowia 112 Wnioski dotyczące kształtowania się kosztów niemedycznych pobytu pacjenta Koszty utrzymania infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia Kategorie, informacje i metoda szacowania kosztów infrastruktury w ochronie zdrowia 114 Oszacowanie kosztu utrzymania zasobów Całkowite koszty utrzymania infrastruktury technicznej Metody finansowania świadczeniodawców a koszty ich funkcjonowania Metody finansowania opieki ambulatoryjnej Metody finansowania opieki stacjonarnej Analiza zmian metod finansowania opieki stacjonarnej w Polsce wyniki badania empirycznego Wnioski dotyczące wpływu metod finansowania na koszty

6 7. Wnioski wynikające z analizy kosztów w ochronie zdrowia ROZDZIAŁ IV. ANALIZA KORZYSTANIA Z USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ WYDATKÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA Korzystanie z usług zdrowotnych Wprowadzenie Źródła informacji oraz metody analizy Korzystanie z usług opieki ambulatoryjnej Korzystanie z usług opieki szpitalnej Czynniki korzystania z usług opieki zdrowotnej Wnioski wynikające z analizy korzystania ze świadczeń zdrowotnych Konsumpcja usług zdrowotnych przez ludność w instytucjach Wprowadzenie Informacje i metody analizy Korzystanie z opieki długookresowej Czynniki korzystania z opieki długookresowej Wnioski wynikające z analizy korzystania ze świadczeń zdrowotnych w instytucjach Kształtowanie się wydatków na ochronę zdrowia Regionalne zróżnicowanie wydatków publicznych na świadczenia zdrowotne Wydatki ludności na ochronę zdrowia z dochodów indywidualnych Krótkookresowa prognoza wydatków na ochronę zdrowia Wprowadzenie Wpływ PKB na kształtowanie się wydatków publicznych na ochronę zdrowia Założenia prognozy Projekcja wydatków całkowitych na ochronę zdrowia Warianty projekcji Wnioski Długookresowa prognoza wydatków na ochronę zdrowia na podstawie modelu aktuarialnego ILO Metodologia modelowania przychodów i wydatków w systemie opieki zdrowotnej Zakres i źródła danych wykorzystywanych w projekcji Dodatkowe założenia i pośrednie wyniki analizy Wyniki projekcji dotyczące kształtowania się wydatków Wnioski wynikające z analizy korzystania z usług zdrowotnych, kształtowania się wydatków na ochronę zdrowia oraz ich prognoz ROZDZIAŁ V. NIERÓWNOWAGA FINANSOWA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Przychody i koszty Koszty i wydatki Przychody i wydatki

7 4. Zadłużenie placówek opieki zdrowotnej Źródła informacji o zadłużeniu placówek zdrowotnych Skala, dynamika i struktura zadłużenia Dekapitalizacja infrastruktury ochrony zdrowia Niedopłacanie pracy personelu medycznego Przyczyny nierównowagi i zadłużania się placówek Wnioski Kierunki działań równoważących LITERATURA Materiały, dokumenty, raporty SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW Załączniki Recenzje 2. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania raportu Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga 7

8 Wykaz skrótów BBGD badania budżetów gospodarstw domowych BMGD badanie modułowe gospodarstw domowych CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej COFOG Classification of the Functions of Government CSIwOZ Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia GUS Główny Urząd Statystyczny KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ICHA Międzynarodowa Klasyfikacja dla Rachunków Zdrowia ICHA - HF klasyfikacja źródeł finansowania w ICHA ICHA HP klasyfikacja dostawców dóbr i usług w ICHA ILO International Labour Office IMP Instytut Medycyny Pracy JST jednostki samorządu terytorialnego NDS najwyższe dopuszczalne stężenie NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia OECD Organization for Economic Co-operation and Development OTC leki w otwartej sprzedaży, nie na receptę PIP Państwowa Inspekcja Pracy PIT Personal Income Tax PKB Produkt Krajowy Brutto PKBP Produkt Krajowy Brutto w cenach bieżących POZ podstawowa opieka zdrowotna puz Powszechne Ubezpieczenie Zdrowotne PZH Państwowy Zakład Higieny SHA System Rachunków Zdrowia sp zoz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej UE Unia Europejska WOMP wojewódzkie ośrodki medycyny pracy ZOZ zakład opieki zdrowotnej OZ ochrona zdrowia US ubezpieczenie społeczne 8

9 Wprowadzenie cel przygotowania raportu Celem przygotowania raportu na temat finansowania systemu ochrony zdrowia jest uzyskanie kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie podstawowych problemów finansowych związanych z relacją między poziomem środków występujących w systemie (istniejącym i możliwym do uzyskania), popytem ludności na świadczenia zdrowotne a kosztami wytwarzania usług zdrowotnych. Wiedza na ten temat jest niedostateczna i/lub fragmentaryczna, bo obejmująca tylko niektóre elementy finansowania. Wynika to także z licznych braków informacji finansowej, a szczególnie dotyczącej kształtowania się kosztów. Braki wiedzy i informacji w tym zakresie przyczyniają się do podstawowych trudności w efektywniejszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia w Polsce. 9

10 Rozdział I. Koncepcja analizy, zakres i informacje 1. Koncepcja analizy finansowania ochrony zdrowia Kompleksowy obraz finansowania systemu ochrony zdrowia powinien objąć trzy główne wymiary klasycznej analizy w tej dziedzinie 1 (Mossialos 2002). Po pierwsze analizę źródeł i mechanizmów pozyskiwania środków na ochronę zdrowia oraz ocenę aktualnego i prognozowanego poziomu nakładów. Po drugie analizę kosztów produkcji świadczeń ochrony zdrowia, uwzględniającą ich rodzaje, zmiany struktury i dynamiki, a także poziom i metody finansowania kosztów świadczeń ogółem i według rodzajów kosztów. Po trzecie analizę popytu na usługi zdrowotne, uwzględniającą korzystanie ze świadczeń oraz poziom i strukturę wydatków na ochronę zdrowia. Analiza korzystania ze świadczeń oraz analiza wydatków na świadczenia stanowi tylko pewne przybliżenie analizy popytu; dotyczy popytu efektywnego (zrealizowanego). Nawet jednak w tej postaci, uwzględniając strukturę przedmiotową i zróżnicowanie wydatków, wyniki analizy pozwalają służyć wyjaśnieniu głównych źródeł dysproporcji prowadzących do trudności w bilansowaniu przychodów z kosztami. Przyjęta w Zielonej Księdze reguła bilansowania finansów systemu ochrony zdrowia została więc zmodyfikowana w stosunku do reguły podręcznikowej. Dotyczyło to głównie strony popytowej, która generalnie jest trudna do prostej identyfikacji w systemie nierynkowym, a w warunkach polskich, występowania wielu luk informacyjnych, jest trudna szczególnie. Trójdzielny schemat analizy pozwala na ocenę stopnia zrównoważenia (niezrównoważenia finansów ochrony zdrowia) oraz na wskazanie podstawowego miejsca (źródła) nierównowagi. 2. Zakres i przekroje analizy Analiza finansowania dotyczy działu ochrony zdrowia, który obejmuje trzy następujące obszary aktywności: opiekę zdrowotną, zdrowie publiczne oraz opiekę społeczną. W ramach opieki zdrowotnej mieszczą się usługi służby zdrowia adresowane do pacjentów, osób dotkniętych już schorzeniem. Jest to ta część sektora zdrowotnego, którą konwencjonalnie określa się mianem medycyny naprawczej. Drugi obszar obejmuje zdrowie publiczne. Jest to część działu ochrony zdrowia, której działania zaadresowane są do całej populacji w celu prewencji przed zagrożeniami zdrowia. Obejmuje promocję zdrowia i profilaktykę oraz wszelkie działania do tego niezbędne. Trzeci obszar to opieka społeczna, której działania dotyczą osób trwale wymagających zarówno świadczeń socjalnych, jak i zdrowotnych, tj. przede wszystkim osób niepełnosprawnych oraz chronicznie chorych. 1 Równanie bilansowe P (podatki) + S (składki na ubezpieczenie zdrowotne) + O (opłaty ludności za usługi) + Sp (składki w ubezpieczeniach prywatnych) = C (stawki/ceny świadczeń) x Q (ilość świadczeń) = K (koszty /nakłady ponoszone na wytwarzanie świadczeń) 10

11 Trzy wyodrębnione obszary działu ochrony zdrowia mają swe części wspólne oznaczone na poniższym rysunku kolejnymi numerami. 1. Obszar wspólny opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego dotyczy działań z zakresu promocji zdrowia i prewencji wobec pacjentów. 2. Obszar wspólny zdrowia publicznego i opieki społecznej dotyczy działań promocji zdrowia i prewencji wobec objętych ochroną socjalną. 3. Obszar wspólny opieki zdrowotnej i opieki społecznej dotyczy pacjentów, którzy jednocześnie wymagają ochrony socjalnej. 4. Obszar wspólny trzech zbiorów: opieki zdrowotnej, opieki społecznej i zdrowia publicznego dotyczy jednocześnie działań z zakresu zdrowia publicznego, ukierunkowanych na pacjentów oraz osoby wymagające ochrony socjalnej. Zdrowie Publiczne Adresat - Populacja 1 Opieka Zdrowotna Adresat - Pacjenci Opieka Społeczna Adresat Niepełnosprawni, chronicznie chorzy, 11

12 Analiza finansowania działań w ramach ochrony zdrowia powinna uwzględniać w miarę możliwości następujące podziały: według miejsca udzielanych usług: opieka ambulatoryjna, opieka szpitalna, według rodzajów świadczeniodawców: Z Szpitalnictwo Z Praktyka lekarska Z Praktyka stomatologiczna Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego A B C D E F Działalność fizjoterapeutyczna Działalność ambulansów wypadkowych Działalność pielęgniarek i położnych Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna Działalność paramedyczna Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana według sektorów własności: publiczna, niepubliczna, według funkcji: zdrowie publiczne, podstawowa opieka zdrowotna, diagnostyka, ratownictwo, lecznictwo specjalistyczne ambulatoryjne, lecznictwo stacjonarne, rehabilitacja, opieka społeczna itd., według województw, według głównych schorzeń; choroby krążeniowe, nowotworowe, psychiczne, itd. 3. Źródła informacji Raport powstał w bardzo krótkim czasie, co oznacza, że nie było możliwe przeprowadzenie badań podstawowych w zakresie finansowania. Wykorzystane zostały oficjalne informacje podstawowych instytucji systemu ochrony zdrowia oraz wyniki dotychczas prowadzonych prac w głównych ośrodkach badawczych w Polsce. Do sporządzenia długookresowej projekcji wykorzystany został aktuarialny model kształtowania wydatków na zdrowie zaproponowany przez Departament Zabezpieczenia Społecznego Międzynarodowej Organizacji Pracy (ang. ILO). W przygotowaniu Zielonej Księgi wykorzystano dane pochodzące z następujących instytucji oraz wyniki badań pochodzących z następujących placówek badawczych: Głównego Urzędu Statystycznego - dane sprawozdawcze oraz wyniki badań reprezentatywnych, Ministerstwa Finansów - sprawozdania budżetu państwa, informacje o zadłużaniu placówek, informacje o wydatkach publicznych wg CEFOG, 12

13 Ministerstwa Zdrowia informacje zbierane od wojewodów dotyczące placówek zdrowotnych, Narodowego Funduszu Zdrowia plany i sprawozdania rzeczowe oraz finansowe placówek zdrowotnych, Centrum Systemów Informacyjnych MZ -identyfikacja placówek opieki zdrowotnej, Ministerstwa Polityki Społecznej dane dotyczące świadczeń pomocy społecznej, ZUS ubezpieczeni w ZUS, KRUS ubezpieczeni w KRUS, Ministerstwa Gospodarki i Pracy dane oraz prognozy makroekonomiczne, Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń zbiorcze zestawienie wykonania planu wydatków, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi dane o finansowaniu jednostek służby medycyny pracy szczebla wojewódzkiego za lata: 1999, 2000, 2001, Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dane epidemiologiczne, Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia w Collegium Medicum UJ w Krakowie wyniki badań na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, finansowania systemu i placówek zdrowotnych oraz kosztów, płac i infrastruktury w ochronie zdrowia, Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych wyniki badań nad polityką zdrowotną oraz systemem funkcjonowania ochrony zdrowia, modele analiz i prognoz systemu, w tym wyniki projektu Aging, Health Status and Determinants of Health Expenditure realizowanego w ramach VI Programu Ramowego Komisji Europejskiej oraz wyniki badań projektu realizowanego przez CASE Doradcy Funding Solutions for the Polish Healthcare Systems, Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych wyniki badań nad przychodami systemu; metody analiz i prognoz w tym zakresie, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów Przedsiębiorstw wyniki badań na temat finansowania ochrony zdrowia, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Mdzynarodowych, Katedra Teorii Ekonomii wyniki badań narodowego rachunku zdrowia, Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny wyniki badań w zakresie modelowania i prognozowania sfery ochrony zdrowia oraz modelowania i prognozowania struktury konsumpcji, Kamsoft Sp. z o.o. i IMS wyniki badań dotyczących rynku farmaceutycznego i kosztów leków, OECD wyniki badań porównawczych w zakresie publicznego i prywatnego finansowania ochrony zdrowia. 13

14 Rozdział II. Analiza poziomu i rodzajów pozyskiwanych środków na ochronę zdrowia Ochrona zdrowia zasilana jest z kilku źródeł środków finansowych, tak publicznych, jak i prywatnych. Największym z nich są przychody ze składki na ubezpieczenie zdrowotne, która ma charakter podatku celowego. Środki gromadzone są w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Drugim pod względem wielkości źródłem publicznego zasilania w środki jest budżet państwa, gromadzony przy zastosowaniu zróżnicowanych instrumentów fiskalnych a przede wszystkim z podatków ogólnych. Także budżety jednostek samorządu terytorialnego, których dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych, z transferów z budżetu państwa oraz pozabudżetowych funduszów celowych (parabudżetów: takich jak Fundusz Pracy i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) oraz w pewnej niewielkiej skali ze środków organizacji społecznych (stowarzyszeń, fundacji, innych), dostarczają środków systemowi ochrony zdrowia. Wśród prywatnych źródeł finansowania ochrony zdrowia istotne znaczenie mają środki gospodarstw domowych, fundusze zakładów pracy (pracodawców), fundusze prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz fundusze organizacji charytatywnych (nie dotowanych z funduszów publicznych). Niewielką rolę odgrywają fundusze pochodzące z pomocy zagranicznej przeznaczanej na ochronę zdrowia. Celem niżej przedstawionej analizy jest identyfikacja źródeł pozyskiwania środków na ochronę zdrowia, ocena wielkości środków z poszczególnych źródeł oraz przedstawienie średniookresowej perspektywy kształtowania się wielkości pozyskiwanych środków. 1. Przychody ze składek Składki na ubezpieczenie zdrowotne są od 1999 r. głównym i silnie dominującym źródłem dopływu środków do sektora ochrony zdrowia i z tego względu zasługują na szczególną uwagę. Składki wpływają decydująco na przychodową stronę sytuacji finansowej sektora zdrowia. Średniookresowe prognozy składek umożliwiają dynamiczne podejście do bieżących problemów finansowych i ocenę perspektyw ich rozwiązania. Składki są ważnym elementem finansowania ochrony zdrowia także z tego względu, że są uznawane za najbardziej elastyczny, a więc decyzyjny, parametr całego systemu. Każdy przejaw trudności finansowych w ochronie zdrowia prowadzi nieuchronnie do wskazywania rozwiązań polegających na wzroście składki. Składce (dokładniej stopie składki) przypisuje się zatem funkcję czynnika dostosowującego stronę przychodową do stosunkowo sztywnych ograniczeń systemu po stronie wydatków. Stopa składki przejmuje zatem główną odpowiedzialność za równowagę w systemie. Przeciwstawny pogląd przypisuje znaczną sztywność stopie składki, co prowadzi do wniosku, że równowaga wymaga dostosowania innych źródeł zasilania systemu i przede wszystkim dostosowania po stronie wydatków. Wprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne było oczywistą konsekwencją ustanowienia systemu Kas Chorych. Nie było również kontrowersji dotyczących utrzymania składki w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, mimo że nie pełni już ona funkcji alokacyjnej, tak istotnej w układzie Kas Chorych. Składka realizuje formułowany od wielu lat postulat uniezależnienia przychodów ochrony zdrowia od arbitralnych, doraźnych i trudno 14

15 przewidywalnych decyzji o podziale środków w budżecie państwa i innych funduszach publicznych. Składka uniezależnia sektor od arbitralności i daje gwarancje dopływu środków na poziomie, który jest przewidywalny w horyzoncie kilku lat. Antycypując nacisk sektora zdrowia na wzrost składki, wprowadzono od samego początku zasadę chroniącą finanse publiczne przed ewentualnym wzrostem składki. Po drobnych zmianach zasada ta zaczęła praktycznie działać od 2003 roku: każdy wzrost stopy składki powyżej 7,75% jest finansowany z dochodów netto podatnika. Reguła ta realizuje więc ideę, że arbitraż o podwyższenie składki, prowadzony między państwem a sektorem zdrowia, powinien być rozstrzygany przy udziale podatników, oceniających zasadność żądań finansowych. Zasada ta znacząco usztywnia mechanizm finansowania ochrony zdrowia poprzez składki. Analizując w niniejszym opracowaniu przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, chcemy zwrócić szczególną uwagę na to, kto ponosi ciężar składek, a więc dokonać oddzielenia kosztów pokrywanych ze środków publicznych od kosztów obciążających dochody prywatne. Podział ten jest bardzo dynamicznym elementem systemu finansowania zdrowia i kwestia zaangażowania dochodów prywatnych w finansowanie składki mieć będzie rosnące znaczenie. Innym ważnym zagadnieniem jest ocena reakcji przychodów ze składek na wzrost PKB. Wzrost gospodarczy jest najlepszym i bezkonfliktowym źródłem pozyskiwania dodatkowych środków na ochronę zdrowia, warto zatem znać kryjący się w nim potencjał. Źródła informacji o składkach na ubezpieczenie zdrowotne Wydawać się może, że analiza przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne jest sprawą stosunkowo prostą, zwłaszcza po powołaniu Narodowego Funduszu Zdrowia, znoszącego znaczenie regionalnych zróżnicowań w dopływie składek. Przypis składki jest wykazywany w sprawozdawczości finansowej kas chorych lub NFZ. Sprawę upraszcza również fakt, że wszystkie składki dopływają do sektora zdrowia jedynie poprzez dwie instytucje pośredniczące: ZUS oraz KRUS. Ponadto NFZ, podobnie jak kiedyś Kasy Chorych, ma ustawowy obowiązek kroczącego prognozowania składek na następne trzy lata. Mamy zatem kompletny system informacji finansowej w odniesieniu do przeszłości, system bieżącego (comiesięcznego) monitorowania dopływu składek oraz system ciągłego prognozowania z trzyletnim horyzontem. Sprawa się jednak istotnie komplikuje, jeśli chcemy wniknąć w mechanizm kreowania przychodów ze składek. Po pierwsze, mechanizm naliczania składek jest bardzo złożony. Uregulowania dotyczące składki zdrowotnej przejmują główne zasady stosowane w ubezpieczeniu społecznym, jednak dążenie do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym całej populacji kraju nieuchronnie prowadzi do uszczegółowienia zasad naliczania składki. Ustawa wyróżnia kilkadziesiąt kategorii osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia, kilkanaście źródeł przychodów zaliczanych do podstawy wymiaru składki oraz kilka umownych, ryczałtowych przychodów tworzących w szczególnych przypadkach podstawę wymiaru składki (np. cena połowy kwintala żyta na hektar przeliczeniowy w przypadku rolników, wartość świadczenia opiekuńczego lub kwota minimalnego wynagrodzenia dla wielu innych kategorii osób). Wszystko to składa się na skomplikowany i mało przejrzysty system obciążania dochodów poszczególnych osób składką na ubezpieczenie zdrowotne. Po drugie, pobór składki na ubezpieczenie zdrowotne odbywa się w dynamicznie zmieniającym się środowisku ekonomicznym. Przychody ze składek zależą w sensie ogólnym od wzrostu gospodarczego, decydujące znaczenie ma jednak dynamika poszczególnych kategorii składających się produkt krajowy brutto (przychody z wynagrodzeń, emerytur i rent, 15

16 z działalności na własny rachunek itp.), zmiany w aktywności zawodowej ludności (bezrobotni z zasiłkiem i bez, rożne formy aktywności zawodowej w rolnictwie i poza rolnictwem), a nawet zmiany statusu podatkowego osób (osoby płacące podatki PIT na zasadzie ogólnej, w formie ryczałtu, w formie karty podatkowej). Przypis składki jest więc efektem działania wielowymiarowego układu gospodarczo-społecznego, znajdującego się w nieustannym ruchu. Po trzecie, zmienia się sama stopa składki, a więc stopa obciążeń przychodu składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wraz z nią zmienia się również możliwość odliczania składki od należnego podatku dochodowego. W odniesieniu do dominującej grupy ubezpieczonych (18,5 mln osób spośród 25,5 mln osób płacących składkę) zmiany te przedstawia poniższa tabela. Tabela 1: Podstawowa stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne w latach Rok Składka ogółem Składka odliczana od PIT ,50% 7,50% ,50% 7,50% ,75% 7,75% ,75% 7,75% ,00% 7,75% ,25% 7,75% ,50% 7,75% ,75% 7,75% ,00% 7,75% ,00% 7,75% Podstawowa stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne systematycznie rośnie od 1999 r., aż do przewidzianego w Ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ pułapu 9% w 2007 roku. Jednocześnie od 2003 roku koszt finansowania składki zaczął w znaczącym stopniu obciążać dochody osobiste ludności 2. Ustawa przewiduje również wzrost składki dla tych kategorii ubezpieczonych, dla których podstawą wymiaru jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego (m.in. bezrobotni bez zasiłku i bez ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) wzrost od 40% świadczenia pielęgnacyjnego w 2004 r. do 80% w 2008 r. Zmiany te obciążają budżet państwa i będą mieć mniejszy wpływ na przychody NFZ ze składek. Wszystkie trzy źródła komplikacji mają istotne znaczenie wtedy, gdy próbujemy zrozumieć mechanizm zmian poziomu składki w przeszłości oraz dokonać prognozy przyszłych przychodów ze składek. Sprawozdawczość finansowa NFZ jest funkcjonalnie podporządkowana metodzie rejestrowania przez ZUS i KRUS przypisu składki na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS rejestruje składkę płaconą przez płatników na rzecz tys. osób i wyodrębnia 14 kategorii tych osób (wśród nich tys. pracowników, tys. emerytów i rencistów, 2 Nie oznacza to, że przed 2003 rokiem składki były zawsze odliczane od podatku. Tylko osoby uzyskujące dochody z pracy najemnej oraz emerytur i rent i nie prowadzące jednocześnie działalności gospodarczej na własny rachunek miały zagwarantowane pełne odliczenie składki. Wszyscy prowadzący własną działalność gospodarczą lub łączący ją z pracą, emeryturą bądź rentą mogli znaleźć się w sytuacji (np. strata na działalności gospodarczej), w której pełne odliczenie składek nie było możliwe. 16

17 1 957 tys. bezrobotnych bez prawa do zasiłku, tys. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą). KRUS przekazuje składkę płaconą na rzecz tys. Osób i wyodrębnia 5 ich kategorii (wśród nich tys. emerytów i rencistów, 869 tys. rolników z gospodarstwem powyżej 1 ha, 110 tys. rolników z gospodarstwem poniżej 1 ha oraz 145 tys. domowników) 3. W sumie informacje finansowe umożliwiają zdezagregowanie przypisu składki do poziomu 19 kategorii ubezpieczonych. Zawartość danych decyduje o sposobie prognozowania składki. Dla każdej z 19 kategorii ustalane są na podstawie projekcji makroekonomicznych (zwykle są to założenia do projektów budżetu państwa) dwa wskaźniki dynamiki: pierwszy opisuje zmiany ilości osób, a drugi zmiany wiodącej dla danej grupy osób kategorii przychodów (płac, emerytur, itp.). Tabela 2: Składka na ubezpieczenie zdrowotne według danych Kas Chorych / NFZ (w tys. zł) Wyszczególnienie Składka Ogółem ZUS KRUS wartość dolna wartość górna wartość dolna wartość górna wartość dolna wartość górna Uwaga: Dla roku 2004 wielkości planowane, dla lat prognozowane 4. Jeśli weźmiemy pod uwagę rolę, jaką spełnia w zbieraniu składki ZUS i KRUS, to nie może dziwić, że w NFZ układ informacji o przypisie składki odpowiada organizacji danych w ZUS i KRUS. Są jednak niedogodności związane z takim układem danych. Dosyć trudno jest obserwować związki między podstawowymi kategoriami makroekonomicznymi (wynagrodzenia, emerytury i renty, przychody z działalności gospodarczej itp.) a przypisem składki, jeszcze trudniej jest rozdzielać w przypisie składki efekty wzrostu gospodarczego od efektów uzyskanych dzięki wzrostowi stopy składki. Prognozowanie wymaga szczegółowych projekcji dla licznych kategorii ubezpieczonych i może być w wielu przypadkach zawodne. Wreszcie, całkowicie nieobserwowalne są prywatne koszty finansowania składek, czyli składki nie odliczone od podatku dochodowego. Z powyższych względów podejmiemy tutaj próbę skoordynowania danych pochodzących z NFZ z danymi ze źródeł podatkowych (podatek dochodowy od osób fizycznych), uzupełnionymi o inne dane makroekonomiczne. Ocena przychodów ze składek na podstawie danych podatkowych Źródłem informacji dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jest Ministerstwo Finansów. W Biuletynach skarbowych prezentowane są regularnie dane dotyczące osób opodatkowanych na ogólnych zasadach, a więc dominującej kategorii 3 Informacje o ilości płacących składkę według stanu w pierwszym półroczu 2004 r. 4 Dolny i górny przedział wielkości planowanej lub prognozowanej określono na podstawie pozycji Planowany odpis aktualizujący składkę należną, będącej rezerwą na wypadek przeszacowania prognozy składek. 17

18 podatników. Na życzenie dostępne są również dane obejmujące osoby płacące podatek w formie ryczałtu oraz karty podatkowej, a także rozliczenie składek zapłaconych i odliczonych od podatku przez osoby duchowne. Wymienione źródła informacji podatkowej, rozszerzone o wpłaty składek finansowanych przez budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego, obejmują swym zasięgiem wszystkie osoby uczestniczące w ubezpieczeniu zdrowotnym w formie przymusowej i dobrowolnej. Zaletą informacji podatkowej jest to, że operuje ona dużymi, makroekonomicznymi agregatami przychodów (wynagrodzenia, emerytury itp.), łatwo identyfikowalnymi z kategoriami statystyki makroekonomicznej oraz kategoriami projekcji makroekonomicznych, przygotowywanych w trakcie prac nad projektami budżetu państwa. Zaletą danych podatkowych jest również to, że identyfikują one dokonane przez podatników odliczenia składki od podatku, a w niektórych przypadkach (ryczałt podatkowy, karta podatkowa, osoby duchowne) także składki zapłacone, lecz nie odliczone od podatku. Składki nie odliczone od podatku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być z dużą dokładnością oszacowane na podstawie określanych przez przepisy pułapów odliczania składki. Jedynie w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą poza rolnictwem i opodatkowanych na zasadach ogólnych niezbędne jest oszacowanie składki nie odliczonej od podatku metodą pośrednią. Koordynacja danych z Kas Chorych i NFZ z danymi ze źródeł podatkowych wymaga powiązania składek obserwowanych w danych podatkowych z instytucją zbierającą składki, tj. z ZUS oraz KRUS. Jest to wykonalne, ponieważ w danych podatkowych występują tylko dwa źródła dochodów związanych z KRUS (emerytury i renty rolnicze oraz przychody z działów specjalnych produkcji rolnej). Znane są również wpłaty do ZUS oraz KRUS tych składek, dla których płatnikiem jest budżet państwa lub budżety jednostek samorządu terytorialnego. W ten sposób powstaje niezależna od danych Kas/NFZ ocena strumienia składek płynących za pośrednictwem ZUS oraz KRUS i możliwe jest porównanie ze sobą wielkości uzyskanych z obydwu źródeł. Pewnym problemem przy konfrontacji obydwu źródeł danych jest pojawiająca się od 2003 roku różnica metody ewidencji danych. Dane NFZ mają charakter kasowy, podczas gdy dane podatkowe odpowiadają w większym stopniu podejściu memoriałowemu. Efekt przesunięcia w czasie strumienia składek w obydwu źródłach danych oszacowano przy założeniu, że w latach efekt różnicy podejść był poprawnie identyfikowany w sprawozdaniach finansowych Kas Chorych w pozycji Przychody ze składek z lat ubiegłych. Po pełnym uzgodnieniu obydwu źródeł dokonano prognozy przypisu składki na lata Prognoza ma te same założenia makroekonomiczne, co prognoza przygotowana przez NFZ. Odmienność wyników jest rezultatem odmienności metody prognozowania: podstawą przeprowadzonej tutaj prognozy były agregatowe kategorie przychodów i odpowiadające im stopy składki. Zgodność wyników przeprowadzonego badania z danymi historycznymi oraz prognozą NFZ prezentuje tabela 3. 18

19 Tabela 3: Porównanie wyników z danymi ze sprawozdawczości Kas / NFZ Źródła danych Przychody ze składek Kas / NFZ w tym: ZUS KRUS Wyliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne w tym: ZUS KRUS Uwaga: dla danych NFZ z lat podano dolną granicę przedziału prognozy składki. Uzyskane wyniki wykazują wysoką zbieżność z danymi Kas i NFZ dla okresów przeszłych. W przypadku prognoz są one bliskie dolnego przedziału prognoz dokonanych przez NFZ: w roku 2004 trafiają w dolny próg prognozy, a w latach leżą poniżej środka przedziału górnej i dolnej wartości prognozy. Kolejne tabele 4, 5 i 6 ukazują źródła finansowania składki oraz dynamikę składki i jej głównych składników. Tabela 4: Składka na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zintegrowanych źródeł danych (według instytucji zbierających składkę oraz źródeł finansowania) Wyszczególnienie Składka na ubezpieczenia zdrowotne ogółem składka płacona poprzez ZUS od osób płacących PIT w tym: nie odliczana od podatku PIT od osób niepłacących PIT składka płacona poprzez KRUS od osób płacących PIT w tym: nie odliczana od podatku PIT od osób niepłacących PIT Składka według źródeł finansowania: składka pokrywana z PIT składka pokrywana z innych f. publ składka pokrywana z dochodów ludności

20 Tabela 5: Dynamika składki i zmiany w jej finansowaniu Wyszczególnienie Rok poprzedni =100 PKB (w cenach bieżących) 105,1% 102,7% 104,3% 108,6% 107,7% 108,4% Składka ogółem 112,1% 99,5% 108,8% 108,2% 108,1% 109,0% Składka pokrywana z PIT 108,6% 102,5% 106,2% 104,5% 105,1% 106,1% Składka pokrywana z innych f. publicznych 148,1% 71,9% 100,8% 113,9% 107,1% 106,6% Składka pokrywana z dochodów ludności 141,0% 137,6% 360,2% 177,8% 148,2% 137,5% Rok 2000 =100 PKB (w cenach bieżących) 105,1% 107,9% 112,5% 122,2% 131,6% 142,6% Składka ogółem 112,1% 111,5% 121,3% 131,2% 141,9% 154,7% Składka pokrywana z PIT 108,6% 111,3% 118,1% 123,5% 129,7% 137,6% Składka pokrywana z innych f. publicznych 148,1% 106,5% 107,3% 122,2% 130,9% 139,5% Składka pokrywana z dochodów ludności 141,0% 194,0% 698,6% 1242,1% 1840,9% 2530,4% Struktura składki Składka pokrywana z PIT 88,2% 90,9% 88,6% 85,6% 83,2% 81,0% Składka pokrywana z innych f. publicznych 12,1% 8,7% 8,0% 8,5% 8,4% 8,2% Składka pokrywana z dochodów ludności 1,0% 1,4% 4,6% 7,5% 10,3% 12,9% Tabela 6: Średnie tempo wzrostu składki na ubezpieczenie zdrowotne w porównaniu z tempem PKB Średnie roczne tempo wzrostu: PKB (w cenach bieżących) 4,02% 8,21% 6,09% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6,66% 8,42% 7,54% z ZUS 6,66% 8,56% 7,60% z KRUS 6,70% 7,01% 6,85% Narzuca się wniosek, że środki dopływające do sektora zdrowia w formie składek odznaczają się w obecnej dekadzie stosunkowo wysokim tempem wzrostu. Stwierdzenie to dotyczy zarówno okresu przeszłego, jak i przewidywań na lata W latach składka na ubezpieczenie zdrowotne rosła w tempie 6,7% rocznie, wyprzedzając o 2,5 punktu procentowego bardzo niski w tym okresie wzrost PKB. Szybszego wzrostu składki niż PKB spodziewać się również należy w trzyleciu , aczkolwiek przewaga dynamiki składki nad dynamiką PKB będzie mniejsza. W całym siedmioleciu składka rośnie o 1,45 punktu procentowego szybciej niż PKB, co daje znaczący efekt łączny: w 2006 r. składka powinna być o 55% wyższa od poziomu z roku 2000, podczas gdy PKB tylko o 43% 5. 5 Wszystkie podane tutaj tempa i przyrosty odnoszą się do wielkości nominalnych, a zatem nie oddają realnego wzrostu przychodów ze składek. Układem odniesienia jest tutaj PKB, również ujmowany w wartościach nominalnych. 20

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją 3 etap Ochrona zdrowia.qxd 04-11-15 13:52 Page 1 Trzeci etap reform Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. P Między racjonowaniem i racjonalizacją Stanisława Golinowska z udziałem:

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013

Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 2013 Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Marta Mackiewicz, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ramy finansowe strategii rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW Spis treści: Prolegomena.....2 Podatek VAT w Polsce.......3 Analiza przychodów Państwa a podatek VAT....4 Założenia ujednoliconej stawki podatku VAT.......9 Wady i zalety zmiany

Bardziej szczegółowo

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Rozdział IV Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Wprowadzenie Mimo że miejsca pracy powstają w firmach i instytucjach, a decydują o tym pracodawcy, to politykę w tej dziedzinie tworzą podmioty

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 17 FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA. USŁUGA ZDROWOTNA DOBRO PUBLICZNE CZY TOWAR?

ROZDZIAŁ 17 FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA. USŁUGA ZDROWOTNA DOBRO PUBLICZNE CZY TOWAR? Bogdan Piątkowski ROZDZIAŁ 17 FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA. USŁUGA ZDROWOTNA DOBRO PUBLICZNE CZY TOWAR? 1. Środki wydawane na ochronę zdrowia W ostatnich kilku dziesięcioleciach w krajach rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Raport wstępny Raport przygotowany w ramach projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej Warszawa, lipiec 2011 r. Projekt Modelowy System

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU

NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU Warszawa czerwiec 2010 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Nr ewid. 141/2010/KBF Nr ewid. 142/2010/KBF ANALIZA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1999-2013 OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE I GOSPODARKA POLSKI Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Gdynia-Warszawa, 26 kwietnia 2013 Spis treści I. Podsumowanie... 3 II Wprowadzenie... 4 III. Oktrojowanie reformy: skutki...

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w polskiej gospodarce

Szara strefa w polskiej gospodarce Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik Bohdan Wyżnikiewicz Szara strefa w polskiej gospodarce Partnerem raportu jest Warszawa Kwiecień 2014 Spis treści Executive summary... 4 Wprowadzenie... 6 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI Nr 4/2002

SPIS TRECI Nr 4/2002 SPIS TRECI Nr 4/2002 autor tytuł strona Wystpienie Prezesa Najwyszej Izby Kontroli w Sejmie: Analiza wykonania budetu pastwa i załoe polityki pieninej w 2001r. Sprawozdanie z działalnoci Najwyszej Izby

Bardziej szczegółowo

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska

Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna Piętka - Kosińska Irena Topińska Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 raport Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE Raport opracowany przez: Luca Barbone Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 4 http://piz.sanedu.pl Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia Redakcja Roman Lewandowski Łódź 2012 Koszt wydania Zeszytu 4 refundowany

Bardziej szczegółowo