Reforma walutowa i bankowa w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reforma walutowa i bankowa w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii"

Transkrypt

1 Reforma walutowa i bankowa w dziewiętnastowiecznej Wielkiej Brytanii Autor: Matt McCaffrey Źródło: mises.org Tłumaczenie: Monika Kozikowska W obliczu faktu, że zarówno banki centralne, jak i komercyjne upadają na całym świecie, staje się coraz bardziej oczywiste, iż problemy polityki pieniężnej, z którymi się aktualnie zmagamy, są tak skomplikowane, że nie wystarczy już prawidłowe zastosowanie reguły Taylora. Być może zabrzmi to banalnie, ale prawdą jest, że potrzebujemy wielkiej reformy polityki pieniężnej. Celem niniejszego artykułu nie jest zarekomendowanie konkretnego rozwiązania, ale przeanalizowanie ważnego z punktu widzenia historii przykładu tego, jak należy (albo raczej jak nie należy) prowadzić politykę pieniężną i przeprowadzać reformy. W połowie dziewiętnastego wieku w Wielkiej Brytanii toczyła się długa i ożywiona debata na temat ograniczenia władzy Banku Anglii. Gdy w latach Wielka Brytania zdecydowała się porzucić system waluty złotej na rzecz niewymienialnego na złoto pieniądza papierowego, rozpoczęły się problemy gospodarcze. Powrót do waluty wymienialnej w roku 1821 nie zapobiegł kryzysowi finansowemu, który nastąpił w 1825 roku i który wzbudził szerokie zainteresowanie kwestią pieniądza oraz problemami banków. Nad rozpaczliwą potrzebą przeprowadzenia reformy pieniężnej dyskutowano praktycznie we wszystkich kręgach społecznych. W niedługim czasie podczas tej dysputy wyłoniły się dwie szkoły, które zaczęły być znane jako szkoła obiegu pieniężnego (Currency School) oraz szkoła bankowości (Banking School) 1. Celem obu tych ugrupowań było znalezienie takiej metody ograniczenia

2 (bądź nieograniczania) praktyk stosowanych przez banki, która doprowadziłaby do ustabilizowania się gospodarki. Spór między tymi obiema szkołami wielokrotnie analizowano jedynie poprzez skupienie się wokół opinii głównych przedstawicieli, przez co zaniedbano powinność jego szerszego wyjaśnienia oraz wskazania, jak ważny wpływ wywarł on na ekonomię. Zdarza się, że nawet wybitni historycy myśli ekonomicznej całkowicie pomijają tę kwestię. Dla przykładu, Joseph Schumpeter nazwał ową dysputę jedynie efemeryczną kontrowersją ( ephemeral controversy [1954] 1963, p. 725), podczas gdy dla ekonomistów takich jak Mises czy Rothbard, spór ten stanowi moment przełomowy. Rothbard włożył wiele trudu w wyjaśnienie tego jakże ważnego okresu w historii ekonomii, opisując go w jednej ze swoich prac. Mimo że obie szkoły w tej dyspucie opowiadały się za banknotami w pełni wymienialnymi na pieniądz kruszcowy, różniły się podglądami co do konieczności nałożenia na banki emisyjne innych ograniczeń, oprócz tych dotyczących wymienialności pieniądza, mających na celu zabezpieczenie systemu bankowego. Szkoła obiegu pieniężnego, reprezentowana m.in. przez J.R. McCullocha, George a Normana, Samuela Loyda (Lorda Overstone) i Roberta Torrensa ostro krytykowała politykę Banku Anglii oraz żądała ograniczenia jego roli w zwiększaniu podaży banknotów. Szkoła ta dostrzegła, choć niewystarczająco, że nadmierna emisja banknotów przez Bank Anglii i jego oddziały stała się przyczyną wahań koniunktury. W pewnym stopniu reprezentanci tego nurtu dali też początek teorii cyklu koniunkturalnego, którą później rozwinął Mises. Dlatego też szkoła obiegu pieniężnego szukała sposobów na to, jak można by ograniczyć emisję nadmiernej ilości banknotów przez Bank Anglii. Za naczelną uważała ona tzw. zasadę Currency principle, według której odpowiednie wyregulowanie emisji banknotów nastąpi, gdy banknoty zostaną poddane takim samym wahaniom, jak waluta będąca czystym metalem (Daugherty 1942). Ujmując to w inny sposób, moglibyśmy powiedzieć, że zawsze istnieje ryzyko emisji nadmiernej ilości banknotów. Z tego właśnie powodu emisja ta powinna być ściśle nadzorowana w taki sposób, aby banknoty funkcjonowały jedynie jako symbol pieniądza kruszcowego (Wu[1939] 2007, 130). W odpowiedzi na działania Banku Anglii, szkoła obiegu pieniężnego zaproponowała

3 proste, aczkolwiek dość mocne, ograniczenie możliwości banku konieczność posiadania 100% rezerwy na pokrycie emisji nowych banknotów. Zasada Currency principle wkrótce odniosła zwycięstwo na gruncie legislacyjnym. W 1844 roku uchwalono Akt Bankowy (Bank Charter Act), popularnie zwany ustawą Peela, na cześć Sir Roberta Peela, wybitnego członka szkoły obiegu pieniężnego. Podzieliła ona Bank Anglii na dwa oddziały: pierwszy miał się zajmować emisją banknotów, a drugi depozytami. Ustawa nałożyła obowiązek posiadania stuprocentowego pokrycia emisji banknotów 2. Jednakże założenia szkoły obiegu pieniężnego odnośnie reformy oparte zostały na poważnym błędzie. W jej mniemaniu depozyty na żądanie, w przeciwieństwie do banknotów, nie były pieniędzmi i dlatego też nie odgrywały żadnej ważnej roli ani w polityce banku, ani podczas kryzysu finansowego. W rezultacie ustawa Peela zupełnie pomijała kwestie związane z depozytami Banku Anglii. Druga szkoła tego sporu, szkoła bankowości (początkowo reprezentowana przez m.in. Johna Fullartona i Thomasa Tooke a), zaatakowała ten podział na banknoty i depozyty, które jak argumentowano spełniały taką samą funkcję gospodarczą. Mimo że mieli rację w tej kwestii, wyciągnęli błędny wniosek, iż jedyne ograniczenie, jakie powinno się nałożyć na banknoty oraz depozyty, to kwestia wymienialności na pieniądz kruszcowy. Wszelkie inne ograniczenia negatywnie według nich wpłynęłyby na ekspansję kredytową mającą na celu sprostanie wzrostowi podaży w gospodarce. Stanowisko szkoły bankowości w tej sprawie widoczne jest w zasadzie, która mówi, że to właśnie konkurencja na rynku bankowym należycie kontroluje liczbę banknotów w obrocie i że nie dojdzie do nadwyżki banknotów w stosunku do potrzeb rynku, jeśli zachowa się pieniądz wymienialny (Viner 1937, 223). Dlatego też banki są instrumentami biernymi, które zwiększają i redukują liczbę udzielanych kredytów jedynie po to, by dostosować się do potrzeb gospodarki. Innymi słowy, banki nie mogłyby udzielać kredytów w nadmiernej liczbie choćby nawet bardzo się starały, ponieważ każda nadwyżka środków udzielonych w ramach kredytów i tak wróciłaby do banku. Jednakże Mises, podobnie jak kilkoro innych ekonomistów, zwrócił uwagę, że popyt na kredyty związane z działalnością gospodarczą jest ściśle uzależniony od polityki banku, a zwłaszcza od oprocentowania nakładanego przez banki. Stopa procentowa może zostać

4 obniżona poniżej stopy naturalnej, sztucznie zawyżając w ten sposób popyt na kredyty. Dlatego też w opinii szkoły bankowości działalność banku w zakresie udzielania kredytów nie powinna podlegać żadnym restrykcjom. Tuż po uchwaleniu ustawy Peela Bank Anglii, mimo że zastosował się do obowiązujących zasad dotyczących nowych ograniczeń emisji banknotów, rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę ekspansję swej działalności depozytowej. Ekspansja kredytowa przyczyniła się do powstania bańki spekulacyjnej, która z kolei spowodowała spadek rezerw pieniądza kruszcowego Banku Anglii oraz zaskutkowała ogromną paniką na rynku w 1847 roku. Przepis ustawy Peela mówiący o konieczności posiadania przez banki stuprocentowej rezerwy w cennym kruszcu został uchylony, by wspomóc bank centralny i jego oddziały, podważając w ten sposób zasadność wprowadzenia tego ograniczenia. Kryzys z 1847 roku uderzył w reputację szkoły obiegu pieniężnego. Jednakże, jak podkreślali Rothbard i Mises, winą nie należy obarczać jej głównych doktryn, a raczej błędne założenie dotyczące rozróżnienia banknotów i depozytów. Niemniej jednak fakt, iż ten system bankowy poniósł klęskę tuż po reformie szkoły obiegu pieniężnego, spowodował, że wyglądało to na winę samej szkoły i jej błędnej zasady, a ograniczenie banku centralnego mogłoby jedynie doprowadzić do katastrofy gospodarczej. W tej sytuacji, poglądy szkoły bankowości zyskały większy rozgłos, mimo że one również nie były wolne od wad. Krytyka błędów popełnionych przez szkołę obiegu pieniężnego oraz nieskuteczność ustawy Peela, jeśli chodzi o zapobieżenie kryzysowi finansowemu, przyczyniły się do tego, że doktryny szkoły bankowości, choć nie do końca słuszne, zostały uznane za wiodące. Podstawy teorii pieniądza i bankowości wyznaczone przez takich ekonomistów jak Tooke bądź Fullarton zostały następnie rozwinięte m.in. przez Johna Stuarta Milla, Karola Marksa, Rudolfa Hilferdinga, a nawet Johna Meynardsa Keynesa. Teoria ta wywarła znaczne wpływy na wiele późniejszych nurtów myśli ekonomicznej. Natomiast podglądy szkoły obiegu pieniężnego, mimo iż miały oparcie w prawie, nie zyskały uznania wśród następnych pokoleń myślicieli ani nie odniosły takiego zwycięstwa jak szkoła bankowości. Społeczeństwo oraz ekonomiści uznali postępowanie według zasady propagowanej przez szkołę obiegu pieniężnego za katastrofalne. Z tego powodu uważa się, że wszelkie ograniczenia nałożone na bank centralny nie są w stanie

5 pomóc w łagodzeniu kryzysu, a w najgorszym razie mogą nawet stanowić poważną przeszkodę uniemożliwiającą bezpiecznie wykonywanie czynności bankowych. Pomimo faktu, że ustawa Peela teoretycznie obowiązywała aż do pierwszej wojny światowej (oraz obowiązuje do dziś, choć w wielce zmienionej formie), była nieustannie zawieszana w okresach, gdy następował kryzys, a wszelkie postulaty dotyczące sposobu zakończenia kryzysu wysuwane przez szkołę obiegu pieniężnego spotykały się z natychmiastową dezaprobatą społeczeństwa. Szkołę tę spotkała jednak pewna rekompensata, kiedy w 1912 roku Mises opublikował Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. W swojej książce Mises podjął się poprawy błędnych założeń szkoły obiegu pieniężnego oraz rozwinął ich teorie, podejmując się w ten sposób kompleksowego wyjaśnienia istoty cyklu koniunkturalnego. Mises zauważył, że szkoła bankowości miała rację, twierdząc, że banknoty i depozyty na żądanie pełnią taką samą funkcję gospodarczą i dlatego też z punktu widzenia polityki pieniężnej powinno się je traktować tak samo. Jednak zanim książka ujrzała światło dzienne, teoria pieniądza zaczęła już zmierzać w zupełnie innym kierunku. W pierwszych dekadach dwudziestego wieku popularne stały się podglądy takich ekonomistów, jak Irving Fisher oraz John Maynard Keynes, a wcześniejsze teorie oraz pytania, na które poszukiwano odpowiedzi, odeszły w zapomnienie. Wraz ze wzrostem popularności takich szkół myśli ekonomicznej, jak keynesizm i monetaryzm, a także ich licznych odmian, wiele problemów, które nurtowały przedstawicieli szkoły obiegu pieniężnego, zeszło na boczny tor. Zamiast zająć się działaniem banku w zakresie ekspansji kredytowej oraz efektami owej ekspansji, zaczęto poświęcać czas rozmyślaniom nad bankiem centralnym i jego umiejętnym sterowaniem gospodarką poprzez politykę pieniężną. Zaprzepaszczono szansę na przeprowadzenie reformy pieniężnej na wzór tej, która została zapoczątkowana przez spór między szkołą obiegu pieniężnego a szkołą bankowości. Porażka, jaką poniosła w tym sporze szkoła obiegu pieniężnego, podkreśla, jak istotne jest, by opierać politykę gospodarczą oraz reformy na teorii mającej solidne fundamenty. Błędy w założeniach, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się mało istotne, mogą wywrzeć ogromny wpływ na historię

6 monetarną danego państwa. W obecnych czasach, kiedy mamy do czynienia z poważnym kryzysem finansowym, po raz pierwszy od bardzo dawna podważa się podstawy aktualnego systemu oraz powszechnie panującą opinię na temat pieniądza i bankowości. Miejmy nadzieję, że nauczyliśmy się wystarczająco wiele na błędach z przeszłości i wystarczy nam sił na odpowiednie przeprowadzenie reformy pieniężnej, tak aby przyszłe pokolenia nie musiały spoglądać na obecne czasy jak na kolejną zmarnowana szansę na dokonanie radykalnych zmian. Bibliografia: Daugherty, Marion R The Currency-Banking Controversy, Part I". Southern Economic Journal 9 (2): Schumpeter, Joseph A. [1954] The History of Economic Analysis. New York: Oxford University Press. Smith, Vera C The Rationale of Central Banking and the Free Banking Alternative. Indianapolis: Liberty Press. Viner, Jacob Studies in the Theory of International Trade. New York: Harper and Brothers Publishers. White, Lawrence H Free Banking in Britain: Theory, Experience, and Debate, New York: Cambridge University Press. Wu, Chi-Yuen An Outline of International Price Theories. Reprint, Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute, Podane szkoły można by podzielić jeszcze bardziej szczegółowo na przykład na Currency, Banking i Free-Banking Schools (White 1984), bądź według Smitha (1990) na cztery szkoły: Currency School, z których jedna popierała, a druga była przeciwko bankowi centralnemu oraz na Banking School, z których podobnie jedna popierała, a druga była przeciwko bankowi centralnemu. Niemniej jednak, te dodatkowe wyszczególnienia nie stanowią kluczowej kwestii w naszej dyskusji. 2 Dokładnie przepis ten mówił iż można emitować banknoty do wysokości funtów, a powyżej tej wysokości, jeśli chciało się emitować banknoty, należało posiadać na nie stuprocentowe pokrycie w pieniądzu kruszcowym.

AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH

AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW Marcin Tadeusz Surowski AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII WOBEC CYKLI KONIUNKTURALNYCH I KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Rozdział II: Austriacka szkoła ekonomii

Rozdział II: Austriacka szkoła ekonomii Rozdział II: Austriacka szkoła ekonomii 2.1. Carl Menger, rewolucja subiektywistyczna i narodziny austriackiej szkoły ekonomii 79 Za formalny początek austriackiej szkoły ekonomii uznaje się wydanie w

Bardziej szczegółowo

Argumenty za elastycznym systemem monetarnym i przeciw niemu

Argumenty za elastycznym systemem monetarnym i przeciw niemu Argumenty za elastycznym systemem monetarnym i przeciw niemu Autor: Friedrich A. von Hayek Tłumaczenie: Marcin Zieliński Fragment książki Pieniądz i kryzysy Friedricha von Hayeka, którą można nabyć w formie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY PERSPEKTYWA POWROTU DO STANDARDU ZŁOTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W KONTEKŚCIE KRYZYSU Z 2007 ROKU

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY PERSPEKTYWA POWROTU DO STANDARDU ZŁOTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W KONTEKŚCIE KRYZYSU Z 2007 ROKU UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ EKONOMICZNY Mateusz Cyrzan Kierunek studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Numer albumu: 197826 PERSPEKTYWA POWROTU DO STANDARDU ZŁOTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W KONTEKŚCIE

Bardziej szczegółowo

Copyright 2000 for the fifth edition The Ludwig von Mises Institute, www.mises.org

Copyright 2000 for the fifth edition The Ludwig von Mises Institute, www.mises.org T ł u m a c z e n i e M a r c i n Z i e l i ń s k i i W i t o l d F a l k o w s k i Tytuł oryginału: America s Great Depression Copyright 2000 for the fifth edition The Ludwig von Mises Institute, www.mises.org

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII

ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Strona 1 z 129 UNIWESYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE WYDZIAŁ EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Bartłomiej Podolski ANALIZA PRZYCZYN KRYZYSU GOSPODARCZEGO W USA W ŚWIETLE AUSTRIACKIEJ TEORII EKONOMII Praca

Bardziej szczegółowo

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań Listopad 2000 Witold Rutkowski Informacja Nr 753 Tekst

Bardziej szczegółowo

The analysis of financial crises in the United States in 1837 and 1907 based on the Austrian theory of money, credit and business cycles

The analysis of financial crises in the United States in 1837 and 1907 based on the Austrian theory of money, credit and business cycles Adam Arent Analiza kryzysów finansowych w Stanach Zjednoczonych z 1837 i 1907 roku na podstawie austriackiej teorii pieniądza, kredytu i cyklów koniunkturalnych The analysis of financial crises in the

Bardziej szczegółowo

Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza

Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Murray N. Rothbard Złoto, banki, ludzie krótka historia pieniądza Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? Jak odzyskać stracone pieniądze? Tłumaczenie: Witold

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010

Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH Wydział Ekonomii Ekonomia Łukasz Matysek Wpływ spekulacji finansowych na koniunkturę gospodarczą analiza światowego kryzysu gospodarczego 2007-2010 The impact of financial

Bardziej szczegółowo

Działalność banku centralnego w świetle poglądów austriackiej szkoły ekonomii

Działalność banku centralnego w świetle poglądów austriackiej szkoły ekonomii Paweł Bochenek Działalność banku centralnego w świetle poglądów austriackiej szkoły ekonomii Wprowadzenie Występujące w ostatnich dziesięcioleciach kryzysy finansowe powodują, że zarówno politycy, jak

Bardziej szczegółowo

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII REFORMA MONETARNA lepszy system monetarny dla Islandii RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII Tytuł oryginału: Monetary Reform A better monetary system for Iceland

Bardziej szczegółowo

Teoria denacjonalizacji pieniądza

Teoria denacjonalizacji pieniądza Teoria denacjonalizacji pieniądza Autor: Dominik Modrzejewski [Artykuł stanowi ustęp z pracy magisterskiej Teoria denacjonalizacji pieniądza Friedricha von Hayeka, napisanej w Katedrze Historii Myśli Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W POLSCE IMPLIKACJE DLA STANU FINANSÓW PUBLICZNYCH 1

SYSTEM FINANSOWANIA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W POLSCE IMPLIKACJE DLA STANU FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 Agnieszka Kłos SYSTEM FINANSOWANIA PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W POLSCE IMPLIKACJE DLA STANU FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 Wprowadzenie W okresie kryzysu gospodarczego pojawiają się przed Unią Europejską coraz większe

Bardziej szczegółowo

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie

Czech-Rogosz Koniunktura gospodarcza po składzie Wydawca: Joanna Perzyńska Redaktor merytoryczny: Grażyna Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustracja na okładce: Mark Evans/iStockphoto.com Recenzent: prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 81. Dodatnia stopa procentowa a problem spłat wieloletniego kredytu bankowego w warunkach wysokiej inflacji. Listopad 1995 Jerzy Żyżynski

Raport. Nr 81. Dodatnia stopa procentowa a problem spłat wieloletniego kredytu bankowego w warunkach wysokiej inflacji. Listopad 1995 Jerzy Żyżynski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Dodatnia stopa procentowa a problem spłat wieloletniego kredytu bankowego w warunkach wysokiej inflacji Listopad 1995 Jerzy Żyżynski

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 256

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 256 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 256 Stabilność fiskalna koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995 2009 Przemysław Włodarczyk Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Marcin Otorowski grupa 343, numer studenta: 140440 marcin@otorowski.com Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Praca zaliczeniowa na przedmiot Historia Myśli Ekonomicznej, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Monopol i konkurencja na rynku pieniądza

Monopol i konkurencja na rynku pieniądza Monopol i konkurencja na rynku pieniądza Autor: James Rolph Edwards Źródło: Journal of Libertarian Studies Tłumaczenie: Karolina Czarnojan W wielu miejscach świata wydaje się, że inflacja jest trwałym

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Jesusem Huertą de Soto: Hiszpańskie korzenie szkoły austriackiej

Wywiad z Jesusem Huertą de Soto: Hiszpańskie korzenie szkoły austriackiej Wywiad z Jesusem Huertą de Soto: Hiszpańskie korzenie szkoły austriackiej Wywiad przeprowadził Jeffrey Tucker The Austrian Economics Newsletter, n. 2, vol. 17, 1997 r. Tłumaczenie: Marta Rudnicka AEN:

Bardziej szczegółowo

Odwrócona Krzywa Dochodowości Jako Predykator Recesji w Gospodarce

Odwrócona Krzywa Dochodowości Jako Predykator Recesji w Gospodarce UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY Kierunek: Ekonomia Studia: Jednolite magisterskie Odwrócona Krzywa Dochodowości Jako Predykator Recesji w Gospodarce Michał Gozdera nr albumu 259521

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Unia w Unii? Strefa euro w przebudowie. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej MAREK A.

Unia w Unii? Strefa euro w przebudowie. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej MAREK A. unia w unii? Unia w Unii? Strefa euro w przebudowie MAREK A. CICHOCKI Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej numer specjalny 2 (6) 2015 przewodniczący rady

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY

NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 4 (LXII LXIII) 2009 Marian Gorynia * Tadeusz Kowalski * NAUKI EKONOMICZNE A KRYZYS GOSPODARCZY Wstęp Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie,

Bardziej szczegółowo

Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE Redakcja Milan Popović Michał Błaszczyk INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE VI Łódź 2013 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: mgr Milan Popović, mgr Michał Błaszczyk Publikacja dofinansowana przez Dziekana

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH. System bankowy w procesie transformacji. Raport. Nr 52

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH. System bankowy w procesie transformacji. Raport. Nr 52 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH System bankowy w procesie transformacji Listopad 1993 Jerzy Żyżyński Raport Nr 52 BSE 1 W 1989 r., gdy przystąpiono w Polsce do reformy

Bardziej szczegółowo

Czym jest Bitcoin? 1. Arkadiusz Sieroń Uniwersytet Wrocławski. Wstęp

Czym jest Bitcoin? 1. Arkadiusz Sieroń Uniwersytet Wrocławski. Wstęp Acta Universitatis Wratislaviensis No 3586 Arkadiusz Sieroń Uniwersytet Wrocławski Czym jest Bitcoin? 1 JEL Classification: E42, E51, G29 Keywords: theory of money, private fi at money, Bitcoin Abstract

Bardziej szczegółowo