BIULETYN CECHU RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE. BIULETYN INFORMACYJNY nr 70 2/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN CECHU RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE. BIULETYN INFORMACYJNY nr 70 2/2015"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY nr 70 2/2015 Czerwiec

2 CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Gniezno, ul. Tumska 15 tel , fax kom BIURO CZYNNE: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz STARSZY CECHU DYŻURUJE W PONIEDZIAŁKI W GODZ CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JEST CZŁONKIEM WIELKOPOLSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W POZNANIU Poznań, Al. Niepodległości 2 Biuletyn Informacyjny Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości Wydanie nr 2/2015, czerwiec 2015 r. Do użytku wewnętrznego. Opracowanie i redakcja: Stefan Pokładecki, Anna Wegner, Alicja Kujawa Nasz Biuletyn uczy, pomaga, instruuje, ale nie jest źródłem prawa 2

3 Władze Samorządowe Cechu Zarząd Starszy Cechu Podstarszy Cechu Podstarszy Cechu Sekretarz Członkowie Zarządu - Stefan Pokładecki - Henryk Kaczor - Eugeniusz Pawlikowski - Krzysztof Klesse - Stanisław Przybylski - Seweryn Kamiński - Dariusz Napierała - Jerzy Pankowski - Henryk Ignasiak Komisja Rewizyjna Przewodniczący Członkowie - Henryk Nowaczyk - Andrzej Gulczyński - Zygmunt Mijała - Jan Lebizon - Roman Sieradzki Sąd Cechowy Przewodniczący Członkowie - Paweł Czudowski - Piotr Kaczmarek - Grzegorz Baczyński - Marek Orlikowski Biuro Cechu Kierownik Biura p.o. Kierownika Biura Cechu Główna Księgowa Starszy Referent Referent - Anna Wegner - Alicja Kujawa - Małgorzata Przybysławska - Danuta Kryszak - Patrycja Nowicka 3

4 Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie jest społecznozawodową organizacją rzemiosła zrzeszająca na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze różnych branż z obszaru ziemi gnieźnieńskiej. Historia gnieźnieńskiego rzemiosła, podobnie jak wielu innych, sięga średniowiecza. Potwierdzeniem średniowiecznej działalności cechu gnieźnieńskiego są dokumenty znajdujące się w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i w Poznaniu. Do podstawowych zadań statutowych cechu należy: -reprezentowanie jego członków wobec organów administracji i samorządów lokalnych; -udzielenie pomocy doradczej i instruktażowej w prowadzeniu działalności gospodarczej; -promocja oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych z zakładami rzemieślniczymi i firmami w kraju i za granicą; -wykonywanie na podstawie upoważnienia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych; -organizowanie szkoleń w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych rzemieślników; -kultywowanie tradycji rzemieślniczych; -wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Organów Statutowych i potrzeb rzemieślników. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA BIURO CECHU ul. Tumska 15, II piętro, - tel , fax tel. kom

5 Najważniejsze Informacje Stan prawny na dzień r. 1. Podatek liniowy 19% - bez zmian 2. Skala podatkowa na 2015 r. Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi ponad do 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr = 32% nadwyżki ponad zł 3. Koszty uzyskania przychody ze stosunku pracy (pracowników) - miesięcznie 111,25 zł, rocznie zł dojeżdżający z innych miejscowości: - miesięcznie 139,06 zł, rocznie 1 668,72 zł. 4. Kwota zmniejszająca zaliczkę miesięczną (ulga) - miesięcznie 46,33 zł, rocznie 556,02 zł 5. Zgodnie z ustawą o rachunkowości osoba fizyczna lub spółka cywilna opłacając podatek dochodowy na zasadach ogólnych może prowadzić książkę przychodów i rozchodów w 2015 r., jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok podatkowy (2014) nie przekroczyły równowartości EURO tj. kwoty zł. 6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2015 r. Podatnicy opłacają w roku podatkowym 2015 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli: 1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: a) uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej euro, lub b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty euro, Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Limit przychodów za 2014 r. po przeliczeniu na złote uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2015 r. wynosi zł. Ryczałt opłacany kwartalnie Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2015 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2014 r. nie przekroczyły kwoty zł (tj euro). Ryczałt z tyt. umów najmu Podatnicy osiągający przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą w 2015 r. opłacać podatek w formie ryczałtu. Stawka ryczałtu wynosi 8,5% (bez limitu kwoty przychodu). Od roku 2008 wyłączono z opodatkowania w formie ryczałtu podatników, którzy osiągają przychody w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 5

6 7. Mały Podatnik w 2015r. W 2015 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik: - u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2014 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości euro. Kwota przeliczona na złote to zł - prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2014 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości euro. Kwota przeliczona na złote to zł 8. Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2015 r. do kwoty zł 9. Kasy Fiskalne limit obrotu zł 10. Amortyzacja jednorazowa Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych (z grupy 3-8 KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych, mają prawo podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy. W 2015 r. łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości euro. Po rozliczeniu tego limitu na złote jest to kwota zł. 11. Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2015 Okres r. i nadal r. I rok pracy (80% minimalnego wynagrodzenia) Kwota (zł) 1 750,00 zł 1 400,00 zł 12. Obowiązujące wynagrodzenie pracowników młodocianych (uczniów) za m-ce VI - VIII /2015 I rok brutto 162,20 zł netto - 139,97 zł II rok brutto 202,74 zł netto - 174,94 zł III rok brutto 243,29 zł netto - 209,93 zł 13. Odsetki ustawowe - od r. do r. 13,50% w stosunku rocznym - od r. do r. 11,50% w stosunku rocznym - od r. i nadal - 13% w stosunku rocznym 14. Odsetki od zaległości podatkowych - od r. do r. 13,5% w stosunku rocznym - od r. do r. 13% w stosunku rocznym - od r. do r. - 12,5% w stosunku rocznym - od r. do r. - 11,5% w stosunku rocznym - od r. do r. 11 % w stosunku rocznym - od r. do r. - 10,5 % w stosunku rocznym - od r. do r % w stosunku rocznym - od r. i nadal - 8 % w stosunku rocznym 6

7 Przykład obliczania odsetek: Kz - kwota zaległości np zł L - liczba dni zwłoki np. 40 dni 0,08 - liczba odpowiadająca wysokości stopy odsetek np. 8 % liczba dni w roku (Kz)1200zł x (L) 40 dni x 0,08 = 10,52 zł 365 Kwotę odsetek zaokrągla się do pełnych złotych i wynosi 11,00 zł. Uwaga! Od r. -nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli ich wartość nie przekracza 8,70 zł. 15. Używanie pojazdów prywatnych do celów służbowym i w podróżach służbowych Stawki za 1 km przebiegu Okres Od r. (zł) Stawka za 1 km przebiegu: a) samochód osobowy - o poj. skok. silnika do 900 cm 3 0, o poj. skok. silnika pow. 900 cm 3 0,8358 b) motocykl 0,2302 c) motorower 0, Diety delegacji służbowych od r. pełna dieta - 30,00 zł ryczałt za nocleg - 45,00 zł ryczałt za dojazdy - 6,00 zł 17. Fundusz Pracy - od r. i nadal wynosi 2,45% Uwaga: od składki na Fundusz Pracy i FGŚP opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat kobiety i co najmniej 60 lat mężczyźni. 18. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - od r. wynosi 0,10% 19. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2007 r. i nadal w 2015 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% 20. Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe od do r. Dla płatników podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,93%. Uwaga!!! Od r. dla płatników określonych powyżej w punkcie 20 biuletynu, składka będzie niższa i wyniesie 1,80 %. 7

8 Składki za: grudzień 2014 r. (rozlicz. podatku 01/2015) styczeń 2015 r. (rozlicz. podatku 02/2015) luty 2015 r. (rozlicz. podatku 03/2015) marzec 2015 r. (rozlicz. podatku 04/2015) kwiecień 2015 r. (rozlicz. podatku 05/2015) maj 2015 r. (rozlicz. podatku 06/2015) Ściąga do PIT-ów 2015 r. Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku (czyli 7,75 % podstawy) 716,99 zł narastająco 232,85 zł narastająco 757,76 zł 1474,75 zł 240,60 zł 473,45 zł 757,76 zł 2232,51 zł 240,60 zł 714,05 zł 757,76 zł 2990,27 zł 240,60 zł 954,65 zł 754,67 zł 3744,94 zł 240,60 zł 1195,25 zł 754,67 zł 4499,61 zł 240,60 zł 1435,85 zł Składki za: grudzień 2014 r. (rozlicz podatku 01/2015) styczeń 2015 r. (rozlicz. podatku 02/2015) luty 2015 r. (rozlicz. podatku 03/2015) marzec 2015 r. (rozlicz. podatku 04/2015) kwiecień 2015 r. (rozlicz. podatku 05/2015) maj 2015 r. (rozlicz. podatku 06/2015) Ściąga do PIT-ów dla nowych firm (2015 r.) Składki na ubezpieczenia społeczne odliczane od dochodu Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku (czyli 7,75 % podstawy) 160,78 zł narastająco 232,85 zł narastająco 167,47 zł 328,25 zł 240,60 zł 473,45 zł 167,47 zł 495,72 zł 240,60 zł 714,05 zł 167,47 zł 663,19 zł 240,60 zł 954,65 zł 166,79 zł 829,98 zł 240,60 zł 1195,25 zł 166,79 zł 996,77 zł 240,60 zł 1435,85 zł 8

9 INFORMACJE DLA MISTRZÓW SZKOLĄCYCH I REFUNDACJA 1. Termin składania wniosków o dokonanie refundacji: - za okres III-V/15 do r. - za okres VI-VIII/15 do r. (składamy wg zawartych umów z OHP) 2. Umowa o refundację Od stycznia 2015 r. można składać wnioski o zawarcie umowy o refundację do Wojewódzkiej Komendy OHP. Od 16 listopada do końca grudnia pracodawca nie nabywa prawa do refundacji za ucznia młodocianego. 3. Egzaminy czeladnicze Uczniowie młodociani uczęszczający do szkół ponagimnazjalnych powinni po ukończeniu szkoły i otrzymaniu świadectwa złożyć dokumenty do egzaminu czeladniczego. Prosimy więc o zadbanie, by uczniowie złożyli dokumenty najpóźniej do r. Nie zdanie egzaminu przez ucznia spowoduje utratę prawa do nabycia dofinansowania przez mistrza szkolącego. Prosimy o przygotowanie uczniów nie tylko do egzaminu praktycznego, ale również do egzaminu teoretycznego, który składa się z części pisemnej i ustnej. Wykaz dokumentów na egzamin czeladniczy: 1. Formularz zgłoszeniowy kandydata do egzaminu /formularz z Cechu/. 2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. 3. Świadectwo pracy w przypadku gdy nauka zawodu odbywała się w kilku zakładach. 4. Zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu wystawione na obowiązującym formularzu poświadczonym przez Cech /formularz z Cechu/. 5. Oryginał i odpis świadectwa Szkoły Ponagimnazjalnej, a w przypadku uczniów nie uczęszczających do szkoły zawodowej, zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego wraz ze świadectwem ukończenia Szkoły Gimnazjalnej fotografia podpisana. 7. Dowód wpłaty /o wysokość opłaty proszę pytać w Biurze Cechu/. 9

10 Przypominamy, że zgodnie z umową i przepisami koszt pierwszego egzaminu czeladniczego pokrywa pracodawca. 4. Umowy o naukę zawodu na rok szkolny 2015/2016 Informujemy, że umowy na rok szkolny 2015/2016 powinny być spisane z uczniami w terminie od początku lipca do połowy sierpnia 2015 r. Wszystkich kandydatów na ucznia proszę kierować do Biura Cechu w celu otrzymania informacji jakie powinni dostarczać dokumenty do spisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Potrzebne dokumenty: - kwestionariusz osobowy (najważniejsze: data i miejsce urodzenia ucznia, PESEL ucznia, dokładny adres zamieszkania, imiona rodziców) - świadectwo szkolne ukończenia gimnazjum, - zaświadczenie ze szkoły zawodowej, że uczeń został przyjęty do wybranej szkoły, - zaświadczenie od uprawnionego lekarza o zdolności do wykonywania określonej pracy w wybranym zawodzie (bez zaświadczenia o zdolności do pracy w danym zawodzie nie będzie można spisać umowy) - jeżeli uczeń w dniu r. nie będzie miał skończonych 16 lat powinien posiadać opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - uczeń powinien przybyć do Biura Cechu wraz z rodzicem, który powinien przedstawić dowód tożsamości. Przypominamy, że uczeń w dniu podpisania umowy ( ) nie może mieć ukończone 18 lat. 10

11 KALENDARIUM WYDARZEŃ - 12 czerwca 2015 r. Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu - 28 czerwca 2015 r. XXXIV Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę - Miesiąc Wrzesień-Październik Egzaminy Czeladnicze - Październik 2015 r. Dzień Mistrza Szkolącego Życzymy wszystkim udanych wakacji i urlopów 11

12 PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od I-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od I-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za VI-VIII/2015 przykł. 3 - wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od kwoty 1.750,00 zł przykł. 4 - wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy na ½ etatu 875,00 zł przykł. 5 Przykład nr 1 Składki ubezpieczeniowe od stycznia 2015 r. dla osób prowadzących działalność i osób współpracujących z dobrowolnym chorobowym dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych: I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł 1/ Składki obowiązkowe: ubezpieczenie emerytalne 19,52% = 463,68 zł ubezpieczenie rentowe 8,00% = 190,03 zł ubezpieczenie wypadkowe 1,80% = 42,76 zł 2/ Ubezpieczenie chorobowe - 2,45% = 58,20 zł dobrowolne ,67 zł 3/ Fundusz Pracy (obowiązkowe) 2,45% = 58,20 zł II. Podstawa: 3.104,57 zł od ubezpieczenia zdrowotnego 75% od kwoty 4.139,42 zł 4/ Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe od podstawy 3.104,57 zł / 9,00% / = 279,41 zł 7,75% t.j. kwota 240,60 zł do potrącenia od podatku 1,25% t.j. kwota 38,81 zł ,00% 279,41 zł do przekazania do ZUS Razem ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym 757,76 zł + 58,20 zł + 279,41 zł = 1095,37 zł 12

13 Przykład nr 2 Składki ubezpieczeniowe od stycznia 2015 dla osób prowadzących działalność i osób współpracujących, które rozpoczęły działalność po r. z dobrowolnym chorobowym dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób. I. Podstawa: 30% od kwoty 1.750,00 = 525,00 zł 1/ Składki obowiązkowe: ubezpieczenie emerytalne 19,52% = 102,48 zł ubezpieczenie rentowe 8,00% = 42,00 zł ubezpieczenie wypadkowe 1,80 % = 9,45 zł 2/ Ubezpieczenie chorobowe 2,45% = 12,86 zł dobrowolne ,79 zł II. Podstawa: 3.104,57 zł od ubezpieczenia zdrowotnego 75% od kwoty 4.139,42 zł 4/ Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe od podstawy 3.104,57 zł / 9,00% / = 279,41 zł 7,75% t.j. kwota 240,60 zł do potrącenia od podatku 1,25% t.j. kwota 38,81 zł ,00% 279,41 zł do przekazania do ZUS Razem ubezpieczenie z dobrowolnym chorobowym 167,47 zł + 279,41 zł = 446,88 zł 13

14 Przykład 3 Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych Wynagrodzenie za m-ce VI-VIII/2015 Uczeń klasa I 1. Kwota brutto 162,20 zł 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracownika 162,20 zł x 9,76 % /ubezp. emerytalne/ = 15,83 zł x 1,50 % /ubezp. rentowe/ = 2,43 zł x 2,45 % /ubezp. chorobowe/ = 3,97 zł. 22,23 zł 3. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 162,20 zł x 9,76 % /ubezp. emerytalne/ = 15,83 zł x 6,50 % /ubezp. rentowe/ = 10,54 zł x 1,80 % /ubezp. wypadkowe/ = 2,92 zł ,29 zł 4. Wyliczenie wynagrodzenia ucznia : Kwota brutto : 162,20 zł 22,23 zł /składki opłacane przez ucznia/ = do wypłaty 139,97 zł Uczeń klasa II 1. Kwota brutto - 202,74 zł 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracownika 202,74 zł x 9,76 % /ubezp. emerytalne/ = 19,79 zł x 1,50 % /ubezp. rentowe/ = 3,04 zł x 2,45% /ubezp. chorobowe/ = 4,97 zł ,80 zł 3. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 202,74 zł x 9,76 % /ubezp. emerytalne/ = 19,79 zł x 6,50 % /ubezp. rentowe/ = 13,18 zł x 1,80 % /ubezp. wypadkowe/ = 3,65 zł ,62 zł 4. Wyliczenie wynagrodzenia ucznia : Kwota brutto : 202,74 zł - 27,80 zł /składki opłacane przez ucznia/ = do wypłaty 174,94 zł Uczeń klasa III 1. Kwota brutto 243,29 zł 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracownika 243,29 zł x 9,76 % /ubezp. emerytalne/ = 23,75 zł x 1,50 % /ubezp. rentowe/ = 3,65 zł x 2,45 % /ubezp. chorobowe/ = 5,96 zł ,36 zł 3. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 243,29 zł x 9,76% /ubezp. emerytalne/ = 23,75 zł x 6,50 % /ubezp. rentowe/ = 15,81zł x 1,80 % /ubezp. wypadkowe/ = 4,38 zł ,94 zł 4. Wyliczenie wynagrodzenia ucznia : Kwota brutto : 243,29 zł 33,36 zł /składki opłacane przez ucznia/ = do wypłaty 209,93zł FGŚP: 0,10% - I rok - 0,16 zł, II rok-0,20 zł, III rok-0,24 zł Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 162,20 zł brutto, netto 139,97 zł 14

15 Przykład 4 Wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od stycznia 2015 r. od kwoty 1.750,00 1. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracownika 1.750,00 x 9,76% /ubezp. emerytalne/ = 170,80 zł x 1,50% /ubezp. rentowe/ x 2,45%/ubezp. chorobowe/ = 26,25 zł = 42,88 zł 239,93 zł 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 1.750,00 x 9,76% /ubezp. emerytalne/ = 170,80 zł x 6,50% /ubezp. rentowe/ = 113,75 zł x 1,80%/ubezp. wypadkowe/ = 31,50 zł 316,05 zł 3.Wyliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota brutto : 1.750,00 zł ,93 zł /składki na ubezp. społeczne opłacane przez pracownika, patrz.poz.1/ = 1510,07 zł ,07 x 7,75% = 117,03 zł 1.510,07 x 1,25% = 18,88 zł 1.510,07 x 9,00 % = 135,91 zł 4. Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Kwota brutto : minus składka na ubezpieczenie społeczne pracownika poz ,00 zł - 239,93 zł 1.510,07 zł minus koszty uzyskania przychodu miesięczne - 111,25 zł 1398,82 zł dochód do opodatkowania w zaokrągleniu 1399,00 zł 1399 zł x 18% /stawka podatku/ = 251,82 zł minus ulga miesięczna - 46,33 zł 205,49 zł minus składka na ubezp.zdrowotne /poz.3-7,75% / - 117,03 zł = 88,46 zł Zaliczka na podatek dochodowy /PIT-4/ = 88,00 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS / poz. 3. 9,00% / 135,91 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne do potrącenia z dochodu ubezpieczonego / z wypłaty/ 135,91 zł 117,03 zł = 18,88 zł Do wypłaty: 1.750,00 239,93 = 1.510,07 - / 117, , ,88 / = 1.286,16,zł Składka na fundusz pracy : 1.750,00 x 2,45 % = 42,88 zł. Składka na FGŚP :1.750,00,- x 0,10 % = 1,75 zł 15

16 Przykład 5 Wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od stycznia 2015 r. od kwoty 875,00 ½ etatu 1. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracownika 875,00 zł x 9,76% /ubezp. emerytalne/ = 85,40 zł x 1,50% /ubezp. rentowe/ = 13,13 zł x 2,45%/ubezp. chorobowe/ = 21,44 zł 119,97 zł 2. Składka na ubezpieczenie społeczne opłacana przez pracodawcę 875,00 zł x 9,76% /ubezp. emerytalne/ = 85,40 zł x 6,50% /ubezp. rentowe/ = 56,88 zł x 1,80%/ubezp. wypadkowe/ = 15,75 zł 158,03 zł 3.Wyliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota brutto : 875,00 zł ,97 zł /składki na ubezp. społeczne opłacane przez pracownika, patrz.poz.1/ = 755,03 zł. 755,03 x 7,75% = 58,51 zł 755,03 x 1,25% = 9,44 zł 755,03 x 9,00 % = 67,95 zł 4. Wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Kwota brutto : minus składka na ubezpieczenie społeczne pracownika po minus koszty uzyskania przychodu miesięczne dochód do opodatkowania w zaokrągleniu 875,00 zł - 119,97 zł 755,03 zł - 111,25 zł 643,78 zł 644 zł 644,- zł x 18% /stawka podatku/ = 115,92 zł minus ulga miesięczna - 46,33 zł 69,59 zł minus składak a ubezp. zdrowotne/poz.3-7,75%/ - 58,51 zł = 11,08 zł Zaliczka na podatek dochodowy /PIT-4/ = 11,00 zł Składka na fundusz pracy: nie nalicza się składki przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy. Składka na FGŚP : 875,00 x 0,10 % = 0, 88 zł Do wypłaty: 875,00 119,97= 755,03 /58, ,00 + 9,44/ = 676,08 zł 16

17 KOLEJNE ZMIANY W USTAWIE O VAT Obowiązuje od 1 lipca Opublikowano już w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 605) ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Wejdzie w życie 1 lipca 2015 r. Głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatkowego o dostosowanie do prawa unijnego. Katalog towarów, wobec których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia w rozliczeniach VAT obejmie m.in. następujące towary: - towary z kategorii stali, zaklasyfikowane do PKWiU Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej - złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz złoto inwestycyjne w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania, - telefony komórkowe, w tym smart fony, komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, itd. oraz konsole do gier wideo. Mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany będzie w sytuacji, gdy nabywcą tych towarów będzie podatnik VAT czynny. W odniesieniu do transakcji, których przedmiotem będą notebooki, tablety, smart fony i konsole do gier, mechanizm odwrotnego obciążenia będzie stosowany po przekroczeniu ustalonego progu kwotowego (jeżeli łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji bez podatku przekroczy kwotę zł). W nowych przepisach zróżnicowano wysokość kaucji gwarancyjnej w zależności od tego, czy podatnik dostarcza paliwa, czy inne wrażliwe towary. Podniesiono minimalną i maksymalną wysokość kaucji gwarancyjnej dla podatników dostarczających paliwa odpowiednio do 1 mln zł i 10 mln zł. Rozszerzono także listę towarów objętych odpowiedzialnością solidarną, m.in. o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, atrament do pisania, tusz kreślarski, części i akcesoria do fotokopiarek. Wprowadzono też przepisy zobowiązujące sprzedawców do składania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji podsumowujących w obrocie krajowym, zawierających zbiorcze informacje o dokonanych przez nich transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca. 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od IV-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od IV-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za IV-V/2015

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Kancelaria Sejmu s. 1/87 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

SKRYPT. E-Samodzielni

SKRYPT. E-Samodzielni SKRYPT z materiałami dydaktycznymi do projektu E-Samodzielni Szkolenia specjalistyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16

Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16 Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16 Ćwiczenia 1 Temat 1: Formy działalności gospodarczej Zadanie 1 (formy działalności

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. www.aktyprawne.poznajpodatki.pl Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. 1998, nr 144, poz. 930) Stan prawny na dzień 31-12-2012r. USTAWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r.

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. SZKOLENIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY WŁAŚCICIELEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH JEST MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo