Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia społeczne w praktyce"

Transkrypt

1 Aktualizacja nr 158 listopad 2014 Ubezpieczenia społeczne w praktyce NOWOŚCI Decyzja ZUS w sprawie hipoteki przymusowej musi być doręczona obojgu małżonkom 4 Od 9 października niższe odsetki od zaległości podatkowych 6 E-zwolnienia lekarskie w 2015 roku 7 INTERPRETACJE ZUS Oskładkowanie świadczeń z tytułu zakazu konkurencji zleceniobiorcy 8 Nagroda jubileuszowa po zmianie przepisów wypłacona przed upływem 5 lat 11 Oskładkowanie programu społeczno-rekreacyjnego dla pracowników 12 ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW Pracownik na urlopie bezpłatnym wykonujący umowę zlecenia 18 Składki za pracownicę, która wraca z urlopu wychowawczego i jest w ciąży 21 Pracownik zarobkujący na urlopie rodzicielskim 28 Świadczenia chorobowe za okres pobytu w sanatorium 35 Pracownik, który uległ wypadkowi przy prowadzonej działalności pozarolniczej 37 PROGRAM PŁATNIK Dokumenty rozliczeniowe i rozliczeniowe korygujące Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych w drugim etapie zmian w Płatniku będzie wykazywała błędy o różnym statusie. Niektóre z nich uniemożliwią wysyłkę dokumentów do ZUS, pojawienie się zaś innych będzie oznaczało, że ZUS może skontrolować płatnika w celu zweryfikowania rozbieżności. 53 EMERYTURY I RENTY Zatrudnienie emeryta lub rencisty obowiązki wobec ZUS Zatrudnienie emeryta lub rencisty skutkuje koniecznością przygotowania różnego rodzaju zaświadczeń. Część z nich jest obligatoryjna, część zaś wystawiana tylko na wniosek pracownika. Błąd przy ich wypełnieniu może skutkować roszczeniami ze strony pracownika oraz sankcjami ze strony ZUS. 93 Zadaj pytanie na temat podstawy wymiaru składek Odpowiedź otrzymasz em

2 Rada Konsultantów: prof. UW Małgorzata Gersdorf prof. UW Gertruda Uścińska Kierownik marketingu grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor prowadzący: Marta Strupińska Korekta: Zespół ISBN Nakład: 1200 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel , faks , NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: zł Co py ri ght by Wy daw nic two Wie dza i Prak ty ka sp. z o.o. Warszawa 2014 Skład i ła ma nie: Trio graf Da riusz Ko łacz, Druk: Miller Druk sp. z o.o. Poradnik Ubezpieczenia społeczne w praktyce wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w poradniku Ubezpieczenia społeczne w praktyce oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Ubezpieczenia społeczne w praktyce została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Ubezpieczenia społeczne w praktyce oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Ubezpieczenia społeczne w praktyce lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Informacje o prenumeracie: Tel:

3 Marta Strupińska redaktor prowadzący Drodzy Czytelnicy! W drugim etapie wdrażania zmian w programie Płatnik ZUS wprowadził zasadę, że weryfikacja dokumentów rozliczeniowych oraz zestawów dokumentów, do których dołączone są dokumenty rozliczeniowe, będzie wykazywała błędy (o różnym statusie). Niektóre z nich uniemożliwią wysyłkę dokumentów do ZUS, pojawienie się zaś innych będzie oznaczało, że ZUS może skontrolować płatnika w celu zweryfikowania rozbieżności. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak będzie przebiegała ta weryfikacja i w jakich sytuacjach program uniemożliwi wysłanie dokumentów do ZUS. Zachęcam więc do przeczytania artykułu Dokumenty rozliczeniowe i rozliczeniowe korygujące sporządzane i wysyłane z programu Płatnik (wersja ). Można w nim znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, które na pewno pojawiają się albo zrodzą się w czasie korzystania z Płatnika: Na czym polega weryfikacja dokumentów rozliczeniowych? W jakich przypadkach weryfikacja będzie wykazywała błędy? Jaki status musi posiadać kartoteka ubezpieczonego, aby można było wysłać do ZUS dokument rozliczeniowy? Co trzeba zrobić, jeżeli podczas weryfikacji okaże się, że w imiennym raporcie miesięcznym za danego ubezpieczonego rozliczono składki na inne ubezpieczenia, niż to wynika ze zgłoszenia go do ubezpieczeń? Jaki rodzaj błędu zostanie zasygnalizowany w czasie weryfikacji, jeżeli płatnik nie sporządził imiennego raportu miesięcznego za ubezpieczonego, który nie został wyrejestrowany z ubezpieczeń? Co trzeba zrobić, jeżeli za miesiąc, za który sporządzane są dokumenty rozliczeniowe korygujące, nie pobrano z ZUS kompletu dokumentów rozliczeniowych? W jaki sposób pobrać komplety rozliczeniowe z ZUS? Zachęcam do lektury listopadowej aktualizacji listopad Ubezpieczenia społeczne w praktyce

4 Spis treści Nowości Decyzja ZUS w sprawie hipoteki przymusowej musi być doręczona obojgu małżonkom 4 Od 9 października niższe odsetki od zaległości podatkowych 6 E-zwolnienia lekarskie w 2015 roku 7 Interpretacje Oskładkowanie świadczeń z tytułu zakazu konkurencji wypłacone zleceniobiorcy 8 Nagroda jubileuszowa po zmianie przepisów wypłacona przed upływem 5 lat 11 Oskładkowanie programu społeczno-rekreacyjnego dla pracowników 12 Redakcja odpowiada Składki od wynagrodzenia prezesa za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 15 Ubezpieczenia pracownika młodocianego 17 Pracownik na urlopie bezpłatnym wykonujący umowę zlecenia 18 Uprawnienia do preferencyjnej składki ZUS w przypadku rozpoczęcia kolejnej działalności 20 Składki za pracownicę, która wraca z urlopu wychowawczego i jest w ciąży 21 Ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej 24 Pracownik zarobkujący na urlopie rodzicielskim 28 Świadczenia chorobowe za okres pobytu w sanatorium 35 Pracownik, który uległ wypadkowi przy prowadzonej działalności pozarolniczej 37 Wypłata zaniżonego wynagrodzenia w dokumentach przekazywanych do ZUS 39 Obowiązki płatnika składek związane ze śmiercią pracownika Wygaśnięcie stosunku pracy 42 Prawa majątkowe ze stosunku pracy 43 Odprawa pośmiertna 45 Renta rodzinna 48 Zasiłek pogrzebowy 50 listopad Zadaj pytanie:

5 Dokumenty rozliczeniowe i rozliczeniowe korygujące sporządzane i wysyłane z programu Płatnik (wersja ) Pierwszy etap wdrażania modyfikacji i nowych funkcjonalności wysyłanie i weryfikacja dokumentów 55 Wysyłka dokumentów rozliczeniowych 55 Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych 58 Drugi etap wdrażania modyfikacji 60 Raport za ubezpieczonego, który nie został zgłoszony do ubezpieczeń 62 Raport za ubezpieczonego, który został już wyrejestrowany z ubezpieczeń 64 Raport za ubezpieczonego z kodem tytułu ubezpieczenia innym niż kod wykazany w zgłoszeniu do ubezpieczeń 66 Niezgodność rodzajów ubezpieczeń, na które składki zostały rozliczone w imiennym raporcie miesięcznym z rodzajami ubezpieczeń, do których dana osoba została zgłoszona 67 Brak raportu za ubezpieczonego zgłoszonego i niewyrejestrowanego 69 Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS 70 Komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących zawiera pozycje raportu, w których nie dokonano żadnych zmian w stosunku do poprzedniego kompletu rozliczeniowego 73 Brak skorygowanych raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej składki a ubezpieczenie wypadkowe w deklaracji rozliczeniowej korygującej ZUS DRA 76 Kwota podstawy wymiaru składek wykazana w dokumencie rozliczeniowym różni się od kwoty podstawy wykazanej w dokumencie za poprzedni okres rozliczeniowy (za poprzedni miesiąc) lub kwota podstawy wymiaru składek wykazana w dokumencie rozliczeniowym korygującym różni się od kwoty podstawy wykazanej w poprzednim komplecie rozliczeniowym za ten sam okres 79 Zatrudnienie emeryta lub rencisty obowiązki wobec ZUS Dodatkowe przywileje pracownicze 94 Zgłoszenie do ubezpieczeń 96 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 99 Dodatkowe zaświadczenia przygotowywane przez płatnika na wniosek zainteresowanego 109 listopad Ubezpieczenia społeczne w praktyce

6 Nowości Decyzja ZUS w sprawie hipoteki przymusowej musi być doręczona obojgu małżonkom ZUS musi doręczyć obojgu małżonkom decyzję w sprawie objęcia hipoteką przymusową nieruchomości wspólnej dłużnika składkowego i jego małżonka. W przeciwnym wypadku hipoteka nie będzie wpisana do księgi wieczystej. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 10 października 2014 r. Stan faktyczny Sprawa dotyczyła przymusowej hipoteki, której wpisu zażądał oddział ZUS w miejscowości W. w stosunku do małżeństwa S. Wartość hipoteki miała wynosić maksymalnie ponad 128 tys. zł i miały nią zostać obciążone wszystkie nieruchomości należące do małżonków, w tym użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku położonego na tym gruncie. Hipoteka stanowić miała zabezpieczenie należności obciążających męża, prowadzącego wcześniej działalność gospodarczą, z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres od marca 2004 roku do maja 2011 roku wraz z odsetkami, kosztami upomnienia oraz kosztami egzekucyjnymi. Decyzja ZUS i orzeczenia sądów Decyzja ZUS została przekazana do sądu hipotecznego, którego referendarz dokonał odpowiednich wpisów w księdze wieczystej, na podstawie doręczonej sądowi decyzji egzekucyjnej ZUS. Od postanowienia referendarza odwołali się małżonkowie S., ale sąd I instancji utrzymał wpis, wskazując, że zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla zabezpieczenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ZUS przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Podstawą jej ustanowienia jest doręczona decyzja o określeniu wysokości należności z tytułu składek, o odpowiedzialności osoby trzeciej lub o odpowiedzialności następcy prawnego. Sąd wskazał ponadto, że art. 26 ust. 3a pkt 2 i 3b ustawy systemowej umożliwia ustanowienie tej hipoteki również na nieruchomości listopad Zadaj

7 NOWOŚCI stanowiącej majątek wspólny dłużnika i jego małżonka, a także na prawie użytkowania wieczystego, przy czym także w tym wypadku wystarczającą podstawę wpisu stanowi decyzja wydana przeciwko dłużnikowi. Od tego orzeczenia apelację złożyli małżonkowie S., ale sąd II instancji apelację oddalił. Sprawa trafiła więc do Sądu Najwyższego. Pytanie prawne i rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego Skład orzekający SN nie zdecydował się na wydanie ostatecznego orzeczenia, gdyż w sprawie pojawił się poważny problem prawny. Dnia 20 lutego 2012 r. weszła w życie ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 1075), która wprowadziła zasadnicze zmiany dotyczące hipoteki, polegające na wprowadzeniu jednolitej hipoteki o uniwersalnym zastosowaniu. To wywołało kolejny problem czy doręczona dłużnikowi decyzja ZUS, ustalająca wysokość należności z tytułu składek, może być, po zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, podstawą wpisu w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności łącznej dłużnika i jego małżonka. Pojawiło się orzecznictwo kwestionujące możliwość wpisania hipoteki tylko na podstawie decyzji ZUS odnośnie do zadłużenia składkowego. Skład orzekający SN zdecydował o przekazaniu powiększonemu składowi pytania prawnego o możliwość wpisu przymusowej hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka tylko na podstawie doręczonej zobowiązanemu decyzji ZUS ustalającej wysokość należności z tytułu składek. W odpowiedzi Sąd Najwyższy, obradując w składzie 7 sędziów wydał 10 października 2014 r. uchwałę (sygn. akt III CZP 28/14), zgodnie z którą decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka tylko wtedy, gdy została doręczona obojgu małżonkom. Wnioski z orzeczenia Prawo do żądania wpisu hipoteki przymusowej jest uprawnieniem ZUS wynikającym z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Hipoteka taka obciąża jednak przede wszystkim osobiście dłużnika składkowego. Jeżeli listopad Ubezpieczenia społeczne w praktyce

8 Nowości dochodzi do sytuacji, gdy dłużnik ZUS (w praktyce płatnik składek, ale także np. osobiście odpowiedzialny za składki członek zarządu spółki kapitałowej) jest osobą fizyczną i to pozostającą w związku małżeńskim, nie posiadając przy tym rozdzielności majątkowej, wówczas po stronie dłużnika wobec ZUS pojawia się też osoba trzecia małżonek dłużnika płatnika. Co prawda małżonek nie musi być zaangażowany w działalność osoby, na której ciąży dług wobec ZUS, z racji jednak funkcjonowania w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej, długi małżonka obciążają nieruchomości należące wspólnie do obojga małżonków. Wynika to z tego, że zgodnie z art. 26 ust. 3a pkt 2 ustawy systemowej przedmiotem hipoteki przymusowej może być nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej dłużnika i jego małżonka. Jeżeli dojdzie do wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wspólnej, ZUS musi doręczyć stosowną decyzję, określającą m.in. wysokość długu i przedmiot hipoteki, obojgu małżonkom. Gdy do takiego doręczenia nie dojdzie albo decyzja trafi tylko do jednego małżonka (dłużnika), wpis nie może być skutecznie dokonany. Michał Culepa prawnik Orzecznictwo Uchwała SN z 10 października 2014 r. (sygn. III CZP 28/14). Od 9 października niższe odsetki od zaległości podatkowych Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych. To z kolei wpływa na wysokość odsetek i obniżonych odsetek od zaległości podatkowych. Rada Polityki Pieniężnej obradowała 7 i 8 października 2014 r. i ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50% w skali rocznej), stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00% w skali rocznej), listopad Zadaj

9 NOWOŚCI stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej (dotychczas 1,00% w skali rocznej), stopa redyskontowa weksli 2,25% w skali rocznej (dotychczas 2,75% w skali rocznej). Obniżenie stóp procentowych spowoduje zmniejszenie stawki za odsetki od zaległości podatkowych, które od 9 października 2014 r. wynoszą: 8% odsetki od zaległości podatkowych, 6% obniżone odsetki od zaległości podatkowych. Źródło Podstawa prawna Art. 56 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). E-zwolnienia lekarskie w 2015 roku Odejście od papierowych zwolnień lekarskich oznacza, że będą one dostępne po zmianach w trzech formach. Chodzi o dokument elektroniczny, wydruk zwolnienia wystawionego elektronicznie zarezerwowany dla pracodawców, którzy nie odprowadzali składek za więcej niż 5 osób, oraz pisemne zwolnienie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu gdy lekarz nie będzie miał dostępu do Internetu. Wprowadzenie e-zwolnień ograniczy obieg dokumentów i zwolni pracownika z obowiązku dostarczania pracodawcy zaświadczenia lekarskiego. Będzie ono automatycznie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Następnie elektroniczne zwolnienie trafi do pracodawcy. Marta Szostak prawnik Źródło Projekt ustawy z 24 września 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. listopad Ubezpieczenia społeczne w praktyce

10 Interpretacje ZUS Oskładkowanie świadczeń z tytułu zakazu konkurencji wypłacone zleceniobiorcy Wnioskodawca wskazał, że zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Zarządzający jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wcześniejszego odwołania zarządzającego z pełnionej funkcji w zarządzie spółki. Obecnie go odwołano. Z zawartego kontraktu wynika, że w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy zarządzający jest zobowiązany przez okres 3 miesięcy od daty rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy do świadczenia za wynagrodzeniem (w wysokości stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego za każdy miesiąc świadczenia tych usług na rzecz spółki), w zakresie umożliwiającym pełne przekazanie swoich obowiązków innemu podmiotowi. Niezależnie od tego przysługuje mu również wynagrodzenie dodatkowe w wysokości trzykrotności stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. Zgodnie z zawartą umową zarządzający jest zobowiązany w zakresie obowiązywania umowy oraz w okresie 12 miesięcy po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy: 1) od wypłaconego wynagrodzenia za przekazanie następcy materiałów związanych z zarządzaniem spółką, 2) od dodatkowego wynagrodzenia stanowiącego trzykrotność stałego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, wynikającego z wypowiedzenia kontraktu, 3) od wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji na rzecz byłego członka zarządu wypłacane po ustaniu zatrudnienia powinny być naliczane składki na ubezpieczenia społeczne. Jego zdaniem świadczenia stanowią przychód z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Tylko od przychodów wymienionych w pkt 1 powinny być opłacane składki. Interpretacja z 18 sierpnia 2014 r., decyzja nr 323 listopad Ubezpieczenia społeczne w praktyce

11 INTERPRETACJE ZUS ZUS w wydanej interpretacji wskazał, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odpłatność za jej wykonanie została ustalona kwotowo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjne. Gdy zleceniobiorca uzyskuje przychody w związku z wykonywaniem umowy i do celów podatkowych są one traktowane jako przychody ze zlecenia, to powinny być od nich naliczane składki na ubezpieczenia społeczne. Od 1 sierpnia 2010 r. do zleceniobiorców ma odpowiednie zastosowanie rozporządzenie z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe). Wymienione są tam przychody, od których składki nie są opłacane. Zastosowanie tych wyłączeń do umów zleceń uzależnione jest od ich charakteru oraz dopuszczalności zawarcia poszczególnych instytucji w tego typu umowach. Zdaniem ZUS nie każde wyłączenie z podstawy wymiaru składek przewidziane dla pracowników można zastosować do umowy zlecenia. Z 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia składkowego wynika, że podstawy wymiaru składek nie stanowią przychody pracownika uzyskane w związku z wypłatą odpraw, odszkodowań rekompensat wypłacanych z tytułu rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. To wyłączenie stosuje się do zleceniobiorców, ale tylko pod warunkiem że wypłata świadczenia pieniężnego pozostawała w bezpośrednim oraz nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Jeżeli więc wypłata rekompensaty (bądź innego świadczenia równoważnego) ściśle wiąże się z rozwiązaniem kontraktu, tak jak odbywa się to w sytuacji opisanej we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji, to świadczenie jest wyłączone od składek. W wydanej interpretacji ZUS nie zgodził się natomiast ze stanowiskiem wnioskodawcy, że od składek będzie zwolnione wynagrodzenie wypłacone listopad Ubezpieczenia społeczne w praktyce

12 Interpretacje ZUS byłemu członkowi zarządu w okresie obowiązywania zakazu konkurencji. Stosownie do 2 pkt 4 rozporządzenia składkowego ze składek zwolnione są odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 101(2) Kodeksu pracy. KOMENTARZ wskazówki dla płatnika składek ZUS uznaje, że wyłączenie składkowe odszkodowania wypłacanego w związku z zakazem konkurencji nie ma zastosowania do zleceniobiorców, ale tylko do pracowników ze względu na to, że w 2 pkt 4 rozporządzenia składkowego jest odwołanie do art kp. Jest to stanowisko dyskusyjne ze względu na to, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 lutego 2010 r. (syg. akt P 16/09) uznał, że minister pracy, ograniczając wyłączenia zamieszczone w rozporządzeniu składkowym wyłącznie do pracowników naruszył delegację ustawową. Wyrok ten co prawda dotyczył świadczeń związanych z bhp, ale ma on analogiczne zastosowanie do innych przychodów wymienionych w tym rozporządzeniu. W 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego wprowadzono więc zapis, że przepisy 2 4 stosuje się odpowiednio do ustalania podstawy wymiaru składek również osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. Fakt, że w 2 ust. 1 pkt 4 jest odesłanie do przepisów Kodeksu pracy, nie powinien więc oznaczać, że przepisu tego nie można zastosować do zleceniobiorców. Skoro zleceniobiorca na podstawie zawartej umowy przez pewien okres nie może wykonywać działalności konkurencyjnej i z tego powodu otrzymuje od zleceniodawcy dodatkowe odszkodowanie, to ten przychód powinien być zwolniony ze składek. Należy również pamiętać o tym, że zapis 2 ust. 1 pkt 4 powstał przy założeniu, że będzie miał zastosowanie wyłącznie do pracowników. Od interpretacji wydanej w tej części, dotyczącej braku zwolnienia składkowego odszkodowania dla zleceniobiorcy, wnioskodawca może złożyć odwołanie do sądu za pośrednictwem jednostki ZUS, która tę interpretację wydała. Powołując się na argumenty zawarte w wyroku TK, można mieć szansę na zmianę decyzji ZUS w tym zakresie. listopad Zadaj pytanie:

13 INTERPRETACJE ZUS Nagroda jubileuszowa po zmianie przepisów wypłacona przed upływem 5 lat Pracodawca dokonał zmiany przepisów wewnętrznych dotyczących wypłaty nagród jubileuszowych. Na skutek tej zmiany pracownikowi wcześniej zostanie wypłacona kolejna nagroda jubileuszowa. Zarówno nowe, jak i poprzednie regulacje przewidują przyznanie nagrody nie częściej niż co 5 lat, a pracodawca, dokonując zmiany przepisów wewnętrznych, nie działał w celu ominięcia przepisów dotyczących oskładkowania nagród jubileuszowych. W związku z takim stanem faktycznym przedsiębiorca miał wątpliwości, czy od wypłaconej wcześniej nagrody powinny być opłacane składki. Interpretacja z 9 września 2014 r., znak WPI /200000/43/980/2014, decyzja nr 980/2014 ZUS w wydanej interpretacji wskazał, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków. Składki na ubezpieczenia społeczne nie są również opłacane od przychodów wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe). Na podstawie 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia składkowego nagrody jubileuszowe są wyłączone od składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli przysługują pracownikom nie częściej niż co 5 lat. Decydujące znaczenie ma to, że świadczenie to przysługuje nie częściej niż co 5 lat. Jeżeli więc pracownik na skutek zmiany sposobu uwzględniania stażu pracy, co było spowodowane modyfikacją przepisów obowiązujących u pracodawcy, otrzyma wcześniej nagrodę jubileuszową, tzn. przed upływem 5 lat od otrzymania wcześniejszej, to taka nagroda od składek na ubezpieczenia społeczne również jest wyłączona. Zarówno wcześniejsze, jak i obecne przepisy muszą zawierać zapis, że nagroda przysługuje nie częściej niż co 5 lat. listopad Ubezpieczenia społeczne w praktyce

14 Interpretacje ZUS Oskładkowanie programu społeczno-rekreacyjnego dla pracowników Wnioskodawca wskazał, że zamierza zaproponować pracownikom dodatkowe świadczenia w formie uczestnictwa w programach społeczno-rekreacyjnych oraz przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Korzystanie z tych świadczeń odbywać się będzie na zasadzie dobrowolności. Pracownicy, którzy będą zainteresowani tymi świadczeniami, będą mogli zadeklarować swoją chęć uczestnictwa w programie. W każdym momencie będą mogli również zrezygnować z ich otrzymywania. Świadczenia sportowo-rekreacyjne będą w całości finansowane przez pracodawcę. Z kolei jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenie na życie pracodawca zamierza finansować podstawowy pakiet ubezpieczenia pracownikom o stażu pracy dłuższym niż rok. Wartość obu tych świadczeń będzie doliczana zgłaszającym się pracownikom do przychodu podlegającego opodatkowaniu oraz stanowić będzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP. Ze względu na to, że pracodawca zamierza zaproponować te świadczenia wszystkim pracownikom, w tym także przebywającym na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, zadał dwa pytania: 1) czy dodatkowe świadczenia finansowane w trakcie trwania niezdolności do pracy i otrzymywania przez pracownika wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego macierzyńskiego stanowią podstawę wymiaru składek, 2) czy dodatkowe świadczenia finansowane w trakcie trwania urlopu wychowawczego stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Interpretacja z 25 września 2014 r., znak DI /43/1062/ , decyzja nr 363 ZUS, wydając interpretację, wskazał, że wniosek zawiera odmienne stany faktyczne (zdarzenia przyszłe). Nie można bowiem traktować jako jednego stanu faktycznego okoliczności finansowania pracownikom świadczeń w trakcie trwania niezdolności do pracy i pobierania wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego oraz w okresie pobierania zasiłku listopad Zadaj pytanie:

ZUS. Serwis Płatnika. Rozliczenie podatkowe za 2014 rok 65,00]Ą 2ERZLÇ]NL SĄDWQLND GR VW\F]QLD L OXWHJR U. netto

ZUS. Serwis Płatnika. Rozliczenie podatkowe za 2014 rok 65,00]Ą 2ERZLÇ]NL SĄDWQLND GR VW\F]QLD L OXWHJR U. netto 2ERZLÇ]NL SĄDWQLND GR VW\F]QLD L OXWHJR U O D P O W I E D Z I, K T Ó R Y C H NIE ZNAJDZIESZ U INNYCH Raport specjalny 6NRQWDNWXM VLÛ ] QDV]\P &HQWUXP 2EVĄXJL.OLHQWD L ]DPµZ MXľ G]Lĝ PRZEKROCZENIE 30-KROTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia,

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia, 4 przykłady rozliczeń Jak rozliczyć Zakaz zwolnienie dyskryminacji lekarskie w dostarczone zatrudnieniu przydatna strategia, po terminie wypłaty? orzecznictwo sądów pracy 1 Zwolnienie lekarskie dostarczone

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r. Kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor prowadzący Re na ta Ka jew ska Koordynator produkcji Mariusz Jezierski

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok

Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Małgorzata Niezgoda-Kamińska Nowe zasady w sprawozdaniach za 2013 rok Wytyczne nowego rozporządzenia o sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wraz z treścią

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Wojciech Dyr Redaktor prowadząca: Renata Kajewska

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO ZMIANY W SKŁADKACH OD 1 STYCZNIA 2016 R. Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Oferta obejmuje prenumeratę roczną dwutygodnika Wynagrodzenia w Twojej firmie na

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych

Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych Tytuł ebooka Skarga do sądu wpisujesz i zadajesz styl administracyjnego Tytuł ebooka droga odwoławcza od decyzji podatkowych w razie potrzeby podtytuł Autor Marcin Sikora 1BQ17 Miejsce na numer produktowy

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Ubezpieczenia społeczne w praktyce Zadaj pytanie us@wip.pl na temat składek Odpowiedź otrzymasz e-mailem Aktualizacja nr 156 wrzesień 2014 Ubezpieczenia społeczne w praktyce NOWOŚCI Nowe przepisy dotyczące przyznawania powiatom środków

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie radca prawny Agata Kamińska KIEDY ODSZKODOWANIE? KIEDY ODPRAWA? ODSZKODOWANIE W PRAWIE PRACY co do zasady w określonej wysokości niezależnie od wartości

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Emeryt. aktywny zawodowo

Emeryt. aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Redaktor Krystyna Trojanowska Wydawca Agnieszka Gorczyca Kierownik Grupy Wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Projekt graficzny okładki Patrycja Szczubełek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne w praktyce

Ubezpieczenia społeczne w praktyce Aktualizacja nr 157 Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Rozliczenia z ZUS październik 2014 aktualizacja nr 157 AUS 157 październik 2014 Ubezpieczenia społeczne w praktyce NOWOŚCI Zasiłek chorobowy sędziego

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Zarządzanie szkołą czerwiec wrzesień 2013 Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Służba cywilna po nowelizacji

Służba cywilna po nowelizacji Michał Culepa Służba cywilna po nowelizacji Kompendium służb zatrudnienia Zmiany 2016. Wzory dokumentów. Praktyka Służba cywilna po nowelizacji. Kompendium służb zatrudnienia Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

ZUS. Serwis Płatnika. Odpowiedzi, których nie znajdziesz u innych

ZUS. Serwis Płatnika. Odpowiedzi, których nie znajdziesz u innych Nr 12/2015 (105) Serwis Płatnika ZUS Odpowiedzi, których nie znajdziesz u innych RAPORT SPECJALNY EKWIWALENTY, RYCZAŁTY I DEPUTATY W PODSTAWIE WYMIARU SKŁADEK W 2016 ROKU Pracownicy oprócz wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Zarobkowanie na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim i wychowawczym

Zarobkowanie na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim i wychowawczym Zarobkowanie na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim i wychowawczym Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor naczelna: Krystyna Trojanowska ISBN:

Bardziej szczegółowo

ZUS. Serwis Płatnika. Raport specjalny

ZUS. Serwis Płatnika. Raport specjalny ZUS Serwis Płatnika O D P O W I E D Z I, K T Ó R Y C H Nr 9/2014 (89) Wrzesień 2014 NIE ZNAJDZIESZ U INNYCH Raport specjalny WYŁĄCZENIA Z PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK Z UWZGLĘDNIENIEM INTERPRETACJI ZUS Interpretacje

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Bogdan Majkowski SKŁADKI. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA

Bogdan Majkowski SKŁADKI. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA Bogdan Majkowski SKŁADKI Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Składki 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA Autor Bogdan Majkowski Kierownik grupy wydawniczej

Bardziej szczegółowo

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI NOWE WYDANIE DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Druki ZUS 2016 Zasady, korekty, wypełnione druki Vademecum płatnika Autor Bogdan Majkowski, Sabina Dąbrowa-Lis Robert Łuczak

Bardziej szczegółowo

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję?

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego, będąc przedsiębiorcą? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 czerwca 2015 r. Kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor prowadzący Re na ta Ka jew ska Koordynator produkcji Mariusz Jezierski

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Agnieszka Kosiarz, Joanna Kaleta, Emilia Wawrzyszczuk 5880 UOO 75 okladka 1 480,0 x 330,0 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Polecamy nasze pozostałe

Bardziej szczegółowo

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Agnieszka Kosiarz, Joanna Kaleta, Emilia Wawrzyszczuk 5880 UOO 75 okladka 1 480,0 x 330,0 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Polecamy nasze pozostałe

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 2017

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 2017 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW 2017 Najważniejsze orzeczenia i interpretacje z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty uzyskania przychodów 2017 Najważniejsze orzeczenia i interpretacje

Bardziej szczegółowo

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie 2 EK 0035 Szanowny Czytelniku Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać

Bardziej szczegółowo

RODZICIELSTWO A PRACA

RODZICIELSTWO A PRACA PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI www.aktualnoscikadrowe.pl PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI RODZICIELSTWO

Bardziej szczegółowo

Zarząd w spółce z o.o.

Zarząd w spółce z o.o. biblioteczka spółki z o.o. Zarząd w spółce z o.o. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄD W SPÓŁCE Z O.O. Zasady funkcjonowania Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Anna Żak, adwokat Tymon Betlej, konsultant w spółkach

Bardziej szczegółowo

od 1 kwietnia 2015 r. Zmiany Bogdan Majkowski w składkach wypadkowych SKŁADKI Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA

od 1 kwietnia 2015 r. Zmiany Bogdan Majkowski w składkach wypadkowych SKŁADKI Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA Zmiany w składkach wypadkowych od 1 kwietnia 2015 r. Bogdan Majkowski SKŁADKI Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Zmiany w składkach wypadkowych od 1 kwietnia 2015 r. Składki

Bardziej szczegółowo

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji Składki terminowe Zakaz dyskryminacji Składniki w zatrudnieniu do określonego terminu przydatna w podstawie strategia, orzecznictwo wymiaru sądów zasiłkupracy 1 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku

Rozliczenie rachunkowe i podatkowe. wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku Rozliczenie rachunkowe i podatkowe wydatków z przełomu roku dr Katarzyna Trzpioła Rozliczanie kosztów ponoszonych na przełomie roku może przysparzać

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury PROFESJONALNE PUBLIKACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 22 518 29 29 @ 22 617 60 10 FABRYKAWIEDZY.comWIEDZAIPRAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

podatkowe za 2014 rok

podatkowe za 2014 rok Sławomir Liżewski Rozliczenie podatkowe za 2014 rok Obowiązki płatnika do końca stycznia i końca lutego 2015 r. VADEMECUM PŁATNIKA Książka zawiera gotowe instrukcje, jak krok po kroku rozliczyć z podatku

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE

ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE ZMIANY W ZATRUDNIENIU 2017 i 2016 (UMOWA O PRACĘ, UMOWA ZLECENIA, UMOWA O DZIEŁO, SAMOZATRUDNIENIE) PRAKTYCZNE WYJAŚNIENIA, WZORY, KONSULTACJE I. Zmiany od 01.01.2017 r. UMOWY O PRACĘ 1. Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Co nowego? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy

ŚWIADECTWO PRACY. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy ŚWIADECTWO PRACY v wydawanie, v wypełnianie, v korekty v odpisy Świadectwo pracy wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy Odrębne zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych choć obowiązują

Bardziej szczegółowo

DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA ZASTĘPSTWO

DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA ZASTĘPSTWO ZUS Serwis Płatnika O D P O W I E D Z I, K T Ó R Y C H Nr 11/2014 (91) Październik/Listopad 2014 NIE ZNAJDZIESZ U INNYCH Raport specjalny ZASIŁKI DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA ZASTĘPSTWO Pracownik zatrudniony

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Elżbieta Strelcow. Protokolant Hanna Kamińska

POSTANOWIENIE. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Elżbieta Strelcow. Protokolant Hanna Kamińska Sygn. akt II CK 274/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 grudnia 2004 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSA Elżbieta Strelcow Protokolant Hanna Kamińska

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich PRAWO PRACY I ZUS NR 1 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-346-7 GRUDZIEŃ 2014 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY OD 1 stycznia 2015 NOWE UMOWY ZLECENIA i inne umowy cywilnoprawne

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP PRAWO PRACY W PRAKTYCE Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP Wydawca Katarzyna Sénat Redaktorzy Monika Załuska Grażyna Mazur Korekta Zespół Autorzy Adrianna Jasińska-Cichoń (dział I) radca prawny

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CSK 118/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 grudnia 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku Zakładu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. ZAPISY, KTÓRE ZAPEWNIĄ SKUTECZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ Biblioteczka spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. Zapisy, które zapewnią skuteczne zarządzanie firmą Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

ZUS. Serwis Płatnika. Odpowiedzi, których nie znajdziesz u innych RAPORT SPECJALNY ZAWARCIE UMOWY ZLECENIA OBOWIĄZKI WOBEC ZUS.

ZUS. Serwis Płatnika. Odpowiedzi, których nie znajdziesz u innych RAPORT SPECJALNY ZAWARCIE UMOWY ZLECENIA OBOWIĄZKI WOBEC ZUS. Nr 10/2015 (103) Serwis Płatnika Odpowiedzi, których nie znajdziesz u innych ZUS RAPORT SPECJALNY ZAWARCIE UMOWY ZLECENIA OBOWIĄZKI WOBEC ZUS Zleceniodawcy dość często dokonują zgłoszeń do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

Urlop bezpłatny pracownika. 10 praktycznych przykładów obowiązków płatnika składek

Urlop bezpłatny pracownika. 10 praktycznych przykładów obowiązków płatnika składek Urlop bezpłatny pracownika 10 praktycznych przykładów obowiązków Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor naczelny: Krystyna Trojanowska Koordynator

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce Prowadzący: Paweł Ziółkowski Stan do końca 2015 r. Dwie umowy zlecenia są najprostszym sposobem optymalizacji w zakresie ZUS Przykład: Podmiot

Bardziej szczegółowo

ZUS. Serwis Płatnika. Odpowiedzi, których nie znajdziesz u innych RAPORT SPECJALNY WAKACYJNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKA ZWOLNIONE ZE SKŁADEK

ZUS. Serwis Płatnika. Odpowiedzi, których nie znajdziesz u innych RAPORT SPECJALNY WAKACYJNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKA ZWOLNIONE ZE SKŁADEK Nr 7/2015 (100) Serwis Płatnika ZUS Odpowiedzi, których nie znajdziesz u innych RAPORT SPECJALNY WAKACYJNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKA ZWOLNIONE ZE SKŁADEK Pracownicy korzystający z urlopów otrzymują różnego

Bardziej szczegółowo

ZUS. Serwis Płatnika. Rozliczenie podatkowe za 2014 rok 65,00]Ą 2ERZLÇ]NL SĄDWQLND GR VW\F]QLD L OXWHJR U. netto

ZUS. Serwis Płatnika. Rozliczenie podatkowe za 2014 rok 65,00]Ą 2ERZLÇ]NL SĄDWQLND GR VW\F]QLD L OXWHJR U. netto 2ERZLÇ]NL SĄDWQLND GR VW\F]QLD L OXWHJR U O D P O W I E D Z I, K T Ó R Y C H NIE ZNAJDZIESZ U INNYCH Raport specjalny NRQWDNWXM VLÛ ] QDV]\P &HQWUXP 2EVĄXJL.OLHQWD L ]DPµZ MXľ G]Lĝ DO KOŃCA GRUDNIA KOREKTA

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 119/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 grudnia 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Zakładu

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r.

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Kod szkolenia: 397517 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2.

CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2. CZĘŚĆ I - SKŁADKI ZUS ROZDZIAŁ I - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik 2. Obowiązki pracodawców 3. Zasady finansowania składek 4. Podstawa wymiaru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Rozdział I. Umowa zlecenia kiedy można ją podpisać 8 1. Obowiązki stron umowy zlecenia 9 2. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia 11 2.1. Warunki odróżniające umowę zlecenia

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo