Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, Konin tel./fax:(063) lub (063)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin tel./fax:(063) 242-62-32 lub (063) 249-96-02 mopr@konet.pl www.moprkonin.lm."

Transkrypt

1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Przyjaźni 5, Konin tel./fax:(063) lub (063) GODZ. OTWARCIA OŚRODKA: PONIEDZIAŁEK PIĄTEK INFORMATOR DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIA MIASTA KONINA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 I. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł. WAŻNE stypendium szkolne nie przysługuje dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka ) Stypendium szkolne nie przysługuje: Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza zł (rocznie), a w przypadku słuchaczy zł (rocznie). II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Wnioski oraz załączniki można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie mieszczącym się w Koninie przy ul. Przyjaźni 5 lub ze strony internetowej Wnioski należy złożyć w terminie od dnia r. do dnia r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, pokój nr 23, w godz. od 8.00 do 14.30, lub przesłać drogą pocztową na adres Ośrodka wraz z kompletem dokumentów. W przypadku kolegiów nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie od dnia r. do dnia r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie, pokój nr 23, w godz. od 8.00 do 14.30, lub przesłać drogą pocztową na adres Ośrodka wraz z kompletem dokumentów. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. WAŻNE Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku

2 III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSKI Rodzice Pełnoletni uczeń/słuchacz Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczęszczającym na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu. IV. JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Wniosek o przyznanie stypendium wypełniamy drukowanymi literami. W pierwszym punkcie zaznaczamy kim jest wnioskodawca. W drugim punkcie wniosku wpisujemy dane osobowe oraz adresowe dotyczące rodziców/opiekunów, pełnoletniego ucznia składających wniosek. W trzecim punkcie wniosku wpisujemy dane osobowe oraz adresowe ucznia (uczniów), dla którego wnioskujemy o przyznanie stypendium, a także dane szkoły do której uczęszcza w roku szkolnym 2011/2012. Jeżeli uczniów jest więcej niż trzech, dla których wnioskodawca ubiega się o stypendium szkolne, kolejnych wpisujemy w załączniku(ach) do wniosku. W punkcie czwartym przedstawiamy sytuację materialną i rodzinną ucznia, uzasadniającą złożenie wniosku o przyznanie stypendium. W punkcie piątym zaznaczamy formę świadczenia pomocy materialnej. W punkcie szóstym zaznaczamy, otrzymywanie przez ucznia innych stypendiów socjalnych ze środków publicznych. W siódmym punkcie zaznaczamy, jakie dokumenty dołączyliśmy do wniosku. W punkcie ósmym należy podać numer konta, na które ma zostać przekazane stypendium. V. JAK OBLICZYĆ DOCHÓD RODZINY OBLICZANIE DOCHODU NETTO: Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Przychód wykazany na zaświadczeniu np. zakładu pracy pomniejszamy o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach. Tą kwotę wpisujemy do tabeli dochodów UWAGA!!! Dochód netto (wyżej obliczony) pomniejsza się także o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. OBLICZANIE DOCHODU UZYSKIWANEGO Z GOSPODARSTWA ROLNEGO: W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207zł. Tą kwotę wpisujemy do tabeli dochodów

3 OBLICZANIE DOCHODU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1. Działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych a) Za dochód przyjmuje się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowana w oświadczeniu tej osoby. Tą kwotę wpisujemy do tabeli W przypadku kiedy klient nie prowadził działalności gospodarczej składa oświadczenie. 2. Działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne a) Dochód ustala się na podstawie oświadczenia klienta OBLICZANIE DOCHODU JEDNORAZOWEGO I W WALUCIE OBCEJ. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę 351 zł (kryterium dochodowe rodziny, w przypadku osoby w rodzinie) kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. Do dochodu ustalonego nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny albo charakter motywacyjny: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty ( nie dotyczy studentów) wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

4 NIEZBĘDNE DOKUMENTY *) Dokumenty, odpowiednie zaświadczenia właściwych organów albo oświadczenia umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej: - oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku albo oświadczenie; - kopia decyzji ZUS ustalająca prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, - kserokopia wyroku sądu zasądzająca alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kserokopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, - oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na rzecz osób w rodzinie, - oryginał zaświadczenia od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny, - kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, - kopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, - kopia decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych np. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zasiłku pielęgnacyjnego, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, - w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwy urząd gminy, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, - kopia umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, - w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania albo oświadczenie: na zasadach ogólnych - zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu; różnicy pomiędzy przychodem, a kosztami jego uzyskania; dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne; należnego podatku; odliczonych od podatku składek na ubezpieczenia zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego: zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacania składek w ZUS w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, - aktualne zaświadczenie ze szkoły osób uprawnionych, potwierdzające status ucznia w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, - kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu), - zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, - pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, - kserokopia dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, w przypadku utraty dochodu należy złożyć zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złożony, np. świadectwo pracy, - inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego. *) W przypadku korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ze świadczeń rodzinnych oraz ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie - nie ma potrzeby ponownego składania wymaganych dokumentów. Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem. Uwaga!!! W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

5 VI. DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne w formie zwrotu poniesionych kosztów przedstawia odpowiednie dowody, w tym rachunki, faktury potwierdzające poniesione wydatki na cele edukacyjne wg katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Dokumenty, w tym faktury, rachunki potwierdzające poniesione wydatki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także, aby np. plecak, obuwie itp. miały adnotacje szkolne lub sportowe. Wydatki ponoszone z tytułu zakupu artykułów szkolnych, odzieży sportowej, obuwia sportowego, itp. powinny stanowić odzwierciedlenie sytuacji materialnej rodziny korzystającej ze stypendiów szkolnych. W roku szkolnym 2011/2012 obowiązują w/w dokumenty za: 1. zakup podręczników od czerwca 2011 r. 2. pozostałe materiały szkolne od lipca 2011 r. wg wykazu wydatków kwalifikowanych 3. Internet od września br. do czerwca 2012 r. W razie braku możliwości przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele szkolne wnioskodawca może złożyć oświadczenie o poniesieniu kosztów na cele edukacyjne w trybie art.75 2 KPA. VII. WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO podręczniki zeszyty słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne tornister /plecak szkolny/ strój na wychowanie fizyczne /obuwie sportowe, dres sportowy, bluza sportowa, spodenki sportowe, koszulka sportowa, kurtka sportowa/ odzież i przybory do nauki zawodu piórnik, artykuły szkolne/np.bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, papier milimetrowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, plastelina, modelina itd./ komputer, oprogramowanie komputerowe i edukacyjne, monitor, drukarka, skaner do komputera, części komputerowe,, klawiatura, mysz/tusze do drukarek, papier do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego /od września do czerwca/ rachunki za korzystanie z basenu koszt udziału w wycieczkach szkolnych i wyjazdach na zieloną szkołę częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkół /bilet miesięczny/ pomniejszony o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) koszt zamieszkania w miejscowości położenia szkoły (pomniejszony o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania) - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych koszt udziału w zajęciach dodatkowych /nauka języków obcych, zajęcia wyrównawcze, sportowe, informatyczne, taneczne, recytatorskie, muzyczne, artystyczne i inne zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności ucznia/ sprzęt muzyczny sprzęt sportowy /np.piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower/ inne wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia. VIII. ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANE RODZICE DZIECKA, PEŁNOLETNI UCZEŃ, DYREKTOR SZKOŁY SĄ OBOWIĄZANI NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ ORGAN, KTÓRY PRZYZNAŁ STYPENDIUM O USTANIU PRZYCZYN, KTÓRE BYŁY PODSTAWĄ PRZYZNANIA STYPENDIUM. Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn przyznania stypendium, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego lub w przypadku braku możliwości udokumentowania wydatków bądź wykorzystania stypendium na inne cele niż edukacyjne. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6 IX. PROCEDURA UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym, kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie zależne od losu kolei, wydarzeń życia, tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są: śmierć rodziców lub opiekunów prawnych; klęska żywiołowa; pożar, włamanie lub zalanie mieszkania; inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia. Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego. Zasiłek szkolny może być przyznany na wniosek lub z urzędu. PATRZ pkt III Informatora. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie: świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY?

STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIA JAK, GDZIE, KIEDY? STYPENDIUM SOCJALNE, DODATEK MIESZKANIOWY dochód uprawniający do stypendium socjalnego 782 zł netto; rok obliczeniowy z którego dokumentowane są dochody do celów stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 4 5 6 7 8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. na rok szkolny 2015/2016 Jedlnia-Letnisko, dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2015/2016 I. Wniosek składany jest przez (właściwe zakreślić): rodziców ucznia/opiekunów prawnych dyrektora szkoły pełnoletniego

Bardziej szczegółowo

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej

Broszura PKO Banku Polskiego. Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Broszura PKO Banku Polskiego Formy pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej Zastrzeżenia: Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, dostępne komentarze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo