Rozdział I Postanowienia ogólne. str. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Postanowienia ogólne. str. 1"

Transkrypt

1 Kryteria refundowania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, producentom rolnym, niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w Kryteriach jest mowa o: 1. Staroście oznacza to Starostę Kieleckiego z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach lub inna upoważniona osoba; 2. Dyrektorze oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach lub inną upoważnioną osobę; 3. Urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, Kielce; 4. Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz 149 z późn. zm.); 5. Rozporządzeniu należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457 z późn. zm.); 6. Umowie należy przez to rozumieć umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy Starostą Kieleckim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach a Wnioskodawcą; 7. Bezrobotnym oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 149). 8. Wnioskodawcy oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producenta rolnego lub niepubliczne przedszkole i niepubliczną szkołę zgodnie z definicjami zawartymi w 1 ust. 1 pkt 1 litery a-c Rozporządzenia. Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ma charakter okresowy i odbywa się w terminach naboru ustalonych przez Dyrektora po opublikowaniu informacji o naborze na stronie internetowej urzędu Dyrektor może zawiesić nabór wniosków lub ogłosić dodatkowy termin naboru po uprzednim ogłoszeniu stosownego komunikatu na stronie urzędu. 2 Wprowadzenie niniejszych Kryteriów ma na celu racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy a także zwiększenie mobilności zawodowej bezrobotnych i zwiększenie poziomu zatrudnienia. str. 1

2 3 Pomoc, o której mowa wyżej udzielana jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.); 2. Rozporządzenia MPiPS z dnia r. w spawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457 z późn. zm.); 3. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; (Dz.Urz.UE L 352 z , str. 1) 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 9) 5. Ustawy z dnia r. Kodeks cywilny(j.t.dz.u. z 2014 r., poz.121 z póź. zm.); 6. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t.dz.u. z 2013 r., poz. 672z póź. zm.); 7. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,poz.553 z późn.zm.); 8. Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary t.j. (Dz. U. z 2012 r., poz.768 z późn. zm.); 9. Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (VAT) (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz z późn. zm.); 10. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz z późn. zm.); 11. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.); 12. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 851 ); 13. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późn. zm.); 14. Ustawy z dnia 28 kwietnia 1936r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936r., Nr 37, poz. 282 z późn. zm.); 15. Ustawy z dnia r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 59 poz. 404 z późn. zm.); 16. Niniejszych kryteriów. str. 2

3 Rozdział II Tryb składania i oceniania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Rozpatrywane są tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone Podmiot, prowadzący działalność gospodarczą zwany dalej podmiotem producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła ubiegający się o uzyskanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, i dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia na druku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach ( druki dostępne są w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie Elementy wniosku nie mogą ulec modyfikacji i usunięciu. 2. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 3. Będą rozpatrywane wnioski: które wpłynęły w określonym terminie naboru, które zostały wypełnione na obowiązującym formularzu, wypełnione(każde pole we wniosku i w załącznikach do wniosku musi być wypełnione; w sytuacji kiedy dane pole nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać nie dotyczy ), zawierające czytelny podpis Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, których dokumenty niezbędne do rozparzenia wniosku są odpowiednio oryginałami a kopie są potwierdzone za zgodność z oryginałem. Po złożeniu wniosku nie jest możliwe dokonywanie uzupełnień, zmian i składania wyjaśnień do załączników nr 1, 2, 3, 4, 5 tego wniosku. 4. Wnioski oceniane są przez Komisję powołaną do tego celu przez Dyrektora PUP Kielce i uwzględniane w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na tę formę pomocy przez Urząd oraz możliwości skierowania osób bezrobotnych, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych przez Wnioskodawcę. 5. O przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku nieuwzględniania wniosku podaje się przyczynę odmowy. 6. Wysokość przyznanych podmiotowi, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole środków refundujących koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każde stanowisko pracy. 7. Umowy o udzielenie pomocy, o której mowa w niniejszych kryteriach zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga str. 3

4 również formy pisemnej w postaci aneksu i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron. 8. Przed przyznaniem podmiotowi,producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole prowadzącym działalność gospodarczą refundacji PUP Kielce zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości informacji. 9. Refundacja ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jest pomocą de minimis, oraz pomocą de minimis w sektorze rolnym i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzeń, o których mowa w 3 pkt. 3,4, niniejszych kryteriów. 5 Refundacje udzielane są w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. 1) Ceny jednostkowe zakupionego używanego sprzętu, wyposażenia wynikające z umów kupna sprzedaży muszą być niższe od wartości rynkowej. 2) W przypadku wątpliwości, umowy o których mowa w pkt.1 nie będą brane pod uwagę do udokumentowania rozliczenia poniesionych kosztów, (z zastrzeżeniem pkt 3). 3) PUP zastrzega sobie prawo żądania okazania wyceny rzeczoznawcy na zakupy dokonane na podstawie umów kupna- sprzedaży. 4) Faktury wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Koszty tłumaczeń ponosi podmiot, producent rolny, szkoła, przedszkole 6 Refundacje na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy nie mogą być przyznane na: 1) udziały finansowe i rzeczowe we wszystkich typach spółek, 2) wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne, 3) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów lokali i budynków, 4) opłaty administracyjne, skarbowe, leasingowe, kaucje itp., 5) koszty reklamy i promocji firmy, 6) zakup nieruchomości, 7) zakup towarów, materiałów, surowców, 8) remonty maszyn i urządzeń, 9) klimatyzację, alarm, monitoring, opłaty abonamentowe, 10) zakup automatów samosprzedających (np. automatów do gier zręcznościowych, do napojów itp.), 11) utworzenie stanowiska pracy dla osoby wykonującej pracę nakładczą, 12) utworzenie stanowiska pracy w salonach gier hazardowych oraz firmach typu agencje towarzyskie, 13) samochody osobowe (możliwy jest tylko zakup pojazdów, które w dowodzie rejestracyjnym jako rodzaj pojazdu wskazany mają ciężarowy i posiadają homologację), 14) zakup pojazdów przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej (zarobkowej) w zakresie transportu, przyczep i lawet jeżeli związane są wykonywaniem działalności zarobkowej w zakresie transportu. str. 4

5 7 Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji. 8 Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być uwzględniony w przypadku spełnienia przez podmiot, producenta rolnego, niepubliczne przedszkole i niepubliczną szkołę łącznie następujących warunków: 1. Producent rolny dostarcza oświadczenia i dokumenty : dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie; oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła dołączają dodatkowo: zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz.404 z późn. zm.) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust.2a ustawy z o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 2. Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła dołączają oświadczenia o: niezmniejszeniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, producenta rolnego, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji; niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłaceniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych; nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr. 88,poz.553, z późn. zm.)lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U r., poz. 768 z późn. zm.); str. 5

6 3. Podmiot, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła dostarczają oświadczenie o: prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej a w przypadku przedszkola i szkoły, prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień złożenia wniosku; 4. Ponowne złożenie wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcznego okresu trwania poprzednio zawartej umowy z PUP w Kielcach w trakcie której dotrzymane były wszystkie warunki umowy; 5. W przypadku otrzymania w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o refundację jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wniosek ten może być uwzględniony jeżeli wnioskodawca wywiązał się z warunków podpisanej umowy i prowadził działalność nie krócej niż 12 miesięcy; 6. Pomoc o której mowa w niniejszych kryteriach może być przyznana jeżeli utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na nim bezrobotnego stanowić będzie wzrost nie większy niż 50 % liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty z ostatniego miesiąca na dzień złożenia wniosku; 7. Warunkiem przyznania pomocy jest zobowiązanie się przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego do: zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy; utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją; 8. Warunkiem przyznania pomocy jest spełnienie warunków do otrzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, określonych w rozporządzeniu o którym mowa w 3 pkt 2 Kryteriów oraz w rozporządzeniach Komisji (WE), o których mowa 3 pkt. 3 i 4 kryteriów; 9. Pomoc nie może być przyznana na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.; 10. Wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony, z zastrzeżeniem 1 ust. 5 Rozporządzenia MPiPS z dnia r. w przypadku, gdy podmiot, przedszkole lub szkoła spełniają łącznie warunki, o których mowa 2 ust. 3 i 5 Rozporządzenia MPiPS, albo w przypadku, gdy producent rolny spełnia łącznie warunki, o których mowa w 2 ust. 4 i 5 Rozporządzenia MPiPS, oraz gdy złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. Rozdział III Zabezpieczenie zwrotu otrzymanej przez Wnioskodawcę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 9 Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny ubiegający się o refundację środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń wynikających z niedotrzymania warunków umowy. Preferowanymi formami zabezpieczenia mogą być: 1. Weksel in blanco z poręczeniem wekslowym. str. 6

7 2. Gwarancja bankowa. 3. Blokada rachunku bankowego. 4. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji. Poręczyciel powinien spełniać poniższe warunki: 1) Poręczycielem może być osoba osiągająca miesięczne dochody w wysokości co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto. 2) Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy, chyba że pomiędzy małżonkami ustanowiona została rozdzielność majątkowa. 3) Poręczycielem nie może być osoba zatrudniona przez podmiot starający się o refundację. 4) Do poręczenia niezbędna jest zgoda współmałżonka osoby poręczającej wyrażona na piśmie i podpisana przez współmałżonka, złożona w siedzibie urzędu w obecności pracownika tego urzędu. 5) W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: przez poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia o wynagrodzeniu, potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów z okresu ostatnich trzech miesięcy, przez poręczyciela prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą przedstawienie aktualnych dokumentów: zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP oraz FGŚP (ważne 1miesiąc od daty wystawienia), zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) i wysokości uzyskanego dochodu z ostatnich 12 miesięcy, przez poręczyciela uzyskującego emeryturę lub rentę (posiadającego prawo do renty stałej, okresowej, przyznanej na okres nie krótszy niż 36 miesięcy)- aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia oraz dokumentu potwierdzającego miesięczną wysokość świadczenia (wyciąg z rachunku bankowego, odcinek przekazu pocztowego, zaświadczenie z ZUS o wysokości emerytury bądź renty). przez poręczyciela uzyskującego dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenia z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych przypadających na jednego właściciela gospodarstwa rolnego, z ustaloną przez GUS na dzień uzyskania informacją o wysokości rocznego dochodu z jednego hektara przeliczeniowego. W następujących przypadkach należy dostarczyć dodatkowo: prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód (w sytuacji rozwodu). prawomocne orzeczenie sądu o separacji małżeństwa (jeśli została orzeczona). akt zgonu (w sytuacji śmierci współmałżonka). notarialnie sporządzoną umowę majątkową małżeńską (w sytuacji rozdzielności majątkowej). Koszty związane z zabezpieczeniem udzielonej refundacji pokrywa podmiot, producent rolny, szkoła, przedszkole str. 7

8 Rozdział IV Umowa 10 Przyznanie Wnioskodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim, reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego a Wnioskodawcą Podpisanie umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zobowiązuje Wnioskodawcę w szczególności do: 1) Zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem obowiązującym w kraju. 2) Utrzymania przez okres, co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją. 3) Uzupełniania zatrudnienia przez okres trwania umowy, na refundowanych stanowiskach pracy, kierowanymi przez Urząd osobami bezrobotnymi, w terminie 30 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Przerwa pomiędzy ustaniem stosunku pracy osoby zatrudnionej, a zatrudnieniem kolejnej osoby bezrobotnej skierowanej przez Urząd wydłuża wymagany 24 miesięczny okres utrzymania stanowiska pracy o okres odpowiadający tej przerwie. 4) Wydatkowania i udokumentowania wydatków, poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy w terminie określonym w umowie. 5) Złożenia rozliczenia w terminie określonym w umowie zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 wniosku. W rozliczeniu należy wykazać kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Zestawienie nie może zawierać wydatków, na których finansowanie Pracodawca otrzymał wcześniej środki publiczne. 6) Przedstawienia w momencie rozliczenia dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków (oryginały i kserokopie) tj.: faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne wraz z deklaracją w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC3) oraz dokumentem potwierdzającym zapłatę podatku podatku do Urzędu Skarbowego, dowody zapłaty mieszczące się w terminie dokonania zakupów w przypadku zakupów formie bezgotówkowej tj. przelewem lub za pobraniem pocztowym, deklarację pochodzenia sprzętu (zgodną ze wzorem stosowanym w PUP w Kielcach) w przypadku zakupu sprzętu używanego, dowód rejestracyjny w przypadku sfinansowania z otrzymanych środków (w całości lub części) zakupu pojazdu, przyczepy, tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w językach obcych. 7) Zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty Kieleckiego refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji w przypadku: a) wydzierżawienia, wypożyczenia, likwidacji lub odsprzedania majątku trwałego sfinansowanego z udziałem otrzymanych środków w okresie trwania niniejszej umowy, str. 8

9 b) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji, o których mowa w 2 ust.3-5 Rozporządzenia, c) zlikwidowania stanowiska pracy w czasie trwania niniejszej umowy, d) naruszenia innych warunków umowy z zastrzeżeniem 5 ust. 3 Rozporządzenia. 8) Zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty Kieleckiego, refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi od tej kwoty naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 Rozporządzenia. 9) Zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz z późn. zm.) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie : a) 90 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, lub b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Wnioskodawcy w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 10) Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane na pisemny wniosek strony po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku przez drugą ze stron, w drodze aneksu. 11) Starosta przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie. 12) Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o pomocy de minimis w dniu udzielenia tej pomocy. 13) Urząd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli - monitoringu wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w czasie trwania umowy. 12 Odstępstwo od niniejszych kryteriów może nastąpić w uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu zgody przez Dyrektora PUP w Kielcach 13 Niniejsze kryteria wprowadza się do stosowania od dnia r. str. 9

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w

3. Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w R E G U L A M I N przyznawania przez Starostę Kluczborskiego refundacji dla pracodawców ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2014 r. przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2014 r. przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2014 r. przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego CAZ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Kryteria przyznania bezrobotnym, absolwentom Centrum Integracji Społecznej, absolwentom Klubu Integracji Społecznej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy lub

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego CAZ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr: 7/2010 z dnia 17.03.2010r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne KRYTERIA MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2016 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2016 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2016 r. przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego CAZ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY refundowania podmiotom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy.

ZASADY refundowania podmiotom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy. ZASADY refundowania podmiotom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy. Pomoc określona w Zasadach jest udzielona na podstawie: 1. ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K ... Gryfice, dn.... / pieczęć wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych

UMOWA NR... o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych UMOWA NR... o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych Zawarta w dniu r. pomiędzy : 1. Miastem Rybnik - Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku w imieniu,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE Podstawa prawna: Pomoc,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /R/2017 W SPRAWIE DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

UMOWA NR /R/2017 W SPRAWIE DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 UMOWA NR /R/2017 W SPRAWIE DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu w Świętochłowicach pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

I. INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW URZĄD PRACY ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ STAROSTĘ LWÓWECKIEGO ŚRODKÓW Z FP NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH I. INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenia o: 2. Zaświadczenia o:

1. Oświadczenia o: 2. Zaświadczenia o: ZASADY REFUNDOWANIA PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆGOSPODARCZĄ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY 1 Refundacja kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dz.U.2015.1041

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 457 wersja obowiązująca od 2014-06-30 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta...

Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia sta... Page 1 of 7 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.457 - Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawanie środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 155 9180 Poz. 922 Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) )

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. Dz.U.2012.457 2014.06.30 zm. Dz.U.2014.846 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH dotyczący dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub dofinansowania, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia Nr 20/2014 z dnia 23.09.2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. R E G U L A M I N w sprawie warunków i trybu dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 17/09/2014 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO R E G U L A M I N REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REFUNDOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

ZASADY REFUNDOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO ZASADY REFUNDOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO 1 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 457 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

aktualizacja 2016 rok

aktualizacja 2016 rok REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, PRODUCENTOWI ROLNEMU, NIEPUBLICZNEMU PRZEDSZKOLU, NIEPUBLICZNEJ SZKOLE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Bardziej szczegółowo

... pieczęć nagłówkowa podmiotu miejscowość, data WNIOSEK O REFUNDACJĘ

... pieczęć nagłówkowa podmiotu miejscowość, data WNIOSEK O REFUNDACJĘ ...... pieczęć nagłówkowa podmiotu miejscowość, data WNIOSEK O REFUNDACJĘ Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Rybnik, dnia.. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Numer w rejestrze zgłoszeń WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ

WNIOSEK O REFUNDACJĘ ...... Oznaczenie producenta rolnego miejscowość, data Uwaga! Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK O REFUNDACJĘ

Bardziej szczegółowo

III. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU:

III. PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU: KRYTERIA Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim DOTYCZĄCE DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU 2013 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Refundacja jest udzielana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, Chełmno, tel./fax: 56/

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, Chełmno, tel./fax: 56/ POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: 56/ 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl UMOWA Nr UmDop/12/.. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 1041 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH REGULAMIN

POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH REGULAMIN POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH REGULAMIN REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO 2016 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K ... Gryfice, dn.... / pieczęć wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zasady ogólne Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78

POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78 wew. 115 e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

... WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ...... (pieczęć Wnioskodawcy) (miejscowość,data) WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego I. Informacje dotyczące podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce. Informacja dot. refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego w 2016 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce. Informacja dot. refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego w 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce Informacja dot. refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego w 2016 roku Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ... (pieczęć firmowa podmiotu)... (miejscowość, data)... (data wpływu wniosku) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y. Postanowienia ogólne. Refundacja, o której mowa wyżej udzielana jest na podstawie:

Z a s a d y. Postanowienia ogólne. Refundacja, o której mowa wyżej udzielana jest na podstawie: Z a s a d y przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni Postanowienia ogólne 1 Refundacja, o której

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA ORAZ ZASADY JEGO REALIZACJI

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA ORAZ ZASADY JEGO REALIZACJI Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA ORAZ ZASADY JEGO REALIZACJI Na

Bardziej szczegółowo

ZASADY. organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku. Postanowienia ogólne

ZASADY. organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku. Postanowienia ogólne ZASADY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 2/2017 Z DN. 05 STYCZNIA 2017 organizacji prac interwencyjnych w 2017 roku Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w zasadach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

REGULAMIN. w sprawie refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego REGULAMIN w sprawie refundacji z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin opracowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN w sprawie refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia obowiązujący

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O REFUNDACJĘ

WNIOSEK O REFUNDACJĘ ...... pieczęć nagłówkowa podmiotu miejscowość, data Uwaga! Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK O REFUNDACJĘ

Bardziej szczegółowo

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy)

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Załącznik nr 1... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM

R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM R E G U L A M I N REFUNDACJI PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO 1. Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2016 z dnia 01 lipca 2016r. Dyrektora PUP w Międzychodzie ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO KTÓRY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Informacja dotycząca udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

W N I O S E K o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ZA Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-m ail: sekretar iat@pup.sokolowpodl.pl (pieczęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie z dnia 10 sierpnia 2016. REGULAMIN DOKONYWANIA PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, NIEPUBLICZNEMU PRZEDSZKOLU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DOKONYWANIA PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, NIEPUBLICZNEMU PRZEDSZKOLU, NIEPUBLICZNEJ SZKOLE, PRODUCENTOWI ROLNEMU REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNANIA Z FUNDUSZU PRACY ŚRODKÓW NA WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie z dnia 02.03.2015r.

Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie z dnia 02.03.2015r. Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie z dnia 02.03.2015r. w sprawie regulaminu przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Radom dn.,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek dotyczący podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, producenta rolnego o którym mowa w art. 46 ust 1 pkt 1a ustawy

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia Załącznik do Zarządzenia Zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w 2013r. I. Podstawa prawna: Zaopiniowane

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Opracowany na podstawie:

Opracowany na podstawie: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2013 Dyrektora PUP w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14.03.2013r. REGULAMIN W SPRAWIE DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE UDZIELANE PRZEZ URZĘDY PRACY

WSPARCIE UDZIELANE PRZEZ URZĘDY PRACY WSPARCIE UDZIELANE PRZEZ URZĘDY PRACY DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BR-DG DEFINICJA Dofinansowanie wypłacone bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2016

Nr sprawy DA.5410..2016 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH REGULAMIN

POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH REGULAMIN POWIATOWY URZĄD PRACY W RYKACH REGULAMIN REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Wnioskuje o refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk(a) pracy w wysokości.../słownie... dla

Wnioskuje o refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk(a) pracy w wysokości.../słownie... dla Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Wniosek Dotyczący refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 639 wersja obowiązująca od 2015-05-12 do 2021-06-30 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH *** Rok 2017 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kryteria w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach pomiędzy: Skarbem Państwa - Prezydentem Miasta Świętochłowice w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo