Rozdział I Postanowienia ogólne. str. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Postanowienia ogólne. str. 1"

Transkrypt

1 Kryteria refundowania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, producentom rolnym, niepublicznym przedszkolom i niepublicznym szkołom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w Kryteriach jest mowa o: 1. Staroście oznacza to Starostę Kieleckiego z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach lub inna upoważniona osoba; 2. Dyrektorze oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach lub inną upoważnioną osobę; 3. Urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, Kielce; 4. Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz 149 z późn. zm.); 5. Rozporządzeniu należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457 z późn. zm.); 6. Umowie należy przez to rozumieć umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy Starostą Kieleckim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach a Wnioskodawcą; 7. Bezrobotnym oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 149). 8. Wnioskodawcy oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, producenta rolnego lub niepubliczne przedszkole i niepubliczną szkołę zgodnie z definicjami zawartymi w 1 ust. 1 pkt 1 litery a-c Rozporządzenia. Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ma charakter okresowy i odbywa się w terminach naboru ustalonych przez Dyrektora po opublikowaniu informacji o naborze na stronie internetowej urzędu Dyrektor może zawiesić nabór wniosków lub ogłosić dodatkowy termin naboru po uprzednim ogłoszeniu stosownego komunikatu na stronie urzędu. 2 Wprowadzenie niniejszych Kryteriów ma na celu racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy a także zwiększenie mobilności zawodowej bezrobotnych i zwiększenie poziomu zatrudnienia. str. 1

2 3 Pomoc, o której mowa wyżej udzielana jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.); 2. Rozporządzenia MPiPS z dnia r. w spawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457 z późn. zm.); 3. Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; (Dz.Urz.UE L 352 z , str. 1) 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 9) 5. Ustawy z dnia r. Kodeks cywilny(j.t.dz.u. z 2014 r., poz.121 z póź. zm.); 6. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t.dz.u. z 2013 r., poz. 672z póź. zm.); 7. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88,poz.553 z późn.zm.); 8. Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary t.j. (Dz. U. z 2012 r., poz.768 z późn. zm.); 9. Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (VAT) (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz z późn. zm.); 10. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz z późn. zm.); 11. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.); 12. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 851 ); 13. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późn. zm.); 14. Ustawy z dnia 28 kwietnia 1936r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936r., Nr 37, poz. 282 z późn. zm.); 15. Ustawy z dnia r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 59 poz. 404 z późn. zm.); 16. Niniejszych kryteriów. str. 2

3 Rozdział II Tryb składania i oceniania wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Rozpatrywane są tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone Podmiot, prowadzący działalność gospodarczą zwany dalej podmiotem producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła ubiegający się o uzyskanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, i dokumentami niezbędnymi do jego rozpatrzenia na druku Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach ( druki dostępne są w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie Elementy wniosku nie mogą ulec modyfikacji i usunięciu. 2. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 3. Będą rozpatrywane wnioski: które wpłynęły w określonym terminie naboru, które zostały wypełnione na obowiązującym formularzu, wypełnione(każde pole we wniosku i w załącznikach do wniosku musi być wypełnione; w sytuacji kiedy dane pole nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać nie dotyczy ), zawierające czytelny podpis Wnioskodawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy, których dokumenty niezbędne do rozparzenia wniosku są odpowiednio oryginałami a kopie są potwierdzone za zgodność z oryginałem. Po złożeniu wniosku nie jest możliwe dokonywanie uzupełnień, zmian i składania wyjaśnień do załączników nr 1, 2, 3, 4, 5 tego wniosku. 4. Wnioski oceniane są przez Komisję powołaną do tego celu przez Dyrektora PUP Kielce i uwzględniane w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na tę formę pomocy przez Urząd oraz możliwości skierowania osób bezrobotnych, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych przez Wnioskodawcę. 5. O przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku nieuwzględniania wniosku podaje się przyczynę odmowy. 6. Wysokość przyznanych podmiotowi, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole środków refundujących koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każde stanowisko pracy. 7. Umowy o udzielenie pomocy, o której mowa w niniejszych kryteriach zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga str. 3

4 również formy pisemnej w postaci aneksu i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron. 8. Przed przyznaniem podmiotowi,producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole prowadzącym działalność gospodarczą refundacji PUP Kielce zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości informacji. 9. Refundacja ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jest pomocą de minimis, oraz pomocą de minimis w sektorze rolnym i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzeń, o których mowa w 3 pkt. 3,4, niniejszych kryteriów. 5 Refundacje udzielane są w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. 1) Ceny jednostkowe zakupionego używanego sprzętu, wyposażenia wynikające z umów kupna sprzedaży muszą być niższe od wartości rynkowej. 2) W przypadku wątpliwości, umowy o których mowa w pkt.1 nie będą brane pod uwagę do udokumentowania rozliczenia poniesionych kosztów, (z zastrzeżeniem pkt 3). 3) PUP zastrzega sobie prawo żądania okazania wyceny rzeczoznawcy na zakupy dokonane na podstawie umów kupna- sprzedaży. 4) Faktury wystawione w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Koszty tłumaczeń ponosi podmiot, producent rolny, szkoła, przedszkole 6 Refundacje na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy nie mogą być przyznane na: 1) udziały finansowe i rzeczowe we wszystkich typach spółek, 2) wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne, 3) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów lokali i budynków, 4) opłaty administracyjne, skarbowe, leasingowe, kaucje itp., 5) koszty reklamy i promocji firmy, 6) zakup nieruchomości, 7) zakup towarów, materiałów, surowców, 8) remonty maszyn i urządzeń, 9) klimatyzację, alarm, monitoring, opłaty abonamentowe, 10) zakup automatów samosprzedających (np. automatów do gier zręcznościowych, do napojów itp.), 11) utworzenie stanowiska pracy dla osoby wykonującej pracę nakładczą, 12) utworzenie stanowiska pracy w salonach gier hazardowych oraz firmach typu agencje towarzyskie, 13) samochody osobowe (możliwy jest tylko zakup pojazdów, które w dowodzie rejestracyjnym jako rodzaj pojazdu wskazany mają ciężarowy i posiadają homologację), 14) zakup pojazdów przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej (zarobkowej) w zakresie transportu, przyczep i lawet jeżeli związane są wykonywaniem działalności zarobkowej w zakresie transportu. str. 4

5 7 Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji. 8 Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być uwzględniony w przypadku spełnienia przez podmiot, producenta rolnego, niepubliczne przedszkole i niepubliczną szkołę łącznie następujących warunków: 1. Producent rolny dostarcza oświadczenia i dokumenty : dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie; oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła dołączają dodatkowo: zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz.404 z późn. zm.) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust.2a ustawy z o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 2. Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła dołączają oświadczenia o: niezmniejszeniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, producenta rolnego, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn nie dotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji; niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłaceniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych; nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr. 88,poz.553, z późn. zm.)lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U r., poz. 768 z późn. zm.); str. 5

6 3. Podmiot, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła dostarczają oświadczenie o: prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej a w przypadku przedszkola i szkoły, prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień złożenia wniosku; 4. Ponowne złożenie wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może nastąpić najwcześniej po upływie 12 miesięcznego okresu trwania poprzednio zawartej umowy z PUP w Kielcach w trakcie której dotrzymane były wszystkie warunki umowy; 5. W przypadku otrzymania w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o refundację jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wniosek ten może być uwzględniony jeżeli wnioskodawca wywiązał się z warunków podpisanej umowy i prowadził działalność nie krócej niż 12 miesięcy; 6. Pomoc o której mowa w niniejszych kryteriach może być przyznana jeżeli utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na nim bezrobotnego stanowić będzie wzrost nie większy niż 50 % liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty z ostatniego miesiąca na dzień złożenia wniosku; 7. Warunkiem przyznania pomocy jest zobowiązanie się przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego do: zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy; utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją; 8. Warunkiem przyznania pomocy jest spełnienie warunków do otrzymania wnioskowanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, określonych w rozporządzeniu o którym mowa w 3 pkt 2 Kryteriów oraz w rozporządzeniach Komisji (WE), o których mowa 3 pkt. 3 i 4 kryteriów; 9. Pomoc nie może być przyznana na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.; 10. Wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony, z zastrzeżeniem 1 ust. 5 Rozporządzenia MPiPS z dnia r. w przypadku, gdy podmiot, przedszkole lub szkoła spełniają łącznie warunki, o których mowa 2 ust. 3 i 5 Rozporządzenia MPiPS, albo w przypadku, gdy producent rolny spełnia łącznie warunki, o których mowa w 2 ust. 4 i 5 Rozporządzenia MPiPS, oraz gdy złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. Rozdział III Zabezpieczenie zwrotu otrzymanej przez Wnioskodawcę refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 9 Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny ubiegający się o refundację środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń wynikających z niedotrzymania warunków umowy. Preferowanymi formami zabezpieczenia mogą być: 1. Weksel in blanco z poręczeniem wekslowym. str. 6

7 2. Gwarancja bankowa. 3. Blokada rachunku bankowego. 4. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji. Poręczyciel powinien spełniać poniższe warunki: 1) Poręczycielem może być osoba osiągająca miesięczne dochody w wysokości co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto. 2) Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy, chyba że pomiędzy małżonkami ustanowiona została rozdzielność majątkowa. 3) Poręczycielem nie może być osoba zatrudniona przez podmiot starający się o refundację. 4) Do poręczenia niezbędna jest zgoda współmałżonka osoby poręczającej wyrażona na piśmie i podpisana przez współmałżonka, złożona w siedzibie urzędu w obecności pracownika tego urzędu. 5) W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane będzie przedstawienie: przez poręczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę aktualnego (ważnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia o wynagrodzeniu, potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów z okresu ostatnich trzech miesięcy, przez poręczyciela prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą przedstawienie aktualnych dokumentów: zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP oraz FGŚP (ważne 1miesiąc od daty wystawienia), zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach podatku (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) i wysokości uzyskanego dochodu z ostatnich 12 miesięcy, przez poręczyciela uzyskującego emeryturę lub rentę (posiadającego prawo do renty stałej, okresowej, przyznanej na okres nie krótszy niż 36 miesięcy)- aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia oraz dokumentu potwierdzającego miesięczną wysokość świadczenia (wyciąg z rachunku bankowego, odcinek przekazu pocztowego, zaświadczenie z ZUS o wysokości emerytury bądź renty). przez poręczyciela uzyskującego dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenia z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych przypadających na jednego właściciela gospodarstwa rolnego, z ustaloną przez GUS na dzień uzyskania informacją o wysokości rocznego dochodu z jednego hektara przeliczeniowego. W następujących przypadkach należy dostarczyć dodatkowo: prawomocny wyrok sądu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód (w sytuacji rozwodu). prawomocne orzeczenie sądu o separacji małżeństwa (jeśli została orzeczona). akt zgonu (w sytuacji śmierci współmałżonka). notarialnie sporządzoną umowę majątkową małżeńską (w sytuacji rozdzielności majątkowej). Koszty związane z zabezpieczeniem udzielonej refundacji pokrywa podmiot, producent rolny, szkoła, przedszkole str. 7

8 Rozdział IV Umowa 10 Przyznanie Wnioskodawcy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim, reprezentowanym przez Starostę Kieleckiego a Wnioskodawcą Podpisanie umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zobowiązuje Wnioskodawcę w szczególności do: 1) Zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem obowiązującym w kraju. 2) Utrzymania przez okres, co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją. 3) Uzupełniania zatrudnienia przez okres trwania umowy, na refundowanych stanowiskach pracy, kierowanymi przez Urząd osobami bezrobotnymi, w terminie 30 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Przerwa pomiędzy ustaniem stosunku pracy osoby zatrudnionej, a zatrudnieniem kolejnej osoby bezrobotnej skierowanej przez Urząd wydłuża wymagany 24 miesięczny okres utrzymania stanowiska pracy o okres odpowiadający tej przerwie. 4) Wydatkowania i udokumentowania wydatków, poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy w terminie określonym w umowie. 5) Złożenia rozliczenia w terminie określonym w umowie zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 wniosku. W rozliczeniu należy wykazać kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Zestawienie nie może zawierać wydatków, na których finansowanie Pracodawca otrzymał wcześniej środki publiczne. 6) Przedstawienia w momencie rozliczenia dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków (oryginały i kserokopie) tj.: faktury, rachunki, umowy cywilno-prawne wraz z deklaracją w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC3) oraz dokumentem potwierdzającym zapłatę podatku podatku do Urzędu Skarbowego, dowody zapłaty mieszczące się w terminie dokonania zakupów w przypadku zakupów formie bezgotówkowej tj. przelewem lub za pobraniem pocztowym, deklarację pochodzenia sprzętu (zgodną ze wzorem stosowanym w PUP w Kielcach) w przypadku zakupu sprzętu używanego, dowód rejestracyjny w przypadku sfinansowania z otrzymanych środków (w całości lub części) zakupu pojazdu, przyczepy, tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w językach obcych. 7) Zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty Kieleckiego refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji w przypadku: a) wydzierżawienia, wypożyczenia, likwidacji lub odsprzedania majątku trwałego sfinansowanego z udziałem otrzymanych środków w okresie trwania niniejszej umowy, str. 8

9 b) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji, o których mowa w 2 ust.3-5 Rozporządzenia, c) zlikwidowania stanowiska pracy w czasie trwania niniejszej umowy, d) naruszenia innych warunków umowy z zastrzeżeniem 5 ust. 3 Rozporządzenia. 8) Zwrotu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Starosty Kieleckiego, refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi od tej kwoty naliczonymi od dnia otrzymania środków, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 Rozporządzenia. 9) Zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz z późn. zm.) podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie : a) 90 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, lub b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Wnioskodawcy w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 10) Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane na pisemny wniosek strony po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu tego wniosku przez drugą ze stron, w drodze aneksu. 11) Starosta przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie. 12) Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o pomocy de minimis w dniu udzielenia tej pomocy. 13) Urząd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli - monitoringu wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w czasie trwania umowy. 12 Odstępstwo od niniejszych kryteriów może nastąpić w uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu zgody przez Dyrektora PUP w Kielcach 13 Niniejsze kryteria wprowadza się do stosowania od dnia r. str. 9

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ROZDZIAŁ I. Postępowanie ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy z dnia 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE Podstawa prawna: 1.Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 1 Niniejszy regulamin odnosi się do przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna. Załącznik do Zarządzenia nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 10.06.2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna, ul. Tkaczyka 1, tel. 058 680-20-51 e-mail:gdko@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. z dnia 07.01.2013 r. R O Z D Z I AŁ I. Zasady ogólne R E G U L A M I N z dnia 07.01.2013 r. w sprawie przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej R O Z D Z I AŁ I Zasady ogólne 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności CAZ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r.

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 02.02.2015r. R E G U L A M I N przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujący

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Sosnowcu =========================================================================== R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * * * 2015 Rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków

1 Kryteria doboru osób do projektu zostaną określone przy ogłoszeniu naboru wniosków REGULAMIN przyznawania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia jego zwrotu, obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu z dnia... REGULAMIN przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo