REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA PODSTAWOWEGO I PZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt: Własna działalność gospodarcza sposobem na aktywizację zawodową mieszkańców gminy Morawica. Projekt: Własna działalność gospodarcza sposobem na aktywizację zawodową mieszkańców gminy Morawica jest realizowany przez Gminę Morawica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik projektu może ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego mającego ułatwić utrzymanie płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Wsparcie pomostowe polegać będzie na przyznaniu: środków finansowych w wysokości do 1126 zł miesięcznie, indywidualnego wsparcia doradczego z zakresu prowadzonej działalności, indywidualnego wsparcia szkoleniowego, związanego z prowadzoną działalnością. 3. Wsparcie pomostowe będzie udzielane w 2 formach: podstawowe wsparcie pomostowe, przez okres do 6 miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedłużone wsparcie pomostowe, przez okres kolejnych 6 miesięcy, liczonych od dnia zakończeniu korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego. 4. O udzielenie wsparcia pomostowego (podstawowego/przedłużonego) mogą ubiegać się wyłącznie Uczestnicy projektu, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (tj. po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego). 5. Zasady udzielania wsparcia pomostowego zostały określone w Umowie o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Gmina Morawica ul. Kielecka 38, Morawica tel. (041) , (041) , fax. (041)

2 2 Warunki udzielania wsparcia pomostowego. 1. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie podstawowego wsparcia pomostowego jest: złożenie przez Uczestnika projektu Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zgodnie z obowiązującym wzorem, uzyskanie pozytywnej oceny Komisji Konkursowej przyznającej środki na podstawowe wsparcie pomostowe, podpisanie Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. 2. Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Uczestnik projektu jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty: potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, kopię dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej kopię nadania numeru REGON, kopię dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika projektu, zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS/KRUS. 3. Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego oraz o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego podejmuje Komisja Konkursowa. Komisja sporządza protokół przyznania podstawowego wsparcia pomostowego oraz protokół przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego, który stanowi podstawę do wypłaty wsparcia pomostowego Uczestnikom projektu. 4. Wsparcie pomostowe będzie wypłacane w miesięcznych transzach na konto wskazane w Umowie o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. 5. Warunkiem wypłaty każdej kolejnej raty miesięcznej podstawowego wsparcia pomostowego jest rozliczenie przez Uczestnika projektu uprzednio otrzymanej raty wsparcia pomostowego. 3 Na co można przeznaczyć wsparcie pomostowe 1. W ramach wsparcia pomostowego określono następujący przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych: 1. Koszty ZUS: składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne). 2. Koszty administracyjne: opłata za czynsz, opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 3. Koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną (powinien zostać zamontowany podlicznik), opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa), opłata za wodę i ścieki (podlicznik na wodę), 2

3 koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Koszty opłat telekomunikacyjnych: koszty abonamentu i połączeń telefonicznych (należy posiadać szczegółowe bilingi wraz z wykazem numerów telefonów ich abonentów), w tym telefon stacjonarny i komórkowy, opłaty za korzystanie z Internetu. 5. Koszty usług pocztowych: koszty przesyłek pocztowych, koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych. 6. Koszty usług kserograficznych: kserowanie dokumentów, ulotek, reklam związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 7. Koszty usług księgowych: zlecenie obsługi księgowej firmy. 8. Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą: 1) Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie : będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego, nie będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego: użytkowane przez Przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej, przyjęte przez Przedsiębiorcę do sprzedaży lub w celu wykonania usługi. 2) Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, 3) Określone koszty ponoszone przez Przedsiębiorcę, w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 4) Ubezpieczenie osób: ubezpieczenie od następstw i nieszczęśliwych wypadków. 9. Koszty usług prawnych: Opłata za usługi prawnicze, tj. radcowie prawni, adwokaci, notariusze (tj. porady prawne, sporządzanie pism procesowych). 10. Koszty drobnych materiałów biurowych: zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, np. druki akcydensowe (tj. druki faktur, rachunków, umów), segregatory, zszywacz, dziurkacz, nożyczki, korektor, klej, papier ksero, papier kolorowy do wykonania reklam i ulotek, koperty, tusze, tonery, długopisy, zeszyty, notesy, spinacze, zszywki, flamastry itp.). 11. koszty działań informacyjno promocyjnych: prowadzenie strony internetowej firmy, materiały drukowane: broszury, ulotki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej działalność, reklama w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet), 3

4 tablica reklamowa firmy (szyld), banner reklamowy firmy. 4 Rozliczanie wsparcia pomostowego 1. Udokumentowanie wydatkowania wsparcia pomostowego następuje przez przedłożenie faktur VAT, rachunków uproszczonych, umów cywilno prawnych, deklaracji rozliczeniowych ZUS wraz z dowodami wpłat lub przelewami potwierdzającymi dokonanie zakupu oraz innych dokumentów wymaganych przez Realizatora projektu do 10 go każdego miesiąca za poprzedni miesiąc (tj. za styczeń 2009 do 10 lutego 2009, za luty 2009 do 10 marca 2009 itd.). 2. Warunkiem uznania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego, za kwalifikowane jest: wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z Wnioskiem o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, złożenie przez Uczestnika projektu w terminie określonym w 4 ust. 1 oryginałów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki odpowiednio opisanych oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 3. Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa w 4 ust. 2 należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, według następującego wzoru: Przykład: Za zgodność z oryginałem Morawica, dn r. oraz podpisać i przybić pieczątkę firmy. 4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym przez Uczestnika projektu zestawieniu poniesionych wydatków, Realizator projektu wzywa Uczestnika projektu do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 5. Niezłożenie przez Uczestnika projektu wyjaśnień, o których mowa w 4 ust. 4 lub nieusunięcie braków skutkuje niewypłaceniem Uczestnikowi projektu wsparcia pomostowego za dany rozliczany miesiąc kalendarzowy. 6. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu płatności wynika z przyczyn niezależnych od Realizatora projektu, Uczestnikowi projektu nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność. 7. Realizator projektu umieszcza w sposób trwały na oryginałach faktur VAT, rachunków uproszczonych, umów cywilno prawnych, deklaracjach rozliczeniowych ZUS, adnotację o źródle pochodzenia środków, z których dany dokument księgowy jest dofinansowywany w następującym brzmieniu: Koszty w kwocie zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach projektu Własna działalność gospodarcza sposobem na aktywizację zawodową mieszkańców gminy Morawica Priorytet VI. Działanie Przedłużone wsparcie pomostowe 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Uczestnika projektu, istnieje możliwość przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego maksymalnie do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 4

5 2. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie złożonego przez Uczestnika projektu Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zgodnie z obowiązującym wzorem. 3. Do wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnik projektu jest zobowiązany dołączyć następujące dokumenty: zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu w uiszczaniu podatków, kopia dokumentu zawierającego nr PESEL Uczestnika Projektu, zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu kolejnych 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 3. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego, Realizator projektu informuje Uczestnika projektu o decyzji i w przypadku, gdy jest ona pozytywna podpisuje z nim Umowę o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacania środków. 5

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie NOWA PRACA! Projekt NOWA PRACA! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SKRZYDŁA DLA BIZNESU pracownia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych POKL.06.02.00-30-147/12 Projekt

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo