Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi EKSPERTYZA Dzia alno rolnicza prowadzona w formie dzia ów specjalnych produkcji rolnej w aspekcie ubezpiecze Analiza prawno-ekonomiczna zasad opodatkowania dzia ów specjalnych produkcji rolnej (wg stanu prawnego na dzie 30 listopada 2008 r.) Opracowa : Roman W odarz Warszawa, grudzie 2009 r.

2 Spis tre ci 1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA, UWAGI OGÓLNE PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA UWAGI OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY DZIA ALNO CI WYTWÓRCZEJ W RAMACH DZIA ÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ (DSPR) WG AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO DSPR A DZIA ALNO ROLNICZA I DZIA ALNO GOSPODARCZA LIMITY PRZEDMIOTOWE I CZASOWE DSPR DSPR A ROZWI ZANIA W INNYCH KRAJACH UE OPODATKOWANIE DSPR PODATKIEM DOCHODOWYM OSÓB FIZYCZNYCH STANOWISKA ORGANÓW PODATKOWYCH OSÓB PRAWNYCH PRZYPADKI CZENIA DZIA ALNO CI ROLNICZEJ I DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Z DZIA ALNO CI W RAMACH DSPR OPODATKOWANIE DSPR PODATKIEM VAT OSÓB FIZYCZNYCH OSÓB PRAWNYCH PRZYPADKI CZENIA DZIA ALNO CI ROLNICZEJ I DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Z DZIA ALNO CI W RAMACH DSPR DSPR A USTAWA O RACHUNKOWO CI PROBLEM SZACOWANIA WIELKO CI PRZYCHODU Z DSPR DLA OKRE LENIA OBOWI ZKU PROWADZENIA KSI G RACHUNKOWYCH DIAGRAM WARIANTÓW OPODATKOWANIA DSPR DSPR A UBEZPIECZENIA SPO ECZNE UBEZPIECZENIA SPO ECZNE W KRUS A DSPR WYSOKO SK ADKI, ZAKRES I WY CZENIA W ZALE NO CI OD FORMY OPODATKOWANIA I WIELKO CI SPRZEDA Y Z DSPR SK ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRZY UBEZPIECZENIU W KRUS ZRÓ NICOWANIE SK ADKI I SPOSÓB ZALICZANIA JEJ W CI AR PODATKU DOCHODOWEGO W ZALE NO CI OD FORMY OPODATKOWANIA UBEZPIECZENIE W ZUS A PROWADZENIE DSPR WYSOKO SK ADKI I SPOSÓB JEJ ZALICZANIA W CI AR PODSTAWY OPODATKOWANIA PORÓWNANIE AKTUALNYCH I HIPOTETYCZNYCH OBCI E PUBLICZNO-PRAWNYCH DSPR W WYBRANYCH RODZAJACH PRODUKCJI ROLNEJ PRODUKCJA FERMOWA JAJ KURZYCH PRODUKCJA PIECZAREK PRODUKCJA KWIATÓW CI TYCH- RÓ E PRODUKCJA BROJLERÓW KURZYCH KONKLUZJE ZA CZNIKI Warszawa, grudzie 2008 r. 2

3 1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA, UWAGI OGÓLNE 1.1. Podstawa i zakres opracowania Podstaw niniejszej ekspertyzy jest umowa o dzie o zawarta 19 listopada 2008 r. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem ekspertyzy s mo liwo ci i ograniczenia zwi zane ze stosowaniem ustaw podatkowych oraz ustaw o ubezpieczeniach spo ecznych i zdrowotnych w dzia ach specjalnych produkcji rolnej. Zakres opracowania zosta okre lony w 1 Umowy o dzie o a tak e w rozmowach wst pnych. Tak ustalony zakres opracowania obejmuje nast puj ce zagadnienia: 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dzia alno ci wytwórczej w ramach dzia ów specjalnych produkcji rolnej (DSPR) wg aktualnego stanu prawnego, 2. Opodatkowanie DSPR podatkiem dochodowym, 3. Opodatkowanie DSPR podatkiem VAT, 4. DSPR a Ustawa o rachunkowo ci, 5. Problem szacowania wielko ci przychodu z DSPR dla okre lenia obowi zku prowadzenia ksi g rachunkowych, 6. DSPR a ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne, 7. Porównanie obci e publiczno-prawnych DSPR w wybranych rodzajach produkcji w DSPR. W trakcie wykonywania ekspertyzy oparto si na nast puj cych aktach prawnych: 1. Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo ecznych (Dz.U. z 2007 r., nr 11, poz. 74 z pó n. zmianami), zwana dalej UUS. 2. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z pó n. zmianami), zwana dalej UOZ. 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U nr 14 poz z pó n. zmianami), zwana dalej UPDF. 4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw reguluj cych zasady opodatkowania (Dz.U nr 54 poz. 654 z pó n. zmianami), zwana dalej UPDP, 5. USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z pó n. zmianami), zwana dalej UKRUS. 6. Ustawa z 13 pa dziernika 1998 roku o systemie ubezpiecze spo ecznych (Dz. U. z 2007 Nr 11 poz. 74 z pó n. zmianami), zwana dalej UZUS. Warszawa, grudzie 2008 r. 3

4 1.2. Uwagi ogólne W tym miejscu niezb dne jest zwrócenie uwagi, i zakres ekspertyzy dotyczy nie tylko analizy usytuowania DSPR w aspekcie ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnych oraz w aspekcie opodatkowania, ale tak e zagadnie mog cych mie znaczenie dla zapowiadanej reformy KRUS. Dlatego szczególny nacisk zosta po o ony na praktyczne (ekonomiczno-prawne) konsekwencje hipotetycznych zmian w ww. zakresie. Nale y pami ta, e ze wzgl du na ogromne zró nicowanie potencja u produkcji rolnej w ramach DSPR u poszczególnych producentów oraz wyj tkowo silny zwi zek tej produkcji z rynkiem, ka da ingerencja w aktualn obudow prawn DSPR mo e radykalnie zmieni ich, obiektywnie zmienn rynkowo, sytuacj ekonomiczn, Faktycznie ka dy rodzaj produkcji w ramach DSPR wymaga odr bnej analizy co do ewentualnych skutków zmian tej obudowy. Z tego powodu autor ograniczy si jedynie do przedstawienia wybranych przyk adów interpretacji przepisów prawnych dotycz cych DSPR w zwi zku z dzia alno ciami najbardziej reprezentatywnymi dla naszego rynku rolnego. Ze wzgl du na usytuowanie prawne definicji DSPR w ustawach o podatkach dochodowych, omówienie aspektów ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnych dla tej dzia alno ci musi by poprzedzone rozwa aniami na temat opodatkowania DSPR. 2. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY DZIA ALNO CI WYTWÓRCZEJ W RAMACH DZIA ÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ (DSPR) WG AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO 2.1. DSPR a dzia alno rolnicza i dzia alno gospodarcza Problem wyodr bnienia DSPR pod wzgl dem podatkowym ma swoje ród o w podej ciu powojennej doktryny opodatkowania naszego rolnictwa. Do 1984 r. grunty indywidualnych gospodarstw rolnych by y opodatkowane podatkiem gruntowym, natomiast dochody z niektórych upraw i rodzajów produkcji zwierz cej, jako tzw. dzia y specjalne (uprawy gruntowe warzyw i kwiatów, krzewy owocowe, sady, uprawy w szklarniach, tunelach foliowych, drób rze ny) opodatkowane by y progresywnym podatkiem wyrównawczym. Nale y zwróci uwag, e w tych czasach DSPR obejmowa y nie tylko produkcj pod os onami, jako niezale n od czynników przyrodniczych, ale tak e produkcj polow, uznawan za specjalistyczn i wysokodochodow, a nawet dzia alno zgo a nierolnicz, jak wydobywanie wiru, torfu i kamieni. Dochód z dzia alno ci typowo rolnej jak i z DSPR ustalany by przy zastosowaniu rocznych norm szacunkowych z jednostki produkcji. Przy wysokich dochodach z DSPR podatek móg wynie kra cowo 50% dochodu szacunkowego. Z typowej dzia alno ci rolniczej nie by p acony podatek wyrównawczy a tylko podatek gruntowy. Warszawa, grudzie 2008 r. 4

5 W 1985 roku wesz a w ycie Ustawa o podatku rolnym, która odesz a od starego kryterium dochodu szacunkowego a grunty gospodarstw rolnych oraz niektóre rodzaje produkcji rolnej, zaliczone do tej pory do DSPR, zosta y opodatkowane podatkiem rolnym stanowi cym modyfikacj podatku gruntowego. W praktyce pozosta o opodatkowanie DSPR prowadzonych w tzw. wi kszym rozmiarze w formie podatku wyrównawczego, liczonego od po przekroczeniu kwoty dochodu szacunkowego. Co ciekawe, stosowano formy wspierania kooperacji pionowej produkcji z DSPR poprzez obni k podatku wyrównawczego od 20-30% z tytu u zawarcia umów kontraktacyjnych. Radykalne zmiany w opodatkowaniu DSPR przyniós powszechny podatek od dochodów ludno ci (UPDF), gdzie dochody z dzia ów specjalnych produkcji rolnej zosta y obj te tym podatkiem, z tym, e do dzia ów specjalnych zaliczono jedynie uprawy i produkcje prowadzone niezale nie od warunków przyrodniczych, pod os onami lub w budynkach. Reforma podatkowa przeprowadzona w latach zlikwidowa a podatek wyrównawczy oraz podatek rolny z dzia ów specjalnych produkcji rolnej (prowadzonych w mniejszym zakresie). Przypomnienie tych faktów jest konieczne, poniewa definicja DSPR (wcze niej: dzia specjalny gospodarstwa rolnego) jest okre lona wy cznie w UPDF oraz w UPDP dla potrzeb podatkowych. Definicja DSPR jest przedmiotowa, tzn. nie ma znaczenia forma prawna podmiotu (producenta) a jedynie rodzaj dzia alno ci rolniczej, jej rozmiar oraz minimalny okres przetrzymywania zakupionych ro lin i zwierz t. Co do zasady obecnie dzia alno w ramach DSPR jest wy cznie dzia alno ci rolnicz (art. 2 ust. 2 UPDF oraz art. 2 ust. 2 UPDP), jednak zakres przedmiotowy DSPR jest w szy ni szeroko rozumiana dzia alno rolnicza. Dzia alno ci rolnicz - zgodnie z definicj okre lon dla potrzeb ww. ustaw podatkowych - jest dzia alno polegaj ca na wytwarzaniu produktów ro linnych lub zwierz cych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z w asnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równie produkcja zwierz ca typu przemys owo-fermowego. Natomiast w my l art. 2 ust. 3 ww. ustaw, za dzia y specjalne produkcji rolnej zosta y uznane w wi kszo ci te rodzaje upraw, chowu i hodowli, których prowadzenie nie jest uzale nione bezpo rednio od warunków klimatycznych i glebowych. Wprowadzono te drugi warunek, e zgodnie z art. 2 ust. 3a tych ustaw, nie stanowi dzia ów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierz t w rozmiarach nieprzekraczaj cych wielko ci okre lonych w za czniku nr 2 odpowiedniej ustawy podatkowej. Poniewa DSPR s dzia alno ci rolnicz, co do zasady nie mog by dzia alno ci gospodarcz, w rozumieniu art. 3 Ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z pó n. zmianami), b d ce konsekwencj ogranicze wynikaj cych z minimalnych okresów przetrzymywania zakupionych ro lin i zwierz t (art. 2 ust. 2 UPDF). Np. sprzeda przed up ywem Warszawa, grudzie 2008 r. 5

6 miesi ca, zakupionych wcze niej kwiatów doniczkowych nie jest dzia alno ci rolnicz w rozumieniu UPDF oraz UPDP - a wi c jest dzia alno ci gospodarcz Limity przedmiotowe i czasowe DSPR Dzia alno ci rolnicz, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 UPDF, jest dzia alno polegaj ca na wytwarzaniu produktów ro linnych lub zwierz cych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z w asnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równie produkcja materia u siewnego, szkó karskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod foli, produkcja ro lin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materia u zarodowego zwierz t, ptactwa i owadów u ytkowych, produkcja zwierz ca typu przemys owo-fermowego oraz hodowla ryb, a tak e dzia alno, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierz t i ro lin, w trakcie których nast puje ich biologiczny wzrost, wynosz co najmniej: 1) miesi c - w przypadku ro lin, 2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego g si lub kaczek, 3) 6 tygodni - w przypadku pozosta ego drobiu rze nego, 4) 2 miesi ce - w przypadku pozosta ych zwierz t - licz c od dnia nabycia. Te limity czasowe maj z za o enia eliminowa przypadki prób zaliczania do DSPR zwyk ej dzia alno ci handlowej, która wi e si ze znacznie wi kszymi wymogami formalnymi, ale te jest w wielu przypadkach wy ej opodatkowana podatkiem dochodowym od DSPR. Niedotrzymanie limitu czasowego przetrzymywania zakupionych zwierz t i ro lin wi e si te z innym podej ciem (obowi zkiem) do ubezpiecze Fakt zaistnienia okoliczno ci wskazuj cych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej automatycznie zmienia, na bardziej restrykcyjne i bardziej kosztowne, zasady podlegania ubezpieczeniom spo ecznym oraz zdrowotnego, w porównaniu do kwalifikowanych DSPR Druga okoliczno ci wy czaj c dzia alno rolnicz z DSPR jest mniejszy, ni okre lony w za czniku do UPDF, rozmiar (wielko ) produkcji. Minimalny rozmiar DSPR dla potrzeb podatku dochodowego przedstawia Tabela 1 (na podstawie Za cznika do UPDF i UPDP). Tabela 1. Zestawienie rodzajów i rozmiarów DSPR wg UPDF, UPDP oraz wg UKRUS Lp. Rodzaje upraw i produkcji 1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych: a) ro liny ozdobne b) pozosta e j.m. Minimalna powierzchnia wg UPDF i UPDP Minimalna powierzchnia DSPR dla ubezpieczenia w KRUS 1 m 2 > 25 > 100 Warszawa, grudzie 2008 r. 6

7 2 Uprawy w szklarniach nie ogrzewanych 1 m 2 > 25 > Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych: a) ro liny ozdobne b) pozosta e Uprawy grzybów i ich grzybni - powierzchni uprawowej Drób rze ny.: a) kurcz ta b) g si c) kaczki d) indyki Drób nie ny: a) kury nie ne (w stadzie reprodukcyjnym) b) kury mi sne (w stadzie reprodukcyjnym) c) g si (w stadzie reprodukcyjnym) d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) Wyl garnie drobiu: a) kurcz ta b) g si c) kaczki d) indyki 8 Zwierz ta futerkowe: a) lisy i jenoty b) norki c) tchórzofretki d) szynszyle e) nutrie f) króliki Zwierz ta laboratoryjne: 9 a) szczury bia e 1 m 2 >50 >200 1 m 2 >25 >100 1 sztuka > sztuka 1 sztuka jaj od 1 samicy stada podstawow ego >80 od 1 Od 1 Od 2 Od 2 Od 2 >50 >50 b) myszy bia e 1 sztuka 10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm 3 od 1 11 Pasieki 1 rodzina >80 12 Uprawy ro lin in vitro - powierzchnia pó ek 1 m 2 od 1 13 Hodowla entomofagów - powierzchnia upraw ro lin 1 m 2 ywicielskich od 1 14 Hodowla d d ownic - powierzchnia o a hodowlanego 1 m 2 od 1 Hodowla i chów innych zwierz t poza gospodarstwem rolnym: 1 sztuka a) krowy >5 >5 b) ciel ta >10 >10 c) byd o rze ne (z wyj tkiem opasów) 1 sztuka >10 >10 d) tuczniki powy ej 50 sztuk od 1 matki e) prosi ta i warchlaki powy ej 50 sztuk 1 sztuka >50 f) chów i hodowla owiec powy ej 10 sztuk 1 sztuka 15 g) tucz owiec powy ej 15 sztuk 1 sztuka >10 >10 h) konie rze ne stada >15 >15 i) konie hodowlane podstawow od 1 od 1 j) hodowla ryb akwariowych powy ej 700 dm 3 ego od 1 od 1 obj to ci akwarium, obliczonej wed ug wewn trznych d ugo ci kraw dzi k) hodowla psów rasowych l) hodowla kotów rasowych 1 dm 3 >700 dcm 3 1 sztuka stada podstaw. od 1 od 1 od 1 >1000 >500 >500 >500 strusie >20 >2000 >2000 >200 >500 >500 >1000 strusie >6 >3000 strusie >50 >50 winie >100 >700 dcm 3 od 1 od 1 Warszawa, grudzie 2008 r. 7

8 Dodatkowo, dla celów porównawczych, w Tabeli 1 przedstawiono minimalne powierzchnie dzia alno ci w ramach DSPR dla ustalenia zasad ubezpieczenia w KRUS oraz dla ustalenia obowi zku odprowadzania sk adek na ubezpieczenie zdrowotne. Tak wi c, je li rozmiar produkcji rolnej w ramach DSPR nie przekracza minimalnych wska ników, dzia alno taka pozostaje zwyk dzia alno ci rolnicz i jako taka nie podlega podatkom dochodowym. Je li taka niewielka dzia alno jest prowadzona poza gospodarstwem rolnym, w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym, nie podlega w ogóle adnym rygorom podatkowym, jak te nie rodzi obowi zku ubezpieczenia spo ecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. Mo na to traktowa jako dzia alno hobbystyczn i jako taka nie jest te dzia alno ci gospodarcz. Je li rodzaj produkcji nie mie ci si w wykazie DSPR okre lonym w UPDF, to nale y uzna, e jest to pozarolnicza dzia alno gospodarcza, cho nie jednolitego stanowiska organów skarbowych w tej sprawie DSPR a rozwi zania w innych krajach UE Rodzime rozwi zania prawne DSPR nie maj swojego bezpo redniego odpowiednika w innych krajach UE. W krajach Unii Europejskiej nie wyst puje poj cie dzia ów specjalnych produkcji rolnej, które by yby inaczej opodatkowane ni podstawowa produkcja rolna. W tej sprawie by y wyst pienia i interpelacje poselskie w Sejmie. Np.. w marcu 2007 roku odpowiedzi na interpelacj w tej sprawie (nr 7120) udzieli Minister Finansów, który stwierdzi : podatkowanie dochodu osób fizycznych, tak e prowadz cych dzia alno gospodarcz, pozostaje w sferze wy cznej kompetencji pa stw cz onkowskich. Oznacza to, i kraje cz onkowskie UE maj pe n swobod w zakresie regulacji opodatkowania dochodu. Jedynym warunkiem jest zgodno wprowadzanych przepisów z zasadami traktatowymi. Z przeprowadzonej analizy rozwi za stosowanych w innych pa stwach cz onkowskich w zakresie opodatkowania dochodów rolników wynika, i najbardziej popularny system opodatkowania to opodatkowanie przychodów z dzia alno ci rolniczej na zasadach jednakowych lub zbli onych do zasad opodatkowania innych przychodów. Takie kraje jak Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, W gry, Czechy, S owacja opodatkowuj dochody rolników na zasadach ogólnych. Dodatkowo wi kszo pa stw wprowadza system preferencji dla rolników np. w postaci rozliczania rycza towego b d uproszczonego trybu rozliczania podatku. Nale y przyj, i polski system polegaj cy na odr bnym re imie opodatkowania tzw. dzia ów specjalnych produkcji rolnej jest zgodny z prawem wspólnotowym. Ró nice w opodatkowaniu dochodów rolników, wyst puj ce pomi dzy poszczególnymi pa stwami cz onkowskimi, s z jednej strony naturaln konsekwencj swobody tych pa stw w kszta towaniu swoich systemów podatkowych w odniesieniu do podatków dochodowych, z drugiej wynikaj z ró nic w ukszta towaniu produkcji rolnej w tych pa stwach. Z Warszawa, grudzie 2008 r. 8

9 przegl du zasad opodatkowania dochodów rolników w krajach cz onkowskich UE wynika, i polskie regulacje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, obejmuj ce swym zakresem wy cznie dochody osi gane z tzw. dzia ów specjalnych produkcji rolnej, s korzystniejsze ni regulacje innych pa stw cz onkowskich, w wi kszo ci których wszyscy rolnicy, a nie tylko wyodr bnione grupy, opodatkowani s podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (z mo liwo ci zastosowania ró norodnych ulg i preferencji). 3. OPODATKOWANIE DSPR PODATKIEM DOCHODOWYM 3.1. osób fizycznych Szczegó owe zasady opodatkowania DSPR podatkiem od osób fizycznych reguluj art. 10, art. 15, art. 24 ust. 4 oraz art. 43 UPDF. Obowi zuj ce przepisy podatkowe w zakresie podatków dochodowych wyodr bniaj DSPR, tworz c z nich odr bne ród o przychodów. Zasadnicz cech tego podatku jest fakultatywno metody ustalania podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 15 UPDF Przychód z dzia ów specjalnych produkcji rolnej ustala si wed ug zasad okre lonych w art. 14, je eli podatnik prowadzi ksi gi wykazuj ce te przychody. O zamiarze za o enia ksi g podatnik jest obowi zany zawiadomi w a ciwego naczelnika urz du skarbowego przed rozpocz ciem roku podatkowego albo przed rozpocz ciem prowadzenia dzia ów specjalnych produkcji rolnej, je eli nast pi o ono w ci gu roku. Z kolei art. 24 ust. 4 UPDF okre la szczegó owe zasady ustalania dochodu od DSPR w zale no ci od zachowania podatnika. W przypadku, gdy podatnik zdecyduje si na prowadzenie ksi g, to (art. 24 ust. 4) Dochodem (strat ) z dzia ów specjalnych produkcji rolnej jest ró nica pomi dzy przychodem z tytu u prowadzenia tych dzia ów a poniesionymi kosztami uzyskania, powi kszona o warto przyrostu stada zwierz t na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na pocz tek roku i pomniejszona o warto ubytków w tym stadzie w ci gu roku podatkowego. Je li podatnik zachowa postaw biern i nie zg osi zamiaru prowadzenia ksi g, to (art. 24 ust. 4a 4e) Dochód z dzia ów specjalnych produkcji rolnej, je eli podatnik nie prowadzi ksi g, o których mowa w art. 15, ustala si przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okre lonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierz cej, okre lonych w za czniku nr 2,.Je eli rozmiary dzia ów specjalnych produkcji rolnej przekraczaj wielko ci okre lone w za czniku nr 2, opodatkowaniu podlegaj dochody uzyskane w roku podatkowym z ca ej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji. 4c. Je eli w ci gu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni s prowadzone ró ne uprawy, dla których s ustalane ró ne normy szacunkowe dochodu, dochód z ka dego rodzaju uprawy oblicza si, z zastrze eniem ust. 4e, przy zastosowaniu w a ciwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby Warszawa, grudzie 2008 r. 9

10 miesi cy, w których by a prowadzona taka uprawa, wliczaj c w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. 4d. Przepis ust. 4c stosuje si równie w razie rozpocz cia lub zaprzestania w ci gu roku prowadzenia dzia ów specjalnych produkcji rolnej. 4e. W szklarniach nie ogrzewanych stosuje si norm roczn bez wzgl du na okres i rodzaj prowadzonej uprawy Tak wi c podstaw opodatkowania DSPR mo e by dochód rzeczywisty, ustalony na podstawie prowadzonej ewidencji zdarze gospodarczych w postaci ksi g podatkowych lub dochód szacunkowy, ustalony przez urz d skarbowy na podstawie aktualizowanych i publikowanych norm szacunkowych. Faktycznie przychód szacunkowy, ustalony wg norm ma charakter liniowy, proporcjonalny do rozmiaru fizycznego produkcji i jest ca kowicie oderwany od faktycznego poziomu intensywno ci danej produkcji DSPR, od poziomu stosowanej technologii i od faktycznej efektywno ci produkcji. Cech charakterystyczn zasad opodatkowania DSPR podatkiem dochodowym jest ustalanie kwoty podatku (zaliczek miesi cznych) przez urz d skarbowy w drodze decyzji (formularz PIT 7) i to niezale nie od metody ustalania podstawy opodatkowania. Producent rozpoczynaj cy dzia alno w ramach DSPR ma obowi zek zg osi ten fakt do urz du skarbowego w terminie 7 dni. W kolejnych latach, do 30 listopada roku poprzedzaj cego, podatnik, który chce p aci podatek dochodowy wg norm szacunkowych, sk ada urz dowi skarbowemu deklaracje wg ustalonego wzoru (formularz PIT-6), w których podaje rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji w roku nast pnym. Je eli dochód z dzia ów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksi g, podatnicy sk adaj ponadto urz dowi skarbowemu, w tym samym terminie, deklaracj o wysoko ci przewidywanego dochodu (lub straty) w roku nast pnym. Po otrzymaniu decyzji, podatnik wp aca co miesi c zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia nast pnego miesi ca za miesi c poprzedni. Nale n zaliczk za grudzie wp aca si w podwójnej wysoko ci do 20 grudnia, czyli cznie z zaliczk na listopad. Obowi zuj tu zatem zasady ogólne wp acania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ze wzgl du na wyodr bnienie podatku od DSPR od innych dzia alno ci, u tego samego podatnika, w ci gu roku podatkowego podatnik nie czy zaliczek na podatek dochodowy z ró nych tytu ów, a dopiero przy rozliczeniu rocznym podatnik jest obowi zany wykaza i doliczy do dochodów z innych róde w zeznaniu rocznym, sk adanym w urz dzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku nast puj cego po roku podatkowym (art.45 ww. ustawy). W tym samym terminie podatnik jest zobowi zany wp aci nale ny podatek dochodowy wynikaj cy z tego zeznania. Warszawa, grudzie 2008 r. 10

11 3.2. stanowiska organów podatkowych Literalnie, na podstawy UPDF, podatnik poprzez zg oszenie do urz du skarbowego, wybiera metod ustalania dochodu od DSPR na podstawie ksi g. Brak takiego zg oszenia oznacza automatycznie naliczenie podatku na podstawie norm szacunkowych. Na tej podstawie podatnicy DSPR przez kilkana cie lat wybierali form uproszczona opodatkowania i to niezale nie od rozmiarów prowadzonej produkcji. Taki stan rzeczy trwa do 2004 roku, co potwierdza y liczne stanowiska organów skarbowych. Z uproszczonej formy opodatkowania korzysta wi kszo podatników prowadz cych dzia y specjalne produkcji rolnej. Sytuacja zmieni a od momentu, kiedy Ministerstwo Finansów opublikowa o 26 sierpnia 2004 r. w Biuletynie Skarbowym pismo, z którego wynika, e dzia y specjalne trac prawo do opodatkowania na podstawie norm szacunkowych, gdy ich przychody za poprzedni rok przekroczy y 800 tys. euro (obecnie jest to 1,2 ml euro). Od tego momentu organy skarbowe zacz y egzekwowa ten obowi zek, aczkolwiek pojawia y si interpretacje odmienne. Ponownie problem obowi zku prowadzenia ksi g rachunkowych i naliczania wg tak ustalonego dochodu podatku dochodowego od DSPR zaostrzy si w momencie, gdy Naczelny S d Administracyjny w wyroku z dnia 20 czerwca 2008 r. (sygn. akt II FSK 183/07) stwierdzi, i osoby rozliczaj ce si wg norm szacunkowych, po przekroczeniu limitu przychodów okre lonego w ustawie o rachunkowo ci, musz zaprowadzi ksi gi rachunkowe. Od tego momentu organy skarbowe nasili y kontrole w DSPR pod tym k tem a, co trzeba podkre li, Ordynacja podatkowa daje mo liwo egzekwowania naliczonego albo oszacowanego podatku zaleg ego za 5 poprzednich lat podatkowych, wraz z odsetkami ustawowymi i karami. Tak wi c, zgodnie z t interpretacj, dochód z dzia ów specjalnych produkcji rolnej mo e by ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych tylko wówczas, gdy podatnik nie prowadzi ksi gi przychodów i rozchodów b d nie ma obowi zku prowadzenia ksi gi handlowej. Na to, e problem nie jest prosty i jednoznaczny, wskazuje wyrok WSA w Olsztynie (z 26 pa dziernika 2006 r., I SA/Ol 394/06), w którym s d orzek, e obowi zek prowadzenia ksi gi rachunkowej wynika z przepisów ustawy podatkowej, a odes anie do ustawy o rachunkowo ci dotyczy tylko kwoty przychodu. W tym samym duchu wypowiedzia si w postanowieniu Urz d Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 24 pa dziernika 2005 r. (nr PD-G/415/19/2005) osób prawnych Podatek od DSPR prowadzonych przez osob prawna nie budzi tyle kontrowersji. Co do zasady obowi zuj te same zasady zaliczania danej dzia alno ci rolniczej do DSPR (Za cznik nr 2) jak w przypadku opodatkowania osób fizycznych. Jednak nie ma tutaj uproszczonych form okre lania Warszawa, grudzie 2008 r. 11

12 przychodu z DSPR a jedynie na podstawie ksi g rachunkowych (tzw. pe na rachunkowo ). Je eli osoba prawna uzyskuje przychody z dzia alno ci rolniczej oraz z innych róde przychodów, czn kwot dochodu zmniejsza si o dochód z dzia alno ci rolniczej, uzyskany za ten sam okres sprawozdawczy, z wyj tkiem dochodu z dzia ów specjalnych produkcji rolnej. Gdy ustalenie dochodu zmniejszaj cego jego czn kwot nie jest mo liwe, dochód ten ustala si w takim stosunku, w jakim pozostaj przychody z dzia alno ci rolniczej, z wyj tkiem przychodów z dzia ów specjalnych produkcji rolnej, w ogólnej kwocie przychodów. Ustalenie dochodu do opodatkowania odbywa si na zasadach ogólnych, tj. poprzez odj cie od przychodów kosztów uzyskania przychodu. Stawka opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest liniowa i wynosi 19%. Wyliczone przez podatnika zaliczki miesi czne na podatek dochodowy podlegaj wp acie dwurz du skarbowego. U osób prawnych wyst puje mo liwo zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnienie podatkowe dotyczy podatników, u których przychody z dzia alno ci rolniczej stanowi co najmniej 60% przychodów osi gni tych ze wszystkich rodzajów dzia alno ci. Aby dochody z dzia alno ci rolniczej nie podlega y opodatkowaniu, podatnik musi spe nia nast puj ce warunki: - równocze nie prowadzi dzia alno rolnicz i pozarolnicz (lub dzia y specjalne produkcji rolnej), - osi ga dochody z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej (lub z dzia ów specjalnych produkcji rolnej; w produkcji rolniczej mo na nawet ponosi strat ), - zadeklarowa przeznaczenie dochodów z dzia alno ci pozarolniczej na dzia alno rolnicz, - przychody z dzia alno ci rolniczej osi gni te w poprzednim roku podatkowym (a w razie rozpocz cia dzia alno ci - w pierwszym podatkowym roku tej dzia alno ci) musz stanowi co najmniej 60% przychodów ogó em (art. 17 UPDP) przypadki czenia dzia alno ci rolniczej i dzia alno ci gospodarczej z dzia alno ci w ramach DSPR czenie ró nych, z punktu widzenia ustaw podatkowych, rodzajów dzia alno ci rolniczej z dzia alno ci gospodarcz jest powszechne. W szczególno ci wi kszo podatników prowadz cych typowe DSPR jest równocze nie rolnikami, w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym, poniewa najcz ciej DSPR jest prowadzony (umiejscowiony) na gruntach rolnych spe niaj cych kryteria gospodarstwa rolnego (>1 ha UR). Mo na tutaj wyró ni nast puj ce przypadki: a) rolnik prowadzi równocze nie DSPR od gruntów rolnych podatnik p aci podatek rolny, nawet je li na tych gruntach jest prowadzony DSPR oraz podatek dochodowy od DSPR, b) rolnik prowadzi DSPR oraz pozarolnicz dzia alno gospodarcz - od gruntów rolnych podatnik p aci podatek rolny, nawet je li na tych gruntach jest prowadzony DSPR oraz podatek Warszawa, grudzie 2008 r. 12

13 dochodowy od DSPR oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (niezale nie od formy) i podatek od nieruchomo ci - od dzia alno ci gospodarczej, c) osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz (nie b d ca rolnikiem) prowadzi równocze nie DSPR podatnik p aci podatek dochodowy od DSPR a ponadto podatek dochodowy i podatek od nieruchomo ci od dzia alno ci gospodarczej, natomiast je li grunt pod DSPR jest sklasyfikowany jako rolny podatnik p aci od tej cz ci podatek rolny, 4.1. osób fizycznych 4. OPODATKOWANIE DSPR PODATKIEM VAT Ustawa o podatku od towarów i us ug traktuje DSPR jak ka d inn dzia alno gospodarcz. Nie jest tam nawet wymienione literalnie poj cie DSPR, natomiast mamy definicj dzia alno ci rolniczej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 UVAT dzia alno gospodarcza obejmuje wszelk dzia alno producentów oraz rolników. Tak wi c prowadz cy DSPR prowadz dzia alno gospodarcz mieszcz c si w zakresie dzia alno ci rolniczej z punktu widzenia UVAT. Co do zasady, podatnikiem VAT jest osoba (rolnik, prowadz cy DSPR poza gospodarstwem), która z o y zg oszenie rejestracyjne w urz dzie skarbowym. Natomiast je li taka osoba zachowa si pasywnie, z mocy prawa uzyskuje status rolnika rycza towego, który korzysta ze zwolnienia z VAT, natomiast nabywa prawo do uzyskiwania tzw. zwrotu zrycza towanego jako 6% dodatku do warto ci netto warto ci sprzeda y produktów. Status rolnika rycza towego nie rodzi skutków w postaci obowi zków sprawozdawczych i rozliczania podatku nale nego i naliczonego. Rezygnacja ze zwolnienia (o wiadczenie z o one w urz dzie skarbowym) oznacza uzyskanie statusu podatnika VAT a w konsekwencji nabycie praw i obowi zków z tego wynikaj cych. W przypadku, gdy rolnik rycza towy dokonuj cy sprzeda y produktów rolnych (tak e z DSPR), pochodz cych z w asnej dzia alno ci rolniczej zwolnionej od podatku VAT, prowadzi dla celów podatku dochodowego ksi g wykazuj c przychody i koszty z tej dzia alno ci, to otrzymane kwoty zrycza towanego zwrotu podatku VAT w cenie sprzeda y produktów rolnych pochodz cych z tej dzia alno ci, stanowi przychód, który nale y wykaza w ksi dze przychodów i rozchodów. Istotn okoliczno ci dla osób prowadz cych DSPR jest moment przymusowego uzyskania statusu podatnika VAT po przekroczeniu granicy przychodu netto 1,2 mln euro. W my l art. 2 pkt 19 UVAT rolnikiem rycza towym jest rolnik dokonuj cy dostawy produktów rolnych pochodz cych z w asnej dzia alno ci rolniczej lub wiadcz cy us ugi rolnicze, korzystaj cy ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 UVAT, z wyj tkiem rolnika obowi zanego na podstawie odr bnych przepisów do prowadzenia ksi g rachunkowych (tutaj chodzi o Ustaw z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pó n. zm.), zgodnie z któr, obowi zek Warszawa, grudzie 2008 r. 13

14 prowadzenia ksi g rachunkowych maj m.in. osoby fizyczne, je eli ich przychody netto ze sprzeda y towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios y co najmniej równowarto w walucie polskiej 1,2 mln EURO. W zwi zku z powy szym, dla potrzeb podatku od towarów i us ug rolnicy ( w tym prowadz cy dzia alno w formie DSPR) podzieleni s na dwie kategorie: 1. rolników rycza towych, korzystaj cych w zakresie dostawy produktów rolnych i wiadczenia us ug rolniczych ze zwolnienia, 2. rolników, którzy osi gaj przychody netto o równowarto ci w z otych EURO, rozliczaj cych si na zasadach ogólnych. Fakt utraty statusu rolnika rycza towego w ww. trybie b dzie mia dodatkowe, negatywne skutki dla odbiorców produktów od tych podatników DSPR, u których organy skarbowe stwierdz wstecznie obowi zek za o enia ksi g rachunkowych. W takich przypadkach mog grozi takim odbiorcom skutki karno-skarbowe z tytu u nieuprawnionego wystawiania faktur VAT RR dla tych rolników rycza towych osób prawnych Opodatkowanie podatkiem od towarów i us ug DSPR przez podatników b d cych osob prawn odbywa si na zasadach ogólnych przypadki czenia dzia alno ci rolniczej i dzia alno ci gospodarczej z dzia alno ci w ramach DSPR Mo na wyró ni nast puj ce przypadki skutków dzia ania UVAT przy czeniu ró nych dzia alno ci z DSPR: a) gospodarstwo rolne z DSPR poniewa w obu formach mamy do czynienia z dzia alno ci rolnicz w rozumieniu UVAT, podatnik mo e wybra jednolity status rolnika rycza towego lub zrezygnowa ze zwolnienia VAT, b) gospodarstwo rolne z DSPR i dzia alno ci gospodarcz podatnik, w zakresie produkcji rolnej (w tym z DSPR) mo e pozosta rolnikiem rycza towym i równocze nie by podatnikiem VAT w zakresie dzia alno ci gospodarczej albo przyj jednolity status podatnika VAT dla ca ej dzia alno ci, c) DSPR + dzia alno gospodarcza - podatnik, w zakresie DSPR mo e pozosta rolnikiem rycza towym i równocze nie by podatnikiem VAT w zakresie dzia alno ci gospodarczej albo przyj jednolity status podatnika VAT dla ca ej dzia alno ci, Warszawa, grudzie 2008 r. 14

15 5. DSPR A USTAWA O RACHUNKOWO CI Jak ju wspomniano wy ej, obecnie organy podatkowe stoj na stanowisku prymatu Ustawy o rachunkowo ci nad ustawami podatkowymi, w zakresie obowi zku zak adania ksi g rachunkowych przez osoby prowadz ce DSPR, po przekroczeniu granicznej kwoty przychodu 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym (poprzednio by o to 800 tys. euro). Tym samym taka interpretacja wskazuje na niespójno UPDF i Ustawy o rachunkowo ci, poniewa literalnie art. 24 ust. 4, w powi zaniu z art. 15 UPDF, pozostawia podatnikowi DSPR mo liwo zachowania biernego, skutkuj cego stosowaniem zasad uproszczonych opodatkowania. Konieczne jest jak najszybsze doprowadzenie do zgodno ci ww. ustaw w zakresie dotycz cym opodatkowania DSPR. 6. PROBLEM SZACOWANIA WIELKO CI PRZYCHODU Z DSPR DLA OKRE LENIA OBOWI ZKU PROWADZENIA KSI G RACHUNKOWYCH Sporny problem obowi zku za o enia ksi g rachunkowych w DSPR wi e si w wielu przypadkach z konieczno ci ustalenia rzeczywistego przychodu netto dla okre lenia, czy zosta a przekroczona graniczna kwota 1,2 mln z. Wyst puj tutaj 2 aspekty: a) definicyjne UPDF i Ustawa o rachunkowo ci ró nie definiuj pojecie przychodu zgodnie z UPDF za przychód uwa a si kwoty nale ne, cho by nie zosta y faktycznie otrzymane, po wy czeniu warto ci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonuj cych sprzeda y towarów i us ug opodatkowanych podatkiem od towarów i us ug za przychód z tej sprzeda y uwa a si przychód pomniejszony o nale ny podatek od towarów i us ug. Ponadto przychodem s te przychody z odp atnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwi zane z dzia alno ci gospodarcz oraz przy prowadzeniu dzia ów specjalnych produkcji rolnej sk adników maj tku b d cych m.in. rodkami trwa ymi. Z kolei Ustawa o rachunkowo ci wy cza z poj cia przychód pozosta e przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne (np. przychody ze sprzeda y rodków trwa ych). Organy podatkowe stoj na stanowisku prymatu przepisów podatkowych. b) formalne podatnik DSPR opodatkowany na podstawie norm szacunkowych przychodu i posiadaj cy status rolnika rycza towego, jest w ogóle zwolniony z prowadzenia jakichkolwiek ewidencji sprzeda y i kosztów. W takich przypadkach organa skarbowe szacuj rzeczywisty przychód dla tych potrzeb na podstawie faktur VAT RR, które rolnik rycza towy ma Warszawa, grudzie 2008 r. 15

16 obowi zek przechowywa przez co najmniej 5 lat. Je li podatnik DSPR zrezygnowa ze zwolnienia VAT, organ skarbowy ustala w procedurze kontrolnej przychód rzeczywisty na podstawie deklaracji VAT 7 oraz na podstawie ewidencji sprzeda y VAT, które podatnik równie ma obowi zek przechowywa przez co najmniej 5 lat. Nale y podkre li, e na podstawie Ordynacji podatkowej organ podatkowy ma prawo oszacowa przychód (lub dochód) tak e na podstawie innych okoliczno ci i dokumentów. Warszawa, grudzie 2008 r. 16

17 7. DIAGRAM WARIANTÓW OPODATKOWANIA DSPR Dzia alno poza definicj dzia alno ci rolniczej i definicj DSPR Jest to dzia alno gospodarcza w rozumieniu USDG Podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych START Podatek od nieruchomo ci Ustalany wg ksi g rachunkowych wg skali podatkowej (art. 27 UPDF) Osoba fizyczna Podatek dochodowy od osób fizycznych dla DSPR Zaliczki miesi czne na PDF zgodnie z decyzj US Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych Schemat pogl dowy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym DSPR Dzia alno rolnicza mie ci si w wykazie DSPR Dzia alno rolnicza w ramach DSPR przekracza terminy UPDiP Jest to dzia alno rolnicza w ramach DSPR w rozumieniu UFDFiP Ustalany wg norm szacunkowych dochodu Liniowy, 19% (art. 30c UPDF) Osoba prawna Dzia alno rolnicza w ramach DSPR nie przekracza rozmiarów wg UFDFiP Podatek dochodowy od osób prawnych dla DSPR Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych Jest to dzia alno rolnicza w rozumieniu UFDFiP Podatek rolny (z gosp. rolnego) Roman W odarz Warszawa, grudzie 2008 r. 17 : Czcionka: 10 pt : Czcionka: 7,5 pt, Pogrubienie... [1] : Wyrównany do rodka Usuni to: Dzia alno rolnicza w ramach DSPR nie przekracza... [2] Usuni to: F... [3]... [4]... [5]... [6]... [7]... [8]... [9]... [10]... [11]... [12]... [13]... [14]... [15]... [16]... [17]... [18]... [19]... [20]... [21]... [22]... [23]... [24]... [25]... [26]... [27]... [28]... [29]... [30]... [31]... [32]... [33]... [34]... [35]... [36]... [37]... [38]... [39]... [40]

18 Schemat pogl dowy zasad prowadzenia ksi g rachunkowych i podatku vat w dzia ach specjalnych produkcji rolnej : Wyrównany do rodka Osoba fizyczna Osoba prawna : Czcionka: 10 pt, Pogrubienie : Czcionka: 10 pt, Pogrubienie Sprzeda netto < 1,2 mln Sprzeda netto > 1,2 mln iezale nie od wielko ci sprzeda y Usuni to: Sprzeda netto Usuni to: n Nie ma obowi zku pe nej rachunkowo ci Brak obowi zku prowadzenia ksi g : Czcionka: 10 pt, Pogrubienie Wybór rodzaju ksi g rachunkowych zgodnie UPDF Wybór ksi g rachunkowych zgodnie z Ustaw o rachunkowo ci Ksi gi rachunkowe - Pe na rachunkowo : Wyrównany do rodka Usuni to: z Usuni to: : Wyrównany do rodka Ksi ga - ksi ka przychodów i rozchodów Usuni to: K Zwolnienie z VAT - rolnik rycza towy (automatycznie) Rezygnacja ze zwolnienia z VAT podatnik VAT Zwolnienie podmiotowe (50 tys. z ) Opodatkowanie VAT na zasadach ogólnych Warszawa, grudzie 2008 r. 18

19 8. DSPR A UBEZPIECZENIA SPO ECZNE 8.1. ubezpieczenia spo eczne w KRUS a DSPR wysoko sk adki, zakres i wy czenia w zale no ci od formy opodatkowania i wielko ci sprzeda y z DSPR Obecne zasady ubezpieczenia wypadkowego, macierzy skiego, wypadkowego oraz emerytalnorentowego osób fizycznych prowadz cych DSPR maj cis y zwi zek z systemem podatku dochodowego. Dlatego dla pe nego obrazu prawnego w tym zakresie konieczna jest znajomo zasad opodatkowania. Co do zasady, DSPR, jako mieszcz ce si w szeroko rozumianej dzia alno ci rolniczej, podlegaj obowi zkowemu, z mocy ustawy (UKRUS) ubezpieczeniu w KRUS. Jednak zakres przedmiotowy DSPR, który obliguje podatnika do tych ubezpiecze, ró ni si od zasad podatkowych. W tabeli 1 przedstawiono pogl dowo porównanie granicznych rozmiarów i wielko ci prowadzonej w ramach DSPR dzia alno ci dla potrzeb podatku dochodowego i dla ubezpieczenia w KRUS. Generalnie próg wej cia do KRUS w typowych rodzajach DSPR znajduje si na wy szym poziomie, ni próg wej cia do podatku dochodowego od osób fizycznych. Np. kury nie ne podlegaj podatkowi dochodowemu ju od 81 szt natomiast dla ubezpieczenia w KRUS konieczne jest posiadanie powy ej 2000 szt. Tak wi c, aby osoba fizyczna prowadz ca DSPR podlega a obowi zkowemu ubezpieczeniu w KRUS, musi spe ni nast puj ce warunki: a) jest rolnikiem posiadaj cym gospodarstwo rolne powy ej 1 ha przeliczeniowego, w rozumieniu UKRUS, albo b) rodzaj prowadzonej dzia alno ci musi zawiera si w wykazie okre lonym w Za czniku do Ustawy z 2 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy o ubezpieczeniu spo ecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 873), c) rozmiar lub wielko produkcji w ramach DSPR musi przekracza normy okre lone w ww. Za czniku, d) rozpoczynaj ca prowadzenie DSPR musi z o y wraz ze zg oszeniem do ubezpieczenia za wiadczenie z urz du skarbowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysoko ci deklarowanego dochodu z tego tytu u, e) w przypadku chowu strusi, które nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a s wymienione w Za czniku do UKRUS, konieczne jest z o enie o wiadczenia o rozmiarach prowadzonej produkcji i o planowanych dochodach, Warszawa, grudzie 2008 r. 19

20 f) musi z o y w KRUS zg oszenie do ubezpieczenia spo ecznego w zwi zku z rozpocz ciem prowadzenia DSPR, Konsekwencj ubezpieczenia rolnika z mocy ustawy jest odpowiednio ubezpieczenie ma onka rolnika oraz domownika stale wspó pracuj cego, je li nie podlegaj innemu ubezpieczeniu spo ecznemu i nie maj ustalonego prawa do renty lub emerytury. Reasumuj c, nie ka dy prowadz cy DSPR w rozumieniu UPDF b dzie obj ty ubezpieczeniem w KRUS z mocy ustawy. Pozostaje zatem problem ubezpieczenia spo ecznego osób prowadz cych dzia alno w ramach DSPR w rozumieniu UPDF ale nie spe niaj cych kryteriów dzia u specjalnego zgodnie z Za cznikiem do UKRUS, ze wzgl du na mniejszy rozmiar prowadzonej dzia alno ci. Dla takich osób UKRUS przewiduje ubezpieczenie na wniosek, ale nale y spe ni przy tym kryteria prowadzenia przez innego rolnika gospodarstwa rolnego oraz prowadzenia dzia alno ci rolniczej.. UKRUS definiuje w asne poj cie gospodarstwa rolnego (art. 6), odmienne od definicji Ustawy o podatku rolnym tutaj rozumie si ka de gospodarstwo s u ce prowadzeniu dzia alno ci rolniczej. Z kolei dzia alno rolnicza wg UKRUS to dzia alno w zakresie produkcji ro linnej lub zwierz cej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej a rolnik to osoba fizyczna prowadz ca dzia alno rolnicz we w asnym gospodarstwie rolnym. Poniewa ka de gospodarstwo to nie tylko spe nienie kryterium definicji art.55 3 Kodeksu Cywilnego (Za gospodarstwo rolne uwa a si grunty rolne wraz z gruntami le nymi, budynkami lub ich cz ciami, urz dzeniami i inwentarzem, je eli stanowi lub mog stanowi zorganizowan ca o gospodarcz, oraz prawami zwi zanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego), praktycznie posiadanie jakichkolwiek gruntów rolnych i prowadzenie na nich produkcji rolnej albo prowadzenie dzia alno ci rolniczej w rozumieniu UKRUS, w tym tak e w zakresie Za cznika do UKRUS, ale o rozmiarze mniejszym od normy, upowa nia do ubezpieczenia spo ecznego w KRUS na wniosek. Mo na zatem wyró ni nast puj ce przypadki prowadzenia DSPR i ubezpieczenia spo ecznego: a) rolnik posiadaj cy gospodarstwo rolne powy ej 1 ha przeliczeniowego i prowadz cy DSPR w rozumieniu Za cznika do UKRUS ubezpieczenie w KRUS z mocy ustawy z tytu u prowadzenia gospodarstwa rolnego, b) rolnik posiadaj cy gospodarstwo rolne powy ej 1 ha przeliczeniowego i prowadz cy DSPR w rozumieniu UPDF ale poni ej rozmiarów okre lonych w Za czniku ubezpieczenie w KRUS z mocy ustawy z tytu u prowadzenia gospodarstwa rolnego, c) rolnik posiadaj cy gospodarstwo rolne do 1 ha przeliczeniowego i prowadz cy DSPR w rozumieniu Za cznika do UKRUS ubezpieczenie w KRUS z mocy ustawy z tytu u DSPR, Warszawa, grudzie 2008 r. 20

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E PrzedłoŜony projekt zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostkach budżetowych

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UL. WARSZAWSKA 9A 73-0 STARGARD SZCZECIŃSKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatkowy CIT 2013

Kalendarz podatkowy CIT 2013 1 Kalendarz podatkowy CIT 2013 Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście: Wykonanie usług związanych z wywozem odpadów komunalnych wielkogabarytowych, opróżnianiem lokali i innych pomieszczeń z odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz na usuwanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście: Wykonanie usług związanych z wywozem odpadów komunalnych wielkogabarytowych, opróżnianiem lokali i innych pomieszczeń z odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz na usuwanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30 1 z 6 2015-03-30 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo