Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi EKSPERTYZA Dzia alno rolnicza prowadzona w formie dzia ów specjalnych produkcji rolnej w aspekcie ubezpiecze Analiza prawno-ekonomiczna zasad opodatkowania dzia ów specjalnych produkcji rolnej (wg stanu prawnego na dzie 30 listopada 2008 r.) Opracowa : Roman W odarz Warszawa, grudzie 2009 r.

2 Spis tre ci 1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA, UWAGI OGÓLNE PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA UWAGI OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY DZIA ALNO CI WYTWÓRCZEJ W RAMACH DZIA ÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ (DSPR) WG AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO DSPR A DZIA ALNO ROLNICZA I DZIA ALNO GOSPODARCZA LIMITY PRZEDMIOTOWE I CZASOWE DSPR DSPR A ROZWI ZANIA W INNYCH KRAJACH UE OPODATKOWANIE DSPR PODATKIEM DOCHODOWYM OSÓB FIZYCZNYCH STANOWISKA ORGANÓW PODATKOWYCH OSÓB PRAWNYCH PRZYPADKI CZENIA DZIA ALNO CI ROLNICZEJ I DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Z DZIA ALNO CI W RAMACH DSPR OPODATKOWANIE DSPR PODATKIEM VAT OSÓB FIZYCZNYCH OSÓB PRAWNYCH PRZYPADKI CZENIA DZIA ALNO CI ROLNICZEJ I DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Z DZIA ALNO CI W RAMACH DSPR DSPR A USTAWA O RACHUNKOWO CI PROBLEM SZACOWANIA WIELKO CI PRZYCHODU Z DSPR DLA OKRE LENIA OBOWI ZKU PROWADZENIA KSI G RACHUNKOWYCH DIAGRAM WARIANTÓW OPODATKOWANIA DSPR DSPR A UBEZPIECZENIA SPO ECZNE UBEZPIECZENIA SPO ECZNE W KRUS A DSPR WYSOKO SK ADKI, ZAKRES I WY CZENIA W ZALE NO CI OD FORMY OPODATKOWANIA I WIELKO CI SPRZEDA Y Z DSPR SK ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRZY UBEZPIECZENIU W KRUS ZRÓ NICOWANIE SK ADKI I SPOSÓB ZALICZANIA JEJ W CI AR PODATKU DOCHODOWEGO W ZALE NO CI OD FORMY OPODATKOWANIA UBEZPIECZENIE W ZUS A PROWADZENIE DSPR WYSOKO SK ADKI I SPOSÓB JEJ ZALICZANIA W CI AR PODSTAWY OPODATKOWANIA PORÓWNANIE AKTUALNYCH I HIPOTETYCZNYCH OBCI E PUBLICZNO-PRAWNYCH DSPR W WYBRANYCH RODZAJACH PRODUKCJI ROLNEJ PRODUKCJA FERMOWA JAJ KURZYCH PRODUKCJA PIECZAREK PRODUKCJA KWIATÓW CI TYCH- RÓ E PRODUKCJA BROJLERÓW KURZYCH KONKLUZJE ZA CZNIKI Warszawa, grudzie 2008 r. 2

3 1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA, UWAGI OGÓLNE 1.1. Podstawa i zakres opracowania Podstaw niniejszej ekspertyzy jest umowa o dzie o zawarta 19 listopada 2008 r. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem ekspertyzy s mo liwo ci i ograniczenia zwi zane ze stosowaniem ustaw podatkowych oraz ustaw o ubezpieczeniach spo ecznych i zdrowotnych w dzia ach specjalnych produkcji rolnej. Zakres opracowania zosta okre lony w 1 Umowy o dzie o a tak e w rozmowach wst pnych. Tak ustalony zakres opracowania obejmuje nast puj ce zagadnienia: 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dzia alno ci wytwórczej w ramach dzia ów specjalnych produkcji rolnej (DSPR) wg aktualnego stanu prawnego, 2. Opodatkowanie DSPR podatkiem dochodowym, 3. Opodatkowanie DSPR podatkiem VAT, 4. DSPR a Ustawa o rachunkowo ci, 5. Problem szacowania wielko ci przychodu z DSPR dla okre lenia obowi zku prowadzenia ksi g rachunkowych, 6. DSPR a ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne, 7. Porównanie obci e publiczno-prawnych DSPR w wybranych rodzajach produkcji w DSPR. W trakcie wykonywania ekspertyzy oparto si na nast puj cych aktach prawnych: 1. Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo ecznych (Dz.U. z 2007 r., nr 11, poz. 74 z pó n. zmianami), zwana dalej UUS. 2. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz z pó n. zmianami), zwana dalej UOZ. 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U nr 14 poz z pó n. zmianami), zwana dalej UPDF. 4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw reguluj cych zasady opodatkowania (Dz.U nr 54 poz. 654 z pó n. zmianami), zwana dalej UPDP, 5. USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z pó n. zmianami), zwana dalej UKRUS. 6. Ustawa z 13 pa dziernika 1998 roku o systemie ubezpiecze spo ecznych (Dz. U. z 2007 Nr 11 poz. 74 z pó n. zmianami), zwana dalej UZUS. Warszawa, grudzie 2008 r. 3

4 1.2. Uwagi ogólne W tym miejscu niezb dne jest zwrócenie uwagi, i zakres ekspertyzy dotyczy nie tylko analizy usytuowania DSPR w aspekcie ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnych oraz w aspekcie opodatkowania, ale tak e zagadnie mog cych mie znaczenie dla zapowiadanej reformy KRUS. Dlatego szczególny nacisk zosta po o ony na praktyczne (ekonomiczno-prawne) konsekwencje hipotetycznych zmian w ww. zakresie. Nale y pami ta, e ze wzgl du na ogromne zró nicowanie potencja u produkcji rolnej w ramach DSPR u poszczególnych producentów oraz wyj tkowo silny zwi zek tej produkcji z rynkiem, ka da ingerencja w aktualn obudow prawn DSPR mo e radykalnie zmieni ich, obiektywnie zmienn rynkowo, sytuacj ekonomiczn, Faktycznie ka dy rodzaj produkcji w ramach DSPR wymaga odr bnej analizy co do ewentualnych skutków zmian tej obudowy. Z tego powodu autor ograniczy si jedynie do przedstawienia wybranych przyk adów interpretacji przepisów prawnych dotycz cych DSPR w zwi zku z dzia alno ciami najbardziej reprezentatywnymi dla naszego rynku rolnego. Ze wzgl du na usytuowanie prawne definicji DSPR w ustawach o podatkach dochodowych, omówienie aspektów ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnych dla tej dzia alno ci musi by poprzedzone rozwa aniami na temat opodatkowania DSPR. 2. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY DZIA ALNO CI WYTWÓRCZEJ W RAMACH DZIA ÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ (DSPR) WG AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO 2.1. DSPR a dzia alno rolnicza i dzia alno gospodarcza Problem wyodr bnienia DSPR pod wzgl dem podatkowym ma swoje ród o w podej ciu powojennej doktryny opodatkowania naszego rolnictwa. Do 1984 r. grunty indywidualnych gospodarstw rolnych by y opodatkowane podatkiem gruntowym, natomiast dochody z niektórych upraw i rodzajów produkcji zwierz cej, jako tzw. dzia y specjalne (uprawy gruntowe warzyw i kwiatów, krzewy owocowe, sady, uprawy w szklarniach, tunelach foliowych, drób rze ny) opodatkowane by y progresywnym podatkiem wyrównawczym. Nale y zwróci uwag, e w tych czasach DSPR obejmowa y nie tylko produkcj pod os onami, jako niezale n od czynników przyrodniczych, ale tak e produkcj polow, uznawan za specjalistyczn i wysokodochodow, a nawet dzia alno zgo a nierolnicz, jak wydobywanie wiru, torfu i kamieni. Dochód z dzia alno ci typowo rolnej jak i z DSPR ustalany by przy zastosowaniu rocznych norm szacunkowych z jednostki produkcji. Przy wysokich dochodach z DSPR podatek móg wynie kra cowo 50% dochodu szacunkowego. Z typowej dzia alno ci rolniczej nie by p acony podatek wyrównawczy a tylko podatek gruntowy. Warszawa, grudzie 2008 r. 4

5 W 1985 roku wesz a w ycie Ustawa o podatku rolnym, która odesz a od starego kryterium dochodu szacunkowego a grunty gospodarstw rolnych oraz niektóre rodzaje produkcji rolnej, zaliczone do tej pory do DSPR, zosta y opodatkowane podatkiem rolnym stanowi cym modyfikacj podatku gruntowego. W praktyce pozosta o opodatkowanie DSPR prowadzonych w tzw. wi kszym rozmiarze w formie podatku wyrównawczego, liczonego od po przekroczeniu kwoty dochodu szacunkowego. Co ciekawe, stosowano formy wspierania kooperacji pionowej produkcji z DSPR poprzez obni k podatku wyrównawczego od 20-30% z tytu u zawarcia umów kontraktacyjnych. Radykalne zmiany w opodatkowaniu DSPR przyniós powszechny podatek od dochodów ludno ci (UPDF), gdzie dochody z dzia ów specjalnych produkcji rolnej zosta y obj te tym podatkiem, z tym, e do dzia ów specjalnych zaliczono jedynie uprawy i produkcje prowadzone niezale nie od warunków przyrodniczych, pod os onami lub w budynkach. Reforma podatkowa przeprowadzona w latach zlikwidowa a podatek wyrównawczy oraz podatek rolny z dzia ów specjalnych produkcji rolnej (prowadzonych w mniejszym zakresie). Przypomnienie tych faktów jest konieczne, poniewa definicja DSPR (wcze niej: dzia specjalny gospodarstwa rolnego) jest okre lona wy cznie w UPDF oraz w UPDP dla potrzeb podatkowych. Definicja DSPR jest przedmiotowa, tzn. nie ma znaczenia forma prawna podmiotu (producenta) a jedynie rodzaj dzia alno ci rolniczej, jej rozmiar oraz minimalny okres przetrzymywania zakupionych ro lin i zwierz t. Co do zasady obecnie dzia alno w ramach DSPR jest wy cznie dzia alno ci rolnicz (art. 2 ust. 2 UPDF oraz art. 2 ust. 2 UPDP), jednak zakres przedmiotowy DSPR jest w szy ni szeroko rozumiana dzia alno rolnicza. Dzia alno ci rolnicz - zgodnie z definicj okre lon dla potrzeb ww. ustaw podatkowych - jest dzia alno polegaj ca na wytwarzaniu produktów ro linnych lub zwierz cych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z w asnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równie produkcja zwierz ca typu przemys owo-fermowego. Natomiast w my l art. 2 ust. 3 ww. ustaw, za dzia y specjalne produkcji rolnej zosta y uznane w wi kszo ci te rodzaje upraw, chowu i hodowli, których prowadzenie nie jest uzale nione bezpo rednio od warunków klimatycznych i glebowych. Wprowadzono te drugi warunek, e zgodnie z art. 2 ust. 3a tych ustaw, nie stanowi dzia ów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierz t w rozmiarach nieprzekraczaj cych wielko ci okre lonych w za czniku nr 2 odpowiedniej ustawy podatkowej. Poniewa DSPR s dzia alno ci rolnicz, co do zasady nie mog by dzia alno ci gospodarcz, w rozumieniu art. 3 Ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z pó n. zmianami), b d ce konsekwencj ogranicze wynikaj cych z minimalnych okresów przetrzymywania zakupionych ro lin i zwierz t (art. 2 ust. 2 UPDF). Np. sprzeda przed up ywem Warszawa, grudzie 2008 r. 5

6 miesi ca, zakupionych wcze niej kwiatów doniczkowych nie jest dzia alno ci rolnicz w rozumieniu UPDF oraz UPDP - a wi c jest dzia alno ci gospodarcz Limity przedmiotowe i czasowe DSPR Dzia alno ci rolnicz, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 UPDF, jest dzia alno polegaj ca na wytwarzaniu produktów ro linnych lub zwierz cych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z w asnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równie produkcja materia u siewnego, szkó karskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod foli, produkcja ro lin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materia u zarodowego zwierz t, ptactwa i owadów u ytkowych, produkcja zwierz ca typu przemys owo-fermowego oraz hodowla ryb, a tak e dzia alno, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierz t i ro lin, w trakcie których nast puje ich biologiczny wzrost, wynosz co najmniej: 1) miesi c - w przypadku ro lin, 2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego g si lub kaczek, 3) 6 tygodni - w przypadku pozosta ego drobiu rze nego, 4) 2 miesi ce - w przypadku pozosta ych zwierz t - licz c od dnia nabycia. Te limity czasowe maj z za o enia eliminowa przypadki prób zaliczania do DSPR zwyk ej dzia alno ci handlowej, która wi e si ze znacznie wi kszymi wymogami formalnymi, ale te jest w wielu przypadkach wy ej opodatkowana podatkiem dochodowym od DSPR. Niedotrzymanie limitu czasowego przetrzymywania zakupionych zwierz t i ro lin wi e si te z innym podej ciem (obowi zkiem) do ubezpiecze Fakt zaistnienia okoliczno ci wskazuj cych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej automatycznie zmienia, na bardziej restrykcyjne i bardziej kosztowne, zasady podlegania ubezpieczeniom spo ecznym oraz zdrowotnego, w porównaniu do kwalifikowanych DSPR Druga okoliczno ci wy czaj c dzia alno rolnicz z DSPR jest mniejszy, ni okre lony w za czniku do UPDF, rozmiar (wielko ) produkcji. Minimalny rozmiar DSPR dla potrzeb podatku dochodowego przedstawia Tabela 1 (na podstawie Za cznika do UPDF i UPDP). Tabela 1. Zestawienie rodzajów i rozmiarów DSPR wg UPDF, UPDP oraz wg UKRUS Lp. Rodzaje upraw i produkcji 1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych: a) ro liny ozdobne b) pozosta e j.m. Minimalna powierzchnia wg UPDF i UPDP Minimalna powierzchnia DSPR dla ubezpieczenia w KRUS 1 m 2 > 25 > 100 Warszawa, grudzie 2008 r. 6

7 2 Uprawy w szklarniach nie ogrzewanych 1 m 2 > 25 > Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych: a) ro liny ozdobne b) pozosta e Uprawy grzybów i ich grzybni - powierzchni uprawowej Drób rze ny.: a) kurcz ta b) g si c) kaczki d) indyki Drób nie ny: a) kury nie ne (w stadzie reprodukcyjnym) b) kury mi sne (w stadzie reprodukcyjnym) c) g si (w stadzie reprodukcyjnym) d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) Wyl garnie drobiu: a) kurcz ta b) g si c) kaczki d) indyki 8 Zwierz ta futerkowe: a) lisy i jenoty b) norki c) tchórzofretki d) szynszyle e) nutrie f) króliki Zwierz ta laboratoryjne: 9 a) szczury bia e 1 m 2 >50 >200 1 m 2 >25 >100 1 sztuka > sztuka 1 sztuka jaj od 1 samicy stada podstawow ego >80 od 1 Od 1 Od 2 Od 2 Od 2 >50 >50 b) myszy bia e 1 sztuka 10 Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm 3 od 1 11 Pasieki 1 rodzina >80 12 Uprawy ro lin in vitro - powierzchnia pó ek 1 m 2 od 1 13 Hodowla entomofagów - powierzchnia upraw ro lin 1 m 2 ywicielskich od 1 14 Hodowla d d ownic - powierzchnia o a hodowlanego 1 m 2 od 1 Hodowla i chów innych zwierz t poza gospodarstwem rolnym: 1 sztuka a) krowy >5 >5 b) ciel ta >10 >10 c) byd o rze ne (z wyj tkiem opasów) 1 sztuka >10 >10 d) tuczniki powy ej 50 sztuk od 1 matki e) prosi ta i warchlaki powy ej 50 sztuk 1 sztuka >50 f) chów i hodowla owiec powy ej 10 sztuk 1 sztuka 15 g) tucz owiec powy ej 15 sztuk 1 sztuka >10 >10 h) konie rze ne stada >15 >15 i) konie hodowlane podstawow od 1 od 1 j) hodowla ryb akwariowych powy ej 700 dm 3 ego od 1 od 1 obj to ci akwarium, obliczonej wed ug wewn trznych d ugo ci kraw dzi k) hodowla psów rasowych l) hodowla kotów rasowych 1 dm 3 >700 dcm 3 1 sztuka stada podstaw. od 1 od 1 od 1 >1000 >500 >500 >500 strusie >20 >2000 >2000 >200 >500 >500 >1000 strusie >6 >3000 strusie >50 >50 winie >100 >700 dcm 3 od 1 od 1 Warszawa, grudzie 2008 r. 7

8 Dodatkowo, dla celów porównawczych, w Tabeli 1 przedstawiono minimalne powierzchnie dzia alno ci w ramach DSPR dla ustalenia zasad ubezpieczenia w KRUS oraz dla ustalenia obowi zku odprowadzania sk adek na ubezpieczenie zdrowotne. Tak wi c, je li rozmiar produkcji rolnej w ramach DSPR nie przekracza minimalnych wska ników, dzia alno taka pozostaje zwyk dzia alno ci rolnicz i jako taka nie podlega podatkom dochodowym. Je li taka niewielka dzia alno jest prowadzona poza gospodarstwem rolnym, w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym, nie podlega w ogóle adnym rygorom podatkowym, jak te nie rodzi obowi zku ubezpieczenia spo ecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. Mo na to traktowa jako dzia alno hobbystyczn i jako taka nie jest te dzia alno ci gospodarcz. Je li rodzaj produkcji nie mie ci si w wykazie DSPR okre lonym w UPDF, to nale y uzna, e jest to pozarolnicza dzia alno gospodarcza, cho nie jednolitego stanowiska organów skarbowych w tej sprawie DSPR a rozwi zania w innych krajach UE Rodzime rozwi zania prawne DSPR nie maj swojego bezpo redniego odpowiednika w innych krajach UE. W krajach Unii Europejskiej nie wyst puje poj cie dzia ów specjalnych produkcji rolnej, które by yby inaczej opodatkowane ni podstawowa produkcja rolna. W tej sprawie by y wyst pienia i interpelacje poselskie w Sejmie. Np.. w marcu 2007 roku odpowiedzi na interpelacj w tej sprawie (nr 7120) udzieli Minister Finansów, który stwierdzi : podatkowanie dochodu osób fizycznych, tak e prowadz cych dzia alno gospodarcz, pozostaje w sferze wy cznej kompetencji pa stw cz onkowskich. Oznacza to, i kraje cz onkowskie UE maj pe n swobod w zakresie regulacji opodatkowania dochodu. Jedynym warunkiem jest zgodno wprowadzanych przepisów z zasadami traktatowymi. Z przeprowadzonej analizy rozwi za stosowanych w innych pa stwach cz onkowskich w zakresie opodatkowania dochodów rolników wynika, i najbardziej popularny system opodatkowania to opodatkowanie przychodów z dzia alno ci rolniczej na zasadach jednakowych lub zbli onych do zasad opodatkowania innych przychodów. Takie kraje jak Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, W gry, Czechy, S owacja opodatkowuj dochody rolników na zasadach ogólnych. Dodatkowo wi kszo pa stw wprowadza system preferencji dla rolników np. w postaci rozliczania rycza towego b d uproszczonego trybu rozliczania podatku. Nale y przyj, i polski system polegaj cy na odr bnym re imie opodatkowania tzw. dzia ów specjalnych produkcji rolnej jest zgodny z prawem wspólnotowym. Ró nice w opodatkowaniu dochodów rolników, wyst puj ce pomi dzy poszczególnymi pa stwami cz onkowskimi, s z jednej strony naturaln konsekwencj swobody tych pa stw w kszta towaniu swoich systemów podatkowych w odniesieniu do podatków dochodowych, z drugiej wynikaj z ró nic w ukszta towaniu produkcji rolnej w tych pa stwach. Z Warszawa, grudzie 2008 r. 8

9 przegl du zasad opodatkowania dochodów rolników w krajach cz onkowskich UE wynika, i polskie regulacje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, obejmuj ce swym zakresem wy cznie dochody osi gane z tzw. dzia ów specjalnych produkcji rolnej, s korzystniejsze ni regulacje innych pa stw cz onkowskich, w wi kszo ci których wszyscy rolnicy, a nie tylko wyodr bnione grupy, opodatkowani s podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (z mo liwo ci zastosowania ró norodnych ulg i preferencji). 3. OPODATKOWANIE DSPR PODATKIEM DOCHODOWYM 3.1. osób fizycznych Szczegó owe zasady opodatkowania DSPR podatkiem od osób fizycznych reguluj art. 10, art. 15, art. 24 ust. 4 oraz art. 43 UPDF. Obowi zuj ce przepisy podatkowe w zakresie podatków dochodowych wyodr bniaj DSPR, tworz c z nich odr bne ród o przychodów. Zasadnicz cech tego podatku jest fakultatywno metody ustalania podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 15 UPDF Przychód z dzia ów specjalnych produkcji rolnej ustala si wed ug zasad okre lonych w art. 14, je eli podatnik prowadzi ksi gi wykazuj ce te przychody. O zamiarze za o enia ksi g podatnik jest obowi zany zawiadomi w a ciwego naczelnika urz du skarbowego przed rozpocz ciem roku podatkowego albo przed rozpocz ciem prowadzenia dzia ów specjalnych produkcji rolnej, je eli nast pi o ono w ci gu roku. Z kolei art. 24 ust. 4 UPDF okre la szczegó owe zasady ustalania dochodu od DSPR w zale no ci od zachowania podatnika. W przypadku, gdy podatnik zdecyduje si na prowadzenie ksi g, to (art. 24 ust. 4) Dochodem (strat ) z dzia ów specjalnych produkcji rolnej jest ró nica pomi dzy przychodem z tytu u prowadzenia tych dzia ów a poniesionymi kosztami uzyskania, powi kszona o warto przyrostu stada zwierz t na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na pocz tek roku i pomniejszona o warto ubytków w tym stadzie w ci gu roku podatkowego. Je li podatnik zachowa postaw biern i nie zg osi zamiaru prowadzenia ksi g, to (art. 24 ust. 4a 4e) Dochód z dzia ów specjalnych produkcji rolnej, je eli podatnik nie prowadzi ksi g, o których mowa w art. 15, ustala si przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okre lonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierz cej, okre lonych w za czniku nr 2,.Je eli rozmiary dzia ów specjalnych produkcji rolnej przekraczaj wielko ci okre lone w za czniku nr 2, opodatkowaniu podlegaj dochody uzyskane w roku podatkowym z ca ej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji. 4c. Je eli w ci gu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni s prowadzone ró ne uprawy, dla których s ustalane ró ne normy szacunkowe dochodu, dochód z ka dego rodzaju uprawy oblicza si, z zastrze eniem ust. 4e, przy zastosowaniu w a ciwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby Warszawa, grudzie 2008 r. 9

10 miesi cy, w których by a prowadzona taka uprawa, wliczaj c w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. 4d. Przepis ust. 4c stosuje si równie w razie rozpocz cia lub zaprzestania w ci gu roku prowadzenia dzia ów specjalnych produkcji rolnej. 4e. W szklarniach nie ogrzewanych stosuje si norm roczn bez wzgl du na okres i rodzaj prowadzonej uprawy Tak wi c podstaw opodatkowania DSPR mo e by dochód rzeczywisty, ustalony na podstawie prowadzonej ewidencji zdarze gospodarczych w postaci ksi g podatkowych lub dochód szacunkowy, ustalony przez urz d skarbowy na podstawie aktualizowanych i publikowanych norm szacunkowych. Faktycznie przychód szacunkowy, ustalony wg norm ma charakter liniowy, proporcjonalny do rozmiaru fizycznego produkcji i jest ca kowicie oderwany od faktycznego poziomu intensywno ci danej produkcji DSPR, od poziomu stosowanej technologii i od faktycznej efektywno ci produkcji. Cech charakterystyczn zasad opodatkowania DSPR podatkiem dochodowym jest ustalanie kwoty podatku (zaliczek miesi cznych) przez urz d skarbowy w drodze decyzji (formularz PIT 7) i to niezale nie od metody ustalania podstawy opodatkowania. Producent rozpoczynaj cy dzia alno w ramach DSPR ma obowi zek zg osi ten fakt do urz du skarbowego w terminie 7 dni. W kolejnych latach, do 30 listopada roku poprzedzaj cego, podatnik, który chce p aci podatek dochodowy wg norm szacunkowych, sk ada urz dowi skarbowemu deklaracje wg ustalonego wzoru (formularz PIT-6), w których podaje rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji w roku nast pnym. Je eli dochód z dzia ów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksi g, podatnicy sk adaj ponadto urz dowi skarbowemu, w tym samym terminie, deklaracj o wysoko ci przewidywanego dochodu (lub straty) w roku nast pnym. Po otrzymaniu decyzji, podatnik wp aca co miesi c zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia nast pnego miesi ca za miesi c poprzedni. Nale n zaliczk za grudzie wp aca si w podwójnej wysoko ci do 20 grudnia, czyli cznie z zaliczk na listopad. Obowi zuj tu zatem zasady ogólne wp acania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ze wzgl du na wyodr bnienie podatku od DSPR od innych dzia alno ci, u tego samego podatnika, w ci gu roku podatkowego podatnik nie czy zaliczek na podatek dochodowy z ró nych tytu ów, a dopiero przy rozliczeniu rocznym podatnik jest obowi zany wykaza i doliczy do dochodów z innych róde w zeznaniu rocznym, sk adanym w urz dzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia roku nast puj cego po roku podatkowym (art.45 ww. ustawy). W tym samym terminie podatnik jest zobowi zany wp aci nale ny podatek dochodowy wynikaj cy z tego zeznania. Warszawa, grudzie 2008 r. 10

11 3.2. stanowiska organów podatkowych Literalnie, na podstawy UPDF, podatnik poprzez zg oszenie do urz du skarbowego, wybiera metod ustalania dochodu od DSPR na podstawie ksi g. Brak takiego zg oszenia oznacza automatycznie naliczenie podatku na podstawie norm szacunkowych. Na tej podstawie podatnicy DSPR przez kilkana cie lat wybierali form uproszczona opodatkowania i to niezale nie od rozmiarów prowadzonej produkcji. Taki stan rzeczy trwa do 2004 roku, co potwierdza y liczne stanowiska organów skarbowych. Z uproszczonej formy opodatkowania korzysta wi kszo podatników prowadz cych dzia y specjalne produkcji rolnej. Sytuacja zmieni a od momentu, kiedy Ministerstwo Finansów opublikowa o 26 sierpnia 2004 r. w Biuletynie Skarbowym pismo, z którego wynika, e dzia y specjalne trac prawo do opodatkowania na podstawie norm szacunkowych, gdy ich przychody za poprzedni rok przekroczy y 800 tys. euro (obecnie jest to 1,2 ml euro). Od tego momentu organy skarbowe zacz y egzekwowa ten obowi zek, aczkolwiek pojawia y si interpretacje odmienne. Ponownie problem obowi zku prowadzenia ksi g rachunkowych i naliczania wg tak ustalonego dochodu podatku dochodowego od DSPR zaostrzy si w momencie, gdy Naczelny S d Administracyjny w wyroku z dnia 20 czerwca 2008 r. (sygn. akt II FSK 183/07) stwierdzi, i osoby rozliczaj ce si wg norm szacunkowych, po przekroczeniu limitu przychodów okre lonego w ustawie o rachunkowo ci, musz zaprowadzi ksi gi rachunkowe. Od tego momentu organy skarbowe nasili y kontrole w DSPR pod tym k tem a, co trzeba podkre li, Ordynacja podatkowa daje mo liwo egzekwowania naliczonego albo oszacowanego podatku zaleg ego za 5 poprzednich lat podatkowych, wraz z odsetkami ustawowymi i karami. Tak wi c, zgodnie z t interpretacj, dochód z dzia ów specjalnych produkcji rolnej mo e by ustalony przy zastosowaniu norm szacunkowych tylko wówczas, gdy podatnik nie prowadzi ksi gi przychodów i rozchodów b d nie ma obowi zku prowadzenia ksi gi handlowej. Na to, e problem nie jest prosty i jednoznaczny, wskazuje wyrok WSA w Olsztynie (z 26 pa dziernika 2006 r., I SA/Ol 394/06), w którym s d orzek, e obowi zek prowadzenia ksi gi rachunkowej wynika z przepisów ustawy podatkowej, a odes anie do ustawy o rachunkowo ci dotyczy tylko kwoty przychodu. W tym samym duchu wypowiedzia si w postanowieniu Urz d Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 24 pa dziernika 2005 r. (nr PD-G/415/19/2005) osób prawnych Podatek od DSPR prowadzonych przez osob prawna nie budzi tyle kontrowersji. Co do zasady obowi zuj te same zasady zaliczania danej dzia alno ci rolniczej do DSPR (Za cznik nr 2) jak w przypadku opodatkowania osób fizycznych. Jednak nie ma tutaj uproszczonych form okre lania Warszawa, grudzie 2008 r. 11

12 przychodu z DSPR a jedynie na podstawie ksi g rachunkowych (tzw. pe na rachunkowo ). Je eli osoba prawna uzyskuje przychody z dzia alno ci rolniczej oraz z innych róde przychodów, czn kwot dochodu zmniejsza si o dochód z dzia alno ci rolniczej, uzyskany za ten sam okres sprawozdawczy, z wyj tkiem dochodu z dzia ów specjalnych produkcji rolnej. Gdy ustalenie dochodu zmniejszaj cego jego czn kwot nie jest mo liwe, dochód ten ustala si w takim stosunku, w jakim pozostaj przychody z dzia alno ci rolniczej, z wyj tkiem przychodów z dzia ów specjalnych produkcji rolnej, w ogólnej kwocie przychodów. Ustalenie dochodu do opodatkowania odbywa si na zasadach ogólnych, tj. poprzez odj cie od przychodów kosztów uzyskania przychodu. Stawka opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest liniowa i wynosi 19%. Wyliczone przez podatnika zaliczki miesi czne na podatek dochodowy podlegaj wp acie dwurz du skarbowego. U osób prawnych wyst puje mo liwo zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnienie podatkowe dotyczy podatników, u których przychody z dzia alno ci rolniczej stanowi co najmniej 60% przychodów osi gni tych ze wszystkich rodzajów dzia alno ci. Aby dochody z dzia alno ci rolniczej nie podlega y opodatkowaniu, podatnik musi spe nia nast puj ce warunki: - równocze nie prowadzi dzia alno rolnicz i pozarolnicz (lub dzia y specjalne produkcji rolnej), - osi ga dochody z pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej (lub z dzia ów specjalnych produkcji rolnej; w produkcji rolniczej mo na nawet ponosi strat ), - zadeklarowa przeznaczenie dochodów z dzia alno ci pozarolniczej na dzia alno rolnicz, - przychody z dzia alno ci rolniczej osi gni te w poprzednim roku podatkowym (a w razie rozpocz cia dzia alno ci - w pierwszym podatkowym roku tej dzia alno ci) musz stanowi co najmniej 60% przychodów ogó em (art. 17 UPDP) przypadki czenia dzia alno ci rolniczej i dzia alno ci gospodarczej z dzia alno ci w ramach DSPR czenie ró nych, z punktu widzenia ustaw podatkowych, rodzajów dzia alno ci rolniczej z dzia alno ci gospodarcz jest powszechne. W szczególno ci wi kszo podatników prowadz cych typowe DSPR jest równocze nie rolnikami, w rozumieniu Ustawy o podatku rolnym, poniewa najcz ciej DSPR jest prowadzony (umiejscowiony) na gruntach rolnych spe niaj cych kryteria gospodarstwa rolnego (>1 ha UR). Mo na tutaj wyró ni nast puj ce przypadki: a) rolnik prowadzi równocze nie DSPR od gruntów rolnych podatnik p aci podatek rolny, nawet je li na tych gruntach jest prowadzony DSPR oraz podatek dochodowy od DSPR, b) rolnik prowadzi DSPR oraz pozarolnicz dzia alno gospodarcz - od gruntów rolnych podatnik p aci podatek rolny, nawet je li na tych gruntach jest prowadzony DSPR oraz podatek Warszawa, grudzie 2008 r. 12

13 dochodowy od DSPR oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (niezale nie od formy) i podatek od nieruchomo ci - od dzia alno ci gospodarczej, c) osoba prowadz ca dzia alno gospodarcz (nie b d ca rolnikiem) prowadzi równocze nie DSPR podatnik p aci podatek dochodowy od DSPR a ponadto podatek dochodowy i podatek od nieruchomo ci od dzia alno ci gospodarczej, natomiast je li grunt pod DSPR jest sklasyfikowany jako rolny podatnik p aci od tej cz ci podatek rolny, 4.1. osób fizycznych 4. OPODATKOWANIE DSPR PODATKIEM VAT Ustawa o podatku od towarów i us ug traktuje DSPR jak ka d inn dzia alno gospodarcz. Nie jest tam nawet wymienione literalnie poj cie DSPR, natomiast mamy definicj dzia alno ci rolniczej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 UVAT dzia alno gospodarcza obejmuje wszelk dzia alno producentów oraz rolników. Tak wi c prowadz cy DSPR prowadz dzia alno gospodarcz mieszcz c si w zakresie dzia alno ci rolniczej z punktu widzenia UVAT. Co do zasady, podatnikiem VAT jest osoba (rolnik, prowadz cy DSPR poza gospodarstwem), która z o y zg oszenie rejestracyjne w urz dzie skarbowym. Natomiast je li taka osoba zachowa si pasywnie, z mocy prawa uzyskuje status rolnika rycza towego, który korzysta ze zwolnienia z VAT, natomiast nabywa prawo do uzyskiwania tzw. zwrotu zrycza towanego jako 6% dodatku do warto ci netto warto ci sprzeda y produktów. Status rolnika rycza towego nie rodzi skutków w postaci obowi zków sprawozdawczych i rozliczania podatku nale nego i naliczonego. Rezygnacja ze zwolnienia (o wiadczenie z o one w urz dzie skarbowym) oznacza uzyskanie statusu podatnika VAT a w konsekwencji nabycie praw i obowi zków z tego wynikaj cych. W przypadku, gdy rolnik rycza towy dokonuj cy sprzeda y produktów rolnych (tak e z DSPR), pochodz cych z w asnej dzia alno ci rolniczej zwolnionej od podatku VAT, prowadzi dla celów podatku dochodowego ksi g wykazuj c przychody i koszty z tej dzia alno ci, to otrzymane kwoty zrycza towanego zwrotu podatku VAT w cenie sprzeda y produktów rolnych pochodz cych z tej dzia alno ci, stanowi przychód, który nale y wykaza w ksi dze przychodów i rozchodów. Istotn okoliczno ci dla osób prowadz cych DSPR jest moment przymusowego uzyskania statusu podatnika VAT po przekroczeniu granicy przychodu netto 1,2 mln euro. W my l art. 2 pkt 19 UVAT rolnikiem rycza towym jest rolnik dokonuj cy dostawy produktów rolnych pochodz cych z w asnej dzia alno ci rolniczej lub wiadcz cy us ugi rolnicze, korzystaj cy ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 UVAT, z wyj tkiem rolnika obowi zanego na podstawie odr bnych przepisów do prowadzenia ksi g rachunkowych (tutaj chodzi o Ustaw z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pó n. zm.), zgodnie z któr, obowi zek Warszawa, grudzie 2008 r. 13

14 prowadzenia ksi g rachunkowych maj m.in. osoby fizyczne, je eli ich przychody netto ze sprzeda y towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios y co najmniej równowarto w walucie polskiej 1,2 mln EURO. W zwi zku z powy szym, dla potrzeb podatku od towarów i us ug rolnicy ( w tym prowadz cy dzia alno w formie DSPR) podzieleni s na dwie kategorie: 1. rolników rycza towych, korzystaj cych w zakresie dostawy produktów rolnych i wiadczenia us ug rolniczych ze zwolnienia, 2. rolników, którzy osi gaj przychody netto o równowarto ci w z otych EURO, rozliczaj cych si na zasadach ogólnych. Fakt utraty statusu rolnika rycza towego w ww. trybie b dzie mia dodatkowe, negatywne skutki dla odbiorców produktów od tych podatników DSPR, u których organy skarbowe stwierdz wstecznie obowi zek za o enia ksi g rachunkowych. W takich przypadkach mog grozi takim odbiorcom skutki karno-skarbowe z tytu u nieuprawnionego wystawiania faktur VAT RR dla tych rolników rycza towych osób prawnych Opodatkowanie podatkiem od towarów i us ug DSPR przez podatników b d cych osob prawn odbywa si na zasadach ogólnych przypadki czenia dzia alno ci rolniczej i dzia alno ci gospodarczej z dzia alno ci w ramach DSPR Mo na wyró ni nast puj ce przypadki skutków dzia ania UVAT przy czeniu ró nych dzia alno ci z DSPR: a) gospodarstwo rolne z DSPR poniewa w obu formach mamy do czynienia z dzia alno ci rolnicz w rozumieniu UVAT, podatnik mo e wybra jednolity status rolnika rycza towego lub zrezygnowa ze zwolnienia VAT, b) gospodarstwo rolne z DSPR i dzia alno ci gospodarcz podatnik, w zakresie produkcji rolnej (w tym z DSPR) mo e pozosta rolnikiem rycza towym i równocze nie by podatnikiem VAT w zakresie dzia alno ci gospodarczej albo przyj jednolity status podatnika VAT dla ca ej dzia alno ci, c) DSPR + dzia alno gospodarcza - podatnik, w zakresie DSPR mo e pozosta rolnikiem rycza towym i równocze nie by podatnikiem VAT w zakresie dzia alno ci gospodarczej albo przyj jednolity status podatnika VAT dla ca ej dzia alno ci, Warszawa, grudzie 2008 r. 14

15 5. DSPR A USTAWA O RACHUNKOWO CI Jak ju wspomniano wy ej, obecnie organy podatkowe stoj na stanowisku prymatu Ustawy o rachunkowo ci nad ustawami podatkowymi, w zakresie obowi zku zak adania ksi g rachunkowych przez osoby prowadz ce DSPR, po przekroczeniu granicznej kwoty przychodu 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym (poprzednio by o to 800 tys. euro). Tym samym taka interpretacja wskazuje na niespójno UPDF i Ustawy o rachunkowo ci, poniewa literalnie art. 24 ust. 4, w powi zaniu z art. 15 UPDF, pozostawia podatnikowi DSPR mo liwo zachowania biernego, skutkuj cego stosowaniem zasad uproszczonych opodatkowania. Konieczne jest jak najszybsze doprowadzenie do zgodno ci ww. ustaw w zakresie dotycz cym opodatkowania DSPR. 6. PROBLEM SZACOWANIA WIELKO CI PRZYCHODU Z DSPR DLA OKRE LENIA OBOWI ZKU PROWADZENIA KSI G RACHUNKOWYCH Sporny problem obowi zku za o enia ksi g rachunkowych w DSPR wi e si w wielu przypadkach z konieczno ci ustalenia rzeczywistego przychodu netto dla okre lenia, czy zosta a przekroczona graniczna kwota 1,2 mln z. Wyst puj tutaj 2 aspekty: a) definicyjne UPDF i Ustawa o rachunkowo ci ró nie definiuj pojecie przychodu zgodnie z UPDF za przychód uwa a si kwoty nale ne, cho by nie zosta y faktycznie otrzymane, po wy czeniu warto ci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonuj cych sprzeda y towarów i us ug opodatkowanych podatkiem od towarów i us ug za przychód z tej sprzeda y uwa a si przychód pomniejszony o nale ny podatek od towarów i us ug. Ponadto przychodem s te przychody z odp atnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwi zane z dzia alno ci gospodarcz oraz przy prowadzeniu dzia ów specjalnych produkcji rolnej sk adników maj tku b d cych m.in. rodkami trwa ymi. Z kolei Ustawa o rachunkowo ci wy cza z poj cia przychód pozosta e przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne (np. przychody ze sprzeda y rodków trwa ych). Organy podatkowe stoj na stanowisku prymatu przepisów podatkowych. b) formalne podatnik DSPR opodatkowany na podstawie norm szacunkowych przychodu i posiadaj cy status rolnika rycza towego, jest w ogóle zwolniony z prowadzenia jakichkolwiek ewidencji sprzeda y i kosztów. W takich przypadkach organa skarbowe szacuj rzeczywisty przychód dla tych potrzeb na podstawie faktur VAT RR, które rolnik rycza towy ma Warszawa, grudzie 2008 r. 15

16 obowi zek przechowywa przez co najmniej 5 lat. Je li podatnik DSPR zrezygnowa ze zwolnienia VAT, organ skarbowy ustala w procedurze kontrolnej przychód rzeczywisty na podstawie deklaracji VAT 7 oraz na podstawie ewidencji sprzeda y VAT, które podatnik równie ma obowi zek przechowywa przez co najmniej 5 lat. Nale y podkre li, e na podstawie Ordynacji podatkowej organ podatkowy ma prawo oszacowa przychód (lub dochód) tak e na podstawie innych okoliczno ci i dokumentów. Warszawa, grudzie 2008 r. 16

17 7. DIAGRAM WARIANTÓW OPODATKOWANIA DSPR Dzia alno poza definicj dzia alno ci rolniczej i definicj DSPR Jest to dzia alno gospodarcza w rozumieniu USDG Podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych START Podatek od nieruchomo ci Ustalany wg ksi g rachunkowych wg skali podatkowej (art. 27 UPDF) Osoba fizyczna Podatek dochodowy od osób fizycznych dla DSPR Zaliczki miesi czne na PDF zgodnie z decyzj US Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych Schemat pogl dowy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym DSPR Dzia alno rolnicza mie ci si w wykazie DSPR Dzia alno rolnicza w ramach DSPR przekracza terminy UPDiP Jest to dzia alno rolnicza w ramach DSPR w rozumieniu UFDFiP Ustalany wg norm szacunkowych dochodu Liniowy, 19% (art. 30c UPDF) Osoba prawna Dzia alno rolnicza w ramach DSPR nie przekracza rozmiarów wg UFDFiP Podatek dochodowy od osób prawnych dla DSPR Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych Jest to dzia alno rolnicza w rozumieniu UFDFiP Podatek rolny (z gosp. rolnego) Roman W odarz Warszawa, grudzie 2008 r. 17 : Czcionka: 10 pt : Czcionka: 7,5 pt, Pogrubienie... [1] : Wyrównany do rodka Usuni to: Dzia alno rolnicza w ramach DSPR nie przekracza... [2] Usuni to: F... [3]... [4]... [5]... [6]... [7]... [8]... [9]... [10]... [11]... [12]... [13]... [14]... [15]... [16]... [17]... [18]... [19]... [20]... [21]... [22]... [23]... [24]... [25]... [26]... [27]... [28]... [29]... [30]... [31]... [32]... [33]... [34]... [35]... [36]... [37]... [38]... [39]... [40]

18 Schemat pogl dowy zasad prowadzenia ksi g rachunkowych i podatku vat w dzia ach specjalnych produkcji rolnej : Wyrównany do rodka Osoba fizyczna Osoba prawna : Czcionka: 10 pt, Pogrubienie : Czcionka: 10 pt, Pogrubienie Sprzeda netto < 1,2 mln Sprzeda netto > 1,2 mln iezale nie od wielko ci sprzeda y Usuni to: Sprzeda netto Usuni to: n Nie ma obowi zku pe nej rachunkowo ci Brak obowi zku prowadzenia ksi g : Czcionka: 10 pt, Pogrubienie Wybór rodzaju ksi g rachunkowych zgodnie UPDF Wybór ksi g rachunkowych zgodnie z Ustaw o rachunkowo ci Ksi gi rachunkowe - Pe na rachunkowo : Wyrównany do rodka Usuni to: z Usuni to: : Wyrównany do rodka Ksi ga - ksi ka przychodów i rozchodów Usuni to: K Zwolnienie z VAT - rolnik rycza towy (automatycznie) Rezygnacja ze zwolnienia z VAT podatnik VAT Zwolnienie podmiotowe (50 tys. z ) Opodatkowanie VAT na zasadach ogólnych Warszawa, grudzie 2008 r. 18

19 8. DSPR A UBEZPIECZENIA SPO ECZNE 8.1. ubezpieczenia spo eczne w KRUS a DSPR wysoko sk adki, zakres i wy czenia w zale no ci od formy opodatkowania i wielko ci sprzeda y z DSPR Obecne zasady ubezpieczenia wypadkowego, macierzy skiego, wypadkowego oraz emerytalnorentowego osób fizycznych prowadz cych DSPR maj cis y zwi zek z systemem podatku dochodowego. Dlatego dla pe nego obrazu prawnego w tym zakresie konieczna jest znajomo zasad opodatkowania. Co do zasady, DSPR, jako mieszcz ce si w szeroko rozumianej dzia alno ci rolniczej, podlegaj obowi zkowemu, z mocy ustawy (UKRUS) ubezpieczeniu w KRUS. Jednak zakres przedmiotowy DSPR, który obliguje podatnika do tych ubezpiecze, ró ni si od zasad podatkowych. W tabeli 1 przedstawiono pogl dowo porównanie granicznych rozmiarów i wielko ci prowadzonej w ramach DSPR dzia alno ci dla potrzeb podatku dochodowego i dla ubezpieczenia w KRUS. Generalnie próg wej cia do KRUS w typowych rodzajach DSPR znajduje si na wy szym poziomie, ni próg wej cia do podatku dochodowego od osób fizycznych. Np. kury nie ne podlegaj podatkowi dochodowemu ju od 81 szt natomiast dla ubezpieczenia w KRUS konieczne jest posiadanie powy ej 2000 szt. Tak wi c, aby osoba fizyczna prowadz ca DSPR podlega a obowi zkowemu ubezpieczeniu w KRUS, musi spe ni nast puj ce warunki: a) jest rolnikiem posiadaj cym gospodarstwo rolne powy ej 1 ha przeliczeniowego, w rozumieniu UKRUS, albo b) rodzaj prowadzonej dzia alno ci musi zawiera si w wykazie okre lonym w Za czniku do Ustawy z 2 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy o ubezpieczeniu spo ecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 873), c) rozmiar lub wielko produkcji w ramach DSPR musi przekracza normy okre lone w ww. Za czniku, d) rozpoczynaj ca prowadzenie DSPR musi z o y wraz ze zg oszeniem do ubezpieczenia za wiadczenie z urz du skarbowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysoko ci deklarowanego dochodu z tego tytu u, e) w przypadku chowu strusi, które nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a s wymienione w Za czniku do UKRUS, konieczne jest z o enie o wiadczenia o rozmiarach prowadzonej produkcji i o planowanych dochodach, Warszawa, grudzie 2008 r. 19

20 f) musi z o y w KRUS zg oszenie do ubezpieczenia spo ecznego w zwi zku z rozpocz ciem prowadzenia DSPR, Konsekwencj ubezpieczenia rolnika z mocy ustawy jest odpowiednio ubezpieczenie ma onka rolnika oraz domownika stale wspó pracuj cego, je li nie podlegaj innemu ubezpieczeniu spo ecznemu i nie maj ustalonego prawa do renty lub emerytury. Reasumuj c, nie ka dy prowadz cy DSPR w rozumieniu UPDF b dzie obj ty ubezpieczeniem w KRUS z mocy ustawy. Pozostaje zatem problem ubezpieczenia spo ecznego osób prowadz cych dzia alno w ramach DSPR w rozumieniu UPDF ale nie spe niaj cych kryteriów dzia u specjalnego zgodnie z Za cznikiem do UKRUS, ze wzgl du na mniejszy rozmiar prowadzonej dzia alno ci. Dla takich osób UKRUS przewiduje ubezpieczenie na wniosek, ale nale y spe ni przy tym kryteria prowadzenia przez innego rolnika gospodarstwa rolnego oraz prowadzenia dzia alno ci rolniczej.. UKRUS definiuje w asne poj cie gospodarstwa rolnego (art. 6), odmienne od definicji Ustawy o podatku rolnym tutaj rozumie si ka de gospodarstwo s u ce prowadzeniu dzia alno ci rolniczej. Z kolei dzia alno rolnicza wg UKRUS to dzia alno w zakresie produkcji ro linnej lub zwierz cej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej a rolnik to osoba fizyczna prowadz ca dzia alno rolnicz we w asnym gospodarstwie rolnym. Poniewa ka de gospodarstwo to nie tylko spe nienie kryterium definicji art.55 3 Kodeksu Cywilnego (Za gospodarstwo rolne uwa a si grunty rolne wraz z gruntami le nymi, budynkami lub ich cz ciami, urz dzeniami i inwentarzem, je eli stanowi lub mog stanowi zorganizowan ca o gospodarcz, oraz prawami zwi zanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego), praktycznie posiadanie jakichkolwiek gruntów rolnych i prowadzenie na nich produkcji rolnej albo prowadzenie dzia alno ci rolniczej w rozumieniu UKRUS, w tym tak e w zakresie Za cznika do UKRUS, ale o rozmiarze mniejszym od normy, upowa nia do ubezpieczenia spo ecznego w KRUS na wniosek. Mo na zatem wyró ni nast puj ce przypadki prowadzenia DSPR i ubezpieczenia spo ecznego: a) rolnik posiadaj cy gospodarstwo rolne powy ej 1 ha przeliczeniowego i prowadz cy DSPR w rozumieniu Za cznika do UKRUS ubezpieczenie w KRUS z mocy ustawy z tytu u prowadzenia gospodarstwa rolnego, b) rolnik posiadaj cy gospodarstwo rolne powy ej 1 ha przeliczeniowego i prowadz cy DSPR w rozumieniu UPDF ale poni ej rozmiarów okre lonych w Za czniku ubezpieczenie w KRUS z mocy ustawy z tytu u prowadzenia gospodarstwa rolnego, c) rolnik posiadaj cy gospodarstwo rolne do 1 ha przeliczeniowego i prowadz cy DSPR w rozumieniu Za cznika do UKRUS ubezpieczenie w KRUS z mocy ustawy z tytu u DSPR, Warszawa, grudzie 2008 r. 20

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski W odzimierz W sowski Podatki s istotnym wydatkiem w dzia alno ci gospodarczej. Oby p aci wysokie podatki mawiaj ci, którzy ycz powodzenia w dzia alno ci gospodarczej i osi gania wysokich zysków. Z innej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Redakcja naukowa dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Autorzy: dr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków,

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków, Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2010 r. 1 I. Ogólne zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo