FN /FN-7/031 0/34/D ZZ/ /~D -11t'f.t \to(~

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FN /FN-7/031 0/34/D ZZ/20 1114 51/~D -11t'f.t \to(~"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia, l (Ó lutego 2013 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW FN /FN-7/031 0/34/D ZZ/ /~D -11t'f.t \to(~ Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów W nawiązaniu do pisma Pana Sekretarza z dnia 11 lutego 2013 r. (DRM-10-4(3)/13), z prośbą o uzupełnienie płatniczych wniosku o rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: projekt ustawy) przez Radę Ministrów z dnia 7 lutego 2013 r., uprzejmie przekazuję kopie dwóch zgłoszeń podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz następujące akty wykonawcze, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy: l. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 14a-14c ustawy o usługach płatniczych, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposobu realizacji obowiązku ich przekazywania (art. 14d); 2. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniądza elektronicznego (art. 132d ust. 3); 3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych (art. 132m); 4. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe Finansów

2 instytucje pieniądza elektronicznego (art. 132o ); 5. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad krajowymi instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (art. 132zj); 6. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia sposobów powiaqamiania.narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych (art. 13 ust. 5 ustawy o ostatecznośc i rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku/.../). Jednocześnie informuję, że pozostałe akty wykonawcze, które nie są niezbędne do dokonania pełnej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady O/ WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywę 2005/60/ WE i /WE oraz uchylającej dyrektywę / WE, zostaną przekazane w jak najszybszym możliwym terminie, tak by zapewnić ich dołączenie do projektu ustawy wraz z jego przesyłaniem do Marszałka Sejmu RP. Pragnę jednocześnie poinformować Pana Sekretarza, iż Minister Finansów aktualnie n1e przewiduje wydania fakultatywnego rozporządzenia, o którym mowa w art. 52 ust. 5 ustawy o usługach płatniczych. Nawiązując do treści pisma kierującego projekt ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów z dnia 7 lutego b.r., pragnę dokonać sprostowania, iż właściwą intencją zmiany przepisu delegującego do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa wart. 13 ust. 5 ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku (...), jest objęcie regulacją tego rozporządzenia sposobów powiadamiania o ogłoszeniu upadłości również uczestników pośrednich, papierów wartościowych, uznanych za uczestników systemu płatności lub systemu rozrachunku a nie dodawanie sposobu powiadamiania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego o fakcie ogłoszenia upadłości na str. 7 ww. pisma). uczestnika systemu (jak wskazane zostało 2

3 Wobec powyższego uzupełnienia projektu ustawy zwracam się ponownie z uprzejmą prośbą o skierowanie projektu ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 2 rovv~"~ 2 p'9;' ~;'''" 1 ' '~." F/nansów ru "- '-'' 'i_:._: i 'WJ;}u Woje c::j: ~'::c;;;._-;lc:...::>k Załączniki: - 45 kopii 2 zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami nad projektem ustawy - 5 projektów rozporządzeń

4 3. t\dres do korespondencji i adres e-m ail B. W SKAZANI E OSÓB UPRAWNlONYCH DO REPREZENTOW ANIA POO~v11 0TU WYMIENIONEGO W CZĘ S C I A vv PR.ł\C.A.C H NAD PROJEKTE rv1 -~~ "- -y'" ~... ~ ~----.! p Im ię i nazw isko 1 W aldernar Nowakows ki M aciej Pt_as z ~(~~~~- ~ lwona Rowit'l ska r M arcin K raszewski Adres n'1 iej sca za m lc;ldow a n ia na pobyt s t a ły l C OP!S POSTULOWANE GO R OZWI ĄZ/\NIA PR/\WNEGO, ZE WS~<AZA N IEM INTERESU BE DĄCEGO PHZEf) fv11 0 TEf\1 OCHF\ONY Polska Izba Handlu jako najszersza reprezentacja handlu i dystry bucji 'N Polsce ( łą czn i e ponad podmio1ów handlowych) wyra ża gł ę b okie zainteresowanie procedowanym dokumentem. którego zapisy m ają mieć wp ł y'n na wysokosć ponoszonych przez. sprzedawców op ł a t za obs łu gę transakcji b e z go t ó~.<v k owych. obecnie jednych z najwyzszych w Europie. Nieuzasadniona vry so k osć tych opł31 uderza w polski handel, o bn i ż aj~c o p łacalność tran sakcji, szczególnie przy niskich k\votach, s p raw i ając. ż e nadal vvie le punktóvv handlowych nie rnoż.e pozwo l ić sobie na a k ceptacj ę lakich pł at n ości. co J e d no czc~.n le ogranicz<:) dostę p konsurnen!<:j do nowoczesnych transakcji b oz go tóv-.'1\ owych. Naszym celem jest, aby wszystkie dos t ępne na rynku mstrum enty p ł atn i cz e stu zyly do placenia, a nie do sciąganin prowizji z akceptantów. jak to vvyg l ą cj a ob0cn1e. Jest dia rl <-ls t akż e istotne. by w Polsce rozwija ł y si ę no\voczesne systerny platnosci i nowoczesny hancle\, co je st wc i ąz skt Jt ecznie hamowane za wy żony m i bezpodsta\vnie daninami za obs ł ugę kart p ł a t nicz y c h. W interesie sektora h<:md!u. kt óry Polsk. a LdJ<l Handlu reprezentuje jest obniż e ni e wspornnia n ycł : ople!\!j i Zfl ~ljmn iej do poz iornu srcdniej unijnej zgcdnte z propo zy cją Narodowego Ba nku Polskiego. W zwiqzku z tym w ustawie z dnia 19 sierpnia r. o u s ł u ~FlC I 1 platniczycl1 (Dz U z 2011 r Nr 1 S)~J poz 11 /5 ze zm ) proponujecny umieszczenie zapisóvv o nas t ę puj <-:1cym brzm ieniu: Łączna wart ość: wszystk!ct1 opiat pollieronyctl przcl agenta rozliczeniowego od akceptanta. bąclż też za jego po~;redni ctwem. w zw1ązku z akceplacjq tran ~; akcji przy uży c 1u kart y pł a t niczej lub inne9o podobnego instnmh:ntu pła t n i czego. bez ltj?..'}i ę d u na n 11e;sce ich wydania; nie pmvirna pr ze kra c za ć przy każ el e j transakcji cll a kart debeto'vvycll - O 82 <; ;, war t ości t r<:1ns~1kcji' dla kart kredytowych 'Yo wartosc1 transakcji" Povvyższ e kvvoty po\vinny zaw ie rać tak?..e f-:,oszt dzierża ~;vy urzqdzer'l nie z będnych cjo akceptacji transay.q i prz y uży c iu karty pl::ltniczej fub inne~; o poclobneqo instn;mentu p łat nicz e~jo 1.v micr:.cu sprzc:da ży. ' Powyższe k,voty ocipow:::u:c1.i<'j wc.: l oś.ci oplatv d L:-) k;:11 t dctv:lowych i O H4'-\, d!c'! karl kredytowych ( ~;r <: dm:~ \V un,i [urup:o' F~k!e;! o poznstale kos;':'.!y akceptanta z~pcl n : c ;~?:<ls<"lcl ~ l 1/ opta tc.1 nter ch~n q c fe.:: ~; \ar ;rjwi 8 UY;,: ca i t'.j~;c i ophi :Jkceptclnta tj n i<: w i ęcej niz sredn1a ZJ rek 2Ci1 Ol 2 Ucli::;: ł! opiaty n\e tchange fe~:: ni2 po1nin:cn p r;::e kroczyc 8s ;." wartosc vvszystk.:ct l optat oobic:ranycll prtt..~? a9t:::1 li l rozliczeniovjego od akceptanta. b ą d i: tel ;:a JC9CJ poś: e cl nic tw~m l v; zwl<\zku 2 ak.cept;'jcf't transa~,: ;;i ffzy uzyc:u karty płatn icze ; lub 1nnego poclot) nego ins1rumentu p!<lin: czr:\n

5 3. Niedozwolone jest naliczanie opłat in t ercłlange, ani innych związanych z akceptacją transakcji przy użyciu karty płatniczej lub innego podobnego instrumentu p ł a t niczego w zryczałtowanej formie kwotowej, a w szczególności ustalanie minimalnej wartości kwotowej opłaty interchange dla żadnego typu karty płatniczej ani podobnego instrumentu p ł atniczego. 4. Niedopuszczanie różnicowanie przez akceptanta ceny produktu w zależności od wybranej przez płatnika metody płatności. 5. /\kceptanci powinni podczas podpisywania umo~;;y być inforrnowani o przez agenta rozliczeniowego o strukturze ponoszonych kosztów z tytułu akceptacji transakcji przy użyc i u karty płatn i czej lub innego podobnego instrumentu płatniczego z prawem informowania płatnika o strukturze tych kosztów na jego zyczenie 6. Każda zmiana ww. opłaty jako procenta wartości transakcji może nas t ąpić jedynie w trybie rozporządzenia Ministra wlasciwego do spraw instytucji finansowych, po zasięgn i ęciu opinii Komisji Nadzoru Finansov-rego. D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY KRS 2 zaświadczenie o wpisie do rejestru p o dmiotów wykonujących zawodową działalność lobbing ową., E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uwpelnienia braków formalnych/zmian danych '* zgłoszenia dokonanego dnia (podać datę z części F poprzedniego zgloszenia) F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE ---- Imię i nazwisko Data PodRiS, "l Maciej Ptaszyńs i 27 sierpnia DY 5EK-~~GE~~NY /,:-;~ zgłoszenie nie jest składane w trybie art 7 ust 6 t reść. < Zgłoszenie zmiany d~s(rj Kf.~~fcY~'~ki ~ Niepotrzebne skreś l ić. Jeżeli zgł o szenie ma na celu uwzg l ędn i en i e zmian za i stniałych po dacie wniesienia urzędowego formularza zgłoszenia( art.7 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169. poz. 1414) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszen i a ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. W spra vie zgła szan i a zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Oz. U. Nr 34, poz. 236), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia na l eży wypełn i ć wszystkie konieczne rubryki, powtarzając również dane. które zachowały swoją aktualność. 2 C z ęś ć B fo rmularza wypełnia s i ę w przypadku zgłoszen i a dotyczą c ego jednostki organizacyjnej oraz. w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza za interesowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będz i e uczestniczyła o s ob i ście w tych pracach. 3. 'vv części D fo rmularza. stosownie do ok o liczności. uwzgl ę dn i a s i ę dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. O d zia ła ln ości lobbingowej w procesie stanowienia pra va. a także pełn o m o c ni c t ~a do wniesiema zgłoszenia lub do reprezen o ~Jan i a podmiotu w pracach nad proje tem aktu normatyvvnego. 4. C z ę ś ć E formularza wypełnia się w przypadku uzupełni e n i a braków formalnych lub zmiany danych d o ty c zący c ~l vn iesionego zgłoszenia...:....~. \ /_. :-: -\ :.. ": /. - '....., \.~ ' -~ i (. ~, (' ~ i '>;

6 Dz.U ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. z dnia 1 marca 2006 r.) Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz ) zarządza się, co następuje : lobbingowej w procesie Rozporządzenie określa tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, zwanych dalej "projektami aktów normatywnych", oraz wzór urzędowego formularza zgłoszenia. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie bez bliższego określenia, rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 2. "1. Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, zwane dalej "zgłoszeniem", wnosi się na urzędowym formularzu podpisanym przez podmiot dokonujący zgłoszenia lub osobę działającą z jego upoważnienia. Zgłoszenie można także wnosić na formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularza urzędowego. 2. Wzór urzędowego formularza zgłoszenia stanowi załącznik do rozporządzenia. 3. "1. W przypadku braków formalnych zgłoszenia, a w szczególności ni e wypełnienia koniecznych elementów urzędowego formularza zgłoszenia, organ, do którego wniesiono zgłoszenie, występuje o uzupełni e nie tych braków, wyzna cza j ąc termin nie dłuższy niż 7 dn i, z uwzględnieniem art. 9 ust. 3 ustawy. 2. Uzup e łnien ie braków formalnych zgłoszenia jest dokonywane przez wypełnienie i wniesienie nowego urzędowego formularza zgłoszenia. 3. Nie uz upełnien i e braków formalnych w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w pracach nad projektem aktu normatywnego. 4. Zmiany danych zawartych we wniesionym urzę dowym formularzu zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie i wniesienie nowego urzędowego formularza zg ło sze nia. Przepisy 3 stosuje s i ę odpowiednio. 5. Zgłoszenia wniesione wobec projektu aktu normatywnego przekazuje s ię, wraz z tym projektem, organowi uprawnionemu do przeprowadzenia wysłuchania pub licznego dotyczącego tego projektu. 6. Rozporz ądzenie wchodzi w życ ie z dniem 7 marca 2006 r. ZAŁĄCZNIK! I ł (, iv c_v'"-_ 'i,

7 WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM AKTU NORMATYWNEGO ZGLOSZEN I E ZAINTERES OWAN I A PRACAMI NAD PROJEKTEM - ~ G L O S38NI B 3H!.\NY D.'\i'fYCH* ustawy o zmianie ustawy o u sługach płatniczy ch oraz niektórych innych ustaw ( tytuł projektu - zgodnie z jego treścią udo s tępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacją zamieszczoną w programie prac legisl acyjnych) A. OZNAC ZENI E PODMIOTU ZA INTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM l. Na%wa / i mi ę i nazwisko* * MARCIN PIECHOCKI 2. s~ea~ ' e ~ / mi e jsce zamieszkania** 3. Adres do korespondencji i adre s B. WS KAZ ANI E OSOB UPRAWNIONYCH DO RE PREZENTOWAN I A PODMI OTU WYMIENIONEGO W CZĘ Ś CI A W PRACACH NAD PROJEKTEM Lp. Imię i nazwisko Adres miejsca zame l dowania na pobyt l sta ł y s c. OPIS POSTULOWANEGO ROZ W IĄZANIA PR ZEDMIOT EM OCHRONY PRAWNEGO, ZE WSKAZANI EM INTERESU BĘDĄCEGO Wnoszę o rozpatrzenie proponowanych zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 stycznia 2012 r. l. Po n ieważ chciałe m stw o rzyć pierwszą w Polsce In styt u cję P ła t niczą św i adczącą usługę escrow zainteresowałem s i ę wpływem ustawy o usługach pła t n i czyc h na możliwość świadczenia usług i escrow przez Instytucje Pła t n i cze w Polsce - składałem równ i eż wnioski lobbingowe i prośby o opinie do Ministerstwa Finansów (MF) i U r zędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Na moje wnioski otrzymałem opinie, a w nich sprzeczne informacje zarówno z MF jak i UKNF (w przypadku UKNF Departament Prawny (DPP) wyda ł dwie sprzeczne ze sobą opinie o moż li wości św i adczenia uslugi escrow w Polsce. Zgodnie z pismem z Min isterstwa Finansów (FN/FN-7/4167/27-1 WOS/BLG/1 O) i Departamentu Prawnego UKNF (DPP/WNB/023/707/3/ 11 /AJ- dyr. DPP pan Zdzisław Osada) usługa ta łącząc r óż n e rodzaje us ług przechowywania i

8 przekazywania środków finansowych, powinna podpadać pod wymogi ustawy o usługach płatniczych i móc być świadczona pod Instytucją Płatniczą. Opinię, że usługi escrew nie można zakwalifikować jako działalności polegającej na świadczeniu usług płatniczych wyraził Departament Prawny UKNF (DPP/WOPI/023/467/7/12/AJ- pod dyr. DPP pan Marcin Olszak). Z powyższych przytoczonych opinii wynika, że projektodawca Departament Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów i Departament Prawny z UKNF (pod p. dyr. Zdzisławem Osadą) uznaje, że usługa escrow podlega pod ustawę o usługach płatniczych, nadzór KNF i dodatkowo informuje, że usługa escrow musi być świadczona przez Instytucję Płatniczą, a nie biuro usług płatniczych. Jednak z opinii tego samego co poprzednio Departamentu Prawnego z UKNF (tym razem pod p. dyr. Marcinem Olszakiem) wynika, że usługa escrow nie podlega pod ustawę o usługach płatniczych, a de facto pozostaje bez żadnego nadzoru ze strony instytucji państwowej. Zachodzi tutaj sprzeczność, która wymaga interpretacji przepisów ze strony projektodawcy czyli Ministerstwa Finansów. Ponadto w opinii DPP UKNF (DPP/WOPI/023/467/7/12/AJ) punkt 4 podpunkt (f) i (g) wynika, iż przetrzymywanie środków przez usługodawcę usługi typu escrow (nawet na koncie bankowym lub na lokacie terminowej) powoduje możliwość obciążania ryzykiem tych środków, co jest zarezerwowane tylko dla banków. Patrząc na rozwijające się usługi internetowych kantorów, w których spółki z o.o. prowadzące działalność kantorową przetrzymują środki od klientów do czasu wymiany waluty (szczególnie przykład serwisu Walutomat.pl pokazuje, że internetowy kantor wymiany waluty czekając na odpowiednie zlecenie od drugiego klienta, może przetrzymywać środki nawet kilkanaście dni) można wywnioskować, że środki te są przechowywane na kontach bankowych i obciążone ryzykiem. Wydaje się, że w usłudze escrew i internetowej wymianie walut środki klientów są narażone na identyczne ryzyko, gdyż są przechowywane na kontach bankowych zarządzanych przez te instytucje. Należy również rozważyć czy usługodawca usługi escrow ma prawo zgodnie z art. 78 ust. ~ pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych, inwestować część środków pieniężnych w poszczególne kategorie aktywów (projekt z dnia 06 grudnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów, o któtych mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych, oraz maksymalnej części środków pieniężnych, jaka może być inwestowana w poszczególne kategorie aktywów przez krajowe instytucje płatnicze) takiego zdania jest Wnioskodawca, czy aby uniknąć obciążania ryzykiem środków należałoby wprowadzić nakaz przetrzymywania środków na nieoprocentowanym rachunku bankowym - zgodnie z pismem DPP/WOPI/023/467/7/12/AJ) punkt 4 podpunkt (f) i (g) Wnioskodawca uważa, że ryzyko przetrzymywania środków na lokatach bankowych, a na nieoprocentowanym koncie bankowym w tej samej instytucji jest identyczne, tak więc należałoby dopuścić możliwość lokowania przetrzymywanych środków na lokatach bankowych.

9 Jeśli przechowywanie środków klienta na koncie bankowym można byłoby uznać za obciążanie ryzykiem tych środków (zgodnie z opinią DPP UKNF DPP/WOPI/023/467/7/1 2/AJ) i podlegałoby to pod 171 ust. l Prawa bankowego, to zakazana byłaby działalność internetowych kantorów (nawet przetrzymywanie środków przez jeden dzień potrzebny na zaks ię gowanie wpłaty, wymianę waluty i zlecenie wypłaty na konto klienta jest obciążeniem środków ryzykiem) jak i firm pobierających zaliczki lub pełne wpłaty od kontrahentów na wykonanie usługi lub wysłanie towaru (jeśli firma zawsze pobiera zaliczkę od kontrahenta w sposób zorganizowany i powtarzalny to wypełnia znamiona obciążania ryzykiem tych środków i kwalifikuje się taką działalność jako niezgodną z Prawem bankowym). Stan prawny, w którym usługodawcy usług typu escrew nie podlegają pod żaden nadzór instytucji państwowej, może prowadzić do tworzen ia firm, które nie mając żadnych zabezpieczeń (obecne przepisy o swobodzie działalności gospodarczej nie wykluczają świadczenia tych usług, mimo że Prawo bankowe mogłoby je zakazywać, co nie zostało potwierdzone) będą powodowały negatywne konsekwencje dla klientów, czemu właśnie uchwalona ustawa miała zapobiegać. Taki stan prawny obserwujemy obecnie np. przy usłudze świadczonej przez Amber Gold, gdzie brak jednoznacznej informacji jakie zezwolenie instytucja finansowa musi uzyskać, aby świadczyć odpowiednie usługi prowadzi do możliwości narażenia klientów na ryzyko utraty gromadzonych środków (vide: wpis UKNF na listę ostrzeżeń) oraz może prowadzić do wykonywania działalności wbrew prawu, co jednak trudno udowodnić. Dodatkowo Ministerstwo Finansów oraz UKNF wykluczając usługę escrow spod ustawy o usługach płatniczych działałoby wbrew ustaleniom przyjętym podczas tworzenia dyrektywy 2007/64/WE na podstawie której UUP była w Polsce wprowadzana: The common view of the PC members is that some on-line escrow business' models where the provider acts on behalf of both the payer and the payee andentersinto passession of the c/ient funds, ensuring their fina/ transmission to the payee, wou/d not benefit from the exemption under Arfie/e 3(b). Therefore, they shou/d fal/ within the scope ot the PSO. (Draft minutes - 1st meeting o f the Payments Committee, Thursday, 1 October 2009.) Mając również na uwadze, że w Polsce brakuje nowoczesnego rozwiązania problemów z zatorami płatniczymi, nierzetelnymi kontrahentami oraz utraconymi zaliczkami, wprowadzenie nowych usługodawców finansowych nadzorowanych przez KNF i świadczących usługi jakich obecnie banki nie świadczą dla mikro, małych i średn i ch przedsiębiorstw da korzystne efekty w postaci innowacyjnych i bezpiecznych usług. Przykładowo rachunek powierniczy/escrew świadczony jest obecnie w bankach dla transakcji od około 1 mln zł (brak oferty na pojedyncze transakcje o niskich

10 wartościach, najczęściej spotykane w sektorze MMSP). Dodatkowo banki nie oferują platform transakcyjnych, gdzie obie strony transakcji widzą swoje transakcje oraz nie oferują nowych usług opartych na rachunku powierniczym (np." łańcuch rachunków powierniczych" dla inwestorów, głównych wykonawców oraz podwykonawców - firm budowlanych, jako rozwiązanie obecnych problemów zatorów płatniczych w branży budowlanej). Takiego rozwiązania banki prawdopodobnie nie będą mogły świadczyć z uwagi iż, platforma transakcyjna ~usiałaby być dostępna dla klientów posiadających konta w różnych bankach. Swiadczenie usługi na portalu jednego banku nie pozwala na pobieranie wiadomości i komunikowanie się z portalem klienta z drugiego banku. Również trudno sobie wyobrazić, aby banki pozwalały na podłączenie się innych banków do ich systemów w celu wymiany informacji. Takie rozwiązanie mogłaby świadczyć zewnętrzna jednostka (np. jako Instytucja Płatnicza pod nadzorem KNF) niezależna od konkretnego banku, która obsługiwałaby różnych klientów z różnych banków poprzez jedną platformę transakcyjną (można to porównać z usługą kart płatniczych świadczonych przez jednostki niezależne od banków jak VISA lub MasterCard). Oczywiście nie wyklucza się powstania kolejnych usługodawców usług typu escrow co pozytywnie wpłynie na rynek i pozwoli na rozszerzenie oferty zabezpieczania transakcji dla różnych podmiotów i branż (np. branża budowlana, branża turystyczna, itp.). Dzięki takiemu rozwiązaniu i podleganiu usług escrow pod nadzór KNF, instytucja państwowa mogłaby nadz or ować rozwój takich usług w Polsce, a jednocześnie wydawać zalecenia i kontrolować poprawność rozliczeń. Również stworzenie nadzorowanego rozwiązan i a wpłynie pozytywnie na np. branże budowlaną, którą obecnie dotyka problem zatorów płatniczych i nierzetelnych kontrahentów. Szczególnie małe i ś r ednie firmy są narażone na ryzyko upadłości, ze względu na brak płatności ze strony Zleceniodawców oraz Kupujących (towar lub usługę). Uważam, że św i adczenie usług i escrow jako Instytucja Płatnicza pod nadzorem i za zezwoleniem KNF oraz możliwość inwestowania środków zgodnie z " rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów, o których mowa wart. 78 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych, oraz maksymalnej części środków pieniężnych, jaka może być inwestowana w poszczególne kategorie aktywów przez krajowe instytucje płatnicze" byłaby korzystna dla rozwoju rynku usług płatniczych w Polsce, przedsiębiorców jak i UKNF oraz Skarbu Państwa. Wnosz~ o 12rzeanalizowanie możliwości świadczenia usługi escrow na 12odstawie ustaw~ o usługach płatniczych jak i nowelizacji ustawy oraz ustalenia możliwości świadczenia usług t~12u escrow jako lnstvtucja Płatnicza 120d nadzorem KNF zgodnie z ustaw ~ o usługach płatnicz~ch. Jeśli na (20dstawie obecnej ustawy o usługach płatniczych nie można wg Ministerstwa Finansów świadczyć usługi escrow ~ wnosz~ o dodanie od~owiednich za~isów do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 2 tak aby usługa escrew mogła b~ć świadczona 12rzez lnstytucj~ Płatniczg za zezwoleniem i pod nadzorem KNF. l

11 11. Wnoszę o przeanalizowanie i doprecyzowanie zapisu w ustawie o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw dotyczących wymaganego doświadczenia od osób zarządzających Instytucjami Płatniczymi (art.. 61 ust. 1 pkt 9 UUP) W ocenie wnioskodawcy zmniejszenie wymagań wobec osób zarządzających instytucją płatniczą, jeśli instytucja płatnicza chce oferować tylko jedną usługę (np. usługę escrow) oraz obrót miesięczny nie przekroczy 1 O mln zł, byłoby korzystne dla rozwoju rynku usług płatniczych w Polsce. Obecnie nie istnieje w Polsce żadna firma świadcząca usługi escrow w sposób innowacyjny, co wynikało z braku odpowiednich przepisów jak i wymogu spełnien i a rygorystycznych wymagań. W ocenie wnioskodawcy Ministerstwo Finansów powinno stworzyć wykładnię dla zapisu o wymaganym doświadczeniu osób zarządzających instytucjami płatniczymi, tak aby zróżnicować doświadczenie jakiego będzie się wymagało od osób zarządzających l P, które oferują tylko jedną usługę (np. usługa escrow) w przeciwieństwie do tych oferujących wiele usług w tym m.in. udzielanie kredytów oraz wydawanie pieniądza elektronicznego, co jest o wiele bardziej ryzykowne i tym samym wymaga większego doświadczenia (wykładnia powinna uzależniać poziom doświadczenia osoby zarządzającej IP od ryzyka usług oferowanych przez IP). Podobnie należałoby zróżnicować wymagania w zależności od miesięcznego obrotu instytucji płatniczej, przykładowo wymagając mniejszego doświadczenia dla IP nieprzekraczających obrót miesięczny 1 O mln zł, jak i wyższego dla przekraczających ten próg. Proszę również uwzględnić, że jeden internetowy kantor w ciągu dwóch lat miał obrót 2 mld zł (dane z serwisu Walutomat.pl, dział aktualności, wpis z https:l/www.walutomat.pl/news.php), przy czym jego działalność wymaga tylko zezwolenia NBP, bez dodatkowych wymogów kapitałowych i posiadania funduszy własnych oraz wymogów dawania rękojmi stabilnego zarządzania i odpowiedniego doświadczenia, a ryzyko przetrzymywania pieniędzy na czas wymiany waluty jest identyczne z ryzykiem usługodawcy escrow na czas przeprowadzenia transakcji. Wniosek ten jest podyktowany wysokim bezpieczeństwem jaki już oferuje odpowiedni kapitał zakładowy i fundusze własne oraz inne rygorystyczne wymogi ustawy jak i możliwością rozwoju usług płatniczych w Polsce oferowanych przez podmioty, których obrót nie przekracza 1 O mln zł miesięcznie. Ze swojej strony oferuję pomoc przy analizowaniu zapisów ustawy jak i jej nowelizacji, tak aby możliwe było świadczenie usługi escrow zgodnie z prawem jak i sprawowanie odpowiedniego nadzoru przez KNF nad Instytucjami Płatniczymi świadczącymi usługę escrow. Z wyrazami szacunku Marcin Piechocki.-\ _-"'! u (")! ~- { (\ ;,,,,~, ) i f"'c~ H).~

12 D. ZAŁ~C ZON E DOKUMENTY l E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy u zupełn ieni a braków formal nych/zmiany danych** zgłoszenia dokonanego dnia ( podać da tę z części F poprzedniego zgłoszenia) F. OSOBA S KLADAJ~CA ZGŁOSZENIE Imię i nazwisko Data Podpis Jeż eli zgłoszenie nie jest składan e w trybie art. 7 ust. 6 ustawy treść : "~ Zgłosz e nie zmiany danychll skreśla się. Niepotrzebne sk reślić. Poucze nie 1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działa lności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414)) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie konieczne rub ryki, powtarzając równie ż dane, które zachowały swoj ą ak tualność. 2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz

13 w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestn i czyła osobiście w tych pracach. 3. W części D formularza, stosownie do oko li czności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocn i ctwa do wn ies ienia zg łoszenia lub do reprezentowan ia podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego. 4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.

14 Projekt z dnia lutego 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 > z dnia 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa wart. 14a-14c ustawy o usługach płatniczych, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposobu realizacji obowiązku ich przekazywania Na podstawie art. 14d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.) zarządza się co następuje: l. Rozporządzenie określa: l) zakres i sposób realizacji obowiązku przekazywania informacji przez agentów rozliczeniowych na rzecz Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", związanych ze świadczeniem usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej " ustawą"; 2) zakres i sposób realizacji obowiązku przekazywania informacji przez wydawców instrumentu płatniczego na rzecz NBP, związanych ze świadczeniem usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. l pkt 4 ustawy; 3) zakres i sposób realizacji obowiązku przekazywania informacji przez wydawców pieniądza elektronicznego na rzecz NBP, związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego. 2. Agenci rozliczeniowi przekazują NBP informacje o: l) liczbie akceptantów, na rzecz których świadczą usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. l pkt 5 ustawy oraz liczbie stosowanych przez nich urządzeń akceptujących instrumenty płatnicze; 2) liczbie i wartości wykonanych transakcji płatniczych, których dotyczyła usługa płatnicza, o której mowa w art. 3 ust. l pkt 5; 1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie l ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. l 481 ). l

o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Druk nr 380 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1036 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Jarosław Hornowski Adam Janiszewski Ewa Karkowska Paweł Rudolf Katarzyna Seweryniak KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI Warszawa 2014 Publikacja została wydana

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznych instrumentach

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w większości są konsekwencją konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Opracowano na podstawie: Dz. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1. Dz.U.02.169.1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Projekt z dnia 12. 06. 2013 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Czerwiec 2013 roku Spis treści Wstęp... 3 1 Charakterystyka obrotu

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1)) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1)) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1)) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania i używania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I. Przepisy ogólne Projekt, 6 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia 2010 r. o usługach płatniczych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych, w tym: 1) zasady prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006 C4. Prawo Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie najistotniejszych zmian prawnych dotyczących e-gospodarki, które miały i mieć będą największy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój; poprzez omówienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany)

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany) REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 r. Niniejszy regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

Łódź, marzec 2014r. 1/10

Łódź, marzec 2014r. 1/10 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64)

do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) Projekt A UT OPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64) W projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o giełdach towarowych.

USTAWA. o giełdach towarowych. USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. (Dz. U. z dnia 27 listopada 2000 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje funkcjonowanie giełd towarowych i obrót towarami giełdowymi,

Bardziej szczegółowo