FN /FN-7/031 0/34/D ZZ/ /~D -11t'f.t \to(~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FN /FN-7/031 0/34/D ZZ/20 1114 51/~D -11t'f.t \to(~"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia, l (Ó lutego 2013 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW FN /FN-7/031 0/34/D ZZ/ /~D -11t'f.t \to(~ Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów W nawiązaniu do pisma Pana Sekretarza z dnia 11 lutego 2013 r. (DRM-10-4(3)/13), z prośbą o uzupełnienie płatniczych wniosku o rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: projekt ustawy) przez Radę Ministrów z dnia 7 lutego 2013 r., uprzejmie przekazuję kopie dwóch zgłoszeń podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz następujące akty wykonawcze, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy: l. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 14a-14c ustawy o usługach płatniczych, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposobu realizacji obowiązku ich przekazywania (art. 14d); 2. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniądza elektronicznego (art. 132d ust. 3); 3. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 132m ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych (art. 132m); 4. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe Finansów

2 instytucje pieniądza elektronicznego (art. 132o ); 5. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad krajowymi instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (art. 132zj); 6. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia sposobów powiaqamiania.narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych (art. 13 ust. 5 ustawy o ostatecznośc i rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku/.../). Jednocześnie informuję, że pozostałe akty wykonawcze, które nie są niezbędne do dokonania pełnej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady O/ WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywę 2005/60/ WE i /WE oraz uchylającej dyrektywę / WE, zostaną przekazane w jak najszybszym możliwym terminie, tak by zapewnić ich dołączenie do projektu ustawy wraz z jego przesyłaniem do Marszałka Sejmu RP. Pragnę jednocześnie poinformować Pana Sekretarza, iż Minister Finansów aktualnie n1e przewiduje wydania fakultatywnego rozporządzenia, o którym mowa w art. 52 ust. 5 ustawy o usługach płatniczych. Nawiązując do treści pisma kierującego projekt ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów z dnia 7 lutego b.r., pragnę dokonać sprostowania, iż właściwą intencją zmiany przepisu delegującego do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa wart. 13 ust. 5 ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku (...), jest objęcie regulacją tego rozporządzenia sposobów powiadamiania o ogłoszeniu upadłości również uczestników pośrednich, papierów wartościowych, uznanych za uczestników systemu płatności lub systemu rozrachunku a nie dodawanie sposobu powiadamiania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego o fakcie ogłoszenia upadłości na str. 7 ww. pisma). uczestnika systemu (jak wskazane zostało 2

3 Wobec powyższego uzupełnienia projektu ustawy zwracam się ponownie z uprzejmą prośbą o skierowanie projektu ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 2 rovv~"~ 2 p'9;' ~;'''" 1 ' '~." F/nansów ru "- '-'' 'i_:._: i 'WJ;}u Woje c::j: ~'::c;;;._-;lc:...::>k Załączniki: - 45 kopii 2 zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami nad projektem ustawy - 5 projektów rozporządzeń

4 3. t\dres do korespondencji i adres e-m ail B. W SKAZANI E OSÓB UPRAWNlONYCH DO REPREZENTOW ANIA POO~v11 0TU WYMIENIONEGO W CZĘ S C I A vv PR.ł\C.A.C H NAD PROJEKTE rv1 -~~ "- -y'" ~... ~ ~----.! p Im ię i nazw isko 1 W aldernar Nowakows ki M aciej Pt_as z ~(~~~~- ~ lwona Rowit'l ska r M arcin K raszewski Adres n'1 iej sca za m lc;ldow a n ia na pobyt s t a ły l C OP!S POSTULOWANE GO R OZWI ĄZ/\NIA PR/\WNEGO, ZE WS~<AZA N IEM INTERESU BE DĄCEGO PHZEf) fv11 0 TEf\1 OCHF\ONY Polska Izba Handlu jako najszersza reprezentacja handlu i dystry bucji 'N Polsce ( łą czn i e ponad podmio1ów handlowych) wyra ża gł ę b okie zainteresowanie procedowanym dokumentem. którego zapisy m ają mieć wp ł y'n na wysokosć ponoszonych przez. sprzedawców op ł a t za obs łu gę transakcji b e z go t ó~.<v k owych. obecnie jednych z najwyzszych w Europie. Nieuzasadniona vry so k osć tych opł31 uderza w polski handel, o bn i ż aj~c o p łacalność tran sakcji, szczególnie przy niskich k\votach, s p raw i ając. ż e nadal vvie le punktóvv handlowych nie rnoż.e pozwo l ić sobie na a k ceptacj ę lakich pł at n ości. co J e d no czc~.n le ogranicz<:) dostę p konsurnen!<:j do nowoczesnych transakcji b oz go tóv-.'1\ owych. Naszym celem jest, aby wszystkie dos t ępne na rynku mstrum enty p ł atn i cz e stu zyly do placenia, a nie do sciąganin prowizji z akceptantów. jak to vvyg l ą cj a ob0cn1e. Jest dia rl <-ls t akż e istotne. by w Polsce rozwija ł y si ę no\voczesne systerny platnosci i nowoczesny hancle\, co je st wc i ąz skt Jt ecznie hamowane za wy żony m i bezpodsta\vnie daninami za obs ł ugę kart p ł a t nicz y c h. W interesie sektora h<:md!u. kt óry Polsk. a LdJ<l Handlu reprezentuje jest obniż e ni e wspornnia n ycł : ople!\!j i Zfl ~ljmn iej do poz iornu srcdniej unijnej zgcdnte z propo zy cją Narodowego Ba nku Polskiego. W zwiqzku z tym w ustawie z dnia 19 sierpnia r. o u s ł u ~FlC I 1 platniczycl1 (Dz U z 2011 r Nr 1 S)~J poz 11 /5 ze zm ) proponujecny umieszczenie zapisóvv o nas t ę puj <-:1cym brzm ieniu: Łączna wart ość: wszystk!ct1 opiat pollieronyctl przcl agenta rozliczeniowego od akceptanta. bąclż też za jego po~;redni ctwem. w zw1ązku z akceplacjq tran ~; akcji przy uży c 1u kart y pł a t niczej lub inne9o podobnego instnmh:ntu pła t n i czego. bez ltj?..'}i ę d u na n 11e;sce ich wydania; nie pmvirna pr ze kra c za ć przy każ el e j transakcji cll a kart debeto'vvycll - O 82 <; ;, war t ości t r<:1ns~1kcji' dla kart kredytowych 'Yo wartosc1 transakcji" Povvyższ e kvvoty po\vinny zaw ie rać tak?..e f-:,oszt dzierża ~;vy urzqdzer'l nie z będnych cjo akceptacji transay.q i prz y uży c iu karty pl::ltniczej fub inne~; o poclobneqo instn;mentu p łat nicz e~jo 1.v micr:.cu sprzc:da ży. ' Powyższe k,voty ocipow:::u:c1.i<'j wc.: l oś.ci oplatv d L:-) k;:11 t dctv:lowych i O H4'-\, d!c'! karl kredytowych ( ~;r <: dm:~ \V un,i [urup:o' F~k!e;! o poznstale kos;':'.!y akceptanta z~pcl n : c ;~?:<ls<"lcl ~ l 1/ opta tc.1 nter ch~n q c fe.:: ~; \ar ;rjwi 8 UY;,: ca i t'.j~;c i ophi :Jkceptclnta tj n i<: w i ęcej niz sredn1a ZJ rek 2Ci1 Ol 2 Ucli::;: ł! opiaty n\e tchange fe~:: ni2 po1nin:cn p r;::e kroczyc 8s ;." wartosc vvszystk.:ct l optat oobic:ranycll prtt..~? a9t:::1 li l rozliczeniovjego od akceptanta. b ą d i: tel ;:a JC9CJ poś: e cl nic tw~m l v; zwl<\zku 2 ak.cept;'jcf't transa~,: ;;i ffzy uzyc:u karty płatn icze ; lub 1nnego poclot) nego ins1rumentu p!<lin: czr:\n

5 3. Niedozwolone jest naliczanie opłat in t ercłlange, ani innych związanych z akceptacją transakcji przy użyciu karty płatniczej lub innego podobnego instrumentu p ł a t niczego w zryczałtowanej formie kwotowej, a w szczególności ustalanie minimalnej wartości kwotowej opłaty interchange dla żadnego typu karty płatniczej ani podobnego instrumentu p ł atniczego. 4. Niedopuszczanie różnicowanie przez akceptanta ceny produktu w zależności od wybranej przez płatnika metody płatności. 5. /\kceptanci powinni podczas podpisywania umo~;;y być inforrnowani o przez agenta rozliczeniowego o strukturze ponoszonych kosztów z tytułu akceptacji transakcji przy użyc i u karty płatn i czej lub innego podobnego instrumentu płatniczego z prawem informowania płatnika o strukturze tych kosztów na jego zyczenie 6. Każda zmiana ww. opłaty jako procenta wartości transakcji może nas t ąpić jedynie w trybie rozporządzenia Ministra wlasciwego do spraw instytucji finansowych, po zasięgn i ęciu opinii Komisji Nadzoru Finansov-rego. D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY KRS 2 zaświadczenie o wpisie do rejestru p o dmiotów wykonujących zawodową działalność lobbing ową., E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uwpelnienia braków formalnych/zmian danych '* zgłoszenia dokonanego dnia (podać datę z części F poprzedniego zgloszenia) F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE ---- Imię i nazwisko Data PodRiS, "l Maciej Ptaszyńs i 27 sierpnia DY 5EK-~~GE~~NY /,:-;~ zgłoszenie nie jest składane w trybie art 7 ust 6 t reść. < Zgłoszenie zmiany d~s(rj Kf.~~fcY~'~ki ~ Niepotrzebne skreś l ić. Jeżeli zgł o szenie ma na celu uwzg l ędn i en i e zmian za i stniałych po dacie wniesienia urzędowego formularza zgłoszenia( art.7 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169. poz. 1414) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszen i a ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. W spra vie zgła szan i a zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Oz. U. Nr 34, poz. 236), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia na l eży wypełn i ć wszystkie konieczne rubryki, powtarzając również dane. które zachowały swoją aktualność. 2 C z ęś ć B fo rmularza wypełnia s i ę w przypadku zgłoszen i a dotyczą c ego jednostki organizacyjnej oraz. w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza za interesowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będz i e uczestniczyła o s ob i ście w tych pracach. 3. 'vv części D fo rmularza. stosownie do ok o liczności. uwzgl ę dn i a s i ę dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. O d zia ła ln ości lobbingowej w procesie stanowienia pra va. a także pełn o m o c ni c t ~a do wniesiema zgłoszenia lub do reprezen o ~Jan i a podmiotu w pracach nad proje tem aktu normatyvvnego. 4. C z ę ś ć E formularza wypełnia się w przypadku uzupełni e n i a braków formalnych lub zmiany danych d o ty c zący c ~l vn iesionego zgłoszenia...:....~. \ /_. :-: -\ :.. ": /. - '....., \.~ ' -~ i (. ~, (' ~ i '>;

6 Dz.U ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. z dnia 1 marca 2006 r.) Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz ) zarządza się, co następuje : lobbingowej w procesie Rozporządzenie określa tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, zwanych dalej "projektami aktów normatywnych", oraz wzór urzędowego formularza zgłoszenia. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie bez bliższego określenia, rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 2. "1. Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego, zwane dalej "zgłoszeniem", wnosi się na urzędowym formularzu podpisanym przez podmiot dokonujący zgłoszenia lub osobę działającą z jego upoważnienia. Zgłoszenie można także wnosić na formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularza urzędowego. 2. Wzór urzędowego formularza zgłoszenia stanowi załącznik do rozporządzenia. 3. "1. W przypadku braków formalnych zgłoszenia, a w szczególności ni e wypełnienia koniecznych elementów urzędowego formularza zgłoszenia, organ, do którego wniesiono zgłoszenie, występuje o uzupełni e nie tych braków, wyzna cza j ąc termin nie dłuższy niż 7 dn i, z uwzględnieniem art. 9 ust. 3 ustawy. 2. Uzup e łnien ie braków formalnych zgłoszenia jest dokonywane przez wypełnienie i wniesienie nowego urzędowego formularza zgłoszenia. 3. Nie uz upełnien i e braków formalnych w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w pracach nad projektem aktu normatywnego. 4. Zmiany danych zawartych we wniesionym urzę dowym formularzu zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie i wniesienie nowego urzędowego formularza zg ło sze nia. Przepisy 3 stosuje s i ę odpowiednio. 5. Zgłoszenia wniesione wobec projektu aktu normatywnego przekazuje s ię, wraz z tym projektem, organowi uprawnionemu do przeprowadzenia wysłuchania pub licznego dotyczącego tego projektu. 6. Rozporz ądzenie wchodzi w życ ie z dniem 7 marca 2006 r. ZAŁĄCZNIK! I ł (, iv c_v'"-_ 'i,

7 WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM AKTU NORMATYWNEGO ZGLOSZEN I E ZAINTERES OWAN I A PRACAMI NAD PROJEKTEM - ~ G L O S38NI B 3H!.\NY D.'\i'fYCH* ustawy o zmianie ustawy o u sługach płatniczy ch oraz niektórych innych ustaw ( tytuł projektu - zgodnie z jego treścią udo s tępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej lub informacją zamieszczoną w programie prac legisl acyjnych) A. OZNAC ZENI E PODMIOTU ZA INTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM l. Na%wa / i mi ę i nazwisko* * MARCIN PIECHOCKI 2. s~ea~ ' e ~ / mi e jsce zamieszkania** 3. Adres do korespondencji i adre s B. WS KAZ ANI E OSOB UPRAWNIONYCH DO RE PREZENTOWAN I A PODMI OTU WYMIENIONEGO W CZĘ Ś CI A W PRACACH NAD PROJEKTEM Lp. Imię i nazwisko Adres miejsca zame l dowania na pobyt l sta ł y s c. OPIS POSTULOWANEGO ROZ W IĄZANIA PR ZEDMIOT EM OCHRONY PRAWNEGO, ZE WSKAZANI EM INTERESU BĘDĄCEGO Wnoszę o rozpatrzenie proponowanych zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 stycznia 2012 r. l. Po n ieważ chciałe m stw o rzyć pierwszą w Polsce In styt u cję P ła t niczą św i adczącą usługę escrow zainteresowałem s i ę wpływem ustawy o usługach pła t n i czyc h na możliwość świadczenia usług i escrow przez Instytucje Pła t n i cze w Polsce - składałem równ i eż wnioski lobbingowe i prośby o opinie do Ministerstwa Finansów (MF) i U r zędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Na moje wnioski otrzymałem opinie, a w nich sprzeczne informacje zarówno z MF jak i UKNF (w przypadku UKNF Departament Prawny (DPP) wyda ł dwie sprzeczne ze sobą opinie o moż li wości św i adczenia uslugi escrow w Polsce. Zgodnie z pismem z Min isterstwa Finansów (FN/FN-7/4167/27-1 WOS/BLG/1 O) i Departamentu Prawnego UKNF (DPP/WNB/023/707/3/ 11 /AJ- dyr. DPP pan Zdzisław Osada) usługa ta łącząc r óż n e rodzaje us ług przechowywania i

8 przekazywania środków finansowych, powinna podpadać pod wymogi ustawy o usługach płatniczych i móc być świadczona pod Instytucją Płatniczą. Opinię, że usługi escrew nie można zakwalifikować jako działalności polegającej na świadczeniu usług płatniczych wyraził Departament Prawny UKNF (DPP/WOPI/023/467/7/12/AJ- pod dyr. DPP pan Marcin Olszak). Z powyższych przytoczonych opinii wynika, że projektodawca Departament Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów i Departament Prawny z UKNF (pod p. dyr. Zdzisławem Osadą) uznaje, że usługa escrow podlega pod ustawę o usługach płatniczych, nadzór KNF i dodatkowo informuje, że usługa escrow musi być świadczona przez Instytucję Płatniczą, a nie biuro usług płatniczych. Jednak z opinii tego samego co poprzednio Departamentu Prawnego z UKNF (tym razem pod p. dyr. Marcinem Olszakiem) wynika, że usługa escrow nie podlega pod ustawę o usługach płatniczych, a de facto pozostaje bez żadnego nadzoru ze strony instytucji państwowej. Zachodzi tutaj sprzeczność, która wymaga interpretacji przepisów ze strony projektodawcy czyli Ministerstwa Finansów. Ponadto w opinii DPP UKNF (DPP/WOPI/023/467/7/12/AJ) punkt 4 podpunkt (f) i (g) wynika, iż przetrzymywanie środków przez usługodawcę usługi typu escrow (nawet na koncie bankowym lub na lokacie terminowej) powoduje możliwość obciążania ryzykiem tych środków, co jest zarezerwowane tylko dla banków. Patrząc na rozwijające się usługi internetowych kantorów, w których spółki z o.o. prowadzące działalność kantorową przetrzymują środki od klientów do czasu wymiany waluty (szczególnie przykład serwisu Walutomat.pl pokazuje, że internetowy kantor wymiany waluty czekając na odpowiednie zlecenie od drugiego klienta, może przetrzymywać środki nawet kilkanaście dni) można wywnioskować, że środki te są przechowywane na kontach bankowych i obciążone ryzykiem. Wydaje się, że w usłudze escrew i internetowej wymianie walut środki klientów są narażone na identyczne ryzyko, gdyż są przechowywane na kontach bankowych zarządzanych przez te instytucje. Należy również rozważyć czy usługodawca usługi escrow ma prawo zgodnie z art. 78 ust. ~ pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych, inwestować część środków pieniężnych w poszczególne kategorie aktywów (projekt z dnia 06 grudnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów, o któtych mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych, oraz maksymalnej części środków pieniężnych, jaka może być inwestowana w poszczególne kategorie aktywów przez krajowe instytucje płatnicze) takiego zdania jest Wnioskodawca, czy aby uniknąć obciążania ryzykiem środków należałoby wprowadzić nakaz przetrzymywania środków na nieoprocentowanym rachunku bankowym - zgodnie z pismem DPP/WOPI/023/467/7/12/AJ) punkt 4 podpunkt (f) i (g) Wnioskodawca uważa, że ryzyko przetrzymywania środków na lokatach bankowych, a na nieoprocentowanym koncie bankowym w tej samej instytucji jest identyczne, tak więc należałoby dopuścić możliwość lokowania przetrzymywanych środków na lokatach bankowych.

9 Jeśli przechowywanie środków klienta na koncie bankowym można byłoby uznać za obciążanie ryzykiem tych środków (zgodnie z opinią DPP UKNF DPP/WOPI/023/467/7/1 2/AJ) i podlegałoby to pod 171 ust. l Prawa bankowego, to zakazana byłaby działalność internetowych kantorów (nawet przetrzymywanie środków przez jeden dzień potrzebny na zaks ię gowanie wpłaty, wymianę waluty i zlecenie wypłaty na konto klienta jest obciążeniem środków ryzykiem) jak i firm pobierających zaliczki lub pełne wpłaty od kontrahentów na wykonanie usługi lub wysłanie towaru (jeśli firma zawsze pobiera zaliczkę od kontrahenta w sposób zorganizowany i powtarzalny to wypełnia znamiona obciążania ryzykiem tych środków i kwalifikuje się taką działalność jako niezgodną z Prawem bankowym). Stan prawny, w którym usługodawcy usług typu escrew nie podlegają pod żaden nadzór instytucji państwowej, może prowadzić do tworzen ia firm, które nie mając żadnych zabezpieczeń (obecne przepisy o swobodzie działalności gospodarczej nie wykluczają świadczenia tych usług, mimo że Prawo bankowe mogłoby je zakazywać, co nie zostało potwierdzone) będą powodowały negatywne konsekwencje dla klientów, czemu właśnie uchwalona ustawa miała zapobiegać. Taki stan prawny obserwujemy obecnie np. przy usłudze świadczonej przez Amber Gold, gdzie brak jednoznacznej informacji jakie zezwolenie instytucja finansowa musi uzyskać, aby świadczyć odpowiednie usługi prowadzi do możliwości narażenia klientów na ryzyko utraty gromadzonych środków (vide: wpis UKNF na listę ostrzeżeń) oraz może prowadzić do wykonywania działalności wbrew prawu, co jednak trudno udowodnić. Dodatkowo Ministerstwo Finansów oraz UKNF wykluczając usługę escrow spod ustawy o usługach płatniczych działałoby wbrew ustaleniom przyjętym podczas tworzenia dyrektywy 2007/64/WE na podstawie której UUP była w Polsce wprowadzana: The common view of the PC members is that some on-line escrow business' models where the provider acts on behalf of both the payer and the payee andentersinto passession of the c/ient funds, ensuring their fina/ transmission to the payee, wou/d not benefit from the exemption under Arfie/e 3(b). Therefore, they shou/d fal/ within the scope ot the PSO. (Draft minutes - 1st meeting o f the Payments Committee, Thursday, 1 October 2009.) Mając również na uwadze, że w Polsce brakuje nowoczesnego rozwiązania problemów z zatorami płatniczymi, nierzetelnymi kontrahentami oraz utraconymi zaliczkami, wprowadzenie nowych usługodawców finansowych nadzorowanych przez KNF i świadczących usługi jakich obecnie banki nie świadczą dla mikro, małych i średn i ch przedsiębiorstw da korzystne efekty w postaci innowacyjnych i bezpiecznych usług. Przykładowo rachunek powierniczy/escrew świadczony jest obecnie w bankach dla transakcji od około 1 mln zł (brak oferty na pojedyncze transakcje o niskich

10 wartościach, najczęściej spotykane w sektorze MMSP). Dodatkowo banki nie oferują platform transakcyjnych, gdzie obie strony transakcji widzą swoje transakcje oraz nie oferują nowych usług opartych na rachunku powierniczym (np." łańcuch rachunków powierniczych" dla inwestorów, głównych wykonawców oraz podwykonawców - firm budowlanych, jako rozwiązanie obecnych problemów zatorów płatniczych w branży budowlanej). Takiego rozwiązania banki prawdopodobnie nie będą mogły świadczyć z uwagi iż, platforma transakcyjna ~usiałaby być dostępna dla klientów posiadających konta w różnych bankach. Swiadczenie usługi na portalu jednego banku nie pozwala na pobieranie wiadomości i komunikowanie się z portalem klienta z drugiego banku. Również trudno sobie wyobrazić, aby banki pozwalały na podłączenie się innych banków do ich systemów w celu wymiany informacji. Takie rozwiązanie mogłaby świadczyć zewnętrzna jednostka (np. jako Instytucja Płatnicza pod nadzorem KNF) niezależna od konkretnego banku, która obsługiwałaby różnych klientów z różnych banków poprzez jedną platformę transakcyjną (można to porównać z usługą kart płatniczych świadczonych przez jednostki niezależne od banków jak VISA lub MasterCard). Oczywiście nie wyklucza się powstania kolejnych usługodawców usług typu escrow co pozytywnie wpłynie na rynek i pozwoli na rozszerzenie oferty zabezpieczania transakcji dla różnych podmiotów i branż (np. branża budowlana, branża turystyczna, itp.). Dzięki takiemu rozwiązaniu i podleganiu usług escrow pod nadzór KNF, instytucja państwowa mogłaby nadz or ować rozwój takich usług w Polsce, a jednocześnie wydawać zalecenia i kontrolować poprawność rozliczeń. Również stworzenie nadzorowanego rozwiązan i a wpłynie pozytywnie na np. branże budowlaną, którą obecnie dotyka problem zatorów płatniczych i nierzetelnych kontrahentów. Szczególnie małe i ś r ednie firmy są narażone na ryzyko upadłości, ze względu na brak płatności ze strony Zleceniodawców oraz Kupujących (towar lub usługę). Uważam, że św i adczenie usług i escrow jako Instytucja Płatnicza pod nadzorem i za zezwoleniem KNF oraz możliwość inwestowania środków zgodnie z " rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów, o których mowa wart. 78 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych, oraz maksymalnej części środków pieniężnych, jaka może być inwestowana w poszczególne kategorie aktywów przez krajowe instytucje płatnicze" byłaby korzystna dla rozwoju rynku usług płatniczych w Polsce, przedsiębiorców jak i UKNF oraz Skarbu Państwa. Wnosz~ o 12rzeanalizowanie możliwości świadczenia usługi escrow na 12odstawie ustaw~ o usługach płatniczych jak i nowelizacji ustawy oraz ustalenia możliwości świadczenia usług t~12u escrow jako lnstvtucja Płatnicza 120d nadzorem KNF zgodnie z ustaw ~ o usługach płatnicz~ch. Jeśli na (20dstawie obecnej ustawy o usługach płatniczych nie można wg Ministerstwa Finansów świadczyć usługi escrow ~ wnosz~ o dodanie od~owiednich za~isów do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 2 tak aby usługa escrew mogła b~ć świadczona 12rzez lnstytucj~ Płatniczg za zezwoleniem i pod nadzorem KNF. l

11 11. Wnoszę o przeanalizowanie i doprecyzowanie zapisu w ustawie o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw dotyczących wymaganego doświadczenia od osób zarządzających Instytucjami Płatniczymi (art.. 61 ust. 1 pkt 9 UUP) W ocenie wnioskodawcy zmniejszenie wymagań wobec osób zarządzających instytucją płatniczą, jeśli instytucja płatnicza chce oferować tylko jedną usługę (np. usługę escrow) oraz obrót miesięczny nie przekroczy 1 O mln zł, byłoby korzystne dla rozwoju rynku usług płatniczych w Polsce. Obecnie nie istnieje w Polsce żadna firma świadcząca usługi escrow w sposób innowacyjny, co wynikało z braku odpowiednich przepisów jak i wymogu spełnien i a rygorystycznych wymagań. W ocenie wnioskodawcy Ministerstwo Finansów powinno stworzyć wykładnię dla zapisu o wymaganym doświadczeniu osób zarządzających instytucjami płatniczymi, tak aby zróżnicować doświadczenie jakiego będzie się wymagało od osób zarządzających l P, które oferują tylko jedną usługę (np. usługa escrow) w przeciwieństwie do tych oferujących wiele usług w tym m.in. udzielanie kredytów oraz wydawanie pieniądza elektronicznego, co jest o wiele bardziej ryzykowne i tym samym wymaga większego doświadczenia (wykładnia powinna uzależniać poziom doświadczenia osoby zarządzającej IP od ryzyka usług oferowanych przez IP). Podobnie należałoby zróżnicować wymagania w zależności od miesięcznego obrotu instytucji płatniczej, przykładowo wymagając mniejszego doświadczenia dla IP nieprzekraczających obrót miesięczny 1 O mln zł, jak i wyższego dla przekraczających ten próg. Proszę również uwzględnić, że jeden internetowy kantor w ciągu dwóch lat miał obrót 2 mld zł (dane z serwisu Walutomat.pl, dział aktualności, wpis z https:l/www.walutomat.pl/news.php), przy czym jego działalność wymaga tylko zezwolenia NBP, bez dodatkowych wymogów kapitałowych i posiadania funduszy własnych oraz wymogów dawania rękojmi stabilnego zarządzania i odpowiedniego doświadczenia, a ryzyko przetrzymywania pieniędzy na czas wymiany waluty jest identyczne z ryzykiem usługodawcy escrow na czas przeprowadzenia transakcji. Wniosek ten jest podyktowany wysokim bezpieczeństwem jaki już oferuje odpowiedni kapitał zakładowy i fundusze własne oraz inne rygorystyczne wymogi ustawy jak i możliwością rozwoju usług płatniczych w Polsce oferowanych przez podmioty, których obrót nie przekracza 1 O mln zł miesięcznie. Ze swojej strony oferuję pomoc przy analizowaniu zapisów ustawy jak i jej nowelizacji, tak aby możliwe było świadczenie usługi escrow zgodnie z prawem jak i sprawowanie odpowiedniego nadzoru przez KNF nad Instytucjami Płatniczymi świadczącymi usługę escrow. Z wyrazami szacunku Marcin Piechocki.-\ _-"'! u (")! ~- { (\ ;,,,,~, ) i f"'c~ H).~

12 D. ZAŁ~C ZON E DOKUMENTY l E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy u zupełn ieni a braków formal nych/zmiany danych** zgłoszenia dokonanego dnia ( podać da tę z części F poprzedniego zgłoszenia) F. OSOBA S KLADAJ~CA ZGŁOSZENIE Imię i nazwisko Data Podpis Jeż eli zgłoszenie nie jest składan e w trybie art. 7 ust. 6 ustawy treść : "~ Zgłosz e nie zmiany danychll skreśla się. Niepotrzebne sk reślić. Poucze nie 1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działa lności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414)) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie konieczne rub ryki, powtarzając równie ż dane, które zachowały swoj ą ak tualność. 2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej oraz

13 w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestn i czyła osobiście w tych pracach. 3. W części D formularza, stosownie do oko li czności, uwzględnia się dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a także pełnomocn i ctwa do wn ies ienia zg łoszenia lub do reprezentowan ia podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego. 4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.

14 Projekt z dnia lutego 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 > z dnia 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji, o których mowa wart. 14a-14c ustawy o usługach płatniczych, przekazywanych Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz sposobu realizacji obowiązku ich przekazywania Na podstawie art. 14d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.) zarządza się co następuje: l. Rozporządzenie określa: l) zakres i sposób realizacji obowiązku przekazywania informacji przez agentów rozliczeniowych na rzecz Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", związanych ze świadczeniem usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej " ustawą"; 2) zakres i sposób realizacji obowiązku przekazywania informacji przez wydawców instrumentu płatniczego na rzecz NBP, związanych ze świadczeniem usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. l pkt 4 ustawy; 3) zakres i sposób realizacji obowiązku przekazywania informacji przez wydawców pieniądza elektronicznego na rzecz NBP, związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego. 2. Agenci rozliczeniowi przekazują NBP informacje o: l) liczbie akceptantów, na rzecz których świadczą usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. l pkt 5 ustawy oraz liczbie stosowanych przez nich urządzeń akceptujących instrumenty płatnicze; 2) liczbie i wartości wykonanych transakcji płatniczych, których dotyczyła usługa płatnicza, o której mowa w art. 3 ust. l pkt 5; 1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie l ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. l 481 ). l

15 3) liczbie i wartości wykonanych transakcji płatniczych naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat agenta rozliczeniowego i akceptantów. 3. l. Wydawcy instrumentu płatniczego przekazują NBP informacje o: l) rodzaju i liczbie wydanych instrumentów płatniczych; 2) liczbie i wartości transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów płatniczych ; 3) liczbie udostępnionych bankomatów oraz liczbie i wartości transakcji płatniczych wykonanych przy ich użyciu ; 4) liczbie i wartości wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów płatniczych transakcji płatniczych naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat. 2. W informacjach przekazywanych zgodnie z ust. l odrębnie przedstawia się informacje dotyczące instrumentów płatniczych, wydany przez inny podmiot. Informacje te obejmują: l) rodzaj i liczbę wydanych instrumentów płatniczych; na których jest przechowywany pieniądz elektroniczny 2) liczbę urządzeń akceptujących wydane instrumenty płatnicze oraz liczbę urządzeń umożliwiających zasilenie takich instrumentów; 3) liczbę i wartość transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów płatniczych; 4) liczbę i wartość transakcji zasilenia wydanych instrumentów płatniczych; 5) liczbę i wartość wykonanych przy użyciu wydanych instrumentów płatniczych transakcji płatniczych naruszających przepisy prawa lub reguły uczciwego obrotu oraz wysokość spowodowanych nimi strat. 4. l. Wydawca pieniądza elektronicznego przekazuje NBP informacje o wartości wydanego pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu. 2. Jeżeli wydawca pieniądza elektronicznego wydaje równocześnie instrument płatniczy, na którym jest przechowywany wydawany przez niego pieniądz elektroniczny, informacje, o których mowa w ust. l, obejmują dodatkowo informacje o tych instrumentach w zakresie określonym w 3 ust Informacje, o których mowa w 2-4, są przekazywane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał lub za okres kwartału, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą. 2

16 6. l. Informacje określone w 2-4 sporządza się na formularzach. Wzór formularza w zakresie informacji: l) o których mowa w 2 - określa załącznik nr l do rozporządzenia; 2) o których mowa w 3- określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) o których mowa w 4 ust. l -określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, 4) w przypadku o którym mowa w 4 ust. 2 - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 7 l. Informacje, o których mowa w 2-4, są przekazywane na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Przekazywane dane powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz, jeżeli są składane na piśmie, podpisem osób je sporządzających. 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

17 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (poz... ) Załącznik nr l INFORMACJE AGENTA ROZLICZENIOWEGO O LICZBIE AKCEPTANTÓW, LICZBIE URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH INSTRUMENTY PLATNICZE, LICZBIE I W ARTOŚCI TRANSAKCJI PLATNICZYCH ORAZ LICZBIE I WARTOSCI OSZUKAŃCZYCH TRANSAKCJI PLATNICZYCH Za okres:... kwartał... roku Dane agenta rozliczeniowego: NAZW A (FIRMA): ADRES SIEDZIBY: NUMER WPISU DO ODPOWIEDNIEGO REJESTRU: TELEFON: FAKS: ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: Data przekazania informacji do NBP: 4

18 I. Informacja o akceptantach, urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze oraz liczbie i wartości transakcji płatniczych przy ich użyciu Wyszczególnienie Liczba akceptantów Liczba punktów handlowo- Liczba urząd zeń Liczba transakcji Wartość transakcji (w szt.) według stanu u s ługow ych (w szt.) według akceptując y ch instrumenty płatniczy ch płatniczych na ostatni dzień stanu na ostatni dzień płatnicze (w szt.) (w złotych) kwartału kwartału (w szt.) według stanu na ostatni dzień kwartału Akceptanci w y posażeni w terminale POS Akceptanci wyposażeni w terminale POS, umożliwiające przyj mowanie płatności zbliżeniowo Akceptanci wyposażeni w imprintery Akceptanci prowadzący sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internetu Razem 5

19 II. Informacja o liczbie i wartości oszukańczych transakcji płatniczych Wyszczególnienie Transakcje Transakcje Transakcje Transakcje Transakcje Transakcje Inne Ogółem Liczba oszukańczych transakcji płatniczych (w szt.) Wartość oszukańczych transakcji płatniczych (w złotych) płatnicze płatnicze płatnicze płatnicze płatnicze płatnicze oszukańcze zagubionymi skradzionymi instrumentami, instrumentami sfałszowanymi M OTO/Internet transakcje instrumentami instrumentami które nie doszły płatniczymi instrumentami płatnicze płatniczymi płatniczymi do adresata uzyskanymi na płatniczymi podstawie fałszywych danych Opracował: Imię i nazwisko: Stanowisko:.... Telefon:.... Data: Podpis.... Adresat: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, ul. Świętokrzy s ka 11/2 1, Warszawa, faks , 6

20 Załącznik nr 2 INFORMACJE WYDAWCÓW INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH O RODZAJU I LICZBIE WYDANYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH, LICZBIE I W ARTOŚCI TRANSAKCJI PŁATNICZYCH, LICZBIE UDOSTĘPNIONYCH BANKOMATÓW ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI TRANSAKCJI PRZY ICH UŻYCIU, LICZBIE I W ARTOSCI OSZUKAŃCZYCH TRANSAKCJI PŁATNICZYCH, W TYM INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH, NA KTÓRYCH PRZECHOWYWANY JEST PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY Za okres:... kwartał... roku Dane wydawcy instrumentu płatniczego: NAZW A (FIRMA): ADRES SIEDZIBY: NUMER WPISU DO ODPOWIEDNIEGO REJESTRU: TELEFON: FAKS: ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: Data przekazania informacji do NBP: 7

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 1-2 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Słownik pojęć i definicji agent rozliczeniowy - dostawca prowadzący działalność polegającą na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 14 września 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777)

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5 UZASADNIENIE Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855), zwanej dalej ustawą", minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.. 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r. RM-110-12-14 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

LOBBING 8c CONSULTING

LOBBING 8c CONSULTING r LOBBING 8c CONSULTING DR WOJCIECH WARDACKI Warszawa, 24.05.2011 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, iż firma Lobbing & Consulting dr Wojciech

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. Projekt z dnia 26 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2008 r. w sprawie cech transakcji długoterminowych instrumentami finansowymi nabywanymi lub zbywanymi na własny rachunek

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie do zwrotu opłaty za udzieloną licencję lub wypis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 25 września 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.................2009 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie depozytowej oraz dokumentu potwierdzającego zwrot

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. INSTRUKCJA DO FORMULARZY Z ZAŁĄCZNIKÓW 3-4 DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DN. 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Informacje ogólne pieniądz elektroniczny wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH IV KWARTAŁ 2009 r. Warszawa, marzec 2010 r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 3 Karty płatnicze w podziale na rodzaje,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. RM 110-8-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 6 czerwca 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt z dnia 19.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 26 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z dn. 09.05.2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 06.02.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Sekretarzu, zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw). Z poważaniem

Szanowny Panie Sekretarzu, zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw). Z poważaniem MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w Warszawa, dnia"' sierpnia 2012 r. DP4aw-0822-3 9(8)/20 12 Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancełaria Prezesa Rady Ministrów Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 11 maja 2011 w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów Projekt z dnia 28.05.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 22 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata INIME na żywo matematyka/ekonomia/kawa kawiarnia Cudowne lata Ewolucja wymiany walut Poznaj specyfikę polskiego rynku kantorów internetowych. Emil Policha i Marcin Mazgaj Kantory internetowe Produkt polski,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. Projekt z 31 sierpnia 2011r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH I KWARTAŁ 2013 r. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia wolnych środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie oraz zasad i warunków ich przyjmowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka moŝe zostać ulokowana w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

We wzorze sprawozdania poszczególne niezbędne informacje zostały ujęte w podziale na następujące formularze:

We wzorze sprawozdania poszczególne niezbędne informacje zostały ujęte w podziale na następujące formularze: UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). Potrzeba wydania

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia... 2011 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 17 października 2011 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia... 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA')

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') Projekt z 27 czerwca 2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') z dnia r w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Projekt z dnia 4 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

~~u?.r.: MINISTER SRODOWISKA Z O B. Warszawa, /12/14/WB/KD DP / ~~G" Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów

~~u?.r.: MINISTER SRODOWISKA Z O B. Warszawa, /12/14/WB/KD DP / ~~G Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów , MINISTER SRODOWISKA DP-0231-47/ ~~G" /12/14/WB/KD Warszawa, Z015-01- O B Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 20 stycznia 2015 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania:

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania: UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania ratunkowego wykonuje upoważnienie zawarte w art. 5 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu?

Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Jaką kartę chcesz mieć w portfelu? Anna Cichy Ewa Kęsik Departament Ochrony Klientów Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 24.09.2015 r. 1 Jak wygląda zawartość dzisiejszego portfela? źródło: http://blog.szefler.cba.pl/?attachment_id=124

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 września 2015 r. Poz. 1447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r.

Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Kwiecień 2017 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 9 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r.

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-10 Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych

- o zmianie ustawy o usługach płatniczych Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia... r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia... r. Projekt z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków przekazywania i przyjmowania wolnych środków od niektórych jednostek sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego, zwanego dalej projektem

Bardziej szczegółowo

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r.

Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Marzec 2016 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2015 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437) Warszawa, 10 września 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 437) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa dodaje do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.

Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Grudzień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r.

Czerwiec 2014 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2014 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Czerwiec 214 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 214 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 214 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych Projekt z dnia 12 stycznia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia...2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych Na podstawie art. 82 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r.

Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Wrzesień 2016 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2016 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2016 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r.

Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Październik 2014 r. Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2014 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) -51- OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) l. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw będzie oddziaływał na następujące

Bardziej szczegółowo

Giełdowa Izba Rozrachunkowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Marek Paszkowski Dział Nadzoru KDPW Jarosław Stańczak - poee

Giełdowa Izba Rozrachunkowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Marek Paszkowski Dział Nadzoru KDPW Jarosław Stańczak - poee Giełdowa Izba Rozrachunkowa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Marek Paszkowski Dział Nadzoru KDPW Jarosław Stańczak - poee Warszawa, 13 września 2010 r. Regulamin GIR 6 września 2010 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH II KWARTAŁ 21 r. Warszawa, wrzesień 21 r. SPIS TREŚCI Streszczenie strona 3 Liczba kart płatniczych strona 5 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r.

Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Lipiec 2017 r. Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2017 r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2017 r. Spis treści 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r.

Kwiecień 2014 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2013 r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Kwiecień 214 r. Informacja o kartach płatniczych IV kwartał r. Departament Systemu Płatniczego Warszawa, r. Spis treści 1. Streszczenie 1

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo