Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 23 Opracowanie: Kolegium dziekańskie WETI PG Gdańsk, lipiec 2

2 Spis treści Wprowadzenie Działalność dydaktyczna Działalność naukowa Działalność organizacyjna Sytuacja kadrowa Sytuacja finansowa Współpraca z otoczeniem Administracja wydziału oraz zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe...79 Załącznik. Udział pracowników WETI w organizacjach i komitetach naukowych...8 Załącznik 2. Funkcje pracowników WETI w komisjach senackich i rektorskich...86 Załącznik 3. Lista pracowników WETI nagrodzonych nagrodami centralnymi...88 Załącznik. Wykaz pracowników WETI zaliczonych do minimum kadrowego...9 Załącznik 5. Wykaz pracowników WETI wspierających kierunki dydaktyczne

3 Wprowadzenie Niniejsze sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej obejmuje pewien fragment tej najnowszej przeszłości lata 2923, ze szczególnym uwzględnieniem roku 23. Jest to kolejna edycja sprawozdań wydziałowych prezentowanych corocznie Radzie Wydziału ETI, zazwyczaj na ostatnim posiedzeniu przed przerwą wakacyjną. Sprawozdania te stanowią nie tylko źródło informacji dla pracowników Wydziału, ale także ważny element wdrażania na Wydziale kontroli zarządczej i źródło informacji o Wydziale dla różnego rodzaju ciał kontrolnych i oceniających. Dane do sprawozdania zostały zredagowane głównie w formie zestawień tabelarycznych i wykazów opatrzonych komentarzami słownymi i podsumowaniami. Obejmują one wszystkie najważniejsze pola działalności Wydziału, a więc działalność dydaktyczną, badawczą, organizacyjną (w tym infrastrukturalną), współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi i z otoczeniem przemysłowym, a także aktywność i dorobek naukowy, wdrożeniowy i organizacyjny pracowników Wydziału. Sprawozdanie to zawiera także istotne dane dotyczące aktualnej sytuacji finansowej i kadrowej Wydziału, z odniesieniem do lat poprzednich w celu uwypuklenia zauważalnych tendencji. Ważnym elementem oceny jakości pozycji naukowej Wydziału stała się ministerialna akcja oceny parametrycznej wszystkich jednostek naukowych w Polsce. W swojej grupie wspólnej oceny SIEA, obejmującej wydziały wyższych uczelni zajmujące się szeroko rozumianymi technologiami ICT, Wydział zajął wysoką 2. pozycję (stan na dzień 3.6.2, bez uwzględnienia odwołań) i tym samym utrzymał kategorię naukową A. Należy jednak dążyć do tego, by w następnej akcji kategoryzacyjnej uzyskać kategorię A+ i tym samym znaleźć się wśród elitarnych jednostek, na co niewątpliwie nasz Wydział zasługuje, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe osiągnięcia i potencjał. Rok 23 charakteryzował się nadal stabilną sytuacją Wydziału, zarówno pod względem poziomu rekrutacji na studia I i II stopnia, jak i pod względem sytuacji kadrowej i finansowej. Poziom rekrutacji był bardzo podobny do poziomu sprzed roku, zarówno w kwestii ilości kandydatów, jak i ich jakości mierzonej punktami z egzaminu maturalnego. Zatem wciąż nie zauważamy efektów niżu demograficznego, aczkolwiek warto pamiętać, że jego nasilenie sygnalizowane jest na rok 25 i następne. Pozytywnym objawem w działalności badawczej było powstrzymanie spadku poziomu pozyskiwania środków na granty badawcze. Jest to o tyle istotne, że w roku 23 znacznie obniżono wysokość dotacji na działalność statutową (DS) Wydziału, a już wiemy, że w roku 2 proces ten pogłębił się. Tym niemniej nadal apeluję do środowiska pracowników naukowych o aktywność w tym zakresie, w tym w programach adresowanych do młodych pracowników naukowych. Składanie aplikacji grantowych przez samodzielnych pracowników naukowych należy traktować jako ich obowiązek, którego wypełnianie będzie ważnym elementem oceny pracownika w kolejnych akcjach podwyżkowych. W roku 23 następowało dalsze ożywienie w składaniu wniosków w przewodach habilitacyjnych, czego efektem było uzyskanie przez dwóch młodych pracowników WETI samodzielności naukowej oraz złożenie kolejnych wniosków. Nastąpił również wzrost liczby profesorów tytularnych, a w roku 2 oczekujemy kolejnych nominacji. Wydziałowi wciąż niezwykle potrzebny jest dopływ nowej kadry samodzielnych pracowników naukowych i profesorów tytularnych we wszystkich dyscyplinach uprawianych na Wydziale, w szczególności w automatyce i robotyce, w której to dyscyplinie obserwowany jest pewien zastój rozwoju naukowego. Nadal należy więc zintensyfikować składanie wniosków o habilitację, według nowych zasad,, które sprzyjają przyspieszeniu uzyskiwania samodzielności naukowej przez zdolnych i pracowitych badaczy młodego pokolenia. W obszarze działań infrastrukturalnych rok 23 był kolejnym rokiem intensywnych prac budowlanych realizowanych w ramach projektu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej. Rozpoczęto budowę Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej oraz gruntowny remont Audytorium 2 EA. Pełne uruchomienie tych inwestycji nastąpi w 2 roku. W roku 23 dokonywano bieżących remontów gmachu A i gmachu B, a większe przedsięwzięcia w tym zakresie planowane są na rok 2 i lata następne. Na cele odnowieniowe Wydział posiada środki zakumulowane na tzw. funduszu rozwoju, którego stan umożliwia władzom Wydziału planowanie i bieżące prowadzenie konsekwentnej, ale i rozważnej polityki inwestycyjnej. Dziękując wszystkim pracownikom Wydziału za wysiłek włożony w działalność i rozwój Wydziału w roku 23, życzę satysfakcji z pracy i osiąganych sukcesów zawodowych, kreatywności w wytyczaniu nowych celów i wytrwałości w dążeniu do nich, a także sił koniecznych do pokonywania przeszkód na drodze do tych celów. Gdańsk, czerwiec 2 prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła dziekan WETI PG 3

4 . Działalność dydaktyczna.. Studia wyższe Ogólne dane liczbowe dotyczące studentów Liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na koniec roku 23 wynosiła (stan wg GUS z r.) 35 studentów Studenci polscy Tabela. studia stacjonarne Razem studia stacjonarne studia niestacjonarne Razem studia niestacjonarne Razem studia stacjonarne i niestacjonarne AiR I EiT IB Razem I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia Rysunek.. Rozkład procentowy liczebności kierunków na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Studia I stopnia Studia II stopnia, 8,2 5,7 AiR Is EiT,8 8,9 2, AiR Is EiT 3,6 3,6 IB Ins 25, 38,7 IB Ins Z porównania obu powyższych wykresów wynika, że udział studentów informatyki w całkowitej liczbie studentów jest znaczący i wzrasta z 2,8% (3,6%(s), 8,2%(ns)) na stopniu I do 57,6% (38,7%(s), 8,9%(ns)) na II stopniu. Studenci obcokrajowcy Tabela.2 AiR I EiT IB Razem I stopnia studia stacjonarne II stopnia Razem 6

5 Liczbę studentów w latach 2923 (stan na 3 listopada) prezentuje tabela.3 Tabela.3 KIERUNEK Rodzaj studiów Lata Automatyka i robotyka Informatyka Elektronika i telekomunikacja Inżynieria biomedyczna Automatyka i robotyka Informatyka Elektronika i telekomunikacja Inżynieria biomedyczna Informatyka Informatyka Razem stacjonarne I stopnia inż. stacjonarne I stopnia inż. stacjonarne I stopnia inż. stacjonarne I stopnia inż. stacjonarne II stopnia mgr stacjonarne II stopnia mgr stacjonarne II stopnia mgr stacjonarne II stopnia mgr niestacjonarne I stopnia inż. niestacjonarne II stopnia mgr Liczba ogółem I II III IV Ponadto należy odnotować następujące fakty odnośnie procesu kształcenia: liczba studentów zagranicznych jest nadal niewielka, choć daje się zaobserwować wyraźny wzrost do,89% w roku akad. 22/23 z,58% w roku akad. 2/2 ogółu studentów stopnia II studiów stacjonarnych Wydziału, 5

6 Wybory strumieni, profili i specjalności Studenci stopnia I studiów dwustopniowych wybierali bloki przedmiotów zwanych strumieniami, realizowane na semestrach 5 i 6 roku następnego. W tabeli. zestawiono liczby studentów w poszczególnych strumieniach wg kierunków. 6

7 Tabela.: Liczbowy podział na strumienie (semestry 5. i 6.) Kierunek strumień 29/ 2/ 2/2 22/3 23/ AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNI KACJA INFORMATYKA SYSTEMY AUTOMATYKI SYSTEMY DECYZYJNE suma ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKACJA suma APLIKACJE SYSTEMY suma ELEKTRONIKA W MEDYCYNIE INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA INFORMATYKA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE FIZYKA W MEDYCYNIE suma Rozkład podziałów na strumienie na poszczególnych kierunkach przedstawiają wykresy przedstawione na rysunku.2.

8 Rys..2: Rozkład podziałów na strumienie, wg kierunków Automatyka i robotyka Systemy automatyki Systemy decyzyjne Elektronika i telekomunikacja Elektronika Telekomunikacja / /2 2/3 3/ / /2 2/3 3/ Informatyka 3 Aplikacje Systemy Inżynieria biomedyczna Elektronika w medycynie Chemia w medycynie Informatyka w medycynie Fizyka w medycynie / /2 2/3 3/ / /2 2/3 3/ 8

9 Studenci semestru 6 dokonywali wyboru przedmiotów profilujących realizowanych na semestrze 7 następnego roku akademickiego. W tabeli.5 zestawiono liczby studentów na poszczególnych profilach w ramach kierunków. Tab..5: Liczbowy podział na profile, wg kierunków Kierunek Profil 2/ 2/2 22/3 23/ AiR EiTE EiTT INFORMATYKA ELEKTRONIKA W MEDYCYNIE INFORMATYKA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE FIZYKA W MEDYCYNIE Systemy automatyki Systemy decyzyjne suma Aparatura biomedyczna 6 Inżynieria mikrofalowa i antenowa Komputerowe systemy elektroniczne Optoelektronika Systemy elektroniczne suma Sieci teleinformacyjne Systemy elektroniki morskiej 8 Systemy multimedialne Systemy i sieci radiokomunikacyjne suma Algorytmy i modelowanie systemów Architektura systemów komputerowych Inżynieria oprogramowania Inteligentne systemy interaktywne Systemy geoinformatyczne Teleinformatyka suma Elektronika w medycynie Informatyka w medycynie 26 3 Chemia w medycynie Fizyka w medycynie 3 3 suma Rozkład podziałów na profile na poszczególnych kierunkach przedstawiają wykresy przedstawione na rysunku.3. Wybór profili dla kierunków automatyka i robotyka oraz inżynieria biomedyczna wynikał bezpośrednio z wcześniejszego podziału na strumienie.

10 Rys..3: Rozkład podziałów na profile, wg kierunków profile AiR Systemy automatyki Systemy decyzyjne / /2 2/3 3/ profile EiT Elektronika Inżynieria mikrofalowa i antenowa Optoelektronika Komputerowe systemy elektroniczne Systemy elektroniczne /2 2/3 3/ profile EiT Telekomunikacja Sieci teleinformacyjne Systemy multimedialne Systemy multimedialne Systemy i sieci radiokomunikacyjne /2 2/3 3/

11 profile Informatyki Algorytmy i modelowanie systemów Inżynieria oprogramowania Systemy geoinformatyczne Architektura systemów komputerowych Inteligentne systemy interaktywne Teleinformatyka /2 2/3 3/ profile IBm Elektronika w medycynie Chemia w medycynie Informatyka w medycynie Fizyka w medycynie /2 2/3 3/ Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne stopnia II na r. AK. 23/ przedstawia tabela.6.

12 Tab..6: Wyniki rekrutacji na stopień II studiów stacjonarnych na rok akad. 23/ Kierunek Specjalność podstawowa Specjalność uzupełniająca Grupa Suma AiR EiTE EiTT Decision Systems 7 Automatic Control Systems 8 Komputerowe systemy sterowania Komputerowe systemy elektroniczne 7 Razem: 5 Computer Electronic Systems Komputerowe systemy elektroniczne Optoelektronika 6 Inżynieria komunikacji bezprzewodowej Systemy elektroniki morskiej 3 Optoelektronika Komputerowe systemy elektroniczne 3 Systemy mikroelektroniczne Inżynieria komunikacji bezprzewodowej Radio Communication Systems & Networks Systemy i sieci radiokomunikacyjne Sieci i systemy teleinformacyjne 6 Inżynieria dźwięku i obrazu Systemy elektroniki morskiej 8 Systemy elektroniki morskiej Inżynieria dźwięku i obrazu 2 Sieci i systemy teleinformacyjne Sieci komputerowe 6 Razem: 38 Distributed Applications & Internet Services 2 Aplikacje rozproszone i systemy internetowe Technologie internetowe i algorytmy Inteligentne systemy interaktywne 8 8 Inteligentne systemy interaktywne Systemy geoinformatyczne i mobilne 8 Technologie internetowe i algorytmy Aplikacje rozproszone i systemy internetowe 2 8 Inżynieria systemów i bazy danych 8 INF Inżynieria systemów i bazy danych Aplikacje rozproszone i systemy internetowe 8 Technologie internetowe i algorytmy 8 Systemy geoinformatyczne i mobilne Technologie internetowe i algorytmy 7 Inteligentne systemy interaktywne 7 IBM Sieci komputerowe Systemy geoinformatyczne i mobilne 6 Aplikacje rozproszone i systemy internetowe Razem: 2 Chemia w medycynie Fizyka w medycynie 9 Elektronika w medycynie Informatyka w medycynie Fizyka w medycynie Chemia w medycynie Informatyka w medycynie Elektronika w medycynie Razem: 8 2

13 ISDang KSSang KSS ISD KSEang KSE IKB OPTO SMI SSRang SSR IDiO SEM SST ARSIang ARSI+ISI ARSI+TIiA ISI TIiA+ARSI TIiA+ISBD ISBD+ARSI ISBD+TIiA SGiM+TIiA SGiM+ISI SK+SGiM SK+ARSI ChM+FiM ElM+InM FiM+ChM InM+ElM Podczas ostatniej rekrutacji na stopień II można było zauważyć dalszy wzrost zainteresowania kierunkami prowadzonymi na wydziale ze strony absolwentów innych uczelni. Szczegóły przedstawia tabela.7. Tab..7: Kandydaci spoza PG przyjęci na studia stacjonarne II stopnia w wyniku rekrutacji na rok ak. 23/2. Kierunek: AiR EiTT Inf IBm Łącznie Specjalność podstawowa: ISDang KSSang SiSRang ARSIang Uczelnia/kraj Politechnika Warszawska Politechnika Poznańska Politechnika Białostocka AGH PJWSTK Gdańsk 5 5 PWSZElbląg 3 3 Akademia Morska Akademia Mar. Woj. PWSIP w Łomży WSI w Warszawie Wyższa Szkoła Bankowa Indie Turcja 2 Razem: Rys..5: Stopień wypełnienia grup specjalności magisterskich w wyniku rekrutacji na rok akad. 23/2 2% % 8% 6% % 2% % AiR EiTE EiTT INF IBM Wnioski: Odpływ absolwentów stopnia I kierunków automatyka i robotyka oraz elektronika i telekomunikacja na inne kierunki (w pewnym stopniu także niedopuszczenie do semestru 7. stopnia I studentów z brakami z semestrów poprzedzających) spowodował, że dwie grupy specjalności: Inteligentne 3

14 systemy decyzyjne (ISD) w języku polskim na kierunku AiR oraz Computer electronic systems (KSEang) w języku angielskim na kierunku EiT nie zostały uruchomione. Szczegónie w przypadku grupy angielskiej było to niekorzystne dla wizerunku wydziału, bowiem tę specjalność podczas rekrutacji zadeklarowało czterech studentów zagranicznych (2 z Turcji i 2 z Indii). Należy zastanowić się nad rozwiązaniami organizacyjnymi i modyfikacjami oferty programowej, pozwalającymi zwiększyć liczbę studentów wybierających studiowanie na strumieniu elektronika na stopniu I i później na specjalnościach elektronicznych stopnia II. Z wykresu na Rysunku.5 wynika, że żadna grupa specjalności elektronicznych nie została wypełniona do stanu maksymalnego. Drugi rok z rzędu obserwujemy wzrost liczby kandydatów na studia stacjonarne II stopnia z uczelni krajowych spoza Trójmiasta, co świadczy o tym, że oferta dydaktyczna wydziału jest atrakcyjna i dostrzegalna w kraju. Wzrost liczby studentów zagranicznych (spoza UE Indie, Turcja, a w poprzednim roku akademickim także z Nigerii) przyjętych na studia II stopnia wskazuje, że działania w zakresie popularyzowania oferty dydaktycznej wydziału prowadzone przez Dział Współpracy Międzynarodowej PG są skuteczne. Absolwenci W roku akademickim 22/3 wśród absolwentów znalazły się zarówno osoby, które uzyskały tytuł zawodowy inżyniera, kończąc stopień I, lub magistra, kończąc stopień II studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Łączna liczba absolwentów WETI w 23 roku wyniosła 826 osób. Sumaryczny wykaz absolwentów w latach 223 z rozbiciem na oceny wpisane do dyplomów przedstawiają tabele.9.2. Tab..9: Absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia lat 2, 22, 23 z podziałem na kierunki studiów i uzyskane oceny końcowe Lata Kierunki łącznie 369 Oceny Ocena Ocena 5. Ocena.5 Ocena. Ocena 3.5 Ocena % 8, 8,2 5,9 5,7 9, ,9 33, 38,7,2 6,2 8,5,2 Automatyka i robotyka % , ,8 23,9 8, 3 28, 27,7 28, 25, 5,8 2,3 3,,5 Informatyka % 2 2, 8, 9,,3 2,2 3, 3, 36,5 32, 35,7 36,9 3,2 3,9 6,3 Elektronika i telekomunikacja % 83 7,6 6 3,8 8, ,9, 6,6 3,7 2, 29 5,6 9, 7,5 7,2 2,7 2,5 Inżynieria biomedyczna 9 % 5,3 2, , 2,2 2, 3,9 26,3 26,8 2,2

15 Tab..: Absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia z lat 22, 23 r. z podziałem na kierunki studiów i uzyskane oceny końcowe Lata Kierunki łącznie Oceny Ocena 5.5 Ocena 5. Ocena.5 Ocena. Ocena 3.5 Ocena % 9, ,8 39,2 3, 9,6 2,8 2,9 Automatyka i robotyka 9 % 2, 6,7, 8 33,3 3 33,3 9 37,5, 2 8,3,2 Informatyka % 2,7,6 2,6 27,5,5,2 2,9 Elektronika i telekomunikacja 2 % , 6,3 5 35,7 9 3,2 8 9, 2 3,8 7 6,7 6 25, 3 7, 6,3 Inżynieria biomedyczna % 7 57,,3 2 28,6 Tab..: Absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia z lat 22, 23 r. realizowanych w języku angielskim, z podziałem na kierunki studiów i uzyskane oceny końcowe Lata Kierunki łącznie Oceny % Automatyka i robotyka w języku angielskim 2 % 8 Informatyka w języku angielskim % Elektronika i telekomunikacja w języku angielskim 6 % Ocena ,3 2, ,6 6, Ocena 5. Ocena.5 Ocena. Ocena 3.5 Ocena ,8 3, 36,5 22,9 8,2,, , ,3 25 9, , ,25 5

16 Tab..2: Absolwenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia, kierunek informatyka, lata 22 i 23 Lata Kierunki łącznie Oceny % Automatyka i robotyka w języku angielskim 2 % 8 Informatyka w języku angielskim % Elektronika i telekomunikacja w języku angielskim 6 % Ocena ,3 2, ,6 6, Ocena 5. Ocena.5 Ocena. Ocena 3.5 Ocena ,8 3, 36,5 22,9 8,2,, , ,3 25 9, , ,25 Wniosek: Poziom absolwentów na wszystkich kierunkach prowadzanych na Wydziale należy uznać za wysoki, bowiem co najmniej 9% z nich kończy studia z oceną co najmniej dobry (.). Rekrutacja Tabela.3 przedstawia liczby studentów przyjętych na stacjonarne studia II stopnia z dwóch naborów na semestr. w latach akademickich 2/22 i 22/23. Tab..3: Liczby przyjętych na studia II stopnia stacjonarne Kierunek lata akademickie 2/22 22/23 AiR EiT 5 56 Inf IBm 57 Razem Z porównania liczb przyjętych na studia II stopnia z liczbą absolwentów studiów I stopnia, widać, że liczby absolwentów kierunku AiR i EiT są większe od liczb osób przyjętych na te kierunki na semestr. stopnia II, co oznacza, że nie wszyscy absolwenci zdecydowali się na kontynuację studiów na kierunkach na których rozpoczynali studia na wydziale lub nawet podjęli studia na innych wydziałach lub uczelniach. Natomiast dla kierunków informatyka i inżynieria biomedyczna liczba przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia jest większa od liczby absolwentów tych kierunków stopnia I, co wskazuje, że na studia II stopnia zgłosili się absolwenci innych kierunków i/lub uczelni. W tabeli. zestawiono dane dotyczące rekrutacji na studia niestacjonarne I i II stopnia dla kierunku informatyka. 6

17 Tab..: Liczby przyjętych na studia niestacjonarne I i II stopnia, kierunek informatyka Poziom studiów rok akademicki 29/2 2/2 2/22 22/3 23/2 I stopnia II stopnia Razem Rys..6: Trendy liczby przyjętych (L) i progów (P) AiR EiT Inf IBm L P L P L P L P L P 9/ / /2 2/3 3/ Z tych danych wynika, że liczba studentów niestacjonarnych kierunku informatyka utrzymuje się na od kilku lat na stałym poziomie, co potwierdza, że ta forma studiów cieszy się zainteresowaniem osób pracujących nie tylko z terenu województwa pomorskiego, ale także warmińskomazurskiego i kujawskopomorskiego. Wyniki rekrutacji w kolejnych latach dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów stacjonarnych w latach 2923 prezentuje tabela.5, a tabela.6 zestawia liczby skreślonych studentów po semestrze. Tab..5: Rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia Kierunek lata akademickie 29/2 2/2 2/22 22/23 23/2 L P L P L P L P L P AiR 56 35, , 23 5,55 2 5,5 2 63,52 EiT , 26 3,6 25 3, , ,92 I 337 6, , 25 55, , ,67 IBm 8 56,7 59,2 2 7, , ,8 Razem: L liczba przyjętych na studia, P liczba punktów ujednoliconych osoby przyjętej na ostatnim miejscu Limity przyjęć na cztery ostatnie lata akademickie dla kierunków elektronika i telekomunikacja oraz informatyka były w porównaniu do roku 29/2 mniejsze, co (jak wynika z tabeli.5) skutkowało systematycznie zwiększającym się progiem punktowym. Zjawisko to należy uznać za korzystne, bowiem oznacza ono wzrost poziomu kandydatów rekrutowanych na studia stopnia. Wzrost ten świadczy także o rosnącej popularności kierunków prowadzonych na wydziale wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Przez ostatnie dwa lata akademickie progi punktowe wzrastały na wszystkich kierunkach prowadzonych na wydziale. 7

18 Liczby studentów skreślonych po. semestrze w poszczególnych latach przedstawia tabela.6. Tab..6: Liczba skreślonych po semestrze studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek lata akademickie 29/2 2/2 2/22 23/2 AiR 2 2 EiT I IB Razem: Wykresy wartości z tabeli.6 przedstawione na rysunku.6 potwierdzają, że obniżenie limitów rekrutacyjnych do obecnie obowiązujących miało korzystny wpływ na poziom kandydatów przyjmowanych na semestr. Rys..6: Skala odsiewu po. semestrze studiów stacjonarnych I stopnia Skreślenie po. semestrze I stopnia 5 5 AiR EiT Inf IBm /2 2/2 2/22 23/2 Wniosek: Należy przyjmować na pierwszy rok tylko tych kandydatów, którzy mają w procedurze rekrutacyjnej punktację na poziomie wyższym od 5 punktów. Istotne procedury wpływające na podniesienie jakości kształcenia Fundusz dydaktyczny. W czasie 3 ostatnich lat dziekan wyraził zgodę na utworzenie funduszu dydaktycznego przeznaczonego na finansowanie prac dyplomowych i prowadzonych w ramach przedmiotu projekt grupowy. Po zakończeniu semestru fundusze wydane przez katedry na ww. prace są refundowane w wysokości 2 zł/pracę dyplomową i 2 zł/projekt grupowy. Dodatkowe zajęcia, zmiana w przedmiocie z zakresu matematyki. Od roku 28 dla studentów semestru pierwszego, którzy nie zaliczyli fizyki i przedmiotów z zakresu matematyki, organizowano dodatkowe zajęcia, repetytoria, na których studenci mogli powtórzyć materiał z zakresu ww. przedmiotów i następnie przed rejestracją na semestr 3. (sesja semestru drugiego) zdać egzaminy z tych przedmiotów. 8

19 W roku 2 wprowadzono podział przedmiotu z zakresu matematyki, który miał przyporządkowane punktów ECTS, na dwa przedmioty, a mianowicie na analizę matematyczną i na algebrę liniową. Podzielono również punkty ECTS. W efekcie, przy dopuszczalnym długu 2 punktów ECTS, studenci pierwszego semestru mogli łatwiej zaliczyć te dwa przedmioty, a niezaliczenie jednego z nich dawało w efekcie mniejszy dług punktów ECTS. Od roku 2 wprowadzono również zajęcia dodatkowe, repetytoria, z przedmiotów, które charakteryzowały się dużą liczbą niezaliczeń, zakończone egzaminami lub zaliczeniami, co wyraźnie podniosło sprawność kształcenia. W roku 22 na wszystkich kierunkach stopnia I poza inżynierią biomedyczną dokonano przesunięcia przedmiotów z zakresu fizyki o jeden semestr wyżej, na odpowiednio semestr 2. i 3. Zmiana ta wynikała z analizy przyczyn trudności, jakie podczas realizacji przedmiotu fizyka napotykali studenci semestru., mający poważne braki z zakresu podstaw rachunku różniczkowego i całkowego. Po konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi przedmioty z zakresu matematyki (doc. dr Barbara Wikieł) i fizyki (prof. dr Radosław Szmytkowski) komisje programowe zarekomendowały Radzie Wydziału przesunięcie przedmiotu fizyka na semestr 2. Dzięki tej modyfikacji po zaliczeniu sem. studenci są znacznie lepiej przygotowani matematycznie (głównie w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego) do opanowywania treści z zakresu fizyki. Potwierdza to analiza danych prowadzona dla poszczególnych kierunków WETI przez prodziekana ds. kształcenia w ramach zbiorczej weryfikacji osiągania efektów kształcenia (por. p.): w r.ak. 2/2 odsetek studentów, którzy nie zaliczyli fizyki wynosił % dla AiR, 53% dla EiT i 3% dla Informatyki, natomiast po wprowadzeniu wspomnianej zmiany spadł w r.ak. 22/3 do odpowiednio %, 6% i 28%. W najbliższym okresie efekty tej zmiany będą dalej monitorowane. Indywidualna organizacja studiów. Od roku 29 prowadzona jest indywidualna organizacja studiów (IOS) umożliwiająca studentom, którzy zostali skierowani na powtarzanie semestru i formalnie mieli semestr przerwy przed powtarzaniem, kontynuację kształcenia. Początkowo wszyscy studenci w takiej sytuacji mogli wybrać 6 przedmiotów prowadzonych w semestrze, w którym mieli przerwę przed powtarzaniem. Po doświadczeniach wynikających ze sprawności zaliczeń oraz konfliktów z podziałem na strumienie ustalono, że zgodę na IOS mogą otrzymać tylko studenci studiów I stopnia po semestrach., 2., 3., i., a łączną liczbę przedmiotów realizowanych podczas przerwy przed powtarzaniem semestru ograniczono do równowartości 2 punktów ECTS. Wniosek: Wymienione procedury wpływające na jakość kształcenia będą kontynuowane w latach następnych. Godziny dydaktyczne Tabela.7 przedstawia bilans wykonanych w latach ak. 29/22/3 godzin dydaktycznych z podziałem na rodzaje zajęć. Przez te wszystkie lata odsetek zajęć praktycznych (szczególnie laboratoriów i projektów) przekracza 6%, co potwierdza spełnienie przez programy studiów realizowane na wydziale standardów FEANI kształcenia inżynierów. Tab..7: Bilans wykonanych zajęć dydaktycznych Rok akademicki (bez mnożników) Liczba godzin (bez mnożników) wykłady ćwiczenia laboratoria projekty inne Ogółem (bez mnożników) 29/ , % 8% % 22% % 2/ 82, , , , 5% 5% 3% 22% 5% 2/2 2,5 378,5 27,5 299, % 5% 3% 9% 6% 22/3* , ,5 6 * bez źródeł zewnętrznych 9% 5% 2% 8% 6% Tabela.8 i wykres przedstawiony na rysunku.7 ukazują procentowy udział nadgodzin w dydaktyce poszczególnych katedr (oraz udziału nadgodzin uśrednionego dla całego wydziału) w czterech ostatnich latach akademickich. W roku akademickim 22/3 nastąpił widoczny spadek średniej liczby nadgodzin, względem 2/2 co należy odnotować jako zjawisko pozytywne. Z przedstawionych danych wyni 9

20 ka, że liczby nadgodzin w przypadku większości katedr rozkładają się równomiernie względem linii średniej wydziałowej. Dwa niepokojące wyjątki to zauważalna tendencja wzrostu obciążenia godzinami obu katedr kierunku AiR (KSD i KSA) oraz znacznego spadku obciążenia nadgodzinami dwóch katedr EiT (KIMA i KSMI). W przypadku KSA udział nadgodzin w r.ak. 22/3 sięga blisko % i drugi rok z rzędu jest najwyższy na wydziale, a KIMA odnotowała blisko trzykrotny spadek odsetka nadgodzin do poziomu porównywalnego z KSEM, katedrą o notorycznie najmniejszej liczbie nadgodzin w skali całego wydziału. Tab..8: Godziny dydaktyczne wykonane przez katedry Lp. Katedra r. ak. 29/ r.ak. 2/ r.ak. 2/2 22/23 godz. nadgodz. godz. nadgodz. godz. nadgodz. godz. nadgodz. KAMS 7 95,5 22,89% 3972,8 89,5 37,9% ,6% 273,5 63,5 2,89 2 KASK ,8% 327,5 525,5 35,25% ,39% 5 729, 99, 26,7 3 KIB ,29% 5556,88 893,5 3,7% ,59% 5, 55,5 28, KIMA ,% 296,5 962,5 32,5% ,95% 2 97, 293, 9,87 5 KIO ,55% 3535,5,5 3,6% 67 6,8%,5 765, 8,6 6 KIW ,5% ,2% ,22% 3 7,5 866, 27,87 7 KSD ,88% ,2% 37,5 555,5 35,5% 59,5 7,5 37, 8 KMOE ,66% 2662,5 577,5 2,69% 736, ,8% 6 99, 959,5 28,3 9 KSA ,38% 5, ,23% ,5 37,28% 3, 59, 39,72 KSEM ,8% 677, ,7% ,63% 2 78,5 9,5 7, KSG ,3% 378, ,33% 399,5 6 26,56% 2, 96,5 23,29 2 KTI ,7% 398,75 77,5 8,76% ,9% 3 22,5 22,5 29,88 3 KSMI ,7% ,2% 3976,5 2,5 25,6% 3 78,5 523,5 3,97 KSMU ,8% ,28% 33,5 6,5 3,76% 3 33,5 78,5 22,7 5 KSSR ,66% 3563, ,96% 383,5 3,5 37,8% 2 986, 87, 29,7 6 KSTE ,52% 268,5 35,5 5,9% 376,5 963,5 3,33% 3 76,5 963,5 3,33 Razem ,5 2,% 66, ,98% 6636, ,3% 6 75, ,56 Rys..7: Rozkład udziału nadgodzin w dydaktyce poszczególnych katedr W sprawozdawanym okresie odbyły się dwie wizytacje Zespołów Oceniających Państwowej (Polskiej) Komisji Akredytacyjnej: w roku 29 w celu akredytacji kierunku studiów informatyka oraz w roku 22 w celu oceny instytucjonalnej Wydziału. Na podstawie sprawozdań tych zespołów prezydium PKA na posiedzeniu w dniu podjęło uchwałę o przyznaniu akredytacji dla studiów dwustopniowych na kierunku informatyka, zaś w dniu..22 uchwałę o wydaniu oceny pozytywnej stwierdzającej, że Wydział spełnia przyjęte kryteria jakościowe. 2

21 Aktywność studentów Aktywność studentów Wydziału charakteryzują poniższe zestawienia tabelaryczne. Tab..9: Studenckie koła naukowe działające w 23r. Koło Naukowe opiekun data zarejestrowania BioPhoton dr inż. Małgorzata Jędrzejewska Szczerska KARD dr inż. Bartosz Kunka Koło Inżynierii Biomedycznej dr inż. Andrzej Poliński PACT dr inż. Barbara Stawarz Graczyk Zarządzanie IT dr inż. Jakub Miler GRID dr inż. Arkadiusz Szewczyk 2.. CELL dr inż. Sławomir Ambroziak Talk Bots Club dr inż. Agnieszka Landowska CHIP dr inż. Bogdan Pankiewicz 2.. VERTEX dr inż. Jacek Lebiedź Soliton dr inż. Adam Mazikowski PING mgr inż. Tomasz Gierszewski Soliton, SPIE Got Chapter prof. Bogdan Kosmowski prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk; SafeIDEA mgr inż. Tomasz Merta JUGGUT mgr inż. Michał Wójcik Inżynieria Dźwięku i Obrazu mgr inż. Kuba Łopatka 26.. Grupa.NET prof. dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski, prof. nadzw. PG SFERA mgr inż. Andrzej Jastrzębski SKALP dr inż. Stanisław Raczyński 2..2 Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej "WiComm Yuniors" dr inż. Łukasz Kulas SP2PZH Koło Krótkofalowców PG dr inż. Jarosław Sadowski Międzywydziałowe koło Eco CarPG prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński "MKM" Międzywydziałowe Koło Mechatroników dr inż. Krzysztof Nyka Lista nagrodzonych studentów Rok 22/23. Stypendium MNiSW za wyniki w nauce Katarzyna Dunst inżynieria biomedyczna II rok studia II stopnia stacjonarne Karol Stosik informatyka II rok studia II stopnia stacjonarne 2. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego Izabella Raulin inżynieria biomedyczna II rok studia II stopnia stacjonarne Filip Żywicki automatyka i robotyka IV rok studia I stopnia stacjonarne 3. Stypendium LOTOS Tomasz Janeczko elektronika i telekomunikacja II rok studia II stopnia stacjonnarne Mikołaj Broniszewski informatyka II rok studia II stopnia stacjonarne Paweł Liszewski informatyka IV rok studia I stopnia stacjonarne. Stypendium TeleMobile 2

22 Karol Dobrzyniewicz elektronika i telekomunikacja II rok studia II stopnia stacjonarne Tomasz Chełstowski elektronika i telekomunikacja II rok studia II stopnia stacjonarne 5. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Izabella Raulin inżynieria biomedyczna II rok studia II stopnia stacjonarne Oskar Matulewicz informatyka w języku angielskim II rok studia II stopnia stacjonarne Mateusz Prager informatyka w języku angielskim II rok studia II stopnia stacjonarne Karol Grodzicki informatyka III rok studia I stopnia stacjonarne Rok 23/2. Stypendium MNiSW za wyniki w nauce Mateusz Piotrzkowski automatyka i robotyka absolwent studiów stacjonarnych I stopnia Szymona Zagórnik automatyka i robotyka w jęz. angielskim I rok studiów II stopień stacjonarne Piotr Krzemiński informatyka I rok studiów II stopień stacjonarne 2. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego Bartosz Różański automatyka i robotyka II rok studiów II stopnia Filip Żywicki automatyka i robotyka II rok studiów II stopnia Maksymilian Kunt automatyka i robotyka I rok studiów II stopnia Mateusz Piotrzkowski automatyka i robotyka absolwent studiów stacjonarnych I stopnia Szymon Zagórnik automatyka i robotyka I rok studiów II stopnia Piotr Krzemiński informatyka I rok studiów II stopnia Michał Szutenberg elektronika i telekomunikacja II rok studiów I stopnia 3. Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska Krzysztof Wierzbicki informatyka I rok studiów II stopnia Alicja Kwaśniewska inżynieria biomedyczna I rok studiów II stopnia Stypendia Prezydenta Gdańska (dane do weryfikacji, czy dodać z tego co poniżej) Krzysztof Wierzbicki (informatyka)stypendium miesięczne (6 zł) Alicja Kwaśniewska stypendium miesięczne (6 zł) Piotr Krzemiński (informatyka) stypendium jednorazowe (po zł) Marcin Pilecki (informatyka) stypendium jednorazowe (po zł) Young Project Management Program 2 Ewelina Pawlak laureatka konkursu, a także wygrała konkurs na stanowisko analityka w Rocket Studio Marcin Dargacz (informatyka) udział w finale konkursu, awans na Team Leadera i objęcie funkcji Scrum Mastera w nowych projektach Olga Kurszerwska (informatyka) Scrum Master, AirHelp, Partner Asseco3P, z grupy partnerów z całej Polski wygrała nagrodę główną programu Asseco3P staż w firmie Assecco NetVision Magdalena Kowalczyk (informatyka) wygrała podczas konferencji szkolenie z Prince Kamil Gersten (informatyka członek koła Vertex) został w 2 mistrzem Europy w drużynowym strzelectwie sportowym. Młodzi innowacyjni Bartosz Król, Bartosz Różański laureaci konkursu MNiSW Diamentowy grant Katarzyna KobierowskaDunst 22

23 .2 Studia Doktoranckie Poniższe zestawienia ilustrują stan studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale. Tab..9: Studia doktoranckie stan liczebny doktorantów Nabór rok akademicki: 23/ 22/3 2/2 2/ 29/ Przyjęci na studia: stacjonarne niestacjonarne Ogółem: obcokrajowcy Rezygnacja ze studiów: w czasie. roku studiów na wyższych latach studiów Przeniesienie po. roku: na inną uczelnię na studia niestacjonarne na studia niestacjonarne na studia stacjonarne Liczba uczestników na dzień studia stacjonarne studia niestacjonarne Ogółem: w tym obcokrajowcy Otwarte przewody: Obronione doktoraty: 2 Wysokość stypendium Liczba osób, którym przysługuje stypendium * uczestnicy studiów doktoranckich plus asystencidoktoranci Tab..2: Studia doktoranckie rozprawy doktorskie sfinalizowane w latach 2923 (w nawiasie studia niestacjonarne) Wydział ETI Liczba osób Liczba osób Uzyskane Rok ukończenia przyjętych na kończących stopnie dr studiów doktoranckich studia studia (3) 7 () (3) 6 () 2 3() 2() () 3(2) 23 2 () 8() Ogółem (7) 55() 9(3) 23

24 Tab..2: Dyscypliny w ramach studiów doktoranckich (rok akademicki 23/2, stan na dzień r.) Rok studiów Ogółem: 5. * rodzaj studiów: s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. s. n. Elektronika Telekomunikacja Informatyka 6 35 Aut. i robotyka 2 2 Biocybernetyka Inżynieria Biomedyczna Ogółem: Pobiera stypendium doktoranckie i * po ostatnim roku, nieobronione doktoraty Widoczna tendencja spadkowa w liczbie osób przyjmowanych na studia doktoranckie. Dzieje się tak mimo atrakcyjnej oferty stypendialnej. Jakkolwiek liczba osób pobierających stypendia podanych w tabeli wydaje się niewielka, to należy podkreślić, że tabela obejmuje jedynie stypendia doktoranckie wypłacane z dotacji dydaktycznej. Wydział, oprócz stypendiów doktoranckich tego typu, oferuje inne rodzaje wsparcia finansowego doktorantów. W ramach projektu InterPhD doktoranci mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 5 zł rocznie, mają też możliwość wyjazdu na staże zagraniczne. Należy jednak stwierdzić, że nie ma dużo chętnych do korzystania z tej możliwości. Jednakże należy podkreślić, że w 23 roku z tej formy pomocy skorzystało dwóch doktorantów. Wielu doktorantów uczestniczy w realizacji projektów badawczych. Ponadto, od jesieni 2 wprowadzone obowiązuje mechanizm wsparcia doktorantów poprzez stypendia finansowane z dotacji DS na rozwój młodej kadry naukowej. Przydzielane są one w trybie konkursowym na podstawie regulaminu uchwalonego przez RW. Regulamin ten zmodyfikowano w 22, dostosowując punktację za osiągnięcia do punktacji stosowanej w ramach oceny parametrycznej jednostek. Dzięki temu nowemu mechanizmowi finansowania w roku 2 po raz pierwszy od wielu lat wsparcie ze środków wydziałowych uzyskali słuchacze. roku. Od 22 roku wypłacane są także stypendia z dotacji projakościowej. We wrześniu 23 roku zarządzeniem rektora wprowadzono uczelniany regulamin. Podania o stypendia opiniowane są przez Wydziałową Komisję Stypendialną, która układa listy rankingowe. W roku 22 przystąpiono do przebudowy programu studiów w kierunku większej elastyczności, możliwości wprowadzenia punktów ECTS oraz zgodności z wytycznymi Senatu PG (które ostatecznie uchwalono dopiero w kwietniu 23). Niewielkim zainteresowaniem cieszą się studia niestacjonarne, w konsekwencji od roku 22 nabór na te studia został zawieszony.3 Współpraca ze szkołami średnimi regionu Od dnia 6 listopada 28 Wydział ETI realizuje współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi regionu w formule określanej mianem Akademii ETI. Polega ona na prowadzeniu przez nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów Wydziału zajęć adresowanych do uczniów tych szkół. Tematyka zajęć dotyczy informatyki, a także technologii pozostających w naukowodydaktycznym zainteresowaniu Wydziału. Celem tych zajęć jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów oraz umożliwienie rozwoju ich kompetencji w zakresie ICT. Dodatkowym celem jest zachęcenie uczęszczających uczniów do wyboru studiów technicznych (zwłaszcza na WETI) jako przyszłej drogi ich edukacji. Do tej pory do Akademii ETI przystąpiło 5 szkół ponadgimnazjalnych z Trójmiasta i okolic:. IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od XI 28), 2. I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od XI 28), 3. V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od X 29), 2

25 . III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie (od IX 2), 5. II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od XI 2), 6. I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni (od I 2), 7. I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie (od II 2), 8. III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Katolickich w Tczewie (od III 2), 9. Technikum nr przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku (od IV 2),. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Katolickich w Malborku (od II 22),. XX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od XI 22), 2. VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku (od III 23), 3. III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni (od IX 23),. I Liceum Ogólnokształcące w Malborku (od XII 23), 5. Technikum Informatyczne Pozytywnych Inicjatyw w Pucku (od III 2). W ramach Akademii ETI prowadzone są zarówno zajęcia obowiązkowe przewidziane dla szkoły ponadgimnazjalnej, jak i zajęcia nadobowiązkowe. Zajęcia obowiązkowe realizowane są dla jednej z klas IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku i dotyczą głównie nauki programowania (np. w roku akademickim 23/2 była to nauka programowania w językach C++ i C#). Nauka ta urozmaicana jest pokazami technologii pozostających w naukowodydaktycznym zainteresowaniu Wydziału. Nauka programowania jest również tematem zajęć nadobowiązkowych (np. w roku szkolnym 23/2 dla I ALO w Gdyni, I LO w Malborku i Technikum przy ZSŁ w Gdańsku). Zajęcia nadobowiązkowe realizowane są jednak przede wszystkim w formie przeplatających się wykładów z podstaw algorytmiki i ćwiczeń komputerowych treningu olimpijskiego (przygotowanie do olimpiady informatycznej). W zajęciach tych w ostatnim roku uczestniczyli uczniowie dwóch gdańskich liceów I LO i V LO. Ponadto jako zajęcia nadobowiązkowe dla obu wymienionych szkół oraz dla Technikum nr przy ZSŁ w Gdańsku i Liceum Ogólnokształcącego przy ZSK w Malborku zrealizowano spotkania z elektroniką, telekomunikacją i automatyką (np. w roku akademickim 23/2 spotkania te podejmowały taką tematykę, jak bezpieczeństwo w sieci, OpenGL dla początkujących, roboty mobilne, warsztaty optoelektroniczne, ABC mikrokontrolerów, radio programowalne i radiokomunikacja w sieciach sensorycznych oraz zdalna detekcja pulsu), których większość przygotowali i poprowadzili studenci reprezentujący różne koła naukowe Wydziału ETI. W ramach zajęć nadobowiązkowych przeprowadzono również zakończony egzaminem kurs Podstaw programowania obiektowego dla uczniów II LO w Gdańsku. Zdany egzamin uhonorowany został odpowiednimi certyfikatami Akademii ETI (w roku akademickim 2/22 wręczono 5 takich certyfikatów, w roku akademickim 22/23 takie certyfikaty). W roku akademickim 2/22 dodano do oferty Akademii ETI cykl wykładów omawiających wybrane problemy naukowe, takie jak: automaty i roboty we współczesnym świecie, liczby zmiennoprzecinkowe i całkowite w komputerach, operacje logiczne, język naturalny a język komputerów, grafy i ich praktyczne zastosowanie, optyka według fizyki kwantowej, historia liczb i matematyki, naukowych błędów w filmach SF, złożoność obliczeniowa, bioinformatyka, labirynty, kryptografia i kryptoanaliza, bezpieczeństwo, historia komunikacji na odległość, analogowość i cyfrowość oraz rozwój zawodowy i poszukiwanie pracy. Wykłady te w roku akademickim 2/22 przeprowadzono głównie na terenie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni dla uczniów tej szkoły, dla których były zajęciami nadobowiązkowymi. W roku akademickim 22/23 wykłady te wygłoszone zostały natomiast dla uczniów XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, również jako zajęcia nadobowiązkowe. W latach akademickich 22/23 i 23/2 poprowadzono w ramach Akademii ETI kurs tworzenia gier wideo z wykorzystaniem Unreal Development Kit (UDK). Został on zrealizowany dla uczniów Technikum nr przy ZSŁ w Gdańsku i obejmował przygotowanie środowiska pracy, prototypowanie poziomu, modelowanie oświetlenia statycznego i dynamicznego, animację położenia i orientacji obiektów, obsługę zdarzeń i definiowanie elementów gry FPS (ang. first person shooter), takich jak punkt startowy, przeciwnik, broń i pojazdy. W roku akademickim 23/2 Akademia ETI wzbogaciła się o dwa nowe kursy zorganizowane w całości przez studentów z kół naukowych. Pierwszym z nich jest praktyczny kurs robotyki na bazie specjalnie zakupionych przez Wydział ETI do tych zajęć zestawów Lego Mindstorms EV3, poprowadzony przez koło naukowe SKALP dla dwóch gdyńskich liceów: I ALO i III LO. Kurs ten dotyczy projektowania i wykonania robota sprzątającego, tj. zgarniającego leżące obiekty poza wyznaczony obszar, projektowania i wykonania robota podążającego wzdłuż linii, projektowania i wykonania robota zbierającego przedmioty. Drugim z kursów jest przeprowadzony przez koło naukowe VERTEX dla XX LO w Gdańsku praktyczny kurs grafiki komputerowej. Obejmuje on zarówno zapoznanie się z podstawowymi narzędziami graficznymi (np. Blender, GIMP, SketchUp), jak i naukę programowania grafiki dwu i trójwymiarowej (np. SDL, OpenGL, operacje graficzne w C#). 25

26 W styczniu 22 r. zorganizowano i przeprowadzono po raz pierwszy Igrzyska Akademii ETI. Kolejne dwie edycje Igrzysk odbyły się na początku lutego lat 23 i 2. Jest to cykliczny, otwarty konkurs informatyczny organizowany przez Wydział ETI dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. W pierwszej edycji Igrzysk Akademii ETI uczestniczyło 33 uczniów z 2 szkół ponadgimnazjalnych regionu. Laureatami zostali uczniowie I LO w Gdańsku (. miejsce), I LO w Kartuzach (2. miejsce) i V LO w Gdańsku (dwa 3. miejsca ex aequo). Do drugich Igrzysk zarejestrowało się 5 uczestników z 7 szkół. Zwyciężyli uczniowie V LO w Gdańsku (. i 2. miejsce) przed uczniami I LO w Gdańsku (dwa 3. miejsca ex aequo). W trzeciej edycji udział wzięło uczniów z 8 szkół. Zwycięzcami zostali uczniowie III LO w Gdyni (. miejsce), III UKLO w Tczewie (2. miejsce) i V LO w Gdańsku (3. miejsce). Nagrodą są stypendia Dziekana Wydziału ETI do wykorzystania przez pierwsze dwa semestry ( miesięcy) studiów na Wydziale ETI (tylko w przypadku ich wyboru przez laureatów bezpośrednio po zdaniu matury jako pierwszego kierunku studiów). W ostatnich latach szkolnych w zajęciach Akademii ETI (wliczając Igrzyska Akademii ETI) udział bierze w sumie ponad 5 uczniów rocznie, przy czym największą frekwencją wykazują się trójmiejskie licea: I ALO i III LO w Gdyni oraz I LO, II LO, V LO, IX LO i XX LO w Gdańsku (po około 2 uczniów). W zajęciach uczestniczyli również nauczyciele informatyki, zwłaszcza z najdłużej współpracujących liceów Gdańska: I LO, V LO i IX LO. 26

27 2. Działalność naukowa W wyniku oceny parametrycznej jednostek przeprowadzonej w roku 23 WETI utrzymał kategorię A. W swojej grupie WETI zajął drugą pozycję. Niestety nasze odwołanie nie zostało uznane. Należy jednak podkreślić, że od pierwszej pozycji dzieliła nas relatywnie duża liczba punktów, podczas gdy nad jednostkami znajdującymi się na trzeciej i czwartej pozycji nasza przewaga nie była znaczna. Działalność naukową Wydziału określa liczba uzyskanych stopni i tytułów naukowych (tabela 2.), liczba publikacji (tabela 2.2), a także inne osiągnięcia badawcze, granty, członkostwa z wyboru i nagrody. Należy podkreślić, że jesteśmy jedną z nielicznych jednostek, która posiada aż trzech członków korespondentów PAN (Prof. H. Krawczyk, Prof. B. Kostek i Prof. M. Mrozowski). W ostatnich latach obserwuje się następujące trendy: w przybliżeniu stałą liczbę obronionych doktoratów, niską liczbę uzyskiwanych tytułów naukowych, ożywienie w habilitacjach, stabilizacja publikacji o najwyższej randze, ale niestety wyróżnić można tylko dwie kategorie katedr znacznej i b. niskiej liczbie publikacji stabilizację liczby rozdziałów w czasopismach polskich i zagranicznych o niskiej randze, spadek liczby publikacji konferencyjnych, niewielki spadek liczby rozdziałów w monografiach polskojęzycznych, zdobywanie licznych wyróżnień; w tym nagród Prezesa Rady Ministrów i Stypendiów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Tab. 2.: Tytuły naukowe, habilitacje i doktoraty. Rok Tytuły naukowe Habilitacje w tym Doktoraty w tym obcy* profesora obcy * obcy osoby niebędące pracownikami Wydziału W okresie od r. 29 do r. 23 liczba obronionych nie spada poniżej 6 obron rocznie. W 23 roku Rada Naukowa WETI nadała 6 stopni doktora nauk technicznych. Łącznie na WETI było więc 8 promocji doktorskich, co stanowi istotną część liczby wszystkich doktoratów nadanych w tym samym czasie przez Politechnikę Gdańską. W 23 roku trzy osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego. Podobny poziom przewidywany jest w bieżącym i następnym roku. W 23 roku podobnie jak w poprzednim jedna osoba uzyskała tytuł profesora. Obecnie uruchomione są trzy procedury nadania tytułu profesora i można przewidywać, że co najmniej jedna zostanie zakończona jeszcze w tym roku. Działalność publikacyjną pracowników Wydziału zaprezentowano w tabeli

28 Tab. 2.2: Podsumowanie liczbowe publikacji Wydziału ETI w roku Lp. Typ publikacji Liczba publikacji publikacje w czasopismach z listy JCR publikacje w czasopismach zagranicznych i czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym 3. publikacje w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim lub innym 5. autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim lub innym 6. autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim 7 autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim redakcja monografii lub podręcznika akademickiego 9. Przyznane patenty Zgłoszenia wynalazków W zakresie działalności publikacyjnej pracowników Wydziału obserwuje się: stabilizację liczby publikacji w czasopismach z listy JCR, spadek liczby rozdziałów w czasopismach polskich i zagranicznych o niskiej randze istotny spadek publikacji konferencyjnych wzrost liczby rozdziałów w monografiach polskojęzycznych. Dane dotyczące liczby nagród przyznawanych doktorantom i młodym uczonym przestawione w tabeli 2.3 pokazują, że od kilku lat nie uzyskaliśmy Nagrody Prezesa Rady Ministrów, a także stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców. Warte podkreślenia jest uzyskanie Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jak już wspomniano młodzi pracownicy i doktoranci przekonali się i korzystają jakie dają realizowane na Uczelni programy, np. InterPhD staże zagraniczne. Tab. 2.3: Nagrody dla doktorantów i młodych pracowników naukowych Wydziału Rodzaj nagrody ogólna liczba Lata 23 Stypendia FNP (3) Nagrody Prezesa Rady Ministrów Członek Akademii Młodych Uczonych 222 PAN Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców Innodoktoranci / stypendia dla doktorantów 2 22 (6) 6 28

29 Staż zagraniczny w ramach programu InterPhD Publikacje z listy JCR ogółem/z udziałem doktorantów Publikacje z listy JCR min. 3 pkt. (z udziałem doktorantów) Projekty badawcze w konkursach Lider/ Preludium/Symfonia/Iuventus Plus/Etiuda Nagrodzone artykuły konferencyjne Best Paper Award Nagrody naukowe im. Jana Uphagena i nagrody GTN Nagroda za magisterska prace dyplomową Stowarzyszenia Elektryków Polskich Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych 2 222/55 22 (8/25) / (9) () (8) Ważnym elementem działalności Wydziału, wpływającym na jego ocenę zewnętrzną, są granty badawcze oraz badania zlecone. Ich zestawienie przedstawiono poniżej. Z załączonych danych wynika, że WETI ma dość wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków, ale zauważalny jest trend spadkowy w ich ilości, tym samym w całkowitych przychodach Wydziału. Co więcej, są takie wydziały PG, które w tym samym czasie odnotowały wzrost dochodów. Projekty zakończone w 23: Kierownik projektu Adam Lamęcki Bożena Kostek Henryk Krawczyk Krzysztof Goczyła Jerzy Hoja Robert Bogdanowicz Julian Szymański Krzysztof Suchocki Józef Woźniak Michał Mrozowski Marek Kitliński Henryk Krawczyk Janusz Smulko Opis szczegółowy dokumentu "Szybkie projektowanie złożonych układów filtrów i multiplekserów o zwartej konstrukcji dla nowych systemów komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem trójwymiarowych symulatorów elektromagnetycznych" "Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy" "Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy" "Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy" "Opracowanie rodziny telemetrycznych analizatorów impedancji nowej generacji do szybkiej spektroskop impedancyjnej dla celów monitorowania i diagnostyki obiektów technicznych, zwłaszcza w terenie" "Domieszkowane struktury nanodiamentowe do zastosowań w sensoryce elektrochemicznej" "Metody heterarchicznego wyszukiwania informacji wspomagane sieciami leksykalnym" "Metody poprawy właściwości metrologicznych czujników woltamperometrycznych" "Projektowanie i ocena efektywności dedykowanych symulatorów dla przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych" "Rozwój metod redukcji rzędu modelu dla wieloskalowych problemów elektrodynamiki i fotoniki obliczeniowej" "Nowa koncepcja układów komunikacji bezprzewodowej: miniaturyzacja, filtracja, tłumienie harmonicznych" "Procedury odwzorowywanie i łączenie ontologii dziedzinowo zoreintowanych" "Detekcja gazów za pomocą zjawisk fluktuacyjnych w czujnikach rezystancyjnych" 29

30 Janusz Górski Piotr Wroczyński Włodzimierz Zieniutycz Andrzej Stepnowski "Metoda modelowania i wspomagania współpracy klienta i dostawcy w przedsięwzięciach pozyskiwania oprogramowania" "Nowe metody domieszkowania nanokrystalicznych struktur diamentowych wykorzystywanych w technice sensorowej" "Radiowe/mikrofalowe podsystemy komunikacyjne dla nowo powstających technologii bezprzewodowych w ramach akcji COST IC83" "Mówiące Mapy System GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim" Projekty realizowane w 23 Kierownik projektu Andrzej Czyżewski Włodzimierz Zieniutycz Julian Szymański Krzysztof Suchocki Marek Makowski Józef Woźniak Michał Mrozowski Michał Mrozowski Andrzej Stepnowski Marek Kitliński Stefan Sieklicki Henryk Krawczyk Janusz Smulko Janusz Górski Piotr Wroczyński Adam Lamęcki Henryk Krawczyk Krzysztof Goczyła Bożena Kostek Jerzy Hoja Opis szczegółowy dokumentu [5] Gr 29 dofinansowanie MNiSW do 7 Pr. UE INDECT "Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citiczens in Urban Environment" G 5 2 międzynarodowy niewspółfinansowany pt. Radiowe/mikrofalowe podsystemy komunikacyjne dla nowo powstających technologii bezprzewodowych w ramach akcji COST IC83. G 56 2 "Metody heterarchicznego wyszukiwania informacji wspomagane sieciami leksykalnym" G 56 2 habilitacyjny "Metody poprawy właściwości metrologicznych czujników woltamperometrycznych" G 56 habilitacyjny 2 "Synteza topologiczna i modelowanie powielaczy napięcia stałego na przełączanych pojemnościach" G 56 2 własny "Projektowanie i ocena efektywności dedykowanych symulatorów dla przewodowych i bezprzewodowych sieci komputerowych" G 5 EUREKA "Szybkie wspomagane komputerem projektowanie filtrów i multiplekserów mikrofalowych" Wkład własny "5"do projektu EUREKA z NCBiR "Szybkie wspomagane komputerem projektowanie filtrów i multiplekserów mikrofalowych" G 52 2 "Mówiące Mapy System GIS wspomagający poruszanie się niewidomych w terenie miejskim" G56 2 Nowa koncepcja układów komunikacji bezprzewodowej: miniaturyzacja, filtracja, tłumienie harmonicznych. G 56 2 "Opracowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania autorskim aparatem zapobiegającym powstawaniu epizodów bezdechu sennego" G 56 2 "Procedury odwzorowywanie i łączenie ontologii dziedzinowo zoreintowanych" G 56 promotorski 2 "Detekcja gazów za pomocą zjawisk fluktuacyjnych w czujnikach rezystancyjnych" G 56 2 promotorski "Metoda modelowania i wspomagania współpracy klienta i dostawcy w przedsięwzięciach pozyskiwania oprogramowania" G 56 2 własny "Nowe metody domieszkowania nanokrystalicznych struktur diamentowych wykorzystywanych w technice sensorowej" G 56 2 LIDER "Szybkie projektowanie złożonych układów filtrów i multiplekserów o zwartej konstrukcji dla nowych systemów komunikacji bezprzewodowej z wykorzystaniem trójwymiarowych symulatorów elektromagnetycznych" G 56 2 badawczorozwojowy Etap 9 "Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy" G 56 2 badawczorozwojowy Etap 2 "Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy" G 56 2 badawczorozwojowy Etap 2 "Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy" G 59 2 rozwojowy "Opracowanie rodziny telemetrycznych analizatorów impedancji nowej generacji do szybkiej spektroskop impedancyjnej dla celów monitorowania i diagnostyki obiektów technicznych, zwłaszcza w terenie" 3

31 Łukasz Kulas Robert Bogdanowicz Grzegorz Jasiński Mateusz Mazur Dariusz Dereniowski Łukasz Kulas Adam Lamęcki Andrzej Czyżewski Robert Bogdanowicz Rafał Lech Michał Mrozowski Bogdan Wiszniewski Wojciech Marynowski Adam Kusiek Piotr Jasiński Marek Kubale Stanisław Szczepański Maciej Niedźwiecki Małgorzata Jędrzejewska Szczerska Robert Bogdanowicz Antoni Nowakowski Marcin Strąkowski Marcin Krzywkowski Jacek Rak Andrzej Czyżewski Andrzej Stepnowski Bożena Kostek Tomasz Stefański Piotr Jasiński Sylwester Kaczmarek Bożena Kostek G 59 LIDER "Hybrydowy system lokalizacji wewnątrz budynków" G 59 2 LIDER "Domieszkowane struktury nanodiamentowe do zastosowań w sensoryce elektrochemicznej" G 59 2 LIDER "Wieloczujnikowy system pomiaru zanieczyszczeń powietrza" G 59 2 LIDER Implementacja i korekcja metod pomiaru charakterystyk antenowych w strefie bliskiej"" "52" Stypendium dla wybitnego młodego naukowca przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "52" Stypendium naukowe dla wybitnego naukowca G "52" Stypendium naukowe o finansowanie stypendium naukowego nr 293/2 dla wybitnego młodego naukowca G "5" dofinansowanie MNiSzW 7. PR COOPERATION (ICTSEC), akronim ADDPRIV "Automatyczna interpretacja danych pozyskiwanych z obrazu dla potrzeb systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących z poszanowaniem prywatności osób" "52" Stypendium naukowe dla wybitnego naukowca G 56 "Badania anten konformnych przy wykorzystaniu hybrydowych metod analizy" G 56 "Ogólna teoria syntezy i projektowania pasmowoprzepustowych wnękowych filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami zależnymi od częstotliwości" G 56 "Metody i narzędzia inżynierii dokumentu przyszłości (MENAID)" "52" "Badanie dielektrycznoferrytowych prowadnic wielopaskowych ze zredukowaną masą oraz ich wykorzystanie do realizacji wzajemnych i niewzajemnych układów dla współczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej" G "52" "Iuventus Plus" "Badania własności nowych materiałów oraz struktur falowych zawiarających niejednorodne obiekty ferrytowe i ich zastosowanie do realizacji układów niewzajemnych w paśmie mikrofal i fal milimetrowych" G "52" "Iuventus Plus" "Zwiększenie odporności korozyjnej porowatych materiałów metalicznych stosowanych w tlenkowych ogniwach paliwowych" G "Rozwój grafowych metod optymalizacji dyskretnej w zastosowaniach technicznych i biologicznych" G "Mikroelektroniczny system wizyjny CMOS do endoskopii kapsułkowej z bezprzewodową transmisją danych i mocy zasilającej" G 56 "Aktywne tłumienie niestacjonarnych zakłóceń wąskopasmowych" G "Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego a parametrami krwi" G "Półprzewodnikowe strukturyzowane nanowarstwy diamentowe do systemów optoelektrosensorycznych" G "Opracowanie nowych deskryptorów obrazowania w podczerwieni dla obiektywnej oceny gojenia ran pooperacyjnych" G "Polaryzacyjna optyczna tomografia koherentna ze spektroskopową analizą właściwości materiałów i obiektów technicznych" G "56" "Problemy alokacji zadań obliczeniowych w sieciach komputerowych" G "52" Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca G 59 NCBiR Lider Samsung Electronics Polska sp. z o.o. System przestrzennego rozpoznawania gestów ze sprzężeniem zwrotnym Weryfikacja i dobór (opracowanie nowych) metod analiz geoinformacyjnych z wykorzystaniem GIS, na potrzeby typowania i prognozowania zdarzeń kryminalnych i terrorystycznych G 59 PBS Lider Intel Technology Poland "Wielomodalny system wspomagania komunikacji fonicznej i fonicznowizyjnej z komputerami mobilnymi" "Analiza Wielkoskalowych Problemów Promieniowania i Rozpraszania Wspomagania Dyskretną Funkcją Greena" NCN "Nowe warstwy funkcjonalne dla tlenkowych ogniw paliwowych" G NCBiR 23 "Koncepcja oraz implementacja informacji w rozproszonych elementach systemu wymiany danych Straży Granicznej". Konsorcjum PG WETI i Centrum BadawczoProdukcyjne DGTLAB S.A., PG WETI jest liderem, realizowane przez katedry KSTI i KSSR. G NCN 23 "Wektorowa analiza zjawisk falowych w rzeczywistym polu aku 3

32 Janusz Smulko Andrzej Czyżewski Marcin Krzywkowski Piotr Jasiński Tomasz Dziubich Paweł Czarnul Michał Mrozowski Łukasz Kulas Michał Mrozowski Łukasz Szydłowski Jarosław Sadowski stycznym" G NCN 23 Detekcja gazów czujnikami rezystancyjnymi wykonanymi w nanotechnologii HARMONIA 3 COPCAMS COgnitive & Perceptive CAMeraS COPCAMS Kamery umożliwiające kontekstowe rozumienie pozyskiwanego obrazu; Wspólna realizacja projektu przez Katedrę Systemów Multimedialnych i Katedrę Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej G 23 MNiSZW Iuventus Plus "Warianty dominowania wielokrotnego w grafach"; Program "Diamentowy Grant" "Polimery przewodzące w czujnikach gazów środowiskowych" G NCBiR 23 w konsorcjum z JIT Solutions Sp. z o.o. "Internetowa platforma integracji danych i współpracy medycznych zespołów badawczych dla potrzeb ośrodków udarowych" PG Liderem Projektu G NCN 23 "Modelowanie wydajności, niezawodności i zużycia energii wielopoziomowych systemów równoległych wielkiej skali z uwzględnieniem CPU oraz GPU" G NCN 23 "Wielopoziomowoprzyspieszone projektowanie optymalizacyjne liniowych stacjonarnych układów elektromagnetycznych wykorzystujące prawa fizyki, wielopoziomową metodę elementu skończonego i modele zredukowane" ARTEMIS "System adaptacyjnego i kooperacyjnego zarządzania podsystemami miejskimi" (ACCUS) Stypendium doktorskie A. Dziekońskiego "ETIUDA " pt. Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA Stypendium doktorskie "ETIUDA " Pasmowoprzepustowe filtry stratne G NCBiR 23 w konsorcjum z DGTLAB S.A. i KonWit; "System i urządzenia do zdalnego monitoringu położenia osób w środowiskach zamkniętych" Badania zlecone (23) Kierownik projektu Marek Moszyński Jacek Marszal Jerzy Konorski Sławomir Gajewski Andrzej Czyżewski Marek Moszyński Zbigniew Łubniewski Ryszard Katulski Jacek Marszal Roman Salamon Krzysztof Nyka Opis szczegółowy dokumentu Administracja Pomorskim Klastrem ICT BZ 57 CMTM "Modernizacja 3 kpl. stacji hydrolokacyjnej t. MG89 do wersji MG89DSP na okrętach MW RP: TRB6, 6 i 62"; etap I do 2.2.2; etap II do 3..22; etap III do BZ 57 z European Office of... "Informacja i kooperacja w sieciach samoorganizujących się" BZ ze "Związkiem Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branzy RTV i IT "Zadania eksperckie dotyczące systemów i urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych i informatycznych oraz oprogramowania" czas nieokreślony BZ 57 z Intel Corporation, Santa Clara, USA "Intel Smart Sound" stypendia fundowane BZ z European Space Agency "Realizacja, testoweanie i upowszechnienie innowacyjnego, opartego na sieci WEB systemu informacji geograficznej do monitoowania zagrożeń, ich przewidywania oraz analizy ryzyka dla obszaru miejskiego Safe City GIS" BZ z Jeppesen GmbH, Niemcy "Projekt i implementacja prototypowych serwisów AIS i FIS" BZ "57" z ENERGAOPERATOR SA "Prace badawcze, analityczne i doradcze w zakresie technologii telekomunikacyjnych i informatycznych związanych z rozwojem, bezpieczeństwem i niezawodnością pracy Sieci Dystrybucyjnej" umowa na czas nieokreślony BZ z CMTM "Remont eksploatacyjny stacji hydrolokacyjnych MG89 DSP 2 szt."; I etap ; II etap ; BZ SONEL "Przeprowadzenie badań i prób typu OKA2M/Z, MG322, KRAB na obiektach (śmigłowce i okręty) oraz w Stacji Badań Hydroakustycznych Katedry SEM" BZ z VEMCO sp. z o.o. "Opracowanie rozwiązania projektowego, włącznie z wykonaniem prototypu, dla inteligentnego czytnika identyfikatorów radiowych UHF zintegrowanego z kamerą, umożliwiającego pracę z systemem wielu 32

33 anten" Sławomir Gajewski Zbigniew Łubniewski Jacek Marszal Jacek Marszal Zbigniew Łubniewski Julian Szymański Jacek Marszal Jacek Marszal Sławomir Ambroziak Jacek Marszal Krzysztof Nyka Rafał Lech BZ "SPORTDATA sp. o.o."wykonanie ekspertyzy "Sposób i układ do płatności elektronicznych z wykorzystaniem osobistych terminali płatniczych" BZ Jeppesen GmbH "Analiza danych z mediów społecznościowych dla pozyskiwania informacji o ruchu lotniczym" BZ z CMTM Wykonanie remontu eksploatacyjnego stacji hydrolokacyjnej MG89 DSP na ORP Resko BZ z CMTM "Remont stacji hydrolokacyjnej MG79DSP na ORP Dąbie" BZ z Jeppesen GmbH "Analiza i implementacja wykorzystania SWIM Master Class w zastosowaniach lotniczych" BZ z OKE Prace badawcze nad stworzeniem metodyk znajdowania korelacji pomiędzy danymi wejściowymi BZ z CMTM Modernizacja 3 stacji hydrolokacyjnych t. SHL 2 D BZ 23 z CMTM "Wykonanie naprawy stacji hydrolokacyjnej t. SQR9" BZ z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej "Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej metodyki wykonywania pomiarów propagacyjnozasięgowych" BZ z CMTM Modernizacja 3 stacji hydrolokacyjnych t. SHL 2 D BZ z VEMCO sp. z o.o. "Opracowanie rozwiązania projektowego, włącznie z wykonaniem prototypu, dla inteligentnego czytnika identyfikatorów radiowych UHF zintegrowanego z kamerą, umożliwiającego pracę z systemem wielu anten" BZ z Dr. Keller Microwave Consulting Bonn, Niemcy "Wykonanie i dostarczenie oprogramowania działającego w środowisku FORTRAN..." Projekty strukturalne UE (realizowane w 23 roku) Kierownik projektu Opis szczegółowy dokumentu Okres realizacji prof. dr hab. inż. Nowakowski Antoni Zbigniew prof. zw. PG Przygotowanie i realizacja studiów Inżynieria Biomedyczna studia międzywydziałowe prof. dr hab. inż. Woźniak Józef Włodzimierz prof. zw. PG Inżynieria Internetu Przyszłości (WETI PG Partner) dr inż. Tomasz Stefański Advanced Simulation Methods for Electromagnetic Exposure Assessment /2 9/23 prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle prof. dr hab. inż. Górski Janusz Kazimierz prof. zw. PG Wspomaganie osiągania zgodności z normami i standardami (NOR STA) dr hab. inż. Wtorek Jerzy prof. nadzw. PG Domowy asystent osób starszych i chorych mgr Jarosław Parzuchowski Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej (projekt centralny)

34 dr hab. inż. Bagiński Maciej Wojciech prof. nadzw. PG Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii; ISDPGNT (projekt 3 Wydziałów PG: WCh/WETI/WFTIMS) dr inż. Stanisław Raczyński dr hab. inż. Moszyński Marek prof. nadzw. PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk Source localisation and navigation using distributed, mobile microphone arrays ICT INNOVA Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Pomorza poprzez rozwój klastra kluczowego branży ICT Mayday EURO 22 Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecjalizowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń Projekty międzynarodowe (realizowane w 23 roku) Kierownik projektu Opis szczegółowy dokumentu Okres realizacji prof. dr hab. inż. Bożena Kostek prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski prof. dr hab. inż. Czyżewski Andrzej dr inż. Łukasz Kulas dr inż. Wioleta Szwoch Towarzystwo Naukowe Audio Eng. Soc. Educational Foundation Zarząd Fundacji Audio Engineering Society dla doktorantki: Magdaleny Plewy, WETI PG / opiekun naukowy, INDECT Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment ADDPRIVPRIVeILLANCE Automatic data relevancy Discrimination for a privacysensitive video surveillance MWAVE_CAD Szybkie wspomagane komputerem projektowanie filtrów i multiplekserów mikrofalowych COPCAMS / COgnitive & Perceptive CAMeraS ACCUS Adaptive Cooperative Control in Urban (sub) Systems (System adaptacyjnego i kooperacyjnego zarządzania podsystemami miejskimi) ERAAVG/Emotion Recognition for Affect Aware Video Games Wydział otrzymuje w dalszym ciągu największą na PG dotację na działalność statutową. Należy jednak podkreślić, że dotacja w roku 23, w związku z wprowadzonym mechanizmem corocznej redukcji całkowitej kwoty na tę działalność, była znacznie mniejsza i wynosiła PLN. Dotacja w 2 roku, nie wykazywana w sprawozdaniu była także mniejsza niż w 23. Należy zatem uczulić pracowników Wydziału na konieczność zwiększenia starań i miejmy nadzieję poprawienia efektywności pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł. 3

35 Wykres 2.. Przychody pozadydaktyczne WETI na tle wszystkich wydziałów działalność statutowa Także wielkość pozyskiwanych środków z NCBiR i NCN stawia nasz Wydział na pierwszym miejscu wśród wydziałów politechniki Gdańskiej. Niemniej jednak warto podkreślić, że nie osiągnęliśmy najwyższego poziomu z 2 gdy osiągnęliśmy dochody powyżej 6 mln. PLN. Wykres 2.2. Przychody pozadydaktyczne WETI na tle wszystkich wydziałów projekty NCBiR i NCN Należy jednak podkreślić, że na tle innych wydziałów Politechniki Gdańskiej nasza pozycja (mimo spadku dochodów per saldo) umacnia się. Nasze całkowite dochody pozadydaktyczne stanowiły w 23 roku 32% podczas gdy w 22 roku 27,6% analogicznych dochodów w PG. Wykres 2.3. Całkowite przychody pozadydaktyczne WETI na tle innych wydziałów PG 35

36 Jeszcze bardziej dominującą pozycję posiadamy w przypadku pozyskiwania funduszy strukturalnych (ilustracja poniżej). Wykres 2.. Przychody pozadydaktyczne WETI na tle wszystkich wydziałów fundusze strukturalne Ogólnie rzecz biorąc przychody Wydziału są na wysokim poziomie, w porównaniu do innych wydziałów PG, ale nie na tyle żeby nie mogły być zwiększone (istnieją potencjalne możliwości). Wynikają one z dość nierównomiernego rozkładu przychodów uzyskiwanych przez poszczególne katedry. 36

37 Tab. 2.: Przychody pozadydaktyczne uczelni w poszczególnych rodzajach działalności w 23 r. Przychody działalności pozadydaktycznej Wyszczególnienie Działalność statutowa Projekty finansowane przez NCBiR i NCN Fundusze strukturalne Umowna działalność badawcza Pozostała działalność Razem Wydz.Architektury 2, 6, 8, 8,5 977,9 Wydz. Inż. Lądowej i Środowiska 696,6 987, 789,5 6,6 699,6 289, Wydz. Mechaniczny 898,3 795,3 353, 3,8 78,5 Wydz. Chemiczny 3 299,6 7 32, 2,2 329, 2, ,5 Wydz. Elektr.Telek.i Informatyki 86, ,5 3 99,8 2,8 5,6 2 9,2 Wydz. Elektrot.i Automatyki 73,3 7,3 85,7 65,6 3, 3 897,3 Wydz. Ocean.i Okrętownicwa 53,3 2 7,7 7, 69,3 33,2 8,6 Wydz. Zarządzania i Ekonomii 69, 5,7 36,5 36,5 2 87,7 Wydz. Fiz.Technicznej i Mat. Stosowanej 28,7 87,7 68, 8, 3 625, Razem wydziały 5 57, ,7 8 29, ,2 87,5 63 7,5 37

38 3. Działalność organizacyjna Działalność organizacyjną określa się poprzez pełnienie funkcji, organizację konferencji, a także inne inicjatywy popularyzujące Wydział i zapewniające mu lepsze miejsce w rankingach. Na uwagę zasługuje: zorganizowanie na wydziale konferencji ICT Young oraz wydawanie Zeszytów Naukowych duża aktywność przy organizacji konferencji międzynarodowych i krajowych (patrz lista poniżej), w poprzednim roku pracownicy Wydziału uczestniczyli w organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych spore uczestnictwo w gremiach Komitetów Naukowych PAN, w tym także młodych pracowników (zał. nr ) pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopism indeksowanych w JCR (prof. B. Kostek, prof. J. Smulko) pełnienie funkcji w Komisjach Senackich i Rektorskich (zał. nr 2) aktywna praca komisji Rady Wydziału ETI Konferencje krajowe i międzynarodowe (23 rok):. III Krajowa Konferencja Wytwarzania Gier Komputerowych WGK 23, Gdańsk 68 września 23 KASK, KISI 2. 6th International Conference on Human System Interaction, Sopot 69 czerwca 23, KIBM, KIOP 3. XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inzynierii biomedycznej, Gdańsk, 2..23, KIBM. Międzynarodowa konferencja INTERIZON ICT DAYS 23, Gdańsk, listopada 2, KIMA 5. Krajowa konferencja NORSTA, Gdańsk,..23 KIOP 6. th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems, Łagów Lubuski, , KSD 7. 2st IMEKO TC 2 Symposium Photonics in Measurment, 23, Gdańsk KMOE 8. XXXI Sympozjum z Hydroakustyki, Jastrzębia Góra, 36 maj 23 KSEM 9. XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 23, Gdańsk, , KTIN, KSTI. 6th International Conference on Multimedia Communications, Services and Security (MCSS 23, Kraków,

39 . Sytuacja kadrowa Sytuację kadrową Wydziału określa struktura zatrudnienia (zestawienia tabelaryczne i wykresy..3) oraz wymagania akredytacyjne dla realizacji dydaktyki na poszczególnych kierunkach studiów i zachowania uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego (załączniki nr i 5). Sytuacja kadrowa Wydziału w porównaniu z rokiem 22 nie uległa istotnej zmianie, choć daje się zauważyć pewne pozytywne tendencje. Ogólna liczba samodzielnych pracowników naukowych utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie (a nawet nieznacznie rośnie), jednak struktura wiekowa tej grupy jest nadal niekorzystna. Najliczniejszy przedział wiekowy to wciąż przedział 6569 lat. Należy jednak zaznaczyć, że aktualnie w toku jest kilka przewodów habilitacyjnych osób z przedziału wiekowego 9, w związku z czym należy oczekiwać pewnej poprawy w tym zakresie. Nadal zaniepokojenie budzi fakt braku od kilku lat habilitacji w dyscyplinie automatyka i robotyka. Generalnie, z przytoczonych danych wynika dalsza konieczność pilnego odmładzania kadry samodzielnej, zarówno poprzez przyspieszenie procedur uzyskiwania stopnia naukowego doktora habilitowanego, jak i poprzez motywowanie młodych doktorów do systematycznej pracy w kierunku zdobywania dorobku niezbędnego do uzyskania tego stopnia. W tym może pomóc aktywność w pozyskiwaniu grantów i aktywnym uczestnictwie w projektach prowadzonych przez pracowników samodzielnych. Jak widać z tabeli.2, jest to możliwe do realizacji z uwagi na dużą liczbę adiunktów bez habilitacji w przedziale wiekowym 359 lat (7 osoby), a więc takim, który powinien rokować uzyskanie habilitacji w krótkim czasie. Biorąc pod uwagę dynamizm i aktywność sporej części młodej kadry naukowej WETI, należy z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość. Duża odpowiedzialność spoczywa tu jednak na kadrze samodzielnych pracowników naukowych, przede wszystkim na kierownikach katedr, w kwestii motywowania młodych adiunktów do powiększania dorobku naukowego, głównie drogą uczestnictwa w projektach i publikowania wyników prac w wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Sprzyja temu podjęta w roku 2 inicjatywa motywowania finansowego pracowników za publikacje w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych oraz od r. 22 motywowanie finansowe za uzyskiwanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w wysokości zależnej od wieku, w którym ten stopień się uzyskało. Efekty tych dwóch inicjatyw są już wyraźnie widoczne i o ile pozwolą na to środki DS będące w dyspozycji dziekana, ten system premiowania będzie kontynuowany. 39

40 Ilość osób Ilość osób Tab... Struktura wieku nauczycieli akademickich zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach (mianowanych i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stan na.. w latach 22) Profesorowie zwyczajni wiek lata Razem Profesorowie zwyczajni Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2, 2, 22,23, 2 Profesorowie zwyczajni Przedziały wiekowe

41 Ilość osób Ilość osób Profesorowie nadzwyczajni i wizyt. z tytułem wiek lata Razem Profesorowie nadzw. i wizyt. z tytułem Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2, 2, 22,23, 2 Profesorowie nadzw. i wizyt. z tytułem Przedziały wiekowe

42 Ilość osób Ilość osób Profesorowie nadzwyczajni i wizyt. bez tytułu wiek lata Razem Profesorowie nadzw. i wizyt. bez tytułu Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2, 2, 22,23, 2 Profesorowie nadzw. i wizyt. bez tytułu Przedziały wiekowe 2

43 Ilość osób Ilość osób Adiunkci z habilitacją wiek lata Razem Adiunkci z habilitacją Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2, 2, 22, 23, 2 Adiunkci z habilitacją Przedziały wiekowe 3

44 Ilość osób Ilość osób PRACOWNICY SAMODZIELNI RAZEM wiek lata Razem PRACOWNICY SAMODZIELNI RAZEM Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2, 2, 22, 23, 2 PRACOWNICY SAMODZIELNI RAZEM Przedziały wiekowe

45 Ilość osób Ilość osób Tab..2 Struktura wieku nauczycieli akademickich zatrudnionych na pozostałych stanowiskach (mianowanych i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stan na.. w latach 22) Docenci bez habilitacji wiek lata Razem Docenci bez habilitacji Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2 2, 2, 22,23, 2 Docenci bez habilitacji Przedziały wiekowe 5

46 Ilość osób Ilość osób St. wykładowcy ze stopniem doktora wiek lata Razem St. wykładowcy ze stopniem dra Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2 2, 2, 22,23, 2 St. wykładowcy ze stopniem dra Przedziały wiekowe 6

47 Ilość osób Ilość osób Wykładowcy wiek lata Razem Wykładowcy Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2, 2, 22,23, 2 7 Wykładowcy Przedziały wiekowe 7

48 Ilość osób Ilość osób Adiunkci bez habilitacji wiek ata Razem Adiunkci bez habilitacji Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2, 2, 22,23, 2 Adiunkci bez habilitacji Przedziały wiekowe 8

49 Ilość osób Ilość osób Asystenci wiek lata Razem ,5 3 2,5 2,5,5 Asystenci Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2, 2, 22,23, 2 3 Asystenci Przedziały wiekowe 9

50 Ilość osób Ilość osób Asystenci ze stopniem doktora wiek lata Razem Asystenci ze stopniem dra Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2, 2, 22,23, 2 Asystenci ze stopniem dra Przedziały wiekowe 5

51 Ilość osób Ilość osób PRACOWNICY NIESAMODZIELNI RAZEM wiek lata Razem PRACOWNICY POZOSTALI (niesamodzielni)razem Zatrudnienie na dzień stycznia w roku 2, 2, 22,23, 2 PRACOWNICY POZOSTALI (niesamodzielni) RAZEM Przedziały wiekowe 5

52 prof. zw. prof. nadzw. z tyt. prof. nadzw. bez tyt docent z hab. docent bez hab. st. wykładowca z dr st wykładowca bez dr wykładowca adiunkt z hab. adiunkt asystent asystent na rok dr inż. asystent niepełnozatrudnieni l. nauczycieli akad. ogółem Tab..3. Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich z wyszczególnieniem urlopów bezpłatnych (w nawiasie pracownicy na urlopie bezpłatnym, w nawiasie kwadratowym pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na pełnym etacie) 2 2 [] 2 2 [2] [5] 7 [5] () 7 [6] () {} [2]() [] [2] [3] [2] 3 [2] 2 [] () {} 7 [3] 3 [8] [] () {2} [2] 5 8 [2] [] () {} 3 [] () {} 6 [7] () {} 9 [] 3 [8] [] () {} [] () {2} ROK 2 *)66 nauczycieli mianowanych, osoba przebywa na urlopie bezpłatnym **) 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 8 osób zatrudnionych na niepełnym etacie ROK 2 *) 5 nauczycieli akademickich mianowanych, 6 osób przebywa na urlopie bezpłatnym, 8 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 25 osób zatrudnionych na niepełnym etacie Rok 22 *) 3 nauczycieli akademickich mianowanych, osoby przebywają na urlopie bezpłatnym, 8 [2] () 5 [7] () {} () 83 [] (2) 36 [8] () [88] () {} (2) 7 () 2 [] () [] () {} 8,3** 66*,[5],(),29 5 *,[8],(6) 9,8 3*,[3],() [] [] () {} [] () {} 2 (osoby) 9,5 (w przel. na pełny etat) 5 (osób) 2,2 (w przel.na etaty) 76* [77] () 26* [32] (2) {5} 52

53 3 osób zatrudnionych na umowę o pracę, 37 osób zatrudnionych na niepełnym etacie ROK 23 *)76 osób NA mianowanych, 77 osób NA zatr. na pełny etat na podstawie umowy o pracę, osoby przebywały na urlopie (bezpł., wychow., dla poratow. zdrow.), 2soby zatr. na niepełnym etacie ROK 2 *)26 osób mianowanych, 32 osobyzatr. na pełny etat na podst. umowy o pracę 2 osoby przebywały na urlopach (bezpł. i wych.), 5 osób zatr. w niepełnym etacie 53

54 5. Sytuacja finansowa Obraz gospodarki finansowej Wydziału w roku 23 na tle lat ubiegłych ilustrują dane liczbowe zamieszczone w tabelach i na wykresach Z danych tych wynika, że na sytuację finansową Wydziału składają się m.in. następujące czynniki: Od roku 2 poziom kosztów wydziałowych ustabilizował się na poziomie ok. 22%, to jest na poziomie, który można uznać za zadowalający (biorąc pod uwagę wskaźnik kosztów ogólnych PG). W następnych latach należy spodziewać się pewnego wzrostu kosztów utrzymania gmachu B z uwagi na konieczność prowadzenia koniecznych prac remontowych, wymiany sprzętu obsługującego ten gmach na nowocześniejszy oraz naprawy sprzętu i wyposażenia, dla którego minął już okres gwarancji. Koszty działalności dydaktycznej są wciąż wyższe niż dotacja budżetowa; łącznie jednak udaje się utrzymać dodatni bilans finansowy Wydziału jako całości. Warto zauważyć, że w roku 23 Wydział uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości ponad 3,6 mln zł i jest to wynik najlepszy z wszystkich wydziałów PG. Pozwala to na podjęcie pewnych inwestycji w roku 2, zarówno w zakresie wyposażenia laboratoriów Wydziału, jak i infrastruktury. W roku 23 spadła nieznacznie aktywność WETI w pozyskiwaniu środków z zewnątrz (tj. poza dotacją budżetową). Podobnie jak w roku 22, ok. 6 proc. budżetu Wydziału pochodziło ze środków pozyskanych z zewnątrz, tym niemniej spora część tych środków pochodziła z tzw. przychodów operacyjnych, czyli m.in. z wynajmu zasobów wydziałowych na zewnątrz. Spadek tego wskaźnika w porównaniu z rokiem poprzednim był spowodowany głównie wzrostem dotacji budżetowej spowodowanym długo oczekiwaną podwyżką płac. Tym niemniej, bez wątpienia, dalsza pomyślność Wydziału i jego dalszy rozwój zależy od poziomu dofinansowania zewnętrznego (pozabudżetowego). Daje się zaobserwować ustabilizowany poziom działalności umownej (BZ) w porównaniu z rokiem 22, głównie dzięki zleceniom prowadzonym za pośrednictwem Centrum Morskich Technologii Militarnych (CMTM). Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia akumulowania tzw. funduszu rozwoju Wydziału z uwagi na to, że działalność ta przynosi zysk Wydziałowi oraz zespołowi realizującemu te zlecenia. W roku 23 w porównaniu z rokiem 22 znacząco zwiększył się wysiłek Wydziału na prace remontowe i modernizacyjne w obu budynkach Wydziału, jednak bez zagrożenia na stabilność finansową Wydziału. Takiej tendencji należy się też spodziewać w latach następnych. 5

55 5.. Wynagrodzenia pracowników Wydziału Tab. 5.: Średnie wynagrodzenie zasadnicze pełnozatrudnionych nauczycieli akademickich (stan na stycznia) WETI WETI PG WETI PG WETI PG WETI PG WETI PG prof. zw prof. nadzw. z tytułem prof. nadzw. bez tytułu prof. wizytujący docent z hab docent adiunkt z hab adiunkt st. wykładowca z dr st. wykładowca bez dr wykładowca asystent asystent z dr

56 5.2. Wskaźniki finansowe wydziału Poniżej zaprezentowano podstawowe wskaźniki finansowe Wydziału, w formie tabelarycznej i na wykresach. Wskaźniki bieżące odniesiono do wskaźników z poprzednich lat kalendarzowych. Tabela i wykres 5.2: Roczne wpływy z dydaktyki Dotacja budżetowa Działalność dydaktyczna Pozostałe Razem Roczne wpływy z dydaktyki Pozostałe Działalność dydaktyczna Dotacja budżetowa

57 Tabela i wykres 5.3: Koszty działalności dydaktycznej Bezpośrednie Wydziałowe Ogólne Remonty Pozostałe Razem Koszty działalności dydaktycznej Pozostałe Remonty Ogólne Wydziałowe Bezpośrednie

58 Tabela i wykres 5.: Wynik finansowy Wydziału Przychód Koszty Wynik działalności dydaktycznej Wynik działalności badawczej Wynik finansowy Wynik finansowy

59 Tabela i wykres 5.5: Stan funduszu zasadniczego Wydziału Stan funduszu zasadniczego na Dotacje i darowizny, decyzje amortyzacja Wynik finansowy Wkład własny do projektów 58 6 Wydatki Fundusz na rok następny Stan funduszu zasadniczego Fundusz na rok następny

60 Tabela i wykres 5.6: Dotacje na badania własne i działalność statutową Badania własne Dotacje Środki do dyspozycji Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Pozostało na rok następny Działalność statutowa Dotacja roku bieżącego *) Środki do dyspozycji Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Pozostało na rok następny *) w tym 69 zł odrębną decyzją MNiSzW (29) Środki DS i BW do dyspozycji na rok następny Działalność statutowa Badania własne

61 Tabela i wykres 5.7: Projekty badawcze (granty, dofinansowanie programów UE) Środki do dyspozycji Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Pozostało na rok następny Projekty badawcze (granty + dofinansowanie Programów UE) Środki do dyspozycji Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne

62 Tabela i wykres 5.8: Działalność umowna (BZ) Przychody (bez prac dla CMTM) Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Prace w toku Wynik finansowy Prace na rzecz CMTM Działalność umowna (BZ) Przychody (bez prac dla CMTM) Wynik finansowy Prace na rzecz CMTM ,

63 Tabela i wykres 5.9: Ogólna struktura kosztów wydziałowych Dydaktyka Granty MNiSW, celowe, dofinansowanie PUE DS Programy międzynarodowe, fundusze strukturalne Umowy Działalność badawcza wkł. własny BW Przedsięwzięcia Ministra Fundacje Razem Koszty wydziałowe 2 Fundacje Przedsięwzięcia Ministra 8 BW Działalność badawcza wkład własny 6 Umowy Programy międzynarodowe, fundusze strukturalne DS Granty MNiSzW, celowe, dofinansowanie PUE Dydaktyka 63

64 Tabela i wykres 5.: Ogólna struktura przychodów Wydziału Dydaktyka Projekty badawcze granty DS Programy międzynarod. badawcze Fundusze strukturalne Programy badawcze celowe Projekty badawcze UE Umowna działalność badawcza BW Projekty badawcze fundacji Przeds. min./dział. bad. środki wł Razem Struktura przychodów Wydziału Przeds.Ministra/dzial.ba d.środki wł./wspomaganie kadry Projekty badawcze fundacji BW Umowna działność badawcza Projekty badawcze UE Programy badawcze celowe Fundusze strukturalne Programy międzynarod. badawcze DS Projekty badawcze granty Dydaktyka 6

65 Tabele i wykresy 5.: Udział środków własnych i działalności dydaktycznej w przychodach Wydziału Środki własne/przychody Dotacja budżetowa (Dyd+DS+BW) Przychody proc. 6,88% 9,3% 7,36% 7,2% 5,7% Działalność dydaktyczna/inna Przychody z dydaktyki Przychody proc. 8,69% 7,28% 7,77% 5,3% 5,9% Udział środków własnych w przychodach Wydziału 5% 9% 9% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 5% 5% % 3% Udział działalności dydaktycznej w przychodach Wydziału 56% 5% 5% 52% 5% 5% 8% 9% 7% 8% 6% % 2%

66 Tab. 5.2: Koszty ogółem (rodzajowo) plan 23 i wykonanie Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie I. Amortyzacja (+2) 725, 585,. koszty amortyzacji WNiP i środków trwałych o wartości powyżej 3.5 zł. 36, 53, 2. koszty amortyzacji WNiP i środków trwałych o wartości poniżej 3.5 zł. + zbiory biblioteczne 365, 32, II. Zużycie materiałów i energii 3 565, 3 2,3 III. Usługi obce 3 67, 3 2,6 IV. Podatki i opłaty 57, 63,8 V. Wynagrodzenia (umowa o pracę, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria) (+2) , ,. wynikające ze stosunku pracy (a+b+c) 26 87, ,2 a) osobowe (zasadnicze, wysługa, premia, itp.) 2, 2 596,7 b) wynagrodzenia zwiększone z art.5 ust 8 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 393,9 5 6,6 c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 323,3 2 38,9 2. wynagrodzenia bezosobowe 6 98, 5 7,2 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 7 5, 7 3, w tym: stypendia doktoranckie, 58,7 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3, 2 289, w tym: aparatura naukowobadawcza 6, 88, VIII. Usługi wewnętrzne 5 7, 5 88,8 IX. Razem koszty bezpośrednie ( I VIII) 5 22, ,8 X. Koszty pośrednie wydziałowe 9 73, ,8 XI. Koszty pośrednie ogólne 98, 886,8 XII Prace w toku stan na..23 r. (+) 2 8,3 2 8,3 XIII. Prace w toku na stan na r. (), 3 82,3 XIV. Razem koszt własny działalności (IX+XI+XIIXIII) 5 67,9 9 8,6 XV. Przychód 53 26, 9 63,9 XVI. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby,, XVII. Wynik finansowy działalności dydaktycznej i badawczej (XVXIV) 3,5 5,3 XVIII. Pozostałe przychody operacyjne, finansowe, zyski nadzwyczajne 2 5, 3 557, XIX. Pozostałe koszty operacyjne, finansowe i straty nadzwyczajne 6, 97, XX. Wynik finansowy (XVII+XVIIIXIX) 5,5 3 6,7 66

67 6. Współpraca z otoczeniem Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w latach 2923 dokonał w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (oraz poprzez Zespół Rzeczników Patentowych PG) (dawne Biuro Transferu Technologii) 7 zgłoszenia projektów wynalazczych w tym jedno zagraniczne. W latach 2923 Urząd Patentowy RP przyznał 2 patentów na wynalazek oraz prawa ochronne na znak towarowy. W tym okresie pracownikom Wydziału przyznano także 2 patenty amerykańskie. W zakresie działalności innowacyjnej Wydział dokonał poprzez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 76 zgłoszeń rozwiązań innowacyjnych. Zostało także podpisane 3 umów z podmiotami otoczenia Uczelni. W roku 29 dzięki zaangażowaniu pracowników Wydziału doprowadzono do skupienia wokół Wydziału firm z branży ICT, co zaowocowało powstaniem Pomorskiego Klastra ETI Interizon, któremu Marszałek Województwa Pomorskiego nadał rangę Klastra Kluczowego. Ponadto na Wydziale utworzono Wydziałowe Biuro Transferu Technologii zorientowane na animowanie współpracy z firmami w oparciu o wyniki prac studenckich. Poniżej w kolejnych podpunktach przedstawiono wykazy: zgłoszonych projektów wynalazczych, patentów oraz praw ochronnych otrzymanych przez Wydział, rozwiązań innowacyjnych, firm, z którymi zawarto umowy poprzez Biuro Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej, oraz raport z działalności Wydziałowego Biura Transferu Technologii. Opisano również działalność Pomorskiego Klastra ETI. 6. Lista zgłoszeń projektów wynalazczych w 23 roku Lp Nr projektu Data zgłoszenia w DWzG (BTT) 3/ / / Twórcy Kuba Łopatka Andrzej Czyżewski Adam Bujnowski Przemysław Bujnowski Mariusz Kaczmarek Jacek Rumiński Jerzy Wtorek Łukasz Kulas Krzysztof Nyka Mateusz Rzymowski Przemysław Woźnica 9/3 233 Jarosław Sadowski 2/ Wojciech Marynowski Adam Kusiek Rafał Lech Jerzy Mazur 25/3 237 Michał Kowalewski Tytuł projektu wynalazczego Sposób poprawy zrozumiałości mowy w wielokanałowym sygnale multimedialnym, zwłaszcza wizyjnofonicznym i układ do realizacji tego sposobu Sposób lokalizacji obiektów lub miejsc w przestrzeni oraz urządzenie i układ do realizacji tego sposobu Sposób lokalizacji osób i/lub obiektów wewnątrz i/lub na zewnątrz budynków drogą komunikacji radiowej Sposób pomiaru czasu nadejścia sygnałów w systemie radiolokalizacyjnym opartym na technice DS CDMA Giętki układ mikrofalowy zwłaszcza do powierzchni zakrzywionych Sposób spektroskopii impedancyjnej powłok antykorozyjnych Nr zgłoszenia nadany przez UP RP Data przyjęcia zgłoszenia w UP RP P P P P P P

68 / / Zgłoszenie zagraniczne Małgorzata JędrzejewskaSzczerska Małgorzata JędrzejewskaSzczerska Marcin Gnyba Katarzyna Karpienko Maciej Wróbel Andrzej Czyżewski Andrzej Ciarkowski Sposób pomiaru współczynnika załamania oraz charakterystyki dyspersyjnej, zwłaszcza cieczy Zestaw do pomiaru współczynnika załamania oraz charakterystyki dyspersji, zwłaszcza cieczy Method and apparatus for acoustic echo cancellation in VoIP terminal P P US Z podsumowania zamieszczonego poniżej w postaci wykresu 6. wynika, że w roku 22 została zahamowana tendencja wzrostu liczby zgłoszeń projektów wynalazczych obserwowana w latach Wykres 6.. Zgłoszenia wynalazków opracowanych na WETI do UP RP w latach Lista patentów oraz prawa ochronne otrzymane w 23 r. Lp. Nr projektu Data zgłoszenia w DWzG (BTT). 9/ Twórcy Antoni Nowakowski Krzysztof Grzęda Tytuł projektu wynalazczego Sposób i układ elektrod do pomiaru właściwości elektrycznych tkanek Data przyznania patentu/prawa ochronnego przez UP RP Nr prawa wyłącznego 2323 Pat / Andrzej Czyżewski Aparat słuchowy 2392 patent 68

69 3. 2/ Andrzej Czyżewski Grzegorz Szwoch Sposób i układ tłumienia echa akustycznego w terminalu VoIP Pat / Maciej Kokot 5. 8/ / / / / / 222 Wojciech Marynowski Adam Kusiek Jerzy Mazur Andrzej Czyżewski Gustaw Budzyński Jerzy Hoja Grzegorz Lentka Kazimierz Józwiak Marek Olesz Janusz Smulko Jerzy Wtorek Adam Bujnowski Mariusz Kaczmarek Arkadiusz Paliński Jacek Rumiński Antoni Nowakowski Jerzy Wtorek Krzysztof Kudlak Janusz Siebert Sposób i układ do pomiaru koncentracji jonów w roztworze Pat Sprzęgacz mikrofalowy 2369 Pat 2596 Sposób i układ ostrzegania dla przejazdów kolejowych Sposób i układ do spektroskopii impedancyjnej powłok antykorozyjnych Sposób do oceny jakości kondensatorów foliowych Urządzenie do monitorowania parametrów ciała osób, zwłaszcza z problemami krążeniowymi, w warunkach domowych Stabilizator pola operacyjnego mięśnia serca 2352 Pat Pat patent Ru Ru współwłasność GUMed z W ostatnich latach obserwuje się nieznaczny wzrost liczby patentów przyznanych pracownikom Wydziału co ilustruje wykres Wykres 6.2: Prawa wyłączne uzyskane w latach przez PG na projekty wynalazcze opracowane na WETI 69

70 6.3 Rozwiązania innowacyjne dokonane przez WETI PG poprzez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w roku /23/K 6/23/K 7/23/K 8/23/K 9/23/K /23/K /23/K 5/23/K Stymulator polisensoryczny System lokalizacji o zredukowanej liczbie węzłów referencyjnych Metoda korekcji wad mowy przy użyciu urzadzeń mobilnych pod nazwą Speech Corrector Aplikacja do korekcji tempa mowy przeznaczona na urzadzenia mobilne pod nazwą Speech Stretcher Metoda badania słuchu przy pomocy urządzeń mobilnych What U Hear PRO Metoda badania wzroku przy pomocy urzadzeń mobilnych pod nazwą What U See PRO Sposób sterowania muzyką za pomocą gestów Whisk Tunes Nanodiamentowe struktury domieszkowane borem do wykrywania i utylizacji substancji toksycznych oraz trudnodegradowalnych Pracownicy Wydziału prowadzą aktywną działalność w zakresie rozwiązań innowacyjnych. W okresie raportowania można zauważyć, że rekordowym pod tym względem był rok 22 kiedy to liczba zgłoszeń innowacyjnych przekroczyła Wykres 6.3: Liczba zgłoszeń rozwiązań innowacyjnych przeznaczonych do komercjalizacji w latach

71 6. Lista umów firmami otoczenia zewnętrznego Lp. Nazwa firmy. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku 2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 3. Powiatowy Szpital Pomocy maltańskiej pw. Bł. Gerarda Fndacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Wwie, oddział w Barczewie. Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zdrowia "EwaMed" SEVENET S.A. Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Nr rozwiązania innowacyjnego Cyberoko Sposób pomiaru położenia punktu fiksacji wzroku użytkownika na powierzchni ekranu komputerowego, układ do realizacji tego sposobu oraz zastosowania praktyczne tego sposobu zgłoszenie patentowe P.3997 ; licencja niewyłączna nieodpłatna Cyberoko Sposób pomiaru położenia punktu fiksacji wzroku użytkownika na powierzchni ekranu komputerowego, układ do realizacji tego sposobu oraz zastosowania praktyczne tego sposobu zgłoszenie patentowe P.3997 ; licencja niewyłączna nieodpłatna Cyberoko Sposób pomiaru położenia punktu fiksacji wzroku użytkownika na powierzchni ekranu komputerowego, układ do realizacji tego sposobu oraz zastosowania praktyczne tego sposobu zgłoszenie patentowe P.3997; licencja niewyłączna nieodpłatna Cyberoko Sposób pomiaru położenia punktu fiksacji wzroku użytkownika na powierzchni ekranu komputerowego, układ do realizacji tego sposobu oraz zastosowania praktyczne tego sposobu zgłoszenie patentowe P.3997; licencja niewyłączna nieodpłatna CTWT//23/LI umowa licencyjna Stymulator polisensoryczny; umowa licencyjna CTWT/6/23/L Data zawarcia

72 Przedstawiona statystyka liczby umów z podmiotami zewnętrznymi w kolejnych latach okresu raportowania nie ujawnia cech charakterystycznych. Tylko w latach 28 i 2 odnotowano znaczący wzrost umów do poziomu powyżej 5 rocznie, podczas gdy w pozostałych latach ich liczba kształtuje się na poziomie około rocznie Wykres 6.: Liczba zarejestrowanych umów z firmami w latach Rozwiązania innowacyjne dokonane przez WETI PG poprzez Wydziałowe Biuro Transferu Technologii W latach 2923 Wydziałowe Biuro Transferu Technologii działające na mocy pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej Henryka Krawczyka, wydanego dla Dziekana Wydziału prof. Krzysztofa Goczyły, realizowało umowy na kwoty nieprzekraczające 5 zł. Głównym celem tego biura było zaktywizowanie współpracy ze środowiskiem gospodarczym poprzez udział studentów Wydziału w projektach komercyjnych zgłaszanych przez trójmiejskie firmy z branży HiTech. Lista tematów zrealizowanych umów na opracowanie nowych technologii, materiałów, wyrobów, systemów i usług, zawartych z innymi podmiotami przedstawia się następująco: ) "Technika w medycynie Multimedialny serwis edukacyjnoinformacyjny", Fundacja im. Stefana Batorego. 2) "Opracowanie konstrukcji czujników do oznaczania stężenia tlenu rozpuszczonego w roztworach wodnych i do oznaczania śladowych ilości metali ciężkich w roztworach wodnych", Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 3) "Analiza, projekt, wykonanie i badania prototypu stacji hydrolokacji pasywnej z pławami radiohydroakustycznymi dla samolotu BRYZA RM/BIS", Przemysłowy Instytut Telekomunikacji. ) "Opracowanie mobilnego i stacjonarnego hydroakustycznego urządzenia nadawczoodbiorczego", Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. 5) "Porównanie możliwości usługowych i utrzymaniowych systemów EWSD, 5ESS, S2, EB" opracowanie informacyjnej bazy danych, Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie 6) "ISIS routing protocol project and implementation", Intel Technology Poland. Umowa Nr ITP TUG2/22. 7) "Rozwój koncepcji i zastosowań inteligentnych technik multimedialnych", Subsydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 8) "ELOElektrodynamika obliczeniowa dla projektowania urządzeń szybkich cyfrowych sieci bezprzewodowych nowej generacji", Substydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 72

73 9) "Quality of Service (QoS) Hardware Building Block: FPGA Implementation", Intel Technology Poland, Nr ITP.TUG2/222. ) "Koprocesor CMOS ASIC", Technology Poland, Nr ITP.WETIASICR23Q3. ) Wytworzenie i wprowadzenie do badań klinicznych prototypowej serii cyfrowej protezy mowy", Fundacja na rzecz Nauki Polskiej "Techne" 2) "Modernizacja i rozbudowa bazy laboratoryjnej KIDiO PG"., Subwencja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 3) Subminiaturowy cyfrowy korektor mowy, projekt celowy NR ROW37623, FSNTNOT w Warszawie, Platan Sp.zo.o. ) Umowa o prowadzeniu ośrodka transferu technologii przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz innych formach wzajemnej współpracy, zawarta pomiędzy TeleMobile Electronics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 a Politechniką Gdańską i Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk, ul. G. Narutowicza /2 5) Umowa o przekazaniu wyników pracy intelektualnej pomiędzy Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej a firmą HEGAM w Rumi, ul. Norwida 6 6) Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedziba w Gdańsku, ul. Narutowicza /2, a Firmą Infelmark z siedzibą w Gdańsku, ul. Kręta A. 7) Umowa o współpracy zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki przy ul. G. Narutowicza /2 a firmą Rodan Systems z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 65. S.A. 8) Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie ul. Poligonowa 3. 9) Umowa zawarta pomiędzy Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej a Spółką SONEL z siedzibą w Gdańsku przy ul. Fiszera. 2) Umowa o prowadzeniu Ośrodka Transferu Technologii oraz innych formach wzajemnej współpracy z ERLKONING TECHNOLOGY PARTNER sp. z o.o. prof. Z. Kowalczuk. 2) Umowa o realizację dyplomowej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a Firmą Johan A. Krause Maschinenfabrik HGmbH, RichardTaylorStr Bremen. 22) Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedziba w Gdańsku, ul. Narutowicza /2, a Akademią Muzyczną im. St. Moniuszki, Gdańsk ul. Łąkowa /2 23) Umowa o realizację projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a Det Norske Veritas Sp. Z o.o., Sopot 885, ul. 3 Maja 67/69. 2) Umowa wdrożeniowa pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a Zakładem Systemów Elektronicznych ATLASSOLLICH, Gdańsk, ul. Lirowa 2. 25) Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych zawarta pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedziba w Gdańsku, ul. Narutowicza /2, a Firmą BP i ZSI Microsystem Sp. Z o.o., 873 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 38/69. 26) Umowa o realizację dyplomowej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, l. ul. Narutowicza /2, a Firmą TENS Sp. Z o.o. Sopot, ul.. Jana z Kolna 26c. 27) Umowa o realizację praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańsk, ul. Piekarnicza 6. 28) Umowa o realizację praktyki przemysłowej w formie projektu grupowego, pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a MedicWave AB, z siedzibą w Halmstad, Storgatan, Sweden. 29) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a Firmą Vacu Wellness & Beauty Zbigniew Baranowski, 8822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk /5. 73

74 3) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a Firmą AiC S.A. Gdynia ul. Rdestowa. 3) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a Firmą PHU ROMEX, Koszalin, ul. Mieszka I 3. 32) Opracowanie i ocena demonstratora aplikacji dla platformy Windows Mobile z wykorzystaniem oprogramowania typu middleware Umowa o realizację pracy dyplomowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a DGT Sp. z o.o. Straszyn ul. Młyńska 7. 33) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a GE Money Bank S.A. Gdańsk, ul. Elżbietańska 2. 3) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a Firmą Yetiz Andrzej Rocławski, Skórcz, ul. Sobieskiego ) SmartTimer aplikacja do monitorowania podziału czasu pracy na zadania Umowa o realizację studenckiej praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a Firmą SmartMedia, Gdańsk, ul. Karola Chodkiewicza 2 36) Umowa o realizację studenckiej praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a Firmą PCB Service Sp. z o.o., Gdańsk, ul. Żabi Kruk 37) Umowa o realizację praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2, a Firmą Homanit Polska Sp. z o.o, Karlino, ul. Kołobrzeska 79 38) Wykonanie w technologiach Internetu materiałów edukacyjnych o zagadnieniach ekologicznych umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydział ETI a Gdańską Fundacją Wody z siedzibą w Gdańsku, ul. Rycerska 9. 39) System sterowania urządzeniem terapii cellulitu w warunkach kontrolowanego wysiłku i redukcji ciśnienia atmosferycznego Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a firmą VacuWell Wellness & Beauty Zbigniew Baranowski z siedzibą w 8822 Gdańsk, ul. Żabi Kruk /5 ) Wdrożenie aplikacji Informatica Meatadata Manager Umowa o o realizację studenckiej praktyki przemysłowej oraz projektu grupowego pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2a GE Money Bank S.A. Gdańsk, ul. Elżbietańska 2. ) Rozproszony system pomiarowy zbudowany na bazie tanich urządzeń do komunikacji sieciowej Umowa o realizację studenckiej pracy dyplomowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a firmą TECHBASE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.pana Tadeusza 2) Sprzętowa realizacja algorytmu falkowej kompresji sygnału, z wykorzystaniem zaawansowanych układów FPGA Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. Warszawa z siedzibą w Warszawie, 2, ul. Szpitalna 3) Oprogramowanie do analizy i zobrazowania wyników pracy robota inspekcyjnego do badania geometrii rurociągów Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. Warszawa z siedzibą w Warszawie, 2, ul. Szpitalna ) System monitorowania położenia robotów inspekcyjnych do bania rurociągów Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury Sp. z o.o. Warszawa z siedzibą w Warszawie, 2, ul. Szpitalna 7

75 5) Application of Independent Component Analysis (ICA) for SELDITOF MS Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a firmą MedicWave AB, z siedzibą w Halmstad, Stalverksgatan, Szwecja 6) The optimal performance of Q5 and the favourable performance of SVM for classification of spectra from Lung Cancer patients Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a firmą MedicWave AB, z siedzibą w Halmstad, Stalverksgatan, Szwecja 7) Baza zasobów multimedialnych Umowa o realizację projektu grupowego oraz studenckiej praktyki przemysłowej pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a firmą Young Digital Planet z siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 75 8) Układ sterujący amplitudą i częstotliwością drgań wytrząsarki oraz natężeniem strumienia wody płuczki w urządzeniu oddzielającym ziemię z kłączy kozłka lekarskiego Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a firmą Innowacyjno Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne LABOFARM z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Lubichowskiej 76b 9) Wdrożenie aplikacji Informatica Metadata Manager Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju. 5) Portal internetowy zarządzający urządzeniami wyposażonymi w odbiorniki systemu GPS Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a firmą BS Spółka z.o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3. 5) API udostępniające funkcjonalność bankowości internetowej w aplikacjach Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a Meritum Bank ICB SA, z siedzibą w Gdańsku, ul. Chłopska ) Program sterowania i wizualizacji działającej w systemie SCADA zarządzającym oczyszczaniem ścieków przemysłowych Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a firmą HG Technology, z siedzibą w Gdyni, ul. Chylońska 23 C. 53) Program wspomagający pracę sędziów wydziałów egzekucyjnych Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a Sądem Okręgowym w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 3/3. 5) Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a firmą HG Technology, z siedzibą w Gdyni, ul. Chylońska 23 C. 55) Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a firmą Playsoft Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Heweliusza. 56) Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a Akademią Morską z siedzibą w Gdyni, ul. Morska ) Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Politechniką Gdańską Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza /2 a DGT Spółką z o.o. z siedzibą w Straszynie, ul. Młyńska 7. W pierwszych latach okresu raportowania można zauważyć dużą aktywność pracowników i studentów Wydziału w zakresie realizacji zadań dla przemysłu. Niestety, w ostatnich dwóch latach aktywność w zakresie działalności Wydziałowego Biura Transferu Technologii budzi niepokój. Niewątpliwie 75

76 efekt ten może być powiązany ze zmianami w programie studiów, które w systemie dwustopniowym ograniczyły ilość godzin przeznaczonych na przedmiot projekt grupowy zorientowany na realizację takich zadań. W rezultacie zdecydowano się, aby od roku 23 powrócić do dwusemestralnego systemu prowadzenia projektu grupowego na drugim stopniu studiów. 6.6 Działalność Pomorskiego Klastra ICT Interizon Interizon (dawniej Pomorski Klaster ICT) to skupisko blisko 5 podmiotów gospodarczych z terenu Polski Północnej. Inicjacja działań prowadzących do formalnego zawiązania Klastra przypada na lata 2829 i związana jest z wprowadzeniem w województwie pomorskim Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata Konkurs na Klastry Kluczowe, będący efektem wdrożenia Programu, zmobilizował branżę ICT i przyśpieszył formalne zawiązanie Klastra. Szczególnie ważny dla rozwoju strategii oraz zdefiniowania przyszłych wspólnych działań był udział największych i najbardziej znaczących firm z branży ICT i instytucji zlokalizowanych w regionie, tj. Flextronics, Vector, Radmor, TelekomTelmor, Thomson Reuters, DGT, Sprint, Kainos Software, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, InvestGDA, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Centrum Techniki Morskiej i in. Dodatkowo, szeroka reprezentacja małych i średnich firm, a także firm typu mikro, w szczególności tych innowacyjnych na ponadregionalną skalę, pozwoliła wypracować konsensus co do założonych celów uwzględniający interesy i obszary zainteresowania wszystkich grup i podsektorów klastra ICT. Klaster funkcjonuje jako partnerstwo, a wzajemne prawa i obowiązki reguluje Umowa partnerstwa w ramach Pomorskiego Klastra ICT zawarta w Gdańsku 29 października 29 roku. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na zachowanie dużego stopnia elastyczności, a otwarta i transparentna formuła organizacyjna klastra ICT sprzyja integracji i podejmowaniu dodatkowych działań w poszczególnych obszarach zainteresowań uczestników klastra. Klaster ma charakter otwarty nowe podmioty podpisują tzw. akt przystąpienia, na podstawie którego, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Rady Klastra, stają się one Uczestnikiem Klastra. Rada Klastra kieruje pracami Klastra, jest organem stanowiącym i kontrolnym w wymiarze strategicznym, dotyczącym projektów związanych z funkcjonowaniem Klastra jako całości. Rada złożona jest z osób (w tym 8 przedstawicieli podmiotów z branży ICT oraz 2 reprezentantów środowiska naukowego) wybranych przez Zgromadzenie Członków. W skład Zgromadzenia Członków wchodzą przedstawiciele wszystkich Uczestników Klastra. Zgromadzenie zatwierdza kierunki rozwoju, programy oraz strategię działania klastra, a także podejmuje decyzje w najważniejszych kwestiach dotyczących klastra. Do zadań Rady należy m.in. określanie strategicznych kierunków działania Klastra, nadzór nad realizacją zadań zawartych w strategii, opiniowanie projektów za zgodność ze strategią klastra i przyjmowanie nowych członków. W celu usprawnienia prac Rady Klastra powołano 5 sekcji obszarów działania Klastra, które funkcjonowały do 22r. Sekcja Badania i Rozwój Sekcja Kapitał Ludzki Sekcja Infrastruktura Sekcja Projekty Sekcji Promocja i Współpraca W 22 r. dotychczasowe 5 sekcji zastąpiono następującymi: Sekcja Badania, Rozwój i Innowacje Sekcja Kapitał Ludzki Sekcja Współpraca Sekcja Strategia i Wizerunek Koordynatorami tych sekcji są Członkowie Rady Klastra, którzy na bieżąco monitorują realizację strategii Klastra w każdym z obszarów oraz inicjują działania. Do zadań Rady Klastra należy także powoływanie Grup Zadaniowych składających się z przedstawicieli Uczestników Klastra, zajmujących się realizacją działań w obszarach szczególnego zainteresowania. Powyższe organy funkcjonują na rzecz Klastra jako platformy współpracy, usprawnia 76

77 jąc działanie i komunikowanie się firm zgromadzonych w strukturach klastra. Nie posiadają one pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań, a są jedynie reprezentantami interesów wszystkich przedsiębiorstw. W 22 r. w ramach Klastra działało 9 Grup Zadaniowych: Grupa Zakupowa GSM Edukacyjne Centrum Doskonalenia Studia Podyplomowe Inżynier Procesu PCBA Wspólna infrastruktura aparatura pomiarowa Rozwiązania ICT w służbie zdrowia Współdzielenie zasobów sprzętowych Współpraca technologiczna z operatorami telefonii mobilnej Data Center Przemysłowe Centrum Badań i Rozwoju przy WETI PG Platforma współpracy Ze względu na wysoki stopień złożoności przewidywanego rozwoju uczestnicy klastra zdecydowali się powołać Administratora Klastra, posiadającego nie tylko kompetencje, ale też silną pozycję i neutralność niezbędną dla sprawnego organizowania działań inicjatywy. Rolę Administratora powierzono Wydziałowi Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Główną rolą Administratora Klastra jest zapewnienie płaszczyzny organizacyjnej Klastra (m.in. prowadzenie Biura Klastra) oraz realizacja zadań wyznaczonych do realizacji przez Radę Klastra lub Zgromadzenia Członków (poprzez uchwały). W 22 r., w efekcie intensywnego rozwoju Pomorskiego Klastra ICT, zapadła decyzja, o zmianie nazwy klastra na Interizon i opracowaniu systemu całościowej identyfikacji. Decyzja Rady Klastra o wprowadzeniu nowej nazwy podyktowana była chęcią stworzenia silnej, rozpoznawalnej marki Klastra o znaczącym potencjale marketingowym. Nowa nazwa ma pomóc w wyróżnieniu Klastra na rynku poprzez budowanie skojarzenia z nowoczesnością i wykorzystaniem innowacji, wysokich kompetencji oraz dynamiki współpracy nauki, biznesu i instytucji. Współpraca między firmami, z nauką i instytucjami otoczenia biznesu to element kluczowy dla podnoszenia konkurencyjności branży, dlatego znalazł on swoje odzwierciedlenie w haśle, które towarzyszy nazwie Klastra Siła współpracy. Logotyp Interizon oparty jest na okręgu, symbolu ciągłości, wynikania i przemiany. Przedstawia wzajemną, partnerską relację podmiotów, w której impulsem do działania jest organizacja Interizon. W roku 23 opracowano nową strategię. Jako główne cele określono: CEL : Rozwój innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów CEL 2: Nowe możliwości biznesowe CEL 3: Konkurencyjność na poziomie krajowym i międzynarodowym CEL : Dostępność wykwalifikowanych zasobów ludzkich Do najważniejszych wydarzeń w 23r. zaliczyć można: Opracowanie nowej, zaktualizowanej strategii Klastra Powołanie fundacji Interizon (koordynatora instytucjonalnego Klastra) Wdrożenie nowego portalu internetowego Klastra Ochrona patentowa znaku Interizon Odnowienie międzynarodowego odznaczenia Bronze Label w kategorii Cluster Management Excellence Sukces Klastra w ogólnopolskich badaniach benchmarkingowych PARP Przedstawiciel Interizon w Komitecie Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Organizacja w Gdańsku wspólnie z Ministerstwem Gospodarki konferencji ICT DAY 23 i międzynarodowych spotkań klastrów z 6 krajów europejskich CENTRAMO Organizacja spotkań grup zadaniowych, m. in. GZ Opracowanie programu nauczania na poziomie technikum specjalności Aplikacje Mobilne i Tester Oprogramowania oraz GZ Usługi Konsultingowe Interizon Organizacja maratonu programistycznego Hackathon Spotkania z klastrami z Pomorza, m.in. Gdańskim Klastrem Budowlanym, klastrem biotechnologicznym i klastrem mieszkaniowym Promocja Klastra i jego uczestników podczas spotkania z American Chamber of Commerce Działania na rzecz organizacji studiów MBAICT na Politechnice Gdańskiej 77

78 Wsparcie projektu stażu pracowników naukowych oraz naukowodydaktycznych w pomorskich przedsiębiorstwach Prezentacja dla przedstawicieli firm z Ukrainy podczas spotkania w ramach programu Tempus realizowanego prze PG Prezentacja działalności Klastra w GPNT w celu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Aktywność w Pomorskiej Radzie Konsultacyjnej ds. Wspierania Uczniów Uzdolnionych Kobiety w IT projekt na rzecz aktywności zawodowej kobiet organizowany przez klastrową Fundację ECD Aktywne uczestnictwo przedstawicieli Klastra w 3 zespołach roboczych Regionalnego Programu Strategicznego dla woj. pom. (przy Urzędzie Marszałkowskim) Udział w konsultacjach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 22r. Ministerstwa Gospodarki Współpraca z Gdański Obszarem Metropolitalnym udział klastra w inicjatywach GOMu, tj. Obszar metropolitalny Trójmiasta (OMT) oraz inicjatywy INTIS Integracja i Synergia Działania w ramach Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. wysokiej efektywności przedsiębiorstw Udział w konsultacjach w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 222 Klaster zaproszony do konsultacji tworzonego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Udział w spotkaniu dotyczącym możliwości oraz realizacji projektów międzynarodowych w ramach mechanizmów programu Artemis Wielka Brytania, Holandia, Hiszpania, Francja, Belgia, Niemcy, Dania Udział w spotkaniu dotyczącym projektów Cornet pozyskanie informacji nt. możliwości realizacji projektów przez konsorcja klastrowe z partnerami zagranicznymi Promocja Klastra podczas misji i spotkań zagranicznych, m.in. Niemczech, Belgii, Finlandii, etc. Na dzień na dzień w Klastrze znajdowało się 8 podmiotów o następującej strukturze: duże przedsiębiorstwa 2 średnie przedsiębiorstwa 6 małe przedsiębiorstwa 36 mikro przedsiębiorstwa 65 jednostki edukacyjne i naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu i inne podmioty 9 Jako podsumowanie na wykresie 6.5 przedstawiono rozwój klastra Interizon w latach 29 23, a na wykresie 6.6 jego strukturę według branż. 78

79 Wykres 6.5 Rozwój Klastra Interizon w latach 2923 Wykres 6.6 Liczba uczestników Klastra wg. branż na dzień r, 7. Administracja wydziału oraz zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe Administracja wydziałowa w roku 23 realizowała swoje zadania, które tak jak za poprzednie okresy sprawozdawcze podzielić można na następujące główne obszary tematyczne: zadania zmierzające do dalszej poprawy funkcjonowania i unowocześnienia komórek organizacyjnych, a zwłaszcza wdrażanie dostosowania modułów systemu euczelnia. zadania związane z modernizacją i estetyzacją budynków Wydziału, wraz z ich otoczeniem, poprawa wyposażenia sal dydaktycznych i stanowisk pracy, utrzymanie i właściwe użytkowanie zasobów wydziału, budynków WETI A i B. Zadania zmierzające do poprawy i unowocześnienia funkcjonowania komórek organizacyjnych realizowane były w sposób ciągły, a za podstawę służy Regulamin Organizacyjny Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Precyzyjne określenie zakresów działania komórek organizacyjnych oraz zdefiniowanie obszarów kompetencji i odpowiedzialności pracowników administracji znajduje odzwierciedlenie w kolejnych wersjach regulaminu, a ostania kompletna wersja z wprowadzanymi na bieżąco zmianami została zatwierdzona przez Rektora Zarządzeniem nr 2/2 z Drugim ważnym kierunkiem unowocześniania funkcjonowania administracji wydziałowej są prowadzone ciągle prace nad internetowym systemem zarządzania wydziałem o nazwie SETI. System ten, oparty na idei przepływu dokumentów cyfrowych, dostarcza wachlarz usług zarządczych i wspomagających dotyczących spraw osobowych, logistycznych i finansowych. Projektem kieruje prof. Krzysztof Goczyła, dziekan WETI PG. Dotychczas wdrożone zostały moduły: Podsystemy Ogólne, Podsystem Biura Wydziału, Podsystem Biura Dziekana, Podsystem FinansowoKsięgowy, Podsystem Logistyki i Podsystem Magazynowy. Od początku 2 roku funkcjonuje Podsystem Planowania i Ewidencji Urlopów, który na bieżąco jest modyfikowany zgodnie ze zmianami prawa i dostosowania do systemu uczelnianego. Uruchomiono 79

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Centrum kultury technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektronicznych Pomorza Studiowanie na Wydziale Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje wstępne

I. Informacje wstępne Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za rok akademicki 2012/2013 Podstawą do sporządzenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

W Y B Ó R S T R U M I E N I I P R O F I L I D Y P L O M O W A N I A

W Y B Ó R S T R U M I E N I I P R O F I L I D Y P L O M O W A N I A W Y B Ó R S T R U M I E N I I P R O F I L I D Y P L O M O W A N I A REALIZOWANYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017 / 2018 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 ROK 2 realizacja od semestru 5 r

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 212 Opracowanie: Kolegium dziekańskie WETI PG Gdańsk, lipiec 213 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 269/2015/XXIII z 15 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2015

Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2015 Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 5 Opracowanie: Kolegium dziekańskie WETI PG Gdańsk, lipiec 6 Spis treści WPROWADZENIE... 3.

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych.

Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych. Program Zocznych Studiów Inżynierskich Program studiów Ustalenia ogólne Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych. Rok akademicki podzielony jest na 4 półsemestry: jesienny,

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału Strategia Wydziału Technologii Drewna do 2022 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ANEKS: B Data aktualizacji: 2015-04-14 Słownik mierników Strategii Wydziału Słownik mierników Strategii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2014

Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku Opracowanie: Kolegium dziekańskie WETI PG Gdańsk, lipiec 5 Spis treści Wprowadzenie... 3. Działalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Gdańsk 2013 Niniejsze sprawozdanie, prezentujące ocenę mijającego roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI 1) Sprawozdanie za rok Część 1. Informacje ogólne Dane podstawowe o uczelni Pełna nazwa: REGON: Dane adresowe siedziby uczelni: Telefon: Faks: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna

PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE. Podstawa prawna PROPOZYCJA KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW DLA KIERUNKU NAUKI O SZTUCE Podstawa prawna Zarządzenie Rektora UMK nr 133 z dnia 25.09.2013 r. 2: 1. Stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja

studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Kierunek EiT a Hi-Tech i ICT Technologie układów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora PŚk Nr 58/12 z dnia 29 sierpnia 2012 (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 50/15 z dnia 15 czerwca 2015r. ) R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI,

Bardziej szczegółowo

Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na nastepujących kierunkach i specjalnościach:

Studia prowadzone są przez 3 Wydziały Politechniki Warszawskiej na nastepujących kierunkach i specjalnościach: PEŁNE STUDIA INŻYNIERSKIE minima programowe razem i po latach 1+2 oraz latach 3+4 Program niestacjonarnych studiów inżynierskich prowadzonych w modelu zaocznych studiów przez Internet (model SPRINT) obejmuje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2016

Zarządzenie Nr 89/2016 Zarządzenie Nr 89/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 05 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia FiIS Fizyka Medyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 49 Rektora PK z dnia 6 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 1 1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI w ramach projektu Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (Pol-on). Z-ca Dyrektora OPI ds. utrzymania zasobów

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R-0161/26/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego Wdrażanie ż KRK na studiach doktoranckich na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego g Uniwersytet Śląski Katowice, 15 listopada 2013 r. Jacek Lewicki ekspert boloński Instytut Badań Edukacyjnych Rada

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki

Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki rdzeń: Automatyka i robotyka strumień: Systemy automatyki email: ksa@eti.pg.gda.pl, www.eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-automatyki PRACOWNICY Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora PŚk Nr 24/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r. R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ZWIĘKSZENIA WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DOKTORANCKICH Z DOTACJI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Poz. 16. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Poz. 16. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Poz. 16 UCHWAŁA NR 03/02/2017 RADY WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 Warunki i tryb rekrutacji

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia)

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia) Katedra Systemów Automatyki 1 Profil absolwenta (wiedza) Studenci naszej specjalności posiądą niezbędną wiedzę z zakresu: opracowywania algorytmów sterowania procesami w oparciu o najnowsze metody teorii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A KWESTIA ODPŁATNOŚCI

I N S T R U K C J A KWESTIA ODPŁATNOŚCI I N S T R U K C J A wypełniania OŚWIADCZENIA STUDENTA o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat oraz ZASADY ODPŁATNOŚCI za kształcenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Niniejszy dokument pozostaje w ścisłym związku z Uchwałą nr 19/2013

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Reguły obliczania pensum dydaktycznego Tomasz Matulewicz Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki UW

Reguły obliczania pensum dydaktycznego Tomasz Matulewicz Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki UW Reguły obliczania pensum dydaktycznego Tomasz Matulewicz Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki UW Spis treści: A. Ustawy i uchwały organów nadrzędnych B. Zajęcia regularne C. Zajęcia laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2015

Zarządzenie Nr 20/2015 Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo