Decyzje finansowe firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Decyzje finansowe firmy"

Transkrypt

1 Academia Oeconomica Jacek Kowalczyk Aleksander Kusak Decyzje finansowe firmy Metody analizy Rentownoœæ P³ynnoœæ Ryzyko Wartoœæ Wydawnictwo C.H. Beck

2 ACADEMIA OECONOMICA Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak Decyzje finansowe firmy. Metody analizy

3 W SPRZEDA Y: Jan Turyna RachunkowoÊç finansowa, wyd. 2 Irena Sobaƒska, red. Rachunek kosztów i rachunkowoêç zarzàdcza Alicja A. Jaruga, red. Mi dzynarodowe regulacje rachunkowoêci. Wp yw na rozwiàzania krajowe Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Anna Zieliƒska-G bocka Integracja europejska Marek Radzikowski Kryzys argentyƒski. Wnioski dla Polski, ze wst pem Leszka Balcerowicza Agnieszka Jankowska, Tomasz Kierzkowski, red., Robert Knopik Fundusze strukturalne Unii Europejskiej Anna Skowronek-Mielczarek Ma e i Êrednie przedsi biorstwa. èród a finansowania, wyd. 2 Halina Buk Nowoczesne zarzàdzanie finansami. Planowanie i kontrola Grzegorz Michalski Leksykon zarzàdzania finansami Wies aw Pluta, Grzegorz Michalski Krótkoterminowe zarzàdzanie kapita em. Jak zachowaç p ynnoêç finansowà? Wies aw Szcz sny, red. Finanse firmy. Jak zarzàdzaç kapita em Herwig R. Friedag, Walter Schmidt, Adrianna Lewandowska, Marcin Likierski My Balanced Scorecard. Moja strategiczna karta wyników, wyd. 2 Wieƒczys awa Soko owicz, Andrzej Srzednicki ISO. System zarzàdzania jakoêcià, wyd. 2 Tomasz Michalski, red. Ubezpieczenia gospodarcze Tadeusz Listwan, red. Zarzàdzanie kadrami wyd. 2 Artur Âliwiƒski, Bart omiej Âliwiƒski Facility management Zdzis aw Knecht Zarzàdzanie i planowanie marketingowe Marcin Bielski Podstawy teorii organizacji i zarzàdzania, wyd. 2 Pe na oferta dzia u literatury ekonomicznej C.H. Beck na stronie

4 Decyzje finansowe firmy Metody analizy Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2006

5 Autorstwo poszczególnych cz Êci: Jacek Kowalczyk rozdzia y 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 podrozdzia 5.5. podrozdzia y 6.1. i 6.2. Aleksander Kusak rozdzia y 1, 7, 9 podrozdzia y 2.1. i 2.3. wspó autorstwo podrozdzia y 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. podrozdzia 6.3. Recenzja: El bieta Màczyƒska Redakcja serii: Ewa Tomkiewicz Ok adka: Robert Rogiƒski Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Gen. Zajàczka 9, Warszawa, tel. (22) Sk ad i amanie: Ewa Moczarska, tel. (22) Druk i oprawa: Zak ady Graficzne im. KEN SA, Bydgoszcz ISBN

6 Spis treêci Wprowadzenie IX Rozdzia 1. Wskaêniki finansowe jako narz dzie wspomagania decyzji Wprowadzenie Wskaêniki rentownoêci Wskaêniki zad u enia Wskaêniki aktywnoêci gospodarczej (sprawnoêci) Wskaêniki p ynnoêci Wykorzystanie wskaêników w procesie decyzyjnym Pytania i polecenia Literatura Rozdzia 2. Strefy tworzàce zysk Klasyfikacja badania rentownoêci Analiza porównawcza Analiza czynnikowa Piramida Du Ponta jako symulator dzia aƒ firmy Pytania i polecenia Literatura Rozdzia 3. Zwiàzek p ynnoêci i rentownoêci Wp yw na kondycj firmy Modyfikacja piramidy Du Ponta Formu a zale noêci mi dzy p ynnoêcià i rentownoêcià Formu a wià àca p ynnoêç z rentownoêcià Sposób wyprowadzenia formu y SprawnoÊç rentownoêç dynamiczna p ynnoêç Pytania i polecenia Literatura Rozdzia 4. Wykorzystanie progu rentownoêci WartoÊç aplikacyjna podstawowego modelu Kryteria wyboru asortymentu Kszta towanie struktury produkcji i sprzeda y Pytania i polecenia Literatura Rozdzia 5. Zarzàdzanie gotówkà Bud etowanie gotówki Modyfikacje bud etów gotówkowych Próg wyp acalnoêci V

7 Spis treêci 5.4. Wra liwoêç przep ywów pieni nych firmy na zmian wielkoêci sprzeda y Modele optymalnego poziomu gotówki Pytania i polecenia Literatura Rozdzia 6. Sterowanie kapita em obrotowym Planowanie zapotrzebowania na kapita obrotowy Ocena op acalnoêci dzia aƒ zmniejszajàcych zapotrzebowanie na kapita obrotowy Strategie zarzàdzania kapita em obrotowym Pytania i polecenia Literatura Rozdzia 7. Zarzàdzanie kredytem kupieckim Znaczenie kredytów kupieckich dla firmy Finansowe skutki udzielania kredytu kupieckiego Faktoring Efekty finansowe, wynikajàce z korzystania z kredytu kupieckiego Ocena poziomu udzielanych kredytów kupieckich Ocena poziomu wykorzystywanych kredytów kupieckich Pytania i polecenia Literatura Rozdzia 8. Mechanizmy dêwigni w ocenie ryzyka Dêwignia operacyjna i stopieƒ dêwigni operacyjnej Dêwignia finansowa i stopieƒ dêwigni finansowej Wykorzystanie kredytów do przyrostu stopy ROE Dêwignia àczna i stopieƒ dêwigni àcznej Analiza wskaênikowa stopnia dêwigni àcznej Aneks. Podzia kosztów na sta e i zmienne Uwagi ogólne Przygotowanie danych sprawozdawczych Pytania i polecenia Literatura Rozdzia 9. Projekcja potrzeb kapita owych Ustalanie zapotrzebowania na zewn trzne êród a finansowania Wzrost firmy oparty na wewn trznych êród ach finansowania Zrównowa ony rozwój firmy Pytania i polecenia Literatura Rozdzia 10. Inwestycje rzeczowe Procedura analizy wykonalnoêci projektu Finansowy wizerunek projektu inwestycyjnego Kryteria i miary finansowej oceny inwestycji Pytania i polecenia Literatura Rozdzia 11. WartoÊç przedsi biorstwa Mierniki oparte na przep ywach pieni nych WartoÊç dodana dla akcjonariuszy Ekonomiczna wartoêç dodana VI

8 Spis treêci Pytania i polecenia Literatura Rozdzia 12. Inwestycje finansowe Kryteria oceny inwestycji finansowych Prognozowanie stopy zwrotu Pomiar i prognozowanie ryzyka EfektywnoÊç inwestycji finansowych Podstawy analizy portfelowej Elementy zarzàdzania ryzykiem instrumenty pochodne Pytania i polecenia Literatura Indeks

9

10 Na przysz oêç zastanawiaj si nie tylko nad tym, czy prawdà jest, co mówisz, ale czy ten, do kogo mówisz, wytrzyma prawd. Lucjusz Anneusz Seneka traktat O gniewie Wprowadzenie Ksià ka adresowana jest przede wszystkim do studentów i praktyków gospodarczych, a wi c w zamyêle autorów ma charakter podr cznikowoporadnikowy. Studenci kierunków ekonomicznych i zarzàdzania mogà traktowaç opisane zagadnienia jako zbiór przypadków zastosowania znanych z teorii modeli do rozwiàzaƒ praktycznych. Praktycy w szerokim rozumieniu decydenci w firmie, mened erowie ró nych szczebli mogà odnaleêç w publikacji walory aplikacyjnych zastosowaƒ metod wspomagajàcych decyzje finansowe. Korzystanie z ksià ki nie wymaga zaawansowanej znajomoêci finansów firmy, jednak e Czytelnik powinien w ogólnych zarysach mieç wiedz o firmie i o jej podstawowych kategoriach finansowych. Jakkolwiek w prezentacji zagadnieƒ przyj to okreêlonà kolejnoêç, to jednak nie jest ona wià àca przy lekturze ksià ki. W wi kszoêci przypadków ka dy rozdzia stanowi odr bnà ca oêç, choç oczywiêcie wiele aspektów opisywanych w ró nych miejscach wià e si ze sobà merytorycznie czy metodologicznie. Inspiracjà do napisania tej ksià ki sta y si dwa oczywiste, a zarazem fundamentalne spostrze enia, dotyczàce funkcjonowania firmy. W naszym opracowaniu firma rozumiana jest jako przedsi biorstwo. Po pierwsze wszechobecne w organizacji procesy decyzyjne i po drugie bardzo znaczàca rola finansów w realizacji tych procesów. Si à sprawczà, która na wszystkich etapach ycia firmy umo liwia jej funkcjonowanie, jest nieustanny proces podejmowania decyzji. Mo na powiedzieç, e proces ten stanowi swoisty nap d, który porusza firm, zmieniajàc zarówno jej relacje z otoczeniem, jak i jej wn trze. Firma nie mo e istnieç bez dokonywania wyborów. Zbiór wszystkich podejmowanych decyzji ma oczy- IX

11 Wprowadzenie wiêcie swojà hierarchi : decyzje generalne implikujà wybory ni szej rangi, a te rodzà potrzeb decyzji na jeszcze ni szych szczeblach itd. Procesom decyzyjnym w firmie mo na zatem przypisaç dwie podstawowe w aêciwoêci: sà to procesy ciàg e, a wi c dokonywane bez przerw w czasie, sà to procesy zachodzàce w ka dym ogniwie firmy i na ka dym szczeblu jej struktury organizacyjnej. Procesów decyzyjnych nie sposób przeceniç z jeszcze jednego powodu dokonujà si one na ka dej p aszczyênie firmy. Mo na wi c dostrzec decyzje: techniczne, organizacyjne, personalne, prawne, infrastrukturalne, ekonomiczne. Ich bezpoêrednie skutki z natury rzeczy ujawniajà si na tej p aszczyênie, której sà przedmiotem. Jednak e w praktyce, rezultaty wyborów decyzyjnych pojawiajà si niemal zawsze tak e na innych p aszczyznach. Np. decyzja o charakterze technicznym mo e mieç implikacje ekonomiczne czy prawne, a decyzja o charakterze personalnym mo e skutkowaç w sferze organizacyjnej czy ekonomicznej itd. Mówiàc ogólnie w firmie nie istniejà wybory decyzyjne o jednorodnych skutkach wy àcznie w sferze, której decyzja dotyczy, lecz sà to zawsze rezultaty wielorakie. Mo na postawiç kwesti, czy istnieje taka p aszczyzna firmy, na której z pewnoêcià zostanà odwzorowane skutki wszystkich decyzji. Odpowiedê jest pozytywna: takà p aszczyznà sà finanse firmy, czyli zjawiska i procesy przejawiajàce si w dynamicznych zmianach realnie istniejàcych zasobów pieniàdza w firmie bàdê w zaciàganiu zobowiàzaƒ do uruchomienia tych zasobów w przysz oêci. Nawet jeêli decyzja nie jest podejmowana w sferze finansowej a takich, jak si wydaje, jest jednak wi kszoêç rodzi ona poêrednio skutki finansowe. Ogólnie rzecz bioràc, z finansowego punktu widzenia skutki te sà dwojakiego rodzaju: przysparzajà firmie Êrodków pieni nych i poch aniajà te Êrodki. Skutkiem ka dej decyzji jest wi c wp yw i wydatek pieni ny. Nak ada si na to czynnik czasu: cz Êç wp ywów i wydatków staje si natychmiastowym skutkiem decyzji, cz Êç (w praktyce to cz Êç przewa ajàca) jest skutkiem odroczonym w czasie. Konsekwencje podj tej w danym momencie decyzji zwykle ujawniajà si w przysz oêci niekiedy w doêç odleg ej, a wi c niemal ka dy proces decyzyjny cechuje ryzyko, tzn. brak stuprocentowej pewnoêci urzeczywistnienia si oczekiwanych czy po àdanych efektów. Jest jeszcze jeden aspekt dotyczàcy owych skutków finansowych. Otó, niezale nie od tego, co jest przedmiotem wyboru decyzyjnego, czyli jakiej p aszczyzny dotyczy decyzja w procesie jej podejmowania istotne staje si kryterium finansowe. Nie zawsze odgrywa ono rol dominujàcà, gdy niekiedy przewa ajà inne kryteria (techniczne, rynkowe, personalne, prawne itp.), ale zawsze jest brane pod uwag. Warto wreszcie nadmieniç, e finanse starajàc si u ywaç j zyka uniwer- X

12 Wprowadzenie salnie opisujàcego rzeczywistoêç firmy ujawniajà tendencj do swoistej ekspansji i obejmujà coraz wi cej zjawisk, które majà ze swej natury charakter nieprzek adajàcy si wprost na wielkoêci wymierne w kategoriach finansowych (np. koncepcje kapita u intelektualnego czy poj cie goodwill). To spostrze enie z kolei prowadzi do wniosku, e u ywajàc we wspó czesnej firmie kategorii finansowych, mo na opisaç niemal ka dy rodzaj zjawiska czy procesu tam zachodzàcego. Wszystko to pozwala nadaç finansom niezwykle wa nà, by nie powiedzieç wiodàcà, rol w podejmowaniu decyzji. W procesach decyzyjnych, widzianych przez pryzmat finansów, stosowane sà rozmaite metody i narz dzia, które majà u atwiaç dokonywanie wyborów i ograniczaç ryzyko. Narz dzia majà ró ny charakter: od uproszczonego opisu jednolitym j zykiem finansowym rozmaitych przejawów dzia ania firmy (jak wskaêniki finansowe) by pomóc w sposób klarowny odkryç s abe i mocne strony firmy poprzez proste formu y obrazujàce dzi ki niewielu zmiennym wybrany obszar (jak koncepcja progu rentownoêci), a do z o onych modeli o wielu parametrach, których zadaniem jest w miar wszechstronny opis (odwzorowanie numeryczne) z o onych zjawisk i procesów (np. piramida wskaêników Du Ponta czy modele mechanizmów dêwigni). Konfrontacja wielu tych narz dzi, wszechstronnie i przyst pnie opisanych w literaturze przedmiotu, z praktykà gospodarczà a wi c z ich wykorzystaniem w realnych decyzjach firmy nierzadko jednak prowadzi do wniosku, e stopieƒ tego wykorzystania jest niezadowalajàcy. Daje si dostrzec swoistà luk mi dzy potencjalnà u ytecznoêcià wielu finansowych modeli, koncepcji, formu czy wzorów a ich zastosowaniem praktycznym. Zadaniem, jakie postawili sobie autorzy ksià ki jest próba przynajmniej cz Êciowego wype nienia tej luki, poprzez prezentacj wartoêci aplikacyjnej wielu narz dzi finansowych przy zaakcentowaniu ich u ytecznoêci w procesach decyzyjnych firmy. Aby sprostaç temu zadaniu, prezentowanym narz dziom i metodom starano si nadaç charakter planistyczny. Uwypuklono przy tym ich symulacyjny charakter, a wi c zdolnoêç do wielowariantowego przedstawiania przysz oêci firmy. Niektóre z narz dzi przedstawiono w sposób zmodyfikowany w stosunku do ogólnie znanych standardów (np. dynamiczne konstrukcje wskaêników p ynnoêci), inne zaprezentowano w formie oryginalnych, autorskich koncepcji o nowatorskim charakterze (np. strukturalna piramida stopnia dêwigni àcznej), weryfikujàc je tam, gdzie to by o mo liwe, na danych empirycznych. Zagadnienia uj to w 12 rozdzia ach. W rozdziale 1 ukazano decyzyjne walory analizy wskaênikowej. W rozdziale 2 dokonano systematycznej prezentacji metod porównawczego i czynnikowego badania rentownoêci firmy. Rozdzia 3 to zastosowanie w decyzjach ma o znanej metodologii zintegrowanego pomiaru dwóch g ównych kryteriów finansowych: rentownoêci i p ynnoêci. Rozdzia 4 prezentuje praktyczne wykorzystanie progu rentownoêci ze szczególnym akcentem na próg wieloasortymentowy. W rozdziale 5 znalaz y si metody pomocne w utrzymaniu p ynnoêci firmy: bud etowanie gotówkowe oraz XI

13 optymalizacja poziomu Êrodków pieni nych. Przedmiotem rozdzia u 6 tak e jest przede wszystkim p ynnoêç finansowa, ale ukazana przez pryzmat iteracyjnych metod planowania wielkoêci potrzebnego firmie kapita u obrotowego i oceny efektywnoêci podejmowanych w tym zakresie decyzji. Rozdzia 7 koncentruje si na metodach zwiàzanych z kredytem kupieckim, z którego firma zamierza korzystaç i którego sama zamierza udzielaç. W rozdziale 8 poddano szczegó owej analizie stopnie dêwigni operacyjnej, finansowej i àcznej. Zaprezentowano hierarchicznà struktur czynników kszta tujàcych te stopnie i ukazano powiàzania w formie modelu symulacyjnego. Rozdzia 9 prezentuje mo liwoêci zastosowania g ównych kryteriów w decyzjach, których przedmiotem jest wielkoêç i struktura kapita ów firmy. W rozdziale 10 przedstawiono metody pomocne w planowaniu inwestycji rzeczowych samà procedur prospektywnej analizy przedsi wzi cia inwestycyjnego oraz kryteria i miary finansowej oceny takiego przedsi wzi cia. Rozdzia 11 przybli a wykorzystanie wybranych metod dochodowych do wyceny wartoêci firmy. W rozdziale 12 przedstawiono podstawowe zasady u yteczne przy podejmowaniu decyzji w zakresie inwestycji finansowych oraz g ównà ide instrumentów pochodnych, wykorzystywanych w zarzàdzaniu ryzykiem. O ile wyraênie tego nie zaznaczono, wszystkie przytoczone w ksià ce przyk ady, dane liczbowe, tablice, schematy i rysunki sà w asnym opracowaniem autorów. Na koƒcu ka dego rozdzia u podana jest literatura uzupe niajàca problematyk opisanà w danym rozdziale. Autorzy pragnà wyraziç podzi kowania wszystkim uczestnikom bezpo- Êrednich spotkaƒ o charakterze doradczym czy szkoleniowym g ównie mened erom wielu polskich firm którzy w okresie ostatnich kilku lat byli uprzejmi dzieliç si swymi problemami, pojawiajàcymi si w praktycznym realizowaniu procesów decyzyjnych. Ich g osy by y nieocenionà inspiracjà i pomocà w formu owaniu i doborze zakresu tematycznego ksià ki. OczywiÊcie za zawarte w niej treêci autorzy ponoszà wy àcznà odpowiedzialnoêç. Warszawa, marzec 2006 r. Wprowadzenie Autorzy XII

14 Rozdzia 1. Wskaêniki finansowe jako narz dzie wspomagania decyzji W rozdziale: charakterystyka g ównych wskaêników finansowych, stosowanych w praktyce gospodarczej wykorzystanie wskaêników w ocenie kondycji finansowej ukazanie wskaêników w roli weryfikatora planowanych decyzji gospodarczych wskaênikowa symulacja skutków ró nych dzia aƒ podejmowanych w firmie 1.1. Wprowadzenie Dokumentacja êród owa mo e byç podstawà interpretacji procesów i zjawisk finansowych. Dzi ki temu okazuje si pomocna przy podejmowaniu decyzji. Wi kszà jednak u ytecznoêç dla potrzeb decyzyjnych przypisuje si ró nego rodzaju wskaênikom. Wyra ajà si one relacje odpowiednich wielkoêci bezwzgl dnych zawartych w bilansie, rachunku wyniku finansowego i innych sprawozdaniach finansowych. Wskaêniki finansowe sà noênikiem wa nych informacji dla ró nych grup odbiorców. Majà one ró norodnà budow i charakteryzujà ró ne aspekty dzia alnoêci firmy. Zbyt wysoka lub zbyt niska wielkoêç wskaênika jest sygna em o wyst powaniu negatywnych lub pozytywnych zjawisk. Mo e byç êród em informacji o zagro eniach i szansach poprawy wyników finansowych firmy. Nale y dodaç, e wskaêniki finansowe nie dajà wystarczajàcych informacji o przyczynach zaistnia ych zjawisk lub zdarzeƒ. Dlatego te stwierdzone nieprawid owoêci i zagro enia powinny byç przedmiotem dalszej analizy przyczynowo- -skutkowej. Dostawcy i banki udzielajàce kredytów krótkoterminowych sà przede wszystkim zainteresowane ocenà p ynnoêci bie àcej firmy. Dla nich wa ne sà zatem wskaêniki okreêlajàce zdolnoêç firmy do realizacji zobowiàzaƒ krótkoterminowych. Udzielajàcy kredytów na d u szy okres sà zainteresowani zdol- 1

15 Rozdzia 1. Wskaêniki finansowe jako narz dzie wspomagania decyzji noêcià firmy do generowania gotówki oraz ocenà ryzyka finansowego w odpowiednio odleg ej przysz oêci. W aêciciele firmy, akcjonariusze sà zainteresowani poziomem rentownoêci i ryzyka zwiàzanego z dzia alnoêcià firmy. Kierownictwo firmy jest zainteresowane wszystkimi aspektami analizy finansowej, poniewa jest odpowiedzialne za bie àcà i perspektywicznà dzia alnoêç firmy. Wskaêniki finansowe wykorzystywane w praktyce gospodarczej mo na ujàç w nast pujàcych czterech grupach: wskaêniki rentownoêci, wskaêniki zad u enia, wskaêniki aktywnoêci lub wskaêniki sprawnoêci dzia ania, wskaêniki p ynnoêci. Ka da z wymienionych grup wskaêników dotyczy innego aspektu dzia alnoêci firmy. Poszczególne wskaêniki dostarczajà wzajemnie uzupe niajàcych si informacji o sytuacji finansowej. àczne ich u ycie daje kompleksowà ocen. Aby mo na by o dokonaç oceny poziomu osiàgni tych wskaêników finansowych, przeprowadza si analiz porównawczà. Jako podstawa porównaƒ mogà byç wykorzystane: 1) wskaêniki osiàgni te w latach (okresach) poprzednich, 2) wskaêniki osiàgni te w podobnych firmach w bran y, 3) Êrednie wskaêniki uzyskane w bran y, 4) wskaêniki wynikajàce z planu finansowego firmy. Porównanie wskaêników w czasie pozwala wyznaczyç trendy w kszta towaniu si okreêlonych relacji finansowych. Pozwala te oceniç, czy tendencje zmian we wskaênikach sà korzystne dla firmy, jakie jest nat enie zmian w stosunku do lat poprzednich. Pogorszenie si wskaêników mo e byç sygna- em o wyst pujàcych nieprawid owoêciach i podejmowaniu b dnych decyzji gospodarczych w badanym okresie. Porównania wskaêników w stosunku do planu dostarczajà wa nych informacji o odchyleniach, jakie powstajà pomi dzy planem a rzeczywistymi wynikami firmy. Porównania mi dzyzak adowe polegajà na zestawieniu danych dotyczàcych innych firm bàdê Êrednich wielkoêci w bran y. Sà podstawà do poznania: efektywnoêci dzia alnoêci badanej firmy w stosunku do firm konkurencyjnych, polityki gospodarczej stosowanej przez poszczególne firmy, pozycji badanej firmy w bran y. Porównania te majà istotne walory poznawcze. Jednak obcià one sà te takimi wadami, jak: niew aêciwa porównywalnoêç metodologiczna oraz ograniczony dost pu do informacji. KorzyÊci wynikajàce ze stosowania analizy wskaênikowej: atwo i szybko mo na obliczyç wskaêniki na podstawie dost pnych sprawozdaƒ finansowych, 2

16 wskaêniki umo liwiajà porównywanie w czasie i analiz trendów w zakresie badanych zjawisk, ze wzgl du na popularnoêç wykorzystania wskaêników przez firmy w kraju i za granicà, mo liwe jest ich porównanie oraz ustalenie pozycji firmy na tle innych, wskaêniki znajdujà zastosowanie przy identyfikowaniu problemów w dzia- alnoêci firmy i okreêlaniu dalszych kierunków szczegó owej analizy, du a ró norodnoêç wskaêników pozwala na kompleksowà ocen dzia alnoêci firmy poprzez wiàzanà interpretacj wskaêników uzyskuje si dodatkowo pog bienie tej oceny. Do s aboêci analizy wskaênikowej mo na zaliczyç nast pujàce zale noêci: wskaêniki informujà o poprawie lub pogorszeniu sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale nie ukazujà przyczyn tego stanu lub jego zmiany, pojedyncze wskaêniki analizowane bez uwzgl dniania innych informacji mogà dawaç mylny obraz sytuacji w firmie, pos ugujàc si wskaênikami atwo jest pope niç ich nadinterpretacj, polegajàcà na sformu owaniu zbyt daleko idàcych wniosków i zafa szowanie obrazu ocenianych zjawisk, tylko w przypadku niektórych wskaêników wyst pujà wzorcowe wielkoêci pozwalajàce na ocen prawid owoêci analizowanych zjawisk, zmiany w zakresie rachunkowoêci lub zró nicowanie jej zasad w ró nych krajach mogà powodowaç utrat porównywalnoêci wskaêników i niemo noêç oceny badanych zjawisk Wskaêniki rentownoêci 1.2. Wskaêniki rentownoêci Ocena rentownoêci opiera si na analizie osiàgni tego przez firm wyniku finansowego w badanym okresie. Sam wynik finansowy jako wielkoêç bezwzgl dna nie stanowi dostatecznej podstawy do sformu owania pe nej oceny efektywnoêci gospodarczej. Relacja wyniku finansowego do ró nych kategorii finansowych, jak: kapita, majàtek, sprzeda, pozwala na stawianie diagnoz iformu owanie wniosków finansowych. JeÊli firma nie uzyskuje wymaganej przez inwestorów rentownoêci, a szczególnie stopy zwrotu, to nie znajduje ich uznania i pozytywnej oceny. Wskaêniki zyskownoêci czyli wskaêniki rentownoêci, gdy wynik finansowy jest zyskiem, a nie stratà mierzà efektywnoêç dzia alnoêci firmy przez odniesienie osiàgni tego zysku do wielkoêci (wartoêci) sprzeda y, majàtku firmy i wk adu kapita owego w aêcicieli. Powszechnie stosuje si kilka rodzajów wskaêników zyskownoêci: sprzedaż koszt wytworzenia ( sprzedanych wyrobów) wskaźnik marży brutto ( WMb ) = 100, sprzedaż 3

17 Rozdzia 1. Wskaêniki finansowe jako narz dzie wspomagania decyzji zysk operacyjny wskaźnik zyskowności operacyjnej ( Rop ) = 100 sprzedaż zysk przed opodatkowaniem (czyli brutto) wskaźnik zyskowności brutto ( Rbr ) = 100 sprzedaż zysk po opodatkowaniu (czyli netto) wskaźnik zyskowności netto ( Rn ) = 100 sprzedaż zysk netto wskaźnik zyskowności aktywów ( ROA ) = aktywa ogółem 100,,,, Przedstawione wskaêniki obrazujà ró ne aspekty efektywnoêci dzia ania firmy. Wskaênik mar y brutto ukazuje efektywnoêç osiàganà przez firm na realizowanej produkcji wyrobów czy us ug. W formule tego wskaênika ujmuje si tylko koszty zwiàzane z realizowanà produkcjà. Mo na wi c dokonaç oceny trafnoêci wyboru programu produkcyjnego. Warto zauwa yç, e wskaênik ten powinien byç na tyle wysoki, aby umo liwiç pokrycie kosztów niezwiàzanych bezpoêrednio z realizowanà produkcjà, jak: koszty ogólne zarzàdu, koszty sprzeda y, koszty finansowe i inne. Wskaênik zyskownoêci operacyjnej informuje o poziomie efektywnoêci dzia alnoêci operacyjnej zwiàzanej ze sprzeda à wyrobów i us ug oraz pozosta ej dzia alnoêci operacyjnej. W formule tego wskaênika nie ujmuje si przychodów i kosztów zwiàzanych z operacjami finansowymi. Wskaênik pokazuje zatem efektywnoêç niezale nà od struktury finansowania, tj. stopnia zaanga owania kapita ów obcych. Wskaênik zyskownoêci brutto ujmuje àczny efekt finansowy przed opodatkowaniem, powstajàcy na ca ej dzia alnoêci firmy w relacji do wielkoêci sprzeda y. Obejmuje mar brutto powstajàcà na dzia alnoêci operacyjnej, koszty funkcjonowania firmy, koszty sprzeda y, a tak e efekty operacji finansowych i wynik nadzwyczajny. Dzi ki takiemu uj ciu uzyskuje si pe ny obraz osiàgni tej przez firm efektywnoêci sprzeda y przed opodatkowaniem. Wskaênik zyskownoêci netto ukazuje ostateczny efekt finansowy po opodatkowaniu na tle osiàgni tych przychodów ze sprzeda y. Wskaênik zyskownoêci aktywów (wskaênik zwrotu z inwestycji) przedsta- zysk netto wskaźnik zwrotu kapitału własnego ( ROE ) = kapitał własny

18 1.2. Wskaêniki rentownoêci wia efektywnoêç majàtku firmy. Mo na te powiedzieç, e wskaênik ten okre- Êla zdolnoêç aktywów firmy do generowania zysków. Wskaênik zwrotu kapita u w asnego ujmuje wielkoêç kapita u w asnego, a nie ca oêci aktywów firmy. Dzi ki takiej konstrukcji wskaênika uzyskuje si informacj, jaka jest stopa zwrotu od wk adu kapita owego wniesionego przez w aêcicieli firmy. Jest to wskaênik bardzo istotny dla w aêcicieli, którzy najbardziej sà zainteresowani efektywnoêcià w asnego kapita u. Istotne walory poznawcze prezentujà ró nice pomi dzy wyszczególnionymi wskaênikami zyskownoêci (rysunek 1.1.). Rysunek 1.1. Kategorie kszta tujàce ró nice mi dzy wskaênikami zyskownoêci Wskaênik mar y brutto Wskaênik zyskownoêci operacyjnej Wskaênik zyskownoêci brutto Koszty ogólne zarzàdu Koszty sprzeda y Wynik na pozosta ej dzia alnoêci operacyjnej Wynik na operacjach finansowych Wynik nadzwyczajny Obcià enia podatkowe Wskaênik zyskownoêci netto Rotacja aktywów Wskaênik zyskownoêci aktywów Struktura kapita u Wskaênik zwrotu kapita u w asnego èród o: opracowanie w asne Ró nica pomi dzy wskaênikiem mar y brutto a wskaênikiem zyskownoêci operacyjnej informuje o poziomie ponoszonych kosztów ogólnych zarzàdu, kosztów sprzeda y i wysokoêci zrealizowanego wyniku na pozosta ej dzia alnoêci operacyjnej na tle sprzeda y. Ma a ró nica pomi dzy tymi wskaênikami mo e oznaczaç efektywnà gospodark w sferze operacyjnej, ale niezwiàzanej bezpoêrednio z realizowanà produkcjà wyrobów oraz w sferze pozosta ej operacyjnej. Nale y dodaç, e niekiedy taki rezultat mo na osiàgnàç, pokrywajàc koszty ogólne zarzàdu i koszty sprzeda y wysokà nadwy kà na pozosta ej dzia alnoêci operacyjnej. 5

19 Rozdzia 1. Wskaêniki finansowe jako narz dzie wspomagania decyzji Ró nica pomi dzy wskaênikiem zyskownoêci operacyjnej i zyskownoêci brutto ukazuje wynik na operacjach finansowych w po àczeniu z wynikiem nadzwyczajnym na tle sprzeda y. Ni szy wskaênik zyskownoêci brutto od wskaênika zyskownoêci operacyjnej wynika z przewagi kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych nad przychodami z operacji finansowych i zyskami nadzwyczajnymi. Niekiedy jednak wysokie przychody z operacji finansowych powodujà wy szy poziom wskaênika zyskownoêci brutto w stosunku do wskaênika zyskownoêci operacyjnej. Ró nica pomi dzy wskaênikami zyskownoêci brutto i netto wynika z faktycznej skali obcià eƒ podatkowych. Im jest ona wy sza, tym wi ksze zosta y naliczone obcià enia podatkowe na tle zrealizowanej sprzeda y. Wysoka ró nica pomi dzy wskaênikiem zyskownoêci netto a wskaênikiem zyskownoêci aktywów oznacza wysokà rotacj aktywów. Jest to zjawisko pozytywne, gdy ka da jednostkowa wartoêç majàtku generuje wysokà sprzeda lub inaczej to interpretujàc dla osiàgni cia jednostki sprzeda y anga- uje si mniejsze rozmiary majàtku. Wysoka ró nica pomi dzy wskaênikiem zyskownoêci aktywów a wskaênikiem zwrotu kapita u w asnego wynika z wysokiego zaanga owania kapita- ów obcych. Firma korzysta w takim przypadku z efektu dêwigni finansowej Wskaêniki zad u enia Wskaêniki zad u enia pokazujà skal wykorzystywanych kapita ów obcych oraz ryzyko ich sp aty i bie àcej obs ugi. Wskaênik ogólnego poziomu zad u enia (wskaênik zad u enia aktywów) stanowi relacj wielkoêci zad u enia firmy do aktywów ogó em: Wskaênik informuje, jaki udzia w ca oêci aktywów stanowi zad u enie. Im wy sza jest wielkoêç wskaênika, tym stopieƒ zad u enia firmy jest wi kszy, i odwrotnie. Ró nica mi dzy 100% a wielkoêcià tego wskaênika obrazuje udzia kapita ów w asnych finansujàcych aktywa. Im wi kszy wskaênik poziomu zad u enia, tym mniejszy udzia w asnych Êrodków finansujàcych dzia- alnoêç firmy, i odwrotnie. Zbyt wysoki poziom wskaênika zad u enia mo e podwa yç wiarygodnoêç finansowà firmy. Zbyt niski poziom wskaênika mo e Êwiadczyç o niewykorzystywaniu zewn trznych êróde finansowania dla zwi kszenia korzyêci finansowych firmy. Wed ug standardów zachodnich dopuszczalny poziom tego wskaênika wynosi 57 67% (Sierpiƒska, Jachna, 2004, s. 167). Oznacza to, e firmy mogà do 2/3 aktywów finansowaç kapita ami obcymi. JednoczeÊnie w tym przypadku wartoêç aktywów ogó em przekracza o 50% kwot zobowiàogółem zadłużenie aktywa ogółem

20 1.3. Wskaêniki zad u enia zaƒ. W odniesieniu do 57% wielkoêci wskaênika aktywa przekraczajà kwot d ugów o 75%. Stanowi to czynnik zabezpieczajàcy dla wierzycieli, umo liwiajàcy sp at d ugu w sytuacji, gdyby wartoêç rynkowa majàtku istotnie odbiega- a od wartoêci ksi gowej. Podobnà wartoêç poznawczà posiada wskaênik zad u enia kapita u w asnego, zwany tak e wskaênikiem struktury kapita owej, który ukazuje relacj kapita u obcego do kapita u w asnego. JeÊli wielkoêç wskaênika zad u enia kapita u w asnego przekracza 1,0, oznacza to wi ksze zaanga owanie kapita- ów obcych ni w asnych. Wskaênik zad u enia kapita u w asnego jest ÊciÊle zwiàzany ze wskaênikiem ogólnego zad u enia aktywów. Wysoki wskaênik ogólnego zad u enia aktywów oznacza jednoczeênie wysoki poziom wskaênika zad u enia kapita u w asnego. Dopuszczalna skala zad u enia kapita u w asnego wynosi od 1,33 do 2,0. Wskaênik zad u enia d ugoterminowego wyra a nast pujàca relacja: zadłużenie długoterminowe kapitał własny. Wskaênik dotyczy zad u enia d ugoterminowego, przez które rozumie si d ugi sp acane w okresie d u szym ni 1 rok. Wskaênik wy szy od jednoêci Êwiadczy, e zad u enie d ugoterminowe przewy sza kapita w asny w aêcicieli. Jest to sytuacja niekorzystna dla po yczkodawców. Uzasadnieniem dla utrzymywania wysokiego poziomu tego wskaênika jest dà enie w aêcicieli do przenoszenia cz Êci ryzyka na wierzycieli d ugoterminowych i ch ç korzystania z efektu dodatniej dêwigni finansowej. Na ogó po yczkodawcy starajà si nie przekraczaç pewnych relacji. Udzielajà zatem kredytów i po yczek do okreêlonego poziomu wskaênika zad u enia d ugoterminowego. Najkorzystniejsza dla po yczkodawców jest sytuacja, gdy wskaênik wynosi 0,5. Oznacza to bowiem, e ka dy 1 z kapita u d ugoterminowego znajduje pokrycie w 2 z kapita u w asnego, co stanowi odpowiednio wysokie zabezpieczenie dla wierzycieli d ugoterminowych. Wskaênik pokrycia odsetek okreêla stopieƒ zabezpieczenia obs ugi zad u- enia. Formu a tego wskaênika ma postaç: zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem odsetki. Wskaênik informuje, ile razy zysk osiàgni ty na dzia alnoêci (przed sp atà odsetek i przed opodatkowaniem) przewy sza wartoêç p aconych odsetek. WysokoÊç tego wskaênika powinna byç wi ksza od jednoêci, jednak im bli ej jednoêci, tym wi kszy stopieƒ ryzyka zwiàzany ze sp atà odsetek. Im wy szy 7

Decyzje finansowe firmy

Decyzje finansowe firmy Academia Oeconomica Jacek Kowalczyk Aleksander Kusak Decyzje finansowe firmy Metody analizy Rentownoœæ P³ynnoœæ Ryzyko Wartoœæ Wydawnictwo C.H. Beck ACADEMIA OECONOMICA Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZA 2006 ROK. Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA TRENERÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2006 ROK Wielkości za rok: Wyszczególnienie poprzedni bieżący A.Przychody z dzialalności statutowej: 164 871,29

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo