OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A."

Transkrypt

1 Średnia wartość emisji Mediana wartości emisji Wartość emisji Liczba serii OBLIGACJE KORPORACYJNE 1. Statystyki obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst Podczas kilku ostatnich miesięcy statystyki wielkości rynku obligacji korporacyjnych nie uległy większym zmianom. Od września 2013 liczba emitentów utrzymywała się w przedziale , ilość notowanych serii , a wartość wszystkich emisji 51,4-53,0 mld PLN. Należy jednak pamiętać, że od początku 2012 roku do końca lutego 2014 liczba wyemitowanych serii wzrosła prawie dwukrotnie ze 155 do 296, a łączna wartość emisji wzrosła z 34,7 mld PLN do 53 mld PLN, co świadczy o zwiększającym się zainteresowaniu tym rynkiem wśród inwestorów, a także spółek poszukujących alternatywnych źródeł finansowania działalności Emisje na GPW Catalyst Wartość wszystkich emisji w mln PLN (lewa skala) Liczba serii (prawa skala) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ciekawa jest natomiast struktura wartości obligacji, która potwierdza funkcjonowanie zasady Pareto największą część rynku tworzy kilku kluczowych emitentów (BGK, PKO BP, PGNiG, PKN Orlen, PGE, Energa itd.), serie o wartości równej i większej od 200 mln PLN stanowią ponad 85% rynku. Należy jednak zwrócić uwagę, że duża część tych emisji posiada wartość nominalną jednej obligacji na poziomie 10 tys. lub 100 tys. zł, co ogranicza możliwości inwestycyjne wielu inwestorom indywidualnym. Jak widać na poniższym wykresie, od stycznia 2012 do lutego 2014, średnie wartości emisji obligacji korporacyjnych w przedziale wartości do 200 mln PLN nie uległy większym zmianom mediana utrzymuje się na poziomie mln PLN, a średnia wartość wzrosła z ok. 25 do 28 mln PLN. Wartości emisji < 200 mln PLN 40 40, ,0 20,0 10,0 0,0 Średnia wartość emisji w mln PLN (emisje <200 mln PLN) - lewa skala Mediana wartości emisji w mln PLN (emisje <200 mln PLN) - prawa skala Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z

2 Średnia ważona oprocentowania OBLIGACJE KORPORACYJNE Poniżej przedstawione zostały podstawowe statystyki na temat obligacji korporacyjnych (nieuwzględniające obligacji zerokuponowych oraz autoryzowanych) o wielkości do 200 mln PLN przygotowane na podstawie danych z końca lutego 2014: średnia wartość emisji wyniosła 27,8 mln PLN, średnie oprocentowanie ważone wielkością emisji wyniosło 7,01%, mediana oprocentowania kształtowała się na poziomie 7,73%, średnia marża na bazie WIBOR 3M i średniego oprocentowania ważonego wielkością emisji wyniosła ok. 4,30%, najmniejszy zaoferowany kupon wyniósł 3,90% (3-letnie obligacje zamienne na akcje Warimpexu o stałym oprocentowaniu), a największy 15% (3-letnie obligacje spółki Ekopaliwa Chełm o stałym oprocentowaniu), współczynnik korelacji pomiędzy oprocentowaniem a wielkością emisji wyniósł -0,51, co wskazuje na ujemną zależność (wraz ze wzrostem wielkości emisji, oprocentowanie obligacji spada), jednocześnie nie jest to bardzo silna zależność. Z uwagi na małą zmienność stóp procentowych, od końca września 2013 roku nie występowały znaczące zmiany w zakresie oprocentowania obligacji korporacyjnych. Wśród obligacji o wartości do 200 mln PLN zauważalny jest lekki spadek średniego ważonego oprocentowania (od końca września 2013 do końca lutego 2014 spadek o ok. 0,3%). Od stycznia 2012 oprocentowanie obligacji w przedziałach wartości obniżało się równomiernie zgodnie z indeksem WIBOR 3M, współczynnik korelacji pomiędzy średnią ważoną oprocentowania obligacji do 200 mln PLN a WIBOR 3M wyniósł 0,93, co świadczy o wysokiej korelacji. Średnia ważona oprocentowania obligacji 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% serie 0-10 mln PLN serie mln PLN serie >200 mln PLN serie mln PLN serie mln PLN WIBOR 3M - średnia w okresie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 2

3 2. Najciekawsze emisje w ostatnim okresie Transakcje DM BDM S.A. W 2013 roku DM BDM przeprowadził 13 publicznych i prywatnych ofert obligacji korporacyjnych i komunalnych na łączną kwotę 132,5 mln zł. Największe z nich dotyczyły emisji obligacji spółki PCC Rokita SA, były to 2 emisje po 25 mln zł każda, które wyemitowane zostały w ramach I Programu Obligacji. W styczniu 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny II Programu Obligacji PCC Rokita SA, na podstawie którego spółka w 2014 roku może wyemitować obligacje o wartości do 200 mln zł. W grudniu 2013 roku uruchomiony został również Program Emisji Obligacji spółki KRUK SA. Pierwsza seria obligacji T1 wyemitowanych w ramach programu o wartości do 150 mln zł wyniosła 15 mln zł. Zadeklarowany popyt znacznie przewyższył wartość emisji - stopa redukcji wyniosła ponad 66%. Grupa KRUK planuje kolejne emisji obligacji w ramach programu w 2014 r. Wybrane emisje na rynku obligacji korporacyjnych Warimpex kolejna seria obligacji zamiennych na akcje W grudniu 2013 roku do obrotu na Catalyst wprowadzone zostały trzyletnie obligacje zamienne spółki Warimpex o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 500 tys. zł, oprocentowanie ustalone zostało jako stałe w wysokości 3,9%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Cena zamiany została ustalona na poziomie 7,65 PLN, co oznacza, że obligacje zamienne przyznają prawo do zamiany i objęcia do akcji na okaziciela spółki. Obligacje zostały zaoferowane w drodze oferty niepublicznej skierowanej do wybranych inwestorów. Warimpex w przeszłości już dwukrotnie wyemitował obligacje zamienne na akcje (w 2011 roku i na początku 2013 roku). Obligacje zamienne są ciekawym instrumentem pozyskania środków dla spółek notowanych na rynku głównym GPW i NewConnect. Dzięki wbudowanej opcji zamiany na akcje pozwalają na znaczne obniżenie wysokości kuponu (przykładowo wyemitowane wraz z obligacjami zamiennymi obligacje zwykłe Warimpexu oprocentowane są na poziomie 9,1%). Jednocześnie w praktyce instrument ten nie cieszy się szczególnym powodzeniem na polskim rynku kapitałowym do tej pory na Catalyst wprowadzonych zostało zaledwie 11 serii obligacji zamiennych, z czego za około 2/3 wartości emisji odpowiadał sektor deweloperski (Warimpex, Marvipol, Gant Development). W lutym 2014 roku emisję obligacji zamiennych przeprowadziła spółka ZPC Mieszko, a podobne plany na początku roku ogłosił również Integer.pl. Małe zainteresowanie obligacjami zamiennymi wynika głównie z konieczności przeprowadzenia ich sprzedaży w formie oferty publicznej, ewentualnie w formie oferty prywatnej korzystając z wyłączenia prospektowego. Poruszając temat zamiennych papierów wartościowych można wspomnieć niedawną emisję obligacji czeskiego CEZ dających prawo do wymiany na akcje węgierskiego MOLa. Oferta o łącznej wartości nominalnej 470 mln euro przeprowadzona została na przełomie stycznia i lutego br. Kupon ustalony został na poziomie 0%, a możliwość zarobku dla inwestora daje opcja zamiany na akcje węgierskiego koncernu paliwowego. Cena zamiany ustalona została na 61,25 euro za każdą akcję, co oznacza 35 proc. premię ponad średnią ważoną kursu akcji MOL 3

4 na budapesztańskiej giełdzie. Zamiana akcji możliwa będzie po upływie 3 lat od daty emisji (w okresie od stycznia do lipca 2017 roku), ale to emitent będzie decydował w jaki sposób zrealizuje swoje zobowiązanie (CEZ może dostarczyć akcje MOL, ich równowartość w pieniądzu lub zdecydować się na dowolną kombinację tych dwóch świadczeń). Według polskich przepisów spółka akcyjna może wyemitować obligacje zamienne uprawniające wyłącznie do ich zamiany na własne akcje. Jednocześnie w teorii możliwe jest powielenie rozwiązania czeskiego i wyemitowanie przez polską spółkę obligacji dających prawo zamiany na akcje innej spółki, tyle że papiery te nie mogą wtedy nazywane być obligacjami zamiennymi (alternatywą jest określenie tych obligacji jako wymienne). 3. Wybrani emitenci obligacji korporacyjnych transakcje DM BDM Pragma Inwestycje należy do Grupy Pragma Inkaso i zajmuje się udzielaniem finansowania dłużnego oraz hybrydowego na projekty inwestycyjne, deweloperskie i transakcje kapitałowe. Spółka finansuje transakcje M&A i transakcje na rynku nieruchomości, refinansuje wymagalne zobowiązania oraz udziela pożyczek na dowolny cel. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. Współpraca spółki Pragma Inwestycje i DM BDM rozpoczęła się w 2012 roku i obejmuje 4 emisje prywatne, każda po 10 mln zł. W ramach obecnie prowadzonego Programu Obligacji o wartości 30 mln zł spółka może wyemitować jeszcze obligacje na kwotę 20 mln zł (w październiku ubiegłego roku Pragma Inwestycje zrealizowała emisje obligacji serii D o wartości 10 mln zł). Okres trwania programu nie został określony, jednak nie może on być dłuższy niż 5 lat. Zgodnie z raportem opublikowanym w dniu 20 marca br. spółka osiągnęła w 2013 roku 19% wzrost przychodów ze sprzedaży oraz prawie 9% wzrost zysku operacyjnego. Zysk netto emitenta wyniósł 2,2 mln zł, co przekłada się na marżę netto na poziomie blisko 27%. Pragma Faktoring to spółka z Grupy Pragma Inkaso, której przedmiotem działalności są przede wszystkim usługi faktoringowe, a także udzielanie krótkoterminowych pożyczek na finansowanie kapitału obrotowego. Pragma Faktoring SA DM BDM rozpoczął współpracę ze spółką w 2011 roku i dotychczas przeprowadził dla niej 4 prywatne emisje obligacji na łączną kwotę 65 mln zł. W ramach Programu Obligacji o wartości 100 mln zł do wyemitowania pozostają obligacje do łącznej kwoty 75 mln zł (w pierwszym kwartale 2013 roku spółka wyemitowała 2 serie obligacji o wartości 25 mln zł). Według raportu z dnia 20 marca br. spółka w 2013 roku odnotowała dalszy wzrost zapotrzebowania na swoje usługi, czego odzwierciedleniem było znaczne zwiększenie kontraktacji (o 24%). Przychody brutto z tytułu umów faktoringu wraz z wartością udzielonych pożyczek wyniosły w 2013 roku 338,6 mln zł, co oznacza wzrost o 31% w porównaniu do roku Było to możliwe m.in. dzięki nawiązaniu współpracy ze 154 nowymi klientami. Na koniec grudnia 2013 r. 4

5 spółka posiadała portfel wierzytelności, rozumiany jako saldo wartości brutto należności faktoringowych i pożyczek, o łącznej wartości 95,5 mln zł. W 2013 r. spółka koncentrowała się na przeprowadzeniu zmiany modelu biznesowego (między innymi w zakresie faktoringu obniżone zostały wynagrodzenia spółki z jednoczesnym skierowaniem usług do nowych grup klientów, posiadających zdywersyfikowane i regularnie generowane należności. Zdaniem zarządu pozwoliło to na zawarcie dużej ilości nowych umów faktoringowych z różnych branż, które pozwolą osiągać powtarzalne przychody i przepływy na rozproszonym portfelu aktywów. W efekcie taki portfel mimo niższych marż wygeneruje docelowo wyższe przychody niż to miało miejsce w przeszłości, ponieważ będzie stabilniejszy i spółka nie będzie odnotowywać częstych niegdyś okresów nadpłynności po zamykaniu transakcji sezonowych, która ma pozytywny wpływ na bilans i przepływy spółki oraz stanowić będzie ważny fundament pod dalszy rozwój Pragma Faktoring. Wyżej opisana zmiana modelu biznesowego oraz konieczność dokonania odpisów niektórych aktywów odbiła się natomiast negatywnie na bieżących wynikach spółki w 2013 roku. Zysk z działalności operacyjnej obniżył się z poziomu 10,8 mln zł w 2012 r. do 6,3 mln zł w roku Marża operacyjna (liczona na bazie przychodów netto ze sprzedaży) wyniosła w 2013 r. 37,3% w stosunku do 57,8% w roku Zakres działalności Voxel obejmuje usługi w zakresie wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej (2 pracownie PET-TK, 13 pracowni TK i 12 pracowni MR), a także usługi w obszarze teleradiologii i outsourcingu usług medycznych. Ponadto, w 2012 roku Spółka uruchomiła produkcję radiofarmaceutyków na własne potrzeby, a w połowie 2013 r. uzyskała pozwolenie na sprzedaż wyprodukowanych znaczników firmom zewnętrznym. DM BDM współpracuje ze spółką Voxel od 2011 roku zarówno w obszarze emisji akcji jak i obligacji. W 2012 roku spółka za pośrednictwem DM BDM przeniosła się z rynku NewConnect na główny parkiet GPW oraz wyemitowała obligacje o wartości 12 mln zł. W 2013 roku DM BDM przeprowadził dla spółki 2 emisje obligacji na kwotę 17 mln zł, prywatną emisję akcji o wartości 13 mln zł, a także emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje na blisko 2 mln zł. Voxel SA W październiku ubiegłego roku spółka odwołała prognozy na rok 2013 opublikowane w prospekcie emisyjnym. Głównymi przyczynami tej decyzji było kilkumiesięczne opóźnienie w sprzedaży komercyjnej radiofarmaceutyków, niższe niż oczekiwane wyniki spółki zależnej Alteris SA oraz brak kontraktu z NFZ dla dwóch pracowni MR w Poznaniu. Odwołanie prognoz nie powoduje obniżenia zdolności emitenta do obsługi zadłużenia z tytułu obligacji. Spółka w dniu 14 marca 2014 roku opublikowała rozszerzony skonsolidowany raport roczny za 2013 r. Zgodnie z tym raportem przychody Grupy Voxel nieznacznie spadły z poziomu 106,5 mln PLN w 2012 roku do 103,2 mln PLN, a zysk netto Grupy wyniósł 3 mln zł. Rok zakończył się wynikiem EBITDA na poziomie 16,4 mln zł w stosunku do 21,2 mln zł rok wcześniej, przy czym po wyeliminowaniu wydarzeń o charakterze jednorazowym w latach 2012 i 2013 wynik EBITDA zanotował wzrost o ponad 20%. 5

6 4. Zapowiedzi rynkowe odnośnie przyszłych emisji obligacji korporacyjnych PCC Rokita SA to największa spółka z branży chemicznej na Dolnym Śląsku. Producent i dystrybutor ponad 250 produktów chemicznych wykorzystywanych w wielu ważnych branżach gospodarki (przemysł tworzyw sztucznych, budowlany, tekstylny, chemiczny). Część międzynarodowej Grupy PCC działającej w segmencie chemii, energii i logistyki. PCC Rokita SA - uruchomiony II Program Emisji Obligacji na 200 mln zł, pierwsza transza w ofercie kaskadowej spodziewana jest w II kwartale 2014 r. DM BDM współpracuje z PCC Rokita od 2011 roku pełniąc funkcję doradcy finansowego i oferującego dla 8 emisji obligacji spółki na kwotę 135 mln zł. Z uwagi na duże powodzenie przeprowadzonych ofert emitent zdecydował się na uruchomienie II Programu Emisji Obligacji. W styczniu 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny, który będzie podstawą dla publicznych ofert obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. PCC Rokita udzieliła zgody na sprzedaż swoich obligacji przez DM BDM w drodze oferty publicznej na podstawie zatwierdzonego prospektu. Grupa jako pierwszy podmiot na rynku planuje wykorzystać w praktyce możliwość przeprowadzania oferty kaskadowej. Dzięki zmianie Ustawy o ofercie DM BDM, po przeprowadzeniu oferty przez emitenta, będzie mógł publicznie i w sposób ciągły oferować nabyte na własny rachunek obligacje. Obrazowo mówiąc, obligacje będą dostępne dla inwestorów indywidualnych w Punktach Obsługi Klienta DM BDM, w podobny sposób jak lokata w okienku bankowym, do wyczerpania transzy przeznaczonej dla tej formy sprzedaży. Pierwsza transza obligacji sprzedawanych w ofercie kaskadowej planowana jest w II kwartale 2014 roku. W dniu 10 marca br. spółka opublikowała raport roczny, według którego przychody skonsolidowane przekroczyły wartość 1,1 mld zł (wzrost 4,2% r/r), wynik operacyjny wyniósł 77 mln zł (wzrost 4,5% r/r), a zysk netto 58 mln zł (spadek 78% r/r spowodowany jednorazowym zyskiem ze zbycia akcji PCC Exol w roku 2012). Grupa PCC Rokita poprawiła w 2013 roku marżę brutto ze sprzedaży oraz marżę ze sprzedaży, utrzymując jednocześnie rentowność zysku operacyjnego na poziomie roku KRUK SA - uruchomiony Program Emisji Obligacji na 150 mln zł, kolejna seria obligacji spodziewana w II kwartale 2014 r. KRUK to spółka dominująca Grupy KRUK lidera na polskim rynku obrotu wierzytelności (zakup pakietów wierzytelności na własny rachunek) oraz w zakresie świadczenia usług windykacji na zlecenie (inkaso). Grupa świadczy swoje usługi na rynku polskim, rumuńskim, czeskim oraz słowackim, rozważana jest także ekspansja na inne rynki. Spółka w dniu 12 marca 2014 r. opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2013 r., w którym poinformowała inwestorów m.in. o rekordowej wartości spłat otrzymanych od osób zadłużonych, jak również o rekordowo wysokim zysku netto osiągniętym w opisywanym okresie. Według raportu Grupa KRUK w 2013 r. osiągnęła ponad 18% wzrost przychodów ze sprzedaży (405,6 mln zł w stosunku do 342,9 mln zł w 2012 r.) i 20% wzrost zysku netto (97,7 mln zł w stosunku do 81,1 mln zł w 2012 r.). W całym roku 2013 Grupa nabyła portfele o wartości nominalnej 3,8 mld zł (wzrost 5,7% r/r) przy nakładach inwestycyjnych na poziomie 367 mln zł. Wśród nabytych portfeli były portfele hipoteczne oraz 6

7 korporacyjne, ale ich łączny udział wyniósł nieco ponad 10% całość inwestycji. Na koniec 2013 r. wartość godziwa nabytych pakietów wierzytelności wyniosła ponad 1 miliard zł i wzrosła o 21% r/r. Od początku działalności Grupa KRUK nabyła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 17,9 mld zł. KRUK przeprowadził w 2013 roku emisję obligacji publicznych jako pierwsza firma z branży zarządzania wierzytelnościami. Seria obligacji T1 o wartości 15 mln zł została wyemitowana w ramach uruchomionego w grudniu 2013 roku Programu Emisji Obligacji o wartości do 150 mln zł. Organizatorem emisji był DM BDM S.A. W 2014 roku planowane są kolejne emisje obligacji w ramach Programu. 5. Wyniki BDM Obligo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty BDM Obligo jest to fundusz utworzony i zarządzany przez TFI BDM SA. Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w obligacje korporacyjne. Poniżej przedstawiamy wyniki OBLIGO na tle funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne (dane na koniec roku 2013). Dane w % 3M 6M 12M FIZ BDM Obligo 1,16 2,89 7,50* Trzeci kwartyl 1,40 3,08 5,25 Drugi kwartyl 1,10 2,15 4,70 Pierwszy kwartyl 1,00 1,66 3,80 Średnia dla grupy 0,97 1,97 4,08 Pozycja w grupie 9/18 6/18 2/18 Źródło: Analizy.pl, TFI BDM * FIZ BDM Obligo rozpoczął działalność inwestycyjną pod koniec stycznia 2013 r., zatem stopa za 12M to stopa uzyskana w okresie luty grudzień 2013 (6,86%) standaryzowana do roku 6. BDM Obligacje - rachunek inwestycyjny dedykowany obligacjom Dla Klientów zainteresowanych inwestowaniem w obligacje DM BDM przygotował specjalną ofertę. Bezpłatny rachunek inwestycyjny wraz z aneksem Obligacje BDM Obligacje. BDM Obligacje to rachunek inwestycyjny przeznaczony do gromadzenia i obrotu obligacjami. Na rachunku można nabywać obligacje z publicznych emisji jak również z wtórnego rynku Catalyst. BDM Obligacje daje też możliwość księgowania obligacji przeniesionych z innego rachunku. Więcej na 7

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A.

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A. Wartość emisji Liczba serii OBLIGACJE KORPORACYJNE 1. Statystyki obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst Podczas ostatnich kilku lat zaobserwować można zwiększającą się popularność obligacji korporacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A.

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A. 1. Statystyki obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst Na koniec listopada 2014 roku wartość wszystkich emisji na rynku Catalyst wyniosła blisko 53,3 mld zł, podczas gdy na początku 2012 roku było

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3 kw. 2014r.

Podsumowanie wyników za 3 kw. 2014r. Podsumowanie wyników za wybranych spółek Rynek obligacji korporacyjnych 01.12.2014 Podsumowanie wyników za W niniejszym raporcie podsumowaliśmy wyniki finansowe za trzeci kwartał opublikowane przez wybranych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A.

Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Raport na temat oferty publicznej spółki SKARBIEC HOLDING S.A. Podsumowanie warunków oferty Liczba akcji oferowanych Do 3 160 000 Struktura oferty 5 listopada ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.

SPIS TREŚCI Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1. SPIS TREŚCI 1 Informacje o Grupie Kapitałowej... 4 1.1 Struktura Grupy... 4 1.1.1 Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 4 1.1.2 Zmiany w strukturze Grupy... 5 1.1.3 Zmiany w zasadach zarządzania Grupą

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych 8 MARZEC 213 ROKU Rynek obligacji korporacyjnych miesięcznik, marzec 213 Luty okazał się spokojnym miesiącem na rynku obligacji korporacyjnych. W porównaniu do ubiegłego roku, na rynek trafiły papiery

Bardziej szczegółowo

MCI Management S.A. Finanse

MCI Management S.A. Finanse Data: 01.06.2010 Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski, makler p.w. RAPORT ANALITYCZNY Wycena:

Bardziej szczegółowo

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju

Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju PATRONAT: Raport Catalyst - podsumowanie rozwoju Grudzień 2012 Wprowadzenie 30 września 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł

Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł 211-12-21 Kredyt Inkaso Kupuj, cena docelowa 19,8 zł Kredyt Inkaso operuje w branży zarządzania wierzytelnościami uczestnicząc w procesach inwestowania w portfele, których głównymi inicjatorami jest krajowy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK Spis treści: 1 KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.2 Model działalności... 4 1.3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W 2009 ROKU MARZEC 2010 1 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2009 ROKU... 4 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...4 2. RYNEK PIENIĘŻNY

Bardziej szczegółowo

Data raportu (14 pkt.)

Data raportu (14 pkt.) Podsumowanie wyników za wybranych spółek Rynek obligacji korporacyjnych CI Games CUBE.ITG Ferratum OT Logistics Pragma Faktoring Pragma Inwestycje P.R.E.S.C.O. Voxel Podsumowanie wyników za W niniejszym

Bardziej szczegółowo