PRAWO REKLAMY 3. WYDANIE ROZSZERZONE I UZUPEŁNIONE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO REKLAMY 3. WYDANIE ROZSZERZONE I UZUPEŁNIONE"

Transkrypt

1

2 PRAWO REKLAMY 3. WYDANIE ROZSZERZONE I UZUPEŁNIONE Katarzyna Grzybczyk Warszawa 2012

3 Moim Rodzicom Danucie i Leszkowi z wdzięcznością

4

5 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Rozdział pierwszy Wprowadzenie Rys historyczny Ogólne wiadomości dotyczące reklamy Potęga reklamy Rozdział drugi Cywilnoprawne skutki reklamy Reklama jako propozycja zawarcia umowy Oferta Negocjacje Reklama a informacja Wystawienie rzeczy na widok publiczny Odpowiedzialność reklamodawcy za treść reklam Rozdział trzeci Dobra osobiste a reklama Pojęcie dóbr osobistych Prawo do nazwiska Prawo do wizerunku Prawo do ochrony życia prywatnego Right of publicity Prawo do głosu Prawo do firmy Rozdział czwarty Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Pojęcie nieuczciwej konkurencji Reklama sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka Reklama wprowadzająca w błąd Oczernianie Reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci

6 6. Wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji Reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności Reklama porównawcza Reklama wartościowa Odpowiedzialność za popełnienie czynu nieuczciwej reklamy Rozdział piąty Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Reklama jako praktyka rynkowa wprowadzająca w błąd Praktyki rynkowe uznawane za nieuczciwe w każdych okolicznościach Reklama uznana za agresywną praktykę handlową Konsekwencje stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Rozdział szósty Ochrona elementów reklamy na podstawie ustawy prawo własności przemysłowej Rodzaje znaków towarowych Funkcje znaku towarowego Znak towarowy w ustawie Prawo własności przemysłowej Oznaczenia geograficzne Slogan Logo znak graficzny Kolor Melodia Stosunek norm ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ustawy Prawo własności przemysłowej Rozdział siódmy Reklama w prawie autorskim Wprowadzenie Reklama a pojęcie utworu Działalność twórcza o indywidualnym charakterze Ustalenie w jakiejkolwiek postaci Wartość, przeznaczenie i sposób wyrażania Utwory tworzące dzieło reklamowe Idea Slogan Postacie fikcyjne Utwory plastyczne Utwór fotograficzny Utwór muzyczny Utwór audiowizualny Pozostałe elementy

7 3.9. Plagiat w reklamie Podmioty prawa autorskiego Twórca Współtwórcy Agencja reklamowa Zlecający przeprowadzenie kampanii reklamowej Autorskie prawa osobiste i majątkowe twórcy reklamy Autorskie prawa osobiste Prawo do autorstwa utworu Prawo do integralności utworu Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu Prawo do nadzoru Prawo do wycofania utworu z obrotu Dysponowanie autorskimi prawami osobistymi Autorskie prawa majątkowe Rozdział ósmy Prawo reklamy w mediach Reklama a prawo prasowe Reklama radiowa i telewizyjna Reklama w internecie Rozdział dziewiąty Reklama zewnętrzna Prawo budowlane Ochrona zabytków i ochrona przyrody Drogi publiczne Rozdział dziesiąty Szczególne regulacje dotyczące reklamy niektórych produktów i usług Reklama niektórych produktów Reklama żywności Reklama alkoholu Reklama tytoniu Reklama środków psychotropowych i substancji odurzających Reklama leków i innych środków farmaceutycznych Reklama kosmetyków Reklama substancji niebezpiecznych i produktów biobójczych Reklama środków ochrony roślin Reklama wyrobów z metali szlachetnych Reklama usług Usługi w zakresie bankowości Usługi w zakresie ubezpieczeń Reklama usług płatniczych Reklama funduszów inwestycyjnych

8 2.5. Reklama kredytu konsumenckiego Reklama usług turystycznych Reklama usług doradztwa podatkowego Reklama gier hazardowych Reklama aptek Ograniczenia reklamy dotyczące niektórych wolnych zawodów Adwokaci Radcowie prawni Notariusze Lekarze Rozdział jedenasty Kodeksy etyki w dziedzinie reklamy Rozdział dwunasty Merchandising Pojęcie Wykorzystanie postaci fikcyjnej Dzieła sztuk pięknych Personality merchandising Image merchandising Rozporządzenia Bibliografia Indeks rzeczowy

9 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k.s. ustawa z dnia 10 wrze śnia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) p.w.p. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w łasności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) pr. aut. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) pr. bank. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) pr. bud. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.) pr. pras. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) u.o.d.o. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) u.o.k.k. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) u.p.n.p.r. ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia łaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) u.r.t. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.) u.ś.u.d.e. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) u.u.t. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us ługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz z późn. zm.) u.w.t. ustawa z dnia 26 pa ździernika 1982 r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) u.z.n.k. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) 11

10 Czasopisma i publikatory Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego Dz. U. Dziennik Ustaw Dz. Urz. WE/UE Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Mon. Praw. Monitor Prawniczy MpK-A Marketing przy Kawie ONSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich PiP Państwo i Prawo PPH Przegląd Prawa Handlowego PPHZ Problemy Prawne Handlu Zagranicznego Pr. Spółek Prawo Spółek PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny St. Cyw. Studia Cywilistyczne TPP Transformacje Prawa Prywatnego ZNUJ PPIW Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Insytutu Prawa Własności Intelektualnej (od 2008 r.) ZNUJ PWiOWI Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello ńskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Inne NSA Naczelny Sąd Administracyjny SA Sąd Apelacyjny SN Sąd Najwyższy SOKiK Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WIPO World Intellectual Property Organisation ( Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) WSA wojewódzki sąd administracyjny 12

11 Rozdział pierwszy WPROWADZENIE Literatura: Z. Bajka, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, Zeszyty Prasoznawcze 1993, z. 3 4; J. Bralczyk, Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004; D. Doli ński, B. Błoch, Ukryte sensy zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie, Kraków 2006; E. Drabienko, Wybrane zagadnienia prawne w działalności reklamowej, PUG 1975, nr 6; R. Heath, Ukryta moc reklamy. Co tak naprawdę wpływa na wybór marki?, Gdańsk 2006;E.Hope, Public relations: czy to się sprawdzi, Gdańsk 2004; M. Gajlewicz, Reklama: czy powinno istnieć dobro chronione?, PUG 1993, nr 4; A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz 1998; B. Jaworska-Dębska, Wokół pojęcia reklamy, PUG 1989, nr 12; A. Koz łowska, Reklama, techniki perswazyjne, Warszawa 2011; P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994; I.B. Mika, Sponsoring (w:) J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, wyd. II, Warszawa 2008; I.B. Mika, Sponsorowanie w radiu i telewizji, ZNUJ PWiOWI 2005, z. 92; J. Olędzki, Prolog nowego etapu komunikacji społecznej (w:) Media, reklama i public relations, Warszawa 2005; G. Preston, Advertising, London 1997; J. Preussner-Zamorska, Aksjologiczne uwarunkowania reklamy, ZNUJ PWiOWI 1993, z. 62; M. Rol, Metody reklamy produktów leczniczych na tle ustawy Prawo Farmaceutyczne, Prawo i Medycyna 2006, nr 2; E. Szcz ęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2001; R. Walczak, Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo, Warszawa Poznań 2001; W. Wells, J. Burnett, S. Moriarty, Advertising. Principles and Practice, New York Rys historyczny Zjawisko reklamy było i jest związane z istnieniem rynku z nadmiarem niektórych towarów i wynikającą z tego chęcią ich wymiany na inne dobra 1. Reklama była także pewną formą przekazywania informacji kto ś posiadał jakieś wiadomości i chciał się nimi podzielić z innymi. Mogły one dotyczyć powstanie reklamy 1 Rys historyczny opracowany jest na podstawie pozycji: Z. Bajka, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, Zeszyty Prasoznawcze 1993, nr 3 4, s

12 bądź istnienia okre ślonych dóbr materialnych, b ądź niebezpieczeństw (np. czyhających na podróżnych), bądź też nagród (np. za złapanie zbiegłych niewolników) (Teby, 3 tys. lat temu). Dokładny moment narodzin reklamy jest trudny do uchwycenia. Jedni wskazują już na starożytny Babilon, Egipt, a zwłaszcza Fenicję, gdzie wynaleziono pieniądz; inni pojawienie się reklamy łączą ze starożytną Grecją i Rzymem. Wiele przykładów ogłoszeń i reklam znaleziono wśród ruin Pompei, jak np. tablicę z napisem: Wędrowcze! Idź stąd do dwunastej wieży, tam prowadzi Sarinius winiarnię. Wstąp do niej bądź zdrów. Z Rzymem związane jest powstanie afisza ogłoszeniowego, poprzedzającego plakat reklamowy. Początkowo był on wykorzystywany do obwieszczeń urzędowych, potem dopiero prywatnych, w tym również reklamowych. Wykonywany był w marmurze, kamieniu, miedzi lub pobielanych tablicach, na których umieszczano kolorowe napisy. W ruinach Herkulanum odkryto namalowane ogłoszenia o walkach gladiatorów w cyrku. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego nast ępuje zahamowanie rozwoju reklamy, co zwi ązane jest z upadkiem handlu i rozwojem feudalizmu. Nie sprzyjał on wymianie gospodarczej i handlowej na szerszą skalę, dlatego też działania reklamowe ograniczały się zwykle do targów i jarmarków. Ponieważ większość ludzi nie potrafiła czytać, główną metodą reklamowania się w Średniowieczu były rysunki i symbole. Zmiana tej sytuacji nastąpiła, gdy dokonano wielkich odkryć geograficznych, a Gutenberg wynalaz ł czcionkę drukarską. Odkrycie nowych l ądów spowodowało napływ nowych towarów, zak ładanie kolonii i rozszerzenie rynków zbytu. Wynalezienie ruchomych czcionek przyczyniło się natomiast do szybszego rozwoju słowa drukowanego, najpierw w formie książek, a następnie afiszy, plakatów itp. Tymi nowymi środkami komunikowania pos ługiwali się wszyscy nie tylko handlarze i kupcy, ale tak że duchowni i wędrowni artyści. Doprowadziło to wręcz do nadużyć, np. we Francji w 1653 r. zakazano drukowania i rozlepiania afiszów bez zgody władz, pod karą śmierci. Rozwój reklamy zwi ązany jest tak że ze zrzeszaniem si ę kupców i rzemieślników w cechy, które posługiwały się godłami rodzajem znaków firmowych, używanych dla oznaczania swojej odr ębności i przynależności do określonego zawodu. Nie bez znaczenia by ło także uruchomienie poczty i traktów pocztowych, co pozwoliło na szybszą wymianę informacji i zwiększyło zasięg ogłoszeń reklamowych. Wynalezienie druku doprowadziło do powstania prasy i reklamy prasowej. Jednakże jako pierwsza pojawiła się reklama wydawnicza drukowana reklama wydawnictw książkowych, zachęcająca do nabycia ich ksi ążek, potem prasa ogłoszeniowa w ca łości złożona z ogłoszeń i reklam. Pierwsze biura ogłoszeń powstały już pod koniec XVI wieku we Francji, Holandii 14

13 i Wielkiej Brytanii 2. W 1704 r. pojawiła się pierwsza udokumentowana amerykańska reklama prasowa. Wiek XIX nazywany jest niekiedy wiekiem prasy ze wzgl ędu na rozwój komunikacji i technologii. Rośnie szybkość drukowania, pojawiają się zaczątki fotografii, tworzone są pierwsze agencje informacyjne. Prasa przestaje trafiać tylko do wąskich kręgów społeczeństwa, ale staje się zjawiskiem powszechnym i masowym. W 1893 r. w Stanach Zjednoczonych wydano ok dolarów na reklamę. Od połowy XIX wieku w Anglii, Francji i Stanach Zjednoczonych powstaj ą agencje zajmujące się tworzeniem reklam, przejmując to zadanie od redaktorów gazet. Pierwsza taka agencja (jednoosobowa) założona przez Volneya Palmera powstała w Filadelfii w 1841 r. i zajmowała się zbieraniem ogłoszeń reklamowych i umieszczaniem ich w prasie. Reklamy zyskały wielu zwolenników od momentu, gdy zacz ęto w nich wykorzystywać kolorowe ilustracje. Wiek XX wiąże się z rozwojem radia i telewizji, podstawowych nośników reklamy. Należy także wspomnieć o powstaniu i rozwoju kina oraz o wielu innych wynalazkach znajdujących zastosowanie w działalności reklamowej (np. neony świetlne). W tym czasie firmy zaczynają posługiwać się znakami towarowymi (markami) dla oznaczenia swoich towarów. Jedne z pierwszych to Ivory, Colgate czy Coca-Cola. Pierwsza reklama telewizyjna pojawi ła się Stanach Zjednoczonych w 1941 r. W Polsce początki reklamy związane są tak jak w innych pa ństwach Europy średniowiecznej z handlem i wymianą towarów. Opóźnienie uwidocznia się w XVIII wieku, w którym dopiero pojawiaj ą się w Polsce czasopisma ogłoszeniowe, na zachodzie znane dużo wcześniej. Wiąże się to z ogólnym zacofaniem ekonomicznym i do ść niskim poziomem życia większości społeczeństwa polskiego. Różnica ta spowodowana sytuacją społeczno-gospodarczą, a zwłaszcza polityczną pozostała widoczna aż do czasów nam współczesnych. Nie oznacza to jednak, że reklama na ziemiach polskich w ogóle nie istniała. Jej zasięg, znaczenie i środki, jakimi się posługiwała, były jednak niepomiernie mniejsze niż w krajach Europy Zachodniej. Sytuacja zmieniła się nieco w okresie międzywojennym, ale po II wojnie światowej nadeszła stagnacja. Dopiero rok 1989 jest tym, z którym wielu łączy narodziny prawdziwej reklamy w Polsce. 2 To właśnie w Wielkiej Brytanii pojawiły się pierwsze ogłoszenia matrymonialne, aby potem rozprzestrzenić się na całą Europę. Na przykład w Times z 8 lipca 1814 r. ukazało się ogłoszenie, że pewien dżentelmen pragnie poznać damę w średnim wieku, obdarzoną dobrym humorem, żywą, odważną i mającą małą nóżkę. Rude mają pierwszeństwo, ale mogą się zgłaszać i blondynki. Cyt. za: Z. Bajka, Krótka historia reklamy..., s

14

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska

REKLAMA ASPEKTY PRAWNE. redakcja naukowa Monika Namysłowska AUTORZY Joanna Adamczyk Piotr Chańko Julia Chlebny Konrad Drozdowski Jarosław Dudzik Andrzej Falkowski Anna Fornalczyk Lesław Góral Teresa Grzeszak Katarzyna Grzybczyk Dominika Ewa Harasimiuk (primo voto

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 6. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2014 Stan prawny na 1 lutego 2014 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Cybulska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak Grzegorz Kozieł,

Bardziej szczegółowo

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Reklama i sponsoring Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych NR 158 Piotr Ślęzak Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. Wydanie drugie (poprawione

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Warszawa, 2006 Autorzy: Andrzej Szewc (rozdz. I-III; Glosariusz) Karolina Zioło (rozdz. IV) Mariusz Grzesiczak (rozdz. IV) Recenzent: Paweł Podrecki Copyright

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak UMOWY JAKO PRAWNE NARZĘDZIE TRANSFERU INNOWACJI Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005/2006 Spis treści Objaśnienie skrótów 4 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych.

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych. AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunek: Pedagogika II o Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna Nr albumu: 61878 PATRYCJA RADZIWOLSKA Reklama społeczna jako

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie Skrypty Becka Rafał Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne 8. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo autorskie i prawa pokrewne W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej

Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej Katarzyna Jasińska Warszawa 2010

Bardziej szczegółowo

Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne

Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne Konsument a reklama Studium cywilnoprawne Konsument a reklama Studium cywilnoprawne Agnieszka Malarewicz Warszawa 2009 Stan prawny na 31 marca 2009 r. Recenzent: Prof. dr hab. Bogusława Gnela Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI PRAWO PRACOWNIKA DO OCHRONY PRYWATNOŚCI ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI W POLSKIM PROCESIE KARNYM Marcin Wujczyk Anna Tęcza-Paciorek Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Wstęp / 17 Rozdział I Prywatność

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO BLOGOSFERY ŁUKASZ GOŹDZIASZEK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ŁUKASZ GOŹDZIASZEK PRAWO BLOGOSFERY Polecamy nasze publikacje: G. Szpor (red.) INTERNET. CLOUD COMPUTING.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY ORAZ KORZYŚCI Z OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PRAKTYCZNE ASPEKTY ORAZ KORZYŚCI Z OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRAKTYCZNE ASPEKTY ORAZ KORZYŚCI Z OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Zbigniew Gawski Józef Waldemar Matusiak Helena Nisztuk Tadeusz Wilczarski Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ

PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ PUBLIC RELATIONS W SFERZE PUBLICZNEJ WIZERUNEK I KOMUNIKACJA redakcja naukowa Magdalena Tabernacka Aleksandra Szadok-Bratuń Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 17 Wstęp / 21 Część pierwsza Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Spis treści Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na

Bardziej szczegółowo

Prawo farmaceutyczne. Magdalena Krekora Marek Świerczyński Elżbieta Traple. 2. wydanie

Prawo farmaceutyczne. Magdalena Krekora Marek Świerczyński Elżbieta Traple. 2. wydanie Prawo farmaceutyczne Magdalena Krekora Marek Świerczyński Elżbieta Traple 2. wydanie Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Rozdział 1 Zakres regulacji... 17 Rozdział 2 Definicje... 22 2.1. Definicje

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO Damian Cyman Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2013 r. Recenzent Prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski Wydawca

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu

Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu Prawne aspekty prowadzenia e-biznesu Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Ochrona prawna marki. Dominika Popiel

Ochrona prawna marki. Dominika Popiel Artykuł pochodzi z publikacji:, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2005 Ochrona prawna marki Dominika Popiel W czasach narastającej konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi i

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka

KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY. Praca dyplomowa licencjacka WSTiE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej KIERUNEK: POLITOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA BANAŚ SŁAWOMIR Nr albumu 2826 KOMIKS JAKO FORMA REKLAMY Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA POŚREDNICZĄCYCH DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA Marcin Z. Zieliński Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2012 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM

TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ PRAWA Agata Osińska TAJEMNICA BANKOWA W POSTĘPOWANIU KARNYM Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Cezarego Kuleszy

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ Piotr Cybula Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo