NAKŁAD EGZ. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl"

Transkrypt

1 Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też spa lar nia, więc osa dy nie są w peł ni uty li zo wa ne, lecz wy wo żo ne. Skut kiem jest od - ra ża ją cy fe tor w ca łej oko li cy. Baj ki nam opo wia da li, że bę - dzie wszyst ko dzia ła ło jak na le ży, BIAŁOŁĘCKIE że nikt nie od czu je żad nych ucią żli - wo ści Wy szło jak za wsze ska - rżą się miesz kań cy oko lic Czaj ki. Od pa dy szczel nie za mknię te? MPWiK po twier dza, że spa lar - nia ule gła awa rii, za strze ga jąc jed - no cze śnie, że nie od no to wa no więk szych ucią żli wo ści. Prze rwa w funk cjo no wa niu spa lar ni wy ni ka NAKŁAD EGZ. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek tel Nowoczesna i śmierdząca Czajka Wraz ze wzrostem temperatury rośnie rozdrażnienie mieszkańców okolic Czajki i przepompowni na Nowodworach. Im cieplej na zewnątrz, tym trudniej znieść fetor, unoszący się w sąsiedztwie obiektów. Dlaczego instalacje za grube miliardy złotych nie uchroniły nas od smrodu? z ko niecz no ści prze pro wa dze nia przez wy ko naw cę obiek tu wy mia - ny uszko dzo nych ele men tów in sta - la cji w okre sie gwa ran cyj nym. Część z prac mo że zo stać prze pro - wa dzo na je dy nie po wy chło dze niu ca łe go ukła du tech no lo gicz ne go, do cze go ko niecz ne jest cał ko wi te za trzy ma nie pro ce su spa la nia mó wi Ro man Bu gaj z MPWiK i pod kre śla, że pro du ko wa ne osa - dy ście ko we są na bie żą co od bie - ra ne przez wy spe cja li zo wa ne fir - my. W ce lu zmi ni ma li zo wa nia nie do god no ści trans port nie od by - wa się w go dzi nach noc nych oraz w dni wol ne od pra cy. W te dni osa dy są ma ga zy no wa ne w prze - zna czo nych do te go ce lu her me ty - zo wa nych bok sach, z któ rych po - wie trze jest od cią ga ne i kie ro wa ne do ukła du dez odo ry za cji za pew - nia rzecz nik MPWiK. Za po wia da jed no cze śnie, że sy tu acja po win na wró cić do rów no wa gi pod ko niec czerw ca. dokończenie na stronie 2 Twoja reklama odbije się Echem tel

2 Zapraszamy do współpracy mieszkańców. Nie zwracamy materiałów niezamawianych. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustowania nadesłanych materiałów oraz opatrywania ich własnym tytułem. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń. Wydawca: Wydawnictwo Prasowe Ostoja 2012 sp. z o.o. adres redakcji: Warszawa, ul. Bohaterów 18a Druk: Edytor Sp. z o.o., Olsztyn telefon dla czytelników: , telefon dla reklamodawców: , Nowoczesna i śmierdząca Czajka dokończenie ze strony 1 No wo dwo ry też czu ją Śmier dzą nie tyl ko oko li ce Czaj ki. Wie lu miesz kań ców No - wo dwo rów ko lej ne już la to spę dzi przy za mknię tych oknach li cząc na do trzy ma nie obiet ni cy prze bu - do wy prze pom pow ni. Od daw na za po wia da ją mo - der ni za cję fil trów i od rów nie dłu - go ża łu ję, że wy bra li śmy miesz ka - nie w tej czę ści dziel ni cy. Są dni, szcze gól nie jak ro bi się cie pło, kie - dy smród aż dra pie gar dło. Do te - go do cho dzi spe cy ficz ny za pach z po bli skiej myj ni sa mo cho do wej i prze cho dzi chęć otwie ra nia okna zgła sza nam miesz ka niec ul. Stru my ko wej. W od po wie dzi na po wta rza ją ce się skar gi, MPWiK za pew nia ich, Bajki nam opowiadali, że będzie wszystko działało jak należy, że nikt nie odczuje żadnych uciążliwości Wyszło jak zawsze skarżą się mieszkańcy okolic Czajki. że w koń cu ru szy ły pro ce du ry. Co to ozna cza? W tej chwi li trwa ją pra ce pro - jek to we w za kre sie mo der ni za cji sta cji pomp ka na ło wych No wo - dwo ry, któ rych ce lem bę dzie m.in. wy ko na nie no wo cze snej in - sta la cji do neu tra li za cji ucią żli wo - ści za pa cho wych. W III kwar ta le bie żą ce go ro ku zo sta ną pod ję te czyn no ści zwią za ne z wy ło nie niem wy ko naw cy ro bót bu dow la nych mó wi Ro man Bu gaj. Szam ba obok oczysz czal ni ście ków Smród Czaj ki to nie je dy ny pro blem Chosz czów ki. Od lat miesz kań cy tej oko li cy cze ka ją na ka na li za cję. To ab surd, że w są - siedz twie oczysz czal ni, do któ rej ru ra mi pły ną ście ki z War sza wy, miesz kań cy wciąż ko rzy sta ją z szamb. I nie zmie ni się to nie ste - ty szyb ko, mi mo wie lo krot nych obiet nic pa ni pre zy dent lob bu ją cej na rzecz roz bu do wy Czaj ki, na co A ta ką oso bą jest wła śnie spa ce - ro wicz ka, któ ra nie da le ko Od kry tej w za ro ślach nad je zior kiem usły sza ła dziw ne sza mo ta nie się. Gdy po de - szła bli żej zo ba czy ła cho rą wy drę. Na tych miast za wia do mi ła eko pa - trol, a stra żni cy miej scy po schwy ta - niu zwie rza ka od tran spor to wa li go do lecz ni cy przy Praw dziw ka. Tam wy dra się ku ru je, a gdy wy zdro wie je wró ci na ło no przy ro dy. Wy dry, choć wy stę pu ją na te ry to - rium ca łej Pol ski, to są jed nak bar - dzo rzad kie. Je śli już mo żna je spo tkać nad wo dą, od któ rej od da - la ją się bar dzo nie chęt nie. Wy dra to dra pie żnik ży wi się głów nie ry ba - War sza wa otrzy ma ła kil ka set mi - lio nów eu ro unij nej do ta cji. Pierw - sze od cin ki po wsta ną pod ko niec przy szłe go ro ku. Z uwa gi na nie ure gu lo wa ny stan praw ny nie któ rych ulic oraz zde cy do wa ny sprze ciw czę ści wła - ści cie li nie ru cho mo ści, w wie lu przy pad kach ko niecz na by ła ak tu - ali za cja uzgod nień do ku men ta cji tech nicz nej, przy go to wa nie do ku - mi, ale nie po gar dzi też my szą, kacz ką czy in nym dro biem. Ga tu - nek nie jest pod ochro ną je dy nie men ta cji za mien nej lub wręcz zmia na kon cep cji prze bie gu sie ci, co istot nie wpły nę ło na wy dłu że nie pro ce su in we sty cyj ne go i od su nę ło w cza sie ter mi ny ogło sze nia prze - tar gów na ro bo ty bu dow la ne mó wi Ro man Bu gaj. Bu do wa pierw szych od cin ków sie ci prze wi - dzia na jest w I po ło wie 2016 ro ku do da je rzecz nik. AS Niecodzienny gość na Nowodworach Natura pełna jest niespodzianek i jak niczym dziwnym jest zobaczenie psa z kulawą nogą, ptaka z ptasią grypą (na szczęście rzadko) czy świni z pryszczycą, to kto może się pochwalić, że widział wydrę w naturze? Na dodatek uratował jej życie? na sta wach ryb nych wszę dzie in - dziej ma ochro nę praw ną. (wt) redaktor naczelny: Krzysztof Katner zastępca: Katarzyna Chodkowska fax: Echo Białołęckie 2 reklama w Echu tel

3 Komu potrzebna siedemnastka? Długo oczekiwany tramwaj linii 17 już kursuje po Tarchominie. Jakie problemy komunikacyjne rozwiązuje? Co trzeba poprawić? Po ma jów ce wie le zmie ni ło się w ukła dzie ko mu ni ka cji miej skiej na Tar cho mi nie i No wo dwo rach. Zgod nie z za sa dą, że au to bu sy peł nią funk cję po moc ni czą wo bec tram wa jów, po wzmoc nie niu dwój ki (te raz kur su je co 4 mi - nu ty w szczy cie) Za rząd Trans - por tu Miej skie go zli kwi do wał du - blu ją cą ją od Mło cin do Me hof fe - ra li nię E -6. Pa sa że ro wie z No wo - dwo rów je żdżą te raz swo ją omi ja - ją cą Tar cho min tak sów ką nie tyl ko ra no, ale rów nież po po łu - dniu. E -8 kur su je te raz w obu kie - run kach w ra mo wych go dzi - nach i Po wo li i zło mem Zmie ni ła się tak że tra sa sie - dem nast ki, któ ra po mie sią cach ocze ki wa nia wresz cie do tar ła na Tar cho min Ko ściel ny i kur su je w szczy cie co 8 mi nut. Roz wią zu je ona kil ka pro ble mów pa sa że rów z Tar cho mi na, ale naj pierw skup my się na mi nu sach te go po łą cze nia. Przede wszyst kim sie dem nast ka je dzie do cen trum zbyt wol no. Na Ma ry monc kiej, Sło wac kie go, Po pie łusz ki i w al. Ja na Paw ła II roi się od źle usta wio nej sy gna li za cji świetl nej, zmu sza ją cej tram wa je do za trzy my wa nia się po za przy - stan ka mi. Cza sem w miej scach ab - sur dal nych, na przy kład przy Le sie Bie lań skim, gdzie za in sta lo wa no sy gna li za to ry na przej ściach, z któ - rych pra wie nikt nie ko rzy sta. Nie mo że my być do koń ca za do wo le ni tak że z ta bo ru. Co praw da więk - szość tram wa jów ob słu gu ją cych li - nię to no wo cze sne, kli ma ty zo wa ne Swin gi, moż na jed nak tra fić tak że na sta ry, wy so ko po dło go wy Kon - stal 105N, jaz da któ rym jest da le ka od przy jem no ści. Kur sy ob słu gi wa - ne przez złom są ozna czo ne w roz kła dzie jaz dy, po dob nie jak kur sy wa rian to we. Po go dzi nach szczy tu nie któ re sie dem nast ki koń czą tra sę na przy stan ku Wo ro - ni cza, in ne już przy Świ der skiej. Ko mu opła ca się ko rzy stać z li nii 17? Przede wszyst kim stu den tom, do je żdża ją cym na Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go i Aka de mię Wy cho wa nia Fi zycz ne - go. Z przy stan ku Tar cho min to od - po wied nio 12 i 15 mi nut po łą cze - nie ide al ne. Rów nież przy Ma ry - monc kiej (13 mi nut z Tar cho mi na) znaj du je się Szpi tal Bie lań ski, naj - bli ższa tak du ża pla ców ka ochro ny zdro wia. Da lej, 28 mi nut od skrzy - żo wa nia Świa to wi da z Ćmie low ską, mie ści się Ar ka dia, bez po śred ni do jazd do któ rej miesz kań cy Tar - cho mi na stra ci li wraz z li kwi da - cją 510. Dwie prze siad ki mniej to po nad 10 mi nut oszczę dzo ne go cza su po za go dzi na mi szczy tu. Je dzie my do cen trum W dro dze do da lej po ło żo nych miejsc sie dem nast ka stop nio wo tra ci prze wa gę nad po łą cze niem z prze siad ką do me tra na Mło ci - nach. Za łó żmy, że miesz ka my przy przy stan ku Tar cho min i chce - my do je chać na 9:00 ra no na Dwo - rzec Cen tral ny. Bez po śred nim tram wa jem do je dzie my w 42 mi - nu ty, z prze siad ka mi na Mło ci - nach i w cen trum w 41. Mi nu ta w za mian za dwie prze siad ki ni ko - go nie urzą dza a ja dąc na dwo rzec praw do po dob nie ma my ba gaż. Wy bie ra my sie dem nast kę. Dro ga na Słu że wiec A je śli pra cu je my na Słu żew cu, do jazd do któ re go jest utrud nio ny z po wo du prze bu do wy Wo ło skiej? Ma my do wy bo ru dwa oczy wi ste po łą cze nia i trze cie rzad ko wy ko - rzy sty wa ne. Bez po śred nią sie - dem nast ką trwa to ty le, że war to wy po sa żyć się w do brą ksią żkę. Tram waj po wo li, ale sku tecz nie do cie ra do słyn ne go Mor do ru. W 78 mi nut. Opcja dru ga, tra dy - cyj na dwój ką na Mło ci ny, me - trem na Wierzb no i do wol nym tram wa jem na Słu że wiec zaj mie nam w po ran nym szczy cie mi nu ty, ale bę dzie my mu sie li prze - sia dać się dwa ra zy. Opcja trze cia to do jazd sie dem nast ką do Dwor ca Cen tral ne go i prze siad ka do SKM -ki ja dą cej na Słu że wiec. Je śli nie spóź ni my się na po ciąg, do je dzie my do ce lu w 65 mi nut. Wy da je się, że naj lep sza w co - dzien nych do jaz dach do pra cy jest wciąż opcja dru ga: dwój ka kur - su je na Mło ci ny co 4 mi nu ty, me - tro co 3 mi nu ty, tram waj z Wierzb - na prak tycz nie co 1 2 mi nu ty. Wnio ski? Li nia 17 mo że stać się głów nym po łą cze niem Tar cho mi na z cen - trum i po łu dniem War sza wy, naj - pierw trze ba jed nak zmo der ni zo - wać tra sy tram wa jo we na Ma ry - monc kiej i w al. Ja na Paw ła II. Na ra zie naj bar dziej sko rzy sta ją stu den ci bie lań skich uczel ni i pa - sa że ro wie ja dą cy z ba ga ża mi na Dwo rzec Cen tral ny. Do mi nik Ga dom ski Pokonaj niedosłuch! Nasz słuch jest jedyny w swoim rodzaju, tak jak odciski palców. Jeśli go nam ubywa, tracimy część siebie, część naszej tożsamości. Niedosłuch to problem nie tylko osoby słabo słyszącej, ale także jej rodziny i przyjaciół, którzy znajdują się po drugiej stronie powstałej bariery komunikacyjnej. Często powtarzane zdanie: Słyszę dobrze, po prostu nie rozumiem co do mnie mówisz! należy potraktować jako pierwsze ostrzeżenie. Na szczęście szybki rozwój nowych technologii przyczynia się do powstawania coraz doskonalszych rozwiązań dla osób niedosłyszących, dzięki czemu ciche i dawno zapomniane dźwięki można usłyszeć na nowo! A korzyści jest wiele... Ludzki układ słuchowy jest bardzo złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie wystarczy po prostu założyć jakiś tam aparat słuchowy, włączyć go i ustawić głośność. Aby jak najlepiej wykorzystać słuch, należy zacząć od wizyty u specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie najlepsze rozwiązanie. Nowoczesne aparaty słuchowe potrafią w gruncie rzeczy zdziałać cuda, dopasowując się do niedosłuchu konkretnego pacjenta, jego jedynej w swoim rodzaju anatomii ucha i stylu życia. Te najnowocześniejsze wyposażone są w układy sztucznej inteligencji, które nieustannie monitorują to co dzieje się w otoczeniu słuchowym osoby niedosłyszącej i skutecznie reagują na jego zmiany. Współczesne aparaty słuchowe to zminiaturyzowane komputery, o olbrzymich możliwościach przetwarzania dźwięku, które mogą współpracować z telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami elektronicznymi jak np. odtwarzacze mp3. Występują we wszystkich kształtach i rozmiarach od małych dyskretnych modeli wewnątrzusznych do różnobarwnych modeli zausznych w odcieniach koloru włosów i karnacji skóry. Kształt i dopasowanie aparatów słuchowych jest oczywiście ważną sprawą, ale nie mniej istotne jest to, jak dana osoba zamierza z nich korzystać. Każdy ma swój własny styl życia, zainteresowania i zdolności, a aparaty słuchowe i programy do ich ustawiania potrafią wziąć to wszystko pod uwagę. Niezbędnym źródłem sukcesu przy doborze aparatu słuchowego jest zrozumienie potrzeb pacjenta i uwzględnienie jego indywidualnego trybu życia. Staranna analiza oczekiwań pacjenta umożliwia zaproponowanie konkretnego rozwiązania w postaci nowoczesnego aparatu słuchowego. ul. Dąbrowszczaków 5a (przychodnia specjalistyczna) tel reklama w Echu tel

4 Kapliczka na Żeraniu ma już 67 lat Matka Boska Smętna odświeżona Skromna kapliczka z 1948 roku przy skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Kowalczyka na Żeraniu dzięki dobrej woli dwóch kobiet została odświeżona. Pamiątka Matki Boskiej Smętnej od Franciszkanów stoi na uboczu i już od dłuższego czasu wymagała zabiegów kosmetycznych. Ka plicz ki na co dzień nikt nie za uwa ża, choć znaj du je się ona mię dzy ru chli wym skrzy żo wa niem a przy stan kiem au to bu so wym w kie run ku Tar cho mi na. To pro - sty be to no wy klo cek zwień czo ny krzy żem i na pis Ka plicz - ka by ła już za nie dba na, dla te go pa nie Bar ba ra i Agniesz ka po sta - no wi ły ją od ma lo wać. Je sie nią ja kieś dwie pi ja ne dziew czy ny zdję ły wi ze ru nek Mat ki Bo skiej Smęt nej od Fran cisz ka nów i po - sta wi ły pod mo im i mę ża skle - pem. Po tem ob ra zek wpadł w ła - py ja kie goś pi ja ka, ale ten od sta - wił wi ze ru nek tak, by twarz Naj - święt szej Pa nien ki zna la zła się w za się gu skle po wej ka me ry opo wia da pa ni Bar ba ra. Po tem pa nie za bra ły świę ty ob ra - zek do ko ścio ła na Że ra niu, by spy - tać, co ma ją zro bić. Ksiądz ze - zwo lił na od wie sze nie ob raz ka i wy - ra ził zgo dę, aby śmy od świe ży ły ka - plicz kę, dla te go ją ma lu je my mó - wi pa ni Bar ba ra. W pla nach ma ta - kże na pra wie nie krzy ża i przy lu to - wa nie Je zu so wi uszko dzo nej rę ki. Ktoś po dob no rzu cił w nie go ka - mie niem gor szy się bia ło łę czan ka. Po dob no przed woj ną sta ła tu in na ka plicz ka, na te re nie ja kie - goś ma jąt ku. Po woj nie tu taj wła śnie wra ca ją cy z woj ny Po la cy zo sta wia li kart ki z in for ma cją, że ży ją, ko goś szu ka ją i gdzieś miesz - ka ją. Dla Bia ło łę ki to miej sce świę te mó wi pa ni Bar ba ra. Prze my sław Bur kie wicz Progi wyspowe są bezużyteczne? To było do przewidzenia. Ogromna większość kierowców omija progi wyspowe, zamontowane niedawno na ul. Odkrytej i Ordonówny. Radny Wojciech Tumasz proponuje zamontowanie między nimi separatorów. Mi nio nej je sie ni za rząd dziel ni - cy ugiął się pod na po rem ape li rad nych i miesz kań ców i za in sta - lo wał pro gi wy spo we. Je dy ne, przez ja kie Za rząd Trans por tu Miej skie go zga dza się pusz czać li - nie au to bu so we, choć do sko na le wia do mo, że na wet naj więk szy prze gu bo wiec prze je żdża bez pro - Separatorów nie umieszczono, zaś próg wyspowy obok skateparku przy ul. Odkrytej umieszczono tak, że można ominąć go zatoką przystankową. ble mu przez zwy kły próg pod rzu - to wy al bo wy nie sio ne skrzy żo wa - nie ak ty wi ści Zie lo ne go Ma - zow sza sy pią przy kła da mi jak z rę ka wa (ostat nio po ka za li pię - tro we au to bu sy po ko nu ją ce wy - nie sio ne tar cze skrzy żo wań w Du - bli nie). Już gdy za po wie dzia no mon taż no wych pro gów prze wi dy - wa li śmy, że kie row cy bę dą prze je - żdżać środ kiem i su ge ro wa li śmy de li kat nie umiesz cze nie na po - dwój nej cią głej po mię dzy ni mi se - pa ra to rów. Se pa ra to rów nie umiesz czo no, zaś próg wy spo wy obok ska te par ku przy ul. Od kry - tej umiesz czo no tak, że mo żna omi nąć go za to ką przy stan ko wą. Po za mon to wa niu pro gów zwal nia ją cych na ul. Od kry tej i Or do nów ny śred nia pręd kość po jaz dów się zmniej szy ła za - uwa ża rad ny Woj ciech Tu masz. Jed na kże część kie row ców omi ja je, ła miąc prze pi sy prze kra cza jąc po dwój ną cią głą. Rad ny pro po nu je, by mię dzy pro ga mi umie ścić ta bli ce uchyl ne lub se pa ra to ry, któ re fi zycz nie unie mo żli wi ły by prze je żdża nie środ kiem. Biu ro war szaw skie go in ży nie ria ru chu po chy li ło się nad po my słem i ro ze sła ło proś - by o opi nie do kil ku in nych in sty - tu cji. Naj więk sze kon tro wer sje bu dzi to, czy se pa ra to ry obok pro gów wy spo wych nie utrud nią prze jaz du płu go so la rek (w tej spra wie wy po wie się Za rząd Oczysz cza nia Mia sta) i au to bu - sów (stwier dzi to Za rząd Trans - por tu Miej skie go). Try by ma chin urzęd ni czych mie lą te mat od ty go dni, tym cza sem Tu masz przy po mi na, że roz wią za nie ta kie sto so wa ne jest w Ło dzi i nie po - wo du je żad nych pro ble mów. Ale War sza wa to nie Łódź. W War - sza wie bo ha ter sko wal czy się z pro ble ma mi nie zna ny mi w in - nych mia stach. Do mi nik Ga dom ski Progi wyspowe nie ocaliły jednej z latarń przy Odkrytej przed skoszeniem Rejestracja telefoniczna tel , War sza wa, ul. My śli bor ska 104, piętro I po n.-czw.: i per den ty sta.com.pl Ela stycz ne pro te zy ny lo no we Ny lon w pro te ty ce zna lazł za sto so wa nie w la tach 50. ubie głe go wie ku. W mo im ga bi ne cie jest co naj mniej od 8 lat, ale w Pol - sce wciąż ucho dzi za tech no lo gię no wą. Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie bo pod wpły wem nad mier ne go ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to - wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej. Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no - wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń. Ar tur Pie trzyk 4 reklama w Echu tel

5 Noc Muzeów School busem po Białołęce Chociaż na Białołęce żadne muzeum poza wirtualnym nie ma swojej siedziby, to jednak i tutaj nie zabraknie atrakcji w ramach Nocy Muzeów. Fundacja Ave i Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy zapraszają na wycieczki amerykańskim school busem. Podczas wycieczek takim autobusem mieszkańcy będą mogli poznać historię dzielnicy W so bo tę 16 ma ja o godz , 21.00, i 1.00 (już w nie dzie - lę) bę dzie mo żna wziąć udział w czte rech pół to ra go dzin nych prze jaz dach po Bia ło łę ce, w trak - źródło: wikipedia.org cie któ rych Bar tło miej Włod kow - ski, var sa via ni sta i ku stosz po wsta - ją ce go Wir tu al ne go Mu zeum Bia - ło łę ki, opo wie o ma gicz nych miej - scach dziel ni cy. Nie za brak nie rów nież przy stan ków z nie spo - dzian ka mi za rów no dla star szych, jak i młod szych uczest ni ków. Wy bór scho ol bu sa nie jest przy pad ko wy wy ja śnia prze wod - nik. Wszak bę dzie my się uczyć daw nej Bia ło łę ki. Na sza dziel ni ca dy na micz nie się zmie nia wie le sta rych obiek tów zni ka z kra jo - bra zu, znacz na część nie prze - trwa ła woj ny, dla te go hi sto ria Bia ło łę ki to w du żej mie rze nie ty le za byt ki, co wspo mnie nia i aneg do ty prze ka zy wa ne przez star szych miesz kań ców. Uczest ni cy do wie dzą się m.in. gdzie miesz kał Le on Schil ler, w któ rym miej scu znaj do wa ła się w la tach 50. pę tla tram wa jo wa (by ła ta ko wa!), czy praw dą jest, że w Ka na le Że rań skim miesz ka - ją sy re ny i ja kie związ ki z dziel ni - cą mia ła Ire na Sen dle ro wa. Bę - dzie rów nież oka zja, aby za siąść w fo te lu bur mi strza i przez chwi lę za rzą dzać Bia ło łę ką. Wy ciecz ki o godz ,21.00 i 1.00 w no cy wy star tu ją i za koń - czą się na par kin gu przy skle pie Piotr i Pa weł na ro gu ulic Świa - to wi da i Ćmie low skiej, nie opo dal przy stan ku au to bu so we go i tram - wa jo we go Tar cho min. Z ko lei wy pra wa o de dy ko wa na bę - dzie miesz kań com wschod niej Bia ło łę ki i roz pocz nie się na pę tli au to bu so wej w osie dlu Der by. Prze jaz dy są oczy wi ście bez - płat ne, pro jekt do fi nan so wu ją m.st. War sza wa i Fun dusz Ini cja - tyw Oby wa tel skich, ale pierw - szeń stwo udzia łu ma ją oso by za - pi sa ne. Za re zer wo wać miej sce w au to bu sie mo żna te le fo nicz - nie lub e -ma ilem: avet Wy ciecz ki pod czas No cy Mu - ze ów to rów nież in au gu ra cja pro - jek tu Au to bus czer wo ny przez uli ce Bia ło łę ki mknie, w ra mach któ re go w 2015 ro ku od bę dzie się po nad 30 wy praw po na szej dziel - ni cy ró żny mi za byt ko wy mi po jaz - da mi wy ja śnia Bar tło miej Włod - kow ski. Do li sto pa da w wy bra ne week en dy, zwłasz cza przy oka zji pik ni ków i im prez ple ne ro wych, bę dzie mo żna wziąć udział w pod - ró żach w cza sie lon dyń ski mi pię - tru sa mi, sa na mi, jel cza mi -ogór ka - mi, ber lie ta mi, a na wet mi li cyj ny - mi ny ska mi. W dni po wsze dnie ta - kie edu ka cyj ne wy ciecz ki zor ga ni - zu je my dla za in te re so wa nych Uczestnicy dowiedzą się m.in. gdzie mieszkał Leon Schiller, w którym miejscu znajdowała się w latach 50. pętla tramwajowa (była takowa!), czy prawdą jest, że w Kanale Żerańskim mieszkają syreny. szkół cze ka my na zgło sze nia. Ter mi ny pu bli ko wa ne bę dą suk ce - syw nie na stro nach fun da cja ave.pl oraz lo le ka.waw.pl. Hi sto rycz ne wy ciecz ki scho ol bu sem Noc Mu ze ów, 16/17 ma ja 2015, za pi sy i szcze gó ły: fun da cja ave.pl, avet (red) Dwujęzyczność w żłobku i przedszkolu Co dziec ko mo że zy skać? W dzi siej szych cza sach ro dzi ce, któ rzy za pi su ją swo je dziec ko do żłobka oraz przed szko la, za da ją so bie nie tyl ko py ta nie, czy ich dziec ko bę dzie się tam do brze czu ło, ale in te re su je ich rów nież to, co mo że ono zy skać uczęsz - cza jąc do ta kie go miejsca. A co mo że zy skać dziec ko, któ re cho dzi do żłobka lub przed szko la dwu ję - zycz ne go? Przy po mnij my, iż żłobki i przed szko la dwu ję zycz ne pró bu - ją prze nieść na swój te ren sy tu - ację z do mów ro dzin nych dzie ci dwu ję zycz nych. Po wsta ją w nich gru py dwu ję zycz ne, gdzie je den z na uczy cie li wy cho waw ca an - glo ję zycz ny mó wi na co dzień do dzie ci tyl ko i wy łącz nie po an - giel sku, za rów no pod czas za baw w sa li, jak i w szat ni, ja dal ni, ła zien ce czy pla cu za baw. W tej sy tu acji obok oczy wi stych ko rzy ści pły ną - cych z uczęsz cza nia do żłobka lub przed szko la, ta - kich jak roz wój emo cjo nal ny i spo łecz ny dziec ka, na pierw szy plan wy su wa się roz wój ta kie go mło de go czło wie ka pod wzglę - dem ję zy ko wym. Dzie ci uczęsz - cza ją ce do gru py dwu ję zycz nej nie zwy kle szyb ko oswa ja ją się z ję zy kiem, któ ry jest dla nich prze cież ję zy kiem ob cym. Jed - nakże, przy wspar ciu wy cho waw - ców, ję zyk ten sta je się im przy ja - zny. W krót kim cza sie dzie ci za - czy na ją ro zu mieć to, co na uczy - ciel chce im prze ka zać, a na stęp - nie pró bu ją sa me uży wać no we - go ję zy ka w kon tak tach z wy cho - waw ca mi oraz in ny mi dzieć mi. Z roz wo jem ję zy ko wym idzie także roz wój in te lek tu al ny. Ka na dyj scy pio nie rzy z za kre - su ba dań nad na uką ję zy ków ob - cych Ho ward Gard ner i Lam bert, za uwa - ża ją, iż u dzie ci dwu ję zycz nych szyb ciej niż u in - nych roz wi ja się świa do mość ję - zy ko wa. Są one nie tyl ko świa do - me fak tu, iż na świe cie ży ją lu - dzie, któ rzy mó wią in ny mi ję zy - ka mi, ale ta kże uzmy sła wia ją so - bie, przy ak tyw nej po mo cy na - uczy cie li i opie ku nów, że lu dzie ci ży ją w ró żnych kra jach, na ró - żnych kon ty nen tach i są przed - sta wi cie la mi in nych kul tur. To wszyst ko spra wia, iż dzie ci dwu - ję zycz ne uczą się sza cun ku dla tych, któ rzy są od nich in ni, po - cho dzą z in nych na ro dów, ras i kul tur. Po nad to, dzie ci dwu ję - zycz ne są bar dzo kre atyw ne i szyb ko ko ja rzą. Dzię ki te mu, iż w dzie ciń stwie zmysł słu chu jest szcze gól nie wy ostrzo ny, dzie ci bez pro ble mu wy chwy tu ją ró żni - ce fo ne tycz ne mię dzy dwo ma ję - zy ka mi i sto su ją tę wie dzę w prak ty ce. W dal szym roz ra - chun ku dzie ci dwu ję zycz ne ma ją du żą szan sę od nieść suk ces w ży ciu do ro słym. Zna jo mość ję zy ka umo żli wia im pod ró żo wa nie po ca łym świe cie, jak rów nież stu dio wa nie i pra cę za gra ni cą, co zde cy do wa - nie uła twia mło dym lu dziom start w do ro słość i prak tycz nie za pew nia po wo dze nie w ży ciu. Przed szko la i żłobki dwu ję - zycz ne próbują prze nieść na swój te ren sy tu ację z do mów ro dzin - nych dzie ci dwu ję zycz nych. I tym renomowanym bardzo dobrze się to udaje. Reasumując, wy bie ra - jąc przed szko le lub żłobek dwu - ję zycz ny ro dzic nic nie tra ci, gdyż wie dza przy no si za wsze sa me ko - rzy ści, a zy skać dla swo je go dziec ka mo żna bar dzo wie le. Zapraszamy :) AKADERO POLSKO - ANGIELSKIE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE I ŻŁOBEK ul. Strumykowa 23A tel reklama w Echu tel

6 Będą drugie 3 pokoje z kuchnią? Instytucji kultury na Tarchominie jest znacznie więcej niż na wschodniej Białołęce, ale wciąż za mało. Czy zachodnia część dzielnicy powinna mieć swoje 3 pokoje z kuchnią? Otwar te w ubie głym ro ku 3 po ko je z kuch nią to miej sce ak - tyw no ści lo kal nej przy ul. Głę - boc kiej, pod le ga ją ce Bia ło łęc kie - mu Ośrod ko wi Kul tu ry, i wła ści - wie je dy na te go ty pu in sty tu cja na tzw. Zie lo nej Bia ło łę ce. Pierw - sze mie sią ce dzia łal no ści jed ni uzna ją za suk ces, in ni wprost prze ciw nie. Ten lo kal utrzy my wa ny za nie - ma łe pie nią dze z bu dże tu BOK to jest huc pa pi sze na na szym fo rum miesz kan ka Le wan do wa. Chy ba nie po to jest bu dżet na kul tu rę, że - by ro bić spo tka nia to wa rzy skie w wą skim gro nie al bo wy pra wiać ko muś imie ni ny czy uro dzi ny i jesz - cze chwa lić się tym na Fa ce bo oku. Li to ści! Co to ma wspól ne go z dzia łal no ścią kul tu ral ną? Miesz kań cy zwra ca ją uwa gę, że mia ło być wię cej za jęć dla dzie ci i mło dzie ży, a po wsta ło coś w ro - dza ju ko ła go spo dyń wiej skich, czy li miej sca spo tkań to wa rzyst - kih dla wciąż po wta rza ją cej się gru py miesz kań ców. Naj wy raź niej in ne go zda nia jest prze wod ni czą ca ra dy dziel ni - cy An na Maj chrzak, któ ra pro po - nu je otwar cie w przy szłym ro ku ko lej nych trzech po koi. Na Tar cho mi nie lub No wo dwo - rach. Zło żo ny przez rad ną w ra - mach bu dże tu par ty cy pa cyj ne go pro jekt za kła da za kup lo ka lu za 558 tys. zł i za bez pie cze nie 30 tys. zł na rocz ną pen sję dla ko or - dy na to ra. Na le ży za go spo da ro wać gru - py i oso by, któ re do tej po ry nie bra ły czyn ne go udzia łu w ży ciu swe go naj bli ższe go oto cze nia pi sze prze wod ni czą ca. Dzię ki wspie ra niu przed się wzięć lo kal - źródło: Facebook / 3 pokoje z kuchnią ne go śro do wi ska wzmoc nio ne zo - sta ną wię zi miesz kań ców z ma łą oj czy zną. Otwar ta for mu ła stwo - rzo ne go miej sca po zwo li na peł ną re ali za cję po my słów miesz kań - ców. Pie nią dze na kul tu rę za wsze war to wy da wać, ale czy Tar cho - min -No wo dwo ry to rze czy wi ście wła ści we miej sce? Czy pier wo - wzór, czy li 3 po ko je na Głę boc - kiej, to na praw dę kul tu ra? Czy war to wy da wać kil ka set ty się cy na za kup lo ka lu w któ rymś z osie - dli, gdzie w naj bli ższej oko li cy już dzia ła ją: Bia ło łęc ki Ośro dek Kul - tu ry, Ki no na BO Ku, Mul ti cen - trum, Na uti lus i in ne bi blio te ki? Czy nie le piej 588 tys. prze zna - czyć na do dat ko wą dzia łal ność np. bi blio tek, aby zor ga ni zo wa ły znacz nie wię cej cie ka wych za jęć dla dzie ci, mło dzie ży i do ro słych? Po mysł na utwo rze nie cen - trum ak tyw no ści lo kal nej 3 po - ko je miał swo ją ge ne zę w bra ku na Zie lo nej Bia ło łę ce in sty tu cji kul tu ral nej za uwa ża je den z ko - men ta to rów na stro nie po świę co - nej bu dże to wi par ty cy pa cyj ne mu. Czy po mysł utwo rze nia no we go miej sca na Tar cho mi nie i No wo - dwo rach po do ba się miesz kań - com i przej dzie w gło so wa niu? DG Nowy lokal z burgerami Pod koniec kwietnia na Tarchominie ruszył nowy lokal: Aneks Kuchenny. By li śmy tam trzy dni po otwar - ciu. Wszyst ko wska zu je na to, że lo kal tra fił w są siedz kie gu sta wcze snym po po łu dniem, w dzień po wsze dni prze wi ja ło się spo ro klien tów. Nie chce my być zwy - kłą bur ge row nią, otwie ra my się na no we sma ki i bę dzie my eks pe - ry men to wać za po wia da Mi chał Ja wor ski, szef Anek su. Nie zmie nia to fak tu, że w me - nu kró lu ją buł ki z ko tle tem. My li się jed nak ten, ko mu na su wa ją się sko ja rze nia z bur ge ra mi sie ció - wek. Po pierw sze, mię so nie jest sma żo ne na głę bo kim tłusz czu, tyl ko gril lo wa ne, po dru gie por - cje są ogrom ne i je den bur ger w zu peł no ści wy star czy do za spo - ko je nia gło du. A je śli nie za - wsze mo żna za mó wić King Kon ga ham bur ge ra z po dwój ną por cją wo ło wi ny. W me nu zna leźć mo - żna bur ge ry kla sycz ne, a ta kże z bocz kiem, ru ko lą i su szo ny mi po mi do ra mi, kur cza kiem, grusz ką czy pi kant ną sal są. Wszyst kie so sy są ro bio ne na miej scu, nie uży wa my go tow ców za chwa la wła ści ciel. I rze czy wi ście, je śli przyjść tuż przed otwar ciem (a Aneks czyn ny jest od po łu dnia) mo żna zo ba czyć sze fa kuch ni sie ka ją ce go ce bu lę czy przy go to wu ją ce go owo ce. Te zaś są nie zbęd ne do ro bie nia kok - taj li i mu sów (ja koś nie ma my prze ko na nia do sło wa smo- othies przyp.red.), któ re ro bio - ne są na bie żą co ze świe żych skład ni ków. W tej przy sta ni mię - so żer ców znaj dzie coś dla sie bie ta kże we ge ta ria nin mo że spró - bo wać ham bur ge ra, w któ rym wo - ło wi na zo sta ła za stą pio na to fu i ba kła ża nem. Z cie ka wo stek na zwa lo ka lu mia ła być wy bra na na Fa ce bo oku. Jed nak żad na z pro po zy cji nie przy pa dła nam do gu stu mó wi Mi chał Ja wor ski. Osta tecz ną na zwę wy bra ła mo ja żo na, sie - dząc nad Słow ni kiem ję zy ka pol - skie go. In na rzecz: da nia ser wo wa ne są na pa pie ro wej za sta wie. Dla tych, któ rych od rzu ca myśl o pa pie ro - wych kie szon kach z ciek ną cy mi so sa mi: po rzuć cie oba wy. Tu tej sze ta le rze to w 100% pa pier z od zy - sku, są es te tycz ne, trwa łe i wy god - ne. Po dob nie jak po jem ni ki na wy nos, bo co praw da lo kal do wo zu ( Jesz cze! to sło wa wła ści cie la) nie za pew nia, to za - mó wie nie mo żna spo koj nie za - brać ze so bą do do mu. Nam sma ko wa ło. Cze ka my na opi nie in nych klien tów lo ka lu. Aneks Ku chen ny, Świa to wi - da 63. (wt) Nie chcemy być zwykłą burgerownią zapowiada Michał Jaworski 6 reklama w Echu tel

7 Autobusy zezłościłyby kierowców Co niedzielę tłumy tarchomińskich seniorów zmierzają ulicami Myśliborską i Ćmielowską w kierunku kościoła. Są pozbawieni dojazdu autobusem ze względu na wygodę kierowców. Ko ściół Naj święt szej Ma rii Pan - ny Mat ki Pięk nej Mi ło ści jest naj - więk szą świą ty nią na Bia ło łę ce, zlo ka li zo wa ną pra wie w cen trum Tar cho mi na, przy skrzy żo wa niu My śli bor skiej z Ćmie low ską. Jest ta kże jed nym z naj po pu lar niej - szych ce lów, do któ rych zmie rza ją co nie dzie lę oko licz ni miesz kań cy. Więk szość de cy du je się na spa cer, wie le osób mi mo że pa ra fia jest nie wiel ka przy je żdża sa mo cho - dem, a tyl ko nie licz ni ko rzy sta ją z au to bu su. Przy ko ście le, na przy - stan ku Ka miń skie go, za trzy mu - je się tyl ko jed na li nia (516), któ ra nie prze je żdża przez star szą część Tar cho mi na, w któ rej miesz ka naj - wię cej se nio rów. Mam trud no ści z po ru sza - niem się, miesz kam przy ul. Po ra - jów i nie mam do jaz du do ko ścio - ła ska rży się czy tel nicz ka. Dla - cze go nic nie jeź dzi My śli bor ską? Au to bu sy kur so wa ły tą uli cą, na od cin ku od Świa to wi da do Me hof fe ra, pod czas bu do wy li nii tram wa jo wej, gdy za mknię te by ły nie któ re skrzy żo wa nia. Miesz kań cy pół noc no -wschod nie - go Tar cho mi na przez pe wien czas cie szy li się tak sa mo do brą ko mu - ni ka cją miej ską, jak miesz ka ją cy bez po śred nio przy Świa to wi da. Wtrak cie prac bu dow la nych do Za rzą du Trans por tu Miej skie go wpły wa ły pi sma od pa sa że rów z proś ba mi o utrzy ma nie ko mu ni - ka cji au to bu so wej na tym od cin ku ul. My śli bor skiej na sta łe mó wi Mag da le na Po toc ka, rzecz nicz ka ZTM. Osta tecz nie jed nak nie zde cy do wa no się na to roz wią za nie. ZTM po da je trzy po wo dy: gę stą sieć ko mu ni ka cyj ną w oko li cy, brak in fra struk tu ry przy stan ko wej i miej sca na jej wy ty cze nie oraz oczy wi ście brak pie nię dzy. Pierw szy ar gu ment jest chy bio ny, bo My śli - bor ska jest da lej od Świa to wi da niż Świ der ska i Od kry ta, a mi mo to Świ der ską i Od kry tą kur su ją dwie li nie. Na Świa to wi da są już tram - wa je, więc prze su nię cie na My śli - bor ską na wet dwóch trzech li nii by ło by wręcz zgod ne z po li ty ką ZTM ( Nie du blo wać tram wa ju au to bu sem ). Z bra kiem fun du szy trud no po le mi zo wać, za to ar gu - ment o bra ku miej sca na przy stan ki jest ab sur dal ny, sko ro one już tam by ły. Co praw da nie by ły to przy - stan ki z praw dzi we go zda rze nia (z guz ka mi w chod ni ku, wia tą i słu - pem za mon to wa nym na sta łe), ale wy zna czo ne za miast miejsc par kin - go wych. Ale by ły, więc wy ko na nie ich na sta łe nie jest nie mo żli we. Bu do wa no wych przy stan ków wią za ła by się z ko niecz no ścią li - kwi da cji miejsc par kin go wych, co jest jed no znacz ne z kon flik tem z miesz kań ca mi oko licz nych blo - ków pre cy zu je Po toc ka. Obo wią zu ją ca w War sza wie stra te gia trans por to wa mó wi ja - sno: au to bus ma być uprzy wi le jo - wa ny kosz tem sa mo cho du, a co za tym idzie przy sta nek jest więk - szą po trze bą spo łecz ną niż miej - sca par kin go we. Wie dzą o tym wszy scy, któ rzy wi du ją sta rusz - Budowa nowych przystanków wiązałaby się z koniecznością likwidacji miejsc parkingowych, co jest jednoznaczne z konfliktem z mieszkańcami okolicznych bloków mówi rzeczniczka ZTM. ków, drep czą cych co nie dzie lę w kie run ku ko ścio ła i wi ta ją cych się tam z 40-let ni mi są sia da mi, któ rzy przy je cha li sa mo cho dem. Do mi nik Ga dom ski reklama w Echu tel

8 Migawki z okolicy Relaks na Ziołowej W tak pięknych okolicznościach przyrody I niepowtarzalnych ten cytat z Rejsu zna chyba każdy, a zastosowanie ma doskonałe dla obrazka przysłanego nam przez czytelnika. Miej sce to oko li ce uli cy Zio ło - wej. Ktoś urzą dził so bie miej sce na pik ni ki tuż pod pło tem far my je le ni i da nie li mó wi pan Krzysz - tof. Po nie waż jed nak cza sy, gdy przy pło mie niach sie dzia ło się na go łej zie mi mi nę ły, a po trze ba luk su su w na ro dzie ro śnie im pre - zo wi cze przy nie śli wła sną ka na pę. 8 Szko da tyl ko, że nie ogar nę li spra wy bu te lek po pi wie, któ rych peł no w ca łej oko li cy, a szcze gól nie du żo tuż obok ka na py. Tak czy siak, to miej sce jest do wo dem na to, jak bar dzo w na szej dziel ni cy bra ku je urzą dzo nych le gal nie miejsc do gril lo wa nia i roz pa la nia ognisk. (red) Biegają już dwa lata Kiedy zaczynali treningi, nikt nie spodziewał się, że co czwartek przed pocztą przy pętli Nowodwory będzie zbierać się kilkadziesiąt osób gotowych na wspólny bieg. 21 maja swój jubileusz obchodzi grupa Biegam na Tarchominie. Bie gam Na Tar cho mi nie to nie for mal na ama tor ska gru pa za - ło żo na w 2013 r. przez Jac ka Bu - ły ka. In au gu ra cyj ny, za po znaw czy tre ning od był się w czwar tek 13 czerw ca, dwa la ta te mu. Wakacje na planie serialu Z bo ga tą ofer tą atrak cji kul tu ral nych Cen trum Kon fe ren cyj no -Ho te lo we FORT wraz ze wspo mnia ną w po przed nim wy da niu Echa Aka de mią Ini cja tyw Ar ty stycz nych mo gą stać się na Bia ło łę ce wa ka cyj ną pla ców ką nu mer je den. Jed ną z atrak cyj nych form spę - dze nia la ta w mie ście bę dą wa ka - cyj ne warsz ta ty ar ty stycz ne. Dla po - trzeb zre ali zo wa nia pro jek tu udo - stęp nia my nasz te ren, aby za ję cia dla dzie ci i mło dzie ży mo gły od by - wać się od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach mó wi Ro bert Kar piuk, czło nek za rzą du Cen trum Kon fe ren cyj no -Ho te lo - we go FORT. Warsz ta ty bę dą zor ga ni zo wa ne w for mie pół ko lo nii w dwóch gru - pach te ma tycz nych ak tor skie i pla stycz ne. Pro wa dzo ne bę dą pod okiem opie ku nów, wśród któ - rych znaj dą się rów nież ak to rzy, spor tow cy i pe da go dzy szkol ni. Od - by wać się bę dą w znaj du ją cej się na te re nie Cen trum FORT wie ży A, w któ rej bę dą pro wa dzo ne czte ro go dzin ne za ję cia te ma tycz ne: ak tor skie, mu zycz ne, ta necz ne lub pla stycz ne. Po zo sta łą część dnia wy - peł ni wspól ne oglą da nie war to ścio - wych fil mów, jak też gry i za ba wy spor to we na świe żym po wie trzu. W za le żno ści od po go dy, co kil ka dni za pla no wa ne jest ta kże wspól ne wyj ście po za te ren FORT -u, m.in. do za przy jaź nio nej staj ni U Da wi - da, znaj du ją cej się na Bia ło łę ce przy ul. Dę bo wej 18. Głów ną atrak cją pro jek tu bę - dzie wspól nie re ali zo wa ny se rial, skła da ją cy się z 2-3 od cin ków. Organizatorzy zapewniają, że wspomniane wcześniej warsztaty przygotują młodzież do zagrania swoich pierwszych ról filmowych w życiu. Wa ka cje za koń czy my pik - ni kiem ro dzin nym na te re nie Far - my Ma ke doń skich. Tam za pla no - wa na jest pro jek cja se ria lu, zre ali - zo wa ne go wspól nie z wy kła dow ca - mi mó wi Ana sta zja Ka sy mo wa - -Kar czew ska, or ga ni za tor warsz ta - tów wa ka cyj nych w Aka de mii Ini - cja tyw Ar ty stycz nych. Koszt wa ka cyj nych za jęć je dy - nie 300 zł ty go dnio wo obej mu je rów nież co dzien ny obiad, któ ry ser wo wać bę dzie szef kuch ni ho - te lu Fort. Dy rek cja Aka de mii Ini cja tyw Ar ty stycz nych już dziś za pra sza na pierw szy Dzień Otwar ty, któ ry obę dzie się 23 ma ja pod czas ro - dzin ne go pik ni ku Mo to ma mu sie. To jesz cze nie wszyst ko! Cen trum FORT za pra sza wszyst - kich miesz kań ców Bia ło łę ki na cy - klicz ne wie czo ry fil mo we pod go - łym nie bem, czy li bez płat ne Ki no Ple ne ro we. Se an se bę dą wy świe tla ne o godz w ka żdą so bo tę od po ło wy czerw ca do po ło wy wrze śnia. Pod czas pro jek cji nie tyl - ko bę dzie mo żna na pić się pi wa czy wi na, ale też zjeść da nie z kra ju, w któ rym zre ali zo wa no wy świe tla ny wła śnie film. Prze wi dzia ne są rów - nież wy stę py ze spo łów mu zycz nych oraz in ne atrak cje z na gro da mi, a wszyst ko to na wiel kiej pla ży, któ ra po wsta nie obok ho te lu FORT. Wię cej szcze gó łów od no śnie 'pół ko lo nii' znaj dą za in te re so wa ni na stro nie na to - miast re per tu ar Ki na Ple ne ro we go po da my czy tel ni kom w pierw szym czerw co wym wy da niu Echo Bia ło - łę ckie. reklama w Echu tel Bie ga jąc po na szej oko li cy kil ka lat te mu spo ty ka łem bar dzo wie lu bie ga ją cych, ale za zwy czaj tre nu ją - cych w sa mot no ści. Po sta no wi łem więc stwo rzyć fan pa ge na Fa ce bo - oku, któ ry in te gro wał by bia ło łęc kich bie ga czy. Na pierw szy wspól ny tre - ning przy szło 12 osób. I za czę ło się. Bie ga my nie prze rwa nie od dwóch lat opo wia da Ja cek Bu łyk. Dziś jest ich nie mal set ka. Śred - nia wie ku uczest ni ków to ok. 30 lat. Gru pa mu sia ła zo stać po dzie lo na. W czwart ki ma my dwie, a cza sa mi trzy gru py za awan so - wa nia. Bie ga my od 5 km truch ci - kiem do 10 km w tem pie 45 mi - nut, je śli zbie rze się gru pa chęt - nych na moc ny tre ning. Jest też gru pa, któ ra bie ga 10 km w go - dzi nę mó wi Ja cek Bu łyk i pod - kre śla, że wspól ne tre no wa nie to nie po wta rzal na szan sa na in te - gra cję, po zna nie no wych lu dzi, Za pach far by czuć by ło już od po nie dział ko we go po ran ka. Eki pa ro bot ni ków z fir my Pla ne - ta na zle ce nie bia ło łęc kie go ma gi - stra tu ma lo wa ła pa sy na jezd ni uli - cy Ży wicz nej. Na ma lo wa ne zo sta ły na wią za nie przy jaź ni. Zie lo ne i bia łe ko szul ki z cha rak te ry stycz - nym lo go za czę ły być wi docz ne na wie lu im pre zach bie go wych w ca łej Pol sce. Ju bi le usz 21 ma ja 21 ma ja o godz sprzed pocz ty u zbie gu ulic Or do nów ny i Świa to wi da tar cho miń ska gru pa bie ga czy wy ru szy po raz set ny. Ośmio ki lo me tro wą tra sę prze bie gnie my po tra dy cyj nym już sta tecz ku to tra sa o kształ - cie to wa rzy szą cym nam od po - cząt ków tre nin gów. Po dob nie jak pierw szym ra zem bę dzie to tem - po spo koj ne, kon wer sa cyj ne. Gwa ran tu je my: do bo ro we to wa - rzy stwo, ma sę en dor fin, a po tre - nin gu lo so wa nie na gród od spon so rów. Za pra sza my wszyst - kich za chę ca Ja cek Bu łyk. AS Migawka z okolicy Żywiczna jak malowana Wąska uliczka Żywiczna na Henrykowie jest mała, ale bardzo intensywnie używana przez kierowców. Nic dziwnego, że drogowcy postanowili wykorzystać ładną pogodę i odtworzyć naziemne znaki na Żywicznej. ze bry i pa sy roz dzie la ją ce jezd nię. Kie row cy nie mie li pro ble mu z prze jaz dem przez plac ma lar ski au ta spraw nie la wi ro wa ły mię dzy świe żą far bą na jezd ni. PB

9 Ten system musiał upaść Nasz Czytelnik przesłał nam zdjęcia zrobione w środowe popołudnie na Dynamicznej. Trwa przetarg na projekt Światowida Zeszłoroczne protesty przeciwko rozbudowie ulicy Światowida odniosły połowiczny sukces. Druga jezdnia powstanie, ale będzie węższa, niż planowano pierwotnie. Największymi wygranymi są rowerzyści i dąb przy Stefanika. Ubie gły rok upły nął na Tar cho - mi nie i No wo dwo rach pod zna - kiem burz li wych spo rów o prze - bu do wę głów nej uli cy obu osie dli. Kon flikt trzech obo zów zwo len - ni ków prze kro ju 2x3, prze kro - ju 2x2 i prze ciw ni ków dru giej jezd ni za koń czył się wy rzu ce - niem pro jek tu do ko sza i roz po - czę ciem prac od no wa. W ko lej - nych mie sią cach uda ło się wy bu - do wać no wy od ci nek to rów tram - wa jo wych do Tar cho mi na Ko - ściel ne go. Te raz Za rząd Trans - por tu Miej skie go ogło sił prze targ na za pro jek to wa nie uli cy. Zmia ny bę dą ogrom ne Przede wszyst kim uli ca Świa to - wi da zo sta nie przed łu żo na na pół - noc aż do Mo dliń skiej i na ca łej dłu go ści bę dzie mieć dwie jezd nie o dwóch pa sach ru chu o sze ro ko ści mak sy mal nie 325 cm i po sze rze nia - mi na skrzy żo wa niach. Na sta rej jezd ni pa sy zo sta ną zwę żo ne i po - wsta ną miej sca par kin go we. Ist nie - ją ce już chod ni ki i dro gi ro we ro we cze ka re mont, zaś frag men ty dro gi ro we ro wej po wschod niej stro nie uli cy zo sta ną po łą czo ne w ca łość. Już na pew no nie bę dzie słyn nej pę tli do oko ła pę tli : ro we rzy ści po ja dą przez przy sta nek tram wa jo - wy Tar cho min Ko ściel ny pro sto. Bar dzo do brą in for ma cją jest to, że za rów no jezd nia od dro gi ro we ro - wej, jak i dro ga ro we ro wa od chod - ni ka bę dą od dzie lo ne pa sem zie le - ni (nie gro zi nam po wtór ka z Or - do nów ny). W re jo nie skrzy żo wa nia z ul. Ste fa ni ka geo me tria dro gi zo - sta nie zmie nio na tak, by nie ko li do - wa ła z dę bem, o któ re go za cho wa - nie ape lo wa li oko licz ni miesz kań cy. Wy ło nio ny w prze tar gu wy ko - naw ca bę dzie miał za za da nie za - pro jek to wa nie nie tyl ko uli cy, ale ta kże tram wa jo wo -au to bu so we go wę zła prze siad ko we go w Win ni - cy. I tu taj szcze gól nie war to pa - trzeć pro jek to daw cy na rę ce, by po wstał wę zeł w peł nym zna cze - niu te go sło wa, z na praw dę wy - god ny mi prze siad ka mi. ZTM cze ka na ofer ty do 26 ma ja, zwy cięz ca prze tar gu bę dzie miał 11 mie się cy na stwo rze nie pro jek tu i prze pro wa dze nie co naj mniej dwóch spo tkań w ra mach kon sul ta - cji spo łecz nych. Je śli wszyst ko pój - dzie zgod nie z pla nem, bu do wa bę - dzie trwa ła w la tach Dru ga jezd nia Świa to wi da to po - trzeb na in we sty cja czy al ter na tyw ny do jazd do mo stu dla kie row ców z Le gio no wa i Ja błon ny? Dys ku sje bę dą trwać la ta mi. Do mi nik Ga dom ski Nic dziw ne go, że ten sys tem mu siał upaść, sko ro po mo cy rąk lu du pra cu ją ce go po trze bo wa ła mun du ro wa wła dza lu do wa skwi to wał ca łą sy tu ację. Gwo li przy po mnie nia: Mi li cja Oby wa tel ska ist nia ła w la tach Z ko lei Fiat 125p pro - du ko wa ny był od ro ku 1967 do 29 czerw ca I choć sil nik mon to - wa ny w du żych fia tach rze czy wi ście ucho dził za awa ryj ny, gło śny i nie - eko no micz ny, to zdol no ścią od pa - le nia na pych prze ga nia współ - cze sne jed nost ki na pę do we. Swo ją dro gą, w cza sach świet - no ści MO i Fia ta 125p ob ra zek ta ki jak na zdję ciu był by ra czej rzad ko ścią (wt) reklama w Echu tel

10 Maj miesiącem hitów Kto nie zdążył jeszcze obejrzeć kultowych spektakli Białołęckiego Zagłębia Teatralnego, będzie miał okazję nadrobić to w maju. Na sce nie Bia ło łęc kie go Ośrod - ka Kul tu ry po now nie zo ba czyć bę dzie mo żna spek ta kle, któ re cie szą się ogrom nym po wo dze - niem: Oże nek Ni ko ła ja Go go la w wy ko na niu Ze spo łu Te atru 13 oraz Grun wald Kom pa nii Te - atral nej Mam ro. Po nad cza so wa ko me dia W sztu ce Go go la nie ma sło wa o mi ło ści. Od by wa się na to miast zwy czaj ny targ i han dlo wa ry wa li - za cja. Głów na bo ha ter ka Aga fia Ti cho no wa nie jest ty po wą amant ką peł ną ro man tycz nych unie sień, lecz oso bą pra gną cą przede wszyst kim pod nieść swój spo łecz ny sta tus. Dzię ki swat ce przez sa lon Aga fii prze wi nie się ca ły ko ro wód kan dy da tów do jej rę ki. Fi zjo no mia, ma nie ry i cha - rak ter absz ty fi kan tów po zo sta - wia ją jed nak wie le do ży cze nia. Ka żda z tych po sta ci po słu gu je się wła ści wym so bie ję zy kiem, któ ry bar dziej niż czy ny okre śla jej cha - rak ter. Oże nek to oby cza jo wa sa ty ra, któ ra przed sta wia ma łżeń - stwo ja ko zwy kłą trans ak cje han - dlo wą. Re ali za to rzy spek ta klu za - po wia da ją cie ka we roz wią za nia sce no gra ficz ne i du żą daw kę hu - mo ru. Oże nek Ze spół Te atru godz. 17:00 i godz. 18:00. Bi le ty w ce nie 10 zł (nor mal ny) i8zł (ulgo wy) do na by cia w ka sie BOK i na kup bi le cik.pl Ko me dia z ga tun ku co by by ło gdy by W jed nej z sal Mu zeum Na ro - do we go, po wy bi ciu pół no cy, za - miast ci szy i spo ko ju co noc za - czy na się nie zły rwe tes. Po sta ci jed ne go z ob ra zów wy cho dzą z ram i roz po czy na ją swo je dru gie Marzycielka czyli kilka godzin z życia kretynki Komediowy monodram Małgorzaty Dudy-Kozery, znanej między innymi z hitu Klimakterium, wystawiony zostanie 24 maja w Białołęckim Ośrodku Kultury. W jed no z ma jo wych po po łu dni te atral nych. Jest to za baw na a jed - war to wy brać się na mo no dram no cze śnie wzru sza ją ca opo wieść na pi sa ny przez Je rze go An drze ja o ko bie cie po szu ku ją cej ro man - Ma słow skie go po pu lar ne go au - tycz nej mi ło ści i szu ka ją cej swe go to ra pio se nek, opo wia dań i sztuk miej sca na zie mi. W ty tu ło wą Ma - Małgorzata Duda-Kozera znana jest widowni również ze spektaklu Klimakterium Odmień ogród na wiosnę! rzy ciel kę bra wu ro wo wcie la się ak tor ka Te atru Ram pa, Mał go rza - ta Du da -Ko ze ra. Spek takl już od pierw szych chwil ema nu je ma - gią i spra wia, że wi dzo wie pod da ją się na stro jom bo ha ter ki, ra zem z nią prze ży wa jąc jej tra gi ko micz - ne wzlo ty i upad ki. Du da-ko ze ra nie tyl ko uwo dzi, ale też kon tro lu - je wi dzów, pro wa dzi z ni mi nie - ustan ny dia log, nie mal co chwi lę za ska ku je, nie po zwa la jąc, by kto - kol wiek się nu dził. Wcią ga ją ca fa - bu ła, traf ne po rów na nia oraz ostre pu en ty są ogrom ną za le tą przed sta wie nia. Ko me dio dra mat pe łen jest rów nież zró żni co wa - nych cie ka wych pio se nek od prze śmiesz nych przez re flek - syj ne, aż do wzru sza ją cych. To ide - al ny spek takl dla osób znu żo nych co dzien no ścią i lu bią cych za tra cić się w ma rze niach. Ma rzy ciel ka czy li kil ka go - dzin z ży cia kre tyn ki 24 ma ja, godz. 18:00. Bi le ty w ce nie 35 zł (nor mal - ny), 30 zł (ulgo wy) do na by cia w ka sie BOK oraz na kup bi le - cik.pl. Porządek czy dzikość? Plac zabaw dla dzieci czy ustronne miejsce do odpoczynku z książką? Ogród warzywny, zielnik czy tak dobrane kwiaty, że kwitną przez cały sezon? Naturalne ścieżki czy utwardzone alejki? Prostota czy fantazyjne łuki, rzeźby i romantyczne zaułki? Zaprojektuję ogród idealny dla Ciebie! Czasem kilka małych zmian daje spektakularny efekt PRZYGOTUJEMY DLA CIEBIE PROJEKT, WYKONAMY, POSPRZĄTAMY, ZAJMIEMY SIĘ PIELĘGNACJĄ. Wszystko po to, byś odpoczywał podziwiając Twoją własną przyrodę. 10 Justyna Tuszyńska architekt krajobrazu tel mr reklama w Echu tel Oże nek w re ży se rii Ane ty Mu czyń na dal cie szy się ogrom nym za in te re so wa niem wi dow ni ży cie. W trak cie jed nej z ta kich no cy wpa da ją na re wo lu cyj ny po - mysł. Jak skoń czy się awan tu ra w mu zeum i czy bo ha te rom uda się szczę śli wie do trwać do ra na? Prze ko na my się o tym oglą da jąc spek takl. Przed sta wie nie uho no - ro wa ne zo sta ło wie lo ma na gro da - Do zna nych już miesz kań com spo tkań cy klicz nych do łą czą ko - lej ne, ca ły czas trwa ją rów nież pra ce w Ogro dzie Są siedz kim, gdzie po sa dzo no już pierw sze ro - ślin ki. 12 ma ja od bę dzie się wer - ni saż prac bia ło łęc kie go ry sow ni - ka Paw ła Paw la ka. Bę dzie mo żna zo ba czyć je go gra fi ki z lat 80. two rzo ne na po trze by Po ma rań - czo wej Al ter na ty wy ru chu hap - pe nin go we go, za ini cjo wa ne go przez wro cław ską opo zy cję. Od 10 ma ja, obok za jęć z ję zy ka wło skie go i szyb kiej na uki, ru sza są siedz ka na uka ję zy ka an giel - mi na fe sti wa lach i prze glą dach te atral nych. Grun wald Kom pa nia Te atral - na Mam ro godz. 20:00. Bi le ty w ce nie 10 zł (nor mal ny) i8zł (ulgo wy) do na by cia w ka sie BOK i na kup bi le cik.pl mr Maj w 3 pokojach z kuchnią Noc Muzeów, wystawy rysunków, sąsiedzki piknik to tylko część wydarzeń, które znalazły się w ofercie majowych wydarzeń 3 pokoi z kuchnią przy ulicy Głębockiej 84. Ab sol went Pa ra me dycz ne - go i Tech nicz ne go In sty tu - tu ME RI DIAN w Ba gu io Ci ty oraz Azja tyc kie go In - sty tu tu Fun da cji Pa ra me - dycz nej w Pa say na Fi li pi - nach. Po cho dzi z dłu go - wiecz nej ro dzi ny, w któ rej dar uzdra wia nia prze cho - dzi z po ko le nia na po ko le - nie i jest uzna wa ny za jed - ne go z naj lep szych he ale - rów na Fi li pi nach. Znaj du je za bu rze nia ener - ge tycz ne ró żnych or ga nów w cie le czło wie ka i sku tecz nie je eli mi nu je. Po świę ca cho re mu ok. pół go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go. Od te go też uza le żnia wy - bór tech ni ki. Raz są to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa - we ope ra cje fi li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym. Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no - ścią bez błęd ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że czę sto już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę pu ją wie lo let nie scho rze nia. skie go dla po cząt ku ją cych. Z oka - zji No cy Mu ze ów 16 ma ja od bę - dzie się noc fil mo wa, w cza sie któ rej bę dzie mo żna zo ba czyć kla sy kę ki na lat 50. i 60. Ca ły czas mo żna do sko na lić rów nież swo je umie jęt no ści ar ty stycz ne na warsz ta tach gra fi ki, fil co wa nia, ro bó tek ręcz nych, szy cia czy de - co upa ge. Są ta kże Po bi te ga ry dla mi ło śni ków go to wa nia, Klub Mam Zie lo no bia ło łęc kich i re gu - lar ne ćwi cze nia są siedz kie pod wdzięcz ną na zwą Me ta mor - fo za. ja Fi li piń ski uzdro wi ciel JA MES CA BE LAS Ja mes sku tecz nie po ma ga w le - cze niu wie lu cho rób: no wo two ro wych, cho ro bach or ga nów we wnętrz nych, pro sta cie, pro ble mach hor mo - nal nych, za pa le niu sta wów, pro ble mach i zmia nach reu ma tycz nych, cho ro bach ukła du ner wo we go, uda rze mó zgu, mi gre nie, cho ro bie Par kin so na, pa ra li żu, pro ble mach z krą że niem, cho ro bach ko bie cych, bó lach krę go słu pa, drę twie niu rąk i nóg. Przyj mu je w War sza wie na Za ci szu w dniach: Za pi sy i in for ma cje w godz pod nu me ra mi tel , , Nie kon wen cjo nal ne Me to dy Le cze nia NA TU RA

11

12 12 ZA WIA DO MIE NIE O WSZC ZĘ CIU PO STĘ PO WA NIA Na pod sta wie art. 49 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. Ko deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t. ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa - niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Za rząd Dziel ni cy Bia ło łę ka m. st. War sza wy za wia da mia, że wsz czę to po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne na wnio sek, Miej skie go Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji w m.st. War sza wie Spół ka Ak cyj na, Plac Sta ryn kie wi cza 5, War sza wa, zło żo ny 2 kwiet nia 2015 r., w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in - we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie od cin ka (na czę ści dz. nr ew. 47/17, 49/41, 80, 318 ob ręb ) o dłu go ści L=55 m prze wo du wo do cią go we go DN 200 L ca 530 m w pro jek to wa nej dro dze do jaz do wej na odc. od ist nie ją ce go prze wo du wo do cią go we go DN 200 mm w ul. Skarb ka z Gór do ist nie ją ce go prze wo du wo do cią go we go DN 150 mm w ul. Głę - boc kiej na te re nie dzia łek ew. nr 47/17, 49/41, 80, 318 z ob rę bu w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, Miej skie go Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji w m.st. War sza wie Spół ka Ak cyj na, Plac Sta ryn kie wi cza 5, War sza wa, zło żo ny 2 kwiet nia 2015 r., w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in - we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie prze wo du wo do cią go we go DN 200 mm L ca 460 m w pro jek to wa nej dro dze nr ew. 1/172, 1/174 ob ręb na odc. od ist nie ją ce go prze - wo du wo do cią go we go DN 200 mm w ul. Skarb ka z Gór (w re jo nie HP 49089) do za łą cze nia z ist nie - ją cym prze wo dem wo do cią go wym DN 150 mm w ul. Je sien nych Li ści na te re nie dzia łek ew. nr 1/143, 1/172, 1/174 z ob rę bu , dz. ew. nr 38/9, 38/11, 41/6, 41/8, 354/8 z ob rę bu w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, Pol skiej Spół ki Ga zow nic twa Sp. z o.o., ul. Ka sprza ka 25, War sza wa, Od dział w War sza - wie ul. Kru cza 6/14, War sza wa zło żo ny 2 kwiet nia 2015 r., w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie sie ci ga zo wej śred nie go ci śnie nia 90 PB na te re nie dzia łek ew. nr 64/7, 64/5 z ob rę bu , Miej skie go Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji w m.st. War sza wie Spół ka Ak cyj na, Plac Sta ryn kie wi cza 5, War sza wa, zło żo ny 2 kwiet nia 2015 r., uzu peł nio ny 26 mar ca 2015 r., zmie nio ny 15 kwiet nia 2015 r. w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga - ją cej na bu do wie ma gi stra li wo do cią go wej DN 500 mm L ca 2150 m w ul. Bo rec kiej i Szklar nio wej na od cin ku od ul. Je żo wej do ul. Bia ło łęc kiej - frag men tu zlo ka li zo wa ne go na dział ce ew. nr 93/1 ob - ręb na te re nie dział ki ew. nr 93/1 z ob rę bu w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, -Pol skiej Spół ki Ga zow nic twa Sp. z o.o. ul. Mar ci na Ka sprza ka nr 25, War sza wa, Od dział w War sza wie ul. Rów no le gła 4A, War sza wa zło żo ny 18 mar ca 2015 r., uzu peł nio ny 15 kwiet nia 2015 r. w spra wie zmia ny de cy zji nr 30/CP/2014 z r. usta la ją cej wa run ki i szcze gó ło we za sa dy za go spo da ro wa nia te re nu oraz je go za bu do wy dla in we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie sie ci ga zo wej dys try bu cyj nej śred nie go ci śnie nia (max. ciś. ro bo cze MOP= do 0,5 MPa) na te re nie czę ści dział ki ew. nr 3/12, 1, 2, 3/13 z obr w re jo nie ul. Za wi ślań - skiej, ul. De se nio wej na te re nie Dziel ni cy Bia ło łę ka w War sza wie w za kre sie uzgod nień za rząd cy dro gi, -Pre zy dent Mia sta Sto łecz ne go War sza wy, Dziel ni ca Bia ło łę ka, ul. Mo dliń ska 197, War sza - wa, re pre zen to wa ne go przez Pio tra Smo czyń skie go - Za stęp cę Bur mi strza Dziel ni cy Bia ło łę ka, zło żo - ny 16 kwiet nia 2015 r., w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie dro gi gmin nej - uli cy Szla chec kiej wraz z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą na te re nie czę ści dział ki ew. nr 79 z ob rę bu oraz czę ści dzia łek ew. nr 206, 207 z obr przy ul. Szla - chec kiej w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy, -J.W. Con struc tion Hol ding SA, zło żo ny 27 lu te go 2015 r., uzu peł nio ny 1 kwiet nia 2015 r., zmie nio ny 1 kwiet nia 2015 r. i 20 kwiet nia 2015 r. w spra wie o usta le nie lo ka li za cji in - we sty cji ce lu pu blicz ne go po le ga ją cej na bu do wie sie ci wo do cią go wej i ka na li za cji ście - ko wej na dział kach ew. nr 131/2, 59/2, 60/1, 60/2, 60/3, 61/3, 61/2, 62/7, 62/9, 61/8 61/7, 61/6, 61/5, 61/4 z ob rę bu w Dziel ni cy Bia ło łę ka m.st. War sza wy. Po ucze nie Oso by, któ re są stro ną po stę po wa nia mo gą zło żyć swo je uwa gi i wnio ski w ter mi nie 14 dni (li cząc od dnia do ko na nia za wia do mie nia) za po śred nic twem Wy dzia łu Ob słu gi Miesz kań ców do Wy dzia łu Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa dla Dziel ni cy Bia ło łę ka oraz za po znać się ze zło żo ną do ku men ta cją w Wy dzia le, ul. Mo dliń ska 197. Za wia do mie nie uwa ża się za do ko na ne po upły wie 14 dni od pu - blicz ne go ogło sze nia w pra sie, stro nie in ter ne to wej lo le ka.waw.pl i na ta bli cy ogło szeń w sie dzi bie Urzę du Dziel ni cy Bia ło łę ka (ul. Mo dliń ska 197, War sza wa) li cząc od ostat niej da ty uka za nia się za wia do mie nia. Jak dojechać do gimnazjum na Kępie? Miejsce, w którym ma powstać gimnazjum na Kępie Tarchomińskiej, jest całkowicie pozbawione dojazdu. Samorząd liczy na pomoc prywatnego inwestora, ale ma także plan awaryjny. W naj gę ściej za lud nio nej czę ści Bia ło łę ki, w trój ką cie mię dzy Wi słą, Tra są Mo stu Skło dow skiej -Cu rie i Mo dliń ską, są tyl ko dwa gim na zja: przy van Go gha i Stru my ko wej. Ucznio wie z osie dli po ło żo nych na pół noc od No wo dwo rów nie do - cze ka li się jesz cze wła snej szko ły, ale jej bu do wa pla no wa na jest na Kę pie Tar cho miń skiej, mię dzy bi tą dro gą na prze dłu że niu Alu zyj - nej a ul. Ger be ro wą. Już te raz war - to za sta no wić się, jak gim na zja li ści do niej do ja dą. Oka zu je się, że nie jest to wca le pro ste a prze szko dą Jak wia do mo, w Pol sce wszy scy do sko na le zna ją się na wszyst kim. Nie bra ku je spe cja li stów w do wol - nej dzie dzi nie, a po cze sne miej sce wśród nich zaj mu ją ci, któ rzy wie - dzą le piej, gdzie i kto po wi nien po sprzą tać te ren. Sa mi, co praw - da, nie ma ją za mia ru brać w tym czyn ne go udzia łu za do wa la jąc się jest tra dy cyj nie na Bia ło łę ce struk tu ra wła sno ści grun tów. Z do jaz dem jest ko lo sal ny pro - blem mó wił na se sji ra dy dziel - ni cy wi ce bur mistrz Piotr Smo - czyń ski, od po wia da jąc na py ta nie rad ne go Pio tra Ciesz kow skie go. Więk szość gim na zja li stów do je - żdża do szkół ko mu ni ka cją miej - ską lub ro we rem, nie któ rzy są od - wo że ni przez ro dzi ców al bo przy - cho dzą pie szo. Au to bu sów na Kę - pie Tar cho miń skiej nie ma i nie bę dzie, je śli uli ca nie zo sta nie naj pierw prze bu do wa na, a nikt sta no wi skiem kie row ni czym i wła śnie oni po win ni czuć się szcze gól nie usa tys fak cjo no wa ni ak cją, ja ką w Dniu Zie mi przy - pa da ją cym 22 kwiet nia roz po - czę ła gru pa bia ło łęc kich rad nych. A za czę li od te re nu wo kół przy - szłe go żłob ka przy Świa to wi da. Jo - an na Ra bicz ko, Ewa Ga jew ska zna ją cy miej sco we re alia nie pu ści swo je go dziec ka do szko ły na jed - no śla dzie, do pó ki nie po wsta nie wy dzie lo na dro ga ro we ro wa. Miej sce, w któ rym pla no wa ne jest gim na zjum, nie ma ta kże do jaz du dla sa mo cho dów. Sa mo rząd Bia ło łę ki li czy na to, że pro blem po mo że roz wią zać miej sco wy plan za go spo da ro wa - nia prze strzen ne go, do pusz cza ją - cy w po bli żu gim na zjum pry wat ną in we sty cję. In we stor, po dob nie jak dziel ni ca, był by za in te re so wa - ny bu do wą dro gi do jaz do wej i skłon ny po kryć po ło wę kosz tów przed łu że nia ul. Alu zyj nej o 250 me trów w kie run ku wa łu wi śla ne - go. Plan awa ryj ny za kła da bu do - wę do jaz du do szko ły od stro ny ul. Kę pa Tar cho miń ska, w tym wy pad ku w ca ło ści z pie nię dzy po dat ni ków. Wi ce bur mistrz za - pew nia, że za rząd dziel ni cy ro bi wszyst ko, by zre ali zo wa na zo sta ła pierw sza opcja. DG Ty wskazujesz urząd sprząta! Spełnia się sen wszystkich domorosłych aktywistów urząd dzielnicy posprząta miejsca wskazane przez mieszkańców. Majowo w Zielonej Bezpłatnie, kreatywnie i z mnóstwem niespodzianek: Zielona Biblioteka zaprasza maluchy na majowe spotkania. 7.05, godz Sto wa rzy - sze nie Prze wod ni ków Tu ry stycz - nych Zło ta Kacz ka za pra sza na mię dzy po ko le nio we spo tka - nia var sa via ni stycz ne do ty czą ce Bia ło łę ki. Te ma tem ma jo we go spo tka nia bę dą Bia ło łęc kie świą ty nie. Wstęp wol ny. 8.05, godz Noc w Bi blio te ce dla dzie ci w wie - ku 7 10 lat. Pod czas no cy dzie ci reklama w Echu tel bę dą uczest ni czyć w ma ra to nie kul tu ral nym obej mu ją cym: ksią - żkę, te atr oraz film. Obo wią zu ją za pi sy! 9.05, godz spo tka nie z cy klu Bi blio te ka ba jek. Tym ra zem spek takl Te atru Wa ria cja pt. We so ła Cor ri da. Obo wią - zu ją za pi sy! 12.05, godz Wi taj War sza wo! za ję cia dla dzie ci w wie ku 8 12 lat. Pla no wa ny i Mar cin Ko ro waj wraz z bur mi - strzem Pio trem Ja wor skim i je go za - stęp cą Mi ro sła wem Ka liń skim po - sprzą ta li oko li ce bu dyn ku i za chę ca - ją, by miesz kań cy wska zy wa li ko lej ne miej sca, któ re trze ba uprząt nąć. Wy - star czy wska zać lo ka li za cję i przy słać jej zdję cie, a zo sta nie do łą czo na do po wsta ją cej ma py śmiet nisk do uprząt nię cia. Póź niej za pad nie de cy zja, w ja kiej ko lej no ści bę dą sprzą ta ne wa żne, by te re ny by ły w za rzą dzie Bia ło łę ki, bo na pry wat - nych dział kach dziel ni ca sprzą tać nie mo że. W ta kich przy pad kach urzęd - ni cy ogra ni czą się do pism do wła ści - cie li, by sprząt nę li swo je po se sje. Za śmie co ne miej sca mo żna zgła szać za po śred nic twem Fa ce - bo oka (gdzie po wsta ła gru pa Czy - sta Bia ło łę ka) al bo e -ma ilo wo: czy - sta bia lo le il.com. Rad ni cze ka ją na zgło sze nia do 30 ma ja. (wt) jest rajd ro we ro wy: Śla da mi lo - kal nej przy ro dy. Obo wią zu ją za pi sy , godz Pej zaż ma lo wa ny mu zy ką dla dzie ci w wie ku 4 5 lat. Uczest ni cy po - zna ją mu zy kę reg gae oraz no wa - tor skie ma lar stwo przy uży ciu dre dów. Za pi sy! 23.05, godz Bi blio te - ka ba jek wspól na za ba wa oraz pro jek cja baj ki , godz We so ły Przed szko lak dla dzie ci w wie - ku 4 5 lat. Ma lu chy po zna ją pre - hi sto rycz ny świat ga dów. Za pi sy! Zie lo na Bi blio te ka, ul. Be - ren so na 38, tel kc

13 Koniec rajdów. Na Szamocinie będą progi W tym roku skończą się rajdy po ulicy Szamocin. ZDM wybiera właśnie wykonawcę, który zamontuje tam progi zwalniające. Migawki z okolicy Trawnik wielofunkcyjny Wielofunkcyjny, bo oprócz tego, że jest trawnikiem, pełni też rolę jezdni i parkingu. Taki obraz skrzyżowania Mehoffera i Światowida kreśli nam nasz czytelnik. Od wie lu mie się cy pró bu je my za in te re so wać straż miej ską oraz po li cję roz je żdża nym traw ni kiem przy skrzy żo wa niu ulic Świa to wi - da i Me hof fe ra pi sze pan Krzysz tof. Kie row cy do staw - czych sa mo cho dów nie ma ją ocho ty wo zić to wa ru na wóz kach z po bli skiej ulicz ki czy par kin gu po dru giej stro nie pa wi lo nów han dlo wych. Pro ściej pod je chać pod sklep. A że nisz czą traw nik? To nie oni pła cą za je go utrzy ma - nie. Zwra ca nie uwa gi kie row com w naj lep szym wy pad ku skut ku je wzru sze niem ra mion. Cza sem, gdy sfo to gra fu ję wi no waj cę, wy sy - łam zdję cia do Wy dzia łu Ru chu Dro go we go. Po tem mu szę zwal - niać się z pra cy i je chać zło żyć ze - zna nie. Czy na praw dę ina czej się nie da? Nie je stem zwo len ni kiem osłup ko wa nia ka żde go skraw ka tra wy, ale w tym przy pad ku to chy ba je dy ne roz wią za nie. (wt) Pro blem kie row ców prze kra - cza ją cych pręd kość na ul. Sza mo - cin jest po wszech nie zna ny, po raz ostat ni pi sa li śmy o nim w ma ju ubie głe go ro ku pod wy mow nym ty tu łem Idio ci pę dzą przez Sza - mo cin. Jak ich za trzy mać?. Je dy - ną in sty tu cją, któ ra mo gła by skoń - czyć z pę dzą cy mi po wą skiej ulicz - ce dżen tel me na mi i da ma mi o men tal no ści gim na zja li stów jest Za rząd Dróg Miej skich, do któ re - go na le ży uli ca. Plot ki o pro gach i sy gna li za cji świetl nej na skrzy żo - wa niu z Pło cho ciń ską krą ży ły już od dłu ższe go cza su. Te raz jest ofi - cjal ne po twier dze nie, ale tyl ko pierw szej in for ma cji. Wtym ro ku na ul. Sza mo cin zo sta nie za mon to wa nych pięć lub sześć peł nych pro gów zwal nia ją - cych mó wi Ka ro li na Ga łec ka, rzecz nicz ka ZDM. Zo sta ną one wy ko na ne z żel be to nu, bę dą więc znacz nie so lid niej sze, niż mon to - wa ne naj czę ściej pre fa bry ka ty. ZDM nie po da je na ra zie do - kład nej da ty za mon to wa nia pro - gów (bę dą w tym ro ku ), jest do - pie ro na eta pie po szu ki wa nia wy - ko naw cy. Pro jekt or ga ni za cji ru - chu jest już go to wy. Świa teł na skrzy żo wa niu z Pło cho ciń ską w pla nach nie ma. I co te raz? Te raz ama to rzy bez - myśl nej jaz dy sa mo cho dem bę dą mu sie li za do wo lić się wi zy ta mi w ki nie na ko lej nych czę ściach Szyb kich i wście kłych. A na Sza mo ci nie zno wu bę dzie nor mal nie. Do mi nik Ga dom ski Niestety, w planach zabrakło świa teł na skrzy żo wa niu z Pło cho ciń ską reklama w Echu tel

14 Prowadzisz na Białołęce firmę? Otwierasz nowy punkt? Twoja reklama dotrze tam, gdzie sobie życzysz Echo jest gazetą skupioną na sprawach lokalnych. Ukazujemy się w nakładzie przekraczającym 200 tysięcy egzemplarzy, co oznacza, że trafiamy do co czwartego mieszkańca Warszawy i okolic. Nie znajdziesz skuteczniejszego medium, które poinformuje o ofercie Twojej firmy! Osiem dziel nic i Le gio no wo Na szym atu tem jest lo kal ność uka zu je my się w Waw - rze, na Tar gów ku, Bia ło łę ce, Wo li, Be mo wie, Bie la nach, Ocho cie, Żo li bo rzu i w po wie cie le gio now skim. Dzię ki ta - kie mu po dzia ło wi mo że my ofe ro wać re kla mę pre cy zyj nie skie ro wa ną do kon kret nej gru py klien tów na si re kla mo - daw cy chwa lą so bie, że ich ofer ta tra fia w ten ob szar, któ - re go so bie ży czą. Bo ja ki jest sens re kla my w ca łej War - sza wie, sko ro chce my mieć klien tów z Bród na? Ogłoszenie trafia w punkt! Je ste śmy ga ze tą dys try bu owa ną bez po śred nio do skrzy nek pocz to wych, na klam ki miesz kań i do mów, wresz cie do sto ja ków w sta łych punk tach dziel nic: skle - pach, urzę dach czy szko łach. Ulotka sprawdza się z gazetą Pre cy zyj ny do bór te re nu to ta kże atut dla tych, któ rzy chcą po wie rzyć nam dys try bu cję swo ich ulo tek re kla mo - wych dzię ki nam nie tra fią one do ko sza, ale wraz z ga - ze tą do do mów miesz kań ców ta kże Two ich przy szłych klien tów. Po nad 300 ty się cy lokalnych odbiorców Nasz por tal in ter ne to wy tu sto li ca.pl od wie dza mie sięcz - nie nie mal 100 ty się cy osób, co dzien nie i na bie żą co za - miesz cza my w in for ma cje do ty czą ce oko lic. To internauci z Twojej okolicy! Ogło sze nia drob ne - skuteczne a kosztują grosze! I jesz cze je den przy dat ny do da tek: zle ca jąc nam druk swo je go ogło sze nia drob ne go, zy sku jesz je go bez płat ną emi sję w in ter ne cie. Czy li, mó wiąc wprost: dwie pie cze nie na jed nym ogniu. Ogło sze nia drob ne mo żna szyb ko i wy god nie za mie ścić przez stro nę drob ne.pl Sprawdź nas! , OGŁOSZENIA DROBNE DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ SPRZEDAM 2400 m przy ul. Strumykowej Sprzedam 2000 m 2, w tym 1000 m 2 las. Niezabudowana. Ogrodzona siatką. Prąd-siła. Woda na działce i wodociąg w drodze. Wysychy kierunek Wyszków. 95 tysięcy zł INNE DO WYNAJĘCIA Działka 2400 m przy ul. Strumykowej pod działalność gospodarczą, idealna pod parking NAUKA SZKOŁA MUZYCZNA CASIO Tarchomin keyboard, fortepian, organy, akordeon, gitara klasyczna, gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja, flet, wokal tel USŁUGI TRANSPORTOWE Przeprowadzki 24h, wywóz starych mebli z mieszkań, piwnic USŁUGI INNE Anteny, telewizory naprawa, dojazd Czyszczenie karcherem dywanów, tapicerki Lodówki naprawa, gwarancja , Lodówki, pralki, telewizory naprawa Naprawa maszyn do szycia, dojazd gratis Naprawa pralek, lodówek, gwarancja , Usługi OGRODNICZE Pełny zakres, cięcie drzew krety komary. Profesjonalnie KOMPUTERY * **Tani Serwis Komputerowy, Dojazd i Ekspertyza 0 zł BUDOWLANE A Malowanie ścian , Cyklinowanie 3x, lakierowanie, super tanio, układanie, reperacje Elektryk Hydrauliczne A-Z Kompleksowe usługi brukarskie z materiałem lub bez Remonty i wykończenia mieszkań i domów kompleksowo, FINANSE Ale szybka gotówka do zł!!! Sprawdź Tel KSIĘGOWOŚĆ pełen zakres Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości Pożyczki, kredyty wszystkie! Szybko, tanio, bezpiecznie DAM PRACĘ Rencistów i emerytów do ochrony tel Serwis sprzątający zatrudni Panów do sprzątania zamkniętych osiedli mieszkaniowych na Białołęce, tel Serwisant urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych z doświadczeniem. Tel SZUKAM PRACY M-37 praktyka jako magazynowo-tech. lub do przyuczenia, prawo jazdy B chętnie zmianowa SPRZEDAM Piece gazowe używane, tanio WYPOCZYNEK MAZURY, 7 DNI OD 540 ZŁ Z WYŻYWIENIEM. JEZIORO, LAS, KAMERALNIE. TEL , RÓŻNE Skup książek dojazd, SZUKAM PSA W piątek około godz. 20 przed sklepem Tesco zaginęła TINA pies typu ratlerek. Miała na sobie szelki i przypiętą smycz. Czekają zasmucone dzieci. Tel Zgłoś nam temat! lub ANTYKI A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu klienta, KUPIĘ SAMOCHÓD AA Auto każde kupię osobowe i dostawcze w każdym stanie, również rozbite, bez dokumentów AAA Auto Każde Kupię Każdy stary Poszukujemy praktykantów do portalu tustolica.pl CV proszę przesłać na adres: Praktyka płatna 14 reklama w Echu tel

15 Nienawidzę cię, słoiku Trzeba zagłosować Czy można uczyć historii na placu zabaw? Wiele wskazuje na to, że na Białołęce już wkrótce będzie można. Przewodnicząca białołęckiej rady Anna Majchrzak i radny Piotr Oracz złożyli do budżetu partycypacyjnego projekt zbudowania przy szkole nr 344 tematycznego placu zabaw poświęconego Zawiszakom najmłodszych żołnierzom Powstania Warszawskiego. Za wi sza cy by li naj młod szą gru - pą har cer ską Sza rych Sze re gów. Na le że li do niej chłop cy, któ rzy nie ukoń czy li 14 lat nie bra li udzia łu w wal ce bie żą cej, na to - miast przy go to wy wa li się do peł - nie nia słu żby po moc ni czej. W cza sie po wsta nia to wła śnie oni by li pod sta wą har cer skiej pocz ty po lo wej, no si li też mel dun ki. Na Tar cho mi nie we współ pra cy z Mu zeum Po wsta nia War szaw skie - go mo że po wstać plac za baw przy pod sta wów ce no szą cej imię Po wsta nia wła śnie. Ist nie ją cy pla - cyk jest sła bo wy po sa żo ny, po zmia - nach miał by się zmie nić w te ma - tycz ny park edu ka cyj ny. Je śli po - mysł zy ska ak cep ta cję a prze szedł już po zy tyw nie wstęp ną we ry fi ka cję przy szko le sta nie wie ża ze zje - żdżal nią i ścia ną wspi nacz ko wą, na - wią zu ją cą do punk tów ob ser wa cyj - nych, z ja kich ko rzy sta li mło dzi har ce rze, wia ta re kre acyj na sty li zo - wa na na tram wa jo wy wa gon z okre su oku pa cji oraz imi tu ją cy ka nał tu nel. Plac zo sta nie od gro - dzo ny od uli cy Świa to wi da mu rem dłu go ści sześć dzie się ciu me trów z jed nej je go stro ny po wsta nie ma - lo wi dło, na to miast dru ga bę dzie wy ko rzy sta na ja ko po wierzch nia eks po zy cyj na dla wy staw przy go to - wa nych we współ pra cy z MPW. Do peł nie niem ca ło ści bę dą dwie re pli ki skrzy nek pocz to wych, któ re bę dą wy ko rzy sty wa ne pod czas za - jęć edu ka cyj nych oraz pod czas gier miej skich dla dzie ci, mło dzie ży i ro - dzin. Prze wi dy wa ny koszt mo der ni - za cji to 400 ty się cy zło tych. Na pro jekt bę dzie mo żna za gło - so wać już w czerw cu. War to? (wt) Obraźliwe komentarze o słoikach i wieśniakach zalewają każdy skrawek wirtualnej rzeczywistości Białołęki i całej Warszawy. Czy ty słoiku! to już mowa nienawiści, czy jeszcze zwykłe chamstwo? Czas ak cji: piąt ko we po po łu - dnie. Miej sce ak cji: je den z naj - po pu lar niej szych mar ke tów na Tar cho mi nie. W tra dy cyj nie dłu giej ko lej ce do ka sy bia ło łęc ki dżen tel men (na oko po pięć dzie - siąt ce) kłó ci się z bia ło łęc ką da mą (na oko po czter dzie st ce). O co? Nie wia do mo, i nie to jest istot ne. Istot ne są ar gu men ty, któ rych uży wa ją w spo rze: Ja nie wiem skąd pa ni przy je - cha ła, ale ja je stem war sza wia - kiem. Ja też je stem war sza wian ką. Cie ka we od kie dy, bo ja od 50 lat. Ja dłu żej. Dżen tel men mie rzy da mę wzro kiem, ro bi mi nę pt. Nie źle i ko men tu je: To pa ni ma ty le lat? Nie, ale mo ja ro dzi na miesz - ka w War sza wie od sied miu po ko - leń. Ato mo ja i tak dłu żej. I tak da lej, i tak da lej, aż do Miesz ka I, sy nów No ego i sa - me go Ada ma. Ży je my w smut nej rze czy wi sto ści, w któ rej naj czę - ściej zmy ślo ne war szaw skie ge ne - alo gie są ar gu men tem prze ciw ko wie śnia ko wi sło iko wi, któ ry przy był z mi tycz nej Pol ski B tyl ko po to, by za tru wać ży cie praw dzi - we mu tu byl co wi, któ re go dzia do - wie wal czy li o to mia sto już w epo - ce ka mie nia łu pa ne go i któ ry tyl ko przy pad kiem zna lazł się w kap - ciach w mar ke cie na Bia ło łę ce. Przy pad kiem, bo je go ro dzin ną re - zy den cją jest za pew ne jed na z ka - mie nic na ryn ku Sta re go Mia sta. Z lu dzi wy zy wa ją cych od sło - ików mo żna się śmiać, mo żna się z ni mi kłó cić, ale chy ba naj le piej po pro stu igno ro wać. Przy pad ki tak cię żkie, jak opi sy wa ny przez nas kil ka lat te mu kie row ca au to bu su, któ ry nie chciał sprze dać sło ikom bi le tów, są na szczę ście rzad kie na uli cach. A w in ter ne cie? Tar cho min -No wo dwo ry to nie żad na dziel ni ca pre sti żo wa, to po co tram waj, że by tyl ko ogór ki i kar to fle miał do wo zić to je den z ko men ta rzy z na sze go fo rum. Sło iki mó wią U nas jest tram - waj, to je ste śmy z Wa wy. Zad baj, że by na two ją wieś cho ciaż je den pe ka es do je żdżał, bę dziesz miał lżej i two je sło iki się nie po tłu ką. Zrób my me tro dla sło ików to na Brud nie [sic!] bę dzie spo kój to in ny mistrz cię tej ri po sty. Je śli już mo wa o ko mu ni ka cji szy no - wej, to po otwar ciu li nii tram wa jo - wej na Tar cho mi nie prze czy ta li - śmy, że Lu dzie ze wsi cie szą się by le czym, a po ar ty ku le o na gra - niu z dro gi ro we ro wej na No wo - dwo rach, że Nie ste ty na wsi nie ma ście żek ro we ro wych, to lu dzie nie wie dzą, jak się za cho wać. Mam złe wia do mo ści dla an ty - sło ików : War sza wę za ło ży ły sło - iki, her bo wa Sy ren ka to sło icz ka i bez dom na, któ ra przy pły nę ła z mo rza i za miesz ka ła w mie ście bez mel dun ku a przod ko wie nas wszyst kich po cho dzi li z Afry ki. Dominik Gadomski urodzony na Woli, mieszkający na Białołęce Przypadki tak ciężkie, jak opisywany przez nas kilka lat temu kierowca autobusu, który nie chciał sprzedać słoikom biletów, są na szczęście rzadkie na ulicach. A w internecie? reklama w Echu tel

16 Białołęka na rowery Po raz trzeci poznamy dzielnicę z perspektywy rowerowego siodełka. Bia ło łę ka, wbrew po zo rom, ma się czym po chwa lić. Ten, kto nie wie rzy po wi nien wziąć udział w bez płat nych wy ciecz kach ro we ro wych z prze wod ni kiem. To też świet - ny spo sób na spę dze nie cza su wol ne go, po zna nie hi sto rii na szej dziel ni cy i spa le nie zbęd nych ka lo rii. Kto za bły śnie wie dzą ma szan sę na wy gra nie na gród w qu izach or - ga ni zo wa nych pod ko niec ka żdej wy - ciecz ki. Za pi sy na po szcze gól ne tra sy są zbie ra ne na ty dzień przed pla no wa nym ter mi nem wy ciecz ki. W wy pra wie mo że uczest ni - czyć 20 osób. Pro ce du ra jest pro sta, wy - star czy wy słać e -ma il na ad res bia lo le - by war sza wy.pl. Uczest ni cy otrzy - ma ją wia do mość zwrot ną po twier dza ją cą udział w wy bra nej wy ciecz ce. Wa run kiem uczest nic twa nie peł no let nich ro we rzy stów jest pod pi sa na zgo da przez ro dzi ców lub opie ku nów. Re gu la min wy cie czek do stęp - ny jest na stro nie lo le ka.waw.pl. Przed wy jaz dem ka żdy po wi nien spraw - dzić stan tech nicz ny swe go ro we ru. Pa mię - taj my rów nież, że by za dbać o wła sne bez - pie czeń stwo za łó żmy kask oraz ele men ty od bla sko we. Pod czas pierw szej wy ciecz ki Bia ło łę ka -Bie la ny (17 ma ja) zwie dzi my Tar cho min i zaj rzy my do są sia dów z Bie lan. Na dru gą wy pra wę Że rań (24 ma ja) prze - wod ni cy za bio rą nas nad Ka nał Że rań ski, gdzie zo ba czy my m.in. ślu zę im. Til lin ge ra i usły szy my hi sto rię bu do wy Ka na łu Że rań - skie go. W nie dzie lę po prze dza ją cą Dzień Dziec ka, czy li 31 ma ja za pra sza my naj - młod szych miesz kań ców na szej dziel ni cy. Pod czas wy pra wy Bia ło łę ka dla naj młod - szych ma li ro we rzy ści z na szej dziel ni cy po słu cha ją naj cie kaw szych le gend war - szaw skich. In for ma cje o ko lej nych wy ciecz kach mo - żna zna leźć w ka len da rzu wy da rzeń na stro nie in ter ne to wej lo le - ka.waw.pl. W przy pad ku złych wa run ków at mos fe - rycz nych wy ciecz ki bę dą od by wa ły się w in nym ter mi nie. Materiały przygotowane przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo