Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 683 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Finansów Przedsiębiorstw Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach 1. Wprowadzenie Powszechnie uznaje się, że najważniejszym krótkookresowym celem działania przedsiębiorstwa jest utrzymanie płynności finansowej, a głównym czynnikiem decydującym o zdolności firmy do terminowego wywiązywania się z bieżących zobowiązań jest jakość zarządzania kapitałem obrotowym. W warunkach załamania koniunktury gospodarczej problem utrzymania płynności finansowej nabiera szczególnego znaczenia. Praktyka wskazuje także, że przyczyną większości upadłości jest właśnie utrata płynności finansowej i wypłacalności. Upadłość jest najważniejszą, ale nie jedyną, konsekwencją utraty płynności. Zanim do niej dojdzie, wcześniej następuje utrata wiarygodności kredytowej, zaufania kontrahentów i klientów, co z kolei powoduje zmniejszenie realizowanych dochodów, wzrost kosztu kapitału, a w konsekwencji zmniejszenie wartości firmy. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ogólnego zarysu jednego z istotniejszych aspektów zarządzania kapitałem obrotowym zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości do aktywów bieżących zaliczane są wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin ich wymagalności, oraz pozostałe należności z terminem wymagalności do 12 miesięcy. Z problemem zarządzania należnościami i kształtowania polityki kredytowej mają do czynienia wszystkie firmy, które godzą się na późniejszą zapłatę za sprzedane towary, Ustawa o rachunkowości z dnia r., Dz.U. 1994, poz. 121, ust. 591 z późn. zm.

2 34 produkty bądź usługi, a tym samym kredytują swoich klientów. Praktyka ta jest powszechna w obrocie gospodarczym i dotyczy większości przedsiębiorstw, wyłączając te, które sprzedają towary, produkty czy usługi wyłącznie odbiorcom indywidualnym za gotówkę. Przedmiotem naszego zainteresowania w kontekście poruszanej tematyki będzie zatem kształtowanie polityki kredytowej firmy wobec odbiorców, monitoring oraz pozyskiwanie źródeł finansowania powstających należności. 2. Okres inkasa należności w polskich przedsiębiorstwach Wymieniając potencjalne przyczyny wzrastającej w ostatnim czasie liczby upadających przedsiębiorstw, nie sposób pominąć błędów w zarządzaniu należnościami. Wydłużające się okresy inkasa należności oraz regulowania zobowiązań i wzrastająca liczba należności straconych są przyczyną utraty płynności i wypłacalności przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw. Symptomy te są coraz mocniej odczuwane w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a trzeba pamiętać, że sektor ten wytwarza ok. 68,4% ogółu PKB i zapewnia zatrudnienie dla ok. 64% osób zatrudnionych w gospodarce 2. W latach nastąpiło wydłużenie średniego okresu inkasa należności o ok. dwa tygodnie. Do oszacowania długości okresów inkasa należności wykorzystano dane o przychodach ze sprzedaży towarów i produktów oraz należnościach z tytułu dostaw i usług publikowane przez GUS. Obejmują one liczną próbę przedsiębiorstw mających obowiązek składania rocznego sprawozdania dla celów statystyki publicznej. Do obserwacji celowo przyjęto okres po 1995 r., kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o rachunkowości z 1994 r. Ze względu na znaczne różnice w sprawozdawczości finansowej porównanie z latami wcześniejszymi jest utrudnione. Do obliczenia okresu inkasa wykorzystano formułę: okres inkasa należności = średnia wartość należności przychody ze sprzedaży. Średnia wartość należności została oszacowana w sposób uproszczony jako średnia arytmetyczna stanu należności z tytułu dostaw i usług z początku i końca każdego roku Należy zauważyć, że wyliczone długości cykli obejmują także firmy prowadzące sprzedaż gotówkową, co zaniża obliczoną średnią długość cyklu inkasa należności. Średni okres inkasowania należności dla całego sektora przedsiębiorstw wynosił w 2001 r. aż 45 dni, choć można tu zauważyć niewielką poprawę w porównaniu z 2000 r. Analizując przeciętny dla całej gospodarki okres inkasa 2 Raport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2001.

3 Problemy zarządzania należnościami 35 należności z tytułu dostaw i usług, można zaobserwować szybkie wydłużanie terminów w latach i pewną stabilizację na poziomie dni w latach Jednak okres obserwacji jest zbyt krótki, aby można było wyciągać wnioski co do przyszłej sytuacji. Tabela 1. Okres inkasa należności w przedsiębiorstwach ogółem Rok Przeciętny okres inkasa należności (w dniach) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Liczba dni produkcja budownictwo handel ogółem Rys. 1. Okres inkasa należności w dniach w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Tabela 2. Okres inkasa należności w sektorach Wyszczególnienie Przedsiębiorstwa przemysłowe Przedsiębiorstwa budowlane Handel i naprawy Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

4 36 Tradycyjnie długie są terminy płatności w budownictwie. W 2001 r zbliżyły się do 70 dni, co częściowo może być wynikiem pogorszenia się koniunktury w budownictwie mieszkaniowym. Wydłużanie terminów płatności występuje też w mającym największe znaczenie dla całej gospodarki sektorze przemysłowym. Stosunkowo najlepsza jest sytuacja w handlu, choć i tu krótszy okres wynika z faktu, że znaczna część sprzedaży (detal) dokonywana jest za gotówkę, co poprawia łączną wartość wskaźnika. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na niektóre aspekty mogące mieć wpływ na prawidłowość wyników. Zgodnie z ustawą o rachunkowości w bilansie powinny być uwidaczniane należności pomniejszone o kwotę utworzonych rezerw. Jeżeli zatem na należności utworzone zostały rezerwy, nie będą one wykazywane w bilansie i tym samym wpłyną na skrócenie długości cyklu, także większa kwota należności straconych spowodować może skrócenie wyliczonego na podstawie danych bilansowych okresu inkasa należności. Z drugiej strony wiele firm nie tworzy rezerw w wystarczającej wysokości, a także zdarzają się przypadki utrzymywania w bilansie należności, które powinny być faktycznie uznane za stracone. Sytuacje takie zdarzają się szczególnie w firmach, które nie mają obowiązku corocznego badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Biorąc dodatkowo pod uwagę niekorzystne dla firm tworzących rezerwy zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 3 eliminujące faktycznie istniejące do tej pory zachęty podatkowe do tworzenia rezerw, sytuacja w tym zakresie prawdopodobnie ulegnie dalszemu pogorszeniu. Okres inkasa należności oddziałuje w sposób bezpośredni na wartość należności, w których zamrożony jest kapitał, który z kolei mógłby zostać częściowo wykorzystany w inny sposób, np. na inwestycje. Należności z tytułu dostaw i usług stanowią główny składnik majątku obrotowego (udział w poszczególnych latach przedstawia tabela 3), a zatem w największym stopniu decydują o zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy. Tabela 3. Udział należności z tytułu dostaw i usług w aktywach obrotowych (w %) Wyszczególnienie Przemysł 36,8 38,3 41,0 42,9 43,6 43,1 Budownictwo 52,1 52,2 49,6 49,9 49,6 47,6 Handel 36,9 40,9 42,1 42,5 45,0 43,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 3 Od początku 2003 r. rezerwy na należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, nie będą stanowiły, jak to miało miejsce do tej pory, kosztu zgodnie z rozumieniem Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5 Problemy zarządzania należnościami Główne przyczyny wydłużania rzeczywistego okresu inkasa należności Samo zjawisko wydłużania cyklu inkasa należności nie musi być oceniane jednoznacznie negatywnie. Może wynikać z realizowania świadomej polityki kredytowej wobec odbiorców. Obejmowanie odroczonymi terminami płatności coraz większej grupy kontrahentów i wydłużanie okresu płatności jest, obok ceny, jednym z elementów terms of trade. Oferowanie wydłużonych terminów płatności zachęca odbiorców do kupowania produktów, umożliwiając im zapłatę po ich sprzedaży. Liberalna polityka kredytowa sprzyja zatem zwiększaniu sprzedaży i jeżeli tylko realizowane dzięki jej stosowaniu zyski przekraczają koszty finansowania dodatkowych należności i wartość ewentualnych wierzytelności straconych, to jej wprowadzanie jest uzasadnione. Istotne jest także, aby należności były w prawidłowy sposób finansowane. Zdecydowanie niekorzystna jest natomiast sytuacja, gdy wydłużający się okres inkasowania należności wynika z powiększających się opóźnień w płatnościach oraz gdy towarzyszy mu znaczny odsetek straconych należności. Sytuacja taka świadczy o narastających problemach finansowych i powszechnym pogorszeniu płynności finansowej. W obecnej sytuacji wiele wskazuje, że mamy do czynienia z drugą z wymienionych przyczyn omawianego zjawiska. Wpływ na wydłużający się rzeczywisty cykl inkasa należności mają bowiem głównie opóźnienia w płatnościach (większość faktur jest nadal wystawiana na dniowe terminy płatności). Powoduje to narastanie zatorów płatniczych, które oczywiście nie są zjawiskiem nowym. Winę za zaistniałą sytuację ponoszą zatem w głównej mierze podmioty z różnych przyczyn wydłużające lub unikające zapłaty swoich zobowiązań. Jest to praktyka powszechna, duży wpływ na intensyfikację omawianego zjawiska można przypisać pewnym grupom podmiotów. Wymienić tu można: przeżywające ciągłe trudności duże przedsiębiorstwa państwowe (głównie przemysł ciężki), co odbija się na sytuacji ich dostawców i kooperantów (w znacznej części są to małe prywatne przedsiębiorstwa), niektóre jednostki budżetowe, szczególnie związane ze służbą zdrowia, rekompensujące zmniejszone finansowanie z budżetu poprzez opóźnianie zapłaty za zużywane materiały i usługi 4, 4 Należy zwrócić uwagę, że ten sposób kredytowania jednostek budżetowych jest de facto formą powiększania ukrytego deficytu budżetowego. Należności tych jednostek są często przedmiotem rynkowego obrotu i służą regulowaniu zobowiązań podatkowych. Biorąc pod uwagę wysokość ustawowych odsetek, nie jest to tanie dla budżetu źródło finansowania.

6 38 duże sieci handlowe wykorzystujące swoją silną rynkową pozycję do narzucania warunków płatności swoim dostawcom 5. Wpływ na wydłużanie terminów płatności ma z pewnością utrzymująca się od dłuższego czasu słaba koniunktura gospodarcza, zmuszająca przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych odbiorców i obejmowania ich wydłużonymi terminami płatności. Umożliwia to odbiorcom sfinansowanie zakupów, których w sytuacji utrudnionego dostępu do kredytu i wysokich stóp procentowych często nie mogliby zrealizować w inny sposób. Analizując wyniki osiągnięte przez przedsiębiorstwa, można zaobserwować dalsze pogorszenie wyników finansowych w 2001 r. Po raz drugi w ostatnich latach (po raz pierwszy było to w 1999 r.) wynik finansowy netto wszystkich przedsiębiorstw był ujemny (suma strat netto przekroczyła wartość zysków netto), z tym że wielkość straty jest znacznie większa niż w 1999 r. Wiele przedsiębiorstw odnotowuje spadek wielkości sprzedaży. Działanie dźwigni operacyjnej powoduje, że spadek zysków jest znacznie większy od spadku sprzedaży, a wiele firm ma problemy z pokryciem stałych kosztów funkcjonowania. Powoduje to problemy z pokrywaniem bieżących wydatków i narastanie przeterminowanych zobowiązań. Mamy także do czynienia ze swoistym sprzężeniem zwrotnym: podmioty mające problemy z terminowym odzyskiwaniem należności same opóźniają płatności swoich zobowiązań. Niektóre ogniwa łańcucha płatności w pewnym momencie nie wytrzymują nie wszystkie płatności mogą być opóźniane. Przedsiębiorstwa pozbawione wpływów z tytułu zrealizowanych dostaw czy usług często nie są w stanie płacić zobowiązań z tytułu podatków (pomimo braku zapłaty podatki VAT i dochodowy są naliczane), składek na ubezpieczenia społeczne i spłacać zaciągniętych kredytów bankowych. Powoduje to z kolei narastanie odsetek od zobowiązań budżetowych (wyższych od odsetek ustawowych). Stosowana w takich wypadkach blokada rachunków bankowych prowadzi do paraliżu, a często także szybkiej upadłości przedsiębiorstwa. W drodze postępowania upadłościowego ZUS i skarb państwa także mają pozycję uprzywilejowaną, nie do odzyskania jest zwykle większość wierzytelności z tytułu dostaw i usług (najczęściej są one niezabezpieczone). Sytuacja ta może łatwo doprowadzić do upadku największych dostawców bankruta i wystąpienia efektu domina. Jedna upadłość może spowodować całą lawinę kolejnych. Biorąc pod uwagę, że funkcjonujące w obrocie gospodarczym okresy płatności są już bardzo długie i wciąż się wydłużają, nie dziwi znaczny wzrost liczby upadłości i nietrudno wyobrazić sobie dalsze możliwe konsekwencje. 5 Terminy płatności przekraczają często 90 dni i nie są uzasadnione ekonomicznie supermarkety sprzedają towary za gotówkę, a zatem ich cykl operacyjny jest krótki. Utrzymującą się nadwyżkę bieżących zobowiązań nad wartością bieżących aktywów traktują jako darmowe źródło finansowania inwestycji.

7 Problemy zarządzania należnościami 39 Wymienione wyżej przyczyny zaistniałej sytuacji mogą sugerować, że ich źródło tkwi tylko w czynnikach zewnętrznych niezależnych od przedsiębiorstw. Należy jednak przyznać, że wiele problemów jest zapewne wynikiem błędów w zarządzaniu, a także zwrócić uwagę na fakt, że wielu wierzycieli jest jednocześnie niesolidnymi dłużnikami. Przyczyn zaistniałego problemu można się także doszukiwać w uwarunkowaniach prawnych i instytucjonalnych. 4. Błędy w zarządzaniu należnościami w polskich przedsiębiorstwach W polskich przedsiębiorstwach (szczególnie w małych i średnich) niezbyt częste są niestety przypadki świadomego zarządzania należnościami i kształtowania określonej polityki kredytowej. Jest to także część szerszego problemu dotyczącego też innych elementów zarządzania finansami firmy. Powoduje to popełnianie typowych błędów, które mogą doprowadzić do powstania omówionych w pierwszej części artykułu problemów. W szczególności należy tu wymienić: nieostrożny dobór kontrahentów, którym udzielane są kredyty, co powoduje, że firma staje się łatwym celem dla oszustów oraz wystawiona jest na ryzyko pozyskania klientów o słabej kondycji finansowej, którzy mogą mieć problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań; słaby monitoring spłaty należności, czego efektem jest powstawanie dużej ilości należności przeterminowanych i brak możliwości wykrycia w porę problemów u odbiorców. Warto nadmienić, że jak wskazuje praktyka, windykacja 12-miesięcznej należności ma średnio trzykrotnie mniejszą szansę powodzenia niż należności 3-miesięcznej 6 ; brak bieżącego monitoringu sytuacji klientów. Powoduje to sytuacje przeoczenia poważnych kłopotów lub nawet upadłości ważnego kontrahenta, czego konsekwencją jest często utrata należności; niestosowanie klauzul umownych w kontraktach, które ułatwiają ewentualną windykację należności. Klauzule takie mogą dotyczyć np. zastrzeżenia praw własności, wysokości odsetek za zwłokę, dokumentacji należności i właściwego rozstrzygnięcia w sytuacji kwestii spornych dla sądu; zbyt liberalne traktowanie nieterminowo płacących odbiorców w obawie przed utratą klientów, co jest zachętą do kontynuacji tego rodzaju praktyk i powoduje ugruntowanie w obrocie gospodarczym zwyczaju nieterminowego regulowania zobowiązań; brak stosowania dodatkowych prawnych zabezpieczeń spłaty należności, takich jak weksel, zastaw rejestrowy itp.; 6 R. Skłodowski, Czas na działanie profesjonalnych wierzycieli, Puls Biznesu

8 40 wyrażanie zgody na zbyt długie terminy płatności, szczególnie w kontaktach z podmiotami o silnej pozycji rynkowej (np. sieci handlowe) bez wcześniejszego przeprowadzenia analiz co do możliwości sfinansowania dodatkowych należności. Czasem nawet w przypadku wątpliwości chęć pozyskania dużego zamówienia jest tak duża, że wygrywa z rachunkiem ekonomicznym; stosowanie niewłaściwych źródeł finansowania należności. Wciąż najpopularniejszym sposobem finansowania jest wydłużanie terminów płatności u dostawców, co naraża firmy na zwiększone ryzyko utraty płynności (a także przyczynia się do nakręcania spirali nieterminowych płatności); ograniczony zakres stosowanych instrumentów finansowych służących finansowaniu należności, który często zaczyna się i kończy na kredytach bankowych; niewykorzystywanie w wystarczającym stopniu profesjonalnych instytucji, takich jak wywiadownie gospodarcze, kancelarie prawne, biura windykacyjne czy firmy zajmujące się obrotem wierzytelnościami, które mogą w istotny sposób ułatwić proces zarządzania należnościami; niewielki stopień wykorzystywania przez firmy możliwości ubezpieczania należności handlowych. Przedstawiona wyżej lista wskazuje na często popełniane błędy w szeroko pojętej dziedzinie zarządzania należnościami. Z pewnością nie wyczerpuje pełnego ich katalogu, nie wszystkie z nich mają też jednakowo duże znaczenie. Niewątpliwie pożądane byłoby przeprowadzenie analiz pozwalających ustalić wagę poszczególnych czynników. Można jednak pokusić się o sformułowanie pewnych ogólnych wniosków. Wskazują one, że większość krajowych firm stosuje zbyt liberalną (łagodną) politykę kredytową oraz nie wykorzystuje w wystarczającym stopniu aktywnych metod zarządzania należnościami. Pewnym uzasadnieniem dla mało restrykcyjnej polityki kredytowej może być trudna sytuacja rynkowa, duża konkurencja i walka o klienta. Trudniej znaleźć usprawiedliwienie dla mało aktywnego zarządzania. Wśród potencjalnych przyczyn można wymienić stan wiedzy kadry zarządzającej, niezbyt długi okres funkcjonowania na rynku pewnych instytucji i usług, a także stosunkowo wysokie niekiedy koszty ich stosowania. Szczególnie ostatnia z wymienionych przyczyn jest często podnoszona jako bariera w wykorzystaniu instrumentów, takich jak ubezpieczenie należności czy usługi kancelarii prawnych i wywiadowni gospodarczych. Wielu przedsiębiorców wskazuje także wysoką cenę pieniądza (stopy procentowe) jako barierę w korzystaniu z instrumentów finansowych takich jak kredyty obrotowe czy faktoring. Powszechna jest także opinia o pilnej potrzebie działań także ze strony rządu i parlamentu, koniecznych zmianach prawnych i instytucjonalnych.

9 Problemy zarządzania należnościami Przepisy prawne i konieczne zmiany instytucjonalne Działania rządu i zmiany w przepisach prawnych mogą mieć także duże, choć zapewne pomocnicze znaczenie dla rozwiązania problemu zatorów płatniczych. Do ciekawych inicjatyw można zaliczyć próbę ustawowego uregulowania warunków płatności, jaką jest Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym 7 obowiązująca od początku 2002 r. pozwalająca naliczać ustawowe odsetki od należności niewymagalnych przy terminach płatności przekraczających 30 dni. Interesująca będzie szczególnie kwestia stosowania (i egzekwowania) tych przepisów w praktyce. Na razie ze względu na krótki okres obowiązywania trudno jest formułować jakiekolwiek wnioski na temat jej skuteczności. Z pewnością jednak ustawa ta nie rozwiąże całkowicie problemu. Podstawową jej wadą jest fakt, że dotyczy tylko niektórych podmiotów 8 konkretnie firm małych 9, które jako jedyne są uprawnione w jej świetle do roszczeń odsetkowych z tytułu wydłużonych terminów płatności. Oprócz tego przedmiotowemu wyłączeniu podlegają podmioty związane z opieką zdrowotną (zakłady opieki zdrowotnej, apteki, hurtownie farmaceutyczne), w przypadku których odsetki za wydłużone terminy płatności nie mogą być naliczane. Wszystko to powoduje, że wspomniana ustawa nie została pozytywnie przyjęta przez środowiska gospodarcze. Konstrukcja ustawy może dziwić, tym bardziej że w prawodawstwie Unii Europejskiej istnieją już, jak się wydaje, lepsze rozwiązania, które nie wprowadzają sztucznego podziału podmiotów ze względu na ich wielkość. Problem opóźnionych płatności reguluje tam dyrektywa nr 35 z 2000 r. 10 o zwalczaniu opóźnionych płatności w transakcjach handlowych. Dyrektywa ta przewiduje możliwość automatycznego naliczania odsetek przy braku płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez dłużnika faktury, a także przerzuca ciężar kosztów dochodzenia wierzytelności z wierzyciela na dłużnika. Oczywiście jest kwestią wartą rozważenia, czy tego typu regulacje prawne (zarówno w kształcie polskim, jak i unijnym) są potrzebne i czy nie są nadmierną ingerencją w swobodę obrotu gospodarczego i kształtowania umów. 7 Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym z r. (Dz.U., ust. 129, poz z r.). 8 Jest to powodem zarzutów, dotyczących niezgodności ustawy z art. 32 konstytucji RP mówiącym o równości wobec prawa. 9 Za firmę małą uznana została (Ustawa Prawo działalności gospodarczej z r.) firma, która średniorocznie nie zatrudniała więcej niż 50 pracowników, której przychody za zeszły rok nie przekroczyły kwoty 7 mln euro oraz suma bilansowa na koniec roku nie była większa od 5 mln euro. 10 Directive 2000/35/EC of the European Parliament and Council on combating late payment in commercial transactions z r. (Official Journal L.200 z r.).

10 42 Drugim instytucjonalnym usprawnieniem, które może wspomóc proces zarządzania należnościami, jest wprowadzenie krajowego rejestru sądowego (KRS) oraz powołany mocą tej samej ustawy rejestr dłużników niewypłacalnych (RDN). Szczególnie drugi z wymienionych rejestrów może pomóc przedsiębiorstwom w uniknięciu nieuczciwych kontrahentów, wobec których nie powinny być stosowane odroczone terminy płatności. Okres funkcjonowania rejestru (od stycznia 2001 r.) jest jeszcze zbyt krótki liczba ujawnionych danych nie jest duża, ale systematycznie się zwiększa, a tym samym zwiększa się jego użyteczność. Najnowszą inicjatywą, która może częściowo pomóc w rozwiązaniu problemu zatorów płatniczych, jest obowiązująca od 1 października 2002 r. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, przedsiębiorstwa, których przychody ze sprzedaży nie przekroczyły w poprzednim roku 800 tys. euro mogą wybrać tzw. metodę kasową rozliczania podatku VAT. Umożliwia to odprowadzenie podatku VAT dopiero po otrzymaniu zapłaty za sprzedane towary, o ile okres ten nie jest dłuższy niż 90 dni (po którym VAT musi być zapłacony nawet jeżeli należność nie została ściągnięta). Wybranie tej metody oznacza także, że firma nie będzie mogła odliczyć podatku za faktury, za które jeszcze nie zapłaciła. Pomimo szeregu zalet, wadą tej nowelizacji jest, podobnie jak w przypadku ustawy o terminach zapłaty, jej niekonsekwencja. Znowu ustawa obejmuje jedynie wybraną grupę podmiotów (firmy małe), a dodatkowo charakteryzuje się niekorzystną dla przedsiębiorstw asymetrią. Działa zawsze w stosunku do podatku naliczonego, tzn. można odliczyć podatek naliczony jedynie po dokonaniu zapłaty za otrzymane towary lub usługi, natomiast obowiązek odprowadzenia podatku należnego został właściwie przesunięty w czasie co najwyżej o trzy miesiące. Może zatem wystąpić sytuacja, w której przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do zapłaty podatku, pomimo nieotrzymania zapłaty za towary lub usługi, a oprócz tego nie będzie mogło odliczyć VAT naliczonego ze względu na niezapłacenie swoim odbiorcom. Bardzo duże znaczenie dla usprawnienia obrotu gospodarczego ma w naszych warunkach uproszczenie systemu egzekucji wierzytelności. Wymagać to będzie z pewnością dużych zmian systemowych i usprawnienia pracy wymiaru sprawiedliwości. Obecnie sytuacja na tym polu jest alarmująca. Dochodzenie należności handlowych przed sądami trwa niekiedy kilka lat, w trakcie których często dłużnik do końca traci wypłacalność. Warto wspomnieć w tym miejscu, że wspomniana dyrektywa nr 35 UE zobowiązuje państwa Unii, by na ich terenie przedsiębiorcy mogli uzyskać tytuł egzekucyjny w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni od złożenia pozwu. Niewątpliwie realizacja zaleceń dyrektywy w polskich warunkach może w znakomity sposób usprawnić proces windykacji należności i przyczynić się do rozwiązania problemu zatorów płatniczych. Jednak żadne, nawet rewolucyjne

11 Problemy zarządzania należnościami 43 zmiany prawne i instytucjonalne, nie mogą zastąpić działań po stronie samych przedsiębiorstw, dlatego przynajmniej równie ważne wydaje się rozpowszechnienie aktywnych metod zarządzania należnościami, w tym właściwego wykorzystania dostępnych instrumentów finansowych. 6. Wykorzystanie instrumentów finansowych Pomimo wskazanych wcześniej przeszkód, skala wykorzystania instrumentów finansowych wykazuje tendencję rosnącą. W sytuacji gdy otoczenie gospodarcze wymusza prowadzenie liberalnej polityki kredytowej w celu aktywizacji sprzedaży, firmy chcąc utrzymać się na rynku zmuszone są do poszukiwania źródeł finansowania rosnących należności. Niska kapitalizacja i niedobór kapitału obrotowego uniemożliwia najczęściej finansowanie należności ze środków własnych. Wzrasta zatem zapotrzebowanie na elastyczne źródła finansowania. Częściowo zaspokajają je krótkoterminowe kredyty bankowe, szczególnie w formie linii kredytowej lub kredytu w rachunku bieżącym. W ostatnich latach obserwujemy wysoką dynamikę wzrostu salda krótkoterminowych kredytów bankowych, która jest szczególnie wysoka w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Prawdopodobnie zaczynają więc korzystać z kredytów obrotowych firmy, które nie wykorzystywały tej formy finansowania. Tabela 4. Saldo krótkoterminowych kredytów bankowych (w mln zł) Wyszczególnienie Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Razem Źródło: Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach Znaczny przyrost salda zadłużenia w 1998 r. nominalnie ponad 36%, przy niskiej stopie inflacji liczonej grudzień do grudnia (podobnie jak saldo zadłużenia), wynoszącej ok. 8,6%, co daje realny przyrost ok. 26%, zbiegł się w czasie z przyrostem należności i znacznym wydłużeniem okresu inkasa należności co nie oznacza oczywiście, że było to jedyną przyczyną wzrostu zadłużenia. Wpływ na wzrost salda zadłużenia mogły mieć także spadające w 1998 r. nominalne stopy procentowe (w sumie pięć obniżek), choć z drugiej strony oprocentowanie realne

12 44 kredytów bankowych wzrosło 11. W 1999 r. nastąpił dalszy przyrost salda kredytów obrotowych, jednak dynamika wzrostu uległa osłabieniu. Barierą dalszego zwiększania wykorzystania kredytów obrotowych, oprócz wysokich realnych stóp procentowych, mogą być również trudności z ich uzyskaniem. Ostrożne podejście banków (zrozumiałe w obliczu rosnącego salda kredytów poniżej standardu i straconych) implikuje wysokie wymagania co do sytuacji finansowej kredytobiorcy i zabezpieczeń spłaty kredytu. Najkorzystniejszą formą zabezpieczenia z punktu widzenia przedsiębiorstwa byłyby finansowane aktywa (należności) w praktyce realizacja tej formy zabezpieczenia kredytów jest dość trudna. Banki preferują tradycyjne formy zabezpieczeń oparte na aktywach trwałych (hipoteka, zastaw rejestrowy na środkach trwałych). Trzeba jednak zauważyć, że podejście to zaczyna powoli się zmieniać. Coraz częściej spotykanymi zabezpieczeniami kredytów obrotowych są np. zastaw rejestrowy na zapasach czy cesja należności (także należności przyszłych) z tytułu zawartej umowy czy kontraktu (np. w branży budowlanej). Same należności handlowe ze względu na rozdrobnienie i krótki termin wymagalności nie są dobrym zabezpieczeniem kredytu obrotowego (udzielanego zwykle na okres roku). Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie faktoringu, który ze swojej istoty wydaje się jednym z lepszych instrumentów finansowania należności. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że faktoring we właściwym rozumieniu tego słowa nie jest tylko instrumentem finansowania należności. Powszechne jest tymczasem mylenie faktoringu ze skupem należności (niepoprawnie określanym jako skup długów ) lub z kredytem zabezpieczonym cesją należności z tytułu faktury. Ponieważ umowa faktoringu nie jest zdefiniowana w polskim prawodawstwie, właściwe będzie posłużenie się aktem międzynarodowym. Jest nim konwencja uchwalona w 1988 r. w Ottawie 12, w której wymienione są najważniejsze cechy umowy faktoringu 13. Zgodnie ze wspomnianą konwencją, jest to umowa zawarta pomiędzy dostawcą (faktorantem) a faktorem, w trakcie której dostawca może przenieść lub przenosi własność wierzytelności, wynikających z umowy sprzedaży dóbr przez dostawcę klientom (dłużnikom), a w jej trakcie faktor wykonuje co najmniej dwie z wymienionych czynności: finansowanie dostawcy, prowadzenie związanych z wierzytelnościami rozliczeń, inkaso wierzytelności, przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika. 11 Realne oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze w odniesieniu do średniorocznej inflacji wzrosło z 8,3% w 1997 r. do 10,4% w 1998 r. 12 Polska do tej pory nie przystąpiła do konwencji ottawskiej, jest to jednak jedyna próba kodyfikacji instytucji faktoringu. 13 Tekst konwencji ottawskiej w: K. Kreczmańska, Factoring w przedsiębiorstwie. Informator instytucje factoringowe, BART, Warszawa 1997.

13 Problemy zarządzania należnościami 45 Faktoring jest zatem usługą w swojej istocie znacznie wykraczającą poza finansowanie należności. Może to prowadzić do wniosku, że większość zawieranych przez banki umów faktoringu niewłaściwego nie spełnia tych kryteriów (ograniczają się jedynie do funkcji finansowej, nie przejmują ryzyka wypłacalności dłużnika, czynności inkasa ograniczają do wezwania dłużnika do zapłaty). Nie zawsze także funkcja finansowa faktoringu jest najbardziej istotna. Równie ważne mogą być dodatkowe usługi świadczone przez faktora, np.: monitoring należności, badanie i selekcja klientów, ustalanie dla nich okresów płatności i limitów kredytowych, a także windykacja. Wymienione czynności są domeną wyspecjalizowanych firm faktoringowych i w zasadzie nie są świadczone bezpośrednio przez zajmujące się usługami faktoringowymi banki 14. Pozwalają one w dużym stopniu wyręczyć kierownictwo firmy z czynności związanych z zarządzaniem należnościami. Z punktu widzenia przedsiębiorstw w obecnej sytuacji gospodarczej najlepszym rozwiązaniem byłoby korzystanie z faktoringu pełnego z przejęciem przez faktora pełnego ryzyka niewypłacalności dłużnika. Na razie jednak nawet wyspecjalizowane firmy faktoringowe rzadko zawierają umowy tego typu 15, starannie dobierając objętych nimi dłużników. Koszt tego typu usług jest także znacznie wyższy niż w przypadku faktoringu niepełnego (z regresem wobec faktoranta). Wymienione cechy faktoringu, a także w praktyce większa niż w przypadku kredytów dostępność powoduje, że usługi faktoringowe są jednymi z najdynamiczniej rozwijających się produktów finansowych. Rozwój ten zintensyfikował się stosunkowo późno, bo w drugiej połowie lat W 2000 r. łączna kwota wykupionych w ramach umów faktoringowych faktur była szacowana na ok. 2 mld euro 17. Nie jest to kwota znaczna w porównaniu z 123 mln euro w Wielkiej Brytanii czy 120 mld euro w USA, wykazuje jednak znaczną dynamikę: obroty w 1998 r. szacowane były na 1 mld euro. Czynnikiem hamującym rozwój rynku faktoringowego w Polsce jest z pewnością wysoki w ostatnich latach poziom realnych stóp procentowych, który warunkuje wysoki koszt faktoringu w niektórych wypadkach (szczególnie przy długich terminach płatności faktur) pobierane przy wykupie dyskonto przekracza marżę zysku realizowaną przez faktoranta, co ogranicza stosowanie tej formy finansowania w branżach charakteryzujących się niskim poziomem marży brutto na sprzedaży. 14 Banki są jednak właścicielami lub współwłaścicielami czterech z pięciu największych firm faktoringowych w Polsce. 15 Obecnie w szerszym zakresie umowy faktoringu z pełnym przejęciem ryzyka oferuje tylko jedna firma faktoringowa (pozostałe zawierają takie umowy w wyjątkowych przypadkach). 16 Umowy nazywane faktoringowymi były zawierane przez banki już na początku lat 90., ale najczęściej polegały na skupie wierzytelności. 17 Dane szacunkowe według Konferencji Firm Factoringowych.

14 46 The Issue of Accounts Receivable Management in Polish Companies The purpose of this article is to analyse one of the major aspects of financial management of a company, namely, the development of credit policy and the issue of accounts receivable management. In the first part of the article, the author analyses the structure of accounts receivable collection periods in Polish companies in the period; this analysis reveals a systematic lengthening of accounts receivable collection periods. As several factors show that the lengthening of accounts receivable collection periods was more an effect of increasing payment delays than a result of deliberate credit policy towards customers the phenomenon of growing payment periods can definitely be viewed negatively. Therefore, in the following sections of the article, the author attempts to identify the possible causes of this phenomenon. Apart from macroeconomic factors (declining trends), the significant causes include the quality of accounts receivable management and the insufficient knowledge of managers in this area. The author identifies the most common mistakes in accounts receivable management committed in business operations. In further sections of the article, the author attempts to indicate potential solutions, among which are legal and institutional changes and the possibility for the greater utilization by companies of available financial instruments in the process of commercial accounts receivable management.

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres 01.01.2012 30.06.2012 Częstochowa 31.08.2012 Oświadczenie zarządu Sprawozdanie zarządu za pierwsze półrocze 2012 Gospodarka polska w I połowie roku 2012 weszła

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Dwudziestowieczne marki były krzyczącymi markami. Było im łatwo. Marki XXI

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Nadmierne zadłużanie się

Nadmierne zadłużanie się Nadmierne zadłużanie się Kredyt jako kategoria ekonomiczna Kredyt bankowy to stosunek prawno - finansowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosunek ten wyraża się przekazaniem przez bank określonej kwoty

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 wszystkie podmioty zajmujące się windykowaniem należności w Polsce, dłużnicy zalegający ze spłatą swoich zobowiązań, instytucje

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

ABC faktoringu. Po co faktoring?

ABC faktoringu. Po co faktoring? Instytut Interwencji Gospodarczych BCC we współpracy z ekspertami prezentuje cykl porad z zakresu przedsiębiorczości i inwestowania. Doświadczeni eksperci, na łamach Biuletynu Specjalnego BCC oraz w portalu

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł)

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł) 17 Ocena ryzyka finansowego 17.1 Ocena wypłacalności j Dla utrzymania ciągłości funkcjonowania w biznesie przedsiębiorstwo powinno, obok przestrzegania zasad racjonalnego gospodarowania majątkiem oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i prawne. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce

RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce RAPORT: Moralność płatnicza MMP w Polsce Wyniki badania dotyczącego terminów rozliczeń pomiędzy polskimi mikro- i małymi przedsiębiorcami a ich kontrahentami EGB Finanse sp. z o.o., kwiecień 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

TEST REGULACYJNY. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

TEST REGULACYJNY. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. 1. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. TEST REGULACYJNY 2. Nazwa dokumentu, data utworzenia Projekt założeń projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza. strona 1

Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu. Przykładowa analiza.  strona 1 Porównanie oferty kredytu i oferty faktoringu Przykładowa analiza www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu oferowanego przez bank 2 2. Parametry faktoringu 2 3. Objaśnienia terminów używanych

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN Aktualne brzmienie przepisu Art. 8. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczń Euler Hermes S.A. ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa tel.: (22) 385 46 55 fax: (22) 385 46 62

Towarzystwo Ubezpieczń Euler Hermes S.A. ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa tel.: (22) 385 46 55 fax: (22) 385 46 62 DEKLARACJA WSTĘPNA Prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji Towarzystwo Ubezpieczń Euler Hermes S.A. ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa tel.: (22) 385 46 55 fax: (22) 385 46 62 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Kilka faktów dotyczących zadłużenia Polaków 42 41 40 mld

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Faktoring. e-book. Norbert Lenart

Faktoring. e-book. Norbert Lenart Faktoring e-book Norbert Lenart SPIS TREŚCI 1. Co to jest faktoring i na czym polega?...3 2. Nowy rodzaj finansowania dla firm faktoring...5 3. Rodzaje faktoringu zgodne z kryterium podziału przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl) W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe parametry ekonomiczne, tak jak w kaŝdym podmiocie gospodarczym działającym na rynku, słuŝą do oceny sytuacji całej organizacji jak i poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting

Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting II OGÓLNOPOLSKI KONGRES BROKERÓW 15.10.2013 CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting Case Study: Opis sytuacji. Kluczowe decyzje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo