UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA WARSZAWY NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Nietykszy WARSZAWA

2 WSTĘP Uzasadnienie wyboru tematu. Podróże i turystyka znane były od zarania dziejów. Do połowy XIX wieku podejmowały je przede wszystkim wąskie, elitarne kręgi społeczne. Odkąd jednak stały się ogólnie dostępne, a zwłaszcza odkąd zyskały wymiar masowości mało kogo pozostawiały obojętnym. Budziły pragnienia, podziw, zazdrość, a niekiedy drwinę czy wręcz potępienie. Szczególne znaczenie miały wojaże mieszkańców miast. Miasto tradycyjnie, niemal od starożytności, budziło obok podziwu i fascynacji - także niechęć. Już od najdawniejszych czasów ci, którzy mogli sobie na to pozwolić, opuszczali przestrzeń miejską, by móc choćby na pewien czas - znaleźć się w warunkach bardziej sprzyjających naturalnym potrzebom człowieka: bliżej przyrody, pośród czystego powietrza i otwartych przestrzeni. Rzymscy patrycjusze wznosili wygodne wille poza stolicą Imperium. W epoce nowożytnej, gdy miasta poczęły się przeludniać, monarchowie, arystokraci, najzamożniejsi przedsiębiorcy starali się spędzać czas w ekskluzywnych rezydencjach z dala od miejskich wyziewów, od tłumu i zgiełku. We Włoszech narodził się obyczaj wilegiatury. Rozmaite bywały motywacje towarzyszące dawnym dążeniom. Schyłek wieku XVIII i wiek XIX przyniosły nowe uzasadnienia dla postaw przeciwnych życiu miejskiemu. Sentymentalizm i romantyzm zwróciły uwagę na duchowe wartości tkwiące w przyrodzie, w środowisku naturalnym. Mocnych, racjonalnych argumentów uzasadniających użyteczność, czy wręcz nieodzowność wypoczynku lub kuracji poza miastem dostarczyły naukowe osiągnięcia doby pozytywizmu. W Europie Zachodniej mniej więcej od połowy XIX wieku czasowe opuszczenie miasta uważano za szczególnie istotne dla przedstawicieli środowisk narażonych na uciążliwe warunki egzystencji i pracy w molochach skupiających dziesiątki i setki tysięcy mieszkańców. Rozwój komunikacji i pojawienie się kategorii czasu wolnego przyczyniły się do upowszechnienia modelu wypoczynku poza miastem. Z czasem rekreacja na łonie natury, kuracje u wód, dalsze podróże a nawet ambitne turystyczne wyprawy stały się na tyle masowe i częste, że zaczęto traktować je jako trwały, niezbędny składnik codziennego życia społeczeństw Zachodu 1. Nie inaczej działo się na ziemiach polskich. Na ich liczne i wyraźne 1 A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001, s ; Historia życia prywatnego. Tom 4. Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, Wrocław 1999, s

3 ślady natrafia każdy, kto analizuje nawet całkiem inne przejawy ludzkiej aktywności. Socjologowie czy etnologowie, badając społeczeństwo współczesne, wnikliwie opisują omawiane zjawiska. Bogatą literaturę poświęcili im autorzy zachodni, przede wszystkim angielscy i amerykańscy, którzy zajmowali się rozmaitymi aspektami podróży w przeszłości, w tym - co miało dla mnie zasadnicze znaczenie w wieku XIX 2. Historykom polskim tymczasem wydają się one kwestiami marginalnymi, które choć dostrzegane i znane, nie stanowią wszakże godnego przedmiotu dogłębnej analizy. Wydaje się, że w Polsce jak dotąd nie podjęto badań nad podróżami w sposób odpowiadający wadze, znaczeniu i atrakcyjności tego zjawiska. Nie oznacza to bynajmniej, że temat podróży i wypoczynku nie jest obecny w polskiej literaturze historycznej. Zagadnienia te omówione zostały w najobszerniejszej syntezie historii kultury materialnej Polski 3. Maria Wojecka Baranowska, opisując turystykę i wyjazdy wypoczynkowe, zwróciła uwagę na popularność tych dziedzin aktywności, przede wszystkim w środowisku inteligencji. Jako popularne formy rekreacji autorka wymieniła wyprawy rowerowe i kajakarskie, turystykę górską. Wspomniała o organizacjach turystycznych Galicji i Królestwa Polskiego. Wśród uczestników zagranicznych wojaży wypoczynkowych dostrzegła przedstawicieli warstw wyższych. Scharakteryzowała obyczaj wilegiatury i kuracyjnych wyjazdów do uzdrowisk. Bardzo ciekawe, choć co oczywiste - krótkie, syntetyczne ujęcie Wojeckiej Baranowskiej koncentruje się jedynie na materialnym aspekcie opisanych form wypoczynku. Nieco miejsca tematowi podróży poświęca także najnowsza synteza dziejów obyczajów w Polsce 4. Przyjęta przez autorów periodyzacja spowodowała, że w jednym, obszernym rozdziale omówiony został cały wiek XIX wraz z okresem międzywojennym. Nie wprowadzono przy tym żadnych wewnętrznych cezur. Biorąc pod uwagę nadzwyczajną dynamikę zmian i wyraźną odrębność Dwudziestolecia, wydaje się to zabiegiem dość ryzykownym zwłaszcza w kontekście polskim. We fragmencie poświęconym turystyce i rekreacji Dobrochna Kałwa wspomina takie formy aktywności jak spacery po parkach, jednodniowe majówki podmiejskie, lecznicze wyjazdy do uzdrowisk. Wskazuje również na wzrastającą popularność turystyki, odkrycie Tatr, wyjazdy nad morze. Te ostatnie łączy 2 Wiele pozycji literatury anglojęzycznej i rosyjskiej zostało wykorzystanych w rozdziale I niniejszej pracy, poświęconym Londynowi i Petersburgowi. Tam też zawarte jest dokładne omówienie opracowań i źródeł. 3 Historia kultury materialnej Polski w zarysie, red. W. Hensel, J. Pazdur, Tom VI od 1870 do 1918 roku, Wrocław 1979, s Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2008, s

4 jednak z okresem międzywojnia. Jako formę podróżowania najuboższych wymienia pielgrzymki do popularnych sanktuariów i kolonie letnie dla dzieci. Badaczka zwraca również uwagę na rolę turystyki masowej w poszerzaniu wiedzy o świecie 5. Bogato prezentuje się dorobek polskiej historiografii dotyczący peregrynacji epoki nowożytnej. Mam tu na myśli zwłaszcza wartościowe, krytyczne wydania opisów wojaży Polaków 6, opracowania relacji osób Polskę odwiedzających 7, czy pracę poświęconą kulturze podróży wieku XVI i XVII 8. Nadzwyczaj interesująca jest monografia wypoczynku w dobie Polski Ludowej autorstwa Pawła Sowińskiego 9. Bogaty materiał źródłowy zawiera antologia relacji z podróży po Galicji w I poł. XIX w. 10 oraz nadzwyczaj ciekawy zbiór fragmentów utworów dotyczących odkrywania i poznawania Tatr od schyłku XVIII po pierwsze lata XX wieku 11. Tym niemniej literatura dotycząca wieku XIX nie przedstawia się imponująco. Istnieje wprawdzie wiele opracowań dotyczących poszczególnych miejscowości (Zakopane 12, Nałęczów 13, Kahlberg 14 [Krynica Morska]); poszczególnych organizacji turystycznych - jak choćby Towarzystwo Tatrzańskie 15 ; konkretnych sposobów wypoczynku (np. taternictwo 16 ) lub twórców polskiej turystyki 17. Dziejom turystyki na ziemiach polskich poświęcone są ogólne syntezy w formie skryptów akademickich 18. Znaczną wartość ma wnikliwa, obszerna, najnowsza praca Krzysztofa R. Mazurskiego, poświęcona turystyce w Sudetach 19. W ostatnich latach próbę syntetycznego ujęcia materialnego wymiaru funkcjonowania uzdrowisk na terenie Królestwa Polskiego i ziem zabranych oraz życia codziennego bawiących w nich 5 Tamże, s T. Billewicz, Diariusz podróży po Europie w latach , opr. M. Kunicki Goldfinger, Warszawa 2004; Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach: , opr. K. Muszyńska, przeł. J. Sękowski, Warszawa T. Chynczewska Hennel, Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Wrocław A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa P. Sowiński, Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny ( ), Warszawa Romantyczne wędrówki po Galicji, opr. A. Zieliński, Wrocław Tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie. Wybór i opracowanie R. Hennel, Warszawa Zakopane. Czterysta lat dziejów, red. R. Dutkowa, t. I, II, Kraków 1991; A. D. Sznapik, Tatrzańska Arkadia. Zakopane jako ośrodek artystyczno-intelektualny od około 1880 do 1914 roku, Warszawa M. Tarka, Dzieje Nałęczowa, Nałęczów D. Barton, Dzieje kąpieliska i kurortu w Krynicy Morskiej, Sztutowo W. Krygowski, Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Warszawa Kraków B. Chwaściński, Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach, Warszawa M. Pinkwart, Zakopiańskim szlakiem Walerego i Stanisława Eljaszów, Warszaw Kraków 1988; A.Wrzosek, Tytus Chałubiński. Życie działalność naukowa i społeczna, Warszawa 1970; B. Petrozolin Skowrońska, Król Tatr z Mokotowskiej 8. Portret doktora Tytusa Chałubińskiego, Warszawa J. Gaj, Dzieje turystyki w Polsce, Warszawa 2008; M. Lewan, Zarys dziejów turystyki w Polsce, Warszawa K. R. Mazurski, Historia turystyki sudeckiej, Kraków

5 kuracjuszy podjęła Elżbieta Mazur 20. Rozmaitym aspektom podróży w II poł. XIX i na początku XX wieku poświęcone są szkice i artykuły składające się na tom studiów Europejczyk w podróży, niedawno wydany przez Ewę Ihnatowicz i Stefana Ciarę 21. Wyjątkowa w polskim dorobku, znana książka Antoniego Mączaka 22, choć mająca popularnonaukowy charakter, wciąż stanowi zachętę i inspirację do dalszych badań. W chwili, gdy zakończyłem pracę nad niniejszą rozprawą, ukazała się obszerna monografia Dariusza Opalińskiego poświęcona polskim, dziewiętnastowiecznym przewodnikom turystycznym 23. Badacz poddał gruntownej analizie formę i treść bedekerów, dokładnie przyjrzał się ich autorom, scharakteryzował krąg potencjalnych odbiorców. Skoncentrował się na wątkach odnoszących się do szeroko rozumianej kultury materialnej podróży, zwrócił także uwagę na przemiany dokonujące się w mentalności dawnych wojażerów. Pionierskie opracowanie Opalińskiego będzie stanowić z pewnością cenną pomoc dla historyków podejmujących badania nad dziewiętnastowiecznymi podróżami Polaków, zwłaszcza że wciąż wyraźny jest brak solidnej syntezy, która omawiałaby wszelkie aspekty peregrynacji i turystyki w wieku XIX. Skromnie przedstawia się wątek podróży i rekreacji w historiografii dotyczącej XIXwiecznej Warszawy 24. Stefan Kieniewicz w fundamentalnej syntezie dziejów miasta w latach poświęcił tym zagadnieniom bardzo krótki fragment 25. Dodać należy, że także w podstawowych opracowaniach dotyczących poszczególnych grup społecznych Warszawy drugiej połowy XIX wieku temat wypoczynku, a zwłaszcza podróży, potraktowany jest pobieżnie 26. Nie zmienia to w niczym faktu, że te nadzwyczaj wartościowe prace stanowiły punkt wyjścia dla podjęcia badań nad interesującą mnie problematyką. 20 E. Mazur, Stan uzdrowisk w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego na przełomie XIX i XX w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2008, nr 1; Życie codzienne w uzdrowiskach w Królestwie Polskim i zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego na przełomie XIX i XX w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2008, nr Europejczyk w podróży , red. E. Ihnatowicz, S. Ciara, Warszawa A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa D. Opaliński, Przewodniki turystyczne na ziemiach polskich w okresie zaborów. Studium historycznoźródłoznawcze, Krosno Wyjątek stanowi ciekawa, popularnonaukowa praca Władysława Lecha Karwackiego, Zabawy na Bielanach, Warszawa S. Kieniewicz, Warszawa w latach , Warszawa 1976, s I. Ihnatowicz, Obyczaj wielkiej burżuazji warszawskiej, Warszawa 1971; J. Leskiewiczowa, Warszawa i jej inteligencja po powstaniu styczniowym, Warszawa 1961; S. Kowalska Glikman, Drobnomieszczaństwo w dziewiętnastowiecznej Warszawie, Warszawa 1987; M. Siennicka, Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj, Warszawa 1998; A. Żarnowska, Robotnicy Warszawy na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1985; J. Żurawicka, Inteligencja warszawska w końcu XIX wieku, Warszawa

6 Niniejsza praca nie rości sobie pretensji do wypełnienia istniejącej luki w polskiej historiografii. Mając świadomość niewyczerpanego niemal bogactwa źródeł, sądzę, że próba nakreślenia wszechstronnej, pełnej panoramy zjawisk związanych z podróżą i wypoczynkiem choćby w samej tylko drugiej połowie XIX wieku stanowczo przekracza możliwości jednego historyka. Stąd też, podejmując badania nad tematem niniejszej rozprawy, ograniczyłem i sprecyzowałem krąg interesujących mnie zagadnień. Za pole obserwacji przyjąłem Warszawę na przełomie XIX i XX wieku. Większość poddanych analizie źródeł powstała w ostatniej dekadzie mijającego i pierwszych czternastu latach nowego stulecia (lata ), lub dotyczy tego okresu. Ponieważ coraz powszechniejszemu opuszczaniu miasta w celach wypoczynkowych sprzyjało stworzenie dogodnej sieci połączeń kolejowych w latach 60-ych, sięgnąłem także do świadectw wcześniejszych, od lat 70-ych XIX w. poczynając. Pozwoliło to zwrócić uwagę na dynamikę interesujących mnie zjawisk. Warszawa była w badanym okresie ośrodkiem, którego społeczność mogła i chciała kopiować mody płynące z Zachodu. Stan infrastruktury komunikacyjnej umożliwiał rozwój podróży, turystyki i wypoczynku. Przedmiotem moich poszukiwań badawczych nie były jednak wszelkie aspekty kultury materialnej i duchowej związanej z tymi formami aktywności. Interesowało mnie miejsce, jakie pozamiejska rekreacja zajmowała w świadomości badanej społeczności. Zasadniczym celem badań było prześledzenie, w jaki sposób obyczaje, mody, wzorce związane ze spędzaniem czasu wolnego poza miastem przenikały pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Wojaże, kuracje, wilegiatura czy choćby krótkie wypady za miasto nie interesowały mnie same w sobie. Nie starałem się odtwarzać precyzyjnie ich obrazu. Pragnąłem zbadać, jak były one postrzegane, jak je traktowano, oceniano, jaką pełniły rolę w kreowaniu wizerunku poszczególnych warstw. I wreszcie jak środowiska składające się na mozaikę społeczeństwa Warszawy II poł. XIX wieku tłumaczyły, uzasadniały swe dalsze i bliższe wyjazdy ze stolicy. By pogłębić ocenę analizowanych problemów, dokonałem porównania z analogicznymi zjawiskami, występującymi w tym samym czasie w Londynie i Petersburgu. Podejmując zadanie zbadania miejsca podróży, turystyki i wypoczynku w świadomości społeczeństwa Warszawy, należy przede wszystkim określić, jakie konkretnie zjawiska związane z opuszczaniem miasta przez jego mieszkańców stanowią przedmiot niniejszych dociekań. Zdefiniowanie, znalezienie wspólnego mianownika dla wielorakich form spędzania czasu wolnego poza miastem nie jest sprawą prostą i jednoznaczną. Zwłaszcza, jeżeli chcieć porównać tak odmienne i różnorodne rodzaje aktywności, jak te 6

7 podejmowane przez środowiska arystokratyczne, burżuazyjne, inteligenckie, drobnomieszczańskie czy wreszcie robotnicze. Z pozoru wydaje się, iż zestawianie ze sobą luksusowej podróży do modnego uzdrowiska i niedzielnej majówki na Saskiej Kępie jest pozbawione sensu i że ta druga w żadnym razie nie może być traktowana jako typ podróży czy choćby pozamiejskiego wypoczynku. Czy rzeczywiście? Wszystkie grupy społeczne XIX-wiecznej Warszawy pragnęły, choćby na krótki czas, opuścić miasto. Warstwy zamożniejsze, dysponujące czasem wolnym i odpowiednimi środkami finansowymi nie miały w tym zakresie żadnych ograniczeń i swobodnie wybierały miejsca i sposoby wypoczynku. Znacznie liczniejsi reprezentanci środowisk gorzej sytuowanych i nie korzystających na szerszą skalę z dostępności czasu wolnego, musieli zadawalać się ekwiwalentami dalekiej podróży. Praktykowali to, na co w danej sytuacji mogli sobie pozwolić. W związku z tym, zasadne wydaje się branie pod uwagę bardzo różnych rodzajów wypoczynku poza murami Warszawy. Ewentualne wątpliwości rozwiewa odwołanie się do dorobku warsztatu socjologicznego. Co więcej, myśl socjologiczna sugeruje podjęcie ciekawych tropów badawczych i interpretacyjnych, które umożliwiają bardziej wnikliwe przyjrzenie się zasadniczemu wątkowi mojej pracy: sposobom i drogom naśladowania czy wręcz kopiowania pewnych sposobów zachowań pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Podróże i turystyka w badaniach socjologicznych. Współczesna literatura socjologiczna skupia swą uwagę na próbie definicji i interpretacji zjawisk podróży i turystyki. Socjologowie szukają odpowiedzi na pytania: czym jest podróżowanie; jakie jest jego znaczenie; jakie pełni funkcje w życiu społecznym; jak jest postrzegane przez opinię publiczną; do jakich zmian społecznych prowadzi zarówno wśród podróżujących, jak i wśród społeczności odwiedzanych? Socjologia traktuje turystykę i podróż jako atrybuty nowoczesności. Badacze chętnie jednak odwołują się do przykładów z odległej niekiedy przeszłości. Wskazują na cechy podróżowania wspólne dla czasów minionych i obecnych. Dla historyka śledzącego społeczne zachowania, postawy, a zwłaszcza funkcjonowanie aktywności podróżniczej w świadomości społecznej inspirujące i wartościowe może być odwołanie się do koncepcji i teorii socjologicznych. Szczególnie interesujące wydają się te, które dotyczą typologii turystów, motywów podróżowania, zmian dokonujących się w społeczeństwie pod wpływem turystyki. Analizę współczesnych teorii 7

8 socjologii turystyki i podróży przedstawili w swych syntetycznych opracowaniach Krzysztof Przecławski 27 i Krzysztof Podemski 28. Krzysztof Przecławski przedmiot swych zainteresowań nazywa turystyką. Może to budzić pewne wątpliwości, gdyż mianem tym określa bardzo rozmaite formy aktywności podróżniczej, które z potocznym rozumieniem turystyki raczej nie są kojarzone. Aby uzasadnić przyjęcie określonej terminologii, Przecławski dokonuje przeglądu światowej literatury socjologicznej i zestawia sformułowane przez badaczy definicje podróży i turystyki. Odwołując się do klasyfikacji wprowadzonych przez L. Nettekovena, M. Boyera i V. Smith, Przecławski określa turystykę jako aktywność: dobrowolną; związaną ze zmianą stałego miejsca pobytu zarówno poprzez podróż polegającą na permanentnym przemieszczaniu się, jak i poprzez udanie się w określone miejsce na pobyt czasowy; podejmowaną dla przyjemności, w celach poznawczych lub zdrowotnych (leczniczych); i wreszcie wykorzystującą czas wolny od zajęć zarobkowych lub codziennych obowiązków 29. Nie sposób nie zauważyć, że w takim ujęciu na miano turysty zasługiwałby kuracjusz, poddawany zabiegom terapeutycznym w stacji klimatycznej, czy utracjusz, trwoniący fortunę w jaskini hazardu. Kłóci się to zatem ze zdroworozsądkowym pojmowaniem turystyki jako aktywności nastawionej przede wszystkim na poznawanie miejsc odwiedzanych ze względu na ich odmienność. Przecławski ponadto przeprowadza typologię turystów i rodzajów turystyki, dokonuje klasyfikacji motywów podejmowania podróży. Zwraca uwagę, że za kryteria klasyfikacji mogą posłużyć następujące zagadnienia: kto turystykę uprawia; jak wiele poświęca na nią czasu; czy jest ona uprawiana indywidualnie czy grupowo; czy ma charakter kwalifikowany specjalistyczny czy amatorski; kto organizuje wyjazd i jaki jest jego przebieg; jakie są koszty wyjazdu, rodzaje zakwaterowania, środki transportu; jaki jest cel wyjazdu. Autor zwraca jednakże uwagę, że tego rodzaju typologia musi mieć charakter czysto teoretyczny, niepełny i umowny 30. Przecławski przytacza, uznawane za klasyczne, typologie M. Bassanda i E. Cohena. Rozwijając klasyfikację Bassanda, proponuje wyróżnienie wśród turystów następujących typów: poznawczego (zainteresowanego obcowaniem z naturą, kulturą lub napotykanymi ludźmi); integratywnego (dążącego do budowania relacji z grupą); zadaniowego (stawiającego sobie za cel podejmowanie konkretnych działań); rozrywkowego; 27 K. Przecławski, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Kraków K. Podemski, Socjologia podróży, Poznań K. Przecławski, op. cit., s K. Przecławski, op. cit., s

9 wyczynowego; kontemplacyjnego; zdrowotnego 31. Za szczególnie interesującą uznaje Przecławski typologię turystów, zaproponowaną przez Erica Cohena, który za kryterium klasyfikacji uznał głębokość kontaktu z kulturą zbiorowości odwiedzanej 32. Wyróżnił przy tym: turystę masowego, podróżującego w sposób zorganizowany; turystę masowego, podróżującego indywidualnie; explorera odkrywcę, nastawionego na poznanie, ale z zachowaniem standardów pewnego komfortu podróży; i, na koniec, driftera tułacza, dla którego wędrówka wiąże się z pełną integracją ze środowiskiem odwiedzanym 33. Przytoczone typologie, przy wszelkich zastrzeżeniach i wątpliwościach, stanowiły dla mnie swego rodzaju klucze interpretacyjne, które wykorzystałem w niniejszej rozprawie. Pozwoliły one na dokładniejszą charakterystykę zachowań badanych jednostek i grup społecznych. Umożliwiły prześledzenie, które z opisywanych przez socjologię typów były szczególnie charakterystyczne dla poszczególnych warstw i środowisk warszawskiej zbiorowości. Podobnie, przy analizie różnorakich uzasadnień, jakie towarzyszyły podejmowaniu podróży i wypoczynku poza miastem przez mieszkańców Warszawy w II połowie XIX wieku, odwoływałem się do schematu, przytoczonego przez Krzysztofa Przecławskiego za M. Bocheńską. Model ów wskazuje następujące możliwe motywy aktywności turystycznej: poznawczy; wynikający z chęci opuszczenia miejsca stałego pobytu; pragnienie spędzenia czasu z kimś bliskim; poszukiwanie nowych znajomości; zaspokojenie potrzeb emocjonalnych czy estetycznych; zaspokojenie potrzeb twórczych; względy zdrowotnolecznicze 34. Za szczególnie istotne dla koncepcji niniejszej pracy należy uznać przytoczone przez Przecławskiego motywy związane z pragnieniem pozostawania w zgodzie ze stereotypami, z normami obowiązującymi w środowisku, do którego się należy. ( ) płynące ze swoistego snobizmu, z chęci utrzymania lub podwyższenia prestiżu społecznego 35. Według mnie właśnie tego rodzaju motywy stanowiły decydujący czynnik w kopiowaniu, naśladowaniu form zachowań elit przez warstwy usytuowane niżej w hierarchii społecznej. Zasadniczą część książki Przecławskiego zajmuje przegląd ówczesnego dorobku socjologii turystyki oraz charakterystyka kierunków prowadzonych badań i teorii socjologicznych, odnoszących się do tego zjawiska 36. Autor przedstawia własną analizę 31 K. Przecławski, op. cit., s K. Przecławski, op. cit., s Tamże. 34 K. Przecławski, op. cit., s K. Przecławski, op. cit., s K. Przecławski, op. cit., s

10 turystyki jako czynnika przemian społecznych wśród gospodarzy, jak i wśród przybyszów 37, skupiając swą uwagę zwłaszcza na tym pierwszym środowisku. Wiele miejsca poświęca wychowawczym i etycznym walorom turystyki 38. Fragmenty te odnoszą się bezpośrednio do zjawisk współczesnych lub wręcz formułują pewne postulaty na przyszłość. Mają przeto mniejsze znaczenie dla historyka, badającego miejsce podróży i wypoczynku w świadomości społecznej schyłku XIX wieku. Nowszą i znacznie bogatszą od krótkiej syntezy Przecławskiego jest Socjologia podróży Krzysztofa Podemskiego. We wstępie autor uzasadnia przyjęcie terminologii odmiennej od stosowanej wcześniej przez socjologię. Dystansuje się od stosowania pojęć turystyka i socjologia turystyki. Stwierdza, że turystyka jest zjawiskiem odrębnym od podróży: jest jednym z jej rodzajów. Turystyka w tym znaczeniu to <<utowarowiona>> podróż, podróż świadczona jako usługa, produkt na sprzedaż, dobro konsumpcyjne 39. Turystyka współczesna, według autora, ma charakter zorganizowany, jest równoznaczna z usługą - produktem oferowanym przez biura podróży, ma pewną określoną, zamkniętą formułę. Tak jednoznaczne ujęcie turystyki budzi pewne wątpliwości. Jest ono może użyteczne (co zresztą zaznacza Podemski 40 ) z punktu widzenia marketingowego, komercyjnego jako kategoria służąca do opisu współczesnego rynku usług turystycznych, dostarczanych przez touroperatorów. Nie odpowiada jednak potocznemu, tradycyjnemu rozumieniu turystyki jako poznawczej aktywności podejmowanej często indywidualnie, poza jakimikolwiek biurami czy instytucjami. Krzysztof Podemski, nie chcąc zawężać swych rozważań do form określonych przez siebie mianem turystyki, wprowadza termin podróży i socjologii podróży. Za podróż uważa mobilność przestrzenną człowieka, której rezultatem jest opuszczenie <<domu>> i zmiana dotychczasowego środowiska, przynajmniej społecznego ( ) i geograficznego ( ), a często i kulturowego 41. Wiąże się zatem podróż z rzeczywistą zmianą miejsca w przestrzeni i rzeczywistym, a nie wyimaginowanym znalezieniem się w innym otoczeniu 42, co daje 37 K. Przecławski, op. cit., s K. Przecławski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s Tamże. 41 K. Podemski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s

11 możność autentycznego, wielozmysłowego kontaktu z odmienną rzeczywistością 43. Dokonując skrótowej, syntetycznej analizy przemian podróżowania na przestrzeni wieków, stwierdza Podemski, że zjawisko to stało się nierozerwalnym elementem społeczeństwa nowoczesnego 44. Traktowanie podróży jako elementu nowoczesności wynika z interpretacji jej historycznych form, przytoczonej przez Podemskiego według Hansa Joachima Knebla. Niemiecki socjolog wyróżnił trzy fazy rozwojowe zjawiska podróży. Podróż turystyczna narodzić się miała wraz z rozpowszechnieniem obyczaju grand tour edukacyjnokrajoznawczych wypraw młodych przedstawicieli elit w epoce nowożytnej. Epoka Oświecenia spopularyzowała wyprawy kuracyjne. Knebel oba te zjawiska zalicza do pierwszej fazy i określa jako podróże sterowane tradycją. Druga faza to podróż wewnątrzsterowna, określona potrzebami jednostki. Charakterystyczne są dla niej podróże do wód i peregrynacje romantyczne, związane z modnym na początku XIX wieku kultem natury. Trzecia faza to podróż zewnątrzsterowna, kreowana przez biura podróży i przewodniki Baedekera 45. Jej początki wyznacza powstawanie pierwszych agencji turystycznych Cooka w Wielkiej Brytanii w roku 1841 i firmy Stangen we Wrocławiu w Jako pierwsze oferowały one podróż jako gotowy, całościowy produkt 46. Korzystanie z podobnej oferty w kolejnych latach stało się główną formą podróżowania dla przyjemności - w czasie wolnym. Obszerną część swej pracy Podemski poświęcił na wnikliwą analizę teoretycznego ujęcia podróży w naukach społecznych 47. Autor omówił najważniejsze koncepcje dotyczące relacji pomiędzy podróżnikami a odwiedzaną społecznością. Alfred Schultz i Tzvetan Todorov interpretują je jako styczność interakcję pomiędzy daną grupą społeczną a obcym 48. Podemski skupia swą uwagę na kwestii podróży jako kontaktu kulturowego. Dokładnie streszcza poglądy Louisa Turnera i Johna Asha, postrzegających współczesne podróże jako swoistą kontynuację kolonializmu: nowocześni turyści to nowe wcielenie barbarzyńców ( The Golden Hords ), poszukujących tym razem 4 x S : sun, sand, sea, sex 49. Wnikliwie zostały przez Podemskiego przedstawione koncepcje socjologiczne 43 K. Podemski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s

12 odnoszące się do podróży jako rodzaju pielgrzymowania w poszukiwaniu własnej tożsamości (Victor Turner, Eric Cohen, Nelson H. H. Graburn) 50. Ze względu na charakter moich rozważań szczególnie interesująca wydaje się, szeroko omówiona przez Podemskiego, koncepcja Erica Cohena. Bada on podróż jako rezultat zaciekawienia turysty odmiennością - obcością. Traktuje podróżnika jako jednostkę dążącą do zapoznania się z czymś nowym, nieznanym. Zdaniem Cohena, istotą turystycznego doświadczenia jest właśnie chęć zaspokojenia ciekawości. W tym celu turysta opuszcza dom, udaje się w podróż. Jednocześnie pragnie zachować pewien standard warunków egzystencji, do jakich przywykł. Chce, by wokół niego rozpościerała się bańka środowiskowa, odpowiadająca jego wymaganiom i dająca poczucie bezpieczeństwa. Dlatego właśnie nowoczesna turystyka, od chwili jej narodzin w połowie XIX wieku, ewoluowała ku znanemu współcześnie modelowi package tour wyjazdowej imprezy oferującej dostęp do wszelkich atrakcji i wygód 51. Cohen wyodrębnia pięć typów doświadczenia turystycznego: typ rekreacyjny nastawiony na poszukiwanie przyjemności; typ poszukujący odmiany; poszukujący doświadczenia; eksplorujący; egzystencjalny 52. Wskazane przez Cohena typy składają się na rodzaj panoramy, umożliwiającej klasyfikowanie motywów, jakie mobilizowały do podejmowania podróży bohaterów niniejszej rozprawy. Krzysztof Podemski zwraca uwagę, że motywy podróży cele, uzasadniające jej przedsiębranie, wymagały przekonującej artykulacji, zwłaszcza dawniej, gdy zjawisko podróżowania upowszechniało się pośród szerszych warstw społecznych. Omawiając teorię Nelsona H. H. Graburna, Podemski przypomina, że bardzo mocno przeciwstawia on podróżowanie codzienności 53. Graburn dowodzi istnienia wyraźnej dychotomii: podróż codzienność, turystyka praca, przyjemność obowiązek. W tym kontekście można spojrzeć na pełne determinacji próby warstw niższych, polegające na choćby krótkim, ale możliwie spektakularnym opuszczeniu miasta właśnie po to, by jak najsilniej doświadczyć odmienności. 50 K. Podemski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s Tamże. 53 K. Podemski, op. cit., s

13 Opisując kwestię semiotyki podróży nadawania temu zjawisku konkretnych znaczeń Krzysztof Podemski przytacza interesujące wnioski Judith Adler 54. Socjolożka traktuje podróż i podróżowanie jako sztukę, szczególnie, gdy ich celem jest odkrywanie nieznanego. W jej interpretacji dawne, XVIII i XIX-wieczne podróże poświęcone były w głównej mierze zdobywaniu wiedzy. Wymagały przez to rzetelnego przygotowania, nauki języka. Ich wartość, wynikające z nich ewidentne korzyści pozwalały na ich szczególne uzasadnianie. Spostrzeżenia amerykańskiej badaczki wydają się nader interesujące, gdy skonfrontujemy je z zaleceniami, znanymi z XIX-wiecznej prasy kobiecej. Na łamach czasopism wzywano czytelniczki, by starannie planowały i organizowały swe wojaże tak, by jak najbardziej z nich skorzystać. Warto podkreślić, że Adler w rozważaniach na temat wartości podróży i sposobów jej uzasadniania stwierdzała, że wojaż służy autokreacji; jest środkiem do nadawania znaczenia samemu sobie, a także swej grupie społecznej 55. Może zatem być traktowany jako sposób budowania wizerunku, manifestowania aspiracji i podkreślania własnego prestiżu. Spośród omówionych przez Krzysztofa Podemskiego teorii zwraca uwagę koncepcja Chrisa Rojka. Uważa on podróż za produkt kultury. Dostrzega w niej formę spędzania wolnego czasu determinowaną przez wzorce stworzone przez kulturę masową 56. Pogląd ten wyraźnie koresponduje z omówioną w dalszej części tego rozdziału koncepcją Deana MacCannela. Osobny rozdział Socjologii podróży jest poświęcony przeglądowi dorobku polskiej humanistyki na niwie badań zjawisk związanych z tytułową tematyką. Podemski wymienia poświęcone historii podróżowania publikacje Antoniego Mączaka, historyczno-literackie badania Janiny Abramowskiej i Stanisława Burkota. Zwraca uwagę na antropologiczne ujęcie autorstwa Wojciecha Burszty i socjologiczną analizę funkcjonowania człowieka w krajobrazie przeprowadzoną przez Andrzeja Ziemilskiego 57. Prace wymienionych autorów (oprócz Peregrynacji, wojaży, turystyki Mączaka) mają mniejsze znaczenie dla niniejszej rozprawy. Spośród omawianych przez Krzysztofa Podemskiego koncepcji socjologicznych szczególną uwagę zwracają dwie Johna Urry i Deana MacCannella. Zważywszy ich 54 K. Podemski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s K. Podemski, op. cit., s

14 wartość dla prowadzonych przeze mnie badań, poddałem je głębszej analizie i wykorzystałem do interpretacji zjawisk stanowiących przedmiot mego zainteresowania. Chronologicznie wcześniejszą, ogłoszoną w roku 1976, a wydaną po polsku w 2002, jest klasyczna dziś praca Deana MacCannella Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej 58. Istota jego koncepcji opiera się na przekonaniu, że turystyka może służyć typologii struktury społecznej. MacCannell wyraża przeświadczenie, że podróże i zwiedzanie jako formy spędzania czasu wolnego stanowią ważny element samoidentyfikacji grup społecznych. Potwierdzenie podstawowych wartości społecznych zaczyna dokonywać się poza pracą i szukać sobie miejsca w rzeczywistości czasu wolnego i próżnowania 59. Ponadto, według autora Turysty, zupełnie szczególną rolę w stratyfikacji społeczeństwa odgrywa światopogląd. Przy czym: Grupa nie kreuje światopoglądu; to światopogląd kreuje grupę 60. Mechanizm formowania światopoglądu związany jest z przeżywaniem doświadczenia kulturowego. Dostarcza ono modelu, który poprzez medium wywiera określony wpływ na jednostki i grupy społeczne. Całokształt zjawisk związanych z doświadczeniem kulturowym MacCannell określił jako produkcję kulturową. Polega ona na propagowaniu, lansowaniu pewnego modelu na przykład wzorca zachowania czy elementu obyczaju. Służyć temu może prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie w prasie atrakcyjnych opisów różnych form aktywności, organizowanie starannie wyreżyserowanych wydarzeń czy celebrowanie masowych uroczystości. Mają one sprawiać, że dany model staje się modny, pożądany. Coraz szersze kręgi społeczeństwa zaczynają go uznawać za wartościowy i godny naśladowania. Siła perswazji produkcji kulturowych powoduje, że jest on powielany i upowszechniany. Staje się przez to elementem nowoczesności 61. Zdaniem amerykańskiego socjologa modele kulturowe cechuje ogromna atrakcyjność, a co za tym idzie siła oddziaływania, biorąca się z poglądu o ich wyższości nad doświadczeniem indywidualnym. Stąd też mają one wraz z całymi produkcjami kulturowymi istotne znaczenie dla definiowania poszczególnych grup społecznych. Podatność i reakcja na produkcje kulturowe mogą bowiem określać przynależność do określonych grup, które spaja poczucie wspólnoty wynikające z podobnego postrzegania 58 D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa D. MacCannell, op. cit s D. MacCannell, op. cit s D. MacCannell, op. cit, s

15 różnych przejawów rzeczywistości 62. Co ciekawe, MacCannell twierdzi, że ekspansja nowych stylów życia, wynikająca z reprodukcji modeli kulturowych, ma o wiele większe znaczenie niż zwykłe naśladownictwo elit. Kopiowanie różnych form aktywności wynika bowiem z faktu, iż podoba się nie tyle to, jakie one są, ale to jak funkcjonują one w zbiorowych wyobrażeniach. Dean MacCannell podkreśla ścisły związek swej teorii ze współczesnością, z nowoczesnym społeczeństwem postindustrialnym. Czy można spróbować zastosować ją do opisania podróży i wypoczynku warszawiaków przełomu wieków? Przemawiają za tym: po pierwsze - określone przez MacCannella atrybuty nowoczesności (całkiem pasujące do interesujących mnie realiów) 63 ; po drugie - niektóre uważane przezeń za na wskroś współczesne (a obserwowane i przed wiekiem) zjawiska - na przykład muzeifikacja pracy (na przykład obserwowanie przez turystów autentycznego procesu produkcji w zakładach przemysłowych) 64 ; po trzecie - odwoływanie się samego autora do rezultatów badań nad turystyką początków XX wieku 65. Albo zatem teoria MacCannella ma wymiar uniwersalny i może być wykorzystana do analizy zachowań turystów i podróżników z przełomu XIX i XX wieku, albo też ówczesna turystyka posiadała cechy na tyle nowoczesne, że odpowiadałyby cechom turystyki dzisiejszej. W każdym razie jak sądzę pewne elementy koncepcji MacCannella można odnieść do podróży i wypoczynku niektórych przynajmniej grup społeczeństwa Warszawy końca XIX wieku. Rozrywkom tym oddawały się bowiem warstwy zamożniejsze i w pewnym sensie nowoczesne : mobilne, wykształcone, aktywnie uczestniczące w tworzeniu i percepcji kultury, a przy tym zdolne do kształtowania modeli zachowań. Modeli, które po upowszechnieniu za pośrednictwem mediów - były następnie naśladowane przez szersze rzesze społeczeństwa. Pracą nowszą, a w dodatku odnoszącą się po części do poglądów MacCannella, jest książka Johna Urry Spojrzenie turysty (wydanie angielskie 1989, polskie 2007) 66. Autor zdecydowanie opowiada się za stosowaniem terminu turystyka dla opisu interesujących nas form aktywności jednostek i grup społecznych. Wyszczególnia przy tym następujące cechy turystyki : Przede wszystkim podejmowana jest w czasie wolnym. Polega na przemieszczaniu się, bądź pobycie czasowym poza miejscem zamieszkania i miejscem pracy. 62 D. MacCannell, op. cit, s D. MacCannell, op. cit, s D. MacCannell, op. cit, s D. MacCannell, op. cit, s J. Urry, Spojrzenie turysty, Warszawa

16 Wiąże się z przyjemnymi doznaniami. Poprzedzona jest oczekiwaniem, wynikającym z funkcjonowania w świadomości społecznej swoistej kreacji wizerunku form doświadczenia turystycznego. Krajobraz i architektura oglądane przez turystów są wyraźnie odmienne od tych, które otaczają ich na co dzień. Turystyka jest udziałem znacznej części populacji społeczeństw nowoczesnych i generuje rozległy rynek specjalistycznych usług 67. Urry krytycznie odnosi się do poglądu, jakoby socjologia turystyki była czymś błahym i banalnym. Przeciwnie, uważa, że badanie zjawiska niecodziennego, wyjątkowego pozwala na wyraźniejsze dostrzeżenie tego, co powszechne i normalne 68. Podkreśla wyjątkowe znaczenie turystyki w świecie nowoczesnym, traktując ją jako wyznacznik statusu społecznego 69. Obszerną część pracy autor poświęca omówieniu teoretycznych perspektyw w badaniach nad turystyką, dokonując przy tym przeglądu najistotniejszych dyskusji i kontrowersji w kręgu socjologii turystyki. Autor Spojrzenia omawia polemikę pomiędzy Deanem MacCannellem a Danielem Boorstinem, z których pierwszy twierdził, że turyści poszukują autentyczności swoistego sacrum poza własną codziennością, a drugi utrzymywał, że zaledwie zadawalają się sztucznie preparowanymi dla nich pseudowydarzeniami 70. Podobnie sprawę ujmuje Maxine Feifer 71. Urry przywołuje spór, czy nowoczesny turysta jest elementem zamkniętego kręgu grupy, barbarzyńcą z The Golden Hordes (Luis Turner, John Ash), czy też znacząca część turystów zdecydowanie odrzuca turystykę zorganizowaną na rzecz indywidualnego doznania (Eric Cohen) 72. I wreszcie porusza istotną dla moich tropów interpretacyjnych kwestię, czy turystyka to po prostu efekt pragnienia odwrócenie porządku dnia codziennego, zaznania odmienności (Anna Gottlieb), czy też forma pielgrzymki nadającej temu zjawisku szczególny wymiar społeczny. Formułujący ten drugi pogląd Victor Turner uważa, że udająca się w podróż jednostka przechodzi przez trzy fazy: oderwania od własnego otoczenia, przebywania w antystrukturze wśród współuczestników podróży i reintegracji powrotu do macierzystego otoczenia, co wiąże się z uzyskaniem prestiżu i wyższego statusu społecznego J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s

17 Kluczowe w rozważaniach Johna Urry jest konsekwentne wiązanie turystyki z doznaniami zmysłu wzroku. Zdaniem socjologa, to właśnie patrzenie, oglądanie, podziwianie, a wręcz gapienie się jest istotą turystycznego doświadczenia 74. Autor rozwija swą koncepcję dotyczącą spojrzenia turysty odwołując się do teorii innych socjologów. Przytacza opinię Colina Campbella, że turystyka jest jedną z form konsumpcji i podlega jej regułom. Sam akt konsumowania poprzedzany jest etapem antycypacji, marzycielstwa stanowi wyobrażeniowy hedonizm. Oczekiwanie doznań, pragnienie podziwiania określonych widoków jest przy tym kreowane przez wszechobecną reklamę, podsycającą rywalizację grup społecznych w dążeniu do oglądania rzeczy coraz bardziej oryginalnych i niezwykłych 75. Na tym polu funkcjonują swego rodzaju rankingi obiektów, które należy wręcz zobaczyć, gdyż słyną z tego, że są słynne; mają rangę wyjątkowości lub same w sobie zwyczajne umieszczone są w wyjątkowym kontekście 76. John Urry zwraca przy tym uwagę, że cechą nowoczesności jest odejście także i w dziedzinie turystyki od konsumpcji masowej: zunifikowanej, fordowskiej do konsumpcji zindywidualizowanej, postfordowskiej, w której jednostki samodzielnie wyznaczają cele i kształtują modele turystycznej aktywności 77. Bardzo interesujący dla historyka jest rozdział, w którym Urry przedstawia swą koncepcję narodzin i ewolucji nowoczesnej turystyki. Analizuje przy tym przemiany w angielskich kurortach nadmorskich od początku XIX do schyłku XX wieku. Stwierdza, że początki masowej turystyki związane są z procesami rozwoju brytyjskiej klasy robotniczej, demokratyzacji i urbanizacji 78. Poglądy i ustalenia Urry ego w tej materii znajdują pewne odzwierciedlenie w pracach brytyjskich autorów, omówionych we fragmencie niniejszej rozprawy, poświęconym obyczajom wypoczynkowym w uzdrowiskach Wielkiej Brytanii. Większość oryginalnych, autorskich rozważań Johna Urry jest w istocie poświęcona analizie jak najbardziej współczesnych zjawisk związanych z turystyką. Swój historyczny wywód socjolog wieńczy refleksją nad przemianami aktualnie dokonującymi się w brytyjskich kurortach nadmorskich i w ogóle w wakacyjnych obyczajach Brytyjczyków 79. Autor wiele miejsca poświęca przemysłowi turystycznemu. Relacjonuje, jak nadmierny popyt ze strony wypoczywających wpływa na degradację atrakcyjnych turystycznie obszarów. 74 J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s

18 Opisuje, jak zatłoczenie odstręcza przedstawicieli klasy średniej, nastawionych na romantyczne doświadczenie i spragnionych indywidualnej percepcji, od spędzania wakacji w miejscach masowo odwiedzanych przez gości nastawionych na zbiorowe doświadczenie turystyczne, łaknących wręcz znalezienia się wśród licznych rzesz podobnych im turystów 80. Współczesną turystykę Urry analizuje w kontekście globalizacji 81. Odwołuje się do pojęć modernizmu i postmodernizmu 82. Przytacza koncepcję habitus Pierre a Bourdieu, by opisać rolę współczesnej klasy usługowej nowego drobnomieszczaństwa, inteligencji w tworzeniu wzorów turystycznych zachowań i roli mediów w ich upowszechnianiu 83. John Urry, podobnie jak Dean MacCannell, skupia swą uwagę na turystyce współczesnej, nowoczesnej. Wskazywane przez obu autorów znamiona nowoczesności budzą nieodparte skojarzenia z zachowaniami podróżników turystów również i w drugiej połowie XIX wieku. Indywidualne podejmowanie wyzwań, pragnienie obcowania z naturą, manifestowanie chęci oszczędności 84, odrzucanie zorganizowanych form wakacji, upodobanie do prawdziwości, popularność modelu autentycznej wsi 85 - wszystkie te zjawiska występowały u schyłku XIX stulecia. Może nie powszechnie, w skali masowej, ale z pewnością możemy je obserwować w relacjach najbardziej świadomych, najambitniejszych podróżników. Ludzie ci wielką wagę przykładali do nadawania swym wojażom szczególnej wartości. Można wręcz odnieść wrażenie, że tego rodzaju turyści stanowili w interesującym nas okresie znacznie większą część środowiska praktykującego podróżowanie niż dzisiaj. Analizując współczesną, nowoczesną turystykę, Urry określa ją jako grę. Korzystający z usług turystycznych klienci poddają się tej grze. Na przykład przyjmują rolę dzieci w zorganizowanych wycieczkach z przewodnikiem, czy poszukują przyjemności w bawieniu się możliwością łamania przyjętych norm życia codziennego na przykład w stylu ubierania się, pory snu, picia alkoholu 86. Przejawem owej gry jest akceptowanie przez turystów przygotowywanej specjalnie dla nich stylizacji, podziwianie nowo kreowanych obiektów turystycznych. Jako przykład mnożenia obiektów turystycznych podaje autor masowe 80 J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s

19 tworzenie wciąż nowych muzeów 87, konstruowanie lub rekonstruowanie różnego rodzaju przestrzeni tak, by turysta mógł więcej widzieć i samemu być widzianym 88. Dla Urrye ego fundamentalnym elementem doświadczenia turystycznego jest spojrzenie, oglądanie, pragnienie, by posiąść wzrokiem 89. Stąd też za integralną część rozwoju nowoczesnej turystyki autor uznaje fotografię. Jest ona dlań sposobem materializacji, utrwalenia doświadczenia. Konstatacja ta prowadzi do odważnej, może nawet nieco przesadnej, konkluzji: Dokładnie w latach miały miejsce następujące wydarzenia: wynaleziono aparat fotograficzny, Thomas Cook zorganizował pierwszą zbiorową wycieczkę, otwarto pierwszy hotel kolejowy, uruchomiono pierwszy transoceaniczny liniowiec pasażerski i pierwszy dyliżans na Dzikim Zachodzie. W związku z tym, jak powiada Urry: Rok 1840 jest zatem jednym z tych momentów krytycznych, w których świat zostaje wprawiony w ruch, by przybrać nieodwracalnie nową strukturę. Jest to moment, w którym <<spojrzenie turysty>>, owa szczególna kombinacja wspólnej podróży, pragnienia podróżowania oraz technik reprodukcji fotograficznej, staje się centralnym elementem zachodniej nowoczesności. ( ) Od 1840 roku turystyka i fotografia tak się ze sobą zlały, że ich dziejów nie sposób omawiać osobno 90. Zdaniem Urry ego rozwój obu tych związanych ze sobą zjawisk doprowadził do uczynienia z podróżowania nie tylko atrybutu nowoczesności, ale też do nadania mu rangi niezbywalnego prawa współczesnego człowieka prawa do pokonywania przestrzeni, brania udziału w zdarzeniach na żywo, doświadczania współobecności innych. Podróżowanie stało się po prostu nierozerwalną częścią życia 91. Ponieważ zasadniczym przedmiotem niniejszych rozważań jest świadomość społeczna, przystępując do jej analizy i interpretacji wziąłem pod uwagę nie tylko współczesne koncepcje socjologiczne, ale sięgnąłem również do teorii klasycznych, dawniejszych. Uznałem za pożyteczne zwrócenie uwagi na te spośród nich, które odwoływały się do zjawiska czasu wolnego; sposobu kopiowania naśladowania wzorców zachowań poprzez poszczególne grupy społeczne; postrzegania rozmaitych form aktywności jako oznak prestiżu społecznego. Za szczególnie wartościowe uznałem prace Thorsteina Veblena i Floriana Znanieckiego. Powstały one w czasach, których dotyczy niniejsza rozprawa (Veblen) lub niedługo po nich (Znaniecki). 87 J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s J. Urry, op cit.s

20 Praca Veblena, amerykańskiego socjologa norweskiego pochodzenia, ukazała się w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w 1899 r. Dziś, nieco może anachroniczna, pozostająca pod wpływem marksistowskiej koncepcji antagonizmów klasowych, wydała mi się jednak ciekawa, głównie ze względu na to, że diagnozuje ona społeczeństwo w tym właśnie momencie historii, którego dotyczy moja rozprawa. Dla Veblena, przedstawiciela klasycznej socjologii, zasadniczym czynnikiem różnicującym społeczeństwo jest praca. Ściślej - pozycja jednostek i grup społecznych wobec niej, stosunek do niej, jej wpływ na zachowanie i możliwości działania ludzi. To praca różnicuje społeczeństwo, to ona wpływa na stratyfikację grup społecznych. Założenie to jest, co należy przypomnieć, odmienne od tego, które przyjął Dean MacCannel nawiązując zresztą do veblenowskiej koncepcji. Veblen, piętnując istnienie klasy próżniaczej, twierdzi, iż jedną z jej najważniejszych cech jest próżnowanie na pokaz ostentacyjne stronienie od pracy i oddawanie się zajęciom nieprodukcyjnym. Uważa, że manifestowanie posiadania dużej ilości wolnego czasu, celebrowanie go było atrybutem przynależności do warstw wyższych, uprzywilejowanych, a zarazem wzbudzających podziw i cieszących się znacznym prestiżem 92. Co więcej, zdaniem Veblena ów styl życia stanowił przedmiot zazdrości warstw niższych, wydawał się tak atrakcyjny, że budził chęć naśladowania przez grupy społeczne usytuowane niżej w hierarchii. Kopiowanie atrakcyjnych wzorców miałoby się odbywać bezpośrednio pomiędzy warstwami sąsiadującymi ze sobą tak, że powstawałaby swoista gradacja typów próżniaczych zachowań 93. Klasa próżniacza cieszy się najwyższym prestiżem w społeczeństwie i uznane przez nią wartości obowiązują w całym społeczeństwie, stają się miernikami prestiżu. Przestrzeganie w miarę możliwości tych norm obowiązuje wszystkie klasy znajdujące się niżej na drabinie społecznej. W nowoczesnych społeczeństwach cywilizowanych linie podziału między klasami częściowo się zatarły, w następstwie czego normy przyzwoitości i <<wymogi szacowności>> ustawione przez klasę wyższą wywierają w zasadzie przemożny wpływ na wszystkie klasy społeczne, do najniższych włącznie. Wzorcem dla każdej z warstw staje się styl życia obowiązujący w najbliższej warstwie wyższej i cała energia zostaje skoncentrowana na dostosowaniu się do owego wzorca. Pod groźbą utraty dobrego imienia i szacunku dla samego siebie, trzeba podporządkować się tym obowiązującym przepisom, przynajmniej na zewnątrz 94. Analizując funkcjonowanie zjawiska naśladownictwa sposobów wypoczywania poza miastem w dziewiętnastowiecznej 92 T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1971, s T. Veblen, op. cit., s T. Veblen, op. cit. s

Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego

Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii Dorota Nowalska Rekonstrukcja wzorów zachowań konsumpcyjnych wśród kobiet na przykładzie województwa śląskiego Praca doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej

Style konsumpcji polskiej klasy wyższej Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Łukasz Goryszewski Style konsumpcji polskiej klasy wyższej Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Kurczewskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki

Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki Małopolska Wyższa Szkołą Ekonomiczna w Tarnowie Wydział Zarządzania i Turystyki Joanna Michalik Nr albumu: 12557 Wykorzystanie technologii informatycznych w turystyce w XXI wieku Praca magisterska Na kierunku

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

EVENT JAKO PONOWOCZESNA FORMA UCZESTNICTWA WŻYCIU SPOŁECZNYM

EVENT JAKO PONOWOCZESNA FORMA UCZESTNICTWA WŻYCIU SPOŁECZNYM ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH Tom 2(38) 2010 AGNIESZKA ZDUNIAK EVENT JAKO PONOWOCZESNA FORMA UCZESTNICTWA WŻYCIU SPOŁECZNYM WSTĘP W krajach Europy Zachodniej zjawiska określane anglojęzycznym terminem event

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI

TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI TECHNOKRACI DOBROCZYNNOSCI Książkę dedykuję promotorce mojego doktoratu, dr hab. Barbarze Fatydze, która wcześniej niż ja uwierzyła, że to się uda, i mojej Mamie, która zawsze była gotowa rozmawiać ze

Bardziej szczegółowo

Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście

Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście NR 3242 Aleksandra Achtelik Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w public relations

Komunikacja językowa w public relations KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Komunikacja językowa w public relations Jerzy Widerski Jelenia Góra 2015 RADA WYDAWNICZA KARKONOSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA Pamięci Jana Strzeleckiego WPROWADZENIE Zazwyczaj my, socjologowie, używamy pojęcia doświadczenie" nieuważnie, niejako mimochodem, traktując je jako oczywisty

Bardziej szczegółowo

Polemiki i recenzje 229

Polemiki i recenzje 229 K U L T U R A S P O Ł E C Z E Ń S T W O E D U K A C J A N r 1 / 2 0 1 2 P O Z N A Ń Eva Zamojska, Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego

Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych PRACA DOKTORSKA mgr Adam Rogala-Lewicki Informacja jako autonomiczny czynnik wpływu w przestrzeni publicznej. Studium władztwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Pobrano ze strony: http://autorzy.info/ UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Gabriela Sowa WPŁYW REKLAMY TELEWIZYJNEJ NA KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXX - zeszyt 3-2008 PIOTR ŻUK O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH Henryk Domański stwierdza, że klasa dla

Bardziej szczegółowo

Marketing współtworzenia wartości z klientem

Marketing współtworzenia wartości z klientem Marketing współtworzenia wartości z klientem Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Marketing współtworzenia wartości z klientem Społecznotwórcza rola marketingu

Bardziej szczegółowo

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W górę. to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie W górę to jedyna droga! Poradnik Rozwoju zawodowego dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Bardziej szczegółowo

K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych

K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych Warszawa 2008 Publikacja bezpłatna Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Małgorzata Osowska Nr albumu: 263102 Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Analiza treści plakatów poświęconych zjawisku przemocy Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels 10 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH.

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kruczek. Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań

Zygmunt Kruczek. Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań Zygmunt Kruczek Atrakcje turystyczne Fenomen, typologia, metody badań PROKSENIA Kraków 2011 10 Publikacja z serii Monografie o tematyce turystycznej Recenzenci: prof. zwycz. dr hab. Krzysztof Mazurski

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY

SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii SOCJALIZACJA EKONOMICZNA I CECHY INDYWIDUALNE JAKO DETERMINANTY POSTAW ORAZ ZACHOWAŃ OSZCZĘDNOŚCIOWYCH MŁODZIEŻY Agata Trzcińska Rozprawa doktorska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r.

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Warszawa, 2013 r. ę ę ö Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp... 4 I. Dziecko jako obywatel ramy teoretyczne... 5 Wprowadzenie: wyobrażenie dziecka... 5 Perspektywa dzieci próba

Bardziej szczegółowo