Najmłodsi mieszkańcy Białołęki w nowym żłobku. Zbiory Redakcji. Sylwester 2008 SPORT. Sezon na ślizgawkę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najmłodsi mieszkańcy Białołęki w nowym żłobku. Zbiory Redakcji. Sylwester 2008 SPORT. Sezon na ślizgawkę"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y Nr 10 (14) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y listopad 2009 U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A ISSN Najmłodsi mieszkańcy Białołęki w nowym żłobku w dzielnicy. Nowa placówka, któ rą udało się zbudować w półtora roku, znajduje się przy ul. Strumy kowej. W dwupiętrowym budyn ku na parterze znajdują się 2 sale dla dzieci najstarszych, na piętrze są sale dla dzieci młodszych i nie mowląt. Przy każdej grupie jest zaplecze sanitarne i kuchenne oraz sala ruchowa z wyposażeniem do integracji sensorycznej. Strumy czek (bo tak nazwano nowy żło bek) ma również tzw. ogród zimo wy, gdzie będą się odbywały róż ne imprezy. Obiekt został również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, toa leta, winda). Podczas ceremonii otwarcia zapytaliśmy Prezydent m.st. Warszawy, co sądzi o nowej placówce. Żłobek wygląda fan tastycznie, jest wykonany zgodnie z normami europejskimi. To no woczesna placówka, której nie po wstydziłaby się żadna europejska stolica stwierdziła Hanna Gron kiewicz Waltz. od koniec października otwarto P długo wyczekiwany przez ro dziców pierwszy publiczny żłobek Również rodzice pozytywnie wypowiadają się o nowym żłobku. Miejsce jest przyjazne dla dziec ka, a ciocie opiekunki pogodne i troskliwe chwali jedna z mam maluszka, podopiecznego nowej placówki. Zapisy do nowego żłobka pro wadzono drogą internetową. Od 2 listopada w placówce opieką zo stało objętych 127 dzieci. Urząd Dzielnicy Białołęka wykupił rów nież 66 miejsc w żłobkach niepub licznych, znajdujących się na tere nie dzielnicy. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że to kropla w morzu potrzeb. Liczba najmłodszych mieszkańców na szej dzielnicy stale wzrasta, wielu rodziców pracuje i chce zapewnić swoim maluchom opiekę w pro fesjonalnej placówce mówi bur mistrz Jacek Kaznowski. Poza tym nie każdy rodzic może powie rzyć opiekę nad dzieckiem babci, a jeszcze innych nie stać na nianię dodaje burmistrz. W Warszawie działa 40 publicz nych żłobków, które dysponują od listopada prawie 4 tysiącami miejsc. Koszt wybudowania biało łęckiej placówki wyniósł ponad 10 mln zł. DN uż po raz trzeci zapraszamy na Jrazem spędzenie nocy sylwestrowej z nami. Tradycyjnie będzie my bawić się przy Urzędzie Dziel nicy Białołęka. Tegoroczne sza leństwo rozpocznie się o godzinie 21 występem zespołu Strachy na Lachy. Usłyszymy największe przeboje tego zespołu. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Krzysz tof Krawczyk, podziwiany za wspaniały głos i kontakt z pub licznością. Pomiędzy występami artystów, publiczność będzie roz grzewać do tańca sekcja studia piosenki Białołęckiego Ośrodka Kultury. W rolę prowadzącego imprezę wcieli się Mariusz Abra mowicz znany DJ radiowy i ak tor Teatru 13. Tuż przed północą z uczestnikami imprezy spotka się burmistrz Jacek Kaznowski, który odliczy ostatnie chwile mijającego roku i złoży noworoczne życzenia mieszkańcom dzielnicy. Dokład nie o północny białołęckie niebo rozświetlą sztuczne ognie. Już teraz warto zaplanować taką formę wspólnego spędzenia syl westrowej nocy! DN Sylwester pod gołym niebem Sylwester 2008 SAMORZĄD SPRAWY SPOŁECZNE SPORT KULTURA Stanowisko kancelaryjno-informacyjne Urzędu Skarbowego Poszerzona I strefa taxi Sezon na ślizgawkę Wspólne kolędowanie sprawdź gdzie taniej dojedziesz już wkrótce otwarcie lodowiska o koncercie bożonarodzenio wym o zmianach str. 2 str. 4 str. 5 str. 6

2 S A M O R Z Ą D 2 Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa ul. Modlińska 197 tel tel adres internetowy: e mail: Godziny pracy urzędu poniedziałek piątek: W poniedziałki Wydział Obsługi Mieszkańców dyżuruje w godz Referat Obsługi Rady ul. Modlińska 197, pok. 123 tel faks: e mail: Telefony pomocne przy załatwianiu następujących spraw: Sprawy meldunkowe tel do 11 Dowody osobiste tel do 14 Rejestracja pojazdów tel do 07 Prawa jazdy tel Ochrona środowiska tel Pozwolenia na budowę, zmia na sposobu użytkowania, zgło szenie robót budowlanych tel lub Ewidencja gruntów, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów tel Podziały nieruchomości, dzier żawy, nabywanie/zbywanie nieruchomości tel Urząd Stanu Cywilnego (reje stracja urodzeń, małżeństw i zgonów, udzielanie ślubów) tel Świadczenia rodzinne, opie kuńcze i alimentacyjne ul. Milenijna 2a tel lub Strona anglojęzyczna dzielnicy Białołęka uszyła anglojęzyczna strona Rinternetowa Urzędu Dzielnicy Białołęka pod linkiem loleka.waw.pl. Można na nią wejść również ze strony polskojęzycznej Serwis zawiera ogólne informacje o Bia łołęce, jej historię, ciekawe miej sca i galerie ze zdjęciami. Można w nim uzyskać wyczerpującą in Z sesji rady dzielnicy aździernikowe sesje rady mi Pnęły pod znakiem budżetu dzielnicy. Podczas pierwszej z dwóch sesji budżetowych dys kutowano nad założeniami przy szłorocznego budżetu. Taki a nie inny kształt budżetu dzielnicy na 2010 rok wynika z cięć spowodo wanych kryzysem ekonomicz nym, jaki dotknął Warszawę. Budżet Warszawy jest budżetem czułym na mechanizmy rynkowe. Dodatkowo Miasto płaci tzw. ja nosikowe, czyli dopłaty wyrów nawcze dla biedniejszych gmin. W konsekwencji zmniejszone wpływy i opłaty spowodowały, że władze miasta podjęły kroki zmie formację o ofercie placówek kul turalnych, rozrywkowych oraz re kreacyjno sportowych działają cych na terenie naszej dzielnicy. Będą oczywiście zamieszczane newsy z życia dzielnicy, informa cje dla inwestorów, szczególnie do tyczące współpracy zagranicznej. Białołęka od ponad 10 lat współ pracuje z partnerami zagraniczny rzające do ograniczenia wydat ków, co ma swe odzwierciedlenie w budżecie naszej dzielnicy. Pod czas sesji burmistrz Jacek Kaz nowski oświadczył, że Zarząd Dzielnicy podejmuje działania, aby utrzymać wszystkie inwesty cje. Białołęka nie może pozwolić sobie na wyprowadzenie z Wielo letniego Planu Inwestycyjnego ja kiegokolwiek tytułu inwestycyj nego, ponieważ mógłby się on nie znaleźć już w budżecie. Z tego też powodu w WPI trzeba było doko nać zmian i rozłożyć w czasie rea lizację poszczególnych inwesty cji. Po omówieniu wstępnego pro jektu budżetu na rok 2010 radni mi. To między innymi z myślą o nich nasz urząd stworzył anglo języczny serwis Białołęki. Na uwagę zasługuje fakt, że jako trze cia warszawska dzielnica urucho miliśmy serwis anglojęzyczny, by umożliwić dotarcie do informacji przez obcokrajowców. MW Stanowisko Kancelaryjno-Informacyjne US Warszawa-Targówek na nowych zasadach rząd Skarbowy Warszawa UTargówek informuje, że na stąpiły zmiany w obsłudze punktu Kancelaryjno Informacyjnego US Warszawa Targówek przy ul. Po rajów 14. Obecnie punkt obsługu je podatników w zakresie: udzielania informacji o sposobie załatwienia spraw w Urzędzie, przyjmowania deklaracji PIT, CIT, VAT, zgłoszeń identyfika cyjnych/aktualizacyjnych NIP oraz rejestracyjnych VAT, przyjmowania podań i wnios ków o wydanie zaświadczeń oraz oświadczeń o wyborze formy opodatkowania, wydawania druków i formula rzy, zaświadczeń o dochodach, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości, potwierdzeń na dania NIP oraz duplikatów NIP, podatków majątkowych (od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno prawnych). Godziny urzędowania nie uległy zmianie: w poniedziałek w godz , a od wtorku do piątku od 8.00 do Luiza Jamont naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek przystąpili do głosowania. Więk szością głosów przyjęto uchwałę w powyższej sprawie. Kolejna, 50 sesja, w dniu 29 października poświęcona była również budżetowi i dotyczyła zmian dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. Podczas tej sesji zaprzy siężony został również nowy rad ny, którym został Jacek Gruchała vel Gruchalski. Ta zmiana w skła dzie rady była wynikiem złożenia mandatu przez Elżbietę Gęsinę, o którym informowaliśmy Państ wa w poprzednim numerze nasze go biuletynu. DN Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dzielnicy Białołęka Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku z zakresu kultury, wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i pro mocji zdrowia. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Szczegółowa treść ogłoszeń jest opublikowana w: dzienniku o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicz nej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy Szczegóło wych informacji dotyczących zadań oraz wymogów formalnych udzielają wydziały merytoryczne. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, Warszawa, stanowisko nr 1 i 2 lub przesyłać na adres Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2009 r. Oferty, które wpły ną po ww. terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.

3 A.Gradowska 3 Co się buduje? Czyli o szkole przy ul. Berensona i hali sportowej przy ul. Płużnickiej Chyba każdy rodzic z Białołęki odczuwa brak dostatecznego zap lecza dydaktycznego. Inwestycje w placówki edukacyjne należą do najpilniejszych w naszej dzielni cy. Po otwarciu gimnazjum przy ul. Ostródzkiej, żłobka przy Stru mykowej, czas na modernizację szkoły przy ul. Berensona. Z początkiem października ru szyła budowa nowego budynku SP Berensona po modernizacji Boiska przy ul. Płużnickiej Rozpoczęły się remonty chodni ków oraz budowa 3 zatok przys tankowych w ciągu ulic Milenij nej i Pomorskiej. Roboty potrwają do końca listopada. Prace obejmą rozebranie dotychczasowych chodników, wykonanie nowych nawierzchni, ustawienie krawęż ników wraz ze specjalnymi anty poślizgowymi płytkami przy skra ju chodnika. JP szkolnego dla SP nr 112. Wcześ niejszy budynek dydaktyczny oraz obiekt modułowy z 8 salami, który został dobudowany w ubiegłym roku, zostanie zlikwidowany. Zas tąpi go nowy obiekt z 28 salami, z których cztery będą przystoso wane dla oddziałów przedszkol nych. Z obecnych zabudowań po zostanie jedynie hala sportowa oraz zmodernizowana stołówka. Trzy nowe zatoki dla autobusów Niejednokrotnie niepokoją się Pań stwo o wydatki dzielnicy. Budżet rzeczywiście został znacznie zmniejszony ze względu na kry zys i zostało to narzucone odgór nie każdej z 18 warszawskich dzielnic. Pojawia się pytanie o to, które inwestycje są najważniejsze oraz o celowość wydatków. Tak było w przypadku tramwaju wodnego. Tramwaj ma polepszyć sytuacje komunikacyjną miesz kańców południowo wschodniej części Białołęki. Dotarły do nas obawy mieszkańców, czy to rze To znaczne powiększenie w sto sunku do dotychczasowych po mieszczeń dydaktycznych poz woli na poprawę warunków nauki uczniów w południowo wschod niej części dzielnicy. Na terenie szkoły powstanie też zespół boisk. Szkoła przyjmie 700 nowych ucz niów, m.in. tych, którzy teraz korzystają z gościnności otwarte go we wrześniu br. gimnazjum przy ul. Ostródzkiej. W parze z inwestycjami w sfe rze edukacji idą inwestycje sporto we i często są z nimi ściśle zwią zane. Tak jest w przypadku budo d 3 listopada pasażerowie z Oosiedli mieszkaniowych w re jonie południowo wschodniej Białołęki korzystają ze stałego, szybkiego połączenia z centrum i bezpośredniego dojazdu do linii metra. Autobusy oznaczone numerem 527 kursują na stałej tra sie z pominięciem ul. Malbor skiej: Skarbka z Gór Berensona Głębocka (powrót: Głębocka Toruńska Ostródzka Berenso na) Św. Wincentego Starzyń skiego most Gdański Słomiń skiego CH ARKADIA. Częstotliwość kursowania auto busów nie ulegnie zmianie i bę dzie wynosiła 10 minut w szczy cie i 20 minut poza szczytem oraz I N W E S T Y C J E wy hali sportowej przy ul. Płuż nickiej, której administratorem będzie Gimnazjum nr 121. Hala i przyległe do niej boiska mają być ogólnodostępne po godzinach lekcyjnych. Zarówno dzieci jak i dorośli będą mogli korzystać z boisk do piłki ręcznej, koszy kówki i siatkówki. W ramach roz grzewki będzie można pobiegać na bieżni lub poskakać w dal. Bę dzie też coś nietypowego rzutnia do pchnięcia kulą. Kto wie? Może właśnie dzięki temu na Białołęce wyrośnie kolejny olimpijski me dalista w tej dziedzinie? JP Linia 527 stałe połączenie z centrum czywiście najbardziej konieczne i przemyślane wydanie ich pienię dzy. Otóż dzielnica nie wyda na projekt ani złotówki, chociaż go wspiera. To dzięki inicjatywnie prywatnego armatora oraz dewe lopera wspierającego akcję tram waj prawdopodobnie popłynie już na wiosnę. Kolejną inwestycją, wzbudzają cą Państwa zainteresowanie jest Aqua Park, który ma powstać w okolicach Portu Żerańskiego. Również w tym przypadku projekt w dni świąteczne. Przystanki Św. Wincentego 01 i 02 na trasie linii 527 funkcjonują na żądanie. Red. Mieszkańcy pytają burmistrz odpowiada Kontynuujemy temat rozpoczęty w poprzednim numerze. Tym razem na pytania odpowiada burmistrz Jacek Kaznowski. Archiwum Urzędu Archiwum Urzędu Zbiory redakcji SP Berensona stan obecny będzie realizowany przez prywat nego inwestora we współpracy z dzielnicą. Nowoczesny obiekt rozrywkowo usługowy będzie miał baseny z atrakcjami wodny mi oraz tor kajakowy. Na terenie Portu Żerańskiego znajdować się będzie również hotel i centrum kongresowe. Z pewnością dwie wyżej wspomniane inwestycje podniosą jeszcze bardziej atrak cyjność kanału, który jest niewąt pliwie jednym z atutów naszej dzielnicy. Red. A.Gradowska ZTM

4 S P R A W Y S P O Ł E C Z N E 4 Poszerzona I strefa taxi Dobra wiadomość dla pasażerów taksówek! Będziemy jeździć taniej. Radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę o rozszerzeniu granicy pierwszej strefy. Do tej pory mieszkańcy nowych osiedli na Białołęce musieli płacić więcej, ponieważ spora część dzielnicy znajdowała się w drugiej strefie. Pierwsza strefa taryfowa została jednak poszerzona o część terenów Białołęki. Od 1 grudnia br. jej granice wyznaczają nastę pujące ulice: Głębocka Lewan dów Oknicka Berensona Ką ty Grodziskie Zdziarska Ost ródzka Brzeziny Białołęcka do Trasy Toruńskiej. Następnie gra nica przebiega ulicami: Annopol Dzień Nauczyciela à rebours * października 2009 r. Przy 13jaciele Ziemi z SP nr 314 w oryginalny sposób dziękowali swoim bakałarzom za całoroczną pracę. Tego dnia miejsce ładu, po rządku i szkolnej dyscypliny zaję ła karykatura. Podczas akade mii szkolny korytarz zamienił się w salę lekcyjną pełną można by rzec zwierząt z arki Noego. Ucz niowie ryczeli, wyli, a w trakcie sprawdzianu marzyli o łabędziej lub żyrafiej szyi. Przejaskrawiony Odlewniczą i Marywilską na od cinku od Płochocińskiej do Trasy Toruńskiej. Dalej wzdłuż ulic: Modlińskiej, Kowalczyka, Krzy żówki, Płochocińskiej do mostu nad Kanałem Żerańskim, Ekspre sowej, Kątskiego, 15 Sierpnia, Podróżniczej, Krokwi, Klasyków, Fletniowej, Mehoffera, Czerem chowej, Przylesie, Husa. W Buch niku do pierwszej strefy włączono obszar pomiędzy: ul. Stasinek, granicą miasta Kanałem Henry kowskim, Sortową i Jędrzejow skiego. Na Tarchominie i Nowo dworach nowa granica będzie przebiegała ulicami: Aluzyjną, portret pedagoga i żaka z pewnoś cią rozśmieszył zarówno jednych jak i drugich. Brawo śmiech to zdrowie! Gdy opadły emocje i ucichły piosenki szkolnego chó ru z pełnego przesady przejas krawienia każdy z nas wyciągnął zapewne wnioski dla siebie i poz nał prawdę o sobie. Nauczyciela z niezliczoną ilością krwistoczer wonych długopisów? Ucznia, któ ry jak diabeł święconej wody boi się słów: kartkówka, spraw Mikołaja Trąby, Marcina z Wroci mowic, Sprawną do wału Wiśla nego, Świderską, Myśliborską, Delfina, Zarzecze. Ostatni raz granice I strefy po dzian czy praca domowa? Niespodzianką dla nauczycieli był zapewne Pokaz mody nau czycielskiej propozycja strojów nowoczesnego pedagoga, podąża jącego drogą kariery zawodowej. Kreacje sprzedawane były za serdeczny i przyjazny uśmiech grona pedagogicznego. Marta Rowicka * à rebours [a rebur] (fr.) na opak, na odwrót, wstecz [w:] Słownik wyrazów obcych PWN, większane były w 2004 r. Od tam tego czasu Warszawa znacznie się rozbudowała, a poszerzenie I stre fy umożliwi tańszy dojazd miesz kańcom nowych osiedli. DN Zbiory SP 314 Z Ż Y C I A S E N I O R Ó W Życie nie kończy się po pięćdziesiątce Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ma swój oddział w Białołęce o dziesięciu latach działania Pwspólnie z oddziałem rejono wym Targówek na wniosek Gru py Inicjatywnej zwołano 14 paź dziernika br. Walne Zgromadze nie Delegatów z białołęckich Kół zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwali dów Rejon Targówek. Było to przełomowe wydarzenie w życiu seniorów z Białołęki. Tego dnia, bowiem utworzono nowy oddział PZERiI w Białołęce dla ponad 600 członków Związku z terenu naszej dzielnicy. Serdecznie gra tulujemy wszystkim naszym Se niorom i życzymy jak najlepszych owoców ich działalności. MW edną z form organizacji wolne Jgo czasu dla seniorów jest dzia łalność związana z turystyką i rek reacją. Celem tych działań jest poznanie atrakcyjnych miejsc naszego kraju związanych historią i kulturą narodową. Dzięki wspar ciu Urzędu Dzielnicy Białołęka, białołęckie koła PZERiI mogły zorganizować, w okresie od maja do października br. pięć wycie czek autokarowych, w których uczestniczyło ok. 200 osób, w tym również emeryci z Targówka. Hasłem przewodnim wycieczek było Poznajemy piękno naszego kraju. Ponieważ Polska brała udział w międzynarodowym ple biscycie Siedem nowych cudów świata, Związek postanowił zor ganizować wycieczkę do jednego z miejsc kandydujących do tego miana do Puszczy Białowies kiej. Seniorzy odbyli również wy cieczkę do Kozłówki, gdzie w Pa łacu Zamoyskich podziwiali bo gatą kolekcję dzieł czołowych malarzy europejskich XVI XVIII wieku, zbiory porcelany oraz wys tawę powozów. Natomiast pod czas wycieczki do Puław oglądali zespół pałacowy książąt Czarto ryskich i park w stylu angielskim. Wszystkie wycieczki wzbudziły zachwyt wśród uczestników. Se niorzy dziękują władzom Białołę ki za ich zorganizowanie oraz troskę i zainteresowanie, jakim darzą ich środowisko. Helena Szczech wiceprzewodnicząca Zarządu PZERiI Białołęka

5 5 S P O R T Siatkarskie AS(y) Białołęki d kilku ostatnich lat polska Osiatkówka odnosi sukcesy. Mecze drużyny narodowej czy drużyn ligowych śledzą rzesze kibiców. Od lipca br. Białołęka ma swoich reprezentantów w II lidze siatkarskiej. Powstał nowy klub sportowy KS AS Białołęka. Siatkarze trenują w hali sporto wej przy ul. Strumykowej. Do ze społu udało się pozyskać rozgry wającego Łukasza Szablewskiego (wicemistrza Polski) mierzącego 206 cm. W drużynie gra również Maciej Alancewicz, były przyj mujący AZS PZU Olsztyn (wice mistrza Polski), a ostatnio zawod nik w klubie ASSE Euphony Len nik w ekstraklasie belgijskiej. Na boisku w barwach klubowych wy stępuje także Hubert Milewski były zawodnik polskiej ekstrakla sy (Stolarka Wołomin). Nadal jed nak trwają poszukiwania zawod nika grającego na pozycji środko wego. Drużyna ma już za sobą kilka meczów. We wrześniu na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu od był się Międzynarodowy War szawski Turniej Siatkarski Senio rów. Był to memoriał tragicznie zmarłych zawodników UMKS MOS Wola: Arkadiusza Gołasia, Dawida Mańkowskiego i Łukasza Jałozy, którego gospodarzem był właśnie AS Białołęka. Zawodnicy odnieśli również pierwsze zwycięstwo w swojej grupie. Na spotkaniu wyjazdo wym wygrali w trzech setach z zespołem Armatu Kozienice. W najważniejszych momentach se tów siatkarze z Białołęki zdecy dowanie kontrolowali przebieg gry, a pogoń gości okazała się nie skuteczna. Jaki cel stawiają sobie nasi siat karze? W sporcie trzeba mieć charakter, nie ma nic za darmo. Wszystko trzeba wytrenować, mieć cel i dążyć do niego. Naj Od zabawy do sportu uż po raz 6. dzieci z klas 2, 3 i 4 Jbiałołęckich podstawówek wez mą udział w turnieju gier rucho wych Od zabawy do sportu. 20 listopada w Szkole Podstawowej nr osobowe drużyny mie szane zmierzą się w konkuren cjach sztafetowych, m.in. rzut lotką do obręczy, toczenie piłki do celu itp. Spośród 10 drużyn wyło niona zostanie najlepsza, która będzie reprezentowała Białołękę w finale warszawskim. Wszyscy zawodnicy otrzymają medale i sło dycze, a szkoła puchar i dyplom. Co będzie robić reszta uczniów? Dopingować! Okrzyki, śpiewy i inne formy motywujące zawod ników również będą punktowane. Ponadto odbędą się pokazy cheer leaderek. A jaka niespodzianka czeka na przedszkolaki z Białołęki? Otóż będą miały okazję spotkać samego Świętego Mikołaja. Ale trzeba będzie się starać i na prezenty zapracować. 5 latki z pięciu pub licznych przedszkoli z Białołęki wystartują w zawodach sportowo rekreacyjnych Baw się razem z nami. Konkurencje w których wezmą udział maluchy to m.in. wyścig na specjalnej piłce do ska kania czy wyścig w parach z po konywaniem przeszkód. Wszyst kim dzieciom Mikołaj wręczy medale i słodycze. Uczestnikom obu imprez życzy my jak najlepszych wyników, ale też aby pamiętali, że oprócz rywa lizacji liczy się także dobra zaba wa. JP ważniejsze mecze, które decydują o awansie do pierwszej ligi klub rozegra na wiosnę 2010 r. AS Bia łołęka zamierza te mecze wygrać mówi z przekonaniem Piotr Szulc, grający trener i menadżer zespołu. ima za pasem i możemy spo Zdziewać się, że z początkiem grudnia, przy odpowiednio niskiej temperaturze, znów ruszy lodowi sko. W zeszłym roku sezon rozpo czął się 9 grudnia, co ucieszyło zapalonych łyżwiarzy. Na ślizgaw ce przy ul. Strumykowej będzie można wypożyczyć oraz naostrzyć łyżwy. Wstęp będzie odpłatny, jednakże grupy szkolne pod opieką nauczycieli będą mogły liczyć na korzystanie z lodowiska na spe cjalnych warunkach. Jak tylko lo dowisko ruszy na pewno będziecie Państwo mogli przeczytać o tym na naszej stronie internetowej MW Zapraszamy do gorącego dopin gu naszych zawodników podczas kolejnych rozgrywek. Terminarz spotkań zamieszczony jest na stro nie DN (na podst. materiałów KS AS Białołęka) Sezon na lodowisko Cennik Bilet wstępu: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł. W dni powszednie zorganizowane grupy szkolne w godz : wstęp bezpłatny Wypożyczenie łyżew: 6 zł (na cały czas trwania sesji) Ostrzenie łyżew: 8 10 zł (w zależ ności od stanu łyżew) Godziny otwarcia Dni powszednie: grupy szkolne przerwa techniczna sesja przerwa techniczna sesja Weekendy i święta: sesja przerwa techniczna sesja przerwa techniczna sesja Ewentualnie zajęcia z instruktorami dla dzieci KS AS Białołęka

6 K U L T U R A 6 Pójdźmy wszyscy do stajenki, czyli wspólne kolędowanie Zaproszenie na niezwykły koncert Bożonarodzeniowy kieruje do Państwa Burmistrz Dzielnicy Białołęka Jacek Kaznowski w ramach corocznych spotkań pn. Opłatek z Burmistrzem. Zgromadzone przez przodków, wyśpiewane przez wiele pokoleń dowody polskiego trwania, dla współczesnych Polaków mogą stać się okazją do przejrzenia się jak w zwierciadle bogatej tradycji rodzimej kolędy, mogą być szansą na głębsze zakorzenienie we włas nej kulturze, a tym samym gwa rancją utrwalenia zagubionej częs to tożsamości, indywidualnej i na rodowej. Niech wspólne kolędo wanie zaświadczy o dobrowolnym udziale w życiu społecznym na Białołęcka codzienność w obiektywie a Białołęka jest taka piękna, Tkażdy ją chwali i nikt nie wymięka to tekst z graffiti sfo tografowanego w zeszłym roku, podczas pierwszej edycji konkur su. Uczestnicy potwierdzili tę opi nię w tegorocznej edycji. Obiek tywy aparatów koncentrowali na pięknych obliczach Wisły, na osiedlach oświetlanych zachodzą cym słońcem lub poranną mgłą. Tym razem jednak tematem była nasza codzienność. Mieszkańcy podeszli do tematu bardzo krea tywnie. Codzienność to dla nie których wędkarze łowiący ryby w Wiśle, dla innych liczni mieszkań cy Białołęki dziki, jeszcze dla innych to absurdy dzielnicy nie kiedy zabawne, niekiedy po pros tu przedstawiające swojską rze czywistość parkingi, korki, przydrożne reklamy. Konkurs również w tym roku cieszył się ogromnym zaintereso waniem. Otrzymaliśmy mnóstwo wspaniałych zdjęć. Spośród nade słanych prac najlepsze wybrał pro szej Dzielnicy. W programie koncertu usłyszy cie Państwo 15 najpiękniejszych kolęd i pastorałek wykonanych przez wybitnych solistów śpiewa ków (Bogumiłę Dziel Wawrow ską sopran i Ryszarda Wróblew skiego tenor), Białołęcką Orkie strę Romantica oraz specjalnie połączony na ten dzień 250 oso bowy chór dzieci uczących się w białołęckich szkołach. Całość po prowadzi znakomity dyrygent Tadeusz Wicherek. fesjonalny fotograf członek Związku Polskich Artystów Foto grafików Michał Browarski. W tym roku poziom zdjęć był bardzo wysoki i wybór nie był łatwy zauważa juror. Pierwsze miejsce zdobył Paweł Zadrożniak za zdję cie Ryba może czaić się wszę dzie. Nagroda za drugie miejsce przypadła Jackowi Kłopotowskie mu, zaś za trzecie Tomaszowi Koz łowskiemu. Ponadto 7 prac zostało wyróżnionych. Również w tym roku fotografie zostaną pokazane szerszej pub liczności podczas wystawy po konkursowej. Miejsca wystawy jeszcze nie możemy Państwu zdradzić, ale na pewno będziemy chcieli pokazać codzienność Bia łołęki w jednym z ruchliwych miejsc stolicy. W zeszłym roku pokazaliśmy Białołękę warsza wiakom na jednej ze stacji war szawskiego metra, przez które przewija się dziennie tysiące osób. Mimo że konkurs zawsze ma te mat przewodni, to nie stawia on Mamy nadzieję, że wspólne kolędowanie stanie się piękną i ra dosną formą wielopokoleniowej integracji, a koncert Pójdźmy wszyscy do stajenki na długo po zostanie w pamięci mieszkańców Białołęki. Urok Świąt Bożego Na rodzenia na pewno sprawi, że wszyscy śpiewający poczują się ze sobą dobrze i po raz kolejny po każą, że Polacy potrafią wspaniale śpiewać! Organizatorami koncertu są: bur mistrz Dzielnicy Białołęka Jacek Kaznowski wraz z Radą i Zarzą dem, ks. proboszcz Tadeusz Ola czek, Wydział Kultury i Impresa riat Artystyczny Proscenium. Miejscem wspólnego kolędowa nia 20 grudnia 2009 r. o godz będzie kościół pw. NMP Matki Pięknej Miłości przy ul. Myśliborskiej. Anna Barańska Wróblewska Impresariat Artystyczny Proscenium Zygmunt Drużbicki Paweł Zadrożniak Ryba może czaić się wszędzie (I miejsce) Jacek Kłopotowski Wisła o poranku (II miejsce) ograniczeń autorom zdjęć, którzy swobodnie mogą wybierać motyw pracy. Mamy nadzieje, że mieli Państwo miłą i udaną zabawę pod czas robienia i selekcjonowania zdjęć do konkursu. Dla nas stało się zaś oczywiste, że tyle jest spoj rzeń na Białołękę, ile oczu w nią wpatrzonych. JP Tomasz Kozłowski Śladami Pasłęckiej (III miejsce)

7 7 Z B I A Ł O Ł Ę C K I E G O O Ś R O D K A K U L T U R Y Kultura na późną jesień Dwa ostatnie miesiące roku to czas, w którym pogoda nie rozpieszcza. Wielu z nas będzie walczyć z jesienno- -zimową depresją. W Białołęckim Ośrodku Kultury z pewnością znajdziemy coś na poprawę nastroju. W teatrach Humor polepszą spektakle Teatru 13, Teatru CoMeta i Kompanii Teatralnej Mamro. Jako pierwsza CoMeta pokaże komedię kryminalną Landru, morderca kobiet Roberta Perinel liego. Czy historia seryjnego za bójcy, i to autentyczna, może śmieszyć? Gwarancję działania tego spektaklu jako środka rozwe Mistrz i Malgorzata, Teatr 13 selającego dają jurorzy Festiwalu Studenckich Grup Teatralnych ÓW Festiwal 2009, którzy przyz nali mu aż dwie nagrody. Teatr 13 kojarzy się Państwu głównie z tzw. ambitnym repertu arem? W takim razie niespodzian ką i odkryciem będzie spektakl Oj przydałby się ktoś na przy czepkę, który teatr pokaże pod czas XI Festiwalu Garderoba Białołęki. Dużym atutem przed stawienia opartego na wierszach Brzechwy, Tuwima i Fredry czy to w wersji dla dzieci, czy widza dorosłego jest interesująca opra wa muzyczna. Wersja, którą zoba czymy podczas festiwalu 21 listo pada, jest bogato okraszona pikantnym, pełnym erotycznych odniesień humorem. Spektakl organizatora, zgodnie z zasadami fair play, zostanie pokazany poza konkursem, gdy w tym samym czasie obradowało będzie jury w składzie: Janusz Majcherek kry tyk teatralny, Adam Woronowicz aktor, Jarosław Kilian reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Pol skiego oraz Tomasz Służewski dyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury, który 11 lat temu powołał festiwal do życia. Równolegle z jury profesjonalnym, obradować będzie jury złożone z członków białołęckich teatrów. Zobaczymy spektakle ze Szczecina, Wrocła wia, Lublina, Łodzi i warszawskie zespoły: Teatr Parabuch, Teatr BezNazwy oraz Kabaret 41. Jeżeli nadal będą Państwo spragnieni dobrej energii płynącej z lekkiego repertuaru, polecamy Czarną komedię Kompanii Teatralnej Mamro. Pełna doskona łego sytuacyjnego humoru farsa Petera Shaffera, ukazująca pery petie młodego artysty, będzie mia ła swój ostatni spektakl w grudniu. Warto już dziś zatroszczyć się o miejsca. Ale wcześniej bo już na po czątku grudnia, będzie można obejrzeć spektakl, na który tylko szczęśliwcom udało się zarezer wować miejsca w listopadowych terminach. 5 godzinna adaptacja Mistrza i Małgorzaty najwięk szego dzieła Michaiła Bułhakowa, to sztuka najwyższej próby i pro pozycja dla wytrawnego, teatral Białołęcka Scena dla Dzieci Królestwo Muzyki nego widza. Reżyser Tomasz Służewski, przeniósł akcję z Mos kwy do innej europejskiej, trawio nej zepsuciem społeczeństwa sto licy, którą nawiedza pan ciem ności w kobiecym wcieleniu. Jak widać Woland też może być kobietą. Spektakl oddając dość wiernie główne wątki dzieła, wzbogacony jest o komiczne ak centy współczesne. Scena muzyczna i kabaretowa W ostatnim w tym roku Saloniku z Kulturą wystąpi człowiek o wie lu talentach znany satyryk, publ icysta, poeta, gitarzysta, kompozy tor i piosenkarz Krzysztof Daukszewicz, a z nim inny, równie wszechstronny artysta aktor, reżyser i satyryk specjalizujący się w piosence literackiej, formach kabaretowych i teatralnych An drzej Ozga. Pod koniec roku trady cyjnie już białołęcką publiczność bawił będzie wybitny parodysta, naśladowca postaci życia społecz no kulturalnego Jerzy Kryszak. Scena muzyczna dla dzieci Przed nami kolejne dwa spotkania z cyklu W królestwie muzyki. Jeszcze w listopadzie dzieci będą miały szansę poznania przyjem ności obcowania ze skrzypcami. W świat instrumentu wprowadzi je Paź Trylik z pomocnikami: lut nikiem, młodymi skrzypkami oraz wirtuozem Januszem Wawrow skim. W grudniowym mikołaj kowym spotkaniu, wydarzy się Mikołajowa pomyłka! Królowa Muzyki z Paziem i Damą Dworu, oczekiwać będą Świętego Mikoła ja i Śnieżynki, a zamiast nich przy będą postaci z innych bajek. Jak zwykle zaradny Trylik opanuje sytuację i mieszkańcy Królestwa będą mogli szczęśliwie świętować nadchodzące Święta Bożego Naro dzenia. W spotkaniu udział wezmą wybitni artyści: tenor Ryszard Wróblewski i sopranistka Bogumi ła Dziel Wawrowska. Repertuar BOK listopad , godz Roberto Perinelli Landru, morderca kobiet Teatr CoMeta, reż. Aneta Muczyń wstęp wolny , od godz XI Festiwal Teatrów Amatorskich Garderoba Białołęki Godz pozakonkur sowy spektakl Oj przydałby się ktoś na przyczepkę (wersja dla widza dorosłego), Teatr 13, reż. Tomasz Służewski wstęp wolny , godz Białołęcka Scena dla Dzieci Czarodziejskie skrzypce, edukacyjny koncert bajka z cyklu W królestwie muzyki bilety 15 zł , godz Roberto Perinelli Landru, morderca kobiet Teatr CoMeta, reż. Aneta Muczyń wstęp wolny , godz Koncert laureatów konkursu wokalnego Śpiewamy przebo je naszych rodziców wstęp wolny grudzień 5.12., godz , godz Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata Teatr 13, reż. Tomasz Służewski obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc , godz Białołęcka Scena dla Dzieci Mikołajowa niespodzianka, edukacyjny koncert bajka z cyklu W królestwie muzyki bilety 15 zł , godz Salonik z kulturą : Krzysztof Daukszewicz i Andrzej Ozga bilety 25 zł , godz Peter Shaffer Czarna kome dia Kompania Teatralna Mamro, reż. Grzegorz Reszka obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc , godz Kabaret Jerzego Kryszaka bilety 30 zł Tekst i zdjęcia BOK

8 Czas Białołęki bezpłatny miesięcznik Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Adres redakcji: ul. Modlińska 197, Warszawa, tel e mail: Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych z zastrzeżeniem prawa do ich redagowania i skracania oraz zmiany tytułów. Redaguje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej: Bernadeta Włoch Nagórny, Dorota Nowakowska, Joanna Pernal, Małgorzata Wierszycka Skład i łamanie: Bronowski Studio. Druk: Żak Sp. z o.o. Korekta: Wojciech Tomkiel

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017

REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 REGULAMIN 6 Turnieju Przedsiębiorcy 2017 1. ORGANIZATOR Organizatorem 6 Turnieju Przedsiębiorcy jest Fundacja SŁONIE NA BALKONIE z siedzibą w Łodzi. 2. BIURO ORGANIZACYJNE 6 Turniej Przedsiębiorcy 2017

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015 KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów Data publikacji 03.06.2014 Wywiad z trenerem Krzysztofem Wójcikem na portalu STREFA SIATKÓWKI Na portalu Strefa Siatkówki redaktor Tomasz Tadrała rozmawia z naszym trenerem Krzysztofem Wójcikem o drugoligowym

Bardziej szczegółowo

ChDK Choszczeński Dom Kultury. Adres. ul. Bohaterów Warszawy Choszczno. tel/fax (95) www

ChDK Choszczeński Dom Kultury. Adres. ul. Bohaterów Warszawy Choszczno. tel/fax (95) www ChDK 16.11.2010. Choszczeński Dom Kultury Adres ul. Bohaterów Warszawy 17 73-200 Choszczno tel/fax (95) 765 72 96 www www.chdk.choszczno.pl e-mail: chdk@choszczno.pl Dyrektor: Małgorzata Kozłowska Oferta

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Białołęka Inwestycje 2007/2008

Dzielnica Białołęka Inwestycje 2007/2008 Dzielnica Białołęka Inwestycje 2007/2008 Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 03-122 Warszawa Warszawa 2007 tel.: (022) 676 66 03, 676 76 70 adres internetowy: www.bialoleka.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

KONKURS RECYTATORSKI. Nasze recytacje

KONKURS RECYTATORSKI. Nasze recytacje I - II 2015 KONKURS RECYTATORSKI Nasze recytacje Uwaga Koncert 04.02.2015r. w bibliotece Zespołu Szkół w Postominie odbył się doroczny konkurs recytatorski dla klas I III i IV VI Szkoły Podstawowej oraz

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY. BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji.

KIM JESTEŚMY. BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie

Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie Pływalnia Orka, Teren przy ul. Olimpijskiej Hala sportowa, ul. Kusocińskiego skiego 2 Stadion przy ul. Warszawskiej Hala lodowiska/kortu tenisowego Integracyjny

Bardziej szczegółowo

PARAFIALNY KLUB SPORTOWY ŚW. JÓZEF PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ. XIX DNI PAPIESKIE 2016 r. TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - 16 V 2016 r.

PARAFIALNY KLUB SPORTOWY ŚW. JÓZEF PRZY PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ. XIX DNI PAPIESKIE 2016 r. TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - 16 V 2016 r. XIX DNI PAPIESKIE 2016 r. TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - 16 V 2016 r. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram zawodów dla poszczególnych kategorii. Godziny rozpoczęcia kolejnych

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

9 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 15 zł/os./2 godz. 10 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 16 zł/os./2 godz.

9 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 15 zł/os./2 godz. 10 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 16 zł/os./2 godz. 1. Pływalnia Wodny Raj 1.1 Kompleks basenów: DZIEŃ TYGODNIA GODZINA BILET NORMALNY BILET ULGOWY Wartość dopłata za 1 min. Wartość dopłata za 1 min. 6.30 15.00 9 zł/os./1godz. 15 gr. 7 zł/os./1godz. 11

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 11 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 11 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała

opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała opracowanie: Aneta Duda-Spandel, Joanna Błażusiak-Dudała W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły poprzez swoich reprezentantów. Samorząd Uczniowski jest najwyższym organem

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

OFERTA. XII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny

OFERTA. XII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015

Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015 Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015 Zapraszamy mieszkańców Gminy Węgorzyno do korzystania z zaplanowanych imprez i zabaw w roku 2015. Szersze informacje można uzyskać w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011

III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 III Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2011 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 to turniej inny ni wszystkie turnieje, w których do tej pory rywalizowałe

adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 to turniej inny ni wszystkie turnieje, w których do tej pory rywalizowałe adidas FOOTBALL CHALLENGE 2010 wejdź do świata profesjonalnej piłki. Weź udział w piłkarskim święcie i wykorzystaj szansę do wzniesienia się na nowy poziom piłkarskich umiejętności. adidas FOOTBALL CHALLENGE

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ MIKOŁAJKOWY Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MIKOŁAJKOWY rocznika 2002 pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu, Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa).

1. Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego oraz kształcenia zintegrowanego. 2. Termin 01.06.2011r. (środa). I Cele organizacji Dnia Dziecka Dnia Sportu: 1. Promowanie rywalizacji sportowej opartej na ustalonych regułach. 2. Promowanie aktywności fizycznej. 3. Rozwijanie indywidualnych możliwości, upodobań oraz

Bardziej szczegółowo

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu.

18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2010-01-11 20:01:19 18 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siewierzu. 10 grudnia na siewierskim rynku zagrała po

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska K.S. Społem

Oferta sponsorska K.S. Społem Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską, dzięki której możemy wspólnie tworzyć łódzki sport. Mamy nadzieję, że oferowana przez nas forma współpracy przyczyni się do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ONICO AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLECA OFERTA ROZGRYWEK 2017/2018

ONICO AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLECA OFERTA ROZGRYWEK 2017/2018 ONICO AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLECA OFERTA ROZGRYWEK 2017/2018 edycje: wiosna, jesień 2017 / zima 2018 PLAYVOLLEY - liga siatkówki firm to w pełni profesjonalne rozgrywki dla firm, które dbają o swoich

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe Obszar nr 5 Pozalekcyjne zajęcia sportowe W szkole odbyły się lub też są zaplanowane do realizacji: Lokalne akcje sportowe Gminne Mikołajkowe Wyścigi Rzędów, Turniej Tenisa Stołowego, Międzyoddziałowy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r.

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Dział Organizacji Przewozów Warszawa, Październik 2016 r. Niniejsza prezentacja przedstawia projekt zmian w komunikacji na

Bardziej szczegółowo

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Główne działania

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Gdańska na rok 2017

Budżet Miasta Gdańska na rok 2017 Budżet Miasta Gdańska na rok 7 Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 7 z (be li) cie y z uc na Budżet 6-7 (w mln zł) DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (w mln zł) Przewidywane Projekt

Bardziej szczegółowo

(fotogaleria) MUZYKOWANIE!

(fotogaleria) MUZYKOWANIE! Świąteczne (fotogaleria) Zapraszamy na MUZYKOWANIE! Muzykowanie ŚWIĄTECZNE Serdecznie zapraszamy na Świąteczne Muzykowanie, które odbędzie się 16 grudnia 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Małomicach.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY REGIONALNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Od 2006 roku w naszym przedszkolu rozbudzamy u dzieci zainteresowania tematyką regionalizmu. Stosując różne formy pracy przybliżamy dzieciom

Bardziej szczegółowo

Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli

Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli Gratisowe pływanie w czasie ferii zimowych na basenie w Woli GOSiR w Miedźnej z/s w Woli zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Miedźna

Bardziej szczegółowo

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach na elbląskich : Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu ul. Mickiewicza 41 Orlik

Bardziej szczegółowo

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016

Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Blisko 4000 drużyn zgłoszonych do Coca-Cola Cup 2016 Ponad 40 000 gimnazjalistów weźmie udział w 18. edycji Coca- Cola Cup. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 3907 drużyn. Zwycięzcy ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

Propozycja dla Reklamodawców Ogólnopolski Program na rzecz Rozwoju Rekreacji Zimowej Nasze Lodowisko

Propozycja dla Reklamodawców Ogólnopolski Program na rzecz Rozwoju Rekreacji Zimowej Nasze Lodowisko Propozycja dla Reklamodawców Ogólnopolski Program na rzecz Rozwoju Rekreacji Zimowej Nasze Lodowisko Propozycja dla Reklamodawców Propozycja dla Reklamodawców Ogólnopolski Program na rzecz OGÓLNOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015. Luty 2015

Styczeń 2015. Luty 2015 PLAN PRACY NA ROK 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2015 04.01. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Gospel Przebudzenie 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia

Bardziej szczegółowo

OD INSPIRACJI DO KREACJI

OD INSPIRACJI DO KREACJI Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego OD INSPIRACJI DO KREACJI Publiczne Publiczne Przedszkole Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ligi Klas w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu w roku szkolnym 2016/17

Regulamin Ligi Klas w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu w roku szkolnym 2016/17 Regulamin Ligi Klas w Zespole Szkół nr 14 we Wrocławiu w roku szkolnym 2016/17 Celem Ligi Klas jest integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową. Koordynator Ligi:

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO]

Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO] Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO] Były fajerwerki, tańce i śpiew. A przede wszystkim była wspaniała atmosfera dużo uśmiechu, ciepłych słów i życzeń. O północy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 w kategorii impreza turystyczno krajoznawcza tytuł: Zdrowo, wesoło i turystycznie autor: Krzysztof Saracen Morski Klub Płetwonurków FLOTA DYPLOM WYRÓŻNIENIE Płetwal Roku 2013

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie w maju 2009 3 maja 2009 Rynek Miejski, Rondo AK Organizacja i obsługa oficjalnych obchodów święta konstytucji 3 maja 7 maja 2009 MOSiR

Bardziej szczegółowo

ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM ROLA OŚRODKA KULTURY W ROZWIJANIU TALENTU I TWORZENIU PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pod Honorowym Patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka TERMIN

P R O J E K T. pod Honorowym Patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka TERMIN P R O J E K T Autorski Projekt Społeczny pn. II SPORTOWY PIKNIK POKOLEŃ wraz z VII Młodzieżowym Turniejem Piłki Nożnej tzw. Dzikich Drużyn WESOŁA PIŁKA 2015 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Liga dla firm siatkówka - sezon 2014

Liga dla firm siatkówka - sezon 2014 Liga dla firm siatkówka - sezon 2014 Sport sposób na zdrowie! Dlaczego warto grać z Let s Go? Od ponad 14 lat prowadzimy największą w Polsce ligę dla firm W każdym sezonie w naszych zajęciach bierze udział

Bardziej szczegółowo

Finałowy Turniej o Puchar Polski Enea Cup 2011

Finałowy Turniej o Puchar Polski Enea Cup 2011 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Finałowy Turniej o Puchar Polski Enea Cup 2011 w siatkówce mężczyzn 20-23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00130.2014 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń, imprez, wyjazdów, konkursów, koncertów organizowanych w Bielsku Podlaskim w okresie ferii zimowych 2017

Kalendarz wydarzeń, imprez, wyjazdów, konkursów, koncertów organizowanych w Bielsku Podlaskim w okresie ferii zimowych 2017 Kalendarz wydarzeń, imprez, wyjazdów, konkursów, koncertów organizowanych w Bielsku Podlaskim w okresie ferii zimowych 2017 Lp. 1 Organizatorzy/realizatorzy/ współorganizatorzy LODOWISKO od 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 19-20 LISTOPADA 2014 21 LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA Od środy do piątku byliśmy świadkami barwnego i porywającego Przeglądu Twórczości Artystycznej

Bardziej szczegółowo

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej!

ZAGRAJ Z NAMI 1899.- Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! ZAGRAJ Z NAMI Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji Halowej Ligi Bemowskiej! Sezon Zima 2016 rozpocznie się w weekend 9-10 stycznia i potrwa aż do końca marca. W tym roku czeka Was sporo nowości!

Bardziej szczegółowo

IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 27 listopada 2013

IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 27 listopada 2013 IX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 27 listopada 2013 W dniu 27 listopada 2013 roku na scenie Starej Prochowni SCEK odbył się IX Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerską Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerską Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie. OFERTA PARTNERSKA Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerską Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie. Misją Białołęckiego Ośrodka Sportu jest przede wszystkim zaspakajanie

Bardziej szczegółowo

Imprezy świąteczne. Mikołajkowy Turniej Sztuk i Sportów Walki Hala Sportowa OSiR Wyspiarz, ul. Piłsudskiego 9

Imprezy świąteczne. Mikołajkowy Turniej Sztuk i Sportów Walki Hala Sportowa OSiR Wyspiarz, ul. Piłsudskiego 9 Imprezy świąteczne 03.12. czwartek 16.00 Otwarcie wystawy wyróżnionych prac plastycznych oraz ozdób bożonarodzeniowych w ramach Mikołajkowego Turnieju Talentów 04.12. piątek 17.00 17.00 Mikołajkowy Turniej

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

4 7 LIPCA. WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) KLUB FESTIWALOWY HerbaBerba, budynek PAST-y (poziom -1)

4 7 LIPCA. WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) KLUB FESTIWALOWY HerbaBerba, budynek PAST-y (poziom -1) 4 7 LIPCA WARSZAWA / PATIO BUDYNKU PAST-y, ul. Zielna 39 (Metro Świętokrzyska) Artystyczne wrzenie w Warszawie. INFORMACJA PRASOWA Już 4 lipca na patio budynku PAST-y przy Metrze Świętokrzyska startuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016

REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016 REGULAMIN LIGI ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 2015/2016 I. Organizatorzy: - ZSCKR im. Wincentego Witosa w Suwałkach, - Siatkówka dz. mgr Jarosław Jutkiewicz (nauczyciel w- f ), - dz. i chł.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr OR 0151-63./ 04 Burmistrza Miasta Ko ła z dnia 16.09.2004r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dzień Kobiet i Dzień Św. Patryka w Muzie

Dzień Kobiet i Dzień Św. Patryka w Muzie Teatr Variete Muza E-Mail Dzień Kobiet i Dzień Św. Patryka w Muzie Odsłona I - 8 Marca godz. 20.00 Zapraszamy na specjalnie przygotowany program z okazji Dnia Kobiet w którym wystąpi Grupa N.A.S.A. oraz

Bardziej szczegółowo