Najmłodsi mieszkańcy Białołęki w nowym żłobku. Zbiory Redakcji. Sylwester 2008 SPORT. Sezon na ślizgawkę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najmłodsi mieszkańcy Białołęki w nowym żłobku. Zbiory Redakcji. Sylwester 2008 SPORT. Sezon na ślizgawkę"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y Nr 10 (14) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y listopad 2009 U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A ISSN Najmłodsi mieszkańcy Białołęki w nowym żłobku w dzielnicy. Nowa placówka, któ rą udało się zbudować w półtora roku, znajduje się przy ul. Strumy kowej. W dwupiętrowym budyn ku na parterze znajdują się 2 sale dla dzieci najstarszych, na piętrze są sale dla dzieci młodszych i nie mowląt. Przy każdej grupie jest zaplecze sanitarne i kuchenne oraz sala ruchowa z wyposażeniem do integracji sensorycznej. Strumy czek (bo tak nazwano nowy żło bek) ma również tzw. ogród zimo wy, gdzie będą się odbywały róż ne imprezy. Obiekt został również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, toa leta, winda). Podczas ceremonii otwarcia zapytaliśmy Prezydent m.st. Warszawy, co sądzi o nowej placówce. Żłobek wygląda fan tastycznie, jest wykonany zgodnie z normami europejskimi. To no woczesna placówka, której nie po wstydziłaby się żadna europejska stolica stwierdziła Hanna Gron kiewicz Waltz. od koniec października otwarto P długo wyczekiwany przez ro dziców pierwszy publiczny żłobek Również rodzice pozytywnie wypowiadają się o nowym żłobku. Miejsce jest przyjazne dla dziec ka, a ciocie opiekunki pogodne i troskliwe chwali jedna z mam maluszka, podopiecznego nowej placówki. Zapisy do nowego żłobka pro wadzono drogą internetową. Od 2 listopada w placówce opieką zo stało objętych 127 dzieci. Urząd Dzielnicy Białołęka wykupił rów nież 66 miejsc w żłobkach niepub licznych, znajdujących się na tere nie dzielnicy. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że to kropla w morzu potrzeb. Liczba najmłodszych mieszkańców na szej dzielnicy stale wzrasta, wielu rodziców pracuje i chce zapewnić swoim maluchom opiekę w pro fesjonalnej placówce mówi bur mistrz Jacek Kaznowski. Poza tym nie każdy rodzic może powie rzyć opiekę nad dzieckiem babci, a jeszcze innych nie stać na nianię dodaje burmistrz. W Warszawie działa 40 publicz nych żłobków, które dysponują od listopada prawie 4 tysiącami miejsc. Koszt wybudowania biało łęckiej placówki wyniósł ponad 10 mln zł. DN uż po raz trzeci zapraszamy na Jrazem spędzenie nocy sylwestrowej z nami. Tradycyjnie będzie my bawić się przy Urzędzie Dziel nicy Białołęka. Tegoroczne sza leństwo rozpocznie się o godzinie 21 występem zespołu Strachy na Lachy. Usłyszymy największe przeboje tego zespołu. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Krzysz tof Krawczyk, podziwiany za wspaniały głos i kontakt z pub licznością. Pomiędzy występami artystów, publiczność będzie roz grzewać do tańca sekcja studia piosenki Białołęckiego Ośrodka Kultury. W rolę prowadzącego imprezę wcieli się Mariusz Abra mowicz znany DJ radiowy i ak tor Teatru 13. Tuż przed północą z uczestnikami imprezy spotka się burmistrz Jacek Kaznowski, który odliczy ostatnie chwile mijającego roku i złoży noworoczne życzenia mieszkańcom dzielnicy. Dokład nie o północny białołęckie niebo rozświetlą sztuczne ognie. Już teraz warto zaplanować taką formę wspólnego spędzenia syl westrowej nocy! DN Sylwester pod gołym niebem Sylwester 2008 SAMORZĄD SPRAWY SPOŁECZNE SPORT KULTURA Stanowisko kancelaryjno-informacyjne Urzędu Skarbowego Poszerzona I strefa taxi Sezon na ślizgawkę Wspólne kolędowanie sprawdź gdzie taniej dojedziesz już wkrótce otwarcie lodowiska o koncercie bożonarodzenio wym o zmianach str. 2 str. 4 str. 5 str. 6

2 S A M O R Z Ą D 2 Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa ul. Modlińska 197 tel tel adres internetowy: e mail: Godziny pracy urzędu poniedziałek piątek: W poniedziałki Wydział Obsługi Mieszkańców dyżuruje w godz Referat Obsługi Rady ul. Modlińska 197, pok. 123 tel faks: e mail: Telefony pomocne przy załatwianiu następujących spraw: Sprawy meldunkowe tel do 11 Dowody osobiste tel do 14 Rejestracja pojazdów tel do 07 Prawa jazdy tel Ochrona środowiska tel Pozwolenia na budowę, zmia na sposobu użytkowania, zgło szenie robót budowlanych tel lub Ewidencja gruntów, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów tel Podziały nieruchomości, dzier żawy, nabywanie/zbywanie nieruchomości tel Urząd Stanu Cywilnego (reje stracja urodzeń, małżeństw i zgonów, udzielanie ślubów) tel Świadczenia rodzinne, opie kuńcze i alimentacyjne ul. Milenijna 2a tel lub Strona anglojęzyczna dzielnicy Białołęka uszyła anglojęzyczna strona Rinternetowa Urzędu Dzielnicy Białołęka pod linkiem loleka.waw.pl. Można na nią wejść również ze strony polskojęzycznej Serwis zawiera ogólne informacje o Bia łołęce, jej historię, ciekawe miej sca i galerie ze zdjęciami. Można w nim uzyskać wyczerpującą in Z sesji rady dzielnicy aździernikowe sesje rady mi Pnęły pod znakiem budżetu dzielnicy. Podczas pierwszej z dwóch sesji budżetowych dys kutowano nad założeniami przy szłorocznego budżetu. Taki a nie inny kształt budżetu dzielnicy na 2010 rok wynika z cięć spowodo wanych kryzysem ekonomicz nym, jaki dotknął Warszawę. Budżet Warszawy jest budżetem czułym na mechanizmy rynkowe. Dodatkowo Miasto płaci tzw. ja nosikowe, czyli dopłaty wyrów nawcze dla biedniejszych gmin. W konsekwencji zmniejszone wpływy i opłaty spowodowały, że władze miasta podjęły kroki zmie formację o ofercie placówek kul turalnych, rozrywkowych oraz re kreacyjno sportowych działają cych na terenie naszej dzielnicy. Będą oczywiście zamieszczane newsy z życia dzielnicy, informa cje dla inwestorów, szczególnie do tyczące współpracy zagranicznej. Białołęka od ponad 10 lat współ pracuje z partnerami zagraniczny rzające do ograniczenia wydat ków, co ma swe odzwierciedlenie w budżecie naszej dzielnicy. Pod czas sesji burmistrz Jacek Kaz nowski oświadczył, że Zarząd Dzielnicy podejmuje działania, aby utrzymać wszystkie inwesty cje. Białołęka nie może pozwolić sobie na wyprowadzenie z Wielo letniego Planu Inwestycyjnego ja kiegokolwiek tytułu inwestycyj nego, ponieważ mógłby się on nie znaleźć już w budżecie. Z tego też powodu w WPI trzeba było doko nać zmian i rozłożyć w czasie rea lizację poszczególnych inwesty cji. Po omówieniu wstępnego pro jektu budżetu na rok 2010 radni mi. To między innymi z myślą o nich nasz urząd stworzył anglo języczny serwis Białołęki. Na uwagę zasługuje fakt, że jako trze cia warszawska dzielnica urucho miliśmy serwis anglojęzyczny, by umożliwić dotarcie do informacji przez obcokrajowców. MW Stanowisko Kancelaryjno-Informacyjne US Warszawa-Targówek na nowych zasadach rząd Skarbowy Warszawa UTargówek informuje, że na stąpiły zmiany w obsłudze punktu Kancelaryjno Informacyjnego US Warszawa Targówek przy ul. Po rajów 14. Obecnie punkt obsługu je podatników w zakresie: udzielania informacji o sposobie załatwienia spraw w Urzędzie, przyjmowania deklaracji PIT, CIT, VAT, zgłoszeń identyfika cyjnych/aktualizacyjnych NIP oraz rejestracyjnych VAT, przyjmowania podań i wnios ków o wydanie zaświadczeń oraz oświadczeń o wyborze formy opodatkowania, wydawania druków i formula rzy, zaświadczeń o dochodach, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości, potwierdzeń na dania NIP oraz duplikatów NIP, podatków majątkowych (od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno prawnych). Godziny urzędowania nie uległy zmianie: w poniedziałek w godz , a od wtorku do piątku od 8.00 do Luiza Jamont naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek przystąpili do głosowania. Więk szością głosów przyjęto uchwałę w powyższej sprawie. Kolejna, 50 sesja, w dniu 29 października poświęcona była również budżetowi i dotyczyła zmian dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. Podczas tej sesji zaprzy siężony został również nowy rad ny, którym został Jacek Gruchała vel Gruchalski. Ta zmiana w skła dzie rady była wynikiem złożenia mandatu przez Elżbietę Gęsinę, o którym informowaliśmy Państ wa w poprzednim numerze nasze go biuletynu. DN Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w dzielnicy Białołęka Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku z zakresu kultury, wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i pro mocji zdrowia. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Szczegółowa treść ogłoszeń jest opublikowana w: dzienniku o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicz nej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy Szczegóło wych informacji dotyczących zadań oraz wymogów formalnych udzielają wydziały merytoryczne. Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, Warszawa, stanowisko nr 1 i 2 lub przesyłać na adres Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2009 r. Oferty, które wpły ną po ww. terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.

3 A.Gradowska 3 Co się buduje? Czyli o szkole przy ul. Berensona i hali sportowej przy ul. Płużnickiej Chyba każdy rodzic z Białołęki odczuwa brak dostatecznego zap lecza dydaktycznego. Inwestycje w placówki edukacyjne należą do najpilniejszych w naszej dzielni cy. Po otwarciu gimnazjum przy ul. Ostródzkiej, żłobka przy Stru mykowej, czas na modernizację szkoły przy ul. Berensona. Z początkiem października ru szyła budowa nowego budynku SP Berensona po modernizacji Boiska przy ul. Płużnickiej Rozpoczęły się remonty chodni ków oraz budowa 3 zatok przys tankowych w ciągu ulic Milenij nej i Pomorskiej. Roboty potrwają do końca listopada. Prace obejmą rozebranie dotychczasowych chodników, wykonanie nowych nawierzchni, ustawienie krawęż ników wraz ze specjalnymi anty poślizgowymi płytkami przy skra ju chodnika. JP szkolnego dla SP nr 112. Wcześ niejszy budynek dydaktyczny oraz obiekt modułowy z 8 salami, który został dobudowany w ubiegłym roku, zostanie zlikwidowany. Zas tąpi go nowy obiekt z 28 salami, z których cztery będą przystoso wane dla oddziałów przedszkol nych. Z obecnych zabudowań po zostanie jedynie hala sportowa oraz zmodernizowana stołówka. Trzy nowe zatoki dla autobusów Niejednokrotnie niepokoją się Pań stwo o wydatki dzielnicy. Budżet rzeczywiście został znacznie zmniejszony ze względu na kry zys i zostało to narzucone odgór nie każdej z 18 warszawskich dzielnic. Pojawia się pytanie o to, które inwestycje są najważniejsze oraz o celowość wydatków. Tak było w przypadku tramwaju wodnego. Tramwaj ma polepszyć sytuacje komunikacyjną miesz kańców południowo wschodniej części Białołęki. Dotarły do nas obawy mieszkańców, czy to rze To znaczne powiększenie w sto sunku do dotychczasowych po mieszczeń dydaktycznych poz woli na poprawę warunków nauki uczniów w południowo wschod niej części dzielnicy. Na terenie szkoły powstanie też zespół boisk. Szkoła przyjmie 700 nowych ucz niów, m.in. tych, którzy teraz korzystają z gościnności otwarte go we wrześniu br. gimnazjum przy ul. Ostródzkiej. W parze z inwestycjami w sfe rze edukacji idą inwestycje sporto we i często są z nimi ściśle zwią zane. Tak jest w przypadku budo d 3 listopada pasażerowie z Oosiedli mieszkaniowych w re jonie południowo wschodniej Białołęki korzystają ze stałego, szybkiego połączenia z centrum i bezpośredniego dojazdu do linii metra. Autobusy oznaczone numerem 527 kursują na stałej tra sie z pominięciem ul. Malbor skiej: Skarbka z Gór Berensona Głębocka (powrót: Głębocka Toruńska Ostródzka Berenso na) Św. Wincentego Starzyń skiego most Gdański Słomiń skiego CH ARKADIA. Częstotliwość kursowania auto busów nie ulegnie zmianie i bę dzie wynosiła 10 minut w szczy cie i 20 minut poza szczytem oraz I N W E S T Y C J E wy hali sportowej przy ul. Płuż nickiej, której administratorem będzie Gimnazjum nr 121. Hala i przyległe do niej boiska mają być ogólnodostępne po godzinach lekcyjnych. Zarówno dzieci jak i dorośli będą mogli korzystać z boisk do piłki ręcznej, koszy kówki i siatkówki. W ramach roz grzewki będzie można pobiegać na bieżni lub poskakać w dal. Bę dzie też coś nietypowego rzutnia do pchnięcia kulą. Kto wie? Może właśnie dzięki temu na Białołęce wyrośnie kolejny olimpijski me dalista w tej dziedzinie? JP Linia 527 stałe połączenie z centrum czywiście najbardziej konieczne i przemyślane wydanie ich pienię dzy. Otóż dzielnica nie wyda na projekt ani złotówki, chociaż go wspiera. To dzięki inicjatywnie prywatnego armatora oraz dewe lopera wspierającego akcję tram waj prawdopodobnie popłynie już na wiosnę. Kolejną inwestycją, wzbudzają cą Państwa zainteresowanie jest Aqua Park, który ma powstać w okolicach Portu Żerańskiego. Również w tym przypadku projekt w dni świąteczne. Przystanki Św. Wincentego 01 i 02 na trasie linii 527 funkcjonują na żądanie. Red. Mieszkańcy pytają burmistrz odpowiada Kontynuujemy temat rozpoczęty w poprzednim numerze. Tym razem na pytania odpowiada burmistrz Jacek Kaznowski. Archiwum Urzędu Archiwum Urzędu Zbiory redakcji SP Berensona stan obecny będzie realizowany przez prywat nego inwestora we współpracy z dzielnicą. Nowoczesny obiekt rozrywkowo usługowy będzie miał baseny z atrakcjami wodny mi oraz tor kajakowy. Na terenie Portu Żerańskiego znajdować się będzie również hotel i centrum kongresowe. Z pewnością dwie wyżej wspomniane inwestycje podniosą jeszcze bardziej atrak cyjność kanału, który jest niewąt pliwie jednym z atutów naszej dzielnicy. Red. A.Gradowska ZTM

4 S P R A W Y S P O Ł E C Z N E 4 Poszerzona I strefa taxi Dobra wiadomość dla pasażerów taksówek! Będziemy jeździć taniej. Radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę o rozszerzeniu granicy pierwszej strefy. Do tej pory mieszkańcy nowych osiedli na Białołęce musieli płacić więcej, ponieważ spora część dzielnicy znajdowała się w drugiej strefie. Pierwsza strefa taryfowa została jednak poszerzona o część terenów Białołęki. Od 1 grudnia br. jej granice wyznaczają nastę pujące ulice: Głębocka Lewan dów Oknicka Berensona Ką ty Grodziskie Zdziarska Ost ródzka Brzeziny Białołęcka do Trasy Toruńskiej. Następnie gra nica przebiega ulicami: Annopol Dzień Nauczyciela à rebours * października 2009 r. Przy 13jaciele Ziemi z SP nr 314 w oryginalny sposób dziękowali swoim bakałarzom za całoroczną pracę. Tego dnia miejsce ładu, po rządku i szkolnej dyscypliny zaję ła karykatura. Podczas akade mii szkolny korytarz zamienił się w salę lekcyjną pełną można by rzec zwierząt z arki Noego. Ucz niowie ryczeli, wyli, a w trakcie sprawdzianu marzyli o łabędziej lub żyrafiej szyi. Przejaskrawiony Odlewniczą i Marywilską na od cinku od Płochocińskiej do Trasy Toruńskiej. Dalej wzdłuż ulic: Modlińskiej, Kowalczyka, Krzy żówki, Płochocińskiej do mostu nad Kanałem Żerańskim, Ekspre sowej, Kątskiego, 15 Sierpnia, Podróżniczej, Krokwi, Klasyków, Fletniowej, Mehoffera, Czerem chowej, Przylesie, Husa. W Buch niku do pierwszej strefy włączono obszar pomiędzy: ul. Stasinek, granicą miasta Kanałem Henry kowskim, Sortową i Jędrzejow skiego. Na Tarchominie i Nowo dworach nowa granica będzie przebiegała ulicami: Aluzyjną, portret pedagoga i żaka z pewnoś cią rozśmieszył zarówno jednych jak i drugich. Brawo śmiech to zdrowie! Gdy opadły emocje i ucichły piosenki szkolnego chó ru z pełnego przesady przejas krawienia każdy z nas wyciągnął zapewne wnioski dla siebie i poz nał prawdę o sobie. Nauczyciela z niezliczoną ilością krwistoczer wonych długopisów? Ucznia, któ ry jak diabeł święconej wody boi się słów: kartkówka, spraw Mikołaja Trąby, Marcina z Wroci mowic, Sprawną do wału Wiśla nego, Świderską, Myśliborską, Delfina, Zarzecze. Ostatni raz granice I strefy po dzian czy praca domowa? Niespodzianką dla nauczycieli był zapewne Pokaz mody nau czycielskiej propozycja strojów nowoczesnego pedagoga, podąża jącego drogą kariery zawodowej. Kreacje sprzedawane były za serdeczny i przyjazny uśmiech grona pedagogicznego. Marta Rowicka * à rebours [a rebur] (fr.) na opak, na odwrót, wstecz [w:] Słownik wyrazów obcych PWN, większane były w 2004 r. Od tam tego czasu Warszawa znacznie się rozbudowała, a poszerzenie I stre fy umożliwi tańszy dojazd miesz kańcom nowych osiedli. DN Zbiory SP 314 Z Ż Y C I A S E N I O R Ó W Życie nie kończy się po pięćdziesiątce Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ma swój oddział w Białołęce o dziesięciu latach działania Pwspólnie z oddziałem rejono wym Targówek na wniosek Gru py Inicjatywnej zwołano 14 paź dziernika br. Walne Zgromadze nie Delegatów z białołęckich Kół zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwali dów Rejon Targówek. Było to przełomowe wydarzenie w życiu seniorów z Białołęki. Tego dnia, bowiem utworzono nowy oddział PZERiI w Białołęce dla ponad 600 członków Związku z terenu naszej dzielnicy. Serdecznie gra tulujemy wszystkim naszym Se niorom i życzymy jak najlepszych owoców ich działalności. MW edną z form organizacji wolne Jgo czasu dla seniorów jest dzia łalność związana z turystyką i rek reacją. Celem tych działań jest poznanie atrakcyjnych miejsc naszego kraju związanych historią i kulturą narodową. Dzięki wspar ciu Urzędu Dzielnicy Białołęka, białołęckie koła PZERiI mogły zorganizować, w okresie od maja do października br. pięć wycie czek autokarowych, w których uczestniczyło ok. 200 osób, w tym również emeryci z Targówka. Hasłem przewodnim wycieczek było Poznajemy piękno naszego kraju. Ponieważ Polska brała udział w międzynarodowym ple biscycie Siedem nowych cudów świata, Związek postanowił zor ganizować wycieczkę do jednego z miejsc kandydujących do tego miana do Puszczy Białowies kiej. Seniorzy odbyli również wy cieczkę do Kozłówki, gdzie w Pa łacu Zamoyskich podziwiali bo gatą kolekcję dzieł czołowych malarzy europejskich XVI XVIII wieku, zbiory porcelany oraz wys tawę powozów. Natomiast pod czas wycieczki do Puław oglądali zespół pałacowy książąt Czarto ryskich i park w stylu angielskim. Wszystkie wycieczki wzbudziły zachwyt wśród uczestników. Se niorzy dziękują władzom Białołę ki za ich zorganizowanie oraz troskę i zainteresowanie, jakim darzą ich środowisko. Helena Szczech wiceprzewodnicząca Zarządu PZERiI Białołęka

5 5 S P O R T Siatkarskie AS(y) Białołęki d kilku ostatnich lat polska Osiatkówka odnosi sukcesy. Mecze drużyny narodowej czy drużyn ligowych śledzą rzesze kibiców. Od lipca br. Białołęka ma swoich reprezentantów w II lidze siatkarskiej. Powstał nowy klub sportowy KS AS Białołęka. Siatkarze trenują w hali sporto wej przy ul. Strumykowej. Do ze społu udało się pozyskać rozgry wającego Łukasza Szablewskiego (wicemistrza Polski) mierzącego 206 cm. W drużynie gra również Maciej Alancewicz, były przyj mujący AZS PZU Olsztyn (wice mistrza Polski), a ostatnio zawod nik w klubie ASSE Euphony Len nik w ekstraklasie belgijskiej. Na boisku w barwach klubowych wy stępuje także Hubert Milewski były zawodnik polskiej ekstrakla sy (Stolarka Wołomin). Nadal jed nak trwają poszukiwania zawod nika grającego na pozycji środko wego. Drużyna ma już za sobą kilka meczów. We wrześniu na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu od był się Międzynarodowy War szawski Turniej Siatkarski Senio rów. Był to memoriał tragicznie zmarłych zawodników UMKS MOS Wola: Arkadiusza Gołasia, Dawida Mańkowskiego i Łukasza Jałozy, którego gospodarzem był właśnie AS Białołęka. Zawodnicy odnieśli również pierwsze zwycięstwo w swojej grupie. Na spotkaniu wyjazdo wym wygrali w trzech setach z zespołem Armatu Kozienice. W najważniejszych momentach se tów siatkarze z Białołęki zdecy dowanie kontrolowali przebieg gry, a pogoń gości okazała się nie skuteczna. Jaki cel stawiają sobie nasi siat karze? W sporcie trzeba mieć charakter, nie ma nic za darmo. Wszystko trzeba wytrenować, mieć cel i dążyć do niego. Naj Od zabawy do sportu uż po raz 6. dzieci z klas 2, 3 i 4 Jbiałołęckich podstawówek wez mą udział w turnieju gier rucho wych Od zabawy do sportu. 20 listopada w Szkole Podstawowej nr osobowe drużyny mie szane zmierzą się w konkuren cjach sztafetowych, m.in. rzut lotką do obręczy, toczenie piłki do celu itp. Spośród 10 drużyn wyło niona zostanie najlepsza, która będzie reprezentowała Białołękę w finale warszawskim. Wszyscy zawodnicy otrzymają medale i sło dycze, a szkoła puchar i dyplom. Co będzie robić reszta uczniów? Dopingować! Okrzyki, śpiewy i inne formy motywujące zawod ników również będą punktowane. Ponadto odbędą się pokazy cheer leaderek. A jaka niespodzianka czeka na przedszkolaki z Białołęki? Otóż będą miały okazję spotkać samego Świętego Mikołaja. Ale trzeba będzie się starać i na prezenty zapracować. 5 latki z pięciu pub licznych przedszkoli z Białołęki wystartują w zawodach sportowo rekreacyjnych Baw się razem z nami. Konkurencje w których wezmą udział maluchy to m.in. wyścig na specjalnej piłce do ska kania czy wyścig w parach z po konywaniem przeszkód. Wszyst kim dzieciom Mikołaj wręczy medale i słodycze. Uczestnikom obu imprez życzy my jak najlepszych wyników, ale też aby pamiętali, że oprócz rywa lizacji liczy się także dobra zaba wa. JP ważniejsze mecze, które decydują o awansie do pierwszej ligi klub rozegra na wiosnę 2010 r. AS Bia łołęka zamierza te mecze wygrać mówi z przekonaniem Piotr Szulc, grający trener i menadżer zespołu. ima za pasem i możemy spo Zdziewać się, że z początkiem grudnia, przy odpowiednio niskiej temperaturze, znów ruszy lodowi sko. W zeszłym roku sezon rozpo czął się 9 grudnia, co ucieszyło zapalonych łyżwiarzy. Na ślizgaw ce przy ul. Strumykowej będzie można wypożyczyć oraz naostrzyć łyżwy. Wstęp będzie odpłatny, jednakże grupy szkolne pod opieką nauczycieli będą mogły liczyć na korzystanie z lodowiska na spe cjalnych warunkach. Jak tylko lo dowisko ruszy na pewno będziecie Państwo mogli przeczytać o tym na naszej stronie internetowej MW Zapraszamy do gorącego dopin gu naszych zawodników podczas kolejnych rozgrywek. Terminarz spotkań zamieszczony jest na stro nie DN (na podst. materiałów KS AS Białołęka) Sezon na lodowisko Cennik Bilet wstępu: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł. W dni powszednie zorganizowane grupy szkolne w godz : wstęp bezpłatny Wypożyczenie łyżew: 6 zł (na cały czas trwania sesji) Ostrzenie łyżew: 8 10 zł (w zależ ności od stanu łyżew) Godziny otwarcia Dni powszednie: grupy szkolne przerwa techniczna sesja przerwa techniczna sesja Weekendy i święta: sesja przerwa techniczna sesja przerwa techniczna sesja Ewentualnie zajęcia z instruktorami dla dzieci KS AS Białołęka

6 K U L T U R A 6 Pójdźmy wszyscy do stajenki, czyli wspólne kolędowanie Zaproszenie na niezwykły koncert Bożonarodzeniowy kieruje do Państwa Burmistrz Dzielnicy Białołęka Jacek Kaznowski w ramach corocznych spotkań pn. Opłatek z Burmistrzem. Zgromadzone przez przodków, wyśpiewane przez wiele pokoleń dowody polskiego trwania, dla współczesnych Polaków mogą stać się okazją do przejrzenia się jak w zwierciadle bogatej tradycji rodzimej kolędy, mogą być szansą na głębsze zakorzenienie we włas nej kulturze, a tym samym gwa rancją utrwalenia zagubionej częs to tożsamości, indywidualnej i na rodowej. Niech wspólne kolędo wanie zaświadczy o dobrowolnym udziale w życiu społecznym na Białołęcka codzienność w obiektywie a Białołęka jest taka piękna, Tkażdy ją chwali i nikt nie wymięka to tekst z graffiti sfo tografowanego w zeszłym roku, podczas pierwszej edycji konkur su. Uczestnicy potwierdzili tę opi nię w tegorocznej edycji. Obiek tywy aparatów koncentrowali na pięknych obliczach Wisły, na osiedlach oświetlanych zachodzą cym słońcem lub poranną mgłą. Tym razem jednak tematem była nasza codzienność. Mieszkańcy podeszli do tematu bardzo krea tywnie. Codzienność to dla nie których wędkarze łowiący ryby w Wiśle, dla innych liczni mieszkań cy Białołęki dziki, jeszcze dla innych to absurdy dzielnicy nie kiedy zabawne, niekiedy po pros tu przedstawiające swojską rze czywistość parkingi, korki, przydrożne reklamy. Konkurs również w tym roku cieszył się ogromnym zaintereso waniem. Otrzymaliśmy mnóstwo wspaniałych zdjęć. Spośród nade słanych prac najlepsze wybrał pro szej Dzielnicy. W programie koncertu usłyszy cie Państwo 15 najpiękniejszych kolęd i pastorałek wykonanych przez wybitnych solistów śpiewa ków (Bogumiłę Dziel Wawrow ską sopran i Ryszarda Wróblew skiego tenor), Białołęcką Orkie strę Romantica oraz specjalnie połączony na ten dzień 250 oso bowy chór dzieci uczących się w białołęckich szkołach. Całość po prowadzi znakomity dyrygent Tadeusz Wicherek. fesjonalny fotograf członek Związku Polskich Artystów Foto grafików Michał Browarski. W tym roku poziom zdjęć był bardzo wysoki i wybór nie był łatwy zauważa juror. Pierwsze miejsce zdobył Paweł Zadrożniak za zdję cie Ryba może czaić się wszę dzie. Nagroda za drugie miejsce przypadła Jackowi Kłopotowskie mu, zaś za trzecie Tomaszowi Koz łowskiemu. Ponadto 7 prac zostało wyróżnionych. Również w tym roku fotografie zostaną pokazane szerszej pub liczności podczas wystawy po konkursowej. Miejsca wystawy jeszcze nie możemy Państwu zdradzić, ale na pewno będziemy chcieli pokazać codzienność Bia łołęki w jednym z ruchliwych miejsc stolicy. W zeszłym roku pokazaliśmy Białołękę warsza wiakom na jednej ze stacji war szawskiego metra, przez które przewija się dziennie tysiące osób. Mimo że konkurs zawsze ma te mat przewodni, to nie stawia on Mamy nadzieję, że wspólne kolędowanie stanie się piękną i ra dosną formą wielopokoleniowej integracji, a koncert Pójdźmy wszyscy do stajenki na długo po zostanie w pamięci mieszkańców Białołęki. Urok Świąt Bożego Na rodzenia na pewno sprawi, że wszyscy śpiewający poczują się ze sobą dobrze i po raz kolejny po każą, że Polacy potrafią wspaniale śpiewać! Organizatorami koncertu są: bur mistrz Dzielnicy Białołęka Jacek Kaznowski wraz z Radą i Zarzą dem, ks. proboszcz Tadeusz Ola czek, Wydział Kultury i Impresa riat Artystyczny Proscenium. Miejscem wspólnego kolędowa nia 20 grudnia 2009 r. o godz będzie kościół pw. NMP Matki Pięknej Miłości przy ul. Myśliborskiej. Anna Barańska Wróblewska Impresariat Artystyczny Proscenium Zygmunt Drużbicki Paweł Zadrożniak Ryba może czaić się wszędzie (I miejsce) Jacek Kłopotowski Wisła o poranku (II miejsce) ograniczeń autorom zdjęć, którzy swobodnie mogą wybierać motyw pracy. Mamy nadzieje, że mieli Państwo miłą i udaną zabawę pod czas robienia i selekcjonowania zdjęć do konkursu. Dla nas stało się zaś oczywiste, że tyle jest spoj rzeń na Białołękę, ile oczu w nią wpatrzonych. JP Tomasz Kozłowski Śladami Pasłęckiej (III miejsce)

7 7 Z B I A Ł O Ł Ę C K I E G O O Ś R O D K A K U L T U R Y Kultura na późną jesień Dwa ostatnie miesiące roku to czas, w którym pogoda nie rozpieszcza. Wielu z nas będzie walczyć z jesienno- -zimową depresją. W Białołęckim Ośrodku Kultury z pewnością znajdziemy coś na poprawę nastroju. W teatrach Humor polepszą spektakle Teatru 13, Teatru CoMeta i Kompanii Teatralnej Mamro. Jako pierwsza CoMeta pokaże komedię kryminalną Landru, morderca kobiet Roberta Perinel liego. Czy historia seryjnego za bójcy, i to autentyczna, może śmieszyć? Gwarancję działania tego spektaklu jako środka rozwe Mistrz i Malgorzata, Teatr 13 selającego dają jurorzy Festiwalu Studenckich Grup Teatralnych ÓW Festiwal 2009, którzy przyz nali mu aż dwie nagrody. Teatr 13 kojarzy się Państwu głównie z tzw. ambitnym repertu arem? W takim razie niespodzian ką i odkryciem będzie spektakl Oj przydałby się ktoś na przy czepkę, który teatr pokaże pod czas XI Festiwalu Garderoba Białołęki. Dużym atutem przed stawienia opartego na wierszach Brzechwy, Tuwima i Fredry czy to w wersji dla dzieci, czy widza dorosłego jest interesująca opra wa muzyczna. Wersja, którą zoba czymy podczas festiwalu 21 listo pada, jest bogato okraszona pikantnym, pełnym erotycznych odniesień humorem. Spektakl organizatora, zgodnie z zasadami fair play, zostanie pokazany poza konkursem, gdy w tym samym czasie obradowało będzie jury w składzie: Janusz Majcherek kry tyk teatralny, Adam Woronowicz aktor, Jarosław Kilian reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Pol skiego oraz Tomasz Służewski dyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury, który 11 lat temu powołał festiwal do życia. Równolegle z jury profesjonalnym, obradować będzie jury złożone z członków białołęckich teatrów. Zobaczymy spektakle ze Szczecina, Wrocła wia, Lublina, Łodzi i warszawskie zespoły: Teatr Parabuch, Teatr BezNazwy oraz Kabaret 41. Jeżeli nadal będą Państwo spragnieni dobrej energii płynącej z lekkiego repertuaru, polecamy Czarną komedię Kompanii Teatralnej Mamro. Pełna doskona łego sytuacyjnego humoru farsa Petera Shaffera, ukazująca pery petie młodego artysty, będzie mia ła swój ostatni spektakl w grudniu. Warto już dziś zatroszczyć się o miejsca. Ale wcześniej bo już na po czątku grudnia, będzie można obejrzeć spektakl, na który tylko szczęśliwcom udało się zarezer wować miejsca w listopadowych terminach. 5 godzinna adaptacja Mistrza i Małgorzaty najwięk szego dzieła Michaiła Bułhakowa, to sztuka najwyższej próby i pro pozycja dla wytrawnego, teatral Białołęcka Scena dla Dzieci Królestwo Muzyki nego widza. Reżyser Tomasz Służewski, przeniósł akcję z Mos kwy do innej europejskiej, trawio nej zepsuciem społeczeństwa sto licy, którą nawiedza pan ciem ności w kobiecym wcieleniu. Jak widać Woland też może być kobietą. Spektakl oddając dość wiernie główne wątki dzieła, wzbogacony jest o komiczne ak centy współczesne. Scena muzyczna i kabaretowa W ostatnim w tym roku Saloniku z Kulturą wystąpi człowiek o wie lu talentach znany satyryk, publ icysta, poeta, gitarzysta, kompozy tor i piosenkarz Krzysztof Daukszewicz, a z nim inny, równie wszechstronny artysta aktor, reżyser i satyryk specjalizujący się w piosence literackiej, formach kabaretowych i teatralnych An drzej Ozga. Pod koniec roku trady cyjnie już białołęcką publiczność bawił będzie wybitny parodysta, naśladowca postaci życia społecz no kulturalnego Jerzy Kryszak. Scena muzyczna dla dzieci Przed nami kolejne dwa spotkania z cyklu W królestwie muzyki. Jeszcze w listopadzie dzieci będą miały szansę poznania przyjem ności obcowania ze skrzypcami. W świat instrumentu wprowadzi je Paź Trylik z pomocnikami: lut nikiem, młodymi skrzypkami oraz wirtuozem Januszem Wawrow skim. W grudniowym mikołaj kowym spotkaniu, wydarzy się Mikołajowa pomyłka! Królowa Muzyki z Paziem i Damą Dworu, oczekiwać będą Świętego Mikoła ja i Śnieżynki, a zamiast nich przy będą postaci z innych bajek. Jak zwykle zaradny Trylik opanuje sytuację i mieszkańcy Królestwa będą mogli szczęśliwie świętować nadchodzące Święta Bożego Naro dzenia. W spotkaniu udział wezmą wybitni artyści: tenor Ryszard Wróblewski i sopranistka Bogumi ła Dziel Wawrowska. Repertuar BOK listopad , godz Roberto Perinelli Landru, morderca kobiet Teatr CoMeta, reż. Aneta Muczyń wstęp wolny , od godz XI Festiwal Teatrów Amatorskich Garderoba Białołęki Godz pozakonkur sowy spektakl Oj przydałby się ktoś na przyczepkę (wersja dla widza dorosłego), Teatr 13, reż. Tomasz Służewski wstęp wolny , godz Białołęcka Scena dla Dzieci Czarodziejskie skrzypce, edukacyjny koncert bajka z cyklu W królestwie muzyki bilety 15 zł , godz Roberto Perinelli Landru, morderca kobiet Teatr CoMeta, reż. Aneta Muczyń wstęp wolny , godz Koncert laureatów konkursu wokalnego Śpiewamy przebo je naszych rodziców wstęp wolny grudzień 5.12., godz , godz Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata Teatr 13, reż. Tomasz Służewski obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc , godz Białołęcka Scena dla Dzieci Mikołajowa niespodzianka, edukacyjny koncert bajka z cyklu W królestwie muzyki bilety 15 zł , godz Salonik z kulturą : Krzysztof Daukszewicz i Andrzej Ozga bilety 25 zł , godz Peter Shaffer Czarna kome dia Kompania Teatralna Mamro, reż. Grzegorz Reszka obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc , godz Kabaret Jerzego Kryszaka bilety 30 zł Tekst i zdjęcia BOK

8 Czas Białołęki bezpłatny miesięcznik Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Adres redakcji: ul. Modlińska 197, Warszawa, tel e mail: Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych z zastrzeżeniem prawa do ich redagowania i skracania oraz zmiany tytułów. Redaguje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej: Bernadeta Włoch Nagórny, Dorota Nowakowska, Joanna Pernal, Małgorzata Wierszycka Skład i łamanie: Bronowski Studio. Druk: Żak Sp. z o.o. Korekta: Wojciech Tomkiel

Nowe samochody dla policji

Nowe samochody dla policji B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A Nr 1 (5) styczeń 2009 www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259 Nowe samochody dla policji W piątek,

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry, Warszawo! Dzień dobry, Białołęko!

Dzień dobry, Warszawo! Dzień dobry, Białołęko! B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A Nr 4 grudzień 2008 www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259 Dzień dobry, Warszawo! Dzień dobry,

Bardziej szczegółowo

Most pod lupą. Nr 3 (18) kwiecień 2010 www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259. Najlepsi sportowcy Białołęki. Zapisy do przedszkoli.

Most pod lupą. Nr 3 (18) kwiecień 2010 www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259. Najlepsi sportowcy Białołęki. Zapisy do przedszkoli. B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y B I A Ł O Ł Ę K A Nr 3 (18) kwiecień 2010 www.bialoleka.waw.pl ISSN 1899-8259 Most pod lupą Ta budowa jest

Bardziej szczegółowo

Historia wyryta w kamieniu

Historia wyryta w kamieniu B E Z P Ł A T N Y M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y U R Z Ę D U D Z I E L N I C Y Nr 8 (43) październik-listopad 2012 ISSN 1899-8259 Historia wyryta w kamieniu Cmentarze to nie tylko miejsce

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2007 ROKU

INWESTYCJE 2007 ROKU PISMO URZÊDU DZIELNICY URSUS m. st. WARSZAWY 31 I 2008 NR 1/171 (Rok XIV) BEZP ATNY Ekologiczny Ursus Molesta W dniu 9 stycznia 2008 roku w sali kameralnej Oœrodka Ewenement Kultury Arsus odby³o siê spotkanie

Bardziej szczegółowo

FAKTY. Miasto w sieci str. 2, 9. wielkie sukcesy ady str. 14. Maciek ziemak zwycięzcą str. 30. Miesięcznik samorządowy. Egzemplarz bezpłatny

FAKTY. Miasto w sieci str. 2, 9. wielkie sukcesy ady str. 14. Maciek ziemak zwycięzcą str. 30. Miesięcznik samorządowy. Egzemplarz bezpłatny FAKTY Miesięcznik samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXI / I 2011 Miasto w sieci str. 2, 9 wielkie sukcesy ady str. 14 Maciek ziemak zwycięzcą str. 30 2 Od redakcji FAKTY NOWODWORSKIE XXI/I 2011

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat

KURIER WOLSKI. Sezon w amfiteatrze otwarty! W długi weekend Park Sowińskiego był miejscem licznych atrakcji. 10 lat B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 2/303 8 maja 2008 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Modernizacja WOM Klienci Urzędu Dzielnicy Wola

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów

ul. Wrzeciono 24. Na ponad 522 metrach kwadratowych urządzono 15 gabinetów specjalistycznych do badań diagnostycznych uczniów, czyli 10 gabinetów b Piknik na Szczęśliwicach b O większy budżet dzielnicy b Z dróg na szkoły b Włoska gra b NASZA 57/S/2012 Zadłużone mieszkanie kupię pomogę zamienić tel. 509 115 546 pan Marek Miły 235/S/2012 14 września

Bardziej szczegółowo

gminne Złoto i srebro dla naszych curlerów Spotkania z obcokrajowcami w szkołach w numerze DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE (464)

gminne Złoto i srebro dla naszych curlerów Spotkania z obcokrajowcami w szkołach w numerze DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE (464) R gminne DWUTYGODNIK GMINY PAWŁOWICE w numerze str. 2 TEMAT NUMERU Dzień Kobiet na wesoło - panie świętują strona 12 NR 5 (464) GOLASOWICE JARZĄBKOWICE KRZYŻOWICE PAWŁOWICE PIELGRZYMOWICE PNIÓWEK WARSZOWICE

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Teatrem Ochoty

Co dalej z Teatrem Ochoty b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224 Rok XVII Co dalej

Bardziej szczegółowo

Powitanie olimpijczyków

Powitanie olimpijczyków Nr 5(197) I 6 marca 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Andrzej Lek w fotoreportażu zdjęciowym z uroczystego powitania polskich medalistów Zimowych Igrzysk Olimpijskich

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Mieszkania na sprzedaż

Mieszkania na sprzedaż MARZEC Nr 03/2001 (117) 10 lat samorządności Spełnienie kosmicznych marzeń 2 kwietnia 1991 roku Bieruń, Bojszowy i Lędziny, Wyry i Kobiór po długiej walce, odzyskały samodzielność. Bieruń ponownie stał

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. Bal charytatywny Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. WZRUSZAJĄCE POLICKIE KAZIUKI 2011 Karolinka w Policach Mało kiedy

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Nr 1 (48) styczeń-marzec 2011 www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Przegląd obejmuje: Konkurs literacki, Konkurs plastyczny i Konkurs fotograficzny. Celem przeglądu jest inspirowanie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

po wielkim nieszczęściu jakie spadło

po wielkim nieszczęściu jakie spadło nr 2 (92) III/IV 2010 WWW. NCH. PL 1% podatku Zostaw swój podatek w Białołęce Serdecznie zachęcamy do wpłacenia 1% podatku na konto naszego Stowarzyszenia. Przypominamy, że Stowarzyszenie jest organizacją

Bardziej szczegółowo

Ursus ma najlepsze place zabaw

Ursus ma najlepsze place zabaw Ursus ma najlepsze place zabaw Place zabaw dla dzieci nie s¹ obiektami, o których czêsto siê mówi. Jednak e nasza dzielnica mo e spokojnie chwaliæ siê nimi wszem i wobec, a niejedna dzielnica czy gmina

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Nasza gazeta ma już 3 lata!

Nasza gazeta ma już 3 lata! numer 6 (73) 16 marca 2011 ISSN 1899-2196 gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 6 KWIETNIA 2011 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE www.glospowiatusredzkiego.pl

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo