REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

2 SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU 7 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych 9 V. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH 9 ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH VI. ORGANIZACJA ORAZ OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU 10 Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych 11 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 11 Ratownictwo medyczne 12 Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) 12 Lecznictwo szpitalne Szpital 12 Terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 14 Przyjęcia i odmowa przyjęć 15 Lista oczekujących 15 Szczegółowe uprawnienia 16 Stosowanie przymusu bezpośredniego 16 Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych 17 Zasady funkcjonowania Zespołu 18 VII. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK, DZIAŁÓW 19 I SEKCJI Zakres działania, podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób 20 zajmujących kierownicze i samodzielne stanowiska w Zespole VIII. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI 34 ZDROWOTNEJ IX. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA 35 X. OBOWIĄZKI ZESPOŁU W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA 38 XI. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI 40 MEDYCZNEJ XII. POSTANOWIENIAKOŃCOWE 40 XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 41 2/41

3 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim i obowiązywania Regulaminu. 1 Nazwa podmiotu leczniczego, adres (siedziba). Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37, Lidzbark Warmiński. Zespół działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r, o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 01 czerwca 2011r, nr 112, poz. 654) zwana w dalszej części Regulaminu Ustawą. 2. Zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego Nr 53 z dnia 15 czerwca 1998r, w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 3. Statutu. 4. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. 5. Innych ustaw i przepisów dotyczących opieki zdrowotnej. 2 3 Na podstawie art. 24 Ustawy tworzy się Regulamin Organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. 4 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia: 1. Zespół należy rozumieć Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. 2. Dyrektor należy rozumieć Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. 3. Regulamin należy rozumieć niniejszy Regulamin Organizacyjny. 4. Szpital należy rozumieć Szpital im. Marii Skłodowskiej Curie. 5. Komórka organizacyjna należy rozumieć oddział, poradnię, pracownię, dział oraz inną wymienioną w Regulaminie komórkę organizacyjną Zespołu, dla której ustalono inna nazwę. 6. Pracownik należy rozumieć osobę zatrudnioną w ramach umowy o pracę, oraz osobę z którą zawarto umowę cywilno-prawną. 7. Kierownik należy rozumieć Kierownika/Koordynatora komórki organizacyjnej. 8. Ordynator należy rozumieć ordynatora/osobę kierujący oddziałem. 9. Oddziałowa należy rozumieć pielęgniarkę/położną oddziałową oraz pielęgniarkę/ratownika koordynującego. 3/41

4 10. Lekarz należy rozumieć lekarza zabezpieczającego pracę Oddziału, izby przyjęć lub innej komórki organizacyjnej. 11. ZSZ należy rozumieć Zintegrowany System Zarządzania w trzech obszarach Jakości, BHP i Środowiska. 12. Chłodnia należy rozumieć miejsce przechowywania zwłok. 13. Sąd Opiekuńczy należy rozumieć Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim. 14. Organ Założycielski należy rozumieć Powiat Lidzbarski. 15. NFZ należy rozumieć Narodowy Fundusz Zdrowia. Regulamin określa w szczególności: 1. Nazwę. 2. Cele i zadania. 3. Sposób finansowania 4. Strukturę organizacyjną. 5. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. 6. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych. 7. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach Zespołu. 8. Organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Zespołu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Zespołu pod względem diagnostyczno - leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym. 9. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. 10. Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi. 11. Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 12. Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz określenie wysokości tych opłat. 13. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z póżn.zm.) oraz od pomiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. 5 6 Regulamin w formie papierowej znajduje się w każdej komórce organizacyjnej w dostępnym miejscu dla każdego pracownika oraz w formie elektronicznej na stronie w zakładce Regulamin Organizacyjny. 4/41

5 II CELE I ZADANIA 7 Misja Zespołu: Pacjent przede wszystkim, szacunek dla człowieka, jakość 8 Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, prowadzenie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz promocja zdrowia. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie opieki zdrowotnej, w tym: 1. Promocja zdrowia działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia, a przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu. 2. Świadczenia szpitalne - kompleksowe świadczenia zdrowotne wykonywane całą dobę polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, a także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych, całodobowych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia szpitalne realizowane są w ramach hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub w ramach leczenia jednego dnia. 3. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, udzielane pacjentom, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych. 4. Ratownictwo medyczne (medyczne czynności ratunkowe) świadczenia zdrowotne udzielane przez jednostkę systemu w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 5. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej, badania diagnostyczne oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym stałym pomieszczeniu lub w miejscu pobytu pacjenta. 6. Transport medyczny przewóz osób, przedmiotów i materiałów medycznych wynikający z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady wykonywania transportu medycznego. 7. Zespół realizuje zadania i programy zdrowotne. 8. Zespół może prowadzić działalność oświatową w zakresie medycznym, której celem jest doskonalenie zawodowe, kształcenie i doskonalenie pracowników, oraz innych osób nie zatrudnionych w Zespole. 9 5/41

6 9. Zespół może prowadzić i uczestniczyć w prowadzeniu badań naukowych. 10. Zespół może uczestniczyć w prowadzeniu szkoleń przed i podyplomowych pracowników medycznych. 11. Zespół może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą w dziedzinie handlu, produkcji i usług, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. 12. Zespół realizuje zadania w dziedzinie obronności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. Zespół zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych każdej osobie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Zespół uzyskuje środki finansowe: III FINANSOWANIE ZESPOŁU Z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych. 2. Odpłatnej działalności leczniczej, prowadzonej w szczególności na zlecenie: - Powiatu lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów, - osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenia społeczne, - instytucji ubezpieczeniowych, - zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, - innych podmiotów leczniczych, - osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem - za świadczenia zdrowotne nieprzysługujące w ramach ubezpieczenia, - za świadczenia określone w art. 30 ustawy o działalności leczniczej. 3. Wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w pkt. 2 polegającej na: - usługach parkingowych, - sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego zlecanej przez osoby fizyczne i jednostki ochrony zdrowia nienależące do struktury Zespołu, - wynajmowaniu powierzchni na realizację świadczeń zdrowotnych osobom fizycznym i instytucjom w oparciu o odrębne umowy, - dzierżawie pomieszczeń i gruntów na działalność usługową, - świadczeniu usług hotelowych dla osób opiekujących się pacjentami (w szczególności rodziców), - przechowywaniu zwłok w pomieszczeniu do przechowywania zwłok (chłodni) powyżej czasu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu oraz poza szpitalem, - czynnościach stanowiących przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pochowania, - świadczeniu usług związanych z korzystaniem przez pacjentów z odbiorników telewizyjnych, - wynajmowaniu karetki na transporty medyczne, imprezy masowe i inne, - usługach ksero. 6/41

7 - z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, - z dotacji uzyskiwanych na cele i na zasadach określonych w przepisach art ustawy o działalności leczniczej (dotacje publiczne), - z dofinansowania uzyskanego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59, ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. Strukturę organizacyjną Zespołu tworzą: IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU Dyrekcja Zespołu: - Dyrektor, - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, - Główny Księgowy, - Naczelna Pielęgniarka, - Kierownik ds. Techniczno Eksploatacyjnych. 2. Przedsiębiorstwa Zespołu: - Szpital Powiatowy - Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna - Powiatowy Ośrodek Leczenia Pozaszpitalnego 3. Komórki obsługi działalności merytorycznej: - Dział techniczno-eksploatacyjny: sekcja administracyjno-gospodarcza, sekcja ds. informatyki i obsługi, - Dział ekonomiczno-finansowy: stanowisko pracy ds. płac, sekcja finansowo-księgowa, sekcja ds. rejestru usług medycznych, zastępca głównego księgowego, - Dział kadr: stanowisko ds. osobowych stanowisko ds. archiwum 4. Samodzielne stanowiska pracy: - Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, - Pielęgniarka epidemiologiczna, - Inspektor ds. zamówień publicznych, - Inspektor ds. BHP i ochrony p/poż., - Radca Prawny, - Inspektor ds. obronnych i rezerw, - Kapelan szpitalny, - Starszy referent sekcji organizacji i informacji wewnętrznej. 12 Struktura organizacyjna poszczególnych przedsiębiorstw Zespołu: 7/41

8 1. Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim 1.1 Jednostka organizacyjna: - Szpital im. Marii Skłodowskiej - Curie: 1.1 Komórki organizacyjne Szpitala: - Oddział chorób wewnętrznych, - Oddział chirurgiczny ogólny, - Oddział ginekologiczny, - Odział pediatryczny, - Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej (oddział leczenia jednego dnia), - Izba przyjęć szpitalna, - Blok operacyjny, - Apteka szpitalna, - Szpitalny zespół wspierający opieki paliatywnej, - Chłodnia (miejsce do przechowywania zwłok), - Kaplica szpitalna, - Centralna sterylizatornia. 2. Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna w Lidzbarku Warmińskim. 2.1 Jednostki i komórki organizacyjne Powiatowej Przychodni Specjalistycznej: 2.2 Powiatowa Poradnia Specjalistyczna ul. 11-Listopada 15: - Poradnia chirurgii ogólnej, - Poradnia endokrynologiczna, - Poradnia chorób zakaźnych, - Poradnia położniczo-ginekologiczna, - Poradnia okulistyczna, - Poradnia otolaryngologiczna, - Poradnia neurologiczna. 2.3 Powiatowa Poradnia Specjalistyczna ul. Bartoszycka 3: - Poradnia kardiologiczna, - Poradnia medycyny sportowej, - Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, - Pracownia diagnostyki laboratoryjnej, - Pracownia USG, - Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, - Pracownia endoskopii, - Pracownia diagnostyki kardiologicznej, - Zespół transportu sanitarnego, - Gabinet diagnostyczno - zabiegowy, 2.4 Powiatowa Poradnia Specjalistyczna ul. Góreckiego 7: - Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. 2.5 Ratownictwo Medyczne ul. Olsztyńska 8: - zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny. 2.6 Podstawowa Opieka Zdrowotna ul. Bartoszycka 3: - nocna i świąteczna pomoc medyczna. 2.7.Powiatowa Poradnia Specjalistyczna Al. Wojska Polskiego 5 w Ornecie: - Poradnia chirurgii ogólnej, - Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej. 2.8 Powiatowa Poradnia Specjalistyczna ul. Wodna 1 w Ornecie: - Poradnia położniczo-ginekologiczna. 2.9 Ratownictwo Medyczne ul Mickiewicz 16 w Ornecie: 8/41

9 - Zespół ratownictwa podstawowy. 3. Powiatowy Ośrodek Lecznictwa Pozaszpitalnego Jednostki i komórki organizacyjne Powiatowego Ośrodka Lecznictwa Pozaszpitalnego w Lidzbarku Warmińskim 3.1 Powiatowy Ośrodek Terapii: - Oddział terapii uzależnienia od alkoholu. 3.2 Powiatowy ośrodek rehabilitacji: - Ośrodek rehabilitacji dziennej. 13 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych Zespół udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych: 1. Szpital im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Bartoszycka 3 w Lidzbarku Warmińskim, 2. Powiatowy Ośrodek Terapii ul. Bartoszycka 3 w Lidzbarku Warmińskim, 3. Powiatowa Poradnia Specjalistyczna ul.11-go Listopada 15 w Lidzbarku Warmińskim, 4. Powiatowa Poradnia Specjalistyczna ul. Bartoszycka 3 w Lidzbarku Warmińskim, 5. Powiatowa Poradnia Specjalistyczna ul. Góreckiego 7 w Lidzbarku Warmińskim, 6. Powiatowa poradnia Specjalistyczna al. Wojska Polskiego 57 w Ornecie, 7. Powiatowa Poradnia Specjalistyczna ul. Wodna 1 w Ornecie, 8. Ratownictwo Medyczne ul. Olsztyńska 8 w Lidzbarku Warmińskim, 9. Ratownictwo Medyczne ul. Mickiewicza 16 w Ornecie, 10. Podstawowa Opieka Zdrowotna ul. Bartoszycka 3 w Lidzbarku Warmińskim, 11. Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji ul. 11-go Listopada 15 w Lidzbarku Warmińskim. 14 W skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim wchodzą nieruchomości położone przy ul. Bartoszyckiej 3, 11-go Listopada 15 w Lidzbarku Warmińskim oraz przy Al. Wojska Polskiego 57 w Ornecie. V RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne: - chirurgia ogólna, - anestezjologia i intensywna terapia, - choroby wewnętrzne, - ortopedia i traumatologia narządu ruchu, - pediatria, - położnictwo i ginekologia, - medycyna paliatywna, - pielęgniarstwo zachowawcze, 9/41

10 - pielęgniarstwo chirurgiczne, - pielęgniarstwo pediatryczne, - pielęgniarstwo operacyjne, - pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, - pielęgniarstwo opieki paliatywnej, - promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, - rehabilitacja medyczna, - pielęgniarstwo epidemiologiczne, - położnictwo ginekologiczne. 2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne: - psychiatria, - pielęgniarstwo psychiatryczne, - psychologia kliniczna, - rehabilitacja medyczna, 3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne: - chirurgia ogólna, - choroby zakaźne, - diagnostyka laboratoryjna, - medycyna ratunkowa, - medycyna rodzinna, - okulistyka, - ortopedia i traumatologia narządu ruchu, - otorynolaryngologia, - położnictwo i ginekologia, - radiologia i diagnostyka obrazowa, - endokrynologia, - gastroenterologia, - kardiologia, - medycyna sportowa, - pielęgniarstwo rodzinne, - pielęgniarstwo kardiologiczne, - pielęgniarstwo chirurgiczne, - pielęgniarstwo ratunkowe, - pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, - położnictwo ginekologiczne. VI ORGANIZACJA ORAZ OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU 16 Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych 1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie i na warunkach określonych w umowach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi instytucjami ubezpieczeniowymi, a także osobom nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym jeśli wyrażają wolę korzystania z tych świadczeń. 10/41

11 2. Świadczenia są bezpłatne, za częściową odpłatnością lub odpłatne na zasadach określonych w Ustawie, w przepisach odrębnych lub kontraktach z dysponentami środków ubezpieczenia zdrowotnego, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi. 3. Szczegółowy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z instytucjami ubezpieczeniowymi oraz umowy z osobami fizycznymi i osobami prawnymi. 4. Zespół prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji. Personel Zespołu jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w czasie wykonywania obowiązków. 5. Obowiązującą zbiorczą i indywidualną dokumentację medyczną, zasady jej kompletowania, prowadzenia, udostępniania i przechowywania określa Dyrektor w oparciu o odrębne przepisy. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna Poradnie specjalistyczne 2. Do zadań należy: - udzielenie konsultacji specjalistycznych oraz prowadzenie koniecznego leczenia w poradniach specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi umowami, - prowadzenie orzecznictwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, - wykonywanie zabiegów pielęgniarskich i szczepień, - wykonywanie badań diagnostycznych, - prowadzenie stałych i doraźnych działań w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób i oświaty zdrowotnej, - prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie udzielanych świadczeń 3. Świadczenia ambulatoryjne są udzielane ubezpieczonemu na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z wyjątkiem świadczeń w zakresie poradni: - ginekologicznej - uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. - okulistycznej - dla inwalidów wojennych i osób ze szczególnymi uprawnieniami, wynikające z odrębnych przepisów, - chorym wskutek nagłego wypadku, - chorych na gruźlicę, - zakażonych wirusem HIV. 4. Informacje dotyczące godzin przyjęć w wyżej wymienionych poradniach umieszczone są na tablicy informacyjnej mieszczącej się w przychodni oraz na drzwiach poszczególnych poradni, a także na budynku głównym oraz na stronie: 5. W uzasadnionych przypadkach, w czasie godzin urzędowania poradni istnieje możliwość uzyskania porady specjalistycznej w domu pacjenta po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 11/41

12 Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne zapewnia pomoc w zakresie określonym w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 2. Miejscem udzielania świadczeń jest każde miejsce zdarzenia, w którym zespół ratownictwa medycznego podejmuje medyczne czynności ratunkowe. 3. Zespoły ratownictwa medycznego uczestniczą w organizowaniu, koordynowaniu oraz udzielaniu pomocy w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych zagrożeń na terenie Powiatu Lidzbarskiego i terenach przyległych. 4. Pracą zespołu ratownictwa medycznego kieruje dyspozytor medyczny. 5. Miejscem stacjonowania jest miejsce oczekiwania zespołu ratownictwa medycznego. 6. Zespół ratownictwa medycznego podejmuje czynności ratunkowe po uzyskaniu zlecenia wyjazdu wydanego przez dyspozytora medycznego określone w wojewódzkim planie działania systemu. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska. 2. Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska. 3. POZ zapewnia pomoc pacjentom ambulatoryjnym w godzinach od w dni pracujące oraz od dnia następnego w soboty, niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy. 4. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej realizowane są w szczególności poprzez porady lekarskie i pielęgniarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim z pacjentem lub telefonicznie oraz w szczególnych wypadkach udzielane w domu pacjenta (czas realizacji wizyty domowej od chwili zgłoszenia nie może przekroczyć czterech godzin). 5. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lecznictwo szpitalne - Szpital Szpital podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 2. Do podstawowych zadań szpitala należy: - udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają ciągłej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, bez względu na rodzaj choroby i miejsce zamieszkania. - wykonywanie badań diagnostycznych w ustalonym zakresie. - prowadzenie działalności rehabilitacyjnej podczas pobytu chorego w szpitalu, - udzielanie doraźnych porad ambulatoryjnych, - wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia, - promocja zdrowia, - szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr medycznych i niemedycznych. 3. Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi: 12/41

13 - świadczenia zdrowotne, - środki farmaceutyczne i materiały medyczne, - pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, 4. Szpital może świadczyć usługi na rzecz innych zakładów na podstawie odrębnych ustaleń i porozumień. 5. Pacjent przyjmowany jest do szpitala na podstawie skierowania/w nagłych przypadkach bez skierowania / tryb przyjęcia określa lekarz. 6. Chory zgłaszający się na leczenie do szpitala powinien poddać się badaniu przez lekarza oddziału na który jest kierowany lub przez lekarza dyżurnego nadzorującego pracę izby przyjęć. 7. Jeżeli z rozpoznania wstępnego wynikają bezwzględne wskazania do leczenia szpitalnego (obserwacji), personel izby przyjęć po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji przekazuje pacjenta do odpowiedniego oddziału. 8. Przed przyjęciem pacjenta w oddział, pacjent zobowiązany jest oddać do szatni chorych odzież, a do depozytu szpitalnego posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. 9. Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego Zespół nie ponosi odpowiedzialności. 10. W dni powszednie do godziny pacjenta do oddziału przyjmuje się na podstawie decyzji ordynatora /lekarza kierującego oddziałem/ lub jego zastępcy. W pozostałym czasie przyjęcie następuje na podstawie decyzji lekarza dyżurującego. 11. W godzinach dyżuru lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem ma prawo skonsultować się z przełożonym pełniącym dyżur telefoniczny i wezwać GO do oddziału. W trakcie dyżuru za organizację pracy szpitala odpowiada lekarz wskazany w grafiku jako Naczelny lekarz dyżuru na dany dzień. 12. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy zgody na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu wyczerpujących informacji. 13. Wszczęcie postępowania diagnostycznego, leczniczego i zapobiegawczego bez zgody pacjenta może nastąpić wyjątkowo tylko w indywidualnych przypadkach przewidzianych prawem. 14. W przypadku pacjenta nieprzytomnego można uzyskać i udzielić niezbędnych informacji tylko osobie, co do której lekarz jest przekonany, iż działa ona w interesie chorego. 15. Chory jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń i wskazań personelu medycznego. 16. Pacjentowi udziela się świadczeń odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. 17. Szpital zapewnia świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującymi standardami i umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia. 18. We wszystkich jednostkach organizacyjnych szpitala w godz obowiązuje cisza nocna. Zabronione są w tym czasie wszelkie czynności powodujące powstawanie hałasu. 19. Rozstrzyganiem skarg i wniosków zajmuje się Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. 20. W celu zapewnienia właściwej dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych Szpital dysponuje 99 łóżkami w oddziałach szpitalnych w tym: - 33 w oddziale wewnętrznym, - 30 w oddziale chirurgicznym ogólnym, - 10 w oddziale ginekologicznym, 13/41

14 - 10 w oddziale chirurgii urazowo ortopedycznej- leczenie jednego dnia, - 14 w oddziale pediatrycznym. 21. W budynku Szpitala mieści się oddział terapii uzależnienia od alkoholu który posiada 24 łóżka. Dla celów statystycznych rozliczany jest jako całodobowe świadczenia medyczne poza szpitalne. 22. Poza łóżkami w oddziałach Szpital dysponuje: - 1 łóżkiem obserwacyjnym w Izbie Przyjęć Szpitala - izolatka, - 5 stanowisk intensywnego nadzoru medycznego: oddział wewnętrzny 2 stanowiska, oddział chirurgiczny 1 stanowisko, oddział ginekologiczny 1 stanowisko, oddział pediatryczny 1 stanowisko. 23. Oddziały szpitalne hospitalizują pacjentów kierowanych na leczenie w trybie planowanym oraz zapewniają całodobową gotowość do hospitalizacji chorych przyjmowanych w trybie ostrym. 24. Oddziały szpitalne współdziałają z innymi jednostkami organizacyjnymi Zespołu w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania. 25. Izba Przyjęć Szpitala składa się z: - gabinetu diagnostyczno- zabiegowego, - ambulatorium chirurgicznego, - ogólnej izby przyjęć z izolatką, - pediatrycznej izby przyjęć, - ginekologicznej izby przyjęć, - punktu pielęgniarskiego. 26. Obserwacja w Izbie Przyjęć nie powinna trwać dłużej niż 12 godzin. 27. Blok operacyjny szpitala zapewnia warunki do przeprowadzenia zarówno planowych jak i ostrych zabiegów operacyjnych pacjentom hospitalizowanym w oddziałach zabiegowych Szpitala. 20 Terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 1. Powiatowy Ośrodek Terapii podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 2. Powiatowy Ośrodek Terapii udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitalne. 3. Tryb kierowania i kwalifikowania osób do świadczeń opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych określony jest w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. 4. Powiatowy Ośrodek Terapii specjalizuje się w terapii uzależnienia od alkoholu w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz prowadzi działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. 14/41

15 Przyjęcia i odmowa przyjęć Przyjęcia do szpitala odbywają się całodobowo, na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach. 2. Przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się lub kierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz danego oddziału wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody. 3. Jeżeli na skutek braku miejsc, z zakresu udzielanych przez Szpital świadczeń lub ze względów ekonomicznych pacjent skierowany do leczenia nie może zostać przez Szpital przyjęty, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia (w razie potrzeby) przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim uzgodnieniu miejsca. 4. Jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, nie występuje sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a Szpital nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia, ordynatorzy/lekarze kierujący oddziałem wyznaczają termin, w którym nastąpi przyjęcie do Szpitala. 5. Pacjentów nie zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego a wymagających leczenia ambulatoryjnego kieruje się z odpowiednimi zapisami dotyczącymi dalszego sposobu postępowania do odpowiednich podmiotów leczniczych. 6. Odmowa przyjęcia do Szpitala może nastąpić, jeżeli nie zachodzi przypadek pilny, a brak udzielenia pomocy lekarskiej nie stanowi dla osoby pacjenta niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w następujących przypadkach: - braku wskazań lekarskich do hospitalizacji, - braku zgody pacjenta na hospitalizację, - braku wolnych miejsc w Szpitalu, - braku możliwości udzielenia pomocy specjalistycznej ze względu na zakres udzielanych przez Szpital świadczeń, - jeżeli względy epidemiologiczne nie pozwalają na umieszczenie pacjenta w Szpitalu. 7. W przypadku odmowy przyjęcia do Szpitala, lekarz ma obowiązek wcześniej uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego. 8. Fakt odmowy przyjęcia do Szpitala oraz jej przyczynę należy odnotować w dokumentacji medycznej. Lista oczekujących Świadczenia zdrowotne w Szpitalu i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszeń. 2. Oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne prowadzą listy oczekujących pacjentów na leczenie lub diagnostykę w sposób następujący: ustalają kolejność udzielania świadczenia na podstawie zgłoszeń pacjentów wpisując ich na listę oczekujących, 15/41

16 informują pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadniają przyczyny wyboru tego terminu, wpisują datę i przyczynę skreślenia pacjenta z listy oczekujących, każda zmiana terminu planowego świadczenia medycznego może nastąpić po uzgodnieniu pomiędzy dwoma stronami osobiście lub telefonicznie i odnotowaniu we właściwej dokumentacji, w następujących okolicznościach: - rezygnacji pacjenta, - zdarzeń losowych i chorobowych, - w przypadku awarii aparatury niezbędnej do wykonania świadczenia. 3. Lista oczekujących stanowi integralną część dokumentacji medycznej. 4. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń. Szczegółowe uprawnienia Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz Kombatanci mają prawo do: korzystania ze świadczeń zdrowotnych z pominięciem listy oczekujących, korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania. 2. Inwalidom wojskowym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających. 3. Uprawniony żołnierz lub pracownik wojska, który doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa ma prawo do: korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w granicach państwa z pominięciem listy oczekujących, przysługuje mu bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe. 4. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami,,rp lub,,rpz dopuszczone do obrotu na terytorium Polski. Stosowanie przymusu bezpośredniego Sposób stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz każdego pacjenta, polega na przytrzymaniu, przymusowym zastosowaniu leków, unieruchomieniu i izolacji. 2. Zastosowanie przymusu bezpośredniego może nastąpić z użyciem więcej niż jednego środka z pośród wymienionych w pkt Przytrzymanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycznej. 4. Przymusowe zastosowanie leków jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby bez jej zgody. 16/41

17 5. Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa. 6. Izolacja polega na umieszczeniu osoby pojedynczo, w zamkniętym pomieszczeniu. 7. Przed zastosowaniem przymusu polegającego na unieruchomieniu lub izolacji, należy odebrać osobie przedmioty, które mogą być niebezpieczne dla jej życia lub zdrowia lub innych osób, a w szczególności: przedmioty ostre, okulary, protezy zębowe, pas, szelki, sznurowadła, zapałki itp. 8. Lekarz zaleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż 4 godziny. W razie potrzeby lekarz, po osobistym zbadaniu pacjenta, może przedłużyć unieruchomienie na następny okres. 9. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji lekarza o zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje pielęgniarka, zawiadamiając o tym niezwłocznie lekarza. 10. Zastosowanie każdego rodzaju przymusu bezpośredniego podlega na odnotowaniu w dokumentacji medycznej pacjenta. 11. Szczegółowy opis postępowania personelu medycznego w przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego zawarty jest w Zarządzeniu Dyrektora nr 6/sierpień/2012r. z dnia 23 sierpnia 2012r. 12. Zastosowanie przymusu bezpośredniego w celu przewiezienia osoby skierowanej do szpitala psychiatrycznego odbywa się na zlecenie lekarza. Zlecenie może być wykonane nie później niż w ciągu 24 godzin od jego wystawienia. 13. Przymus bezpośredni w przypadkach o których mowa w pkt 12 może być stosowany wyłącznie przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników medycznych lub w ich obecności. Szkolenie w zakresie stosowania przymusu organizuje dyrektor ds. lecznictwa. 25 Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zasadach komercyjnych 1. Zespół może uzyskiwać środki finansowe na zasadach komercyjnych, w szczególności z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy 2. Dyrektor określa zasady i tryb pobierania opłat za świadczenia zdrowotne nie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub świadczenia zdrowotne udzielane osobom nie posiadającym uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze Szpitala w wyznaczonym terminie, Szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy transport do miejsca zamieszkania. 4. Pacjent którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a który nie wyraża zgody na wypisanie ze Szpitala ponosi koszty pobytu w Szpitalu począwszy od tego momentu, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w odrębnych przepisach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na pisemny wniosek Ordynatora oddziału. 5. Dyrektor określa wysokość opłat za świadczenia zdrowotne i inne czynności wynikające z procesu leczenia, udzielane przez właściwą medyczną komórkę organizacyjną Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz cennikiem Zespołu. 6. Zespół może prowadzić działalność komercyjną w każdej komórce organizacyjnej poza czasem związanym z realizacją kontraktu z NFZ. 17/41

18 7. Cennik zawiera listę odpłatnych usług, oraz ich ceny. 8. Cennik stanowi Załącznik do Regulaminu. Zasady funkcjonowania Zespołu W Zespole dopuszcza się możliwość tworzenia stałych lub doraźnych komisji, komitetów lub zespołów w zależności od potrzeb, zwanych dalej zespołem tematycznym. 2. Zespoły tematyczne o których mowa w ust.1 są powoływane zarządzeniem Dyrektora w celu opiniowania, opracowywania lub wykonania zadań w określonej dziedzinie. 3. Zespoły tematyczne dla sprawnego funkcjonowania mogą współdziałać w zależności od potrzeb z wybranymi komórkami organizacyjnymi Zespołu. 4. W Zespole działają niżej wymienione Zespoły tematyczne: Zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych, Komitet transfuzjologiczny, Zespół d/s analizy skuteczności leczenia, Komitet ds. jakości, Komitet ds. zakażeń szpitalnych, Zespół ds. analizy przyczyn zgonów, Komisja ds. nadzoru nad dokumentacją medyczną, Komitet terapeutyczny, Zespół ds. oceny przyjęć, Komisja ds. analizy kart satysfakcji pacjenta, Zespół ds. sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych, Komisja sprawująca nadzór nad jakością działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy, Zespół ds. analizy zgonów. 5. Szczegółowe zadania powyższych zespołów tematycznych określone są w zarządzeniach Dyrektora. 6. Zadania sekretariatu Zespołu, obieg dokumentów, rejestracja, znakowanie pism, używanie pieczęci określa Instrukcja Kancelaryjna ustalona przez Dyrektora Zespołu. 7. Wewnętrzny porządek, czas pracy pracowników i wynagrodzenie dla poszczególnych grup zawodowych określa Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim obowiązujący od dnia roku wraz z Protokołami Dodatkowymi Nr W Zespole obowiązuje noszenie imiennych identyfikatorów przez cały jego personel. Dyrektor Zespołu w celu zapewnienia właściwego poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych wykonywanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych zgodnie z przyjętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania w trzech obszarach: jakości, bhp i środowisku określa zgodnie z w/w systemem oraz z odrębnymi przepisami: 10 Procedury i instrukcje udzielania świadczeń, ilości łóżek, likwidacji uchybień budowlanych, bezpieczeństwa używanego sprzętu, kwalifikacje personelu medycznego i minimalne normy zatrudnienia. 18/41

19 11 Procedury i instrukcje medyczne, a w szczególności: procedury procesu diagnozowania, leczenia, profilaktyki, zapobiegania, receptariusza szpitalnego i postępowania z lekami, kontroli procesu leczenia, warunków izolacji, stosowania przymusu bezpośredniego. 12 Procedury i instrukcje organizacji i zarządzania zakładem, a w szczególności: bezpieczeństwa p/pożarowego, zabezpieczenia awaryjnego, specyficznych norm żywienia, zwalczania chorób zakaźnych i monitorowania zakażeń szpitalnych, zasad higieny szpitalnej, obiegu dokumentacji, badania satysfakcji pacjenta, zasad współdziałania między wszystkimi komórkami organizacyjnymi Zespołu. Księga,,Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Komórki organizacyjne w zakresie swojej działalności sporządzają projekty umów oraz ich zmiany, ewidencjonują umowy oraz monitorują okresy ich obowiązywania. 13 Komórki organizacyjne Zespołu wykonują przypisane im zadania w oparciu o roczny plan pracy przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. 14 Kierownik komórki organizacyjnej przedkłada Dyrektorowi roczny plan pracy zawierający w szczególności: a) treść zadań, b) termin realizacji, c) osobę odpowiedzialną za wykonanie, d) osobę nadzorującą. 15 Roczny plan pracy zatwierdza Dyrektor. 16 Oryginał zatwierdzonego planu pracy przechowywany jest przez Sekcję organizacji i informacji wewnętrznej a kopia przez właściwą komórkę organizacyjną Zespołu. 17 Zbiór planów pracy z poszczególnych komórek organizacyjnych stanowi po zatwierdzeniu Dyrektora roczny plan pracy Zespołu. 18 Termin opracowania planów pracy ustala się do 30 października danego roku na rok następny. VII ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK, DZIAŁÓW I SEKCJI 27 W Zespole obowiązują następujące ogólne zasady zarządzania: 1. Podstawowym obowiązkiem kierowników wszystkich szczebli zarządzania i pracowników szpitala jest znajomość zasad organizacji Zespołu oraz stałe ich przestrzeganie. 2. Każdy pracownik posiada określony zakres kompetencji, uprawnień i odpowiedzialności, w ramach których realizuje swoje obowiązki. 3. Kierownik danej komórki organizacyjnej nie ma prawa wydawania poleceń kierownikom i pracownikom innych komórek organizacyjnych. 4. Kierownik danej komórki organizacyjnej może być upoważniony do kontrolowania prac innych komórek organizacyjnych lub ich kierowników i pracowników w zakresie swojej 19/41

20 kompetencji rzeczowej, jak też udzielania tym komórkom skoordynowanych z poleceniami ich bezpośrednich przełożonych wskazówek i wytycznych odnośnie kierunku i metod pracy. 5. Każdy pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu i wyłącznie od niego otrzymuje polecenia służbowe oraz przed nim tylko jest odpowiedzialny za wykonanie zadań. Pracownik, który w wyjątkowych przypadkach otrzymuje polecenie nie od bezpośredniego przełożonego lecz od przełożonego wyższego szczebla w ramach tej samej zależności hierarchicznej, powinien polecenie wykonać, powiadamiając o tym swojego bezpośredniego przełożonego, a zawiadomienie to winno nastąpić przed wykonywaniem zadania. 6. Ciągłość sprawowania funkcji kierowniczych jest w Zespole zabezpieczana przez przekazywanie - w razie nieobecności kierownika - władzy ich zastępcom wraz z odpowiedzialnością w formie pisemnej. 7. Poszczególne piony i komórki organizacyjne Zespołu obowiązuje zasada wzajemnego współdziałania, koordynacji pracy, wymiany poglądów i opinii. 8. Przy realizacji zadań wchodzących w zakres działania kilku komórek organizacyjnych obowiązuje zasada, że wiodącą jest ta komórka organizacyjna, której zakres działania obejmuje główne zagadnienia lub wielkość zagadnień występujących w przedmiotowej sprawie - ewentualne spory kompetencyjne rozstrzyga Dyrektor Na czele każdej komórki organizacyjnej stoi kierownik lub ordynator /lekarz kierujący oddziałem/ odpowiedzialny za jej wewnętrzną strukturę, organizację i wyniki działalności. Może być powołany jeden kierownik dla kilku komórek organizacyjnych. 2. Kierowników komórek organizacyjnych powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu ze swoimi zastępcami. 3. Ordynator /lekarz kierujący oddziałem/ odpowiada za sprawne funkcjonowanie oddziału pod względem medycznym, administracyjnym i gospodarczym oraz za właściwe leczenie chorych. 4. Ordynatorzy /lekarze kierujący oddziałem szpitalnym/ podlegają bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 29 Komórki organizacyjne, o których wyżej mowa nie mogą występować na zewnątrz, wchodzić w stosunki prawne z innymi osobami prawnymi, a także z osobami fizycznymi. 30 Komórki organizacyjne, o których mowa wyżej nie mają uprawnień do wydawania poleceń służbowych innym komórkom organizacyjnym. 31 Zakres działania, podział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób zajmujących kierownicze i samodzielne stanowiska w Zespole. 20/41

21 1. Dyrektor Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zespołu i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor zobowiązany jest działać zgodnie z przepisami prawa. 1.1 Zakres działania dyrektora ZOZ wynika przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa. 1.2 Obowiązki: organizowanie działalności Zespołu, zarządzanie nim oraz reprezentowanie go na zewnątrz, wykonywanie decyzji organu założycielskiego w ramach określonych przepisów prawnych oraz współdziałanie z nim, ustalanie założeń planów w sposób zapewniający optymalny rozwój Zespołu oraz realizację zadań planowych, zapewnienie ochrony mienia szpitala, tworzenie odpowiedniego systemu organizacji pracy oraz przepływu informacji ułatwiających sprawne działanie i podejmowanie trafnych decyzji, składanie załodze sprawozdań z działalności Zespołu oraz jego kondycji ekonomicznej z uwzględnieniem spraw dotyczących ochrony pracy, organizowanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej obejmującego kontrolę całokształtu działalności Zespołu poprzez wszystkie formy organizacyjne tej kontroli, ustalanie zasad polityki kadrowej i stwarzanie warunków ich realizacji, zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i środków dla właściwego funkcjonowania Związków Zawodowych oraz współpraca i realizacja ich uchwał w zakresie ustalonym przepisami prawa, zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy, przyjmowanie skarg i wniosków pracowników we wszystkich sprawach pracowniczych oraz wszelkich innych dotyczących funkcjonowania Zespołu, przestrzeganie zasad i postanowień zawartych w kodeksie pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wydawania poleceń usuwania uchybień w tym zakresie i kontrola wykonywania tych poleceń, wykonywanie zadań obronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1.3 Uprawnienia: dokonywanie samodzielnych czynności prawnych w imieniu Zespołu, powoływanie i odwoływanie zastępców dyrektora i głównego księgowego, uczestniczenie w posiedzeniach związków zawodowych, zaskarżanie uchwał związków zawodowych, które istotnie naruszają interes Zespołu, ustalanie struktury organizacyjnej Zespołu oraz szczególnych zakresów działania komórek organizacyjnych, podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działalności Zespołu nie zastrzeżonych do kompetencji organu założycielskiego, zatwierdzanie planów techniczno-ekonomicznych i wszelkiej dokumentacji finansowej, wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych regulujących tok pracy Zespołu. 21/41

22 1.4 Odpowiedzialność za: terminową realizację zadań Zespołu wynikających z planu działania, prawidłowe wykorzystanie pozostających do dyspozycji środków finansowych i rzeczowych, organizację systemu kontroli wewnętrznej całokształtu działalności, przestrzeganie w stosunkach służbowych przepisów prawa, pieczę nad powierzonym majątkiem szpitala, zapewnienie warunków do realizacji obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przypisanych szpitalowi. W przypadku gdy dyrektor naczelny jest lekarzem obowiązuje go również zakres działania, obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność jakie przypisane są zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 2. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa 32 Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa koordynuje i nadzoruje działalność podległych jednostek organizacyjnych: - Szpital Powiatowy, - Powiatowy Ośrodek Lecznictwa Pozaszpitalnego, - Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna, - Komórki organizacyjne prowadzące rejestr dokumentacji medycznej i statystyczne. 2.1 Zakres działania: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych, usprawnianie dostępności do udzielanych świadczeń medycznych i ciągłe doskonalenie obsługi pacjentów, racjonalne gospodarowanie lekami w oddziałach szpitalnych. 2.2 Obowiązki: zapewnienie współpracy i koordynacji działań podległych komórek organizacyjnych Zespołu, bieżące informowanie Dyrektora o przebiegu realizacji zadań, planowanie urlopów i szkoleń uwzględniające prawidłowe funkcjonowanie komórek Zespołu i obowiązujących w tej mierze przepisów Kodeksu Pracy, zapewnienie wdrożenia nowych form organizacyjnych szczególnie kontraktów na usługi zdrowotne i rachunku kosztów leczenia, opracowanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników podległych jednostek i komórek organizacyjnych, prognozowanie potrzeb w zakresie zakupu aparatury diagnostyczno medycznej i przygotowanie personelu do jej obsługi, kontrola i nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy oraz właściwego wykorzystania czasu pracy podległych pracowników, zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności i podejmowanie decyzji stosownie do udzielonego pełnomocnictwa, 22/41

23 wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, wykonywanie zadań obronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.1 Uprawnienia: podejmowanie bieżących decyzji kadrowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w sprawach ustalonych po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem, wnioskowanie w sprawach przyjęć, zwolnień, awansów, przesunięć, premiowania i karania podległych pracowników, podejmowanie decyzji w sprawach specjalizacji, szkoleń pracowników i wyjazdów służbowych, wydawanie wiążących poleceń pracownikom podległych komórek organizacyjnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem Zespołu. 2.4 Odpowiedzialność za: skutki wydawanych decyzji i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i interesem Zespołu, racjonalne wykorzystanie zasobów kadrowych i materialnych, w tym dyscypliny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki lekami, środkami opatrunkowymi i sprzętem medycznym, wdrażanie nowoczesnych metod profilaktyki i postępowania diagnostycznoleczniczego, kontraktów na usługi medyczne prawidłową realizację świadczeń medycznych z uwzględnieniem ich jakości, dostępności i ponoszonych kosztów. Pozostałe warunki reguluje zakres czynności, którego podpisana kopia znajduje się w aktach osobowych. 2.5 Zastępcy dyrektora d/s lecznictwa podlegają bezpośrednio: ordynatorzy /lekarze kierujący oddziałem/ i kierownicy innych komórek, kierownicy komórek diagnostycznych, naczelna pielęgniarka 33 3.Kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych Kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych koordynuje i nadzoruje działalność Działu techniczno eksploatacyjnego, w skład działu wchodzi: Sekcja administracyjno gospodarcza, Sekcja ds. informatyki i obsługi. 3.1 Zakres działania obejmuje: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Działu poprzez racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonywanie zadań, koordynowanie problematyki finansowo-ekonomicznej podległych komórek organizacyjnych, bieżąca kontrola przebiegu wykonania planowanych zadań przez podległe komórki organizacyjne, bezpośrednie czuwanie nad słabymi punktami podległych komórek organizacyjnych, kierowanie środków pozostających w dyspozycji do ich wzmocnienia, 23/41

24 nadzorowanie nad przestrzeganiem zasad prawidłowości, legalności i gospodarności w działalności poszczególnych komórek organizacyjnych, organizowanie zaopatrzenia oraz kontrola gospodarki magazynowej, wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych celem zwiększenia efektywności pracy i oszczędności, organizowanie prawidłowej konserwacji i eksploatacji urządzeń medycznych, środków transportu, sprzętu, piecza nad mieniem zakładu poprzez zabezpieczenie przed kradzieżą, włamaniem i innymi czynnikami zewnętrznymi, zapewnienie przestrzegania przez podległe komórki organizacyjne przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 3.2 Obowiązki : Organizowanie działalności działu w sposób zapewniający: pełną realizację zadań Zespołu, poprawę jakości pracy, pełne i racjonalne wykorzystanie składników majątkowych, wzrost wydajności pracy, wdrażanie przedsięwzięć postępu technicznego i organizacyjnego, ustalanie zakresów obowiązków i uprawnień i odpowiedzialności osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych swego działu, bieżącą analizę i kontrolę wskazania w komórkach organizacyjnych zadań, obowiązujących przepisów oraz własnych poleceń i decyzji, nadzór i koordynację prac podległych komórek organizacyjnych, należyty stan BHP, zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony środowiska naturalnego w Zespole, prognozowanie potrzeb w zakresie zakupu urządzeń techniczno - gospodarczych oraz kontrola utrzymania prawidłowego stanu technicznego obiektów szpitala, kontrola i nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy oraz właściwe wykorzystanie czasu pracy podległych pracowników, wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów. 3.3 Uprawnienia: podejmowanie bieżących decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzorowanego działu, wnioskowanie w sprawach przyjęć, zwolnień, awansów, przesunięć, premiowania i karania podległych pracowników, wydawania poleceń pracownikom podległych komórek organizacyjnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem Zespołu. 3.4 Odpowiedzialność za: prawidłową realizację zadań wynikających z planu ekonomicznego dotyczącego nadzorowanego działu, skutki wydawanych decyzji i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i interesem zakładu pracy, prawidłową eksploatację nieruchomości i urządzeń techniczno gospodarczych Zespołu. 24/41

25 przestrzeganie przepisów, instrukcji, aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących nadzorowanej sfery działania, należytą ochronę i wykorzystanie składników majątkowych, terminowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości, zapewnienie należytego stanu BHP, zabezpieczenia ppoż., Pozostałe warunki reguluje zakres czynności, którego podpisana kopia znajduje się w aktach osobowych Ordynator/lekarz kierujący oddziałem/ oddziału szpitalnego Ordynator /lekarz kierujący oddziałem/ oddziału szpitalnego podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Ordynator /lekarz kierujący oddziałem/ odpowiada za sprawne funkcjonowanie oddziału pod względem lekarskim, administracyjnym i gospodarczym oraz za właściwe leczenie chorych. 4.1 Obowiązki: ordynator /lekarz kierujący oddziałem/ ponosi całkowitą odpowiedzialność za leczenie chorych na oddziale, dba, aby chorzy na oddziale byli leczeni zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej oraz mieli zapewnioną opiekę lekarską i należytą obsługę, dba, aby asysta operacyjna była gruntownie zaznajomiona z istotą i przebiegiem wykonywanych czynności, omawia z asystentami wybrane przypadki chorobowe, sposób ustalenia rozpoznania i metody ich leczenia, wizyty ordynatora /lekarza kierującego oddziałem/ powinny odbywać się rano i w godzinach wieczornych w towarzystwie lekarza dyżurnego oddziału, udziela konsultacji na innych oddziałach, jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie historii chorób, ksiąg oraz kart statystycznych prowadzonych na oddziale, udziela informacji rodzinie o stanie zdrowia chorego, szkoli personel lekarski i pielęgniarski, czuwa nad zapewnieniem bezpieczeństwa chorym na oddziale oraz kontroluje wykonywanie poleceń w tym zakresie, ordynator /lekarz kierujący oddziałem/ dba o ciągłe utrzymanie oddziału w należytym stanie pod względem sanitarno-higienicznym i porządkowym, ordynator /lekarz kierujący oddziałem dba o prawidłową realizację zadań wynikających z planu ekonomicznego, wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów. 4.2 Uprawnienia: ordynator /lekarz kierujący oddziałem/ jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu oraz występuje z wnioskami o awans personelu, ordynator /lekarz kierujący oddziałem/ kieruje, koordynuje pracę lekarzy, czuwa nad pogłębianiem przez nich wiedzy, prowadzi szkolenia personelu, ordynator /lekarz kierujący oddziałem/ jest kierownikiem specjalizujących się lekarzy i odpowiada za ich przygotowanie fachowe oraz terminowość zdawanych egzaminów. 25/41

26 Pozostałe warunki reguluje zakres czynności ordynatora/lekarza kierującego oddziałem, którego podpisana kopia znajduje się w aktach osobowych Kierownik apteki szpitalnej Kierownik apteki szpitalnej podlega zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa i odpowiada za sprawną organizację pracy w aptece szpitalnej. 5.1 Obowiązki: jest odpowiedzialny za wydawanie leków i innych materiałów farmaceutycznych w aptece zgodnie z obowiązującymi przepisami, czuwa aby zapasy leków i artykułów sanitarnych przechowywane były sposób właściwy, nie ulegały przeterminowaniu i aby stan zapasów pozwalał na prawidłową, ciągłą pracę oddziałów szpitalnych, odpowiada za wyposażenie apteki, wykorzystanie urządzeń i aparatury technologicznej, sprzętu medycznego i laboratoryjnego, bierze udział w opracowywaniu planów zaopatrzenia apteki szpitalnej, odpowiada za prawidłowe prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu leków i innych artykułów znajdujących się w aptece, prawidłowe prowadzenie książki środków odurzających, spirytusowych i trucizn, jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dotyczące ewidencjonowania, sprawozdań i statystyki aptecznej, jest odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie pomieszczeń aptecznych, utrzymanie ścisłej współpracy z oddziałami i pracownikami szpitala, bierze udział w opracowywaniu receptariusza szpitalnego, jest odpowiedzialny za prawidłowe i zgodne z zamówieniem (dawka, ilość) leków zamawianych przez ordynatorów /lekarzy kierujących oddziałami, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe leczenie swoich pacjentów, kontrola i nadzór nad właściwą realizacją zadań wykonywanych przez aptekę. Kierownik Apteki w razie występujących wątpliwości konsultuje się z danym ordynatorem /lekarzem kierującym oddziałem. 5.2 Uprawnienia: jest bezpośrednim przełożonym całego personelu w aptece, ustala zakresy czynności dla pracowników, kontroluje dyscyplinę pracy, wnioskuje w sprawie wyróżnień, awansów oraz nagan udzielanych podległemu personelowi, przeprowadza stałą, okresową kontrolę apteczek oddziałowych w zakresie przechowywania leków, stanu zapasów i terminów ważności leków, uwagi i spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonej kontroli przekazuje na piśmie ordynatorowi (lekarzowi kierującemu oddziałem), zastępcy dyrektora ds. lecznictwa i Dyrektorowi. Pozostałe warunki reguluje zakres czynności, którego podpisana kopia znajduje się w aktach osobowych. 26/41

27 36 6.Naczelna Pielęgniarka 6.1 Zakres działania: prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej podległego personelu: - pielęgniarek, - położnych, - salowych, - sekretarek medycznych, - opiekunek medycznych, prowadzenie prawidłowej polityki płacowej, organizację pracy, zabezpieczenie ilościowe i jakościowe wyposażenia stanowisk pracy, współodpowiedzialność za zwalczanie zakażeń wewnątrz szpitalnych. nadzór nad Sekcją Statystyki Medycznej. nadzór nad Chłodnią. nadzór nad Centralną Sterylizatornią. nadzór nad Kaplicą Szpitalną 6.2 Obowiązki: organizowanie, planowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarsko - położniczej, określenie zapotrzebowania ilościowego i jakościowego na opiekę pielęgniarską i położniczą, akceptowanie i zatwierdzanie standardów praktyki pielęgniarskiej i położniczej, szacowanie i decydowanie o liczbie i strukturze pracowników niezbędnych do realizacji opieki w oddziale, określenie stanowisk i zakresów kompetencji na poszczególnych stanowiskach, dokonywanie okresowych analiz i ocen jakości i efektywności pracy, ochrona tajemnicy zawodowej przez podległy personel, wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów. 6.3 Uprawnienia: podejmowanie stosownych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzorowanego pionu pielęgniarek, położnych i salowych lecznictwa podstawowego i stacjonarnego, przekazywanie części uprawnień podległym pracownikom, ocena jakości świadczeń zdrowotnych, współpraca przy rozwiązywaniu problemów organizacyjnych zakładu. 6.4 Odpowiedzialność za: poziom kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego pielęgniarek, realizacja prawidłowego rozmieszczenia kadry pielęgniarskiej, położnych, opiekunek i salowych oraz jakości wykonywanej pracy, organizację, koordynację i nadzór nad poszczególnymi Zespołami, zapewnienie ciągłości i kompleksowości opieki, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji pielęgniarskiej, ocena pracy oddziałowych, średniego i niższego personelu, nadzór nad dyscypliną pracy, rozkładem czasu pracy personelu. 27/41

28 Pozostałe warunki reguluje zakres czynności, którego podpisana kopia znajduje się w aktach osobowych Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 7.1 Zadania: realizacja polityki ZSZ w Zespole oraz ciągłe ulepszanie ZSZ, określanie kierunków polityki ZSZ, nadzór nad funkcjonowaniem, doskonaleniem i rozszerzaniem systemu ZSZ, kontrolowanie działania systemu ZSZ i sporządzanie raportów z tych kontroli, współudział i koordynacja prac przy opracowywaniu dokumentacji oraz związanych z nimi procedur, i instrukcji, reprezentowanie Zespołu w sprawach dotyczących ZSZ, określenie kierunków szkoleń, opracowanie harmonogramu szkoleń pracowników, prowadzenie szkoleń załogi w sprawach dotyczących ZSZ, przeprowadzanie audytów wewnętrznych w celu kontroli funkcjonowania ZSZ, analizowanie przyczyn powstawania niezgodności z dokumentacją w trakcie powstawania usługi, kontrola pracy pracowników Zespołu zapewniająca wysoką jakość usług, wynikającą z ustalonej polityki ZSZ, wspólnie z kierownikami komórek organizacyjnych określa parametry jakościowe usługi z uwzględnieniem wymagań pacjentów i obowiązujących norm, prowadzenie niezbędnej sprawozdawczości dotyczącej ZSZ, znajomość i stosowanie dokumentacji ZSZ, przestrzeganie tajemnicy służbowej. 7.2 Uprawnienia: wymaganie przestrzegania przez wszystkie komórki organizacyjne ZOZ zasad narzuconych przez ZSZ oraz wprowadzanie zaleceń polepszających ten system, organizowanie narad i szkoleń pracowników z zakresu ZSZ, żądania od kierowników innych komórek organizacyjnych Zespołu informacji i danych koniecznych do prowadzenia prac w podległym dziale, kierowania audytami wewnętrznymi, uczestniczenie w szkoleniach zawodowych i podnoszenie kwalifikacji, zwracanie uwagi i udzielanie upomnień oraz wniosków o udzielenie kar dyscyplinarnych pracownikom nie przestrzegającym zasad ZSZ. 7.3 Odpowiedzialność za: terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, zapewnienie wysokiej jakości usługi, dającej gwarancję pełnego zadowolenia pacjentów, prawidłowość prowadzenia dokumentacji komórek, przestrzeganie poleceń i zarządzeń przełożonych, powierzone mienie, materiały i narzędzia, prawidłowe zabezpieczenie przed kradzieżą, przestrzeganie przepisów BHP, ppoż., 28/41

29 przestrzeganie dyscypliny pracy i pełne wykorzystanie czasu pracy, jakość swojej pracy i podległych pracowników, skutki błędnych decyzji oraz skutki decyzji przekraczających granice dopuszczalnego ryzyka, efektywną realizację Systemu ZSZ w Zespole, prawidłowe wypełnienie dokumentów związanych z realizowaniem ZSZ Główny/a Księgowy/a Główny księgowy realizuje swe zadania na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 252, poz z 2009r.z póź. zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. 8.1 Zakres działania: prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami, organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej Zespołu, pełne i racjonalne wykorzystanie składników majątkowych, racjonalizacja procesów planowania w komórkach organizacyjnych podległego pionu, prawidłowe ustalanie i weryfikowanie struktury organizacyjnej i etatyzacji podległej służby oraz opracowanie i aktualizacja zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób zatrudnionych w komórkach organizacyjnych swego pionu, właściwy instruktaż komórek organizacyjnych w zakresie planów i metod pracy, toku postępowania i prawidłowej organizacji, bieżącą analizę i kontrolę wykonania w komórkach organizacyjnych zadań, obowiązujących przepisów oraz własnych poleceń i decyzji, ochrony tajemnicy służbowej w podległym pionie, utrzymanie i zachowanie właściwych stosunków międzyludzkich w poszczególnych komórkach podległego pionu. dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów według miejsc ich powstawania oraz przedstawianie wniosków wynikających z analiz, opracowywanie planów rzeczowo - finansowych w zakresie usług, zatrudnienia, planów inwestycyjnych, wniosków w sprawie zmian tych planów oraz ich realizacja, sprawowanie kontroli finansowej. 8.2 Uprawnienia: podejmowanie stosownych decyzji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzorowanej sfery działania, przekazywanie części uprawnień podległym pracownikom, przedstawianie wniosków w sprawie zabezpieczenia środków i warunków niezbędnych do należytego przebiegu działalności Zespołu, wnioskowanie w sprawie awansów i kar w stosunku do podległych pracowników. 8.3 Odpowiedzialność za: 29/41

30 przestrzeganie przepisów, instrukcji, aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących nadzorowanej sfery działania, prawidłową realizację zadań wynikających z planu ekonomicznego, zapewniającą wysoką efektywność działania Zespołu, należytą ochronę i wykorzystanie składników majątkowych Zespołu, należyte wywiązywanie się ze zobowiązań majątkowych oraz innych podjętych wobec jednostek gospodarczych i pracowników Zespołu, terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości i materiałów informacyjnych w nadzorowanych komórkach organizacyjnych, zapewnienie warunków do zachowania tajemnicy służbowej w kierowanym pionie. Pozostałe warunki reguluje zakres czynności, którego podpisana kopia znajduje się w aktach osobowych. 9. Kierownik Działu Kadr Zakres działania: rekrutacja, dobór i rozmieszczenie kadr, zapobieganie nadmiernej płynności kadr, rozpowszechnianie przepisów z zakresu prawa pracy, kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy, czuwanie nad prawidłowym zaszeregowaniem pracowników oraz doskonalenie systemu awansowania, współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw osobowych, prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych, doskonalenie form i metod przyjmowania i wprowadzania do pracy nowych pracowników, organizowanie doboru i wykorzystania rezerwy kadrowej, prowadzenie spraw w zakresie kształcenia i doskonalenia kwalifikacji pracowników, współudział przy ustalaniu zasad podziału i administrowania funduszem socjalnym. 9.2 Obowiązki: znajomość zagadnień stanowiących przedmiot działania, obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz umiejętność prawidłowego ich stosowania w praktyce, ustalenie planu działania oraz opracowywanie koncepcji zamierzeń w przedmiocie działalności komórki, instruowanie podległych pracowników, udzielanie informacji oraz pomoc w celu sprawnego wykonania zadań, kontrola, analiza i ocena wyników pracy, zapewnienie zgodnego z przepisami prawa zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej, przestrzeganie, nadzór i kontrola nad realizacją postanowień kodeksu pracy, regulaminu pracy, a także innych przepisów przez podległy personel, wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów. 9.3 Uprawnienia: podejmowanie na podstawie obowiązujących przepisów i zarządzeń Dyrektora decyzji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Zespołu, 30/41

31 sprawowanie jednoosobowego kierownictwa nad pracą podległego pionu, wnioskowanie w sprawie przyjęć, zwolnień i awansowania podległych pracowników, opracowywanie zakresów czynności dla podległych pracowników. 10. Kierownik Rejestru Usług Medycznych 41 W sytuacji gdy nie jest powołany Kierownik Rejestru Usług Medycznych jego obowiązki pełni osoba nadzorująca pracę Sekcji ds. kontraktowania rejestru usług medycznych wyznaczona przez Dyrektora na piśmie Zakres działania: nadzór nad całością spraw dotyczących zakresu działania, organizacji i pracy Sekcji ds. rejestru usług medycznych, nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia, sprawowanie kontroli nad prawidłowością, terminowością i legalnością danych wprowadzanych w Sekcji ds. kontraktowania i realizacji umów, sprawowanie kontroli nad prawidłowością i legalnością personalizacji danych z poszczególnych poradni specjalistycznych Zespołu, zabezpieczanie danych i dokumentów źródłowych oraz materiałów przed niepowołanym dostępem, zniszczeniem i kradzieżą, zabezpieczenie danych i programów przechowywanych na komputerowych nośnikach informacji przed niepowołanym dostępem, zniszczeniem i kradzieżą, instruowanie i szkolenie pracowników na ich stanowiskach pracy, aktualizacja baz danych o pacjentach, instytucjach, personelu, płatnikach i pracownikach, sporządzanie zestawień, raportów z realizacji świadczeń zdrowotnych, wystawianie faktur w tym zakresie dla Działu finansowo księgowego Odpowiedzialność za: przestrzeganie przepisów licencji na użytkowanie oprogramowania, przestrzeganie przepisów w zakresie tajemnicy państwowej i służbowej, stosowanie się do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Sekcja Organizacji i Informacji Wewnętrznej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu. 2. Do zadań Sekcji należy: obsługa Sekretariatu Zespołu prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz prowadzenie dziennika podawczego, rejestru skarg, archiwizacja dokumentów, prowadzenie rejestru zarządzeń oraz ich rozpowszechnianie, przygotowywanie materiałów informacyjnych i innych, obsługa spotkań, zebrań i posiedzeń, rozprowadzanie materiałów wg rozdzielnika wewnętrznego, powielanie zleconych dokumentów i materiałów. 31/41

32 43 Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi 1. Pielęgniarka Epidemiologiczna odpowiada za: planowanie i przygotowywanie działań mających na celu poprawę stanu sanitarnoepidemiologicznego Zakładu, opracowywanie i wdrażanie instrukcji dotyczących procedur w zakresie higieny szpitalnej, udział w pracy Zespołu ds. Zwalczania Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, współpraca z jednostkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, opracowywanie programu profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, koordynowanie wypracowywania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy, a w szczególności procesów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów, transportu wewnętrznego, monitorowanie przestrzegania standardów organizacji pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych, nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego Zespołu, nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz magazyny sprzętu medycznego, prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego oraz przedstawianie wyników prac kadrze kierowniczej Zespołu, analizowanie źródeł zakażeń, nadzorowanie prowadzenia dokumentacji kontroli zakażeń szpitalnych, a szczególnie rejestracji pacjentów i personelu z zakażeniem szpitalnym, uczestniczenie w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, sprawowanie nadzoru nad systemem izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych, organizowanie i prowadzenie systematycznej edukacji personelu medycznego z zakresu zakażeń szpitalnych, wykonywanie innych czynności dotyczących problemu zapobiegania i zwalczania zakażeń zleconych przez Dyrektora Zespołu. 1.2 Uprawnienia: podejmowanie bieżących decyzji dotyczących problemu zapobiegania i zwalczania zakażeń, opracowywania standardów organizacyjnych dot. profilaktyki zakażeń szpitalnych, współdecydowania w sprawie remontów, zakupów mających wpływ na stan higieniczny zakładu, korzystania ze źródeł informacji służących określeniem sytuacji epidemiologicznej. Pielęgniarka epidemiologiczna podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 2.Inspektor ds. zamówień publicznych odpowiada za: realizację zasad, form i trybów dotyczących wykonywania obowiązków Zespołu wynikających z Ustawy o Zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.tekst jednolity z 2010r.(Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), 32/41

33 koordynację i realizację całości problematyki dotyczącej zamówień publicznych w Zespole poprzez zbieranie zamówień z poszczególnych komórek i jednostek, organizacyjnych, analizę możliwości ich wykonania i przedstawienie Dyrektorowi Zespołu wniosków, udział w opracowywaniu planów rzeczowo - finansowych, stawianie wniosków dotyczących zmian organizacyjno ekonomicznych w funkcjonowaniu Zespołu, sporządzanie niezbędnych sprawozdań z wykonywanych zadań. 3. Inspektor ds. BHP jest odpowiedzialny za: prowadzenie szczegółowej dokumentacji oraz rejestru wypadkowości przy pracy dochodzenie powypadkowe, protokoły ustalenia przyczyn wypadków przy pracy, postępowanie odszkodowawcze, prowadzenie szczegółowej dokumentacji i rejestru wypadków w drodze do pracy i z pracy, postępowanie odszkodowawcze, prowadzenie obowiązującej dokumentacji i rejestru chorób zawodowych, prowadzenie szkoleń BHP, nadzór nad profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników wynikającą z ustawy o służbie Medycyny Pracy, ustalanie norm i nadzór nad realizacją zaopatrywania pracowników w odzież ochronną oraz środki ochrony osobistej, działalność w zakresie planowania działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w okresach rocznych i wieloletnich, gromadzenie dokumentacji oraz opracowywanie na jej podstawie sprawozdawczość dotyczącej warunków BHP, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz informowanie o powyższym Państwowej Inspekcji Pracy, kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich zatrudnionych oraz przedkładanie Dyrektorowi wniosków, przedkładanie analiz i informacji na polecenie Dyrektora, przygotowywanie instrukcji bhp na poszczególne stanowiska pracy, opiniowanie i zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp przy opracowywaniu przez Zespół dokumentacji inwestycyjnych i modernizacyjnych, występowanie do kierowników komórek organizacyjnych i Dyrektora Zespołu wniosków o wstrzymanie pracy na określonych stanowiskach lub obiektach w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia oraz występowanie usunięcie stwierdzonych uchybień, kierowanie do Dyrektora Zespołu wniosków o ukaranie osób odpowiedzialnych za zaniedbania w zakresie bhp, dopuszczanie do pracy pracowników na stanowiskach zagrożonych oraz przypadków nie zgłoszenia zaistniałych wypadków przy pracy, przedkładanie rocznych planów rzeczowo - finansowych niezbędnych do realizacji zadań, udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz odbiorach technicznych nowobudowanych lub przebudowanych obiektów, urządzeń mających wpływ na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 33/41

34 4. Radca Prawny Zadaniem radcy prawnego jest świadczenie pomocy na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia r. radcach prawnych (Dz. U. Nr 19 poz. 145 z późn. zm.). W zakresie wykonywanych zadań radca prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 5. Inspektor ds. obronnych i rezerw odpowiada za: planowanie i kierowanie działaniami dotyczącymi obrony cywilnej, wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów, opracowywanie i uaktualnianie planu obronnego i obrony cywilnej, organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej, nadzór nad przechowywaniem rezerw specjalistycznych służby zdrowia i sprzętu techniczno-wojskowego w określonych ilościach, zabezpieczających realizację zadań Zespołu na czas wojny, nadzorowanie utrzymania w stałej sprawności zapasowego źródła wody i agregatu prądotwórczego, utrzymanie w stałej aktualności planu zatrudnienia i obsady personalnej na czas wojny, prowadzenie czynności reklamacyjnych, stosownie do obowiązujących przepisów. 6. Inspektor ds. przeciwpożarowych odpowiada za: prowadzenie oceny i kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłaszanie wniosków, zmierzających do poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego Dyrektorowi Zespołu, prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, udział w pracach komisji pożarowo-technicznej, sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, oznakowaniem i utrzymywaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych, środków łączności i alarmowania, sygnalizacji pożarowej oraz punktów czerpania wody, opracowywanie i bieżąca aktualizacja instrukcji alarmowej na wypadek pożaru, opiniowanie zamierzeń remontowych i inwestycyjnych, kontrola przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prowadzenie koniecznej dokumentacji, opracowywanie sprawozdań i innych materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową. 7. Kapelan Szpitalny Kapelan Szpitalny zabezpiecza potrzeby pacjentów Zespołu w zakresie praktyk religijnych i pomocy duszpasterskiej - zarówno w kaplicy szpitalnej jak i przy łóżku chorego. VIII WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ W przypadku braku możliwości prowadzenia bądź kontynuowania procesu diagnostyczno-terapeutycznego w oparciu o siły i środki merytoryczno techniczne Zespołu, celem zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości oraz skuteczności postępowania, Zespół współdziała z innymi zakładami opieki zdrowotnej w oparciu o: 34/41

35 a) postanowienia wynikające z umów z Narodowym Funduszem zdrowia, b) indywidualne umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 2. Kwalifikacji pacjentów wymagających kontynuacji leczenia w Oddziałach Intensywnej Terapii dokonuje dyżurny lekarz anestezjolog w porozumieniu z lekarzem dyżurnym bądź ordynatorem/ lekarzem kierującym/ danego oddziału szpitalnego. 3. Zabezpieczenie realizacji świadczeń w zakresie OIT, szpital zleca świadczeniobiorcy tj. Szpitalowi Powiatowemu im. Jana Pawła II w Bartoszycach, zgodnie z zawartym porozumieniem bezterminowym z dnia roku. IX PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA (zgodnie z Ustawą z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. nr 52 poz. 417, z dnia r. z późniejszymi zmianami). Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, 4. Pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). 5. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. 6. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji innym osobom. 4. Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w pkt Po uzyskaniu informacji, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie. 35/41

36 6. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. 7. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta udostępnioną w formie pisemnej. 8. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot. 47 Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. 48 Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych 1 Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. 3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. 4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. 49 Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. 2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień. 3. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 36/41

37 Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza 51 Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. 52 Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 1 Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. 2 Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do opieki duszpasterskiej. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. 55 Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia. 56 Choremu nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego, bądź lekarza dyżurnego. 57 W porze obchodów lekarskich, dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków, chorzy zobowiązani są do przebywania w przeznaczonych dla nich miejscach. 37/41

38 58 Chorego obowiązuje przestrzeganie higieny osobistej stosownie do stopnia jego sprawności. 59 Chory powinien zachowywać się kulturalnie, w szczególności nie zakłócać spokoju ani odpoczynku innym chorym. 60 Zabrania się uprawiania przez chorych gier hazardowych, używania napojów alkoholowych, oraz zajmowania się handlem na terenie Zespołu. Za umyślne zniszczenie mienie Zespołu pacjent ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości wyrządzonej szkody. Chory przyjęty do Szpitala nie ma prawa wychodzić poza jego obręb, chyba że jest to konieczne ze względów leczniczych (konsultacje, badania diagnostyczne, zabiegi itp.) W przypadku nie stosowania się chorego do wyżej wymienionych zaleceń może być on wypisany ze szpitala, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala. X OBOWIĄZKI ZESPOŁU W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA 63 W razie śmierci chorego w oddziale pielęgniarka bezzwłocznie powiadamia o tym lekarza leczącego lub dyżurnego. 64 Lekarz powinien natychmiast dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon i jego przyczynę oraz odnotować w historii choroby dzień i godzinę śmierci. 65 Pielęgniarka odcinkowa powinna odnotować dzień i godzinę śmierci w karcie obserwacyjnej pielęgniarskiej i na karcie gorączkowej. 66 Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza pielęgniarka wypełnia kartę zawierającą datę urodzenia chorego, datę i godzinę śmierci oraz adres zamieszkania. W dwie godziny po zgonie i po ponownym stwierdzeniu zgonu przez lekarza zwłoki zostają przetransportowane do chłodni. 38/41

39 67 Zwłoki osoby zmarłej przewożone są do chłodni nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji medycznej, po prawidłowym wypełnieniu karty skierowania do chłodni oraz identyfikatora. Transport powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby nie zwracał uwagi chorych. W okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu, a przewiezieniem do chłodni zwłoki osoby zmarłej są przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, a w razie jego braku w innym miejscu, z zachowaniem godności należnej zmarłemu. 68 Pielęgniarka oddziałowa przesyła do sekretariatu Zespołu kartę zgonu wystawioną przez lekarza. 69 O śmierci chorego należy niezwłocznie zawiadomić jego rodzinę lub opiekunów Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu mogą być poddane sekcji, w szczególności, gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala, z zastrzeżeniem ust Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczyniła to osoba za życia. 3. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ustępie drugim sporządza się adnotację w dokumentacji medycznej i załącza sprzeciw, o którym mowa w ust Przepis ust.1-3 nie stosuje się w przypadkach: określonych w kodeksie postępowania karnego i kodeksie karnym wykonawczym oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie, gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny, określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 5. W dokumentacji medycznej pacjenta sporządza się adnotację o dokonaniu albo zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem. 71 Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzi od stwierdzenia zgonu. jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, przeprowadzenie sekcji zwłok przed upływem 12 godzin zarządza dyrektor ds. lecznictwa, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianego w przepisach o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. 39/41

40 72 W razie zgonu chorego, którego tożsamość nie została ustalona, bądź zgonu, co do którego istnieje pewność lub uzasadnione podejrzenie, że jest następstwem zabójstwa, samobójstwa, otrucia, nieszczęśliwego wypadku albo uszkodzeń urazowych, zatrucia, uduszenia, działania wysokich temperatur, elektryczności lub sztucznego poronienia niezwłocznie powiadamia się organy Policji. XI ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 73 Podstawowe zasady określające możliwość i tryb udostępniania dokumentacji medycznej przez podmiot leczniczy uregulowane są w Ustawie z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 417, z dnia r. z późniejszymi zmianami), w rozdziale 7 Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej. Zgodnie z art. 27ust. 2, dokumentacja medyczna jest udostępniana przez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii. Zasadą jest, wynikającą z art. 28 ust1 i 3, iż za udostępnienie w w/w sposób Zespół jest uprawniony do pobrania opłaty. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określone jest w cenniku. Cennik stanowi załącznik do Regulaminu. Wyjątkiem od tej zasady jest udostępnienie dokumentacji medycznej dla właściwych organów rentowych. XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 74 Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem zastosowanie maja pozostałe akty prawne wewnętrzne Dyrektora i procedury przez niego zatwierdzone. Niniejszy Regulamin jest zgodny ze Statutem, jego aktami wewnętrznymi i innymi odrębnie obowiązującymi przepisami prawnymi. 75 Regulamin niniejszy ustala Dyrektor. 76 Regulamin współistnieje z regulaminami poszczególnych jednostek organizacyjnych Zespołu. 77 Projekty Regulaminów jednostek organizacyjnych Zespołu zatwierdza Dyrektor. 78 Wszelkie zmiany wprowadzane są po akceptacji Dyrektora. 40/41

41 Regulamin nabiera mocy prawnej z dniem zatwierdzenia projektu przez Radę Społeczną Regulamin podawany jest do wiadomości wszystkich pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: SCHEMAT ORGANIZACYJNY 2. ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 3. ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY 4. ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY 5. ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY 6. ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 7. ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU 8. ZAKRES OBOWIĄZKOW LEKARZA DYŻURNEGO 9. IZBA PRZYJĘĆ SZPITALNA 10. BLOK OPERACYJNY 11. APTEKA SZPITALNA 12. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 13. PRACOWNA ENDOSKOPOWA 14. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ 15. PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ ORAZ PRACOWNIA USG 16. POWIATOWE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 17. PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA 18. OŚRODEK RAHABILITACJI DZIENNEJ 19. RATOWNICTWO MEDYCZNE 20. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 21. SEKCJA DS.REJESTRU USŁUG MEDYCZNYCH 22. ZESPÓŁ TRANSPORTU SANITARNEGO 23. SEKCJA STATYSTYKI MEDYCZNEJ 24. DZIAŁ KADR 25. DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY 26. SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA 27. DZIAŁ EKONOMICZNO-FINANSOWY 28. CENTRALNA STERYLIZATORNIA 29. KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP 30. CENNIK ZOZ 41/41

42 Schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim DYREKTOR RADA SPOŁECZNA PEŁNOMOCNIK DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PEŁNOMOCNIK DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU Specjalista ds. ZAZARZZARZADZANIAZ zarządzania jakością ARZADZANIAZARZADZA NIA Specjalista ds. ochrony ZARZĄDZANIAZARZĄDZ środowiska ANIA Specjalista ds. BHP Dział kadr Stanowisko ds. osobowych Stanowisko ds. archiwum. Inspektor ds. BHP i ochrony ppoż. Inspektor ds. obronnych i rezerw GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział ekonomicznofinansowy Zastępca głównego księgowego Stanowisko pracy ds. płac ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie - Oddział chorób wewnętrznych - Oddział chirurgiczny ogólny - Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej jednego dnia - Oddział ginekologiczny - Oddział pediatryczny - Izba przyjęć szpitalna - Blok operacyjny - Apteka szpitalna - Szpitalny zespół wspierający opieki paliatywnej - Centralna sterylizatornia - Gabinet diagnostyczno- zabiegowy - Chłodnia - Kaplica Szpitalna PIELĘGNIARKA NACZELNA KIEROWNIK DS. TECHNICZNO- EKSPLOATACYJNYCH Dział technicznoeksploatacyjny Sekcja administracyjnogospodarcza Kapelan Szpitalny Radca Prawny Inspektor ds. Zamówień Publicznych Pielęgniarka Epidemiologiczna Starszy referent sekcji organizacji i informacji wewnętrznej Sekcja finansowoksięgowa Sekcja ds. rejestru usług medycznych Powiatowy ośrodek lecznictwa pozaszpitalnego Powiatowy Ośrodek Terapii - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna Powiatowa Poradnia Specjalistyczna w Lidzbarku Warmińskim - Poradnia chirurgii ogólnej - Poradnia otolaryngologiczna - Poradnia kardiologiczna - Poradnia neurologiczna - Poradnia ginekologiczno-położnicza - Poradnia endokrynologiczna - Poradnia chorób zakaźnych - Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej - Poradnia medycyny sportowej - Poradnia okulistyczna - Pracownia diagnostyki laboratoryjnej - Pracownia USG - Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej - Pracownia endoskopii - Pracownia diagnostyki kardiologicznej - Zespół transportu sanitarnego Powiatowa Poradnia Specjalistyczna Orneta - Poradnia chirurgii ogólnej - Poradnia ginekologiczno-położnicza - Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna pomoc medyczna Ratownictwo medyczne Lidzbark Warmiński - zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny Ratownictwo medyczne Orneta - zespół ratownictwa medycznego podstawowy Sekcja ds. informatyki i obsługi Sekcja statystyki medycznej

43 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1 1. Oddział chorób wewnętrznych jest komórką organizacyjną Szpitala im. Marii Skłodowskiej Curie. 2. Podstawowym zadaniem oddziału jest prowadzenie czynności diagnostyczno-leczniczych w zakresie chorób wewnętrznych Realizacja celów diagnostyczno-leczniczych prowadzona jest w oparciu o sprzęt i kadry dostępne w Zespole oraz o umowy z innymi podmiotami leczniczymi. 2. W skład oddziału wchodzi: Pracownia diagnostyki kardiologicznej, która dla celów statystycznych rozliczana jest osobno. Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego. 3 Ordynator /lekarz kierujący oddziałem/ oddziału, jego zastępca lub wyznaczony asystent mają obowiązek udzielania konsultacji pacjentom innych oddziałów. 4 Oddział chorób wewnętrznych dysponuje 33 łóżkami. 5 W salach chorych mogą być leczeni tylko pacjenci tej samej płci za wyjątkiem sali intensywnego nadzoru kardiologicznego Za sprawny i niezakłócony proces leczenia, diagnostyki, opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacji oraz organizacji pracy odpowiada ordynator / lekarz kierujący oddziałem / oddziału. 2. Całość zadań wykonywanych w oddziale organizuje i nadzoruje ordynator / lekarz kierujący oddziałem / oddziału przy pomocy zastępcy oraz pielęgniarki oddziałowej. 1 W oddziale zatrudniony jest personel lekarski, pielęgniarski i pomocniczy zgodnie z przyjętymi w Zespole normami zatrudnienia. 2 W oddziale może być zatrudniona położna, ratownik medyczny w zależności od potrzeb kadrowych. 3 Personel oddziału zapewnia całodobowy, ciągły, sprawny proces leczniczy i opiekuńczopielęgnacyjny chorych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 7 1/6

44 1 Ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału wewnętrznego podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 2 Ordynator / lekarz kierujący oddziałem / kieruje oddziałem i jest odpowiedzialny za całokształt działalności pod względem merytorycznym, organizacyjnym i epidemiologicznym. 3 Wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów. 4 W ramach struktury organizacyjnej oddziału może być zatrudniony zastępca ordynatora Personel medyczny oddziału obowiązuje 37,55 godzinny tydzień pracy w oparciu indywidualne harmonogramy pracy. 2. Harmonogram pracy lekarzy etatowych ustala ordynator / lekarz kierujący oddziałem / oddziału w porozumieniu z zastępcą dyrektora ds. lecznictwa: godz udział ordynatora / lekarza kierującego oddziałem / i zastępców w odprawie ogólnej, godz raport pielęgniarki oddziałowej, godz rozpoczęcie pracy z przekazaniem raportu lekarza dyżurnego, godz obchód oddziału, omówienie planu leczenia chorych, godz realizacja planu pracy, w tym przekazanie raportu chorych lekarzowi dyżurnemu, godz wydawanie wypisów. 3. Lekarze zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych pełnią dyżury według rozkładu uzgodnionego z ordynatorem / lekarzem kierującym oddziałem/ oddziału (bądź osobę przez niego upoważnioną) i zatwierdzonego przez Dyrektora ZOZ lub zastępcę dyrektora ds. lecznictwa 4. Obchód prowadzony jest przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem / lub wyznaczonego zastępcę (w obchodzie uczestniczą lekarze i pielęgniarki). 5. Po godzinach ordynacji oddziału pacjentami zajmuje się lekarz dyżurny (zakres obowiązków stanowi załącznik do Regulaminu). 10 Każdy lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. 11 Pielęgniarki/położne oddziału mają obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami etyki, ustalonymi standardami praktyki zawodowej oraz zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej i z należytą starannością Pielęgniarki/położne realizując indywidualny program opieki nad pacjentem obowiązane są kierować się jego dobrem, szanować jego podmiotowość i godność osobistą. 2. Praca dzienna personelu pielęgniarskiego i pomocniczego rozpoczyna się o godz przyjęcie dyżuru, zabiegi leczniczo pielęgnacyjne, sprzątanie, obchód lekarski, 8 2/6

45 wykonywanie zleceń lekarskich, opieka pielęgnacyjna, szerzenie oświaty zdrowotnej, wykonywanie zleceń lekarskich, pomiary parametrów życiowych, obchód wieczorny lekarza, zabiegi leczniczo pielęgnacyjne. 3. Szczegółowy plan i podział pracy pielęgniarek i personelu pomocniczego ustala pielęgniarka oddziałowa w porozumieniu z ordynatorem / lekarzem kierującym oddziałem / i pielęgniarką naczelną O przyjęciu decyduje ordynator /lekarz kierujący oddziałem/, zastępca ordynatora, lekarz wyznaczony przez ordynatora /lekarz kierujący oddziałem/. 2. Przyjęć pacjentów do oddziału dokonuje ordynator / lekarz kierujący oddziałem / a w przypadku jego nieobecności z-ca ordynatora lub inny lekarz wyznaczony przez ordynatora /lekarza kierującego oddziałem. 3. W godzinach dyżurów pacjentów przyjmuje lekarz dyżurny Przyjęcia do oddziału wewnętrznego mogą być planowe na podstawie rejestru przyjęć planowych za który odpowiada ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału. 2. Rejestr przyjęć planowych ma na celu zapewnienie ciągłości przyjęć i zapobieganie przepełnieniu oddziału. 5 Przyjęcia odbywają się w godzinach ustalonych przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem / z uwzględnieniem czasu pracy pracowni diagnostycznych i laboratoryjnych. 6 Przyjęcia nagłe odbywają się w chwili przybycia chorego do izby przyjęć szpitala. 7 W oparciu o ewidencję w rejestrze planowych przyjęć do oddziału, ordynator / lekarz kierujący oddziałem / planuje pracę i nadzoruje jej wykonanie Pacjent powinien podpisać zgodę na leczenie szpitalne oraz proponowane zabiegi. 2. Wskazane jest posiadanie przez pacjenta przyborów toaletowych, pidżamy, szlafroka i obuwia domowego Wydawanie posiłków odbywa się w następujących godzinach: śniadanie , obiad , kolacja W porze wyznaczonej na posiłki, nie należy przeprowadzać badań i zabiegów, chyba że zachodzi przypadek nie cierpiący zwłoki. 3. Dostarczanie chorym żywności spoza szpitala dopuszczalne jest jedynie za zgodą ordynatora / lekarza kierującego oddziałem / oddziału lub lekarza leczącego. 17 Personel oddziału stosownie do przydzielonego zakresu obowiązków nadzoruje higienę osobistą chorych. 3/6

46 18 Chorzy kierowani na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze powinni być zależnie od stanu zdrowia przeprowadzani lub przewożeni na wózkach. 19 Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela osobiście ordynator / lekarz kierujący oddziałem / lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny osobie wskazanej przez pacjenta w historii choroby. 20 Pacjenci przebywający w oddziale mogą korzystać z opieki duszpasterskiej Możliwe jest codzienne odwiedzanie pacjenta w wyznaczonych godzinach: w dni powszednie , w niedziele i święta (odpowiedzialny personel pielęgniarski). 2. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno - epidemiologicznymi, porządkowymi oraz ze względu na stan zdrowia pacjentów przebywających na sali, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, szczegółowych warunków jej udostępniania oraz z przyjętymi zasadami ustalonymi w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora. 2. Ordynator / lekarz kierujący oddziałem / oddziału odpowiada za prowadzenie dokumentacji medycznej w oddziale chorób wewnętrznych Historie choroby znajdują się w gabinecie lekarskim. 2. Karty zleceń i badania dodatkowe przechowywane są w dyżurce pielęgniarek. 3. Dokumentacja medyczna prowadzona w formie elektronicznej jest dostępna zespołowi medycznemu oddziału zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora Każde zlecenie wydane przez lekarza może być zrealizowane dopiero po jego autoryzacji. 2. Wyniki badań zleconych w trybie pilnym muszą być przedstawione lekarzowi niezwłocznie po ich otrzymaniu W razie wydania decyzji o wypisaniu pacjenta, lekarz prowadzący kończy historię choroby wpisując w niej ustalone rozpoznanie, epikryzę oraz wypełnia inne dokumenty 4/6

47 związane z wypisem, potwierdzone przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem / oddziału. 1. Pacjent otrzymuje kartę informacyjną, która zawiera rozpoznanie choroby, wyniki badań, dane o przebiegu leczenia oraz dalsze zalecenia co do postępowania i trybu życia. 2. Odzież oraz oddane do depozytu pieniądze i rzeczy wartościowe pacjent otrzymuje po przedstawieniu pokwitowania. 26 Decyzję o wypisaniu pacjenta ze szpitala wydaje się w następujących sytuacjach: gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela, jeśli pacjent rażąco narusza porządek, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia. 27 Pacjent posiada prawa i obowiązki wynikające z Ustawy z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, (Dz. U. nr 52 poz. 417, z dnia r. z późniejszymi zmianami). 28 Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy oddziału chorób wewnętrznych będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 29 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 5/6

48 ZALECENIA OGÓLNOPORZĄDKOWE Pacjent obowiązany jest do przestrzegania zaleceń ogólnoporządkowych związanych z pobytem w szpitalu: 1. Należy przestrzegać zaleconego sposobu leczenia i diety. Nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zgody i zaleceń personelu leczącego UWAGA! Bezpośrednio po przyjęciu pacjent musi powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach, gdyż w oparciu o umowę z płatnikiem świadczeń zdrowotnych pacjent leczony przewlekle na inną jednostkę chorobową nie związaną z pobytem w oddziale, wszystkie leki powinien posiadać własne. 2. Należy przebywać w oddziale w porze obchodów lekarskich oraz zabiegów i opatrunków. 3. Nie wolno samowolnie wychodzić poza obręb szpitala. 4. Nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu. 5. Należy dbać, aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym. 6. Należy przestrzegać ciszy nocnej w godz Nie wolno uprawiać gier hazardowych. 8. Nie wolno manipulować aparaturą medyczną ani inną aparaturą techniczną. 6/6

49 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO OGÓLNEGO 1 Oddział chirurgiczny ogólny świadczy usługi zabiegowe i procedury medyczne w zakresie chirurgii ogólnej Realizacja celów diagnostyczno leczniczych prowadzona jest w oparciu o sprzęt i kadry dostępne w szpitalu oraz umowy z innymi podmiotami leczniczymi. 2. W skład oddziału wchodzi pracownia endoskopowa, która dla celów statystycznych rozliczana jest osobno. 3. Pracownia endoskopowa realizuje cele diagnostyczne na rzecz pacjentów szpitalnych oraz na podstawie skierowań na rzecz pacjentów ambulatoryjnych, (Regulamin pracowni endoskopowej stanowi załącznik do Regulaminu). 3 Oddział chirurgiczny ogólny dysponuje 30 łóżkami. 4 Za sprawny i niezakłócony proces leczenia, diagnostyki, opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacji oraz organizacji pracy odpowiada ordynator / lekarz kierujący oddziałem Ordynator / lekarz kierujący oddziałem podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 2. Ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ kieruje oddziałem i jest odpowiedzialny za całokształt działalności pod względem merytorycznym, organizacyjnym i epidemiologicznym w dziedzinie chirurgii. 3. Wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów. 4. W ramach struktury organizacyjnej oddziału może być zatrudniony zastępca ordynatora. 6 Ordynator / lekarz kierujący oddziałem/, jego zastępca lub wyznaczony asystent mają obowiązek udzielania konsultacji pacjentom innych oddziałów i izby przyjęć szpitalnej W oddziale zatrudnieni są lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy i personel pomocniczy zgodnie z przyjętymi w Szpitalu normami zatrudnienia. 2. Całość zadań wykonywanych w oddziale organizuje i nadzoruje ordynator / lekarz kierujący oddziałem / zastępca ordynatora oddziału oraz pielęgniarka oddziałowa. 3. Personel oddziału zapewnia całodobowy, ciągły, sprawny proces leczniczy i opiekuńczo - pielęgnacyjny chorych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 1/5

50 8 1. Obowiązkiem ordynatora /lekarza kierującego oddziałem/ jest przygotowanie planu operacyjnego na dzień następny. 2. Przygotowany plan operacji na dzień następny winien być przedstawiony anestezjologowi i personelowi bloku operacyjnego do godziny Personel medyczny oddziału obowiązuje 37,55 godzinny tydzień pracy w oparciu o indywidualne harmonogramy pracy. 2. Harmonogram pracy lekarzy ustala ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ zastępca ordynatora oddziału w porozumieniu z zastępcą dyrektora ds. lecznictwa: godz udział ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ i zastępców w odprawie ogólnej, godz raport pielęgniarki oddziałowej, godz rozpoczęcie pracy z przekazaniem raportu lekarza dyżurnego, godz obchód oddziału, w którym uczestniczy personel medyczny, godz omówienie planu leczenia chorych i zaleceń lekarskich, godz realizacja planu pracy. 3 Lekarze zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych pełnią dyżury według rozkładu uzgodnionego z ordynatorem / lekarzem kierującym oddziałem/ oddziału (bądź osobę przez niego upoważnioną) i zatwierdzonego przez zastępcę dyrektora ds. lecznictwa. 4 Obchód prowadzony jest przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ lub wyznaczonego zastępcę. 5 Po godzinach ordynacji oddziału pacjentami zajmuje się lekarz dyżurny (zakres obowiązków lekarza dyżurnego stanowi załącznik do regulaminu). 10 Każdy lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. 11 Pielęgniarki oddziału mają obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami etyki, ustalonymi standardami praktyki zawodowej oraz zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej i z należytą starannością Pielęgniarki realizując indywidualny program opieki nad pacjentem obowiązane są kierować się jego dobrem, szanować jego podmiotowość i godność osobistą. 2 Praca dzienna personelu pielęgniarskiego i pomocniczego rozpoczyna się o godz przyjęcie dyżuru, zabiegi leczniczo pielęgnacyjne, obchód lekarski, przygotowanie pacjentów do zabiegów i operacji planowych, wykonywanie zleceń lekarskich, 2/5

51 opieka pielęgnacyjna, szerzenie oświaty zdrowotnej, wykonywanie zleceń lekarskich, pomiary parametrów życiowych, obchód wieczorny lekarza dyżurnego, 7.00 zabiegi leczniczo pielęgnacyjne. 3 Szczegółowy plan pracy pielęgniarek i personelu pomocniczego ustala pielęgniarka oddziałowa w porozumieniu z ordynatorem i pielęgniarką naczelną. 13 Przyjęcia pacjentów chirurgicznych do oddziału dokonuje ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ a w przypadku jego nieobecności z-ca ordynatora lub inny lekarz wyznaczony przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem. W godzinach dyżurów pacjentów chirurgicznych przyjmuje lekarz dyżurny Przyjęcia do oddziału chirurgii mogą być planowe na podstawie rejestru przyjęć planowych. 2. Rejestr przyjęć planowych ma na celu zapewnienie ciągłości przyjęć i zapobieganie przepełnieniu oddziału. 3 Przyjęcia odbywają się w godzinach ustalonych przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ chirurgii z uwzględnieniem czasu pracy pracowni diagnostycznych i laboratorium. 4 Przyjęcia nagłe odbywają się w chwili przybycia chorego do izby przyjęć szpitala Pacjent powinien podpisać zgodę na leczenie szpitalne oraz proponowane zabiegi. 2. Wskazane jest posiadanie przez pacjenta przyborów toaletowych, pidżamy, szlafroka i obuwia domowego Wydawanie posiłków odbywa się w następujących godzinach: śniadanie , obiad , kolacja W porze wyznaczonej na posiłki, nie należy przeprowadzać badań i zabiegów, chyba, że zachodzi przypadek nie cierpiący zwłoki. 3. Dostarczanie chorym żywności spoza szpitala dopuszczalne jest jedynie za zgodą zastępcy ordynatora lub lekarza leczącego. 17 Personel oddziału stosownie do przydzielonego zakresu obowiązków nadzoruje higienę osobistą chorych. 3/5

52 18 Chorzy kierowani na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze powinni być zależnie od stanu zdrowia przeprowadzani lub przewożeni na wózkach Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela osobiście ordynator / lekarz kierujący oddziałem / chirurgii, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny. 2. Udzielanie informacji o stanie zdrowia przez telefon wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. 20 Pacjenci przebywający w oddziale mogą korzystać z opieki duszpasterskiej Możliwe jest codzienne odwiedzanie pacjenta w wyznaczonych godzinach: w dni powszednie od , w niedziele i święta od W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno - epidemiologicznymi, porządkowymi oraz ze względu na stan zdrowia pacjentów przebywających na sali, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, szczegółowych warunków jej udostępniania oraz z przyjętymi zasadami ustalonymi w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora. 2 Za prowadzenie dokumentacji medycznej odpowiada ordynator / lekarz kierujący oddziałem Historie choroby znajdują się w gabinecie lekarskim. 2 Karty zleceń i badania dodatkowe przechowywane są w dyżurce pielęgniarek Każde zlecenie wydane przez lekarza może być zrealizowane dopiero po jego autoryzacji. 2 Wyniki badań zleconych w trybie pilnym muszą być przedstawione niezwłocznie po ich otrzymaniu lekarzowi leczącemu W razie wydania decyzji o wypisaniu pacjenta, lekarz prowadzący kończy historię choroby wpisując w niej ustalone rozpoznanie, epikryzę oraz wypełnia inne dokumenty związane z wypisem potwierdzone pisemnie przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem. 4/5

53 2 Pacjent otrzymuje kartę informacyjną, która zawiera rozpoznanie choroby, wyniki badań, dane o przebiegu leczeniu oraz dalsze zalecenia co do postępowania i trybu życia. 3 Odzież oraz oddane do depozytu pieniądze i rzeczy wartościowe pacjent otrzymuje po przedstawieniu pokwitowania. 26 Decyzję o wypisaniu pacjenta ze szpitala, wydaje się w następujących sytuacjach: gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela, jeśli pacjent rażąco narusza porządek, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia. 27 Pacjent posiada prawa i obowiązki wynikające z Ustawy z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, (Dz. U. nr 52 poz. 417, z dnia r. z późniejszymi zmianami). 28 Inne niż zawarte w Regulaminie problemy organizacyjne pracy oddziału będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 29 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 5/5

54 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO SZPITALA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Podstawowym zadaniem oddziału jest prowadzenie czynności diagnostyczno-leczniczych w zakresie ginekologii Realizacja celów diagnostyczno-leczniczych prowadzona jest w oparciu o sprzęt i kadry dostępne w szpitalu oraz o umowy z innymi podmiotami leczniczymi. 2. Personel medyczny lekarze, pielęgniarki/położne oddziału zapewniają całodobowy, ciągły, sprawny proces leczniczy i opiekuńczo - pielęgnacyjny chorych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 3 Oddział ginekologiczny dysponuje 10 łóżkami w tym 1 łóżko intensywnego nadzoru medycznego 4 Za sprawny i niezakłócony proces leczenia, diagnostyki, opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacji oraz organizacji pracy odpowiada ordynator /lekarz kierujący/oddziału W oddziale zatrudniony jest personel lekarski, położne oraz personel pomocniczy zgodnie z przyjętymi w Szpitalu normami zatrudnienia. 2. Całość zadań wykonywanych w oddziale organizuje i nadzoruje ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału przy pomocy zastępcy oraz położnej oddziałowej. 8 Każdy lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością Ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału ginekologicznego podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 2 Wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów. 3 W ramach struktury organizacyjnej oddziału może być zatrudniony zastępca ordynatora. 10 Ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału, jego zastępca lub wyznaczony asystent mają obowiązek udzielania konsultacji pacjentom innych oddziałów, ambulatorium i izby przyjęć szpitalnej. 1/5

55 11 1 Personel medyczny obowiązuje 37,55 godzinny tydzień pracy w oparciu o indywidualne harmonogramy. 2 Harmonogram pracy lekarzy ustala ordynator /lekarz kierujący oddziałem/oddziału w porozumieniu z zastępcą dyrektora ds. lecznictwa: odprawa poranna, obchód, kwalifikacje do wypisu, badania, drobne zabiegi, wypisy, wykonywanie procedur diagnostyczno leczniczych, badania USG, wydawanie wypisów. 3 Lekarze zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych mogą pełnić dyżury według rozkładu uzgodnionego z ordynatorem / lekarzem kierującym oddziałem/ oddziału (bądź osobę przez niego upoważnioną) i zatwierdzonego przez zastępcę dyrektora ds. lecznictwa. 4 Obchód prowadzony jest przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ lub wyznaczonego zastępcę (w obchodzie uczestniczą lekarze i położne). 5 Po godzinach ordynacji oddziału pacjentami zajmuje się lekarz dyżurny oddziału chirurgicznego ogólnego, specjalista ginekolog pełni dyżur w gotowości (zakres obowiązków lekarza dyżurnego stanowi załącznik do regulaminu). 12 Położne zatrudnione w oddziale mają obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami etyki, ustalonymi standardami praktyki zawodowej oraz zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej i z należytą starannością Położne realizując indywidualny program opieki nad pacjentką obowiązane są kierować się jej dobrem, szanować jej podmiotowość i godność osobistą. 2. Praca położnych i personelu pomocniczego rozpoczyna się o godz przyjęcie dyżuru, zabiegi leczniczo pielęgnacyjne, obchód lekarski, przygotowanie pacjentów do zabiegów, wykonywanie zleceń lekarskich, opieka pielęgnacyjna, szerzenie oświaty zdrowotnej, wykonywanie zleceń lekarskich i zabiegów, pomiary parametrów życiowych, obchód wieczorny lekarza, zabiegi leczniczo pielęgnacyjne. 3. Szczegółowy rozkład pracy ustala położna oddziałowa w porozumieniu z ordynatorem /lekarzem kierującym/ i pielęgniarką naczelną Przyjęć do oddziału dokonuje ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału lub inny lekarz wyznaczony przez ordynatora. 2. Przyjęcie pacjentki do oddziału może dokonać położna po uzgodnieniu ustnym lub telefonicznym z lekarzem wymienionym w pkt. 1. 2/5

56 15 1. Przyjęcia do oddziału ginekologicznego odbywają się w trybie planowym w oparciu o rejestr przyjęć planowych. 2. Rejestr przyjęć planowych ma na celu zapewnienie ciągłości przyjęć i zapobieganie przepełnieniu oddziału. 3. Przyjęcia odbywają się w godzinach ustalonych przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ oddziału z uwzględnieniem czasu pracy pracowni diagnostycznych i laboratorium Do obowiązków ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ należy przygotowanie planu operacyjnego na dzień następny. 2. Plan operacji winien być przedstawiony do godz anestezjologowi w dniu poprzedzającym operację planową W sali zabiegowej oddziału ginekologicznego przeprowadzane są zabiegi diagnostycznolecznicze, w razie potrzeby po uzgodnieniu i przy udziale zespołu anestezjologicznego. 2. Operacje i zabiegi, w których przewiduje się tzw. długie znieczulenia wykonywane są na bloku operacyjnym Przy przyjęciu pacjentka powinna podpisać zgodę na leczenie szpitalne oraz proponowane zabiegi. 2. Wskazane jest posiadanie przez pacjentki przyborów toaletowych, pidżamy, szlafroka i obuwia domowego Wydawanie posiłków odbywa się w następujących godzinach: śniadanie , obiad , kolacja W porze wyznaczonej na posiłki, nie należy przeprowadzać badań i zabiegów, chyba, że zachodzi przypadek nie cierpiący zwłoki. 3. Dostarczanie chorym żywności spoza szpitala dopuszczalne jest jedynie za zgodą ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ lub lekarza leczącego. 20 Personel oddziału stosownie do przydzielonego zakresu obowiązków nadzoruje higienę osobistą chorych. 21 Chorzy kierowani na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze powinni być zależnie od stanu zdrowia przeprowadzani lub przewożeni na wózkach. 3/5

57 22 1. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela ordynator / lekarz kierujący oddziałem/, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny osobie wskazanej przez pacjenta. 2. Udzielanie informacji przez telefon wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. 23 Pacjenci przebywający w oddziale mogą korzystać z opieki duszpasterskiej Możliwe jest codzienne odwiedzanie pacjenta w wyznaczonych godzinach: w dni powszednie od , w niedziele i święta od W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi oraz ze względu na stan zdrowia pacjentów przebywających na sali, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej w podmiotów leczniczych, szczegółowych warunków jej udostępniania oraz z przyjętymi zasadami ustalonymi w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji medycznej w oddziale odpowiada ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ Historie choroby znajdują się w gabinecie lekarskim. 2. Karty zleceń i badania dodatkowe przechowywane są w dyżurce położnych. 3. Dokumentacja medyczna prowadzona w formie elektronicznej jest dostępna zespołowi medycznemu oddziału zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora Każde zlecenie wydane przez lekarza może być zrealizowane dopiero po jego autoryzacji. 2. Wyniki badań zleconych w trybie pilnym muszą być przedstawione lekarzowi niezwłocznie po ich otrzymaniu. 3 W sytuacjach zagrożenia życia dopuszcza się autoryzację zleceń po ich wykonaniu W razie wydania decyzji o wypisaniu, lekarz kończy historię choroby wpisując w niej ustalone rozpoznanie, epikryzę oraz wypełnia inne dokumenty związane z wypisem potwierdzone przez ordynatora /lekarza kierującego oddziałem/. 2. Pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą rozpoznanie choroby, wyniki badań, dane o przebiegu leczenia oraz dalsze zalecenia co do postępowania i trybu życia. 3. Odzież oraz oddane do depozytu pieniądze i rzeczy wartościowe pacjent otrzymuje po przedstawieniu pokwitowania, zgodnie z ogólnymi postanowieniami. 4/5

58 29 Decyzję o wypisaniu pacjenta ze szpitala, wydaje się w następujących sytuacjach: gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeśli pacjent rażąco narusza porządek, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia Pacjent obowiązany jest do przestrzegania zaleceń ogólnoporządkowych związanych z pobytem w szpitalu (załącznik do regulaminu). 2 Pacjent posiada prawa i obowiązki wynikające z Ustawy z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, (Dz. U. nr 52 poz. 417, z dnia r. z późniejszymi zmianami). 31 Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy oddziału będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole 32 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora.. 5/5

59 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO SZPITALA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Oddział pediatryczny jest komórką organizacyjną Szpitala im. Marii Skłodowskiej - Curie. Do oddziału przyjmowane są dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia Podstawowym zadaniem oddziału jest prowadzenie czynności diagnostyczno-leczniczych w zakresie chorób pediatrycznych. 2 Realizacja celów diagnostyczno-leczniczych prowadzona jest w oparciu o sprzęt i kadry dostępne w szpitalu oraz o umowy z innymi podmiotami leczniczymi. 3 Personel oddziału zapewnia całodobowy ciągły i sprawny proces leczniczy, opiekuńczopielęgnacyjny i rehabilitacyjny pacjentów zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami Ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału pediatrycznego podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 2. Ordynator oddziału kieruje oddziałem i jest odpowiedzialny za całokształt działalności pod względem merytorycznym, organizacyjnym i epidemiologicznym w dziedzinie pediatrii. 3 Wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów. 4 W ramach struktury organizacyjnej oddziału może być zatrudniony zastępca ordynatora. 5 Ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału, jego zastępca lub wyznaczony asystent udziela konsultacji pacjentom innych oddziałów. 6 Personel oddziału pediatrycznego przestrzega Praw Pacjenta zgodnie z obowiązującą ustawą O przyjęciu do oddziału decyduje ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału, a w przypadku jego nieobecności z-ca ordynatora / lekarz kierujący oddziałem/ lub inny lekarz wyznaczony przez ordynatora /lekarza kierującego oddziałem/. 2. W godzinach dyżurów pacjentów przyjmuje lekarz dyżurny Przyjęcia do oddziału odbywają się w godzinach ustalonych przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ oddziału z uwzględnieniem czasu pracy pracowni diagnostycznych i laboratoryjnych. 1/7

60 2. Przyjęcia nagłe odbywają się w chwili przybycia chorego do izby przyjęć szpitala. 9 W oddziale zatrudniony jest personel lekarski, pielęgniarski i pomocniczy zgodnie z przyjętymi w Szpitalu normami zatrudnienia Personel medyczny obowiązuje 37,55 godzinny tydzień pracy w oparciu o indywidualne harmonogramy. 2. Harmonogram pracy lekarzy ustala ordynator /lekarz kierujący oddziałem/ oddziału w porozumieniu z zastępcą dyrektora ds. lecznictwa: odprawa poranna, obchód lekarski, kwalifikacje do wypisu, wykonywanie procedur diagnostyczno- leczniczych, badania, zabiegi, wydawanie wypisów. 3. Lekarze zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych pełnią dyżury według rozkładu uzgodnionego z ordynatorem / lekarzem kierującym oddziałem/ oddziału (bądź osobę przez niego upoważnioną) i zatwierdzonego przez Dyrektora lub zastępcę dyrektora ds. lecznictwa 4 Obchód prowadzony jest przez ordynatora /lekarza kierującego oddziałem /lub wyznaczonego zastępcę. 5 Po godzinach ordynacji oddziału pacjentami zajmuje się lekarz dyżurny (zakres obowiązków stanowi załącznik do regulaminu). 11 Każdy lekarz ma obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania, leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 12 Pielęgniarki oddziału dziecięcego mają obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami etyki, ustalonymi standardami praktyki zawodowej oraz zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej Pielęgniarki planując i realizując indywidualny program opieki, obowiązane są kierować się dobrem pacjenta, poszanowaniem jego podmiotowości i godności osobistej. 2. Pielęgniarki świadczą opiekę osobom hospitalizowanym poprzez pomoc w osiąganiu zdolności do samodzielnego zaspakajania potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych oraz poprzez współdziałania w medycznych zabiegach diagnostycznych i leczniczych. 3. Praca dzienna personelu pielęgniarskiego i pomocniczego rozpoczyna się o godzinie 7.00: zabiegi pielęgnacyjno lecznicze, obchód lekarski, 2/7

61 wykonywanie zleceń lekarskich i zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych, wypisy i przyjęcia chorych, wykonywanie zleceń lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych, zabiegi leczniczo pielęgnacyjne. 4. Szczegółowy rozkład pracy personelu pielęgniarskiego i pomocniczego ustala pielęgniarka oddziałowa w porozumieniu z ordynatorem / lekarzem kierującym oddziałem/ i pielęgniarką naczelną Wydawanie posiłków odbywa się w następujących godzinach: śniadanie obiad podwieczorek , kolacja Pory posiłków mogą być ustalane w oparciu o indywidualne potrzeby chorych. 3. W porze wyznaczonej na posiłki, nie należy przeprowadzać badań i zabiegów, chyba że zachodzi przypadek nie cierpiący zwłoki. 4. Dostarczanie chorym żywności spoza szpitala dopuszczalne jest jedynie za zgodą ordynatora /lekarza kierującego oddziałem/ lub lekarza leczącego Pacjenci przebywający w oddziale pediatrycznym mają prawo do stałego kontaktu osobistego z rodzicami lub opiekunami. 2 W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno epidemiologicznymi, porządkowymi oraz ze względu na stan zdrowia pacjentów przebywających w sali, odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone Przy przyjęciu dziecka do szpitala jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny wyraża zgodę na leczenie szpitalne oraz proponowane zabiegi. 2 Każdemu dziecku do 7-go roku życia przy przyjęciu do szpitala nakłada się w izbie przyjęć 2 obrączki identyfikacyjne. 17 Personel oddziału stosownie do przydzielonego zakresu obowiązków nadzoruje higienę osobistą chorych. Dzieci powinny być traktowane z taktem i zrozumieniem, a ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane. 18 Pacjenci przebywający w oddziale mogą korzystać z opieki duszpasterskiej. 19 Chorzy kierowani na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze powinni być zależnie od stanu zdrowia przeprowadzani lub przewożeni na wózkach. 3/7

62 20 1 Informacji o stanie zdrowia udziela ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny. 2 Udzielanie informacji o stanie zdrowia chorego przez telefon wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, szczegółowych warunków jej udostępniania oraz z przyjętymi zasadami ustalonymi w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji medycznej odpowiada ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału Historie choroby przechowywane są w pokoju lekarskim. 2 Historia choroby musi na bieżąco odzwierciedlać stan zdrowia chorego. 3 Wyniki badań pacjenta muszą być na bieżąco zawarte w historii choroby. 4 Dokumentacja medyczna prowadzona w formie elektronicznej jest dostępna zespołowi medycznemu oddziału zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora Każde zlecenie wydane przez lekarza może być zrealizowane dopiero po jego autoryzacji. 2 Wynik badań zleconych w trybie pilnym muszą być przedstawione niezwłocznie po ich otrzymaniu lekarzowi W razie wydania decyzji o wypisaniu pacjenta, lekarz prowadzący kończy historię choroby wpisując w niej ustalone rozpoznania, zwięzłą epikryzę oraz wypełnia inne dokumenty związane z wypisem potwierdzone przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/. 2 Pacjent otrzymuje kartę informacyjną zawierającą rozpoznanie choroby, wyniki badań, dane o przebiegu leczenia oraz dalsze zalecenia co do postępowania i trybu życia. 25 Decyzję o wypisaniu pacjenta ze szpitala wydaje się w następujących sytuacjach: gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, na żądanie jego przedstawiciela ustawowego. 26 Całość zadań wykonywanych w oddziale organizuje i nadzoruje ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału przy pomocy zastępcy oraz pielęgniarki oddziałowej. 4/7

63 27 1 Pacjent obowiązany jest do przestrzegania zaleceń ogólnoporządkowych związanych z pobytem w szpitalu (załącznik do regulaminu ). 2 Pacjent oddziału dziecięcego posiada prawa wynikające z Europejskiej Karty Dziecka w Szpitalu oraz prawa wynikające z Karty Praw Pacjenta. 28 Inne, niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy oddziału pediatrycznego będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad pracy Zespołu. 29 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 5/7

64 Załącznik nr 1 EUROPEJSKA KARTA DZIECKA W SZPITALU Prawo do możliwie najlepszej opieki medycznej jest podstawowym prawem zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. 1. Dzieci powinny przebywać w szpitalu tylko wtedy, gdy leczenie, którego wymagają, nie może być prowadzone w domu, ambulatoryjnie lub w oddziale dziennym. 2. Dzieci przebywające w szpitalu powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi rodzice lub stali opiekunowie. 3. Wszystkim rodzicom należy tworzyć możliwość pozostawania w szpitalu razem z dzieckiem, trzeba ich do tego zachęcać i pomagać. Pobyt rodziców w szpitalu nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę dochodów. Rodzice, by mogli uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, powinni być stale informowani o sposobie postępowania w oddziale i zachęcani do aktywnej współpracy. 4. Dzieci i rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości pojmowania. Należy starać się o zapobieganie i łagodzenie stresów fizycznych i emocjonalnych u dzieci w związku z ich pobytem w szpitalu. 5. Dzieci i rodzice mają prawo świadomie uczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących opieki nad ich zdrowiem. Każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami leczniczymi i badaniami. 6. Dzieci powinny przebywać w szpitalu z dziećmi o podobnych potrzebach rozwojowych. Nie należy umieszczać dzieci w oddziałach dla dorosłych. Nie powinno być żadnych ograniczeń wiekowych dla osób odwiedzających dzieci przebywające w szpitalu. 7. Dzieci powinny mieć pełną możliwość zabawy, odpoczynku i nauki dostosowanej do swego wieku i stanu zdrowia. Powinny przebywać w otoczeniu zaprojektowanym, urządzonym i wyposażonym z myślą o ich potrzebach oraz z personelem potrafiącym zaspakajać ich potrzeby. 8. Dziećmi powinien opiekować się personel, którego przygotowanie i umiejętności zapewniają zaspakajanie potrzeb fizycznych, emocjonalnych i rozwojowych dzieci i ich rodzin. 9. Zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia. 10. Dzieci powinny być traktowane z taktem i zrozumieniem, a ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane. Karta została opracowana przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Opieki nad Dziećmi w Szpitalu w Wielkiej Brytanii i zaaprobowana przez 13 krajów na I Europejskiej Konferencji Stowarzyszeń na rzecz Dzieci w Szpitalu w 1988 r. 6/7

65 Załącznik nr 2 Zalecenia Ogólnoporządkowe Pacjent obowiązany jest do przestrzegania zaleceń ogólnoporządkowych związanych z pobytem w szpitalu: 1 Należy przestrzegać zaleconego sposobu leczenia i diety. 2 Nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zgody i zaleceń personelu leczącego UWAGA! Bezpośrednio po przyjęciu pacjent musi powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach, gdyż w oparciu o umowę z płatnikiem świadczeń zdrowotnych pacjent leczony przewlekle na inną jednostkę chorobową nie związaną z pobytem w oddziale, wszystkie leki powinien posiadać własne. 3 Należy przebywać w oddziale w porze obchodów lekarskich oraz zabiegów i opatrunków. 4 Należy dbać, aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym. 5 Należy przestrzegać ciszy nocnej w godz Zabrania się samowolnego wychodzenia poza obręb oddziału pediatrycznego. 7 Zabrania się palenia tytoniu i picia alkoholu. 8 Zabrania się uprawiania gier hazardowych. 9 Zabrania się manipulowania aparaturą medyczną oraz inną aparaturą techniczną w szpitalu. 7/7

66 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ 1 Oddział chirurgii urazowo ortopedycznej świadczy usługi zabiegowe i procedury medyczne w zakresie leczenia jednego dnia chirurgii urazowo - ortopedycznej. 2 Realizacja celów diagnostyczno leczniczych prowadzona jest w oparciu o sprzęt i kadry dostępne w szpitalu oraz umowy z innymi podmiotami leczniczymi. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dysponuje 10 łóżkami. 3 4 Za sprawny i niezakłócony proces leczenia, diagnostyki, opieki pielęgnacyjnej, rehabilitacji oraz organizacji pracy odpowiada ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału Ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 2. Ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ kieruje oddziałem i jest odpowiedzialny za całokształt działalności pod względem merytorycznym, organizacyjnym i epidemiologicznym w dziedzinie chirurgii urazowo ortopedycznej. 3. Wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów. 6 Ordynator / lekarz kierujący oddziałem / oddziału, lub wyznaczony asystent mają obowiązek udzielania konsultacji pacjentom innych oddziałów i izby przyjęć szpitala. 7 1 W oddziale zatrudniony jest personel lekarski, pielęgniarski i pomocniczy zgodnie z przyjętymi w Zespole normami zatrudnienia. 2 Całość zadań wykonywanych w oddziale organizuje i nadzoruje ordynator / lekarz kierujący oddziałem / zastępca ordynatora oddziału oraz pielęgniarka koordynująca. 3 Personel oddziału zapewnia całodobowy, ciągły, sprawny proces leczniczy i opiekuńczo - pielęgnacyjny chorych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 8 1 Obowiązkiem ordynatora / lekarza kierującego oddziałem / jest przygotowanie planu operacyjnego. 1/4

67 2 Przygotowany plan operacji na dzień następny winien być przedstawiony anestezjologowi i personelowi bloku operacyjnego do godziny Personel medyczny oddziału obowiązuje 15 godzinny tydzień pracy w oparciu o indywidualne harmonogramy pracy przez 3 dni w tygodniu (minimum 5 godzin dziennie) w tym przynajmniej 1 raz w godzinach po - i przedpołudniowych. 2 Przyjęcie i wypis pacjenta powinien zakończyć się w przeciągu 12 godzin. W przypadku konieczności przedłużenia hospitalizacji, należy przekazać pacjenta do podmiotu leczniczego świadczącego usługi w zakresie chirurgii urazowo ortopedycznej hospitalizacja. 3 Obchód prowadzony jest przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ lub wyznaczonego zastępcę. 4 Po godzinach ordynacji oddziału pacjentami zajmuje się lekarz dyżurny oddziału chirurgicznego ogólnego (zakres obowiązków stanowi załącznik do Regulaminu). 10 Każdy lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. 11 Pielęgniarki oddziału mają obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami etyki, ustalonymi standardami praktyki zawodowej oraz zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej i z należytą starannością Pielęgniarki realizując indywidualny program opieki nad pacjentem obowiązane są kierować się jego dobrem, szanować jego podmiotowość i godność osobistą. 2 Szczegółowy plan pracy pielęgniarek i personelu pomocniczego ustala pielęgniarka koordynująca w porozumieniu z ordynatorem i pielęgniarką naczelną. 13 Przyjęcia pacjentów do oddziału dokonuje ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału a w przypadku jego nieobecności inny lekarz wyznaczony przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ lub pielęgniarka zgodnie z ustalonym planem przyjęć Przyjęcia do oddziału w trybie planowym na podstawie rejestru przyjęć planowych. 2 Przyjęcia odbywają się w godzinach ustalonych przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ chirurgii z uwzględnieniem czasu pracy pracowni diagnostycznych i laboratorium. 2/4

68 15 1 Pacjent powinien podpisać zgodę na leczenie szpitalne oraz proponowane zabiegi. 2 Wskazane jest posiadanie przez pacjenta przyborów toaletowych, pidżamy, szlafroka i obuwia domowego. 16 Personel oddziału stosownie do przydzielonego zakresu obowiązków nadzoruje higienę osobistą chorych. 17 Chorzy kierowani na badania specjalistyczne i zabiegi lecznicze powinni być zależnie od stanu zdrowia przeprowadzani lub przewożeni na wózkach Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela osobiście ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ chirurgii, lekarz prowadzący. 2 Udzielanie informacji o stanie zdrowia przez telefon wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. 20 Pacjenci przebywający w oddziale mogą korzystać z opieki duszpasterskiej Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, szczegółowych warunków jej udostępniania oraz z przyjętymi zasadami ustalonymi w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora. 2 Za prowadzenie dokumentacji medycznej odpowiada ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału Historie choroby znajdują się w gabinecie lekarskim. 2 Karty zleceń i badania dodatkowe przechowywane są w dyżurce pielęgniarek. 3 Dokumentacja medyczna prowadzona w formie elektronicznej jest dostępna zespołowi medycznemu oddziału zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora Każde zlecenie wydane przez lekarza może być zrealizowane dopiero po jego autoryzacji. 2 Wyniki badań zleconych w trybie pilnym muszą być przedstawione niezwłocznie po ich otrzymaniu lekarzowi leczącemu. 3/4

69 25 1 W razie wydania decyzji o wypisaniu pacjenta, lekarz prowadzący kończy historię choroby wpisując w niej ustalone rozpoznanie, epikryzę oraz wypełnia inne dokumenty związane z wypisem potwierdzone pisemnie przez ordynatora/lekarza kierującego oddziałem. 2 Pacjent otrzymuje kartę informacyjną, która zawiera rozpoznanie choroby, wyniki badań, dane o przebiegu leczeniu oraz dalsze zalecenia co do postępowania i trybu życia. 3 Odzież oraz oddane do depozytu pieniądze i rzeczy wartościowe pacjent otrzymuje po przedstawieniu pokwitowania. 4 Decyzję o wypisaniu pacjenta ze szpitala, wydaje się w następujących sytuacjach: gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela, jeśli pacjent rażąco narusza porządek, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia. 26 Pacjent posiada prawa i obowiązki wynikające z Ustawy z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, (Dz. U. nr 52 poz. 417, z dnia r. z późniejszymi zmianami). 28 Inne niż zawarte w Regulaminie problemy organizacyjne pracy oddziału będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 29 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 4/4

70 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEZNIENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Zadania poradni Podstawowym zadaniem Poradni jest terapia i profilaktyka uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od alkoholu. Podstawą wszystkich naszych oddziaływań psychoterapeutycznych w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu jest koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia" opracowana przez prof. Jerzego Mellibrudę, a w stosunku do członków rodzin koncepcja "pułapki współuzależnienia" i zaburzeń "dorosłych dzieci alkoholików" opracowana przez mgr Zofię Sobolewską - Mellibruda. Na podstawie tych koncepcji leczy się uzależnionych i członków ich rodzin. W lokalu Poradni spotykają się Grupy samopomocowe AA i Al-Anon. Grupy te są całkowicie niezależne od Zespołu. Uczestnictwo w tych grupach jest natomiast bardzo ważnym elementem uzupełniającym profesjonalną ofertę terapeutyczną. 2 Zasady przyjmowania do poradni 1. Przy przyjęciu przestrzegamy następujące trzy ważne zasady: życzliwość i zrozumienie przez cały personel Poradni dla psychologicznych trudności pacjenta, jasna informacja o zasadach i formach leczenia, szybkie przyjęcie pacjenta do programu psychoterapeutycznego. 2. Każdy zgłaszający się pacjent jest przyjmowany przez indywidualnego psychoterapeutę. 3. Indywidualny psychoterapeuta w toku pierwszego spotkania powinien: rozpoznać z jakimi problemami zgłosił się pacjent, ustalić czy problemy z jakimi zgłasza się pacjent mieszczą się w zadaniach działalności Poradni, przedstawić ofertę Poradni, zmotywować do podjęcia psychoterapii w zależności od stopnia problemów, rozpocząć proces diagnostyczny pacjenta. 4 Po zakończeniu procesu diagnostycznego następuje przyjęcie pacjenta do danego programu psychoterapii uzależnienia lub psychoterapii współuzależnienia. 5 Pacjent otrzymuje do podpisania kontrakt terapeutyczny i termin rozpoczęcia terapii. 6 O wszystkich sprawach związanych z psychoterapią pacjenta decyduje jego indywidualny psychoterapeuta. 7 Indywidualny psychoterapeuta współpracuje we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu psychoterapii z Zespołem Psychoterapeutów. 3 Lecznictwo i organizacja świadczeń 1. Poradnią kieruje kierownik psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. 1/4

71 2. Dla osób uzależnionych od alkoholu udzielane są świadczenia zdrowotne: osobom uzależnionym od alkoholu (F10.2) oraz od kilku substancji psychoaktywnych na raz (F 19.2) oraz od hazardu (F63). 3. Dla osób współuzależnionych udzielane są świadczenia zdrowotne osobom z zaburzeniem adaptacyjnym (F43.2). 4. Nowoczesne programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zostały opracowane przez Zespół Psychoterapeutów Poradni. 5. Leczeniem ambulatoryjnym objęte są dorosłe osoby płci męskiej, żeńskiej. 6 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w Poradni udzielane są bezpłatnie dla osób posiadających aktualne ubezpieczenie zdrowotne rejestrowane w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak również dla osób nie ubezpieczonych w NFZ, z możliwością refinansowania ich przez Ministerstwo Zdrowia. 7 Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem. 8 Do Poradni przyjmowani są pacjenci bez skierowania. 9 Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego orzeczenia. 10 Pacjenci przyjmowani są codziennie w godzinach otwarcia Przychodni. 11 Pacjenci podejmujący terapię podpisują kontrakt terapeutyczny. Każdy pacjent realizuje Osobisty Plan Terapii określający czas, zakres i formy leczenia. 12 Pacjenci mogą umawiać się telefonicznie na kolejne wizyty. 13 Świadczenia zdrowotne z zakresu specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielane są również członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu. 14 Świadczenia zdrowotne dla członków rodzin z problemem alkoholowym oparte na 2 - letnim programie psychoterapii współuzależnienia. Program podstawowy psychoterapii uzależnień Podstawowy Program obejmuje 21 tygodni, obecność pacjenta 2 razy w tygodniu. 4 5 Program kontynuowania terapii 1. Grupa Treningu Konstruktywnych Zachowań - 6 tygodni, obecność pacjenta 2 razy w tygodniu. 2. Grupa Zapobiegania Nawrotom Choroby - 9 tygodni, obecność pacjenta 2 razy w tygodniu. 6 Program podstawowy psychoterapii dla osób współuzależnionych 1. Grupa Psychoterapii Dla Osób Współuzależnionych cz. I - poświęcona edukacji alkoholowej i współuzależnienia - 16 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu. 2. Grupa Psychoterapii dla osób współuzależnionych cz. II - poświęcona uczuciom, potrzebom, wartościom i przemocy domowej - 16 tygodni, obecność pacjentki/pacjenta 1 raz w tygodniu. 2/4

72 Program psychoterapii pogłębionej: 1. Poczucie własnej wartości 9 godzin, 2. Komunikacja małżeńska - 12 godzin, 3. Jak sobie radzić ze złością - 12 godzin, 4. Jak sobie radzić ze wstydem - 9 godzin, 5. Jak sobie radzić z poczuciem winy - maraton 20 godzinny, 6. Jak sobie radzić ze stresem - maraton 20 godzinny, 7. Trening Asertywnych Zachowań - maraton 40 godzinny. 7 8 Uprawnieni do świadczeń ambulatoryjnych w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 1. Uprawnieni do bezpłatnego korzystania ze świadczeń są osoby ubezpieczone. 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie także osobom nieubezpieczonym. 3. Przychodnia kieruje pacjenta na stacjonarne leczenie odwykowe jeżeli leczenie nie może być podjęte lub kontynuowane ambulatoryjnie w uzasadnionych przypadkach. 4. Pacjenci zobowiązani przez Sąd do leczenia przyjmowani są na podstawie prawomocnego orzeczenia. 5. Udzielane są również świadczenia ponad standardowe (bezpłatne dla pacjentów), finansowane przez Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim oraz Urząd Gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński. 9 Sposób podania informacji o udzielanych świadczeniach do wiadomości ubezpieczonych 1. Tablice informacyjne na terenie Poradni, 2. Informacje w podmiotach leczniczych (przychodnie, lekarze rodzinni, niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej), środki masowego przekazu. 10 Obowiązujące zasady 1. W Poradni obowiązuje regulamin, najważniejsze normy to: Bezwzględny zakaz picia alkoholu, czaju, namiastek, wynalazków oraz innych środków odurzających, leków. Punktualne uczestniczenie we wszystkich zajęciach terapeutycznych. Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach Poradni. Podporządkowanie się poleceniom terapeutów i kierownika Poradni. Kulturalne odnoszenie się do siebie nawzajem i do personelu. Systematyczna, rzetelna praca przy realizacji zadań. Otwarte i uczciwe prezentowanie swych problemów. 2 Poradnia prowadzi terapię dla osób uzależnionych i ich rodzin opartą na psychologicznych metodach oddziaływania z aktywnym udziałem pacjenta. 3 Nie podajemy środków farmakologicznych typu esperal, anticol. 4 Realizujemy nowoczesny program psychoterapii uzależnienia od alkoholu oparty o realizację OPT. 5 Każdy pacjent znajduje się pod opieką indywidualnego terapeuty, który przeprowadza diagnozę problemową, ustala osobisty plan terapii, przeprowadza z pacjentem indywidualne konsultacje oraz omawia sprawy pacjenta na zebraniach klinicznych. 3/4

73 6 Na zakończenie terapii w poradni każdy pacjent dokonuje osobistego podsumowania efektów swojej psychoterapii uzależnienia z indywidualnym terapeutą i na forum swojej grup psychoterapeutycznej. 11 Dokumentacja medyczna 1. Dokumentacja medyczna prowadzona jest i archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej oraz wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji odpowiada kierownik Poradni. 12 Postanowienia końcowe 1. Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne Poradni będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 2. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu Dyrektora. 4/4

74 ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO ZAKRES OBOWIĄZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO Lekarze zatrudnieni w Zespole, mogą być zobowiązani do pełnienia dyżurów medycznych. 1 2 Czas dyżuru medycznego pełnionego poza godzinami normalnej ordynacji w Zespole nie wlicza się do czasu pracy. 3 Do obowiązków lekarza dyżurnego należy: 1. leczenie i sprawowanie opieki nad pacjentami oddziału, 2. badanie, kwalifikacje i przyjęcie pacjentów kierowanych do oddziału, 3. udzielanie konsultacji specjalistycznych na innych oddziałach szpitalnych, 4. zlecanie badań pomocniczych oraz ocena wyników badań, 5. badanie, leczenie i konsultacje pacjentów w trybie przyjęć ambulatoryjnych, 6. wieczorne wizytowanie pacjentów (obchód), 7. przeprowadzanie operacji i zabiegów ratujących życie, 8. rzetelne, czytelne prowadzenie stosownej dokumentacji medycznej w formie papierowej i/lub elektronicznej, 9. świadczenie usług medycznych zakładom z którymi Zespół ma podpisaną umowę na świadczenie usług medycznych, a w szczególności organom administracji państwowej policji, prokuratury Lekarz dyżurny udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 2. W sytuacji wypadków, zatruć, urazów, porodów, stanów zagrożenia życia, lekarz dyżurny jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 5 Dyżury lekarskie pełnione są w oddziałach w następujących godzinach: dyżur zwykły od godziny do 8.00 rano dnia następnego, dyżur w sobotę, niedzielę i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Na oddziałach na których nie wymagany jest dyżur lekarski (oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej jednego dnia, oddział ginekologii, blok operacyjny) pełnione są dyżury w gotowości w godz. od do 8.00 w dni powszednie oraz od 8.00 do 8.00 dnia następnego w dni świąteczne. Czas dotarcia na wezwanie personelu medycznego określa się na nie dłuższy niż 30 minut. 6 1/3

75 Dyżur kończy się po rozpoczęciu normalnej ordynacji lekarskiej w oddziale, a w dni świąteczne i wolne od pracy po zgłoszeniu się następcy, któremu lekarz dyżurny przekazuje raport z odbytego dyżuru i zapoznaje ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ lub następcę ze stanem pacjentów w oddziale zgodnie z Procedurą nr PM/003 (przekazywanie pacjentów kolejnym zmianom personelu). 7 Rozkład dyżurów ustala ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału lub osoba przez niego upoważniona i przedstawia każdorazowo do dnia 25 każdego miesiąca zastępcy dyrektora ds. lecznictwa do zatwierdzenia Lekarz dyżurny ma obowiązek osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych i nie może powierzyć ich wykonania osobom trzecim, chyba, że uzyska na to zgodę Dyrektora Zespołu. 2. Lekarz dyżurny w czasie pełnienia dyżurów nie może wykonywać pracy na rzecz innego pracodawcy ani prowadzić w tym czasie własnej prywatnej praktyki Lekarz dyżurny w czasie pełnienia dyżuru nie może opuścić szpitala w żadnych okolicznościach chyba, że uzyska zgodę ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ i zapewni zastępstwo. 2. W szczególnych przypadkach Dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na ustalenie zastępstwa i pełnienie dyżuru przez osobę trzecią Dyrektor Zespołu może wyznaczyć Naczelnego lekarza szpitala. 2. Naczelny lekarz szpitala podejmuje decyzje dotyczące procesu diagnostyczno- leczniczego pacjentów oraz organizacyjne będące w gestii Dyrektora, po godzinach pracy dyrekcji Zespołu 3. Naczelny lekarz szpitala jest wyznaczony w grafiku dyżurów. 4. Do Naczelnego lekarza szpitala ma zastosowanie niniejszy regulamin. 11 Lekarz dyżurny prowadzi dokumentację pacjentów leczonych w oddziale, nowoprzyjętych i leczonych w trybie ambulatoryjnym. 12 Lekarz dyżurny nadzoruje pracę podległego personelu oddziału podczas swego dyżuru oraz wykonuje czynności zlecone mu przez ordynatora / lekarza kierującego oddziałem/ oddziału i Naczelnego lekarza szpitala. 13 2/3

76 1. Lekarz dyżurny oddziału chorób wewnętrznych nadzoruje podczas swojego dyżuru pracę oddziału pediatrycznego i oddziału terapii uzależnienia od alkoholu oraz izbę przyjęć szpitala w zakresie chorób zachowawczych. 2. Lekarz dyżurny oddziału chirurgicznego ogólnego nadzoruje podczas swojego dyżuru pracę oddziału ginekologicznego i oddziału chirurgii urazowo- ortopedycznej oraz izbę przyjęć szpitala w zakresie oddziałów zabiegowych. 3. Lekarz dyżurny działu anestezjologii w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów wspiera podczas swojego dyżuru pracę oddziałów i izbę przyjęć szpitala. 14 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 3/3

77 REGULAMIN ORGANIZACYJNY IZBY PRZYJĘĆ SZPITALNEJ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Izba przyjęć szpitalna jest komórką organizacyjną Szpitala im. Marii Skłodowskiej Curie, w dalszej części regulaminu zwaną - izbą Izba składa się z: gabinetu diagnostyczno zabiegowego, ambulatorium chirurgicznego, ogólnej izby przyjęć z izolatką, pediatrycznej izby przyjęć, ginekologicznej izby przyjęć, punktu pielęgniarskiego Do zadań izby należy: badanie lekarskie chorych zgłaszających się do szpitala, przyjmowanie do szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, udzielanie pomocy ambulatoryjnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego, lub zostali zakwalifikowani do leczenia w terminie późniejszym. W izbie musi znajdować się spis telefonów i adresów: podmiotów leczniczych z którymi szpital współpracuje, policji, straży pożarnej, prokuratury, pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w Zespole. 4 5 Realizacja zadań izby prowadzona jest w oparciu o sprzęt i kadry dostępne w szpitalu. Personel izby to: pielęgniarka, położna, sanitariusz, ratownik, lekarz. Lekarz i położna podczas dyżuru mogą być oddelegowani do pracy w innej komórce organizacyjnej szpitala. W izbie należy prowadzić: książkę przyjęć chorych do szpitala, książkę odmów, książkę udzielanych porad i zabiegów ambulatoryjnych, 6 1/4

78 książkę raportów, książkę wypadków, książkę ewidencji chorych zakwalifikowanych do leczenia w późniejszym terminie (lista oczekujących), wykaz liczby łóżek w oddziałach szpitalnych z podaniem liczby wolnych łóżek. Wszystkie wymienione powyżej rejestry są prowadzone w formie elektronicznej. 7 Za sprawną i niezakłóconą pracę izby odpowiada położna oddziałowa w porozumieniu z dyrektorem ds. lecznictwa O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz odpowiedzialny za przyjęcie pacjenta, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo faktycznego opiekuna, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody. 2. Lekarzem odpowiedzialnym za przyjęcie pacjenta jest ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału, osoba przez niego wyznaczona lub lekarz dyżurny. 3. Jeżeli lekarz o którym mowa w ust.1, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc lub inne istotne względy nie pozwalają na przyjęcie, szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia przewiezienie pacjenta do innego szpitala po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem. 4. Jeżeli w chwili zgłoszenia chorego brak jest wolnych łóżek a stan chorego pozwala na jego kwalifikację w późniejszym terminie, lekarz dyżurny ustala z ordynatorem / lekarzem kierującym oddziałem/ bądź jego zastępcą przybliżony termin przyjęcia do szpitala. 5. Wszelkie wątpliwości związane z kwalifikacją pacjenta do leczenia szpitalnego, poza godzinami normalnej ordynacji oddziałów szpitalnych rozstrzyga Naczelny lekarz szpitala. 6. Pracę izby poza godzinami normalnej ordynacji nadzoruje lekarz dyżurny oddziału chorób wewnętrznych. 9 Jeżeli w czasie badania chorego w izbie okaże się, że jest on chory na chorobę zakaźną, należy bezzwłocznie odtransportować do oddziału zakaźnego (do czasu transportu umieścić pacjenta w izolatce), a izbę poddać doraźnej dezynfekcji Pacjent po przyjęciu do leczenia szpitalnego a przed przyjęciem do oddziału powinien być doprowadzony do odpowiedniego stanu higienicznego. 2. Pacjent po przyjęciu do leczenia szpitalnego może oddać do magazynu szpitalnego ubranie oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze za pokwitowaniem. 3. Za przedmioty i pieniądze nie przekazane do depozytu Zespół nie odpowiada. 2/4

79 4. Pacjent po przyjęciu do leczenia szpitalnego powinien być zapoznany przez pielęgniarkę izby z regulaminem dla chorych o ile pozwala na to jego stan zdrowia. 11 Położna oddziałowa oraz personel izby w tym lekarz ma obowiązek merytorycznej współpracy Harmonogram pracy izby ustala położna oddziałowa w porozumieniu z Dyrektorem ds. lecznictwa: 2. Personel izby zapewnia całodobowy, ciągły, sprawny proces leczniczy i opiekuńczo - pielęgnacyjny chorych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 3. Personel medyczny izby obowiązuje 37,55 godzinny tydzień pracy w oparciu indywidualne harmonogramy pracy. 13 Każdy lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. 14 Pielęgniarki izby mają obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami etyki, ustalonymi procedurami praktyki zawodowej oraz zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej i z należytą starannością Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, szczegółowych warunków jej udostępniania oraz przyjętymi zasadami ustalonymi w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji medycznej odpowiada położna oddziałowa Każde zlecenie wydane przez lekarza może być zrealizowane dopiero po jego autoryzacji. 2. Wyniki badań zleconych w trybie pilnym muszą być przedstawione niezwłocznie po ich otrzymaniu lekarzowi leczącemu. 17 Decyzję o wypisaniu pacjenta ze szpitala, wydaje się w następujących sytuacjach: gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu, na żądanie pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela, 3/4

80 jeśli pacjent rażąco narusza porządek, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia Pacjent obowiązany jest do przestrzegania zaleceń ogólnoporządkowych związanych z pobytem w szpitalu (załącznik do Regulaminu). 2 Pacjent posiada prawa i obowiązki wynikające z Ustawy z dnia r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, (Dz. U. nr 52 poz. 417, z dnia r. z późniejszymi zmianami). 19 Inne niż zawarte w Regulaminie problemy organizacyjne pracy izby będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 20 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 4/4

81 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BLOKU OPERACYJNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Blok operacyjny jest komórką organizacyjną Szpitala Powiatowego. 1 2 Realizacja celów leczniczych prowadzona jest w oparciu o sprzęt i kadry dostępne w Szpitalu. 3 Całość zadań wykonywanych w bloku operacyjnym organizuje i nadzoruje kierownik bloku, przy pomocy pielęgniarki oddziałowej. 4 Kierownik bloku operacyjnego podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. W sytuacji, gdy nie został powołany kierownik bloku operacyjnego obowiązki jego pełni zastępca dyrektora ds. lecznictwa. 5 W bloku operacyjnym zatrudniony jest personel lekarski, pielęgniarski i pomocniczy zgodnie z przyjętymi w szpitalu normami zatrudnienia. 6 Kierownik bloku jest odpowiedzialny za całokształt działalności pod względem organizacyjnym i epidemiologicznym. Wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów. 7 Personel bloku zapewnia stan stałego pogotowia operacyjnego. Przy czym dopuszczalne jest pełnienie przez personel dyżuru poza lokalizacją bloku operacyjnego w tak zwanej,,gotowości, pod warunkiem, że czas dotarcia,,na wezwanie nie przekroczy 15 minut. 8 Plan operacji ustalany jest przez ordynatorów /lekarzy kierujących oddziałem/ oddziału chirurgicznego ogólnego, ginekologicznego i chirurgii urazowo ortopedycznej w porozumieniu z kierownikiem bloku operacyjnego. 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby uprawnione. 2. Sprzęt bloku operacyjnego odpowiada wymaganiom fachowym i sanitarnym. 9 1/2

82 3. Aparaty i urządzenia poddawane są okresowej kontroli przez autoryzowany serwis Praca dzienna personelu pielęgniarskiego i pomocniczego rozpoczyna się o godz Personel zobowiązany jest do utrzymania pomieszczeń bloku operacyjnego w stanie wzorowej czystości i porządku oraz dbałości o należyte zaopatrzenie w materiały operacyjne. Narzędzia i materiały przygotowane do operacji muszą być przeliczone przed jak i po zabiegu, 3 Szczegółowy plan pracy pielęgniarek i personelu pomocniczego ustala pielęgniarka oddziałowa w porozumieniu z kierownikiem bloku i pielęgniarką naczelną. 4 Szczegółowy plan pracy lekarzy anestezjologów ustala kierownik bloku w uzgodnieniu z anestezjologami zatrudnionymi w Szpitalu W czasie trwania zabiegu operacyjnego na bloku operacyjnym mogą przebywać wyłącznie osoby związane bezpośrednio z toczącym się zabiegiem. 2. Wstęp na blok operacyjny poza personelem mają tylko osoby, które uzyskały zezwolenie kierownika bloku. 12 Po zakończeniu operacji pacjent przekazywany jest przez personel bloku operacyjnego pod opiekę personelowi oddziału po pełnym wybudzeniu lub przekazany do dalszej terapii na salę pooperacyjną danego oddziału Dokumentacja medyczna bloku operacyjnego prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych oraz z zasadami ustalonymi w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji medycznej odpowiada kierownik bloku operacyjnego. 14 W razie śmierci chorego na stole operacyjnym lekarz operujący powinien niezwłocznie wdrożyć Procedurę PM/021 obowiązującą w Zespole:,,Zasady postępowania ze zwłokami osób zmarłych. 15 Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy bloku operacyjnego będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Szpitalu. 16 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 2/2

83 REGULAMIN ORGANIZACYJNY APTEKI SZPITALNEJ ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Apteka szpitalna jest komórką organizacyjną Szpitala Powiatowego 1 2 Do zadań apteki szpitalnej należy: 1. wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 2. udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, 3. organizowanie zaopatrzenia Zespołu w produkty lecznicze i wyroby medyczne, 4. udział w racjonalizacji farmakoterapii, 5. wytwarzanie leków recepturowych, 6. nadzorowanie gospodarki lekiem w komórkach organizacyjnych Zespołu, 7. kontrolowanie i nadzorowanie gospodarki środkami odurzającymi i narkotycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8. stała współpraca z Komitetem Terapeutycznym i Zespołem Zwalczania Zakażeń Szpitalnych. 3 Apteka obowiązana jest w szczególności właściwie przechowywać potrzebny zapas produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 4 Apteka wykonuje swoje zadania przy pomocy personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 5 Kierownik apteki podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt działalności pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów. 6 Kierownik apteki szpitalnej w porozumieniu z zastępcą dyrektora ds. lecznictwa ustala harmonogram pracy apteki. Za sprawną i niezakłóconą pracę apteki odpowiada kierownik apteki szpitalnej. 7 Kierownik apteki szpitalnej ma obowiązek merytorycznej współpracy z personelem medycznym Zespołu. 1/2

84 8 Kierownik apteki w porozumieniu z z-cą dyrektora ds. lecznictwa ustala procedury wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych do komórek organizacyjnych Zespołu. W aptece szpitalnej prowadzona jest ewidencja uzyskiwanych darów: produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 9 Apteka szpitalna wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne jedynie na podstawie receptariusza podpisanego przez ordynatora /lekarza kierującego oddziałem/ oddziału, kierownika laboratorium lub kierownika komórki organizacyjnej. Produkty lecznicze i wyroby medyczne nie znajdujące się w receptariuszu szpitalnym wydawane są po wypełnieniu wniosku i potwierdzeniu przez upoważnione osoby z Komitetu Terapeutycznego. 10 Receptariusz dostarczony do apteki szpitalnej musi być sprawdzony pod względem prawidłowości wpisanych dawek, ilości i innych wymagań formalnych przy wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 11 Apteka szpitalna dla celów kontrolnych przechowuje oryginały receptariuszy. 12 Apteka szpitalna prowadzi dokumentację rozliczeniową i sprawozdawczą. Apteka szpitalna opracowuje i sporządza plany zaopatrzenia Zespołu w produkty lecznicze i wyroby medyczne przy współudziale Komitetu Terapeutycznego. 13 Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych oraz zasadami ustalonymi w zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora. Za prowadzenie dokumentacji odpowiada kierownik apteki szpitalnej. 14 Inne, niż zawarte w regulaminie zasady organizacyjne pracy apteki szpitalnej będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 15 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 2/2

85 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRACOWNI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej jest komórką organizacyjną Powiatowej Poradni Specjalistycznej w Lidzbarku Warmińskim, zwaną w dalszej części Regulaminu - Laboratorium. 2 1 W skład Laboratorium wchodzą następujące pracownie: pracownia hematologii, pracownia analityki ogólnej, pracownia biochemii klinicznej, pracownia serologii, bank krwi. 2 W strukturze Laboratorium znajduje się jeden punkt pobrań, wydzielone są pomieszczenia przeznaczone do wstępnego opracowania materiału, przygotowywania odczynników oraz mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego oraz pomieszczenia socjalne. Laboratorium wykonuje badania standardowe oraz badania specjalistyczne. 3 4 Materiał biologiczny dostarczany do Laboratorium powinien być właściwie pobrany i czytelnie opisany. 5 Materiał do badań pobierany jest pacjentom ambulatoryjnym od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do Materiał do badań z oddziałów szpitalnych oraz z ambulatorium i izby przyjęć przyjmowany jest w Laboratorium przez całą dobę. 7 1 Badania wykonywane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 2 Badania kierowane z oddziału wykonywane są na podstawie pisemnego zlecenia lekarza. 3 Badania bez skierowania lub z gabinetów prywatnych wykonywane są za odpłatnością według cennika. 1/3

86 Za sprawną i niezakłóconą pracę Laboratorium odpowiada kierownik Kierownik Laboratorium podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 2 Kierownik Laboratorium odpowiedzialny jest za całokształt działalności pod względem merytorycznym i organizacyjnym. 10 Kierownik Laboratorium ma obowiązek merytorycznej współpracy z personelem medycznym. Harmonogram pracy Laboratorium ustala kierownik w porozumieniu z z-cą. dyrektora ds. lecznictwa: przygotowanie pracowni, pobieranie materiału do badań, wykonywanie zleconych badań, wydawanie wyników badań pacjentom ambulatoryjnym, przejęcie dyżuru, wykonywanie zleconych badań Personel Laboratorium zapewnia całodobowy, ciągły proces diagnostyczny zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 2. W ramach struktury organizacyjnej Laboratorium dopuszcza się zatrudnienie zastępcy kierownika. 14 Każda pracownia wchodząca w skład Laboratorium posiada księgę badań laboratoryjnych prowadzoną w formie elektronicznego rejestru Wyniki badań wpisywane są do ksiąg laboratoryjnych. 2 Każdy wynik badania powinien być autoryzowany przez diagnostę laboratoryjnego oraz przez osobę wykonującą badanie Wyniki badań pacjentów szpitalnych wydawane są natychmiast po zakończeniu badania. 2 Wyniki badań pacjentów ambulatoryjnych wydaje się w godzinach zgodnie z harmonogramem pracy Laboratorium. 3 Od poniedziałku do piątku o godzinie 7.30 wyniki badań są dostarczane bezpośrednio do poradni specjalistycznych. 2/3

87 4 Bezpośrednio po wykonaniu badania wyniki badań wydawane są pacjentom w sytuacji, gdy na skierowaniu jest napis cito!. 17 Informacje dotyczące godzin przyjmowania i pobierania materiału do badań oraz wydawania wyników umieszczone są na drzwiach Laboratorium. 1 Dokumentacja medyczna prowadzona jest i archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej oraz wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora Zespołu. 2 Za prowadzenie dokumentacji w Laboratorium odpowiada kierownik. 18 Inne, niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy Laboratorium będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 19 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 3/3

88 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Pracownia endoskopii jest komórką organizacyjną Powiatowej Poradni Specjalistycznej w Lidzbarku Warmińskim. 2 Pracownia endoskopii funkcjonuje w strukturach oddziału chirurgicznego ogólnego lecz dla celów statystycznych rozliczana jest osobno Pracownia endoskopii wykonuje badania specjalistyczne i/lub diagnostyczno terapeutyczne typu: endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia); endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego (kolonoskopia, rektoskopia); ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna); 2. W związku z postępem w dziedzinie diagnostyki medycznej, zakres i typ badań mogą ulec zmianie. 3. Zabiegi odbywają się przy użyciu i zastosowaniu analgezji lub znieczulenia ogólnego. Pracownia wykonuje badania na rzecz pacjentów Zespołu i pacjentów ambulatoryjnych Badania kierowane z oddziału wykonywane są na podstawie pisemnego zlecenia lekarza. 2. Badania na rzecz pacjentów ambulatoryjnych wykonywane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 3. Badania kierowane z gabinetów prywatnych oraz badania bez zlecenia wykonywane są za odpłatnością według obowiązującego cennika Rejestracja zgłaszających się do badań pacjentów jest prowadzona w książce rejestracyjnej pracowni endoskopowej. 2. Rejestracja odbywa się w systemie informatycznym. 3. Pacjenci ambulatoryjni mogą rejestrować się telefonicznie, osobiście, on-line lub przez osoby trzecie. 7 Informacje dotyczące godzin przyjęć umieszczone są na drzwiach pracowni endoskopowej. 1/2

89 8 1. Pacjent ma prawo do świadczeń udzielanych przez osoby uprawnione z zastosowaniem urządzeń zgodnych z obowiązującym prawem. 2. Pomieszczenia pracowni endoskopowej spełniają wymagania sanitarne określone w odrębnych przepisach. 9 Personel pracowni endoskopowej zobowiązany jest do wykonywania badań zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i należytą starannością Harmonogram pracy pracowni endoskopowej ustala ordynator (lekarz kierujący oddziałem) oddziału chirurgicznego ogólnego oraz odpowiada za całokształt działalności pod względem organizacyjnym i epidemiologicznym w porozumieniu z z-cą dyrektora ds. lecznictwa. 2. Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14: Badania na rzecz pacjentów ambulatoryjnych wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od Badania na rzecz pacjentów Zespołu wykonywane są według potrzeb diagnostycznych. 5. Harmonogram pracowni może ulec zmianom w zależności od potrzeb organizacyjnych Zespołu. 11 Wyniki badań wpisywane są do księgi pracowni endoskopowej w formie elektronicznej i/lub papierowej, w zależności od potrzeb Wyniki badań pacjentów szpitalnych wydawane są natychmiast po zakończeniu badania. 2. Wyniki badań pacjentów ambulatoryjnych przekazywane są do Poradni zgodnie ze skierowaniem lub wydawane pacjentom bezpośrednio po badaniu Dokumentacja medyczna prowadzona jest i archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej oraz wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji medycznej w pracowni endoskopowej odpowiada lekarz nadzorujący. 14 Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy pracowni endoskopowej będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespołu. 15 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 2/2

90 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRACOWNI DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Pracownia diagnostyki kardiologicznej jest komórką organizacyjną Powiatowej Poradni Specjalistycznej w Lidzbarku Warmińskim. 2 Pracownia diagnostyki kardiologicznej funkcjonuje w strukturach oddziału wewnętrznego lecz dla celów statystycznych rozliczana jest osobno Pracownia wykonuje badania specjalistyczne typu: Holter EKG, badanie wysiłkowe serca, badanie echo serca, 24-godzinny pomiar wartości RR, EKG. 2. W związku z postępem w dziedzinie diagnostyki kardiologicznej, zakres i typ badań mogą ulec zmianie. Pracownia wykonuje badania na rzecz pacjentów Zespołu i pacjentów ambulatoryjnych Badania kierowane z oddziału wykonywane są na podstawie pisemnego zlecenia lekarza prowadzącego. 2. Badania dla pacjentów ambulatoryjnych wykonywane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 3. Badania kierowane z gabinetów prywatnych oraz badania bez zlecenia wykonywane są za odpłatnością według obowiązującego cennika Rejestracja zgłaszających się do badań pacjentów jest prowadzona w książce rejestracyjnej pracowni diagnostyki kardiologicznej. 2. Rejestracja prowadzona jest w formie elektronicznej. 3. Pacjenci mogą się rejestrować telefonicznie, osobiście, on-line lub przez osoby trzecie Pacjent ma prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez osoby uprawnione z zastosowaniem urządzeń spełniających wymagane standardy medyczne. 1/2

91 2. Pomieszczenie pracowni diagnostyki kardiologicznej spełnia wymagania sanitarne określone odrębnymi przepisami. 8 Personel pracowni diagnostyki kardiologicznej zobowiązany jest do wykonywania badań zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i należytą starannością Harmonogram pracy pracowni diagnostyki kardiologicznej ustala ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału wewnętrznego w porozumieniu z Z-cą Dyrektora ds. lecznictwa. 2. Badania na rzecz pacjentów Zespołu wykonywane są według potrzeb diagnostycznych. 3. Badania na rzecz pacjentów ambulatoryjnych wykonywane są codziennie w godzinach od Informacje dotyczące godzin przyjęć umieszczone są na drzwiach pracowni diagnostyki kardiologicznej. 10 Wyniki badań wpisywane są do księgi pracowni diagnostyki kardiologicznej Wyniki badań pacjentów szpitalnych wydawane są natychmiast po zakończeniu badania. 2. Wyniki badań pacjentów ambulatoryjnych wydawane są pacjentom po zakończeniu badania lub przesyłane do poradni właściwej ze względu na skierowanie Dokumentacja medyczna prowadzona jest i archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej oraz wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji w pracowni diagnostyki kardiologicznej odpowiada ordynator / lekarz kierujący oddziałem/ oddziału wewnętrznego. 13 Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy pracowni diagnostyki kardiologicznej będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 14 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 2/2

92 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ ORAZ PRACOWNI USG ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Pracownie diagnostyki obrazowej RTG, USG są komórkami organizacyjnymi Powiatowej Poradni Specjalistycznej w Lidzbarku Warmińskim. Zadaniem Pracowni jest wykonywanie badań radiologicznych i ultrasonograficznych. W skład wchodzą: Pracownia rentgenodiagnostyki (RTG) w Lidzbarku Warmińskim ul. Bartoszycka 3, Pracownia rentgenodiagnostyki (RTG) - w Ornecie ul. Wojska Polskiego 57, Pracownia USG (USG) w Lidzbarku Warmińskim ul. Bartoszycka Pracownie diagnostyki obrazowej RTG i USG wykonują badania na rzecz pacjentów Zespołu i pacjentów ambulatoryjnych Rejestracja zgłaszających się do badań RTG pacjentów jest prowadzona w rejestracji pracowni RTG w formie elektronicznej. 2 Rejestracja zgłaszających się do badań USG pacjentów jest prowadzona w rejestracji Zespołu w formie papierowej w księdze rejestrowej i/lub w formie elektronicznej 3 Pacjenci ambulatoryjni mogą rejestrować się telefonicznie, osobiście, on-line lub przez osoby trzecie Badania dla pacjentów ambulatoryjnych wykonywane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Badanie kierowane z oddziału wykonywane są na podstawie pisemnego zlecenia lekarza prowadzącego. 3. Badania kierowane z gabinetów prywatnych wykonywane są za odpłatnością według obowiązującego cennika. 4. Podstawą do wykonania badania w Pracowniach diagnostyki obrazowej jest aktualne zlecenie lekarskie. 1/3

93 7 Personel Pracowni zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie ze zleceniem oraz z posiadanymi kwalifikacjami i z należytą starannością. 8 Świadczenia medyczne udzielane są przez osoby uprawnione z zastosowaniem urządzeń odpowiadających wymaganym standardom. 9 Badania dla pacjentów szpitalnych oraz pacjentów Izby Przyjęć szpitala wykonywane są przez całą dobę. 1. Aparaty i urządzenia poddawane są okresowej kontroli przez autoryzowany serwis. 2. Personel pracowni RTG poddawany jest co 3 miesiące kontroli dozymetrycznej Całość zadań wykonywanych w Pracowniach RTG i USG organizuje i nadzoruje kierownik. 12 Kierownik podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 13 Kierownik ma obowiązek merytorycznej współpracy z personelem medycznym Harmonogram pracy Pracowni ustala kierownik w porozumieniu z Z-cą Dyrektora ds. lecznictwa. 2. Badania na rzecz pacjentów ambulatoryjnych wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od w zakresie RTG w Szpitalu, w godzinach od 8.00 do w zakresie RTG w Ornecie, w godzinach od 8.00 do w zakresie USG. 4 Harmonogram może ulec zmianom w zależności od potrzeb Zespołu 5 Informacje dotyczące godzin przyjęć umieszczone są na drzwiach poszczególnych pracowni. 6 Badania na rzecz pacjentów Zespołu wykonywane są według potrzeb diagnostycznych. 2/3

94 15 1. Dokumentacja medyczna prowadzona jest i archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej oraz wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji odpowiada kierownik. 16 Inne, niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy Pracowni diagnostyki obrazowej będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 17 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 3/3

95 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWYCH PORADNI SPECJALISTYCZNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM W skład Powiatowych Poradni Specjalistycznych wchodzą: 1. Powiatowa Poradnia Specjalistyczna w Lidzbarku Warmińskim: ul. Bartoszycka 3, ul. 11-go Listopada 15, ul. Góreckiego 7, 2. Powiatowa Poradnia Specjalistyczna w Ornecie ul. Wojska Polskiego 57, ul. Wodna 1. Szczegółowy wykaz poradni specjalistycznych wchodzących w skład poszczególnych Powiatowych Poradni Specjalistycznych zawarty jest w 1 niniejszego regulaminu. 1 Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udziela są w niżej wymienionych poradniach specjalistycznych: 1. Powiatowa Poradnia Specjalistyczna w Lidzbarku Warmińskim: Poradnia Chirurgii ogólnej ul.11-go listopada 15, Poradnia Otolaryngologiczna ul.11-go listopada 15, Poradnia Kardiologiczna ul. Bartoszycka 3, Poradnia Neurologiczna ul.11-go listopada 15, Poradnia Endokrynologiczna ul.11-go listopada 15, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna ul.11-go listopada 15, Poradnia Chorób Zakaźnych ul.11-go listopada 15, Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej - ul. Bartoszycka 3, Poradnia Okulistyczna - ul.11-go Listopada 15, Poradnia Medycyny Sportowej ul. Bartoszycka 3, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Góreckiego 7, Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy - ul.11-go listopada Powiatowa Poradnia Specjalistyczna w Ornecie: Poradnia Chirurgii ogólnej - ul. Wojska Polskiego 57, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna - ul. Wodna 1. 2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna dla celów statystycznych i porównawczych rozliczana jest osobno. 3 1 Realizacja celów diagnostyczno leczniczych prowadzona jest w oparciu o sprzęt i kadry dostępne w Zespole oraz poprzez umowy z innymi podmiotami leczniczymi (podwykonawcami). 1/3

96 2 Pacjent ma prawo do świadczeń udzielanych przez osoby uprawnione z zastosowaniem urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom oraz w pomieszczeniach spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne. 4 Informacje dotyczące godzin przyjęć w komórkach organizacyjnych wymienionych w 1 umieszczone są na tablicy informacyjnej mieszczącej się na budynkach pod wskazanym adresem oraz na drzwiach poszczególnych poradni i pracowni Poradnie specjalistyczne udzielają świadczeń medycznych osobom uprawnionym na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub w przypadku nie wymagającym skierowania bez skierowania. 2. Pacjentom nie posiadającym uprawnień wynikających z ust. 1, świadczenia medyczne udzielane są odpłatnie według obowiązującego cennika w Zespole Rejestracja pacjentów jest prowadzona w systemie elektronicznym dla poszczególnych poradni specjalistycznej. 2. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. 3. Rejestracja przez internet: zakładka: e-pacjent. 7 Ustalenie dni i godzin pracy w poszczególnych poradniach odbywa się w porozumieniu z z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa. 8 1 Świadczenia udzielane są osobiście przez lekarza specjalistę. 2 Lekarz specjalista zobowiązuje się do świadczenia specjalistycznych świadczeń medycznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej i należytą starannością. 9 W przypadku zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem od lekarza POZ bez badań diagnostycznych uzasadniających to skierowanie, a wynikających z kompetencji lekarza POZ, lekarz specjalista ma obowiązek przekazać informację do lekarza POZ o konieczności zlecenia i wykonania odpowiednich badań Lekarz specjalista kieruje pacjenta na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie. Konieczność hospitalizacji uzasadniona jest na skierowaniu. 2/3

97 2 Lekarz specjalista przekazuje informację do lekarza POZ o zakończeniu leczenia pacjenta. 11 W poradniach specjalistycznych zatrudniony jest personel pielęgniarski i pomocniczy zgodnie z przyjętymi w Zespole normami zatrudnienia. 12 Nadzór nad pracą personelu należy do lekarza specjalisty, kwestie z zakresu dyscypliny pracy personelu rozstrzyga Dyrektor. 13 Kontrolę nad organizacją udzielanych świadczeń zdrowotnych sprawuje z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, w szczególności co do: sposobu udzielania świadczeń, gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną i innymi środkami niezbędnymi do udzielania świadczeń medycznych, dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń i należności za udzielane świadczenia, prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej Dokumentacja medyczna prowadzona jest i archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej oraz wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji medycznej w poszczególnych poradniach odpowiada lekarz specjalista. 15 Inne, niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy zespołu poradni specjalistycznych będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 16 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 3/3

98 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Przyjęcie pacjenta do oddziału 1. Przy przyjęciu przestrzegamy następujące trzy ważne zasady: życzliwość i zrozumienie przez cały personel oddziału dla psychologicznych trudności pacjenta, jasna informacja o zasadach i formach leczenia, szybkie przyjęcie pacjenta do programu psychoterapeutycznego. 2. Każdy zgłaszający się pacjent jest przyjmowany przez indywidualnego psychoterapeutę. 3. Indywidualny psychoterapeuta w toku pierwszego spotkania powinien: rozpoznać z jakimi problemami zgłosił się pacjent, ustalić czy problemy z jakimi zgłasza się pacjent mieszczą się w zadaniach działalności oddziału, przedstawić ofertę oddziału, zmotywować do podjęcia psychoterapii w zależności od stopnia problemów, rozpocząć proces diagnostyczny pacjenta. 4. Po zakończeniu procesu diagnostycznego następuje przyjęcie pacjenta do danego programu psychoterapii uzależnienia lub psychoterapii współuzależnienia. 5. Pacjent otrzymuje do podpisania kontrakt terapeutyczny i termin rozpoczęcia terapii. 6. O wszystkich sprawach związanych z psychoterapią pacjenta decyduje jego indywidualny psychoterapeuta. 7. Indywidualny psychoterapeuta współpracuje we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu psychoterapii z Zespołem Psychoterapeutów Oddziału. 2 Szczegółowe zasady 1. Pacjenta, który podjął leczenie - terapię, obowiązuje punktualne i aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach przewidzianych w jego terapii i w programie oddziału. 2. Nie realizowanie zadań przewidzianych w terapii oraz samowolne przedłużanie terminów ich realizacji powoduje rozwiązanie kontraktu. 3. Pacjenci realizujący program terapii zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia. 4. Pacjenci zobowiązani są do stawiania się na konsultacje w trakcie realizacji programu terapii w terminach ustalonych przez terapeutę. 5. Pacjenci zobowiązani są do zaopatrzenia się w niezbędne materiały pracy własnej. 6. Pacjentów podejmujących terapię obowiązuje utrzymanie abstynencji. 7. Złamanie abstynencji powoduje rozwiązanie kontraktu. 8. Pacjenci po złamaniu abstynencji mogą ubiegać się ponownie o zawarcie kontraktu po wywiązaniu się z warunków postawionych przez konsultanta - terapeutę i za zgodą kierownika oddziału. 9. Ponowne przyjęcie do Programu możliwe jest najwcześniej po 6 miesiącach (w tym czasie obowiązuje uczestniczenie w mitingach AA i minimum 1 miesiąc abstynencji). 1/2

99 10. Samowolne branie leków, picie czaju, używanie jakichkolwiek środków zmieniających świadomość powoduje rozwiązanie kontraktu. 11. W oddziale obowiązuje ograniczenie palenia do miejsc do tego wyznaczonych. 12. W palarni może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób. 13. Pacjentów realizujących program oddziału obowiązuje kulturalne zachowanie wobec siebie i wobec personelu. Używanie słów wulgarnych i obelżywych w kontaktach z innymi osobami po 2-krotnym zwróceniu uwagi przez terapeutów powoduje rozwiązanie kontraktu. 14. Pacjentów obowiązuje powyższy nakaz również poza terenem oddziału. 15. Pacjentów obowiązuje dbanie o higienę osobistą. 16. Pacjentów obowiązuje zachowanie tajemnicy spraw omawianych na zajęciach. 17. Utrzymywanie kontaktów świadczących o bliskim związku uczuciowym w trakcie realizacji terapii powoduje rozwiązanie kontraktu (np. spacery we dwoje, spotkania w pokoju, wszelkie bliskie fizyczne kontakty). 18. Pacjentów obowiązuje zakaz opuszczania oddziału. bezwzględny w pierwszych 3 tygodniach terapii. Zakaz ten dotyczy również zakupów. 19. W ważnych sprawach życiowych nożna opuścić oddział na czas określony za zgodą konsultanta terapeuty i kierownika oddziału. 20. Od 4 tygodnia pacjenci mają prawo do 33 godzinnej przepustki w terminie i na zasadach określonych z konsultantem terapeutą. 21. Odwiedziny mogą odbywać się w soboty i niedziele (poza godzinami zajęć). 22. Pacjentów obowiązuje zakaz hazardu, gry w karty, oglądania telewizji. 23. Pacjentów obowiązuje zakaz posiadania czasopism pornograficznych. 24. Pacjentów obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych. 25. Pacjenci zobowiązani są do niestosowania przemocy (fizycznej i psychicznej) w trakcie pobytu w oddziale. 3 Dokumentacja medyczna 1. Dokumentacja medyczna prowadzona jest i archiwizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej oraz wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji odpowiada kierownik oddziału. 4 Postanowienia końcowe 1. Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne Poradni będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 2. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu Dyrektora. 2/2

100 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 1. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej zwany dalej Ośrodek jest komórką organizacyjną Powiatowego Ośrodka Lecznictwa Pozaszpitalnego. 2. Świadczenia gwarantowane obejmują rehabilitację ogólnoustrojową, pacjentom których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego. 3. Pacjenci są przyjmowani do Ośrodka ze skierowaniem: z oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego, z poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych. 1 Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna w Lidzbarku Warmiński, ul. 11-go Listopada Ośrodek jest czynny nie mniej niż 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 8 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 dni w godzinach 10:00 18:00. 3 Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w Ośrodku wynosi dla jednego świadczeniobiorcy (pacjenta) od 3 do 6 tygodni, średnio 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta. 4 Harmonogram pracy Ośrodka umieszczony jest na tablicy informacyjnej wywieszonej na budynku Powiatowej Przychodni Specjalistycznej oraz na drzwiach wejściowych do Ośrodka. 4. Rejestracja pacjentów jest prowadzona w systemie elektronicznym z uwzględnieniem czasu trwania rehabilitacji, harmonogramu pracy Ośrodka, z jednoczesnym ustaleniem listy oczekujących na świadczenie rehabilitacyjne. 5. Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. 2 1/2

101 Nadzór nad pracą personelu należy do lekarza specjalisty, kwestie z zakresu dyscypliny pracy personelu rozstrzyga Dyrektor. Kontrolę nad organizacją udzielanych świadczeń zdrowotnych sprawuje z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, w szczególności co do: sposobu udzielania świadczeń, gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną i innymi środkami niezbędnymi do udzielania świadczeń medycznych, prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej. 1. Dokumentacja medyczna prowadzona jest i archiwizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej oraz wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji medycznej odpowiada lekarz specjalista. Inne, niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy Ośrodka będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora /2

102 REGULAMIN ORGANIZACYJNY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 1. Ratownictwo medyczne jest jednostką organizacyjną Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Lidzbarku Warmińskim. 2. Koordynator ratownik medyczny jest odpowiedzialny za całokształt działalności ratownictwa medycznego pod względem merytorycznym, organizacyjnym i epidemiologicznym. 3. Koordynator podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. lecznictwa. 2 Do zadań należy: Organizowanie i udzielanie pomocy medycznej osobom w zakresie pomocy doraźnej związane z wypadkiem, zatruciem, urazem, porodem lub stanem zagrożenia życia, ponadto związane z przewozem osób wymagających natychmiastowego leczenia albo wymagających ciągłości leczenia w przypadkach schorzeń zagrażających życiu lub zdrowiu zgodnie z Ustawą z dnia 8-go września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. Nr 191, poz z późniejszymi zmianami. Transport osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielenia pomocy bezpośrednio z miejsca zdarzenia. Decyzję o transporcie podejmuje kierownik zespołu. O podjętej decyzji niezwłocznie informuje dyspozytora medycznego. Udzielanie pomocy medycznej w wypadkach masowych. Szerzenie oświaty zdrowotnej, a w szczególności prowadzenie akcji zapobiegającej wypadkom Zadania Ratownictwa medycznego wykonują zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczny i podstawowy. 2. Zatrudnienie osób następuje zgodnie z kwalifikacjami na dane stanowisko i przepisami prawa. 1. Zespół ratownictwa medycznego podstawowy tworzą: ratownik medyczny kierujący zespołem (minimum pięć lat pracy w zespole), ratownik medyczny lub pielęgniarka, kierowca. 2. Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny tworzą: 4 1/3

103 lekarz systemu lub lekarz zgodnie art.63 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownik medyczny, ratownik medyczny z uprawnieniami kierowcy. 5 1 Lekarze i ratownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej pełnią dyżury według rozkładu uzgodnionego z Koordynatorem po uzgodnieniu z Z-cą Dyrektora ds. lecznictwa. 2 Harmonogram pracy pozostałego personelu ustala Koordynator po uzgodnieniu z Naczelną Pielęgniarką. 3 Zespoły ratownictwa medycznego dyżur pełnią całą dobę w miejscu stacjonowania zespołów. 6 W czasie pełnienia dyżuru personel medyczny zobowiązany jest do wykonywania czynności zgodnie z zakresem swoich obowiązków, regulaminem i kodeksem pracy. Świadczenia zdrowotne udzielane są w każdym miejscu w którym zespół ratownictwa medycznego podejmie czynności ratunkowe Świadczenia medyczne wykonywane są na podstawie otrzymanej karty wyjazdowej lub w szczególnych wypadkach w innej formie. 2. Decyzję co do kolejności wyjazdów zespołu wyjazdowego podejmuje dyspozytor medyczny Zintegrowany System Ratownictwa tworzą Policja, Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne, które wzajemnie wspierają swoje działania w ratowaniu życia i zdrowia poszkodowanych. 2. W sytuacji braku Zespołu Wyjazdowego w pobliżu siedziby i miejsca zdarzenia dyspozytor organizuje pomoc z wykorzystaniem środków innych członków zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. 10 W przypadku zlecenia transportu chorego pod nadzorem lekarza poza rejon działania Ratownictwa w Lidzbarku Warmińskim (np. transport między szpitalami) transport zobowiązany jest zabezpieczyć lekarz oddziału, z którego dany pacjent pochodzi. 2/3

104 11 Pogotowie prowadzi dokumentację, ewidencję i sprawozdawczość z udzielanych świadczeń na zasadach ustalonych dla ratownictwa medycznego i zarządzeń wewnętrznych Dyrektora. 12 O wszelkich zauważonych podczas dyżuru przypadkach naruszenia dyscypliny pracy, nie przestrzegania regulaminu, zarządzeń i zajściach wywołanych przez osoby wzywające bądź korzystające ze świadczeń ratownictwa należy informować dyspozytora medycznego, Koordynatora i złożyć pisemny meldunek w książce raportów zespołu. 13 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 3/3

105 REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna zwana dalej POZ jest jednostką organizacyjną Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Lidzbarku Warmińskim. POZ realizuje swoje zadania poprzez Nocną i Świąteczną Pomoc Medyczną zgodnie z zapisem art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska. nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska. 1. POZ zapewnia pomoc pacjentom ambulatoryjnym w godzinach od w dni pracujące oraz od dnia następnego w soboty, niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy. 2. Świadczenia POZ realizowane są w szczególności poprzez porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim z pacjentem lub telefonicznie oraz w szczególnych wypadkach udzielane w domu pacjenta (czas realizacji wizyty domowej od chwili zgłoszenia nie może przekroczyć czterech godzin). 3. Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji oraz doraźnie, w związku z poradą, o której mowa w pkt W przypadku stanu nagłego, odpowiednio lekarz lub pielęgniarka zapewnia opiekę świadczeniobiorcy w miejscu udzielania świadczenia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. 1 Personel medyczny udzielający świadczeń w POZ zakresie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2 Wpisy w prowadzonej dokumentacji medycznej zawierają w szczególności: dane osobowe pacjenta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, datę i godzinę zgłoszenia, datę i godzinę realizacji zgłoszenia, w przypadku świadczeń udzielanych w trybie wyjazdowym, adnotacje dotyczące wywiadu, badania fizykalnego, rozpoznania klinicznego oraz o wykonanych procedurach medycznych i wydanych zleceniach, informację o wezwanym zespole ratownictwa medycznego /2

106 Personel medyczny w POZ wykonuje świadczenia zdrowotne wobec pacjentów z wykorzystaniem wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Szpital Powiatowy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka 3 oraz w przypadku wizyty domowej miejsce wezwania przez świadczeniobiorcę (pacjenta). 1. Lekarz i pielęgniarka realizujący w swoim zakresie opiekę w POZ mogą, w szczególnych przypadkach: w sytuacjach których nie można było przewidzieć wcześniej oraz dla zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych, świadczyć jednocześnie usługę w innych komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego. 2. Sytuacje o których mowa w punkcie 9, nie mogą powodować ograniczenia dostępności świadczeń w POZ. Zespół tworzy dwa zespoły wyjazdowe opieki pielęgniarskiej z podziałem na obszary: gmina i miasto Lidzbark Warmiński oraz gmina Kiwity, gmina i miasto Orneta oraz gmina Lubomino. Inne niż zawarte w Regulaminie problemy organizacyjne pracy POZ będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 2/2

107 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI DS. REJESTRU USŁUG MEDYCZNYCH ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Sekcja ds. Rejestru Usług Medycznych zwana dalej RUM jest komórką organizacyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. 2 RUM zajmuje się rejestrowaniem i monitorowaniem świadczeń zdrowotnych oraz usług medycznych w systemie ewidencyjno-informatycznym dla wszystkich komórek organizacyjnych Zespołu świadczących usługi medyczne. 3 Świadczenia zdrowotne oraz usługi medyczne muszą być dokumentowane w formie papierowej i/ lub elektronicznej. W RUM prowadzone są wykazy: świadczeniobiorców, świadczeniodawców, podmiotów zlecających usługi. 4 5 Za sprawną i niezakłóconą pracę RUM odpowiada kierownik lub osoba wyznaczona do nadzorowania właściwego funkcjonowania RUM Kierownik RUM lub osoba wyznaczona do nadzorowania właściwego funkcjonowania RUM podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZOZ. 2. W części dotyczącej fakturowania usług medycznych dla płatników świadczeń zdrowotnych zgodnie z umową podlega Głównemu Księgowemu. 3. Jest on odpowiedzialny za całokształt działalności pod względem merytorycznym i organizacyjnym w swojej dziedzinie: ustala sposób i tryb wykazywania wykonanych usług medycznych przez świadczeniodawców podległych Dyrektorowi, czuwa nad prawidłowością rozliczenia świadczeń medycznych w ramach podpisanych umów, stosuje się do poleceń Dyrektora nie wymienionych w niniejszym regulaminie.

108 7 1. Harmonogram pracy RUM jest ustalany przez kierownika RUM w uzgodnieniu z Dyrektorem. 2. Pracownicy RUM pracują od godz i od 7.30 do RUM jest obowiązany do sporządzania sprawozdań dotyczących ilości udzielonych świadczeń zdrowotnych, sprawozdań z realizacji umów z płatnikiem świadczeń zdrowotnych oraz innymi płatnikami usług, stosownie do określonych terminów i rozporządzeń. 9 RUM prowadzi dokumentację rozliczeniową i sprawozdawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z przyjętymi zasadami Zespołu ustalonymi w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora. 10 Świadczeniodawcy zobowiązani są do wykonywania ustaleń dotyczących właściwego dokumentowania usługi oraz terminowego przekazywania w/w dokumentacji do biura RUM. 11 Kierownik RUM lub osoba wyznaczona do nadzorowania właściwego funkcjonowania RUM zgłasza Dyrektorowi wszelkie wynikłe problemy w zasadniczy sposób uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie biura RUM oraz dotyczące dokonywania właściwego i terminowego rozliczenia usług medycznych. 12 Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy Rejestru Usług Medycznych będą regulowane zarządzeniami wewnętrznymi, nie odbiegającymi od zasad przyjętych w Zespole. 13 Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora. 2/2

109 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU TRANSPORTU SANITARNEGO 1. Zespół transportu sanitarnego jest komórką organizacyjną Powiatowej Poradni Specjalistycznej ul. Bartoszycka 3 w Lidzbarku Warmińskim. 2. Zadaniem zespołu transportu sanitarnego jest przewóz osób, przedmiotów i materiałów medycznych wynikający z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady wykonywania transportu medycznego 3. Nadzór sprawuje pielęgniarka /położna oddziałowa izby przyjęć szpitalnej, lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora na piśmie. 4. Przyjęcie zlecenia na transport odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14: Zespół transportu sanitarnego realizuje zlecenia dla podmiotów leczniczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, zgodnie z zawartymi umowami. Transport może być realizowany w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem. 6. Transport pozaszpitalny realizowany jest samochodami typu: a) Mercedes sprinter NLI F985, b) Peugeot partner NLI 85FW, c) Renault master NLI S 610, 7. W skład zespołu transportu sanitarnego pozaszpitalnego wchodzi: 8. Kierowca/sanitariusz i ratownik 9. Dwóch ratowników W zależności od potrzeb wynikających z procesu leczenia w skład zespołu wchodzi lekarz, lub transport realizowany jest przez podwykonawcę z którym Zespół ma zawartą umowę na świadczenie usług w zakresie transportu medycznego. Transport może być realizowany przez jedną osobę w przypadku przewozu osób(pracowników pozostających w gotowości poza Zespołem), przedmiotów, dokumentów, materiałów medycznych, itp. Decyzję o składzie zespołu transportu sanitarnego podejmuje osoba zlecająca transport. Zakres działania: 1. wykonywanie transportów wewnątrzszpitalnych, 2. wykonywanie transportów międzyszpitalnych, 3. wykonywanie transportów pozaszpitalnych, 4. wykonywanie transportów wynikających z zawartych umów z innymi podmiotami leczniczymi oraz NFZ, 5. sporządzanie harmonogramów wykorzystania pojazdów samochodowych, 6. prowadzenie racjonalnej gospodarki eksploatacyjnej i obsługowo naprawczej posiadanego taboru samochodowego, 7. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości, przygotowywanie materiałów i zestawień, wynikających ze szczególnych ustaleń organizacyjnych i obiegu dokumentacji, 8. prowadzenie prac związanych z eksploatacją i konserwacją urządzeń radiowo-telefonicznych, 9. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i materiałami oraz dążenie do obniżki kosztów własnych, 1/2

110 10. prowadzenie ewidencji w zakresie eksploatacji, napraw i kosztów. Pracownicy zatrudnieni w zespole transportu sanitarnego odpowiedzialni są za: 1 straty jakie mogłyby zaistnieć z tytułu niedbałego wykonywania czynności służbowych, 2 utrzymanie w pełnej gotowości posiadanych środków transportu. Inne niż zawarte w Regulaminie problemy organizacyjne pracy zespołu transportu sanitarnego będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 2/2

111 REGULAMN ORGANIZACYJNY SEKCJI STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Sekcja statystyki medycznej zwana dalej Sekcją jest komórką organizacyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. 2 Do zadań Sekcji należy: prowadzenie całokształtu prac związanych z dokumentowaniem i przechowywaniem informacji dotyczących pobytu pacjenta w Szpitalu, przygotowywanie i opracowywanie danych w zakresie statystyki medycznej dotyczącej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, zbieranie, opracowywanie i analizowanie danych dotyczących stanu zdrowia ludności zamieszkałej na terenie Powiatu Lidzbarskiego, organizowanie szkoleń i instruktaży, wykonywanie innych czynności określonych w przepisach dotyczących dokumentacji chorych i statystyki medycznej, zabezpieczenie jednostek Zespołu w odpowiednie druki, historie choroby, dokumenty recepty, przygotowywanie i prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z umów zawartych z płatnikami świadczeń zdrowotnych, przygotowywanie i prowadzenie sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, współpraca z Działem ekonomiczno - finansowym, przygotowywanie odpisów oraz opinii na życzenie sądów, prokuratury i innych uprawnionych organów, udzielanie informacji pacjentom i pracownikom Zespołu w zakresie organizacji udzielania świadczeń oraz uprawnień wynikających z przepisów prawa, prowadzenie i nadzór nad archiwum medycznym. 3 Sekcja współpracuje: z personelem Sekcji ds. Rejestru Usług Medycznych w zakresie zgodności danych statystycznych dotyczących realizacji umów zawartych z NFZ i innymi płatnikami świadczeń zdrowotnych, z organami i podmiotami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów do uzyskiwania informacji dotyczących pacjentów oraz otrzymywania indywidualnej dokumentacji medycznej związanej z pobytem pacjenta w szpitalu, z ordynatorami i innym personelem medycznym w zakresie spraw związanych z naturalnym ruchem pacjentów. 1/2

112 4 1. Pracownik Sekcji podlega bezpośrednio Pielęgniarce Naczelnej. 2. Pielęgniarka Naczelna odpowiada za organizację pracy i właściwe wykonanie zadań należących do Sekcji Personel Sekcji realizuje zadania zlecone przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa oraz inne czynności określone w odpowiednich przepisach lub zlecone przez Dyrektora. 2. Harmonogram pracy Sekcji jest ustalony przez Pielęgniarkę Naczelną. 6 Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych, szczegółowych warunków jej udostępniania oraz z przyjętymi zasadami ustalonymi w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora. 7 Inne, niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy Sekcji będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 8 2/2

113 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Dział kadr jest komórką organizacyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. 2 Działem kadr kieruje Kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi. 3 W skład Działu wchodzi: stanowisko ds. osobowych, stanowisko ds. archiwum Do zadań Działu należy: a) W zakresie spraw osobowych i zatrudnienia: przygotowywanie materiałów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę (w tym umów cywilnoprawnych, umów o dzieło, umów zlecenia), uposażeniem pracowników, zmianą stanowisk pracy, prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy, wydawanie legitymacji i zaświadczeń o zatrudnieniu, kontrola porządku i dyscypliny pracy, prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników, przygotowywanie wniosków w sprawie wyróżnień, nagradzania i karania pracowników, załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emerytury i renty, analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystywania czasu pracy w komórkach organizacyjnych Zespołu, opracowywanie wniosków w sprawie obsady osobowej i właściwego rozmieszczenia kadr, opracowywanie sprawozdań z zakresu działania służb pracowniczych, współdziałanie z innymi komórkami Zespołu w zakresie zatrudnienia i wykorzystywania funduszu płac, współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy, współdziałanie z inspektorem bhp w zakresie badań lekarskich oraz szkoleń pracowników, współdziałanie z inspektorem ds. obronny i rezerw w zakresie spraw wojskowych, wykonywanie zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów, współdziałanie z sekcją ekonomiczno finansową w zakresie ustalania kapitału początkowego pracowników. b) W zakresie działalności socjalno bytowej: współpraca w prowadzeniu spraw socjalnych oraz korzystania z ZFŚS, nadzór nad prowadzeniem archiwum Zespołu. 1/2

114 5 1. Harmonogram pracy Działu jest ustalany przez Kierownika w uzgodnieniu z Dyrektorem. 2. Pracownicy Działu pracują od godz i 7:30 15: Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz z przyjętymi zasadami ustalonymi w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji odpowiada Kierownik Działu. 7 Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy Działu będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 8 2/2

115 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Dział techniczno - eksploatacyjny jest jednostką administracyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim i podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. technicznoeksploatacyjnych. 2 Personel Działu powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swoich obowiązków. 3 Dział realizuje swoje zadania poprzez stanowiska konserwatorów, elektryka, stolarza oraz brygadę remontowo - budowlaną tworzoną doraźnie w miarę potrzeb Zespołu. 4 Do obowiązków Działu należy: bieżąca ocena stanu technicznego administrowanych przez Zespół obiektów oraz dokonywanie okresowych analiz i sprawozdań, przygotowywanie rocznych planów remontowych, wykonywanie drobnych napraw, konserwacji i remontów bieżących, nadzór nad wykonywaniem zleconych remontów i prowadzonymi inwestycjami, nadzór nad właściwym funkcjonowaniem i konserwacją maszyn i urządzeń Zespołu w szczególności instalacji wodno kanalizacyjnych, elektrycznych i energetycznych i kotłów energetycznych, zapewnienie zasilania Zespołu w ciepło, energię elektryczną, gaz ziemny i wodę oraz prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej, zapewnienie sprawności urządzeń technicznych i aparatury medycznej pracującej w Zespole, prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej maszyn i urządzeń, prowadzenie dokumentacji dotyczącej eksploatacji własnych środków transportowych oraz środków łączności, dbałość o posesje Zespołu, konserwację terenów zielonych i estetykę obiektów, gospodarka tlenem i gazami medycznymi. W skład Działu wchodzą: warsztat, wymiennikownia, komora dezynfekcyjna, hydrofornia z ujęciem wodnym, rozdzielnia tlenu, agregatorownia, sieć deszczowa, 5

116 6 Warsztat: 1. Personel warsztatu wykonuje funkcje pogotowia technicznego w sytuacjach awaryjnych przez całą dobę. 2. Personel warsztatu realizuje zlecone przez Kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych. wnioski remontowe. 3. Personel jest odpowiedzialny za ilość materiałów przyjętych do warsztatu. 4. Personel obowiązany jest do właściwej obsługi urządzeń ciepłowniczych, a w przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości obowiązany jest do natychmiastowego poinformowania przełożonego. 5. Personel odpowiedzialny jest za właściwą obsługę: komory dezynfekcyjnej, hydroforni, rozdzielni tlenu, agregatorownię. 6. Harmonogram pracy warsztatu jest ustalony przez Kierownika ds. technicznoeksploatacyjnych. 7. Praca konserwatorów odbywa się w systemie dwuzmianowym: I zmiana od godz do godz II zmiana od godz do godz Praca kończy się przekazaniem zmiany następcy. 7 Wymiennikownia: 1. Personel podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. techniczno-eksploatacyjnych. 2. Personel jest odpowiedzialny za prawidłową obsługę urządzeń, utrzymywanie właściwych parametrów instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i pary wodnej, poprzez regulację nastaw pomp i płukanie filtrów. 3. Harmonogram pracy wymiennikowni szpitalnej jest ustalony przez Kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych. 4. Pracownicy wymiennikowni pracują w oparciu o 40 godzinny tydzień pracy. 5. Pracownicy wymiennikowni pracują w systemie dwuzmianowym. 8 Komora dezynfekcyjna: 1. Pracownicy obsługujący komorę dezynfekcyjną podlegają bezpośrednio Kierownikowi ds. techniczno-eksploatacyjnych. 1. Do obowiązków należy przestrzegania prawidłowości przebiegu procesu dezynfekcji, prawidłowe prowadzenie dokumentacji z tym związanej. 2. Harmonogram pracy jest ustalony przez Kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych. 3. Pracownicy pracują w oparciu o 40 godzinny tydzień pracy. 9 Hydrofornia: 1. Personel podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. techniczno-eksploatacyjnych. 2. Personel jest odpowiedzialny za prawidłową obsługę urządzeń do uzdatniania wody. 3. Harmonogram pracy hydroforni szpitalnej jest ustalony przez Kierownika ds. technicznoeksploatacyjnych. 2/3

117 4. Pracownicy hydroforni pracują w oparciu o 40 godzinny tydzień pracy. 5. Pracownicy hydroforni pracują w systemie dwuzmianowym. 6. Praca kończy się przekazaniem zmiany następcy. 10 Rozdzielnia tlenu - butlowa: 1. Personel podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. techniczno-eksploatacyjnych. 2. Personel jest odpowiedzialny za prawidłową dystrybucję tlenu. 3. Personel ma obowiązek zgłaszania potrzeby dostawy tlenu. 4. Harmonogram pracy szpitalnej rozdzielni tlenu jest ustalony przez Kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych. 5. Personel obsługujący rozdzielnie tlenu pracuje w oparciu o 40 godzinny tydzień pracy. 6. Pracownicy pracują w systemie dwuzmianowym. 7. Praca kończy się przekazaniem zmiany następcy. 11 Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy Działu będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 12 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 3/3

118 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZEJ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Sekcja administracyjno - gospodarcza jest komórką administracyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. 2 W skład sekcji administracyjno - gospodarczej wchodzą: transport, portiernie wraz z centralą telefoniczną, administracja budynków, pracownicy gospodarczy, zaopatrzenie Sekcja administracyjno- gospodarcza podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. techniczno - eksploatacyjnych. 2. Do zadań Sekcji należy: dokonywanie zakupów w celu zaopatrzenia Zespołu w materiały, sprzęt i drobną aparaturę medyczną, zabezpieczenie magazynowe, prowadzenie dokumentacji zaopatrzeniowej, gospodarki magazynowej i materiałowej (kasacja, likwidacja, naprawy), dozorowanie i zabezpieczenie składników majątkowych Zespołu, zapewnienie łączności wewnątrzzakładowej (centrala telefoniczna), właściwa gospodarka odpadami, zapewnienie sprawności technicznej sprzętu gospodarczego i drobnego sprzętu medycznego. nadzór nad sprawnością taboru samochodowego Zespołu, terminowe przeglądy, ubezpieczenie. 3. Kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych odpowiada za organizację pracy i właściwe wykonanie zadań. 4 Portiernia i centrala telefoniczna: 1. Portier - telefonista jest odpowiedzialny za sprawne łączenie rozmów telefonicznych. 2. Do obowiązków portiera telefonisty należy rzeczowe i kulturalne udzielanie informacji chorym i odwiedzającym oraz przyjmowanie i wydawanie pozostawionych w szatni okryć. 3. Harmonogram pracy jest ustalany przez Kierownika ds. techniczno- eksploatacyjnych. 4. Praca odbywa się w systemie dwuzmianowym: I zmiana od godz do godz , II zmiana od godz do godz Harmonogram pracy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zespołu. 1/3

119 5 Pracownicy gospodarczy: 1. Do obowiązków pracownika gospodarczego należy: utrzymywanie całej posesji szpitala w należytym porządku i czystości oraz dbałość zieleń wokół budynków Zespołu, dbanie o właściwą gospodarkę odpadami i przekazanie do utylizacji odpadów Zespołu. 2. Harmonogram pracy jest ustalony przez Kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych. 6 Transport 1. Do zadań należy: wykonanie transportu na zlecenie, sporządzanie i realizacja harmonogramów wykorzystania pojazdów samochodowych, prowadzenie racjonalnej gospodarki eksploatacyjnej i obsługowo naprawczej posiadanego taboru samochodowego, opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości, przygotowywanie materiałów i zestawień, wynikających ze szczególnych ustaleń organizacyjnych i obiegu dokumentacji, prowadzenie prac związanych z eksploatacją i konserwacją urządzeń radiotelefonicznych, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i materiałami oraz dążenie do obniżania kosztów własnych, prowadzenie ewidencji w zakresie eksploatacji, napraw i kosztów. 2. Osoba nadzorująca odpowiada za organizację pracy i właściwe wykonanie zada należących do pracowników transportu. 3. Harmonogram pracy jest ustalony przez nadzorującego w uzgodnieniu z Kierownikiem ds. techniczno-eksploatacyjnych. 7 Zaopatrzenie W skład sekcji zaopatrzenia wchodzą następujące komórki organizacyjne: magazyn gospodarczy, magazyn techniczny Sekcja zaopatrzenia podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. technicznoeksploatacyjnych. 2. Kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych odpowiada za organizację pracy i właściwe wykonanie zadań należących do sekcji zaopatrzenia Dokonuje zakupów bieżących na potrzeby Zespołu, 2. Dokonuje bieżących rozliczeń kosztów w magazynie papierniczym i magazynie druków medycznych zgodnie z otrzymanymi fakturami, 3. Prowadzi dokumentację dotyczącą wydawanych materiałów z magazynu medycznego i gospodarczego wg druku Magazyn wyda. 2/3

120 10 Zapotrzebowania z poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala są realizowane przez pracownika sekcji Za sprawne funkcjonowanie magazynu odpowiada magazynier. 2. Magazynier podlega bezpośrednio Kierownikowi ds. techniczno-eksploatacyjnych. 3. Magazynier jest pracownikiem odpowiedzialnym materialnie za urządzenia i artykuły medyczne znajdujące się w magazynie. 4. Magazynier ma obowiązek przestrzegać obowiązujących normatywów magazynowych oraz zgłaszać potrzebę ich uzupełnienia, 5. Rozkład pracy magazynu jest ustalany przez Kierownika ds. techniczno- eksploatacyjnych. 6. Pracownicy magazynów pracują od poniedziałku do piątku od godz do godz Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy sekcji zaopatrzenia będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 13 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 3/3

121 REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU EKONOMICZNO FINANSOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Dział Ekonomiczno- Finansowy jest jednostką administracyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim W skład Działu wchodzą: Główny księgowy, Zastępca Głównego księgowego, Sekcja finansowo- księgowa: o kasa, o stanowisko księgowości materiałowej, stanowisko pracy ds. płac, Sekcja ds. rejestru usług medycznych (RUM) Do zadań Działu Ekonomiczno- Finansowego należy: Prowadzenie rozliczeń finansowych z płatnikiem świadczeń zdrowotnych oraz innymi kontrahentami Zespołu, zgodnie z zawartymi umowami i Ustawą o Rachunkowości, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z planu rzeczowo finansowego, koordynacja problematyki finansowej wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu, dokonywanie stałych i okresowych analiz ekonomicznych i tematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów wg miejsc ich powstawania oraz przedstawienie wniosków wynikających z analizy, opracowywanie planów rzeczowych - finansowych w zakresie świadczonych usług, zatrudnienia i płac, wniosków w sprawie zmian i ich realizacja, prowadzenie księgowości, likwidatury i kasy, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji wartościowo - ilościowej składników majątkowych oraz rozliczenie ich wyników, sporządzanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań planowanych i innej sprawozdawczości, prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej. 4 Główny księgowy odpowiada za organizację pracy i właściwe wykonanie zadań należących do Działu Ekonomiczno Finansowego. 1. Harmonogram pracy jest ustalany przez Głównego księgowego. 2. Pracownicy Działu Ekonomiczno Finansowego pracują od poniedziałku do piątku 5 1/3

122 od godz do godz Sekcja Finansowo - księgowa 1. Za sprawne funkcjonowanie sekcji odpowiada z-ca Głównego księgowego. 2. Z-ca Głównego księgowego ma obowiązek przestrzegać obowiązujące przepisy prawa oraz uzupełniać swoją wiedzę. 3. Do obowiązków Sekcji należy: prowadzenie kontroli wstępnej polegającej na badaniu legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia i wydania środków pieniężnych i rzeczowych, sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich dekretowanie, kontrola, weryfikacja i analiza zobowiązań, sporządzanie bilansu. 8 Stanowisko księgowości materiałowej 1. Za sprawne funkcjonowanie stanowiska odpowiada pracownik, któremu powierzono czynności na piśmie. 2. Do obowiązków stanowiska księgowości materiałowej należy: prowadzenie kartotek ilościowo - wartościowych dla wszystkich magazynów Zespołu, sprawdzanie, obliczanie i nanoszenie rozchodów materiałów z poszczególnych magazynów na podstawie miesięcznych zestawień rozchodu materiałów, okresowe uzgadnianie stanu materiałów, rozliczanie wyników inwentaryzacji. 9 Kasa 1. Za sprawne funkcjonowanie kasy Zespołu odpowiada kasjer. 2. Kasjer podlega bezpośrednio Głównemu księgowemu. 3. Kasje jest pracownikiem odpowiedzialnym materialnie za mienie znajdujące się w kasie. 4. Do obowiązków kasjera należy: przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, przygotowanie przelewów wypłaty wynagrodzeń pracownikom Zespołu, podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku i z banku. 5. Zakres pracy kasy jest ustalany przez Głównego księgowego. Stanowisko pracy ds. płac 1. Za sprawne funkcjonowanie stanowiska odpowiada inspektor ds. płac. 2. Inspektor ds. płac podlega bezpośrednio Głównemu księgowemu. 3. Inspektor ds. płac ma obowiązek przestrzegać obowiązujące przepisy oraz uzupełniać swoją wiedzę Do obowiązków należy: sporządzanie listy płac, sporządzanie deklaracji ZUS, sporządzanie na koniec roku deklaracji podatkowych dla pracowników oraz PIT 4R. 2/3

123 2. Zakres pracy jest ustalany przez Głównego księgowego. 13 Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy Działu będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad przyjętych w Zespole. 14 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 3/3

124 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI ZESPOLU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 1 Centralna sterylizatornia jest komórką organizacyjną Szpitala im. Marii Skłodowskiej- Curie. 2 Zadaniem centralnej sterylizatorni jest dokonywanie procesów sterylizacji materiałów i narzędzi medycznych Proces sterylizacji dokonywany jest przez osoby uprawnione. 2. Personel posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania powierzonych zadań w zakresie obsługi sterylizatorów - urządzeń ciśnieniowych i gazowych. 4 Pomieszczenia centralnej sterylizatorni oraz używany sprzęt powinny odpowiadać określonym wymaganiom sanitarno-epidemiologicznym. 5 Aparaty i urządzenia poddawane są okresowej kontroli przez serwis posiadający odpowiednie kwalifikacje. 6 Centralna sterylizatornia dokonuje procesów sterylizacyjnych na rzecz Zespołu i innych podmiotów, zgodnie z zawartymi odrębnie umowami Procesy sterylizacji przeprowadzane są w następujących cyklach: cykl 50 min. - 2,0 atm., 200 C, cykl 50 min. - 1,0 atm., 100 C. 2. Sterylizacja materiałów wrażliwych na wysokie temperatury przeprowadzana jest w sterylizatorze gazowym z zastosowaniem tlenku etylenu. 3. Destylacja wody na potrzeby szpitala przeprowadzana jest tylko w sytuacjach awaryjnych. 8 Za sprawny i niezakłócony proces sterylizacji oraz organizację pracy centralnej sterylizacji odpowiada pielęgniarka epidemiologiczna. 9 Pielęgniarka epidemiologiczna w ramach nadzoru nad centralną sterylizatornią ma obowiązek merytorycznej współpracy z Pielęgniarką Naczelną i z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa. 1/2

125 10 Personel centralnej sterylizatorni pracuje w systemie jednozmianowym i/lub dla potrzeb Zespołu może być ustalona praca w systemie dwuzmianowym Harmonogram pracy centralnej sterylizacji ustala pielęgniarka epidemiologiczna w porozumieniu z Pielęgniarką Naczelną. 2. Harmonogram pracy centralnej sterylizatorni polega na: przygotowaniu urządzeń i pomieszczeń do rozpoczęcia procesu sterylizacji. przyjęciu materiału do sterylizacji, dezynfekcji wstępnej, zasadniczej, mycie, czyszczenie, kontrola materiału i sprzętu przed sterylizacją, pakowanie, zwrot wyjałowionego materiału, sprzątanie dezynfektorni, prowadzenie dokumentacji związanej z pracą sterylizatorni. Dostarczanie materiału do centralnej sterylizatorni oraz jego odbiór odbywa się w oparciu o transport wewnętrzny Każdy cykl sterylizacji posiada szczegółową dokumentację określająca parametry procesu, pochodzenie sterylizowanego materiału oraz dokładny opis pakietu. 2. Każdy pakiet poddawany jest kontroli na jałowość. 14 Personel centralnej sterylizatorni przeprowadza kontrole skuteczności jałowienia aparatów ciśnieniowych i gazowych Dokumentacja dotycząca procesów sterylizacji jest zgodna z przyjętymi zasadami ustalonymi w zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora. 2. Za prowadzenie dokumentacji odpowiada pielęgniarka epidemiologiczna. 16 Inne niż zawarte w regulaminie problemy organizacyjne pracy centralnej sterylizatorni będą regulowane stosownymi zarządzeniami wewnętrznymi, które nie mogą odbiegać od zasad ogólnych przyjętych w Zespole. 17 Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Dyrektora. 2/2

126 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37 KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP Opracował: Zatwierdzam: Pełnomocnik ds. ZSZ Dyrektor ZOZ Beata Jurgielewicz Agnieszka Lasowa r r Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 1/36

127 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od SPIS TREŚCI: 1.Zakres i cel Księgi ZSZ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Zakres Księgi ZSZ Cel Księgi ZSZ Dokumenty powołane Terminologia Zintegrowany system zarządzania w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Księga ZSZ Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami (Zapisy ZSZ) Odpowiedzialność kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Opis procesu zarządzania w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim Orientacja na pacjenta Polityka ZSZ (realizacja celów ZSZ w ZOZ W Lidzbarku Warmińskim) Planowanie Cele dotyczące ZSZ Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasady polityki kadrowej Podnoszenie kwalifikacji pracowników ZOZ w Lidzbarku Warmińskim Ocena okresowa pracowników Infrastruktura Środowisko pracy Realizacja usługi Planowanie realizacji usługi Procesy związane z pacjentem Określenie wymagań dotyczących usługi...22 Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 2/36

128 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Przegląd wymagań dotyczących usługi Komunikacja z pacjentem Projektowanie i rozwój Zakupy(zakupy w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim) Dostarczenie usług Nadzorowanie dostarczanych usług medycznych Walidacja procesów usługowych Identyfikacja i identyfikowalność Własność pacjenta Zabezpieczenie usługi Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie pacjenta Audity wewnętrzne Monitorowanie i pomiary usługi Nadzór nad usługą/wyrobem niezgodnym z wymaganiami Analiza danych Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące zapobiegawcze Wymagania Normy PN-EN ISO Aspekty środowiskowe Wymagania prawne i inne Komunikacja Sterowanie operacyjne Gotowość i reagowanie na awarie Wymagania Normy PN-N Współudział pracowników Zarządzanie ryzykiem zawodowym Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami Monitorowanie Badanie wypadków, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Procedury ZSZ i inne Wykaz udokumentowanych procedur zintegrowanego systemu zarządzania opracowanych zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008,EN ISO i PN-N Mapa procesów Załączniki Załącznik nr 1 schemat organizacyjny w ZOZ Lidzbark Warmiński Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 3/36

129 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Załącznik nr 2 wykaz Zarządzeń Dyrektora ZOZ w Lidzbarku Warmińskim włączonych do dokumentacji ZSZ Załącznik nr 3 Polityka Jakości Załącznik nr 4 Polityka Środowiskowa Załącznik nr 5 Polityka BHP Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 4/36

130 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Rozdzielnik Księgi ZSZ: Oryginał: Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Kopia nr x Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 5/36

131 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Rejestr zmian w Księdze ZSZ: ( Wydanie 04 ) Nr zmiany Opis zmiany Miejsce zmiany(strona, rozdział, ustęp) Data zmiany Uwagi Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 6/36

132 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od PRZEDMOWA Oczekiwania społeczne dotyczące opieki zdrowotnej związane są zarówno z nowymi i doskonalszymi procedurami medycznymi, jak i z jakością świadczonych usług zadania. Pracownik medyczny ma być nie tylko terapeutą i towarzyszem w najcięższych chwilach człowieka, ma też chronić przed chorobą, podejmować działania jej zapobiegające, ma uczestniczyć w prewencji skażeń środowiska, zapobiegać epidemiom. Od dyrektora placówki medycznej oczekuje się by był: menedżerem, ekonomistą w dziedzinie zdrowia społecznego, kimś, kto zyskuje wpływy polityczne i społeczne oraz oddziałuje na ośrodki decyzyjne państwa. To nowe podejście wymaga wdrażania skutecznych mechanizmów podnoszących jakość świadczeń i dbałość o dobro pacjenta. Należy pamiętać, że zadowolenie pacjenta jest nadrzędnym celem opieki zdrowotnej. Efektywność działania instytucji ochrony zdrowia można rozpatrywać na różnych płaszczyznach, ale podstawową rolę odgrywa zawsze pacjent. Cały system zdrowotny powinien być nastawiony na maksymalne wykorzystanie środków, którymi dysponuje, dla możliwie najpełniejszego zaspokojenia potrzeb pacjenta poprzez; * poprawę jakości świadczonych usług, * wspieranie edukacji personelu, * zwiększenie dostępności do opieki medycznej, * popularyzację dobrej praktyki medycznej, * troskę o środowisko naturalne i jego ochronę, * zarządzanie bezpieczeństwem i higienę pracy Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, jako ważna część systemu opieki zdrowotnej, uzyskuje potwierdzenie profesjonalizmu swojego działania w postaci certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania informując tym samym pacjentów o właściwym funkcjonowaniu placówki, realizacji wysokiej jakości usług medycznych, trosce o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Wszyscy pracownicy naszej placówki zobowiązują się do stosowania postanowień niniejszych Księgi ZSZ. Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 7/36

133 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od PREZENTACJA Pierwszy Szpital w Lidzbarku Warmińskim został założony w 1357 roku, siedem lat po tym jak Lidzbark warmiński stał się stałą rezydencją biskupów warmińskich. Szpital przetrwał do roku 1414, kiedy to został zniszczony wraz z większą częścią miasta- spalenie Lidzbarka Warmińskiego przez wojska polskie oblegające zamek. W 1857 roku ówczesny biskup warmiński Ambroży Geritz ( ) powołał na zamku szpital i sierociniec Fundacji św. Józefa. Prace remontowe i adaptacyjne w zamku na te cele zostały przeprowadzone w latach przez architekta lidzbarskiego Jestera. Szpital rozwiązano w 1877 roku, natomiast sierociniec pozostał w jego murach do 1932 roku. Obecna placówka powstała w roku 1904 i od ponad 100 lat otacza opieką i oświatą zdrowotną mieszkańców regionu. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w swej strukturze posiada: Szpital Powiatowy, Przychodnię Rejonową wraz z poradniami specjalistycznymi w Lidzbarku warmińskim i Przychodni Rejonowej Specjalistycznej w Ornecie, oraz Dział Pomocy Doraźnej ze stacją w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie. Filarem tej struktury jest szpital Powiatowy. Nadrzędnym celem działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku warmińskim jest zapewnienie stałej opieki i edukacji zdrowotnej mieszkańcom regionu w oparciu o przygotowany merytorycznie personel z zachowaniem "orientacji na pacjenta". Kierownictwo kładzie szczególny nacisk na poszerzanie zakresu i poprawy jakości świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury oraz wprowadzaniem nowoczesnych technologii medycznych. Działania te, dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej są stałym wyzwaniem, natomiast dla Pacjentów- źródłem satysfakcji. Inspiracją pracowników do działań stanowi Misja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. Pacjent przede wszystkim szacunek dla Człowieka-Jakość Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 8/36

134 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Zakres i cel Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ( zwana dalej "ZSZ") jest dokumentem opisującym ZSZ w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim ( zwanym dalej ZOZ), spełniającym wymagania norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004. Księga ZSZ jest opracowywana i aktualizowana oraz wydawana przez Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ( zwanego dalej "Pełnomocnikiem ds. ZSZ") i zatwierdzana przez Dyrektora ZOZ. Aktualizacja Księgi ZSZ przeprowadzana jest raz w roku, uaktualnieniem jest jej numer wydania. W przypadku wprowadzania dużych zmian w Księdze ZSZ wymieniana jest w całości. Natomiast w przypadku wprowadzania niewielkich zmian, zakres tych zmian przedstawiany jest w "Rejestrze zmian w Księdze ZSZ". 1.1Zakres Księgi ZSZ Księga Zintegrowanego Systemu Zarzadzania [KZSZ] ustala główne kierunki działania, tak dla Dyrekcji, jak i całej, świadomej postawionych celów załogi. Niniejsza KZSZ składa się z rozdziałów, posiadających numery porządkowe. Numery poszczególnych punktów rozdziału zgodne są z numerami punktów normy PN-EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się dwie formy egzemplarzy KZSZ: - elektroniczny, - papierowy. Egzemplarz użytkowy elektroniczny jest udostępniany kierownikom komórek organizacyjnych na płytach CD-ROM. Papierowe egzemplarze użytkowe KZSZ, są oznakowane w sposób określający numer egzemplarza i daty wydania z podaniem użytkownika. Korzystanie z wersji papierowej dozwolone wyłącznie po weryfikacji aktualności z egzemplarzem wzorcowym, w wersji papierowej, znajdującym się u Pełnomocnika ds. ZSZ. Za całokształt spraw związanych z wydaniem, ewidencją wprowadzaniem zmian i rozpowszechnianiem KZSZ, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. ZSZ, w oparciu o zapisy procedury -Nadzór nad dokumentami. Księga ZSZ zawiera: * opis ZSZ w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim oraz szczegóły stosowanych wyłączeń wraz z uzasadnieniem, * informacje o regulacjach wewnętrznych ZOZ w Lidzbarku Warmińskim korespondujących z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004, * odniesienia do ustanowionych dla systemu zarządzania procedur lub powołanie się na nie, * opis procesów istniejących ZSZ w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim oraz wzajemnych między nimi powiązań. 1.2 Cel Księgi ZSZ Celem Księgi ZSZ jest: * dostarczenie odbiorcy kompleksowej informacji na temat ZSZ w ZOZ, *wykazanie zdolności ZOZ do świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie jakościowym, Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 9/36

135 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od *przedstawienie zobowiązania do systematycznego badania poziomu satysfakcji pacjentów, analizy wyników i planowania na tej podstawie metod doskonalenia usług medycznych. 2. Dokumenty powołane Księga ZSZ odwołuje się do szeregu uregulowań prawnych zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim, mających zastosowanie w obszarze objętym zintegrowanym systemem zarządzania. Podstawą prawną działalności ZOZ są: * Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm. * Statut ZOZ w Lidzbarku Warmińskim * Regulamin Porządkowy * Zakładowy Układ Zbiorowy *ZOZ posiada identyfikator według systemu REGON: , Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): ZOZ w Lidzbarku Warmińskim jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym statutowo i w Regulaminie Porządkowym. Regulacje te dotyczą m.in.: wykonywania procedur medycznych, struktury organizacyjnej, zadań administracyjnych, kontroli wewnętrznej, a także zasad rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do ZOZ w Lidzbarku Warmińskim. Dokumentację ZSZ w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim tworzą: Księga ZSZ i procedury systemowe; Polityka Jakości, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; Procedury i instrukcje medyczne; Przepisy prawne (zewnętrzne i wewnętrzne) dotyczące obszaru objętego ZSZ; W celu zidentyfikowania i uporządkowania wszystkich regulacji obowiązujących w zakresie świadczenia usług medycznych opracowano listę obowiązujących aktów prawnych zewnętrznych i wewnętrznych, która jest dostępna w wersji nadzorowanych wydruków komputerowych znajdujących się we wszystkich komórkach organizacyjnych. 3. Terminologia Audit- systematyczny, niezależny i udokumentowany proces mający na celu określenie, czy działania w ramach zintegrowanego systemu zarządzania i ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi oraz czy wcześniejsze ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie przyjętych celów. Audit wewnętrzny- audit przeprowadzony przez auditorów ZOZ w celach wewnętrznych. Audit zewnętrzny- audit przeprowadzony przez niezależną organizację zewnętrzną prowadzącą certyfikację na zgodność z wymaganiami poszczególnych norm. Cele- ustalone starania lub zamierzenia w odniesieniu do odpowiednich norm. Działania korygujące- działania podjęte w celu skutecznego usunięcia przyczyn wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji. Działania zapobiegawcze- działania podjęte w celu zapobieżenia powstaniu potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji nieporządnej. Identyfikowalność- zdolność prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji danego przedmiotu lub zagadnienia. Jakość- ogół cech i właściwości usługi decydujących o możliwości zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb. Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 10/36

136 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Instrukcja zbiór zasad, ustalających sposób postępowania w danej dziedzinie, zawierają opis jak poszczególne czynności/działania powinny być wykonywane. Pacjent- osoba lub podmiot na rzecz którego ZOZ świadczy usługi. Kierownik komórki organizacyjnej- ordynator/kierownik oddziału szpitalnego, kierownik lub koordynator komórki organizacyjnej. Niezgodność- niespełnienie wymagania. Polityka BHP- deklaracja ZOZ dotycząca intencji i zasad odnoszących się do efektów działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określająca ramy do działania i ustalania celów szczegółowych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Polityka Jakości- zamierzenia i kierunki rozwoju organizacji związane z jakością formalnie wyrażone przez kierownictwo jednostki. Polityka Środowiskowa- szczegółowe określenie, zamierzeń i działań, dotyczące efektów działalności środowiskowej formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo. Procedura- dokument dostarczający informacji o sposobie wykonywania poszczególnych działań umożliwiających sprawne funkcjonowanie ZSZ w ZOZ. Proces- ciąg działań pozostających w związku przyczynowo -skutkowym. Wymaganie- określona potrzeba lub oczekiwanie w odniesieniu do usługi, procesu lub systemu. Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) - zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów niezbędnych do zarządzania organizacją we wszystkich aspektach działalności. Zapis- dokument dostarczający obiektywnego dowodu wykonania działań lub osiągnięcia wyników. Zasoby- kadra pracownicza, odpowiednio przeszkolona i przygotowana do realizacji powierzonych zadań oraz środki pieniężne i infrastruktura. 4. Zintegrowany System Zarządzania w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim 4.1 Wymagania ogólne W ZOZ w Lidzbarku Warmińskim został wprowadzony i obowiązuje ZSZ uwzględniający tzw. podejście procesowe. Zgodnie z przyjętą polityką i ustalonymi celami dokonano identyfikacji wszystkich procesów mających wpływ na zarządzanie organizacją, należą do nich: 1. Doskonalenie ZSZ; 2. Obsługa pacjenta; 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 4. Zarządzanie infrastrukturą (w tym również zaopatrzeniem); 5. System komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; 6. System zarządzania środowiskowego; 7. Zarządzenie BHP; Działania niewymagające podejścia procesowego są udokumentowane w postaci instrukcji ogólnych. W określeniu wymagań dotyczących świadczonych usług istotna rolę odgrywają pacjenci, przy jednoczesnym uwzględnieniu przepisów prawnych (przede wszystkim ustawa o działalności leczniczej, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o zawodzie lekarza i dentysty oraz ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej) regulujących zakres i sposób świadczenia usług medycznych. W celu ciągłego podnoszenia jakości Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 11/36

137 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od świadczonych usług stworzone zostały mechanizmy dokonywania przekrojowych ocen tych usług, oparte m.in. na cyklu PDCA Deminga: Plan-Do-Check-Act (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw) 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Metody spełnienia wymagań norm: EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 a zarazem metody realizacji przez ZOZ założeń ZSZ, zawarte zostały w następujących dokumentach: - Polityce Jakości, Środowiskowej i BHP ustanowionych przez Dyrektora, omawiających cele ZOZ, a także zobowiązanie do ciągłego. - KZSZ prezentująca ZOZ jako organizację, przedstawiająca odpowiedzialność kierownictwa w zakresie zarządzania, a także personelu. - Procedurach, instrukcjach - ustanowionych, wdrożonych, określających sposób prowadzenia działań. - Formularzach, na których dokonywane są zapisy. Zidentyfikowane procesy poddano analizie i ustalono: 1. cele poszczególnych procesów, 2. uczestników poszczególnych działań, 3. procedury wraz z opisem przebiegu zadań dla każdego uczestnika procesu będącego wykonawcą zadania, 4. instrukcje dla czynności wymagających takiego uregulowania, 5. formularze potwierdzające realizacje zadań w procesie. Zakres dokumentacji ZSZ dostosowano do specyfiki funkcjonowania publicznej jednostki służby zdrowia. Dokumentacja systemowa w formie papierowej udostępniona jest w całości pracownikom Księga ZSZ Niniejsza Księga ZSZ została opracowana przez Pełnomocnika ds. ZSZ i zatwierdzona do stosowania przez Dyrektora ZOZ w Lidzbarku Warmińskim (Zarządzenie nr 3 /ZSZ/2012 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim z dnia roku). Za nadzór nad aktualnością Księgi ZSZ oraz właściwe jej rozpowszechnianie odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. ZSZ Nadzór nad dokumentami W ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wprowadzono zasady gwarantujące nadzorowanie wszystkich dokumentów ZSZ. Szczegóły nadzoru polegają na: przydzielaniu kompetentnego personelu do opracowania dokumentów, zatwierdzaniu dokumentów przez uprawnione osoby, posiadające stosowne kompetencje, aktualizacji dokumentów, jeśli zaistniały ku temu uzasadnione przyczyny, identyfikowaniu zmian w dokumentach, zapewnieniu stosowania w bieżącej pracy tylko aktualnych dokumentów, zapewnienie czytelności i identyfikacji nazw dokumentów, odpowiednim gromadzeniu, przechowywaniu i oznakowaniu zewnętrznych aktów prawnych zapoznaniu pracowników z obowiązującymi regulacjami prawnymi, stworzeniu archiwów dla dokumentów nieaktualnych, których przechowywanie jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami lub potrzebami ZOZ, Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 12/36

138 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od uporządkowaniu wykazu i zbioru formularzy, na których sporządzane są zapisy. Szczegóły dotyczące nadzoru nad dokumentami tj.: Księgą ZSZ, procedurami, instrukcjami i dokumentami, reguluje procedura "Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji ZSZ". Zasady projektowania, opiniowania, uchwalania, podpisywania, publikowania i rozpowszechniania aktów prawnych w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim opisują wewnętrzne przepisy. Celem nadzoru nad dokumentami jest zapewnienie odpowiedniego wydawania, nadzorowania, identyfikowania, dostępności, aktualności, przechowywania i tam gdzie jest to wymagane, archiwizowania Nadzór nad zapisami Szczegóły dotyczące sporządzania identyfikowania, gromadzenia i przechowywania zapisów w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim reguluje procedura "Zapisy ZSZ". Zapisy- sporządzane na stosownych formularzach- stanowią dowód skuteczności funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania oraz właściwego wykonania zaplanowanych w procedurach czynności. Zapisy są czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania na podstawie opisów w dokumentach je przywołujących. Powyższe zasady zapewniają identyfikację i identyfikowalność dokumentów w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim. 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.1 Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo ZOZ dążąc do pełnej satysfakcji pacjentów wprowadziło i deklaruje utrzymanie i doskonalenie ZSZ. Kierownictwo (dyrektor oraz kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych) nadzoruje funkcjonowanie systemu, dokonuje jego oceny i podejmuje (jeśli jest to konieczne) działania o charakterze korygującym i zapobiegawczym. Wszyscy pracownicy ZOZ zobowiązani są do przestrzegania i doskonalenia przyjętych procedur, instrukcji. Wszyscy pracownicy ZOZ zobowiązani są do przestrzegania i doskonalenia przyjętych procedur Opis procesu zarządzania w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) szczegółowy tryb działania kierownictwa ZOZ określa Regulamin Porządkowy. Zgodnie z zapisami Statutu, Dyrektor kieruje całokształtem działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zgodnie z przepisami prawa, przy udziale Rady Społecznej powołanej przez Radę Powiatu. Rada Społeczna oraz Kierownictwo ZOZ w trakcie systematycznych posiedzeń dokonuje bieżącego przeglądu funkcjonowania jednostki poprzez rozpatrywanie informacji i sprawozdań dotyczących między innymi: - realizacji planu działalności, - analizy wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, - istotnych informacji w postaci petycji, skarg, wniosków wnoszonych przez pacjentów. Z posiedzeń sporządzane są protokoły zawierające między innymi: datę posiedzenia, imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu, przebieg obrad, a także informacje w sprawie powziętych postanowień oraz terminów ich wykonania.projekty nowych zarządzeń lub zmian do Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 13/36

139 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od zarządzeń aktualnie obowiązujących są opracowywane przez osoby merytorycznie odpowiedzialne za dany obszar działalności ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wraz z Radcą Prawnym. 5.2 Orientacja na pacjenta ZOZ zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych z poszanowaniem godności osobistej pacjenta, intymności i zasad moralnych oraz ochronę danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia, wprowadza nowoczesne procedury obsługi pacjenta. Obejmują one m.in. następujące zasady: budowania wzajemnego zaufania w stosunkach z pacjentami, świadczenie usług medycznych z zachowaniem praw pacjenta, zapewnienie pacjentowi informacji o stanie zdrowia i rodzajach, świadczonych usług medycznych, zgodnie z obowiązującym prawem, dotyczące ochrony danych osobowych, rozpatrywania skarg, wniosków i uwag pacjentów, rzetelnie w możliwie najkrótszych terminach (maksymalnie 14 dni). Sposób spełniania wymagań stawianych przez Klienta jest przedstawiony w dokumentacji poszczególnych procesów. Badanie satysfakcji Pacjenta odbywa się poprzez wypełnienie przez Pacjentów Ankiety satysfakcji pacjenta". Informacje z przeprowadzonych badań przekazywane są najwyższemu kierownictwu podczas przeglądu systemu, a następnie kierownikom komórek organizacyjnych zgodnie z procedurą "Monitorowania satysfakcji klienta" ze wskazaniem odpowiednich działań. Wszyscy pracownicy ZOZ są zobowiązani do szczegółowej znajomości i stosowania przepisów dotyczących wykonywanej pracy, a tym samym do realizacji Polityki Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w której określono znaczenie wymagań pacjenta. 5.3 Polityka ZSZ (Realizacja celów ZSZ w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim) Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zawiera zobowiązanie ZOZ do ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania poprzez stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie świadczenia usług medycznych. Dyrektor ZOZ podjął w dniu roku decyzje w formie Zarządzania Nr 1/ZSZ/2012 w sprawie aktualizacji Polityki Jakości, środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (patrz załącznik nr 2,3.4). Pracownicy ZOZ w Lidzbarku Warmińskim znają i rozumieją jej cele. Realizując je w bieżącej pracy poprzez rzetelną i kompetentną obsługę pacjentów. Pełnomocnik ds. ZSZ sprawuje nadzór nad realizacją Polityki Jakości, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy udziale pracowników jednostki. Współpracuje na bieżąco z Dyrektorem w zakresie oceny aktualności Polityki Jakości, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, składa okresowe raporty dotyczące stopnia jej realizacji. Wnioski z raportów stanowią podstawę dalszego usprawniania procesów mających miejsce w ZOZ lub zmian w Polityce Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 5.4 Planowanie Cele dotyczące ZSZ Główne cele ZOZ w Lidzbarku Warmińskim w odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych procesów, odnoszą się, zgodnie z Misją ZOZ, do świadczonych usług medycznych. Mając świadomość stałego wzrostu oczekiwań pacjentów oraz zmieniających się standardów świadczeń Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 14/36

140 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od zdrowotnych, w ZOZ prowadzi się badania poziomu satysfakcji pacjenta (nie rzadziej niż 1 raz w roku). Ciągle doskonaląc ZSZ w tym w szczególności jakość opieki nad pacjentem deklarujemy: ochronę godności człowieka oraz przestrzeganie etyki zawodowej, traktowanie pacjenta jako decydującego podmiotu w procesie leczenia oraz świadczenia usług medycznych, zwracanie ciągłej uwagi na dobro i jakość życia pacjentów oraz ich rodzin, wdrażanie programów leczniczych jako decydującego narzędzia w procesie promocji ochrony zdrowia, ciągłe doskonalenie kadry medycznej, promowanie aktywnego udziału personelu w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości usług medycznych, stworzenie warunków, w których pacjenci i ich rodziny będą podejmować odpowiedzialne decyzje w celu ochrony zdrowia i zapobiegania chorobom, przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, podnoszenie świadomości pracowników, których praca ma wpływ na środowisko, monitorowanie wielkości emisji, odpadów oraz zużycia mediów energetycznych, zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska naturalnego, spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych, zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, identyfikacji i eliminacji zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wprowadzenie zasady, iż każdy pracownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz współpracowników Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Pod koniec roku kalendarzowego Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przygotowują plany na rok następny dotyczące: - zakupów wyposażenia, sprzętu i innych niezbędnych materiałów, - szkoleń, - przedsięwzięć technicznych dla udoskonalenia metod w zakresie świadczenia usług, - zmian organizacyjnych. Dyrektor analizuje wszystkie te plany pod kątem przydatności i możliwości zapewnienia odpowiednich środków, weryfikuje je i zatwierdza, w odpowiednich dokumentach. Ponadto w ramach planowania systemu powstaje również: Plan auditów wewnętrznych. Tak zaplanowany system spełnia wymagania norm ISO, zawarte w niniejszej KZSZ oraz gwarantuje osiągnięcie ustalonych celów. Planowanie ZSZ w ZOZ odbywa się poprzez: 1. określenie celów, 2. okresową weryfikację celów, 3. utrzymywanie dokumentacji gwarantującej identyfikację wymagań klienta, 4. wdrażanie działań usprawniających w wyniku otrzymanych informacji o poziomie satysfakcji Pacjenta, 5. bieżące planowanie działań doskonalących, 6. planowanie auditów wewnętrznych, 7. zmiana rozwiązań organizacyjnych (jeśli występuje taka konieczność). Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 15/36

141 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Zasady organizacji wewnętrznej ZOZ w zakresie: podziału zadań, odpowiedzialności, uprawnień i komunikacji określa Regulamin Porządkowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. Schemat organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przedstawia wprowadzony systemu zarządzania (załącznik nr 1 do niniejszej Księgi ZSZ). Dyrektor ZOZ jest odpowiedzialny za: Ustalenie, komunikowanie i egzekwowanie uprawnień i odpowiedzialności za utrzymywanie i ciągłe doskonalenie ZSZ; Poinformowanie wszystkich zainteresowanych o Polityce Jakości, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; Systematyczne przeprowadzanie przeglądów ZSZ; Zapewnienie zasobów do realizacji Polityki Jakości, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiedzialny jest szczególności za: nadzór nad działalnością podstawową ZOZ, nadzór nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji i innymi formami kształcenia pracowników medycznych, nadzór nad tokiem przebiegu staży podyplomowych- ocena przygotowania zawodowego i przydatności do pracy, nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem aparatury medycznej, nadzór nad dokumentacją lekarską, okresowe kontrole dokumentacji medycznej. Pełnomocnik ds. ZSZ jest odpowiedzialny za: Zapewnienie ustanowienia, wdrożenia i utrzymania ZSZ w ZOZ; Przedstawienie najwyższemu kierownictwu sprawozdań z funkcjonowania ZSZ; Analizę skuteczności podjętych działań korygujących i zapobiegawczych; Zespół ds. ZSZ jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację działań, a w szczególności: Analizę i kontrolę wyników działań korygujących i zapobiegawczych; Analizę dokumentów systemowych; Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za: Wdrożenie dokumentów systemowych w danej komórce organizacyjnej; Prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych; Prowadzenie zapisów i przechowywanie ich zgodnie z ustaleniami; Szkolenia podległych pracowników; Właściciele procesów są odpowiedzialni za: Aktualność i kompletność dokumentacji ZSZ w nadzorowanej komórce organizacyjnej; Prowadzenie, gromadzenie, przechowywanie i prowadzenie rejestru zapisów; Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 16/36

142 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Zalecanie działań korygujących lub zapobiegawczych w danej komórce organizacyjnej; Wnioskowanie do Zespołu ds. ZSZ o wprowadzenie zmian w obowiązującej dokumentacji ZSZ; Zgodnie z Regulaminem Porządkowym wszyscy pracownicy są zobowiązani do: szczególnej znajomości działania komórki organizacyjnej, w której pracują oraz przepisów dotyczących wykonywanej pracy, przestrzegania przepisów obowiązujących w ZOZ. Każdy pracownik ZOZ zapoznaje się z aktualnie obowiązującym Regulaminem Porządkowym, potwierdzając przyjęcie ustanowionych reguł na szkoleniu stanowiskowym Przedstawiciel kierownictwa Na podstawie Zarządzenia Nr 2/ZSZ/2007 Dyrektor ZOZ w Lidzbarku Warmińskim powołał do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. ZSZ w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim Panią Beatę Jurgielewicz zatrudnioną na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki. Zgodnie z w/w. zarządzeniem, Pełnomocnik ds. ZSZ: -zapewnia, że procesy składające się na zintegrowany system zarządzania są ustanowione, wprowadzone i utrzymywane, -składa Dyrekcji ZOZ w Lidzbarku Warmińskim sprawozdania dotyczące funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania i kierunków jego doskonalenia (w trakcie tzw. przeglądów zarządzania), -zapewnia, że pracownicy ZOZ w Lidzbarku Warmińskim podczas świadczenia usług medycznych są świadomi odpowiedzialności za jakość podejmowanych działań. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych aktywnie uczestniczą w pracach związanych z doskonaleniem ZSZ oraz na żądanie Pełnomocnika udzielają mu wszystkich niezbędnych informacji Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Kierując działalnością ZOZ, Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, polityką informacyjną. Zasady komunikacji w ZOZ zawarte są w procedurze "Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna". Proces komunikacji oparty jest na: określaniu w trakcie posiedzeń i przeglądów ZSZ potrzeb i zasad informacyjnych, informowaniu pracowników o istotnych zagadnieniach za pośrednictwem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, stworzeniu warunków sprawnego dostępu do informacji poprzez: -tablice informacyjne, -robocze spotkania z pracownikami. Z narzędzi stosowanych w ramach komunikacji wewnętrznej z personelem należy wymienić m.in.: - Informacje na stronie internetowej ZOZ. ZOZ. - Poczta elektroniczna, - Zarządzenia wewnętrzne wydawane przez Dyrektora. - Okresowe spotkania i narady z podległym personelem. Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 17/36

143 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Pełnomocnik ds. ZSZ odpowiada za skuteczne przekazywanie informacji na temat systemu zarządzania w ZOZ, w tym dotyczących rezultatów oceny systemu przez Kierownictwo. ZOZ prowadzi aktywną zewnętrzną politykę informacyjną dotycząca m.in. funkcjonowania jednostki. Odpowiedzialny za prowadzenie polityki informacyjnej jest Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa- Rzecznik Prasowy. 5.6 Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Nie rzadziej niż raz w roku Kierownictwo ZOZ dokonuje oceny skuteczności funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania na podstawie sprawozdania przygotowanego przez Pełnomocnika ds. ZSZ. Na posiedzenie zostają zaproszone osoby, których uwagi lub opinie mogą być istotne dla oceny funkcjonowania ZSZ Dane wejściowe do przeglądu Podczas posiedzenia, poświęconego przeglądowi zarządzania, ocenie podlegają: dane dotyczące realizacji Polityki Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz celów ZSZ, wyniki auditów wewnętrznych, informacje dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych realizowanych w ramach systemu, rezultaty badania satysfakcji pacjentów, wnioski kierowników komórek organizacyjnych dotyczące procesów objętych ZSZ lub powiązań pomiędzy procesami, informacje dotyczące realizacji zadań wynikających z poprzednich przeglądów, propozycje zmian organizacyjnych lub prawnych mających istotny wpływ na ZSZ, propozycje w zakresie usprawnienia zarządzania w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim Dane wyjściowe z przeglądu Z posiedzenia poświęconego przeglądowi zarządzania sporządzany jest protokół zwierający m.in: informacje o koniecznych do wykonania działaniach w celu doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim, wnioski dotyczące zmian w procesie świadczenia usług medycznych (m.in. na podstawie ocen pacjentów), wnioski dotyczące zasobów kadrowych i infrastruktury, Pełnomocnik ds. ZSZ sprawuje kontrolę nad terminowością realizacji zadań wynikających z przeglądu i przedstawia Dyrektorowi sprawozdanie z ich wykonania (raz w roku). 6. Zarządzanie zasobami 6.1 Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie stanowią najistotniejsze ogniwo w rozwoju jednostki. Realizacja zarządzania potencjałem ludzkim polega na planowym i celowym doborze poszczególnych elementów systemu kadrowego. Proces zarządzania zasobami ludzkimi został wyodrębniony ze względu na ich istotną rolę i wpływ na jakość świadczonych usług. Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 18/36

144 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Dyrektor ZOZ przedstawił w Polityce Jakości, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zobowiązanie do zapewnienia niezbędnych zasobów na potrzeby funkcjonowania i doskonalenia ZSZ. Realizacja tego zobowiązania następuje w obowiązujących w danym roku planie finansowym i planie szkoleń ZOZ. Zasoby niezbędne dla sprawnego funkcjonowania systemu obejmują: wykwalifikowany zespół pracowników biorących udział w świadczeniu usług medycznych (lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, laboranci medyczni, pracownicy administracyjni i techniczni), infrastrukturę ZOZ umożliwiającą prawidłowe świadczenie usług medycznych, środki finansowe niezbędne do utrzymania wysokiego poziomu obsługi pacjentów Zasady polityki kadrowej Podstawowe wymagania stawiane pracownikom ZOZ regulują ustawy, których wykaz jest zawarty w rejestrze przepisów prawnych. Zgodnie z nimi poziom zatrudnienia kadr i ich rozmieszczenie wynika z ilości i rodzaju zadań wykonywanych przez ZOZ. Zatrudnianie pracowników odbywa się z uwzględnieniem wymaganych kwalifikacji i doświadczenia. Każdy nowozatrudniony pracownik uzyskuje wiedzę m.in. na temat: zakresu uprawnień i odpowiedzialności, zewnętrznych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania ZOZ wewnętrznych regulacji obowiązujących w ZOZ (zarządzeń, regulaminów, w tym dotyczących zintegrowanego systemu zarządzania), usług medycznych świadczonych przez ZOZ lokalizacji komórek organizacyjnych, miejsca wykonywania pracy, podległości służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Za zapoznanie pracownika z wyżej wymienionymi informacjami odpowiedzialny jest kierownik danej komórki organizacyjnej. Szkolenie stanowiskowe umożliwia właściwe przygotowanie i adaptację pracowników do wykonywania powierzonych zadań Podnoszenie kwalifikacji pracowników ZOZ w Lidzbarku Warmińskim Zasady podnoszenia kwalifikacji pracowników w ZOZ reguluje Zarządzenie Dyrektora nr 4 /czerwca/2007 z dnia r w sprawie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników oraz Zarządzenie Dyrektora nr 5 /czerwiec/2007 z dnia r w sprawie polityki szkoleń pracowników medycznych. Wszyscy pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności w ramach: - samokształcenia, - szkoleń wewnętrznych, - szkoleń zewnętrznych, - studiów i specjalistycznych kursów zawodowych (np. studiów podyplomowych), - obowiązkowych szkoleń wymaganych przepisami prawa. Szkolenia są planowane, realizowane i nadzorowanie przez Dział kadr. Szkolenia pracowników ZOZ ujęte są w rocznym planie szkolenia, który opracowany jest na koniec każdego roku na rok następny. Plan ten z założenia jest planem otwartym i elastycznym, zarówno tematycznie jak i ze względu na liczbę uczestników. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zgłaszają w ustalonym terminie potrzeby szkoleniowe, biorąc pod uwagę przede wszystkim: Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 19/36

145 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od wymagania stawiane personelowi na danym stanowisku, - kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia pracownika, - konieczność uzyskania specjalistycznych uprawnień zawodowych lub przekwalifikowania pracownika, - wymagania przepisów prawa (np. kodeksu pracy, zamówień publicznych), - zgłoszenie zainteresowania podniesieniem kwalifikacji przez pracownika. Pracownicy działu kadr posiadają bieżące informacje o rozpoczętych i zakończonych szkoleniach, wykazy pracowników biorących w nich udział, gromadzą zapisy ze szkoleń (w tym: świadectwa, certyfikaty, ankiety, opinie uczestników o szkoleniach itd.). Wszelkie odstępstwa lub nieprawidłowości (dot. np. opóźnień, przekroczeń lub zmian terminów, nie zrealizowania planu danego szkolenia) są odnotowywane i w niezbędnych przypadkach podejmowane są czynności wyjaśniające. W ZOZ realizowane są także szkolenia wewnętrzne. Prowadzą je pracownicy, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ze szkoleń sporządzana jest dokumentacja obejmująca miedzy innymi: - program i temat szkolenia, - listę obecności. Dokumentacja dotycząca szkoleń archiwizowana jest w teczkach osobowych pracowników. Szkolenia podlegają analizie na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników lub rozmów z uczestnikami szkoleń. Wyniki analizy są wykorzystywane przy ponownym planowaniu usług szkoleniowych oraz zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników. 6.2 Ocena okresowa pracowników Na podstawie Regulaminu okresowej oceny pracowników wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora ZOZ w Lidzbarku Warmińskim nr 6/czerwiec/2007 z dnia r wszyscy pracownicy ZOZ podlegają okresowej ocenie. Ocena pracy uwzględnia w szczególności: wiedzę specjalistyczną, dyspozycyjność, rzetelność, terminowość w wykonywaniu zadań, planowanie i organizacje pracy, podnoszenie kwalifikacji, kreatywność i samodzielność, lojalność i dbałość o wizerunek zakładu, postawę etyczną, umiejętność pracy zespołowej, jakość wykonania zadań przez pracownika. Wyniki ocen są podstawą do opracowania wniosków dotyczących podnoszenia kwalifikacji jak również są podstawą do pieniężnej motywacji pracownika. 6.3 Infrastruktura Zasady gospodarowania infrastrukturą ZOZ określają odpowiednie rozporządzenia, zawarte w Rejestrze przepisów prawnych. W ZOZ prowadzona jest ewidencja obejmująca spis wyposażenia i urządzeń technicznych oraz spis aparatury i sprzętu medycznego znajdujących się w budynkach. Jest to uregulowane procedurą Nadzorowanie infrastruktury, sprzętu medycznego w tym urządzeń kontrolno-pomiarowych". Zasady planowania inwestycji są uregulowane planem rzeczowo- Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 20/36

146 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od finansowym, natomiast realizacji oraz rozliczania inwestycji, a także remonty i konserwacje regulują odpowiednie umowy zawierane przez ZOZ z podmiotami świadczącymi usługi remontowe, budowlane, konserwacyjne. W ZOZ planowany jest corocznie plan inwestycji, uwzględniający zadania inwestycyjne związane z wprowadzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury ZOZ. 6.4 Środowisko pracy ZOZ zarządza środowiskiem pracy, które ma wpływ na pracę personelu i komfort pacjentów, a tym samym na jakość świadczonych usług. Zapewnione są wystarczające powierzchnie pomieszczeń szpitalnych, odpowiednie oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, a także odpowiednie zabezpieczenie gabinetów rentgenowskich, gabinetów wykorzystujących promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne - zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Sanepidu. ZOZ chroni zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności poprzez: -zapoznawanie pracowników z przepisami bhp (m.in. w trakcie szkoleń), - zapewnienie bezpiecznego i higienicznego stanu miejsc pracy, - podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie czynników szkodliwych lub uciążliwych w pracy. Zapisy z prowadzonych sprawdzeń środowiska pracy w ZOZ są przechowywane przez inspektora ds. BHP przez okres 2 lat. Utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy w obszarze SP ZOZ zapewnia także personel sprzątający utrzymujący czystość zgodnie z wdrożonymi procedurami higienicznymi. Ponadto wszyscy pracownicy odpowiadają za utrzymanie stanowisk pracy i otoczenia w czystości i w porządku. Każde stanowisko pracy posiada Kartę oceny ryzyka zawodowego, z którą zostali zaznajomieni pracownicy 7. Realizacja usługi 7.1 Planowanie realizacji usługi Podstawą planowania usług medycznych na każdy rok są szczegółowe wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia, których spełnianie jest niezbędne do zawarcia umowy. Proces świadczenia usług medycznych został zaplanowany i jest realizowany na podstawie: Regulaminu Porządkowego; Procedur, instrukcji i dokumentów opisujących zasady wykonywania świadczeń w poszczególnych poradniach i pracowniach, oddziałach szpitalnych (załącznik nr 2 wykaz procedur, instrukcji medycznych). Powyższe dokumenty określają w szczególności: tryb postępowania, wymagane dokumenty, osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w zakresie działań administracyjno-medycznych, niezbędne zasoby, wymagane działania weryfikujące, nadzorcze i kontrolne, kryteria dotyczące świadczenia usługi zgodnie z ustalonymi zasadami, sposób sporządzania zapisów w celu dostarczenia dowodów na to, że usługa medyczna jest realizowana zgodnie z ustalonymi zasadami, procedurami, instrukcjami i dokumentami. 7.2Procesy związane z pacjentem Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 21/36

147 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Podstawowa opieka zdrowotna dotyczy świadczeń zdrowotnych profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pielęgnacyjnych z zakresu medycyny ogólnej, specjalistycznej obejmującej: udzielanie świadczeń zapobiegawczych z uwzględnieniem środowiska, zamieszkania, wychowania i nauczania, udzielanie indywidualnych, ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych (opieka ambulatoryjna), a w razie choroby w miejscu zamieszkania lub pobytu chorego, prowadzenie czynnego poradnictwa, nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską, transport sanitarny podstawowej opieki zdrowotnej. Specjalistyczna opieka zdrowotna dotyczy świadczeń w ramach lecznictwa poza szpitalnego poradni specjalistycznych, stacjonarnej opieki szpitalnej, przez lekarza specjalistę albo inną osobę, która posiada uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych, obejmujących niżej wymienione elementy: o udzielania świadczeń stacjonarnych chorym, których stan zdrowia wymaga pobytu o w szpitalu, o udzielania świadczeń zapobiegawczo-leczniczych, konsultacyjnych w formie opieki ambulatoryjnej, o udzielania bezzwłocznej pomocy osobom, które uległy wypadkowi, lub nagle zachorowały(ratownictwo medyczne) Określenie wymagań dotyczących usługi Wymagania dotyczące świadczenia usług medycznych określają przepisy prawa, odnoszą się do: - wymagań pacjenta, jego rodziny, opiekunów prawnych wynikających z ogólnych wytycznych dla usług medycznych oraz wszelkie dodatkowe wymagania określone przez pacjentów np. w ankietach badających zadowolenie pacjenta, pisemnych skargach i pochwałach dotyczących funkcjonowania ZOZ; - wymagań formalno - prawnych i finansowych przekazywanych przez uprawnione podmioty zewnętrzne (Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Sanepid, inne); - badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta. Proces badania pacjenta składa się z dwóch zasadniczych elementów: wywiadu dotyczącego pacjenta zawierający m.in. dane personalne, główną dolegliwość, dotychczasowy przebieg choroby, dolegliwości ze strony pozostałych narządów (układów), przebyte choroby, wywiad rodzinny (choroby genetyczne, nowotworowe), społeczny stan pacjenta (warunki życiowe, praca, mieszkanie); badania fizykalnego zawierający m.in. opis:. stanu ogólnego pacjenta. Składową tych dwóch elementów jest postawienie wstępnego rozpoznania lub wydanie orzeczenia, zaświadczenia Przegląd wymagań dotyczących usługi Przegląd wymagań dotyczących świadczenia usług medycznych odbywa się na podstawie: -umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- AOS, -umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- POZ, -umów z NFZ na realizację programów profilaktycznych, Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 22/36

148 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- leczenie szpitalne, -umów z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, -umów z Urzędem Miasta i Gminy na realizację programów profilaktycznych Komunikacja z pacjentem Dyrektor ZOZ Zarządzeniem nr 6/maj/2007 z dnia r powołał rzecznika, który odpowiedzialny jest za bieżącą informację dotyczącą usług oraz współpracę z lokalną prasą, innymi mediami (radio i telewizja). Ponadto komunikacje z pacjentem umożliwia: właściwe oznakowanie pomieszczeń, w których są realizowane świadczenia, odpowiednie kwalifikacje osób realizujących świadczenia, udostępnienie praw pacjenta na tablicach ogłoszeń, życzliwość personelu realizującego świadczenia medyczne, udzielenie wszelkich informacji na miejscu, prowadzenie rejestru skarg i wniosków, prowadzenie ankiet satysfakcji pacjenta z usług i działalności ZOZ. Stopień zadowolenia pacjenta mierzy się poprzez analizowanie skarg i uwag oraz ankiet wypełnianych przez pacjentów. Uwagi zawarte w ankietach służą podjęciu przez Kierownictwo ZOZ działań eliminujących negatywne spostrzeżenia pacjentów. Podstawa wzajemnych relacji (komunikacji) pomiędzy personelem medycznym a pacjentem jest właściwie przeprowadzony wywiad i badanie fizykalne. Formą pisemną komunikacji z Pacjentem jest wydanie karty informacyjnej, orzeczenia, zaświadczenia lub recepty. 7.3 Projektowanie i rozwój Z zintegrowanego systemu zarządzania w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim wyłączono wymagania normy EN ISO 9001:2008 odnoszące się do projektowania i rozwoju. Uzasadniają to następujące fakty: ogólne zasady (tryb i metody) świadczenia usług medycznych określono (zaprojektowano) w przepisach prawa, zintegrowany system zarządzania nie dotyczy bezpośrednio działań medycznych realizowanych przez lekarza danej specjalności w stosunku do pacjenta. Każdy przypadek jest indywidualnie oceniany i na podstawie tej oceny podejmowane są decyzje co do zakresu ustalenia planu leczenia. 7.4 Zakupy (Zakupy w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim) Zakupy dokonywane są według zasad, form i trybów określonych w ustawie z dnia roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) Celem procesu jest zapewnienie, że zakupiony wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania. Proces zakupów w ZOZ jest planowany, monitorowany i nadzorowany. Aby zapewnić spełnienie wymagań stawianych zakupionym wyrobom, proces zakupów został uregulowany poprzez procedurę Zakupy. W zależności od wagi wpływu zakupu na jakość końcową usługi oraz zdolność do spełnienia wymagań stawianych przez organizację, upoważnione osoby prowadzą nadzór nad dostawcami przez: Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 23/36

149 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od dobór na podstawie Listy zakwalifikowanych dostawców oraz kryteriów oceny zawartych w ankietach, okresową weryfikację dostawcy na podstawie Oceny dostawcy. Informacje dotyczące zakupu szczegółowo określają wyrób, który ma być zakupiony i jeżeli jest to stosowane obejmują wymagania dot. zatwierdzenia wyrobu, procedur, procesów i wyposażenia, wymagania dotyczące kwalifikacji personelu i wymagania dotyczące ZSZ. Przed wysłaniem umowy do dostawcy, jest ona przeglądana pod kątem formalno - prawnym przez osoby upoważnione(radca prawny) a następnie zatwierdzana przez Dyrektora Weryfikacja zakupionego wyrobu odbywa się zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie/zamówieniu oraz zgodnie z przyjętym zakresem zadań i obowiązków upoważnionych w ZOZ osób do zaciągania zobowiązań finansowych. Zatwierdzanie końcowe odbioru-dokonuje kierujący komórką organizacyjną lub upoważniony pracownik. W razie potrzeby jest prowadzona weryfikacja u dostawców w formie np. auditów mających na celu ocenę procesów i metod zwalniania wyrobów Informacje dotyczące zakupów. Informacje te określono w dokumentacji przetargowej Weryfikacja zakupionego wyrobu/usługi Wyrób dostarczany przez dostawcę (w drodze przetargu) jest weryfikowany przez magazyniera w oparciu o: kopię zamówienia, dowód dostawy i stan faktyczny dostawy. Jeżeli zakupiony wyrób nie spełnia ustalonych wymagań nie jest przyjmowany na stan magazynowy ZOZ i pozostaje w dyspozycji dostawcy. 7.5 Dostarczanie usług Nadzorowanie świadczenia usług medycznych. ZOZ planuje i dostarcza wszelkie usługi w warunkach nadzorowanych tak aby zawsze były one zgodne z przepisami prawnymi, wiedzą i jednocześnie spełniały oczekiwania i potrzeby Pacjentów. Świadczenia zdrowotne w ZOZ udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. ZOZ w Lidzbarku Warmińskim udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, respektując prawa pacjenta oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Pomieszczenia oraz wyposażenie w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym określonym w odrębnych przepisach oraz są wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie wykonywania umów o udzielaniu świadczeń zdrowotnych ZOZ obowiązany jest w szczególności do: prowadzenia rejestru przyjętych pacjentów, prowadzenia imiennej dokumentacji medycznej i jej przetwarzania w sposób zapewniający ochronę danych w niej zawartych, prowadzenia rachunku kosztów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Bezpośredni nadzór nad stanem i jakością opieki medycznej sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa. Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 24/36

150 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Poszczególne procedury i instrukcje opisują zakres i sposób postępowania przy udzielaniu świadczeń medycznych, określają zasady sprawowania nadzoru nad usługą przez personel medyczny i techniczny. Bieżący nadzór nad realizacją usług medycznych sprawują kierownicy określonych komórek organizacyjnych, pracowni podlegający służbowo Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa. Część pielęgniarską usługi medycznej nadzoruje bezpośrednio Naczelna Pielęgniarka podlegająca służbowo Dyrektorowi ds. Lecznictwa Walidacja procesów usługowych Proces świadczenia usług medycznych jest szczegółowo określony przepisami prawa i opisany w wewnętrznych procedurach i instrukcjach medycznych ZOZ. Pełnej weryfikacji dokumentacji medycznej można dokonać poprzez wprowadzone mechanizmy nadzoru i kontroli. Walidacji procesu świadczenia usług medycznych dokonują cyklicznie instytucje sprawujące nadzór nad działalnością ZOZ, min.: Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna. Szczegóły zasad dokonywania kontroli zawarte są w odpowiednich aktach prawnych, procedurach wewnętrznych organów kontrolnych oraz w zapisach zawartych w umowach. Walidacji podlega proces główny realizacja usługi wraz z podprocesami, tj. wszystkie usługi realizowane w ZOZ. Nadzór Dyrektora, właścicieli procesów i Pełnomocnika ds. ZSZ polega na zapewnieniu, aby: użyto właściwych i sprawdzonych urządzeń, narzędzi, materiałów, proces był wykonany przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje, stale podnoszone przez okresowe szkolenia, przestrzegano procedur i instrukcji, dokumentacja i zapisy procesu były kompletne i aktualne, czytelne. Dostarczanie pacjentom usług medycznych, które zostały zaplanowane i są prowadzone w warunkach nadzorowanych obejmują: - dostępność informacji o stanie pacjenta, - dostępność instrukcji i procedur, - stosowanie wyposażenia dla realizacji usług, - stosowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów procesu, - wdrożenie monitorowania i pomiaru procesów, - wdrożenie działań związanych z wypisem pacjenta, łącznie z podaniem zaleceń do domu, - kwalifikowany personel, - zapisy. Tam, gdzie to jest możliwe, procesy podlegają walidacji tak długo, aż dany proces osiągnie zaplanowane wyniki. Walidacja obejmuje: sprzęt, personel, kryteria procesu i zapisy. W ZOZ prowadzi się stały nadzór nad przestrzeganiem procedur medycznych i niemedycznych poprzez weryfikację sporządzanej w związku ze świadczeniem usług dokumentacji medycznej. W przypadku stwierdzenia naruszeń przyjętych zasad, dokumentacja z odpowiednimi adnotacjami wraca do osób odpowiedzialnych za nadzór nad usługa medyczną w celu jej korekty lub, jeśli nie jest to możliwe, wprowadzenia zmian w sposobie postępowania. W ZOZ w Lidzbarku Warmińskim opracowano również procedury i instrukcje, które regulują zasady postępowania w ramach tzw. dobrej praktyki medycznej", a w szczególności zasady postępowania przy: dezynfekcji, Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 25/36

151 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od utrzymaniu czystości, zapobieganiu zakażeniom, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeniem odpowiedniej jakości usługi w ZOZ są kwalifikacje pracowników realizujących świadczenia oraz zasady ogólnej dostępności do usługi. W procesie świadczenia usług medycznych występują procesy, takie jak: Proces Przyjęcie pacjenta w Izbie Przyjęć; Proces Przyjęcie pacjenta w oddział i planowanie opieki; Proces Opieka lekarska; Proces Opieka pielęgniarska; Proces Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi; Proces Żywienie pacjentów; Proces Komunikacja z pacjentem; Proces Pobyt pacjenta w bloku operacyjnym; Proces - Zakażenia zakładowe; Proces Wypis pacjenta ze szpitala; Proces Postępowanie ze zwłokami ludzkimi; Proces Transport zewnętrzny; Proces - Transport wewnętrzny; Proces Diagnostyki Laboratoryjnej; Proces Rentgenodiagnostyka; Proces Polityka Lekowa; Proces Przyjęcie i pobyt pacjenta w Przychodni Specjalistycznej; Proces Medycyna Pracy; W grupie procesów wspomagających występują: Proces Utrzymanie w czystości bielizny zakładowej; Proces Utrzymanie czystości w zakładzie; Proces Centralna Sterylizatornia; Identyfikacja i identyfikalność W procesie świadczenia usług medycznych zapewniono: - identyfikację zawartych umów, - identyfikację pacjentów, - identyfikację pracowników ZOZ, - identyfikację czynności w procesie przyjęcia pacjenta, - identyfikację udzielonych świadczeń. Identyfikowalność jest zapewniona poprzez: ustanowienie zasad pisemnego załatwiania spraw, stanowienie, prowadzenie i nadzorowanie jednoznacznej identyfikacji danej sprawy, przestrzeganie zasad podpisywania każdego zapisu (dokumentu) dotyczącego załatwionych spraw przez osoby do tego upoważnione. Odtworzenie historii przebiegu realizacji usługi polega na analizie zapisów w dokumentacji medycznej, które pozwalają ustalić: Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 26/36

152 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od czas i miejsce przyjęcia pacjenta, dane pacjenta, dane lekarzy, pielęgniarek i/lub innych pracowników zakres leczenia, dane charakteryzujące użyte materiały, wyposażenie stosowane podczas leczenia. W ZOZ identyfikacją objęto oznakowanie informacyjne ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń zgodnie z planami sytuacyjnymi. Identyfikowalnością objęto: - dokumentację pacjenta: Imię i nazwisko, PESEL, nr w Księdze głównej przyjęć i wypisów, Księdze odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych, historii choroby. - próbki do badań i leki Wymagane zapisy dotyczące identyfikowalności dokumentacji pacjenta zawarte są procedurach, instrukcjach Własność pacjenta Wszelkie dane dostarczane pracownikom ZOZ przez pacjentów na potrzeby świadczenia usługi medycznej, a w tym: - dane rejestracyjne, - dokumenty, - skierowania, podlegają szczególnej ochronie wynikającej z przepisów prawa. Organizacja prowadzi nadzór nad własnością Pacjenta w czasie, gdy znajduje się w zasobach ZOZ, pod jej ochroną lub jest przez nią wykorzystywana. Dokumenty i dane stanowiące własność Pacjenta włączone do realizacji usług, są odpowiednio identyfikowane, weryfikowane, chronione i zabezpieczane. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane w procesie realizacji usługi podlegają nadzorowi i zabezpieczeniu na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Pracownicy stosują w tym zakresie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku nieumyślnego zniszczenia lub zagubienia dokumentu pracownicy informują o tym fakcie zainteresowanego i kierownika danej komórki organizacyjnej oraz sporządzają zapis w dokumentacji medycznej. Do własności pacjenta, która podlega zabezpieczeniu i ochronie (odpowiedzialność wszyscy pracownicy ZOZ) w trakcie procesu przyjęcia zalicza się: - gotówkę, - papiery wartościowe, - sprzęt ortopedyczny, - wózek inwalidzki kule i przyrządy wspomagające poruszanie, - stomatologiczne uzupełnienia protetyczne, - okulary i soczewki kontaktowe, - aparaty słuchowe, - dewocjonalia, - biżuteria, - własności intelektualne, - odzież, Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 27/36

153 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od dokumentacja pacjenta Zabezpieczenie usługi Wszystkie dokumenty i dane oraz przedmioty materialne (np. leki, materiały medyczne) towarzyszące procesom realizacji usługi są zabezpieczane poprzez właściwą identyfikację, przechowywanie w miejscach do tego przeznaczonych oraz ochronę przed uszkodzeniem zniszczeniem bądź utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi uregulowaniami ZOZ Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów. Celem procesu jest zapewnienie, że wyposażenie zakładu, w tym do monitorowania i pomiarów spełnia wymagania przepisów oraz pomiary dokonywane w trakcie realizacji usług medycznych są wiarygodne. Ze względu na specyfikę usług trudno jest wydzielić sprzęt do monitorowania i pomiarów, gdyż większość aparatury medycznej mierzy parametry życiowe pacjentów. Przy pomocy aparatury w laboratorium diagnostycznym wykonuje się oznaczenia materiału biologicznego pacjentów. Do pomiarów służą również wagi w oddziałach i laboratorium oraz aparaty do mierzenia ciśnienia i termometry. Ustalono, że całość aparatury medycznej w ZOZ jest pod ścisłym nadzorem zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji załączonej do aparatury medycznej. Zasady utrzymania wyposażenia służącego do realizacji usług medycznych określono w Procedurze: Nadzór nad wyposażeniem i sprzętem kontrolno-pomiarowym. Infrastruktura, której przedmiotem jest ustalenie zasad i odpowiedzialności dotyczących: użytkowania i kontroli wyposażenia, sprawdzania, wzorcowania, legalizacji itp. wyposażenia kontrolno-pomiarowego, określenia statusu wyposażenia, weryfikacja wiarygodności i kompletności konfiguracji oprogramowania komputerowego stosowanego do diagnostyki. postępowania w przypadku zastosowania wyposażenia niezgodnego z wymaganiami ZOZ 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1. Postanowienia ogólne ZOZ zaplanował i wdrożył działania monitorujące, pomiary, analizy i doskonalenia zmierzające do: pełnego określenia zgodności zadań lub usług wykonywanych w ZOZ z przyjętymi wymaganiami dotyczącymi ZSZ, ciągłego doskonalenia skuteczności ZSZ. Bieżący nadzór zawierający w sobie elementy pomiaru, analizy i doskonalenia prowadzony jest na każdym etapie wykonywania usługi na rzecz Pacjenta i dostosowany do jego potrzeb. W działaniach tych bierze udział każdy pracownik uczestniczący w procesie świadczenia usługi, jak również bezpośredni przełożony pracownika. Bardzo ważnym elementem zawierającym w sobie pierwiastek pomiarów, analizy i doskonalenia jest kontrola wewnętrzna prowadzona w ZOZ Monitorowanie i pomiary Zadowolenie pacjenta Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 28/36

154 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Jednym z najważniejszych mierników efektywności funkcjonowania ZSZ w ZOZ są wszelkie informacje na podstawie, których najwyższe kierownictwo może uzyskać dane dotyczące przeświadczenia klienta co do tego, czy i jakim zakresie podejmowane działania należycie służą klientowi, a więc czy spełniają jego wymagania. Dane dotyczące satysfakcji Pacjenta pozyskiwane są również z następujących źródeł: wyniki finansowe, liczba reklamacji, listy referencyjne. Analizie podlegają trendy w/w danych. Wyniki prezentowane podczas przeglądu ZSZ, gdzie podlegają ocenie przez najwyższe kierownictwo. Monitorowanie zadowolenia pacjenta jest jednym z mierników funkcjonowania systemu zarządzania. Metodyka oceny zadowolenia pacjenta obejmuje: - wpływ zapewnienia zasobów, - wpływ personelu, - komunikację z pacjentem, - prowadzenie ankiety zadowolenia pacjenta Audity wewnętrzne W celu sprawdzenia czy przyjęty w ZOZ system zarządzania jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami, a także w celu weryfikacji skutecznego wdrożenia i utrzymywania tego systemu w firmie, prowadzone są systematycznie co najmniej raz w roku w każdym procesie audity wewnętrzne. Przeprowadzane okresowo audity wewnętrzne mają na celu zbadanie, czy realizacja procesów w poszczególnych obszarach ZOZ: odpowiada wymaganiom ZSZ, jest zgodna z wymaganiami klienta i założeniami kierownictwa firmy, zapewnia osiągnięcie przyjętych celów. Działania auditowe prowadzone są przez osoby legitymujące się kompetencjami auditorów wewnętrznych. Odpowiedzialność za przygotowanie, przeprowadzenie i zweryfikowanie wyników auditów wewnętrznych spoczywa na Pełnomocniku ds. ZSZ oraz na zatwierdzonych przez Dyrektora auditorach wewnętrznych. Audity wewnętrzne prowadzone są w oparciu o: wymagania norm ISO, dokumentację zintegrowanego systemu zarządzania, dokumentację związaną z realizacją usług, normy, przepisy prawne i inne. Procedura Audity wewnętrzne reguluje następujące zagadnienia: planowanie auditów wewnętrznych, przygotowanie i przeprowadzenie auditu, opracowanie dokumentacji poauditowej Monitorowanie i pomiary usługi. Monitorowanie i pomiary dotyczące pacjenta mają miejsce w procesach głównych, gdzie realizuje się usługi medyczne. Dowody na monitorowanie i pomiary dotyczące realizacji usługi znajdują się w kartach opieki lekarskiej, kartach opieki pielęgniarskiej zawartych w historii choroby. Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 29/36

155 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Procesy te są uprzednio planowane i dokumentowane w planie leczenia. Wypis pacjenta, po zakończeniu realizacji usług medycznych następuje wtedy, gdy wszystkie ustalone działania zostały wykonane zadowalająco chyba, że inna decyzja została zatwierdzona przez lekarza prowadzącego lub pacjenta Nadzór nad usługą/wyrobem niezgodnym z wymaganiami. Celem procesu jest zapewnienie, że usługa medyczna lub wyrób niezgodny z wymaganiami zostały zidentyfikowane i nadzorowane tak, aby w usłudze medycznej wyeliminować powstałą niezgodność, a w wyrobie nie dopuścić do jego niezamierzonego użycia. Proces ten obowiązuje w całym obszarze działania ZOZ i dotyczy procesów głównych, zarządzania i wspomagających. Każdy pracownik ZOZ, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, ma obowiązek zgłoszenia niezgodności swojemu przełożonemu lub bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. ZSZ. Szczegóły zawiera procedura Nadzór nad usługą niezgodnym, postępowanie reklamacyjne Analiza danych. W celu wykazania przydatności i skuteczności systemu zarządzania oraz w celu oceny możliwości prowadzenia ciągłego doskonalenia zbierane i analizowane odpowiednie dane dotyczące ZSZ. Powyższe działania są prowadzone zgodnie z wymaganiami poszczególnych udokumentowanych procedur oraz w ramach bieżącego zarządzania. Analiza danych dostarcza informacji dotyczących między innymi: zadowolenia Pacjenta, zgodność realizacji wymagań ustalonych z NFZ, informacji o trendach procesu usług, łącznie z możliwością prowadzenia działań zapobiegawczych, korekcyjnych, korygujących. informacje o dostawcach (wyniki oceny dostawców, proces zakupów) 8.5. Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Doskonalenie jakości obsługi Pacjenta jest podstawowym celem ZSZ i jest procesem ciągłym stanowiącym punkt wyjścia do dalszej pracy. Właściwe wykorzystanie informacji i sugestii od klientów i pracowników, a także z innych źródeł umożliwia podnoszenie satysfakcji Pacjenta i wzrost efektywności pracy. Dlatego też podstawą doskonalenia ZOZ jest analiza: danych dotyczących realizacji Polityki i Celów, wyników auditów wewnętrznych, danych pochodzących ze składanych skarg i wniosków Klientów, raportów kontroli zewnętrznej, wyników zrealizowanych działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych, trafności i skuteczności decyzji podejmowanych w trakcie przeglądu ZSZ przez Najwyższe Kierownictwo Działania korygujące, działania zapobiegawcze ZOZ podejmuje działania eliminujące przyczyny potencjalnej niezgodności i przyczyny niezgodności w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu, podejmując działania korygujące (obejmujące również działania korekcyjne, tj. usuwające jedynie skutki niezgodności) Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 30/36

156 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od i zapobiegawcze odpowiednio dostosowane do skutków, jakie powodują niezgodności (potencjalne niezgodności). Szczegóły zawiera procedura Działania korygujące i zapobiegawcze. Podczas przeglądu ZSZ przez Najwyższe Kierownictwo, dane dotyczące skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych są poddawane ocenie jako dowód doskonalenia procesów ZOZ. 9.Wymagania normy EN ISO 14001: Aspekty środowiskowe W ZOZ dokonano identyfikacji aspektów środowiskowych, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko związany z działalnością firmy. Tryb, zasady postępowania oraz odpowiedzialność przy identyfikacji aspektów środowiskowych w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim opisuje procedura Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych. 9.2 Wymagania prawne i inne punkt normy Zasady, tryb postępowania przy identyfikacji i dostępie do prawnych i innych wymagań dotyczących działalności ZOZ i mających zastosowanie do aspektów środowiskowych określa procedura Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych i innych. Ocena zgodności. 9.2 Komunikacja punkt normy Zasady, tryb postępowania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej określa procedura Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. ZOZ nie komunikuje informacji dotyczących znaczących aspektów środowiskowych- Zarządzenie Dyrektora ZOZ nr 4/ZSZ/2007 z dnia r. 9.3 Sterowanie operacyjne punkt normy Określono zasady, tryb postępowania oraz odpowiedzialność przy identyfikacji aspektów środowiskowych związanych z procesem sterowania operacyjnego wymaganego przez normę PN- EN ISO 14001:2004- pkt w procedurze Sterowanie operacyjne. Sterowanie operacyjne obejmuje te działania, dla których stwierdzono występowanie aspektów środowiskowych, zidentyfikowanych według procedury Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych. 9.4Gotowość i reagowanie na awarie punkt normy Procedura Gotowość na wypadek awarii i reagowania na awarie określa zasady i tryb postępowania przy identyfikowaniu zagrożeń środowiskowych (potencjalnych wypadków i sytuacji awaryjnych) oraz postępowania poawaryjnego. Po każdorazowej zaistniałej awarii następuje przegląd instrukcji przeciwawaryjnej z uwzględnieniem wniosków ujętych w protokole awaryjnym. 10. Wymagania normy PN-N 18001: Współudział pracowników punkt normy Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 31/36

157 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Zakładowy Społeczny Inspektor pracy( zwany dalej ZSIP) wybrany przez pracowników ZOZ w Lidzbarku Warmińskim jako przedstawiciel załogi, w ramach swoich uprawnień dokonuje kontroli i przeglądów warunków pracy. W razie bezpośredniego zagrożenia mogącego spowodować wypadek przy pracy, ZSIP występuje do kierownika komórki organizacyjnej o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia, a w wypadku niepodjęcia odpowiednich działań wydaje w formie pisemnej zalecenie wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, zawiadamiając o tym równocześnie zakładowe organizacje związkowe. ZSIP przy współudziale z przedstawicielami pracowników uczestniczy przy działaniach na rzecz doskonalenia systemu zarządzania bhp Ryzyko zawodowe punkt normy Ustanowiono jednolite zasady oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim i prowadzenie, spójnej polityki zapobiegawczej obejmującej technikę, organizację pracy, warunki pracy, wpływ czynników związanych ze środowiskiem pracy. Procedura Ocena ryzyka zawodowego odnosi się do wszystkich jednostek organizacyjnych ZOZ w Lidzbarku Warmińskim i obejmuje stanowiska pracy, urządzenia, materiały niebezpieczne i organizację pracy Organizowanie prac i działań związanych ze znacznymi zagrożeniami punkt normy W ZOZ określono zasady identyfikacji i postępowania z pracami oraz działaniami związanymi z zagrożeniami znaczącymi w procedurze Sterowanie operacyjne pracami i działaniami związanymi ze znaczącymi zagrożeniami zgodnie z przyjętą polityką oraz z określonymi celami ogólnymi i szczegółowymi. Kierownicy komórek organizacyjnych przy udziale Inspektora ds. BHP identyfikują w podległych obszarach prace i działania związane ze znaczącymi zagrożeniami między innymi na podstawie: wymagań prawnych (wykorzystując między innymi Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w ZOZ w zakresie prac wykonywanych w komórce organizacyjnej), wyników oceny ryzyka zawodowego, analizy wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, analizy chorób zawodowych, analizy potencjalnych awarii Monitorowanie punkt normy W ZOZ w Lidzbarku Warmińskim ustalono tryb i zasady postępowania w celu prawidłowego zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez: obserwowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; nadzorowanie podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych; śledzenie zgodności z Polityką BHP, celami ogólnymi i szczegółowymi; okresową ocenę zgodności z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy; identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy; Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 32/36

158 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od analizę przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych; zapewnienie przepływu informacji do i z komórek organizacyjnych Zasady postępowania przy monitorowaniu bhp określono w procedurze Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych punkt normy Badanie przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych prowadzi Specjalista ds. BHP, raz na /rok dokonuje analizy zaistniałych wypadków przy pracy oraz zdarzeń o charakterze wypadkowym. Wnioski z przeprowadzonej analizy stanu wypadkowości przedstawiane są Dyrekcji ZOZ oraz na szkoleniach w zakresie BHP. W oparciu o wnioski z analizy stanu wypadkowości ustalane są cele ogólne i szczegółowe (plan poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz planowane są kierunki działania i obszary kontroli. Specjalista ds. BHP : w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych osób niezwłocznie wstrzymuje prace, niezwłocznie odsuwa od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej, w razie stwierdzenia zagrożenia wypadkowego i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - występuje do kierownika komórki organizacyjnej z zaleceniami usunięcia tych nieprawidłowości, w razie stwierdzenia naruszenia przez pracownika przepisów i zasad BHP - zwraca uwagę pracownikowi na obowiązek przestrzegania tych wymagań oraz zwraca się do kierownika komórki organizacyjnej o czasowe odsunięcie pracownika od tej pracy; w przypadku stwarzania zagrożenia życia lub zdrowia innych osób - niezwłocznie odsuwa pracownika od pracy. 11. Procedury ZSZ i inne 11.1Wykaz udokumentowanych procedur ZSZ PROCEDURY-ZINTEGROWANE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - ŚRODOWISKIEM BHP 1. Szkolenie, świadomość, kompetencje PQS.1 Wyd Zapisy ZSZ PQS.2 Wyd Działania korygujące i zapobiegawcze PQS.3 Wyd Audit wewnętrzny PQS.4 Wyd Opracowanie, wprowadzanie zmian i rozpowszechnianie procedur PQS.5 Wyd Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji ZSZ PQS.6 Wyd. 2 Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 33/36

159 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Przegląd systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP PQS.7 PROCEDURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN EN ISO 9001: Procesy związane z klientem oraz identyfikacja wymagań klienta PQ.1 2. Zakupy i kontrola dostaw PQ.2 3. Kwalifikacja dostawców PQ.3 4. Nadzór nad usługą niezgodną i postępowanie reklamacyjne PQ.4 5. Nadzorowanie infrastruktury, sprzętu medycznego w tym urządzeń kontrolnopomiarowego PQ.5 6. Monitorowanie satysfakcji klienta PQ.6 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 PROCEDURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGOEN PN EN ISO 14001: Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych i innych PS.1 2. Aspekty środowiskowe. Wymagania prawne i inne. Monitorowanie i pomiary. Ocena zgodności PS.2 3. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna PS.3 4. Cele i zadania środowiskowe PS.4 5. Sterowanie operacyjne PS.5 6. Gotowość na wypadek awarii i reagowania na awarie PS.6 7. Gospodarka odpadami PS.7 PROCEDURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP PN-N 18001:2004 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd Ocena ryzyka zawodowego PB.1 2. Cele ogólne i szczegółowe oraz planowanie działań dotyczących BHP PB.2 3. Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy PB.3 4. Sterowanie operacyjne pracami i działaniami związanymi ze znaczącymi zagrożeniami PB.4 5. Reagowanie na wypadki i awarie PB.5 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 Wyd. 2 Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 34/36

160 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Mapa procesów LP Nazwa procesu 1 Doskonalenie ZSZ Zapisy ZSZ Udział w procesie P KO D Z A ZO O S W Z Z R P D K IZ P SŚ S B H P SJ SO JW U W U U U U U U U U U U K T E Ocena zintegrowanego systemu zarządzania przez kierownictwo ZOZ W U U - 2 System komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej U U U U W U U U U U U U 3 Zarządzania zasobami ludzkimi U U U U U W U U U U U U 4 Zarządzania infrastrukturą Zakupy U U U U U U W U U U U U Utrzymanie infrastruktury w ZOZ U U U U U U U U U U U W 5 Obsługa pacjenta Świadczenie usług medycznych U U W U U U U U U U U - Identyfikacja wymagań Pacjenta U U U U U U U U U W U - Własność pacjenta U U U U U U U U U W U - 6 System auditów wewnętrznych U W U U U U U U U U U U 7 Ochrona środowiska Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych i innych U U U U U U U W U U U U Aspekty środowiskowe U U U U U U U W U U U U Gotowość na wypadek awarii i reagowania na awarie w zakresie ochrony środowiska U U U U U U U W U U U U Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 35/36

161 Księga ZSZ Zintegrowany System Zarządzania ISO ISO PN-N18001 KZSZ nr 4/2012 Wydanie 4 Obowiązuje od Gospodarka odpadami U U U U U U U W U U U U 8 Bezpieczeństwo i higiena pracy Ocena ryzyka zawodowego Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy U U U U U U U U W U U U U U U U U U U U W U U U Reagowanie na wypadki i awarie w zakresie bhp U U U U U U U U W U U U Legenda : W - właściciel procesu U - bierze udział w procesie DO - Kierownictwo ZOZ w Lidzbarku Warmińskim PZSZ - Pełnomocnik ds. ZSZ AW - Auditorzy wewnętrzni RP - Rzecznik prasowy KOZOZ Komórki organizacyjne Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim DK Dział kadr IZP Inspektor ds. Zamówień Publicznych KTE Kierownik Tech-Eksp SOJW Sekcja Organizacji i Informacji Wewnętrznej SJ Specjalista ds. Jakości SŚ Specjalista ds. Ochrony Środowiska SB Specjalista ds. BHP Księga ZSZ jest dokumentem ZSZ wg wymagań norm: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004. Kopiowanie bez zgody Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zabronione. 36/36

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

S T A T U T. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim S T A T U T Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim utworzonego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/343/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.06. 2009 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2016 UCHWAŁA NR LII/840/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, zwany dalej "Zespołem" jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, działającym w formie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie Za łąc znik Nr 1 do Regu laminu Or ganizac yjnego Wojewódzkiego Szpita la Chirurgii Ura zowej św. Anny w Warszawie Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmiany Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY Załącznik do uchwały nr XIII/ 108 / 2012 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 czerwca 2012 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały nr 6/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach z dnia 26 kwietnia 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYŚLENICACH Tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy

UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie : nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zdrowotnej Gminy Chotcza. Zakładowi Opieki Na podstawie art.18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3 z dnia 24.06.2015r. Zarządu Spółki Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o. o. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. w Łodzi

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w IŁŻY

STATUT GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w IŁŻY Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/185/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25.02.2009 r. STATUT GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w IŁŻY Rozdział I Przepisy ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu / Tekst jednolity statutu z dnia 1 stycznia 1993, z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych:

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały nr X/73/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXVI/138/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 05 grudnia 2008 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/473/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY RADECZNICA 2012 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147. ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 147 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne

STATUT. Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne STATUT Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie lecznictwo ambulatoryjne Niniejszy Statut został nadany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą nr 6/2012 z dnia 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu I Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/240/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2004r. STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu Opole, październik 2004 STATUT

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE I. Postanowienia ogólne. 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie zwany dalej Zakładem jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień r.)

STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień r.) STATUT Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii (teks jednolity, aktualny na dzień 11.08.2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. Postanowienia ogólne 1 1. Przychodnia Rejonowa w Jaworze, zwana dalej Przychodnią działa jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą w formie samodzielnego publicznego zakładu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226 ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Mazowieckie Centrum Reumatologii

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

S T A T U T. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/299/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. S T A T U T (tekst jednolity) Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu Na podstawie art. 11, 39

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, zwany dalej Zakładem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 2. Szpital nosi imię św.

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/34/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 marca 2015 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Strona 1 z 8 Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 381. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 381. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 381 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 219 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246. ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 246 ZARZĄDZENIE Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Specjalistycznej Przychodni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/168/04

UCHWAŁA NR XVIII/168/04 UCHWAŁA NR XVIII/168/04 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY

STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY STATUT Mazurskiego Centrum Zdrowia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. TEKST JEDNOLITY przyjęty Uchwałą Nr 3N/VIII/2006 z dnia 10.08.2006r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 145 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 września 2015 r. Poz. 4408 OBWIESZCZENIE RADY POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej im. Profesora Mieczysława Walczaka

S T A T U T. Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej im. Profesora Mieczysława Walczaka S T A T U T Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Rady Społecznej Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej im. Profesora Mieczysława Walczaka Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Szpital

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zwane dalej Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie zwany dalej Zakładem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Żórawina nr XXVI/207/09 z dnia 30 września 2009 roku Tekst jednolity STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻÓRAWINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2013 Dyrektora WSOZ z dnia 27.11.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XV/183/12 Rady Powiatu w Nysie z 27 kwietnia 2012r STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

STATUT Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie UCHWAŁA NR XXVIII/522/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM Załączni k nr 1 do uchwały Nr Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia sierpnia 2013 r. PROJEKT STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi.

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr 70/2004 Projekt z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia statutu I Szpitala Miejskiego im. dr. E.Sonnenberga w Łodzi. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWM - MALINKA w OPOLU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWM - MALINKA w OPOLU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XII/194/99 Rady Miasta Opola z dnia 29 lipca 1999 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWM - MALINKA w OPOLU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia. STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR XI/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 1250 UCHWAŁA NR XXVIII/165/17 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c

Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c Regulamin organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o. 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 6c I. Postanowienia ogólne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Evita Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 UCHWAŁA Nr XXI/395/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA

S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA S T A T U T SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PODKARPACKIEGO OŚRODKA ONKOLOGICZNEGO IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA Tekst jednolity stan na dzień 15.06.2012r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T Załącznik do Uchwały Nr... /2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... 2013 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE S T A T U T (TEKST JEDNOLITY) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ŻMIGRODZIE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W ŻMIGRODZIE Załącznik do uchwały nr XV/ 125/ 2012 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 września 2012 roku STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ pod nazwą: SZPITAL REHABILITACYJNY I OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE. I. Postanowienia ogólne.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE. I. Postanowienia ogólne. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE I. Postanowienia ogólne. 1 1, Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie - zwany dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo