ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.1.1/001/12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.1.1/001/12"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Pgm Obsługa Firm Agnieszka Szarejko Przystronie 8, Łagiewniki Biuro projektu: Ul. Żmigrodzka 145/ Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.1.1/001/12 Wrocław, r

2 I. INFORMACJE WSTĘPNE Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia kadry trenerskiej do przeprowadzenia szkoleń realizowanych przez Firmę Pgm Obsługa Firm Agnieszka Szarejko w ramach projektu Audytor wewnętrzny Eko energii i Eko broker technologii OZE to zawody przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POKL /12) Pgm Obsługa Firm Agnieszka Szarejko, ul. Żmigrodzka 145/3 we Wrocławiu, w związku z realizacją projektu pn. Audytor wewnętrzny Eko energii i Eko broker technologii OZE to zawody przyszłości, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA POKL /12 00 z dnia r., zaprasza do składania ofert osoby zainteresowane realizacją poszczególnych zakresów szkoleniowo doradczych (planowana forma zatrudnienia kadry trenerskiej umowa o dzieło. II. TRYB I ZASTRZEŻENIA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA A. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania w/w ustawy. Postępowanie podlega zasadzie konkurencyjności przekracza wyrażoną w złotych kwotę 14 tyś EURO (na podstawie wytycznych Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). B. Pgm Obsługa Firm Agnieszka Szarejko. zastrzega sobie prawo do wyboru Oferentów zgodnie z podanymi kryteriami, z którymi będą prowadzone ewentualne negocjacje. C. Pgm Obsługa Firm Agnieszka Szarejko. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. D. Oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie będzie podstawą do dalszych negocjacji dotyczących szczegółów techniczno organizacyjnych, jak też zaoferowanych warunków cenowych. Ewentualne negocjacje odbędą się drogą elektroniczną, telefoniczną lub w siedzibie Zamawiającego. E. Odpowiadając na niniejsze Zapytanie, Oferent akceptuje wszystkie proponowane przez Zamawiającego warunki w nim zawarte. F. Odpowiadając na Zapytanie, w przypadku wyboru Oferenta, zobowiązuje się on do realizacji zamówienia, zgodnego z założeniami i obowiązkami wynikającymi z Umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa pkt. I niniejszej dokumentacji. G. Zamawiający zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez Oferentów są prawdziwe. W przypadku odkrycia rozbieżności udzielonych informacji w stosunku do stanu faktycznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do Wykluczenia Oferenta z postępowania. H. Termin obowiązywania ofert nie może być krótszy niż do r. I. Zamawiający Zastrzega sobie prawo do nie powierzania świadczenia usług żadnemu z Oferentów.

3 J. Na każdym etapie postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do poproszenia Oferentów o udzielenia wyjaśnień dla wybranych elementów oferty. K. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą dysponuje na sfinansowanie zamówienia lub podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą zgodnie z zasadą konkurencyjności a w ostateczności powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności. 1. L. Oferent do czasu złożenia oferty ma prawo zadawać pytania wyjaśniające do Zamawiającego za pośrednictwem e mail: oze.pl ; oze.pl, lub pod tel III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie kadry trenerskiej do przeprowadzenia programu szkoleń, warsztatów i doradztwa indywidualnego w ramach dwóch zadań szkoleniowych: 1. Zadanie 1 AUDYTOR WEWNĘTRZNY EKO ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIA I WARSZTATY DLA FIRM MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW Z WYKSZTAŁCENIEM MAX ŚREDNIM Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Liczba grup 5; Liczba uczestników w grupie 18; Liczba godzin dydaktycznych 72h (3 x 3dni zajęć); Liczba doradztw indywidualnych 4h/osobę. 2. Zadanie 2 EKO BROKER TECHNOLOGII OZE SZKOLENIA I WARSZTATY DLA FIRM MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW Z WYKSZTAŁCENIEM MAX ŚREDNIM Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Liczba grup 5; Liczba uczestników w grupie 18; Liczba godzin dydaktycznych 72h (3 x 3dni zajęć); Liczba doradztw indywidualnych 4h/osobę. Wykaz modułów szkoleniowych w ramach zadania 1 i zadania 2 w poniższej tabeli Część zamówienia Liczba godzin Informacje dodatkowe dot. Szkolenia 8h dydaktycznych Zadanie 1, moduł 1 x 5 edycji szkoleń Indywidualny rózwój Zadanie 1, moduł 2 Procesy zarządzania Zadanie 1, moduł 3 Eko technologie w przedsiębiorstwie środowiskowe i ekonomiczne aspekty ich stosowania 8h dydaktycznych x 5 edycji szkoleń 24h dydaktyczne x 5 edycji szkoleń

4 Zadanie 1, moduł 4 Ustawa PZP Zielone Zamówienia Publiczne Zadanie 1, moduł 5 Audytor wewnętrzny Ekoenergii w przedsiębiorstwie normy środowiskowe ISO Zadanie 2, moduł 1 Indywidualny rozwój Zadanie 2, moduł 2 Ekotechnologie w przedsiębiorstwie, dobór technologii, ekonomiczne aspekty, ekokonsulting Zadanie 2, moduł 3 Zarządzanie procesami, projektami, konstrukcja oferty brokerskiej Zadanie 2, moduł 4 Środki finansowe na inwestycje proekologiczne dla przedsiębiorstw (środki UE i inne bankowe i pozabankowe źródła finansowania) Zadanie 2, moduł 5 Normy środowiskowe ISO w pracy ekobrokera technologii OZE Zadanie 1, moduł 1 5 i Zadanie 2, moduł 1 5 doradztwo indywidualne 1 na 1 8h dydaktycznych x 5 edycji szkoleń 24h dydaktyczne x 5 edycji szkoleń 8h dydaktycznych x 5 edycji szkoleń 16h dydaktycznych x 5 edycji szkoleń 8h dydaktycznych x 5 edycji szkoleń 24h dydaktyczne x 5 edycji szkoleń 16h dydaktycznych x 5 edycji szkoleń 4 godziny zegarowe/osobę Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: Usługi szkoleniowe 1. Planowany termin realizacji szkoleń: styczeń październik 2013 rok, szkolenia będą odbywać się w dni robocze w godzinach ;doradztwo indywidualne w dniach zajęć szkoleniowych w godzinach

5 2. Miejsce realizacji szkoleń: Wrocław 3. Liczebność jednej grupy szkoleniowej: 18osób. 4. Szkolenia realizowane są w ramach projektu Audytor wewnętrzny Eko energii i Eko broker technologii OZE to zawody przyszłości, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. IV. INFORMACJE DODATKOWE 1. Szczegółowy termin szkolenia zostanie ustalony z Oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 2. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu prowadzącego szkolenie. 3. Zamawiający zapewnia program szkoleniowy, niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć, podręczniki/poradniki dla uczestników szkoleń. 4. Godzina dydaktyczna liczy 45 minut, godzina doradztwa indywidualnego liczy 60 minut. 5. W przypadku zebrania grupy szkoleniowej poza Wrocławiem istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innej miejscowości wówczas umowa zawarta z Oferentam nie może być renegocjowana. 6. Oferent może złożyć ofertę cenową na wybrany moduł zamówienia, na kilka lub na wszystkie moduły szkoleniowe do zadania 1 i zadania Wybór jednego Oferenta do realizacji kilku modułów zamówienia wynikać będzie z harmonogramu szkoleń (możliwość równoległego odbywania się kilku szkoleń). 8. Postępowanie prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Z uwagi na zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu, do składania ofert zapraszamy wyłącznie: osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej osoby prowadzące działalność gospodarczą, pod warunkiem wykonywania przez nie zadań szkoleniowych objętych odrębną umową o dzieło. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy spełniają następujące warunki formalne: posiadają min. roczne doświadczenie szkoleniowe w zakresie tematycznym podobnym do przedmiotu zamówienia łączny wymiar ich zaangażowania w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie (zał. nr 3) nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zał. nr 4) nie posiadają powiązań kapitałowych i osobowych z Wnioskodawcą Pgm Obsługa Firm Agnieszka Szarejko i Partnerem Kancelaria Doradztwa Inwestycyjnego i Mediacji Edward Wąsiewicz. (zał. nr 5).

6 VI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający po wybraniu ofert spełniających warunki formalne dokona ich oceny w oparciu o następujące kryteria: Cena za 1 godzinę brutto w zł. 80 % (80 pkt) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć 20 % (20 pkt) 2. Kryterium Cena ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru: najniższa cena oferty brutto/cena oferty ocenianej brutto x 100 x 80% Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 80 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 3. W ramach kryterium Doświadczenie Zamawiający będzie przyznawał punkty za doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych/szkoleniowych o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia, w przedziale od 0 do 20 w oparciu o dane zawarte w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Ofertę składa się w formie e mailowej lub pisemnej wypełniając Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr Do oferty należy dołączyć: Zał. Nr 2 Życiorys zawodowy Zał. Nr 3 Oświadczenie o zaangażowaniu w realizacje zadań w ramach NSRO Zał. Nr 4 Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym 3. Oferta powinna być czytelna, podpisana i złożona w języku polskim. VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

7 2. Oferty można składaćpocztą e mailową, osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Projektu Pgm Obsługa Firm Agnieszka Szarejko, ul. Żmigrodzka 145/3, Wrocław do dnia r. do godziny Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawiadomiony o wyborze. 4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i/lub indywidualnego spotkania w Biurze Projektu. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Dane kontaktowe dla Oferentów: Tel , oze.pl; lub oze.pl. Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 Formularz ofertowy Nr 2 Życiorys zawodowy Nr 3 Oświadczenie o zaangażowaniu w realizacje zadań w ramach NSRO Nr 4 Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL Nr 5 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Potwierdzam otrzymanie powyższego zapytania ofertowego miejscowość i data Podpis osoby otrzymującej zapytanie ofertowe

8 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ OFERTOWY miejscowość i data I. ZAMAWIAJĄCY Biuro Projektu: Pgm Obsługa Firm Agnieszka Szarejko Ul. Żmigrodzka 145/ Wrocław II. OFERENT Imię i nazwisko oferenta. Adres oferenta... Dane do kontaktu: Tel. E mail III. OFERTA CENOWA W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg poniższej specyfikacji: L.p. Przedmiot zamówienia Cena brutto za 1 godz. dydaktyczną (PLN) 1. Zadanie 1, moduł 1 Indywidualny rózwój 2. Zadanie 1, moduł 2 Procesy zarządzania Zadanie 1, moduł 3 3. Eko technologie w przedsiębiorstwie środowiskowe i ekonomiczne aspekty ich stosowania 4. Zadanie 1, moduł 4 Ustawa PZP Zielone Zamówienia Publiczne 5. Zadanie 1, moduł 5 Audytor wewnętrzny Eko energii w przedsiębiorstwie normy środowiskowe ISO Zadanie 2, moduł 1 Indywidualny rozwój

9 Zadanie 2, moduł 2 Ekotechnologie w przedsiębiorstwie, dobór technologii, ekonomiczne aspekty, ekokonsulting Zadanie 2, moduł 3 Zarządzanie procesami, projektami, konstrukcja oferty brokerskiej Zadanie 2, moduł 4 Środki finansowe na inwestycje proekologiczne dla przedsiębiorstw (środki UE i inne bankowe i pozabankowe źródła finansowania) Zadanie 2, moduł 5 Normy środowiskowe ISO w pracy ekobrokera technologii OZE Zadanie 1, moduł 1 5 i Zadanie 2, moduł 1 5 doradztwo indywidualne 1 na 1 Cena brutto za 1 godzinę zegarową 1) Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym oraz uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 2) Oświadczam, że złożona oferta spełnia wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 3) Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4) Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą Podpis oferenta

10 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego ŻYCIORYS ZAWODOWY Nazwisko: Imię: Data urodzenia: Wykształcenie:..... Instytucja Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Uzyskane stopnie lub dyplomy: Instytucja Data: od (miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) Uzyskane stopnie lub dyplomy: Doświadczenie szkoleniowe z zakresów zbieżnych do oczelkkiwań projektu (proszę podać dane z ostatnich 12 tu m cy) Daty: od (m c/rok) do (m c/rok) Miejsce Nazwa zajęć/szkolenia Wymiar czasowy Daty: od (m c/rok) do (m c/rok) Miejsce Nazwa zajęć/szkolenia Wymiar czasowy Daty: od (m c/rok) do (m c/rok) Miejsce Nazwa zajęć/szkolenia Wymiar czasowy Daty: od (m c/rok) do (m c/rok)

11 Miejsce Nazwa zajęć/szkolenia Wymiar czasowy Daty: od (m c/rok) do (m c/rok) Miejsce Nazwa zajęć/szkolenia Wymiar czasowy Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami)... miejscowość, data podpis

12 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego..... imię i nazwisko miejscowość i data OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że aktualnie nie jestem/jestem* zaangażowany(a) w realizację innych projektów finansowanych w ramach PO KL jak również w ramach innych programów NSRO: Lp. 1 Nazwa Beneficjenta i nr umowy o dofinansowanie projektu Pełnione stanowisko(a) w projekcie Forma zatrudnienia Wymiar zaangażowania (etat/godziny) 2 data i czytelny podpis *niewłaściwe wykreślić

13 Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego..... imię i nazwisko miejscowość i data OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że aktualnie nie jestem/jestem* zatrudniony(a) w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)** tj.w (nazwa i adres instytucji) na stanowisku... data i czytelny podpis *niewłaściwe wykreślić **Jako instytucję uczestniczącą w realizacji PO KL rozumie się Instytucję Zarządzająca, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą (Instytucje Pośrednicząca II stopnia), Regionalny Ośrodek EFS, Krajowy Ośrodek EFS oraz Krajowa Instytucję Wspomagającą.

14 Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU WYSTĘPOWANIA POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam, że nie jestem powiązany/powiązana* osobowo lub kapitałowo** z Zamawiającym, tj. Pgm Obsługa Firm Agnieszka Szarejko Biuro Projektu: ul. Żmigrodzka 145/3, Wrocław i Kancelaria Doradztwa Inwestycyjnego i Mediacji Edward Wosiewicz Wrocław Karwiany , ul. Morelowa 25, Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Data i miejsce Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 Szczecin, 14.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 ZAMÓWIENIE UDZIELANE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W ROZUMIENIU ZASAD FINANSOWANIA PO KL O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo