JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v."

Transkrypt

1 BIULETYN JAKOÂCI T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o (14) Systemy zarzàdzania w szkole Systemy zintegrowane Wyroby medyczne e - m a i l : p o s p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v. c o m

2 Szanowni Paƒstwo Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu JakoÊci. Mamy nadziej, i tematy poruszone na jego amach spotkajà si z Paƒstwa zainteresowaniem i dostarczà Paƒstwu wielu ciekawych informacji na temat systemów zarzàdzania jakoêcià. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Zarzàd Janusz Grabka - Prezes Zarzàdu Marek Mucha - Wiceprezes Zarzàdu Siedziba WARSZAWA ul. 17 stycznia 56 tel.: 022/ tel.: 022/ fax: 022/ ZABRZE ul. M. Sk odowskiej-curie 34 tel.: 032/ tel.: 032/ fax: 032/ POZNA ul. ukaszewicza 43 tel./fax: 061/ LUBLIN ul. Czechowska 4 tel.: 081/ tel.: 081/ W bie àcym numerze Biuletynu znajdà Paƒstwo artyku o zintegrowanych systemach zarzàdzania w oparciu o normy zarzàdzania jakoêcià, zarzàdzania Êrodowiskowego oraz zarzàdzania bezpieczeƒstwem pracy, w którym przedstawiono cechy charakterystyczne poszczególnych systemów, a tak e powiàzania wyst pujàce pomi dzy nimi. W numerze nie zabrak o równie wieêci z bran y medycznej - tym razem artyku na temat legalnoêci wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu. Zach camy równie do zapoznania si z doêwiadczeniem zwiàzanym z wprowadzeniem normy ISO 9001:2000 do jednej ze szkó województwa ódzkiego. Oprócz tego w Biuletynie znajdà Paƒstwo najwa niejsze wydarzenia z ycia firmy TÜV Rheinland, a tak e najnowsze informacje odnoênie szkoleƒ organizowanych przez TÜV Akademia. yczymy przyjemnej lektury! Zespó redakcyjny OLSZTYN ul. Ko obrzeska 50 tel.: 089/ tel.: 089/ tel. kom.: CZ STOCHOWA ul. Kuceliƒska 22 tel.: 034/ SZCZECIN ul. Bohaterów Warszawy 15/16 tel./fax: 091/ BYTÓW ul. L borska 24 tel./fax: 059/ tel.kom.: BYDGOSZCZ ul. Wojska Polskiego 65 tel./fax: 052/ tel.kom.: W OC AWEK ul. Toruƒska 222 tel./fax: 054/ WIELICZKA ul. Legionów 14 tel.: 012/ tel.: 012/ Spis treêci 1. Kilka s ów od Redakcji... str Wyroby medyczne legalne wprowadzone do obrotu - jak je odró niç od tych, które nie spe niajà wymagaƒ prawnych... str Norma ISO 9001:2000 w szkole... str Systemy zarzàdzania jakoêcià, Êrodowiskiem oraz bhp wdra ane na bazie norm ISO-9001, ISO i PN OHSAS str Wydarzenia... str Szkolenia, konferencje, seminaria... str Ró noêci... str. 15 W zwiàzku z mo liwoêcià zamieszczenia adresów internetowych Paƒstwa firm na naszej stronie internetowej, goràco prosimy zainteresowanych o kontakt (telefoniczny lub mailowy) w tej sprawie z nast pujàcà osobà: Marek åwiok tel.: 032/ PrzeÊlemy Paƒstwu stosowny formularz oêwiadczenia w którym wyrazicie Paƒstwo zgod na umieszczenie adresu internetowego na naszej stronie internetowej. 2 BIULETYN JAKOÂCI

3 TUVdotCOM Prezentujemy numery identyfikacyjne ID naszych Klientów, które pos u à Paƒstwu do sprawdzania i uzyskania interesujàcych Was informacji odnoênie produktów i samych producentów. Nazwa firmy Adres Kod Miasto TÜVdotCOM ID BARWA Sp. z o.o. ul. Juliusza Lea 210a Kraków ID: BAUMA S.A. ul. Klasyków Warszawa ID: BAUMANN Mostostal Sp. z o.o. ul. Starzyƒskiego Siedlce ID: BENUS Sp. z o.o. ul. Wykopy Poznaƒ ID: BERYL MED Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 4A Micha owice ID: Bielskie Przedsi biorstwo Budownictwa Przemys owego S.A. ul. Warszawska Bielsko-Bia a ID: BIONAT Sp. z o.o. ul. Zawi a Kraków ID: Biuro Handlowe Accent Sp. z o.o. ul. OÊwiecenia Dàbrowa Górnicza ID: Biuro Us ug Technicznych ELTEL ul. Jantarowa 2B/ Koszalin ID: BRE BANK S.A. ul. Senatorska Warszawa ID: BRUK-BET Nieciecza abno ID: BUDOPOL - WROC AW S.A. ul. Rac awicka 15/ Wroc aw ID: Bydgoskie Zak ady Elektromechaniczne BELMA S.A. ul. ochowska Bydgoszcz ID: CANDELA Sp. z o.o. ul. Czarneckiego Warszawa ID: CAN-PACK S.A. ul. Starowiejska Brzesko ID: CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. ul. 3-go Maja Jas o ID: Centrum Edukacji OSCAR ul. 11 Listopada Olsztyn ID: CENTRUM ONKOLOGII Instytut im. Marii Sk odowskiej-curie w Gliwicach - Zak ad Radiodiagnostyki CENTRUM ONKOLOGII Instytut im. Marii Sk odowskiej-curie w Gliwicach - Zak ad Patologii Nowotworów CENTRUM ONKOLOGII Instytut im. Marii Sk odowskiej-curie w Gliwicach - Zak ad Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Szkolenia Samorzàdu i Administracji Centrum Ârodowiskowy Dom Samopomocy ul. Wybrze e Armii Krajowej Gliwice ID: ul. Wybrze e Armii Krajowej Gliwice ID: ul. Wybrze e Armii Krajowej Gliwice ID: ul. Spokojna 7a Lublin ID: ul. Sobieskiego Bielsko-Bia a ID: CETUS Sp. z o.o. ul. Wodzis awska Âwierklany ID: Chemiczna Spó dzielnia Inwalidów HEJNA ZPCh ul. Obroƒców Modlina Kraków ID: Clement Windows Polska Sp. z o.o. ul. Przemys owa Szlichtyngowa ID: Construction Sp. z o.o. ul. Morawskiego Kraków ID: CONTEYOR POLAND Sp. z o.o. ul. Legionów Czechowice -Dziedzice ID: DEMAX Sp. z o.o. ul. LeÊna D bno ID: DENTAL+ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna ul. Szyperska Poznaƒ ID: DESEN-PO UDNIE Sp. z o.o. ul. Kroczymiech Chrzanów ID: DONGWON ZS Polska Sp. z o.o. ul. 22 Lipca Ko uchów ID: DOSPEL Sp. z o.o. ul. LeÊna Cz stochowa ID: DRILL-LAB Sp. z o.o. ul. KroÊnieƒska Zielona Góra ID: BIULETYN JAKOÂCI 3

4 "#! OCHRONA ZDROWIA Wyroby medyczne legalne wprowadzone do obrotu - jak je odró niç od tych, które nie spe niajà wymagaƒ prawnych? Daniel Âwiàtko Auditor TÜV Cert Specjalista ds. wyrobów medycznych TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. TÜV Rheinland Product Safety freiwilling geprüftes Medizinprodukt Wyrobem medycznym, zgodnie z definicjà z dyrektywy Unii Europejskiej, jest: dowolny przyrzàd, aparat, urzàdzenie, materia lub inny artyku stosowany samodzielnie lub w po àczeniu, zawierajàcy oprogramowanie konieczne do jego w aêciwego funkcjonowania przewidzianego przez wytwórc, który ma byç u ywany w odniesieniu do ludzi do celów: diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub agodzenia przebiegu chorób, diagnozowania, monitorowania, leczenia, agodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upoêledzenia, badaƒ, zastàpienia lub zmiany anatomicznej lub procesów fizjologicznych, regulacji pocz ç. Taka definicja powoduje, e wyrobami medycznymi jest wielki i bardzo ró norodny zakres produktów. Sà to produkty medyczne o bardzo ró nym poziomie ryzyka ich zastosowania u potencjalnych pacjentów. Dopuszczanie do obrotu tych wyrobów okazuje si byç bardzo skomplikowanym i wieloaspektowym procesem. W Polsce regulacje prawne w tym zakresie opierajà si na regulacjach europejskich wprowadzonych do polskiego prawodawstwa Ustawà o wyrobach medycznych z dnia r. Regulacje europejskie w tym zakresie to dyrektywy: 93/42/EEC dla wyrobów medycznych, 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro oraz 90/385/EEC dla aktywnych implantów medycznych. Dyrektywy te wprowadzajà obowiàzek przeprowadzenia przez wytwórc procedury oceny zgodnoêci z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy oraz oznaczenia wyrobów oznaczeniem CE. Wstàpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa o, e polscy wytwórcy wyrobów medycznych musieli w bardzo krótkim czasie przeprowadziç procedury oceny zgodnoêci dla swoich wyrobów. Procedury oceny zgodnoêci dla wyrobów medycznych sà zale ne od poziomu ryzyka dla pacjenta wyrobu medycznego. Dyrektywy wprowadzajà systemy klasyfikacji wyrobów ze wzgl du na poziom ryzyka wyrobu dla pacjenta. Dyrektywy medyczne przewidujà dla wyrobów wy szego poziomu ryzyka (klasa 2a, 2b i 3) certyfikacj wyrobu przez cretyfikacj systemu zarzàdzania jakoêcià. Certyfikacja taka musi byç przeprowadzana przez uprawnione do tego celu jednostki notyfikowane. W jej wyniku firma uzyskuje mo liwoêç oznaczania wyrobu oznaczeniem CE z numerem jednostki notyfikowanej. Dlatego jeêli na wyrobie medycznym znajduje si oznaczenie CE z numerem oznacza to, e w procesie oceny zgodnoêci wyrobu z wymaganiami dyrektywy bra a udzia jednostka notyfikowana. W przypadku wyrobów medycznych niskiego poziomu ryzyka (klasa 1) procedura oceny zgodnoêci mo e byç przeprowadzona przez wytwórc bez udzia u jednostki notyfikowanej. Zakoƒczenie tej procedury pozwala na oznaczenie wyrobów oznaczeniem CE, ale w tym przypadku po oznaczeniu CE nie wyst puje numer jednostki notyfikowanej, gdy w procedurze oceny zgodnoêci nie uczestniczy a jednostka notyfikowana. Przeprowadzenie tych procedur okaza o si dla wielu firm bardzo trudne, gdy cz sto wiàza o si z wdro eniem szczególnych systemów zarzàdzania jakoêcià, przeprowadzeniem odpowiednich badaƒ technicznych wymaganych normami zharmonizowanymi z dyrektywà oraz certyfikacjà systemu jakoêci. Sytuacja taka spowodowa a wprowadzenie okresów przejêciowych pozwalajàcych na wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu na rynek polski równie na podstawie dopuszczeƒ obowiàzujàcych w Polsce przed wstàpieniem do Unii Europejskie. Sà to np. dopuszczenia: Centralnego OÊrodka Techniki Medycznej, Instytutu Aparatury i Techniki Medycznej, Paƒstwowego Zak adu Higieny i innych. Ten okres przejêciowy obowiàzuje do koƒca 2005 roku. Dlatego te aktualnie w Polsce mogà byç tak e zgodnie z prawem sprzedawane wyroby nie oznaczone oznaczeniem CE, posiadajàce jednak innego rodzaju dopuszczenia, opinie i Êwiadectwa, o których mówi Ustawa o Wyrobach Medycznych. Poza koniecznoêcià przeprowadzenia odpowiednich procedur zgodnoêci Ustawa o Wyrobach Medycznych wymaga od wytwórcy tak e zarejestrowanie wyrobu w Urz dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dope nienie tego obowiàzku zamyka procedur dopuszczania wyrobów medycznych do obrotu. Dlatego od producenta wyrobów medycznych mo na domagaç si potwierdzenia rejestracji wyrobu w Urz dzie aby byç pewnym, e nabywany produkt jest bezpieczny i legalnie wprowadzany na rynek. Poza certyfikacjà wyrobów w zakresie oznaczenia CE w Unii Europejskiej cz sto stosowane sà tak e procedury certyfikacji nieobowiàzkowej. Szczególnie mamy tutaj do czynienia z certyfikacjà na oznaczenie GM. Najcz Êciej ten zakres certyfikacji dotyczy wyrobów medycznych klasy 1, tam gdzie Dokoƒczenie artyku u na str BIULETYN JAKOÂCI

5 SYSTEMY ZARZÑDZANIA W SZKOLE Norma ISO 9001:2000 w szkole ZnajomoÊç poj cia i potrzeby wdra ania norm ISO 9001:2000 w szko ach nadal traktowane jest jako odwo anie innowacyjne lub ca kowicie nieznane. Zespó Szkó Ekonomicznych w Radomsku podjà dzia ania majàce na celu opracowanie i wdro enie Systemu Zarzàdzania JakoÊcià, czyli wdro enie norm ISO 9001:2000 w szkole. Przemawia y za tym przedsi wzi ciem korzyêci, a mianowicie: Sprawniejszy system organizacyjny, Uporzàdkowanie przep ywu informacji w szkole, dokumentów pracy szko y, Jasny podzia kompetencji pracowników, a w efekcie wi ksza motywacja pracy szko y, Wzrost poczucia odpowiedzialnoêci, Podniesienie presti u szko y, lepsza pozycja wêród szkó konkurencyjnych, Eliminowanie wadliwych programów nauczania i nieefektywnych metod kszta cenia, Nieustanna poprawa przebiegu procesu kszta cenia i jego wyników, Zwi kszenie skutecznoêci dzia aƒ zapobiegajàcych niepowodzeniom uczniów, Wzrost zaufania do szko y i poczucia bezpieczeƒstwa uczniów. Dodatkowym bodêcem jest nadchodzàcy ni demograficzny wyzwalajàcy coraz wi kszà konkurencj mi dzy szko ami. Chcàc byç szko à stawiajàcà na jakoêç kszta cenia ucznia nale y byç szko à rozwijajàcà si, spe niajàcà wymagania klientów szko y. Uczeƒ dokonujàc wyboru szko y bierze pod uwag jej renom, czyli poziom kszta cenia, mo liwoêç rozwoju swych umiej tnoêci i zainteresowaƒ w ró nych organizacjach i ko ach, atmosfer w szkole oraz organizacj pracy szko y. Poj cie jakoêci jest nie bez znaczenia równie dla rodziców i przysz ych pracodawców i stàd zrodzi si pomys wdro enia norm ISO 9001: 2000 w ZSE w Radomsku. ZSE jest szko à liczàcà ok. 900 uczniów i oferujàcà ciekawe kierunki kszta cenia w sferze ekonomii. Dynamiczny rozwój placówki, profesjonalnie wyposa one pracownie, sta e àcze internetowe oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne umo liwiajà uczniom systematyczne pog bianie wiedzy i zdobycie wymarzonego zawodu. Nale y podkreêliç, e nauczyciele i pracownicy ZSE systematycznie podnoszàc swoje kwalifikacje, stanowià si nap dowà szko y. Ich efektywna praca w ró norodnych komisjach i zespo ach podnosi jakoêç funkcjonowania szko y. Dzia ania ZSE zwiàzane z uzyskaniem certyfikatu jakoêci rozpocz y si w maju 2003r. i trwa y do kwietnia 2004r. Pierwsze dzia ania dotyczy y wyboru firmy consultingowej tj. TÜV Consulting Polska Sp. z o.o. W celu opracowania i wdro enia Systemu Zarzàdzania JakoÊcià dyrektor powo a pe nomocnika ds. systemu jakoêci oraz zespó ds. jakoêci. Ww. pracownicy odbyli staranne szkolenia, w wyniku których zdobyli wiedz i umiej tnoêci - otrzymali certyfikaty auditorów wewn trznych. Pierwszym etapem prac wdro eniowych ISO 9001:2000 by o opracowanie polityki jakoêci, misji szko y oraz schematu organizacyjnego ZSE. Misjà ZSE jest, aby uczeƒ: uzyska rzetelnà wiedz, którà efektywnie wykorzysta w swojej przysz ej pracy lub nauce, pog bia wiedz i doskonali umiej tnoêci, posiada wysokà kultur, morale oraz niós pomoc innym, mia zapewnione bezpieczeƒstwo, potrafi yç zgodnie z samym sobà, z innymi, ze Êwiatem. Misja ta zosta a opracowana w celu dba oêci o klienta szko y i funkcjonowania szko y otwartej na ucznia. Pe nomocnik ds. systemu jakoêci wraz z zespo em ds. jakoêci w celu informacyjnym przeprowadzi szkolenia dla nauczycieli, pracowników i uczniów ZSE, pog biajàc ich wiedz z zakresu wdra ania SZJ. Najwi cej pracy poêwi cono tworzeniu Ksi gi JakoÊci oraz szeregu procedur opisujàcych funkcjonowanie szko y oraz jej poszczególnych komórek organizacyjnych. W pracach zespo u ds. jakoêci bra udzia pracownik TÜV Consulting Polska Sp. z o.o. wspierajàc swà wiedzà i doêwiadczeniem przy wdra aniu SZJ. W br. szkolnym przystàpiliêmy do przeprowadzenia auditów wewn trznych, które pozwoli y w aêciwie przygotowaç wszystkie komórki organizacyjne do certyfikacji. Podczas przeprowadzonych auditów wewn trznych nie stwierdzono niezgodnoêci, co przyczyni o si do podj cia decyzji o przeprowadzeniu w dniach kwietnia 2004 r. auditu certyfikujàcego. Audit certyfikujàcy przeprowadzili przedstawiciele firmy TÜV Rheinland Sp. z o.o. z siedzibà w Zabrzu. Pozytywny wynik auditu by uwieƒczeniem prac dyrekcji ZSE, pe nomocnika ds. systemu jakoêci, zespo u ds. jakoêci oraz wszystkich pracowników szko y. Uroczyste wr czenie certyfikatu jakoêci wg normy ISO 9001:2000 nastàpi o w czerwcu 2004r. JesteÊmy pierwszà szko à w województwie ódzkim posiadajàcà tak wspania e wyró nienie, a nielicznà w Polsce, co stanowi jeszcze lepszà motywacj do pracy w ZSE. mgr Iwona W odarczyk Pe nomocnik ds. systemu jakoêci BIULETYN JAKOÂCI 5

6 SYSTEMY ZINTEGROWANE Systemy zarzàdzania jakoêcià, Êrodowiskiem oraz bhp wdra ane na bazie norm ISO-9001, ISO i PN OHSAS Grzegorz Grabka Kierownik Sekcji ISO 9001 Senior Auditor TÜV CERT TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Halina MaÊlanka Specjalista ds. Systemów Zarzàdzania JakoÊcià Auditor Wiodàcy TÜV CERT TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. W artykule omówiono powody, wady i zalety wdra ania zintegrowanych systemów zarzàdzania w oparciu o normy zarzàdzania jakoêcià, zarzàdzania Êrodowiskowego oraz zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Opisano równie struktur i zawartoêç trzech rodzin norm stanowiàcych podstaw poszczególnych systemów zarzàdzania. OkreÊlono powiàzania pomi dzy elementami poszczególnych systemów - elementy wspólne, elementy wymagajàce specyficznego podejêcia oraz w formie zestawienia tabelarycznego relacje pomi dzy wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 i PN- N-18001:2004. Na zakoƒczenie przytoczono kilka przyk adowych korzyêci: ekonomicznych, organizacyjnych i spo ecznych wynikajàcych z wdro enia zintegrowanego systemu zarzàdzania. Wdra anie zintegrowanych systemów W zarzàdzaniu organizacjami k adzie si coraz wi kszy nacisk na problemy jakoêci, ochrony Êrodowiska oraz bezpieczeƒstwa pracy. Zwiàzane jest to z jednej strony ze wzrostem wymagaƒ klientów, wzrostem ÊwiadomoÊci ekologicznej spo eczeƒstwa, wzrostem oczekiwaƒ pracowników w zakresie zapewnienia w aêciwych warunków pracy, ale równie z koniecznoêcià spe nienia coraz bardziej ostrych wymagaƒ regulacji prawnych. Klienci coraz cz Êciej àdajà od swoich dostawców potwierdzenia, e organizacja posiada zdolnoêç do dostarczenia wyrobów na okreêlonym poziomie jakoêci, zgodnym z ich oczekiwaniami. JednoczeÊnie, dostarczone wyroby b dà zgodne z obowiàzujàcymi wymaganiami prawnymi, ekologiczne i bezpieczne w u ytkowaniu. Przedsi biorstwo w procesach realizacji wyrobów b dzie przestrzega o prawa, z zachowaniem zasad dotyczàcych ochrony Êrodowiska naturalnego oraz z zapewnieniem bezpieczeƒstwa pracy. Tak wi c okreêlenie i spe nienie przez przedsi biorstwo szczegó owych wymagaƒ w stosunku do wyrobu, przepisów prawnych regulujàcych wymagania w zakresie Êrodowiska oraz przepisów i zasad regulujàcych warunki bezpieczeƒstwa w procesie pracy jest w dzisiejszej gospodarce niewystarczajàce. Nale y tutaj mówiç ju o okreêlonym systemie organizacyjnym, w którym zostanà zapewnione warunki pozwalajàce na zagwarantowanie, e w sposób powtarzalny b dà spe nione oczekiwania klientów rozumiane w kategoriach jakoêci, Êrodowiska i bezpieczeƒstwa. Aby spe niç oczekiwania klientów i innych stron zainteresowanych oraz zapewniç mo liwoêç swobodnego przep ywu wyrobów i us ug koniecznym sta o si ustanowienie wymagaƒ jakie system powinien spe niç oraz metod pozwalajàcych na potwierdzenie, e wymagania takie sà spe nione. Narz dziem pozwalajàcym wdro yç w organizacji skuteczny system zarzàdzania oraz zapewniç realizacj przyj tej polityki i celów sà normy ISO 9001, ISO i PN-N (OHSAS 18001). Potwierdzeniem spe nienia ustalonych wymagaƒ jest certyfikacja systemu przeprowadzona przez niezale nà jednostk. Tak wi c organizacje powinny ustanowiç przejrzysty system organizacyjny, stwarzajàcy warunki do wzrostu zadowolenia klientów i innych stron zainteresowanych. W systemie takim konieczna jest ÊwiadomoÊç spe nienia potrzeb i oczekiwaƒ klientów, ÊwiadomoÊç ekologiczna wêród pracowników przedsi biorstwa, ÊwiadomoÊç w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, zaczynajàc od najwy szego kierownictwa a na szeregowych pracownikach koƒczàc. Zintegrowany system zarzàdzania jakoêcià, zarzàdzania Êrodowiskowego, zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy tworzony jest w oparciu o wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO i PN-N (OHSAS 18001). Aktualnie z norm tych do budowy systemu zarzàdzania korzystajà w Polsce zarówno organizacje przemys owe, us ugowe, jak i urz dy czy organizacje ochrony zdrowia. Celem wdro enia zintegrowanego systemu jest podniesienie jakoêci wyrobów, jakoêci warunków pracy i efektów dzia alnoêci Êrodowiskowej organizacji. Model zintegrowanego systemu oparty jest na zasadzie ciàg ego doskonalenia, która zwiàzana jest z realizacjà stale powtarzanego cyklu dzia aƒ: okreêlanie polityki i odpowiedzialnoêci, planowanie dzia aƒ, realizacja wyrobu, wdra anie i funkcjonowanie, pomiary i wprowadzanie dzia aƒ korygujàcych oraz przeprowadzanie przeglàdów zarzàdzania. Struktura i zawartoêç norm zarzàdzania jakoêcià, Êrodowiskowego i bhp. Normy systemu zarzàdzania jakoêcià Podstaw do wdro enia i funkcjonowania systemów zarzàdzania jakoêcià stanowià normy: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 i ISO Norma ISO 9000:2000 stanowi wprowadzenie do norm dotyczàcych zarzàdzania jakoêcià. Opisuje podstawy systemów zarzàdzania jakoêcià oraz okreêla terminologi dotyczàcà systemów zarzàdzania jakoêcià. Norma ISO 9001:2000 zawiera zestaw wymagaƒ dotyczàcych systemu zarzàdzania jakoêcià. Norma ma zastosowanie dla ka dej organizacji, 6 BIULETYN JAKOÂCI

7 SYSTEMY ZINTEGROWANE niezale nie od jej wielkoêci i rodzaju, która potrzebuje wykazaç zdolnoêç do ciàg ego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i majàcych zastosowanie przepisów oraz dà y do zwi kszenia zadowolenia klienta. Norma ta jest podstawà do certyfikacji systemów zarzàdzania jakoêcià. Norma ISO 9004:2000 zawiera wytyczne ciàg ego doskonalenia w odniesieniu do organizacji i jej systemu zarzàdzania jakoêcià, które to ma doprowadziç do osiàgni cia korzyêci uwzgl dniajàcych interesy wszystkich stron zainteresowanych (klientów, pracowników, w aêcicieli, dostawców, spo eczeƒstwa, itp.). Norma ta umo liwia dokonanie samooceny w procesie ciàg ego doskonalenia. ISO 9004 jest zalecana dla tych organizacji, które chcà wyjêç ponad wymagania ISO 9001 w kierunku ciàg ego doskonalenia funkcjonowania organizacji, w tym jej efektywnoêci. Norma ta umo liwia ewolucj systemu w kierunku kompleksowego zarzàdzania jakoêcià. Normy systemu zarzàdzania Êrodowiskowego Norma ISO 14001:2004 zawiera wymagania dotyczàce systemu zarzàdzania Êrodowiskowego w celu umo liwienia organizacji opracowania i wdro- enia polityki oraz celów uwzgl dniajàcych wymagania prawne i inne, które dotyczà organizacji, oraz informacje dotyczàce znaczàcych aspektów Êrodowiskowych. W normie nie okreêlono szczegó owych kryteriów efektów dzia alnoêci Êrodowiskowej. Wszystkie wymagania normy ISO 14001:2004 mo na w àczyç do dowolnego systemu zarzàdzania Êrodowiskowego. Zakres zastosowania b dzie zale a od takich czynników, jak polityka Êrodowiskowa organizacji, charakter dzia aƒ, wyrobów i us ug oraz lokalizacji i warunków, w jakich organizacja dzia a. ISO 14001:2004 zast puje norm ISO 14001:1996. Norma ISO 14004:2004 zawiera wytyczne dotyczàce ustanowienia, wdro enia, utrzymania i doskonalenia systemu zarzàdzania Êrodowiskowego oraz jego koordynacji z innymi systemami zarzàdzania. Wytyczne mogà byç stosowane w ka dej organizacji, niezale nie od wielkoêci, rodzaju, umiejscowienia i poziomu dojrza oêci. W ISO podano przyk ady, opisy i rozwiàzania pomocne przy wdro eniu systemu zarzàdzania Êrodowiskowego i poprawie relacji z ca oêciowym zarzàdzaniem organizacjà. Wytyczne podane w ISO 14004:2004 sà spójne z modelem systemu zarzàdzania Êrodowiskowego wg ISO 14001:2004, ale nie jest ich celem interpretacja wymagaƒ normy ISO 14001:2004. ISO 14004:2004 zast puje norm ISO 14004:1996. Do tej rodziny norm nale y równie norma ISO Normy systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy W styczniu 2004 r. zosta o opublikowane nowe wydanie normy PN-N Systemy zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Wymagania. Norma PN-N-18001:2004 uwzgl dnia postanowienia dokumentu Mi dzynarodowej Organizacji Pracy pt. Guidelines on occupational safety and health management systems (ILO-OSH 2001). Wymagania zawarte w normie pomagajà organizacji w ustanowieniu polityki i celów w zakresie bhp oraz ich realizacji i ocenie skutecznoêci podj tych dzia aƒ. Celem normy jest wspomaganie dzia aƒ na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa i higieny pracy. Norma PN-N :2004 zast puje norm PN-N-18001:1999. Norma PN-N-18004: lipiec 2001 Systemy zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Wytyczne zawiera wytyczne dotyczàce opracowania, wdro enia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Obejmuje to wyjaênienia, zalecenia i praktyczne wskazówki odnoszàce si do poszczególnych elementów systemu. Wytyczne zawarte w normie przewidziano jako narz dzie do wewn trznego zarzàdzania bhp, nie sà one podstawà do certyfikacji i oceny skutecznoêci systemów bhp. Norma zaleca przeprowadzanie analiz ekonomicznych bezpieczeƒstwa i higieny pracy. PN-N-18002: styczeƒ 2000 Systemy zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Norma zawiera wytyczne post powania do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Podano zasady post powania na poszczególnych etapach oceny ryzyka i przedstawiono zasady przygotowania oceny oraz doboru osób do przeprowadzenia oceny. Norma nie zawiera szczegó owych kryteriów do oszacowania i wyznaczania dopuszczalnoêci ryzyka zawodowego. Specyfikacja OHSAS 18001: 1999 Systemy zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Specyfikacja podaje wymagania dla systemu zarzàdzania bhp, aby umo liwiç organizacji nadzorowanie ryzyka i popraw wyników dzia ania. Specyfikacja nie podaje szczegó owych kryteriów efektywnoêci bhp, ani szczegó owych zasad dotyczàcych projektowania systemu. Powiàzania pomi dzy wymaganiami norm Uk ad treêci norm i zawarte w nich wymagania sà ze sobà kompatybilne i pozwalajà, a tak e zach cajà organizacj do integracji systemów zarzàdzania zbudowanych w oparciu o wymagania tych norm. Nale y jednak zwróciç uwag, e sposób wdro enia poszczególnych elementów systemów zarzàdzania zale y od okreêlonych celów i priorytetów stron zainteresowanych. System zarzàdzania jakoêcià jest ukierunkowany na spe nienie potrzeb klientów. System zarzàdzania Êrodowiskowego obejmuje potrzeby wszystkich stron zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji, w tym wyra a potrzeby spo eczeƒstwa w zakresie ochrony Êrodowiska. System zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy ma za zadanie zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeƒstwa i higieny pracy z zachowaniem przestrzegania przepisów prawnych oraz oczekiwaƒ pracowników. W trakcie planowania prac zwiàzanych z wdra aniem systemu nale y ustaliç ja- BIULETYN JAKOÂCI 7

8 SYSTEMY ZINTEGROWANE kie elementy b dà wspólne, a które elementy b dà wymaga y specyficznego podejêcia. Elementy wspólne: Polityka Zaanga owanie najwy szego kierownictwa Organizacja i odpowiedzialnoêç Przedstawiciel kierownictwa Zapewnienie zasobów Planowanie, okreêlanie celów Dokumentacja systemu Nadzór nad dokumentacjà Zapisy Komunikowanie si Zakupy Audity wewn trzne Dzia ania korygujàce i zapobiegawcze Szkolenie i kompetencje Wyposa enie pomiarowe Przeglàd systemu Elementy wymagajàce specyficznego podejêcia: Aspekty Êrodowiskowe Ocena ryzyka zawodowego GotowoÊç na wypadek awarii Procesy zwiàzane z klientem Projektowanie i rozwój Realizacja wyrobu Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami NiezgodnoÊci Sterowanie operacyjne Organizacja prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami Monitorowanie bhp Monitorowanie dzia aƒ majàcych wp yw na Êrodowisko Zadowolenie klienta Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary wyrobu Badanie wypadków przy pracy W nowym wydaniu norm serii ISO zarzàdzania jakoêcià, ISO zarzàdzania Êrodowiskowego i PN-N zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy doprowadzono do du ej zgodnoêci pomi dzy wymaganiami zawartymi w poszczególnych punktach norm. W tabeli 1 przedstawiono relacje jakie zachodzà pomi dzy wymaganiami norm. Ka dy system mo e byç wdro ony z uwzgl dnieniem elementów istniejàcych w innych systemach zarzàdzania. Mo na sobie wyobraziç ró ne kombinacje kolejnoêci wdra ania systemów zarzàdzania. Praktycznie systemem wyjêciowym mo e byç ka da z omawianych norm jak i ich kombinacja. Najcz Êciej stosowanym do dnia dzisiejszego modelem wdra ania zintegrowanych systemów zarzàdzania by a rozbudowa systemu zarzàdzania jakoêcià o wymagania pozosta ych systemów. Spowodowane to by o przede wszystkim faktem, i wiele organizacji ju posiada o wdro ony system zarzàdzania jakoêcià. PodejÊcie polegajàce na integracji systemów jest skuteczniejsze ni oddzielne wdra anie tych sys- Tabela 1. Relacje pomi dzy wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001: System zarzàdzania jakoêcià 4 Wymagania dotyczàce systemu zarzàdzania Êrodowiskowego 4 Wymagania dotyczàce systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy 4.1 Wymagania ogólne 4.1 Wymagania ogólne 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Wymagania dotyczàce dokumentacji Dokumentacja systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy Postanowienia ogólne Dokumentacja Postanowienia ogólne Ksi ga jakoêci Nadzór nad dokumentami Nadzór nad dokumentami Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami Nadzór nad zapisami Nadzór nad zapisami 5 OdpowiedzialnoÊç kierownictwa Zasoby, role, odpowiedzialnoêç i uprawnienia 4.2 Zaanga owanie najwy szego kierownictwa oraz polityka bezpieczeƒstwa i higieny pracy 5.1 Zaanga owanie kierownictwa 4.2 Polityka Êrodowiskowa Zaanga owanie najwy szego kierownictwa 5.2 Orientacja na klienta Aspekty Êrodowiskowe Wspó udzia pracowników Zarzàdzanie ryzykiem zawodowym 5.3 Polityka jakoêci 4.2 Polityka Êrodowiskowa Polityka bezpieczeƒstwa i higieny pracy 5.4 Planowanie 4.3 Planowanie 4.3 Planowanie Cele dotyczàce jakoêci Aspekty Êrodowiskowe Cele ogólne i szczegó owe 8 BIULETYN JAKOÂCI

9 SYSTEMY ZINTEGROWANE Planowanie systemu zarzàdzania jakoêcià Cele, zadania i programy Wymagania ogólne Planowanie dzia aƒ 5.5 OdpowiedzialnoÊç, uprawnienia i komunikacja 4.4 Wdra anie i funkcjonowanie 4.4 Wdra anie i funkcjonowanie OdpowiedzialnoÊç i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Zasoby, role, odpowiedzialnoêç i uprawnienia Struktura, odpowiedzialnoêç i uprawnienia Komunikacja wewn trzna Komunikacja Komunikowanie si 5.6 Przeglàd zarzàdzania 4.6 Przeglàd zarzàdzania 4.6 Przeglàd zarzàdzania 6 Zarzàdzanie zasobami 6.1 Zapewnienie zasobów Zasoby, role, odpowiedzialnoêç i uprawnienia Zapewnienie zasobów 6.2 Zasoby ludzkie 6.3 Infrastruktura 6.4 Ârodowisko pracy Kompetencje, szkolenie i ÊwiadomoÊç Szkolenie, ÊwiadomoÊç, kompetencje i motywacja Zasoby, role, odpowiedzialnoêç Zapewnienie zasobów 7 Realizacja wyrobu 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy zwiàzane z klientem OkreÊlenie wymagaƒ dotyczàcych wyrobu Przeglàd wymagaƒ dotyczàcych wyrobu 4.4 Wdra anie i funkcjonowanie Sterowanie operacyjne Sterowanie operacyjne Aspekty Êrodowiskowe Sterowanie operacyjne Aspekty Êrodowiskowe Sterowanie operacyjne Zarzàdzanie ryzykiem zawodowym Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami Zarzàdzanie ryzykiem zawodowym Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami Zarzàdzanie ryzykiem zawodowym Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami Komunikacja z klientem Komunikacja Komunikowanie si 7.3 Projektowanie i rozwój Sterowanie operacyjne Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami 7.4 Zakupy Sterowanie operacyjne Zakupy Podwykonawstwo 7.5 Produkcja i dostarczanie us ugi Sterowanie operacyjne Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami 7.6 Nadzorowanie wyposa enia do monitorowania i pomiarów Monitorowanie i pomiary Monitorowanie 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1 Postanowienia ogólne 8.2 Monitorowanie i pomiary 4.5 Sprawdzanie Monitorowanie i pomiary Ocena zgodnoêci Audit wewn trzny Audit wewn trzny Auditowanie 4.5 Spawdzanie oraz dzia ania korygujàce i zapobiegawcze Monitorowanie Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeƒ potencjalnie wypadkowych 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym NiezgodnoÊci, dzia ania korygujàce i zapobiegawcze GotowoÊç i reagowanie na awarie NiezgodnoÊci oraz dzia ania korygujàce i zapobiegawcze Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeƒ potencjalnie wypadkowych Zapobieganie, gotowoêç i reagowanie na wypadki przy pracy i powa ne awarie 8.4 Analiza danych Monitorowanie i pomiary Monitorowanie Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeƒ potencjalnie wypadkowych 8.5 Doskonalenie NiezgodnoÊci, dzia ania korygujàce i zapobiegawcze 4.7 Ciàg e doskonalenie NiezgodnoÊci oraz dzia ania korygujàce i zapobiegawcze BIULETYN JAKOÂCI 9

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO 9000 2.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Projekt nr POKL.09.05.00-02-256/11 Sami dla siebie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt nr POKL.09.05.00-02-256/11 Sami dla siebie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe Dobromierz, dnia 28.03. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu w związku z realizacją projektu Sami dla siebie! zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu usług edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły.

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. CELE EWALUACJI: 1. Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo