JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKOÂCI BIULETYN. T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o. e - m a i l : p o s t @ p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v."

Transkrypt

1 BIULETYN JAKOÂCI T Ü V R h e i n l a n d P o l s k a S p ó k a z o. o (14) Systemy zarzàdzania w szkole Systemy zintegrowane Wyroby medyczne e - m a i l : p o s p l. t u v. c o m w w w. p l. t u v. c o m

2 Szanowni Paƒstwo Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu JakoÊci. Mamy nadziej, i tematy poruszone na jego amach spotkajà si z Paƒstwa zainteresowaniem i dostarczà Paƒstwu wielu ciekawych informacji na temat systemów zarzàdzania jakoêcià. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Zarzàd Janusz Grabka - Prezes Zarzàdu Marek Mucha - Wiceprezes Zarzàdu Siedziba WARSZAWA ul. 17 stycznia 56 tel.: 022/ tel.: 022/ fax: 022/ ZABRZE ul. M. Sk odowskiej-curie 34 tel.: 032/ tel.: 032/ fax: 032/ POZNA ul. ukaszewicza 43 tel./fax: 061/ LUBLIN ul. Czechowska 4 tel.: 081/ tel.: 081/ W bie àcym numerze Biuletynu znajdà Paƒstwo artyku o zintegrowanych systemach zarzàdzania w oparciu o normy zarzàdzania jakoêcià, zarzàdzania Êrodowiskowego oraz zarzàdzania bezpieczeƒstwem pracy, w którym przedstawiono cechy charakterystyczne poszczególnych systemów, a tak e powiàzania wyst pujàce pomi dzy nimi. W numerze nie zabrak o równie wieêci z bran y medycznej - tym razem artyku na temat legalnoêci wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu. Zach camy równie do zapoznania si z doêwiadczeniem zwiàzanym z wprowadzeniem normy ISO 9001:2000 do jednej ze szkó województwa ódzkiego. Oprócz tego w Biuletynie znajdà Paƒstwo najwa niejsze wydarzenia z ycia firmy TÜV Rheinland, a tak e najnowsze informacje odnoênie szkoleƒ organizowanych przez TÜV Akademia. yczymy przyjemnej lektury! Zespó redakcyjny OLSZTYN ul. Ko obrzeska 50 tel.: 089/ tel.: 089/ tel. kom.: CZ STOCHOWA ul. Kuceliƒska 22 tel.: 034/ SZCZECIN ul. Bohaterów Warszawy 15/16 tel./fax: 091/ BYTÓW ul. L borska 24 tel./fax: 059/ tel.kom.: BYDGOSZCZ ul. Wojska Polskiego 65 tel./fax: 052/ tel.kom.: W OC AWEK ul. Toruƒska 222 tel./fax: 054/ WIELICZKA ul. Legionów 14 tel.: 012/ tel.: 012/ Spis treêci 1. Kilka s ów od Redakcji... str Wyroby medyczne legalne wprowadzone do obrotu - jak je odró niç od tych, które nie spe niajà wymagaƒ prawnych... str Norma ISO 9001:2000 w szkole... str Systemy zarzàdzania jakoêcià, Êrodowiskiem oraz bhp wdra ane na bazie norm ISO-9001, ISO i PN OHSAS str Wydarzenia... str Szkolenia, konferencje, seminaria... str Ró noêci... str. 15 W zwiàzku z mo liwoêcià zamieszczenia adresów internetowych Paƒstwa firm na naszej stronie internetowej, goràco prosimy zainteresowanych o kontakt (telefoniczny lub mailowy) w tej sprawie z nast pujàcà osobà: Marek åwiok tel.: 032/ PrzeÊlemy Paƒstwu stosowny formularz oêwiadczenia w którym wyrazicie Paƒstwo zgod na umieszczenie adresu internetowego na naszej stronie internetowej. 2 BIULETYN JAKOÂCI

3 TUVdotCOM Prezentujemy numery identyfikacyjne ID naszych Klientów, które pos u à Paƒstwu do sprawdzania i uzyskania interesujàcych Was informacji odnoênie produktów i samych producentów. Nazwa firmy Adres Kod Miasto TÜVdotCOM ID BARWA Sp. z o.o. ul. Juliusza Lea 210a Kraków ID: BAUMA S.A. ul. Klasyków Warszawa ID: BAUMANN Mostostal Sp. z o.o. ul. Starzyƒskiego Siedlce ID: BENUS Sp. z o.o. ul. Wykopy Poznaƒ ID: BERYL MED Sp. z o.o. ul. 11-go Listopada 4A Micha owice ID: Bielskie Przedsi biorstwo Budownictwa Przemys owego S.A. ul. Warszawska Bielsko-Bia a ID: BIONAT Sp. z o.o. ul. Zawi a Kraków ID: Biuro Handlowe Accent Sp. z o.o. ul. OÊwiecenia Dàbrowa Górnicza ID: Biuro Us ug Technicznych ELTEL ul. Jantarowa 2B/ Koszalin ID: BRE BANK S.A. ul. Senatorska Warszawa ID: BRUK-BET Nieciecza abno ID: BUDOPOL - WROC AW S.A. ul. Rac awicka 15/ Wroc aw ID: Bydgoskie Zak ady Elektromechaniczne BELMA S.A. ul. ochowska Bydgoszcz ID: CANDELA Sp. z o.o. ul. Czarneckiego Warszawa ID: CAN-PACK S.A. ul. Starowiejska Brzesko ID: CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. ul. 3-go Maja Jas o ID: Centrum Edukacji OSCAR ul. 11 Listopada Olsztyn ID: CENTRUM ONKOLOGII Instytut im. Marii Sk odowskiej-curie w Gliwicach - Zak ad Radiodiagnostyki CENTRUM ONKOLOGII Instytut im. Marii Sk odowskiej-curie w Gliwicach - Zak ad Patologii Nowotworów CENTRUM ONKOLOGII Instytut im. Marii Sk odowskiej-curie w Gliwicach - Zak ad Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Szkolenia Samorzàdu i Administracji Centrum Ârodowiskowy Dom Samopomocy ul. Wybrze e Armii Krajowej Gliwice ID: ul. Wybrze e Armii Krajowej Gliwice ID: ul. Wybrze e Armii Krajowej Gliwice ID: ul. Spokojna 7a Lublin ID: ul. Sobieskiego Bielsko-Bia a ID: CETUS Sp. z o.o. ul. Wodzis awska Âwierklany ID: Chemiczna Spó dzielnia Inwalidów HEJNA ZPCh ul. Obroƒców Modlina Kraków ID: Clement Windows Polska Sp. z o.o. ul. Przemys owa Szlichtyngowa ID: Construction Sp. z o.o. ul. Morawskiego Kraków ID: CONTEYOR POLAND Sp. z o.o. ul. Legionów Czechowice -Dziedzice ID: DEMAX Sp. z o.o. ul. LeÊna D bno ID: DENTAL+ Prywatna Przychodnia Stomatologiczna ul. Szyperska Poznaƒ ID: DESEN-PO UDNIE Sp. z o.o. ul. Kroczymiech Chrzanów ID: DONGWON ZS Polska Sp. z o.o. ul. 22 Lipca Ko uchów ID: DOSPEL Sp. z o.o. ul. LeÊna Cz stochowa ID: DRILL-LAB Sp. z o.o. ul. KroÊnieƒska Zielona Góra ID: BIULETYN JAKOÂCI 3

4 "#! OCHRONA ZDROWIA Wyroby medyczne legalne wprowadzone do obrotu - jak je odró niç od tych, które nie spe niajà wymagaƒ prawnych? Daniel Âwiàtko Auditor TÜV Cert Specjalista ds. wyrobów medycznych TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. TÜV Rheinland Product Safety freiwilling geprüftes Medizinprodukt Wyrobem medycznym, zgodnie z definicjà z dyrektywy Unii Europejskiej, jest: dowolny przyrzàd, aparat, urzàdzenie, materia lub inny artyku stosowany samodzielnie lub w po àczeniu, zawierajàcy oprogramowanie konieczne do jego w aêciwego funkcjonowania przewidzianego przez wytwórc, który ma byç u ywany w odniesieniu do ludzi do celów: diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub agodzenia przebiegu chorób, diagnozowania, monitorowania, leczenia, agodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upoêledzenia, badaƒ, zastàpienia lub zmiany anatomicznej lub procesów fizjologicznych, regulacji pocz ç. Taka definicja powoduje, e wyrobami medycznymi jest wielki i bardzo ró norodny zakres produktów. Sà to produkty medyczne o bardzo ró nym poziomie ryzyka ich zastosowania u potencjalnych pacjentów. Dopuszczanie do obrotu tych wyrobów okazuje si byç bardzo skomplikowanym i wieloaspektowym procesem. W Polsce regulacje prawne w tym zakresie opierajà si na regulacjach europejskich wprowadzonych do polskiego prawodawstwa Ustawà o wyrobach medycznych z dnia r. Regulacje europejskie w tym zakresie to dyrektywy: 93/42/EEC dla wyrobów medycznych, 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro oraz 90/385/EEC dla aktywnych implantów medycznych. Dyrektywy te wprowadzajà obowiàzek przeprowadzenia przez wytwórc procedury oceny zgodnoêci z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy oraz oznaczenia wyrobów oznaczeniem CE. Wstàpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa o, e polscy wytwórcy wyrobów medycznych musieli w bardzo krótkim czasie przeprowadziç procedury oceny zgodnoêci dla swoich wyrobów. Procedury oceny zgodnoêci dla wyrobów medycznych sà zale ne od poziomu ryzyka dla pacjenta wyrobu medycznego. Dyrektywy wprowadzajà systemy klasyfikacji wyrobów ze wzgl du na poziom ryzyka wyrobu dla pacjenta. Dyrektywy medyczne przewidujà dla wyrobów wy szego poziomu ryzyka (klasa 2a, 2b i 3) certyfikacj wyrobu przez cretyfikacj systemu zarzàdzania jakoêcià. Certyfikacja taka musi byç przeprowadzana przez uprawnione do tego celu jednostki notyfikowane. W jej wyniku firma uzyskuje mo liwoêç oznaczania wyrobu oznaczeniem CE z numerem jednostki notyfikowanej. Dlatego jeêli na wyrobie medycznym znajduje si oznaczenie CE z numerem oznacza to, e w procesie oceny zgodnoêci wyrobu z wymaganiami dyrektywy bra a udzia jednostka notyfikowana. W przypadku wyrobów medycznych niskiego poziomu ryzyka (klasa 1) procedura oceny zgodnoêci mo e byç przeprowadzona przez wytwórc bez udzia u jednostki notyfikowanej. Zakoƒczenie tej procedury pozwala na oznaczenie wyrobów oznaczeniem CE, ale w tym przypadku po oznaczeniu CE nie wyst puje numer jednostki notyfikowanej, gdy w procedurze oceny zgodnoêci nie uczestniczy a jednostka notyfikowana. Przeprowadzenie tych procedur okaza o si dla wielu firm bardzo trudne, gdy cz sto wiàza o si z wdro eniem szczególnych systemów zarzàdzania jakoêcià, przeprowadzeniem odpowiednich badaƒ technicznych wymaganych normami zharmonizowanymi z dyrektywà oraz certyfikacjà systemu jakoêci. Sytuacja taka spowodowa a wprowadzenie okresów przejêciowych pozwalajàcych na wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu na rynek polski równie na podstawie dopuszczeƒ obowiàzujàcych w Polsce przed wstàpieniem do Unii Europejskie. Sà to np. dopuszczenia: Centralnego OÊrodka Techniki Medycznej, Instytutu Aparatury i Techniki Medycznej, Paƒstwowego Zak adu Higieny i innych. Ten okres przejêciowy obowiàzuje do koƒca 2005 roku. Dlatego te aktualnie w Polsce mogà byç tak e zgodnie z prawem sprzedawane wyroby nie oznaczone oznaczeniem CE, posiadajàce jednak innego rodzaju dopuszczenia, opinie i Êwiadectwa, o których mówi Ustawa o Wyrobach Medycznych. Poza koniecznoêcià przeprowadzenia odpowiednich procedur zgodnoêci Ustawa o Wyrobach Medycznych wymaga od wytwórcy tak e zarejestrowanie wyrobu w Urz dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dope nienie tego obowiàzku zamyka procedur dopuszczania wyrobów medycznych do obrotu. Dlatego od producenta wyrobów medycznych mo na domagaç si potwierdzenia rejestracji wyrobu w Urz dzie aby byç pewnym, e nabywany produkt jest bezpieczny i legalnie wprowadzany na rynek. Poza certyfikacjà wyrobów w zakresie oznaczenia CE w Unii Europejskiej cz sto stosowane sà tak e procedury certyfikacji nieobowiàzkowej. Szczególnie mamy tutaj do czynienia z certyfikacjà na oznaczenie GM. Najcz Êciej ten zakres certyfikacji dotyczy wyrobów medycznych klasy 1, tam gdzie Dokoƒczenie artyku u na str BIULETYN JAKOÂCI

5 SYSTEMY ZARZÑDZANIA W SZKOLE Norma ISO 9001:2000 w szkole ZnajomoÊç poj cia i potrzeby wdra ania norm ISO 9001:2000 w szko ach nadal traktowane jest jako odwo anie innowacyjne lub ca kowicie nieznane. Zespó Szkó Ekonomicznych w Radomsku podjà dzia ania majàce na celu opracowanie i wdro enie Systemu Zarzàdzania JakoÊcià, czyli wdro enie norm ISO 9001:2000 w szkole. Przemawia y za tym przedsi wzi ciem korzyêci, a mianowicie: Sprawniejszy system organizacyjny, Uporzàdkowanie przep ywu informacji w szkole, dokumentów pracy szko y, Jasny podzia kompetencji pracowników, a w efekcie wi ksza motywacja pracy szko y, Wzrost poczucia odpowiedzialnoêci, Podniesienie presti u szko y, lepsza pozycja wêród szkó konkurencyjnych, Eliminowanie wadliwych programów nauczania i nieefektywnych metod kszta cenia, Nieustanna poprawa przebiegu procesu kszta cenia i jego wyników, Zwi kszenie skutecznoêci dzia aƒ zapobiegajàcych niepowodzeniom uczniów, Wzrost zaufania do szko y i poczucia bezpieczeƒstwa uczniów. Dodatkowym bodêcem jest nadchodzàcy ni demograficzny wyzwalajàcy coraz wi kszà konkurencj mi dzy szko ami. Chcàc byç szko à stawiajàcà na jakoêç kszta cenia ucznia nale y byç szko à rozwijajàcà si, spe niajàcà wymagania klientów szko y. Uczeƒ dokonujàc wyboru szko y bierze pod uwag jej renom, czyli poziom kszta cenia, mo liwoêç rozwoju swych umiej tnoêci i zainteresowaƒ w ró nych organizacjach i ko ach, atmosfer w szkole oraz organizacj pracy szko y. Poj cie jakoêci jest nie bez znaczenia równie dla rodziców i przysz ych pracodawców i stàd zrodzi si pomys wdro enia norm ISO 9001: 2000 w ZSE w Radomsku. ZSE jest szko à liczàcà ok. 900 uczniów i oferujàcà ciekawe kierunki kszta cenia w sferze ekonomii. Dynamiczny rozwój placówki, profesjonalnie wyposa one pracownie, sta e àcze internetowe oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne umo liwiajà uczniom systematyczne pog bianie wiedzy i zdobycie wymarzonego zawodu. Nale y podkreêliç, e nauczyciele i pracownicy ZSE systematycznie podnoszàc swoje kwalifikacje, stanowià si nap dowà szko y. Ich efektywna praca w ró norodnych komisjach i zespo ach podnosi jakoêç funkcjonowania szko y. Dzia ania ZSE zwiàzane z uzyskaniem certyfikatu jakoêci rozpocz y si w maju 2003r. i trwa y do kwietnia 2004r. Pierwsze dzia ania dotyczy y wyboru firmy consultingowej tj. TÜV Consulting Polska Sp. z o.o. W celu opracowania i wdro enia Systemu Zarzàdzania JakoÊcià dyrektor powo a pe nomocnika ds. systemu jakoêci oraz zespó ds. jakoêci. Ww. pracownicy odbyli staranne szkolenia, w wyniku których zdobyli wiedz i umiej tnoêci - otrzymali certyfikaty auditorów wewn trznych. Pierwszym etapem prac wdro eniowych ISO 9001:2000 by o opracowanie polityki jakoêci, misji szko y oraz schematu organizacyjnego ZSE. Misjà ZSE jest, aby uczeƒ: uzyska rzetelnà wiedz, którà efektywnie wykorzysta w swojej przysz ej pracy lub nauce, pog bia wiedz i doskonali umiej tnoêci, posiada wysokà kultur, morale oraz niós pomoc innym, mia zapewnione bezpieczeƒstwo, potrafi yç zgodnie z samym sobà, z innymi, ze Êwiatem. Misja ta zosta a opracowana w celu dba oêci o klienta szko y i funkcjonowania szko y otwartej na ucznia. Pe nomocnik ds. systemu jakoêci wraz z zespo em ds. jakoêci w celu informacyjnym przeprowadzi szkolenia dla nauczycieli, pracowników i uczniów ZSE, pog biajàc ich wiedz z zakresu wdra ania SZJ. Najwi cej pracy poêwi cono tworzeniu Ksi gi JakoÊci oraz szeregu procedur opisujàcych funkcjonowanie szko y oraz jej poszczególnych komórek organizacyjnych. W pracach zespo u ds. jakoêci bra udzia pracownik TÜV Consulting Polska Sp. z o.o. wspierajàc swà wiedzà i doêwiadczeniem przy wdra aniu SZJ. W br. szkolnym przystàpiliêmy do przeprowadzenia auditów wewn trznych, które pozwoli y w aêciwie przygotowaç wszystkie komórki organizacyjne do certyfikacji. Podczas przeprowadzonych auditów wewn trznych nie stwierdzono niezgodnoêci, co przyczyni o si do podj cia decyzji o przeprowadzeniu w dniach kwietnia 2004 r. auditu certyfikujàcego. Audit certyfikujàcy przeprowadzili przedstawiciele firmy TÜV Rheinland Sp. z o.o. z siedzibà w Zabrzu. Pozytywny wynik auditu by uwieƒczeniem prac dyrekcji ZSE, pe nomocnika ds. systemu jakoêci, zespo u ds. jakoêci oraz wszystkich pracowników szko y. Uroczyste wr czenie certyfikatu jakoêci wg normy ISO 9001:2000 nastàpi o w czerwcu 2004r. JesteÊmy pierwszà szko à w województwie ódzkim posiadajàcà tak wspania e wyró nienie, a nielicznà w Polsce, co stanowi jeszcze lepszà motywacj do pracy w ZSE. mgr Iwona W odarczyk Pe nomocnik ds. systemu jakoêci BIULETYN JAKOÂCI 5

6 SYSTEMY ZINTEGROWANE Systemy zarzàdzania jakoêcià, Êrodowiskiem oraz bhp wdra ane na bazie norm ISO-9001, ISO i PN OHSAS Grzegorz Grabka Kierownik Sekcji ISO 9001 Senior Auditor TÜV CERT TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Halina MaÊlanka Specjalista ds. Systemów Zarzàdzania JakoÊcià Auditor Wiodàcy TÜV CERT TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. W artykule omówiono powody, wady i zalety wdra ania zintegrowanych systemów zarzàdzania w oparciu o normy zarzàdzania jakoêcià, zarzàdzania Êrodowiskowego oraz zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Opisano równie struktur i zawartoêç trzech rodzin norm stanowiàcych podstaw poszczególnych systemów zarzàdzania. OkreÊlono powiàzania pomi dzy elementami poszczególnych systemów - elementy wspólne, elementy wymagajàce specyficznego podejêcia oraz w formie zestawienia tabelarycznego relacje pomi dzy wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 i PN- N-18001:2004. Na zakoƒczenie przytoczono kilka przyk adowych korzyêci: ekonomicznych, organizacyjnych i spo ecznych wynikajàcych z wdro enia zintegrowanego systemu zarzàdzania. Wdra anie zintegrowanych systemów W zarzàdzaniu organizacjami k adzie si coraz wi kszy nacisk na problemy jakoêci, ochrony Êrodowiska oraz bezpieczeƒstwa pracy. Zwiàzane jest to z jednej strony ze wzrostem wymagaƒ klientów, wzrostem ÊwiadomoÊci ekologicznej spo eczeƒstwa, wzrostem oczekiwaƒ pracowników w zakresie zapewnienia w aêciwych warunków pracy, ale równie z koniecznoêcià spe nienia coraz bardziej ostrych wymagaƒ regulacji prawnych. Klienci coraz cz Êciej àdajà od swoich dostawców potwierdzenia, e organizacja posiada zdolnoêç do dostarczenia wyrobów na okreêlonym poziomie jakoêci, zgodnym z ich oczekiwaniami. JednoczeÊnie, dostarczone wyroby b dà zgodne z obowiàzujàcymi wymaganiami prawnymi, ekologiczne i bezpieczne w u ytkowaniu. Przedsi biorstwo w procesach realizacji wyrobów b dzie przestrzega o prawa, z zachowaniem zasad dotyczàcych ochrony Êrodowiska naturalnego oraz z zapewnieniem bezpieczeƒstwa pracy. Tak wi c okreêlenie i spe nienie przez przedsi biorstwo szczegó owych wymagaƒ w stosunku do wyrobu, przepisów prawnych regulujàcych wymagania w zakresie Êrodowiska oraz przepisów i zasad regulujàcych warunki bezpieczeƒstwa w procesie pracy jest w dzisiejszej gospodarce niewystarczajàce. Nale y tutaj mówiç ju o okreêlonym systemie organizacyjnym, w którym zostanà zapewnione warunki pozwalajàce na zagwarantowanie, e w sposób powtarzalny b dà spe nione oczekiwania klientów rozumiane w kategoriach jakoêci, Êrodowiska i bezpieczeƒstwa. Aby spe niç oczekiwania klientów i innych stron zainteresowanych oraz zapewniç mo liwoêç swobodnego przep ywu wyrobów i us ug koniecznym sta o si ustanowienie wymagaƒ jakie system powinien spe niç oraz metod pozwalajàcych na potwierdzenie, e wymagania takie sà spe nione. Narz dziem pozwalajàcym wdro yç w organizacji skuteczny system zarzàdzania oraz zapewniç realizacj przyj tej polityki i celów sà normy ISO 9001, ISO i PN-N (OHSAS 18001). Potwierdzeniem spe nienia ustalonych wymagaƒ jest certyfikacja systemu przeprowadzona przez niezale nà jednostk. Tak wi c organizacje powinny ustanowiç przejrzysty system organizacyjny, stwarzajàcy warunki do wzrostu zadowolenia klientów i innych stron zainteresowanych. W systemie takim konieczna jest ÊwiadomoÊç spe nienia potrzeb i oczekiwaƒ klientów, ÊwiadomoÊç ekologiczna wêród pracowników przedsi biorstwa, ÊwiadomoÊç w zakresie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, zaczynajàc od najwy szego kierownictwa a na szeregowych pracownikach koƒczàc. Zintegrowany system zarzàdzania jakoêcià, zarzàdzania Êrodowiskowego, zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy tworzony jest w oparciu o wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO i PN-N (OHSAS 18001). Aktualnie z norm tych do budowy systemu zarzàdzania korzystajà w Polsce zarówno organizacje przemys owe, us ugowe, jak i urz dy czy organizacje ochrony zdrowia. Celem wdro enia zintegrowanego systemu jest podniesienie jakoêci wyrobów, jakoêci warunków pracy i efektów dzia alnoêci Êrodowiskowej organizacji. Model zintegrowanego systemu oparty jest na zasadzie ciàg ego doskonalenia, która zwiàzana jest z realizacjà stale powtarzanego cyklu dzia aƒ: okreêlanie polityki i odpowiedzialnoêci, planowanie dzia aƒ, realizacja wyrobu, wdra anie i funkcjonowanie, pomiary i wprowadzanie dzia aƒ korygujàcych oraz przeprowadzanie przeglàdów zarzàdzania. Struktura i zawartoêç norm zarzàdzania jakoêcià, Êrodowiskowego i bhp. Normy systemu zarzàdzania jakoêcià Podstaw do wdro enia i funkcjonowania systemów zarzàdzania jakoêcià stanowià normy: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 i ISO Norma ISO 9000:2000 stanowi wprowadzenie do norm dotyczàcych zarzàdzania jakoêcià. Opisuje podstawy systemów zarzàdzania jakoêcià oraz okreêla terminologi dotyczàcà systemów zarzàdzania jakoêcià. Norma ISO 9001:2000 zawiera zestaw wymagaƒ dotyczàcych systemu zarzàdzania jakoêcià. Norma ma zastosowanie dla ka dej organizacji, 6 BIULETYN JAKOÂCI

7 SYSTEMY ZINTEGROWANE niezale nie od jej wielkoêci i rodzaju, która potrzebuje wykazaç zdolnoêç do ciàg ego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i majàcych zastosowanie przepisów oraz dà y do zwi kszenia zadowolenia klienta. Norma ta jest podstawà do certyfikacji systemów zarzàdzania jakoêcià. Norma ISO 9004:2000 zawiera wytyczne ciàg ego doskonalenia w odniesieniu do organizacji i jej systemu zarzàdzania jakoêcià, które to ma doprowadziç do osiàgni cia korzyêci uwzgl dniajàcych interesy wszystkich stron zainteresowanych (klientów, pracowników, w aêcicieli, dostawców, spo eczeƒstwa, itp.). Norma ta umo liwia dokonanie samooceny w procesie ciàg ego doskonalenia. ISO 9004 jest zalecana dla tych organizacji, które chcà wyjêç ponad wymagania ISO 9001 w kierunku ciàg ego doskonalenia funkcjonowania organizacji, w tym jej efektywnoêci. Norma ta umo liwia ewolucj systemu w kierunku kompleksowego zarzàdzania jakoêcià. Normy systemu zarzàdzania Êrodowiskowego Norma ISO 14001:2004 zawiera wymagania dotyczàce systemu zarzàdzania Êrodowiskowego w celu umo liwienia organizacji opracowania i wdro- enia polityki oraz celów uwzgl dniajàcych wymagania prawne i inne, które dotyczà organizacji, oraz informacje dotyczàce znaczàcych aspektów Êrodowiskowych. W normie nie okreêlono szczegó owych kryteriów efektów dzia alnoêci Êrodowiskowej. Wszystkie wymagania normy ISO 14001:2004 mo na w àczyç do dowolnego systemu zarzàdzania Êrodowiskowego. Zakres zastosowania b dzie zale a od takich czynników, jak polityka Êrodowiskowa organizacji, charakter dzia aƒ, wyrobów i us ug oraz lokalizacji i warunków, w jakich organizacja dzia a. ISO 14001:2004 zast puje norm ISO 14001:1996. Norma ISO 14004:2004 zawiera wytyczne dotyczàce ustanowienia, wdro enia, utrzymania i doskonalenia systemu zarzàdzania Êrodowiskowego oraz jego koordynacji z innymi systemami zarzàdzania. Wytyczne mogà byç stosowane w ka dej organizacji, niezale nie od wielkoêci, rodzaju, umiejscowienia i poziomu dojrza oêci. W ISO podano przyk ady, opisy i rozwiàzania pomocne przy wdro eniu systemu zarzàdzania Êrodowiskowego i poprawie relacji z ca oêciowym zarzàdzaniem organizacjà. Wytyczne podane w ISO 14004:2004 sà spójne z modelem systemu zarzàdzania Êrodowiskowego wg ISO 14001:2004, ale nie jest ich celem interpretacja wymagaƒ normy ISO 14001:2004. ISO 14004:2004 zast puje norm ISO 14004:1996. Do tej rodziny norm nale y równie norma ISO Normy systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy W styczniu 2004 r. zosta o opublikowane nowe wydanie normy PN-N Systemy zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Wymagania. Norma PN-N-18001:2004 uwzgl dnia postanowienia dokumentu Mi dzynarodowej Organizacji Pracy pt. Guidelines on occupational safety and health management systems (ILO-OSH 2001). Wymagania zawarte w normie pomagajà organizacji w ustanowieniu polityki i celów w zakresie bhp oraz ich realizacji i ocenie skutecznoêci podj tych dzia aƒ. Celem normy jest wspomaganie dzia aƒ na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa i higieny pracy. Norma PN-N :2004 zast puje norm PN-N-18001:1999. Norma PN-N-18004: lipiec 2001 Systemy zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Wytyczne zawiera wytyczne dotyczàce opracowania, wdro enia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Obejmuje to wyjaênienia, zalecenia i praktyczne wskazówki odnoszàce si do poszczególnych elementów systemu. Wytyczne zawarte w normie przewidziano jako narz dzie do wewn trznego zarzàdzania bhp, nie sà one podstawà do certyfikacji i oceny skutecznoêci systemów bhp. Norma zaleca przeprowadzanie analiz ekonomicznych bezpieczeƒstwa i higieny pracy. PN-N-18002: styczeƒ 2000 Systemy zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Norma zawiera wytyczne post powania do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Podano zasady post powania na poszczególnych etapach oceny ryzyka i przedstawiono zasady przygotowania oceny oraz doboru osób do przeprowadzenia oceny. Norma nie zawiera szczegó owych kryteriów do oszacowania i wyznaczania dopuszczalnoêci ryzyka zawodowego. Specyfikacja OHSAS 18001: 1999 Systemy zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy. Specyfikacja podaje wymagania dla systemu zarzàdzania bhp, aby umo liwiç organizacji nadzorowanie ryzyka i popraw wyników dzia ania. Specyfikacja nie podaje szczegó owych kryteriów efektywnoêci bhp, ani szczegó owych zasad dotyczàcych projektowania systemu. Powiàzania pomi dzy wymaganiami norm Uk ad treêci norm i zawarte w nich wymagania sà ze sobà kompatybilne i pozwalajà, a tak e zach cajà organizacj do integracji systemów zarzàdzania zbudowanych w oparciu o wymagania tych norm. Nale y jednak zwróciç uwag, e sposób wdro enia poszczególnych elementów systemów zarzàdzania zale y od okreêlonych celów i priorytetów stron zainteresowanych. System zarzàdzania jakoêcià jest ukierunkowany na spe nienie potrzeb klientów. System zarzàdzania Êrodowiskowego obejmuje potrzeby wszystkich stron zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji, w tym wyra a potrzeby spo eczeƒstwa w zakresie ochrony Êrodowiska. System zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy ma za zadanie zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeƒstwa i higieny pracy z zachowaniem przestrzegania przepisów prawnych oraz oczekiwaƒ pracowników. W trakcie planowania prac zwiàzanych z wdra aniem systemu nale y ustaliç ja- BIULETYN JAKOÂCI 7

8 SYSTEMY ZINTEGROWANE kie elementy b dà wspólne, a które elementy b dà wymaga y specyficznego podejêcia. Elementy wspólne: Polityka Zaanga owanie najwy szego kierownictwa Organizacja i odpowiedzialnoêç Przedstawiciel kierownictwa Zapewnienie zasobów Planowanie, okreêlanie celów Dokumentacja systemu Nadzór nad dokumentacjà Zapisy Komunikowanie si Zakupy Audity wewn trzne Dzia ania korygujàce i zapobiegawcze Szkolenie i kompetencje Wyposa enie pomiarowe Przeglàd systemu Elementy wymagajàce specyficznego podejêcia: Aspekty Êrodowiskowe Ocena ryzyka zawodowego GotowoÊç na wypadek awarii Procesy zwiàzane z klientem Projektowanie i rozwój Realizacja wyrobu Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami NiezgodnoÊci Sterowanie operacyjne Organizacja prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami Monitorowanie bhp Monitorowanie dzia aƒ majàcych wp yw na Êrodowisko Zadowolenie klienta Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary wyrobu Badanie wypadków przy pracy W nowym wydaniu norm serii ISO zarzàdzania jakoêcià, ISO zarzàdzania Êrodowiskowego i PN-N zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy doprowadzono do du ej zgodnoêci pomi dzy wymaganiami zawartymi w poszczególnych punktach norm. W tabeli 1 przedstawiono relacje jakie zachodzà pomi dzy wymaganiami norm. Ka dy system mo e byç wdro ony z uwzgl dnieniem elementów istniejàcych w innych systemach zarzàdzania. Mo na sobie wyobraziç ró ne kombinacje kolejnoêci wdra ania systemów zarzàdzania. Praktycznie systemem wyjêciowym mo e byç ka da z omawianych norm jak i ich kombinacja. Najcz Êciej stosowanym do dnia dzisiejszego modelem wdra ania zintegrowanych systemów zarzàdzania by a rozbudowa systemu zarzàdzania jakoêcià o wymagania pozosta ych systemów. Spowodowane to by o przede wszystkim faktem, i wiele organizacji ju posiada o wdro ony system zarzàdzania jakoêcià. PodejÊcie polegajàce na integracji systemów jest skuteczniejsze ni oddzielne wdra anie tych sys- Tabela 1. Relacje pomi dzy wymaganiami norm ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001: System zarzàdzania jakoêcià 4 Wymagania dotyczàce systemu zarzàdzania Êrodowiskowego 4 Wymagania dotyczàce systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy 4.1 Wymagania ogólne 4.1 Wymagania ogólne 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Wymagania dotyczàce dokumentacji Dokumentacja systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i higienà pracy Postanowienia ogólne Dokumentacja Postanowienia ogólne Ksi ga jakoêci Nadzór nad dokumentami Nadzór nad dokumentami Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami Nadzór nad zapisami Nadzór nad zapisami 5 OdpowiedzialnoÊç kierownictwa Zasoby, role, odpowiedzialnoêç i uprawnienia 4.2 Zaanga owanie najwy szego kierownictwa oraz polityka bezpieczeƒstwa i higieny pracy 5.1 Zaanga owanie kierownictwa 4.2 Polityka Êrodowiskowa Zaanga owanie najwy szego kierownictwa 5.2 Orientacja na klienta Aspekty Êrodowiskowe Wspó udzia pracowników Zarzàdzanie ryzykiem zawodowym 5.3 Polityka jakoêci 4.2 Polityka Êrodowiskowa Polityka bezpieczeƒstwa i higieny pracy 5.4 Planowanie 4.3 Planowanie 4.3 Planowanie Cele dotyczàce jakoêci Aspekty Êrodowiskowe Cele ogólne i szczegó owe 8 BIULETYN JAKOÂCI

9 SYSTEMY ZINTEGROWANE Planowanie systemu zarzàdzania jakoêcià Cele, zadania i programy Wymagania ogólne Planowanie dzia aƒ 5.5 OdpowiedzialnoÊç, uprawnienia i komunikacja 4.4 Wdra anie i funkcjonowanie 4.4 Wdra anie i funkcjonowanie OdpowiedzialnoÊç i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Zasoby, role, odpowiedzialnoêç i uprawnienia Struktura, odpowiedzialnoêç i uprawnienia Komunikacja wewn trzna Komunikacja Komunikowanie si 5.6 Przeglàd zarzàdzania 4.6 Przeglàd zarzàdzania 4.6 Przeglàd zarzàdzania 6 Zarzàdzanie zasobami 6.1 Zapewnienie zasobów Zasoby, role, odpowiedzialnoêç i uprawnienia Zapewnienie zasobów 6.2 Zasoby ludzkie 6.3 Infrastruktura 6.4 Ârodowisko pracy Kompetencje, szkolenie i ÊwiadomoÊç Szkolenie, ÊwiadomoÊç, kompetencje i motywacja Zasoby, role, odpowiedzialnoêç Zapewnienie zasobów 7 Realizacja wyrobu 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 7.2 Procesy zwiàzane z klientem OkreÊlenie wymagaƒ dotyczàcych wyrobu Przeglàd wymagaƒ dotyczàcych wyrobu 4.4 Wdra anie i funkcjonowanie Sterowanie operacyjne Sterowanie operacyjne Aspekty Êrodowiskowe Sterowanie operacyjne Aspekty Êrodowiskowe Sterowanie operacyjne Zarzàdzanie ryzykiem zawodowym Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami Zarzàdzanie ryzykiem zawodowym Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami Zarzàdzanie ryzykiem zawodowym Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami Komunikacja z klientem Komunikacja Komunikowanie si 7.3 Projektowanie i rozwój Sterowanie operacyjne Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami 7.4 Zakupy Sterowanie operacyjne Zakupy Podwykonawstwo 7.5 Produkcja i dostarczanie us ugi Sterowanie operacyjne Organizowanie prac i dzia aƒ zwiàzanych ze znaczàcymi zagro eniami 7.6 Nadzorowanie wyposa enia do monitorowania i pomiarów Monitorowanie i pomiary Monitorowanie 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1 Postanowienia ogólne 8.2 Monitorowanie i pomiary 4.5 Sprawdzanie Monitorowanie i pomiary Ocena zgodnoêci Audit wewn trzny Audit wewn trzny Auditowanie 4.5 Spawdzanie oraz dzia ania korygujàce i zapobiegawcze Monitorowanie Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeƒ potencjalnie wypadkowych 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym NiezgodnoÊci, dzia ania korygujàce i zapobiegawcze GotowoÊç i reagowanie na awarie NiezgodnoÊci oraz dzia ania korygujàce i zapobiegawcze Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeƒ potencjalnie wypadkowych Zapobieganie, gotowoêç i reagowanie na wypadki przy pracy i powa ne awarie 8.4 Analiza danych Monitorowanie i pomiary Monitorowanie Badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeƒ potencjalnie wypadkowych 8.5 Doskonalenie NiezgodnoÊci, dzia ania korygujàce i zapobiegawcze 4.7 Ciàg e doskonalenie NiezgodnoÊci oraz dzia ania korygujàce i zapobiegawcze BIULETYN JAKOÂCI 9

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 5,6(173,174/2010) Rok wydania XIX. Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - maj, czerwiec

BIULETYN. 5,6(173,174/2010) Rok wydania XIX. Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - maj, czerwiec BIULETYN 5,6(173,174/2010) Rok wydania XIX Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - maj, czerwiec BIULETYN REDAGUJE PREZYDIUM PORA oraz KOMITET REDAKCYJNY: Przewodniczàcy dr n. farm. Aleksander Czarniawy

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo