ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny Annual Report

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report"

Transkrypt

1 Grupa EDF Raport Roczny 2007 Annual Report

2 Dla naszego miasta, dla środowiska Spis treści Table of contents List Prezesa. 3 The Letter of the President Informacje ogólne o Spółce. 4 General information about the company Schemat organizacyjny. 5 Organization of the company Organy Spółki. 6 Company Authorities Zatrudnienie / Szkolenia. 8 Employment / Training Produkcja energii. 10 Energy production Sprzedaż energii. 11 Energy sale Ochrona środowiska. 12 Environment protection Grupa kapitałowa EC Zielona Góra S.A.. 18 EC Zielona Góra S.A. capital group Działania związane z KDT. 19 Actions related to the Power Purchase Agreement Rozwijanie rynku ciepła sieciowego w Zielonej Górze. 20 Developing network heat market in Zielona Góra Kształtowanie wizerunku Spółki. 22 Developing Company s image For our city and for the environment Raport ekonomiczno-finansowy. 24 Financial report

3 Szanowni Państwo! Rok 2007 rok miał z pewnością szczególny charakter za sprawą podjętych działań zmierzających do rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) na sprzedaż energii elektrycznej z PSE SA. Przygotowywany jeszcze w 2006 r. rządowy projekt ustawy w tej sprawie, w przypadku wejścia w życie, skutkowałby zagrożeniem egzystencji Spółki. Prowadzone w pierwszym półroczu 2007 r. działania, a w konsekwencji uchwalenie nowej ustawy, pozwoliło Spółce KDT rozwiązać. W 2007 roku Spółka osiągnęła niezłe wyniki finansowe. Produkcja, poza drobnymi wyjątkami, była realizowana zgodnie z planem zarówno w bloku gazowo - parowym, jak i bloku węglowym. Co prawda łagodne warunki pogodowe spowodowały niezrealizowanie zakładanej produkcji ciepła, jednak nie wpłynęło to znacząco na wyniki Spółki. Prowadzono również wiele projektów rozwojowych, m.in. rozpoczęto w czerwcu wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN-N :2004, zintegrowanego z funkcjonującym Systemem Zarządzania Środowiskowego PN - ISO :2005. Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania nastąpi pod koniec lipca 2008 r. Szanowni Państwo, więcej informacji dotyczących działalności Spółki w 2007 r. znajdą Państwo na pozostałych stronach. Serdecznie zapraszam do lektury Raportu. Ladies and Gentleman, 2007 was definitely a special year considering all actions aimed at terminating long term (PPA) contracts for the sale of electric energy from PSE SA. In case the Governmental Bill prepared already in 2006 had come into force, the Company s existence would have been threatened. All actions undertaken in the first half of 2007 and the fact that the new Act was passed, allowed the Company to terminate PPA contracts. In 2007 the Company had a good financial result. Except for a few cases, the production process in both CCGT and coal unit was realized in line with the assumed plan. The production volume of heat was lower that expected due to mild weather conditions, yet this had no significant impact on the result of the Company. Numerous developmental projects were carried out, among others the implementation of the Labor Safety Management System compatible with the PN-N :2004 norm and integrated with the operating System of Environment Management PN-ISO :2005. The certification of the Integrated System of Management will take place at the end of July Ladies and Gentlemen, You can find more information about the Company s activity in 2007 on the following pages. You are cordially welcome to read the Report. Prezes Zarządu President of the Board Marian Babiuch - -

4 Elektrociepłownia Zielona Góra jako spółka akcyjna powstała 10 sierpnia 1993 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS W dniu 7 września 2001 r. Spółka została sprywatyzowana. Jej akcjonariuszami są Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (99,87% akcji EC ZG) oraz 12 osób fizycznych. Poprzez KOGENERACJĘ Spółka należy do rodziny Electricite de France (EDF), światowego lidera na rynku produkcji i dystrybucji energii. Kapitał zakładowy EC ZG wynosi zł i dzieli się na akcji, w tym akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C. Każda akcja jest akcją imienną o wartości nominalnej 25 zł. Elektrociepłownia jako przedsiębiorstwo energetyki zawodowej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przede wszystkim na podstawie przepisów Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił EC ZG koncesji z terminem ważności do 31 grudnia 2024 r. na: wytwarzanie ciepła w urządzeniach wytwórczych ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 322,0 MW, przy czym: - 187,0 MW przypada na blok węglowy, - 135,0 MW przypada na blok gazowo-parowy, wytwarzanie energii elektrycznej w urządzeniach o łącznej mocy zainstalowanej 221,4 MW, z czego: - 23,4 MW przypada na turbogeneratory bloku węglowego, - 198,0 MW przypada na generatory bloku gazowo-parowego. Schemat organizacyjny (na dzień 31 grudnia 2007 r.) Organisation of the Company (December 31 st, 2007) Dyrektor Generalny DG Z-ca Dyrektora ds. Technicznych DTz Dyrektor ds. Technicznych DT Gł. Specjalista ds. Remontów i Inwestycji TR Kontroler Wewnętrzny GK Dyrektor ds. Handlu i Jakości DH Wydział Marketingu i Rozwoju HM Dyrektor ds. Finansów DF Wydział Księgowości FK Biuro Spółki DB Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Administracji DL Wydział Zasobów Ludzkich LL Sekcja Administracyjna TA Wydział Bloku Gazowo - Parowego TG Wydział Ekonomiczno - Logistyczny RL Dział Zaopatrzenia RZ Wydział Taryf i Handlu HT Wydział Jakości i Ochrony Środowiska HJ Wydział Finansów FF Wydział Budżetu i Controllingu FB Dział Kadr i Płac LK Dział Rozwoju i Szkoleń LR Odbiorcą energii elektrycznej (6 kv) wytwarzanej w bloku węglowym jest ENEA S.A. Odbiorcą energii elektrycznej (220 kv) sprzedawanej w ramach kontraktu długoterminowego (KDT) do 31 marca 2008 r. były Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Po rozwiązaniu KDT odbiorcą energii elektrycznej z bloku gazowo - parowego jest Everen Sp. z o.o. Elektrociepłownia stanowi jedyne źródło dla miejskiego systemu ciepłowniczego Zielonej Góry w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Odbiorcą ciepła jest Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., spółka zależna od EC ZG. W 2007 r., Spółka oprócz wytwarzania i sprzedaży ciepła i energii elektrycznej wykonywała m.in. usługi transportowe, analizy węgla w akredytowanym laboratorium. Dyżurny Inżynier Ruchu TD Wydział Bloku Węglowego TW Dział Nawęglania, Odżużlania i Transportu Technologicznego WN Dział Kotłowo - Maszynowy WK Wydział Remontów i Inwestycji RR Dział Remontów Mechanicznych i Budowlanych RM Dział Remontów Elektrycznych RE Wydział Elektryczny i AKPIA TE Wydział Produkcji Wody TC Laboratorium Zakładowe JL Sekcja ds. BHP i Ppoż. HB Wydział Inżynierii i Procesów TI Wydział Informatyki FI Doradca Podatkowy FP Dział Inżynierii Produkcji IP Wydział Administracji LA Pełnomocnik ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego LO Elektrociepłownia Zielona Góra was established as a joint stock company on August 10 th, 1993 in result of restructuring of a state company into a sole shareholder company of the State Treasury. It was registered in the State Court Register of Companies under the entry KRS in front of the 7 th Economic Division of the Zielona Góra District Court. On September 07 th, 2001 the Company was privatized. Its shareholders are Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (99,87% of EC ZG shares) and 12 individual persons. Due to the membership of KOGENERACJA S.A. in the shareholding structure, the Company is a member of the Electricite de France (EDF), a world leader on the energy production and energy distribution markets. The company capital of EC ZG totals at PLN in shares including series A shares, series B shares and C series shares. All shares are registered and each has a nominal value of 25 PLN. Elektrociepłownia is a power engineering company and conducts business activity in the area combined production of heat and electric energy. The legal status of Elektrociepłownia is based on the provisions of the Company s Articles, the Commercial Companies Code as well on the basis of the Energy Law from April 10 th, The company runs its business activity on the basis of the following concessions granted by the President of the Energy Regulatory Office, concession is valid until December 31 st, 2024: for the production of heat in facilities of the total power of 322,0 MW including: - 187,0 MW in the coal unit, - 135,0 MW in CCGT, for the production of electric energy in facilities of the total Power of 221,4 MW including: - 23,4 MW in the coal unit generators, - 198,0 MW in CCGT generators. ENEA S.A. is the receiver of electric energy (6 kv) produced in the coal unit. Until March 31 st, 2008 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. was the receiver of electric energy (220 kv) produced under the long term (PPA) contract. After the termination of PPA, Everen Sp. z o.o. is the receiver of electric energy produced in CCGT. Elektrociepłownia is the sole provider of heat and hot water for the municipal heat distribution system. Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., EC ZG s dependent company, is the receiver of heat. Apart from producing and selling heat and electric energy, in 2007 the Company, among others, offered transport services and coal analysis in a certified laboratory

5 Organy Spółki Company Authorities Organami Spółki są: - Zarząd, - Rada Nadzorcza, - Walne Zgromadzenie. Zarząd Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Trwająca obecnie VI kadencja Zarządu upływa w 2010 r. W 2007 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco: - Marian Babiuch - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, - Roman Traczyk - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Jakości, - Pierre Lani - Członek Zarządu do dnia 30 czerwca 2007 r., - Christian Berger - Członek Zarządu od dnia 15 października 2007 r. Od 28 czerwca 2007 r. prokurentem jest Piotr Olejniczak - Dyrektor ds. Technicznych. W roku 2007 odbyły się 52 posiedzenia Zarządu, na których podjęto 117 uchwał. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W 2007 r. Rada Nadzorcza działała w 5-osobowym składzie: - Krzysztof Wrzesiński - Przewodniczący (przedstawiciel KOGENERACJI), - Gilles Lambert - Z-ca Przewodniczącego (przedstawiciel KOGENERACJI), - Henryk Peitler - Sekretarz (przedstawiciel pracowników EC ZG), - Michael Kowalik - Członek Rady (przedstawiciel KOGENERACJI), - Grażyna Sawicka - Członek Rady (przedstawiciel pracowników EC ZG). Rada odbyła 6 posiedzeń. Podjęto łącznie 36 uchwał. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszami Spółki w 2007 r. byli: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz osoby fizyczne. W 2007 r. oprócz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbyło się jedno Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Company authorities include: - The Managing Board, - The Supervisory Board, - The General Assembly. The Managing Board runs the Company and represents it outside. The current, 6 th term of office of the Managing Board expires in In 2007 the Management of Board consisted of the following persons: - Marian Babiuch - the President of Board, Managing Director, - Roman Traczyk - Board Member, Trade and Quality Director, - Pierre Lani - Board Member until June 30 th, 2007, - Christian Berger - Board Member from October 15 th, Piotr Olejniczak - Technical Director has been a Proxy since June 28 th, In meeting of the Managing Board took place during which 117 resolutions were passed. The Supervisory Board The Supervisory Board controls the Company s activity on a permanent basis. In 2007 the Supervisory Board consisted of 5 persons: - Krzysztof Wrzesiński - Board Chairman (a representative of KOGENERACJA), - Gilles Lambert - Deputy Chairman (a representative of KOGENERACJA), - Henryk Peitler - Secretary (a representative of EC ZG staff), - Michael Kowalik - Board Member (a representative of KOGENERACJA), - Grażyna Sawicka - Board Member (a representative of EC ZG staff). The Board had 6 meeting during 36 resolutions were passed. The General Assembly In 2007 the Company had the following shareholders: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A and a number of individual persons. Apart from the Ordinary Meeting of the General Assembly, in 2007 there was one Extraordinary Meet-ing of the General Assembly. Christian Berger Członek Zarządu Member of the Board Marian Babiuch Prezes Zarządu President of the Board Roman Traczyk Członek Zarządu Member of the Board

6 Zatrudnienie W 2007 r. realizowano zadania związane z optymalizacją zatrudnienia i organizacji pracy. W ramach Programu Indywidualnych Odejść rozwiązano umowy z kilkunastoma pracownikami za odszkodowaniem. 1 sierpnia nastąpiło przekazanie pracowników straży przemysłowej do firmy EKOTRADE Sp. z o.o. w trybie artykułu 23 Kodeksu pracy. Z pracownikami podpisano porozumienia indywidualne zawierające warunki pracy i płacy wynikające z indywidualnej umowy o pracę oraz gwarantujące realizację świadczeń wynikających z regulacji zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla pracowników. Dokonano również przemieszczeń komórek organizacyjnych i stanowisk w obrębie pionów. Uruchomienie Programu Indywidualnych Odejść oraz podjęcie innych działań spowodowało, że stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 240 osób. Szkolenia Szkolenia umożliwiają pracownikom nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności potrzebnych do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W 2007 roku ogółem przeszkolono 116 osób ze wszystkich pionów Spółki. Ich zakres obejmował m.in. szkolenia ogólnorozwojowe, menedżerskie, językowe, BHP, związane z funkcjonowaniem w Spółce Zarządzania Poprzez Cele, z certyfikacją ISO Wielu pracowników skorzystało z oferowanego przez Spółkę dofinansowania studiów na uczelniach wyższych. wksztalcenie wksztalcenie średnie secondary wyższe/higher Struktura zatrudnienia na dzień r. Structure of employment as of December 31 st podstawowe primary według poziomu wykształcenia by education zasadnicze vocational powyżej 51 lat over 51 years wiek plec kobiety/women mężczyźni/men według płci / by gender do 30 lat up to 30 years plec lat/years lat/years według wieku / by age Employment Several tasks related to optimization of employment and organization of work, were implemented in Contracts with almost twenty employees were concluded as part of the Individualized Employment Contract Termination Program, the employees were paid compensation. On August 01 st, security staff was transferred to the EKOTRADE Sp. z o.o. company on the basis of the provisions of article 23 of the Labor Code. The employees signed individual contracts which specified work and remuneration conditions resulting from individual contracts of employment and guaranteeing the benefits resulting from the regulations of the Company s Collective Employment Contract. A number of organizational units and positions were transferred within particular departments. wksztalcenie In result of the implementation of the Individualized Employment Contract Termination Program as well as other actions, on December 31, 2007 the Company employed 240 people. Training Training improves qualifications and allows to acquire new skills and abilities relevant for the efficient functioning of the company. In workers from all departments took part in various forms of training: general, managerial, foreign languages, industrial safety, task based management or ISO certification. In several cases the Company co-financed university courses taken by employees. plec

7 Produkcja energii Energy production Produkcja energii W roku 2007 do produkcji energii elektrycznej i ciepła zużyto tys. Nm 3 gazu ziemnego (w 2006 r. było tys. Nm 3 ) oraz t węgla (w 2006 r. było ton) thousand Nm 3 ( thousand Nm 3 in 2006) of natural gas and t of coal ( t in 2006) were used for the production of electric energy and heat in Energy production Produkcja energii / Energy production Sprzedaż energii / Energy sale Wielkość produkcji ciepła i energii elektrycznej / Heat and electric energy production wielkość sprzedaży ciepła oraz energii elektrycznej / sale of heat and electric energy Wyszczególnienie / Item J.m. / Unit Dynamika /Dynamics 2007/2006 Wyszczególnienie / Item J.m. / Unit Dynamika /Dynamics 2007/2006 Produkcja ciepła brutto z tego / Heat production gross: including GJ ,38% - na ciepło / heat na energię elektryczną / electric energy Produkcja energii elektrycznej brutto / Electric energy production gross MWh ,93% Sprzedaż ciepła / Sale of heat GJ ,4% Sprzedaż energii elektrycznej / Sale of electric energy MWh ,0% w tym do / ncluding for PSE (w ramach KDT) / PSE (PPA contract) MWh ,3% PSE (na rynek bilansujący) / PSE (balancing market) MWh ,6% ENEA MW ,2% Energia elektryczna i cieplna produkowane były w bloku gazowo-parowym (podstawowa produkcja) oraz w bloku węglowym. Obowiązek produkcji określonej ilości ciepła przez BGP, zgodnie z zapisami KDT, powoduje zmniejszenie obciążenia bloku węglowego oraz wydłużenie planowanego letniego postoju jego kotłów. Mniejsza produkcja energii elektrycznej i cieplnej brutto w 2007 r. była spowodowana ograniczeniem odbioru energii elektrycznej przez PSE oraz postojami BGP. Electric energy and heat were produced in CCGT (basic production) in the coal unit. The requirement obliging the Company to produce specific amounts of heat in CCGT according to the provisions of the PPA contract results in lowering the loading of the coal unit and lengthening the duration of the planned standstill of its boilers in summer. The lower level of the production of electric and heat energy gross in 2007 resulted from limited recep-tion of electric energy by PSE and CCGT standstills. Sprzedaż energii elektrycznej z BGP była niższa niż w 2006 r. Związane to było z nieplanowanymi postojami bloku. Zmniejszenie sprzedaży energii z bloku węglowego związane było z mniejszą produkcją ciepła ze względu na wysokie temperatury zewnętrzne. W porównaniu do 2006 r. sprzedaż ciepła była niższa o 107 TJ. Przyczyną mniejszej sprzedaży były przede wszystkim łagodne warunki pogodowe, a także zachowania oszczędnościowe odbiorców, stosowanie automatyki pogodowej, termomodernizacja budynków. Due to unplanned down time, the sale of electric energy from CCGT was lower than in Lower levels of the sale of energy from the coal unit results from a lower level of heat production caused high temperatures outside. Compared to 2006, the sale of heat was lower by 107 TJ. This was caused by mild weather conditions as well as energy-saving policy of the receivers, application of weather automatics and heat insulation of buildings

8 Ochrona środowiska Environment protection Stan Prawny Od dnia 1 stycznia 2004 r. stan formalno-prawny w zakresie oddziaływań środowiskowych określony jest dla Elektrociepłowni w pozwoleniu zintegrowanym, wydanym przez Wojewodę Lubuskiego. Decyzja ta określa granice oddziaływań EC w komponentach: powietrze, woda, ścieki, hałas, odpady, promieniowanie pól magnetycznych. W dniu 26 lutego 2007 r. Elektrociepłownia Zielona Góra uzyskała decyzję Wojewody Lubuskiego zmieniającą pozwolenie zintegrowane. Zmiany w pozwoleniu zintegrowanym wynikały z konieczności dostosowania do obowiązujących uregulowań prawnych oraz zmian w funkcjonowaniu instalacji. Zmian dokonano w obszarach gospodarki odpadami, hałasu, gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozszerzenie listy rodzajów wytwarzanych odpadów, podniesienie normy na granicy strefy zabudowy mieszkaniowej z 40 db w nocy na 45 db i z 50 db w dzień na 55 db, zmianę opomiarowania wylotów ścieków. Legal status From January 01 st 2004 the forma land legal aspects of the Company s impact on the environment has been defined in the integrated permission issued by the Governor of the Lubuskie Province. The document specifies the impact in the following areas: air, water, sewage, waste, magnetic radiation. On February 26 th, 2007 Elektrociepłownia Zielona Góra the Governor of the Lubuskie Province changed the contents of the integrated permission granted to Elektrociepłownia Zielona Góra. The changes result from the need to adapt to currently obliging legal regulations as well as introducing changes in the functioning of installations used. The changes apply to such areas as the management of waste, noise, and water-sewage economy by extending the list of waste, increasing the norm of the noise level in inhabited areas from 40 db to 45 db at night and from 50 db to 55 db during the day and changing the form of measurement of the sewage outlets. Akredytacja Laboratorium Zakładowego W związku z uczestnictwem EC ZG w handlu emisjami, od 1 stycznia 2008 r. zachodzi konieczność monitorowania emisji CO 2, w tym pozyskiwania danych do jej ustalania w oparciu o metody akredytowane. Już w lutym 2006 r. Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu w laboratorium zakładowym normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Aby zapewnić odpowiednią jakość wykonywanych badań i analiz zgodnych z wdrażaną normą, dokonano wymiany urządzeń laboratoryjnych, dostosowano stanowiska do przygotowania próbek węgla, przeprowadzono szkolenia dla pracowników Laboratorium. We wrześniu 2007 r. Polskie Centrum Akredytacji przeprowadziło stosowny audyt. Jego wyniki były pozytywne. W listopadzie 2007 r. PCA przyznało akredytację laboratorium zakładowemu EC ZG w zakresie badania węgla kamiennego na okres 4 lat. Accreditation of the Company s Laboratory In view of EC ZG s participation in trading emissions, from January 01 st 2008 the level of CO 2 emission has to be monitored, and the methodology of monitoring is subject to accreditation. The Management has decided to implement the PN-EN ISO/IEC 17025:2005 norm on General requirements concerning the competence of research and normative laboratories in the Company s laboratory. In order to assure the quality of work and analysis new equipment has been purchased, work places have been adapted and the laboratory staff has been trained. In September 2007 the Polish Center for Accreditation carried out an audit. The results were satisfactory. In November 2007 the Center granted the EC ZG laboratory the permission to carry out hard coal analysis for the period of 4 years. Handel emisjami W czerwcu 2006 r. rozpoczął funkcjonowanie Krajowy Rejestr Uprawnień do Emisji dwutlenku węgla (CO 2 ). Jego uruchomienie pozwoliło EC Zielona Góra przeprowadzić operacje handlowe uprawnieniami do emisji CO 2. Emisja rzeczywista dwutlenku węgla podlega corocznej weryfikacji prowadzonej przez akredytowaną jednostkę. Bureau Veritas zweryfikowało Roczny Raport Uprawnień do Emisji dwutlenku węgla za rok Wynik weryfikacji był pozytywny, a emisja rzeczywista CO 2 za rok 2007 wyniosła Mg. Raport przekazano do KASHUE i Wojewody Lubuskiego. Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 lipca 2007 r. ustanowiono wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych dla drugiego okresu rozliczeniowego W celu dostosowania naszego zakładu do nowych wymagań poniesione zostały nakłady finansowe na zwiększenie dokładności wyznaczania emisji dwutlenku węgla. Zmiany te dotyczyły zarówno zakupu nowych wag do pomiaru ilości zużywanego paliwa, jak i procedur rozliczeniowych stosowanych w procesie wyznaczania emisji rzeczywistej dwutlenku węgla. Trading emissions The set up of the Sate Register of CO 2 Emission Authorizations in June 2006 allowed EC Zielona Góra undertake trade operations in trading CO 2 Emission Authorizations. The actual emission of CO 2 is subject to annual verification performed by accredited organizations. The Annual Report on CO 2 Emission Authorizations for 2006 was audited by Bureau Veritas. The result of the audit was positive and the actual emission of CO 2 in 2007 amounted at Mg CO 2. The report was forwarded to KASHUE and the Governor of the Lubuskie Province. The decision of the European Committee from July 18 th, 2007 specified guidelines concerning the principles of monitoring and reporting emissions of greenhouse gases for the second settlement period The following financial expenditure was made with the in-tention of adapting the Company s facilities to these new requirements and increasing the precision of monitoring CO 2 emmision: purchase of new scales for measuring the amount of the fuel used and improving the settlement procedures used in the process of determining the actual level of CO 2 emission. Zintegrowany System Zarządzania Nadzorowanie procesu produkcyjnego Elektrociepłowni będącego źródłem oddziaływań środowiskowych realizowane jest przez wdrożony i utrzymywany certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO Warunki Certyfikatu SZŚ wydanego 13 lipca 2005 r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. na 3 lata wymagają corocznych audytów nadzoru. 18 czerwca 2007 r. Zarząd dokonał Przeglądu Systemu Zarządzania Środowiskowego. Uwzględniając wymagania normy PN-EN ISO 14001:2005, system oceniono jako przydatny i czynnie funkcjonujący w przedsiębiorstwie. Zrealizowane dotychczas działania środowiskowe uznano za skuteczne oraz zatwierdzono do realizacji nowe cele i zadania środowiskowe. W lipcu 2007 r. odbył się drugi audyt nadzoru PCBC. Wynik audytu był pozytywny, nie stwierdzono niezgodności, wskazano obszary do doskonalenia. System Zarządzania Środowiskowego jest stale usprawniany. W 2007 r. wdrażano system informatyczny, który zapewni sprawne zarządzanie dokumentami, wsparcie w prowadzeniu analiz statystycznych, dokumentacji związanej z audytami wewnętrznymi, nadzorowaniu niezgodności, utworzeniu centralnej bazy narzędzi kontrolno - pomiarowych. W czerwcu 2007 r. Zarząd podjął decyzję o wdrażaniu w Spółce Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z Polska Normą PN-N :2004 oraz OHSAS :2007 zintegrowanego z funkcjonującym systemem zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-N ISO :2005. Powołano Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz podjęto współpracę z Konsultantem zewnętrznym, odpowiedzialnym za opracowanie dokumentacji i konsultacje we wdrażaniu. Opracowano harmonogram wdrażania Systemu, który zakłada jego certyfikację do końca lipca 2008 r. Termin ten jest spójny z audytem odnowienia SZŚ (ISO ). Integrated Management System The control and supervision of the EC ZG production process from the point of view of its impact on the environment is implemented by means of the System of Environment Management compatibile with the ISO norm. The conditions of the SZŚ Certificate issued on July 13 th, 2005 by the Polish Center for Research and Certification S.A. for 3 years requires annual supervision audits. On June 18 th, 2007 the Management reviewed the System of Environment Management. Considering the requirements of the PN-EN ISO 14001:2005 norm, the system was assessed as useful and functional. All pro-environment protections actions were evaluated as efficient and new environment focused aims and tasks were accepted. In July 2007 the second audit of PCBC was performed. The results were positive, no discrepancy was reported and improvement areas were indicated. The System of Environment Management is subject to constant improvement. In 2007 an IT system guaranteeing efficient documentation management supporting statistical analyses, internal audit records, incompatibility supervision and control-measurement control data base was implemented. In June 2007 the Management decided on the implementation of the Labor Safety Management System in the Company in agreement with PN-N :2004 and OHSAS :2007 norms integrated with the functioning environment management system compatible with the PN-N ISO :2005 norm. A position of an Officer for Integrated Management System was created and cooperation with an external consultant responsible for developing relevant documentation and implementation consultations started. The System implementation schedule was prepared which assumes the completion of the certification process by the end of July The deadline overlaps with the SZŚ renewal audit (ISO )

9 Zużycie paliwa węglowego i gazowego Coal and gas fuel consumption Blok Gazowo-Parowy CCGT Blok Węglowy Coal Unit Paliwo węglowe tys. Mg/rok Coal fuel in thousands of Mg/year Paliwo gazowe mln m 3 /rok Gas fuel in millions of m 3 /year 109,1 104,4 109,3 91,2 38,1 39,2 33, ,3 331,9 327,9 313,7 Ilość wytworzonych odpadów paleniskowych Amount of furnace waste Żużle i popioły Mg/rok Slag and ash Mg/rok Zużycie wody i odprowadzanie ścieków Water consumption and sewage disposal woda w tys. m 3 /rok water in thousand m 3 /year ścieki w tys. m 3 /rok sewage in thousand m 3 /year Opłaty za korzystanie ze środowiska Fees for the use of the environment Opłat z korzystanie ze środowiska w tys zł. Fees for the use of the environment w tym: Opłata za emisje ze spalania BW+GBP w tys. zł. incl. Fees for the emission of combustion gases Coal Unit+CCGT in thousands PLN 593,6 584,2 577,9 687,9 676,2 588,7 539,6 590,6 580,9 574,5 684,2 674,1 586,8 538,1 Emisja rzeczywista dwutlenku siarki SO 2 oraz dwutlenku azotu NO 2 Actual emission of sulphur dioxide SO 2 and nitrogen dioxide NO 2 Emisja dwutlenku siarki SO 2 Mg/rok SO 2 emission Mg/year Emisja dwutlenku azotu NO 2 Mg/rok NO 2 emission Mg/year Emisja rzeczywista dwutlenku węgla CO 2 oraz pyłu Actual carbon dioxide CO 2 and dust emission Emisja dwutlenku węgla CO 2 Mg/rok Carbon dioxide CO 2 emission Mg/year Emisja pyłu Mg/rok Dust emission Mg/year

10 Wskaźnik emisji SO 2 na jednostkę produkcji SO 2 emission index per production unit Blok Węglowy Coal Unit Blok Gazowo-Parowy CCGT energii elektrycznej (TJ/3,6 + GWh) electric energy (TJ/3,6 + GWh) energii cieplnej (GWh*3,6 + TJ) heat energy (GWh*3,6 + TJ) 1,70 1,54 1,26 0,52 0,28 0,23 0,17 0,47 0,43 0,35 0,14 0,08 0,06 0,05 Wskaźnik emisji NO X na jednostkę produkcji NO X emission index per production units Blok Węglowy Coal Unit Blok Gazowo-Parowy CCGT energii elektrycznej (TJ/3,6 + GWh) electric energy (TJ/3,6 + GWh) energii cieplnej (GWh*3,6 + TJ) heat energy (GWh*3,6 + TJ) 0,42 0,52 0,44 0,47 0,34 0,30 0,33 0,12 0,14 0,12 0,13 0,09 0,08 0,09 Wskaźnik emisji pyłu na jednostkę produkcji Dust emission index per production units Blok Węglowy Coal Unit Blok Gazowo-Parowy CCGT energii elektrycznej (TJ/3,6 + GWh) electric energy (TJ/3,6 + GWh) energii cieplnej (GWh*3,6 + TJ) heat energy (GWh*3,6 + TJ) 0,52 0,51 0,41 0,19 0,07 0,07 0,07 0,14 0,14 0,11 0,05 0,02 0,02 0,02 Wskaźnik emisji CO 2 na jednostkę produkcji CO 2 emission index per production units Blok Węglowy Coal Unit Blok Gazowo-Parowy CCGT energii elektrycznej (TJ/3,6 + GWh) electric energy (TJ/3,6 + GWh) energii cieplnej (GWh*3,6 + TJ) heat energy (GWh*3,6 + TJ)

11 Grupa kapitałowa EC Zielona Góra S.A. Elektrociepłownia w 2007 r. była powiązana kapitałowo z trzema podmiotami gospodarczymi: PRE ECeRemont Sp. z o.o., Zielonogórska Energetyka Cieplna sp. z o.o., Infrastruktura Gminna - Grupa Zachód Spółka w likwidacji. ECeRemont Sp. z o.o. w Zielonej Górze Spółka - wyodrębniona w ramach programu restrukturyzacji Elektrociepłowni - realizowała usługi remontowe oraz prowadziła salon samochodowy. W związku z trudną sytuacją finansową Spółki kontynuowano w 2007 r. program naprawczy. Realizacja zadań programu naprawczego związanych z ograniczeniem kosztów oraz zwiększeniem sprzedaży zarówno na rynku wewnętrznym (EC ZG, ZEC), jak i zewnętrznym doprowadziła do uzyskania przez ECeRemont, drugi rok z rzędu dodatniego wyniku finansowego. Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Zielonej Górze Zielonogórska Energetyka Cieplna zajmuje się głównie dystrybucją ciepła. W 2007 r. kapitał zakładowy ZEC został dwukrotnie podwyższony o łączną kwotę zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła EC ZG. Ponad połowę tej kwoty stanowiły środki przeznaczone na rozwój sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze. EC ZG wniosła również aport w postaci sieciowej infrastruktury ciepłowniczej służącej do zaopatrzenia w ciepło budynku Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprócz Elektrociepłowni Zielona Góra (72,83%) udziałowcami spółki są KOGE- NERACJA (18,69%) oraz Gmina - Miasto Zielona Góra (8,48%). Infrastruktura Gminna - Grupa Zachód Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zielonej Górze Spółka powołana w 2001 r. przez przedsiębiorstwa energetyki zawodowej, działające w ramach Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Głównym udziałowcem jest spółka energetyczna ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. W związku z pogarszającą się sytuacją finansową spółki Zgromadzenie Wspólników IGGZ w dniu 30 czerwca 2006 r. podjęło uchwałę w sprawie likwidacji spółki. EC Zielona Góra S.A. capital group In 2007 Elektrociepłownia was in equity relations with three business subjects: PRE ECeRemont Sp. z o.o., Zielonogórska Energetyka Cieplna sp. z o.o. and Infrastruktura Gminna - Grupa Zachód Spółka in liquidation. ECeRemont Sp. z o.o. in Zielona Góra The company was established within the framework of the restructuring program of Elektrociepłownia - originally it specialized in the provision overhaul services and car sale. In view of the difficult situation of the Company the repair program was continued in It consisted in reducing costs and increasing sale both on the internal (EC ZG, ZEC) as well as external markets. Thanks to the implementation of the program the company achieved positive financial results in two subsequent years. Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. in Zielona Góra The primary activity of Zielonogórska Energetyka Cieplna involves heat distribution. In 2007 the company capital of ZEC was doubled by the amount of PLN. All shares in the increased capital were overtaken by EC ZG. Financial means designated for the development of the heat distribution system in Zielona Góra constituted more than half of the amount. EC ZG contributed to the development of the heat distribution system providing heat for the building of Police Headquar-ters in Zielona Góra and several buildings of the Zielona Góra University. Apart from Elektrociepłownia Zielona Góra (72,83%), the company s shareholders include KOGENERACJA (18,69%) and the city of Zielona Góra (8,48%). Infrastruktura Gminna - Grupa Zachód Sp. z o.o. in liquidation, and with headquarters in Zielona Górze The company was established in 2001 by energy production companies - members of the Lubuskie Association for the Development of Energy Production. ENEA S.A. in Poznań is the main shareholder of the company. In view of a poor financial situation of the company, the General Assembly of IGGZ shareholders, on June 30 th, 2006 passed a resolution on dissolution and liquidation of the company. Działania związane z KDT W grudniu 2006 r. Rząd RP przyjął projekt ustawy o zasadach pokrywania kosztów osieroconych, powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej i skierował go do Sejmu oraz Komisji Europejskiej. Analizy ekonomiczne wykazywały, że wdrożenie ustawy w życie w proponowanym przez Rząd kształcie mogłoby spowodować w ciągu kilku lat upadłość Spółki. Niedostateczna wielkość rekompensat, niepozwalająca na pokrycie kosztów finansowych, a w przypadku producentów wykorzystujących paliwo gazowe również kosztów nieodebranego gazu, z założenia spowodowałaby utratę płynności finansowej podmiotów, które zdecydują się na rozwiązanie KDT. Aby zapobiec czarnemu scenariuszowi, w roku 2007 podjęto szereg działań, które miały doprowadzić do zmian zapisów ustawy na korzystniejsze dla wytwórców posiadających KDT. W sprawy te zaangażowały się m.in. organizacje branżowe, Actions related to the Power Purchase Agreement In December 2008 the government of the Republic of Poland approved a draft proposal of the law on covering orphan costs which arose in producers in connection with early termination of long term contracts for the sale of power and electric energy and directed the document to the Parliament and the European Committee for further analysis. Economic analyses showed that implementation of the law in the format suggested by the government could result in the bankruptcy of the Company within a few years. Insufficient amount of compensation which does not allow for covering financial costs, and in case of producers using gas fuel, also the costs of not received gas, in principle could lead to the loss of financial liquidity of those subjects which would decide to terminate PPA contracts. In order to prevent the black scenario in 2007 several actions were taken in order to introduce changes into the draft proposal so that the bill could be more favo- banki kredytujące budowę bloków gazowo-parowych, pracodawcy zrzeszeni w Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej, branżowe krajowe centrale związkowe. W ramach Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej powołana Grupa robocza wypracowała propozycje zmian do projektu ustawy. Propozycje te zostały przekazane do Sejmu i Senatu. Ostatecznie, 29 czerwca 2007 r. ustawa została uchwalona. 25 września 2007 r. Komisja Europejska orzekła, iż system rekompensat przewidziany w ustawie jest zgodny z prawem wspólnotowym, oraz że KDT stanowią przejaw niedozwolonej pomocy publicznej. W konsekwencji EC ZG podpisała 28 grudnia 2007 r. z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. (dawne PSE S.A.) Umowę Rozwiązującą, na mocy której rozwiązanie KDT nastąpiło 1 kwietnia 2008 r. rable for those producers who have concluded PPA contracts. Various branch organization, banks crediting the construction of CCGT units, members of the Association of Polish Power Industry Employers as well trade union centers were involved in the issue. A special working group appointed by the Trilateral Team for Power Industry prepared a list of changes in the draft proposal of the bill. The list was directed to both chambers of the Parliament. Finally on June 29 th, 2007 the Parliament passed the Bill and on September 25 th, 2007 the European Committee announced that the compensation system specified in the Bill is compatible with the European legislation and that PPA contracts are not instances of unlawful public support. In consequence on December 28 th, 2007 EC ZG signed a contract with PGE Grupa Energetyczna S.A. (previously PSE S.A.) on the basis of which PPA was terminated on April 01 st, Udział Elektrociepłowni Zielona Góra na dzień 31 grudnia 2007 r. / Share ownership of Elektrociepłownia Zielona Góra as of December 31 st, 2007 Nazwa firmy Wysokość kapitału zakładowego (zł) Wartość nominalna jednego udziału lub akcji (zł) Udział EC w kapitale zakładowym (%) Name of the company Initial capital (PLN) Nominal share value (PLN) EC s share in the initial capital (%) Przedsiębiorstwo Remontowe ECeRemont Sp. z o.o ,80 Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o ,83 Infrastruktura Gminna - Grupa Zachód Sp. z o.o. w likwidacji ,

12 Rozwijanie rynku ciepła sieciowego w Zielonej Górze Developing network heat market in Zielona Góra Wspólna strategia EC i ZEC rozwoju rynku ciepła sieciowego w Zielonej Górze do 2011 r. 29 marca 2006 roku został uruchomiony projekt «Wspólna strategia Elektrociepłowni Zielona Góra i Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej rozwoju rynku ciepła sieciowego w Zielonej Górze». W roku 2007 EC ZG i ZEC przeprowadziły wspólne badania rynku ciepła w mieście. Bezpośrednim efektem tych badań jest rozpoznanie tempa i kierunku rozwoju rynku ciepła sieciowego w Zielonej Górze i określenie jego kształtu w przyszłości (do roku 2016), a także rozpoznanie stosunku klientów istniejących i potencjalnych do EC ZG i ZEC, jak również do produktu oferowanego przez spółki. List intencyjny z Miastem i ZEC w sprawie rozwoju sieci ciepłowniczej W dniu 19 grudnia 2007 r. podpisano list intencyjny w sprawie współdziałania w zakresie rozwoju sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze. Sygnatariuszami listu są: EC ZG, ZEC i Prezydent Miasta Zielona Góra. Sprawa w głównej mierze dotyczy planu rozbudowy sieci miejskiej w rejonie Starego Rynku w celu wykorzystania ciepła sieciowego do ogrzewania budynków w najstarszym, reprezentacyjnym obszarze miasta. Intencją stron jest, by prace na starówce były ściśle koordynowane ze służbami miejskimi, a projekt rozbudowy sieci cieplnej został włączony w szerszy projekt rewitalizacji starówki. Urząd Miasta, ZEC i EC ZG będą ściśle współpracowały w zakresie pozyskiwania obiektów należących do Wspólnot w celu przyłączenia do sieci grzewczej, zapewniając właściwą intensyfikację tych działań. Plany rozbudowy sieci ciepłowniczej w rejonie starówki są już realizowane. Rozpoczęto ponadto dostawy ciepła do budowanego centrum handlowego Focus Park. EC and ZEC joint strategy of developing network heat market in Zielona Góra until 2011 On March 29 th, 2006 «The Common Strategy of Elektrociepłownia Zielona Góra and Zielonogórska Energetyka Cieplna of developing network heat market in Zielona Góra» Project started. In 2007 EC ZG and ZEC carried out research of the heat market in Zielona Góra. It allowed to identify the tempo and direction of development of the network heat market in Zielona Gora, define its future shape (until 2016) and recognize the attitude of both existing and potential customers towards EC ZG an ZEC as well as towards the product offered. The letter of intent on developing heat distribution network signed EC ZG, the City and ZEC On December 19 th, 2007 a letter of intent on cooperation in developing heat distribution network in Zielona Góra. Its signatories are EC ZG, ZEC and the Mayor of Zielona Góra. The main issue concerns extending the network in the region of the Old Town in order to supply heat to the buildings of the oldest and most representative area of the town. The parties want to make sure that work done in the Old Town is coordinated with public services, and that the construction design constitutes an ele-ment of a wider plan of the reconstruction of the Old Town. The City Hall, ZEC and EC ZG are planning to extend the supply of heat and got water to a maximum number of community houses and assure the maximum intensity of work. The plans of extending heat distribution network in the Old Town are already in the phase of realization. Focus Park, a new trade center, is also supplied by network heat

13 Developing Company s image Kształtowanie wizerunku Spółki Działalność sponsoringowa i promocyjna Spółka buduje dobre relacje z otoczeniem oraz kształtuje pozytywny wizerunek poprzez wspieranie lokalnych przedsięwzięć i działalności lokalnych organizacji społecznych oraz udział w wielu ogólnopolskich i regionalnych organizacjach branżowych. W 2007 r. promowano przede wszystkim ciepło sieciowe EC ZG, ochronę środowiska. Wspierano działalność charytatywną, ochronę zdrowia, naukę i oświatę, kulturę, sport, w tym sportowców niepełnosprawnych. Dotowano działalność organizacji działających przy EC ZG. Podtrzymywano dobre relacje z władzami administracyjnymi i samorządowymi w regionie oraz odbiorcami ciepła w Zielonej Górze. EC ZG udostępniała do zwiedzania obiekty produkcyjne (szczególnie BGP) oraz schron Obrony Cywilnej. W 2007 r. odwiedziło te obiekty ponad 500 osób. Byli to głównie polscy i zagraniczni goście Spółki, uczniowie, studenci, naukowcy oraz pracownicy branży elektroenergetycznej. Nagrody EC Zielona Góra zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Elektrociepłowni za 2007 r. zorganizowanym przez Wydawnictwo Media Partner w Katowicach. Została laureatem nagrody tygodnika Newsweek Polska oraz Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w kategorii Dobry Biznes na terenie województwa lubuskiego, m.in. za społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej. Zajęła 4. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o BHP Pracowników Elektrowni i Elektrociepłowni w Międzybrodziu Żywieckim. EC Zielona Góra zajęła ponadto wysokie miejsce w Rankingu Firm Województwa Lubuskiego - Złota Dziesiątka w grupie firm zatrudniających powyżej 50 osób. Sponsoring and promotion The Company develops good relations with the local community and shapes its positive image by supporting local initiatives and organizations as well as by membership in numerous local and national branch organizations. In 2007 network heat and environment protections were promoted. The Company supported charity, health service, science and education, sport including disabled sportsmen. Good relations with local administrative and government authorities as well as receivers of heat in Zielona Góra. EC ZG made their production facilities (especially CCGT) as well as Civil Defense Shelter available form viewing. In 2007 more than 500 hundred people visited the objects. They were mainly Polish and foreign guests of the Company, school and university students as well as power industry workers. Awards EC Zielona Góra won the 3 rd place in the Polish ranking of Heat and Power Plants in 2007 organized by Media Partner Publishing House in Katowice. The Company was a laureate of the Award granted by Newsweek Poland and Leopold Kronenberg s foundation for social, ethical and pro-ecological business activity. It won the 4 th position in the Labor Safety Competition for Power Industry workers organized in Międzybrodzie Żyweckie. One of our representatives, Jerzy Ratajczak won the 6 th position. Additionally EC Zielona Góra won a high position in the Golden Ten Ranking of the Firms of the Lubuskie Province in the group of companies employing more than 50 workers

14 Raport ekonomiczno-finansowy Financial Report

15 Finanse Bilans na dzień 31 grudnia 2007 Balance sheet on december 31 st 2007 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PROFIT AND LOSS ACCOUNT ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY AKTYWA / ASSETS r r. Aktywa trwałe / Fixed assets , ,50 Wartości niematerialne i prawne / Intangible assets , ,06 Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets , ,05 Należności długoterminowe / Long-term receivables ,68 Inwestycje długoterminowe / Long-term investments , ,35 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Long-term prepayments and deffered costs , ,36 Aktywa obrotowe / Current assets , ,92 Zapasy / Inventories , ,27 Należności krótkoterminowe / Current receivables , ,12 Inwestycje krótkoterminowe / Current investments , ,23 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Current prepeyments and deferred costs , ,30 SUMA AKTYWÓW / Total Assets , ,42 PASYWA / LIABILITIES r r. Kapitał (fundusz) własny / Owner s (fund) Equity , ,28 Kapitał (fundusz) podstawowy / Share (fund) capital , ,00 Kapitał (fundusz) zapasowy / Supplementary (fund) capital , ,72 Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny Revaluation reserve , ,53 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe / Other reserve , ,09 Zysk (strata) z lat ubiegłych Retained profit (loss) - - Zysk (strata) netto Retained earnings (acumulated losses) brought forward , ,94 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Liabilities and provisions for Liabilities , ,14 Rezerwy na zobowiązania / Provisions for liabilities , ,04 Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities , ,22 Zobowiązania krótkoterminowe / Current liabilities , ,91 Rozliczenia międzyokresowe / Accruals and deferred income , ,97 SUMA PASYWÓW / Total liabilities and equity , , r r. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI NET SALES , ,70 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ OPERATING EXPENSES , ,65 Amortyzacja / Amortisation and depreciation , ,15 Zużycie materiałów i energii / Materials and energy used , ,26 Usługi obce / External services , ,07 Podatki i opłaty, w tym: / Taxes and fees , ,75 - podatek akcyzowy / excise duty , ,49 Wynagrodzenia / Salaries , ,03 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Social security and other benefis , ,62 Pozostałe koszty rodzajowe / Other expenses by nature , ,98 Wartość sprzedanych towarów i materiałów Value of sold goods and materials , ,79 ZYSK ZE SPRZEDAŻY / PROFIT ON SALES , ,05 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE OTHER OPERATING INCOME , ,43 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE OTHER OPERATING EXPENSES , ,57 ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ OPERATING PROFIT , ,91 PRZYCHODY FINANSOWE / FINANCIAL INCOME , ,35 KOSZTY FINANSOWE / FINANCIAL COSTS , ,76 ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROFIT ON ORDINARY ACTIVITIES , ,50 ZYSK BRUTTO / PROFIT BEFORE TAX , ,50 PODATEK DOCHODOWY / INCOME TAX , ,56 ZYSK NETTO / PROFIT NET , , r r. I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Equity at the beginning of the period (OB) , ,44 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach błędów podstawowych Equity at the beginning of the period after adjustments , ,44 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Share capital at the beginning of the period , , Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Share capital at the end of the period , ,00 2. Kapitał zapasowy na początek okresu Supplementary capital at the beginning of the period , , Zmiany kapitału zapasowego / Changes in supplementary capital , ,33 a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) , ,33 - z podziału zysku (ustawowo) / profit share ,02 - z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) transfer from the revaluation reserve (liquidation of fixed assets) , ,31 - inne / other ,00 b) zmniejszenie (z tytułu) / decreases (due to) pokrycia straty z lat ubiegłych / cover of losses from previous years z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) transfer from the revaluation reserve (liquidation of fixed assets) Kapitał zapasowy na koniec okresu Supplementary capital at the end of the period , ,72 3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu Revaluation reserve at the beginning of the period , , Zmiany kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny Changes in revaluation reserve (46 942,06) (1 201,31) a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) transfer from the revaluation reserve (liquidation of fixed assets) - - b) zmniejszenia (z tytułu) / decrease (due to) , ,31 - zbycia i likwidacji środków trwałych / sale and liquidation of fixed assets , , Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na koniec okresu Revaluation reserve at the end of the period , , r r. 4. Pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu Other reserve capital at the beginning of the period , , Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych Changes in other reserve capital , ,54 a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) , ,54 - przeksięgowanie zysku z roku ubiegłego profit transfer form the previous year , ,54 b) zmniejszenie (z tytułu) / decrease (due to) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Other reserve capital at the end of the period , ,09 5. Niepodziel. zysk lub niepokryta strata z lat ubiegł. na począt. okresu Retained profit (loss) at the beginning of the period , Niepodzielony zysk z lat ubiegłych na początek okresu Retained profit at the beginning of the period after adjustments - - a) zwiększenie (z tytułu) / increase (due to) , ,66 - przeniesienie zysku z roku ubiegłego profit transfer form the previous year , ,66 b) zmniejszenie (z tytułu) / decrease (due to) , ,66 - odpis na kapitał rezerwowy / transfer to reserve capital , ,54 - dywidenda dla akcjonariuszy / dividend for shareholders , ,12 - premie z zysku / profit bonus , Niepokryta strata z lat ubiegłych na początek okresu uncovered loss from previous years at the beginning of the period - - a) zmniejszenie (z tytułu) /decrease due to pokrycie z kapitału zapasowego /balancing from reserve capital Wynik netto / Net result , ,94 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) Equity and the end of the period , ,34 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Equity after proposed distribution of profit (coverage of loss) , ,

16 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROFIT AND LOSS ACCOUNT A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 2007 r r. I. Zysk (strata) netto / Net profit (loss) , ,94 II. Korekty razem / Adjustments , ,69 1. Amortyzacja / Amortisation and depreciation , ,15 2. Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych / Foreign exchange gains/losses - -. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Interest and participation in profits (dyvidends) , ,62 4. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej Gains/losses on investing activities , ,36 5. Zmiana stanu rezerw / Increase/decrease in provisions ( ,44) ( ,83) 6. Zmiana stanu zapasów / Increase/decrease in inventory , ,12 7. Zmiana stanu należności / Increase/decrease in receivables ( ,95) ,26 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) / Increase/decrease in current liabilities (excluding loans and overdrafts) , ,81 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Increase/decrease in prepayments and accruals ( ,49) ( ,82) 10. Inne korekty / Other adjustments ,02 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) Net cash from/used in operating activities (I +/- II) , ,63 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES I. Wpływy / Cash inflows , ,36 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych / Sale of intangible assets and tangibl fixed assets 4 850, ,00 2. Z aktywów finansowych / From financial assets , ,36 a) w jednostkach powiązanych / in related parties - - b) w pozostałych jednostkach / in other parties , ,36 - zbycie aktywów finansowych / Sale of financial assets , spłata udzielonych pożyczek długoterminowych payment of long-term loans 7 600, ,08 - odsetki / interest , ,28. Inne wpływy inwestycyjne / other cash inflows from investng activities , , r r. II. Wydatki / Cash outflows , ,54 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Purchase of intangible assets and tangible fixed assets , ,54 2. Na aktywa finansowe, w tym: / For financial assets, including: ,40 - a) w jednostkach powiązanych / associated units ,40 - b) w pozostałych jednostkach / other units - -. Inne wydatki inwestycyjne Other cash outflows and investing activities - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) Net cash from/used in investing activities (I-II) ,19 ( ,18) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ NET CASH FROM/USED IN INVESTING ACTIVITIES (I-II) I. Wpływy / Cash inflows Kredyty i pożyczki / Bank loans, overdrafts and loans Inne wpływy finansowe / Other cash inflows from financing activities - - II. Wydatki / Cash outflows , ,45 1. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli / dividends paid , ,12 2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Other than payment for the benefit of owners, profit share expenses ,00-3. Spłaty kredytów i pożyczek / Payment of credits and loans , ,04 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Payment of dues resulting from financial leasing contracts ,50-5. Odsetki / Interest paid , ,29 6. Inne wydatki finansowe / Other cash outflows on financing activities - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) Net cash from /used in financing activities (I - II) ( ,39) ( ,45) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III. +/- C.III.) NET INCREASE/DECREASE IN CASH AND CASH ( ,60) ,00 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENT IN THE BALANCE SHEET - - F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU CASH AND CASH EQUIVALENTS AT START OF YEAR , ,22 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), w tym: CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR , ,22 - o ograniczonej możliwości dysponowania restricted cash and cash equivalents , ,

17 ul. Zjednoczenia 103, Zielona Góra, PL tel , fax (+48 68)

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Bilans / Balance Sheet

Bilans / Balance Sheet Bilans / Balance Sheet Grupa i pozycja Treść Contents Stan na / As at 2008-12-31 Stan na / As at 2009-12-31 Group and item AKTYWA ASSETS A Aktywa trwałe Non-current assets 472 085 469,70 470 831 541,13

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r.

Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. Raport Kwartalny za okres 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. II kwartał 2014 r. SPC Group S.A. 01-026 Warszawa ul. Anielewicza 25 lok. 10 www.spcsa.pl Warszawa, 14.08.2014 r. 1 S t r o n a Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za II kwartał 2015 r. 01 kwietnia 2015 r. 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY skonsolidowany za I kwartał 2015 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Skonsolidowane dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

Chemical (Basic)/ Chemical (Diversified) [CH FIRM] 200(X-1) 200(X)

Chemical (Basic)/ Chemical (Diversified) [CH FIRM] 200(X-1) 200(X) Chemical (Basic)/ Chemical (Diversified) [CH FIRM] 200(X-1) 200(X) Assets (AKTYWA) 353,358.65 443,531.96 Fixed assets (Aktywa trwałe) 169,059.84 183,945.46 - Intangibles (wartości niematerialne i prawne)

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej ZA OKRES I KWARTAŁU 2014 ROKU (od 01 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) Bytom, 20. maja 2014 r. 1 Strona Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo