Tomasz Żylicz Uniwersytet Warszawski. 14 maja Podsumowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Żylicz Uniwersytet Warszawski. 14 maja 2013. Podsumowanie"

Transkrypt

1 Tomasz Żylicz Uniwersytet Warszawski 14 maja 2013 Recenzja dorobku habilitacyjnego dr. Mikołaja Czajkowskiego Podsumowanie Recenzję przygotowałem na podstawie otrzymanej dokumentacji, jak również informacji posiadanym dzięki możliwości obserwowania rozwoju naukowego habilitanta w ciągu kilkunastu lat. Miałem bowiem okazję sprawować nad nim opiekę promotorską, koordynować badania naukowe z jego udziałem, obserwować jego wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych, jak również - jako Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w latach być jego przełożonym. W oparciu o te przesłanki bardzo wysoko oceniam dorobek habilitacyjny dr. Mikołaja Czajkowskiego i uważam, że jest najbardziej obiecującym młodym pracownikiem naukowym, jakiego udało mi się dobrze poznać. Moja opinia dotyczy wszystkich trzech ocenianych aspektów: naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. We wszystkich tych trzech przypadkach dr Mikołaj Czajkowski legitymuje się dorobkiem, który jest wyróżniający. Dorobek naukowy Cykl publikacji wskazywanych jako osiągnięcie naukowe od otrzymania stopnia doktorskiego liczy 8 pozycji, zaś pozostałych publikacji habilitant wskazał 17 (po otrzymaniu stopnia doktorskiego) i 7 (przedtem). Jest to więc pod względem ilościowym dorobek umiarkowany. Jednak jego wartość można właściwie ocenić dopiero po wniknięciu w jakość tych publikacji. Zewnętrznymjej wyrazem jest łączny Impact Factor CIF) 28,2 i suma punktów ministerialnych 505. Obydwie miary plasują habilitanta znacznie powyżej dorobku, jaki bywa poddawany ocenie przy okazji habilitacji. Należy wziąć wszakże poprawkę na współautorstwo. We wszystkich publikacjach w międzynarodowych czasopismach naukowych dr Czajkowski jest współautorem. Jednak jest zazwyczaj autorem wiodącym, co formalnie wynika z procentowego oszacowania udziału, potwierdzonego przez pozostałych współautorów. Jako współautor publikacji naukowych, często sam otrzymuję wnioski od pozostałych autorów z zaproponowanymi procentami dla poszczególnych aspektów pisania artykułu (takich jak koncepcja, obróbka danych, wnioski itp.). Zdaję sobie sprawę z tego, że są to rzeczy trudne do kwantyfikacji, więc je zawsze akceptuję, chyba żeby zaproponowany procent rażąco odbiegał od mojego własnego przekonania. W przypadku liczb podawanych przez dr. Czajkowskiego - zważywszy na to, że obserwowałem powstawanie wielu z jego publikacji - nie mam najmniej szych wątpliwości, że owe procenty nie są zawyżone. Traktowanie współautorstwa jest dyskusyjne. Moim zdaniem - mimo że w porównaniu z innymi dyscyplinami naukowymi, współautorstwo w naukach ekonomicznych nie jest bardzo szeroko rozpowszechnione - może ono być symptomem dojrzałości akademickiej. Przygotowanie artykułu we współautorstwie z innym specj alistą Czwłaszcza jeśli ten specjalista jest uznanym autorytetem wdanej dziedzinie) bardzo dobrze świadczy o

2 umiejętności współpracy naukowej. Jeśli zaś współautorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych (a tak jest z reguły w ocenianych publikacjach), to taką współpracę traktuję jako dodatkowy atut. Nie chcę szerzej dywagować na temat współautorstwa w wiodących czasopismach o wysokim If', gdzie młodszy współautor może być w istocie naj ważniej szym twórcą artykułu. Mam wrażenie, że taką rolę pełni niekiedy dr Czajkowski, ale ponieważ nie umiałbym ściśle tego udowodnić, więc nie traktuję tego jako ważnego elementu recenzji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że siedem publikacji wskazanych przez autora jako osiągnięcie naukowe (1.6.1) układa się w pewien bardzo dobrze przemyślany cykl. Najogólniej dotyczą one badania preferencji wobec dóbr nierynkowych, a więc takich, które z zasady nie mogą być analizowane za pomocą cen rynkowych. Większość z nich dotyczy dóbr związanych ze środowiskiem przyrodniczym, ale autor interesuje się również innymi obszarami, jak o tym świadczy artykuł w Telecommunications Policy (2012). Od strony narzędziowej, zasługą autora jest osiągnięcie postępu w dwóch dziedzinach. Po pierwsze, zaproponował odmienną od rozpowszechnionej dotąd metodę rozwiązania problemu efektu skali. Standardowym sposobem było po prostu przyjęcie założenia o liniowości badanych relacji, zaś brak empirycznego potwierdzenia traktowano jako błąd losowy. Tymczasem dr Czajkowski proponuje model, w którym badane dobro jest charakteryzowane dwiema wielkościami: jedną, do której liniowość ma zastosowanie; ale i drugą (label), która nie zależy od ilości dostarczonego dobra, tylko od sposobu jego dostarczenia. Jest to istotne novum w badaniu dóbr nierynkowych. Po drugie, konsekwentnie modeluje preferencje konsumenckie, zakładając istotną niejednorodność badanych podmiotów. Wprawdzie pomysł, by modelowane podmioty charakteryzowały się zróżnicowanymi parametrami jest w ekonomii znany od dawna, ale dr Czajkowski rozwinął skuteczne metody obliczeniowe, które tę niejednorodność uwzględniają. Przy tym wykracza ona poza zróżnicowanie zamożności, które ogniskuje uwagę ekonomistów w wielu zastosowaniach. Rozwiązanie problemu liniowości (proporcjonalności) wycen uważam za najważniejsze bodaj osiągnięcie naukowe habilitanta. Nie oznacza to, ze zaproponowana metoda jest w pełni doskonała i nie może być ulepszana. W szczególności, sądzę, że można by było postawić i statystycznie rozwiązać problem nie jednej, ale większej liczby zmiennych nieliniowych (labeis) charakteryzujących wyceniane dobro nierynkowe (w notacji artykułu zmienna ql musiałaby mieć nie jedną ale wiele współrzędnych). Nie czynię jednak z tego zarzutu, tylko traktuję to jako uwagę polemiczną i sugestię, jakiego typu pokrewne problemy można w przyszłości poddać badaniu. Nie można bowiem naukowcowi robić zarzutu z tego, ze jego osiągnięcie nie zamyka drogi dalszego postępu. Artykuły dr. Czajkowskiego rozwiązują także rozmaite problemy techniczne, jak to zostało drobiazgowo wyjaśnione w autoreferacie (punkt 2.2). Biegłość autora w posługiwaniu się nowoczesnymi metodami analizy ekonomicznej sprawiła, że - wraz z Richardem Carsonem, który jest jednym z największych na świecie autorytetów w tej dziedzinie - przygotował rozdział w naj nowszym podręczniku z zakresu wyceny dóbr nierynkowych. Rozdział ten zapewne stanie się na wiele lat ważnym źródłem wiedzy i inspiracji dla kolejnego pokolenia naukowców.

3 Komentarza wymaga również "pozostały dorobek" (punkt 1.6.2). Tematyka artykułów jest bardziej zróżnicowana, choć koncentruje się wokół ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Zostały one słusznie oddzielone, ponieważ nie układają się w cykl poświęcony rozwiązaniu wyodrębnionego problemu badawczego. Tym niemniej część z nich - jak np. artykuł z 2012 r. opublikowany w Water Science and Technology - stanowi doniosły wkład w rozwój nauki. Inne - jak np. artykuł z 2009 r. opublikowany w Rynku Energii - mają doniosłe znaczenie praktyczne; na podstawie analiz naukowych, autor formułuje ważne wskazówki dla władzy państwowej. Większość artykułów dr. Czajkowskiego ukazała się w międzynarodowych publikacjach. Nie znaczy to jednak, że habilitant ignoruje lokalny rynek naukowy. Niektóre publikacje polskojęzyczne powstały na bazie ekspertyz przygotowanych dla organów administracji państwowej. Autor ma też publikację w Ekonomiście (najważniejszym chyba polskim czasopiśmie ekonomicznym) i artykuły w Ekonomii i Środowisku (najważniejszym polskim czasopiśmie ekonomiczno-przyrodniczym). Ale naj istotniej szą formą uczestniczenia w krajowym życiu akademickim jest aktywny udział w konferencjach naukowych. Wprawdzie większość wystąpień konferencyjnych odbył zagranicą (z reguły po przejściu wymagającego procesu selekcji), ale odnotować też warto 10 konferencji w Polsce. Wiedząc, że jego wyniki mają znaczenie dla nauki światowej, dr. Czajkowski nie zaniedbuje okazji, by podzielić się nimi także na forach krajowych. Uczestniczy również w krajowych projektach badawczych. Są wśród nich projekty stricte naukowe, finansowane przez MNiSW, NCN oraz FNP, jak również prace o walorach utylitarnych, finansowane przez Ministerstwo Gospodarki, czy Ministerstwo Środowiska. Jednak naj szerszy strumień finansowania pochodzi z Unii Europejskiej (Programy Ramowe VI i VII), Mechanizmu Norweskiego, jak również z budżetu rządu szwedzkiego. Projekty te dotyczą przede wszystkim problemów, które ostatecznie znajdują swój wyraz publikacyjny w czasopismach naukowych. Świadczy to o tym, że udział w projektach badawczych - nawet tych o walorach utylitarnych - stanowi dla habilitanta okazję do podjęcia pracy naukowej, a nie tylko rozwiązania jakiegoś doraźnego problemu praktycznego. Recenzowanie artykułów dla redakcji międzynarodowych czasopism naukowych jest przez habilitanta wzmiankowane w ramach działalności organizacyjnej (l.8). Według mnie jednak jest składnikiem dorobku naukowego. Wykonywane przez niego recenzje nie stanowią pracy podejmowanej w celu uzyskania honorarium albo pomnożenia dorobku publikacyjnego - i w tym sensie rzeczywiście mogą być traktowane jako "usługa na rzecz środowiska" (akademickiego) - ale są przecież wyrazem uznania dla jego dorobku. Fakt, że uczestniczył w procesie recenzyjnym (peer review) kilku ważnych czasopism i w procesie selekcji wystąpień konferencyjnych dwóch międzynarodowych towarzystw naukowych potwierdza jego pozycję akademicką. a koniec tej części oceny warto podkreślić, że dorobek naukowy dr. Czajkowskiego stale się wzbogaca. Lista artykułów w trakcie procesu recenzyjnego liczy 9 pozycji. Zważywszy na dotychczasowe jego osiągnięcia, wolno oczekiwać, że znaczna ich część zostanie uwieńczona publikacją (a wszystkie te prace zostały złożone w bardzo dobrych czasopismach międzynarodowych). Jednak nawet i bez tego owe napisane już opracowania dobrze świadczą o aktywności i inwencji autora.

4 Dorobek dydaktyczny Jeszcze jako doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, Mikołaj Czajkowski prowadził ćwiczenia w wymiarze znacznie przekraczającym wymagania formalne. Po uzyskaniu doktoratu swoją ofertę wzbogacił o seminaria i wykłady, które również prowadzi w wymiarze przekraczającym wymagania formalne. Prowadzi je zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Tematyka zajęć wynika częściowo z zainteresowań badawczych, a częściowo z wymagań narzucanych przez uczelnię, która przewiduje, że każdy student powinien odbyć standardowy cykl wykładów z mikroekonomii; w tym przypadku, od wykładowcy oczekuje się nie tyle oryginalności, co raczej solidności w przekazaniu podręcznikowej wiedzy. I w jednym i w drugim przypadku dr Czajkowski sprawdza się znakomicie. Potrafi studentów zainteresować zagadnieniami, które są przedmiotem j ego awangardowych badań, j ak również podręcznikowymi tematami, które powinien opanować każdy absolwent studiów ekonomicznych. Dr Czajkowski ma opinię wykładowcy wymagającego i surowego. Istotnie, jego wymagania są dość rygorystyczne. Na początku jego kariery dydaktycznej obawiałem się, że - mając wybór - studenci będą preferować zajęcia łatwiejsze. Moje obawy okazały się jednak bezpodstawne, ponieważ wielu studentów potrafi docenić jego kompetencję i talent dydaktyczny i Dziekanat stoi przed problemem nie jak namawiać na wybór jego zajęć, ale jak ograniczać popyt na owe zajęcia. Tradycyjnie już dr Czajkowski otrzymuje najlepsze oceny w corocznych ocenach studenckich. Na uwagę zasługują też unikalne zajęcia zatytułowane "Poker Texas Hold'em". Nazwa może być nieco myląca, ponieważ gra w karty stanowi tu nie tyle okazję do zabawy, co raczej do bardzo wyrafinowanej analizy zachowań strategicznych. Należą owe zajęcia do matematycznej teorii gier i - wbrew pozorom - zmuszają do nauki ekonomii. Dr Czajkowski nie przygotował papierowych skryptów do prowadzonych przez siebie zajęć, ale wyposaża swoich studentów w bardzo obszerne materiały elektroniczne. Są one dostępne na jego stronie internetowej. Obejmują nie tylko wykład zasadniczych pojęć, ale również zadania przewidziane do samodzielnego rozwiązywania (z których część została ułożona według całkowicie oryginalnego zamysłu autora). Nie tylko studenci mają okazję do skorzystania z umiejętności dydaktycznych dr. Czajkowskiego. Parokrotnie uczestniczył w Festiwalu Nauki - imprezie popularyzatorskiej corocznie organizowanej m.in. przez Uniwersytet Warszawski. Wystąpienia festiwalowe mają za zadanie ukazać atrakcyjność nauki głównie młodzieży szkół średnich. Podczas gdy atrakcyjność nauk przyrodniczych jest stosunkowo łatwa do ukazania, trudniej jest przekonać młodych ludzi o tym, że i nauki społeczne mają coś ciekawego do zaoferowania. Właśnie w dużej mierze dzięki inwencji i talentowi dydaktycznemu dr. Czajkowskiego udało się ekonomiczne spotkania festiwalowe uczynić atrakcyjnymi. Dorobek organizacyjny Adiunkci zatrudnieni na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW mają wiele obowiązków organizacyjnych, z których są rozliczani we właściwym trybie. Dr Mikołaj Czajkowski

5 wszystkie te obowiązki - takie jak udział w różnych komisjach i ciałach przedstawicielskichwykonuje bardzo sumiennie i w związku z tym jest ceniony przez innych nauczycieli akademickich, jak również pracowników administracyjnych. Ale jego dorobek organizacyjny ma dwa dodatkowe aspekty, które są warte podkreślenia. Po pierwsze, od ubiegłego roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Mikroekonomii. Zakład ten liczy sobie formalnie jedenaście osób, jednak znajduje się pod jego opieką także troje doktorantów stacjonarnych (którzy prowadzą część zajęć dydaktycznych). Tak więc dr Czajkowski kieruje zespołem kilkunastoosobowym. Swoją rolę traktuje bardzo poważnie. Przede wszystkim stara się zapewnić inspirację naukową przez organizowanie seminariów poświęconych problemom badawczym podejmowanym przez swoich "podopiecznych". Seminaria te stanowią forum, na którym można usłyszeć kompetentną, wnikliwą, ale i życzliwą krytykę podejmowanych badań. Drugim aspektem kierowniczej roli dr. Czajkowskiego w Zakładzie Mikroekonomii jest nadzór nad procesem dydaktycznym. Nie poprzestaje on na rozdzielaniu zajęć. Interesuje się ich zawartością, a ponadto zwiększył intensywność hospitowania zajęć. Dzięki temu każdy nauczyciel ma okazję, aby szczegółowo podyskutować o swojej dydaktyce z osobą, która ma w tym zakresie niekwestionowane osiągnięcia. Oprócz tego zaś, Dziekan ma solidniejsze podstawy, aby nadzorowane przez niego oceny okresowe pracowników uwzględniały dorobek dydaktyczny, który jest przecież dużo trudniejszy do skwantyfikowania niż dorobek publikacyjny. Po drugie, dr Czajkowski wielokrotnie występował w roli kierownika programów badawczych. Doświadczenie zdobywał jeszcze jako doktorant, wykonując wyodrębnione zadania badawcze, ale również dając wkład do organizacji badań. Natomiast po uzyskaniu doktoratu pełnił funkcję kierownika projektu, albo przynajmniej lokalnego koordynatora (w dużych międzynarodowych projektach). Spośród wielu programów, w których uczestniczył można wskazać przynajmniej dziewięć, gdzie pełnił rolę koordynacyjną. Wywiązywał się z tej funkcji bardzo dobrze, ułatwiając zadanie innym pracownikom, ale też wciągając do badań studentów, powierzając im prostsze zadania, stosownie do ich możliwości warsztatowych. W swoim podsumowaniu dorobku organizacyjnego (1.8) dr Czajkowski wspomina o podejmowaniu prac o charakterze eksperckim. Jest to ważny aspekt jego pracy, który został jednak przeze mnie uwzględniony przy ocenie dorobku naukowego. Według mojej oceny owe prace eksperckie - nie podważając ich praktycznego znaczenia - miały również walor naukowy. Każdemu niemal raportowi przygotowanemu dla jakiejś nieakademickiej instytucji towarzyszyła publikacja naukowa. W ten sposób habilitant osiągał swoistą synergię pomiędzy działalnością praktyczną i akademicką. Konkluzja Przedstawiony przez dr. Czajkowskiego dorobek habilitacyjny z nawiązką, według mnie, spełnia wymagania stawiane przed kandydatami, ubiegającymi się o status "samodzielnego pracownika naukowego". W cyklu publikacji z ostatnich kilku lat dokonał istotnego wkładu do nauki światowej, ulepszając metodologię wyceny dóbr nierynkowych. Swoje koncepcje gruntownie przetestował na oryginalnym materiale empirycznym, który - przy okazji - ma znaczenie praktyczne; zwłaszcza dla polskiej polityki gospodarczej i ekologicznej, ale również dla ochrony środowiska w skali międzynarodowej.

6 Dał się też poznać jako utalentowany dydaktyk. Ostatnio zaś - jako Kierownik Zakładu Mikroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW - udokumentował swoją dojrzałość w roli przełożonego. Jeśli dodać do tego osiągnięcia koordynacyjne w programach badawczych, to dr Czajkowski ma wszelkie predyspozycje do tego, aby w pełni i formalnie podjąć funkcje samodzielnego pracownika naukowego. W związku z tym wnioskuję o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego ekonomicznych. nauk

7

8

9

10

11

12

13

14 Jacek Osiewalski Fellow of 'Joumal of Econometrics profesor zwyczajny' Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków, 12 września 2013 roku RECENZJA dorobku naukowego dra Mikołaja Czajkowskiego sporządzona na potrzeby postępowania habilitacyjnego Pan Mikołaj Czajkowski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 2003 uzyskał tytuł magistra, a w roku 2008 stopień doktora nauk ekonomicznych (na podstawie rozprawy pt. Nośniki wartości dóbr środowiskowych). Na tymże Wydziale pracuje od pięciu lat na stanowisku adiunkta, a od roku jest kierownikiem Zakładu Mikroekonomii. Jego dorobek publikacyjny do roku 2008 włącznie obejmuje 12 artykułów naukowych: 7 w języku polskim (6 samodzielnie napisanych, 1 wspólnie) i 5 w jęz. angielskim (wszystkie wspólne z innymi autorami). Od roku 2009 do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr.mikołąi Czajkowski opublikował 19 pozycji;,w tym 2 w jęz. polskim (I samodzielna, 1 wspólna) i aż 17 w jęz. angielskim (3 samodzielne i 14 wspólnych). W dorobku po uzyskaniu stopnia doktora przeważają artykuły w poważnych, specjalistycznych międzynarodowych cźasopismach naukowych, pisane zawsze wspólnie z innymi badaczami, przy czym liczba współautorów jest zmienna - od jednego do (!). Te czasopisma to: Ecological Economics, Environmental and Resource Economics, Science of the Total Environment, Conservation Letters, Ecological Indicators, Marine Policy, Journal of Forest Economics, Water Science and Technology, Telecommunications Policy. Poza już opublikowanymi pozycjami, dr Czajkowski podaje w Autoreferacie jeszcze 9 prac wspólnych przesłanych do kilku czasopism międzynarodowych, a majdujących się w recenzji w chwili zamknięcia dokumentacji. Ponadto Kandydat do stopnia doktora habilitowanego brał udział w ponad 20 konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych, a także przebywał 'w kilku znanych uniwersytetach zagranicznych. O Jego wysokiej pozycji naukowej świadczy recenzowanie artykułów składanych w redakcjach znanych międzynarodowych czasopism z obszaru kompetencji dra Czajkowskiego, w tym w kilku wymienionych wyżej tytułach. Jego sylwetkę dopełnia udział w aż 27 projektach badawczych, w jednej trzeciej z nich w roli kierownika. Wszystko to stanowi dowód niezwykłej aktywności naukowej pana Mikołaja Czajkowskiego w lo-letnim okresie od ukończenia przez Niego studiów magisterskich, l

15 Z ciekawości sięgnąłem do dwóch głównych baz międzynarodowych: Scopus i WoK (Web o/ Knowledge), by zorientować się w cytowaniach prac, których współautorem jest dr Mikołaj Czajkowski. Scopus uwzględnia 13 artykułów opublikowanych od 2009 roku i podaje 47 ich cytowań, z czego aż 40 przypada na 4 prace cytowane p~jmniej czterokrotnie; zatem nasz autor ma indeks Hirscha równy 4. WoK uwzględnia 11 artykułów opublikowanych od 2009 roku i podaje 39 ich cytowań, z czego 32 przypada na 3 prace cytowane ponad trzykrotnie i nasz autor ma indeks Hirscha równy 3. Biorą pod uwagę fakt, że dr Mikołaj Czajkowski jest młodym uczonym, a cytowane są prace opublikowane w ostatnich 5 latach (czyli niedawno), takie wyniki należy oceniać jako bardzo wysokie; niewielu profesorów nauk ekonomicznych w Polsce może pochwalić się lepszymi... Już ta ogólna, ilościowa charakterystyka dorobku naukowego dra Czajkowskiego pokazuje, że mamy do czynienia z uczonym współtworzącym naukę na poziomie międzynarodowym, co nie jest częste w polskim środowisku ekonomistów akademickich. Od strony formalnej, podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego stanowi zbiór 8 artykułów, opublikowanych w 6 z wymienionych 9 czasopism międzynarodowych. Artykuły te są wskazywane łącznie jako osiągnięcie naukowe i znakomicie streszczone w Autoreferacie. Są to prace napisane wspólnie z innymi autorami (od jednego do sześciu), przy czym udział dra Mikołaja Czajkowskiego jest zawsze precyzyjnie określony i potwierdzony przez współautorów; ilościowo waha się.on.od 40% do 80%, a jakościowo oznacza wiodący (a nie pomocniczy) wkład tego autora. Przedmiotem tych artykułów jest modelowanie preferencji konsumentów w celu wyceny poszczególnych atrybutów dóbr publicznych (nierynkowych). Z wielu możliwych zastosowań mikroekonomicznej analizy preferencji, prowadzonej z wykorzystaniem ankiet ukazujących deklarowane preferencje oraz metody wyceny warunkowej, Kandydatowi najbliższe są zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego. W przypadku dóbr je reprezentujących ("środowiskowych"), badania preferencji wynikają z konieczności oszacowania gotowości konsumentów do zapłaty za projektowane zmiany w ilości lub jakości tych dóbr. Tematyka podejmowana w 7 z 8 artykułów właśnie takich sytuacji dotyczy; jej znaczenie jest duże i zwiększa się wraz z rosnącą świadomością ekologiczną i wagą ekonomicznych mechanizmów osiągania społecznych celów związanych z ochroną środowiska. Jedna z 8 prac poświęcona jest analizie preferencji (deklarowanych i ujawnionych) w badaniu określającym cechy konsumenta determinujące jego wybór operatora telefonii komórkowej. Wszystkie prace przedstawione wspólnie jako osiągnięcie naukowe łączy nie tylko mikroekonomiczna podstawa teoretyczna, ale również metodyka prowadzenia badań 2

16 empirycznych, w szczególności stosowane, modele statystyczne i metody wnioskowania. Wychodzą one od tzw. wielomianowego modelu logitowego (ang. mu1tinomiallogit model) dla odzwierciedlenia prawdopodobieństw wyboru poszczególnych alternatyw ze skończonego ich zbioru, w sytuacji losowej funkcji użyteczności. Ten klasyczny w ekonometrii model tzw. dyskretnego wyboru (ang. discrete choice model) oparty jest na zbyt krępujących założeniach, które nie pozwalają na uwzględnienie heterogeniczności preferencji i różnych poziomów niepewności. Zasadniczym elementem twórczości naukowej dra Mikołaja Czajkowskiego i głównym jego wynikiem w zakresie metod jest zaproponowanie i zastosowanie takich wersji modelu dyskretnego wyboru (takich uogólnień czy rozszerzeń standardowego modelu MNL), które uwzględniają określone typy niejednorodności. Modele proponowane w omawianych artykułach są różne, bo każdorazowo dostosowywane do specyfiki badanego zagadnienia. Swoboda i skuteczność w budowaniu modeli ekonometrycznych właściwych dla badań empirycznych są godne podkreślenia i uznania. Ta swoboda i empiryczna skuteczność były zapewne ważnym czynnikiem publikacyjnych sukcesów Autora i współpracowników. Przedstawiony jako osiągnięcie naukowe zbiór publikacji jest znakomitym przykładem współczesnej, zaawansowanej mikroekonomii empirycznej. Na pierwszym planie jest cel i przedmiot badań, odpowiednio zinterpretowane w kategoriach teoretyczno-ekonomicznych, a metodyka ekonometryczna - ogromnie ważna - jest jednak służebna i komplikowana (rozwijana) na tyle, by sprostać postawjonemu zadaniu merytorycznemu. Autor, umiejętnie wchodzący w (lub tworzący) zespoły badawcze, łączy biegłość w zakresie teoretycznych podstaw i ekonometrycznych metod analizy preferencji na podstawie ankiet ze znajomością przedmiotu badania, zwłaszcza zagadnień ochrony środowiska naturalnego. Takich badaczy potrzeba polskiej ekonomii akademickiej, by kierowali jej przejściem z pozycji odtwórczych na twórcze - w pełni partnerskie wobec nauki światowej. Recenzja dorobku przygotowywana w postępowaniu habilitacyjnym nie jest właściwym miejscem na podejmowanie dyskusji naukowej z Kandydatem. Jednak wyrażę swą opinię, że warto byłoby wyjść poza metodykę uogólniającą MNL (wielomianowy model logitowy) i porównać ją z modelami wychodzącymi od MNP (wielomianowego modelu probitowego), np. ze specyfikacjami wykorzystującymi wielowymiarowy rozkład t Studenta, proponowany dla modeli zmiennych jakościowych w książce Jerzego Marca pt. Bayesowskie modele zmiennych jakościowych i ograniczonych w badaniach niespłacalnaset kredytów (Wyd. Uniw. Ekonom. w Krakowie, 2008). Takie modyfikacje w metodyce badań nie są sztuką dla sztuki, lecz postępowaniem sprawdzającym, czy uogólnianie MNL jest podejściem właściwym, które prowadzi do istotnych i odpornych wniosków. Intuicja statystyczna jest następująca: rozkład 3

17 logistyczny w przybliżeniu odpowiada rozkładowi Studenta z 7-9 stopniami swobody, zaś normalny jest przypadkiem granicznym (nieskończona liczba stopni swobody). Być może niejednorodne dane lepiej opisuje rozkład Studenta o innej liczbie stopni swobody, a wnioski uzyskiwane przy ich niewłaściwej liczbie (7-9) przestają być istotne po przyjęciu właściwej specyfikacji. Rozważania takie wymagają, ze względów natury statystycznej (i numerycznej), rezygnacji z metody największej wiarygodności i przejścia na wnioskowanie bayesowskie. Dodatkową korzyścią jest możliwość probabilistycznego porównywania niezagnieżdżonych specyfikacji poprzez ich (bayesowskie) prawdopodobieństwa a posteriori. Te zagadnienia leżą w polu kompetencji naukowych krakowskiego zespołu ekonometrii bayesowskiej, z którym Kandydat może nawiązać współpracę w interesującym Go zakresie jako doktor habilitowany. Nawet w wąskich kwestiach metod ekonometrycznych praca zespołowa staje się niezbędna ze względu na ich zaawansowanie i specjalizację. Ale do pracy zespołowej dra Czajkowskiego przekonywać przecież nie muszę... Pracę zespołową cenię szczególnie wysoko, gdyż większość nowych pomysłów i ważnych wyników rodzi się podczas interakcji. Nie jest zaskakujące, że Kandydat przedstawia jako osiągnięcie naukowe publikacje wspólne, zwłaszcza że Jego udział i rola są precyzyjnie udokumentowane. Jednak sytuacja ta rodzi u opiniującego pewien niedosyt. Skoro osoba starająca się o stopień doktora habilitowanego jest specjalistą (w skali międzynarodowej) w zakresie słabo rozpoznanym przez ogół, ekonomistów akademickich, mogłaby przygotować zwięzłą monografię prezentującą specyfikę problematyki ekonomii środowiska, podstawy teoretyczne i metody ekonometryczne służące empirycznemu badaniu tych zagadnień oraz przykładowe wyniki uzyskane dzięki teorii i metodom. Nie ma formalnego wymogu złożenia własnej monografii w ramach postępowania habilitacyjnego, ale jej obecność podkreśliłaby samodzielność naukową badacza i stanowiłaby skuteczny sposób promocji i popularyzacji w środowisku naukowym ważnych badań. Osiągnięcia naukowe dra M. Czajkowskiego i Jego aktywność nie pozostawiają wątpliwości, że stopień doktora habilitowanego Mu się należy. Natomiast w przypadku słabszego dorobku i dokwnentacji pozostawiającej wątpliwości co do samodzielności kandydata, brak takiej własnej monografii prowadziłby do negatywnej opinii. Podsumowując: cały dorobek naukowy dra Mikołaja Czajkowskiego, a zwłaszcza zbiór prac przedstawiony jako Jego osiągnięcie naukowe, stanowi znaczny wkład do ekonomii, a aktywność naukowa dr. Czajkowskiego jest imponująca. Zasługuje On na nadanie Mu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. 4

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Wydział Informatyki,PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2016-02-01 Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. inż. arch. Lucyna

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 2 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst

Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst Tryb studiów: Stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku

1. Nawiązanie stosunku pracy w wymiarze większym niż pół etatu z nauczycielem akademickim musi nastąpić w drodze otwartego konkursu w przypadku 1 Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

O /15 Uchwała Nr 46/2015

O /15 Uchwała Nr 46/2015 O-0000-46/15 Uchwała Nr 46/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/o/06/2010 REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1 Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za: 1. oryginalne i

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/11/1 Propozycja ZNP grudzień 015 rok ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego:... Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagród Rektora, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/2016 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 20 stycznia 2016 roku Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA Symbol WSDZJK- WNoZ/7 PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne art. 132 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Zasad finansowania badań promocyjnych dla młodych naukowców

Bardziej szczegółowo

3. Postępowanie habilitacyjne

3. Postępowanie habilitacyjne Regulamin postępowania w przewodach habilitacyjnych w zakresie nauk o kulturze fizycznej obowiązujący na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ocena dorobku Doktora Jana Chadama na potrzeby postępowania habilitacyjnego

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ocena dorobku Doktora Jana Chadama na potrzeby postępowania habilitacyjnego Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena dorobku Doktora Jana Chadama na potrzeby postępowania habilitacyjnego Kryteria oceny dorobku w postępowaniu habilitacyjnym wynikają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 32/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku

UCHWAŁA nr 32/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku UCHWAŁA nr 32/2015 Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w

Bardziej szczegółowo

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30 Niestacjonarne studia III stopnia w dziedzinie nauk nauki humanistycznych, w zakresie nauki o polityce Jednostka prowadząca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Czas trwania studiów: cztery

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Regulamin przeprowadzania przewodów habilitacyjnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Postępowania habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych w

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Część A Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów I roku studiów,

Bardziej szczegółowo

Nowy tryb habilitacji Raport z wyników ankiety RMN

Nowy tryb habilitacji Raport z wyników ankiety RMN Nowy tryb habilitacji Raport z wyników ankiety RMN Piotr Oprocha RG, MNiSW, Warszawa, 9 kwietnia 2015 r. Piotr Oprocha (RMN) Raport: nowy tryb habilitacji RG, MNiSW, IV 2015 1 / 12 Rada Młodych Naukowców

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG UZASADNIENIE

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG UZASADNIENIE Wniosek o przyznanie Nagrody za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG Imię i Nazwisko Pion / Wydział Komórka UZASADNIENIE Podstawę wnioskowania o nagrodę dla ww. nauczyciela akademickiego stanowią

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach Warszawa, dn. 28.04.2017 r. Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii

1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE 2016/2017 1. Wydział: Wydział Psychologii 1.1. Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii 1.2 Kierunek/specjalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM

TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM TRYB PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU HABILITACYJNYM /aktualizacja na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 30.10.2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

Ocena dorobku naukowego i dydaktycznego Dr hab. Eligiusza Wajnryba, Prof. IPPT PAN, dotycząca wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora

Ocena dorobku naukowego i dydaktycznego Dr hab. Eligiusza Wajnryba, Prof. IPPT PAN, dotycząca wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora Prof. dr hab.inż. Stanisław DROBNIAK Politechnika Częstochowska Instytut Maszyn Cieplnych Al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel: (0-34)-3250-531, fax: (0-34)-3250-507 e-mail: drobniak@imc.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego

CZĘŚĆ I - Dane ocenianego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku Asystenta Jednostka organizacyjna Wydział Wydział Lekarski Rodzaj oceny Ocenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi

Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo