Tomasz Żylicz Uniwersytet Warszawski. 14 maja Podsumowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Żylicz Uniwersytet Warszawski. 14 maja 2013. Podsumowanie"

Transkrypt

1 Tomasz Żylicz Uniwersytet Warszawski 14 maja 2013 Recenzja dorobku habilitacyjnego dr. Mikołaja Czajkowskiego Podsumowanie Recenzję przygotowałem na podstawie otrzymanej dokumentacji, jak również informacji posiadanym dzięki możliwości obserwowania rozwoju naukowego habilitanta w ciągu kilkunastu lat. Miałem bowiem okazję sprawować nad nim opiekę promotorską, koordynować badania naukowe z jego udziałem, obserwować jego wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych, jak również - jako Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW w latach być jego przełożonym. W oparciu o te przesłanki bardzo wysoko oceniam dorobek habilitacyjny dr. Mikołaja Czajkowskiego i uważam, że jest najbardziej obiecującym młodym pracownikiem naukowym, jakiego udało mi się dobrze poznać. Moja opinia dotyczy wszystkich trzech ocenianych aspektów: naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. We wszystkich tych trzech przypadkach dr Mikołaj Czajkowski legitymuje się dorobkiem, który jest wyróżniający. Dorobek naukowy Cykl publikacji wskazywanych jako osiągnięcie naukowe od otrzymania stopnia doktorskiego liczy 8 pozycji, zaś pozostałych publikacji habilitant wskazał 17 (po otrzymaniu stopnia doktorskiego) i 7 (przedtem). Jest to więc pod względem ilościowym dorobek umiarkowany. Jednak jego wartość można właściwie ocenić dopiero po wniknięciu w jakość tych publikacji. Zewnętrznymjej wyrazem jest łączny Impact Factor CIF) 28,2 i suma punktów ministerialnych 505. Obydwie miary plasują habilitanta znacznie powyżej dorobku, jaki bywa poddawany ocenie przy okazji habilitacji. Należy wziąć wszakże poprawkę na współautorstwo. We wszystkich publikacjach w międzynarodowych czasopismach naukowych dr Czajkowski jest współautorem. Jednak jest zazwyczaj autorem wiodącym, co formalnie wynika z procentowego oszacowania udziału, potwierdzonego przez pozostałych współautorów. Jako współautor publikacji naukowych, często sam otrzymuję wnioski od pozostałych autorów z zaproponowanymi procentami dla poszczególnych aspektów pisania artykułu (takich jak koncepcja, obróbka danych, wnioski itp.). Zdaję sobie sprawę z tego, że są to rzeczy trudne do kwantyfikacji, więc je zawsze akceptuję, chyba żeby zaproponowany procent rażąco odbiegał od mojego własnego przekonania. W przypadku liczb podawanych przez dr. Czajkowskiego - zważywszy na to, że obserwowałem powstawanie wielu z jego publikacji - nie mam najmniej szych wątpliwości, że owe procenty nie są zawyżone. Traktowanie współautorstwa jest dyskusyjne. Moim zdaniem - mimo że w porównaniu z innymi dyscyplinami naukowymi, współautorstwo w naukach ekonomicznych nie jest bardzo szeroko rozpowszechnione - może ono być symptomem dojrzałości akademickiej. Przygotowanie artykułu we współautorstwie z innym specj alistą Czwłaszcza jeśli ten specjalista jest uznanym autorytetem wdanej dziedzinie) bardzo dobrze świadczy o

2 umiejętności współpracy naukowej. Jeśli zaś współautorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych (a tak jest z reguły w ocenianych publikacjach), to taką współpracę traktuję jako dodatkowy atut. Nie chcę szerzej dywagować na temat współautorstwa w wiodących czasopismach o wysokim If', gdzie młodszy współautor może być w istocie naj ważniej szym twórcą artykułu. Mam wrażenie, że taką rolę pełni niekiedy dr Czajkowski, ale ponieważ nie umiałbym ściśle tego udowodnić, więc nie traktuję tego jako ważnego elementu recenzji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że siedem publikacji wskazanych przez autora jako osiągnięcie naukowe (1.6.1) układa się w pewien bardzo dobrze przemyślany cykl. Najogólniej dotyczą one badania preferencji wobec dóbr nierynkowych, a więc takich, które z zasady nie mogą być analizowane za pomocą cen rynkowych. Większość z nich dotyczy dóbr związanych ze środowiskiem przyrodniczym, ale autor interesuje się również innymi obszarami, jak o tym świadczy artykuł w Telecommunications Policy (2012). Od strony narzędziowej, zasługą autora jest osiągnięcie postępu w dwóch dziedzinach. Po pierwsze, zaproponował odmienną od rozpowszechnionej dotąd metodę rozwiązania problemu efektu skali. Standardowym sposobem było po prostu przyjęcie założenia o liniowości badanych relacji, zaś brak empirycznego potwierdzenia traktowano jako błąd losowy. Tymczasem dr Czajkowski proponuje model, w którym badane dobro jest charakteryzowane dwiema wielkościami: jedną, do której liniowość ma zastosowanie; ale i drugą (label), która nie zależy od ilości dostarczonego dobra, tylko od sposobu jego dostarczenia. Jest to istotne novum w badaniu dóbr nierynkowych. Po drugie, konsekwentnie modeluje preferencje konsumenckie, zakładając istotną niejednorodność badanych podmiotów. Wprawdzie pomysł, by modelowane podmioty charakteryzowały się zróżnicowanymi parametrami jest w ekonomii znany od dawna, ale dr Czajkowski rozwinął skuteczne metody obliczeniowe, które tę niejednorodność uwzględniają. Przy tym wykracza ona poza zróżnicowanie zamożności, które ogniskuje uwagę ekonomistów w wielu zastosowaniach. Rozwiązanie problemu liniowości (proporcjonalności) wycen uważam za najważniejsze bodaj osiągnięcie naukowe habilitanta. Nie oznacza to, ze zaproponowana metoda jest w pełni doskonała i nie może być ulepszana. W szczególności, sądzę, że można by było postawić i statystycznie rozwiązać problem nie jednej, ale większej liczby zmiennych nieliniowych (labeis) charakteryzujących wyceniane dobro nierynkowe (w notacji artykułu zmienna ql musiałaby mieć nie jedną ale wiele współrzędnych). Nie czynię jednak z tego zarzutu, tylko traktuję to jako uwagę polemiczną i sugestię, jakiego typu pokrewne problemy można w przyszłości poddać badaniu. Nie można bowiem naukowcowi robić zarzutu z tego, ze jego osiągnięcie nie zamyka drogi dalszego postępu. Artykuły dr. Czajkowskiego rozwiązują także rozmaite problemy techniczne, jak to zostało drobiazgowo wyjaśnione w autoreferacie (punkt 2.2). Biegłość autora w posługiwaniu się nowoczesnymi metodami analizy ekonomicznej sprawiła, że - wraz z Richardem Carsonem, który jest jednym z największych na świecie autorytetów w tej dziedzinie - przygotował rozdział w naj nowszym podręczniku z zakresu wyceny dóbr nierynkowych. Rozdział ten zapewne stanie się na wiele lat ważnym źródłem wiedzy i inspiracji dla kolejnego pokolenia naukowców.

3 Komentarza wymaga również "pozostały dorobek" (punkt 1.6.2). Tematyka artykułów jest bardziej zróżnicowana, choć koncentruje się wokół ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Zostały one słusznie oddzielone, ponieważ nie układają się w cykl poświęcony rozwiązaniu wyodrębnionego problemu badawczego. Tym niemniej część z nich - jak np. artykuł z 2012 r. opublikowany w Water Science and Technology - stanowi doniosły wkład w rozwój nauki. Inne - jak np. artykuł z 2009 r. opublikowany w Rynku Energii - mają doniosłe znaczenie praktyczne; na podstawie analiz naukowych, autor formułuje ważne wskazówki dla władzy państwowej. Większość artykułów dr. Czajkowskiego ukazała się w międzynarodowych publikacjach. Nie znaczy to jednak, że habilitant ignoruje lokalny rynek naukowy. Niektóre publikacje polskojęzyczne powstały na bazie ekspertyz przygotowanych dla organów administracji państwowej. Autor ma też publikację w Ekonomiście (najważniejszym chyba polskim czasopiśmie ekonomicznym) i artykuły w Ekonomii i Środowisku (najważniejszym polskim czasopiśmie ekonomiczno-przyrodniczym). Ale naj istotniej szą formą uczestniczenia w krajowym życiu akademickim jest aktywny udział w konferencjach naukowych. Wprawdzie większość wystąpień konferencyjnych odbył zagranicą (z reguły po przejściu wymagającego procesu selekcji), ale odnotować też warto 10 konferencji w Polsce. Wiedząc, że jego wyniki mają znaczenie dla nauki światowej, dr. Czajkowski nie zaniedbuje okazji, by podzielić się nimi także na forach krajowych. Uczestniczy również w krajowych projektach badawczych. Są wśród nich projekty stricte naukowe, finansowane przez MNiSW, NCN oraz FNP, jak również prace o walorach utylitarnych, finansowane przez Ministerstwo Gospodarki, czy Ministerstwo Środowiska. Jednak naj szerszy strumień finansowania pochodzi z Unii Europejskiej (Programy Ramowe VI i VII), Mechanizmu Norweskiego, jak również z budżetu rządu szwedzkiego. Projekty te dotyczą przede wszystkim problemów, które ostatecznie znajdują swój wyraz publikacyjny w czasopismach naukowych. Świadczy to o tym, że udział w projektach badawczych - nawet tych o walorach utylitarnych - stanowi dla habilitanta okazję do podjęcia pracy naukowej, a nie tylko rozwiązania jakiegoś doraźnego problemu praktycznego. Recenzowanie artykułów dla redakcji międzynarodowych czasopism naukowych jest przez habilitanta wzmiankowane w ramach działalności organizacyjnej (l.8). Według mnie jednak jest składnikiem dorobku naukowego. Wykonywane przez niego recenzje nie stanowią pracy podejmowanej w celu uzyskania honorarium albo pomnożenia dorobku publikacyjnego - i w tym sensie rzeczywiście mogą być traktowane jako "usługa na rzecz środowiska" (akademickiego) - ale są przecież wyrazem uznania dla jego dorobku. Fakt, że uczestniczył w procesie recenzyjnym (peer review) kilku ważnych czasopism i w procesie selekcji wystąpień konferencyjnych dwóch międzynarodowych towarzystw naukowych potwierdza jego pozycję akademicką. a koniec tej części oceny warto podkreślić, że dorobek naukowy dr. Czajkowskiego stale się wzbogaca. Lista artykułów w trakcie procesu recenzyjnego liczy 9 pozycji. Zważywszy na dotychczasowe jego osiągnięcia, wolno oczekiwać, że znaczna ich część zostanie uwieńczona publikacją (a wszystkie te prace zostały złożone w bardzo dobrych czasopismach międzynarodowych). Jednak nawet i bez tego owe napisane już opracowania dobrze świadczą o aktywności i inwencji autora.

4 Dorobek dydaktyczny Jeszcze jako doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, Mikołaj Czajkowski prowadził ćwiczenia w wymiarze znacznie przekraczającym wymagania formalne. Po uzyskaniu doktoratu swoją ofertę wzbogacił o seminaria i wykłady, które również prowadzi w wymiarze przekraczającym wymagania formalne. Prowadzi je zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Tematyka zajęć wynika częściowo z zainteresowań badawczych, a częściowo z wymagań narzucanych przez uczelnię, która przewiduje, że każdy student powinien odbyć standardowy cykl wykładów z mikroekonomii; w tym przypadku, od wykładowcy oczekuje się nie tyle oryginalności, co raczej solidności w przekazaniu podręcznikowej wiedzy. I w jednym i w drugim przypadku dr Czajkowski sprawdza się znakomicie. Potrafi studentów zainteresować zagadnieniami, które są przedmiotem j ego awangardowych badań, j ak również podręcznikowymi tematami, które powinien opanować każdy absolwent studiów ekonomicznych. Dr Czajkowski ma opinię wykładowcy wymagającego i surowego. Istotnie, jego wymagania są dość rygorystyczne. Na początku jego kariery dydaktycznej obawiałem się, że - mając wybór - studenci będą preferować zajęcia łatwiejsze. Moje obawy okazały się jednak bezpodstawne, ponieważ wielu studentów potrafi docenić jego kompetencję i talent dydaktyczny i Dziekanat stoi przed problemem nie jak namawiać na wybór jego zajęć, ale jak ograniczać popyt na owe zajęcia. Tradycyjnie już dr Czajkowski otrzymuje najlepsze oceny w corocznych ocenach studenckich. Na uwagę zasługują też unikalne zajęcia zatytułowane "Poker Texas Hold'em". Nazwa może być nieco myląca, ponieważ gra w karty stanowi tu nie tyle okazję do zabawy, co raczej do bardzo wyrafinowanej analizy zachowań strategicznych. Należą owe zajęcia do matematycznej teorii gier i - wbrew pozorom - zmuszają do nauki ekonomii. Dr Czajkowski nie przygotował papierowych skryptów do prowadzonych przez siebie zajęć, ale wyposaża swoich studentów w bardzo obszerne materiały elektroniczne. Są one dostępne na jego stronie internetowej. Obejmują nie tylko wykład zasadniczych pojęć, ale również zadania przewidziane do samodzielnego rozwiązywania (z których część została ułożona według całkowicie oryginalnego zamysłu autora). Nie tylko studenci mają okazję do skorzystania z umiejętności dydaktycznych dr. Czajkowskiego. Parokrotnie uczestniczył w Festiwalu Nauki - imprezie popularyzatorskiej corocznie organizowanej m.in. przez Uniwersytet Warszawski. Wystąpienia festiwalowe mają za zadanie ukazać atrakcyjność nauki głównie młodzieży szkół średnich. Podczas gdy atrakcyjność nauk przyrodniczych jest stosunkowo łatwa do ukazania, trudniej jest przekonać młodych ludzi o tym, że i nauki społeczne mają coś ciekawego do zaoferowania. Właśnie w dużej mierze dzięki inwencji i talentowi dydaktycznemu dr. Czajkowskiego udało się ekonomiczne spotkania festiwalowe uczynić atrakcyjnymi. Dorobek organizacyjny Adiunkci zatrudnieni na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW mają wiele obowiązków organizacyjnych, z których są rozliczani we właściwym trybie. Dr Mikołaj Czajkowski

5 wszystkie te obowiązki - takie jak udział w różnych komisjach i ciałach przedstawicielskichwykonuje bardzo sumiennie i w związku z tym jest ceniony przez innych nauczycieli akademickich, jak również pracowników administracyjnych. Ale jego dorobek organizacyjny ma dwa dodatkowe aspekty, które są warte podkreślenia. Po pierwsze, od ubiegłego roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Mikroekonomii. Zakład ten liczy sobie formalnie jedenaście osób, jednak znajduje się pod jego opieką także troje doktorantów stacjonarnych (którzy prowadzą część zajęć dydaktycznych). Tak więc dr Czajkowski kieruje zespołem kilkunastoosobowym. Swoją rolę traktuje bardzo poważnie. Przede wszystkim stara się zapewnić inspirację naukową przez organizowanie seminariów poświęconych problemom badawczym podejmowanym przez swoich "podopiecznych". Seminaria te stanowią forum, na którym można usłyszeć kompetentną, wnikliwą, ale i życzliwą krytykę podejmowanych badań. Drugim aspektem kierowniczej roli dr. Czajkowskiego w Zakładzie Mikroekonomii jest nadzór nad procesem dydaktycznym. Nie poprzestaje on na rozdzielaniu zajęć. Interesuje się ich zawartością, a ponadto zwiększył intensywność hospitowania zajęć. Dzięki temu każdy nauczyciel ma okazję, aby szczegółowo podyskutować o swojej dydaktyce z osobą, która ma w tym zakresie niekwestionowane osiągnięcia. Oprócz tego zaś, Dziekan ma solidniejsze podstawy, aby nadzorowane przez niego oceny okresowe pracowników uwzględniały dorobek dydaktyczny, który jest przecież dużo trudniejszy do skwantyfikowania niż dorobek publikacyjny. Po drugie, dr Czajkowski wielokrotnie występował w roli kierownika programów badawczych. Doświadczenie zdobywał jeszcze jako doktorant, wykonując wyodrębnione zadania badawcze, ale również dając wkład do organizacji badań. Natomiast po uzyskaniu doktoratu pełnił funkcję kierownika projektu, albo przynajmniej lokalnego koordynatora (w dużych międzynarodowych projektach). Spośród wielu programów, w których uczestniczył można wskazać przynajmniej dziewięć, gdzie pełnił rolę koordynacyjną. Wywiązywał się z tej funkcji bardzo dobrze, ułatwiając zadanie innym pracownikom, ale też wciągając do badań studentów, powierzając im prostsze zadania, stosownie do ich możliwości warsztatowych. W swoim podsumowaniu dorobku organizacyjnego (1.8) dr Czajkowski wspomina o podejmowaniu prac o charakterze eksperckim. Jest to ważny aspekt jego pracy, który został jednak przeze mnie uwzględniony przy ocenie dorobku naukowego. Według mojej oceny owe prace eksperckie - nie podważając ich praktycznego znaczenia - miały również walor naukowy. Każdemu niemal raportowi przygotowanemu dla jakiejś nieakademickiej instytucji towarzyszyła publikacja naukowa. W ten sposób habilitant osiągał swoistą synergię pomiędzy działalnością praktyczną i akademicką. Konkluzja Przedstawiony przez dr. Czajkowskiego dorobek habilitacyjny z nawiązką, według mnie, spełnia wymagania stawiane przed kandydatami, ubiegającymi się o status "samodzielnego pracownika naukowego". W cyklu publikacji z ostatnich kilku lat dokonał istotnego wkładu do nauki światowej, ulepszając metodologię wyceny dóbr nierynkowych. Swoje koncepcje gruntownie przetestował na oryginalnym materiale empirycznym, który - przy okazji - ma znaczenie praktyczne; zwłaszcza dla polskiej polityki gospodarczej i ekologicznej, ale również dla ochrony środowiska w skali międzynarodowej.

6 Dał się też poznać jako utalentowany dydaktyk. Ostatnio zaś - jako Kierownik Zakładu Mikroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW - udokumentował swoją dojrzałość w roli przełożonego. Jeśli dodać do tego osiągnięcia koordynacyjne w programach badawczych, to dr Czajkowski ma wszelkie predyspozycje do tego, aby w pełni i formalnie podjąć funkcje samodzielnego pracownika naukowego. W związku z tym wnioskuję o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego ekonomicznych. nauk

7

8

9

10

11

12

13

14 Jacek Osiewalski Fellow of 'Joumal of Econometrics profesor zwyczajny' Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków, 12 września 2013 roku RECENZJA dorobku naukowego dra Mikołaja Czajkowskiego sporządzona na potrzeby postępowania habilitacyjnego Pan Mikołaj Czajkowski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 2003 uzyskał tytuł magistra, a w roku 2008 stopień doktora nauk ekonomicznych (na podstawie rozprawy pt. Nośniki wartości dóbr środowiskowych). Na tymże Wydziale pracuje od pięciu lat na stanowisku adiunkta, a od roku jest kierownikiem Zakładu Mikroekonomii. Jego dorobek publikacyjny do roku 2008 włącznie obejmuje 12 artykułów naukowych: 7 w języku polskim (6 samodzielnie napisanych, 1 wspólnie) i 5 w jęz. angielskim (wszystkie wspólne z innymi autorami). Od roku 2009 do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego dr.mikołąi Czajkowski opublikował 19 pozycji;,w tym 2 w jęz. polskim (I samodzielna, 1 wspólna) i aż 17 w jęz. angielskim (3 samodzielne i 14 wspólnych). W dorobku po uzyskaniu stopnia doktora przeważają artykuły w poważnych, specjalistycznych międzynarodowych cźasopismach naukowych, pisane zawsze wspólnie z innymi badaczami, przy czym liczba współautorów jest zmienna - od jednego do (!). Te czasopisma to: Ecological Economics, Environmental and Resource Economics, Science of the Total Environment, Conservation Letters, Ecological Indicators, Marine Policy, Journal of Forest Economics, Water Science and Technology, Telecommunications Policy. Poza już opublikowanymi pozycjami, dr Czajkowski podaje w Autoreferacie jeszcze 9 prac wspólnych przesłanych do kilku czasopism międzynarodowych, a majdujących się w recenzji w chwili zamknięcia dokumentacji. Ponadto Kandydat do stopnia doktora habilitowanego brał udział w ponad 20 konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych, a także przebywał 'w kilku znanych uniwersytetach zagranicznych. O Jego wysokiej pozycji naukowej świadczy recenzowanie artykułów składanych w redakcjach znanych międzynarodowych czasopism z obszaru kompetencji dra Czajkowskiego, w tym w kilku wymienionych wyżej tytułach. Jego sylwetkę dopełnia udział w aż 27 projektach badawczych, w jednej trzeciej z nich w roli kierownika. Wszystko to stanowi dowód niezwykłej aktywności naukowej pana Mikołaja Czajkowskiego w lo-letnim okresie od ukończenia przez Niego studiów magisterskich, l

15 Z ciekawości sięgnąłem do dwóch głównych baz międzynarodowych: Scopus i WoK (Web o/ Knowledge), by zorientować się w cytowaniach prac, których współautorem jest dr Mikołaj Czajkowski. Scopus uwzględnia 13 artykułów opublikowanych od 2009 roku i podaje 47 ich cytowań, z czego aż 40 przypada na 4 prace cytowane p~jmniej czterokrotnie; zatem nasz autor ma indeks Hirscha równy 4. WoK uwzględnia 11 artykułów opublikowanych od 2009 roku i podaje 39 ich cytowań, z czego 32 przypada na 3 prace cytowane ponad trzykrotnie i nasz autor ma indeks Hirscha równy 3. Biorą pod uwagę fakt, że dr Mikołaj Czajkowski jest młodym uczonym, a cytowane są prace opublikowane w ostatnich 5 latach (czyli niedawno), takie wyniki należy oceniać jako bardzo wysokie; niewielu profesorów nauk ekonomicznych w Polsce może pochwalić się lepszymi... Już ta ogólna, ilościowa charakterystyka dorobku naukowego dra Czajkowskiego pokazuje, że mamy do czynienia z uczonym współtworzącym naukę na poziomie międzynarodowym, co nie jest częste w polskim środowisku ekonomistów akademickich. Od strony formalnej, podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego stanowi zbiór 8 artykułów, opublikowanych w 6 z wymienionych 9 czasopism międzynarodowych. Artykuły te są wskazywane łącznie jako osiągnięcie naukowe i znakomicie streszczone w Autoreferacie. Są to prace napisane wspólnie z innymi autorami (od jednego do sześciu), przy czym udział dra Mikołaja Czajkowskiego jest zawsze precyzyjnie określony i potwierdzony przez współautorów; ilościowo waha się.on.od 40% do 80%, a jakościowo oznacza wiodący (a nie pomocniczy) wkład tego autora. Przedmiotem tych artykułów jest modelowanie preferencji konsumentów w celu wyceny poszczególnych atrybutów dóbr publicznych (nierynkowych). Z wielu możliwych zastosowań mikroekonomicznej analizy preferencji, prowadzonej z wykorzystaniem ankiet ukazujących deklarowane preferencje oraz metody wyceny warunkowej, Kandydatowi najbliższe są zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego. W przypadku dóbr je reprezentujących ("środowiskowych"), badania preferencji wynikają z konieczności oszacowania gotowości konsumentów do zapłaty za projektowane zmiany w ilości lub jakości tych dóbr. Tematyka podejmowana w 7 z 8 artykułów właśnie takich sytuacji dotyczy; jej znaczenie jest duże i zwiększa się wraz z rosnącą świadomością ekologiczną i wagą ekonomicznych mechanizmów osiągania społecznych celów związanych z ochroną środowiska. Jedna z 8 prac poświęcona jest analizie preferencji (deklarowanych i ujawnionych) w badaniu określającym cechy konsumenta determinujące jego wybór operatora telefonii komórkowej. Wszystkie prace przedstawione wspólnie jako osiągnięcie naukowe łączy nie tylko mikroekonomiczna podstawa teoretyczna, ale również metodyka prowadzenia badań 2

16 empirycznych, w szczególności stosowane, modele statystyczne i metody wnioskowania. Wychodzą one od tzw. wielomianowego modelu logitowego (ang. mu1tinomiallogit model) dla odzwierciedlenia prawdopodobieństw wyboru poszczególnych alternatyw ze skończonego ich zbioru, w sytuacji losowej funkcji użyteczności. Ten klasyczny w ekonometrii model tzw. dyskretnego wyboru (ang. discrete choice model) oparty jest na zbyt krępujących założeniach, które nie pozwalają na uwzględnienie heterogeniczności preferencji i różnych poziomów niepewności. Zasadniczym elementem twórczości naukowej dra Mikołaja Czajkowskiego i głównym jego wynikiem w zakresie metod jest zaproponowanie i zastosowanie takich wersji modelu dyskretnego wyboru (takich uogólnień czy rozszerzeń standardowego modelu MNL), które uwzględniają określone typy niejednorodności. Modele proponowane w omawianych artykułach są różne, bo każdorazowo dostosowywane do specyfiki badanego zagadnienia. Swoboda i skuteczność w budowaniu modeli ekonometrycznych właściwych dla badań empirycznych są godne podkreślenia i uznania. Ta swoboda i empiryczna skuteczność były zapewne ważnym czynnikiem publikacyjnych sukcesów Autora i współpracowników. Przedstawiony jako osiągnięcie naukowe zbiór publikacji jest znakomitym przykładem współczesnej, zaawansowanej mikroekonomii empirycznej. Na pierwszym planie jest cel i przedmiot badań, odpowiednio zinterpretowane w kategoriach teoretyczno-ekonomicznych, a metodyka ekonometryczna - ogromnie ważna - jest jednak służebna i komplikowana (rozwijana) na tyle, by sprostać postawjonemu zadaniu merytorycznemu. Autor, umiejętnie wchodzący w (lub tworzący) zespoły badawcze, łączy biegłość w zakresie teoretycznych podstaw i ekonometrycznych metod analizy preferencji na podstawie ankiet ze znajomością przedmiotu badania, zwłaszcza zagadnień ochrony środowiska naturalnego. Takich badaczy potrzeba polskiej ekonomii akademickiej, by kierowali jej przejściem z pozycji odtwórczych na twórcze - w pełni partnerskie wobec nauki światowej. Recenzja dorobku przygotowywana w postępowaniu habilitacyjnym nie jest właściwym miejscem na podejmowanie dyskusji naukowej z Kandydatem. Jednak wyrażę swą opinię, że warto byłoby wyjść poza metodykę uogólniającą MNL (wielomianowy model logitowy) i porównać ją z modelami wychodzącymi od MNP (wielomianowego modelu probitowego), np. ze specyfikacjami wykorzystującymi wielowymiarowy rozkład t Studenta, proponowany dla modeli zmiennych jakościowych w książce Jerzego Marca pt. Bayesowskie modele zmiennych jakościowych i ograniczonych w badaniach niespłacalnaset kredytów (Wyd. Uniw. Ekonom. w Krakowie, 2008). Takie modyfikacje w metodyce badań nie są sztuką dla sztuki, lecz postępowaniem sprawdzającym, czy uogólnianie MNL jest podejściem właściwym, które prowadzi do istotnych i odpornych wniosków. Intuicja statystyczna jest następująca: rozkład 3

17 logistyczny w przybliżeniu odpowiada rozkładowi Studenta z 7-9 stopniami swobody, zaś normalny jest przypadkiem granicznym (nieskończona liczba stopni swobody). Być może niejednorodne dane lepiej opisuje rozkład Studenta o innej liczbie stopni swobody, a wnioski uzyskiwane przy ich niewłaściwej liczbie (7-9) przestają być istotne po przyjęciu właściwej specyfikacji. Rozważania takie wymagają, ze względów natury statystycznej (i numerycznej), rezygnacji z metody największej wiarygodności i przejścia na wnioskowanie bayesowskie. Dodatkową korzyścią jest możliwość probabilistycznego porównywania niezagnieżdżonych specyfikacji poprzez ich (bayesowskie) prawdopodobieństwa a posteriori. Te zagadnienia leżą w polu kompetencji naukowych krakowskiego zespołu ekonometrii bayesowskiej, z którym Kandydat może nawiązać współpracę w interesującym Go zakresie jako doktor habilitowany. Nawet w wąskich kwestiach metod ekonometrycznych praca zespołowa staje się niezbędna ze względu na ich zaawansowanie i specjalizację. Ale do pracy zespołowej dra Czajkowskiego przekonywać przecież nie muszę... Pracę zespołową cenię szczególnie wysoko, gdyż większość nowych pomysłów i ważnych wyników rodzi się podczas interakcji. Nie jest zaskakujące, że Kandydat przedstawia jako osiągnięcie naukowe publikacje wspólne, zwłaszcza że Jego udział i rola są precyzyjnie udokumentowane. Jednak sytuacja ta rodzi u opiniującego pewien niedosyt. Skoro osoba starająca się o stopień doktora habilitowanego jest specjalistą (w skali międzynarodowej) w zakresie słabo rozpoznanym przez ogół, ekonomistów akademickich, mogłaby przygotować zwięzłą monografię prezentującą specyfikę problematyki ekonomii środowiska, podstawy teoretyczne i metody ekonometryczne służące empirycznemu badaniu tych zagadnień oraz przykładowe wyniki uzyskane dzięki teorii i metodom. Nie ma formalnego wymogu złożenia własnej monografii w ramach postępowania habilitacyjnego, ale jej obecność podkreśliłaby samodzielność naukową badacza i stanowiłaby skuteczny sposób promocji i popularyzacji w środowisku naukowym ważnych badań. Osiągnięcia naukowe dra M. Czajkowskiego i Jego aktywność nie pozostawiają wątpliwości, że stopień doktora habilitowanego Mu się należy. Natomiast w przypadku słabszego dorobku i dokwnentacji pozostawiającej wątpliwości co do samodzielności kandydata, brak takiej własnej monografii prowadziłby do negatywnej opinii. Podsumowując: cały dorobek naukowy dra Mikołaja Czajkowskiego, a zwłaszcza zbiór prac przedstawiony jako Jego osiągnięcie naukowe, stanowi znaczny wkład do ekonomii, a aktywność naukowa dr. Czajkowskiego jest imponująca. Zasługuje On na nadanie Mu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. 4

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA Symbol WSDZJK- WNoZ/7 PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne art. 132 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dotyczący kryteriów kwalifikacji wniosków o nagrodę Rektora Podstawą niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi

Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie.

Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w. Częstochowie. Regulamin oceny wyników pracy nauczycieli akademickich Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z Uchwałą 89/2011 Senatu Akademii

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału Strategia Wydziału Technologii Drewna do 2022 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ANEKS: B Data aktualizacji: 2015-04-14 Słownik mierników Strategii Wydziału Słownik mierników Strategii

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów. Przepisy ogólne Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów 1 Przepisy ogólne 1. Doktorant składa u kierownika Studium Doktoranckiego wniosek o przyznanie stypendium na dany rok akademicki w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Wiosenne Warsztaty dla Badaczy Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Czemu służy ocena! 1. jednostek naukowych wysokość finansowania działalności

Bardziej szczegółowo

MAESTRO 7 załącznik nr 6

MAESTRO 7 załącznik nr 6 MAESTRO 7 załącznik nr 6 Zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO - DOTACJA STATUTOWA

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO - DOTACJA STATUTOWA Załącznik nr 1 do uchwały Nr 45/2013/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez MNiSW podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny Załącznik 12 G Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich 1.Osiągnięcia naukowe (dane dot. publikacji i pkt MNiSzW na podstawie bazy bibliografii pracowników iblioteki UMw) Liczba pkt wg kryteriów

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 9 kwietnia 2013 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie I. Postanowienia wstępne 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja II. Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych

Seminarium Rankingowe. Sesja II. Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Seminarium Rankingowe Sesja II Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Informacje wstępne informacje o publikacjach pochodzą z bazy SCOPUS ze stanem na dzień 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski;

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; Załącznik do Uchwały nr 99 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii z dnia 3 lipca 2012 r. z późn. zmianami Procedura przy postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie

Bardziej szczegółowo

Recenzja dorobku naukowego doktor Ewy Bogacz- Wojtanowskiej

Recenzja dorobku naukowego doktor Ewy Bogacz- Wojtanowskiej Prof. dr hab. Marek Bugdol Kraków 08.10.2013 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński Recenzja dorobku naukowego doktor Ewy Bogacz- Wojtanowskiej 1.Informacje podstawowe o

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w roku akademickim 2015/2016 prowadzić będzie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Lp. imię i nazwisko, tytuł / stopień naukowy stanowisko. Lp. imię i nazwisko rok studiów doktoranckich

WNIOSEK. Lp. imię i nazwisko, tytuł / stopień naukowy stanowisko. Lp. imię i nazwisko rok studiów doktoranckich WNIOSEK na realizację zadania badawczego w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców 1 oraz uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMI. pracowników naukowych.

REGULAMI. pracowników naukowych. Olsztyn, 2003-06-23 REGULAMI oceny pracowników naukowych w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (projekt) Podstawą Regulaminu jest art. 49.1 ustawy o PA (Dz. U. nr 75, poz. 469,

Bardziej szczegółowo

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

I. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki SONATA 8, załącznik nr 4 Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów

Bardziej szczegółowo

Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych

Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych Integracja uczelnianego archiwum prac dyplomowych z Centralnym Repozytorium Prac Dyplomowych Janina Mincer-Daszkiewicz Koordynator projektu jmd@mimuw.edu.pl Plan prezentacji Nowelizacja Ustawy (stan na

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie

Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie Załącznik nr 4 Regulamin organizacyjny specjalizacji fizyka medyczna w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Krakowie I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Centrum

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym

Zmiany w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym Zmiany w Ustawie o stopniach naukowych i Dziennik Ustaw z 21 kwietnia 2011 Nr 84 poz. 455 2011-12-22 Andrzej Chciałowski, Dorota Połed Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP B y d g oszcz 85-326 Bydgoszcz; ul Seminaryjna 3 ; t e!: 052 374 9041 łub 052 374 9075, fax 052 374 9005 ; e -mail: gaca@utp.

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki. Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki

Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki. Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki Finansowanie badań młodych naukowców w Narodowym Centrum Nauki Krzysztof W. Nowak Członek Rady Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki agencja wykonawcza powołana do finansowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH RADA WYDZIAŁU WL I 19.10.2011 EWO AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo