ISO CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia r. Nr rej. DAG /2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISO 22000 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 23.05.2014 r. Nr rej. DAG 7382 752/2014"

Transkrypt

1 BO 9001 AC014 Yerified Erwironmental Management REG.NO. PL Szczecin, dnia r. Nr rej. DAG /2014 Dotyczy: postępowania nr PN prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków cytotoksycznych, antybiotyków, albumin, produktów do żywienia do- i pozajelitowego, środków kontrastowych i płynów infuzyjnych. Pytanie nr 1: Czy, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi oraz konieczność redukcji dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, Zamawiający w pakiecie nr 59 póz. l wymaga, aby produkt meropenem posiadał trwałość roztworu po przygotowaniu 24 godziny w temp. 2-8 stopni C? Odpowiedź nr 1: Zamawiający w pakiecie nr 59 póz. dopuszcza produkt meropenem posiadający trwałość roztworu po przygotowaniu 24 godziny w temp. 2-8 stopni C. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 67 póz. 2 (budesonid mg/2 ml x 20 amp. zawiesina do nebul.) posiadał zarejestrowane wskazanie - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli? Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 67 póz. 2 (budesonid mg/2 ml x 20 amp. zawiesina do nebul.) preparat z zarejestrowanym wskazaniem - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli. Pytanie nr 3: Czy w pakiecie 49, Zamawiający wymaga produktu, który jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach? Odpowiedź nr 3: W pakiecie 49, Zamawiający wymaga produktu, który jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Pytanie nr 4: Czy w pakiecie 49, Zamawiający wymaga pełnych wskazań? Odpowiedź nr 4: W pakiecie nr 49 Zamawiający wymaga produktu leczniczego o zarejestrowanych wskazaniach do stosowania w zapobieganiu powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, lub hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową) u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości oraz w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową (ang. tumor-induced hypercalcaemia-tlh) u dorosłych pacjentów. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, Szczecin Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS Bank Polska Kasa Opieki SA II O/Szczecin ; NIP: ; Regon : Nr telefonów: centrala: ; sekretariat, dyrektor naczelny: ; główny księgowy: ; zastępca dyr. ds. lecznictwa: ; zastępca dyr. ds. administracyjno-eksploatacyjnych: ; nrfax: ; adres szpitaksionkologia.szczecin.pl; adres www:

2 AC o H Pytanie nr 5: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 53 pozycji 8, 20, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty. Odpowiedź nr 5: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i wydziela z pakietu 53 pozycję nr 8 i nr 20 do nowo utworzonego pakietu nr 53A. W związku z tym wadium w pakiecie nr 53 wynosi: l 050,00 zł, wadium w pakiecie nr 53A wynosi: 354,00 zł Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 55 pozycji l preparatu Ceftazydym 2,0g w opakowaniu po 10 butelek? Jeżeli nie, czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 55 pozycji l co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty? Odpowiedź nr 6: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 55 póz. l produktu leczniczego Ceftazydym 2,0g w opakowaniu zwierającym 10 but. z zastosowaniem się do zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia część I pkt 3. ppkt 21) i 28). Pytanie nr 7: Czy w 3 ust 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury? Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Przesyłka rejestrowana umożliwia nadawcy określenie dnia otrzymania przesłanych dokumentów do adresata. Pytanie nr 8: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy Odpowiedź nr 8: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ nie ma wpływu na to, kiedy zostanie dokonane uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W związku z tym zmiana ta jest niekorzystna dla Zamawiającego. Pytanie nr 9: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 4 ust l W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach: - w wysokości 1% wartości zamówionego towaru którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki w jego dostawie jednak nie więcej niż 10% wartości zamówionego towaru, którego dotyczy zwłoka. Odpowiedź nr 9: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w projekcie umowy. Kary umowne mają za zadanie zdyscyplinować Wykonawcę do terminowego realizowania zadania.

3 ACOU Verified Eiwironmental Management REGNO PL Pytanie nr 10: Proszę o wydzielenie z pakietu 8 póz. 2. Umożliwi to przystąpienie większej liczbie oferentów, a tym samym złożenie korzystniejszej oferty. Odpowiedź nr 10: Zamawiający wydziela póz. nr 2 z pakietu nr 8 do nowo utworzonego pakietu nr 8A. W związku z tym wadium w pakiecie nr 8 wynosi: ,00 zł, wadium w pakiecie nr 8A wynosi: ,00 zł Pytanie nr 11: Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku w pakietach, gdzie jednostką miary są mg, ml? Odpowiedź nr 11: Zamawiający w pakietach: nr 8 póz. l, nr 8A póz. l, nr 43 póz.l, nr 86 póz. l wymaga aby Wykonawca podał cenę jednostkową za mg/ml oferowanego produktu leczniczego w zaokrągleniu do 0,0001 zł. Pytanie nr 12: Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki (fioł., amp. itp.)? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? Odpowiedź nr 12: Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania opakowań o innej ilości szt. niż określona w załączniku asortymentowym w część I pkt 3. ppkt 28) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 13: Czy w pakiecie 19 Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci proszku do sporządzania roztworu? Odpowiedź nr 13: Zamawiający w pakiecie nr 19 dopuszcza wycenę preparatu w postaci proszku do sporządzania roztworu spełniającego pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 14: Czy w pakiecie 26 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w gemcitabinum w dawce 2 g / 20 ml? Odpowiedź nr 14: Zamawiający w pakiecie 26 dopuszcza wycenę preparatu w gemcitabinum w dawce 2 g/20 ml spełniającego pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie nr 15, dot. l ust. 9 Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Odpowiedź nr 15: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ zapis ten chroni jego interesy i ma zastosowanie tylko w wyjątkowych okolicznościach, których Zamawiający nie mógł

4 BO 9001 PN-N-18C01 BO ACOH REG.NO. PL przewidzieć. Przykładowe sytuacje to śmierć pacjenta, ustanie wskazań do podawania dalszego leku i inne podobne. Pytanie nr 16, dot. 2 ust.l Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z tego postanowienia zdania potwierdzając dokument WZ lub'*? Odpowiedź nr 16: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, ponieważ dalej widnieje zapis lub przesyłając protokół reklamacyjny". Pytanie nr 17, dot. 3 ust.6 Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zadnia Powyższe zasady dotyczą także zmiany cen urzędowych dostarczanych na podstawie niniejszej umowy leków, wywołanych ustawową zmianą cen urzędowych. W przypadkach wskazanych zdaniami poprzednimi zmiany cen nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy"? " Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w projekcie umowy zapisy w niej zawarte są jasne i nie wymagają dodatkowych modyfikacji. Zamawiający uważa, że aneksy w przypadku zmiany ceny są obligatoryjne. Pytanie nr 18, dot. 4 ust.l Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio do: 0,2% (w miejsce dotychczasowej 2%), wykreślenia zdania " nie mniej niż 50zł 100 zł za każdy dzień zwłoki" oraz 5%(w miejsce dotychczasowej 10%)? Kara umowna może mieć charakter dyscyplinujący, nie zaś nadmiernie restrykcyjny. Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w projekcie umowy. Kary umowne mają za zadanie zdyscyplinować Wykonawcę do terminowego realizowania zadania. Pytanie nr 19, dot. 6 Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, ponieważ zapis ten jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Pytanie nr 20, dot. 8 ust.l Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość wykreślenia tego postanowienia, bądź istotnego zmodyfikowania- jako zawierającego zapisy sprzeczne z obecnie obowiązującym prawem (w szczególności kc. umowa zawarta na czas określony może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach szczególnych, ale stypizowanych konkretnie w tej umowie!)? Odpowiedź nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy, ponadto postanowienia zawarte w tym paragrafie Zamawiający wprowadził na żądanie Wykonawców. Pytanie nr 21, dot. 9 ust.3 Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po zadaniu określającym zakaz cesji bez zgody Kupującego, zdań w następującym brzmieniu: Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie

5 PN-N-1S001 BO AC 014 odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia Ir. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, póz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą. "? Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy, ponieważ przelew wierzytelności nie leży w interesie podmiotu leczniczego. Pytanie nr 22, dot. 10 ust.l Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość wykreślenia tego postanowienia, bądź istotnego zmodyfikowania- jako zawierającego zapisy sprzeczne z obecnie obowiązującym prawem (pzp., w szczególności przywołujące dawne brzmienie art.144 pzp.), ponad w istotny sposób naruszający zasadę zachowania równowagi interesów stron? Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy, ponieważ powyższy zarzut według Zamawiającego jest bezpodstawny. Pytanie nr 23, dot. 10 ust. 3 Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie na zakończenie postanowienia sformułowania: z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy w tym 3 ust.6 powyżej'"? Odpowiedź nr 23: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w projekcie umowy zapisy w niej zawarte są jasne i nie wymagają dodatkowych modyfikacji. Zamawiający uważa, że aneksy w przypadku zmiany ceny są obligatoryjne. Pytanie nr 24, dotyczy pakietu nr 24: Czy zamawiający wymaga zarejestrowanych wskazań: chemioterapia paliatywna raka połączenia przełykowo-żołądkowego nowotwory głowy i szyi rak trzustki w leczeniu skojarzonym wg schematu PEFG (cisplatyna, epirubicyna, 5fluorouracyl i gemcytabina) mięsaki tkanek miękkich. Odpowiedź nr 24: Zamawiający dopuszcza preparat z zarejestrowanymi wskazaniami wymienionymi w pytaniu. Osoba upoważniona do kontaktów nrtel.: i w przedmiotowej sprawie: Agnieszka Kołodziejska, Z poważaniem:

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43 678 20 21, fax. 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl. Odpowiedzi na pytania I Poddębice, dn. 16.02.2012 r. Odpowiedzi na pytania I Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ PCZ-ZP- /2012 Dotyczy: Dostawy materiałów opatrunkowych dla Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach. PCZ-ZP-PN-05/2012

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września 2014 r.

SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września 2014 r. Miasto Łowicz Stary Rynek 1 99 400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców Numer ogłoszenia (postępowania): 288653-2014 Nazwa zamówienia: Zakup energii elektrycznej 2015-2016 SK.271.4.2014JL Łowicz, dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SUCHOŻEBRY.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SUCHOŻEBRY. Warszawa, dnia 25.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW nr 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SUCHOŻEBRY. W odpowiedzi na zapytanie

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25.11.2014 r.

Warszawa, dnia 25.11.2014 r. Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska 180A 04-464 Warszawa Reprezentujący: Gminę Stary Lubotyń Stary Lubotyń 42 07-303 Stary Lubotyń Warszawa, dnia 25.11.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/63/15 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/166/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. 1 S t r o n a 1. Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. ul. gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Tel.: +4822 839 12 23, Fax.: +4822 839 00 43. www.zseil.edu.pl 2.

Bardziej szczegółowo