SŁOWO WSTĘPNE INTRODUCTION FORUM GOSPODARCZE METROPOLII POZNAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWO WSTĘPNE INTRODUCTION FORUM GOSPODARCZE METROPOLII POZNAŃ"

Transkrypt

1 7 MAJA 2014 POZNAŃ (MTP SALA ZIEMI) FORUM GOSPODARCZE METROPOLII POZNAŃ SŁOWO WSTĘPNE Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, jest jedną z wielu inicjatyw Wielkopolskiej Izby Przemysłowo- -Handlowej na rzecz tworzenia najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości wielkopolskich i poznańskich firm. WIP-H już od 25 lat aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania samorządu gospodarczego i kreowaniu życia gospodarczego naszego regionu. Hasło przewodnie tegorocznej VII edycji Forum Metropolia w sieci miedzynarodowej związane jest z rosnącym znaczeniem współpracy międzynarodowej, zarówno w sferze publicznej, jak i gospodarczej. W dobie globalizacji współpraca międzynarodowa, obok innowacyjności, stała się najważniejszym czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej obszarów metropolitalnych. W tym roku mija 10 lat uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Forum będzie więc okazją do podsumowania efektów działalności i zaangażowania lokalnych władz samorządowych w dziedzinie partnerstwa międzynarodowego oraz do oceny przemian gospodarczych wynikających z procesu integracji. Organizatorzy wyrażają przy tym nadzięję że wspólna debata przedstawicieli różnych środowisk naszego regionu pozwoli na wypracowanie wniosków i rekomendacji, które przyczynią się do wzrostu znaczenia i roli metropolii Poznań na arenie międzynarodowej. Wagę VII edycji FGMP i jego tematyki wzmacnia przy tym fakt, że za kilka dni odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz, że wkrótce dostępne będą środki wsparcia w ramach nowego okresu budżetowania UE. INTRODUCTION The Poznań Metropoly Economic Forum is one of numerous initiatives undertaken by The Wielkopolska Chamber of Industry and Commerce aimed at creating the best possible conditions for the development of enterprise for companies operating in the city of Poznań and the Wielkopolska Region. It should be clearly indicated that for already 25 years The Wielkopolska Chamber of Industry and Commerce has been actively participating in the process of shaping the local economic self-government and creating the economic life of the region. The leading motto of this year s seventh edition of the Forum is The Metropoly within the International Network and it is strictly connected with the growing importance of the international cooperation both in the public and economic aspects. In the globalization era the international interaction along with innovation processes have achieved the status of the most significant factor in strengthening the competition advantage of metropolitan regions. This year Poland is celebrating the 10th anniversary of its accession and active participation in the European Union structures. The Forum therefore will serve a unique opportunity for summarizing the effects of fruitful involvement and immense activity on the side of the local authorities in the field of international partnership. It will also create a splendid occasion for estimating the ongoing economic changes resulting from the integration process. The organizers wish to express their deepest hope that the proposed common debate lead by the representatives originating from various environments of our region will undoubtedly enable working out conclusions and recommendations which in turn might increase the importance and the role of The Poznań Metropoly in the international arena. The importance of the subject matter and the role itself of the VIIth edition of The Poznań Metropoly Economic Forum is strengthened by the fact of the shortly incoming candidates elections for the European Parliament. Furthermore, it should be noticed that next financial resources might be available soon within the new EU budgetary period. 1

2 PROGRAM VII EDYCJI 7 maja 2014 Poznań (MTP - Sala Ziemi) METROPOLIA W SIECI MIEDZYNARODOWEJ 10:00-11:00 Oficjalne otwarcie VII edycji FGMP i IV Dni Przedsiębiorczości Poznań wykład inauguracyjny prof. dr hab. Marian Gorynia Rektor UEP Metropolia Poznań w obliczu podstawowych wyzwań współczesności 11:00-11:30 Przerwa 11:30-13:00 Aktywność międzynarodowa samorządów formy, efektywność, wyzwania Polityka Unii Europejskiej i państwa wobec zagranicznej współpracy samorządów terytorialnych Zagraniczne kontakty samorządów w praktyce - wymiana doświadczeń Współpraca zagraniczna Metropolii Poznań Moderator: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Dyrektor CBM UAM Paneliści: Dorota Barys Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej; Xu Zhou Główny przedstawiciel Shenzhen w Europie; Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania; Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański; Adam Lewandowski Burmistrz Śremu, Wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań Partner merytoryczny: Centrum Badań Metropolitalnych UAM 13:00-13:15 Przerwa 13:15-14:45 Światowi liderzy biznesu na lokalnym rynku Globalizacja gospodarki a miejsce dla lokalnego przedsiębiorcy Sieciowi giganci a współpraca z poznańskimi przedsiębiorcami Potencjalne obszary kooperacji i konfliktów Rola samorządu lokalnego i gospodarczego przy kreowaniu platformy współpracy pomiędzy sieciami i światowymi korporacjami a lokalnymi przedsiębiorcami Moderator: Andrzej Głowacki Prezes Zarządu DGA S.A. Paneliści: Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański; dr Andrzej Byrt Prezes Zarządu MTP; Piotr Danielewicz - Rzecznik prasowy, Sekretarz Zarządu Volkswagen Poznań; Witold Hołubowicz Prezes Zarządu ITTI Sp. z o.o.; Wojciech Kruk Prezydent WIP-H; Paulina Szewczyk Dyrektor Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii PP Partner merytoryczny: DGA S.A. 14:45-15:15 Przerwa 15:15-16:45 Cele i kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE Kierunki wspierania samorządów i przedsiębiorców w latach Z jakich Funduszy Europejskich będą mogły korzystać samorządy w latach ? Jakie typy projektów realizowane przez przedsiębiorstwa będą finansowane z Funduszy Europejskich? Jak samorządy i przedsiębiorcy z woj. Wielkopolskiego będą mogli skutecznie korzystać z Funduszy Europejskich? Moderator: Michał Gwizda Crido Taxand Sp. z o.o.; Szymon Żółciński Crido Taxand Sp. z o.o. Paneliści: Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego; Łukasz Małecki Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Tadeusz Czajka Wójt Gminy Tarnowo Podgórne; Tomasz Machaj Dyrektor ds. inwestycji w Amica Wronki S.A.; Eligiusz Nowakowski Ekspert ds. kredytów unijnych ING Bank Śląski S.A. Partner merytoryczny: Crido Taxand Sp. z o.o. THE 7 TH POZNAŃ METROPOLY ECONOMIC FORUM PROGRAM May 7, 2014 Poznań International Fairs (The Earth Room) METROPOLY IN THE INTERNATIONAL NETWORK TheOficial Opening of the7th Poznań Metropoly Economic Forum and Poznań Enterprise Days Inaugural Lecture by prof. dr hab. Marian Gorynia - Rector of Poznań University of Economics: Poznań Metropoly in the face of basic modern challenges Break Local governments international activity forms, effectiveness and challenges The politics of European Union and the state in the face of international cooperation of the local authority governments International relations of the local authorities in practice Experience Exchange International cooperation of the Poznań Metropoly Moderator: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Head of CBM UAM Panelists: Dorota Barys Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, The Deputy Chief for the Department of Public and Culture Diplomacy; Xu Zhou Shenzhen Main Representative for Europe; Ryszard Grobelny Mayor of Poznań; Tomasz Łubiński Vice-Starost of Poznań County; Adam Lewandowski Mayor of Śrem, Vice-President of the Poznań Metropoly Association Factual Partner: Centrum Badań Metropolitalnych UAM Break World Business Leaders on the Local Market Economy globalization in the face of the local entrepreneur Networking Giants and cooperation with Poznań entrepreneurs Potential cooperation and conflicts areas The role of local and economic authorities in creating the cooperation platform between networks and the world corporations and local entrepreneurs Moderator: Andrzej Głowacki Board President of DGA S.A. Panelists: Tomasz Łubiński Vice-Starost of Poznań County; dr Andrzej Byrt Board President of Poznań International Fairs; Piotr Danielewicz Spokesman, Secretary of the Board of Volkswagen Poznań; Witold Hołubowicz Board President of ITTI Sp. z o.o.; Wojciech Kruk President of Wielkopolska Chamber of Industry and Commerce; Paulina Szewczyk Director of the Technology Transfer Office Poznan University of Technology Factual Partner: DGA S.A Break Aims and supporting directions in the new EU financial perspective Supporting directions for the local authorities and entrepreneurs in the years What European Funds are available for local authorities in the years ? What project types realized by the entrepreneurs are to be financed by European Funds? How the local governments and entrepreneurs from The Wielkopolska Region can effectively make use of the European Funds? Moderator: Michał Gwizda Crido Taxand Sp. z o.o.; Szymon Żółciński Crido Taxand Sp. z o.o. Panelists: Marek Woźniak Governor of Wielkopolska Province; Łukasz Małecki Ministry of Infrastructure and Development; Tadeusz Czajka Municipality Leader of Tarnowo Podgórne; Tomasz Machaj Head for Amica Wronki S.A.; Eligiusz Nowakowski European Credit Export, ING Bank Śląski S.A. Factual Partner: Crido Taxand sp z o.o. 18:30-21:00 Uroczyste zakończenie VII FGMP Gala Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości MTP Iglica za zaproszeniem The Closing Ceremony of the 7th Poznań Metropoly Economic Forum - Gala Event of Poznań Enterprise Days Poznań International Fairs (Iglica) admittance by invitation only 2 3 -

3 Wydarzeniem towarzyszącym VII FGMP będzie przygotowana strefa konsultacji dla przyszłych beneficjentow dotacji unijnych. Przez cały dzień trwania konferencji, w foyer przed Salą Ziemi będzie można zasięgnąć porad i informacji u ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz najskuteczniejszych firm doradczych specjalizujących się pozyskiwaniu środków unijnych: Crido Taxand, DGA, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze, Grupy ECDF oraz EU Fundusze. Poniżej przedstawiamy kilka informacji o firmach wraz z danymi kontaktowymi. przedsiębiorstw, rolników i jednostek samorządowych. Jej członkowie to byli pracownicy Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie jeszcze przed akcesją przekazywali informacje o Unii Europejskiej dla sektora rolno-spożywczego. To także budowniczy Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz osoby, które wdrożyły na terenie Wielkopolski program SAPARD. W 2003 roku grupa stworzyła Eurofinanse - biuro doradcze działające w ramach EuroCentrum sp. z o.o. W 2006 r. założyła własną spółkę EU-Fundusze sp. z o.o. Crido Taxand Sp. z o.o. ul. Grzybowska 5A (Grzybowska Park) Warszawa tel.: fax: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Szyperska Poznań tel.: fax: Departament jest organem wykonawczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który zarządza realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kształtuje politykę zarządzania i finansowania poszczególnych projektów dla Wielkopolski powstających w ramach I, II, IV, V oraz VI Priorytetu WRPO. Departament przygotowuje dla beneficjentów projektów m.in. wiążące interpretacje Szczegółowego opisu osi priorytetowych WRPO oraz udziela im odpowiedzi w sprawie procedur wdrażania programu. Realizuje także wybrane elementy kontraktów wojewódzkich oraz jest odpowiedzialny za zadania wynikające z uczestnictwa w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) do czasu jego zamknięcia. METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 197, Poznań tel.: fax: Firma działa na rynku od 2005 roku. Podstawową działalnością, od której rozpoczęło się jej funkcjonowanie, jest pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. Firma posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z programów PHARE, SAPARD, SPO WKP, SPO RZL, SPO ROL, Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Sukcesy odnosi także w zakresie pozyskiwania kredytów inwestycyjnych oraz sporządzania biznes planów, studiów wykonalności oraz analiz finansowych. Specjalizuje się również w factoringu oraz usługach w zakresie ochrony środowiska. EU FUNDUSZE Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań tel.: fax: ECDF Siedziba główna w Poznaniu ul. Promienista Poznań tel.: , faks: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego powstało w kwietniu 2003 roku. Jego misją jest zapewnienie kompleksowych usług doradczych przedsiębiorstwom z sektora MŚP oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Początkowo uwaga grupy koncentrowała się na pozyskiwaniu środków UE oraz doradztwie z zakresu obsługi projektów unijnych. Jednak z każdym rokiem zespół ECDF szybko się rozrastał i poszerzał zakres oferowanych przez nich usług. Dzisiaj w skład Grupy ECDF wchodzą: ECDF Dotacje, ECDF Szkolenia, ECDF Badania, ECDF Kancelaria Rachunkowa, ECDF Inwestycje oraz Rosicki Purski Warulik ECDF Kancelaria Prawna. Crido Taxand to polska firma konsultingowa należącą do międzynarodowej organizacji podatkowej Taxand. Na rynku usług doradczych działa od 2005 roku, do marca 2013 roku pod nazwą Accreo Taxand. Doradza międzynarodowym korporacjom, rodzimym firmom oraz przedsiębiorcom w zakresie podatków, pomocy publicznej, prawa oraz doradztwa biznesowego. DGA S.A. ul. Towarowa 35 (V piętro) Poznań tel.: fax: Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż. Podmioty doradcze Grupy Kapitałowej DGA oferują kompleksową obsługę firm w takich dziedzinach jak: doradztwo biznesowe i transakcyjne, pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi rachunkowe i kadrowe, usługi audytorskie, usługi prawne, zarządzanie kapitałem ludzkim, doradztwo przy upadłościach. EU Fundusze Sp. z o.o. to grupa ludzi od 10 lat zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla 4 5

4 Metropolia Poznań w obliczu podstawowych wyzwań współczesności Aktywność międzynarodowa samorządów formy, efektywność, wyzwania Wykład inauguracyjny z okazji otwarcia IV Dni Przedsiębiorczości Poznań i VII edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań Polityka Unii Europejskiej i państwa wobec zagranicznej współpracy samorządów terytorialnych Zagraniczne kontakty samorządów w praktyce - wymiana doświadczeń Współpraca zagraniczna Metropolii Poznań prof. dr hab. Marian Gorynia Rektor UEP Rector of Poznań University of Economics Moderator prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Dyrektor CBM UAM Head of CBM Adam Mickiewicz University, Poznań 6 7

5 Dorota Barys Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland The Deputy Chief for the Department of Public and Culture Diplomacy Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański Vice Starost of Poznań County Xu Zhou Główny przedstawiciel Shenzhen w Europie Chief Representative European Representative Office of Shenzhen Adam Lewandowski Burmistrz Śremu Wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań Mayor of Śrem, Vice President of the Poznań Metropoly Association Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznań Mayor of Poznań 8 9

6 PARTNER MERYTORYCZNY CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH (CBM) CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH (CBM) jest jednostką badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powołaną zarządzeniem JM Rektora UAM prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka w dniu 1 marca 2009 r. Centrum realizuje swoje cele oraz zadania poprzez prowadzenie badań, w tym analiz, ekspertyz i strategii dla instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw - w zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej. CELE CENTRUM: inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk mającej na celu zrównoważony rozwój, wzrost konkurencyjności i zintegrowane zarządzanie na obszarach wielkomiejskich, koordynowanie prac badawczych poznańskich uczelni, tworzących Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską, prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad obszarami silnie zurbanizowanymi w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Poznańskiej i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. ZADANIA CENTRUM: diagnozowanie znaczących problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem aglomeracji/obszarów metropolitalnych, tworzenie ekspertyz i studiów dotyczących struktur przestrzenno-funkcjonalnych obszarów metropolitalnych, opracowywanie prognoz, projekcji i scenariuszy rozwoju obszarów metropolitalnych, budowa strategii rozwoju obszarów metropolitalnych, dokumentowanie, publikowanie i upowszechnianie wyników prac centrum (publikacje, panele, konferencje, wystawy), ścisła współpraca z jednostkami samorządowymi, urzędami i instytucjami działającymi w obszarze metropolitalnym. ABSTRACT The aim of the speech is to present the activity of European self-government units (towns, communes) in the field of international partnership, also called small integration. An analysis is made of the legal foundations of the co-operations, its institutional forms, and geographical directions. Special attention is given to development of bilateral and multi-twinning co-operation established by towns and communes from Metropolia Poznań. AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 1-go maja tego roku minęło 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wydawać by się mogło, że otwarcie granic jakie przyniosło nam wejście w poczet członków Wspólnoty, swobody jej jednolitego rynku oraz wzrost poczucia przynależności do Europy powinny być gwarantem ożywienia współpracy międzynarodowej nie tylko na poziomie centralnym, czy w wymiarze osobistym, ale także a może przede wszystkim na poziomie administracji samorządowej. Tymczasem w ciągu tej dekady trwającej od 2004 r. niewiele się w lokalnej aktywności międzynarodowej zmieniło. Gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań podpisały przez ten czas łącznie 29 umów o wzajemnej współpracy z zagranicznymi partnerami. W takim samym przedziale czasowy liczonym do momentu wejścia do Unii, podobnych umów podpisano łącznie 30. Od dziesięciu lat polskie regiony mają możliwość międzynarodowej współpracy tak szeroką, jakiej nie miały nigdy wcześniej a, co wynika z analizy, jest ona wykorzystywana w ograniczonym stopniu. Gdzie tkwi przyczyna? W przeprowadzonym w 2012 roku przez Instytut Spraw Publicznych badaniu na 326 samorządowcach z całej Polski, znakomita większość z nich (79%) zapytana o utrudnienia, jakie natrafia we współpracy międzynarodowej opowiedziała się za brakiem środków finansowych. Na dalszych miejscach znalazły się takie przyczyny, jak: brak czasu (25% głosów), brak zainteresowania ze strony partnera (24%) oraz niskie kompetencje pracowników zajmujących się współpracą międzynarodową (22%). Utrudnienia, na jakie najczęściej natrafia się we współpracy międzynarodowej (w %) brak środków finansowych brak czasu, zbyt duże przeciążenie pracowników innymi obowiązkami brak zainteresowania ze strony partnera niewystarczające kompetencje pracowników (na przykład nieznajomość języków obcych) utrudnienia organizacyjno-administracyjne wynikające z polskiego prawa i nakładane przez jednostki administracyjne wyższego rzędu brak widocznych rezultatów współpracy demobilizuje do angażowania się w nią nie natrafiamy na żadne utrudnienia inne 2% blokowanie inicjatyw przez administrację centralną 1% nie wiem / trudno powiedzieć 3% 25% 24% 22% 19% 16% 8% 79% % Źródło: Instytut Spraw Publicznych 2012 Istotną przyczyną z pewnością jest także brak opracowanego lokalnego programu działania - strategii rozwoju współpracy międzynarodowej, na co wskazało 76 % ankietowanych. Co można zrobić, aby ten stan rzeczy zmienić? Skąd czerpać środki na prowadzenie prężnej współpracy międzynarodowej? Ankietowani bardzo konkretnie wskazali elementy, których występowanie mogłoby wpłynąć na poprawę zagranicznej aktywności samorządów. Są to przede wszystkim nowe możliwości finansowania, ale także propagowanie doświadczeń zagranicznych samorządów oraz zaangażowanie podmiotów lokalnych. Wszystkie te elementy znajdują odzwierciedlenie w idei tegorocznej edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań

7 Metody intensyfikacji współpracy międzynarodowej (w %) Kraje pochodzenia partnerów nowe możliwości finansowe dla jej rozwoju propagowanie doświadczeń zagranicznych samorządów 56% 77% 162 Niemcy 116 Ukraina 82 Francja większe zaangażowanie podmiotów lokalnych we współpracę 56% wzrost zaangażowania radnych i decydentów we współpracę zwiększenie zainteresowania partnerów systematyczna kampania edukacyjna skierowania do przedstawicieli samorządu inne 1% nie wiem / trudno powiedzieć 3% 32% 30% 28% % Źródło: Instytut Spraw Publicznych Litwa 48 Czechy 60 Węgry 43 Rosja 55 Słowacja 8 Grecja, Szwajcaria 7 Kazachstan, Mołdawia, Portugalia, Słowenia Białoruś 51 Włochy 33 Szwecja 21 Belgia 33 Wielka Brytania 20 Rumunia 25 Chiny 20 Hiszpania 3 Brazylia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk 2 22 Holandia 18 USA 14 Bułgaria Indie, Uzbekistan Afganistan, Armenia, Cypr, Czarnogóra, Irak, Islandia, Jordania, Kirgistan, Kuwejt, Luksemburg, Macedonia, Malta, Watykan, Zjednoczone Emiraty Arabskie 13 Austria 16 Dania 14 Chorwacja Irlandia 13 Serbia 15 Gruzja 14 Estonia 10 Izrael 15 Turcja 14 Łotwa Źródło: Instytut Spraw Publicznych 2012 Aktualnie wszystkie Gminy wchodzące w skład Stowarzyszenie Metropolia Poznań wraz ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu mają podpisanych łącznie 70 umów z partnerami z 24 krajów. Krajem z którym współpraca prowadzona jest najprężniej są Niemcy. Metropolia Poznań ma z zachodnim sąsiadem podpisanych 19 umów. Wynik ten nie jest zaskoczeniem Niemcy są najczęstszym partnerem samorządów nie tylko w Metropolii Poznań, ale jak pokazują wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych z 2012 roku również w skali całego kraju. Na drugim miejscu pod względem liczby partnerów Metropolii Poznań znajduje się Francja z 10 partnerami, a na trzecim Ukraina - 6 partnerów. Dodatkowe możliwości stwarzają również partnerskie stosunki z 17 regionami na świecie, z którymi Urząd Marszalkowski Województwa Wielkopolskiego zawarł parozumienia o współpracy. Z badań Instytu Spraw Publiczny wynika, że współpraca międzynarodowa w ramach partnerstwa przynosi korzyści głownie dla mieszkańców. Na współpracy korzystają również władze samorządowe i pracownicy administarcji. Korzyści ze współpracy międzynarodowej samorządu dla mieszkańców, władz i pracowników (w %) dla mieszkańców dla władz dla pracowników 2% 14% 16% 23% 5% 84% 79% 67% 10% tak nie nie wiem / trudno powiedzieć Źródło: Instytut Spraw Publicznych

8 Opinia: Aktywność międzynarodowa samorządów daje szansę na skorzystanie przez polskie gminy, powiaty i województwa z wzorców wypracowanych w miejscach, w których samorząd ma dłuższe tradycje niż w naszym kraju. Dzięki czerpaniu z doświadczeń partnerów np. niemieckich istnieje możliwość uniknięcia różnego rodzaju błędów, szybszego dochodzenia do zamierzonych efektów, a wręcz przeskakiwania pewnych etapów rozwoju. Cenne jest przy tym, aby współpraca dwustronna odbywała się pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego o zbliżonym potencjale ludnościowym i gospodarczym, podobnie położonych geograficznie. Często współpraca nie jest szczególnie efektywna pod względem przenoszenia na nasz grunt sprawdzonych rozwiązań dotyczących zarządzania i organizacji, ale nawet zwyczajne utrzymywanie relacji osobistych poszczególnych mieszkańców miast partnerskich jest cenne, bo otwiera te osoby na świat i pozwala im poznać kulturę innych społeczności. Marcin Lis Radny Gminy Swarzędz Współpraca między Województwem Wielkopolskim a regionami państw UE oraz innymi wybranymi regionami świata region kraj rok rozpoczęcia współpracy Hrabstwo Nottinghamshire Wielka Brytania 2001 Hrabstwo Västernorrland Szwecja 2002 Hrabstwo Västerbotten Szwecja 2003 Kraj Związkowy Dolna Saksonia Niemcy 2000 Kraj Związkowy Brandenburgia Niemcy 2003 Kraj Związkowy Hesja Niemcy 2000 Obwód Charkowski Ukraina 2002 Obwód Południowo-Kazachstański Republika Kazachstanu 2003 Prowincja Chungcheongnam-do Republika Korei Południowej 2002 Prowincja Hainaut Belgia 2002 Prowincja Północna Brabancja Holandia 2003 Region Bretania Francja 2005 Region Emilia-Romagna Włochy 2006 Region Marché Włochy 1999 Stan Paraná Brazylia 2010 Miasto São Paulo Brazylia 2012 Żupania Vukovarsko-Srijemska Chorwacja 2013 Wykaz aktualnych miast i regionów partnerskich, z którymi samorządy Metropolii Poznań mają podpisane porozumienia o współpracy miejscowość/region kraj gmina rok rozpoczęcia współpracy 1 Brno Czechy Poznań Hanower Niemcy Poznań Jyväskylä Finlandia Poznań Gross-Gerau Niemcy Szamotuły Sint-Michielsgestel Holandia Buk Toledo USA Poznań Ronnenberg Niemcy Swarzędz Kinna Szwecja Szamotuły Montfort sur Meu Francja Pobiedziska Assen Holandia Poznań Pozuelo de Alarcón Hiszpania Poznań Shenzen Chiny Poznań Châteaugiron Francja Puszczykowo Rouen Francja Luboń Bumbesti Jiu Rumunia Luboń Hrabstwo Nottinghamshire Wielka Brytania Poznań Zahna Niemcy Stęszew Bardowick Niemcy Skoki Venhuizen Holandia Skoki Ukmergė Litwa Tarnowo Podgórne Hambühren Niemcy Buk Dallgow-Döberitz Niemcy Dopiewo Brignoles Francja Szamotuły Smižany Słowacja Komorniki Nablus Palestyna Poznań Bruneck Włochy Szamotuły Charków Ukraina Poznań Rennes Francja Poznań Tielt Belgia Szamotuły Bergen Niemcy Śrem Rožnov pod Radhoštěm Czechy Śrem Szaterniki Litwa Dopiewo Isernhagen Niemcy Suchy Las Region Hanower Niemcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Schalkau Niemcy Dopiewo

9 Dostarczamy energię Dla domu! Dla firmy! Dla Ciebie! ENEA S.A. oferuje gamę produktów dopasowanych do Twoich potrzeb OSZCZĘDNY DOM PEWNA CENA jeżeli szukasz oszczędności dla Twojego domu Zaufało nam już 2,4 mln Klientów ZAWSZE TANIEJ jeżeli szukasz oszczędności dla Twojej firmy PROFESSIONAL INDEX jeżeli szukasz profesjonalnych rozwiązań dla dużego biznesu Naszą ofertę kierujemy do małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz do Klientów indywidualnych. Dbamy o to, by wszystkie nasze usługi były dla Ciebie atrakcyjne. Sprawdź sam! Dowiedz się więcej na Wykaz aktualnych miast i regionów partnerskich, z którymi samorządy Metropolii Poznań mają podpisane porozumienia o współpracy 36 Pekela Holandia Kostrzyn Seelze Niemcy Mosina Hemmingen Niemcy Murowana Goślina Saint Brice En Cogles Francja Dopiewo São Josè dos Pinhais Brazylia Starostwo Powiatowe w Poznaniu Provincia di Forlì-Cesena Włochy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Königstein im Taunus Niemcy Kórnik Korelicze Białoruś Pobiedziska Pleine Fougères Francja Stęszew Rohrdorf Niemcy Tarnowo Podgórne Fronreute Niemcy Tarnowo Podgórne Noordenveld Holandia Tarnowo Podgórne Lüchow Niemcy Oborniki Herk-de-Stad Belgia Oborniki Viitasaari Finlandia Rokietnica Šalčininkai Litwa Tarnowo Podgórne Verson i Tourville-sur-Odon Francja Buk Marktheidenfeld Niemcy Pobiedziska Győr Węgry Poznań Tamasi Węgry Suchy Las Regolly Węgry Suchy Las Fredersdorf-Vogelsdorf Niemcy Swarzędz Rejon kijowsko-światoszyński Ukraina Starostwo Powiatowe w Poznaniu Samorządz rejonu wileńskiego Litwa Komorniki Pohrebyszcze Ukraina Pobiedziska Kutaisi Gruzja Poznań Oczeretnia Ukraina Kostrzyn Yvetot Francja Murowana Goślina Ra anana Izrael Poznań Aksu Turcja Śrem Cologno al Serio Włochy Tarnowo Podgórne Winnica Ukraina Komorniki Dluclair Francja Swarzędz Līvāni Łotwa Tarnowo Podgórne Rożyszcze Ukraina Dopiewo 2013 Infolinia:

10 Kraje pochodzenia miast i regionów partnerskich Metropolii Poznań lp. kraj ilość partnerów 1 Niemcy 19 2 Francja 10 3 Ukraina 6 4 Holandia 5 5 Litwa 4 6 Węgry 3 7 Włochy 3 8 Belgia 2 9 Czechy 2 10 Finlandia 2 11 Szwecja 1 12 Białoruś 1 lp. kraj ilość partnerów 13 Brazylia 1 14 Hiszpania 1 15 Słowacja 1 16 Łotwa 1 17 Turcja 1 18 Wielka Brytania 1 19 USA 1 20 Gruzja 1 21 Izrael 1 22 Rumunia 1 23 Chiny 1 24 Palestyna 1 NOTES 18 19

11 Światowi liderzy biznesu na lokalnym rynku Globalizacja gospodarki a miejsce dla lokalnego przedsiębiorcy Sieciowi giganci a współpraca z poznańskimi przedsiębiorcami Potencjalne obszary kooperacji i konfliktów Rola samorządu lokalnego i gospodarczego przy kreowaniu platformy współpracy pomiędzy sieciami i światowymi korporacjami a lokalnymi przedsiębiorcami Moderator Andrzej Głowacki Prezes Zarządu DGA S.A. Board President of DGA S.A

12 Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański Vice Starost of Poznań County Wojciech Kruk Prezydent WIP-H President of Wielkopolska Chamber of Industry and Commerce dr Andrzej Byrt Prezes Zarządu MTP Board President of Poznań International Fairs Paulina Szewczyk Dyrektor Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechnika Poznańska Director of the Technology Transfer Office Poznan University of Technology Witold Hołubowicz Prezes Zarządu ITTI Sp. z o.o. Bard President of ITTI Sp. z o.o. Piotr Danielewicz Rzecznik prasowy, Sekretarz Zarządu Volkswagen Poznań Spokesman, Secretary of the Board of Volkswagen Poznań; 22 23

13 PARTER MERYTORYCZNY PANELU GRUPA KAPITAŁOWA DGA DGA to dynamicznie rozwijająca się grupa konsultingowo-inwestycyjna. Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej jest DGA S.A., która pod dewizą Wspieramy Wielkich Jutra kreuje przyszłość firm oferując jako doradca i inwestor profesjonalne i kompleksowe wsparcie. Od r. akcje DGA S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż. Podmioty doradcze Grupy Kapitałowej DGA oferują kompleksową obsługę firm w takich dziedzinach jak: doradztwo biznesowe i transakcyjne, pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi rachunkowe i kadrowe, usługi audytorskie, usługi prawne, zarządzanie kapitałem ludzkim, doradztwo przy upadłościach. Pozostałe spółki reprezentują takie branże, jak portale internetowe, platformy e-sprzedażowe, sieć restauracji i klubów muzycznych, grupa medialna. ŚWIATOWI LIDERZY BIZNESU NA LOKALNYM RYNKU Ostatnie lata dla gospodarki, w szczególności europejskiej, były niezwykle trudne, co odczuli również polscy przedsiębiorcy. Jednak można śmiało powiedzieć, że dla Polski okres od początku wprowadzenia wolnego rynku do dziś to nieustanny wzrost gospodarczy. Oznacza to, że przez przeszło 20 lat polscy przedsiębiorcy wykreowali nowoczesne państwo, którym jest dziś Polska. Przyczyniły się do tego takie przełomowe wydarzenia, jak wejście naszego kraju do Unii Europejskiej, którego 10 rocznicą właśnie obchodzimy. Kluczowe znaczenie dla rozwoju całej rodzimej gospodarki ma działalność przedsiębiorców, w szczególności tych drobnych, którzy stanowią 98% wszystkich podmiotów. Jak wyliczyła to Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, co godzinę w Polsce rejestrowanych jest 166 firm. Część tych podmiotów nie przetrwa i jest likwidowana, ale na tym polega swoboda wolnego rynku oparta na podejmowaniu ryzyka biznesowego. WORLD BUSINESS LEADERS ON THE LOCAL MARKET The recent years have been significantly difficult for the economy, European in particular, which has been well recognized and commonly confirmed also by the Polish entrepreneurs. However, in can be stated beyond any doubt that for Poland from the time of the free market economy implementation till the contemporary times a continuing economic growth has been observed. This fact unavoidably means that for more than 20 years Polish entrepreneurs have created modern country which is Poland today. Several events of revolutionary character such as our country s joining to the European Union the 10th anniversary of which is just being celebrated,have participated to that process. The key significance for the development of the local economy might be prescribed to the entrepreneurs activity, small ones in particular, which comprise 98% of all objects. According to the Lewiatan Private Employers Confederation 166 new companies are registered every hour in Poland. Evidently a small percent of these will not survive on the market but that is the rule of the free market economy based among other factors on taking business risk. The development also means opening for foreign companies which invest in our countries creating logistic centres, factorie or service centres. Particular regions intensively fight for foreign investors which estimate the potential localization in terms of infrastructure, human resources and more often the scientific background. The region of Poznań can be proud of many foreign investments,many companies are already present with their capital in the centre of the Wielkopolska Region or in its proximity. It is enough to name such eminent brands as the automotive giants Volkswagen, Man or Raben and logistic centres such as Panopa and Panattoni or world famous brand imperial Tobacco. More than 30 huge European trade networks located their headquarters in the neighborhood of Poznań Lidl and Jeronimo Martins among many others. One cannot forget about the companies with the local background to which we can rate Solaris Bus& Coach,Apart, Yes, Zabka, Allegro and many others. As a good illustration of the recent foreign investments we can enumerate the Dannish company Hempel manufacturing, the Austrian Baumit or American concern Kimball electronics. In the mid 2014 the official opening of the logistic center AMAZON is due to be held. Are the world business leaders and investors who select the Poznań Metropoly active users of our local services and products of small and medium companies? Is this potential effectively used? In what possible way these two seemingly distant from each other worlds of the local entrepreneur and the world business leader might find the synergy effect? There is a question who should be the linking element here? There are the questions which we want to postulate during the discussion panel entitled: World Business Leaders on the Local Work Market. Owing to the invited Guests who represent both the small entrepreneur and the big company well as the organizations from the business areas which comprise a joining platform between them such as The Fairs there is a unique possibility of exchanging experience, discussing barriers and facilitations which already exist and formulating prospective plans supporting the cooperation of these two worlds. Tabela: Struktura firm w Polsce w 2012 roku (*udział w PKB dot r.) Źródło danych: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012r., GUS Rozwój to również otwarcie na firmy zagraniczne, które inwestują w naszym kraju tworząc centra logistyczne, fabryki lub centra usługowe. Poszczególne regiony intensywnie walczą o inwestorów zagranicznych, którzy oceniają potencjalną lokalizację pod względem infrastruktury, potencjału kadrowego, coraz częściej też zaplecza naukowego. Region Poznania może poszczycić się wieloma inwestycjami zagranicznymi, wiele firm już ulokowały swój kapitał właśnie w stolicy Wielkopolski lub jej okolicach. Wystarczy wymienić takie znakomite marki, jak motoryzacyjni giganci Volkswagen, Man, czy Raben, czy centra logistyczne Panopa i Panattoni oraz znaną na całym świcie markę tytoniową Imperial Tabacco. Swoje centrale w okolicach Poznania ma ponad 30 dużych europejskich sieci handlowych, m.in. Lidl i Jeronimo Martins. Nie można zapomnieć o firmach z poznańskim rodowodem, które znalazły się w czołówce przedsiębiorstw: Solaris Bus&Coach, Apart, Yes, Żabka, Allegro i wiele innych. Jako przykłady ostatnich inwestycji zagranicznych można podać duńską firmę Hempel Manufacturing, austriacki Baumit, czy amerykański koncern Kimball Electronics. W połowie 2014 roku w Tarnowie Podgórnym otwarte zostanie centrum logistyczne AMAZON. Czy światowi liderzy biznesu, inwestorzy, którzy wybierają Metropolię Poznań, korzystają również z usług i produktów naszych lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw? Czy ten potencjał jest wykorzystywany? W jaki sposób te dwa, pozornie oddalone od siebie światy lokalnego przedsiębiorcy i światowego lidera biznesu mogą znaleźć efekt synergii? I kto ma w tym procesie pośredniczyć? To są pytania, jakie chcemy sobie postawić podczas dyskusji na panelu Światowi liderzy biznesu na lokalnym rynku pracy. Dzięki zaproszonym Gościom, którzy reprezentują zarówno małego przedsiębiorcę, dużą firmę jak i organizacje otoczenia biznesu mające rolę pomostu pomiędzy nimi Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Starostwo Powiatowe czy Międzynarodowe Targi Poznańskie wyartykułowane zostaną dotychczasowe doświadczenia bariery i ułatwienia jakie już istnieją oraz plany na przyszłość wspierające współpracę tych dwóch światów

14 NOTES 26 27

15 Cele i kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE Kierunki wspierania samorządów i przedsiębiorców w latach Z jakich Funduszy Europejskich będą mogły korzystać samorządy w latach ? Jakie typy projektów realizowane przez przedsiębiorstwa będą finansowane z Funduszy Europejskich? Jak samorządy i przedsiębiorcy z woj. wielkopolskiego będą mogli skutecznie korzystać z Funduszy Europejskich? Moderatorzy Michał Gwizda Crido Taxand Sp. z o.o. Szymon Żółciński Crido Taxand Sp. z o.o

16 Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Governor of Wielkopolska Province Tomasz Machaj Dyrektor ds. inwestycji w Amica Wronki S.A Head for Amica Wronki S.A. Investment Department Łukasz Małecki Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Zespół Programowania Ministry of Infrastructure and Development Department for Competition and Innovation Programming Team Eligiusz Nowakowski Ekspert ds. kredytów unijnych ING Bank Śląski S.A. European Credit Expert ING Bank Śląski S.A. Tadeusz Czajka Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Municipality Leader of Tarnowo Podgórne 30 31

17 PARTNER MERYTORYCZNY CRIDO TAXAND Crido Taxand to polska firma konsultingowa należącą do międzynarodowej organizacji podatkowej Taxand. Na rynku usług doradczych działa od 2005 roku, do marca 2013 roku pod nazwą Accreo Taxand. Doradza międzynarodowym korporacjom, rodzimym firmom oraz przedsiębiorcom w zakresie podatków, pomocy publicznej, prawa oraz doradztwa biznesowego. W zależności od potrzeb klientów łączy kompetencje swoich ekspertów, którzy pracując w ramach interdyscyplinarnych zespołów pomagają klientom w różnych obszarach ich działania. Skutecznie wspiera firmy i przedsiębiorców w rozwiązywaniu ich problemów, wskazując sposoby, które pomagają w budowaniu wartości dodanej dla ich biznesu. Jako jedyna firma doradcza w Polsce należy do międzynarodowej sieci Taxand. Dzięki temu wspiera swoich klientów w planowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i za granicą. W ciągu 8 lat obecności na rynku usług doradczych, Crido Taxand zbudowało pozycję lidera w doradztwie przy pozyskiwaniu funduszy unijnych dla przedsiębiorstw. Potwierdzeniem tego jest m.in. tytuł najskuteczniejszej firmy doradczej w Polsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla przedsiębiorców w 2009 i 2010 roku wg miesięcznika Forbes. Podobnie, w rankingach magazynu Fundusze Europejskie firma od lat uzyskuje najwyższe pozycje wśród doradców w pozyskiwaniu pomocy ze środków UE. AIMS AND MAIN SUPPORTING DIRECTIONS IN THE NEW UE FINANCIAL PERSPECTIVES The incoming new perspective of the years within the framework of which Poland is due to receive 82,5 billion Euro will offer various possibilities of funding both entrepreneurs and self-governments. That is why it is significant to prepare for the new competitions and familiarize themselves with the selected regulations of providing the financial support. What are the supporting directions of the self-governments and entrepreneurs in the years ? What European Funds can be used by the local governments in ? What particular types of projects realized by companies are to be financed from European Funds? How successfully make use of European Funds? The above mentioned matters are to be deeply discussed during the discussion panel in which the representatives of the regional authorities and The Ministry of Infrastructure and Development are to take part. The significant element of the discussion seems to be the voice of the entrepreneur s representative operating in the Wielkopolska region as well as the bank s representative selling services for the entrepreneurs in the aspect of financing. Mister Michał Gwizda, The Partner in Crido Taxland Consultant Company has been appointed for the discussion moderator. The company he is representing is specializing in achieving financing from the public resources. Within the discussion panel the organizers offer the participants a short introduction presenting the basic rules of resources distribution in the new perspective, main supportive directions of the projects and new notions such as Integrated Territorial Investments or Intelligent Specializations. Within the framework of the introduction to the panel the address of The Governor of Wielkopolska Province Mr Marek Wożniak is to be held followed by the presentation prepared by Mr Szymon Zółciński, the Partner in the Consulting Company Crido Taxland. CELE I KIERUNKI WSPARCIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE Rozpoczynająca się nowa perspektywa , w ramach której Polska otrzyma 82,5 mld euro, oferować będzie zróżnicowane możliwości dofinansowania, zarówno dla przedsiębiorców, jak i samorządów, dlatego już teraz warto przygotować się do nowych konkursów i poznać wybrane zasady udzielania pomocy. Jakie są kierunki wspierania samorządów i przedsiębiorców w latach ? Z jakich Funduszy Europejskich będą mogły korzystać samorządy w latach ? Jakie typy projektów realizowane przez przedsiębiorstwa będą finansowane z Funduszy Europejskich? Jak skutecznie korzystać z Funduszy Europejskich? Powyższe kwestie będą omawiane podczas panelu, w którym udział wezmą przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Istotnym elementem dyskusji będzie również głos przedstawiciela przedsiębiorcy działającego na terenie województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciela banku obsługującego przedsiębiorców w zakresie finansowania. Moderatorem dyskusji będzie Pan Michał Gwizda, Partner w firmie doradczej Crido Taxand, specjalizującej się Źródło: w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków publicznych. W ramach panelu przewidziano również krótkie wprowadzenie do dyskusji, prezentujące podstawowe zasady podziału środków w nowej perspektywie , główne kierunki wspierania projektów oraz nowe pojęcia jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne czy Inteligentne Specjalizacje. W ramach wprowadzenia do panelu przewidziano wystąpienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka oraz prezentację Pana Szymona Żółcińskiego, Partnera w firmie doradczej Crido Taxand. *** Programy, w ramach których przedsiębiorcy będą mogli szukać dofinansowania to zwłaszcza: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne Dla samorządów szczególnie atrakcyjne będzie dofinansowanie udzielane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Należy podkreślić, że dostępne obecnie wersje ww. programów nadal podlegają opracowaniu, a niektóre założenia mogą ulec zmianie m.in. ze względu na negocjacje prowadzone z Komisją Europejską odnośnie ich ostatecznego kształtu. Pierwsze konkursy w ramach nowych programów mogą pojawić się najwcześniej w III / IV kwartale 2014 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój W ramach programu możliwe będzie pozyskiwanie dotacji bądź preferencyjnych instrumentów zwrotnych. Zgodnie z treścią najnowszego projektu programu można spodziewać się wsparcia projektów inwestycyjnych o wysokim stopniu innowacyjności, wprowadzających zaawansowane produkty czy technologie. Szczególnie istotna będzie współpraca nauki z biznesem, w wyniku której powstaną rozwiązania przydatne i wdrażane w działalności przedsiębiorstw. Należy spodziewać się kontynuacji instrumentów typu Kredyt Technologiczny czy też innych instrumentów związanych z wdrażaniem innowacji. Istotna pula środków w ramach programu przeznaczona będzie na wspieranie małych i średnich przedsiębiorców, aczkolwiek duże przedsiębiorstwa również będą mogły otrzymać środki na wybrane inwestycje np. związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej działalności

18 Drugim, bardzo ważnym obszarem wspieranym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój będzie działalność badawczo-rozwojowa podejmowana zwłaszcza przez przedsiębiorstwa. Projekty z tego zakresu, które mogą uzyskać dofinansowanie powinny charakteryzować się przede wszystkim innowacyjnością oraz możliwością wdrożenia i praktycznego zastosowania wyników badań w działalności gospodarczej. Poszczególne programy są adresowane do indywidualnych przedsiębiorstw lub mogą być realizowane przez konsorcja składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko W ramach tego programu wsparcie będzie udzielane m.in. na projekty związane z podnoszeniem ekologicznej wydajności przedsiębiorstw. Wśród przykładowych projektów warto wskazać: modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, absorbcję technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji, racjonalizację gospodarki odpadami, racjonalizację gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawę procesu oczyszczania ścieków przemysłowych. Należy podkreślić, iż w ramach tego programu mogą znaleźć zastosowanie inne niż pomoc regionalna zasady udzielania wsparcia, co może się wiązać z możliwością finansowania nie tylko nowych inwestycji, lecz również modernizacji istniejących linii, a także z zastosowaniem innych niż w pomocy regionalnej limitów dofinansowania. Wsparcie dla samorządów w ramach tego programu przewidziano przede wszystkim na projekty związane z: infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, gospodarką odpadami, ciepłownictwem i termomodernizacją, transportem, kulturą. Regionalne Programy Operacyjne Programy regionalne finansować będą przede wszystkim przedsięwzięcia zwiększające konkurencyjność firm, poprzez inwestycje w zakresie wdrażania innowacji oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wśród przykładowych rodzajów projektów należy wskazać: wsparcie procesu opracowania i transferu nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw, zakup aparatury specjalistycznej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, finansowanie wdrożenia wyników prac B+R, projekty zakładające wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP, projekty zakładające wzrost ekologicznej wydajności przedsiębiorstw. Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć z zakresu m.in. energetyki, infrastruktury ochrony środowiska czy transportu. Każde województwo określi jakiego rodzaju inwestycje mają szansę na uzyskanie dofinansowania, poprzez zdefiniowanie szczegółowych wymogów udzielania wsparcia. Opracowanie materiału: Anna Zaleska Manager Dział Doradztwa Europejskiego Crido Taxand Sp. z o.o. wsparcie B+r optymalizacje podatkowe PoStęPowania i spory CSR Rozwijamy polski biznes doradztwo podatkowe Finansowanie Dłużne doradztwo prawne w w w.ta x a n d.pl dotacje Ue SSE i zwolnienia podatkowe postępowania podatkowe Fuzje i PrzEjęcia RestRuktuRyzacje pozyskiwanie finansowania 34 35

19 PRZYGOTUJ SIĘ DO SKORZYSTNIA ZE WSPARCIA ROZWOJU TWOJEJ FIRMY NOTES W nadchodzącej perspektywie finansowej na lata całkowita alokacja dla Polski w zakresie polityki spójności wyniesie ok. 82,5 mld EUR. Co istotne, w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej więcej środków z nowej puli trafi do regionów (wzrost udziału funduszy zarządzanych regionalnie wyniesie z 37,3% do ok. 60%). Oznacza to, że o dotacje będzie można się w większej mierze ubiegać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), wdrażanych na poziomie poszczególnych województw. Aby skutecznie pozyskać środki z tego budżetu, przedsiębiorcy powinni zacząć przygotowywać się odpowiednio wcześniej. W zakresie tych przygotowań należy uwzględnić takie czynniki, jak: Zaplanowanie lokalizacji inwestycji (jeśli rozważane jest przedsięwzięcie typu greenfield) z uwagi na znaczne zróżnicowanie poziomów dofinansowania między poszczególnymi województwami, wynikające z nowej mapy pomocy regionalnej, Prowadzenie prac B+R (we własnym zakresie lub we współpracy: z jednostką naukową, w ramach inicjatywy klastrowej etc.). Znaczna część środków unijnych ma być przeznaczona na finansowanie badań, prowadzonych przez przedsiębiorców. Dodatkowo, fakt prowadzenia badań będzie ułatwiał pozyskanie dotacji typowo inwestycyjnych (np. zakup maszyn, budowa hali), jeśli przedmiot projektu będzie zakładał wdrożenie efektów tychże badań. Dbałość o prawa własności przemysłowej. Pozyskanie dotacji będzie łatwiejsze, jeśli przedsiębiorca będzie dysponował technologią bądź produktem, które podlega ochronie (np. jako zgłoszenie patentowe, zastrzeżenie wzoru użytkowego), Gotowość inwestycji do realizacji już na etapie aplikowania istotne będzie przygotowanie przedsięwzięcia od strony organizacyjnej (pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe), jak i finansowej (wykazanie źródeł finansowania inwestycji), Identyfikacja działalności firmy w zakresie działalności odpowiedzialnej społecznie (ang. CSR), ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, relacji firmy z personelem oraz zaangażowanie społeczne. Członkowstwo w inicjatywach klastrowych. O dotację mogą się bowiem ubiegać nie tylko przedsiębiorcy, ale również podmioty tworzące powiązanie kooperacyjne, które w ramach prowadzonej współpracy będą mogły liczyć na wyższy udział dofinansowania niż pojedyncze firmy. Skuteczne pozyskanie dotacji jest również w ogromnej mierze zależne od doświadczenia i kompetencji firmy doradczej, wspierającej przedsiębiorcę w zakresie pozyskania dofinansowania. Zachęcamy do odwiedzenia stoisk i rozmów z z doradcami. (oprac. ECDF) 36 37

20 NOTES 38 39

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym. Raport podsumowujący Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym Raport podsumowujący Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami

CHINY CHINA R APORT REPORT POLSKA POLAND PISM. z badania. study. Ocena współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z Chinami z badania POLAND R APORT study REPORT Ocena współpracy gospodarczej POLSKA CHINY CHINA Assessment of Polish enterprises' PISM POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo