SŁOWO WSTĘPNE INTRODUCTION FORUM GOSPODARCZE METROPOLII POZNAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWO WSTĘPNE INTRODUCTION FORUM GOSPODARCZE METROPOLII POZNAŃ"

Transkrypt

1 7 MAJA 2014 POZNAŃ (MTP SALA ZIEMI) FORUM GOSPODARCZE METROPOLII POZNAŃ SŁOWO WSTĘPNE Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, jest jedną z wielu inicjatyw Wielkopolskiej Izby Przemysłowo- -Handlowej na rzecz tworzenia najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości wielkopolskich i poznańskich firm. WIP-H już od 25 lat aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania samorządu gospodarczego i kreowaniu życia gospodarczego naszego regionu. Hasło przewodnie tegorocznej VII edycji Forum Metropolia w sieci miedzynarodowej związane jest z rosnącym znaczeniem współpracy międzynarodowej, zarówno w sferze publicznej, jak i gospodarczej. W dobie globalizacji współpraca międzynarodowa, obok innowacyjności, stała się najważniejszym czynnikiem budowy przewagi konkurencyjnej obszarów metropolitalnych. W tym roku mija 10 lat uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej. Forum będzie więc okazją do podsumowania efektów działalności i zaangażowania lokalnych władz samorządowych w dziedzinie partnerstwa międzynarodowego oraz do oceny przemian gospodarczych wynikających z procesu integracji. Organizatorzy wyrażają przy tym nadzięję że wspólna debata przedstawicieli różnych środowisk naszego regionu pozwoli na wypracowanie wniosków i rekomendacji, które przyczynią się do wzrostu znaczenia i roli metropolii Poznań na arenie międzynarodowej. Wagę VII edycji FGMP i jego tematyki wzmacnia przy tym fakt, że za kilka dni odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz, że wkrótce dostępne będą środki wsparcia w ramach nowego okresu budżetowania UE. INTRODUCTION The Poznań Metropoly Economic Forum is one of numerous initiatives undertaken by The Wielkopolska Chamber of Industry and Commerce aimed at creating the best possible conditions for the development of enterprise for companies operating in the city of Poznań and the Wielkopolska Region. It should be clearly indicated that for already 25 years The Wielkopolska Chamber of Industry and Commerce has been actively participating in the process of shaping the local economic self-government and creating the economic life of the region. The leading motto of this year s seventh edition of the Forum is The Metropoly within the International Network and it is strictly connected with the growing importance of the international cooperation both in the public and economic aspects. In the globalization era the international interaction along with innovation processes have achieved the status of the most significant factor in strengthening the competition advantage of metropolitan regions. This year Poland is celebrating the 10th anniversary of its accession and active participation in the European Union structures. The Forum therefore will serve a unique opportunity for summarizing the effects of fruitful involvement and immense activity on the side of the local authorities in the field of international partnership. It will also create a splendid occasion for estimating the ongoing economic changes resulting from the integration process. The organizers wish to express their deepest hope that the proposed common debate lead by the representatives originating from various environments of our region will undoubtedly enable working out conclusions and recommendations which in turn might increase the importance and the role of The Poznań Metropoly in the international arena. The importance of the subject matter and the role itself of the VIIth edition of The Poznań Metropoly Economic Forum is strengthened by the fact of the shortly incoming candidates elections for the European Parliament. Furthermore, it should be noticed that next financial resources might be available soon within the new EU budgetary period. 1

2 PROGRAM VII EDYCJI 7 maja 2014 Poznań (MTP - Sala Ziemi) METROPOLIA W SIECI MIEDZYNARODOWEJ 10:00-11:00 Oficjalne otwarcie VII edycji FGMP i IV Dni Przedsiębiorczości Poznań wykład inauguracyjny prof. dr hab. Marian Gorynia Rektor UEP Metropolia Poznań w obliczu podstawowych wyzwań współczesności 11:00-11:30 Przerwa 11:30-13:00 Aktywność międzynarodowa samorządów formy, efektywność, wyzwania Polityka Unii Europejskiej i państwa wobec zagranicznej współpracy samorządów terytorialnych Zagraniczne kontakty samorządów w praktyce - wymiana doświadczeń Współpraca zagraniczna Metropolii Poznań Moderator: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Dyrektor CBM UAM Paneliści: Dorota Barys Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej; Xu Zhou Główny przedstawiciel Shenzhen w Europie; Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania; Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański; Adam Lewandowski Burmistrz Śremu, Wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań Partner merytoryczny: Centrum Badań Metropolitalnych UAM 13:00-13:15 Przerwa 13:15-14:45 Światowi liderzy biznesu na lokalnym rynku Globalizacja gospodarki a miejsce dla lokalnego przedsiębiorcy Sieciowi giganci a współpraca z poznańskimi przedsiębiorcami Potencjalne obszary kooperacji i konfliktów Rola samorządu lokalnego i gospodarczego przy kreowaniu platformy współpracy pomiędzy sieciami i światowymi korporacjami a lokalnymi przedsiębiorcami Moderator: Andrzej Głowacki Prezes Zarządu DGA S.A. Paneliści: Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański; dr Andrzej Byrt Prezes Zarządu MTP; Piotr Danielewicz - Rzecznik prasowy, Sekretarz Zarządu Volkswagen Poznań; Witold Hołubowicz Prezes Zarządu ITTI Sp. z o.o.; Wojciech Kruk Prezydent WIP-H; Paulina Szewczyk Dyrektor Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii PP Partner merytoryczny: DGA S.A. 14:45-15:15 Przerwa 15:15-16:45 Cele i kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE Kierunki wspierania samorządów i przedsiębiorców w latach Z jakich Funduszy Europejskich będą mogły korzystać samorządy w latach ? Jakie typy projektów realizowane przez przedsiębiorstwa będą finansowane z Funduszy Europejskich? Jak samorządy i przedsiębiorcy z woj. Wielkopolskiego będą mogli skutecznie korzystać z Funduszy Europejskich? Moderator: Michał Gwizda Crido Taxand Sp. z o.o.; Szymon Żółciński Crido Taxand Sp. z o.o. Paneliści: Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego; Łukasz Małecki Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Tadeusz Czajka Wójt Gminy Tarnowo Podgórne; Tomasz Machaj Dyrektor ds. inwestycji w Amica Wronki S.A.; Eligiusz Nowakowski Ekspert ds. kredytów unijnych ING Bank Śląski S.A. Partner merytoryczny: Crido Taxand Sp. z o.o. THE 7 TH POZNAŃ METROPOLY ECONOMIC FORUM PROGRAM May 7, 2014 Poznań International Fairs (The Earth Room) METROPOLY IN THE INTERNATIONAL NETWORK TheOficial Opening of the7th Poznań Metropoly Economic Forum and Poznań Enterprise Days Inaugural Lecture by prof. dr hab. Marian Gorynia - Rector of Poznań University of Economics: Poznań Metropoly in the face of basic modern challenges Break Local governments international activity forms, effectiveness and challenges The politics of European Union and the state in the face of international cooperation of the local authority governments International relations of the local authorities in practice Experience Exchange International cooperation of the Poznań Metropoly Moderator: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Head of CBM UAM Panelists: Dorota Barys Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, The Deputy Chief for the Department of Public and Culture Diplomacy; Xu Zhou Shenzhen Main Representative for Europe; Ryszard Grobelny Mayor of Poznań; Tomasz Łubiński Vice-Starost of Poznań County; Adam Lewandowski Mayor of Śrem, Vice-President of the Poznań Metropoly Association Factual Partner: Centrum Badań Metropolitalnych UAM Break World Business Leaders on the Local Market Economy globalization in the face of the local entrepreneur Networking Giants and cooperation with Poznań entrepreneurs Potential cooperation and conflicts areas The role of local and economic authorities in creating the cooperation platform between networks and the world corporations and local entrepreneurs Moderator: Andrzej Głowacki Board President of DGA S.A. Panelists: Tomasz Łubiński Vice-Starost of Poznań County; dr Andrzej Byrt Board President of Poznań International Fairs; Piotr Danielewicz Spokesman, Secretary of the Board of Volkswagen Poznań; Witold Hołubowicz Board President of ITTI Sp. z o.o.; Wojciech Kruk President of Wielkopolska Chamber of Industry and Commerce; Paulina Szewczyk Director of the Technology Transfer Office Poznan University of Technology Factual Partner: DGA S.A Break Aims and supporting directions in the new EU financial perspective Supporting directions for the local authorities and entrepreneurs in the years What European Funds are available for local authorities in the years ? What project types realized by the entrepreneurs are to be financed by European Funds? How the local governments and entrepreneurs from The Wielkopolska Region can effectively make use of the European Funds? Moderator: Michał Gwizda Crido Taxand Sp. z o.o.; Szymon Żółciński Crido Taxand Sp. z o.o. Panelists: Marek Woźniak Governor of Wielkopolska Province; Łukasz Małecki Ministry of Infrastructure and Development; Tadeusz Czajka Municipality Leader of Tarnowo Podgórne; Tomasz Machaj Head for Amica Wronki S.A.; Eligiusz Nowakowski European Credit Export, ING Bank Śląski S.A. Factual Partner: Crido Taxand sp z o.o. 18:30-21:00 Uroczyste zakończenie VII FGMP Gala Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości MTP Iglica za zaproszeniem The Closing Ceremony of the 7th Poznań Metropoly Economic Forum - Gala Event of Poznań Enterprise Days Poznań International Fairs (Iglica) admittance by invitation only 2 3 -

3 Wydarzeniem towarzyszącym VII FGMP będzie przygotowana strefa konsultacji dla przyszłych beneficjentow dotacji unijnych. Przez cały dzień trwania konferencji, w foyer przed Salą Ziemi będzie można zasięgnąć porad i informacji u ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz najskuteczniejszych firm doradczych specjalizujących się pozyskiwaniu środków unijnych: Crido Taxand, DGA, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze, Grupy ECDF oraz EU Fundusze. Poniżej przedstawiamy kilka informacji o firmach wraz z danymi kontaktowymi. przedsiębiorstw, rolników i jednostek samorządowych. Jej członkowie to byli pracownicy Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie jeszcze przed akcesją przekazywali informacje o Unii Europejskiej dla sektora rolno-spożywczego. To także budowniczy Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz osoby, które wdrożyły na terenie Wielkopolski program SAPARD. W 2003 roku grupa stworzyła Eurofinanse - biuro doradcze działające w ramach EuroCentrum sp. z o.o. W 2006 r. założyła własną spółkę EU-Fundusze sp. z o.o. Crido Taxand Sp. z o.o. ul. Grzybowska 5A (Grzybowska Park) Warszawa tel.: fax: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego ul. Szyperska Poznań tel.: fax: Departament jest organem wykonawczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który zarządza realizacją Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kształtuje politykę zarządzania i finansowania poszczególnych projektów dla Wielkopolski powstających w ramach I, II, IV, V oraz VI Priorytetu WRPO. Departament przygotowuje dla beneficjentów projektów m.in. wiążące interpretacje Szczegółowego opisu osi priorytetowych WRPO oraz udziela im odpowiedzi w sprawie procedur wdrażania programu. Realizuje także wybrane elementy kontraktów wojewódzkich oraz jest odpowiedzialny za zadania wynikające z uczestnictwa w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) do czasu jego zamknięcia. METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. ul. Zakopiańska 197, Poznań tel.: fax: Firma działa na rynku od 2005 roku. Podstawową działalnością, od której rozpoczęło się jej funkcjonowanie, jest pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej. Firma posiada duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z programów PHARE, SAPARD, SPO WKP, SPO RZL, SPO ROL, Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Sukcesy odnosi także w zakresie pozyskiwania kredytów inwestycyjnych oraz sporządzania biznes planów, studiów wykonalności oraz analiz finansowych. Specjalizuje się również w factoringu oraz usługach w zakresie ochrony środowiska. EU FUNDUSZE Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań tel.: fax: ECDF Siedziba główna w Poznaniu ul. Promienista Poznań tel.: , faks: Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego powstało w kwietniu 2003 roku. Jego misją jest zapewnienie kompleksowych usług doradczych przedsiębiorstwom z sektora MŚP oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Początkowo uwaga grupy koncentrowała się na pozyskiwaniu środków UE oraz doradztwie z zakresu obsługi projektów unijnych. Jednak z każdym rokiem zespół ECDF szybko się rozrastał i poszerzał zakres oferowanych przez nich usług. Dzisiaj w skład Grupy ECDF wchodzą: ECDF Dotacje, ECDF Szkolenia, ECDF Badania, ECDF Kancelaria Rachunkowa, ECDF Inwestycje oraz Rosicki Purski Warulik ECDF Kancelaria Prawna. Crido Taxand to polska firma konsultingowa należącą do międzynarodowej organizacji podatkowej Taxand. Na rynku usług doradczych działa od 2005 roku, do marca 2013 roku pod nazwą Accreo Taxand. Doradza międzynarodowym korporacjom, rodzimym firmom oraz przedsiębiorcom w zakresie podatków, pomocy publicznej, prawa oraz doradztwa biznesowego. DGA S.A. ul. Towarowa 35 (V piętro) Poznań tel.: fax: Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż. Podmioty doradcze Grupy Kapitałowej DGA oferują kompleksową obsługę firm w takich dziedzinach jak: doradztwo biznesowe i transakcyjne, pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi rachunkowe i kadrowe, usługi audytorskie, usługi prawne, zarządzanie kapitałem ludzkim, doradztwo przy upadłościach. EU Fundusze Sp. z o.o. to grupa ludzi od 10 lat zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla 4 5

4 Metropolia Poznań w obliczu podstawowych wyzwań współczesności Aktywność międzynarodowa samorządów formy, efektywność, wyzwania Wykład inauguracyjny z okazji otwarcia IV Dni Przedsiębiorczości Poznań i VII edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań Polityka Unii Europejskiej i państwa wobec zagranicznej współpracy samorządów terytorialnych Zagraniczne kontakty samorządów w praktyce - wymiana doświadczeń Współpraca zagraniczna Metropolii Poznań prof. dr hab. Marian Gorynia Rektor UEP Rector of Poznań University of Economics Moderator prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Dyrektor CBM UAM Head of CBM Adam Mickiewicz University, Poznań 6 7

5 Dorota Barys Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland The Deputy Chief for the Department of Public and Culture Diplomacy Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański Vice Starost of Poznań County Xu Zhou Główny przedstawiciel Shenzhen w Europie Chief Representative European Representative Office of Shenzhen Adam Lewandowski Burmistrz Śremu Wiceprezes Stowarzyszenia Metropolia Poznań Mayor of Śrem, Vice President of the Poznań Metropoly Association Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznań Mayor of Poznań 8 9

6 PARTNER MERYTORYCZNY CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH (CBM) CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH (CBM) jest jednostką badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powołaną zarządzeniem JM Rektora UAM prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka w dniu 1 marca 2009 r. Centrum realizuje swoje cele oraz zadania poprzez prowadzenie badań, w tym analiz, ekspertyz i strategii dla instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw - w zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej. CELE CENTRUM: inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk mającej na celu zrównoważony rozwój, wzrost konkurencyjności i zintegrowane zarządzanie na obszarach wielkomiejskich, koordynowanie prac badawczych poznańskich uczelni, tworzących Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską, prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad obszarami silnie zurbanizowanymi w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Poznańskiej i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. ZADANIA CENTRUM: diagnozowanie znaczących problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem aglomeracji/obszarów metropolitalnych, tworzenie ekspertyz i studiów dotyczących struktur przestrzenno-funkcjonalnych obszarów metropolitalnych, opracowywanie prognoz, projekcji i scenariuszy rozwoju obszarów metropolitalnych, budowa strategii rozwoju obszarów metropolitalnych, dokumentowanie, publikowanie i upowszechnianie wyników prac centrum (publikacje, panele, konferencje, wystawy), ścisła współpraca z jednostkami samorządowymi, urzędami i instytucjami działającymi w obszarze metropolitalnym. ABSTRACT The aim of the speech is to present the activity of European self-government units (towns, communes) in the field of international partnership, also called small integration. An analysis is made of the legal foundations of the co-operations, its institutional forms, and geographical directions. Special attention is given to development of bilateral and multi-twinning co-operation established by towns and communes from Metropolia Poznań. AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 1-go maja tego roku minęło 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wydawać by się mogło, że otwarcie granic jakie przyniosło nam wejście w poczet członków Wspólnoty, swobody jej jednolitego rynku oraz wzrost poczucia przynależności do Europy powinny być gwarantem ożywienia współpracy międzynarodowej nie tylko na poziomie centralnym, czy w wymiarze osobistym, ale także a może przede wszystkim na poziomie administracji samorządowej. Tymczasem w ciągu tej dekady trwającej od 2004 r. niewiele się w lokalnej aktywności międzynarodowej zmieniło. Gminy wchodzące w skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań podpisały przez ten czas łącznie 29 umów o wzajemnej współpracy z zagranicznymi partnerami. W takim samym przedziale czasowy liczonym do momentu wejścia do Unii, podobnych umów podpisano łącznie 30. Od dziesięciu lat polskie regiony mają możliwość międzynarodowej współpracy tak szeroką, jakiej nie miały nigdy wcześniej a, co wynika z analizy, jest ona wykorzystywana w ograniczonym stopniu. Gdzie tkwi przyczyna? W przeprowadzonym w 2012 roku przez Instytut Spraw Publicznych badaniu na 326 samorządowcach z całej Polski, znakomita większość z nich (79%) zapytana o utrudnienia, jakie natrafia we współpracy międzynarodowej opowiedziała się za brakiem środków finansowych. Na dalszych miejscach znalazły się takie przyczyny, jak: brak czasu (25% głosów), brak zainteresowania ze strony partnera (24%) oraz niskie kompetencje pracowników zajmujących się współpracą międzynarodową (22%). Utrudnienia, na jakie najczęściej natrafia się we współpracy międzynarodowej (w %) brak środków finansowych brak czasu, zbyt duże przeciążenie pracowników innymi obowiązkami brak zainteresowania ze strony partnera niewystarczające kompetencje pracowników (na przykład nieznajomość języków obcych) utrudnienia organizacyjno-administracyjne wynikające z polskiego prawa i nakładane przez jednostki administracyjne wyższego rzędu brak widocznych rezultatów współpracy demobilizuje do angażowania się w nią nie natrafiamy na żadne utrudnienia inne 2% blokowanie inicjatyw przez administrację centralną 1% nie wiem / trudno powiedzieć 3% 25% 24% 22% 19% 16% 8% 79% % Źródło: Instytut Spraw Publicznych 2012 Istotną przyczyną z pewnością jest także brak opracowanego lokalnego programu działania - strategii rozwoju współpracy międzynarodowej, na co wskazało 76 % ankietowanych. Co można zrobić, aby ten stan rzeczy zmienić? Skąd czerpać środki na prowadzenie prężnej współpracy międzynarodowej? Ankietowani bardzo konkretnie wskazali elementy, których występowanie mogłoby wpłynąć na poprawę zagranicznej aktywności samorządów. Są to przede wszystkim nowe możliwości finansowania, ale także propagowanie doświadczeń zagranicznych samorządów oraz zaangażowanie podmiotów lokalnych. Wszystkie te elementy znajdują odzwierciedlenie w idei tegorocznej edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań

7 Metody intensyfikacji współpracy międzynarodowej (w %) Kraje pochodzenia partnerów nowe możliwości finansowe dla jej rozwoju propagowanie doświadczeń zagranicznych samorządów 56% 77% 162 Niemcy 116 Ukraina 82 Francja większe zaangażowanie podmiotów lokalnych we współpracę 56% wzrost zaangażowania radnych i decydentów we współpracę zwiększenie zainteresowania partnerów systematyczna kampania edukacyjna skierowania do przedstawicieli samorządu inne 1% nie wiem / trudno powiedzieć 3% 32% 30% 28% % Źródło: Instytut Spraw Publicznych Litwa 48 Czechy 60 Węgry 43 Rosja 55 Słowacja 8 Grecja, Szwajcaria 7 Kazachstan, Mołdawia, Portugalia, Słowenia Białoruś 51 Włochy 33 Szwecja 21 Belgia 33 Wielka Brytania 20 Rumunia 25 Chiny 20 Hiszpania 3 Brazylia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk 2 22 Holandia 18 USA 14 Bułgaria Indie, Uzbekistan Afganistan, Armenia, Cypr, Czarnogóra, Irak, Islandia, Jordania, Kirgistan, Kuwejt, Luksemburg, Macedonia, Malta, Watykan, Zjednoczone Emiraty Arabskie 13 Austria 16 Dania 14 Chorwacja Irlandia 13 Serbia 15 Gruzja 14 Estonia 10 Izrael 15 Turcja 14 Łotwa Źródło: Instytut Spraw Publicznych 2012 Aktualnie wszystkie Gminy wchodzące w skład Stowarzyszenie Metropolia Poznań wraz ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu mają podpisanych łącznie 70 umów z partnerami z 24 krajów. Krajem z którym współpraca prowadzona jest najprężniej są Niemcy. Metropolia Poznań ma z zachodnim sąsiadem podpisanych 19 umów. Wynik ten nie jest zaskoczeniem Niemcy są najczęstszym partnerem samorządów nie tylko w Metropolii Poznań, ale jak pokazują wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych z 2012 roku również w skali całego kraju. Na drugim miejscu pod względem liczby partnerów Metropolii Poznań znajduje się Francja z 10 partnerami, a na trzecim Ukraina - 6 partnerów. Dodatkowe możliwości stwarzają również partnerskie stosunki z 17 regionami na świecie, z którymi Urząd Marszalkowski Województwa Wielkopolskiego zawarł parozumienia o współpracy. Z badań Instytu Spraw Publiczny wynika, że współpraca międzynarodowa w ramach partnerstwa przynosi korzyści głownie dla mieszkańców. Na współpracy korzystają również władze samorządowe i pracownicy administarcji. Korzyści ze współpracy międzynarodowej samorządu dla mieszkańców, władz i pracowników (w %) dla mieszkańców dla władz dla pracowników 2% 14% 16% 23% 5% 84% 79% 67% 10% tak nie nie wiem / trudno powiedzieć Źródło: Instytut Spraw Publicznych

8 Opinia: Aktywność międzynarodowa samorządów daje szansę na skorzystanie przez polskie gminy, powiaty i województwa z wzorców wypracowanych w miejscach, w których samorząd ma dłuższe tradycje niż w naszym kraju. Dzięki czerpaniu z doświadczeń partnerów np. niemieckich istnieje możliwość uniknięcia różnego rodzaju błędów, szybszego dochodzenia do zamierzonych efektów, a wręcz przeskakiwania pewnych etapów rozwoju. Cenne jest przy tym, aby współpraca dwustronna odbywała się pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego o zbliżonym potencjale ludnościowym i gospodarczym, podobnie położonych geograficznie. Często współpraca nie jest szczególnie efektywna pod względem przenoszenia na nasz grunt sprawdzonych rozwiązań dotyczących zarządzania i organizacji, ale nawet zwyczajne utrzymywanie relacji osobistych poszczególnych mieszkańców miast partnerskich jest cenne, bo otwiera te osoby na świat i pozwala im poznać kulturę innych społeczności. Marcin Lis Radny Gminy Swarzędz Współpraca między Województwem Wielkopolskim a regionami państw UE oraz innymi wybranymi regionami świata region kraj rok rozpoczęcia współpracy Hrabstwo Nottinghamshire Wielka Brytania 2001 Hrabstwo Västernorrland Szwecja 2002 Hrabstwo Västerbotten Szwecja 2003 Kraj Związkowy Dolna Saksonia Niemcy 2000 Kraj Związkowy Brandenburgia Niemcy 2003 Kraj Związkowy Hesja Niemcy 2000 Obwód Charkowski Ukraina 2002 Obwód Południowo-Kazachstański Republika Kazachstanu 2003 Prowincja Chungcheongnam-do Republika Korei Południowej 2002 Prowincja Hainaut Belgia 2002 Prowincja Północna Brabancja Holandia 2003 Region Bretania Francja 2005 Region Emilia-Romagna Włochy 2006 Region Marché Włochy 1999 Stan Paraná Brazylia 2010 Miasto São Paulo Brazylia 2012 Żupania Vukovarsko-Srijemska Chorwacja 2013 Wykaz aktualnych miast i regionów partnerskich, z którymi samorządy Metropolii Poznań mają podpisane porozumienia o współpracy miejscowość/region kraj gmina rok rozpoczęcia współpracy 1 Brno Czechy Poznań Hanower Niemcy Poznań Jyväskylä Finlandia Poznań Gross-Gerau Niemcy Szamotuły Sint-Michielsgestel Holandia Buk Toledo USA Poznań Ronnenberg Niemcy Swarzędz Kinna Szwecja Szamotuły Montfort sur Meu Francja Pobiedziska Assen Holandia Poznań Pozuelo de Alarcón Hiszpania Poznań Shenzen Chiny Poznań Châteaugiron Francja Puszczykowo Rouen Francja Luboń Bumbesti Jiu Rumunia Luboń Hrabstwo Nottinghamshire Wielka Brytania Poznań Zahna Niemcy Stęszew Bardowick Niemcy Skoki Venhuizen Holandia Skoki Ukmergė Litwa Tarnowo Podgórne Hambühren Niemcy Buk Dallgow-Döberitz Niemcy Dopiewo Brignoles Francja Szamotuły Smižany Słowacja Komorniki Nablus Palestyna Poznań Bruneck Włochy Szamotuły Charków Ukraina Poznań Rennes Francja Poznań Tielt Belgia Szamotuły Bergen Niemcy Śrem Rožnov pod Radhoštěm Czechy Śrem Szaterniki Litwa Dopiewo Isernhagen Niemcy Suchy Las Region Hanower Niemcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Schalkau Niemcy Dopiewo

9 Dostarczamy energię Dla domu! Dla firmy! Dla Ciebie! ENEA S.A. oferuje gamę produktów dopasowanych do Twoich potrzeb OSZCZĘDNY DOM PEWNA CENA jeżeli szukasz oszczędności dla Twojego domu Zaufało nam już 2,4 mln Klientów ZAWSZE TANIEJ jeżeli szukasz oszczędności dla Twojej firmy PROFESSIONAL INDEX jeżeli szukasz profesjonalnych rozwiązań dla dużego biznesu Naszą ofertę kierujemy do małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz do Klientów indywidualnych. Dbamy o to, by wszystkie nasze usługi były dla Ciebie atrakcyjne. Sprawdź sam! Dowiedz się więcej na Wykaz aktualnych miast i regionów partnerskich, z którymi samorządy Metropolii Poznań mają podpisane porozumienia o współpracy 36 Pekela Holandia Kostrzyn Seelze Niemcy Mosina Hemmingen Niemcy Murowana Goślina Saint Brice En Cogles Francja Dopiewo São Josè dos Pinhais Brazylia Starostwo Powiatowe w Poznaniu Provincia di Forlì-Cesena Włochy Starostwo Powiatowe w Poznaniu Königstein im Taunus Niemcy Kórnik Korelicze Białoruś Pobiedziska Pleine Fougères Francja Stęszew Rohrdorf Niemcy Tarnowo Podgórne Fronreute Niemcy Tarnowo Podgórne Noordenveld Holandia Tarnowo Podgórne Lüchow Niemcy Oborniki Herk-de-Stad Belgia Oborniki Viitasaari Finlandia Rokietnica Šalčininkai Litwa Tarnowo Podgórne Verson i Tourville-sur-Odon Francja Buk Marktheidenfeld Niemcy Pobiedziska Győr Węgry Poznań Tamasi Węgry Suchy Las Regolly Węgry Suchy Las Fredersdorf-Vogelsdorf Niemcy Swarzędz Rejon kijowsko-światoszyński Ukraina Starostwo Powiatowe w Poznaniu Samorządz rejonu wileńskiego Litwa Komorniki Pohrebyszcze Ukraina Pobiedziska Kutaisi Gruzja Poznań Oczeretnia Ukraina Kostrzyn Yvetot Francja Murowana Goślina Ra anana Izrael Poznań Aksu Turcja Śrem Cologno al Serio Włochy Tarnowo Podgórne Winnica Ukraina Komorniki Dluclair Francja Swarzędz Līvāni Łotwa Tarnowo Podgórne Rożyszcze Ukraina Dopiewo 2013 Infolinia:

10 Kraje pochodzenia miast i regionów partnerskich Metropolii Poznań lp. kraj ilość partnerów 1 Niemcy 19 2 Francja 10 3 Ukraina 6 4 Holandia 5 5 Litwa 4 6 Węgry 3 7 Włochy 3 8 Belgia 2 9 Czechy 2 10 Finlandia 2 11 Szwecja 1 12 Białoruś 1 lp. kraj ilość partnerów 13 Brazylia 1 14 Hiszpania 1 15 Słowacja 1 16 Łotwa 1 17 Turcja 1 18 Wielka Brytania 1 19 USA 1 20 Gruzja 1 21 Izrael 1 22 Rumunia 1 23 Chiny 1 24 Palestyna 1 NOTES 18 19

11 Światowi liderzy biznesu na lokalnym rynku Globalizacja gospodarki a miejsce dla lokalnego przedsiębiorcy Sieciowi giganci a współpraca z poznańskimi przedsiębiorcami Potencjalne obszary kooperacji i konfliktów Rola samorządu lokalnego i gospodarczego przy kreowaniu platformy współpracy pomiędzy sieciami i światowymi korporacjami a lokalnymi przedsiębiorcami Moderator Andrzej Głowacki Prezes Zarządu DGA S.A. Board President of DGA S.A

12 Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański Vice Starost of Poznań County Wojciech Kruk Prezydent WIP-H President of Wielkopolska Chamber of Industry and Commerce dr Andrzej Byrt Prezes Zarządu MTP Board President of Poznań International Fairs Paulina Szewczyk Dyrektor Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechnika Poznańska Director of the Technology Transfer Office Poznan University of Technology Witold Hołubowicz Prezes Zarządu ITTI Sp. z o.o. Bard President of ITTI Sp. z o.o. Piotr Danielewicz Rzecznik prasowy, Sekretarz Zarządu Volkswagen Poznań Spokesman, Secretary of the Board of Volkswagen Poznań; 22 23

13 PARTER MERYTORYCZNY PANELU GRUPA KAPITAŁOWA DGA DGA to dynamicznie rozwijająca się grupa konsultingowo-inwestycyjna. Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej jest DGA S.A., która pod dewizą Wspieramy Wielkich Jutra kreuje przyszłość firm oferując jako doradca i inwestor profesjonalne i kompleksowe wsparcie. Od r. akcje DGA S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Kapitałowa DGA to z jednej strony podmioty doradcze, z drugiej inwestycje kapitałowe z różnorodnych branż. Podmioty doradcze Grupy Kapitałowej DGA oferują kompleksową obsługę firm w takich dziedzinach jak: doradztwo biznesowe i transakcyjne, pozyskiwanie środków pomocowych, zarządzanie projektami, szkolenia, doradztwo w zarządzaniu, badania opinii i rynku, usługi rachunkowe i kadrowe, usługi audytorskie, usługi prawne, zarządzanie kapitałem ludzkim, doradztwo przy upadłościach. Pozostałe spółki reprezentują takie branże, jak portale internetowe, platformy e-sprzedażowe, sieć restauracji i klubów muzycznych, grupa medialna. ŚWIATOWI LIDERZY BIZNESU NA LOKALNYM RYNKU Ostatnie lata dla gospodarki, w szczególności europejskiej, były niezwykle trudne, co odczuli również polscy przedsiębiorcy. Jednak można śmiało powiedzieć, że dla Polski okres od początku wprowadzenia wolnego rynku do dziś to nieustanny wzrost gospodarczy. Oznacza to, że przez przeszło 20 lat polscy przedsiębiorcy wykreowali nowoczesne państwo, którym jest dziś Polska. Przyczyniły się do tego takie przełomowe wydarzenia, jak wejście naszego kraju do Unii Europejskiej, którego 10 rocznicą właśnie obchodzimy. Kluczowe znaczenie dla rozwoju całej rodzimej gospodarki ma działalność przedsiębiorców, w szczególności tych drobnych, którzy stanowią 98% wszystkich podmiotów. Jak wyliczyła to Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, co godzinę w Polsce rejestrowanych jest 166 firm. Część tych podmiotów nie przetrwa i jest likwidowana, ale na tym polega swoboda wolnego rynku oparta na podejmowaniu ryzyka biznesowego. WORLD BUSINESS LEADERS ON THE LOCAL MARKET The recent years have been significantly difficult for the economy, European in particular, which has been well recognized and commonly confirmed also by the Polish entrepreneurs. However, in can be stated beyond any doubt that for Poland from the time of the free market economy implementation till the contemporary times a continuing economic growth has been observed. This fact unavoidably means that for more than 20 years Polish entrepreneurs have created modern country which is Poland today. Several events of revolutionary character such as our country s joining to the European Union the 10th anniversary of which is just being celebrated,have participated to that process. The key significance for the development of the local economy might be prescribed to the entrepreneurs activity, small ones in particular, which comprise 98% of all objects. According to the Lewiatan Private Employers Confederation 166 new companies are registered every hour in Poland. Evidently a small percent of these will not survive on the market but that is the rule of the free market economy based among other factors on taking business risk. The development also means opening for foreign companies which invest in our countries creating logistic centres, factorie or service centres. Particular regions intensively fight for foreign investors which estimate the potential localization in terms of infrastructure, human resources and more often the scientific background. The region of Poznań can be proud of many foreign investments,many companies are already present with their capital in the centre of the Wielkopolska Region or in its proximity. It is enough to name such eminent brands as the automotive giants Volkswagen, Man or Raben and logistic centres such as Panopa and Panattoni or world famous brand imperial Tobacco. More than 30 huge European trade networks located their headquarters in the neighborhood of Poznań Lidl and Jeronimo Martins among many others. One cannot forget about the companies with the local background to which we can rate Solaris Bus& Coach,Apart, Yes, Zabka, Allegro and many others. As a good illustration of the recent foreign investments we can enumerate the Dannish company Hempel manufacturing, the Austrian Baumit or American concern Kimball electronics. In the mid 2014 the official opening of the logistic center AMAZON is due to be held. Are the world business leaders and investors who select the Poznań Metropoly active users of our local services and products of small and medium companies? Is this potential effectively used? In what possible way these two seemingly distant from each other worlds of the local entrepreneur and the world business leader might find the synergy effect? There is a question who should be the linking element here? There are the questions which we want to postulate during the discussion panel entitled: World Business Leaders on the Local Work Market. Owing to the invited Guests who represent both the small entrepreneur and the big company well as the organizations from the business areas which comprise a joining platform between them such as The Fairs there is a unique possibility of exchanging experience, discussing barriers and facilitations which already exist and formulating prospective plans supporting the cooperation of these two worlds. Tabela: Struktura firm w Polsce w 2012 roku (*udział w PKB dot r.) Źródło danych: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012r., GUS Rozwój to również otwarcie na firmy zagraniczne, które inwestują w naszym kraju tworząc centra logistyczne, fabryki lub centra usługowe. Poszczególne regiony intensywnie walczą o inwestorów zagranicznych, którzy oceniają potencjalną lokalizację pod względem infrastruktury, potencjału kadrowego, coraz częściej też zaplecza naukowego. Region Poznania może poszczycić się wieloma inwestycjami zagranicznymi, wiele firm już ulokowały swój kapitał właśnie w stolicy Wielkopolski lub jej okolicach. Wystarczy wymienić takie znakomite marki, jak motoryzacyjni giganci Volkswagen, Man, czy Raben, czy centra logistyczne Panopa i Panattoni oraz znaną na całym świcie markę tytoniową Imperial Tabacco. Swoje centrale w okolicach Poznania ma ponad 30 dużych europejskich sieci handlowych, m.in. Lidl i Jeronimo Martins. Nie można zapomnieć o firmach z poznańskim rodowodem, które znalazły się w czołówce przedsiębiorstw: Solaris Bus&Coach, Apart, Yes, Żabka, Allegro i wiele innych. Jako przykłady ostatnich inwestycji zagranicznych można podać duńską firmę Hempel Manufacturing, austriacki Baumit, czy amerykański koncern Kimball Electronics. W połowie 2014 roku w Tarnowie Podgórnym otwarte zostanie centrum logistyczne AMAZON. Czy światowi liderzy biznesu, inwestorzy, którzy wybierają Metropolię Poznań, korzystają również z usług i produktów naszych lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw? Czy ten potencjał jest wykorzystywany? W jaki sposób te dwa, pozornie oddalone od siebie światy lokalnego przedsiębiorcy i światowego lidera biznesu mogą znaleźć efekt synergii? I kto ma w tym procesie pośredniczyć? To są pytania, jakie chcemy sobie postawić podczas dyskusji na panelu Światowi liderzy biznesu na lokalnym rynku pracy. Dzięki zaproszonym Gościom, którzy reprezentują zarówno małego przedsiębiorcę, dużą firmę jak i organizacje otoczenia biznesu mające rolę pomostu pomiędzy nimi Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Starostwo Powiatowe czy Międzynarodowe Targi Poznańskie wyartykułowane zostaną dotychczasowe doświadczenia bariery i ułatwienia jakie już istnieją oraz plany na przyszłość wspierające współpracę tych dwóch światów

14 NOTES 26 27

15 Cele i kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE Kierunki wspierania samorządów i przedsiębiorców w latach Z jakich Funduszy Europejskich będą mogły korzystać samorządy w latach ? Jakie typy projektów realizowane przez przedsiębiorstwa będą finansowane z Funduszy Europejskich? Jak samorządy i przedsiębiorcy z woj. wielkopolskiego będą mogli skutecznie korzystać z Funduszy Europejskich? Moderatorzy Michał Gwizda Crido Taxand Sp. z o.o. Szymon Żółciński Crido Taxand Sp. z o.o

16 Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Governor of Wielkopolska Province Tomasz Machaj Dyrektor ds. inwestycji w Amica Wronki S.A Head for Amica Wronki S.A. Investment Department Łukasz Małecki Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Zespół Programowania Ministry of Infrastructure and Development Department for Competition and Innovation Programming Team Eligiusz Nowakowski Ekspert ds. kredytów unijnych ING Bank Śląski S.A. European Credit Expert ING Bank Śląski S.A. Tadeusz Czajka Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Municipality Leader of Tarnowo Podgórne 30 31

17 PARTNER MERYTORYCZNY CRIDO TAXAND Crido Taxand to polska firma konsultingowa należącą do międzynarodowej organizacji podatkowej Taxand. Na rynku usług doradczych działa od 2005 roku, do marca 2013 roku pod nazwą Accreo Taxand. Doradza międzynarodowym korporacjom, rodzimym firmom oraz przedsiębiorcom w zakresie podatków, pomocy publicznej, prawa oraz doradztwa biznesowego. W zależności od potrzeb klientów łączy kompetencje swoich ekspertów, którzy pracując w ramach interdyscyplinarnych zespołów pomagają klientom w różnych obszarach ich działania. Skutecznie wspiera firmy i przedsiębiorców w rozwiązywaniu ich problemów, wskazując sposoby, które pomagają w budowaniu wartości dodanej dla ich biznesu. Jako jedyna firma doradcza w Polsce należy do międzynarodowej sieci Taxand. Dzięki temu wspiera swoich klientów w planowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i za granicą. W ciągu 8 lat obecności na rynku usług doradczych, Crido Taxand zbudowało pozycję lidera w doradztwie przy pozyskiwaniu funduszy unijnych dla przedsiębiorstw. Potwierdzeniem tego jest m.in. tytuł najskuteczniejszej firmy doradczej w Polsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla przedsiębiorców w 2009 i 2010 roku wg miesięcznika Forbes. Podobnie, w rankingach magazynu Fundusze Europejskie firma od lat uzyskuje najwyższe pozycje wśród doradców w pozyskiwaniu pomocy ze środków UE. AIMS AND MAIN SUPPORTING DIRECTIONS IN THE NEW UE FINANCIAL PERSPECTIVES The incoming new perspective of the years within the framework of which Poland is due to receive 82,5 billion Euro will offer various possibilities of funding both entrepreneurs and self-governments. That is why it is significant to prepare for the new competitions and familiarize themselves with the selected regulations of providing the financial support. What are the supporting directions of the self-governments and entrepreneurs in the years ? What European Funds can be used by the local governments in ? What particular types of projects realized by companies are to be financed from European Funds? How successfully make use of European Funds? The above mentioned matters are to be deeply discussed during the discussion panel in which the representatives of the regional authorities and The Ministry of Infrastructure and Development are to take part. The significant element of the discussion seems to be the voice of the entrepreneur s representative operating in the Wielkopolska region as well as the bank s representative selling services for the entrepreneurs in the aspect of financing. Mister Michał Gwizda, The Partner in Crido Taxland Consultant Company has been appointed for the discussion moderator. The company he is representing is specializing in achieving financing from the public resources. Within the discussion panel the organizers offer the participants a short introduction presenting the basic rules of resources distribution in the new perspective, main supportive directions of the projects and new notions such as Integrated Territorial Investments or Intelligent Specializations. Within the framework of the introduction to the panel the address of The Governor of Wielkopolska Province Mr Marek Wożniak is to be held followed by the presentation prepared by Mr Szymon Zółciński, the Partner in the Consulting Company Crido Taxland. CELE I KIERUNKI WSPARCIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE Rozpoczynająca się nowa perspektywa , w ramach której Polska otrzyma 82,5 mld euro, oferować będzie zróżnicowane możliwości dofinansowania, zarówno dla przedsiębiorców, jak i samorządów, dlatego już teraz warto przygotować się do nowych konkursów i poznać wybrane zasady udzielania pomocy. Jakie są kierunki wspierania samorządów i przedsiębiorców w latach ? Z jakich Funduszy Europejskich będą mogły korzystać samorządy w latach ? Jakie typy projektów realizowane przez przedsiębiorstwa będą finansowane z Funduszy Europejskich? Jak skutecznie korzystać z Funduszy Europejskich? Powyższe kwestie będą omawiane podczas panelu, w którym udział wezmą przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Istotnym elementem dyskusji będzie również głos przedstawiciela przedsiębiorcy działającego na terenie województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciela banku obsługującego przedsiębiorców w zakresie finansowania. Moderatorem dyskusji będzie Pan Michał Gwizda, Partner w firmie doradczej Crido Taxand, specjalizującej się Źródło: w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków publicznych. W ramach panelu przewidziano również krótkie wprowadzenie do dyskusji, prezentujące podstawowe zasady podziału środków w nowej perspektywie , główne kierunki wspierania projektów oraz nowe pojęcia jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne czy Inteligentne Specjalizacje. W ramach wprowadzenia do panelu przewidziano wystąpienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka oraz prezentację Pana Szymona Żółcińskiego, Partnera w firmie doradczej Crido Taxand. *** Programy, w ramach których przedsiębiorcy będą mogli szukać dofinansowania to zwłaszcza: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne Dla samorządów szczególnie atrakcyjne będzie dofinansowanie udzielane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Należy podkreślić, że dostępne obecnie wersje ww. programów nadal podlegają opracowaniu, a niektóre założenia mogą ulec zmianie m.in. ze względu na negocjacje prowadzone z Komisją Europejską odnośnie ich ostatecznego kształtu. Pierwsze konkursy w ramach nowych programów mogą pojawić się najwcześniej w III / IV kwartale 2014 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój W ramach programu możliwe będzie pozyskiwanie dotacji bądź preferencyjnych instrumentów zwrotnych. Zgodnie z treścią najnowszego projektu programu można spodziewać się wsparcia projektów inwestycyjnych o wysokim stopniu innowacyjności, wprowadzających zaawansowane produkty czy technologie. Szczególnie istotna będzie współpraca nauki z biznesem, w wyniku której powstaną rozwiązania przydatne i wdrażane w działalności przedsiębiorstw. Należy spodziewać się kontynuacji instrumentów typu Kredyt Technologiczny czy też innych instrumentów związanych z wdrażaniem innowacji. Istotna pula środków w ramach programu przeznaczona będzie na wspieranie małych i średnich przedsiębiorców, aczkolwiek duże przedsiębiorstwa również będą mogły otrzymać środki na wybrane inwestycje np. związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy z wdrażaniem wyników prac badawczo-rozwojowych w prowadzonej działalności

18 Drugim, bardzo ważnym obszarem wspieranym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój będzie działalność badawczo-rozwojowa podejmowana zwłaszcza przez przedsiębiorstwa. Projekty z tego zakresu, które mogą uzyskać dofinansowanie powinny charakteryzować się przede wszystkim innowacyjnością oraz możliwością wdrożenia i praktycznego zastosowania wyników badań w działalności gospodarczej. Poszczególne programy są adresowane do indywidualnych przedsiębiorstw lub mogą być realizowane przez konsorcja składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko W ramach tego programu wsparcie będzie udzielane m.in. na projekty związane z podnoszeniem ekologicznej wydajności przedsiębiorstw. Wśród przykładowych projektów warto wskazać: modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, absorbcję technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji, racjonalizację gospodarki odpadami, racjonalizację gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawę procesu oczyszczania ścieków przemysłowych. Należy podkreślić, iż w ramach tego programu mogą znaleźć zastosowanie inne niż pomoc regionalna zasady udzielania wsparcia, co może się wiązać z możliwością finansowania nie tylko nowych inwestycji, lecz również modernizacji istniejących linii, a także z zastosowaniem innych niż w pomocy regionalnej limitów dofinansowania. Wsparcie dla samorządów w ramach tego programu przewidziano przede wszystkim na projekty związane z: infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, gospodarką odpadami, ciepłownictwem i termomodernizacją, transportem, kulturą. Regionalne Programy Operacyjne Programy regionalne finansować będą przede wszystkim przedsięwzięcia zwiększające konkurencyjność firm, poprzez inwestycje w zakresie wdrażania innowacji oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wśród przykładowych rodzajów projektów należy wskazać: wsparcie procesu opracowania i transferu nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw, zakup aparatury specjalistycznej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, finansowanie wdrożenia wyników prac B+R, projekty zakładające wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP, projekty zakładające wzrost ekologicznej wydajności przedsiębiorstw. Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć z zakresu m.in. energetyki, infrastruktury ochrony środowiska czy transportu. Każde województwo określi jakiego rodzaju inwestycje mają szansę na uzyskanie dofinansowania, poprzez zdefiniowanie szczegółowych wymogów udzielania wsparcia. Opracowanie materiału: Anna Zaleska Manager Dział Doradztwa Europejskiego Crido Taxand Sp. z o.o. wsparcie B+r optymalizacje podatkowe PoStęPowania i spory CSR Rozwijamy polski biznes doradztwo podatkowe Finansowanie Dłużne doradztwo prawne w w w.ta x a n d.pl dotacje Ue SSE i zwolnienia podatkowe postępowania podatkowe Fuzje i PrzEjęcia RestRuktuRyzacje pozyskiwanie finansowania 34 35

19 PRZYGOTUJ SIĘ DO SKORZYSTNIA ZE WSPARCIA ROZWOJU TWOJEJ FIRMY NOTES W nadchodzącej perspektywie finansowej na lata całkowita alokacja dla Polski w zakresie polityki spójności wyniesie ok. 82,5 mld EUR. Co istotne, w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej więcej środków z nowej puli trafi do regionów (wzrost udziału funduszy zarządzanych regionalnie wyniesie z 37,3% do ok. 60%). Oznacza to, że o dotacje będzie można się w większej mierze ubiegać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), wdrażanych na poziomie poszczególnych województw. Aby skutecznie pozyskać środki z tego budżetu, przedsiębiorcy powinni zacząć przygotowywać się odpowiednio wcześniej. W zakresie tych przygotowań należy uwzględnić takie czynniki, jak: Zaplanowanie lokalizacji inwestycji (jeśli rozważane jest przedsięwzięcie typu greenfield) z uwagi na znaczne zróżnicowanie poziomów dofinansowania między poszczególnymi województwami, wynikające z nowej mapy pomocy regionalnej, Prowadzenie prac B+R (we własnym zakresie lub we współpracy: z jednostką naukową, w ramach inicjatywy klastrowej etc.). Znaczna część środków unijnych ma być przeznaczona na finansowanie badań, prowadzonych przez przedsiębiorców. Dodatkowo, fakt prowadzenia badań będzie ułatwiał pozyskanie dotacji typowo inwestycyjnych (np. zakup maszyn, budowa hali), jeśli przedmiot projektu będzie zakładał wdrożenie efektów tychże badań. Dbałość o prawa własności przemysłowej. Pozyskanie dotacji będzie łatwiejsze, jeśli przedsiębiorca będzie dysponował technologią bądź produktem, które podlega ochronie (np. jako zgłoszenie patentowe, zastrzeżenie wzoru użytkowego), Gotowość inwestycji do realizacji już na etapie aplikowania istotne będzie przygotowanie przedsięwzięcia od strony organizacyjnej (pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe), jak i finansowej (wykazanie źródeł finansowania inwestycji), Identyfikacja działalności firmy w zakresie działalności odpowiedzialnej społecznie (ang. CSR), ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, relacji firmy z personelem oraz zaangażowanie społeczne. Członkowstwo w inicjatywach klastrowych. O dotację mogą się bowiem ubiegać nie tylko przedsiębiorcy, ale również podmioty tworzące powiązanie kooperacyjne, które w ramach prowadzonej współpracy będą mogły liczyć na wyższy udział dofinansowania niż pojedyncze firmy. Skuteczne pozyskanie dotacji jest również w ogromnej mierze zależne od doświadczenia i kompetencji firmy doradczej, wspierającej przedsiębiorcę w zakresie pozyskania dofinansowania. Zachęcamy do odwiedzenia stoisk i rozmów z z doradcami. (oprac. ECDF) 36 37

20 NOTES 38 39

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE

POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE POLSKA INDIE FORUM GOSPODARCZE Krajowa Izba Gospodarcza DZIAŁALNOŚĆ KIG W RELACJACH BIZNESOWYCH INDYJSKO - POLSKICH Warszawa, 27 stycznia 2014 r. ZałoŜona w 1990, następca prawny Polskiej Izby Handlu Zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Warszawa, 20 marca 2013 Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Anna Awdiejewa Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 2 lipca2014 Białystok Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 Bartosz Majewski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości. Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości. Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rola ośrodków EIC w promocji polskiej przedsiębiorczości Dr. Michał Polański Zespół Centrum Euro Info Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sieć Euro Info ponad 3 ośrodków w 45 krajach Sieć Euro Inforys

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski

Baltic hub - przepis na platformę współpracy. Zdzisław Sobierajski Baltic hub - przepis na platformę współpracy Zdzisław Sobierajski Human Factor - projektowanie zawsze powinno być skierowane na korzyści dla użytkownika. foto: Przemek Szuba Gdy dobrze zrozumiem to dobrze

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt i Sieć AutoNet

Projekt i Sieć AutoNet Projekt i Sieć AutoNet www.autonet-central.eu Konferencja InvestExpo Business Meeting Wrocław 12.10.2011 Geneza projektu: - W marcu 2010 roku Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej wspólnie z partnerami

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku. Oferta PARP w zakresie internacjonalizacji firm

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku. Oferta PARP w zakresie internacjonalizacji firm 2010 Oferta PARP w zakresie internacjonalizacji firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku Michał Polański Warszawa, 20 października 2010 r. Działania

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network

Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network 2010 Michał Polański Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Przedsiębiorczości Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network Warszawa, 26 maja 2010 r. Działania PARP na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków ALICJA BEŃKO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego InnoBridge usprawnienie transferu innowacji i wzmocnienie inteligentnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013 Business in Małopolska tworzenie marki gospodarczej regionu MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST Kraków 13 listopada 2013 MARR S.A. Departament Obsługi Inwestora Centrum Business in Małopolska Oferta

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo