BIULETYN INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2006

2 Redagują: Elżbieta Budkiewicz, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania Fizycznego, Bi blio te ka Główna Kra ków, Al. Jana Pawła II 78 Oprac DTP i druk: Dział Poligrafii AWF Kraków ul. Śniadeckich 12 B Zam. nr 48/2006, nakład 100 egz. 2

3 Od Redakcji Zapraszamy do lektury pierwszego w roku 2006 numeru Biuletynu Informacyjnego Biblioteki AWF w Krakowie. Czytelnikom, przyzwyczajonym do stałych rubryk, zwracamy uwagę na zmiany, jakie wprowadzamy od nowego roku. Od niniejszego numeru wprowadziliśmy rubrykę Z życia Biblioteki, gdzie będziemy zamieszczać materiały i informacje dotyczące spraw naszej Biblioteki (Rada Biblioteczna, współpraca z bibliotekami) oraz sprawozdania z konferencji, seminariów, w których wzięli udział pracownicy Biblioteki. Aktualnie zamieszczono sprawozdanie z Seminarium Cyfrowy świat bibliotek problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe. Informacje o bazach danych i prezentacje wybranych serwisów internetowych znalazły się pod wspólnym tytułem Elektroniczne źródła informacji. W informacjach o bazach warto zwrócić uwagę na nowe, udostępniane od stycznia 2006 r., bazy pełnotekstowe. W niniejszym numerze krótko omawiamy kolejne biblioteki wirtualne (Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego). Szczególnie polecamy artykuł Tomasza Rusina Przegląd źródeł Open Access omawiający inicjatywę Open Access, czyli otwartego dostępu do wiedzy, do zasobów elektronicznych, tworzenia elektronicznych repozytoriów wiedzy. Autor krótko prezentuje listy oraz przeszukiwarki dostępnych w Internecie archiwów i repozytoriów Open Access. Nowym materiałem informacyjnym, jaki wprowadziliśmy do Biuletynu, jest dział Nowości wydawnicze Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w którym będziemy prezentować nowe wydawnictwa naszej Uczelni. Redakcja 3

4 ADRES I ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI Al. Jana Pawła II 78, Kraków Tel./Fax DYREKTOR mgr Renata Mroczek Pok. 105, tel ZAST. DYREKTORA mgr Sabina Korczala pok. 110, tel ODDZIAŁ GROMADZENIA I UZUPEŁNIANIA ZBIORÓW pok. 108 tel./fax KIEROWNIK mgr Teresa Sikora ODDZIAŁ OPRACOWANIA I INWENTARYZACJI ZBIORÓW pok. 110, tel KIEROWNIK mgr Sabina Korczala ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ dawna sala wykładowa A, tel KIEROWNIK mgr Elżbieta Budkiewicz ODDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI ZBIORÓW (wypożyczalnia miejscowa i międzybiblioteczna, czytelnie i magazyny zbiorów) pok. 106, tel KIEROWNIK mgr Bożena Niepsuj INFORMATYK mgr Barbara Balicka pok. 104, tel BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY mgr Małgorzata Nahotko pok. 104, tel UWAGA: W połączeniach wewnętrznych należy opuszczać pierwszych 6 cyfr numerów telefonów. 4

5 DNI I GODZINY OTWARCIA AGEND UDOSTĘPNIANIA Wypożyczalnia: pon., środy wt., czw., piąt soboty (zgodnie z harmonogramem zajęć studiów zaocznych) Czytelnia Ogólna: pon. piąt wszystkie soboty Czytelnia Czasopism Bieżących: pon. piąt wszystkie soboty Informatorium: pon. piąt wszystkie soboty

6 Z ŻYCIA BIBLIOTEKI RADA BIBLIOTECZNA Skład Rady Bibliotecznej na okres od dnia 27 października 2005 r. do dnia 30 września 2006 roku: Przewodniczący Rady: dr hab. Jerzy Żołądź, prof. nadzw., Prorektor ds. Nauki Członkowie Rady: dr hab. Ryszard Żarów, prof. nadzw. przedstawiciel nauczycieli akademickich dr Jerzy Raciborski przedstawiciel nauczycieli akademickich dr Piotr Mika przedstawiciel nauczycieli akademickich mgr Renata Mroczek dyrektor Biblioteki mgr Sabina Korczala zastępca dyrektora Biblioteki mgr Teresa Sikora kierownik Oddziału Gromadzenia Zbiorów mgr Bożena Niepsuj kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów mgr Elżbieta Budkiewicz kierownik Oddziału Informacji Naukowej mgr Małgorzata Nahotko przedstawiciel bibliotekarzy dyplomowanych Posiedzenia Rady Bibliotecznej: Data posiedzenia: 6 lutego 2006 r. Tematy posiedzenia: przyjęcie Sprawozdania z działalności Biblioteki za rok kalendarzowy 2005 omówienie i przyjęcie Planu wydatków finansowych Biblioteki na rok kalendarzowy 2006 sprawy różne: zamawianie książek zagranicznych ze środków katedr i instytutów, planowane legitymacje studenckie (karty chipowe) a karty biblioteczne. 6 WSPÓŁPRACA Z INNYMI BIBLIOTEKAMI Krakowski Zespół Biblioteczny Krakowski Zespół Biblioteczny (KZB) powstał w roku 1994 na mocy Porozumienia rektorów wszystkich krakowskich uczelni oraz dyrektorów PAN i IFJ. Nowe Porozumienie zostało podpisane w roku Podstawowym celem KZB jest współpraca w zakresie działalności bibliotecznej, w tym: gromadzenia zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism naukowych komputeryzacji procesów bibliotecznych, głównie koordynacji współpracy bibliotek KZB z katalogiem centralnym NUKAT

7 doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników bibliotek. Członkami Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego są: 1. Akademia Ekonomiczna 2. Akademia Górniczo-Hutnicza 3. Akademia Pedagogiczna 4. Akademia Rolnicza 5. Akademia Sztuk Pięknych 6. Akademia Wychowania Fizycznego 7. Międzynarodowe Centrum Kultury 8. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 9. Papieska Akademia Teologiczna 10. Politechnika Krakowska 11. Biblioteka Jagiellońska 12. Biblioteka Medyczna UJ. Szczegółowe informacje o Krakowskim Zespole Bibliotecznym można znaleźć na stronie: SPRAWOZDANIA Renata Mroczek Sprawozdanie z Seminarium Cyfrowy świat bibliotek problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe W ramach cyklu Archiwizowanie i digitalizacja zorganizowano w Warszawie, w styczniu 2006 r. dwudniowe seminarium pt Cyfrowy świat bibliotek problemy techniczne, prawne, wdrożeniowe. Seminarium rozpoczęło się referatem prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza na temat roli technologii cyfrowych w komunikacji społecznej, kulturze i edukacji. Referent zwracał uwagę na rozwój cyfryzacji wszelkich zasobów informacyjnych, ogromnego wpływu na obszary ludzkiej aktywności. Cyfrowe techniki nauczania tworzą nowe modele edukacji, nowe metody elektronicznego udostępniania zasobów informacyjnych. Przedstawiciele firmy ALEPH (Radosława Dziubecka, Maciej Dziubecki) zaprezentowali narzędzia do zarządzania zasobami cyfrowymi. Digi-Tool to system do zarządzania zasobami cyfrowymi, który pozwala na tworzenie lokalnych kolekcji cyfrowych, ich zarządzanie i ochronę oraz udostępnianie. Określono możliwości, jakie powinien stwarzać taki system: zarządzanie obiektami cyfrowymi (tekstami, obrazami, danymi audio, video), tworzenie metadanych, związanych z obiektami cyfrowymi, zarządzanie uprawnieniami dostępu do zasobów 7

8 cyfrowych, tworzenie raportów dot. działania systemu, użytkownikom winien umożliwiać wyszukiwanie i przeglądanie metadanych, wyszukiwanie pełnotekstowe, wyświetlanie wyszukanych obiektów cyfrowych, zapisywanie i drukowanie oraz przesyłanie pocztą elektroniczną znalezionych rekordów. Podczas prezentacji firmy AutoID Systemy Automatycznej Identyfikacji przedstawiono możliwości najnowszych programów OCR (Optical Character Recognition), służących do konwersji obrazu na tekst, umożliwiających wyszukiwanie pełnotekstowe, automatyczne indeksowanie, cytowanie fragmentów. Najnowsze programy OCR umożliwiają odczyty formularzy oraz dokumentów XIX-wiecznych. Wiele uwagi poświęcono prezentacji już tworzonych w Polsce bibliotek cyfrowych, a szczególnie bibliotek budowanych na bazie oprogramowania dlibra, opracowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Do nich należą: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (http://www.wbc.poznan.pl) Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (http://dlib.bg.pwr.wroc.pl) Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (http://kpbc.umk.pl) Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (http://zbc.uz.zgora.pl) Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (http://ebipol.p.lodz.pl) Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (http://www.bibliotekacyfrowa.pl) Wspomniano o projekcie budowy polskiej sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych. Referat dra Marka Nahotko z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony był kryteriom oceny jakości bibliotek cyfrowych. Ocenie tej wg referenta podlegają w bibliotece cyfrowej: zasoby czyli zorganizowane grupy obiektów, obiekty czyli zdigitalizowane materiały, metadane czyli informacja o obiektach oraz projekty służące tworzeniu i zarządzaniu zasobami. Z digitalizacją i tworzeniem bibliotek cyfrowych wiąże się problem ochrony prawnej digitalizowanych zbiorów. Temat ten był przedmiotem kolejnych wystąpień pracowników z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat omawiano w szerszym zakresie uprawnień dla bibliotek w znowelizowanej Ustawie o prawie autorskim z 2004 r. Należy przypomnieć, iż znowelizowana Ustawa zmodyfikowała dotychczasowe uprawnienia i wprowadziła nowe uprawnienia dla bibliotek (m. in. udostępnianie zbiorów z terminali znajdujących się na terenie biblioteki, kontrolowanie dostępu do zbiorów np. poprzez wprowadzenie dostępu dla określonej kategorii czytelników). Ważnym tematem wystąpień podczas Seminarium był wolny dostęp do darmowych zasobów publikacji Open Access, czyli darmowy, swobodny dostęp on-line do zasobów wiedzy. Przykładem inicjatyw Open Access są czasopisma otwarte, m. in. DOAJ Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org) oraz repozytoria dziedzinowe i instytucjonalne. Na szereg inicjatyw, zmierzających do promowania Open Access, tworzenia repozytoriów w środowiskach naukowych zwróciła uwagę Bożena Bednarek-Michalska z Biblioteki Uniwersytetu 8

9 M. Kopernika w Toruniu. Podkreślała rolę bibliotek akademickich w tworzeniu i wykorzystywaniu otwartego dostępu do czasopism oraz repozytoriów dziedzinowych i instytucjonalnych. Wykład dra Jana Andrzeja Nikischa z Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych poświęcony był aplikacjom Open Source w systemach bibliotecznych i archiwach. Omówiono problemy definicyjne, oprogramowania Open Source Software dla bibliotek (Kohan, Avanti, Evergreen, EMILDA), pakiety Open Source do udostępniania zasobów elektronicznych (Greenstone, Fedora, DSpace) oraz portale internetowe. Seminarium zakończyło się wystąpieniem specjalistów z zakresu problematyki funduszy strukturalnych UE. Przedstawiono możliwości pozyskiwania środków finansowych na digitalizację zbiorów, programy dotacyjne w latach oraz projekty , krótko omówiono proces ubiegania się o dotacje w ramach Narodowego Planu Rozwoju oraz innych ważnych dokumentów. 9

10 ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI BAZY DANYCH Uwaga: Informacje o bazach oraz linki do baz znajdują się na stronie internetowej Biblioteki AWF (www.awf.krakow.pl, link: Biblioteka, Bazy danych) Bazy własne Biblioteki AWF w Krakowie Nazwa bazy: Publikacje pracowników AWF w Krakowie Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: zgodnie z profilem badań AWF Zasięg chronologiczny: r. (prace pracowników Studium WF UJ), r. (prace pracowników WSWF), od 1972 r. (prace pracowników AWF) Aktualizacja: bieżąca Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki Gł. AWF w Krakowie Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motoryczność, sprawność fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja Zasięg chronologiczny: od 1985 r. Aktualizacja: bieżąca Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronionych w AWF w Krakowie Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: zgodnie z programem studiów AWF Zasięg chronologiczny: r. (Studium WF UJ), r. (WSWF), od 1972 r. (AWF) Aktualizacja: bieżąca Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: 10

11 Bazy zagraniczne (wybór) SZCZEGÓLNIE POLECAMY!!! Od stycznia 2006 r. został uruchomiony dostęp do bazy pełnotekstowej Science Direct!!! (poniżej informacja o bazie) Nazwa bazy: Science Direct (Elsevier), dostęp przez Bibliotekę Wirtualną ICM Zawartość: pełne teksty czasopism wydawnictwa Elsevier oraz (od roku 2003) wydawnictw Academic Press, Harcourt Heath Science (ok tytułów) Tematyka: głównie nauki przyrodnicze, medyczne, techniczne oraz wiele innych dziedzin Zasięg chronologiczny: od 1995 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Sport Discus (Sport Information Resource Centre), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, połączenia z pełnymi tekstami Tematyka: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, wychowanie fizyczne, sprawność fizyczna, psychologia sportu, fizjologia, biomechanika, trening, nauczanie, rekreacja, wypoczynek Zasięg chronologiczny: od 1975 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Medline (National Library of Medicine), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, połączeni a z pełnymi tekstami Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne Zasięg chronologiczny: od 1966 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: Pub Med (National Library of Medicine) Zawarość: opisy bibliograficzne, abstrakty Tematyka: nauki medyczne i biomedyczne Zasięg chronologiczny: od 1950 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium 11

12 SZCZEGÓLNIE POLECAMY!!! Od stycznia 2006 r. uruchomiony został dostęp do bazy Leisure, Recreation and Tourism Research!!! (poniżej informacja o bazie) Nazwa bazy: Leisure, Recreation and Tourism Research (CAB International) Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, połączenia z pełnymi tekstami Tematyka: wypoczynek, rekreacja, turystyka, środowisko, podróże, aspekty ekonomiczne, edukacyjne, marketingowe, socjologiczne turystyki, rekreacji i wypoczynku, zarządzanie w turystyce i rekreacji Zasięg chronologiczny: Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: baza dostępna w wersji drukowanej w Czytelni Czasopism Bieżących Nazwa bazy: Hospitality & Tourism Index (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, połączenia z pełnymi tekstami Tematyka: turystyka, hotelarstwo, dane demograficzne, statystyczne, rozwój I inwestycje w branży turystycznej, przepisy prawa, zarządzanie w hotelarstwie, podróże, wypoczynek, praktyka zarządzania i administracji, trendy na rynku i w technologii, itd. Zasięg chronologiczny: od połowy lat 60-tych Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: Academic Search Premier (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty Tematyka: wielodziedzinowa baza czasopism naukowych, m.in. nauki społeczne, pedagogika, edukacja, informatyka, nauki medyczne i biomedyczne Zasięg chronologiczny: od 1975 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: Health Source Nursing/Academic Edition (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty Tematyka: nauki medyczne, zdrowie, medycyna sportu Zasięg chronologiczny: od 1975 r. Aktualizacja: na bieżąco 12

13 Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: Heath Source: Consumer Edition (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty Tematyka: medycyna, medycyna sportu, żywienie, zdrowie Zasięg chronologiczny: od 1985 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: Business Source Premier (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość: opisy bibliograficzne, pełne teksty Tematyka: biznes, ekonomia, finanse, zarządzanie Zasięg chronologiczny: od 1922 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: Newspaper Source (EBSCO Publishing), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość bazy: opisy bibliograficzne oraz pełne teksty Tematyka: ogólna, zawartość 240 dzienników wydawanych USA i londyńskiego The Times Zasięg chronologiczny: Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Nazwa bazy: ERIC (wyd. Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA), dostęp przez Serwis Ebscohost Web Zawartość bazy: opisy bibliograficzne, abstrakty, połączenia z pełnymi tekstami Tematyka: edukacja Aktualizacja: na bieżąco 13

14 Sposób dostępu: on-line z komputerów uczelnianych oraz w Informatorium Adres: Uwaga: Możliwość uzyskania dostępu z komputerów domowych dla nauczycieli akademickich i doktorantów AWF w Krakowie Bazy polskie (wybór) Nazwa bazy: Nauka polska (oprac. Ośrodek Przetwarzania Informacji) Zawartość bazy: serwisy informacyjne dotyczące nauki polskiej Tematyka: badania naukowe (SYNABA), rozprawy doktorskie i habilitacyjne, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje decyzyjne i doradcze, społeczny ruch naukowy, ludzi nauki, uczeni polscy za granicą, konferencje, targi, wystawy Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Książki polskie (oprac. Biblioteka Narodowa) Zawartość bazy: opisy bibliograficzne Tematyka: ogólna Zasięg chronologiczny: od 1976 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Czasopisma polskie (oprac. Biblioteka Narodowa) Zawartośc: opisy bibliograficzne Tematyka: ogólna Zasięg chronologiczny: , od 2001 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Bibliografia Artykułów z Czasopism Polskich (oprac. Biblioteka Narodowa) Zawartość: opisy bibliograficzne Tematyka: ogólna Zasięg chronologiczny: , od 2005 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Centralny Katalog Książek Zagranicznych (oprac. Biblioteka Narodowa) Zawartość: opisy bibliograficzne + wskazanie lokalizacji w polskich bibliotekach 14

15 Tematyka: ogólna Zasięg chronologiczny: , od 1987 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (oprac. Biblioteka Narodowa) Zawartość: opisy bibliograficzne + wskazanie lokalizacji w polskich bibliotekach Tematyka: ogólna Zasięg chronologiczny: od 1980 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Polska Bibliografia Lekarska (oprac. Główna Biblioteka Lekarska) Zawartość bazy: opisy bibliograficzne ( ) oraz streszczenia w j. pol. i ang. (od 1991) Tematyka: medycyna i nauki pokrewne, oświata zdrowotna Zasięg chronologiczny: od 1979 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: w Informatorium Nazwa bazy: Bibliografia Geografii Polskiej (oprac. Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska) Zawartość bazy: opisy bibliograficzne Tematyka: geografia, ochrona środowiska, turystyka, krajoznawstwo, zagospodarowanie przestrzenne, kartografia Zasięg chronologiczny: od 1985 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Pedagog (oprac. Ośrodek Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego) Zawartość bazy: opisy bibliograficzne Tematyka: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauki pokrewne Zasięg chronologiczny: od 1990 r. Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: on-line ogólnodostępna oraz w Informatorium Adres: Nazwa bazy: Lex Omega (Wydaw. Prawnicze Lex) Zawartośc bazy: baza pełnotekstowa 15

16 Tematyka: teksty aktów prawnych, piśmiennictwo prawnicze i pisma urzędowe, orzeczenia sądów Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: w Informatorium Nazwa bazy: LexPolonica Optima Turystyka (Wydaw. Prawnicze LexisNexis) Zawartość bazy: baza pełnotekstowa Tematyka bazy: zbiór przepisów prawa turystycznego, orzecznictwo, komentarze Aktualizacja: na bieżąco Sposób dostępu: w Informatorium WYBRANE SERWISY INTERNETOWE BIBLIOTEKI CYFROWE WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ (http://monika.univ.gda.pl/~literat/index.htm została opracowana w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, zrealizowana w ramach projektu UNESCO Biblioteka wirtualna klasycznych tekstów literatury świata. Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej zawiera znaczące utwory literatury polskiej. Korzystanie ułatwia alfabetyczny indeks autorów, indeks tytułów w porządku chronologicznym. Zamieszczono też noty biograficzne oraz ilustracje. W katalogu centralnym NUKAT rekordy bibliograficzne dzieł udostępnianych w wersji cyfrowej zawierają linki skierowujące do Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej. BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO (http://www.bu.uni.wroc.pl/dlibra) jest przedsięwzięciem Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Umożliwia dostęp do kolekcji: Dziedzictwo kultury: kopie cyfrowe szczególnie cennych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (m. in. rękopisów, inkunabułów, starych druków, książek, czasopism, zbiorów kartograficznych, zbiorów graficznych). Materiały edukacyjne: kopie cyfrowe skryptów, podręczników Regionalna: kopie cyfrowe dokumentów dot. Śląska, Łużyc, a szczególnie Dolnego Śląska, Wrocławia Do tworzenia Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego wykorzystywane jest oprogramowanie dlibra, służące do budowy bibliotek cyfrowych, opracowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 16 Oprac. Renata Mroczek

17 ARTYKUŁY Tomasz Rusin Przegląd źródeł Open Access W dzisiejszej rzeczywistości społecznej, gospodarczej, ekonomicznej itd. rola nauki i techniki, ich dynamiczny rozwój oraz wdrażanie osiągnięć stanowiących dorobek wszystkich dziedzin wiedzy, nabiera szczególnego znaczenia. Przy jednoczesnych możliwościach, jakie stwarzają wykreowane przez człowieka narzędzia i techniki oraz problemach, przed którymi stoi społeczeństwo globalne, działalność naukowo-badawcza stanowi źródło innowacji i formę rozwiązywania współczesnych problemów. Na rozwój nauki mają wpływ rozmaite czynniki, wśród których szczególnie interesującym wydaje się być problem dostępu do naukowych źródeł informacji. Dynamiczny rozwój nauki związany jest bezpośrednio ze swobodnym obiegiem informacji o najnowszych osiągnięciach z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy oraz łatwym i szybkim dostępem pracowników nauki do tej wiedzy. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie prowadzić mogą do spowolnienia rozwoju nauki i techniki oraz ograniczenia wdrażania ich osiągnięć, a w szczególnych przypadkach do naukowej izolacji. Form publikacji najnowszej wiedzy naukowej jest wiele. Jedną z nich stanowi dostęp za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, który mimo wielu niezaprzeczalnych zalet szybkości tworzenia i dystrybucji, szerokich możliwościach przeszukiwania zbioru oraz nawigacji w obrębie i edycji wyszukanego tekstu, możliwości korzystania z wielu stanowisk jednocześnie, łatwego kontaktu pomiędzy twórcą/autorem i odbiorcą itp. posiada również wady m.in. ograniczenia w dostępie i korzystaniu, problemy z prawami własności, czy bariery technologiczne i ekonomiczne. To właśnie koszt dostępu, który w przypadku prestiżowych tytułów wynosi USD za roczną subskrypcję, przyczynia się do ograniczenia możliwości korzystania z naukowych zasobów elektronicznych. Przeciwdziałanie takiemu zjawisku ma stanowić oparta na współpracy pracowników nauki i służby informacyjnej inicjatywa Open Access (pol. wolny/otwarty dostęp). Definicja i podstawowe założenia Open Access Zgodnie z Deklaracją Berlińską w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce (Berlin, października 2003 r.) Open Access, czyli wolny dostęp do zasobów elektronicznych, definiowany jest jako 17

18 ( ) darmowy, swobodny dostęp online do zasobów wiedzy [Bednarek-Michalska, dok. elektr.], inaczej ( ) możliwość wykorzystania nieograniczonych źródeł wiedzy i dziedzictwa kulturowego, która powinna być aprobowana przez społeczność naukową [Deklaracja Berlińska, dok. elektr.]. Podstawowym założeniem Open Access jest tworzenie otwartego dostępu do wiedzy i oddziaływanie na politykę naukową państw, instytucji oraz wpływanie na system finansowania tego dostępu, tak aby wiedza była dostępna za darmo każdemu obywatelowi, jeśli będzie chciał z niej skorzystać [Bednarek-Michalska 2005, s. 5]. Wolny dostęp rozumieć należy zatem jako dostęp, który nie wymaga od użytkownika dokonania opłat w związku z korzystaniem. W ten sposób zdefiniowany zasób powinien zgodnie z Budapest Open Access Initiative i Deklaracją Berlińską spełniać dwa kryteria: 1) autorzy i właściciele praw autorskich zachowując swoje prawa, stwarzają użytkownikom korzystającym z zasobu możliwość czytania, ściągania, kopiowania, rozpowszechniania, drukowania i wyszukiwania materiałów, które są dostępne w katalogu [Deklaracja Berlińska, dok. elektr.], 2) pełne wersje prac w odpowiednim, standardowym elektronicznym formacie dostępne są bezpłatnie w ( ) jednym z repozytoriów dostępnych on-line pracujących na platformie technicznej także zgodnej ze standardami ( ), a utrzymywanej i wspieranej przez instytucję akademicką, towarzystwo naukowe, agencję rządową lub inną wiarygodną organizację, która jest w stanie realizować wolny dostęp do wiedzy i nierestrykcyjną dystrybucję z długoterminowym archiwizowaniem [Deklaracja Berlińska, dok. elektr.]. W ramach międzynarodowej inicjatywy Open Access w Internecie bezpłatnie i bez opóźnień udostępniane są pełne teksty prac naukowych z wielu dziedzin wiedzy. Wszystko w celu upowszechniania i popularyzacji dostępu do nauki oraz przełamywania barier finansowych, technicznych i prawnych stojących dotychczas na drodze w pozyskiwaniu cennych naukowych publikacji. Open Access jest zatem przeciwieństwem całkowicie zamkniętych, dostępnych jedynie dla prenumeratorów wydawnictw to całkowicie otwarty dostęp do poszczególnych tytułów [Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, dok. elektr.]. Ponieważ z definicji nie można pobierać opłat za dostęp do publikacji Open Access, są one finansowane z różnego rodzaju grantów (rządowych lub fundacji), funduszy pochodzących z uniwersytetów, jednostek badawczo rozwojowych lub towarzystw naukowych, czy z pieniędzy uwolnionych w wyniku rezygnacji z zakupu płatnych czasopism. Źródłem finansowania mogą być w końcu sami autorzy. Zasoby Open Access gromadzone są w archiwach lub repozytoriach tworzonych przez instytucje naukowe, badawcze, uczelnie wyższe lub towarzystwa, stowarzyszenia, fundacje, które za jeden ze swoich głównych celów przyjmują upowszechnianie wiedzy. Repozytorium to termin pochodzący z języka łacińskiego (repositorium od reponere odkładać) oznaczający miejsce do przechowywania akt, ksiąg urzędowych [Kopaliński, s. 431] bibliotekę. Współcześnie repozytoria to ( ) miejsca 18

19 uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie są przeznaczone do udostępniania [Wikipedia, dok. elektr.]. W odniesieniu do zasobów cyfrowych, termin ten odnosi się do baz danych, zbiorów pakietów, kodów źródłowych i innych dokumentów elektronicznych. Cechą charakterystyczną cyfrowych repozytoriów jest aktualność zawartych w nich materiałów, gdyż zwykle nie obejmują one kopii i archiwaliów [Wikipedia, dok. elektr.]. Archiwum (gr. archeion gmach rządowy, łac. archivum archiwum), to ( ) zbiór dokumentów, pism, akt nieaktualnych już, ale wartych zachowania ( ) [Kopaliński, s. 45]. W odniesieniu do archiwów cyfrowych termin aktualność, a raczej nieaktualność odnoszący się do zawartości zbiorów należy rozumieć nieco inaczej niż powszechnie stosowany. Cyfrowe archiwa zawierają bowiem oprócz dokumentów bieżących, także materiały opublikowane wcześniej, tworząc w ten sposób kompletny, spójny zbiór. Repozytoria i archiwa Open Access stanowią więc dopełniający się wzajemnie i stanowiący uzupełnienie dla pozostałych, naukowy zasób wiedzy. Na świecie tego typu źródeł istnieje około 600. Polska niestety nie posiada jak dotąd żadnego cyfrowego repozytorium lub archiwum wiedzy Open Access, a Wirtualna Biblioteka Nauki z ICM stanowi jedynie bramę do zasobów wielkich wydawców, nie gromadzi poważnych polskich treści naukowych [Bednarek-Michalska 2005, s. 5]. Podstawowe deklaracje i przesłania Open Access określają: Budapest Open Access Initiative z 14 lutego 2002r. openaccess/ Bethesda Statement on Open Access Publishing z 20 czerwca 2003r. ACRL Principles and Strategies for the Reform of Scholarly Communication z 28 sierpnia 2003r. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities z 22 października 2003r. berlin/berlindeclaration.html UN World Summit on the Information Society Declaration of Principles and Plan of Action z 12 grudnia 2003r. OECD Declaration on Access to Research Data From Public Funding z 30 stycznia 2004r _1_1_1_1,00.html IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation z 24 lutego 2004r. access04. html Australian Group of Eight Statement on open access to scholarly information z 25 maja 2004r. https://mx2.arl.org/lists/sparc OAForum/Message/754. html [Bednarek Michalska, prezentacja PPT] 19

20 Inne dokumenty związane z Open Access: Open Access Bibliography Guide to the Open Access Movement guide.htm Strony na temat Open Access EBIB Listy archiwów i repozytoriów Open Access: Listy archiwów stanowią systematycznie opracowany, prezentujący w jednym ciagu alfabetycznym spis wyselekcjonowanych archiwów zasobów Open Access. Przyklady tego typu źródeł stanowią: ROAR Registry of Open Access Repositories Zawiera największy z dostępnych spis 639 archiwów z całego świata, dotyczących wszystkich dziedzin wiedzy. Porządkowanie listy odbywać się może poprzez wybór archiwów z określonego kraju, systemu oprogramowania lub typu dokumentów zawartych w archiwum. Informacje o archiwum Open Access obejmują: nazwę, system oprogramowania, kraj, typy dokumentów, liczbę rekordów ze wskazaniem procentowym dostępu darmowego, wykres przyrostu rekordów w archiwum oraz link z przekierowaniem do źródła. eprints Sites Powered Zawiera alfabetyczny spis wybranych, 197 archiwów zasobów Open Access. Źródło danych stanowi ROAR Registry of Open Access Repositories. OpCit. The Open Citation Project shtml Zawiera spisy źródeł prezentujących: wykazy archiwów Open Access, archiwów Open Access, archiwów konkretnych instytucji, archiwów eprintów, serwisów typu Gateways, archiwów czasopism Open Access oraz archiwów z konkretnych dziedzin wiedzy. Przeszukiwarki archiwów i repozytoriów Open Access: Przeszukiwarki stanowią narzędzie służące do wyszukiwania zasobów elektronicznych zawartych w zbiorach archiwów i repozytoriów Open Access. W zależności od możliwosci poszczególnych wyszukiwarek, użytkownicy wpisując konkretne zapytania dotyczące poszukiwanych materiałów otrzymują listę zasobów relewantnych w stosunku do zapytania. Szczególne narzędzie wyszukiwawcze stanowią serwisy Subject gateways oraz wyszukiwarki działające w ich obrębie. Źródła tego typu to selekcjonowane, oceniane, opisywane i katalogowane przez bibliotekarzy lub ekspertów (...) dziedzinowe przewodniki (miejsca startowe) po zasobach internetowych (dokumentach, obiektach, witrynach, serwisach), uporządko- 20

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2007 Redagują: Beata Foszczyńska, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2007 Rada Biblioteczna 10 grudnia 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, które dotyczyło przede wszystkim wniosków awansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 Komitet redakcyjny: Aureliusz Potempa Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI

UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI Łucja Maciejewska * Barbara Urbańczyk ** Politechnika Wrocławska Biblioteka Główna i OINT UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska Redakcja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po otwartej nauce

PRZEWODNIK po otwartej nauce PRZEWODNIK po otwartej nauce 1 2 PRZEWODNIK po otwartej nauce 3 Autor wstępu: Edwin Bendyk Autorzy: Justyna Hofmokl, Alek Tarkowski, Bożena Bednarek- Michalska, Krzysztof Siewicz, Jakub Szprot Korekta:

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy. Open resources of knowledge the offer of Polish research libraries

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy. Open resources of knowledge the offer of Polish research libraries Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Open resources of knowledge the offer of

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Między hybrydą a cyfrą pod red. Joanny Czyrek i BoŜeny Górnej Wrocław 2010 Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways

Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways Początki korzystania z Internetu to etap entuzjazmu

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska. Redakcja językowa: Joanna Hrabec. Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk

Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska. Redakcja językowa: Joanna Hrabec. Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk KOMUNIKATY Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska Redakcja językowa: Joanna Hrabec Tłumaczenie: Agnieszka Miksza Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk Projekt graficzny menu www:

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa w Warszawie Biblioteka Naukowa Wprowadzenie Od zarania dziejów biblioteka kojarzy się z książkami systematycznie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka 2.0. Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KONFERENCJA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA

Biblioteka 2.0. Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KONFERENCJA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH BIBLIOTEKA ŚLĄSKA W KATOWICACH KONFERENCJA Biblioteka 2.0 Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji KATOWICE 2008 Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w bibliotece

Nowe technologie w bibliotece Nowe technologie w bibliotece nowe technologie w bibliotece dodatek do Poradnika Bibliotekarza 1 nowe technologie w bibliotece poradnik bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO R. IX OPOLE 2012 UNIWERSYTET OPOLSKI Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego R. IX OPOLE 2012 REDAKTORZY NAUKOWI Wanda Matwiejczuk,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2013 rok W 2013 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat

Bardziej szczegółowo

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Dzień I 24.06.2015 Sesja plenarna (AULA 00.142, parter) Wojciech Orliński, publicysta, pisarz, autor książki Internet. Czas się bać Czy Internet da się

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI CYFROWE. KSIĄśKA ELEKTRONICZNA (E-KSIĄśKA) Warszawa marzec 2010

BIBLIOTEKI CYFROWE. KSIĄśKA ELEKTRONICZNA (E-KSIĄśKA) Warszawa marzec 2010 DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA BIBLIOTEKI CYFROWE I KSIĄśKA ELEKTRONICZNA (E-KSIĄśKA) Warszawa marzec 2010 Spis treści 1. Biblioteki cyfrowe w Polsce... 3 1.1. Wielkość zasobów cyfrowych bibliotek... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników OPOLE 2002 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Bardziej szczegółowo