EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004"

Transkrypt

1 Strona 1/62 SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dra Józefa Rostka w Raciborzu KSIÆGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOÚCI I ZARZ DZANIA ÚRODOWISKOWEGO Egzemplarz nr: Obowi¹zuje od dnia: Imiê i nazwisko Data Podpis Opracowaù Grzegorz Bula Sprawdziù El bieta Baran Zatwierdziù Ryszard Rudnik

2 Strona 2/62 Nr zmia ny Rozdziaùu nr Zmiany Akapitu lub fragmentu tekstu ze strony nr KARTA ZMIAN Opis zmiany Data zmiany Podpis autora zmiany 1 R Str 63 Wydanie 2 zaù¹cznika dodano Podksiêga Jakoœci RTG Piekarska R R 1 R2 R2 R R R R R R R R R R R R R6 6.4 R R R R R9 R Str 63 Str 10 Str 13 Str 13 Str 17 Str 22 Str 25 Str 26 Str 26 Str 27 Str 27 Str 29 Str 31 Str 32 Str 33 Str 34 Str 35 Str 40 Str 42 Str 42 Str 48,49 Str 57 Str 58 Wydanie 3 zaù¹cznika dodano Podksiêga Jakoœci Laboratorium Analityczne. Dodano na koñcu zdanie W roku 2010 uruchomiono w bloku operacyjnym now¹ centraln¹ sterylizacjê Wymieniono skan certyfikatu na aktualny Dodano Podksiêga Jakoœci Laboratorium Analityczne. Wykreœlono: Peùnomocnik ds. Úrodowiska Wykreœlono: Peùnomocnik ds. Úrodowiska Dodano: Peùnomocnik ds. Jakoœci z Koordynatorem ds. Úrodowiska Wykreœlono: Peùnomocnik ds. Úrodowiska Wykreœlono: Peùnomocnik ds. ZÚ posiada niezbêdne uprawnienia i odpowiada miêdzy innymi za: Wykreœlono: Peùnomocnik ds. ZÚ Wykreœlono: Peùnomocnik ds. ZÚ i Wykreœlono: 7. Peùnomocnik ds. ZÚ Wykreœlono: i Peùnomocnik ds. ZÚ Dodano w zdaniu :..o wiedzê personelu, plany.. Wykreœlono: i Peùnomocnik ds. ZÚ Dodano p.pkt: - auditów wewnêtrznych Wykreœlono: i Peùnomocnik ds. ZÚ Dodano p.pkt: - Pañstwowa Stra Po arna W zdaniach ZS zastapiono ZJ i Peùnomocnik ds. ZS zast¹piono Koordynator ds. Úrodowiska Zdanie 1-2 dodano p.pkt: - Odpowiedni personel medyczny i pomocniczy Zdanie 2 i 3- dodano p.pkt: - dokonywanie bie ¹cej sprawozdawczoœci statystycznej zgodnie z wymogami aktualnych przepisów i umów z pùatnikiem W zdaniach Peùnomocnik ds. ZS zast¹piono Koordynator ds. Úrodowiska Zmieniono schemat organizacyjny na aktualny Wykreœlono: PZÚ -Peùnomocnik ds. Úrodowiska Priebe Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula R1.1 R5.4.1 Str 14 Str 23,24 Nowa deklaracja polityki jakoœci oraz ochrony œrodowiska Zmieniono cele jakoœci i ochrony œrodowiska Bula Bula R9 R 9.12 R2 Str 55 Str 55 Str 12 Nowy schemat mapy procesów Pod map¹ dodano zdanie: Wykaz szczegóùowe wykazy podmiotów realizuj¹cych procesy i dziaùania zleconych na zewn¹trz, prowadz¹: 1. Dziaù Analiz Ekonomicznych procesy i dziaùania dotycz¹ce usùug medycznych 2. Dziaù Gospodarczy i Dziaù Techniczno-Eksploatacyjny dziaùania dotycz¹ce usùug pomocniczych Wykreœlono zdania: Wynika to z zaùo enia, e w trakcie wprowadzania zmian w zmieniane s¹ tylko te rozdziaùy, które ulegùy zmianie. W ten sposób mo e skùadaã siê z rozdziaùów z ró nymi numerami wydañ Bula Bula Bula

3 Strona 3/62 SPIS TREÚCI R O Z D Z I A P I E R W S Z Y... 7 PREZENTACJA ORGANIZACJI... 7 R O Z D Z I A D R U G I CHARAKTERYSTYKA KSIÆGI R O Z D Z I A T R Z E C I POLITYKA ZSZJIZÚ Polityka jakoœci i œrodowiskowa...14 R O Z D Z I A C Z W A R T Y ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZ DZANIA Wymagania ogólne System zarz¹dzania œrodowiskowego - wymagania ogólne Wymagania dotycz¹ce dokumentacji Postanowienia ogólne Ksiêga Zintegrowanego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ i ZARZ DZANIA œrodowiskowego Procedury Nadzór nad dokumentami Nadzór nad dokumentacj¹ systemu zarz¹dzania œrodowiskowego Nadzór nad zapisami Zapisy dotycz¹ce œrodowiska...19 R O Z D Z I A P I T Y ODPOWIEDZIALNOÚÃ KIEROWNICTWA Zaanga owanie kierownictwa Orientacja na klienta Aspekty œrodowiskowe Wymagania prawne Polityka Jakoœci i Úrodowiskowa...14

4 Strona 4/ Planowanie Cele dotycz¹ce jakoœci Cele i zadania œrodowiskowe Planowanie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ Program zarz¹dzania œrodowiskowego Odpowiedzialnoœã, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialnoœã i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnêtrzna Komunikowanie siê w systemie zarz¹dzania œrodowiskowego Przegl¹d zarz¹dzania Postanowienia ogólne Dane wejœciowe do przegl¹du Dane wyjœciowe z przegl¹du...29 ROZDZIA SZÓSTY..30 ZARZ DZANIE ZASOBAMI Zapewnienie zasobów Ustalanie potrzeb w zakresie zasobów Zasoby personalne Infrastruktura techniczna Pozostaùe wyposa enie techniczne Utrzymanie sprawnoœci wyposa enia Nadzorowanie zarz¹dzania zasobami Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kompetencje, œwiadomoœã i szkolenie Kompetencje, szkolenia i œwiadomoœã w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego Infrastruktura wspomagaj¹ca Plany awaryjne Úrodowisko pracy Zagadnienia œrodowiskowe...36 R O Z D Z I A S I Ó D M Y REALIZACJA WYROBU Planowanie realizacji usùug medycznych Kryteria akceptacji Nadzorowanie zmian...14

5 Strona 5/ Procesy zwi¹zane z klientem/pacjentem Okreœlenie wymagañ dotyczacych usùug medycznych Przegl¹d wymagañ dotycz¹cych usùug medycznych Aspekty œrodowiskowe Wymagania prawne i inne Komunikacja z Pacjentem/klientem Komunikacja zewnêtrzna dotycz¹ca zagadnieñ œrodowiskowych Projektowanie i rozwój Zakupy Proces zakupu Zgodnoœã z przepisami Informacje dotycz¹ce zakupów Wymagania œrodowiskowe Weryfikacja zakupionego wyrobu Realizacja usùug medycznych nadzór nad realizacj¹ usùug medycznych Sterowanie operacyjne aspektami œrodowiskowymi Walidacja procesów dostarczania usùug medycznych Identyfikacja i identyfikowalnoœã Wùasnoœã klienta Zabezpieczenie wyrobu Nadzorowanie wyposa enia do monitorowania i pomiarów Wyposa enie do monitorowania i pomiarów œrodowiskowych...14 R O Z D Z I A Ó S M Y POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie PACJENTA/klienta Audity wewnêtrzne Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary wyrobu i usùug Monitorowanie i pomiary œrodowiskowe Ocena zgodnoœci Nadzór nad wyrobem niezgodnym Niezgodnoœci dotycz¹ce œrodowiska Analiza danych Doskonalenie Ci¹gùe doskonalenie...14

6 Strona 6/ Dziaùania koryguj¹ce Dziaùania zapobiegawcze Dziaùania koryguj¹ce i zapobiegawcze dotycz¹ce wymagañ œrodowiskowych...14 R O Z D Z I A D Z I E W I T Y WYKAZ PROCESÓW, PROCEDUR, INSTRUKCJI I ODPOWIEDZIALNOÚCI Procesy wystêpuj¹ce w SZPITALU Postanowienia ogólne Mapa procesów Charakterystyka procesów Procedury...56 R O Z D Z I A D Z I E S I T Y SCHEMAT ORGANIZACYJNY R O Z D Z I A J E D E N A S T Y SKRÓTY I TERMINOLOGIA Skróty Terminologia Zaù¹czniki...61

7 Strona 7/62 Rozdziaù pierwszy PREZENTACJA ORGANIZACJI Szpital Rejonowy im. Józefa Rostka w Raciborzu ma status Samodzielnego Publicznego Zakùadu Opieki Zdrowotnej. Adres: ul. Gamowska 3, Racibórz Telefon: Adres internetowy: Mapa dojazdowa do SPZOZ Szpital Rejonowy im. dra Józefa Rostka w Raciborzu

8 Strona 8/62 HISTORIA SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dra Józefa Rostka w Raciborzu Samodzielny Publiczny Zakùad Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dra Józefa Rostka w Raciborzu pod nazw¹ "Szpital Rejonowy im. dra Józefa Rostka w Raciborzu" zwany dalej "Szpitalem Rejonowym" dziaùa na podstawie: 1. Zarz¹dzenia Wojewody Katowickiego Nr 311/98 z dnia 9 wrzeœnia 1998 roku w sprawie przeksztaùcenia Zespoùu Opieki Zdrowotnej w Raciborzu poprzez podziaù na 3 jednostki organizacyjne i utworzenie na ich bazie samodzielnych publicznych zakùadów opieki zdrowotnej 2. Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 roku zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakùadów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorz¹du terytorialnego wùaœciwych do przejêcia uprawnieñ organu, który je utworzyù. (Dz. U. Nr 166, poz. 1204) 3. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakùadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póên. zm.), przepisów wydanych na podstawie tej ustawy oraz innych aktualnie obowi¹zuj¹cych aktów prawnych dotycz¹cych funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Do zadañ Szpitala Rejonowego nale y w szczególnoœci: 1. badanie i leczenie, w tym: a) œwiadczenia zapobiegawcze i lecznicze, udzielane w ramach hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz pomocy doraênej b) kwalifikacja do diagnostyki i leczenia w innych zakùadach opieki zdrowotnej 2. wykonywanie œwiadczeñ diagnostycznych w zakresie: a) diagnostyki laboratoryjnej b) diagnostyki obrazowej c) elektrodiagnostyki d) diagnostyki czynnoœciowej e) diagnostyki endoskopowej 3. pielêgnacja chorych 4. rehabilitacja lecznicza 5. opieka nad kobiet¹ ciê arn¹, jej porodem i poùogiem oraz noworodkiem 6. orzekanie o stanie zdrowia 7. profilaktyka i promocja zdrowia 8. wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów lub zleconych przez organy sprawuj¹ce nadzór nad zakùadem 9. przygotowanie osób do wykonywania zawodów medycznych oraz doskonalenie zawodowym kadr lekarskich, pielêgniarskich i innych zawodów w zakresie okreœlonym w odrêbnych przepisach oraz umowach. Do roku 2004 raciborski Szpital Rejonowy im. dra Józefa Rostka stanowiù kompleks trzech budynków przeznaczonych na funkcjonowanie placówki. Úrodkowa czêœã gùównego korpusu przy ul. Bema wzniesiona zostaùa w

9 Strona 9/62 latach W roku 1902 dobudowano skrzydùa póùnocne i poùudniowe, a w latach du y pawilon ze skrzydùem poùudniowym, usytuowany na dziaùce wielobocznej, ogrodzonej, dochodz¹cy do ulic Bema, Opawskiej i Staszica. Neogotycki w swej zasadniczej bryle, murowany z czerwonej cegùy. W strukturze Szpitala Rejonowego mieœciùy siê dwa oddziaùy zamiejscowe: w Wojnowicach - oddziaù chorób pùuc i gruêlicy, a w Krzanowicach - oddziaù wewnêtrzny II. Po roku 1978 rozpoczêto budowê nowego szpitala, ze wzglêdu na starzej¹cy siê budynek i zmieniaj¹ce siê wymogi sanitarne. Inicjatork¹ tak znacznego przedsiêwziêcia byùa lek. med. Gizela Pawùowska - peùni¹ca funkcjê Dyrektora w tym okresie. Przed ostatecznym przeniesieniem Szpital przy ul. Bema posiadaù 460 ùó ek i zatrudniaù ok. 700 pracowników na potrzeby 120 tys. mieszkañców powiatu. 8 lipca 1997 r. Racibórz nawiedziùa najwiêksza od stuleci powódê. Teren miasta zostaù zalany w 60%. Woda osi¹gnêùa poziom 1046 cm, przekraczaj¹c stan alarmowy o 4,5 m. W raciborskim szpitalu zostaùy zalane piwnice, czêœã kuchni, magazynów i pomieszczenia gospodarcze. Przygotowania do ewakuacji pacjentów z oddziaùów do nowego obiektu przy ul. Gamowskiej byùy poczynione, lecz sytuacja zostaùa na tyle opanowana, i nie

10 Strona 10/62 byùo takiej koniecznoœci. Szkody materialne byùy znaczne, co spowodowaùo przyspieszenie decyzji organów zaùo ycielskich o jak najszybszym ukoñczeniu dziaùañ inwestycyjnych w nowym obiekcie przy ul. Gamowskiej. Poradnie Specjalistyczne przeprowadziùy siê do nowego obiektu szpitala przy ul. Gamowskiej jako pierwsze w styczniu 1996 r. Nastêpnym krokiem byùo przemieszczenie oddziaùów zamiejscowych tj. oddziaùów z Wojnowic i Krzanowic. Wiosn¹ 2000 r. w nowym obiekcie Szpitala zostaù uruchomiony Oddziaù Wewnêtrzny II, Pulmonologiczny i Okulistyczny. Do koñca 2000 r. zostaùy uruchomione nowoczesna 9-stanowiskowa Stacja Dializ oraz Oddziaù Nefrologiczny. W okresie od grudnia 2003 r. do koñca marca 2004 r. do nowej siedziby zostaùy przeniesione pozostaùe oddziaùy wraz z pracowniami diagnostycznymi. W dotychczasowym miejscu pozostaù jedynie Oddziaù Obserwacyjno-Zakaêny. Oficjalnego otwarcia nowego Szpitala dokonano w dniu 26 kwietnia 2004 roku. W roku 2004 rozpoczêto adaptacjê obiektów zaplecza na Oddziaù Obserwacyjno-Zakaêny. Grudzieñ roku 2005 byù miesi¹cem rozpoczêcia funkcjonowania w nowym budynku przy ul. Gamowskiej, Oddziaùu Obserwacyjno Zakaênego. Od tego czasu caùy szpital funkcjonowaù w nowej lokalizacji a budynki przy ulicy Bema zostaùy przekazane Staroœcie Raciborskiemu. Lata 2006 do 2008 to kolejne okresy prowadzenia inwestycji, podczas których wykonano szereg prac instalacyjnych, zagospodarowanie terenu. W listopadzie 2008 roku, zostaù przeprowadzony przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków SA, audit certyfikuj¹cy w wyniku którego, Szpitalowi zostaù przyznany certyfikat zgodnoœci z wymaganiami normy ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004. Od pocz¹tku roku 2009 funkcjonuj¹ dwa nowe Oddziaùy: Geriatryczny i Neurologiczny. Do wrzeœnia 2009 zakoñczono prace budowlanych w bloku operacyjnym. W roku 2010 uruchomiono w bloku operacyjnym now¹ centraln¹ sterylizacjê * * *

11 ZINT ERGROWANY SYST EM ZARZ DZANIA JAKOÚCI i Z ARZ DZ ANIA ÚRODOWISKOWEGO EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 Strona 11/62 W ydani e 2 Re wi zj a 3

12 Strona 12/62 Ro zd ziaù dru gi CHARAKTERYSTYKA KSIÆGI Ksiêga Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Zarz¹dzania Úrodowiskowego [] ustala gùówne kierunki dziaùañ, tak dla Dyrekcji, jak i caùej, œwiadomej postawionych celów zaùogi Szpitala. Niniejsza K skùada siê z rozdziaùów, posiadaj¹cych numery porz¹dkowe. Numery poszczególnych punktów rozdziaùu zgodne s¹ z numerami punktów normy PN-EN ISO 9001:2008. Wymagania œrodowiskowe zawarte s¹ w punktach zintegrowanych z punktami normy EN ISO 9001:2004. Wymagania œrodowiskowe nie wystêpuj¹ce w Systemie Zarz¹dzania Jakoœci¹, zostaùy opisane w dodatkowych, kolejnych punktach poszczególnych rozdziaùów. Wymagania dla zapewnienia jakoœci oraz dbaùoœci o œrodowisko, zawarte zostaùy w odpowiednich procedurach ZSZJiÚ. Szczegóùowy wykaz procedur wraz z przynale nymi im zaù¹cznikami zawiera rozdziaù 9. W dokumentach tych okreœlono zakres zadañ i odpowiedzialnoœci, których speùnienie zapewnia uzyskanie i utrzymanie wymaganej jakoœci oraz satysfakcji Klienta przy zachowaniu wymagañ maksymalnej dbaùoœci o œrodowisko. We wszystkich rozdziaùach podany jest kolejny numer wydania. Wszelkie zmiany odnotowywane s¹ w Karcie zmian. Po ka dej zmianie rozdziaùu (tj. numerze wydania rozdziaùu) zmienia siê: strona tytuùowa, gdzie wpisywany jest kolejny numer wydania, Karta zmian, stanowi¹ca stronê 2 niniejszej, gdzie zostaje dokonany zapis o wprowadzonych zmianach. Ka de kolejne wydanie zatwierdzane jest przez Dyrektora. nie zawiera opisów tych elementów systemu, które nie maj¹ zastosowania w Szpitalu tj.: projektowanie i rozwój (punkt 7.3. PN-EN ISO 9001:2008), W zale noœci od przeznaczenia rozró nia siê dwie formy egzemplarzy : egzemplarz u ytkowy - elektroniczny, egzemplarz u ytkowy (informacyjny) - papierowy. Egzemplarz u ytkowy elektroniczny jest udostêpniany klientom na stronie internetowej i intranetowej Szpitala. Papierowe egzemplarze u ytkowe, s¹ oznakowane w sposób okreœlaj¹cy numer egzemplarza i datê wydania z podaniem u ytkownika egzemplarze aktualne w momencie edycji. Korzystanie z wersji papierowej dozwolone wyù¹cznie po weryfikacji aktualnoœci z egzemplarzem wzorcowym, w wersji elektronicznej, umieszczonym na serwerze Szpitala. Za caùoksztaùt spraw zwi¹zanych z wydaniem, ewidencj¹ wprowadzaniem zmian i rozpowszechnianiem KZSZ, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, odpowiedzialny jest Peùnomocnik ds. Zarz¹dzania Jakoœci¹ [PZJ], w oparciu o zapisy procedury PJ-4-01-Nadzór nad dokumentami_

13 Strona 13/62 Ze wzglêdu na wymagania prawne oraz specyfikê dziaùania Dziaùu Diagnostyki i Terapii oraz Laboratorium Analitycznego, w niniejszej zamieszczono dokument PODKSIÆGA JAKOÚCI DZIA U DIAGNOSTYKI I TERAPII i PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNE stanowi¹cy zaù¹cznik do dokumentacji ZSZJiZÚ. Zakres certyfikacji SZJiZÚ zaprezentowany w niniejszej odpowiada organizacji i peùnemu zakresowi dziaùania Szpitala. Uwzglêdnia on zarówno procesy wewnêtrzne jak i relacje miêdzy Szpitalem a klientem/pacjentem, a tak e dziaùania wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów administracyjno-prawnych.

14 Strona 14/62 R o z d z i a ù t r z e c i POLITYKA ZSZJiZÚ 1.1. POLITYKA JAKOÚCI I ÚRODOWISKOWA Samodzielny Publiczny Zakùad Opieki Zdrowotnej w Raciborzu, udziela œwiadczeñ medycznych w zakresie lecznictwa stacjonarnego w oddziaùach szpitalnych, ambulatoryjnego w poradniach specjalistycznych oraz w zakùadach i pracowniach diagnostycznych. Celem Szpitala Rejonowego w Raciborzu jest d¹ enie do udzielania œwiadczeñ medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniaj¹c im i osobom odwiedzaj¹cym, a tak e personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Bior¹c pod uwagê specyfikê Szpitala zobowi¹zujemy siê do: Podnoszenia jakoœci usùug maj¹cych wpùyw na wzrost satysfakcji i zadowolenia klienta, zaspokojenie jego potrzeb i wymagañ, poprzez d¹ enie do oferowanie usùug najwy szej jakoœci. Postêpowania zgodnie z prawem i innymi uregulowaniami œrodowiskowymi, odnosz¹cymi siê do Szpitala. Dziaùania na rzecz poprawy œrodowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom. Zaanga owania kierownictwa w dziaùania na rzecz rozwoju Szpitala. Podnoszenia œwiadomoœci naszych pracowników. Zatrudniamy specjalistów o wysokich kwalifikacjach a ci¹gùe doskonalenie personelu pozwala na prowadzenie skutecznych metod leczenia, przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy medycznej oraz wysokiej klasy sprzêtu medycznego. Poprzez skuteczne wdro enie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Zarz¹dzania Úrodowiskowego, zgodnych z wymaganiami norm EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004, zobowi¹zujemy siê do ci¹gùego doskonalenia udzielanych œwiadczeñ medycznych i dziaùañ proekologicznych, ku zadowoleniu naszych obecnych i przyszùych klientów. * * *

15 Strona 15/62 R o z d z i a ù c z w a r t y ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZ DZANIA 4.1 WYMAGANIA OGÓLNE Podstaw¹ prawidùowego zarz¹dzania Szpitalem s¹ dziaùania, ukierunkowane na ci¹gùe doskonalenie skutecznoœci i efektywnoœci funkcjonowania, z uwzglêdnieniem potrzeb zainteresowanych stron, a przede wszystkim wymagañ i oczekiwañ Pacjentów/Klientów. Z tych wzglêdów Dyrektor Szpitala powoùaù osoby, które pod jego nadzorem ustanowiùy, wdro yùy i utrzymuj¹ udokumentowany ZSZJiZÚ, zgodny z wymaganiami norm: EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004. Aktualnoœã i skutecznoœã ZSZJiZÚ jest przegl¹dana, weryfikowana i ci¹gle doskonalona. W celu utrzymywania ZSZJiZÚ zgodnego z wymienionymi wy ej normami: okreœlonono procesy, niezbêdne dla dziaùalnoœci Szpitala i dostosowano je do specyfiki tej dziaùalnoœci, okreœlono kryteria i metody zapewniaj¹ce skutecznoœã przebiegu poszczególnych procesów jak i ich nadzorowania, zapewniono dostêpnoœã zasobów i przepùyw informacji, niezbêdnych dla sprawnego przebiegu procesów, zapewniono ci¹gùe monitorowanie, pomiary oraz analizy procesów, koryguje siê niezgodnoœci, zapobiega zagro eniom i wykonuje dziaùania zmierzaj¹ce do ci¹gùego doskonalenia funkcjonowania. Powy sze dziaùania opisano w poszczególnych procedurach i instrukcjach ZSZJiZÚ oraz w niniejszej KZ- SZJiZÚ. Zawieraj¹ one ponadto zakres zadañ i odpowiedzialnoœci, których speùnienie zapewnia uzyskanie i utrzymanie wymaganej jakoœci oraz satysfakcji Pacjentów/Klientów, przy maksymalnej dbaùoœci o œrodowisko. Zaplanowane zostaùy i zapewnione œrodki oraz zasoby, niezbêdne dla osi¹gniêcia celów jakoœciowych i œrodowiskowych Zakres obowi¹zywania ZSZJiZÚ ZSZJiZÚ, wdro ony w Szpitalu obowi¹zuje: w zakresie leczenia szpitalnego w oddziaùach szpitalnych i ambulatoryjnego w specjalistycznych poradniach wraz z diagnostyk¹ w laboratoriach i pracowniach RTG w zakresie schematu organizacyjnego we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala/na wszystkich stanowiskach pracy.

16 Strona 16/62 ZSZJiZÚ zaprezentowany w niniejszej J uwzglêdnia zarówno procesy wewnêtrzne jak i relacje miêdzy Szpitalem a klientem (pacjentem), a tak e dziaùania wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów administracyjno-prawnych. Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2008 nie maj¹ce zastosowania, zostaùy wyù¹czone z ZSZJiZÚ. Dotyczy to: procesu projektowania (punkt 7.3 normy PN-EN ISO 9001:2008), SYSTEM ZARZ DZANIA ÚRODOWISKOWEGO - WYMAGANIA OGÓLNE Úrodkiem zapewniaj¹cym zgodnoœã dziaùania Szpitala z okreœlonymi wymaganiami œrodowiskowymi jest system zarz¹dzania œrodowiskowego, oparty na normie EN ISO 14001:2004. Wymagania tego systemu okreœlone s¹ w poszczególnych rozdziaùach, obejmuj¹cych opisy elementów systemu. Szczegóùowe zapisy, dotycz¹ce elementów systemu zarz¹dzania œrodowiskowego, zawarte s¹ w procedurach ZSZJiZÚ. Ustanowione i utrzymywane procedury systemu zarz¹dzania œrodowiskowego, zintegrowane z systemem zarz¹dzania jakoœci¹, okreœlaj¹: operacje i dziaùania zwi¹zane ze zidentyfikowanymi znacz¹cymi aspektami œrodowiskowymi, odpowiednie planowanie tych dziaùañ i kryteria operacyjne, odpowiedzialnoœã za poszczególne dziaùania i tworzenie zapisów, dotycz¹cych ich realizacji. Tak opracowane i zaplanowane dziaùania oraz stworzona dokumentacja, gwarantuj¹ minimalizowanie negatywnego wpùywu na œrodowisko naturalne, w zwi¹zku z wszelkimi procesami, realizowanymi w Szpitalu. 4.2 WYMAGANIA DOTYCZ CE DOKUMENTACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE Prezentacja dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Úrodowiskowego w SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. KZSZ Procedury zarz¹dzania jakoœci¹ i zarz. œrodowiskowego Inne dokumenty dotycz¹ce zarz¹dzania jakoœci¹ i œrodowiskowego (instrukcje, formularze, sprawozdania, instrukcje techniczne, raporty œrodowiskowe).

17 Strona 17/62 Metody speùnienia wymagañ norm: EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004, a zarazem metody realizacji przez Szpital zaùo eñ ZSZJiZÚ, zawarte zostaùy w nastêpuj¹cych dokumentach: Polityce ZSZJiZÚ ustanowionej przez Dyrektora, omawiaj¹cej cele Szpitala, a tak e zobowi¹zanie do ci¹gùego doskonalenia jego funkcjonowania. Treœã Polityki Jakoœci i Úrodowiskowej zostaùa rozpowszechniona wœród pracowników i jest dostêpna dla Pacjentów/Klientów. prezentuj¹ca Szpital jako organizacjê, przedstawiaj¹ca odpowiedzialnoœã kierownictwa w zakresie zarz¹dzania jakoœci¹ oraz œrodowiskiem, a tak e personelu wykonuj¹cego dziaùania i weryfikuj¹cego realizacjê procesów, jest dokumentem nadzorowanym przez Peùnomocnika ds. Zarz¹dzania Jakoœci¹, peùni¹cych rolê przedstawicieli kierownictwa, dostêpnych w obszarach istotnych dla funkcjonowania systemu jako materiaù informacyjny dla personelu i pacjentów/klientów, Procedurach - ustanowionych, wdro onych i utrzymywanych, okreœlaj¹cych sposób prowadzenia dziaùañ lub procesów w poszczególnych obszarach systemu. Dokumenty te wraz z kompletem przyporz¹dkowanych im formularzy dostêpne s¹ w caùym Szpitalu, Formularzach sùu ¹cych dokonywaniu zapisów, potwierdzaj¹cych wykonanie dziaùañ, œwiadcz¹cych o skutecznoœci systemu. Instrukcjach okreœlaj¹cych sposób dziaùania w poszczególnych, szczegóùowych obszarach systemu KSIÆGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOÚCI I ZARZ DZANIA ÚRODOWISKOWEGO Szpital ustanowiù i utrzymuje Zintegrowan¹ Ksiêgê Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Zarz¹dzania Úrodowiskowego (), która zawiera: zakres ZSZJiZÚ, ù¹cznie ze szczegóùami, dotycz¹cymi wszelkich wyù¹czeñ i ich uzasadnieniem, powoùanie siê na udokumentowane procedury i instrukcje, ustanowione dla potrzeb realizacji systemu, opis wzajemnego oddziaùywania miêdzy okreœlonymi procesami. Ogóln¹ prezentacjê ZSZJiZÚ zawiera rozdziaù 2 niniejszej. Zintegrowana Ksiêga Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Zarz¹dzania Úrodowiskowego obowi¹zuje wszystkich pracowników Szpitala PROCEDURY Procedury Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Úrodowiskowego przedstawiaj¹ sposób realizacji w Szpitalu poszczególnych wymagañ normy ISO 9001:2008 i normy ISO 14001:2004. Procedury s¹ integraln¹ czêœci¹ dokumentacji systemu zarz¹dzania jakoœci¹. Procedury maj¹ charakter dokumentów o u ytku wewnêtrznym i nie s¹ rozpowszechniane na zewn¹trz Szpitala poza przypadkiem, gdy koniecznoœã dostêpu do nich wynika z indywidualnych ustaleñ z Pacjentem/Klientem. W takich sytuacjach udostêpnienie procedur osobom spoza Szpitala wymaga pisemnej zgody Dyrektora.

18 Strona 18/62 Zgodnie z zasadami Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Zarz¹dzania Úrodowiskowego, na wewnêtrznej stroni internetowej Szpitala (intranet) s¹ dostêpne aktualne procedury niezbêdne do prawidùowego ich funkcjonowania. Za bie ¹c¹ aktualizacjê procedur odpowiada Peùnomocnik ds. ZJ. W u ytkowaniu znajduj¹ siê jedynie aktualne wersje procedur ZSZJiZÚ. Wersje papierowe, nieaktualne s¹ niszczone z wyj¹tkiem jednego egzemplarza, który przechowywany jest przez Peùnomocnika ds. ZJ. Egzemplarz ten opatrzony jest opisem lub stemplem DOKUMENT NIEAKTUALNY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI Nadzór nad dokumentacj¹ realizowany jest poprzez okreœlenie odpowiedzialnoœci, kompetencji i trybu postêpowania przy opracowywaniu, opiniowaniu, zatwierdzaniu, dystrybucji, przegl¹daniu i archiwizowaniu nadzorowanych dokumentów. Nadzorem objêta jest dokumentacja systemowa, a tak e formularze stanowi¹ce, dokumentacjê robocz¹. Obowi¹zuj¹ce zasady nadzoru nad dokumentacj¹ zapewniaj¹, e we wszystkich obszarach Szpitala, gdzie s¹ wykonywane dziaùania istotne dla systemu, stosowane s¹ aktualne wydania odpowiednich dokumentów. Wszystkie nowe dokumenty systemowe zanim zostan¹ przekazane u ytkownikom, s¹ zatwierdzane do stosowania przez Dyrektora. Zasady postêpowania z dokumentacj¹ systemu, ujête zostaùy w procedurach: PJ-4-01-Nadzór nad dokumentami. Dokumenty pochodz¹ce z zewn¹trz, s¹ równie identyfikowane i rozpowszechniane. Uniewa nione lub nieaktualne dokumenty s¹ opisane i wycofywane (niszczone lub archiwizowane), aby unikn¹ã ryzyka przypadkowego ich u ycia. Dostêpna jest lista u ytkowanych dokumentów wraz z ich aktualnymi wydaniami pracownicy mog¹ wiêc zweryfikowaã status posiadanych dokumentów. Nowe dokumenty zostaj¹ wprowadzone do obiegu wyù¹cznie po wycofaniu nieaktualnych wersji. Wszystkie dokumenty wycofane z obiegu, ale z uzasadnionych przyczyn przechowywane, s¹ odpowiednio zabezpieczone. Teksty êródùowe dokumentów przechowywane s¹ w postaci elektronicznej w formie odpowiednio oznaczonych plików. Szczegóùowe wytyczne dotycz¹ce nadzoru nad dokumentacj¹ i danymi, w tym nadzoru potrzebnego do zatwierdzania dokumentów pod k¹tem ich adekwatnoœci, zanim zostan¹ wydane, przegl¹du dokumentów i ich aktualizowania w razie potrzeby oraz ponownego ich zatwierdzania, zawarto w procedurze PJ-4-01-Nadzór nad dokumentami NADZÓR NAD DOKUMENTACJ SYSTEMU ZARZ DZANIA ÚRODOWISKOWEGO Procedura PJ-4-01-Nadzór nad dokumentami zawiera odpowiednie wytyczne zapewniaj¹ce, e wszelkie dokumenty, dotycz¹ce wymagañ œrodowiskowych, zarówno wewnêtrzne jak i zewnêtrzne s¹:

19 Strona 19/62 ùatwe do zlokalizowania, przegl¹dane, aktualizowane i zatwierdzane przez upowa niony personel, dostêpne we wszystkich obszarach Szpitala, w których dokonywane s¹ dziaùania, istotne z punktu widzenia zarz¹dzania œrodowiskowego, nieaktualne egzemplarze s¹ usuwane ze wszystkich komórek, odpowiednio zabezpieczone przed niezamierzonym u yciem, odpowiednio oznakowane (o ile istnieje potrzeba ich zachowania) w przypadku utraty aktualnoœci NADZÓR NAD ZAPISAMI Zapisy dotycz¹ce jakoœci dostarczaj¹ obiektywnych dowodów wykonania dziaùañ lub osi¹gniêcia wyników. Odzwierciedlaj¹ one osi¹gniêcia wymaganej jakoœci i skutecznoœci ZSZJiZÚ. W zwi¹zku z wa n¹ rol¹ jak¹ zapisy peùni¹ w ramach systemu, s¹ one w ustalony sposób nadzorowane. Za sporz¹dzanie zapisów (datowanych i podpisywanych) odpowiedzialny jest personel bezpoœrednio zaanga owany w zadanie lub czynnoœã. Zapisy s¹ porz¹dkowane wg kolejnoœci i przechowywane w taki sposób, aby byùy ùatwe do odszukania, w warunkach zapewniaj¹cych ochronê przed zniszczeniem. Zapisy s¹ identyfikowane przez wyrób lub inny obiekt, którego dotycz¹, przez wydanie, do którego siê odnosz¹ lub przez datê (dane osobowe Pacjenta/Klienta). Okresy przechowywania zapisów s¹ okreœlane indywidualnie dla ka dego rodzaju zapisu. Czynnikiem determinuj¹cym w tym przypadku jest zwykle ywotnoœã danego obiektu z zapisami lub przepisy prawno-administracyjne. Wszystkie komórki organizacyjne Szpitala (stanowiska pracy), w których powstaj¹ zapisy s¹ odpowiedzialne za: rzetelnoœã, czytelnoœã, kompletnoœã, wùaœciwe przechowywanie, przegl¹d zapisów. Nadzór nad zapisami opisany powy ej obejmuje równie zapisy dotycz¹ce dokumentacji Pacjenta/Klienta. Szczegóùowe wytyczne postêpowania z zapisami, zawarto w procedurze PJ Nadzorowanie zapisów dotycz¹cych jakoœci ZAPISY DOTYCZ CE ÚRODOWISKA Zapisy œrodowiskowe stanowi¹ integraln¹ czêœã Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Zarz¹dzania Úrodowiskiem. Stanowi¹ one potwierdzenie jego efektywnego utrzymywania. Nale ¹ do nich m.in.: wyniki przeprowadzonych auditów wewnêtrznych i okresowych przegl¹dów wykonywanych przez Najwy - sze Kierownictwo, zapisy dotycz¹ce szkoleñ,

20 Strona 20/62 zapisy dotycz¹ce reklamacji, skarg itp., zapisy dotycz¹ce aspektów œrodowiskowych, zapisy dotycz¹ce wymagañ prawnych i innych oraz oceny zgodnoœci, zapisy dotycz¹ce sytuacji awaryjnych i planowania dziaùañ, zapisy z przeprowadzonych dziaùañ koryguj¹cych i zapobiegawczych, pozwolenia, operaty itp. * * *

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2011-12-20 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA PW-.3. /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Wojciech Lorek Data: 26 wrzesień 2007r. Obowiązuje od:2 listopada 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 26 września2007r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce 24 paêdziernika 2005 Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce Fundamentalne wymagania dotycz¹ce higieny i bezpieczeñstwa zdrowotnego w produkcji i obrocie znajduj¹ siê w ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Zasady postêpowania pracowników socjalnych

Zasady postêpowania pracowników socjalnych Miejski Oœrodek Pomocy Spoùecznej w Wolborzu Sekcja Pomocy Úrodowiskom Rodzinnym Zasady postêpowania pracowników socjalnych Miejskiego Oœrodka Pomocy Spoùecznej w Wolborzu przy wykonywaniu czynnoœci odebrania

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje.

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje. Szkolenie ABI, ADO - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Danych Osobowych kurs oraz warsztaty wraz z umiejętnością przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji. Moduł I 8 godz.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN

DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN Standardy kontroli zarządczej: 1. Środowisko wewnętrzne: 1) Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzenie Wewnêtrzne Nr 22 /2004. Naczelnik Drugiego Urzêdu Skarbowego. w Bielsku-Biaùej z dnia 5 lipca 2004 r.

Zarz¹dzenie Wewnêtrzne Nr 22 /2004. Naczelnik Drugiego Urzêdu Skarbowego. w Bielsku-Biaùej z dnia 5 lipca 2004 r. Zarz¹dzenie Wewnêtrzne Nr 22 /2004 Naczelnika Drugiego Urzêdu Skarbowego w Bielsku-Biaùej z dnia 5 lipca 2004 r. Na podstawie 1 ust. 2 zarz¹dzenia nr 68 Ministra Finansów z dnia 15 paêdziernika 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkóù Ogólnoksztaùc¹cych Nr 10 w Gliwicach

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkóù Ogólnoksztaùc¹cych Nr 10 w Gliwicach Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkóù Ogólnoksztaùc¹cych Nr 10 w Gliwicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad¹ reprezentuje ogóù rodziców uczniów. 2. Rada dziaùa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ulica Wiejska 18 63-400 Ostrów Wielkopolski

Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ulica Wiejska 18 63-400 Ostrów Wielkopolski Umowa nr MZO/TI/2012/4 zawarta w dniu roku w Ostrowie Wielkopolskim pomiêdzy zwanym dalej "Wykonawc¹ reprezentowanym przez: a Zakùadem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 162/2007 Rektora AR z dnia 22.11.07 Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Niniejszy Regulamin wydano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

BP/079/28/ P/12 2012.07.18. Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty. Szanowna Panie Kuratorze,

BP/079/28/ P/12 2012.07.18. Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty. Szanowna Panie Kuratorze, BP/079/28/ P/12 2012.07.18 Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oœwiaty Szanowna Panie Kuratorze, Zarz¹d Gùówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego zwraca siê do Pana Kuratora o przeprowadzenie kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNEGO

LABORATORIUM ANALITYCZNEGO KSIÆGA JAKOÚCI ZA NR 2 KJ ZA NR 2 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 1/12 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO I. WSTÆP. 1.1. Rola Ksiêgi Jakoœci Laboratorium Analitycznego DLA.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Grupa procesów Strona: 1/10 Wyd. 1

Grupa procesów Strona: 1/10 Wyd. 1 Grupa procesów Strona: 1/10 Wyd. 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. 1 PRZEDMIOT PROCESU... 2 2 ZAKRES STOSOWANIA... 2 3... 2 4 CEL... 3 5 PROCESU... 4 6... 4 7 NIA... 4 7.1 OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2015 roku.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2015 roku. Katowice, dnia 29 stycznia 2016 r. AD.0443.1.2016 Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2015 roku. I. Informacje ogólne. Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo