WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE"

Transkrypt

1 WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych Najlepsze yczenia Œwi¹teczne i Noworoczne wszystkim Czytelnikom sk³ada Redakcja WGE ADRESY INTERNETOWE: Drodzy Czytelnicy, Uroczysta inauguracja 6 Programu Ramowego ju za nami. Polscy naukowcy potwierdzili ogromne zainteresowanie nowym Programem gremialnie przybywaj¹c na konferencje: brukselsk¹, warszawsk¹ czy regionalne. I choæ wszyscy mo emy sobie pogratulowaæ udanych imprez, mnie ogarniaj¹ coraz wiêksze obawy. Wszyscy wiemy, e 6 Program Ramowy jest o wiele trudniejszy ni poprzedni. Komisja Europejska postawi³a na nowe instrumenty, du e i ambitne: projekty zintegrowane i sieci doskona³oœci. Polska okaza³a siê najaktywniejszym z krajów kandydackich w konkursie zg³oszeñ tematów projektowych (Expressions of Interest). Jeœli wiemy, e wiêkszoœæ z zg³aszaj¹cych nigdy nie planowa³o rozwin¹æ swojego pomys³u w pe³en wniosek projektowy, oraz, e ogromna wiêkszoœæ EoI le y poza zakresem pierwszych konkursów, a na dodatek uœwiadomimy sobie, e w ca³ym 6 PR bêdzie mo liwe sfinansowanie najwy ej kilkaset projektów, sytuacja nie wydaje siê byæ ró owa. Œmiem twierdziæ nawet, e polskim zespo³om grozi znalezienie siê poza marginesem g³ównego nurtu badañ w 6PR. Nawet jeœli jeszcze nie og³oszono konkursów, konsorcja projektowe ju siê tworz¹. Jeœli ktoœ jeszcze nie znalaz³ siê w ich gronie, jego szanse z dnia na dzieñ malej¹. Po prostu opracowanie takiego projektu jest zbyt skomplikowane i czasoch³onne, aby czekaæ na oficjalne rozdanie kart. Wprawdzie przygotowanie tzw. tradycyjnych projektów badawczych czy projektów CRAFT le y w zasiêgu naszych mo liwoœci, jednak przeznaczono na nie stosunkowo niewielk¹ czêœæ bud etu. Mo e oznaczaæ to, e konkursy w tej kategorii bêd¹ mia³y posmak loterii. Natomiast bez adnych w¹tpliwoœci mogê Pañstwu poleciæ œwietnie zapowiadaj¹cy siê system stypendialny Marie Curie. Jest on atrakcyjny i przeznaczono nañ du e pieni¹dze. Wydaje, siê on byæ przyjazny naszemu krajowi - czy to dla indywidualnych naukowców pragn¹cych wyjechaæ zagranicê, czy dla instytucji mog¹cych goœciæ stypendystów, równie doœwiadczonych i równie spoza Europy. El bieta Ksi¹ ek, Redaktor Wiadomoœci KPK-GE W numerze m.in.: ywnoœæ - 5. priorytet tematyczny 6PR str. 3 System stypendiów Marie Curie str. 4 Program JRC poœwiêcony rozszerzeniu UE str. 5 Wydane przez Komisje Europejsk¹ Publikacje o 6 Programie Ramowym S³u by informacyjne Komisji Europejskiej przygotowa³y na inauguracjê 6 Programu Ramowego kilka ciekawych broszur i ulotek informacyjnych. Chyba najwartoœciowszy z nich jest przewodnik Jak uczestniczyæ w 6 Programie Ramowym (Participating in European Research. Guide for Applicants under the Sixth Framework Programme for European Research & Technological Development ( ). Autorzy opracowania zapowiadaj¹ kolejne aktualizacje w nastêpnych latach. Pozycja ta zawiera przystêpny (jak na Komisjê Europejsk¹) opis za³o eñ 6 Programu Ramowego, zasad uczestnictwa, praktyczne porady, prezentacjê priorytetów tematycznych oraz innych akcji w 6PR, jak te Ÿród³a dodatkowych informacji i pomocy. Broszurê mo na odnaleÿæ w internecie: W wersji drukowanej mo na j¹ zamówiæ w jednostce informacyjnej Komisji Europejskiej (Communication Unit), lub zapytaæ w najbli szym punkcie kontaktowym. Warto zajrzeæ równie do kilku innych wydawnictw. Krótki przewodnik po akcjach Marie Curie (A Rough Guide to the Marie Curie Actions) prezentuje w przejrzysty sposób system stypendialny w 6 Programie Ramowym oraz jeszcze krótsza ulotka o akcjach Marie Curie (The Marie Curie Actions - Training, mobility and career development opportunities for researchers). Informacje zawarte w tych ulotkach zawarto równie w internecie: Za³o enia nowych projektów 6PR opisuj¹: FP6 Instruments implementing the priority thematic areas of Sixth Framework Programme (ta broszura przedstawia zasady wszystkich g³ównych rodzajów grantów oraz ró nice pomiêdzy nimi) oraz mniejsze ulotki o projektach zintegrowanych (Integrated Projects. Generating the knowledge to implement the priority thematic areas) oraz sieciach doskona³oœci (Networks of Excellence. Addressing the fragmentation of European research). Równie te wydawnictwa rozprowadzane s¹ przez jednostkê informacyjn¹ KE. Tu przed konferencj¹ inauguruj¹c¹ 6PR ukaza³y siê specjalne wydania kwartalnika RTD Info. Edycja listopadowa poœwiêcona jest priorytetom tematycznym 6PR, natomiast wersja datowana na paÿdziernik 2002 promuje kraje kandyduj¹ce. RTD Info mo na przegl¹daæ (jak te zamówiæ bezp³atn¹ prenumeratê) na stronie internetowej: O 6 Programie Ramowym traktuje równie specjalne wydanie biuletynu EUROABSTRACTS. Biuletyn dostêpny jest w wersji drukowanej oraz internetowej (http://www.cordis.lu/euroabstracts/en/home.html).

2 Dyrektor KPK w Polsce: Andrzej Siemaszko tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w. 275, Zastêpcy Dyrektora: Jerzy Supel tel.: (22) , (22) w. 351, tel: e mail: Anna Pytko tel.: (22) w. 251, (22) , tel.: (22) , KOORDYNATORZY: P1 Genomika i biotechnologie dla zdrowia cz³owieka Anna Pytko (tel. i j.w.) ADRESY SIECI KPK Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN, Œwiêtokrzyska 21, Warszawa, fax: (22) Politechnika Gdañska Biuro Programów Ramowych Unii Europejskiej Leonia Gajek, Iwona Rakowska ul. G. Narutowicza 11/12, Gdañsk tel.: (58) , tel/fax: (58) Politechnika Œl¹ska Pe³nomocnik Rektora ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej Jerzy Moœciñski ul. Akademicka 2A, Gliwice tel.: (32) , fax: (32) Akademia Techniczno-Rolnicza ul. Ks. A. Kordeckiego 20, budynek B Bydgoszcz, Milena Fedder tel.: (52) , fax: (52) Centrum Transferu Technologii ul. Grunwaldzka 529, Gdañsk Anna Podhajska tel./fax: (58) , Centrum Techniki Okrêtowej ul. Wa³y Piastowskie 1, Gdañsk Joanna Wierszy³o tel.: (58) , fax: (58) Akademia Medyczna w Gdañsku Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. M.Sk³odowskiej-Curie, Gdañsk Maria Adamowicz, tel/fax: (58) Instytut Metali Nie elaznych ul. Sowiñskiego 5, Gliwice Jadwiga Kapryan tel.: (32) , fax: (32) Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych ul. L. Kossutha 6, Katowice Izabela Ratman-K³osiñska tel.: ( 32) w.269 fax: (32) Politechnika Koszaliñska ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin G³ówny Koordynator: Tomasz Krzy yñski Biuro: Urszula Marchlewicz tel.: (94) , tel./fax: (94) Uniwersytet Jagielloñski Collegium Medicum Dzia³ Integracji Europejskiej ul. Œw. Anny 12, p.44, Kraków Ewa Klepacz-Zieliñska Agnieszka Sito, tel./fax: (12) P2 Technologie spo³eczeñstwa informacyjnego Krzysztof Trojanowski tel.: (22) w. 349, tel.: (22) /3, P3 Nanotechnologie i nauka o materia³ach Zbigniew Turek tel.: (22) , (22) w.159, tel.: (22) , P4 Aeronautyka i przestrzeñ kosmiczna Zbigniew Turek (tel. i j.w.) P5 Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci Bo ena Romanowicz tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska 24, Kraków Tomasz Maczuga, Roman Koz³owski Mira R¹czka, Anna Armu³a tel.: (12) tel/fax: (12) Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzañskiego PAN ul. Doœwiadczalna 4, Lublin 27 Andrzej Stêpniewski tel.: (81) , fax: (81) Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci P6 Zmiany globalne Danuta Maria Antosiewicz tel.: (22) w. 273, (22) , tel.: (22) , P7 Obywatele i sprawowanie w³adzy w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy Wies³aw Studencki tel.: (22) /83, tel.: (22) w.152, NEST Andrzej S³awiñski tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w.159, MŒP Aleksander B¹kowski REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE tel.: (12) w. 320, 347 Instytut Odlewnictwa ul. Zakopiañska 73, Kraków Maciej Dyrek tel.: (12) , fax: (12) Akademia Medyczna Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ ul. Kopciñskiego 20, ódÿ Ewa Niebudek-Bogusz tel.: (42) , fax: (42) Miêdzynarodowe Centrum Ekologii PAN Warszawa-Dziekanów Leœny ul. Konopnickiej 1, omianki Maciej Zalewski, Jan Bocian tel.: (22) Uniwersytet ódzki Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. G. Narutowicza 65, ódÿ Jolanta Pacura tel.: (42) , fax: (42) Dodatkowy kontakt: U. ódzki Naukowo-Badawcze Centrum Ekohydrologii ul. Banacha 12/16, ódÿ tel.: (42) , fax: (42) Fundacja INKUBATOR Centrum Transferu Technologii ul. Piotrkowska 143, ódÿ, Jerzy Wojtas tel.: (42) , fax: (42) Politechnika Opolska Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. S. Miko³ajczyka 5, Opole Janusz Fijak tel.: (77) , tel/fax: (77) w odzi ul. Piotrkowska 86, ódÿ Ewa Sadowska-Kowalska tel.: (42) , fax: (42) Poznañski Park Naukowo- Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubie 46, Poznañ El bieta Ksi¹ ek, Agata Bartoszewska Jacek Ratajczak tel.: (61) , fax: (61) Politechnika Szczeciñska ul. Piastów 17, Szczecin Katarzyna azarz, BRAN OWE PUNKTY KONTAKTOWE Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn Katarzyna Cap³ap tel.: (0-89) , fax: (0-89) Centrum Transferu Technologii i Praktyk Studenckich Politechnika Poznañska ul. Nieszawska 11, Poznañ Ryszard Chmielewski, Aleksandra Samolczyk tel.: (61) , fax: (61) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza ul. W. Pola 2, Rzeszów, skr. pocz. 85 Andrzej Sobkowiak, tel.:/fax: (17) Urszula Kluska, tel.: (17) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ul. Pomologiczna 18, Skierniewice Lucyna Zieliñska tel.: (46) do 24, fax: (46) Stowarzyszenie Miasta w Internecie Nowy Œwiat 2 (3piêtro), Tarnów Krzysztof G³omb, tel/fax: (14) Agata S³owikowska-Krawiec tel.:/fax: (14) Uniwersytet Miko³aja Kopernika ul. Gagarina 11, Toruñ Edyta Urbañska tel.: (56) , fax. (56) Hi-Tech sp. z o.o. ul. Akademicka 3, Warszawa Wac³aw J. Bia³kowski tel.: (22) , tel/fax: (22) tel.: (22) /3, (22) w.349, tel.: Innowacje Aleksander B¹kowski (tel. i j.w.) Stypendia, konferencje, sieci badawczo szkoleniowe Anna Wiœniewska tel.: (22) w.152, tel.: (22) /83, Wies³aw Studencki (tel. i j.w.) INCO - wspó³praca z krajami trzecimi mgr Anna Wiœniewska tel. i j.w. EURATOM Ma³gorzata Œwiderska tel.: (22) w Ma³gorzata Tobijasz, Jasmina Solecka, tel.: (91) , tel.:/fax: (91) Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wroc³awska ul. Smoluchowskiego 48, Wroc³aw tel.: (71) , (71) Beata Lubicka Joanna Basztura Grzegorz Gromada tel.: (71) , (71) fax: (71) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK) ul. J.Ch³opickiego 50, Warszawa Witold Olpiñski, tel.: (22) , fax: (22) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Aleksandra Buczkowska ul. Nowogrodzka 35/41, Warszawa tel.: (22) , fax.: (22) Politechnika Warszawska Uczelniany Punkt Kontaktowy ul. Noakowskiego 18/20, Warszawa Irmina Grodzka-Antoszkiewicz tel.: (22) , fax.: (22) Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego Centrum Programów Europejskich ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Ewa Bieñkowska-Mochtak, Agata Dziekoñska tel./fax: (22) Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieœcie 26/28, Warszawa Barbara Arciszewska Edyta Czerwonka tel.: (22) , fax: (22) Oœrodek Przetwarzania Informacji Centrum Przekazu Innowacji Al. Niepodleg³oœci 188b, skr. poczt Warszawa Krystyna Siwek tel.: (22) , fax: (22) Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla ul. Zamkowa 1, Zabrze Halina Kocek tel.: (32) w. 207, fax: (32)

3 Priorytet 5 JAKOŒÆ I BEZPIECZEÑSTWO YWNOŒCI Podstawowym calem w 5 priorytecie tematycznym 6 Programu Ramowego jest poprawa zdrowia i dobrostanu mieszkañców Europy poprzez dostarczanie ywnoœci wy szej jakoœci, poprawê kontroli ³añcucha produkcyjnego oraz œrodowiska, w którym jest produkowana ywnoœæ. Program w obecnym kszta³cie skierowany jest przede wszystkim na potrzeby konsumenta, jego prawo do otrzymywania bezpiecznej ywnoœci wysokiej jakoœci. Klasyczne from farm to fork, czyli od gospodarstwa do sto³u zast¹pione zostaje from fork to farm - od sto³u do gospodarstwa. Oczekiwane korzyœci bêd¹ osi¹gniête bêd¹ poprzez rozwój oraz integracjê badañ skupiaj¹cych siê na ywnoœci, rybo³ówstwie, oraz kultur wodnych. Wszystkie aspekty skupiaj¹ce siê w ko³o ³añcucha ywieniowego bêd¹ wziête pod uwagê. Zakres tematyczny badañ ma swój pocz¹tek u konsumenta, ale obejmuje te jakoœæ i bezpieczeñstwo wzd³u ca³ego ³añcucha ywieniowego, na ró nych etapach produkcji ywnoœci, w tym równie produkcji paszy dla zwierz¹t, przetwórstwa, dystrybucji, konsumpcji i œrodowiskowego ryzyka zdrowia odnosz¹cego siê do ca³ego ³añcucha. Dodatkowo, aby obj¹æ aspekty zwi¹zane z produkcj¹, przetwórstwem ywieniowym i analitycznymi ekspertyzami, konsorcja powinny w swoich projektach po³¹czyæ takie dziedziny jak genomika, medycyna, technologie informacyjne, œrodowiskowe, nauki ekonomiczne i spo³eczne oraz zagadnienia etyczne. FOOD Priorytety badawcze 1. Epidemiologia chorób pochodzenia ywieniowego sprawdzanie z³o onych zale noœci miêdzy od ywianiem siê a: metabolizmem, systemem immunologicznym, pod³o em genetycznym i czynnikami œrodowiskowymi, co ma na celu identyfikacjê czynników ryzyka, a tak e rozwijanie wiedzy europejskiej na ten temat. 2. Wp³yw ywnoœci na zdrowie dostarczanie naukowych podstaw poprawy zdrowia ludzkiego przez stosowanie odpowiednich diet oraz rozwój nowej, wysokiej jakoœci ywnoœci. Bêdzie to po³¹czenie dietetyki, rozwoju nowej zdrowej ywnoœci, sk³adaj¹cej siê z nowych produktów, pochodz¹cych z rolnictwa organicznego, ywnoœci funkcjonalnej, produktów zawieraj¹cych organizmy genetycznie modyfikowane oraz najnowszych odkryæ w biotechnologii. 3. Œledzenie procesów w ³añcuchu produkcyjnym ywnoœci celem jest wzrost zaufania konsumentów do dostarczanej im ywnoœci. Osi¹gniête to bêdzie poprzez rozwój i wzmocnienie naukowych i technologicznych baz danych w celu kompletnego przeœledzenia procesów zachodz¹cych w ³añcuchu produkcyjnym ywnoœci w ró nych krajach. Pozwoli to równie na œledzenie organizmów genetycznie modyfikowanych zawartych w ywnoœci oraz innych produktów opartych na najnowszych odkryciach w biotechnologii. 4. Metody analizy, wykrywanie i kontrola substancji chemicznych i istniej¹cych lub pojawiaj¹cych siê mikroorganizmów pochodzenia ywieniowego takich jak wirusy, bakterie, dro d e, grzyby, paso yty, testy na g¹bczaste zwyrodnienie mózgu. 5. Bezpieczne metody produkcji i zdrowsze przetwórstwo, oparte na takich systemach jak produkcja zintegrowana, mniej nak³adowa (a w tym rolnictwo organiczne), innowacyjne technologie i udoskonalanie procesów przetwórczych w celu otrzymania bezpieczniejszych i zdrowszych œrodków spo ywczych, funkcjonalnych i zró nicowanych artyku³ów ywnoœciowych, w tym równie ywnoœci dla zwierz¹t, które odpowiadaj¹ zapotrzebowaniom konsumentów. 6. Wp³yw ywienia zwierz¹t na zdrowie cz³owieka polega na lepszym zrozumieniu wp³ywu paszy w karmieniu zwierz¹t, zawieraj¹cej organizmy genetycznie zmodyfikowane oraz pó³produkty innego po- 3 chodzenia, na zdrowie cz³owieka. Rozwój nowych, alternatywnych Ÿróde³ surowców w karmieniu zwierz¹t. 7. Zagro enia zdrowia uwarunkowane œrodowiskowo G³ówne cele to zidentyfikowanie czynników œrodowiskowych szkodliwych dla zdrowia cz³owieka, zrozumienie, zapobieganie oraz zminimalizowanie efektów ryzyka. a) Zagro enia zwi¹zane z ³añcuchem ywieniowym chemiczne, biologiczne i fizyczne; b) Po³¹czone oddzia³ywanie odrêbnych, okreœlonych czynników ³¹czenie z wp³ywem lokalnych katastrof œrodowiskowych i zanieczyszczeñ o charakterze d³ugotrwa³ym na bezpieczeñstwo artyku³ów ywnoœciowych, ze szczególnym naciskiem na kumulacje ryzyka, dróg przenoszenia na istoty ludzkie, oddalone efekty d³ugotrwa³ego nara- enia siê na dzia³anie ma³ych dawek, jak równie nara enia szczególnie wra liwych grup spo³ecznych, zw³aszcza dzieci. Kalendarz konkursów Pierwszy konkurs og³oszony zostanie 17 grudnia 2002 roku, a pierwsze terminy sk³adania wniosków bêd¹ ustalone na wiosnê 2003 roku, najprawdopodobniej na kwiecieñ. Ca³kowity bud et 5 Priorytetu: 685 mln euro Wiêcej informacji na stronach: Koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym Bo ena Romanowicz, Komplet podstawowych dokumentów 6PR Przyjêcie zasad uczestnictwa w 6PR 12 listopada Rada Ministrów UE przyjê³a dokument prawny okreœlaj¹cy zasady uczestnictwa w projektach 6 Programu Ramowego: w tym rodzaje projektów, rodzaje finansowania, zasady dotycz¹ce rozpowszechniania wyników oraz ochrony praw w³asnoœci intelektualnej. Dokument ten okreœla równie podstawowe zasady kontraktu projektowego zawieranego pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a uczestnikami projektu. Jest to ostatni z dokumentów prawnych, ustalanych w drodze ko-decyzji, le ¹cych u podstaw 6 Programu Ramowego. Pozosta³e dokumenty maj¹ ni sz¹ rangê i nie wymagaj¹ tak trudnej procedury. Konferencja pt. Towards Sustainable Agriculture for Developing Countries OPTIONS FROM LIFE SCIENCES AND BIOTECHNOLOGIES W dniach 30 i 31 stycznia 2003 roku w Brukseli bêdzie mia³a miejsce konferencja nt. Towards Sustainable Agriculture for Developing Countries: OPTIONS FROM LIFE SCIENCES AND BIOTECHNOLOGIES Celem tej konferencji jest wp³yw na równowagê ekonomiczn¹, socjalny i œrodowiskowy rozwój, promocjê i stopniow¹ integracjê krajów rozwijaj¹cych siê oraz determinacjê w walce przeciwko istniej¹cym ró nicom. Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich oraz bezpieczeñstwo ywnoœciowe s¹ bardzo wa nym czynnikiem w strategii zwalczania ubóstwa. Œrodki potrzebne do egzystencji w œrodowiskach wiejskich w zrównowa onym rolnictwie, ubóstwie nie mog¹ byæ osi¹gniête bez równowagi w produkcji rolniczej w krajach rozwijaj¹cych siê. W otwartej debacie Komisja szczególnie oczekuje uczestnictwa, m³odego pokolenia ludzi, rolników, naukowców, ludzi bior¹cych udzia³ w tworzeniu polityki, konsumentów, europejskiego spo³eczeñstwa cywilnego, m³odych ludzi oraz organizacji pozarz¹dowych. Wiêcej informacji o konferencji oraz rejestracja dostêpna on line na stronie:

4 Fundusze na wyjazdy, rozwój kadr naukowych i konferencje SYSTEM STYPENDIALNY MARIE CURIE 4 Stypendia Marie Curie dla naukowców by³y uwa ane zawsze za jedne z najatrakcyjniejszych. Komisja Europejska przeanalizowa³a korzyœci z mobilnoœci naukowców oraz bariery powstrzymuj¹ce przed wyjazdami i przygotowa³a wiele usprawnieñ. NOWE ZASADY STYPENDIÓW Nowink¹ jest wprowadzenie do systemu do finansowania równie dzia³añ pomocniczych poprzez tzw. Mobility Centre - dzia³aj¹cych we wszystkich krajach uczestnicz¹cych w programie. Ich celem bêdzie udzielanie wszelkich informacji i pomocy potrzebnych kandydatom i stypendystom. Bardzo rozs¹dnym jest zniesienie barier wiekowych, z systemu mog¹ skorzystaæ wszyscy chêtni dobieraj¹c sobie odpowiedni¹ kategorie wg sta u pracy naukowej. Ogromn¹ rewolucjê stanowi otwarcie na œwiat. Odt¹d na stypendia do Europy bêd¹ mogli przyje d aæ obywatele ca³ego œwiata, a naukowcy krajów uczestnicz¹cych w 6PR bêd¹ mogli wyjechaæ do dowolnego miejsca na œwiecie (niestety nie dotyczy to wszystkich kategorii). A przede wszystkim system ten jest bardzo korzystny dla krajów kandyduj¹cych - daje mo liwoœæ ubiegania siê o stypendia rozwojowe. Jest to grant na przyjêcie puli doœwiadczonych naukowców ze œwiata dla transferu wiedzy i rozwoju tej instytucji. Najwa niejsz¹ nowoœci¹ jest przeznaczenie na system stypendiów ogromnych funduszy, czyli 1,58 miliarda euro. STYPENDIA STYMULOWANE PRZEZ INSTYTUCJE O tego typu granty bêd¹ siê ubiega³y instytucje europejskie, które w ramach max 4-letnich kontraktów bêd¹ przyjmowa³y naukowców. Mog¹ one do 30% swojego bud etu przeznaczyæ na przyjmowanie naukowców spoza Unii Europejskiej i krajów kandyduj¹cych. Sieci badawczo-szkoleniowe MC Bêd¹ s³u y³y miêdzynarodowym zespo³om, wspólnie pracuj¹cym nad projektem badawczym do opracowywania i realizowania programu szkoleñ, zw³aszcza dla osób stoj¹cych u progu kariery naukowej. Bêd¹ szczególnie przydatne dla prowadzenia badañ interdyscyplinarnych W sk³ad sieci badawczo-szkoleniowej powinno wchodziæ minimum trzech partnerów z trzech krajów, w tym przynajmniej dwóch z krajów cz³onkowskich (MS) lub krajów kandyduj¹cych (CC). Sieæ uzyska finansowanie na okres do 4 lat i bêdzie oferowaæ stypendia o d³ugoœci od 3 do 36 miesiêcy. Przynajmniej 65% bud etu bêdzie musia³a przeznaczyæ na szkolenie m³odych naukowców (maj¹cych nie wiêcej ni 4 lata doœwiadczeñ po zakoñczeniu studiów wy szych) oraz na wymianê doœwiadczonych naukowców (doœwiadczenie naukowe w przedziale 4-10 lat). Stypendia MC na szkolenie pocz¹tkuj¹cych naukowców Bêd¹ o nie mog³y ubiegaæ siê instytucje zamierzaj¹ce wzmocniæ potencja³ szkoleniowy kadr naukowych. Kontrakty bêd¹ przyznawane na prace dla pojedynczych placówek lub grup (minimum trzy grupy z trzech krajów), a tak e tych instytucji, które zwi¹zane s¹ z Miêdzynarodowymi Studiami Doktoranckimi. Stypendia przeznaczone bêd¹ dla naukowców z najwy ej 4 letnim doœwiadczeniem naukowym, na okres od 3 do 36 miesiêcy. Umo liwi¹ one m³odym badaczom zdobywanie nie tylko okreœlonych kompetencji naukowych, ale tak e dodatkowych umiejêtnoœci zwi¹zanych z zarz¹dzaniem badaniami oraz etyk¹ naukow¹. Stypendia MC s³u ¹ce transferowi wiedzy S¹ dla tych uczelni, instytutów badawczych i przedsiêbiorstw ze wszystkich regionów i krajów UE oraz krajów stowarzyszonych, które potrzebuj¹ uruchomiæ now¹ tematykê badañ i rozwin¹æ swój potencja³ naukowy. Dwa typy stypendiów umo liwi¹ doœwiadczonym uczonym, z co najmniej 4 letnim doœwiadczeniem, przekazanie swojej wiedzy, umiejêtnoœci i metod badawczych: Stypendia rozwojowe (Development Scheme). Priorytet w przyznawaniu kontraktów bêd¹ mia³y kraje kandyduj¹ce oraz s³abo rozwiniête regiony Unii (Less Favoured Regions). Stypendia trwaj¹ce od 2 do 24 miesiêcy bêd¹ przeznaczone dla przyje d aj¹cych doœwiadczonych naukowców. Nie wiêcej ni 50% przyznanego bud etu bêdzie mo na przeznaczyæ na wysy³anie w³asnych pracowników (od 2 do 12 miesiêcy) do z góry okreœlonych w projekcie instytucji. Stypendia wspó³pracy pomiêdzy przemys³em a instytucjami badawczymi (Industry-Academia Strategic Partnership) maj¹ na celu nawi¹zanie wspó³pracy pomiêdzy przedsiêbiorstwem a placówk¹ naukow¹, z dwóch ró nych krajów. Dadz¹ tym samym mo liwoœæ obustronnej wymiany pracowników (doœwiadczonych naukowców), których pobyt w instytucji partnerskiej mo e trwaæ do 2 lat. Konferencje i kursy szkoleniowe MC Maj¹ one g³ównie na celu wspieranie m³odych badaczy (doœwiadczenie naukowe do 4 lat) w zdobywaniu wiedzy. Istnieæ bêdzie równie mo liwoœæ zapraszania doœwiadczonych naukowców (do 10 lat pracy naukowej). Przewiduje siê dofinansowanie w nastêpuj¹cych dwóch przypadkach: wsparcie serii konferencji i/lub kursów szkoleniowych, np. szkó³ letnich, kursów laboratoryjnych (minimum 4 imprezy w okresie 48 miesiêcy), zaproponowanych przez jednego organizatora, oraz wsparcie uczestnictwa m³odych badaczy w du ych konferencjach. STYPENDIA INDYWIDUALNE Maj¹ one u³atwiaæ osi¹ganie samodzielnoœci badawczej i dojrza³oœci zawodowej. Chodzi równie o tworzenie powi¹zañ pomiêdzy naukowcami europejskimi i uczonymi z krajów pozaeuropejskich. Wniosek o przyznanie stypendium przygotowuj¹ wspólnie: instytucja goszcz¹ca i stypendysta, przy czym kontrakt jest zawsze podpisywany pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a instytucj¹. Stypendystami mog¹ byæ naukowcy z co najmniej 4-letnim doœwiadczeniem badawczym lub posiadaj¹cy tytu³ doktora, definiowanymi jako... the most promising experienced researchers.... Europejskie stypendia MC Umo liwi¹ najbardziej obiecuj¹cym naukowcom z UE i krajów stowarzyszonych podjêcie badañ od 12 do 24 miesiêcy w instytucjach europejskich krajów cz³onkowskich i stowarzyszonych z UE. Stypendia wyjazdowe MC Bêd¹ przyznawane naukowcom z UE i krajów stowarzyszonych, na pracê w uznanych centrach badawczych w tzw. krajach trzecich. Wymagane bêdzie sporz¹dzenie spójnego programu szkolenia badawczego, obejmuj¹cego pierwsz¹ fazê badañ za granic¹ (od 12 do 24 miesiêcy) i obowi¹zkow¹ drug¹ fazê w Europie, której d³ugoœæ œrednio powinna wynosiæ po³owê pierwszego okresu. Warunkiem koniecznym jest powrót stypendysty do w³asnego kraju (preferowane) lub innego kraju europejskiego. Kontrakt bêdzie podpisywany pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a instytucj¹, do której stypendysta powróci po zakoñczeniu fazy pierwszej. Stypendia przyjazdowe MC Maj¹ zachêciæ wysokiej klasy naukowców z krajów trzecich do podjêcia pracy badawczej w Europie, z myœl¹ o rozwiniêciu obopólnie korzystnej wspó³pracy badawczej pomiêdzy Europ¹ a innymi krajami. Stypendia te bêd¹ trwa³y od 12 do 24 miesiêcy. PROMOCJA I UZNAWANIE DOSKONA OŒCI Przyznawane bêd¹ ró nego typu granty s³u ¹ce promowaniu i nagradzaniu europejskich zespo³ów badawczych, zw³aszcza pracuj¹cych w nowych obszarach badañ, a tak e prezentowaniu osobistych osi¹gniêæ uczonych. Granty MC dla najlepszych Maj¹ one wspieraæ tworzenie i rozwój europejskich zespo³ów badawczych o najwy szym poziomie doskona³oœci. Grant bêdzie przyznawany na okres do 4 lat dla wybitnego naukowca, który bêdzie tworzy³ zespó³ badaczy pracuj¹cych nad tematyk¹ najbardziej aktualn¹ lub interdyscyplinarn¹. Lider takiego zespo³u bêdzie musia³ mieæ zapewnion¹ du ¹ autonomiê w instytucji goszcz¹cej kraju cz³onkowskiego lub kandyduj¹cego. Katedry Marii Curie Umo liwi¹ powo³ywanie najlepszych uczonych na stanowiska wyk³adowców w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu widzenia. Maj¹ te przyci¹gaæ naukowców, którzy opuœcili Europê i s¹ zainteresowani rozwojem swojej kariery zawodowej w kraju europejskim. Bêd¹ przyznawane na okres do trzech lat, w ramach których naukowiec powinien przynajmniej 50% swojego czasu przeznaczyæ na wyk³ady, szkolenia i nadzór prac doktorskich. Nagrody MC dla najlepszych To nagrody naukowe dla tych badaczy, którzy w przesz³oœci korzystali z programów szkoleniowych i stypendialnych Unii Europejskiej, które bêdzie mo - na przeznaczyæ na w³asny rozwój zawodowy. GRANTY MC POWROTNE I REINTEGRACYJNE Otrzymaj¹ je naukowcy z UE i krajów stowarzyszonych, tu po zakoñczeniu co najmniej dwuletniego stypendium Marii Curie na prowadzenie badañ we w³asnym kraju (preferowane) lub innym kraju europejskim. Instytucja przyjmuj¹ca bêdzie zobowi¹zana zatrudniæ naukowca, na zasadzie umowy o pracê, na co najmniej 2 lata i umo liwiæ mu prowadzenie prac badawczych. Podobny mechanizm bêdzie obejmowa³ tych badaczy europejskich, którzy prowadz¹ pracê naukow¹ poza Europ¹ od co najmniej 5 lat. Anna Wiœniewska Koordynator Programu Human Resources and Mobility

5 Wspólnotowe Centrum Badawcze PROJEKT ENLARGEMENT FUTURES Problemy zwi¹zane z rozszerzeniem Unii Europejskiej Jednym z najwiêkszych politycznych wyzwañ dla Unii Europejskiej na nastêpne 10 lat jest bez w¹tpienia proces zwi¹zany z przy³¹czaniem do niej nowych krajów, tzw. Enlargement. Po tym powiêkszeniu Unii sk³adaæ siê bêdzie ona z co najmniej 28 krajów zamieszka³ych przez ponad 500 milionów mieszkañców i stanie siê najwiêkszym rynkiem Œwiata. Komisja Europejska œwiadoma trudnoœci jakie mog¹ towarzyszyæ procesowi rozszerzania Unii uruchomi³a specjalny program Enlargement Futures Project, którego realizacje powierzy³a Instytutowi Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS) w Sewilli. Instytut ten jest jednym z 7 instytutów wchodz¹cych w sk³ad Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC - Joint Research Centre), finansowanego przez Komisjê Europejsk¹. Celem Programu Enlargement Futures Project jest przebadanie wspó³czesnych technologii, gospodarek oraz politycznych i spo³ecznych trendów wystêpuj¹cych w krajach kandydackich. Realizowany jest on przy wspó³udziale starannie dobranych ekspertów i osób kluczowych z krajów kandydackich i krajów cz³onkowskich Unii, tworz¹cych Komitet Steruj¹cy i piêæ Grup Roboczych. Projekt ten uruchomiony zosta³ w lutym 2001 roku. Jedno z najwa niejszych spotkañ panelu 100 ekspertów z ca³ej Europy odby³o siê w Warszawie, w dniach listopada. Obrady prowadzone by³y w trzech Grupach Roboczych: dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa na rzecz zwiêkszenia konkurencyjnoœci gospodarki; zrównowa ony wzrost; rolnictwo w okresie transformacji, po których odby³ siê Panel przy okr¹g³ym stole, na którym zaprezentowano wyniki dyskusji grup roboczych. Konferencja zakoñczy³a siê przyjêciem wspólnie wypracowanego raportu, który bêdzie wytycza³ zakres i kierunki prac na nastêpny rok. G³ównym organizatorem i sponsorem konferencji by³ IPTS w Sewilli. Zaszczytna rola gospodarzy i wspó³organizatorów tym razem przypad³a Komitetowi Badañ Naukowych oraz Krajowemu Punktowi Kontaktowemu 6PR i Biurze Foresight'u Technologicznego - dzia³aj¹cych przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Na marginesie tej konferencji prezentowano tak e mo liwoœci udzia³u polskich naukowców w pracach Wspólnotowego Centrum Badawczego. Udzia³ Polski w pracach JRC nie jest, jak dot¹d, imponuj¹cy. Dlatego jeszcze raz przypominamy o wielu mo liwoœciach wspó³pracy, a mianowicie: Stypendia dla m³odych naukowców ze stopniem naukowym doktora (do 3 lat), Stypendia dla naukowców posiadaj¹cych tytu³ doktora i maj¹cych co najmniej 4 lata praktyki (do 2 lat), Naukowcy seniorzy, maj¹cy d³ug¹ praktykê naukow¹ (do 1 roku), Eksperci krajowi, skierowani do JRC przez instytucje wy szej administracji pañstwowej (do 3 lat). Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na tronach internetowych: dr Jacek Kuciñski, koordynator JRC w KPK, Stowarzyszenie Mened erów i Administratorów Projektów POLMA Jesieni¹ br. S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrowa³ Polskie Stowarzyszenie Mened erów i Administratorów Innowacyjnych Projektów Europejskich POLMA. Stowarzyszenie powsta³o z inicjatywy pracowników sieci KPK oraz wspó³pracuj¹cych z ni¹ ekspertów. Celem jego dzia³ania jest prowadzenie prac na rzecz: integracji Europejskiej; promowania i zwiêkszania konkurencyjnoœci polskiej nauki, techniki i gospodarki; rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy; integracji œrodowiska ekspertów, mened erów i administratorów projektów europejskich i innowacyjnych; wymiany doœwiadczeñ, podwy szania kwalifikacji zawodowych i promocji polskiej kadry mened erskiej w kraju i za granic¹; kszta³towania postaw i zachowañ kadry mened erskiej w zakresie etyki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i œrodowiska naturalnego. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ pod adresem: POLSKIE STOWARZYSZENIE MENED ERÓW I ADMINISTRATORÓW INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW EUROPEJSKICH POLMA, Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 11/21 pok. 207, Jacek Kuciñski - Prezes Zarz¹du, tel.: Renata Rycerz - Sekretarz Stowarzyszenia POLMA, tel.: (22) (wew. 241); Energia Warsztaty dla potencjalnych uczestników Londyn-Bruksela-Madryt Na pocz¹tku roku Komisja Europejska, jednostka odpowiadaj¹ca za priorytet badañ œrednio i d³ugookresowych w dziedzinie Zrównowa one systemy energetyczne organizuje warsztaty dla potencjalnych uczestników 6 Programu Ramowego. Obecnie zaplanowano 4 takie spotkania: Zmniejszenie emisji CO 2 (CO 2 CAPTURE & SEQUESTRATION), Londyn, 8 stycznia 2003r. Wiêcej informacji: Ogniwa paliwowe (FUEL CELLS AND THEIR APPLICATIONS), Bruksela, 13 stycznia 2003r. Wiêcej informacji: Wodór (HYDROGEN), Bruksela, 14 stycznia 2003r. Wiêcej informacji: Sieci elektryczne przysz³oœci (FUTURE ELECTRICITY NETWORKS: TRANSMISSIONS, DISTRIBUTION AND STORAGE OF ELECTRI- CITY), Madryt, 15 stycznia 2003r. Wiêcej informacji: Celem seminariów jest szczegó³owe przedstawienie zawartoœci Planu pracy i pierwszych konkursów oraz wyjaœnienie spraw zwi¹zanych z nimi, spotkanie koordynatorów dobrze ocenionych zg³oszeñ Expressions of interest dla ew. po³¹czeñ, unikniêcia niepotrzebnego nak³adania siê ró nych inicjatyw i pomocy w budowie konsorcjów projektowych. Informacja za: Konferencja wspó³pracy naukowej Portugalia, kraje kandyduj¹ce a ERA Lizbona, stycznia 2003r. Uczestnictwu w 6 Programie Ramowym UE oraz wspó³pracy naukowej poœwiêcona jest portugalska konferencja Portugalia, kraje kandyduj¹ce a Europejska Przestrzeñ Badawcza. Jednym z celów konferencji jest nawi¹zanie wspó³pracy naukowej pomiêdzy Portugalia a krajami kandyduj¹cymi. Dwie dominuj¹ce dziedziny konferencji to: biotechnologia i nanotechnologie. Wiêcej informacji na stronie internetowej: Europejskie Stowarzyszenie Nanobiznesu Trendy w nanotechnologiach Raport i biuletyn owy Nanotechnologie uznane zosta³y za szansê rozwoju technicznego Europy, st¹d poczesne miejsce tej tematyki w priorytetach 6 Programu Ramowego. Europejskie Stowarzyszenie Nanobiznesu opublikowa³o raport z analiz zg³oszeñ Expression of interest w dziedzinie nanotechnologii. W dokumencie tym przedstawiono najatrakcyjniejsze obszary nanotechnologii oraz przedstawiono mo liwoœci i potrzeby ich rozwoju w poszczególnych regionach Europy. Raport znajduje siê na stronie domowej stowarzyszenia: Poza tym stowarzyszenie rozsy³a bezp³atny biuletyn owy Trends in Nanotechnology. Zbiera on najwa niejsze publikacje prasowe i internetowe z dziedziny nanotechnologii. Biuletyn mo na przegl¹daæ, jak te zamówiæ wysy³kê, na stronie: Warsztaty inicjatywy ERA-WOOD Drzewnictwo w ERA Wiedeñ, 10 grudnia 2002r. Europejska inicjatywa ERA-Wood zajmuje siê miêdzynarodow¹ wspó³prac¹ w dziedzinie drzewnictwa. 10 grudnia organizowany jest kolejny warsztat poœwiêcony tworzeniu projektów zintegrowanych w 6 Programie Ramowym. Wiêcej informacji na stronie internetowej inicjatywy: 5

6 WIADOMOŒCI Z REGIONÓW Relacja z konferencji w Bia³ymstoku, paÿdziernika 2002 PARKI NAUKOWE I TECHNOLOGICZNE Po 4,5 roku zebrali siê ponownie, tym razem w Bia³ymstoku, inicjatorzy i zarz¹dzaj¹cy parkami naukowymi i technologicznymi w Polsce. Organizatorzy - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Poznañski Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Hi-Tech sp. z o.o. - zaprosili eksperta z zagranicy, Rona Kysiaka (Evanston, USA). W trakcie konferencji uczestnicy wys³uchali wyk³adów m.in. na temat roli nauki w strategii gospodarczego rozwoju kraju, sytuacji parków w Europie Œrodkowej i Zachodniej, na terenie Unii Europejskiej oraz w USA. Przedstawione zosta³y za³o enia utworzenia parku w Bia³ymstoku. W sesji sprawozdawczej przedstawiciele kilkunastu projektów (dzia³aj¹cych lub tworzonych parków) zaprezentowali aktualny status swoich przedsiêwziêæ. W trakcie sesji panelowej reprezentanci Ministerstwa Gospodarki, Komitetu Badañ Naukowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Agencji Rozwoju Przemys³u ustosunkowali siê do poruszanych w trakcie konferencji zagadnieñ zwi¹zanych z polityk¹ (lub jej brakiem) innowacyjn¹ pañstwa i jego dzia³aniami (lub brakiem aktywnoœci) w dziedzinie wsparcia inicjatorów i realizatorów koncepcji tworzenia i rozwijania parków naukowych i technologicznych w naszym kraju. Kasa pañstwowa jest, jak wiadomo, pusta, chocia pewne nadzieje mo na wi¹zaæ z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. W trakcie drugiej dyskusji panelowej eksperci z kraju i zagranicy dyskutowali za³o enia koncepcji utworzenia parku Polska -Wschód w Bia³ymstoku. Jakkolwiek konferencja poprzedza³a wybory samorz¹dowe to da³o siê zauwa yæ rzeczywisty konsensus ówczesnych w³adz regionu i miasta co do celowoœci ca³ego przedsiêwziêcia. Oby wynik wyborczy nie zepsu³ tej atmosfery! yczymy inicjatorom parku w Bia³ymstoku samych sukcesów. W konferencji uczestniczy³o oko³o 100 osób. Goœcie spoza miasta dobrze relaksowali siê w miejscu konferencji - hotelu Go³êbiewski. Poprzednia konferencja o tej samej tematyce odby³a siê w Poznaniu (luty, 1998) z relatywnie du ym udzia³em goœci - wyk³adowców z zagranicy. Porównanie tematyki dyskusji w trakcie spotkañ kuluarowych wskazuje, e niestety niewiele siê zmieni³o. Nadal brak innowacyjnej polityki, brak wsparcia dla inicjatyw tworzenia i rozwijania dzia³alnoœci parkowej ze strony w³adz centralnych. Spadek bud etu KBN w obliczu k³opotów gospodarczych daje siê we znaki. Z drugiej strony Ministerstwo Gospodarki zaczyna postrzegaæ swoj¹ rolê w tym procesie i, co wa niejsze, szereg inicjatyw zdobywa konsensus w³adz miasta i województwa. A to jest szczególnie istotne w kontekœcie zbli aj¹cych siê, mam nadziejê, funduszy strukturalnych oraz opracowywanych w regionach strategii innowacyjnego rozwoju. W ponad 30 miejscowoœciach w Polsce rozwijaj¹ siê ró nego typu inicjatywy parkowe, mo e wreszcie inkubacja parków przekroczy³a jakiœ krytyczny punkt. A za dwa lata spotkamy siê znowu - gdzieœ w Polsce. Potencjalnych organizatorów prosimy o kontakt. Jacek Guliñski, Poznañski Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM Warszawa, 3-4 kwietnia 2003r. Ju po raz drugi Warszawa bêdzie miejscem spotkania partnerów z wielu krajów Europy, aby doprowadziæ do nawi¹zania wspó³pracy dla projektów europejskich (6 Programu Ramowego czy EUREKI) lub projektów transferu technologii. Tematyka spotkania tym razem to zagadnienia zwi¹zane z powodziami: mechanizmy zmian klimatycznych - przyczyny i skutki, prognozowanie, wczesne ostrzeganie oraz zapobieganie ryzyku powodzi - technologie i produkty, obrona przeciwpowodziowa - nowe techniki, 6 Nauki o morzu w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej Rada Morska Europejskiej Fundacji Naukowej (European Science Foundation Marine Board) powsta³a w 1995r. Celem Rady jest poprawa koordynacji dzia³añ naukowych pomiêdzy morskimi instytucjami badawczymi oraz okreœlanie d³ugofalowych strategii badañ morza w Europie. Jest to organizacja pozarz¹dowa, skupiaj¹ca 24 wiod¹ce europejskie morskie instytucje badawcze z 16 krajów. Jedn¹ z najwiêkszych inicjatyw ESF MB jest opracowanie strategii badañ morskich na najbli sz¹ dekadê zawartej w raporcie pt. Integrating Marine Science in Europe. Raport powsta³ jako wynik 9 konferencji i spotkañ roboczych zorganizowanych pod auspicjami lub przy udziale ESF. Jest on równie rozwiniêciem i kontynuacj¹ poprzednich opracowañ ESF MB: Towards a European Marine Reserarch, opublikowany w 2000 r oraz Navigating the Future z roku dr S³awomir Sagan, Instytut Oceanologii PAN, Sopot Europejska Fundacja Naukowa (EFN) przedstawia now¹ wizjê nauk o morzu w Europejskiej Przestrzeni Badawczej 11 listopada br. Rada Morska Europejskiej Fundacji Naukowej (European Science Foundation Marine Board) przekaza³a komisarzowi UE Philippe'owi Busquinowi w Brukseli raport o europejskiej strategii badañ morskich pt. Integrating Marine Science in Europe. Raport ten, bêd¹cy rezultatem dwuletnich konsultacji, stanowi kompleksowy przegl¹d istotnych zadañ nauk morskich w zrównowa onym rozwoju i zaspokajaniu oczekiwañ spo³ecznych. Prezentuje on najnowsze rozwi¹zania w dziedzinie nauki i technologii, podkreœla wagê d³ugookresowych obserwacji œrodowiska, koniecznoœæ wzajemnego dostêpu do infrastruktury badawczej oraz potrzebê rozszerzenia wspó³pracy miêdzynarodowej. W przemówieniu z okazji przedstawienia raportu Jean-Françcois Minster, dyrektor Francuskiego Instytutu Morskiego (IFREMER) i zarazem nowo wybrany prezes Rady Morskiej (ESF Marine Board), stwierdzi³, e poczyniono wa ny krok w procesie integracji i rozwoju nauki o morzu jako kluczowego sk³adnika Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Stworzono podstawy dla rozwoju struktur pozwalaj¹cych poprawiæ koordynacjê programów badañ morskich pañstw cz³onkowskich UE, u³atwiæ wspó³pracê pomiêdzy odpowiednimi oœrodkami badañ oraz zmaksymalizowaæ korzyœci dla nauki o morzu i sektora morskiego w ramach VI Europejskiego Programu Ramowego. W podsumowaniu swojego wyst¹pienia Jean-François Minster oœwiadczy³, e w oparciu o przes³anki zawarte w raporcie Rada Morska (ESF Marine Board) zamierza pe³niæ rolê katalizatora w procesie tworzenia Europejskiej Morskiej Przestrzeni Badawczej. Bli sze informacje na temat raportu mo na uzyskaæ od reprezentanta Polski w ESF Marine Board, prof. Jerzego Dery, pod adresem Drugie Forum Innowacyjne Wschód-Zachód POWODZIE - ZAGRO ENIA, STRATEGIE, ROZWI ZANIA szkody powodziowe - usuwanie i naprawa. Organizatorzy zapraszaj¹ oœrodki naukowe, przedsiêbiorstwa, w³adze samorz¹dowe i agendy rz¹dowe, poœredników z transferu technologii, organizacje pozarz¹dowe, instytucje finansowe i ubezpieczycieli. Wœród organizatorów s¹: firma Hi-tech, inicjatywa EUREKA, UNIDO, BIT Austria, Komitet Badañ Naukowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, IRC, Krajowy Punkt Kontaktowy. Wiêcej informacji: Joanna Stawicka, ASET Promotion Ltd. tel./fax (22) ,

7 OFERTY WSPÓ PRACY Z ZAGRANICY Poni ej drukujemy wybrane oferty pomys³ów projektów zamieszczone w bazie CORDIS-PARTNERS w listopadzie. Pe³ne teksty ofert mog¹ Pañstwo odnaleÿæ pod adresem: Zachêcamy te do samodzielnego przeszukiwania bazy i dotarcia do innych, byæ mo e ciekawszych, ofert. Lp. RCN TEMAT PROFIL POSZUKIWANEGO PARTNERA Wirtualna rzeczywistoœæ dla opracowania nowych produktów. Genomika p³uca w ostrych i chronicznych chorobach. Odpornoœæ na antybiotyki i czynniki z³oœliwe. Czynniki genetyczne w chorobach zêbów. Medialna platforma cyfrowa. Europejski projekt fal milimetrowych. Poprawa stanu zdrowia poprzez zwiêkszenie wydajnoœci i znaczenia metod upraw ekologicznych i zrównowa onych - projekt zintegrowany. Dynamika fluidalna w mikrotunelach. i4europe - innowacyjne, zintegrowane i inteligentne zarz¹dzanie systemem cargo w rozszerzonym korytarzu Dunaju, utworzenie szkieletu dla zrównowa onego transportu pomiêdzy krajami EU oraz krajami Europy Œrodkowej i Wschodniej. Minimalizacja ruchu drogowego w zbieraniu i transporcie œmieci przy u yciu standardów logistycznych oraz planowania trasy zbierania. Innowacje on-line. Wsparcie procesu decyzyjnego w zarz¹dzaniu transportem kolejowym. Jednostka do gazyfikacji odpadów z produkcji skórzanej. Miêdzynarodowa sieæ instytucji science shop - partnerstwo dla publicznego dostêpu do badañ. Integracja interaktywnego podrêcznika techniki elektronicznej oraz e-uczenia. Œwiadomoœæ publiczna zwi¹zana z naukami np.: mikrobiologi¹, biologi¹ molekularn¹, biotechnologiami. Wirtualna komórka produkcyjna i monta owa VIMAC. Œrodowisko telekomunikacyjne ze skalowanymi architekturami dla szerokopasmowych, adaptacyjnych sieci domowych. TERMISOL - selektywne farby dla poch³aniaczy s³onecznych. ekomstruction - œrodowiskowe zarz¹dzanie wiedz¹ w przemyœle budowlanym. Us³ugi wykorzystuj¹ce multimodalne interfejsy u ytkownika oraz wielojêzykowe interakcje. Krzemiany warstwowe jako nanostruktury w zastosowaniach z dziedziny ochrony œrodowiska. Produkt oparty na wiedzy - projekt zintegrowany. Urz¹dzenia dla przemiany chemii wodorków metali w gospodarkê opart¹ na wodorze - sieæ doskona³oœci. Biuro Wspólnoty dla upowszechniania informacji w spo³eczeñstwie, technologie komunikacyjne i informacyjne. Zaawansowane systemy ruroci¹gów i zbiorników do transportu p³ynów, par, gazów w przemyœle ciep³owniczym, petrochemicznym i gazowym. Kontrola insektów poprzez sztuczne feromony w uprawach ekologicznych, leœnictwie oraz przechowywaniu produktów. Monitoring oraz usuwanie ska eñ w ³añcuchu pokarmowym. Dalszy rozwój narzêdzia (interakcje z CAD, sprzeda ) i rozszerzenia zastosowañ. Mikrobiologowie, biologowie molekularni i genetycy, klinicyœci. Partner zainteresowany rozwojem cyfrowej, interaktywnej telewizji dla rynku lokalnego. Jednostki samorz¹dowe, firmy. Eksperci z zakresu: rysunku i symulacji GaAs, nanotechnologii, producenci narzêdzi, operator telekomunikacyjny, Nie podano. Termodynamika, system sterowania i stabilizacja, elektronika. Partnerzy z okolic rozszerzonego korytarza Dunaju z dziedzin: przemys³, dostawcy logistyczni i operatorzy (transport drogowy, kolejowy, œródl¹dowy, morski i intermodalny), infrastruktura logistyczna, wsparcie informatyczne. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê wywozem œmieci, instytuty - zarz¹dzanie odpadami. Badawczy - systemy publikacji cyfrowej, antologie, sieci semantyczne, zarz¹dzanie wiedz¹ i klastery tematyczne. Planowanie operacji na kolei, podobne doœwiadczenia w innych œrodkach transportu. Badawczy i przemys³owy, garbarnie. Mo liwoœci powi¹zañ nauki i spo³eczeñstwa, wspó³praca z ludnoœci¹, organizacjami pozarz¹dowymi, prowadzenie science shop lub chêæ utworzenia takowego. Doœwiadczenia zwi¹zane z projektem, odpowiednie narzêdzia, u ytkownicy podrêcznika, e-uczenie, D/CMS, LCMS. Stowarzyszenia, uczelnie, instytuty naukowe, centra zdrowia zaanga owane w nauki o yciu, zainteresowane promocj¹ œwiadomoœci dotycz¹c¹ biotechnologii i aspektów etycznych. Rzeczywistoœæ wirtualna, projektowanie systemów produkcyjnych, grafika komputerowa, planowanie monta u, produkcja wirtualna. Sieci trzeciej generacji (i wy sze), technologie szerokopasmowe, technologie komunikacji satelitarnej, technologie sieci elektrycznych, technologie telekomunikacji optycznej, bezpieczeñstwo, niezawodnoœæ i jakoœæ us³ug, hardware i software systemów telekomunikacyjnych i sieci i inne. Producenci farb dla kolektorów s³onecznych, producenci poch³aniaczy, instytuty badawcze. Narzêdzia zarz¹dzania wiedz¹ oraz zastosowanie w przedsiêbiorstwach produkcyjnych, u ytkownicy - przedsiêbiorstwa budowlane. Przetwarzanie mowy, transakcje wielojêzykowe, inteligentne algorytmy wyszukiwawcze, multimodalne interakcje. Nie podano. Uczelnie, przemys³ zwi¹zany z rozwojem produktu lub z jego wykorzystaniem. Chemia koordynacyjna, kataliza heterogeniczna, technologie wodorowe, elektrochemia, chemia komputacyjna. Dostêp do zasobów rz¹dowych, instytucje mog¹ce przyczyniæ siê do osi¹gniêcia celów projektu. Przemys³owy (zastosowanie) ruroci¹gi, w tym podmorskie, izolacje, technologie materia³owe, magazynowanie ciep³a, pomiary w³aœciwoœci metali, technologie pró niowe. Dostawcy feromonów i innych semiochemikoli, naturalne pestycydy, próby polowe - rolnicze i leœne, grupy upraw ekologicznych uczelnie. Grupy badawcze z dziedziny jakoœci ywnoœci, usuwanie arsenu, firmy, jednostki rozwojowe. 7

8 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Program TECHNE Rozwój nowych technologii, produktów i us³ug Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej od kilku lat prowadzi programy s³u- ¹ce transferowi wyników prac badawczych do praktycznych zastosowañ. Obecnie FNP oferuje program TECHNE, który zast¹pi³ realizowane w poprzednich latach programy INCOME i TECHNO. Jego celem jest dofinansowanie prowadzonych w instytucjach naukowych prac przedkomercyjnych nad zastosowaniem nowych technologii, produktów i us³ug. Subwencjonowaniu podlegaæ mog¹ prace techniczne i zakupy niezbêdnych elementów zwi¹zane z koñcowymi etapami budowy lub uruchamianiem nowych urz¹dzeñ technologicznych, prototypowych czy demonstracyjnych oraz prace zwi¹zane z ich badaniem, wykonaniem serii próbnych, przeprowadzeniem pó³technicznych testów, jak te uzyskiwanie atestów i zezwoleñ, niezbêdnych do wprowadzenia danego osi¹gniêcia na rynek. Program nie obejmuje wyp³at honorariów, ani finansowania wstêpnych i projektowych etapów prac, jak te kosztów uzyskiwania patentów oraz rozbudowy bazy laboratoryjnej. Przedmiotem oceny konkursowej bêdzie znaczenie i rynkowy potencja³ osi¹gniêcia, stopieñ zaawansowania prowadzonych prac oraz dotychczasowe dokonania aplikuj¹cego zespo³u. Termin sk³adania wniosków up³ywa 15 lutego. Informacji o programie udziela: Tadeusz Pacholik Polscy reprezentanci przy KE Delegaci i eksperci w Komitetach Programowych 6PR W 6 Programie Ramowym UE tak i w 5PR funkcjonuj¹ Komitety Programowe. Do ich zadañ nale y podejmowanie kluczowych decyzji - zatwierdzanie tekstów dokumentów programowych oraz decyzji o finansowaniu pozytywnie ocenionych wniosków projektowych. Delegaci mog¹ te interweniowaæ w sprawach spornych czy trudnych. Dlatego warto wiedzieæ, kto jest polskim reprezentantem w Komitecie Programu, w którym uczestniczymy. Komitet Badañ Naukowych opublikowa³ listê polskich przedstawicieli w Komitetach Programowych na stronie internetowej: Wœród nich s¹ delegaci-koordynatorzy z Krajowego Punktu Kontaktowego oraz eksperci pochodz¹cy g³ównie z polskich jednostek naukowych. Prawa w³asnoœci intelektualnej Biuletyn IPR-HELPDESK IPR-helpdesk jest us³ug¹, op³acan¹ przez Komisjê Europejsk¹ z funduszy 5PR, udzielania informacji i porad dotycz¹cych spraw zwi¹zanych prawami w³asnoœci intelektualnej. Porady dla uczestników (równie potencjalnych) projektów w programach ramowych udzielane s¹ bezp³atnie. Oprócz indywidualnego informowania IPR Helpdesk prowadzi równie stronê internetow¹ oraz wydaje periodyczny biuletyn, mo na go odnaleÿæ w internecie na stronie: Program PHARE 2001 Dotacje dla MŒP Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci zachêca ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa do korzystania z dotacji w ramach programu PHA- RE 2000 czy programów krajowych oraz zapowiada uruchomienie kolejnego programu PHARE PHARE 2001 Z pocz¹tkiem roku 2003 rozpocznie siê realizacja programu Promocja Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. Program Rozwoju Przedsiêbiorstw, w ramach którego mo na bêdzie skorzystaæ z dofinansowania do 60% kosztów netto us³ug doradczych zwi¹zanych m.in. z marketingiem i rozwojem rynków, zarz¹dzaniem, rozwojem zasobów ludzkich w firmie i szkoleniem pracowników, finansami i rachunkowoœci¹, systemami jakoœci, planowaniem strategicznym, nowymi technologiami etc. Maksymalna dotacja wynosi 5000 euro. Program Rozwoju Firmy dla Eksporterów jest przeznaczony dla firm eksportuj¹cych i potencjalnych eksporterów. Dofinansowywane bêd¹ us³ugi doradcze do 60% kosztów netto zwi¹zane z tworzeniem i wdra- aniem indywidualnych planów rozwoju eksportu firm. W ramach rozwijania rynków eksportowych przedsiêbiorstwo bêdzie mog³o ubiegaæ siê o dotacje m.in. na badanie rynków, udzia³ w targach i misjach handlowych, opracowanie i wydanie materia³ów promocyjnych, czy poszukiwanie partnerów. Maksymalna dotacja mo e wnieœæ do euro. Nowy rodzaj pomocy oferuje Program Rozwoju Firm Internetowych s³u ¹cy wspieraniu przedsiêbiorstw rozwijaj¹cych siê w oparciu o technologie internetowe. Dotacje przeznaczone bêd¹ na wspó³finansowanie do 60% kosztów us³ug doradczych zwi¹zanych z rozwojem firmy (maksymalnie 5000 euro) oraz do 25% wybranych kosztów operacyjnych zwi¹zanych z uruchomieniem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa (od 3000 do euro w okresie pierwszych szeœciu miesiêcy funkcjonowania przedsiêbiorstwa). Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, z którego mo e byæ finansowany zakup nowych maszyn i urz¹dzeñ (z uwzglêdnieniem zakupu nowego sprzêtu komputerowego z oprogramowaniem). Minimalna kwota dotacji wynosi euro, maksymalna euro. Dotacja nie mo e przekroczyæ 25% kosztów netto projektu. Pozosta³a czêœæ musi byæ finansowana ze œrodków wnioskodawcy oraz kredytu bankowego. GDZIE SZUKAÆ INFORMACJI I POMOCY W PRZYGOTO- WANIU WNIOSKU? Informacji udzielaj¹ Regionalne Instytucje Finansuj¹ce oraz Punkty Konsultacyjno-Doradcze, ich lista publikowana jest na stronie internetowej PARP pod adresem: (Na podstawie informacji od Zespo³u Informacji i Doradztwa PARP) Nowy serwis internetowy Cordis dla krajów kandyduj¹cych Z pocz¹tkiem listopada ruszy³ nowy serwis CORDIS poœwiêcony krajom kandyduj¹cym, jego celem jest promocja nauki tych krajów. Obecnie oferuje on dostêp do informacji o projektach, w których bior¹ udzia³ partnerzy z krajów kandyduj¹cych oraz statystyki na temat uczestnictwa. Serwis oferuje równie naukowcom z Unii Europejskiej znalezienie partnerów z krajów kandyduj¹cych poprzez wydzielon¹ czêœæ bazy poszukiwania partnerów - CORDIS PARTNERS. ZnaleŸæ te tu mo - na najœwie sze wiadomoœci. Adres serwisu: WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Redakcja: El bieta Ksi¹ ek (redaktor naczelny), tel.: (61) fax: (61) , Jacek Guliñski Anna Pytko Andrzej Siemaszko Adres redakcji: Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT PAN ul. Œwiêtokrzyska Warszawa Sk³ad i ³amanie: Sylwester Grajewski Druk: Poznañska Drukarnia Naukowa Nak³ad: egz. Dystrybucja: sieæ KPK

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Dzień Informacyjno-szkoleniowy NMP w 7 PR, Warszawa, 25.06.2012 Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Małgorzata Kapica Jarosław Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Zasoby ludzkie i mobility - Różnice 5PR/6PR

Zasoby ludzkie i mobility - Różnice 5PR/6PR - Różnice 5PR/6PR jeden program stypendialny pod patronatem Marii Curie - akcje stymulowane przez instytucje - stypendia indywidualne - granty powrotne i reintegracyjne - promocja i uznawanie doskonałości

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Granty na Granty II edycja

Granty na Granty II edycja Dzień informacyjny Transportu Drogowego Warszawa, 24.01.2007 Granty na Granty II edycja Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015 Program Europa dla obywateli Poznań 19 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Zasady finansowania i cykl życia projektu 3. Gdzie szukać informacji

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Studium przypadków - własność przemysłowa w działalności gospodarczej

Studium przypadków - własność przemysłowa w działalności gospodarczej Studium przypadków - własność przemysłowa w działalności gospodarczej dr inż. Karol Lityński XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wspieranie innowacyjności Zarządzanie własnością przemysłową dla doradców

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 dla przemysłu

HORYZONT 2020 dla przemysłu Warszawa, 15 marca 2016 Dzień Informacyjny HORYZONT 2020 dla przemysłu Marta Krutel Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN www.kpk.gov.pl W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Plan Rozwój innowacyjności 7. Program Ramowy UE struktura i projekty Platformy Technologiczne Zasady Uczestnictwa Finansowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykorzystanie rodków PROW 2007-2013 oraz ówne za enia i stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1 Stan realizacji PROW 2007-2013 Alokacja 17,4 mld euro rodki zakontraktowane

Bardziej szczegółowo

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia.

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia. Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisja Programowa, poprzez realizację swoich działań, przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania WSZJK. Do zadań Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia II stopnia

profil ogólnoakademicki studia II stopnia Opis efektów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do efektów oraz efektów prowadzących do specjalności: - technologia żywności - żywienie człowieka - zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA Warszawa, 10 maja 2016 Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA dr Maria Śmietanka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2008 r. Projekt w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników bada laboratoryjnych, odnosz cych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE Druga połowa 2013 r. to czas intensywnej pracy instytucji zaangażowanych w przygotowanie systemu wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 2020. Podczas wakacji opracowano

Bardziej szczegółowo

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy:

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne kierunki badań w histochemii i immunocytochemii Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I Organizatorzy: Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp.

Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Założenia VII edycji programu edukacyjnego Trzymaj Formę! Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE Gorzów Wlkp. Cel programu Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

Stypendia Marie-Curie

Stypendia Marie-Curie Stypendia Marie-Curie Agnieszka Murzec -Wojnar Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej ul. Oczapowskiego 2; 10-719 Olsztyn tel. 89/ 5233467 agnieszka.murzec@uwm.edu.pl podnoszenie kwalifikacji pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM NA 2016 R.

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM NA 2016 R. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4/2016 PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM NA 2016 R. Lp Wyszczególnienie Planowany termin realizacji 1. I. Złożenie uzupełnień

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo