WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE"

Transkrypt

1 WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych Najlepsze yczenia Œwi¹teczne i Noworoczne wszystkim Czytelnikom sk³ada Redakcja WGE ADRESY INTERNETOWE: Drodzy Czytelnicy, Uroczysta inauguracja 6 Programu Ramowego ju za nami. Polscy naukowcy potwierdzili ogromne zainteresowanie nowym Programem gremialnie przybywaj¹c na konferencje: brukselsk¹, warszawsk¹ czy regionalne. I choæ wszyscy mo emy sobie pogratulowaæ udanych imprez, mnie ogarniaj¹ coraz wiêksze obawy. Wszyscy wiemy, e 6 Program Ramowy jest o wiele trudniejszy ni poprzedni. Komisja Europejska postawi³a na nowe instrumenty, du e i ambitne: projekty zintegrowane i sieci doskona³oœci. Polska okaza³a siê najaktywniejszym z krajów kandydackich w konkursie zg³oszeñ tematów projektowych (Expressions of Interest). Jeœli wiemy, e wiêkszoœæ z zg³aszaj¹cych nigdy nie planowa³o rozwin¹æ swojego pomys³u w pe³en wniosek projektowy, oraz, e ogromna wiêkszoœæ EoI le y poza zakresem pierwszych konkursów, a na dodatek uœwiadomimy sobie, e w ca³ym 6 PR bêdzie mo liwe sfinansowanie najwy ej kilkaset projektów, sytuacja nie wydaje siê byæ ró owa. Œmiem twierdziæ nawet, e polskim zespo³om grozi znalezienie siê poza marginesem g³ównego nurtu badañ w 6PR. Nawet jeœli jeszcze nie og³oszono konkursów, konsorcja projektowe ju siê tworz¹. Jeœli ktoœ jeszcze nie znalaz³ siê w ich gronie, jego szanse z dnia na dzieñ malej¹. Po prostu opracowanie takiego projektu jest zbyt skomplikowane i czasoch³onne, aby czekaæ na oficjalne rozdanie kart. Wprawdzie przygotowanie tzw. tradycyjnych projektów badawczych czy projektów CRAFT le y w zasiêgu naszych mo liwoœci, jednak przeznaczono na nie stosunkowo niewielk¹ czêœæ bud etu. Mo e oznaczaæ to, e konkursy w tej kategorii bêd¹ mia³y posmak loterii. Natomiast bez adnych w¹tpliwoœci mogê Pañstwu poleciæ œwietnie zapowiadaj¹cy siê system stypendialny Marie Curie. Jest on atrakcyjny i przeznaczono nañ du e pieni¹dze. Wydaje, siê on byæ przyjazny naszemu krajowi - czy to dla indywidualnych naukowców pragn¹cych wyjechaæ zagranicê, czy dla instytucji mog¹cych goœciæ stypendystów, równie doœwiadczonych i równie spoza Europy. El bieta Ksi¹ ek, Redaktor Wiadomoœci KPK-GE W numerze m.in.: ywnoœæ - 5. priorytet tematyczny 6PR str. 3 System stypendiów Marie Curie str. 4 Program JRC poœwiêcony rozszerzeniu UE str. 5 Wydane przez Komisje Europejsk¹ Publikacje o 6 Programie Ramowym S³u by informacyjne Komisji Europejskiej przygotowa³y na inauguracjê 6 Programu Ramowego kilka ciekawych broszur i ulotek informacyjnych. Chyba najwartoœciowszy z nich jest przewodnik Jak uczestniczyæ w 6 Programie Ramowym (Participating in European Research. Guide for Applicants under the Sixth Framework Programme for European Research & Technological Development ( ). Autorzy opracowania zapowiadaj¹ kolejne aktualizacje w nastêpnych latach. Pozycja ta zawiera przystêpny (jak na Komisjê Europejsk¹) opis za³o eñ 6 Programu Ramowego, zasad uczestnictwa, praktyczne porady, prezentacjê priorytetów tematycznych oraz innych akcji w 6PR, jak te Ÿród³a dodatkowych informacji i pomocy. Broszurê mo na odnaleÿæ w internecie: W wersji drukowanej mo na j¹ zamówiæ w jednostce informacyjnej Komisji Europejskiej (Communication Unit), lub zapytaæ w najbli szym punkcie kontaktowym. Warto zajrzeæ równie do kilku innych wydawnictw. Krótki przewodnik po akcjach Marie Curie (A Rough Guide to the Marie Curie Actions) prezentuje w przejrzysty sposób system stypendialny w 6 Programie Ramowym oraz jeszcze krótsza ulotka o akcjach Marie Curie (The Marie Curie Actions - Training, mobility and career development opportunities for researchers). Informacje zawarte w tych ulotkach zawarto równie w internecie: Za³o enia nowych projektów 6PR opisuj¹: FP6 Instruments implementing the priority thematic areas of Sixth Framework Programme (ta broszura przedstawia zasady wszystkich g³ównych rodzajów grantów oraz ró nice pomiêdzy nimi) oraz mniejsze ulotki o projektach zintegrowanych (Integrated Projects. Generating the knowledge to implement the priority thematic areas) oraz sieciach doskona³oœci (Networks of Excellence. Addressing the fragmentation of European research). Równie te wydawnictwa rozprowadzane s¹ przez jednostkê informacyjn¹ KE. Tu przed konferencj¹ inauguruj¹c¹ 6PR ukaza³y siê specjalne wydania kwartalnika RTD Info. Edycja listopadowa poœwiêcona jest priorytetom tematycznym 6PR, natomiast wersja datowana na paÿdziernik 2002 promuje kraje kandyduj¹ce. RTD Info mo na przegl¹daæ (jak te zamówiæ bezp³atn¹ prenumeratê) na stronie internetowej: O 6 Programie Ramowym traktuje równie specjalne wydanie biuletynu EUROABSTRACTS. Biuletyn dostêpny jest w wersji drukowanej oraz internetowej (http://www.cordis.lu/euroabstracts/en/home.html).

2 Dyrektor KPK w Polsce: Andrzej Siemaszko tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w. 275, Zastêpcy Dyrektora: Jerzy Supel tel.: (22) , (22) w. 351, tel: e mail: Anna Pytko tel.: (22) w. 251, (22) , tel.: (22) , KOORDYNATORZY: P1 Genomika i biotechnologie dla zdrowia cz³owieka Anna Pytko (tel. i j.w.) ADRESY SIECI KPK Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN, Œwiêtokrzyska 21, Warszawa, fax: (22) Politechnika Gdañska Biuro Programów Ramowych Unii Europejskiej Leonia Gajek, Iwona Rakowska ul. G. Narutowicza 11/12, Gdañsk tel.: (58) , tel/fax: (58) Politechnika Œl¹ska Pe³nomocnik Rektora ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej Jerzy Moœciñski ul. Akademicka 2A, Gliwice tel.: (32) , fax: (32) Akademia Techniczno-Rolnicza ul. Ks. A. Kordeckiego 20, budynek B Bydgoszcz, Milena Fedder tel.: (52) , fax: (52) Centrum Transferu Technologii ul. Grunwaldzka 529, Gdañsk Anna Podhajska tel./fax: (58) , Centrum Techniki Okrêtowej ul. Wa³y Piastowskie 1, Gdañsk Joanna Wierszy³o tel.: (58) , fax: (58) Akademia Medyczna w Gdañsku Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. M.Sk³odowskiej-Curie, Gdañsk Maria Adamowicz, tel/fax: (58) Instytut Metali Nie elaznych ul. Sowiñskiego 5, Gliwice Jadwiga Kapryan tel.: (32) , fax: (32) Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych ul. L. Kossutha 6, Katowice Izabela Ratman-K³osiñska tel.: ( 32) w.269 fax: (32) Politechnika Koszaliñska ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin G³ówny Koordynator: Tomasz Krzy yñski Biuro: Urszula Marchlewicz tel.: (94) , tel./fax: (94) Uniwersytet Jagielloñski Collegium Medicum Dzia³ Integracji Europejskiej ul. Œw. Anny 12, p.44, Kraków Ewa Klepacz-Zieliñska Agnieszka Sito, tel./fax: (12) P2 Technologie spo³eczeñstwa informacyjnego Krzysztof Trojanowski tel.: (22) w. 349, tel.: (22) /3, P3 Nanotechnologie i nauka o materia³ach Zbigniew Turek tel.: (22) , (22) w.159, tel.: (22) , P4 Aeronautyka i przestrzeñ kosmiczna Zbigniew Turek (tel. i j.w.) P5 Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci Bo ena Romanowicz tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska 24, Kraków Tomasz Maczuga, Roman Koz³owski Mira R¹czka, Anna Armu³a tel.: (12) tel/fax: (12) Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzañskiego PAN ul. Doœwiadczalna 4, Lublin 27 Andrzej Stêpniewski tel.: (81) , fax: (81) Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci P6 Zmiany globalne Danuta Maria Antosiewicz tel.: (22) w. 273, (22) , tel.: (22) , P7 Obywatele i sprawowanie w³adzy w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy Wies³aw Studencki tel.: (22) /83, tel.: (22) w.152, NEST Andrzej S³awiñski tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w.159, MŒP Aleksander B¹kowski REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE tel.: (12) w. 320, 347 Instytut Odlewnictwa ul. Zakopiañska 73, Kraków Maciej Dyrek tel.: (12) , fax: (12) Akademia Medyczna Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ ul. Kopciñskiego 20, ódÿ Ewa Niebudek-Bogusz tel.: (42) , fax: (42) Miêdzynarodowe Centrum Ekologii PAN Warszawa-Dziekanów Leœny ul. Konopnickiej 1, omianki Maciej Zalewski, Jan Bocian tel.: (22) Uniwersytet ódzki Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. G. Narutowicza 65, ódÿ Jolanta Pacura tel.: (42) , fax: (42) Dodatkowy kontakt: U. ódzki Naukowo-Badawcze Centrum Ekohydrologii ul. Banacha 12/16, ódÿ tel.: (42) , fax: (42) Fundacja INKUBATOR Centrum Transferu Technologii ul. Piotrkowska 143, ódÿ, Jerzy Wojtas tel.: (42) , fax: (42) Politechnika Opolska Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. S. Miko³ajczyka 5, Opole Janusz Fijak tel.: (77) , tel/fax: (77) w odzi ul. Piotrkowska 86, ódÿ Ewa Sadowska-Kowalska tel.: (42) , fax: (42) Poznañski Park Naukowo- Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubie 46, Poznañ El bieta Ksi¹ ek, Agata Bartoszewska Jacek Ratajczak tel.: (61) , fax: (61) Politechnika Szczeciñska ul. Piastów 17, Szczecin Katarzyna azarz, BRAN OWE PUNKTY KONTAKTOWE Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn Katarzyna Cap³ap tel.: (0-89) , fax: (0-89) Centrum Transferu Technologii i Praktyk Studenckich Politechnika Poznañska ul. Nieszawska 11, Poznañ Ryszard Chmielewski, Aleksandra Samolczyk tel.: (61) , fax: (61) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza ul. W. Pola 2, Rzeszów, skr. pocz. 85 Andrzej Sobkowiak, tel.:/fax: (17) Urszula Kluska, tel.: (17) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ul. Pomologiczna 18, Skierniewice Lucyna Zieliñska tel.: (46) do 24, fax: (46) Stowarzyszenie Miasta w Internecie Nowy Œwiat 2 (3piêtro), Tarnów Krzysztof G³omb, tel/fax: (14) Agata S³owikowska-Krawiec tel.:/fax: (14) Uniwersytet Miko³aja Kopernika ul. Gagarina 11, Toruñ Edyta Urbañska tel.: (56) , fax. (56) Hi-Tech sp. z o.o. ul. Akademicka 3, Warszawa Wac³aw J. Bia³kowski tel.: (22) , tel/fax: (22) tel.: (22) /3, (22) w.349, tel.: Innowacje Aleksander B¹kowski (tel. i j.w.) Stypendia, konferencje, sieci badawczo szkoleniowe Anna Wiœniewska tel.: (22) w.152, tel.: (22) /83, Wies³aw Studencki (tel. i j.w.) INCO - wspó³praca z krajami trzecimi mgr Anna Wiœniewska tel. i j.w. EURATOM Ma³gorzata Œwiderska tel.: (22) w Ma³gorzata Tobijasz, Jasmina Solecka, tel.: (91) , tel.:/fax: (91) Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wroc³awska ul. Smoluchowskiego 48, Wroc³aw tel.: (71) , (71) Beata Lubicka Joanna Basztura Grzegorz Gromada tel.: (71) , (71) fax: (71) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK) ul. J.Ch³opickiego 50, Warszawa Witold Olpiñski, tel.: (22) , fax: (22) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Aleksandra Buczkowska ul. Nowogrodzka 35/41, Warszawa tel.: (22) , fax.: (22) Politechnika Warszawska Uczelniany Punkt Kontaktowy ul. Noakowskiego 18/20, Warszawa Irmina Grodzka-Antoszkiewicz tel.: (22) , fax.: (22) Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego Centrum Programów Europejskich ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Ewa Bieñkowska-Mochtak, Agata Dziekoñska tel./fax: (22) Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieœcie 26/28, Warszawa Barbara Arciszewska Edyta Czerwonka tel.: (22) , fax: (22) Oœrodek Przetwarzania Informacji Centrum Przekazu Innowacji Al. Niepodleg³oœci 188b, skr. poczt Warszawa Krystyna Siwek tel.: (22) , fax: (22) Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla ul. Zamkowa 1, Zabrze Halina Kocek tel.: (32) w. 207, fax: (32)

3 Priorytet 5 JAKOŒÆ I BEZPIECZEÑSTWO YWNOŒCI Podstawowym calem w 5 priorytecie tematycznym 6 Programu Ramowego jest poprawa zdrowia i dobrostanu mieszkañców Europy poprzez dostarczanie ywnoœci wy szej jakoœci, poprawê kontroli ³añcucha produkcyjnego oraz œrodowiska, w którym jest produkowana ywnoœæ. Program w obecnym kszta³cie skierowany jest przede wszystkim na potrzeby konsumenta, jego prawo do otrzymywania bezpiecznej ywnoœci wysokiej jakoœci. Klasyczne from farm to fork, czyli od gospodarstwa do sto³u zast¹pione zostaje from fork to farm - od sto³u do gospodarstwa. Oczekiwane korzyœci bêd¹ osi¹gniête bêd¹ poprzez rozwój oraz integracjê badañ skupiaj¹cych siê na ywnoœci, rybo³ówstwie, oraz kultur wodnych. Wszystkie aspekty skupiaj¹ce siê w ko³o ³añcucha ywieniowego bêd¹ wziête pod uwagê. Zakres tematyczny badañ ma swój pocz¹tek u konsumenta, ale obejmuje te jakoœæ i bezpieczeñstwo wzd³u ca³ego ³añcucha ywieniowego, na ró nych etapach produkcji ywnoœci, w tym równie produkcji paszy dla zwierz¹t, przetwórstwa, dystrybucji, konsumpcji i œrodowiskowego ryzyka zdrowia odnosz¹cego siê do ca³ego ³añcucha. Dodatkowo, aby obj¹æ aspekty zwi¹zane z produkcj¹, przetwórstwem ywieniowym i analitycznymi ekspertyzami, konsorcja powinny w swoich projektach po³¹czyæ takie dziedziny jak genomika, medycyna, technologie informacyjne, œrodowiskowe, nauki ekonomiczne i spo³eczne oraz zagadnienia etyczne. FOOD Priorytety badawcze 1. Epidemiologia chorób pochodzenia ywieniowego sprawdzanie z³o onych zale noœci miêdzy od ywianiem siê a: metabolizmem, systemem immunologicznym, pod³o em genetycznym i czynnikami œrodowiskowymi, co ma na celu identyfikacjê czynników ryzyka, a tak e rozwijanie wiedzy europejskiej na ten temat. 2. Wp³yw ywnoœci na zdrowie dostarczanie naukowych podstaw poprawy zdrowia ludzkiego przez stosowanie odpowiednich diet oraz rozwój nowej, wysokiej jakoœci ywnoœci. Bêdzie to po³¹czenie dietetyki, rozwoju nowej zdrowej ywnoœci, sk³adaj¹cej siê z nowych produktów, pochodz¹cych z rolnictwa organicznego, ywnoœci funkcjonalnej, produktów zawieraj¹cych organizmy genetycznie modyfikowane oraz najnowszych odkryæ w biotechnologii. 3. Œledzenie procesów w ³añcuchu produkcyjnym ywnoœci celem jest wzrost zaufania konsumentów do dostarczanej im ywnoœci. Osi¹gniête to bêdzie poprzez rozwój i wzmocnienie naukowych i technologicznych baz danych w celu kompletnego przeœledzenia procesów zachodz¹cych w ³añcuchu produkcyjnym ywnoœci w ró nych krajach. Pozwoli to równie na œledzenie organizmów genetycznie modyfikowanych zawartych w ywnoœci oraz innych produktów opartych na najnowszych odkryciach w biotechnologii. 4. Metody analizy, wykrywanie i kontrola substancji chemicznych i istniej¹cych lub pojawiaj¹cych siê mikroorganizmów pochodzenia ywieniowego takich jak wirusy, bakterie, dro d e, grzyby, paso yty, testy na g¹bczaste zwyrodnienie mózgu. 5. Bezpieczne metody produkcji i zdrowsze przetwórstwo, oparte na takich systemach jak produkcja zintegrowana, mniej nak³adowa (a w tym rolnictwo organiczne), innowacyjne technologie i udoskonalanie procesów przetwórczych w celu otrzymania bezpieczniejszych i zdrowszych œrodków spo ywczych, funkcjonalnych i zró nicowanych artyku³ów ywnoœciowych, w tym równie ywnoœci dla zwierz¹t, które odpowiadaj¹ zapotrzebowaniom konsumentów. 6. Wp³yw ywienia zwierz¹t na zdrowie cz³owieka polega na lepszym zrozumieniu wp³ywu paszy w karmieniu zwierz¹t, zawieraj¹cej organizmy genetycznie zmodyfikowane oraz pó³produkty innego po- 3 chodzenia, na zdrowie cz³owieka. Rozwój nowych, alternatywnych Ÿróde³ surowców w karmieniu zwierz¹t. 7. Zagro enia zdrowia uwarunkowane œrodowiskowo G³ówne cele to zidentyfikowanie czynników œrodowiskowych szkodliwych dla zdrowia cz³owieka, zrozumienie, zapobieganie oraz zminimalizowanie efektów ryzyka. a) Zagro enia zwi¹zane z ³añcuchem ywieniowym chemiczne, biologiczne i fizyczne; b) Po³¹czone oddzia³ywanie odrêbnych, okreœlonych czynników ³¹czenie z wp³ywem lokalnych katastrof œrodowiskowych i zanieczyszczeñ o charakterze d³ugotrwa³ym na bezpieczeñstwo artyku³ów ywnoœciowych, ze szczególnym naciskiem na kumulacje ryzyka, dróg przenoszenia na istoty ludzkie, oddalone efekty d³ugotrwa³ego nara- enia siê na dzia³anie ma³ych dawek, jak równie nara enia szczególnie wra liwych grup spo³ecznych, zw³aszcza dzieci. Kalendarz konkursów Pierwszy konkurs og³oszony zostanie 17 grudnia 2002 roku, a pierwsze terminy sk³adania wniosków bêd¹ ustalone na wiosnê 2003 roku, najprawdopodobniej na kwiecieñ. Ca³kowity bud et 5 Priorytetu: 685 mln euro Wiêcej informacji na stronach: Koordynator w Krajowym Punkcie Kontaktowym Bo ena Romanowicz, Komplet podstawowych dokumentów 6PR Przyjêcie zasad uczestnictwa w 6PR 12 listopada Rada Ministrów UE przyjê³a dokument prawny okreœlaj¹cy zasady uczestnictwa w projektach 6 Programu Ramowego: w tym rodzaje projektów, rodzaje finansowania, zasady dotycz¹ce rozpowszechniania wyników oraz ochrony praw w³asnoœci intelektualnej. Dokument ten okreœla równie podstawowe zasady kontraktu projektowego zawieranego pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a uczestnikami projektu. Jest to ostatni z dokumentów prawnych, ustalanych w drodze ko-decyzji, le ¹cych u podstaw 6 Programu Ramowego. Pozosta³e dokumenty maj¹ ni sz¹ rangê i nie wymagaj¹ tak trudnej procedury. Konferencja pt. Towards Sustainable Agriculture for Developing Countries OPTIONS FROM LIFE SCIENCES AND BIOTECHNOLOGIES W dniach 30 i 31 stycznia 2003 roku w Brukseli bêdzie mia³a miejsce konferencja nt. Towards Sustainable Agriculture for Developing Countries: OPTIONS FROM LIFE SCIENCES AND BIOTECHNOLOGIES Celem tej konferencji jest wp³yw na równowagê ekonomiczn¹, socjalny i œrodowiskowy rozwój, promocjê i stopniow¹ integracjê krajów rozwijaj¹cych siê oraz determinacjê w walce przeciwko istniej¹cym ró nicom. Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich oraz bezpieczeñstwo ywnoœciowe s¹ bardzo wa nym czynnikiem w strategii zwalczania ubóstwa. Œrodki potrzebne do egzystencji w œrodowiskach wiejskich w zrównowa onym rolnictwie, ubóstwie nie mog¹ byæ osi¹gniête bez równowagi w produkcji rolniczej w krajach rozwijaj¹cych siê. W otwartej debacie Komisja szczególnie oczekuje uczestnictwa, m³odego pokolenia ludzi, rolników, naukowców, ludzi bior¹cych udzia³ w tworzeniu polityki, konsumentów, europejskiego spo³eczeñstwa cywilnego, m³odych ludzi oraz organizacji pozarz¹dowych. Wiêcej informacji o konferencji oraz rejestracja dostêpna on line na stronie:

4 Fundusze na wyjazdy, rozwój kadr naukowych i konferencje SYSTEM STYPENDIALNY MARIE CURIE 4 Stypendia Marie Curie dla naukowców by³y uwa ane zawsze za jedne z najatrakcyjniejszych. Komisja Europejska przeanalizowa³a korzyœci z mobilnoœci naukowców oraz bariery powstrzymuj¹ce przed wyjazdami i przygotowa³a wiele usprawnieñ. NOWE ZASADY STYPENDIÓW Nowink¹ jest wprowadzenie do systemu do finansowania równie dzia³añ pomocniczych poprzez tzw. Mobility Centre - dzia³aj¹cych we wszystkich krajach uczestnicz¹cych w programie. Ich celem bêdzie udzielanie wszelkich informacji i pomocy potrzebnych kandydatom i stypendystom. Bardzo rozs¹dnym jest zniesienie barier wiekowych, z systemu mog¹ skorzystaæ wszyscy chêtni dobieraj¹c sobie odpowiedni¹ kategorie wg sta u pracy naukowej. Ogromn¹ rewolucjê stanowi otwarcie na œwiat. Odt¹d na stypendia do Europy bêd¹ mogli przyje d aæ obywatele ca³ego œwiata, a naukowcy krajów uczestnicz¹cych w 6PR bêd¹ mogli wyjechaæ do dowolnego miejsca na œwiecie (niestety nie dotyczy to wszystkich kategorii). A przede wszystkim system ten jest bardzo korzystny dla krajów kandyduj¹cych - daje mo liwoœæ ubiegania siê o stypendia rozwojowe. Jest to grant na przyjêcie puli doœwiadczonych naukowców ze œwiata dla transferu wiedzy i rozwoju tej instytucji. Najwa niejsz¹ nowoœci¹ jest przeznaczenie na system stypendiów ogromnych funduszy, czyli 1,58 miliarda euro. STYPENDIA STYMULOWANE PRZEZ INSTYTUCJE O tego typu granty bêd¹ siê ubiega³y instytucje europejskie, które w ramach max 4-letnich kontraktów bêd¹ przyjmowa³y naukowców. Mog¹ one do 30% swojego bud etu przeznaczyæ na przyjmowanie naukowców spoza Unii Europejskiej i krajów kandyduj¹cych. Sieci badawczo-szkoleniowe MC Bêd¹ s³u y³y miêdzynarodowym zespo³om, wspólnie pracuj¹cym nad projektem badawczym do opracowywania i realizowania programu szkoleñ, zw³aszcza dla osób stoj¹cych u progu kariery naukowej. Bêd¹ szczególnie przydatne dla prowadzenia badañ interdyscyplinarnych W sk³ad sieci badawczo-szkoleniowej powinno wchodziæ minimum trzech partnerów z trzech krajów, w tym przynajmniej dwóch z krajów cz³onkowskich (MS) lub krajów kandyduj¹cych (CC). Sieæ uzyska finansowanie na okres do 4 lat i bêdzie oferowaæ stypendia o d³ugoœci od 3 do 36 miesiêcy. Przynajmniej 65% bud etu bêdzie musia³a przeznaczyæ na szkolenie m³odych naukowców (maj¹cych nie wiêcej ni 4 lata doœwiadczeñ po zakoñczeniu studiów wy szych) oraz na wymianê doœwiadczonych naukowców (doœwiadczenie naukowe w przedziale 4-10 lat). Stypendia MC na szkolenie pocz¹tkuj¹cych naukowców Bêd¹ o nie mog³y ubiegaæ siê instytucje zamierzaj¹ce wzmocniæ potencja³ szkoleniowy kadr naukowych. Kontrakty bêd¹ przyznawane na prace dla pojedynczych placówek lub grup (minimum trzy grupy z trzech krajów), a tak e tych instytucji, które zwi¹zane s¹ z Miêdzynarodowymi Studiami Doktoranckimi. Stypendia przeznaczone bêd¹ dla naukowców z najwy ej 4 letnim doœwiadczeniem naukowym, na okres od 3 do 36 miesiêcy. Umo liwi¹ one m³odym badaczom zdobywanie nie tylko okreœlonych kompetencji naukowych, ale tak e dodatkowych umiejêtnoœci zwi¹zanych z zarz¹dzaniem badaniami oraz etyk¹ naukow¹. Stypendia MC s³u ¹ce transferowi wiedzy S¹ dla tych uczelni, instytutów badawczych i przedsiêbiorstw ze wszystkich regionów i krajów UE oraz krajów stowarzyszonych, które potrzebuj¹ uruchomiæ now¹ tematykê badañ i rozwin¹æ swój potencja³ naukowy. Dwa typy stypendiów umo liwi¹ doœwiadczonym uczonym, z co najmniej 4 letnim doœwiadczeniem, przekazanie swojej wiedzy, umiejêtnoœci i metod badawczych: Stypendia rozwojowe (Development Scheme). Priorytet w przyznawaniu kontraktów bêd¹ mia³y kraje kandyduj¹ce oraz s³abo rozwiniête regiony Unii (Less Favoured Regions). Stypendia trwaj¹ce od 2 do 24 miesiêcy bêd¹ przeznaczone dla przyje d aj¹cych doœwiadczonych naukowców. Nie wiêcej ni 50% przyznanego bud etu bêdzie mo na przeznaczyæ na wysy³anie w³asnych pracowników (od 2 do 12 miesiêcy) do z góry okreœlonych w projekcie instytucji. Stypendia wspó³pracy pomiêdzy przemys³em a instytucjami badawczymi (Industry-Academia Strategic Partnership) maj¹ na celu nawi¹zanie wspó³pracy pomiêdzy przedsiêbiorstwem a placówk¹ naukow¹, z dwóch ró nych krajów. Dadz¹ tym samym mo liwoœæ obustronnej wymiany pracowników (doœwiadczonych naukowców), których pobyt w instytucji partnerskiej mo e trwaæ do 2 lat. Konferencje i kursy szkoleniowe MC Maj¹ one g³ównie na celu wspieranie m³odych badaczy (doœwiadczenie naukowe do 4 lat) w zdobywaniu wiedzy. Istnieæ bêdzie równie mo liwoœæ zapraszania doœwiadczonych naukowców (do 10 lat pracy naukowej). Przewiduje siê dofinansowanie w nastêpuj¹cych dwóch przypadkach: wsparcie serii konferencji i/lub kursów szkoleniowych, np. szkó³ letnich, kursów laboratoryjnych (minimum 4 imprezy w okresie 48 miesiêcy), zaproponowanych przez jednego organizatora, oraz wsparcie uczestnictwa m³odych badaczy w du ych konferencjach. STYPENDIA INDYWIDUALNE Maj¹ one u³atwiaæ osi¹ganie samodzielnoœci badawczej i dojrza³oœci zawodowej. Chodzi równie o tworzenie powi¹zañ pomiêdzy naukowcami europejskimi i uczonymi z krajów pozaeuropejskich. Wniosek o przyznanie stypendium przygotowuj¹ wspólnie: instytucja goszcz¹ca i stypendysta, przy czym kontrakt jest zawsze podpisywany pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a instytucj¹. Stypendystami mog¹ byæ naukowcy z co najmniej 4-letnim doœwiadczeniem badawczym lub posiadaj¹cy tytu³ doktora, definiowanymi jako... the most promising experienced researchers.... Europejskie stypendia MC Umo liwi¹ najbardziej obiecuj¹cym naukowcom z UE i krajów stowarzyszonych podjêcie badañ od 12 do 24 miesiêcy w instytucjach europejskich krajów cz³onkowskich i stowarzyszonych z UE. Stypendia wyjazdowe MC Bêd¹ przyznawane naukowcom z UE i krajów stowarzyszonych, na pracê w uznanych centrach badawczych w tzw. krajach trzecich. Wymagane bêdzie sporz¹dzenie spójnego programu szkolenia badawczego, obejmuj¹cego pierwsz¹ fazê badañ za granic¹ (od 12 do 24 miesiêcy) i obowi¹zkow¹ drug¹ fazê w Europie, której d³ugoœæ œrednio powinna wynosiæ po³owê pierwszego okresu. Warunkiem koniecznym jest powrót stypendysty do w³asnego kraju (preferowane) lub innego kraju europejskiego. Kontrakt bêdzie podpisywany pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a instytucj¹, do której stypendysta powróci po zakoñczeniu fazy pierwszej. Stypendia przyjazdowe MC Maj¹ zachêciæ wysokiej klasy naukowców z krajów trzecich do podjêcia pracy badawczej w Europie, z myœl¹ o rozwiniêciu obopólnie korzystnej wspó³pracy badawczej pomiêdzy Europ¹ a innymi krajami. Stypendia te bêd¹ trwa³y od 12 do 24 miesiêcy. PROMOCJA I UZNAWANIE DOSKONA OŒCI Przyznawane bêd¹ ró nego typu granty s³u ¹ce promowaniu i nagradzaniu europejskich zespo³ów badawczych, zw³aszcza pracuj¹cych w nowych obszarach badañ, a tak e prezentowaniu osobistych osi¹gniêæ uczonych. Granty MC dla najlepszych Maj¹ one wspieraæ tworzenie i rozwój europejskich zespo³ów badawczych o najwy szym poziomie doskona³oœci. Grant bêdzie przyznawany na okres do 4 lat dla wybitnego naukowca, który bêdzie tworzy³ zespó³ badaczy pracuj¹cych nad tematyk¹ najbardziej aktualn¹ lub interdyscyplinarn¹. Lider takiego zespo³u bêdzie musia³ mieæ zapewnion¹ du ¹ autonomiê w instytucji goszcz¹cej kraju cz³onkowskiego lub kandyduj¹cego. Katedry Marii Curie Umo liwi¹ powo³ywanie najlepszych uczonych na stanowiska wyk³adowców w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu widzenia. Maj¹ te przyci¹gaæ naukowców, którzy opuœcili Europê i s¹ zainteresowani rozwojem swojej kariery zawodowej w kraju europejskim. Bêd¹ przyznawane na okres do trzech lat, w ramach których naukowiec powinien przynajmniej 50% swojego czasu przeznaczyæ na wyk³ady, szkolenia i nadzór prac doktorskich. Nagrody MC dla najlepszych To nagrody naukowe dla tych badaczy, którzy w przesz³oœci korzystali z programów szkoleniowych i stypendialnych Unii Europejskiej, które bêdzie mo - na przeznaczyæ na w³asny rozwój zawodowy. GRANTY MC POWROTNE I REINTEGRACYJNE Otrzymaj¹ je naukowcy z UE i krajów stowarzyszonych, tu po zakoñczeniu co najmniej dwuletniego stypendium Marii Curie na prowadzenie badañ we w³asnym kraju (preferowane) lub innym kraju europejskim. Instytucja przyjmuj¹ca bêdzie zobowi¹zana zatrudniæ naukowca, na zasadzie umowy o pracê, na co najmniej 2 lata i umo liwiæ mu prowadzenie prac badawczych. Podobny mechanizm bêdzie obejmowa³ tych badaczy europejskich, którzy prowadz¹ pracê naukow¹ poza Europ¹ od co najmniej 5 lat. Anna Wiœniewska Koordynator Programu Human Resources and Mobility

5 Wspólnotowe Centrum Badawcze PROJEKT ENLARGEMENT FUTURES Problemy zwi¹zane z rozszerzeniem Unii Europejskiej Jednym z najwiêkszych politycznych wyzwañ dla Unii Europejskiej na nastêpne 10 lat jest bez w¹tpienia proces zwi¹zany z przy³¹czaniem do niej nowych krajów, tzw. Enlargement. Po tym powiêkszeniu Unii sk³adaæ siê bêdzie ona z co najmniej 28 krajów zamieszka³ych przez ponad 500 milionów mieszkañców i stanie siê najwiêkszym rynkiem Œwiata. Komisja Europejska œwiadoma trudnoœci jakie mog¹ towarzyszyæ procesowi rozszerzania Unii uruchomi³a specjalny program Enlargement Futures Project, którego realizacje powierzy³a Instytutowi Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS) w Sewilli. Instytut ten jest jednym z 7 instytutów wchodz¹cych w sk³ad Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC - Joint Research Centre), finansowanego przez Komisjê Europejsk¹. Celem Programu Enlargement Futures Project jest przebadanie wspó³czesnych technologii, gospodarek oraz politycznych i spo³ecznych trendów wystêpuj¹cych w krajach kandydackich. Realizowany jest on przy wspó³udziale starannie dobranych ekspertów i osób kluczowych z krajów kandydackich i krajów cz³onkowskich Unii, tworz¹cych Komitet Steruj¹cy i piêæ Grup Roboczych. Projekt ten uruchomiony zosta³ w lutym 2001 roku. Jedno z najwa niejszych spotkañ panelu 100 ekspertów z ca³ej Europy odby³o siê w Warszawie, w dniach listopada. Obrady prowadzone by³y w trzech Grupach Roboczych: dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa na rzecz zwiêkszenia konkurencyjnoœci gospodarki; zrównowa ony wzrost; rolnictwo w okresie transformacji, po których odby³ siê Panel przy okr¹g³ym stole, na którym zaprezentowano wyniki dyskusji grup roboczych. Konferencja zakoñczy³a siê przyjêciem wspólnie wypracowanego raportu, który bêdzie wytycza³ zakres i kierunki prac na nastêpny rok. G³ównym organizatorem i sponsorem konferencji by³ IPTS w Sewilli. Zaszczytna rola gospodarzy i wspó³organizatorów tym razem przypad³a Komitetowi Badañ Naukowych oraz Krajowemu Punktowi Kontaktowemu 6PR i Biurze Foresight'u Technologicznego - dzia³aj¹cych przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Na marginesie tej konferencji prezentowano tak e mo liwoœci udzia³u polskich naukowców w pracach Wspólnotowego Centrum Badawczego. Udzia³ Polski w pracach JRC nie jest, jak dot¹d, imponuj¹cy. Dlatego jeszcze raz przypominamy o wielu mo liwoœciach wspó³pracy, a mianowicie: Stypendia dla m³odych naukowców ze stopniem naukowym doktora (do 3 lat), Stypendia dla naukowców posiadaj¹cych tytu³ doktora i maj¹cych co najmniej 4 lata praktyki (do 2 lat), Naukowcy seniorzy, maj¹cy d³ug¹ praktykê naukow¹ (do 1 roku), Eksperci krajowi, skierowani do JRC przez instytucje wy szej administracji pañstwowej (do 3 lat). Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na tronach internetowych: dr Jacek Kuciñski, koordynator JRC w KPK, Stowarzyszenie Mened erów i Administratorów Projektów POLMA Jesieni¹ br. S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrowa³ Polskie Stowarzyszenie Mened erów i Administratorów Innowacyjnych Projektów Europejskich POLMA. Stowarzyszenie powsta³o z inicjatywy pracowników sieci KPK oraz wspó³pracuj¹cych z ni¹ ekspertów. Celem jego dzia³ania jest prowadzenie prac na rzecz: integracji Europejskiej; promowania i zwiêkszania konkurencyjnoœci polskiej nauki, techniki i gospodarki; rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy; integracji œrodowiska ekspertów, mened erów i administratorów projektów europejskich i innowacyjnych; wymiany doœwiadczeñ, podwy szania kwalifikacji zawodowych i promocji polskiej kadry mened erskiej w kraju i za granic¹; kszta³towania postaw i zachowañ kadry mened erskiej w zakresie etyki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i œrodowiska naturalnego. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ pod adresem: POLSKIE STOWARZYSZENIE MENED ERÓW I ADMINISTRATORÓW INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW EUROPEJSKICH POLMA, Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 11/21 pok. 207, Jacek Kuciñski - Prezes Zarz¹du, tel.: Renata Rycerz - Sekretarz Stowarzyszenia POLMA, tel.: (22) (wew. 241); Energia Warsztaty dla potencjalnych uczestników Londyn-Bruksela-Madryt Na pocz¹tku roku Komisja Europejska, jednostka odpowiadaj¹ca za priorytet badañ œrednio i d³ugookresowych w dziedzinie Zrównowa one systemy energetyczne organizuje warsztaty dla potencjalnych uczestników 6 Programu Ramowego. Obecnie zaplanowano 4 takie spotkania: Zmniejszenie emisji CO 2 (CO 2 CAPTURE & SEQUESTRATION), Londyn, 8 stycznia 2003r. Wiêcej informacji: Ogniwa paliwowe (FUEL CELLS AND THEIR APPLICATIONS), Bruksela, 13 stycznia 2003r. Wiêcej informacji: Wodór (HYDROGEN), Bruksela, 14 stycznia 2003r. Wiêcej informacji: Sieci elektryczne przysz³oœci (FUTURE ELECTRICITY NETWORKS: TRANSMISSIONS, DISTRIBUTION AND STORAGE OF ELECTRI- CITY), Madryt, 15 stycznia 2003r. Wiêcej informacji: Celem seminariów jest szczegó³owe przedstawienie zawartoœci Planu pracy i pierwszych konkursów oraz wyjaœnienie spraw zwi¹zanych z nimi, spotkanie koordynatorów dobrze ocenionych zg³oszeñ Expressions of interest dla ew. po³¹czeñ, unikniêcia niepotrzebnego nak³adania siê ró nych inicjatyw i pomocy w budowie konsorcjów projektowych. Informacja za: Konferencja wspó³pracy naukowej Portugalia, kraje kandyduj¹ce a ERA Lizbona, stycznia 2003r. Uczestnictwu w 6 Programie Ramowym UE oraz wspó³pracy naukowej poœwiêcona jest portugalska konferencja Portugalia, kraje kandyduj¹ce a Europejska Przestrzeñ Badawcza. Jednym z celów konferencji jest nawi¹zanie wspó³pracy naukowej pomiêdzy Portugalia a krajami kandyduj¹cymi. Dwie dominuj¹ce dziedziny konferencji to: biotechnologia i nanotechnologie. Wiêcej informacji na stronie internetowej: Europejskie Stowarzyszenie Nanobiznesu Trendy w nanotechnologiach Raport i biuletyn owy Nanotechnologie uznane zosta³y za szansê rozwoju technicznego Europy, st¹d poczesne miejsce tej tematyki w priorytetach 6 Programu Ramowego. Europejskie Stowarzyszenie Nanobiznesu opublikowa³o raport z analiz zg³oszeñ Expression of interest w dziedzinie nanotechnologii. W dokumencie tym przedstawiono najatrakcyjniejsze obszary nanotechnologii oraz przedstawiono mo liwoœci i potrzeby ich rozwoju w poszczególnych regionach Europy. Raport znajduje siê na stronie domowej stowarzyszenia: Poza tym stowarzyszenie rozsy³a bezp³atny biuletyn owy Trends in Nanotechnology. Zbiera on najwa niejsze publikacje prasowe i internetowe z dziedziny nanotechnologii. Biuletyn mo na przegl¹daæ, jak te zamówiæ wysy³kê, na stronie: Warsztaty inicjatywy ERA-WOOD Drzewnictwo w ERA Wiedeñ, 10 grudnia 2002r. Europejska inicjatywa ERA-Wood zajmuje siê miêdzynarodow¹ wspó³prac¹ w dziedzinie drzewnictwa. 10 grudnia organizowany jest kolejny warsztat poœwiêcony tworzeniu projektów zintegrowanych w 6 Programie Ramowym. Wiêcej informacji na stronie internetowej inicjatywy: 5

6 WIADOMOŒCI Z REGIONÓW Relacja z konferencji w Bia³ymstoku, paÿdziernika 2002 PARKI NAUKOWE I TECHNOLOGICZNE Po 4,5 roku zebrali siê ponownie, tym razem w Bia³ymstoku, inicjatorzy i zarz¹dzaj¹cy parkami naukowymi i technologicznymi w Polsce. Organizatorzy - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Poznañski Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Hi-Tech sp. z o.o. - zaprosili eksperta z zagranicy, Rona Kysiaka (Evanston, USA). W trakcie konferencji uczestnicy wys³uchali wyk³adów m.in. na temat roli nauki w strategii gospodarczego rozwoju kraju, sytuacji parków w Europie Œrodkowej i Zachodniej, na terenie Unii Europejskiej oraz w USA. Przedstawione zosta³y za³o enia utworzenia parku w Bia³ymstoku. W sesji sprawozdawczej przedstawiciele kilkunastu projektów (dzia³aj¹cych lub tworzonych parków) zaprezentowali aktualny status swoich przedsiêwziêæ. W trakcie sesji panelowej reprezentanci Ministerstwa Gospodarki, Komitetu Badañ Naukowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci oraz Agencji Rozwoju Przemys³u ustosunkowali siê do poruszanych w trakcie konferencji zagadnieñ zwi¹zanych z polityk¹ (lub jej brakiem) innowacyjn¹ pañstwa i jego dzia³aniami (lub brakiem aktywnoœci) w dziedzinie wsparcia inicjatorów i realizatorów koncepcji tworzenia i rozwijania parków naukowych i technologicznych w naszym kraju. Kasa pañstwowa jest, jak wiadomo, pusta, chocia pewne nadzieje mo na wi¹zaæ z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. W trakcie drugiej dyskusji panelowej eksperci z kraju i zagranicy dyskutowali za³o enia koncepcji utworzenia parku Polska -Wschód w Bia³ymstoku. Jakkolwiek konferencja poprzedza³a wybory samorz¹dowe to da³o siê zauwa yæ rzeczywisty konsensus ówczesnych w³adz regionu i miasta co do celowoœci ca³ego przedsiêwziêcia. Oby wynik wyborczy nie zepsu³ tej atmosfery! yczymy inicjatorom parku w Bia³ymstoku samych sukcesów. W konferencji uczestniczy³o oko³o 100 osób. Goœcie spoza miasta dobrze relaksowali siê w miejscu konferencji - hotelu Go³êbiewski. Poprzednia konferencja o tej samej tematyce odby³a siê w Poznaniu (luty, 1998) z relatywnie du ym udzia³em goœci - wyk³adowców z zagranicy. Porównanie tematyki dyskusji w trakcie spotkañ kuluarowych wskazuje, e niestety niewiele siê zmieni³o. Nadal brak innowacyjnej polityki, brak wsparcia dla inicjatyw tworzenia i rozwijania dzia³alnoœci parkowej ze strony w³adz centralnych. Spadek bud etu KBN w obliczu k³opotów gospodarczych daje siê we znaki. Z drugiej strony Ministerstwo Gospodarki zaczyna postrzegaæ swoj¹ rolê w tym procesie i, co wa niejsze, szereg inicjatyw zdobywa konsensus w³adz miasta i województwa. A to jest szczególnie istotne w kontekœcie zbli aj¹cych siê, mam nadziejê, funduszy strukturalnych oraz opracowywanych w regionach strategii innowacyjnego rozwoju. W ponad 30 miejscowoœciach w Polsce rozwijaj¹ siê ró nego typu inicjatywy parkowe, mo e wreszcie inkubacja parków przekroczy³a jakiœ krytyczny punkt. A za dwa lata spotkamy siê znowu - gdzieœ w Polsce. Potencjalnych organizatorów prosimy o kontakt. Jacek Guliñski, Poznañski Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM Warszawa, 3-4 kwietnia 2003r. Ju po raz drugi Warszawa bêdzie miejscem spotkania partnerów z wielu krajów Europy, aby doprowadziæ do nawi¹zania wspó³pracy dla projektów europejskich (6 Programu Ramowego czy EUREKI) lub projektów transferu technologii. Tematyka spotkania tym razem to zagadnienia zwi¹zane z powodziami: mechanizmy zmian klimatycznych - przyczyny i skutki, prognozowanie, wczesne ostrzeganie oraz zapobieganie ryzyku powodzi - technologie i produkty, obrona przeciwpowodziowa - nowe techniki, 6 Nauki o morzu w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej Rada Morska Europejskiej Fundacji Naukowej (European Science Foundation Marine Board) powsta³a w 1995r. Celem Rady jest poprawa koordynacji dzia³añ naukowych pomiêdzy morskimi instytucjami badawczymi oraz okreœlanie d³ugofalowych strategii badañ morza w Europie. Jest to organizacja pozarz¹dowa, skupiaj¹ca 24 wiod¹ce europejskie morskie instytucje badawcze z 16 krajów. Jedn¹ z najwiêkszych inicjatyw ESF MB jest opracowanie strategii badañ morskich na najbli sz¹ dekadê zawartej w raporcie pt. Integrating Marine Science in Europe. Raport powsta³ jako wynik 9 konferencji i spotkañ roboczych zorganizowanych pod auspicjami lub przy udziale ESF. Jest on równie rozwiniêciem i kontynuacj¹ poprzednich opracowañ ESF MB: Towards a European Marine Reserarch, opublikowany w 2000 r oraz Navigating the Future z roku dr S³awomir Sagan, Instytut Oceanologii PAN, Sopot Europejska Fundacja Naukowa (EFN) przedstawia now¹ wizjê nauk o morzu w Europejskiej Przestrzeni Badawczej 11 listopada br. Rada Morska Europejskiej Fundacji Naukowej (European Science Foundation Marine Board) przekaza³a komisarzowi UE Philippe'owi Busquinowi w Brukseli raport o europejskiej strategii badañ morskich pt. Integrating Marine Science in Europe. Raport ten, bêd¹cy rezultatem dwuletnich konsultacji, stanowi kompleksowy przegl¹d istotnych zadañ nauk morskich w zrównowa onym rozwoju i zaspokajaniu oczekiwañ spo³ecznych. Prezentuje on najnowsze rozwi¹zania w dziedzinie nauki i technologii, podkreœla wagê d³ugookresowych obserwacji œrodowiska, koniecznoœæ wzajemnego dostêpu do infrastruktury badawczej oraz potrzebê rozszerzenia wspó³pracy miêdzynarodowej. W przemówieniu z okazji przedstawienia raportu Jean-Françcois Minster, dyrektor Francuskiego Instytutu Morskiego (IFREMER) i zarazem nowo wybrany prezes Rady Morskiej (ESF Marine Board), stwierdzi³, e poczyniono wa ny krok w procesie integracji i rozwoju nauki o morzu jako kluczowego sk³adnika Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Stworzono podstawy dla rozwoju struktur pozwalaj¹cych poprawiæ koordynacjê programów badañ morskich pañstw cz³onkowskich UE, u³atwiæ wspó³pracê pomiêdzy odpowiednimi oœrodkami badañ oraz zmaksymalizowaæ korzyœci dla nauki o morzu i sektora morskiego w ramach VI Europejskiego Programu Ramowego. W podsumowaniu swojego wyst¹pienia Jean-François Minster oœwiadczy³, e w oparciu o przes³anki zawarte w raporcie Rada Morska (ESF Marine Board) zamierza pe³niæ rolê katalizatora w procesie tworzenia Europejskiej Morskiej Przestrzeni Badawczej. Bli sze informacje na temat raportu mo na uzyskaæ od reprezentanta Polski w ESF Marine Board, prof. Jerzego Dery, pod adresem Drugie Forum Innowacyjne Wschód-Zachód POWODZIE - ZAGRO ENIA, STRATEGIE, ROZWI ZANIA szkody powodziowe - usuwanie i naprawa. Organizatorzy zapraszaj¹ oœrodki naukowe, przedsiêbiorstwa, w³adze samorz¹dowe i agendy rz¹dowe, poœredników z transferu technologii, organizacje pozarz¹dowe, instytucje finansowe i ubezpieczycieli. Wœród organizatorów s¹: firma Hi-tech, inicjatywa EUREKA, UNIDO, BIT Austria, Komitet Badañ Naukowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, IRC, Krajowy Punkt Kontaktowy. Wiêcej informacji: Joanna Stawicka, ASET Promotion Ltd. tel./fax (22) ,

7 OFERTY WSPÓ PRACY Z ZAGRANICY Poni ej drukujemy wybrane oferty pomys³ów projektów zamieszczone w bazie CORDIS-PARTNERS w listopadzie. Pe³ne teksty ofert mog¹ Pañstwo odnaleÿæ pod adresem: Zachêcamy te do samodzielnego przeszukiwania bazy i dotarcia do innych, byæ mo e ciekawszych, ofert. Lp. RCN TEMAT PROFIL POSZUKIWANEGO PARTNERA Wirtualna rzeczywistoœæ dla opracowania nowych produktów. Genomika p³uca w ostrych i chronicznych chorobach. Odpornoœæ na antybiotyki i czynniki z³oœliwe. Czynniki genetyczne w chorobach zêbów. Medialna platforma cyfrowa. Europejski projekt fal milimetrowych. Poprawa stanu zdrowia poprzez zwiêkszenie wydajnoœci i znaczenia metod upraw ekologicznych i zrównowa onych - projekt zintegrowany. Dynamika fluidalna w mikrotunelach. i4europe - innowacyjne, zintegrowane i inteligentne zarz¹dzanie systemem cargo w rozszerzonym korytarzu Dunaju, utworzenie szkieletu dla zrównowa onego transportu pomiêdzy krajami EU oraz krajami Europy Œrodkowej i Wschodniej. Minimalizacja ruchu drogowego w zbieraniu i transporcie œmieci przy u yciu standardów logistycznych oraz planowania trasy zbierania. Innowacje on-line. Wsparcie procesu decyzyjnego w zarz¹dzaniu transportem kolejowym. Jednostka do gazyfikacji odpadów z produkcji skórzanej. Miêdzynarodowa sieæ instytucji science shop - partnerstwo dla publicznego dostêpu do badañ. Integracja interaktywnego podrêcznika techniki elektronicznej oraz e-uczenia. Œwiadomoœæ publiczna zwi¹zana z naukami np.: mikrobiologi¹, biologi¹ molekularn¹, biotechnologiami. Wirtualna komórka produkcyjna i monta owa VIMAC. Œrodowisko telekomunikacyjne ze skalowanymi architekturami dla szerokopasmowych, adaptacyjnych sieci domowych. TERMISOL - selektywne farby dla poch³aniaczy s³onecznych. ekomstruction - œrodowiskowe zarz¹dzanie wiedz¹ w przemyœle budowlanym. Us³ugi wykorzystuj¹ce multimodalne interfejsy u ytkownika oraz wielojêzykowe interakcje. Krzemiany warstwowe jako nanostruktury w zastosowaniach z dziedziny ochrony œrodowiska. Produkt oparty na wiedzy - projekt zintegrowany. Urz¹dzenia dla przemiany chemii wodorków metali w gospodarkê opart¹ na wodorze - sieæ doskona³oœci. Biuro Wspólnoty dla upowszechniania informacji w spo³eczeñstwie, technologie komunikacyjne i informacyjne. Zaawansowane systemy ruroci¹gów i zbiorników do transportu p³ynów, par, gazów w przemyœle ciep³owniczym, petrochemicznym i gazowym. Kontrola insektów poprzez sztuczne feromony w uprawach ekologicznych, leœnictwie oraz przechowywaniu produktów. Monitoring oraz usuwanie ska eñ w ³añcuchu pokarmowym. Dalszy rozwój narzêdzia (interakcje z CAD, sprzeda ) i rozszerzenia zastosowañ. Mikrobiologowie, biologowie molekularni i genetycy, klinicyœci. Partner zainteresowany rozwojem cyfrowej, interaktywnej telewizji dla rynku lokalnego. Jednostki samorz¹dowe, firmy. Eksperci z zakresu: rysunku i symulacji GaAs, nanotechnologii, producenci narzêdzi, operator telekomunikacyjny, Nie podano. Termodynamika, system sterowania i stabilizacja, elektronika. Partnerzy z okolic rozszerzonego korytarza Dunaju z dziedzin: przemys³, dostawcy logistyczni i operatorzy (transport drogowy, kolejowy, œródl¹dowy, morski i intermodalny), infrastruktura logistyczna, wsparcie informatyczne. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê wywozem œmieci, instytuty - zarz¹dzanie odpadami. Badawczy - systemy publikacji cyfrowej, antologie, sieci semantyczne, zarz¹dzanie wiedz¹ i klastery tematyczne. Planowanie operacji na kolei, podobne doœwiadczenia w innych œrodkach transportu. Badawczy i przemys³owy, garbarnie. Mo liwoœci powi¹zañ nauki i spo³eczeñstwa, wspó³praca z ludnoœci¹, organizacjami pozarz¹dowymi, prowadzenie science shop lub chêæ utworzenia takowego. Doœwiadczenia zwi¹zane z projektem, odpowiednie narzêdzia, u ytkownicy podrêcznika, e-uczenie, D/CMS, LCMS. Stowarzyszenia, uczelnie, instytuty naukowe, centra zdrowia zaanga owane w nauki o yciu, zainteresowane promocj¹ œwiadomoœci dotycz¹c¹ biotechnologii i aspektów etycznych. Rzeczywistoœæ wirtualna, projektowanie systemów produkcyjnych, grafika komputerowa, planowanie monta u, produkcja wirtualna. Sieci trzeciej generacji (i wy sze), technologie szerokopasmowe, technologie komunikacji satelitarnej, technologie sieci elektrycznych, technologie telekomunikacji optycznej, bezpieczeñstwo, niezawodnoœæ i jakoœæ us³ug, hardware i software systemów telekomunikacyjnych i sieci i inne. Producenci farb dla kolektorów s³onecznych, producenci poch³aniaczy, instytuty badawcze. Narzêdzia zarz¹dzania wiedz¹ oraz zastosowanie w przedsiêbiorstwach produkcyjnych, u ytkownicy - przedsiêbiorstwa budowlane. Przetwarzanie mowy, transakcje wielojêzykowe, inteligentne algorytmy wyszukiwawcze, multimodalne interakcje. Nie podano. Uczelnie, przemys³ zwi¹zany z rozwojem produktu lub z jego wykorzystaniem. Chemia koordynacyjna, kataliza heterogeniczna, technologie wodorowe, elektrochemia, chemia komputacyjna. Dostêp do zasobów rz¹dowych, instytucje mog¹ce przyczyniæ siê do osi¹gniêcia celów projektu. Przemys³owy (zastosowanie) ruroci¹gi, w tym podmorskie, izolacje, technologie materia³owe, magazynowanie ciep³a, pomiary w³aœciwoœci metali, technologie pró niowe. Dostawcy feromonów i innych semiochemikoli, naturalne pestycydy, próby polowe - rolnicze i leœne, grupy upraw ekologicznych uczelnie. Grupy badawcze z dziedziny jakoœci ywnoœci, usuwanie arsenu, firmy, jednostki rozwojowe. 7

8 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Program TECHNE Rozwój nowych technologii, produktów i us³ug Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej od kilku lat prowadzi programy s³u- ¹ce transferowi wyników prac badawczych do praktycznych zastosowañ. Obecnie FNP oferuje program TECHNE, który zast¹pi³ realizowane w poprzednich latach programy INCOME i TECHNO. Jego celem jest dofinansowanie prowadzonych w instytucjach naukowych prac przedkomercyjnych nad zastosowaniem nowych technologii, produktów i us³ug. Subwencjonowaniu podlegaæ mog¹ prace techniczne i zakupy niezbêdnych elementów zwi¹zane z koñcowymi etapami budowy lub uruchamianiem nowych urz¹dzeñ technologicznych, prototypowych czy demonstracyjnych oraz prace zwi¹zane z ich badaniem, wykonaniem serii próbnych, przeprowadzeniem pó³technicznych testów, jak te uzyskiwanie atestów i zezwoleñ, niezbêdnych do wprowadzenia danego osi¹gniêcia na rynek. Program nie obejmuje wyp³at honorariów, ani finansowania wstêpnych i projektowych etapów prac, jak te kosztów uzyskiwania patentów oraz rozbudowy bazy laboratoryjnej. Przedmiotem oceny konkursowej bêdzie znaczenie i rynkowy potencja³ osi¹gniêcia, stopieñ zaawansowania prowadzonych prac oraz dotychczasowe dokonania aplikuj¹cego zespo³u. Termin sk³adania wniosków up³ywa 15 lutego. Informacji o programie udziela: Tadeusz Pacholik Polscy reprezentanci przy KE Delegaci i eksperci w Komitetach Programowych 6PR W 6 Programie Ramowym UE tak i w 5PR funkcjonuj¹ Komitety Programowe. Do ich zadañ nale y podejmowanie kluczowych decyzji - zatwierdzanie tekstów dokumentów programowych oraz decyzji o finansowaniu pozytywnie ocenionych wniosków projektowych. Delegaci mog¹ te interweniowaæ w sprawach spornych czy trudnych. Dlatego warto wiedzieæ, kto jest polskim reprezentantem w Komitecie Programu, w którym uczestniczymy. Komitet Badañ Naukowych opublikowa³ listê polskich przedstawicieli w Komitetach Programowych na stronie internetowej: Wœród nich s¹ delegaci-koordynatorzy z Krajowego Punktu Kontaktowego oraz eksperci pochodz¹cy g³ównie z polskich jednostek naukowych. Prawa w³asnoœci intelektualnej Biuletyn IPR-HELPDESK IPR-helpdesk jest us³ug¹, op³acan¹ przez Komisjê Europejsk¹ z funduszy 5PR, udzielania informacji i porad dotycz¹cych spraw zwi¹zanych prawami w³asnoœci intelektualnej. Porady dla uczestników (równie potencjalnych) projektów w programach ramowych udzielane s¹ bezp³atnie. Oprócz indywidualnego informowania IPR Helpdesk prowadzi równie stronê internetow¹ oraz wydaje periodyczny biuletyn, mo na go odnaleÿæ w internecie na stronie: Program PHARE 2001 Dotacje dla MŒP Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci zachêca ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa do korzystania z dotacji w ramach programu PHA- RE 2000 czy programów krajowych oraz zapowiada uruchomienie kolejnego programu PHARE PHARE 2001 Z pocz¹tkiem roku 2003 rozpocznie siê realizacja programu Promocja Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. Program Rozwoju Przedsiêbiorstw, w ramach którego mo na bêdzie skorzystaæ z dofinansowania do 60% kosztów netto us³ug doradczych zwi¹zanych m.in. z marketingiem i rozwojem rynków, zarz¹dzaniem, rozwojem zasobów ludzkich w firmie i szkoleniem pracowników, finansami i rachunkowoœci¹, systemami jakoœci, planowaniem strategicznym, nowymi technologiami etc. Maksymalna dotacja wynosi 5000 euro. Program Rozwoju Firmy dla Eksporterów jest przeznaczony dla firm eksportuj¹cych i potencjalnych eksporterów. Dofinansowywane bêd¹ us³ugi doradcze do 60% kosztów netto zwi¹zane z tworzeniem i wdra- aniem indywidualnych planów rozwoju eksportu firm. W ramach rozwijania rynków eksportowych przedsiêbiorstwo bêdzie mog³o ubiegaæ siê o dotacje m.in. na badanie rynków, udzia³ w targach i misjach handlowych, opracowanie i wydanie materia³ów promocyjnych, czy poszukiwanie partnerów. Maksymalna dotacja mo e wnieœæ do euro. Nowy rodzaj pomocy oferuje Program Rozwoju Firm Internetowych s³u ¹cy wspieraniu przedsiêbiorstw rozwijaj¹cych siê w oparciu o technologie internetowe. Dotacje przeznaczone bêd¹ na wspó³finansowanie do 60% kosztów us³ug doradczych zwi¹zanych z rozwojem firmy (maksymalnie 5000 euro) oraz do 25% wybranych kosztów operacyjnych zwi¹zanych z uruchomieniem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa (od 3000 do euro w okresie pierwszych szeœciu miesiêcy funkcjonowania przedsiêbiorstwa). Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, z którego mo e byæ finansowany zakup nowych maszyn i urz¹dzeñ (z uwzglêdnieniem zakupu nowego sprzêtu komputerowego z oprogramowaniem). Minimalna kwota dotacji wynosi euro, maksymalna euro. Dotacja nie mo e przekroczyæ 25% kosztów netto projektu. Pozosta³a czêœæ musi byæ finansowana ze œrodków wnioskodawcy oraz kredytu bankowego. GDZIE SZUKAÆ INFORMACJI I POMOCY W PRZYGOTO- WANIU WNIOSKU? Informacji udzielaj¹ Regionalne Instytucje Finansuj¹ce oraz Punkty Konsultacyjno-Doradcze, ich lista publikowana jest na stronie internetowej PARP pod adresem: (Na podstawie informacji od Zespo³u Informacji i Doradztwa PARP) Nowy serwis internetowy Cordis dla krajów kandyduj¹cych Z pocz¹tkiem listopada ruszy³ nowy serwis CORDIS poœwiêcony krajom kandyduj¹cym, jego celem jest promocja nauki tych krajów. Obecnie oferuje on dostêp do informacji o projektach, w których bior¹ udzia³ partnerzy z krajów kandyduj¹cych oraz statystyki na temat uczestnictwa. Serwis oferuje równie naukowcom z Unii Europejskiej znalezienie partnerów z krajów kandyduj¹cych poprzez wydzielon¹ czêœæ bazy poszukiwania partnerów - CORDIS PARTNERS. ZnaleŸæ te tu mo - na najœwie sze wiadomoœci. Adres serwisu: WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Redakcja: El bieta Ksi¹ ek (redaktor naczelny), tel.: (61) fax: (61) , Jacek Guliñski Anna Pytko Andrzej Siemaszko Adres redakcji: Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT PAN ul. Œwiêtokrzyska Warszawa Sk³ad i ³amanie: Sylwester Grajewski Druk: Poznañska Drukarnia Naukowa Nak³ad: egz. Dystrybucja: sieæ KPK

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 15 listopad 2001 ADRESY INTERNETOWE: http://www.npk.gov.pl/wiadomosci http://www.amu.edu.pl/fundacja/granty

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³ Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (92), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Edukacja dla Demokracji Grupa Zagranica Warszawa, wrzesieñ 2003 Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo