BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU"

Transkrypt

1 DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S 1

2 2

3 DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S Jan Kosmowski, Sławomir Szymczak (red.) Współpraca: dr Iwona Borkowska, Michał Morchat, Anna Zakrzewska Poznań, styczeń

4 Copyright by Fundacja EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI POZNAŃ 2011 PROJEKT OKŁADKI Marcin Kosmowski ZDJĘCIE NA OKŁADCE Jan Kosmowski KOREKTA Aleksandra Szymczak Publikacja współfi nansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 4 WYDANIE II (POPRAWIONE) ISBN WYDAWCA Fundacja EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI FOTOSKŁAD Akapit, Poznań, ul. Czernichowska 50 B DRUK UNI-DRUK, Luboń, ul. Przemysłowa 13

5 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE METODOLOGIA BADANIA Uwagi wstępne, kontekst badań, hipotezy badawcze Metody, techniki badawcze, dobór prób badawczych Analiza danych wtórnych Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo Indywidualne wywiady pogłębione Wywiady z liderami, liderkami i innymi przedstawicielami organizacji pozarządowych Wywiady ze współpracującymi z NGO s przedstawicielami samorządu oraz biznesu Zogniskowany wywiad grupowy Sposoby analizy danych Analiza danych wtórnych Badania ilościowe Badania jakościowe Zmodyfi kowana metoda punktowa (standaryzacji cech) DIAGNOZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ANALIZA DANYCH WTÓRNYCH Liczebność organizacji pozarządowych Liczba stowarzyszeń i organizacji poza OSP Liczba organizacji pożytku publicznego (OPP) Liczba ochotniczych straży pożarnych (OSP) Liczba klubów sportowych Liczba wspólnot parafi alnych Funkcjonowanie organizacji pozarządowych Zasięg działalności Potencjał fi nansowy Potencjał zatrudnieniowy Wolontariat Bariery w rozwoju NGO s Potrzeby NGO s DIAGNOZA TRZECIEGO SEKTORA W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Stan działalności organizacji pozarządowych Charakterystyka badanych organizacji

6 3.3. Wykorzystanie usług wsparcia Działalność organizacji pozarządowych Plany rozwojowe organizacji pozarządowych Potrzeby poznańskiego trzeciego sektora w kontekście planowanego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Koncepcja organizacyjna planowanego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych PODSUMOWANIE Najważniejsze wnioski Inwentaryzacja sektora pozarządowego w Poznaniu Charakterystyka sektora pozarządowego w Poznaniu Aktywność i potencjał trzeciego sektora w Poznaniu Rekomendacje Zakres oferty Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Kwestie techniczne BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI SPIS BADANCH ORGANIZACJI II. Badania ilościowe II. Badania jakościowe SUMMARY

7 WPROWADZENIE Niniejszy dokument jest raportem końcowym z badań, których zasadniczym celem była diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu i badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO s (ang. non-governmental organisations organizacje pozarządowe). Kontekstem przeprowadzonych badań była potrzeba głębszego przyjrzenia się sytuacji poznańskich organizacji pozarządowych (bowiem jak dotąd nie były one przedmiotem szerszych analiz) oraz pojawiające się w środowiskach związanych z trzecim sektorem głosy o konieczności ich integracji i wsparcia. Jedną z inicjatyw planowanych przez środowisko poznańskiego sektora pozarządowego oraz miasto Poznań jest Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (i Wolontariatu), zaś jego koncepcja merytoryczno-organizacyjna winna być, w odczuciu autorów niniejszego raportu, wynikiem przeprowadzonej diagnozy stanu i potrzeb poznańskiego trzeciego sektora. Cele szczegółowe badania obejmowały: 1. Inwentaryzację organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Poznania, w tym określenie stanu organizacji, które tę działalność zakończyły lub zawiesiły, zaś w szczególności analizę kondycji organizacji aktywnych. 2. Szczegółowe określenie stanu i potencjału poznańskich organizacji pozarządowych. 3. Identyfi kację potrzeb trzeciego sektora w Poznaniu w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych w kontekście planowanego utworzenia poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. 4. Wskazanie luki informacyjnej, szkoleniowej i doradczej, obejmującej dotychczas niepodejmowane przedsięwzięcia na rzecz wspierania trzeciego sektora w Poznaniu, a następnie w oparciu o zdefi niowaną lukę przedstawienie rekomendacji dla nowych przedsięwzięć, które mogłyby zostać podjęte przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Struktura raportu obejmuje cztery zasadnicze części. W pierwszej z nich przedstawiono opis zastosowanej metodologii, w tym metody i techniki badawcze, wielkość prób badawczych i sposób ich doboru, a także zakres analizy. W drugiej części zawarto wyniki badań gabinetowych (analizy danych zastanych), które objęły anali- 7

8 zę istniejących źródeł na temat sytuacji trzeciego sektora, w tym danych statystycznych i raportów z badań oraz literaturę przedmiotu. Trzecia część raportu obejmuje prezentację badań terenowych przeprowadzonych przez zespół badawczy niniejszego studium, obejmujących poznańskie organizacje pozarządowe. W rozdziale przedstawiono wyniki inwentaryzacji NGO s, opisano stan poznańskiego trzeciego sektora poprzez takie charakterystyki jak wielkość organizacji, struktura pracowników, pola działalności, forma prawna czy źródła przychodu. Podjęto próbę określenia planów rozwojowych badanych organizacji pozarządowych na najbliższe dwa lata. W rozdziale skupiono się także na zidentyfi kowaniu potrzeb trzeciego sektora w Poznaniu w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych w kontekście planowanego poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (dalej nazywane CWOP lub Centrum), a także na wskazaniu luk informacyjno-edukacyjnych, obejmujących dotychczas niepodejmowane przedsięwzięcia na rzecz wspierania trzeciego sektora w Poznaniu. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły także na określenie wstępnej koncepcji organizacyjnej planowanego Centrum, biorąc pod uwagę takie elementy jak m.in. umiejscowienie, godziny i dni otwarcia oraz umożliwiły oszacowanie zainteresowania usługami w kontekście określenia liczby etatów w CWOP. Ostatnia część niniejszego raportu to swoiste clue, bowiem przedstawiono w niej najważniejsze fakty i wnioski płynące zarówno z analizy danych zastanych, jak i wyników przeprowadzonych badań pod kątem celów badawczych. Zaprezentowane zostały także opracowane rekomendacje dotyczące koncepcji merytorycznej i organizacyjnej planowanego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. 8

9 1. METODOLOGIA BADANIA 1.1. Uwagi wstępne, kontekst badań, hipotezy badawcze Niniejszy rozdział ma charakter ramowego trybu prac badawczych przedmiotowo dotyczącego metodologiczno-organizacyjnych założeń projektu badawczo-analitycznego, mającego na celu diagnozę stanu trzeciego sektora w Poznaniu i badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO s. W opisie założeń projektu autorom zależało, aby: 1. Zaprezentować strategię metodologiczną, która w toku rozległych analiz została wybrana jako optymalna; 2. Wskazać na dylematy (przede wszystkim merytoryczne i metodologiczne, ale po części także organizacyjne) związane z zaplanowanym przedsięwzięciem (określając jednocześnie optymalne zdaniem autorów sposoby ich rozstrzygnięcia). Dodatkowym przedmiotem prowadzonych badań, oprócz oczekiwanego zakresu głównego określonego na wstępie w temacie pracy, uczyniono krytyczną analizę dotychczas powstałych metodologii badań organizacji pozarządowych, które nie w pełni oddają ich obraz. Autorzy niniejszego opracowania, wychodząc z założenia, że punktem wyjścia do wszelkich działań jest rzetelna diagnoza, za cel główny szerszego przedsięwzięcia zmierzającego do wsparcia rozwoju poznańskiego tzw. trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych), postawili przed sobą zadanie wieloaspektowego zdiagnozowania kondycji tegoż sektora. Z tego powodu jednym z głównych zamierzeń było zbadanie potrzeb organizacji i ich zasobów (ludzkich, rzeczowych, fi nansowych i informacyjnych) tak, aby na podstawie aktualnych i rzetelnych informacji opracować i wdrożyć program kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego, szkoleniowego, doradczego, konsultacyjnego i usługowego dla sektora organizacji pozarządowych w Poznaniu. Problemy, do rozwiązania których w zamierzeniu autorów projektu miała bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się prezentowana diagnoza, to defi cyty wiedzy i informacji o trzecim sektorze w Poznaniu, m.in. w zakresie: 9

10 1. Braku aktualnej, rzetelnej informacji w zakresie potencjału organizacji pozarządowych, 2. Bardzo ograniczonej ilości publikacji i źródeł wiedzy dotyczących zakresu działalności sektora pozarządowego w Poznaniu; 3. Braku aktualnej bazy danych na temat NGO s aktywnie działających w Poznaniu; 4. Braku diagnozy potrzeb organizacji non-profi t działających na terenie Poznania i dla mieszkańców Poznania; 5. Braku adekwatnej do potrzeb oferty wsparcia NGO s, wynikającej z niedoboru informacyjnego. Poniżej przedstawiamy hipotezy badawcze, które zostały zweryfi kowane w toku badań i analiz. Lista hipotez, początkowo otwarta, została uszczegółowiona w ramach analizy danych wtórnych. Organizacje pozarządowe diagnoza Gmina Miasto Poznań charakteryzuje się dużą liczbą organizacji pozarządowych w porównaniu do miast o zbliżonej wielkości, choć są także i miasta o większej liczbie organizacji. Dostępne bazy danych organizacji pozarządowych są nieaktualne brakuje wypracowanych mechanizmów aktualizacji. Na terenie miasta Poznania działa od kilkunastu do kilkudziesięciu aktywnych i prężnych organizacji pozarządowych. 10 W populacji organizacji pozarządowych znajduje się wysoka liczba organizacji wirtualnych. Na terenie Poznania działają organizacje pozarządowe noszące znamiona protopatologii i patologii (zjawisko QUANGO-s, zjawisko ekoszantażu). Istnieje wysoka aktywność organizacji w działaniach typu follow public cash (koniunkturalne dostrajanie się do strumieni publicznych pieniędzy). Organizacje pozarządowe potrzeby Kwestie lokalowe są jednymi z głównych problemów organizacji. Problem ten dotyczy nie tylko niewielkich zasobów lokalowych, z którymi borykają się NGO s, ale również samych kwestii prawno-organizacyjnych związanych z posiadanym lokalem (umowy użyczenia/najmu; podatek od nieruchomości; uzyskanie lokali na preferencyjnych warunkach od władz lokalnych). NGO s borykają się z szeregiem problemów związanymi z wyposażeniem biura. Są one częściowo rozwiązywane są w ramach realizacji poszczególnych projektów, co jednak nie jest działaniem wystarczającym.

11 Pomoc prawna i doradcza należy do istotnych elementów, na które istnieje zapotrzebowanie w NGO (np. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; statut; dokumentacja prowadzenia działalności; obowiązki wobec urzędów związane z prowadzeniem działalności; sporządzanie sprawozdań merytorycznych i fi nansowych). Większe braki istnieją w organizacjach rozpoczynających działalność, co jest wynikiem braku doświadczenia. Istnieje wysokie zapotrzebowanie na ekspertów w zakresie pisania projektów i wypełniania wniosków o dofi nansowanie. Istotną barierę w rozwoju i działaniu organizacji stanowią niewystarczające zasoby ludzkie, zwłaszcza charakteryzujące się odpowiednim poziomem merytorycznym w przypadku nieodpłatnych działań o charakterze wolontariatu. Sieci doradcze dla NGO s są nierozreklamowane, wśród organizacji panuje przekonanie o rozproszeniu ośrodków dysponującymi informacjami dotyczącymi regionalnych i centralnych organizacji infrastrukturalnych, urzędów publicznych, aktualnych konkursów. Współpraca z administracją publiczną Procedury konkursowe defaworyzują organizacje małe, o charakterze lokalnym, sprzyjając jednocześnie dużym organizacjom o szerszym zakresie terytorialnym działania. Procedury konkursowe są niedostosowane do potrzeb organizacji, które chcą wystąpić z własnymi inicjatywami. Ma miejsce nadmierne koncentrowanie się nad NGO s, z którymi samorząd pracuje od dawna. Konkursy ograniczają uznaniowość decyzji dotyczących fi nansowania działalności organizacji pozarządowych. Organizacje nie wykorzystują całości środków JST (jednostek samorządu terytorialnego) możliwych do uzyskania, przez co środki przeznaczane na działalność trzeciego sektora przez samorządy nie są wykorzystywane efektywnie. Współpraca z biznesem Ze względu na to, że tylko niewielka część organizacji współpracuje z podmiotami biznesowymi, konieczna jest intensyfi kacja działań tego typu w celu popularyzacji odnoszonych korzyści (dostęp do zasobów biznesu: fi nansowych, rzeczowych, ludzkich; dostęp do wiedzy dotyczącej zarządzania; wypracowanie w samej organizacji standardów pracy, wykorzystywanych na co dzień w biznesie; dostęp do wiedzy merytorycznej także w innych obszarach, takich jak księgowość, marketing itp.). 11

12 Częstą formą współpracy organizacji pozarządowych ze sferą biznesu jest strukturalna przynależność do dużych podmiotów gospodarczych, co ma na celu optymalizację polityki kosztowej koncernów. Współpraca pomiędzy sferą biznesu a trzecim sektorem w przypadku podmiotów niezależnych podejmowana jest zdecydowanie rzadziej. Współpraca podmiotów gospodarczych z organizacjami pozarządowymi jest przypadkowa i ogranicza się do wspierania pojedynczych wydarzeń. Brak jest długofalowej perspektywy i pomysłu na wspólne działanie. Niechęć sfery biznesu do współpracy z NGO wynika z nieświadomości korzyści jakie są możliwe do uzyskania. Przedsiębiorcy oczekują od organizacji pozarządowych profesjonalizacji działań w ramach współpracy oraz liczą na wymierne korzyści takich czynności Metody, techniki badawcze, dobór prób badawczych W niniejszym podrozdziale przedstawiono ogólny zarys metodologii badania uwzględniając analizę danych wtórnych, badania ilościowe oraz jakościowe Analiza danych wtórnych Analiza danych wtórnych opierała się w głównej mierze na danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor (dostępnych w utworzonym przez Stowarzyszenie serwisie Moja Polis oraz w bazach danych tej organizacji). 12 Analiza danych dotyczyła m.in. poniższych grup danych: Dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z Banku Danych Lokalnych (aktywne fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne): Organizacje wg formy prawnej, Organizacje wg klasy zatrudnienia, Organizacje wg maksymalnego terytorialnego zasięgu głównej działalności, Organizacje wg rodzaju działalności, Organizacje wg rodzaju i udziału, Organizacje wg typu gminy, Organizacje wg wielkości przychodów, Pracujący w organizacjach, Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacjach, Wolontariusze i członkowie organizacji.

13 Bazy danych organizacji Klon/Jawor (www.ngo.pl). Dane serwisu Moja Polis: liczba fundacji i stowarzyszeń poza OSP (Ochotniczą Strażą Pożarną), liczba OSP liczba klubów sportowych, liczba wspólnot parafi alnych, liczba organizacji pożytku publicznego, liczba organizacji gospodarczych i zawodowych. Dane o sektorze non-profi t w Polsce zgromadzone przez GUS odnoszą się do 2008 roku. W drugim kwartale 2009 roku Urząd Statystyczny w Krakowie przeprowadził badanie dotyczące stanu i działalności organizacji non-profi t w Polsce w 2008 roku. Badaniem objęto zbiorowość ponad 93 tysięcy organizacji posiadających osobowość prawną, działających na mocy ustawy o fundacjach lub prawa o stowarzyszeniach, które były zarejestrowane w Bazie Jednostek Statystycznych 1. Operat badania obejmował także organizacje działające na mocy innych ustaw, odwołujących się jednak do prawa o stowarzyszeniach (np. stowarzyszenia kultury fi zycznej, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie, Polski Czerwony Krzyż, itp.) oraz organizacje pożytku publicznego. Narzędziem badawczym było sprawozdanie statystyczne SOF-1 2. Najniższym poziomem analizy danych GUS o sektorze nonprofi t, za wyjątkiem klubów sportowych, jest województwo (NUTS 2) z uwagi na brak innych, bardziej szczegółowych zakresów danych. Dane o sektorze non-profi t w Polsce zgromadzone przez Stowarzyszenie Klon/ /Jawor i prezentowane w serwisie Moja Polis również odnoszą się do 2008 roku. Wprawdzie Stowarzyszenie prowadzi własne badania, np. Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2010, jednak dostępne dane i wskaźniki prezentowane w serwisie Moja Polis opierają się na danych GUS z 2008 roku (przy czym dane w serwisie Moja Polis można analizować z uwzględnieniem większej liczby poziomów np. podregionów, powiatów). Część wskaźników, takich jak liczba związków zawodowych, liczba organizacji gospodarczych i zawodowych, nie jest dostępna w serwisie Moja Polis (przy wskaźnikach istnieje informacja strona w budowie i w czasie realizacji niniejszego projektu dane te nie zostały podane). Do analizy włączono także raporty i publikacje naukowe odnoszące się do trzeciego sektora w Polsce, które powstały w ciągu ostatnich 5 lat. 1 Baza Jednostek Statystycznych to baza danych, której podstawą jest rejestr REGON, jednak w odróżnieniu od niego jest ona aktualizowana w oparciu o wyniki badań statystycznych oraz o informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych (np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowego Rejestru Sądowego). Źródło: Raport Głównego Urzędu Statystycznego Wstępna informacja nt. wyników badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r., GUS 2010; s Tamże. 13

14 Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego często charakteryzują się brakiem aktywnej siedziby, pracownicy takich podmiotów nie są zatrudnieni na stałe i ich obecność w siedzibie jest krótkotrwała, co ogranicza możliwości kontaktu z organizacją. Z tego względu autorzy raportu zdecydowali o przeprowadzeniu badania ilościowego za pomocą techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI Computer Assisted Telephone Interviewing). Badaniem objęto przedstawicieli organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Badanie miało charakter dwustopniowy. Do organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Poznania zostało skierowane zapytanie dotyczące aktualnego stanu prowadzonej działalności (działalność aktywna, działalność zawieszona, działalność zlikwidowana, inne). Badanie ilościowe o charakterze badań CATI opierało się na pierwszej części kwestionariusza i miało na celu aktualizację statusu działalności organizacji zarejestrowanych w Poznaniu. 14 Badanie ilościowe przeprowadzone techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo polegało na zadawaniu przez ankieterów podczas rozmowy telefonicznej widocznych na ekranie pytań kwestionariusza wywiadu. Ankieterzy wpisywali do formularza ankiety w wersji elektronicznej odpowiedzi respondentów, które były automatycznie wprowadzane do pamięci komputera. Program na bieżąco kontrolował postępy badania oraz sprawdzał pracę teleankieterów, kontrolował również próbę badawczą. Pierwsze wyniki były dostępne niemal od razu po zakończeniu badania. Taka procedura pozwoliła na zlikwidowanie przepisywania i kodowania, zmniejszając prawdopodobieństwo błędów ankieterskich, oszczędzając czas i dostarczając wszystkich niezbędnych danych statystycznych. Każdy z ankieterów otrzymał pisemną instrukcję dotyczącą badania oraz sposobu prowadzenia wywiadu z respondentem. Oprogramowanie jednostki realizującej badanie (tzw. Call Center) oparte jest o system CADAS CATI, który pozwala na egzekwowanie najsurowszych rygorów metodologicznych i dochowywanie bezwzględnej wierności branżowym standardom Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR) i Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Podczas badania możliwe było także monitorowanie osiągnięć i jakości pracy ankieterów CATI za pomocą modułu rankingu oraz funkcji raportowania opracowanej według wymagań Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów rekomendowanego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). Zapewniony został także bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych, opieki autorskiej i pomocy. Przed przystąpieniem do realizacji badania właściwego przeprowadzony został pilotaż narzędzia badawczego na próbie (losowo wybranych) N=10 organizacji pozarządowych, którego celem były: weryfi kacja problemu badawczego, czyli sprawdzenie, czy dany problem występuje w określonym środowisku społecznym;

15 sprawdzenie narzędzia badawczego, czyli przydatności zawartych w kwestionariuszu pytań i kafeterii pod względem stopnia ich zrozumiałości dla badanych, trafności odpowiedzi oraz pod względem liczby pytań, na które respondenci nie udzielili odpowiedzi; ustalenie problemów organizacyjnych dla właściwego procesu badawczego określenie sposobu docierania do badanych osób, sprawdzenie mających brać udział w badaniach ankieterów, określenie czasu realizacji badania. Dane uzyskane w toku badania pilotażowego zostały wykorzystane do opracowania właściwego i ostatecznego narzędzia badawczego. Operatem do badania była zweryfi kowana baza podmiotów organizacji pozarządowych przygotowana w oparciu o analizę typu desk research (KRS, GUS, Portal Organizacji Pozarządowych: i inne zdiagnozowane w toku analizy. Prowadzona równolegle do opracowywania operatu analiza danych wtórnych doprowadziła do istotnego wniosku dotyczącego znaczenia formy prawnej działających organizacji dla danej społeczności lokalnej, w której pełnią rozliczne funkcje odśrodkowe, specyfi czne ze względu na środowisko w jakim funkcjonują. Badania nad sektorem pozarządowym funkcjonującym w poznańskim środowisku wielkomiejskim podyktowały konieczność skoncentrowania się na najpopularniejszych i jednocześnie mających największe znacznie diagnostyczne organizacjach mieszczących się w dwóch dominujących formach prawnych, jakimi są stowarzyszenia (zarejestrowane w KRS, jak i w JST) oraz fundacje. Analiza materiałów wtórnych (Podrozdział 2.1.) potwierdziła, że organizacje takie jak: ochotnicze straże pożarne, wspólnoty parafi alne, czy też kluby sportowe nie są istotne w odniesieniu do środowiska wielkomiejskiego ze względu na niską liczebność tego rodzaju podmiotów w gminach miejskich, czy też niski efekt obywatelski 3. Wielkość operatu (baza teleadresowa organizacji pozarządowych wraz z numerami telefonów) po zweryfi kowaniu rekordów wynosiła N=2042. W Tabeli 1 na str. 16 zamieszczono raport z realizacji wywiadów CATI. W przypadku ponad 40% jednostek dostępnych w bazie poznańskich organizacji pozarządowych podczas pięciu prób połączeń wykonanych w różnych porach dnia i w odstępach czasowych, nie podjęto telefonu. W nieco ponad 5% przypadków włączała się automatyczna sekretarka lub faks, zaś w 9,2% rekordów słyszalny był komunikat nie ma takiego numeru. 8,1% rozmówców przedstawicieli trzeciego sektora odmówiło udziału w badaniu. W 8,2% przypadków wywiad okazał się nieefektywny, co oznaczało, że dodzwoniono się do innego abonenta nie będącego przedstawicielem NGO s. Warto w tym miejscu przywołać kwestię aktualności dostępnych baz danych organizacji pozarządowych, bowiem na co pośrednio wskazują przedstawione powyżej statystyki 65,2% organizacji z bazy poznańskich organizacji pozarządowych nie działa lub jest w stanie zawieszenia, bądź też z innego powodu kontakt z daną organizacją jest niemożliwy (abonent nie odbiera 3 Por. Gliński Piotr, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Warszawa: IFiS PAN, 2006, s

16 Tabela 1. Raport z realizacji wywiadów CATI (N=2042) Efekt Liczba zdarzeń (N) % zdarzeń Abonent nie odbiera telefonu ,7% Automatyczna sekretarka 96 4,7% Automatyczny sygnał faksu 8 0,4% Komunikat nie ma takiego numeru 188 9,2% Odmowa udziału w badaniu 165 8,1% Wywiad efektywny ,7% Wywiad nieefektywny 168 8,2% WIELKOŚĆ OPERATU ,0% przy 5 próbach połączenia, automatyczna sekretarka, automatyczny sygnał faksu, nie ma takiego numeru, wywiad nieefektywny). Dane te jednakże należy traktować z pewną ostrożnością. Łącznie zrealizowano N=545 wywiadów efektywnych, w tym: N=193 wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zakończyły działalność lub ją zawiesiły; N=352 wywiadów pełnych przeprowadzonych z przedstawicielami aktywnie działających organizacji pozarządowych. 16 Przeprowadzenie wywiadów z organizacjami prowadzącymi aktywną działalność (tj. zrealizowanie drugiej i kolejnych części wywiadu CATI, zgodnie z zastosowanymi w kwestionariuszu regułami przejścia) w efekcie fi nalnym zależało od rzeczywistej liczby aktywnych organizacji Indywidualne wywiady pogłębione Indywidualny wywiad pogłębiony [IDI] (ang. Individual In-Depth Interview) jako jedna z bardziej popularnych metod badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z wybranymi respondentami, został dobrany jako narzędzie umożliwiające dotarcie do precyzyjnych i pogłębionych informacji. Wszystkie wywiady odbywały się na podstawie specjalnie przygotowanych narzędzi badawczych (scenariuszy wywiadu), których celem było uporządkowanie i wystandaryzowanie prowadzonych rozmów. Indywidualne wywiady zostały przeprowadzone w dwóch różnych typach grup respondentów. Pierwszą, znaczną liczebnie grupą respondentów (badania jakościowe z reguły obejmują niewielkie grupy) byli liderzy i liderki, bądź też inni przedstawiciele wybranych organizacji pozarządowych. Drugą grupę natomiast stanowili przedstawiciele samorządu oraz biznesu współpracujący z poznańskimi organizacji pozarządowymi.

17 Wszystkie wywiady zostały nagrane i poddane transkrypcji, a następnie podlegały analizie jakościowej WYWIADY Z LIDERAMI, LIDERKAMI I INNYMI PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami organizacji pozarządowych (na próbie 51 podmiotów trzeciego sektora) było podyktowane zamiarem dokonania wyczerpującej analizy problemów związanych z zarządzaniem NGO s, ich potencjału ludzkiego i instytucjonalnego oraz perspektyw rozwoju poznańskich organizacji pozarządowych z punktu widzenia liderów i liderek tychże organizacji. Wytypowana w sposób celowo-losowy grupa 51 osób mających często decydujący głos w codziennym kierowaniu/zarządzaniu organizacją odpowiedziała na pytania ankietera. Ich odpowiedzi brane były pod uwagę przy formułowaniu końcowych wniosków. Ponadto wypowiedzi przedstawicieli NGO s zamieszczone w postaci cytatów w części wynikowej wzbogaciły niniejszą diagnozę o przemyślenia i opinie społeczników. Wywiady przeprowadzone przez ankietera odbywały się w liczbie przeciętnie 2-3 dziennie, a postęp monitorowano na podstawie dostarczanych transkrypcji z wywiadów WYWIADY ZE WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z NGO S PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU ORAZ BIZNESU Metodą doboru próby do badań jakościowych indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) był dobór celowy. Próba celowa (arbitralna) opierała się na wiedzy o badanej populacji i specyfi cznych celach badań populacji generalnej. Pozwoliło to na uzyskanie wniosków i opinii pochodzących od znacznie różniących się doświadczeniami zawodowymi (w obszarze współpracy z organizacjami typu non-profi t) badanych osób. W tym module przeprowadzono 3 indywidualne wywiady pogłębione z następującymi typami respondentów: pracownik samorządowy współpracujący z NGO s Urząd Miasta Poznania; pracownik samorządowy współpracujący z NGO s Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; przedstawiciel podmiotu biznesowego współpracujący z NGO s Zogniskowany wywiad grupowy Zogniskowany wywiad grupowy [FGI] (ang. Focus Group Interview) stanowi jedną z metod badań jakościowych, polegającą na wspólnej dyskusji grupy respondentów/ /uczestników wywiadu na zadany z góry temat/grupę tematów. W trakcie wywiadu grupowego podejmowane były pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym, 17

18 próby wyjaśniania i zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań bez intencji wyrażania badanej rzeczywistości w sposób liczbowy i czysto opisowy. W przypadku tego typu badania analizie podlegają nie tylko indywidualne opinie wyrażane przez poszczególne osoby, ale też interakcje i wyniki konfrontacji różnych opinii na prezentowany temat. Celem ustrukturyzowania rozmowy opracowany został scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego. Metodą doboru próby do badań jakościowych zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) był dobór celowy. Podobnie jak w przypadku indywidualnych wywiadów pogłębionych, próba celowa (arbitralna) opierała się na wiedzy o badanej populacji i specyfi cznych celach badań populacji generalnej. W ramach zogniskowanego wywiadu grupowego przeprowadzono jedną dyskusję, w której wzięło udział 8 przedstawicieli prężnie działających organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Operat, z którego zaproszono respondentów do udziału w badaniu, został opracowany przez autorów niniejszego raportu. Zogniskowany wywiad grupowy trwał około 120 minut. Spotkanie zostało zarejestrowane, poddane transkrypcji, a następnie podlegało analizie jakościowej Sposoby analizy danych Wskazane powyżej zagadnienia badawcze pociągnęły za sobą konieczność zastosowania różnorodnych narzędzi i metod badawczych w trakcie prowadzenia badania. By uzyskać jak najbardziej wyczerpujące i wiarygodne informacje, w badaniu wykorzystane zostały następujące metody triangulacji, czyli łączenia danych na temat przedmiotu badań pochodzących z więcej niż jednego źródła: 18 Triangulacja metod badawczych, która łączy różne metody badawcze celem dogłębnego poznania i zrozumienia badanych zjawisk; autorzy zastosowali jakościowe (FGI i IDI) i ilościowe (CATI) metody badań umożliwiło to testowanie tej samej hipotezy bez obciążenia błędami wynikającymi z ograniczeń i wad poszczególnych metod badawczych; Triangulacja źródeł danych poddano analizie zarówno dane zastane (analiza typu desk research), jak i dane wywołane (tj. uzyskane w trakcie badania); Triangulacja perspektyw badawczych badanie prowadzone było przez kilku członków zespołu badawczego oraz ich asystentów, dzięki czemu uzyskany obraz przedmiotu badania jest pełniejszy, bardziej wiarygodny i obiektywny. Oprócz triangulacji zastosowana została również metoda łączenia danych, bowiem badania ilościowe obejmują perspektywę przedstawicieli NGO s, natomiast badania jakościowe zarówno działaczy organizacji pozarządowych, jak i przedstawicieli samorządu. Taki plan badawczy, łączący triangulację i integrację metodologiczną, ogniskujący uwagę na wybranych aspektach metodologii, gwarantuje wysoką jakość badań empirycznych. Innymi słowy, w opinii zespołu badawczego, taka metoda działań:

19 triangulacja Przeprowadzona analiza danych pozwoliła uchwycić istotne związki zachodzące między najważniejszymi zmiennymi metryczkowymi, a pytaniami zawartymi w kwestionariuszu (część merytoryczna). W badaniu wykorzystana została statystyczna forma opisowa danych (SPSS). W pierwszej kolejności jej celem było przetworzenie surowych danych w formę umożliwiającą ich szybkie zrozumienie i interpretację. Analiza ta objęła ustalenie wartości porównawczych, natężenia i struktury odpowiedzi. Dane, aby mogły w sposób jednoznaczny identyfi kować wyniki pomiaru, zostały poddane określonym regułom kodyfi kacyjnym zależnym od stosowanych skal pomiaru odpowiedzi. I tak np. w przypadku skali nominalnej, każda cecha została zakodowana w obrębie danej kolumny za pomocą symboli literowych bądź cyfrointegracja Schemat 1. Triangulacja i integracja w procesie badawczym zwiększyła trafność wyników badań; ułatwiła proces badawczy; spowodowała, że część uzasadnień zmierza w kierunku uprawomocnienia wyników poprzez sam fakt korzystania z różnych rozwiązań metodologicznych. Przedstawiony powyżej Schemat 1 obrazuje ogólne podejście metodologiczne, założone na początku procesu badawczego, które zostało zmodyfikowane odpowiednio w trakcie badań poprzez zaprojektowanie jednego z narzędzi IDI (kwestionariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego z liderami/-kami organizacji) bezpośrednio po dokonaniu wstępnej analizy desk research przez część zespołu badawczego Analiza danych wtórnych Przy analizie danych została również wykorzystywana metaanaliza. Oznacza ona statystyczną analizę polegającą na wtórnym odkrywaniu wiedzy metodą uogólniania informacji zawartych w publikacjach czy źródłach pierwotnych w celu łączenia odkryć. Metoda ta koncentruje się na systematycznym przeszukiwaniu literatury z danego obszaru, by po procedurach kodowania dokonać zbiorczej analizy ilościowej, interpretacji i podsumowania wyników tematycznie jednorodnych badań pierwotnych w celu identyfi kacji wspólnych wzorców, czy też rozbieżności występujących między zakwalifi kowanymi badaniami Badania ilościowe 19

20 20 wych, zgodnie z różnorodnością tej cechy w obrębie danych przypadków. Z kolei dla pytań otwartych stworzony został klucz, według którego odpowiedzi respondentów były kodowane. Następnie po przeprowadzeniu kodowania danych dokonano ich tabulacji, która polegała na zliczeniu, zsumowaniu, posortowaniu, pogrupowaniu oraz zestawieniu wyników w formie tablic częstości. Użycie oprogramowania zm niejszyło z pewnością możliwość pomyłek, gdyż program na bieżąco kontrolował logiczną poprawność wprowadzanych odpowiedzi oraz w zależności od udzielanych przez respondenta odpowiedzi, generował następne pytania ze zdefi niowanego drzewa pytań. Umożliwiło to lepszą kontrolę nad badaniem, pełne wykorzystanie próby, kontrolę zakresów odpowiedzi, automatyczną realizację reguł przejść. Istniała także możliwość przełożenia wywiadu na inny termin, jeżeli respondent w danej chwili był zajęty (niestety ze względu na ograniczenia czasowe ze strony autorów raportu, możliwość ta nie zawsze mogła być wykorzystywana). Zakończenie wywiadu mogło nastąpić w każdej chwili od momentu jego uruchomienia, aż do wyświetlenia ostatniego pytania. Program umożliwiał również zapisywanie powodów niezrealizowania wywiadów (np. nikt nie odbiera, linia zajęta, brak zgody respondenta, itp.). Narzędziem badania ilościowego był kwestionariusz socjologiczny zawierający kafeterie zamknięte i kafeterie półotwarte. System reguł przejścia (skipów) umożliwił wyodrębnienie kategorii respondentów odpowiadających kryteriom poprawności próby. Standardowo struktura kwestionariusza obejmowała katalog pytań, skale, fi ltry oraz dane ewidencyjne. Codebook narzędzia stanowił odrębny skrypt zaimplementowany w oprogramowanie Call Center. Ze względu na metodę badania i potencjalny wzorzec zachowania respondenta względem badania telefonicznego, czas pojedynczego wywiadu został określony w wymiarze czasowym około 15 minut (choć zdarzały się wywiady, które trwały znacznie dłużej) z zapewnieniem kompletności uzyskanych materiałów. Ze względu na użyte systemy informatyczne, ewentualne przypadki nieprawidłowości zostały ograniczone do minimum. Ankieter nie wybierał następnych pytań, ponieważ skrypt CADAS CATI automatycznie reguluje kolejność zadawanych pytań. Wywiady niekompletne, np. przerwane, nie były zapisywane w fi nalnej bazie danych, a jedynie w tymczasowej. W tej sytuacji podejmowane były próby kontaktu z respondentem, mające na celu uzupełnienie kwestionariusza (co najmniej trzy kolejne próby dokończenia realizacji wywiadu). W przypadku nieudanej próby, wywiad nie został włączony do fi nalnego zbioru (bazy danych), jednakże sytuację taką należy uznać za nietypową, gdyż praktyka badawcza oraz przebieg omawianych badań wskazuje na relatywnie rzadkie występowanie takich zdarzeń Badania jakościowe Materiał uzyskany w wyniku badań jakościowych (IDI i FGI) został poddany analizie w oparciu o następujące etapy: 1. Częściowe ustrukturyzowanie wywiadów celem pozyskania podstawowych informacji o badanych jednostkach; 2. Analiza wstępna, porządkująca: ocena wiarygodności i poprawności technicznej, weryfi kacja podstawowych elementów metodologicznych badania;

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S 1 2 DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S Jan Kosmowski, Sławomir Szymczak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1. Symbol badania: 1.04.01(024) 2. Temat badania: Fundacje i stowarzyszenia oraz społeczne jednostki Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych 3. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Pogłębionego FGI I Aranżacja dyskusji. Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i możliwości regrantingu.

Potrzeby i możliwości regrantingu. Dorota Stronkowska Potrzeby i możliwości regrantingu. Projekt Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11 L.dz. 2033/11 Biała Podlaska 17.06.2011r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania na przeprowadzenie 150 wywiadów z przedsiębiorcami na terenie całej Polski w ramach badań jakościowych zamawianych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004 Grudzień 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr 1177 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Przegląd popularnych technik i ich zastosowania Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Jak zdobywać informacje, będące podstawą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce to innowacyjny projekt, który łączy w sobie różne podejścia do badania opieki. Wykorzystuje ilościowe i jakościowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK SYSTEMÓW RYNNOWYCH W POLSCE 2014 TO KOMPENDIUM WIEDZY O RYNKU SYSTEMÓW RYNNOWYCH!

RAPORT RYNEK SYSTEMÓW RYNNOWYCH W POLSCE 2014 TO KOMPENDIUM WIEDZY O RYNKU SYSTEMÓW RYNNOWYCH! RAPORT RYNEK SYSTEMÓW RYNNOWYCH W POLSCE 2014 TO KOMPENDIUM WIEDZY O RYNKU SYSTEMÓW RYNNOWYCH! METODOLOGIA RAPORTU triangulacja analityczna triangulacja źródeł informacji NA POTRZEBY ANALIZY RYNKU SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Proponowane rozwiązania ustawowe Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Poniżej przedstawiamy wersję roboczą propozycji uregulowania opracowaną przez grupę prawną Zespołu. Projekt ten opiera się na projekcie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Poznaniu Informacja o wynikach badania przepływów ludności

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja nt. wyników Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r.

Wstępna informacja nt. wyników Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r. Wstępna informacja nt. wyników Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r. 17.05.2010 r. Opracował Zespół: dr Sławomir Nałęcz - kierujący mgr Karolina Goś-Wójcicka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja diagnozy sytuacji organizacji pozarządowych woj. zachodniopomorskiego oraz Diagnozy podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia w woj.

Prezentacja diagnozy sytuacji organizacji pozarządowych woj. zachodniopomorskiego oraz Diagnozy podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia w woj. Prezentacja diagnozy sytuacji organizacji pozarządowych woj. zachodniopomorskiego oraz Diagnozy podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia w woj. zachodniopomorskim Diagnoza sytuacji organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań statystycznych

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Zbieranie danych, które zostaną poddane analizie statystycznej nazywamy obserwacją statystyczną. Dane uzyskuje się na podstawie badania jednostek statystycznych. Badania statystyczne

Bardziej szczegółowo

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6.

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. 1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. Elementy badań 7. Raport etnograficzny 8. Przykłady 9. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Definicje badań marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne i obiektywne identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 2: Proszę o dokładną definicję przedstawiciela władzy lokalnej. Czy może to być np. policjant?

PYTANIE 2: Proszę o dokładną definicję przedstawiciela władzy lokalnej. Czy może to być np. policjant? Szanowni Państwo, przesyłam pytania/prośby o wyjaśnienia/doprecyzowanie dotyczące ZAPYTANIA OFERTOWEGO Na przeprowadzenie badań terenowych (studium przypadku) w ramach III fazy monitoringu przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH PRAKTYCZNE WDRAŻANIE WSPARCIA W RAMACH LOKALNYCH GRUP RYBACKICH ORAZ UDZIAŁ W PROCESIE APLIKACYJNYM URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH Karolina Szambelańczyk Oddział Obsługi PO Ryby Departament Programów Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Członkostwo w lubelskich organizacjach społecznych

Członkostwo w lubelskich organizacjach społecznych Opracowanie: Andrzej Juros, Arkadiusz Biały Członkostwo w lubelskich organizacjach społecznych O sile i potencjale stowarzyszeń świadczą ich członkowie nie tylko ich liczba, lecz przede wszystkich zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Model Współpracy JST - NGO

Model Współpracy JST - NGO Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym Model Współpracy JST - NGO Agnieszka Wróblewska Fundacja EOS PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 2011 Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 Zagadnienia Skala przedsięwzięcia Wykorzystane zasoby Realizacja

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe III Sektor w Polsce

Organizacje pozarządowe III Sektor w Polsce Organizacje pozarządowe III Sektor w Polsce Marek Oramus Prowadzący Marek Oramus marek.oramus@uek.krakow.pl tel. 12 293 58-40 Konsultacje: Czwartki 10:00-11:00 Rakowicka 16, pok. 22 Wprowadzenie Z czym

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ROZWÓJ EFEKTYWNEGO SYSTEMU MONITORINGU POLITYK PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM dr Aleksander Wolski P R O J E K T W S P Ó Ł F I N A N S O W A N Y Z E Ś R O D K Ó W U N I I E U R O P E J S K I E J W

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży.

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Spotkanie GSE PO KL oraz ZSEPS, Kraków, 26.02.2015 r. Przetarg na badanie. Dwa

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja nt. wyników Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r.

Wstępna informacja nt. wyników Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r. Wstępna informacja nt. wyników Badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r. 17.05.2010 r. Opracował Zespół: dr Sławomir Nałęcz - kierujący mgr Karolina Goś-Wójcicka

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W LUBLINIE. Raport z badań przeprowadzonych kwestionariuszem wywiadu

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W LUBLINIE. Raport z badań przeprowadzonych kwestionariuszem wywiadu ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ FORUM LUBELSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W LUBLINIE Raport z badań przeprowadzonych kwestionariuszem wywiadu ANDRZEJ JUROS, ARKADIUSZ BIAŁY 213 L U B L I

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje oraz społeczne podmioty wyznaniowe prowadzące działalność gospodarczą w 2012 r.

Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, fundacje oraz społeczne podmioty wyznaniowe prowadzące działalność gospodarczą w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, 22 października 20 r. Informacja sygnalna WYNIKI WSTĘPNE Stowarzyszenia i podobne organizacje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 28 października 2014 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Kryteria przyczynowości

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce?

Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? Podsumowanie seminarium pt. Jak poprawić jakość dialogu obywatelskiego w Polsce? (Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego) Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Informacje ogólne Przeprowadzenie badania społecznego na temat: Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Szanowni Państwo, mając na celu planowanie rozwoju społecznego należy poznać uwarunkowania sprzyjające lub ograniczające szanse lokalnego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 3 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych PROPOZYCJA PARTNERSTWA Projekt badawczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2016 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. DOLNOŚLĄSKIE 4. KUJAWSKO-POMORSKIE 6. LUBELSKIE 8. LUBUSKIE 10. ŁÓDZKIE 12. MAŁOPOLSKIE 14. MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce edycja 2015 Objaśnienia województw wg kodu TERYT 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego Ustawa o działalności pożytku publicznego Komentarz najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MARCIN DADEL ZESPÓŁ REDAKCYJNY STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną?

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Instytut Socjologii UO// Kształtowanie i badanie opinii publicznej // lato 2013/14 dr Magdalena Piejko Jak badać opinię publiczną? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-17

Ministerstwo Pracy. za rok 2013. Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-17 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych I etap podsumowanie CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych do osiągnięcia przez: - rozbudowę funkcjonalną portalu obywatel.gov.pl - uruchomienie Informacji

Bardziej szczegółowo

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych

CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych I etap podsumowanie CEL: Zapewnienie obywatelom najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych do osiągnięcia przez: - rozbudowę funkcjonalną portalu obywatel.gov.pl - uruchomienie Informacji

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do wzoru umowy. I. ZAKRES ZAMÓWIENIA Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (MOG), działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Małopolska Lider współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor

Małopolska Lider współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Małopolska Lider współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych Badania Barometr Współpracy realizowane przez Stow. Klon/Jawor w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie badania pt.: Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego 1. Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce. Edycja 2012

Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce. Edycja 2012 Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce Edycja 2012 Objaśnienia województwa wg kodu TERYT Dolnośląskie 02 Mazowieckie 14 Świętokrzyskie 26 Kujawsko-Pomorskie 04 Opolskie 16 Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo