BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU"

Transkrypt

1 DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S 1

2 2

3 DIAGNOZA STANU TRZECIEGO SEKTORA W POZNANIU BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE WSPARCIA NGO S Jan Kosmowski, Sławomir Szymczak (red.) Współpraca: dr Iwona Borkowska, Michał Morchat, Anna Zakrzewska Poznań, styczeń

4 Copyright by Fundacja EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI POZNAŃ 2011 PROJEKT OKŁADKI Marcin Kosmowski ZDJĘCIE NA OKŁADCE Jan Kosmowski KOREKTA Aleksandra Szymczak Publikacja współfi nansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 4 WYDANIE II (POPRAWIONE) ISBN WYDAWCA Fundacja EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI FOTOSKŁAD Akapit, Poznań, ul. Czernichowska 50 B DRUK UNI-DRUK, Luboń, ul. Przemysłowa 13

5 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE METODOLOGIA BADANIA Uwagi wstępne, kontekst badań, hipotezy badawcze Metody, techniki badawcze, dobór prób badawczych Analiza danych wtórnych Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo Indywidualne wywiady pogłębione Wywiady z liderami, liderkami i innymi przedstawicielami organizacji pozarządowych Wywiady ze współpracującymi z NGO s przedstawicielami samorządu oraz biznesu Zogniskowany wywiad grupowy Sposoby analizy danych Analiza danych wtórnych Badania ilościowe Badania jakościowe Zmodyfi kowana metoda punktowa (standaryzacji cech) DIAGNOZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ANALIZA DANYCH WTÓRNYCH Liczebność organizacji pozarządowych Liczba stowarzyszeń i organizacji poza OSP Liczba organizacji pożytku publicznego (OPP) Liczba ochotniczych straży pożarnych (OSP) Liczba klubów sportowych Liczba wspólnot parafi alnych Funkcjonowanie organizacji pozarządowych Zasięg działalności Potencjał fi nansowy Potencjał zatrudnieniowy Wolontariat Bariery w rozwoju NGO s Potrzeby NGO s DIAGNOZA TRZECIEGO SEKTORA W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Stan działalności organizacji pozarządowych Charakterystyka badanych organizacji

6 3.3. Wykorzystanie usług wsparcia Działalność organizacji pozarządowych Plany rozwojowe organizacji pozarządowych Potrzeby poznańskiego trzeciego sektora w kontekście planowanego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Koncepcja organizacyjna planowanego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych PODSUMOWANIE Najważniejsze wnioski Inwentaryzacja sektora pozarządowego w Poznaniu Charakterystyka sektora pozarządowego w Poznaniu Aktywność i potencjał trzeciego sektora w Poznaniu Rekomendacje Zakres oferty Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Kwestie techniczne BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI SPIS BADANCH ORGANIZACJI II. Badania ilościowe II. Badania jakościowe SUMMARY

7 WPROWADZENIE Niniejszy dokument jest raportem końcowym z badań, których zasadniczym celem była diagnoza stanu trzeciego sektora w Poznaniu i badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO s (ang. non-governmental organisations organizacje pozarządowe). Kontekstem przeprowadzonych badań była potrzeba głębszego przyjrzenia się sytuacji poznańskich organizacji pozarządowych (bowiem jak dotąd nie były one przedmiotem szerszych analiz) oraz pojawiające się w środowiskach związanych z trzecim sektorem głosy o konieczności ich integracji i wsparcia. Jedną z inicjatyw planowanych przez środowisko poznańskiego sektora pozarządowego oraz miasto Poznań jest Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (i Wolontariatu), zaś jego koncepcja merytoryczno-organizacyjna winna być, w odczuciu autorów niniejszego raportu, wynikiem przeprowadzonej diagnozy stanu i potrzeb poznańskiego trzeciego sektora. Cele szczegółowe badania obejmowały: 1. Inwentaryzację organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Poznania, w tym określenie stanu organizacji, które tę działalność zakończyły lub zawiesiły, zaś w szczególności analizę kondycji organizacji aktywnych. 2. Szczegółowe określenie stanu i potencjału poznańskich organizacji pozarządowych. 3. Identyfi kację potrzeb trzeciego sektora w Poznaniu w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych w kontekście planowanego utworzenia poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. 4. Wskazanie luki informacyjnej, szkoleniowej i doradczej, obejmującej dotychczas niepodejmowane przedsięwzięcia na rzecz wspierania trzeciego sektora w Poznaniu, a następnie w oparciu o zdefi niowaną lukę przedstawienie rekomendacji dla nowych przedsięwzięć, które mogłyby zostać podjęte przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Struktura raportu obejmuje cztery zasadnicze części. W pierwszej z nich przedstawiono opis zastosowanej metodologii, w tym metody i techniki badawcze, wielkość prób badawczych i sposób ich doboru, a także zakres analizy. W drugiej części zawarto wyniki badań gabinetowych (analizy danych zastanych), które objęły anali- 7

8 zę istniejących źródeł na temat sytuacji trzeciego sektora, w tym danych statystycznych i raportów z badań oraz literaturę przedmiotu. Trzecia część raportu obejmuje prezentację badań terenowych przeprowadzonych przez zespół badawczy niniejszego studium, obejmujących poznańskie organizacje pozarządowe. W rozdziale przedstawiono wyniki inwentaryzacji NGO s, opisano stan poznańskiego trzeciego sektora poprzez takie charakterystyki jak wielkość organizacji, struktura pracowników, pola działalności, forma prawna czy źródła przychodu. Podjęto próbę określenia planów rozwojowych badanych organizacji pozarządowych na najbliższe dwa lata. W rozdziale skupiono się także na zidentyfi kowaniu potrzeb trzeciego sektora w Poznaniu w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych w kontekście planowanego poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (dalej nazywane CWOP lub Centrum), a także na wskazaniu luk informacyjno-edukacyjnych, obejmujących dotychczas niepodejmowane przedsięwzięcia na rzecz wspierania trzeciego sektora w Poznaniu. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły także na określenie wstępnej koncepcji organizacyjnej planowanego Centrum, biorąc pod uwagę takie elementy jak m.in. umiejscowienie, godziny i dni otwarcia oraz umożliwiły oszacowanie zainteresowania usługami w kontekście określenia liczby etatów w CWOP. Ostatnia część niniejszego raportu to swoiste clue, bowiem przedstawiono w niej najważniejsze fakty i wnioski płynące zarówno z analizy danych zastanych, jak i wyników przeprowadzonych badań pod kątem celów badawczych. Zaprezentowane zostały także opracowane rekomendacje dotyczące koncepcji merytorycznej i organizacyjnej planowanego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. 8

9 1. METODOLOGIA BADANIA 1.1. Uwagi wstępne, kontekst badań, hipotezy badawcze Niniejszy rozdział ma charakter ramowego trybu prac badawczych przedmiotowo dotyczącego metodologiczno-organizacyjnych założeń projektu badawczo-analitycznego, mającego na celu diagnozę stanu trzeciego sektora w Poznaniu i badanie potrzeb w zakresie wsparcia NGO s. W opisie założeń projektu autorom zależało, aby: 1. Zaprezentować strategię metodologiczną, która w toku rozległych analiz została wybrana jako optymalna; 2. Wskazać na dylematy (przede wszystkim merytoryczne i metodologiczne, ale po części także organizacyjne) związane z zaplanowanym przedsięwzięciem (określając jednocześnie optymalne zdaniem autorów sposoby ich rozstrzygnięcia). Dodatkowym przedmiotem prowadzonych badań, oprócz oczekiwanego zakresu głównego określonego na wstępie w temacie pracy, uczyniono krytyczną analizę dotychczas powstałych metodologii badań organizacji pozarządowych, które nie w pełni oddają ich obraz. Autorzy niniejszego opracowania, wychodząc z założenia, że punktem wyjścia do wszelkich działań jest rzetelna diagnoza, za cel główny szerszego przedsięwzięcia zmierzającego do wsparcia rozwoju poznańskiego tzw. trzeciego sektora (sektora organizacji pozarządowych), postawili przed sobą zadanie wieloaspektowego zdiagnozowania kondycji tegoż sektora. Z tego powodu jednym z głównych zamierzeń było zbadanie potrzeb organizacji i ich zasobów (ludzkich, rzeczowych, fi nansowych i informacyjnych) tak, aby na podstawie aktualnych i rzetelnych informacji opracować i wdrożyć program kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego, szkoleniowego, doradczego, konsultacyjnego i usługowego dla sektora organizacji pozarządowych w Poznaniu. Problemy, do rozwiązania których w zamierzeniu autorów projektu miała bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się prezentowana diagnoza, to defi cyty wiedzy i informacji o trzecim sektorze w Poznaniu, m.in. w zakresie: 9

10 1. Braku aktualnej, rzetelnej informacji w zakresie potencjału organizacji pozarządowych, 2. Bardzo ograniczonej ilości publikacji i źródeł wiedzy dotyczących zakresu działalności sektora pozarządowego w Poznaniu; 3. Braku aktualnej bazy danych na temat NGO s aktywnie działających w Poznaniu; 4. Braku diagnozy potrzeb organizacji non-profi t działających na terenie Poznania i dla mieszkańców Poznania; 5. Braku adekwatnej do potrzeb oferty wsparcia NGO s, wynikającej z niedoboru informacyjnego. Poniżej przedstawiamy hipotezy badawcze, które zostały zweryfi kowane w toku badań i analiz. Lista hipotez, początkowo otwarta, została uszczegółowiona w ramach analizy danych wtórnych. Organizacje pozarządowe diagnoza Gmina Miasto Poznań charakteryzuje się dużą liczbą organizacji pozarządowych w porównaniu do miast o zbliżonej wielkości, choć są także i miasta o większej liczbie organizacji. Dostępne bazy danych organizacji pozarządowych są nieaktualne brakuje wypracowanych mechanizmów aktualizacji. Na terenie miasta Poznania działa od kilkunastu do kilkudziesięciu aktywnych i prężnych organizacji pozarządowych. 10 W populacji organizacji pozarządowych znajduje się wysoka liczba organizacji wirtualnych. Na terenie Poznania działają organizacje pozarządowe noszące znamiona protopatologii i patologii (zjawisko QUANGO-s, zjawisko ekoszantażu). Istnieje wysoka aktywność organizacji w działaniach typu follow public cash (koniunkturalne dostrajanie się do strumieni publicznych pieniędzy). Organizacje pozarządowe potrzeby Kwestie lokalowe są jednymi z głównych problemów organizacji. Problem ten dotyczy nie tylko niewielkich zasobów lokalowych, z którymi borykają się NGO s, ale również samych kwestii prawno-organizacyjnych związanych z posiadanym lokalem (umowy użyczenia/najmu; podatek od nieruchomości; uzyskanie lokali na preferencyjnych warunkach od władz lokalnych). NGO s borykają się z szeregiem problemów związanymi z wyposażeniem biura. Są one częściowo rozwiązywane są w ramach realizacji poszczególnych projektów, co jednak nie jest działaniem wystarczającym.

11 Pomoc prawna i doradcza należy do istotnych elementów, na które istnieje zapotrzebowanie w NGO (np. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; statut; dokumentacja prowadzenia działalności; obowiązki wobec urzędów związane z prowadzeniem działalności; sporządzanie sprawozdań merytorycznych i fi nansowych). Większe braki istnieją w organizacjach rozpoczynających działalność, co jest wynikiem braku doświadczenia. Istnieje wysokie zapotrzebowanie na ekspertów w zakresie pisania projektów i wypełniania wniosków o dofi nansowanie. Istotną barierę w rozwoju i działaniu organizacji stanowią niewystarczające zasoby ludzkie, zwłaszcza charakteryzujące się odpowiednim poziomem merytorycznym w przypadku nieodpłatnych działań o charakterze wolontariatu. Sieci doradcze dla NGO s są nierozreklamowane, wśród organizacji panuje przekonanie o rozproszeniu ośrodków dysponującymi informacjami dotyczącymi regionalnych i centralnych organizacji infrastrukturalnych, urzędów publicznych, aktualnych konkursów. Współpraca z administracją publiczną Procedury konkursowe defaworyzują organizacje małe, o charakterze lokalnym, sprzyjając jednocześnie dużym organizacjom o szerszym zakresie terytorialnym działania. Procedury konkursowe są niedostosowane do potrzeb organizacji, które chcą wystąpić z własnymi inicjatywami. Ma miejsce nadmierne koncentrowanie się nad NGO s, z którymi samorząd pracuje od dawna. Konkursy ograniczają uznaniowość decyzji dotyczących fi nansowania działalności organizacji pozarządowych. Organizacje nie wykorzystują całości środków JST (jednostek samorządu terytorialnego) możliwych do uzyskania, przez co środki przeznaczane na działalność trzeciego sektora przez samorządy nie są wykorzystywane efektywnie. Współpraca z biznesem Ze względu na to, że tylko niewielka część organizacji współpracuje z podmiotami biznesowymi, konieczna jest intensyfi kacja działań tego typu w celu popularyzacji odnoszonych korzyści (dostęp do zasobów biznesu: fi nansowych, rzeczowych, ludzkich; dostęp do wiedzy dotyczącej zarządzania; wypracowanie w samej organizacji standardów pracy, wykorzystywanych na co dzień w biznesie; dostęp do wiedzy merytorycznej także w innych obszarach, takich jak księgowość, marketing itp.). 11

12 Częstą formą współpracy organizacji pozarządowych ze sferą biznesu jest strukturalna przynależność do dużych podmiotów gospodarczych, co ma na celu optymalizację polityki kosztowej koncernów. Współpraca pomiędzy sferą biznesu a trzecim sektorem w przypadku podmiotów niezależnych podejmowana jest zdecydowanie rzadziej. Współpraca podmiotów gospodarczych z organizacjami pozarządowymi jest przypadkowa i ogranicza się do wspierania pojedynczych wydarzeń. Brak jest długofalowej perspektywy i pomysłu na wspólne działanie. Niechęć sfery biznesu do współpracy z NGO wynika z nieświadomości korzyści jakie są możliwe do uzyskania. Przedsiębiorcy oczekują od organizacji pozarządowych profesjonalizacji działań w ramach współpracy oraz liczą na wymierne korzyści takich czynności Metody, techniki badawcze, dobór prób badawczych W niniejszym podrozdziale przedstawiono ogólny zarys metodologii badania uwzględniając analizę danych wtórnych, badania ilościowe oraz jakościowe Analiza danych wtórnych Analiza danych wtórnych opierała się w głównej mierze na danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor (dostępnych w utworzonym przez Stowarzyszenie serwisie Moja Polis oraz w bazach danych tej organizacji). 12 Analiza danych dotyczyła m.in. poniższych grup danych: Dane Głównego Urzędu Statystycznego pochodzące z Banku Danych Lokalnych (aktywne fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne): Organizacje wg formy prawnej, Organizacje wg klasy zatrudnienia, Organizacje wg maksymalnego terytorialnego zasięgu głównej działalności, Organizacje wg rodzaju działalności, Organizacje wg rodzaju i udziału, Organizacje wg typu gminy, Organizacje wg wielkości przychodów, Pracujący w organizacjach, Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacjach, Wolontariusze i członkowie organizacji.

13 Bazy danych organizacji Klon/Jawor (www.ngo.pl). Dane serwisu Moja Polis: liczba fundacji i stowarzyszeń poza OSP (Ochotniczą Strażą Pożarną), liczba OSP liczba klubów sportowych, liczba wspólnot parafi alnych, liczba organizacji pożytku publicznego, liczba organizacji gospodarczych i zawodowych. Dane o sektorze non-profi t w Polsce zgromadzone przez GUS odnoszą się do 2008 roku. W drugim kwartale 2009 roku Urząd Statystyczny w Krakowie przeprowadził badanie dotyczące stanu i działalności organizacji non-profi t w Polsce w 2008 roku. Badaniem objęto zbiorowość ponad 93 tysięcy organizacji posiadających osobowość prawną, działających na mocy ustawy o fundacjach lub prawa o stowarzyszeniach, które były zarejestrowane w Bazie Jednostek Statystycznych 1. Operat badania obejmował także organizacje działające na mocy innych ustaw, odwołujących się jednak do prawa o stowarzyszeniach (np. stowarzyszenia kultury fi zycznej, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie, Polski Czerwony Krzyż, itp.) oraz organizacje pożytku publicznego. Narzędziem badawczym było sprawozdanie statystyczne SOF-1 2. Najniższym poziomem analizy danych GUS o sektorze nonprofi t, za wyjątkiem klubów sportowych, jest województwo (NUTS 2) z uwagi na brak innych, bardziej szczegółowych zakresów danych. Dane o sektorze non-profi t w Polsce zgromadzone przez Stowarzyszenie Klon/ /Jawor i prezentowane w serwisie Moja Polis również odnoszą się do 2008 roku. Wprawdzie Stowarzyszenie prowadzi własne badania, np. Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2010, jednak dostępne dane i wskaźniki prezentowane w serwisie Moja Polis opierają się na danych GUS z 2008 roku (przy czym dane w serwisie Moja Polis można analizować z uwzględnieniem większej liczby poziomów np. podregionów, powiatów). Część wskaźników, takich jak liczba związków zawodowych, liczba organizacji gospodarczych i zawodowych, nie jest dostępna w serwisie Moja Polis (przy wskaźnikach istnieje informacja strona w budowie i w czasie realizacji niniejszego projektu dane te nie zostały podane). Do analizy włączono także raporty i publikacje naukowe odnoszące się do trzeciego sektora w Polsce, które powstały w ciągu ostatnich 5 lat. 1 Baza Jednostek Statystycznych to baza danych, której podstawą jest rejestr REGON, jednak w odróżnieniu od niego jest ona aktualizowana w oparciu o wyniki badań statystycznych oraz o informacje pochodzące ze źródeł administracyjnych (np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowego Rejestru Sądowego). Źródło: Raport Głównego Urzędu Statystycznego Wstępna informacja nt. wyników badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r., GUS 2010; s Tamże. 13

14 Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego często charakteryzują się brakiem aktywnej siedziby, pracownicy takich podmiotów nie są zatrudnieni na stałe i ich obecność w siedzibie jest krótkotrwała, co ogranicza możliwości kontaktu z organizacją. Z tego względu autorzy raportu zdecydowali o przeprowadzeniu badania ilościowego za pomocą techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI Computer Assisted Telephone Interviewing). Badaniem objęto przedstawicieli organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Badanie miało charakter dwustopniowy. Do organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Poznania zostało skierowane zapytanie dotyczące aktualnego stanu prowadzonej działalności (działalność aktywna, działalność zawieszona, działalność zlikwidowana, inne). Badanie ilościowe o charakterze badań CATI opierało się na pierwszej części kwestionariusza i miało na celu aktualizację statusu działalności organizacji zarejestrowanych w Poznaniu. 14 Badanie ilościowe przeprowadzone techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo polegało na zadawaniu przez ankieterów podczas rozmowy telefonicznej widocznych na ekranie pytań kwestionariusza wywiadu. Ankieterzy wpisywali do formularza ankiety w wersji elektronicznej odpowiedzi respondentów, które były automatycznie wprowadzane do pamięci komputera. Program na bieżąco kontrolował postępy badania oraz sprawdzał pracę teleankieterów, kontrolował również próbę badawczą. Pierwsze wyniki były dostępne niemal od razu po zakończeniu badania. Taka procedura pozwoliła na zlikwidowanie przepisywania i kodowania, zmniejszając prawdopodobieństwo błędów ankieterskich, oszczędzając czas i dostarczając wszystkich niezbędnych danych statystycznych. Każdy z ankieterów otrzymał pisemną instrukcję dotyczącą badania oraz sposobu prowadzenia wywiadu z respondentem. Oprogramowanie jednostki realizującej badanie (tzw. Call Center) oparte jest o system CADAS CATI, który pozwala na egzekwowanie najsurowszych rygorów metodologicznych i dochowywanie bezwzględnej wierności branżowym standardom Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR) i Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA). Podczas badania możliwe było także monitorowanie osiągnięć i jakości pracy ankieterów CATI za pomocą modułu rankingu oraz funkcji raportowania opracowanej według wymagań Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów rekomendowanego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). Zapewniony został także bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa danych, opieki autorskiej i pomocy. Przed przystąpieniem do realizacji badania właściwego przeprowadzony został pilotaż narzędzia badawczego na próbie (losowo wybranych) N=10 organizacji pozarządowych, którego celem były: weryfi kacja problemu badawczego, czyli sprawdzenie, czy dany problem występuje w określonym środowisku społecznym;

15 sprawdzenie narzędzia badawczego, czyli przydatności zawartych w kwestionariuszu pytań i kafeterii pod względem stopnia ich zrozumiałości dla badanych, trafności odpowiedzi oraz pod względem liczby pytań, na które respondenci nie udzielili odpowiedzi; ustalenie problemów organizacyjnych dla właściwego procesu badawczego określenie sposobu docierania do badanych osób, sprawdzenie mających brać udział w badaniach ankieterów, określenie czasu realizacji badania. Dane uzyskane w toku badania pilotażowego zostały wykorzystane do opracowania właściwego i ostatecznego narzędzia badawczego. Operatem do badania była zweryfi kowana baza podmiotów organizacji pozarządowych przygotowana w oparciu o analizę typu desk research (KRS, GUS, Portal Organizacji Pozarządowych: i inne zdiagnozowane w toku analizy. Prowadzona równolegle do opracowywania operatu analiza danych wtórnych doprowadziła do istotnego wniosku dotyczącego znaczenia formy prawnej działających organizacji dla danej społeczności lokalnej, w której pełnią rozliczne funkcje odśrodkowe, specyfi czne ze względu na środowisko w jakim funkcjonują. Badania nad sektorem pozarządowym funkcjonującym w poznańskim środowisku wielkomiejskim podyktowały konieczność skoncentrowania się na najpopularniejszych i jednocześnie mających największe znacznie diagnostyczne organizacjach mieszczących się w dwóch dominujących formach prawnych, jakimi są stowarzyszenia (zarejestrowane w KRS, jak i w JST) oraz fundacje. Analiza materiałów wtórnych (Podrozdział 2.1.) potwierdziła, że organizacje takie jak: ochotnicze straże pożarne, wspólnoty parafi alne, czy też kluby sportowe nie są istotne w odniesieniu do środowiska wielkomiejskiego ze względu na niską liczebność tego rodzaju podmiotów w gminach miejskich, czy też niski efekt obywatelski 3. Wielkość operatu (baza teleadresowa organizacji pozarządowych wraz z numerami telefonów) po zweryfi kowaniu rekordów wynosiła N=2042. W Tabeli 1 na str. 16 zamieszczono raport z realizacji wywiadów CATI. W przypadku ponad 40% jednostek dostępnych w bazie poznańskich organizacji pozarządowych podczas pięciu prób połączeń wykonanych w różnych porach dnia i w odstępach czasowych, nie podjęto telefonu. W nieco ponad 5% przypadków włączała się automatyczna sekretarka lub faks, zaś w 9,2% rekordów słyszalny był komunikat nie ma takiego numeru. 8,1% rozmówców przedstawicieli trzeciego sektora odmówiło udziału w badaniu. W 8,2% przypadków wywiad okazał się nieefektywny, co oznaczało, że dodzwoniono się do innego abonenta nie będącego przedstawicielem NGO s. Warto w tym miejscu przywołać kwestię aktualności dostępnych baz danych organizacji pozarządowych, bowiem na co pośrednio wskazują przedstawione powyżej statystyki 65,2% organizacji z bazy poznańskich organizacji pozarządowych nie działa lub jest w stanie zawieszenia, bądź też z innego powodu kontakt z daną organizacją jest niemożliwy (abonent nie odbiera 3 Por. Gliński Piotr, Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Warszawa: IFiS PAN, 2006, s

16 Tabela 1. Raport z realizacji wywiadów CATI (N=2042) Efekt Liczba zdarzeń (N) % zdarzeń Abonent nie odbiera telefonu ,7% Automatyczna sekretarka 96 4,7% Automatyczny sygnał faksu 8 0,4% Komunikat nie ma takiego numeru 188 9,2% Odmowa udziału w badaniu 165 8,1% Wywiad efektywny ,7% Wywiad nieefektywny 168 8,2% WIELKOŚĆ OPERATU ,0% przy 5 próbach połączenia, automatyczna sekretarka, automatyczny sygnał faksu, nie ma takiego numeru, wywiad nieefektywny). Dane te jednakże należy traktować z pewną ostrożnością. Łącznie zrealizowano N=545 wywiadów efektywnych, w tym: N=193 wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zakończyły działalność lub ją zawiesiły; N=352 wywiadów pełnych przeprowadzonych z przedstawicielami aktywnie działających organizacji pozarządowych. 16 Przeprowadzenie wywiadów z organizacjami prowadzącymi aktywną działalność (tj. zrealizowanie drugiej i kolejnych części wywiadu CATI, zgodnie z zastosowanymi w kwestionariuszu regułami przejścia) w efekcie fi nalnym zależało od rzeczywistej liczby aktywnych organizacji Indywidualne wywiady pogłębione Indywidualny wywiad pogłębiony [IDI] (ang. Individual In-Depth Interview) jako jedna z bardziej popularnych metod badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z wybranymi respondentami, został dobrany jako narzędzie umożliwiające dotarcie do precyzyjnych i pogłębionych informacji. Wszystkie wywiady odbywały się na podstawie specjalnie przygotowanych narzędzi badawczych (scenariuszy wywiadu), których celem było uporządkowanie i wystandaryzowanie prowadzonych rozmów. Indywidualne wywiady zostały przeprowadzone w dwóch różnych typach grup respondentów. Pierwszą, znaczną liczebnie grupą respondentów (badania jakościowe z reguły obejmują niewielkie grupy) byli liderzy i liderki, bądź też inni przedstawiciele wybranych organizacji pozarządowych. Drugą grupę natomiast stanowili przedstawiciele samorządu oraz biznesu współpracujący z poznańskimi organizacji pozarządowymi.

17 Wszystkie wywiady zostały nagrane i poddane transkrypcji, a następnie podlegały analizie jakościowej WYWIADY Z LIDERAMI, LIDERKAMI I INNYMI PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami organizacji pozarządowych (na próbie 51 podmiotów trzeciego sektora) było podyktowane zamiarem dokonania wyczerpującej analizy problemów związanych z zarządzaniem NGO s, ich potencjału ludzkiego i instytucjonalnego oraz perspektyw rozwoju poznańskich organizacji pozarządowych z punktu widzenia liderów i liderek tychże organizacji. Wytypowana w sposób celowo-losowy grupa 51 osób mających często decydujący głos w codziennym kierowaniu/zarządzaniu organizacją odpowiedziała na pytania ankietera. Ich odpowiedzi brane były pod uwagę przy formułowaniu końcowych wniosków. Ponadto wypowiedzi przedstawicieli NGO s zamieszczone w postaci cytatów w części wynikowej wzbogaciły niniejszą diagnozę o przemyślenia i opinie społeczników. Wywiady przeprowadzone przez ankietera odbywały się w liczbie przeciętnie 2-3 dziennie, a postęp monitorowano na podstawie dostarczanych transkrypcji z wywiadów WYWIADY ZE WSPÓŁPRACUJĄCYMI Z NGO S PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDU ORAZ BIZNESU Metodą doboru próby do badań jakościowych indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) był dobór celowy. Próba celowa (arbitralna) opierała się na wiedzy o badanej populacji i specyfi cznych celach badań populacji generalnej. Pozwoliło to na uzyskanie wniosków i opinii pochodzących od znacznie różniących się doświadczeniami zawodowymi (w obszarze współpracy z organizacjami typu non-profi t) badanych osób. W tym module przeprowadzono 3 indywidualne wywiady pogłębione z następującymi typami respondentów: pracownik samorządowy współpracujący z NGO s Urząd Miasta Poznania; pracownik samorządowy współpracujący z NGO s Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; przedstawiciel podmiotu biznesowego współpracujący z NGO s Zogniskowany wywiad grupowy Zogniskowany wywiad grupowy [FGI] (ang. Focus Group Interview) stanowi jedną z metod badań jakościowych, polegającą na wspólnej dyskusji grupy respondentów/ /uczestników wywiadu na zadany z góry temat/grupę tematów. W trakcie wywiadu grupowego podejmowane były pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym, 17

18 próby wyjaśniania i zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań bez intencji wyrażania badanej rzeczywistości w sposób liczbowy i czysto opisowy. W przypadku tego typu badania analizie podlegają nie tylko indywidualne opinie wyrażane przez poszczególne osoby, ale też interakcje i wyniki konfrontacji różnych opinii na prezentowany temat. Celem ustrukturyzowania rozmowy opracowany został scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego. Metodą doboru próby do badań jakościowych zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) był dobór celowy. Podobnie jak w przypadku indywidualnych wywiadów pogłębionych, próba celowa (arbitralna) opierała się na wiedzy o badanej populacji i specyfi cznych celach badań populacji generalnej. W ramach zogniskowanego wywiadu grupowego przeprowadzono jedną dyskusję, w której wzięło udział 8 przedstawicieli prężnie działających organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania. Operat, z którego zaproszono respondentów do udziału w badaniu, został opracowany przez autorów niniejszego raportu. Zogniskowany wywiad grupowy trwał około 120 minut. Spotkanie zostało zarejestrowane, poddane transkrypcji, a następnie podlegało analizie jakościowej Sposoby analizy danych Wskazane powyżej zagadnienia badawcze pociągnęły za sobą konieczność zastosowania różnorodnych narzędzi i metod badawczych w trakcie prowadzenia badania. By uzyskać jak najbardziej wyczerpujące i wiarygodne informacje, w badaniu wykorzystane zostały następujące metody triangulacji, czyli łączenia danych na temat przedmiotu badań pochodzących z więcej niż jednego źródła: 18 Triangulacja metod badawczych, która łączy różne metody badawcze celem dogłębnego poznania i zrozumienia badanych zjawisk; autorzy zastosowali jakościowe (FGI i IDI) i ilościowe (CATI) metody badań umożliwiło to testowanie tej samej hipotezy bez obciążenia błędami wynikającymi z ograniczeń i wad poszczególnych metod badawczych; Triangulacja źródeł danych poddano analizie zarówno dane zastane (analiza typu desk research), jak i dane wywołane (tj. uzyskane w trakcie badania); Triangulacja perspektyw badawczych badanie prowadzone było przez kilku członków zespołu badawczego oraz ich asystentów, dzięki czemu uzyskany obraz przedmiotu badania jest pełniejszy, bardziej wiarygodny i obiektywny. Oprócz triangulacji zastosowana została również metoda łączenia danych, bowiem badania ilościowe obejmują perspektywę przedstawicieli NGO s, natomiast badania jakościowe zarówno działaczy organizacji pozarządowych, jak i przedstawicieli samorządu. Taki plan badawczy, łączący triangulację i integrację metodologiczną, ogniskujący uwagę na wybranych aspektach metodologii, gwarantuje wysoką jakość badań empirycznych. Innymi słowy, w opinii zespołu badawczego, taka metoda działań:

19 triangulacja Przeprowadzona analiza danych pozwoliła uchwycić istotne związki zachodzące między najważniejszymi zmiennymi metryczkowymi, a pytaniami zawartymi w kwestionariuszu (część merytoryczna). W badaniu wykorzystana została statystyczna forma opisowa danych (SPSS). W pierwszej kolejności jej celem było przetworzenie surowych danych w formę umożliwiającą ich szybkie zrozumienie i interpretację. Analiza ta objęła ustalenie wartości porównawczych, natężenia i struktury odpowiedzi. Dane, aby mogły w sposób jednoznaczny identyfi kować wyniki pomiaru, zostały poddane określonym regułom kodyfi kacyjnym zależnym od stosowanych skal pomiaru odpowiedzi. I tak np. w przypadku skali nominalnej, każda cecha została zakodowana w obrębie danej kolumny za pomocą symboli literowych bądź cyfrointegracja Schemat 1. Triangulacja i integracja w procesie badawczym zwiększyła trafność wyników badań; ułatwiła proces badawczy; spowodowała, że część uzasadnień zmierza w kierunku uprawomocnienia wyników poprzez sam fakt korzystania z różnych rozwiązań metodologicznych. Przedstawiony powyżej Schemat 1 obrazuje ogólne podejście metodologiczne, założone na początku procesu badawczego, które zostało zmodyfikowane odpowiednio w trakcie badań poprzez zaprojektowanie jednego z narzędzi IDI (kwestionariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego z liderami/-kami organizacji) bezpośrednio po dokonaniu wstępnej analizy desk research przez część zespołu badawczego Analiza danych wtórnych Przy analizie danych została również wykorzystywana metaanaliza. Oznacza ona statystyczną analizę polegającą na wtórnym odkrywaniu wiedzy metodą uogólniania informacji zawartych w publikacjach czy źródłach pierwotnych w celu łączenia odkryć. Metoda ta koncentruje się na systematycznym przeszukiwaniu literatury z danego obszaru, by po procedurach kodowania dokonać zbiorczej analizy ilościowej, interpretacji i podsumowania wyników tematycznie jednorodnych badań pierwotnych w celu identyfi kacji wspólnych wzorców, czy też rozbieżności występujących między zakwalifi kowanymi badaniami Badania ilościowe 19

20 20 wych, zgodnie z różnorodnością tej cechy w obrębie danych przypadków. Z kolei dla pytań otwartych stworzony został klucz, według którego odpowiedzi respondentów były kodowane. Następnie po przeprowadzeniu kodowania danych dokonano ich tabulacji, która polegała na zliczeniu, zsumowaniu, posortowaniu, pogrupowaniu oraz zestawieniu wyników w formie tablic częstości. Użycie oprogramowania zm niejszyło z pewnością możliwość pomyłek, gdyż program na bieżąco kontrolował logiczną poprawność wprowadzanych odpowiedzi oraz w zależności od udzielanych przez respondenta odpowiedzi, generował następne pytania ze zdefi niowanego drzewa pytań. Umożliwiło to lepszą kontrolę nad badaniem, pełne wykorzystanie próby, kontrolę zakresów odpowiedzi, automatyczną realizację reguł przejść. Istniała także możliwość przełożenia wywiadu na inny termin, jeżeli respondent w danej chwili był zajęty (niestety ze względu na ograniczenia czasowe ze strony autorów raportu, możliwość ta nie zawsze mogła być wykorzystywana). Zakończenie wywiadu mogło nastąpić w każdej chwili od momentu jego uruchomienia, aż do wyświetlenia ostatniego pytania. Program umożliwiał również zapisywanie powodów niezrealizowania wywiadów (np. nikt nie odbiera, linia zajęta, brak zgody respondenta, itp.). Narzędziem badania ilościowego był kwestionariusz socjologiczny zawierający kafeterie zamknięte i kafeterie półotwarte. System reguł przejścia (skipów) umożliwił wyodrębnienie kategorii respondentów odpowiadających kryteriom poprawności próby. Standardowo struktura kwestionariusza obejmowała katalog pytań, skale, fi ltry oraz dane ewidencyjne. Codebook narzędzia stanowił odrębny skrypt zaimplementowany w oprogramowanie Call Center. Ze względu na metodę badania i potencjalny wzorzec zachowania respondenta względem badania telefonicznego, czas pojedynczego wywiadu został określony w wymiarze czasowym około 15 minut (choć zdarzały się wywiady, które trwały znacznie dłużej) z zapewnieniem kompletności uzyskanych materiałów. Ze względu na użyte systemy informatyczne, ewentualne przypadki nieprawidłowości zostały ograniczone do minimum. Ankieter nie wybierał następnych pytań, ponieważ skrypt CADAS CATI automatycznie reguluje kolejność zadawanych pytań. Wywiady niekompletne, np. przerwane, nie były zapisywane w fi nalnej bazie danych, a jedynie w tymczasowej. W tej sytuacji podejmowane były próby kontaktu z respondentem, mające na celu uzupełnienie kwestionariusza (co najmniej trzy kolejne próby dokończenia realizacji wywiadu). W przypadku nieudanej próby, wywiad nie został włączony do fi nalnego zbioru (bazy danych), jednakże sytuację taką należy uznać za nietypową, gdyż praktyka badawcza oraz przebieg omawianych badań wskazuje na relatywnie rzadkie występowanie takich zdarzeń Badania jakościowe Materiał uzyskany w wyniku badań jakościowych (IDI i FGI) został poddany analizie w oparciu o następujące etapy: 1. Częściowe ustrukturyzowanie wywiadów celem pozyskania podstawowych informacji o badanych jednostkach; 2. Analiza wstępna, porządkująca: ocena wiarygodności i poprawności technicznej, weryfi kacja podstawowych elementów metodologicznych badania;

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA Dobre praktyki w zakresie realizacji idei flexicurity Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W ZAKRESIE ZBADANIA PRZYSZŁEGO OBSZARU DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ SIECI OŚRODKÓW DORADCZO-INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Koncepcja badawcza przygotowana na potrzeby badań prowadzonych w ramach projektu Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i 1. Istota projektu i kontekst badań

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) 2014 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) Raport z badania 2014 Pod redakcją: dr. Aleksandra BĄKOWSKIEGO Marzeny MAŻEWSKIEJ Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne

Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne Praca nierejestrowana na Mazowszu jej skala, charakter i skutki społeczne Raport Publikacja przygotowana w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE.

PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE. Grudzień 09 PRZEGLĄD BADAŃ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ŚWIECIE. RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH K a t a r z y n a O s i b o r s k a A n n a S z c z u c k a M a g d a T r a g a s z SPIS TREŚCI: SPIS

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego Raport końcowy Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

Badania w pomocy społecznej

Badania w pomocy społecznej Badania w pomocy społecznej Zastosowanie, metody i narzędzia Agnieszka Skowrońska Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badania w pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

efektywne zlecanie zadań publicznych

efektywne zlecanie zadań publicznych RAZEM W KIERUNKU PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ efektywne zlecanie zadań publicznych 1 podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w powiatach Podręcznik opisujący model efektywnej

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim

Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim Raport końcowy Zamawiający: Województwo Łódzkie Wykonawca: IBC GROUP Central Europe Holding

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo