Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341"

Transkrypt

1 Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN Maj 2004 NR 55 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN

2 POZNA SKA AKADEMIA MEDYCZNA KRYSZTA OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI dla Rektor prof. dr hab. Grzegorz H. Br borowicz Dobiega koƒca budowa najbardziej nowoczesnego w Polsce kompleksu Collegium Stomatologicum przy zbiegu ulic Przybyszewskiego i Bukowskiej.

3 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak Kapitu a Nagrody Gospodarczej, która dzia a przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan uzna a Akademi Medycznà im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za najlepszà uczelni medycznà w kraju. Dlatego zosta a wyró niona Kryszta owym Pucharem Wielkopolski oraz Z otym Medalem. DziÊ wielu m odych ludzi chce zostaç lekarzem i chce studiowaç w Poznaniu. Bo ta uczelnia jest znana z wysokiego poziomu nauczania, obecnie zatrudnia ponad 150 profesorów. Pyta em si studentów, dlaczego Akademia Medyczna w Poznaniu? Uczelnia ta jest dobrze rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale te za granicà. Wiemy, e poznaniacy sà solidni i tà solidnoêç chcemy sobie wpoiç. Na tej uczelni, jako jedynej w kraju, realizuje si program nauczania w j zyku angielskim. Na dziê w Poznaniu studiuje 400 cudzoziemców. Ta sytuacja powoduje, e kadra naukowa uczelni i te studenci ka dego dnia doskonalà j zyk angielski, a to umo liwia odbywanie sta ów w najlepszych klinikach Europy i Êwiata. Zagraniczni studenci po skoƒczeniu studiów rozs awiajà uczelni. To oni po przez zdobyta wiedz sà najlepszymi ambasadorami Polski i Uczelni w Êwiecie. W obecnych czasach, eby wy sza uczelnia by a dobra, muszà kierowaç nià nie tylko lekarze, ale tak e mened erowie. DziÊ post p techniczny w medycynie jest ogromny, stale przybywa nowoczesnego sprz tu, ka dego dnia spotykamy si z nowymi lekarstwami. Uczelnia intensywnie prowadzi samodzielne badania, które s u à rozwojowi medycyny w Polsce. To jest droga do podniesienia standardów nauczania, po przez praktycznà nauk w instytutach i klinikach. Studia to zdobywanie wiedzy, ale amerykanie mówià: lekarz uczy si w dzia aniu, bo tylko w pracy doskonalimy si, bez praktycznych dzia aƒ nie osiàgniemy sukcesu zawodowego. Student potrzebuje dobrych wzorów, a w Akademii Medycznej ma je, bo w tej uczelni pracuje kilkudziesi ciu profesorów najwi cej w kraju. Wszyscy pracownicy uczelni, studenci z którymi rozmawia em, sà autentycznie dumni ze swej uczelni, ale te identyfikujà si z nià. Tego wspania ego rozwoju by nie by o, bez charyzmatycznego przywódcy, którym jest Rektor prof. Grzegorz H. Br borowicz i jego sztab profesorów i ca a grupa Êwietnie wyszkolonych lekarzy. Przyjdzie czas, e studentów w Polsce b dzie mniej ni demograficzny i wtedy takie uczelnie jak Akademia Medyczna w Poznaniu, która ju dziê jest otwarta na Europ, b dzie mia a szans dalszego dynamicznego rozwoju. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego prowadzi dzia alnoêç naukowà, realizowana jest w 170 jednostkach Uczelni, taki jak: katedry, kliniki i zak ady, a dzia alnoêç lecznicza i naukowo-lecznicza realizowana jest w pi ciu szpitalach klinicznych. Kto dziê wie, e to jest najwi kszy pracodawca w Poznaniu, zatrudnia ponad 5 tys. pracowników, w tym tysiàc naukowców: profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i lekarzy. Tylko w Ginekologiczno-Po o niczym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Poznaniu odbywa si oko o porodów rocznie, dok adnie piszemy o tym. Kliniki Akademii Medycznej to europejski poziom. Sale operacyjne w klinikach to wysoki poziom techniczny, a to kosztuje. KtoÊ kiedyê wymyêli, e leczenie b dzie za darmo, bo p acimy ubezpieczenie. Ale Êwiat si zmieni, dobrobyt spowodowa, ze na cz owieka spad o wiele zagro eƒ. Moja mama mówi a: Jaka kuchnia takie ycie! A dziê jemy za du o cukrów, w glowodanów, po prostu tyjemy i mamy nadciênienie albo cukrzyce. Nie chcemy zaprzestaç picia wódki, palenia papierosów, a ostatnio jest moda wêród m odych ludzi na narkotyki. Na szosach si zabijamy, rocznie 100 tys. wypadków i kilka tysi cy zabitych. eby ich ratowaç budujemy szpitale ratownictwa drogowego. A to wszystko kosztuje i przyszed kryzys. Paƒstwo nie ma pieni dzy na leczenie. Piszemy te o tym problemie Polaków. Akademia Medyczna umo liwi a mi zobaczenie klinik uczelni od Êrodka, po prostu duma zapiera dech, jak to dziê wyglàda. Uczestniczy em przy operacjach i widzia em wspania ych lekarzy a wêród nich niezastàpione piel gniarki. 1

4 W numerze Wywiad z Rektorem Akademii Medycznej Prof. dr hab. Grzegorzem H. Br borowiczem Twórcy Uniwersyteckich Studiów Medycznych w Poznaniu Wspomnienie o prof. med. Jerzym S. Wójtowiczu Kalendarium Poznaƒskiej Szko y Medycznej Ginekologiczno-po o niczy szpital kliniczny Akademii Medycznej w Poznaniu Katedra otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu ycie studenckie Kapitu a Nagrody Gospodarczej, Wielkopolska Zjednoczona z Europà Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nada tytu doktora honoris causa Ksi dzu Kardyna owi Zdzis awowi Grocholewskiemu Dlaczego Sojusz przegra? Przyznanie Prof. Andrzejowi J. Szwarcowi Krzy a Zas ugi 1 Klasy Orderu Zas ugi Republiki Federalnej Niemiec D ugi okres walki o Uniwersytet w Poznaniu Kandydat na Prezydenta RP? lat Instytutu Zachodniego Wizyta przedstawicieli frakcji CDU Landtagu Dolnej Saksonii w Volkswagen Poznaƒ Czego si ba prezydent Poznania Ryszard Grobelny? Z Gwiazdà Dawida na autostradzie Êmierci Autocasco! To jest to! JesteÊmy czasopismem internetowym. Rocznie czyta nas 500 tys. osób. Zapraszamy Czytelników Naszej Wielkopolski do odwiedzenia naszej strony internetowej. Adres poczty elektronicznej: Redaktor naczelny: Ludwik Ratajczak tel./fax tel. kom Redaktorzy: Jerzy Miller, Henryk Szumielski, Ewa K odziƒska, Marek Rezler, Jerzy Kaczmarek, Ryszard Podlewski, Andrzej Skubiszyƒski Adres redakcji: Poznaƒ, ul. Bukowska 285 tel./fax (0-61) tel. kom MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Wydawca: STOWARZYSZENIE RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN Miesi cznik Edukacyjny Samorzàd-Gospodarka-Historia Poznaƒ, ul. Bukowska 285 tel./fax (0-61) tel. kom Wszelkie prawa zastrze one. aden fragment naszego wydania nie mo e byç wykorzystany bez zgody wydawcy. Zdj cia: Ludwik Ratajczak oraz Andrzej Skubiszyƒski Projekt graficzny: Artists, Cezary Gwóêdê Sk ad i amanie: Artists, Cezary Gwóêdê Artists, Sebastian Gwóêdê 2

5 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Wywiad z Rektorem Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. Grzegorzem H. Br borowiczem Od kilku lat Akademia Medyczna w Poznaniu lokuje si na najwy szych miejscach ogólnopolskich rankingów uczelni medycznych. Ostatnio otrzyma- a Kryszta owy Puchar Wielkopolski przyznawany podmiotom spe niajàcym Êwiatowe standardy nowoczesnoêci, które winny s u yç jako wzór do naêladowania. Gdzie le à êród a tak dobrych wyników poznaƒskiej Uczelni? Prof. dr hab. Grzegorz H. Br borowicz: Dzisiejsze sukcesy to pok osie wielu lat solidnej pracy. O sile Uczelni w du ej mierze decyduje jej pozycja naukowa. Akademia Medyczna szczyci si du à liczbà samodzielnych pracowników naukowych, zapewniajàc swoim studentom najwy szy poziom kszta cenia. Dodaç nale y, e Akademia kszta ci m odzie równie poza Poznaniem: posiadamy oêrodek dydaktyczny w Gorzowie Wielkopolskim, kszta cimy piel gniarki i po o ne na poziomie licencjatu w Gnieênie, Rawiczu i Ostrowie Wielkopolskim. W chwili obecnej, w oparciu o istniejàcà umowà, prowadzone sà równie rozmowy o utworzeniu oêrodka dydaktycznego naszej Uczelni w Wa brzychu. Do tego dochodzi aktywna dzia alnoêç w sferze badaƒ naukowych. Niema à wreszcie rol odgrywajà kontakty naszej Uczelni zarówno z partnerami krajowymi, jak i wiodàcymi oêrodkami w Europie i na Êwiecie. W ostatnim czasie zawarto nowe 3

6 Wywiad z Rektorem prof. Grzegorzem H. Br borowiczem umowy wspó pracy m. in. z uczelniami w Chinach, Finlandii; wznowiono kontakty z University of Illinois. Intensywnie wspó dzia amy z partnerami z Niemiec i paƒstw skandynawskich. Dynamicznie rozwija si wymiana studentów w ramach programu SOCRATES- ERASMUS. PodkreÊliç równie trzeba, i w ostatnim czasie, wyraênie poprawi y si szeroko rozumiane warunki studiowania. W tym celu przeznaczono znaczne Êrodki na inwestycje Uczelni dysponuje doskonale skomputeryzowanà bibliotekà, w minionych latach wybudowano dwa nowoczesne domy studenckie (obecnie Uczelnie dysponuje ponad miejscami w 5 akademikach), pojawi y si równie nowe obiekty sportowe. Akademia Medyczna to równie Uczelnia studentów. Przede wszystkim studentów. Obecnie na 4 Wydzia ach w ramach siedmiu kierunków i trzech kierunków zawodowych kszta cimy ponad 5000 studentów. Od ponad 10 lat w poznaƒskiej Uczelni realizowany jest program nauczania w j zyku angielskim. W bie àcym roku akademickim na studia angloj zyczne przyj to 47 obcokrajowców, g ównie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Norwegii i Grecji. Prawdopodobnie ju od najbli szego roku akademickiego studia w poznaƒskiej Uczelni podejmie tak e m odzie z Tajwanu, Filipin i Singapuru. Dzia alnoêç naszych studentów, zarówno naukowa jak i pozanaukowa, jest niezwykle znaczàca w skali ca ego kraju. Przede wszystkim, podkreêliç trzeba dzia alnoêç Studenckiego Towarzystwa Naukowego organizujàcego liczne konferencje, sympozja czy szkolenia, nierzadko o zasi gu mi dzynarodowym. Zainteresowani studenci mogà rozwijaç si naukowo w ponad 70. specjalistycznych ko ach naukowych. Wszystkich studiujàcych z kolei reprezentuje Rada Uczelniana Samorzàdu Studenckiego, zapewniajàc realny wp yw m odzie y na bie àcà dzia alnoêç Uczelni. Ponadto RUSS jest wspó organizatorem takich tradycyjnych ju imprez jak m. in. Bal Medyka czy z powodzeniem reaktywowane ostatnio Medykalia. Wspomnieç te trzeba o dzia ajàcym od niedawna w poznaƒskiej Uczelni, oddziale Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA-Poland), który w tym roku otrzyma nagrod dla najbardziej aktywnego Oddzia u Lokalnego IFMSA w Polsce. Nasi studenci sprawdzajà si równie w dzia alno- Êci pozanaukowej. Liczne sukcesy odnoszà sportowcy, na co dzieƒ dzia ajàcy w Akademickim Zwiàzku Sportowym, który od kilku lat plasuje si na pierwszym miejscu wêród krajowych uczelni medycznych. ycie Uczelni ze studenckiego punktu widzenia pokazuje akademicka gazeta Puls AM. W tym roku jubileusz 45-lecia obchodzi Chór Akademii Medycznej, tworzony m. in. przez studentów i absolwentów tej Uczelni. To oczywiêcie jedynie wycinek z bogatej dzia alnoêci studenckiej. Tak aktywna postawa z pewnoêcià cieszy, a i mobilizuje do wysi ku, by sprostaç ciàgle rosnàcym oczekiwaniom ze strony m odych ludzi. Staramy si je odczytywaç i realizowaç a wysokie zainteresowanie Akademià Medycznà wêród maturzystów pokazuje nam, e jesteêmy na dobrej drodze. O studentów dbamy nie tylko wtedy, gdy przebywajà w murach naszej Uczelni. W trakcie studiów staramy si dobrze przygotowaç tych m odych ludzi do radzenia sobie w przysz ym yciu zawodowym, w nie atwych przecie czasach, w jakich przychodzi im startowaç. Stàd te pomys stworzenia Wirtualnego Biura Karier, gdzie zarówno studenci jak i absolwenci znajdà wiele niezb dnych informacji: poczàwszy od wskazówek, jak ciekawie i poprawnie napisaç CV i list motywacyjny, poprzez poznanie tajników rekrutacji, a po informacje o sta ach i praktykach oraz ofertach pracy. Odpowiedzià na wyzwania dnia dzisiejszego jest tak e zorganizowanie II Medycznego Forum Kariery (MedForum), które umo liwi zdobycie aktualnych informacji o rynku pracy, po àdanych specjalnoêciach oraz technikach poszukiwania zatrudnienia. Wiele miejsca w dyskusjach na temat efektywnego nauczania m odzie y, poêwi ca si tzw. nauczaniu problemowemu. Nauczanie problemowe (PBL), to cel, do którego powinniêmy dà yç i konsekwentnie si do niego przybli amy. W najwi kszym skrócie nauczanie takie polega oby na prowadzeniu zaj ç w ma ych grupach, gdzie studenci z pomocà opiekuna (tutora), rozwiàzywaliby konkretne problemy. Student sam musia by znaleêç odpowiedê i przygotowaç odpowiedni fragment materia u. Prawid owe funkcjonowanie takiego sposobu nauczania wymaga odpowiedniego przygotowania kadry oraz specjalnych programów to ogromne zmiany, nie tylko dla wyk adowców, ale i dla samych studentów. PBL wymaga o wiele wi kszej aktywno- Êci obu stron. Nie mo na takich zmian wprowadzaç w sposób rewolucyjny. Ale wyraênie powtarzam, e reformy procesu nauczania, powinny prowadziç do takiego w aênie modelu przekazywania wiedzy. Tradycyjnie uczelnie medyczne kszta ci y m odzie w trzech zawodach medycznych: lekarza, farmaceuty i stomatologa. Zmiany spo eczne zmu- 4

7 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN szajà jednak do sprostania nowym wyzwaniom, do tworzenia nowych zawodów. Jak poznaƒska Uczelnia reaguje na potrzeby p ynàce z rynku pracy? Jako Uczelnia jesteêmy gotowi i w pe ni przygotowani do udzielenia szybkiej odpowiedzi na zapotrzebowania p ynàce z rynku pracy oraz realizacji nowych zadaƒ zwiàzanych z integracjà Polski z Unià Europejskà. Zmiany, jakie w najwi kszym stopniu dokonujà si na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Êwiadczà wyraênie o wysokiej elastycznoêci w adz Uczelni. Naszym najwi kszym sukcesem w tym zakresie jest pozytywne zaopiniowanie przez Paƒstwowà Komisj Akredytacyjnà wniosku o utworzenie kierunku biotechnologia medyczna. Wspomnieç nale y, i poznaƒska Uczelnia, jako jedyna w kraju, b dzie samodzielnie realizowaç ten wa ny kierunek studiów. Nowym, cieszàcym si du ym zainteresowaniem kierunkiem jest równie elektroradiologia, a obecnie toczy si dyskusja zwiàzana z rosnàcà potrzebà stworzenia kierunku dotyczàcego sposobów ywienia cz owieka. Chc podkreêliç, e otwarci jesteêmy na tworzenie nowych kierunków studiów, ale tylko takich, na które istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie. Tak w aênie rozumiem dynamiczny rozwój Uczelni. W takà wizj Uczelni wpisuje si poêwi cenie coraz wi kszej uwagi sprawom informatyzacji Akademii Medycznej. To po prostu wymóg efektywnej dzia alnoêci w XXI w. Jednym s owem informatyzacja Uczelni, to oszcz dnoêç czasu i pieni dzy przy zwi kszonej skutecznoêci dzia ania. Strona internetowa, obieg dokumentów w sieci, komputeryzacja zasobów Biblioteki czy zaawansowana poczta elektroniczna pracowników to standard dnia dzisiejszego. To na internetowych stronach znajdujà si aktualne informacje o yciu i dzia alnoêci Uczelni. Trzeba jednak myêleç o kolejnych krokach. Nasza Uczelnia, jako pierwsza uczelnia publiczna w Polsce, posiada serwis internetowy dost pny dla u ytkowników telefonów komórkowych, a w nieodleg ej przysz oêci planujemy uruchomienie wirtualnego dziekanatu, ksi garni, a nawet nauczania przez internet. Uczelnia rozwija si nie tylko wirtualnie. Realizowanych jest wiele wa nych dla Uczelni inwestycji. Szczególnie dumni jesteêmy z powstajàcego w aênie Collegium Stomatologicum przy zbiegu ulic Bukowskiej i Przybyszewskiego. W najbli szym czasie rozpocznà si równie prace przy budowie Centrum Medycznej Informacji Naukowej, czyli oêrodka biblioteczno-konferencyjnego naszej Uczelni. W tym nowoczesnym budynku znajdà si m. in. dwie sale audytoryjne mogàc pomieêciç 800 osób, uczelniana biblioteka, pomieszczenie do prowadzenia telekonferencji oraz gabinety do indywidualnej pracy w idealnej ciszy. OczywiÊcie na bie àco prowadzone sà remonty i mniejsze inwestycje w budynkach Uczelni, domach studenckich oraz obiektach sportowych. W Unii Europejskiej obowiàzuje inny model organizacyjny jedynie uniwersytet ma pe ne prawa akademickie, a wy sze szko y medyczne kszta cà na poziomie licencjatów. Czy w najbli szym czasie mo na spodziewaç si powstania w Poznaniu drugiego Uniwersytetu Uniwersytetu Medycznego? Dla przysz oêci dzisiejszej Akademii Medycznej ta kwestia ma niewàtpliwie kluczowe znaczenie. Dlatego z ca à mocà chc podkreêliç, e stworzenie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest i b dzie najwa niejszym celem obecnych w adz Uczelni. To zadanie trudne, ale z pewnoêcià wykonalne i w naszym rozumieniu konieczne. Tylko jako uniwersytet b dziemy mogli w pe ni realizowaç powierzone nam zadania. Przy czym, co nale y uwydatniç, integracja z Unià Europejskà mo e nam w realizacji tego ambitnego celu jedynie pomóc. Dà ymy te do tego by Uniwersytet powsta na bazie Akademii Medycznej nie widzimy mo liwo- Êci realizacji takiego scenariusza, jaki mia miejsce w Krakowie, gdzie z dawnej Akademii Medycznej utworzono Collegium Medicum w ramach Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Mimo bardzo dobrej wspó pracy naszej Uczelni z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza nie myêlimy o po àczeniu si z tà Uczelnià. Moim zdaniem taki ruch by by sztuczny nale y promowaç wspólne przedsi wzi cia, ale dzia aç jako osobne podmioty. Utworzenie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu to ambitny, ale realny plan na najbli szà przysz oêç. Dzi kuj za rozmow. Akademia Medyczna W adze Rektorskie JM Rektor AMiKM Prof. dr hab. Grzegorz H. Br borowicz Prorektor ds. Studenckich Dr hab. Wojciech Golusiƒski Prorektor ds. Klinicznych i Kszta cenia Prof. dr hab. Andrzej Obr bowski Prorektor ds. Integracji i Promocji Uczelni Prof. AM dr hab. Jacek Wysocki 5

8 Twórcy studiów medycznych w Poznaniu TWÓRCY UNIWERSYTECKICH STUDIÓW MEDYCZNYCH W POZNANIU (Wybór sylwetek) Roman Meissner Heliodor Âwi cicki ( ) Twórca i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznaƒskiego By a to postaç wspania a, jeden z najwi kszych organizatorów polskiego ycia naukowego pierwszej çwierci XX wieku na prastarych ziemiach piastowskich - twórca trzech nowoczesnych instytucji naukowych: Wszechnicy Piastowskiej (Uniwersytetu Poznaƒskiego), zreformowanego Poznaƒskiego Towarzystwa Przyjació Nauk i Fundacji Nauka i Praca. Jego nazwisko na trwa e wesz o do historii kultury i nauki polskiej i po wsze czasy b dzie budzi o najszlachetniejsze uczucia wdzi cznoêci. Heliodor Âwi cicki urodzi si w Poznaniu 3 lipca 1854 r., nauki poczàtkowe oraz gimnazjum klasyczne ukoƒczy w Âremie. Studia lekarskie odby w Uniwersytecie Wroc awskim, a po uzyskaniu doktoratu medycyny i chirurgii odby rocznà praktyk szpitalnà, zakoƒczonà paƒstwowym egzaminem lekarskim w Dreênie. RównoczeÊnie zajmowa si pracà naukowà. Od listopada 1878 roku by asystentem w klinice po o niczej Uniwersytetu Berliƒskiego. Od 1880 (w 1885 r. ju na sta e) roku zamieszka w Poznaniu. Poczàtkowo pracowa w Zak adzie Po o niczym im. El biety, w którym za o y pierwszà w Wielkopolsce przychodni ginekologicznà, nast pnie (od 1881) zosta asystentem Szpitala Dzieci cego im. Êw. Józefa. RównoczeÊnie dzia a m. in. w Towarzystwie Przyjació Nauk Poznaƒskim (TPNP) i udziela si w Towarzystwie OÊwiaty Ludowej. Bardzo szybko zyska s aw wybitnego specjalisty, u którego pomocy szuka y pacjentki z najodleglejszych zakàtków ziem polskich. Od 1885 do 1904 roku prowadzi prywatnà klinik ginekologicznà, w której stosowa najnowsze osiàgni cia wspó czesnej medycyny. Wprowadza w asnego pomys u aparaty i narz dzia lekarskie. Bardzo wysoko oceniano fachowoêç Heliodora Âwi cickiego w polskich kr gach uniwersyteckich. Trzykrotnie by kandydatem do obj cia katedry po o nictwa i ginekologii w Uniwersytecie Jagielloƒskim (1894 i 1907), oraz we Lwowie (1898). Jednak Poznania nie opuêci. W 1900 roku otrzyma doktorat honorowy Uniwersytetu Jagielloƒskiego. W roku 1920 zapoczàtkowa g bokà reform TPNP, które w 1921 zmodyfikowa o swojà nazw na Poznaƒskie Towarzystwo Przyjació Nauk (PTPN). Sta o si ono drugà g ównà, obok tworzonego wówczas Uniwersytetu Poznaƒskiego (UP), naukowà placówkà Poznania. Âwi cicki odegra równie bardzo istotnà rol, w jednej z najwa niejszych w czasach zaborów instytucji organiczników wielkopolskich w Towarzystwie Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego, do którego nale a od 1885 roku. Innym polem dzia alnoêci spo ecznej Âwi cickiego by Zwiàzek Towarzystw Dobroczynnych. Natomiast zupe nie prywatnà instytucjà naukowà, którà powo a do ycia Âwi cicki by y s ynne, obros e z czasem legendà Wieczory Czwartkowe, które systematycznie organizowa w swoim mieszkaniu w pa acu Dzia yƒskich przy Starym Rynku w latach i

9 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Jednak najwi kszà zas ugà Âwi cickiego by o utworzenie - od wieków upragnionego przez Wielkopolan - polskiego uniwersytetu w Poznaniu. Niezwykle ofiarna, pe na zaparcia dzia alnoêç prof. Âwi cickiego, po niespe na szeêciu miesiàcach, doprowadzi a w dniu 7 maja 1919 roku do uroczystej inauguracji Uniwersytetu Poznaƒskiego (do 10 kwietnia 1920 noszàcego nazw Wszechnicy Piastowskiej). Na rektora UP Âwi cicki by wybierany szeêciokrotnie (1919, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23 i 1923/24). Na kilka miesi cy przed Êmiercià, 23 sierpnia 1923 roku - podpisa akt za o enia Fundacji Nauka i Praca, przeznaczajàc ca y swój olbrzymi majàtek na: popieranie pracy naukowej przez udzielanie pomocy materialnej m. in. profesorom, docentom, asystentom i studiujàcej m odzie y polskich uczelni akademickich. Zmar 12 paêdziernika 1923 roku - zosta pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Êw. Marii Magdaleny przy ul. Bukowskiej. W listopadzie 1946 roku - z inicjatywy najbli szego przyjaciela prof. A. Wrzoska - trumna z jego szczàtkami zosta a przeniesiona do Grobów Zas u onych, w podziemiach koêcio a Êw. Wojciecha w Poznaniu. Âwi cicki bez wàtpienia nale y do najwybitniejszych Wielkopolan poczàtków XX wieku. Adam Wrzosek ( ) Organizator i pierwszy dziekan Wydzia u Lekarskiego Uniwersytetu Poznaƒskiego Adam Wrzosek urodzi si 6 maja 1875 roku w Zagórzu pod Dàbrowà Górniczà. Po nauce gimnazjalnej w Piotrkowie Trybunalskim i odzi, gdzie w roku 1894 otrzyma Êwiadectwo dojrza oêci, kolejno studiowa medycyn na w Kijowie, Zurychu i Berlinie - broniàc tu w 1898 roku rozprawy doktorskiej. W kilka tygodni póêniej przyjecha do Kijowa, nostryfikowa dyplom lekarski i jako wolontariusz pracowa w miejscowej uniwersyteckiej klinice ginekologiczno-po o niczej. Po szeregu zmianach miejsca pracy w 1901 roku otrzyma asystentur w Zak adzie Patologii Ogólnej i DoÊwiadczalnej Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Od 1905 roku by zast pcà profesora patologii ogólnej i doêwiadczalnej. W 1910 roku zosta mianowany bezp atnym profesorem nadzwyczajnym patologii ogólnej i doêwiadczalnej. Podczas pierwszej wojny Êwiatowej by naczelnym lekarzem IV oddzia u chirurgicznego III Szpitala Fortecznego w Krakowie. Od po owy roku 1918 doje d a do Warszawy i organizowa tam Zak ad Patologii Ogólnej i DoÊwiadczalnej. W tym samym czasie by szefem Sekcji Naukowej w Departamencie Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wojskowych. Na poczàtku lutego 1919 roku zosta mianowany profesorem zwyczajnym patologii ogólnej i doêwiadczalnej, ale równoczeênie zosta powo any na stanowisko dyrektora Departamentu Sekcji Nauk i Szkó Akademickich w Ministerstwie Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego. Heliodora Âwi cickiego i Adama Wrzoska àczy a wieloletnia przyjaêƒ, trwajàca od 1902 roku; by a to jedna z g ównych przyczyn, dla których Wrzosek postanowi rzuciç Warszaw i przenieêç si do Poznania. Od lutego 1919 roku datuje si te Êcis a wspó praca H. Âwi cickiego z A. Wrzoskiem przy organizacji UP, a szczególnie Wydzia u Lekarskiego. Po przeniesieniu si do Poznania Wrzosek bardzo energicznie zabra si za organizacj Wydzia u. Jako pierwszy dziekan, w latach , a nast pnie jeden z najaktywniejszych cz onków Rady Wydzia u Lekarskiego UP stworzy solidne i nowoczesne fundamenty pod trwa y jego rozwój. By te twórcà Katedry i Zak adu Historii Medycyny oraz Zak adu Antropologii, którymi kierowa do wybuchu drugiej wojny Êwiatowej. W 1935 roku objà kierownictwo Zak adu Historii Medycyny w Wilnie, dokàd systematycznie doje d a z Poznania. Podczas II wojny Êwiatowej prof. Adam Wrzosek zosta wysiedlony z Poznania, ukrywa si na terenie Warszawy. Jesienià 1942 roku zorganizowa i Wydzia Lekarski tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. W roku akademickim 1944/45 zosta wybrany na prorektora UZZ. Tu po ustaniu dzia aƒ wojennych, w marcu 1945 roku powróci do Poznania. i na nowo zorganizowa zniszczony przez okupantów Zak ad Historii i Filozofii Medycyny oraz Zak ad Antropologii. W dwa lata póêniej 1 wrzeênia 1945 roku zosta przeniesiony na emerytur, ale do koƒca ycia zajmowa si pracà naukowà oraz spisywaniem swoich niezwykle bogatych wspomnieƒ. Profesor Wrzosek prace swoje og asza w j zyku polskim, niemieckim, francuskim, angielskim i czeskim. Na szczególnà uwag zas ugujà jego obszerne opracowania ksià kowe, m. in. poêwi cone: J drzejowi Âniadeckiemu, Karolowi Marcinkowskiemu i Tytusowi Cha ubiƒskiemu. Du à popularnoêcià, swego 7

10 Twórcy studiów medycznych w Poznaniu czasu, cieszy y si dwa wa ne dzie a Wrzoska: Propedeutyka lekarska oraz MyÊl o reformie wydzia- ów lekarskich). A. Wrzosek. za o y, redagowa i wydawa dwa powa ne czasopisma naukowe: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Przeglàd Antropologiczny, którego redakcj prowadzi do ostatnich chwil swego ycia. Doktoryzowa 51 osób, przeprowadzi szeêç przewodów habilitacyjnych. W Jego czasach by y to liczby wyjàtkowe. Sporo czasu poêwi ca te dzia- alnoêci w licznych organizacjach i towarzystwach naukowych. Zmar w Poznaniu 26 lutego 1965 roku, zosta pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu junikowskim. Konstanty Hrynakowski ( ) Organizator i pierwszy dyrektor Oddzia u Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznaƒskiego Urodzi si 21 maja 1878 roku, w majàtku Rzepiaszna ko o Smi y na Ukrainie, w rodzinie Piotra i Adeli z Pogorzelskich. Ukoƒczy z odznaczeniem II gimnazjum klasyczne w Kijowie. Nauk kontynuowa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Êw. W odzimierza w latach 1897 Ð 1902, otrzymujàc dyplom pierwszego stopnia kandydata nauk przyrodniczych. Nast pnie studiowa chemi nieorganicznà, mineralogi i geologi w Kijowskim Instytucie Politechnicznym. W latach by prywatnym asystentem profesora chemii nieorganicznej Micha a Konowa owa. Za udzia w rozruchach studenckich (1905) zosta skazany na przymusowe osiedlenie si na Syberii. Od 1906 roku by asystentem przy Katedrze Chemii Nieorganicznej Wydzia u Górniczego Instytutu Technologicznego w Tomsku. RównoczeÊnie uczy fizyki i chemii w miejscowej szkole realnej oraz na kursach ogólnokszta càcych. Za prowadzone badania by nagradzany, a wkrótce jako stypendysta wyjecha na dalsze studia do Niemiec. Przebywa : w Getyndze prowadzàc badania z zakresu chemii fizycznej. Z chwilà wybuchu pierwszej wojny Êwiatowej zosta internowany. Po zwolnieniu z obozu (1918) przeniós si do Sztokholmu i zosta asystentem prof. K. Palmaera w Królewskiej Wy szej Szkole Technicznej, gdzie m. in. kierowa çwiczeniami elektrochemicznymi i pracami doktorskimi. W marcu 1920 roku otrzyma propozycj obj cia Katedry Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Poznaƒskiego (UP). Przyby do Poznania 1 kwietnia tego roku jako profesor nadzwyczajny. By twórcà Oddzia u Farmaceutycznego, który od 1925 roku przynale a do Wydzia u Matematyczno-Przyrodniczego UP. W koƒcu 1920 roku zajà si adaptacjà do celów dydaktycznonaukowych, podziemi Collegium Maius (dawny Zamek Wilhelmowski). Urzàdzi tam m. in. pracowni chemii jakoêciowej, iloêciowej, organicznej, e1ektrochemicznej, analizy elementarnej, prac specjalnych oraz pokój do pomiarów Êcis ych i optycznych. By wspó inicjatorem wzniesienia Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej, które po ukoƒczeniu by o najwi kszym i najnowoczeêniejszym gmachem uniwersyteckim tego typu w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej. Rozwinà tam m. in. pierwsze i jedyne w okresie mi dzywojennym w Polsce, Muzeum Farmaceutyczne B dàc twórcà i dyrektorem OF UP z równà troskà zajmowa si wszystkimi podlegajàcymi mu jednostkami dydaktyczno-naukowymi. Wykszta ci w Poznaniu 40 aptekarzy i 796 magistrów farmacji. By promotorem 10 doktoratów, opiekowa si 3 habilitantami. Dla aptekarzy wielkopolskich i pomorskich organizowa kilkutygodniowe kursy doszkalajàce. Za o y w Poznaniu (1928) i redagowa na wysokim poziomie kwartalnik Szko y Akademickie. By autorem ponad 210 publikacji, w tym 110 cennych rozpraw naukowych i 5 podr czników. Wyniki swoich badaƒ og asza zarówno w literaturze krajowej jak i zagranicznej oraz podczas mi dzynarodowych kongresów naukowych. Nale a do licznych towarzystw naukowych polskich, rosyjskich, francuskich i niemieckich. By przewodniczàcym Poznaƒskiego Oddzia u Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTCh), wiceprezesem Zarzàdu G ównego oraz (od 1930) cz onkiem tego Towarzystwa. Wielokrotnie jako delegat Zarzàdu G ównego PTCh reprezentowa nauk polskà na mi dzynarodowych zjazdach chemicznych. Zmar 4 wrzeênia 1938 roku w Poznaniu, zosta pochowany na cmentarzu parafii Êw. Wojciecha, na poznaƒskiej Cytadeli. Profesora Konstantego Hrynakowskiego bez s owa przesady mo na i nale y uznaç za jednego z g ównych twórców wielkopolskiej farmacji i wielkiego reformatora studiów farmaceutycznych w Polsce. 8

11 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Wybitny Wielkopolanin Wspomnienie o prof. med. Jerzym S. Wójtowiczu / / Prof. dr hab. Andrzej Ziemiaƒski Jerzy Stanis aw Wójtowicz syn ziemi wielkopolskiej urodzi si w Poznaniu w 1932 r. Tutaj otrzyma staranne wykszta cenie Êrednie oraz wy sze w Poznaƒskiej Akademii Medycznej. Jurka W. zna em od wielu lat, gdy jeszcze jako m odzi ludzie uczyliêmy si w gimnazjum i liceum K. Marcinkowskiego. Nieprzeci tne zdolnoêci Jerzego zwróci y uwag jego nauczycieli i kolegów. I ju wówczas by o wiadomo, e droga, którà pójdzie doprowadzi go do wybitnych osiàgni ç. Jurek wybra medycyn, szcz Êliwie dla medycyny. Jeszcze przed ukoƒczeniem studiów podjà prac w Zak adzie Radiologii AM w Poznaniu, przechodzàc nast pnie wszystkie szczeble kariery zawodowej i naukowej, ukoronowanej powo aniem na stanowisko profesora zwyczajnego w naszej Uczelni. By autorem ponad 200 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicà. Okrutnym paradoksem losu sta si fakt, e powali a Go choroba, której diagnostyce, patologii i symptomatologii poêwi ci szczególnie wiele swoich najlepszych prac. Erudycja i ogromna pracowitoêç prof. J. Wójtowicza zyska a powszechne uznanie w Êrodowisku lekarskim polskim i zagranicznym. Kulminacjà uznania jego osobowoêci i osiàgni ç zawodowych przez Êrodowisko akademickie naszej Uczelni by wybór prof. Wójtowicza na stanowisko rektora poznaƒskiej A. M. w roku Nieomylnie przewidujàc kierunki rozwoju radiologii, otwarty na wszelki post p, nowator, rozwija i popiera nowe dziedziny badaƒ: angiokardiografi, tomografi komputerowà, mammografi, USG, aniografi subtrakcyjnà. Marzy o tomografie rezonansu magnetycznego. Niestety nie doczeka, zdà y jedynie po o yç kamieƒ w gielny pod OÊrodek Diagnostyki Obrazowej w naszej Uczelni. Jerzy Wójtowicz by cz onkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Za zas ugi naukowe i szerokà dzia alnoêç spo ecznà otrzyma wysokiej odznaczenia paƒstwowe. By uczonym niespokojnym, o niezale nej, nieskr powanej myêli. Nie usta w pracy naukowej nawet wtedy, gdy przez 6 lat kierowa naszà Uczelnià po trudnych polskich drogach pierwszej po owy lat osiemdziesiàtych. Ostatnim jego wielkim polem dzia ania sta si Ruch Lekarzy Âwiata na rzecz zapobiegania wojnie jàdrowej. Prof. Wójtowicz uzna, e jego moralnym obowiàzkiem jako lekarza jest dzia aç w myêl has a: Utrzymajmy ycie na ziemi razem yç, a nie razem umieraç. Dlatego te, kiedy w ponury listopadowy poranek dnia 3. listopada 1987 r. nasze miasto obieg a wiadomoêç o nag ej Êmierci Jerzego Wójtowicza my jego przyjaciele, uczniowie i wspó pracownicy ze smutkiem zrozumieliêmy, e oto zamkn a si pi kna karta radiologii polskiej, której nie zdà y zapisaç do koƒca prof. Jerzy Wójtowcz. Redakcja Naszej Wielkopolski uhonorowa a tytu em Wybitnego Wielkopolanina profesora Jerzego S. Wójtowicza. Na zdj ciu mgr Maria Wójtowicz ona profesora, z lewej Wanda B eƒska, cz onek rodziny oraz Rektor prof. Grzegorz H. Br borowicz 9

12 Kalendarium Poznaƒskiej Szko y Medycznej KALENDARIUM WYBRANYCH WYDARZE ZWIÑZANYCH Z POZNA SKÑ UNIWERSYTECKÑ SZKO Ñ MEDYCZNÑ 23 czerwca 1919 Senat Uniwersytetu Poznaƒskiego (UP) wybra nowà pi cioosobowà Komisj Uniwersyteckà (w sk adzie: Heliodor Âwi cicki, Micha Sobeski, Wincenty Jezierski, Stanis aw azarewicz, ks. Jan W. Hozakowski) dla zorganizowania wydzia ów medycznych i teologicznego). Listopad 1919 Rozpocz cie zaj ç Studium Farmaceutycznego ulokowanego przy Wydziale Filozoficznym UP. 25 kwietnia 1920 Senat UP uchwali powo anie prof. Adama Wrzoska z Warszawy na organizatora i pierwszego dziekana Wydzia u Lekarskiego. Styczeƒ 1921 Uruchomiono pierwszy rok Studiów Lekarskich. 28 Listopada 1921 PoÊwi cono kamienie w gielne pod Collegium Anatomicum i Collegium Chemicum jedne z najwi kszych gmachów akademickich tego typu w Polsce - budow zakoƒczono na Powszechnà Wystaw Krajowà w 1929 roku. 10 wrzeênia 1939 Oddzia y hitlerowskie wkroczy y do stolicy Wielkopolski. Gmach Collegium Medicum (przy ul. Fredry), Collegium Chemicum a tak e cz Êciowo Collegium Anatomicum uleg y dewastacji. Wielu profesorów aresztowano. Niektórzy zgin li po osadzeniu w hitlerowskich katowniach. Listopad 1939 Cz Êç nauczycieli akademickich w ramach planowej akcji deportacji ludnoêci polskiej, po przejêciu przez obóz przesiedleƒczy, Poznania - G ówna (listopad maj 1940) zosta a wywieziona do Generalnego Gubernatorstwa bàdê do obozu przesiedleƒczego w odzi. 24 listopada 1940 W Warszawie odby a si inauguracja tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich (UZZ), b dàcego kontynuacjà UP. Listopad 1942 W ramach UZZ w Warszawie zosta uruchomiony Wydzia Lekarski zorganizowany i kierowany do maja 1944 przez prof. Adama Wrzoska. 22 marca 1941 W Szkocji, przy Uniwersytecie Edynburskim odby a si inauguracja Polskiego Wydzia u Lekarskiego (The Polish School of Medicine at the University of Edinburgh), którego g ównym organizatorem i pierwszym dziekanem do poczàtków jego stopniowej likwidacji (wrzesieƒ 1945 marzec 1919) by prof. Antoni Tomasz Jurasz z Poznania. Polski Wydzia Lekarski by nieformalnà kontynuacjà Wydzia u Lekarskiego UP na obczyênie. Rok akademicki 1942/43 W Warszawie zosta zorganizowany Wydzia Farmaceutyczny UZZ, którym kierowa dziekan prof. Bronis aw Koskowski. Paêdziernik 1943 Rozpocz a dzia alnoêç cz stochowska filia UZZ zorganizowana i kierowana przez dr. Zdzis awa Stolzmanna biochemika z UP. Paêdziernik 1944 Kontynuacja studiów medycznych po Powstaniu Warszawskim w Krakowie w ramach Wydzia u Lekarskiego UZZ. Marzec 1945 Wznowienie dzia alnoêci Polikliniki Stomatologicznej (organizator dr med. Rudolf Sarrazin), przy której w styczniu 1946 utworzono Studium Lekarsko -Dentystyczne. 10

13 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN 23 kwietnia 1945 Wznowienie zaj ç dydaktycznych na Wydziale Lekarskim w Poznaniu. 1 paêdziernika 1947 Uruchomienie Wydzia u Farmaceutycznego UP (dziekan prof. Jan Dobrowolski) Wydzielenie z UP samodzielnej wy szej uczelni Akademii lekarskiej, która od 3 marca zosta a przemianowana na Akademi Medycznà. W jej sk ad wesz y Wydzia Lekarski i Farmaceutyczny oraz Oddzia Stomatologiczny i (od lipca 1950) Studium Wychowania Fizycznego Utworzenie pierwszego w Polsce nieonkologicznego klinicznego oêrodka izotopowego Utworzenie drugiej w Europie (po Pary u) pracowni mikroskopii elektronowej do celów medycznych badaƒ w zakresie patologii doêwiadczalnej i diagnostyki klinicznej Uruchomienie pierwszej w kraju pracowni hemodializy (tzw. sztucznej nerki) Zorganizowanie pierwszego w polskich akademiach medycznych oêrodka dietetyki klinicznej Powo anie drugiej na Êwiecie Katedry Rehabilitacji Utworzenie pierwszej w Polsce Kliniki Chorób Paso ytniczych. 2 listopada 1962 Powo anie jednego z pierwszych w Polsce Zak adów Anestezjologii przekszta conego w 1978 roku w Instytut Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej (od 1982 Instytut Anestezjologii i Intensywnej Terapii) Utworzenie Zak adu Rehabilitacji Przemys owej Zorganizowanie pierwszej w kraju Kliniki Chirurgii R ki Utworzenie Wydzia u Piel gniarskiego (organizator i pierwszy dziekan prof. Józef Baron) przekszta conego nast pnie w Wydzia Nauk o Zdrowiu (1998) Utworzenie pierwszej w Europie Êrodkowowschodniej pracowni tomografii komputerowej Przy Wydziale Farmaceutycznym utworzono Oddzia Analityki Medycznej Sejm Polski, na wniosek Senatu Akademii Medycznej w Poznaniu nada jej imi jednego z najwybitniejszych polskich lekarzy pierwszej po owy XIX wieku, wspó twórc nowoczesnej Wielkopolski dra med. i chir. Karola Marcinkowskiego ( ) Za o ono pierwszy w Polsce pediatryczny oddzia transplantacji szpiku. 25 lutego 1992 Powo ano Wydzia Lekarski II (noszàcy do 11 marca 1993 nazw Wydzia u Medycznego), w sk adzie Oddzia Stomatologii, Kszta cenia Podyplomowego i (pierwszy w Polsce) Kszta cenia w J zyku Angielskim Zorganizowano jeden z pierwszych w Polsce oêrodek genoterapii nowotworów (zwiàzany z Zak adem Immunologii Nowotworów Katedry Onkologii) Zorganizowano pierwszà w polskich uczelniach lekarskich Katedr i Zak ad Genetyki Medycznej Wybudowanie nowoczesnego kompleksu diagnostyczno-klinicznego przy ul. Polnej 33 mieszczàcy jednà z najlepiej w Europie wyposa onych klinik neonatologicznych Akademia Medyczna w Poznaniu w Rankingu Szkó Wy szych 2002 Rzeczypospolitej i Perspektyw zosta a uznana za najlepszà uczelnià medycznà w Polsce W rankingu edukacyjnym Rzeczypospolitej Akademia im. Karola Marcinkowskiego w Poznani ponownie zaj a I miejsce wêród uczelni medycznych. 11

14 Ginekologiczno-po o niczy szpital kliniczny GINEKOLOGICZNO-PO O NICZY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU WejÊcie do szpitala I. Charakterystyka Szpitala XXI wieku Ginekologiczno-Po o niczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Poznaniu przy ul. Polnej 33 jest jednostkà monoprofilowà ginekologiczno-po o niczà ze 100-letnià tradycjà, dysponujàcà nowoczesnà bazà zarówno pod wzgl dem aparatury medycznej jak i wysokospecjalistycznej kadry. Szpital zapewnia profesjonalnà wszechstronnà i fachowà opiek medycznà w zakresie po o nictwa, ginekologii i neonatologii. Posiada nowoczeênie wyposa one oddzia y: - porodowe z mo liwoêcià odbywania porodów rodzinnych - onkologii ginekologicznej ginekologii - po o nictwa W Szpitalu funkcjonuj à nowoczeênie wyposa one Pracownie: - USG - Densytometru - Mammografii - Patomorfologii - Centralne Laboratorium czynne ca à dob - Rtg Poradnie Specjalistyczne - Ginekologii i Andrologii Wieku Rozwojowego - Ginekologiczno-Po o nicza - Endokrynologiczna - Niep odnoêci i Endokrynologii Rozrodu 12

15 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN - Prenatalna - Patologii Wczesnej Cià y - Patologii Cià y - Osteoporozy i Menopauzy - Onkologiczna - Diabetologiczna - Andrologiczna - Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci 24 godziny na dob czynna jest Izba Przyj ç tel.: Od powstania Szpitala do 2001 roku hospitalizowano oko o l osób (suma ta nie obejmuje noworodków). W tym czasie odby o si oko o porodów. Od 1948 roku wykonano ponad operacji. Obecnie w Szpitalu funkcjonuje 20 oddzia ów, w tym oddzia operacyjny i 4 oddzia y neonatologiczne. Na bazie szpitala dzia a 12 klinik i 2 zak ady naukowe. Posiadamy nowoczesnà aparatur diagnostyczno-leczniczà takà jak ultrasonografy, mammografy, densytometry, mammotom, pulsoksymetry p odowe, unikalnà w Polsce aparatur do badaƒ urodynamicznych i EKG p odu. Siedem nowoczesnych sal operacyjnych i cztery sale zabiegowe wyposa one sà w najnowszej generacji sprz t endoskopowy, laparoskopy, histeroskopy, no e harmoniczne, lasery, urzàdzenia ultradêwi kowe i argonowe. Sale operacyjne, wybudzeniowe oraz oddzia intensywnej terapii wyposa one sà w doskona y sprz t anestezjologiczny, wysokiej klasy aparaty do znieczuleƒ z monitorami, pulsoksymetrami, kapnografami i respiratorami. Klinika Onkologii wyposa ona Jest w nowoczesny aparat do prowadzenia leczenia metodà brachyterapii. Stosujemy równie chemioterapi wg Êwiatowych standardów. W Szpitalu wykonywane sà tak e wysokospecjalistyczne procedury medyczne z zakresu patologii cià y. Prowadzimy równie diagnostyk genetycznà. Oddzia Porodowy to 8 odr bnych sal porodowych ka da z w asnym w z em sanitarnym, wyposa onych Prof. Tomasz Opala Dyrektor Szpitpala - Kierownik katedry i kliniki w nowoczesny sprz t, unikalne ó ka porodowe umo liwiajàce poród w dowolnie wybranej pozycji, 2 sale do ci ç cesarskich i 1 sala zabiegowa. Ale nie tylko te urzàdzenia nadajà znami nowoczesnoêci oddzia owi. JednoczeÊnie zapewniono dobre zaplecze socjalne dla osoby towarzyszàcej przy porodzie, co umo liwia odbywanie porodu rodzinnego w godnych warunkach. Przyszli rodzice mogà przygotowaç si do wspólnego prze ywania porodu uczestniczàc w zaj ciach Szko y Rodzenia dzia ajàcej przy Szpitalu. Nowa Izba Przyj ç posiada zaplecze diagnostyczne i ó kowego, które umo liwia udzielenie profesjonalnej pomocy w nag ych przypadkach ginekologiczno-po o niczych. W ramach Izby Przyj ç funkcjonuje gabinet zabiegowy o parametrach sali operacyjnej, wyposa ony w niezb dnà aparatur diagnostycznà, anestezjologicznà i chirurgicznà, a tak e stanowisko dla noworodka. W ka dej chwili mo na przeprowadziç tu zabieg operacyjny i odebraç nag y poród. Nieod àcznym partnerem oddzia ów po o niczych jest neonatologia. Posiadamy 23 stanowiska do prowadzenia na Êwiatowym poziomie intensywnej terapii noworodka, kilkadziesiàt inkubatorów, w tym inkubatory transportowe oraz 2 nowoczesne karetki do przewozu noworodków w ci kim stanie. Intensywnie leczonych jest oko o 500 noworodków rocznie z ca ego regionu Wielkopolski. Na sali operacyjnej w Klinice Neonatologii przeprowadzane sà przy wspó udziale specjalistów spoza Szpitala operacje. W Aptece Szpitalnej przygotowywane sà leki w warunkach aseptycznych na potrzeby pacjentów naszego Szpitala. Mo liwe jest to dzi ki funkcjonowaniu Pracowni Cytostatyków (wyposa ona jest w komor laminarnà), Pracowni Leku Ja owego do przygotowywania ywienia parenteralnego oraz Pracowni Leków w dawkach indywidualnych. Centralna Sterylizatornia wyposa ona jest w najnowszej generacji sprz t taki jak sterylizatory gazowe i plazmowe, kontenerowy system do narz dzi chirurgicznych a tak e stacj mycia i dezynfekcji ó ek. Szpital nasz jest najwi kszym szpitalem po o niczym 13

16 Ginekologiczno-po o niczy szpital kliniczny w Polsce. Rocznie odbywa si tu oko o 5300 porodów. Szpital posiada status najwy szego, III stopnia referencji w ginekologii i po o nictwie oraz neonatologii. Poziom opieki w szpitalu, wyposa enie, fachowoêç personelu, jak i standardy, którymi kierujemy si leczàc pacjentki sprawi y, e szpital nasz uzyska w rankingach: - Newsweeka pierwsze miejsce w kraju wêród oddzia ów ginekologiczno-po o niczych, - Rzeczypospolitej 6 miejsce wêród najlepszych Szpitali w kraju. JednoczeÊnie Szpital stanowi nowoczesnà baz dydaktycznà i naukowà. Posiadamy mo liwoêci prowadzenia bezpoêrednich transmisji z sal operacyjnych i porodowych na sale dydaktyczne. Bierzemy aktywny udzia w szkoleniu przed i podyplomowym a tak e od 100 lat uczestniczymy w kszta ceniu piel gniarek i po- o nych. Dzi ki funkcjonowaniu zespo u poradni przyszpitalnych istnieje mo liwoêç zachowania ciàg oêci w zakresie opieki sprawowanej nad pacjentem. Dysponujemy poradniami specjalistycznymi w nast pujàcych dziedzinach: po o nictwo i ginekologia, ginekologia i andrologia wieku rozwojowego, onkologia, endokrynologia, leczenie niep odnoêci, andrologia, osteoporoza i menopauza, diabetologia po o nicza, patologia cià y, poradnictwo prenatalne a tak e kompleksowa wczesna diagnostyka i rehabilitacja noworodków (neonatolog, psycholog, neurolog, logopeda, rehabilitant). Jako jedni z nielicznych w kraju zajmujemy si logopedià wieku noworodkowego i niemowl cego, co ma znaczàcy wp yw na rozwój dzieci przedwczeênie urodzonych. Prowadzàc dzia alnoêç leczniczà nie zapominamy o profilaktyce. Szpital jest realizatorem programów profilaktycznych np. raka sutka, raka szyjki macicy. Kolejno we wszystkich oddzia ach przeprowadzane sà remonty. Ka da sala wyposa ona jest we w asny w ze sanitarny, nowoczesne systemy przywo awcze, telewizory dla pacjentów. Sprzedajemy równie us ugi w asne podpisujàc umowy z zleceniodawcami. Aktualnie oferujemy us ugi w zakresie sterylizacji, prania, wykonywania badaƒ laboratoryjnych, rentgenodiagnostyki, ultrasonografu. Z roku na rok systematycznie roênie liczba hospitalizowanych pacjentów. W 1999 r. leczyliêmy chorych, w 2000 r , w 2001 r., a w ciàgu pi ciu miesi cy roku 2002 przyj liêmy pacjentów (mo na prognozowaç, e rocznie b dzie to oko o 29 tysi cy). Mimo spadku liczby urodzeƒ w Polsce u nas liczba porodów utrzymuje si na Êrednim poziomie ok w ciàgu ostatnich trzech lat stanowi to 2% wszystkich urodzeƒ w Polsce. Notujemy natomiast wzrost liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych. Rozwija si dzia alnoêç medyczna Szpitala w zakresie wysokospecjalistycznych procedur medycznych. III. ISO jako element podnoszenia jakoêci Êwiadczeƒ medycznych W 2001 r. w Szpitalu rozpocz liêmy wdra anie systemu zarzàdzania jakoêcià zgodnego z normà ISO 9001: Izba Przyj ç Szpitala w m-cu VI/2002 przesz a pozytywnie audit certyfikacyjny w zakresie norm ISO 9001: 200. Piel gniarki oddzia u po o niczego II. Dzia alnoêç medyczna Szpitala Zadowolona mama z dzieckiem 14

17 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN KATEDRA OTOLARYNGOLOGII Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kiedy tu po odzyskaniu niepodleg oêci w roku 1919 powstaje Uniwersytet w Poznaniu, jednym z jego dwóch wydzia ów by Wydzia Lekarski kierowany przez dr Adama Wrzoska. I w aênie na tym wydziale dwa la a póênej zaczyna prac Uniwersyteckie Ambulatorium Laryngologiczne, za o one i kierowane przez prof. Antoniego Jurasza by ego rektora i dziekana Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie; pierwszego Polaka, który uzyska tytu naukowy profesora laryngologii w Heidelbergu. W 1923 roku Ambulatorium przeniesiono ze Szpitala Miejskiego przy ul. Podgórnej do pomieszczeƒ Szpitala Przemienienia Paƒskiego, a tak e zmieniono nazw na Poliklinik dla Chorych na Gard o, Nos i Uszy. Kierownictwo objà prof. Alfred Laskiewicz uczeƒ Antoniego Jurasza, który praktyk zdobywa zagranicà. Dzi ki jego zdolnoêciom organizacyjnym placówka ta po kilku latach nale a a do najlepiej zaopatrzonych w instrumentarium oddzia ów laryngologicznych w Polsce. Rozwój Kliniki zahamowa wybuch II Wojny Âwiatowej. Po jej zakoƒczeniu trzeba by o stworzyç jà od podstaw zadania tego podjà si prof. Aleksander Zakrzewski, jej póêniejszy kierownik do roku Poczàtkowo siedzibà Kliniki by budynek przy ul. Matejki 60, a w 1950 roku przeniesiona zosta a do obecnego jej miejsca w Szpitalu Klinicznym nr 2 przy ul. Przybyszewskiego 49. Poprzez swojà dzia alnoêç naukowà i us ugowà Klinika sta a si znanym oêrodkiem leczenia onkologicznego, leczenia usznopochodnych powik aƒ wewnàtrzczaszkowych i chorób swoistych górnych dróg oddechowych. Równolegle intensywnie rozwija a si audiologia i foniatria. W 1979 roku kierownikiem Kliniki zosta prof. Zygmunt Szmeja rozwijajàc jej g ówne kierunki dzia- ania, a mianowicie chirurgiczne leczenie nowotworów g owy i szyi oraz ich nowoczesnà diagnostyk. W tamtych latach zapoczàtkowano szerokà wspó prac zagranicznà, g ównie z oêrodkami niemieckim i francuskimi, co zaowocowa o wyjazdami do krajów Europy Zachodniej na szkolenia i sta e naukowe oraz organizacjà mi dzynarodowych kongresów i sympozjów. Zaczà si równie intensywny rozwój mikrochirurgii usznej oraz badaƒ z zakresu biologii molekularnej nowotworów. W roku 2000 kierownictwo Kliniki przejà prof. Witold Szyfler. STRUKTURA I KADRA W sk ad Katedry wchodzà: Klinika Otolaryngologii z 4 oddzia ami, w tym z oddzia em pooperacyjnym dajàcym mo liwoêç intensywnego nadzoru i monitorowania chorych, z blokiem operacyjnym, a tak e z poradnià przyklinicznà, OÊrodek Rehabilitacji Laryngologicznej z pracowniami: logopedycznà, psychologicznà, akustycznà, pedagogicznà, rehabilitacyjnà i szumów usznych. Obecnie w Katedrze zatrudnionych Jest 4 profesorów, 2 docentów, kilkunastu lekarzy, logopedów, psychologów i akustyków, kilkudziesi cioosobowa grupa piel gniarek, pracowników administracyjnych i ni szego personelu. DZIA ALNOÂå DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA Katedra i Klinika Otolaryngologii prowadzi zaj cia dla studentów VI roku Wydzia u Lekarskiego, V roku stomatologii, a tak e dla studentów angloj zycznych. Dla tej grupy uczàcych si prowadzone sà niemal codziennie çwiczenia, seminaria i wyk ady. Bardzo pr nie dzia a Studenckie Ko o Naukowe zrzeszajàc oko o 20 cz onków, którzy uzyskali w ciàgu ostatnich oêmiu lat 15 nagród na Konferencjach Naukowych, w tym siedem pierwszych. Studenci wraz z doêwiadczonà kadrà lekarskà ju po raz ósmy 15

18 Katedra otolaryngologii zorganizowali letni obóz naukowy, gdzie przebadano w sumie ponad 5 tysi cy dzieci z Wielkopolski, prowadzàc diagnostyk zaburzeƒ s uchu. Ka dego roku organizowane sà liczne kursy dokszta cajàce o ró nej tematyce obejmujàcej: zagadnienia wczesnej diagnostyki i chirurgii w nowotworach g owy i szyi, ultrasonografie, rehabilitacj dziecka zaimplantowanego wszczepem Êlimakowym, chirurgi czynnoêciowà zatok przynosowych i post powanie w szumach usznych. Ju 6-krotnie odby y si Krajowe i Mi dzynarodowe Warsztaty Otolaryngologiczne poêwi cone ró nym osiàgni ciom diagnostycznym i leczniczym w otologii. DZIA ALNOÂå NAUKOWA Do najwa niejszych kierunków dzia aƒ badawczych Kliniki nale à: biologia nowotworów g owy i szyi (badania molekularne, immunologiczne, cytogenetyczne, histopatologiczne), genetyka niedos uchów (Êcis a wspó praca z Zak adem Genetyki Cz owieka PAN), wykorzystanie ultrasonografu w otolaryngologii, reinerwacja krtani, nowe metody obrazowania w otolaryngologii, epidemiologia nerwiaków nerwu s uchowego, przewlek a stymulacja elektryczna drogi s uchowej, wszczepy Êlimakowe i pniowe. Co roku ukazuje si w czasopismach krajowych i zagranicznych ponad 100 publikacji przygotowanych przez kadr naukowà Kliniki, realizowane sà granty badawcze KBN z zakresu wszczepów Êlimakowych i biotogii molekularnej nowotworów, a tak e liczne w asne projekty badawcze. Szeroko prowadzona jest wspó praca naukowa z oêrodkami zagranicznymi w: Tübingen, Bordeaux, Bergen, Kilonii, Moguncji, Essen, Kolonii, Rouen i Helsinkach. Pracownicy Kliniki czynnie uczestniczà w bardzo licznych zjazdach zagranicznych i krajowych przedstawiajàc na nich ka dego roku oko o referatów i posterów. DZIA ALNOÂå DIAGNOSTYCZNO - US UGOWA W ró nych placówkach Kliniki udzielanych jest oko o 20 tysi cy porad specjalistycznych rocznie, do Êwiadczenia których przygotowane sà: Przychodnia Przykliniczna sk adajàca si z Poradni Onkologii Laryngologicznej, Poradni Otochirurgii, Poradni Alergologii oraz Inhalatorium OÊrodek Rehabilitacji Laryngologicznej bardzo nowoczesna placówka stworzona w 1997 roku do diagnostyki i leczenia szumów usznych i innych zaburzeƒ s uchu, do rehabilitacji osób zaimplantowanych wszczepami Êlimakowymi i pniowymi, do rehabilitacji osób laryngektomowanych i prowadzàcà dzia alnoêç stowarzyszeƒ Pracownia Ultrasonografii prowadzàca monitorowanie przed-, Êród- i pooperacyjne chorych z nowotworami g owy i szyi. DZIA ALNOÂå CHIRURGICZNO - LECZNICZA Klinika oferuje swoim chorym bardzo szeroki wachlarz procedur i operacji otorynolaryngologicznych, z których najwa niejsze to: chirurgia onkologiczna: mikrochirurgia laserowa, ró ne zabiegi rekonstrukcyjne w raku krtani (laryngektomia cz Êciowa, nadg oêniowa, przezg oêniowa, nadpierêcienna, laryngopharyngectomia cz Êciowa), selektywne zabiegi uk adu ch onnego szyi, chirurgia guzów gard a i jamy ustnej z u yciem Êródoperacyjnej kontroli ultrasonograficznej, chirurgia guzów gruczo ów Êlinowych z monitorowaniem czynnoêci nerwu VII; mikrochirurgia uszna i chirurgia g uchoty: stapedektomie tak e z u yciem lasera Erbium Yag, tympanoplastyki, wszczepy Êlimakowe i pniowe; od 1994 roku realizowany jest unikalny program leczenia g uchoty metodà wszczepów Êlimakowych (wspólnie z Klinikà Foniatrii i Audiologii); do koƒca 2001 roku àcznie zaimplantowano 140 chorych, w tym dwóch wszczepem pniowym; chirurgia czynnoêciowa zatok przynosowych (FESS); chirurgia zw eƒ krtaniowo-tchawiczych; chirurgia podstawy czaszki: guzy kàta mostowo-mó d kowego, wszczepy pniowe, operacje przysadki z dojêcia transsphenoidalnego; chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego; chirurgia w zespole bezdechu sennego laserowe uwulopalatoplastyki; alergologa z rynologià chirurgia rekonstrukcyjno-plastyczna (p aty uszypu owane). Dzi ki kontraktom z Kasami Chorych, jak i procedurom wysokospecjalistycznym rocznie dokonywanych jest ponad 3 tysiàce operacji. 16

19 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN ycie studenckie Redakcja Puls AM Na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu studiuje ponad 5 tysi cy studentów z ca ej Polski skupionych na czterech Wydzia ach, w tym studenci zaoczni, studenci uczàcy si w j zyku angielskim ze Szwecji, Norwegii, Finlandii, Niemiec, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, dodatkowo studenci z Ukrainy, Bia orusi, Rosji, a tak e krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a nawet Afryki. Ró norodnoêç i specyfika poszczególnych kierunków oraz specjalnoêci, w zetkni ciu z wielorakoêcià kultur i tradycji tworzy wyjàtkowy klimat i nadaje niespotykany charakter yciu studenckiemu na Akademii Medycznej w Poznaniu. Wszystko to umo liwia nawiàzanie ciekawych znajomoêci, jednoczeênie zapoznanie si z problemami wspó pracy na ró nych p aszczyznach w niejednorodnym Êrodowisku, co w aspekcie jednoczàcej si Europy i post pujàcej globalizacji wydaje si umiej tnoêcià wysoce cenionà. Na rozwój ycia studenckiego oprócz wspomnianej ró norodnoêci, wp ywa równie pr nie rozwijajàce si miasto, posiadajàce bogatà tradycj akademickà. Poznaƒ oprócz wyjàtkowo bogatej historii, specyficznej kultury, posiada nowoczesnà infrastruktur oraz bogate zaplecze socjalne przygotowane z myêlà o studenckich wymaganiach. Znajdziemy tu chocia by liczne kluby studenckie, kina, dyskusyjne kluby filmowe, teatry, filharmoni, puby, oêrodki sportu i rekreacji, baseny, biblioteki, bary mleczne, restauracje, i inne obiekty ch tnie odwiedzane przez barç studenckà w wolnych chwilach. Bardzo wa nym czynnikiem wp ywajàcym na ukszta towanie si Êrodowiska studenckiego jest fakt, i Akademia Medyczna w Poznaniu stale rozwija si i jest wa nym oêrodkiem myêli naukowej, znajdujàc si w Êcis ej czo ówce polskich Uczelni Wy szych. Dysponuje bogatym i nowoczesnym zapleczem naukowym, cenionymi szpitalami klinicznymi, skomputeryzowanà bibliotekà, a co najwa niejsze pe nà yczliwoêci i zaanga owania kadrà nauczycieli akademickich. W oparciu o to i o wieloletnie doêwiadczenie, studenci Akademii od zawsze mieli nie tylko mo liwoêç zdobywania bezcennej wiedzy, ale równie realizowania w asnych pomys ów. Zaplecze socjalne Uczelnia umo liwia studentom zakwaterowanie w pi ciu domach studenckich. Pokoje w domach studenckich sà dwu- lub jednoosobowe. Miesi czna op ata za korzystanie z miejsca w DS wynosi, w zale noêci od standardu z (z dop atà Uczelni, która jest formà pomocy socjalnej) oraz z (za miejsca pe nop atne). DS Eskulap jest najwi kszym akademikiem w Poznaniu! Posiada ponad 800 miejsc, bardzo dobrà lokalizacj, jest praktycznie centrum ycia akademickiego Uczelni. Po o ony jest w sàsiedztwie obiektów sportowych, klubu studenckiego, znajdujà si w nim sto ówka studencka, przychodnia lekarza studenckiego, siedziba Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz redakcja gazety studenckiej. Znajdujà si w nim salki internetowe, a na niektórych pi trach sieç internetowa zosta a doprowadzona równie do pokojów studenckich. DS Wawrzynek jest najstarszym z akademików. Wyjàtkowa atmosfera i studencki charakter oraz fakt, i jest to miejsce zakwaterowania pierwszych roczników sprawiajà, e czas sp dzony w tym miejscu zapada studentom na d ugo w pami ci. DS. Medyk oraz DS. Aspirynka sà najnowszymi nabytkami Akademii. Nowoczesne, posiadajàce dost p 17

20 ycie studenckie do internetu w ka dym pokoju, przechowywalnie rowerów, oraz szereg innych udogodnieƒ sà ch tnie zamieszkiwane przez studentów studiujàcych w j zyku angielskim. W DS. Medyk znajduje si biuro Rady Uczelnianej Samorzàdu Studenckiego. DS. Hipokrates po o ony stosunkowo najdalej od tworzàcego si campusu akademickiego, cieszy si wyjàtkowà popularnoêcià wêród studentów poszukujàcych rodzinnej atmosfery i spokoju. Sto ówka studencka AM przy DS. Eskulap zapewnia wy ywienie oferujàc od paêdziernika do koƒca czerwca. Przez ca y tydzieƒ smaczne obiady, w bardzo konkurencyjnych cenach. Studenci kierujàcy si z otà zasadà ZjeÊç dobrze i tanio wyjàtkowo cenià sobie to miejsce. Opiek zdrowotnà zapewnia Przychodnia Zak adowa AM dla studentów oraz poradnie specjalistyczne Zespo u Opieki Zdrowotnej dla Szkó Wy szych. W ramach rozbudowujàcego si coraz bardziej w ostatnim czasie Osiedla Studenckiego, wspomnieç nale y o zlokalizowanych tam obiektach sportowych. Hala Sportowa, si ownie, sale gimnastyczne, sauna, ale przede wszystkim wysoce nowoczesne korty tenisowe sà miejscem ch tnie odwiedzanym przez spragnionych aktywnego wypoczynku m odych adeptów sztuk medycznych. Nie mo na równie zapomnieç o nieodzownym elemencie ycia akademickiego, jakim jest Klub Studencki Eskulap. Cieszàc si uznaniem i popularnoêcià w ca ej Polsce, jest miejscem licznych koncertów i popularnych imprez studenckich, przyciàgajàc spo ecznoêç akademickà z ca ego miasta. Jest wa nym elementem polskiej sceny muzyki alternatywnej i elektronicznej. W Uczelni istnieje system stypendialny. Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogà wnioskowaç o stypendia socjalne, studenci uzyskujàcy wysokie wyniki w nauce - o stypendia za wyniki w nauce. Warto wspomnieç, i powy sze stypendia sà najwy szymi z poêród stypendiów przyznawanych na innych Uczelniach Wy szych w Poznaniu. Dla studentów, którzy znajdà si w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej, istnieje mo liwoêç, w oparciu o specjalny regulamin, dop aty do posi ków na sto ówce AM, dop aty do zakwaterowania w domu studenckim lub uzyskania jednorazowej zapomogi losowej. Rada Uczelniana Samorzàdu Studenckiego Jak stanowi Ustawa o Szkolnictwie Wy szym: Studenci uczelni tworzà samorzàd studencki, a organy samorzàdu studenckiego sà jedynym reprezentantem ogó u studentów. Ten fakt sprawia, e samorzàd studencki jest najliczniejszà organizacjà dzia ajàcà wêród studentów naszej uczelni, a powód tego jest bardzo prosty zrzesza ich wszystkich. Rada Uczelniana Samorzàdu Studenckiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest najwy szym uczelnianym organem Samorzàdu Studenckiego. Jest reprezentantem wszystkich studentów Akademii. Powy szy fakt sprawia, i uczestniczy w wielu dzia aniach majàcych na celu dba- oêç o studenckie interesy. Wychodzàc z za o enia, e nic o nas bez nas, cz onkowie RUSS zabiegajà o to, by g os studencki i studencka obecnoêç by y zauwa one w organach kolegialnych uczelni, takich jak: senat, kolegia dziekaƒskie, rady wydzia ów, rozliczne komisje senackie. Wielokrotnie przedstawiajàc opinie i problemy studentów, nierzadko interweniujàc. Podstawowym zadaniem Rady Uczelnianej Samorzàdu Studenckiego jest integracja i aktywizacja Êrodowiska studenckiego AM w Poznaniu na p aszczyênie ycia spo ecznego, kulturalnego, sportowego, naukowego oraz kontaktów mi dzynarodowych. Bardzo istotnym jest przekazywanie i rozpowszechnianie szeregu informacji wêród studentów Akademii, zarówno dzi ki aktywizacji gablot samorzàdu studenckiego, wspó pracy z gazetà studenckà Puls AM oraz miesi cznikiem Fakty AM, ale przede wszystkim poprzez ciàg y rozwój i udoskonalenie witryny internetowej Rady Uczelnianej Samorzàdu Studenckiego (www. amp. edu. pl/samorzad). Studenci zaanga owani w prace samorzàdu studenckiego, aktywnie uczestniczà w komisjach stypendialnych i socjalnych, dbajà o organizacj ycia w domach studenckich. Sprawy socjalne i ekonomiczne to mi dzy innymi przeprowadzenie podzia u funduszy na dzia alnoêç studenckà pomi dzy organizacje studenckie naszej Akademii, podzia miejsc w akademikach pomi dzy wydzia y, wybór ubezpieczyciela, oferujàcego najdogodniejsze warunki finansowe dla studentów. To równie opiniowanie odp atnoêci za miejsca w domach studenckich oraz za obiady w sto ówce studenckiej, opiniowanie wysokoêci stypendiów naukowych i socjalnych, zapomóg losowych. Kolejnym niezwykle wa nym elementem pracy samorzàdu studenckiego jest aktywny udzia w procesie nauczania. Wp yw na dydaktyk odbywa si poprzez opracowywanie, a nast pnie zestawienie propozycji i problemów w nauczaniu oraz ich prezentacja w trak- 18

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK POŁOŻNICTWO Dla Uczelni rozpoczynających kształcenie na kierunku studiów

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK POŁOŻNICTWO Dla Uczelni rozpoczynających kształcenie na kierunku studiów SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK POŁOŻNICTWO Dla Uczelni rozpoczynających kształcenie na kierunku studiów A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek OZNACZENIE NAMIOTU/ STANOWISKA CHIRURGIA OGÓLNA, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 1 CHIRURGIA OGÓLNA I GASTROENTEROLOGICZNA 2 NEUROCHIRURGIA 3 CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 4 CHIRURGIA OGÓLNA I TRANSPLANTACYJNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi z dnia 17.12.2012r Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 września 2014 r. Poz. 3388 UCHWAŁA NR 1125/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Załączniku Nr 1 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

W TRZEBNICY UL. ARMII KRAJOWEJ 3 OG ASZA NABÓR KANDYDATÓW NA PRZEPROWADZENIE SZKOLE I WARSZTATÓW

W TRZEBNICY UL. ARMII KRAJOWEJ 3 OG ASZA NABÓR KANDYDATÓW NA PRZEPROWADZENIE SZKOLE I WARSZTATÓW Trzebnica, dnia 28.07.2009 r. O RODEK POMOCY SPO ECZNEJ W TRZEBNICY UL. ARMII KRAJOWEJ 3 OG ASZA NABÓR KANDYDATÓW NA PRZEPROWADZENIE SZKOLE I WARSZTATÓW w czasie realizacji projektu systemowego Od bierno

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne Lp. Opis Dane Podmiot leczniczy INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług szpitalnych IMW Rodzaj działalności leczniczej 1 - Stacjonarne i całodobowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego PZU to niekwestionowany lider na rynku ubezpieczeń w Polsce. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego udział rynkowy PZU na koniec 2010 r. kształtował się

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO... Nazwisko i imię studenta... Rok, specjalność studiów... Nr albumu PRAKTYKA ZAWODOWA W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 5 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Jednostka prowadząca kurs Zakład Teorii Sportu dokształcający Nazwa kursu Trener pierwszej klasy w zapasach

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu 1 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, zwany dalej Zespołem jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014 Warszawa,12.02.2015 Ewa Steckiewicz- Bartnicka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Mińsk Mazowiecki,ul. Szpitalna 37 tel.25 5065171 fax.25 5065109 email apteka@spzozmm.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Barbara Zych. Dr n. med. Barbara Zych

Dr n. med. Barbara Zych. Dr n. med. Barbara Zych (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w neonatologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua I N F O R M A C J A Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy: Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu CEL KSZTAŁCENIA Kurs Sanitariusz szpitalny przeznaczony jest dla osób, chcących podnieść swoje kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów ubezpieczenia Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów Medycyna bez granic Best Doctors W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA. 1. posiada prawo wykonywania zawodu; 2. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie;

OFERTA SZKOLENIA. 1. posiada prawo wykonywania zawodu; 2. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie; OFERTA SZKOLENIA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych działając na mocy zezwoleń Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Projekt: Poznań stawia na zdrowie profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu Wsparcie udzielone

Projekt: Poznań stawia na zdrowie profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu Wsparcie udzielone Projekt: Poznań stawia na zdrowie profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie telefonów zainstalowanych w SPSK Nr 1 w Lublinie

Zestawienie telefonów zainstalowanych w SPSK Nr 1 w Lublinie Zestawienie telefonów zainstalowanych w SPSK Nr 1 w Lublinie Lp. ISDN Numer główny Numer Telefonu MSN PSTN (numer analogowy) Numer Wewnętrzny Opis lokalizacji Uwagi Wariant uprawnień Klinika Chirurgii

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu I. INFORMACJE OGÓLNE: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2011 Oferta powinna zawierać: 1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO. AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO. AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ,,NASZE KORCZAKOWO AUTORZY: mgr Monika Aniszkiewicz-Hawryluk mgr Danuta Jewłoszewicz mgr Ewa Maślanka Założenia ogólne: W tym roku szkolnym (maj 2015) Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Mgr Izabela Kowalska. przedmiot. ( osób prowadzących) zajęcia z. przedmiotu

Mgr Izabela Kowalska. przedmiot. ( osób prowadzących) zajęcia z. przedmiotu (1) Nazwa przedmiotu Ustawodawstwo zawodowe położnej- wymogi europejskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych)

Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) Część II.A. Informacje o studiach podyplomowych ANALIZA DANYCH METODY, NARZĘDZIA, PRAKTYKA (nazwa studiów podyplomowych) 1. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 1.1 Ogólne cele kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Załączniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

I WARSZTATY OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ 17 MAJA 2010, POZNAŃ

I WARSZTATY OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ 17 MAJA 2010, POZNAŃ I Warsztaty Opieki Farmaceutycznej organizowane przez Młodą Farmację Poznań, Studencie Koło Opieki Farmaceutycznej, Pracownię Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 04

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 04 Strona: 1 z 7 Cel: Godne postępowanie ze szczątkami ludzkimi. Przedmiot: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Zakres stosowania: Dotyczy wszystkich oddziałów szpitala, w których powstają szczątki ludzkie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo