Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341"

Transkrypt

1 Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN Maj 2004 NR 55 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN

2 POZNA SKA AKADEMIA MEDYCZNA KRYSZTA OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI dla Rektor prof. dr hab. Grzegorz H. Br borowicz Dobiega koƒca budowa najbardziej nowoczesnego w Polsce kompleksu Collegium Stomatologicum przy zbiegu ulic Przybyszewskiego i Bukowskiej.

3 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak Kapitu a Nagrody Gospodarczej, która dzia a przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan uzna a Akademi Medycznà im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za najlepszà uczelni medycznà w kraju. Dlatego zosta a wyró niona Kryszta owym Pucharem Wielkopolski oraz Z otym Medalem. DziÊ wielu m odych ludzi chce zostaç lekarzem i chce studiowaç w Poznaniu. Bo ta uczelnia jest znana z wysokiego poziomu nauczania, obecnie zatrudnia ponad 150 profesorów. Pyta em si studentów, dlaczego Akademia Medyczna w Poznaniu? Uczelnia ta jest dobrze rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale te za granicà. Wiemy, e poznaniacy sà solidni i tà solidnoêç chcemy sobie wpoiç. Na tej uczelni, jako jedynej w kraju, realizuje si program nauczania w j zyku angielskim. Na dziê w Poznaniu studiuje 400 cudzoziemców. Ta sytuacja powoduje, e kadra naukowa uczelni i te studenci ka dego dnia doskonalà j zyk angielski, a to umo liwia odbywanie sta ów w najlepszych klinikach Europy i Êwiata. Zagraniczni studenci po skoƒczeniu studiów rozs awiajà uczelni. To oni po przez zdobyta wiedz sà najlepszymi ambasadorami Polski i Uczelni w Êwiecie. W obecnych czasach, eby wy sza uczelnia by a dobra, muszà kierowaç nià nie tylko lekarze, ale tak e mened erowie. DziÊ post p techniczny w medycynie jest ogromny, stale przybywa nowoczesnego sprz tu, ka dego dnia spotykamy si z nowymi lekarstwami. Uczelnia intensywnie prowadzi samodzielne badania, które s u à rozwojowi medycyny w Polsce. To jest droga do podniesienia standardów nauczania, po przez praktycznà nauk w instytutach i klinikach. Studia to zdobywanie wiedzy, ale amerykanie mówià: lekarz uczy si w dzia aniu, bo tylko w pracy doskonalimy si, bez praktycznych dzia aƒ nie osiàgniemy sukcesu zawodowego. Student potrzebuje dobrych wzorów, a w Akademii Medycznej ma je, bo w tej uczelni pracuje kilkudziesi ciu profesorów najwi cej w kraju. Wszyscy pracownicy uczelni, studenci z którymi rozmawia em, sà autentycznie dumni ze swej uczelni, ale te identyfikujà si z nià. Tego wspania ego rozwoju by nie by o, bez charyzmatycznego przywódcy, którym jest Rektor prof. Grzegorz H. Br borowicz i jego sztab profesorów i ca a grupa Êwietnie wyszkolonych lekarzy. Przyjdzie czas, e studentów w Polsce b dzie mniej ni demograficzny i wtedy takie uczelnie jak Akademia Medyczna w Poznaniu, która ju dziê jest otwarta na Europ, b dzie mia a szans dalszego dynamicznego rozwoju. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego prowadzi dzia alnoêç naukowà, realizowana jest w 170 jednostkach Uczelni, taki jak: katedry, kliniki i zak ady, a dzia alnoêç lecznicza i naukowo-lecznicza realizowana jest w pi ciu szpitalach klinicznych. Kto dziê wie, e to jest najwi kszy pracodawca w Poznaniu, zatrudnia ponad 5 tys. pracowników, w tym tysiàc naukowców: profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i lekarzy. Tylko w Ginekologiczno-Po o niczym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Poznaniu odbywa si oko o porodów rocznie, dok adnie piszemy o tym. Kliniki Akademii Medycznej to europejski poziom. Sale operacyjne w klinikach to wysoki poziom techniczny, a to kosztuje. KtoÊ kiedyê wymyêli, e leczenie b dzie za darmo, bo p acimy ubezpieczenie. Ale Êwiat si zmieni, dobrobyt spowodowa, ze na cz owieka spad o wiele zagro eƒ. Moja mama mówi a: Jaka kuchnia takie ycie! A dziê jemy za du o cukrów, w glowodanów, po prostu tyjemy i mamy nadciênienie albo cukrzyce. Nie chcemy zaprzestaç picia wódki, palenia papierosów, a ostatnio jest moda wêród m odych ludzi na narkotyki. Na szosach si zabijamy, rocznie 100 tys. wypadków i kilka tysi cy zabitych. eby ich ratowaç budujemy szpitale ratownictwa drogowego. A to wszystko kosztuje i przyszed kryzys. Paƒstwo nie ma pieni dzy na leczenie. Piszemy te o tym problemie Polaków. Akademia Medyczna umo liwi a mi zobaczenie klinik uczelni od Êrodka, po prostu duma zapiera dech, jak to dziê wyglàda. Uczestniczy em przy operacjach i widzia em wspania ych lekarzy a wêród nich niezastàpione piel gniarki. 1

4 W numerze Wywiad z Rektorem Akademii Medycznej Prof. dr hab. Grzegorzem H. Br borowiczem Twórcy Uniwersyteckich Studiów Medycznych w Poznaniu Wspomnienie o prof. med. Jerzym S. Wójtowiczu Kalendarium Poznaƒskiej Szko y Medycznej Ginekologiczno-po o niczy szpital kliniczny Akademii Medycznej w Poznaniu Katedra otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu ycie studenckie Kapitu a Nagrody Gospodarczej, Wielkopolska Zjednoczona z Europà Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nada tytu doktora honoris causa Ksi dzu Kardyna owi Zdzis awowi Grocholewskiemu Dlaczego Sojusz przegra? Przyznanie Prof. Andrzejowi J. Szwarcowi Krzy a Zas ugi 1 Klasy Orderu Zas ugi Republiki Federalnej Niemiec D ugi okres walki o Uniwersytet w Poznaniu Kandydat na Prezydenta RP? lat Instytutu Zachodniego Wizyta przedstawicieli frakcji CDU Landtagu Dolnej Saksonii w Volkswagen Poznaƒ Czego si ba prezydent Poznania Ryszard Grobelny? Z Gwiazdà Dawida na autostradzie Êmierci Autocasco! To jest to! JesteÊmy czasopismem internetowym. Rocznie czyta nas 500 tys. osób. Zapraszamy Czytelników Naszej Wielkopolski do odwiedzenia naszej strony internetowej. Adres poczty elektronicznej: Redaktor naczelny: Ludwik Ratajczak tel./fax tel. kom Redaktorzy: Jerzy Miller, Henryk Szumielski, Ewa K odziƒska, Marek Rezler, Jerzy Kaczmarek, Ryszard Podlewski, Andrzej Skubiszyƒski Adres redakcji: Poznaƒ, ul. Bukowska 285 tel./fax (0-61) tel. kom MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Wydawca: STOWARZYSZENIE RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN Miesi cznik Edukacyjny Samorzàd-Gospodarka-Historia Poznaƒ, ul. Bukowska 285 tel./fax (0-61) tel. kom Wszelkie prawa zastrze one. aden fragment naszego wydania nie mo e byç wykorzystany bez zgody wydawcy. Zdj cia: Ludwik Ratajczak oraz Andrzej Skubiszyƒski Projekt graficzny: Artists, Cezary Gwóêdê Sk ad i amanie: Artists, Cezary Gwóêdê Artists, Sebastian Gwóêdê 2

5 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Wywiad z Rektorem Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. Grzegorzem H. Br borowiczem Od kilku lat Akademia Medyczna w Poznaniu lokuje si na najwy szych miejscach ogólnopolskich rankingów uczelni medycznych. Ostatnio otrzyma- a Kryszta owy Puchar Wielkopolski przyznawany podmiotom spe niajàcym Êwiatowe standardy nowoczesnoêci, które winny s u yç jako wzór do naêladowania. Gdzie le à êród a tak dobrych wyników poznaƒskiej Uczelni? Prof. dr hab. Grzegorz H. Br borowicz: Dzisiejsze sukcesy to pok osie wielu lat solidnej pracy. O sile Uczelni w du ej mierze decyduje jej pozycja naukowa. Akademia Medyczna szczyci si du à liczbà samodzielnych pracowników naukowych, zapewniajàc swoim studentom najwy szy poziom kszta cenia. Dodaç nale y, e Akademia kszta ci m odzie równie poza Poznaniem: posiadamy oêrodek dydaktyczny w Gorzowie Wielkopolskim, kszta cimy piel gniarki i po o ne na poziomie licencjatu w Gnieênie, Rawiczu i Ostrowie Wielkopolskim. W chwili obecnej, w oparciu o istniejàcà umowà, prowadzone sà równie rozmowy o utworzeniu oêrodka dydaktycznego naszej Uczelni w Wa brzychu. Do tego dochodzi aktywna dzia alnoêç w sferze badaƒ naukowych. Niema à wreszcie rol odgrywajà kontakty naszej Uczelni zarówno z partnerami krajowymi, jak i wiodàcymi oêrodkami w Europie i na Êwiecie. W ostatnim czasie zawarto nowe 3

6 Wywiad z Rektorem prof. Grzegorzem H. Br borowiczem umowy wspó pracy m. in. z uczelniami w Chinach, Finlandii; wznowiono kontakty z University of Illinois. Intensywnie wspó dzia amy z partnerami z Niemiec i paƒstw skandynawskich. Dynamicznie rozwija si wymiana studentów w ramach programu SOCRATES- ERASMUS. PodkreÊliç równie trzeba, i w ostatnim czasie, wyraênie poprawi y si szeroko rozumiane warunki studiowania. W tym celu przeznaczono znaczne Êrodki na inwestycje Uczelni dysponuje doskonale skomputeryzowanà bibliotekà, w minionych latach wybudowano dwa nowoczesne domy studenckie (obecnie Uczelnie dysponuje ponad miejscami w 5 akademikach), pojawi y si równie nowe obiekty sportowe. Akademia Medyczna to równie Uczelnia studentów. Przede wszystkim studentów. Obecnie na 4 Wydzia ach w ramach siedmiu kierunków i trzech kierunków zawodowych kszta cimy ponad 5000 studentów. Od ponad 10 lat w poznaƒskiej Uczelni realizowany jest program nauczania w j zyku angielskim. W bie àcym roku akademickim na studia angloj zyczne przyj to 47 obcokrajowców, g ównie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Norwegii i Grecji. Prawdopodobnie ju od najbli szego roku akademickiego studia w poznaƒskiej Uczelni podejmie tak e m odzie z Tajwanu, Filipin i Singapuru. Dzia alnoêç naszych studentów, zarówno naukowa jak i pozanaukowa, jest niezwykle znaczàca w skali ca ego kraju. Przede wszystkim, podkreêliç trzeba dzia alnoêç Studenckiego Towarzystwa Naukowego organizujàcego liczne konferencje, sympozja czy szkolenia, nierzadko o zasi gu mi dzynarodowym. Zainteresowani studenci mogà rozwijaç si naukowo w ponad 70. specjalistycznych ko ach naukowych. Wszystkich studiujàcych z kolei reprezentuje Rada Uczelniana Samorzàdu Studenckiego, zapewniajàc realny wp yw m odzie y na bie àcà dzia alnoêç Uczelni. Ponadto RUSS jest wspó organizatorem takich tradycyjnych ju imprez jak m. in. Bal Medyka czy z powodzeniem reaktywowane ostatnio Medykalia. Wspomnieç te trzeba o dzia ajàcym od niedawna w poznaƒskiej Uczelni, oddziale Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA-Poland), który w tym roku otrzyma nagrod dla najbardziej aktywnego Oddzia u Lokalnego IFMSA w Polsce. Nasi studenci sprawdzajà si równie w dzia alno- Êci pozanaukowej. Liczne sukcesy odnoszà sportowcy, na co dzieƒ dzia ajàcy w Akademickim Zwiàzku Sportowym, który od kilku lat plasuje si na pierwszym miejscu wêród krajowych uczelni medycznych. ycie Uczelni ze studenckiego punktu widzenia pokazuje akademicka gazeta Puls AM. W tym roku jubileusz 45-lecia obchodzi Chór Akademii Medycznej, tworzony m. in. przez studentów i absolwentów tej Uczelni. To oczywiêcie jedynie wycinek z bogatej dzia alnoêci studenckiej. Tak aktywna postawa z pewnoêcià cieszy, a i mobilizuje do wysi ku, by sprostaç ciàgle rosnàcym oczekiwaniom ze strony m odych ludzi. Staramy si je odczytywaç i realizowaç a wysokie zainteresowanie Akademià Medycznà wêród maturzystów pokazuje nam, e jesteêmy na dobrej drodze. O studentów dbamy nie tylko wtedy, gdy przebywajà w murach naszej Uczelni. W trakcie studiów staramy si dobrze przygotowaç tych m odych ludzi do radzenia sobie w przysz ym yciu zawodowym, w nie atwych przecie czasach, w jakich przychodzi im startowaç. Stàd te pomys stworzenia Wirtualnego Biura Karier, gdzie zarówno studenci jak i absolwenci znajdà wiele niezb dnych informacji: poczàwszy od wskazówek, jak ciekawie i poprawnie napisaç CV i list motywacyjny, poprzez poznanie tajników rekrutacji, a po informacje o sta ach i praktykach oraz ofertach pracy. Odpowiedzià na wyzwania dnia dzisiejszego jest tak e zorganizowanie II Medycznego Forum Kariery (MedForum), które umo liwi zdobycie aktualnych informacji o rynku pracy, po àdanych specjalnoêciach oraz technikach poszukiwania zatrudnienia. Wiele miejsca w dyskusjach na temat efektywnego nauczania m odzie y, poêwi ca si tzw. nauczaniu problemowemu. Nauczanie problemowe (PBL), to cel, do którego powinniêmy dà yç i konsekwentnie si do niego przybli amy. W najwi kszym skrócie nauczanie takie polega oby na prowadzeniu zaj ç w ma ych grupach, gdzie studenci z pomocà opiekuna (tutora), rozwiàzywaliby konkretne problemy. Student sam musia by znaleêç odpowiedê i przygotowaç odpowiedni fragment materia u. Prawid owe funkcjonowanie takiego sposobu nauczania wymaga odpowiedniego przygotowania kadry oraz specjalnych programów to ogromne zmiany, nie tylko dla wyk adowców, ale i dla samych studentów. PBL wymaga o wiele wi kszej aktywno- Êci obu stron. Nie mo na takich zmian wprowadzaç w sposób rewolucyjny. Ale wyraênie powtarzam, e reformy procesu nauczania, powinny prowadziç do takiego w aênie modelu przekazywania wiedzy. Tradycyjnie uczelnie medyczne kszta ci y m odzie w trzech zawodach medycznych: lekarza, farmaceuty i stomatologa. Zmiany spo eczne zmu- 4

7 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN szajà jednak do sprostania nowym wyzwaniom, do tworzenia nowych zawodów. Jak poznaƒska Uczelnia reaguje na potrzeby p ynàce z rynku pracy? Jako Uczelnia jesteêmy gotowi i w pe ni przygotowani do udzielenia szybkiej odpowiedzi na zapotrzebowania p ynàce z rynku pracy oraz realizacji nowych zadaƒ zwiàzanych z integracjà Polski z Unià Europejskà. Zmiany, jakie w najwi kszym stopniu dokonujà si na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Êwiadczà wyraênie o wysokiej elastycznoêci w adz Uczelni. Naszym najwi kszym sukcesem w tym zakresie jest pozytywne zaopiniowanie przez Paƒstwowà Komisj Akredytacyjnà wniosku o utworzenie kierunku biotechnologia medyczna. Wspomnieç nale y, i poznaƒska Uczelnia, jako jedyna w kraju, b dzie samodzielnie realizowaç ten wa ny kierunek studiów. Nowym, cieszàcym si du ym zainteresowaniem kierunkiem jest równie elektroradiologia, a obecnie toczy si dyskusja zwiàzana z rosnàcà potrzebà stworzenia kierunku dotyczàcego sposobów ywienia cz owieka. Chc podkreêliç, e otwarci jesteêmy na tworzenie nowych kierunków studiów, ale tylko takich, na które istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie. Tak w aênie rozumiem dynamiczny rozwój Uczelni. W takà wizj Uczelni wpisuje si poêwi cenie coraz wi kszej uwagi sprawom informatyzacji Akademii Medycznej. To po prostu wymóg efektywnej dzia alnoêci w XXI w. Jednym s owem informatyzacja Uczelni, to oszcz dnoêç czasu i pieni dzy przy zwi kszonej skutecznoêci dzia ania. Strona internetowa, obieg dokumentów w sieci, komputeryzacja zasobów Biblioteki czy zaawansowana poczta elektroniczna pracowników to standard dnia dzisiejszego. To na internetowych stronach znajdujà si aktualne informacje o yciu i dzia alnoêci Uczelni. Trzeba jednak myêleç o kolejnych krokach. Nasza Uczelnia, jako pierwsza uczelnia publiczna w Polsce, posiada serwis internetowy dost pny dla u ytkowników telefonów komórkowych, a w nieodleg ej przysz oêci planujemy uruchomienie wirtualnego dziekanatu, ksi garni, a nawet nauczania przez internet. Uczelnia rozwija si nie tylko wirtualnie. Realizowanych jest wiele wa nych dla Uczelni inwestycji. Szczególnie dumni jesteêmy z powstajàcego w aênie Collegium Stomatologicum przy zbiegu ulic Bukowskiej i Przybyszewskiego. W najbli szym czasie rozpocznà si równie prace przy budowie Centrum Medycznej Informacji Naukowej, czyli oêrodka biblioteczno-konferencyjnego naszej Uczelni. W tym nowoczesnym budynku znajdà si m. in. dwie sale audytoryjne mogàc pomieêciç 800 osób, uczelniana biblioteka, pomieszczenie do prowadzenia telekonferencji oraz gabinety do indywidualnej pracy w idealnej ciszy. OczywiÊcie na bie àco prowadzone sà remonty i mniejsze inwestycje w budynkach Uczelni, domach studenckich oraz obiektach sportowych. W Unii Europejskiej obowiàzuje inny model organizacyjny jedynie uniwersytet ma pe ne prawa akademickie, a wy sze szko y medyczne kszta cà na poziomie licencjatów. Czy w najbli szym czasie mo na spodziewaç si powstania w Poznaniu drugiego Uniwersytetu Uniwersytetu Medycznego? Dla przysz oêci dzisiejszej Akademii Medycznej ta kwestia ma niewàtpliwie kluczowe znaczenie. Dlatego z ca à mocà chc podkreêliç, e stworzenie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest i b dzie najwa niejszym celem obecnych w adz Uczelni. To zadanie trudne, ale z pewnoêcià wykonalne i w naszym rozumieniu konieczne. Tylko jako uniwersytet b dziemy mogli w pe ni realizowaç powierzone nam zadania. Przy czym, co nale y uwydatniç, integracja z Unià Europejskà mo e nam w realizacji tego ambitnego celu jedynie pomóc. Dà ymy te do tego by Uniwersytet powsta na bazie Akademii Medycznej nie widzimy mo liwo- Êci realizacji takiego scenariusza, jaki mia miejsce w Krakowie, gdzie z dawnej Akademii Medycznej utworzono Collegium Medicum w ramach Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Mimo bardzo dobrej wspó pracy naszej Uczelni z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza nie myêlimy o po àczeniu si z tà Uczelnià. Moim zdaniem taki ruch by by sztuczny nale y promowaç wspólne przedsi wzi cia, ale dzia aç jako osobne podmioty. Utworzenie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu to ambitny, ale realny plan na najbli szà przysz oêç. Dzi kuj za rozmow. Akademia Medyczna W adze Rektorskie JM Rektor AMiKM Prof. dr hab. Grzegorz H. Br borowicz Prorektor ds. Studenckich Dr hab. Wojciech Golusiƒski Prorektor ds. Klinicznych i Kszta cenia Prof. dr hab. Andrzej Obr bowski Prorektor ds. Integracji i Promocji Uczelni Prof. AM dr hab. Jacek Wysocki 5

8 Twórcy studiów medycznych w Poznaniu TWÓRCY UNIWERSYTECKICH STUDIÓW MEDYCZNYCH W POZNANIU (Wybór sylwetek) Roman Meissner Heliodor Âwi cicki ( ) Twórca i pierwszy rektor Uniwersytetu Poznaƒskiego By a to postaç wspania a, jeden z najwi kszych organizatorów polskiego ycia naukowego pierwszej çwierci XX wieku na prastarych ziemiach piastowskich - twórca trzech nowoczesnych instytucji naukowych: Wszechnicy Piastowskiej (Uniwersytetu Poznaƒskiego), zreformowanego Poznaƒskiego Towarzystwa Przyjació Nauk i Fundacji Nauka i Praca. Jego nazwisko na trwa e wesz o do historii kultury i nauki polskiej i po wsze czasy b dzie budzi o najszlachetniejsze uczucia wdzi cznoêci. Heliodor Âwi cicki urodzi si w Poznaniu 3 lipca 1854 r., nauki poczàtkowe oraz gimnazjum klasyczne ukoƒczy w Âremie. Studia lekarskie odby w Uniwersytecie Wroc awskim, a po uzyskaniu doktoratu medycyny i chirurgii odby rocznà praktyk szpitalnà, zakoƒczonà paƒstwowym egzaminem lekarskim w Dreênie. RównoczeÊnie zajmowa si pracà naukowà. Od listopada 1878 roku by asystentem w klinice po o niczej Uniwersytetu Berliƒskiego. Od 1880 (w 1885 r. ju na sta e) roku zamieszka w Poznaniu. Poczàtkowo pracowa w Zak adzie Po o niczym im. El biety, w którym za o y pierwszà w Wielkopolsce przychodni ginekologicznà, nast pnie (od 1881) zosta asystentem Szpitala Dzieci cego im. Êw. Józefa. RównoczeÊnie dzia a m. in. w Towarzystwie Przyjació Nauk Poznaƒskim (TPNP) i udziela si w Towarzystwie OÊwiaty Ludowej. Bardzo szybko zyska s aw wybitnego specjalisty, u którego pomocy szuka y pacjentki z najodleglejszych zakàtków ziem polskich. Od 1885 do 1904 roku prowadzi prywatnà klinik ginekologicznà, w której stosowa najnowsze osiàgni cia wspó czesnej medycyny. Wprowadza w asnego pomys u aparaty i narz dzia lekarskie. Bardzo wysoko oceniano fachowoêç Heliodora Âwi cickiego w polskich kr gach uniwersyteckich. Trzykrotnie by kandydatem do obj cia katedry po o nictwa i ginekologii w Uniwersytecie Jagielloƒskim (1894 i 1907), oraz we Lwowie (1898). Jednak Poznania nie opuêci. W 1900 roku otrzyma doktorat honorowy Uniwersytetu Jagielloƒskiego. W roku 1920 zapoczàtkowa g bokà reform TPNP, które w 1921 zmodyfikowa o swojà nazw na Poznaƒskie Towarzystwo Przyjació Nauk (PTPN). Sta o si ono drugà g ównà, obok tworzonego wówczas Uniwersytetu Poznaƒskiego (UP), naukowà placówkà Poznania. Âwi cicki odegra równie bardzo istotnà rol, w jednej z najwa niejszych w czasach zaborów instytucji organiczników wielkopolskich w Towarzystwie Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego, do którego nale a od 1885 roku. Innym polem dzia alnoêci spo ecznej Âwi cickiego by Zwiàzek Towarzystw Dobroczynnych. Natomiast zupe nie prywatnà instytucjà naukowà, którà powo a do ycia Âwi cicki by y s ynne, obros e z czasem legendà Wieczory Czwartkowe, które systematycznie organizowa w swoim mieszkaniu w pa acu Dzia yƒskich przy Starym Rynku w latach i

9 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Jednak najwi kszà zas ugà Âwi cickiego by o utworzenie - od wieków upragnionego przez Wielkopolan - polskiego uniwersytetu w Poznaniu. Niezwykle ofiarna, pe na zaparcia dzia alnoêç prof. Âwi cickiego, po niespe na szeêciu miesiàcach, doprowadzi a w dniu 7 maja 1919 roku do uroczystej inauguracji Uniwersytetu Poznaƒskiego (do 10 kwietnia 1920 noszàcego nazw Wszechnicy Piastowskiej). Na rektora UP Âwi cicki by wybierany szeêciokrotnie (1919, 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23 i 1923/24). Na kilka miesi cy przed Êmiercià, 23 sierpnia 1923 roku - podpisa akt za o enia Fundacji Nauka i Praca, przeznaczajàc ca y swój olbrzymi majàtek na: popieranie pracy naukowej przez udzielanie pomocy materialnej m. in. profesorom, docentom, asystentom i studiujàcej m odzie y polskich uczelni akademickich. Zmar 12 paêdziernika 1923 roku - zosta pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Êw. Marii Magdaleny przy ul. Bukowskiej. W listopadzie 1946 roku - z inicjatywy najbli szego przyjaciela prof. A. Wrzoska - trumna z jego szczàtkami zosta a przeniesiona do Grobów Zas u onych, w podziemiach koêcio a Êw. Wojciecha w Poznaniu. Âwi cicki bez wàtpienia nale y do najwybitniejszych Wielkopolan poczàtków XX wieku. Adam Wrzosek ( ) Organizator i pierwszy dziekan Wydzia u Lekarskiego Uniwersytetu Poznaƒskiego Adam Wrzosek urodzi si 6 maja 1875 roku w Zagórzu pod Dàbrowà Górniczà. Po nauce gimnazjalnej w Piotrkowie Trybunalskim i odzi, gdzie w roku 1894 otrzyma Êwiadectwo dojrza oêci, kolejno studiowa medycyn na w Kijowie, Zurychu i Berlinie - broniàc tu w 1898 roku rozprawy doktorskiej. W kilka tygodni póêniej przyjecha do Kijowa, nostryfikowa dyplom lekarski i jako wolontariusz pracowa w miejscowej uniwersyteckiej klinice ginekologiczno-po o niczej. Po szeregu zmianach miejsca pracy w 1901 roku otrzyma asystentur w Zak adzie Patologii Ogólnej i DoÊwiadczalnej Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Od 1905 roku by zast pcà profesora patologii ogólnej i doêwiadczalnej. W 1910 roku zosta mianowany bezp atnym profesorem nadzwyczajnym patologii ogólnej i doêwiadczalnej. Podczas pierwszej wojny Êwiatowej by naczelnym lekarzem IV oddzia u chirurgicznego III Szpitala Fortecznego w Krakowie. Od po owy roku 1918 doje d a do Warszawy i organizowa tam Zak ad Patologii Ogólnej i DoÊwiadczalnej. W tym samym czasie by szefem Sekcji Naukowej w Departamencie Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wojskowych. Na poczàtku lutego 1919 roku zosta mianowany profesorem zwyczajnym patologii ogólnej i doêwiadczalnej, ale równoczeênie zosta powo any na stanowisko dyrektora Departamentu Sekcji Nauk i Szkó Akademickich w Ministerstwie Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego. Heliodora Âwi cickiego i Adama Wrzoska àczy a wieloletnia przyjaêƒ, trwajàca od 1902 roku; by a to jedna z g ównych przyczyn, dla których Wrzosek postanowi rzuciç Warszaw i przenieêç si do Poznania. Od lutego 1919 roku datuje si te Êcis a wspó praca H. Âwi cickiego z A. Wrzoskiem przy organizacji UP, a szczególnie Wydzia u Lekarskiego. Po przeniesieniu si do Poznania Wrzosek bardzo energicznie zabra si za organizacj Wydzia u. Jako pierwszy dziekan, w latach , a nast pnie jeden z najaktywniejszych cz onków Rady Wydzia u Lekarskiego UP stworzy solidne i nowoczesne fundamenty pod trwa y jego rozwój. By te twórcà Katedry i Zak adu Historii Medycyny oraz Zak adu Antropologii, którymi kierowa do wybuchu drugiej wojny Êwiatowej. W 1935 roku objà kierownictwo Zak adu Historii Medycyny w Wilnie, dokàd systematycznie doje d a z Poznania. Podczas II wojny Êwiatowej prof. Adam Wrzosek zosta wysiedlony z Poznania, ukrywa si na terenie Warszawy. Jesienià 1942 roku zorganizowa i Wydzia Lekarski tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. W roku akademickim 1944/45 zosta wybrany na prorektora UZZ. Tu po ustaniu dzia aƒ wojennych, w marcu 1945 roku powróci do Poznania. i na nowo zorganizowa zniszczony przez okupantów Zak ad Historii i Filozofii Medycyny oraz Zak ad Antropologii. W dwa lata póêniej 1 wrzeênia 1945 roku zosta przeniesiony na emerytur, ale do koƒca ycia zajmowa si pracà naukowà oraz spisywaniem swoich niezwykle bogatych wspomnieƒ. Profesor Wrzosek prace swoje og asza w j zyku polskim, niemieckim, francuskim, angielskim i czeskim. Na szczególnà uwag zas ugujà jego obszerne opracowania ksià kowe, m. in. poêwi cone: J drzejowi Âniadeckiemu, Karolowi Marcinkowskiemu i Tytusowi Cha ubiƒskiemu. Du à popularnoêcià, swego 7

10 Twórcy studiów medycznych w Poznaniu czasu, cieszy y si dwa wa ne dzie a Wrzoska: Propedeutyka lekarska oraz MyÊl o reformie wydzia- ów lekarskich). A. Wrzosek. za o y, redagowa i wydawa dwa powa ne czasopisma naukowe: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Przeglàd Antropologiczny, którego redakcj prowadzi do ostatnich chwil swego ycia. Doktoryzowa 51 osób, przeprowadzi szeêç przewodów habilitacyjnych. W Jego czasach by y to liczby wyjàtkowe. Sporo czasu poêwi ca te dzia- alnoêci w licznych organizacjach i towarzystwach naukowych. Zmar w Poznaniu 26 lutego 1965 roku, zosta pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu junikowskim. Konstanty Hrynakowski ( ) Organizator i pierwszy dyrektor Oddzia u Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznaƒskiego Urodzi si 21 maja 1878 roku, w majàtku Rzepiaszna ko o Smi y na Ukrainie, w rodzinie Piotra i Adeli z Pogorzelskich. Ukoƒczy z odznaczeniem II gimnazjum klasyczne w Kijowie. Nauk kontynuowa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Êw. W odzimierza w latach 1897 Ð 1902, otrzymujàc dyplom pierwszego stopnia kandydata nauk przyrodniczych. Nast pnie studiowa chemi nieorganicznà, mineralogi i geologi w Kijowskim Instytucie Politechnicznym. W latach by prywatnym asystentem profesora chemii nieorganicznej Micha a Konowa owa. Za udzia w rozruchach studenckich (1905) zosta skazany na przymusowe osiedlenie si na Syberii. Od 1906 roku by asystentem przy Katedrze Chemii Nieorganicznej Wydzia u Górniczego Instytutu Technologicznego w Tomsku. RównoczeÊnie uczy fizyki i chemii w miejscowej szkole realnej oraz na kursach ogólnokszta càcych. Za prowadzone badania by nagradzany, a wkrótce jako stypendysta wyjecha na dalsze studia do Niemiec. Przebywa : w Getyndze prowadzàc badania z zakresu chemii fizycznej. Z chwilà wybuchu pierwszej wojny Êwiatowej zosta internowany. Po zwolnieniu z obozu (1918) przeniós si do Sztokholmu i zosta asystentem prof. K. Palmaera w Królewskiej Wy szej Szkole Technicznej, gdzie m. in. kierowa çwiczeniami elektrochemicznymi i pracami doktorskimi. W marcu 1920 roku otrzyma propozycj obj cia Katedry Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Poznaƒskiego (UP). Przyby do Poznania 1 kwietnia tego roku jako profesor nadzwyczajny. By twórcà Oddzia u Farmaceutycznego, który od 1925 roku przynale a do Wydzia u Matematyczno-Przyrodniczego UP. W koƒcu 1920 roku zajà si adaptacjà do celów dydaktycznonaukowych, podziemi Collegium Maius (dawny Zamek Wilhelmowski). Urzàdzi tam m. in. pracowni chemii jakoêciowej, iloêciowej, organicznej, e1ektrochemicznej, analizy elementarnej, prac specjalnych oraz pokój do pomiarów Êcis ych i optycznych. By wspó inicjatorem wzniesienia Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej, które po ukoƒczeniu by o najwi kszym i najnowoczeêniejszym gmachem uniwersyteckim tego typu w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej. Rozwinà tam m. in. pierwsze i jedyne w okresie mi dzywojennym w Polsce, Muzeum Farmaceutyczne B dàc twórcà i dyrektorem OF UP z równà troskà zajmowa si wszystkimi podlegajàcymi mu jednostkami dydaktyczno-naukowymi. Wykszta ci w Poznaniu 40 aptekarzy i 796 magistrów farmacji. By promotorem 10 doktoratów, opiekowa si 3 habilitantami. Dla aptekarzy wielkopolskich i pomorskich organizowa kilkutygodniowe kursy doszkalajàce. Za o y w Poznaniu (1928) i redagowa na wysokim poziomie kwartalnik Szko y Akademickie. By autorem ponad 210 publikacji, w tym 110 cennych rozpraw naukowych i 5 podr czników. Wyniki swoich badaƒ og asza zarówno w literaturze krajowej jak i zagranicznej oraz podczas mi dzynarodowych kongresów naukowych. Nale a do licznych towarzystw naukowych polskich, rosyjskich, francuskich i niemieckich. By przewodniczàcym Poznaƒskiego Oddzia u Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTCh), wiceprezesem Zarzàdu G ównego oraz (od 1930) cz onkiem tego Towarzystwa. Wielokrotnie jako delegat Zarzàdu G ównego PTCh reprezentowa nauk polskà na mi dzynarodowych zjazdach chemicznych. Zmar 4 wrzeênia 1938 roku w Poznaniu, zosta pochowany na cmentarzu parafii Êw. Wojciecha, na poznaƒskiej Cytadeli. Profesora Konstantego Hrynakowskiego bez s owa przesady mo na i nale y uznaç za jednego z g ównych twórców wielkopolskiej farmacji i wielkiego reformatora studiów farmaceutycznych w Polsce. 8

11 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Wybitny Wielkopolanin Wspomnienie o prof. med. Jerzym S. Wójtowiczu / / Prof. dr hab. Andrzej Ziemiaƒski Jerzy Stanis aw Wójtowicz syn ziemi wielkopolskiej urodzi si w Poznaniu w 1932 r. Tutaj otrzyma staranne wykszta cenie Êrednie oraz wy sze w Poznaƒskiej Akademii Medycznej. Jurka W. zna em od wielu lat, gdy jeszcze jako m odzi ludzie uczyliêmy si w gimnazjum i liceum K. Marcinkowskiego. Nieprzeci tne zdolnoêci Jerzego zwróci y uwag jego nauczycieli i kolegów. I ju wówczas by o wiadomo, e droga, którà pójdzie doprowadzi go do wybitnych osiàgni ç. Jurek wybra medycyn, szcz Êliwie dla medycyny. Jeszcze przed ukoƒczeniem studiów podjà prac w Zak adzie Radiologii AM w Poznaniu, przechodzàc nast pnie wszystkie szczeble kariery zawodowej i naukowej, ukoronowanej powo aniem na stanowisko profesora zwyczajnego w naszej Uczelni. By autorem ponad 200 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicà. Okrutnym paradoksem losu sta si fakt, e powali a Go choroba, której diagnostyce, patologii i symptomatologii poêwi ci szczególnie wiele swoich najlepszych prac. Erudycja i ogromna pracowitoêç prof. J. Wójtowicza zyska a powszechne uznanie w Êrodowisku lekarskim polskim i zagranicznym. Kulminacjà uznania jego osobowoêci i osiàgni ç zawodowych przez Êrodowisko akademickie naszej Uczelni by wybór prof. Wójtowicza na stanowisko rektora poznaƒskiej A. M. w roku Nieomylnie przewidujàc kierunki rozwoju radiologii, otwarty na wszelki post p, nowator, rozwija i popiera nowe dziedziny badaƒ: angiokardiografi, tomografi komputerowà, mammografi, USG, aniografi subtrakcyjnà. Marzy o tomografie rezonansu magnetycznego. Niestety nie doczeka, zdà y jedynie po o yç kamieƒ w gielny pod OÊrodek Diagnostyki Obrazowej w naszej Uczelni. Jerzy Wójtowicz by cz onkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Za zas ugi naukowe i szerokà dzia alnoêç spo ecznà otrzyma wysokiej odznaczenia paƒstwowe. By uczonym niespokojnym, o niezale nej, nieskr powanej myêli. Nie usta w pracy naukowej nawet wtedy, gdy przez 6 lat kierowa naszà Uczelnià po trudnych polskich drogach pierwszej po owy lat osiemdziesiàtych. Ostatnim jego wielkim polem dzia ania sta si Ruch Lekarzy Âwiata na rzecz zapobiegania wojnie jàdrowej. Prof. Wójtowicz uzna, e jego moralnym obowiàzkiem jako lekarza jest dzia aç w myêl has a: Utrzymajmy ycie na ziemi razem yç, a nie razem umieraç. Dlatego te, kiedy w ponury listopadowy poranek dnia 3. listopada 1987 r. nasze miasto obieg a wiadomoêç o nag ej Êmierci Jerzego Wójtowicza my jego przyjaciele, uczniowie i wspó pracownicy ze smutkiem zrozumieliêmy, e oto zamkn a si pi kna karta radiologii polskiej, której nie zdà y zapisaç do koƒca prof. Jerzy Wójtowcz. Redakcja Naszej Wielkopolski uhonorowa a tytu em Wybitnego Wielkopolanina profesora Jerzego S. Wójtowicza. Na zdj ciu mgr Maria Wójtowicz ona profesora, z lewej Wanda B eƒska, cz onek rodziny oraz Rektor prof. Grzegorz H. Br borowicz 9

12 Kalendarium Poznaƒskiej Szko y Medycznej KALENDARIUM WYBRANYCH WYDARZE ZWIÑZANYCH Z POZNA SKÑ UNIWERSYTECKÑ SZKO Ñ MEDYCZNÑ 23 czerwca 1919 Senat Uniwersytetu Poznaƒskiego (UP) wybra nowà pi cioosobowà Komisj Uniwersyteckà (w sk adzie: Heliodor Âwi cicki, Micha Sobeski, Wincenty Jezierski, Stanis aw azarewicz, ks. Jan W. Hozakowski) dla zorganizowania wydzia ów medycznych i teologicznego). Listopad 1919 Rozpocz cie zaj ç Studium Farmaceutycznego ulokowanego przy Wydziale Filozoficznym UP. 25 kwietnia 1920 Senat UP uchwali powo anie prof. Adama Wrzoska z Warszawy na organizatora i pierwszego dziekana Wydzia u Lekarskiego. Styczeƒ 1921 Uruchomiono pierwszy rok Studiów Lekarskich. 28 Listopada 1921 PoÊwi cono kamienie w gielne pod Collegium Anatomicum i Collegium Chemicum jedne z najwi kszych gmachów akademickich tego typu w Polsce - budow zakoƒczono na Powszechnà Wystaw Krajowà w 1929 roku. 10 wrzeênia 1939 Oddzia y hitlerowskie wkroczy y do stolicy Wielkopolski. Gmach Collegium Medicum (przy ul. Fredry), Collegium Chemicum a tak e cz Êciowo Collegium Anatomicum uleg y dewastacji. Wielu profesorów aresztowano. Niektórzy zgin li po osadzeniu w hitlerowskich katowniach. Listopad 1939 Cz Êç nauczycieli akademickich w ramach planowej akcji deportacji ludnoêci polskiej, po przejêciu przez obóz przesiedleƒczy, Poznania - G ówna (listopad maj 1940) zosta a wywieziona do Generalnego Gubernatorstwa bàdê do obozu przesiedleƒczego w odzi. 24 listopada 1940 W Warszawie odby a si inauguracja tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich (UZZ), b dàcego kontynuacjà UP. Listopad 1942 W ramach UZZ w Warszawie zosta uruchomiony Wydzia Lekarski zorganizowany i kierowany do maja 1944 przez prof. Adama Wrzoska. 22 marca 1941 W Szkocji, przy Uniwersytecie Edynburskim odby a si inauguracja Polskiego Wydzia u Lekarskiego (The Polish School of Medicine at the University of Edinburgh), którego g ównym organizatorem i pierwszym dziekanem do poczàtków jego stopniowej likwidacji (wrzesieƒ 1945 marzec 1919) by prof. Antoni Tomasz Jurasz z Poznania. Polski Wydzia Lekarski by nieformalnà kontynuacjà Wydzia u Lekarskiego UP na obczyênie. Rok akademicki 1942/43 W Warszawie zosta zorganizowany Wydzia Farmaceutyczny UZZ, którym kierowa dziekan prof. Bronis aw Koskowski. Paêdziernik 1943 Rozpocz a dzia alnoêç cz stochowska filia UZZ zorganizowana i kierowana przez dr. Zdzis awa Stolzmanna biochemika z UP. Paêdziernik 1944 Kontynuacja studiów medycznych po Powstaniu Warszawskim w Krakowie w ramach Wydzia u Lekarskiego UZZ. Marzec 1945 Wznowienie dzia alnoêci Polikliniki Stomatologicznej (organizator dr med. Rudolf Sarrazin), przy której w styczniu 1946 utworzono Studium Lekarsko -Dentystyczne. 10

13 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN 23 kwietnia 1945 Wznowienie zaj ç dydaktycznych na Wydziale Lekarskim w Poznaniu. 1 paêdziernika 1947 Uruchomienie Wydzia u Farmaceutycznego UP (dziekan prof. Jan Dobrowolski) Wydzielenie z UP samodzielnej wy szej uczelni Akademii lekarskiej, która od 3 marca zosta a przemianowana na Akademi Medycznà. W jej sk ad wesz y Wydzia Lekarski i Farmaceutyczny oraz Oddzia Stomatologiczny i (od lipca 1950) Studium Wychowania Fizycznego Utworzenie pierwszego w Polsce nieonkologicznego klinicznego oêrodka izotopowego Utworzenie drugiej w Europie (po Pary u) pracowni mikroskopii elektronowej do celów medycznych badaƒ w zakresie patologii doêwiadczalnej i diagnostyki klinicznej Uruchomienie pierwszej w kraju pracowni hemodializy (tzw. sztucznej nerki) Zorganizowanie pierwszego w polskich akademiach medycznych oêrodka dietetyki klinicznej Powo anie drugiej na Êwiecie Katedry Rehabilitacji Utworzenie pierwszej w Polsce Kliniki Chorób Paso ytniczych. 2 listopada 1962 Powo anie jednego z pierwszych w Polsce Zak adów Anestezjologii przekszta conego w 1978 roku w Instytut Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej (od 1982 Instytut Anestezjologii i Intensywnej Terapii) Utworzenie Zak adu Rehabilitacji Przemys owej Zorganizowanie pierwszej w kraju Kliniki Chirurgii R ki Utworzenie Wydzia u Piel gniarskiego (organizator i pierwszy dziekan prof. Józef Baron) przekszta conego nast pnie w Wydzia Nauk o Zdrowiu (1998) Utworzenie pierwszej w Europie Êrodkowowschodniej pracowni tomografii komputerowej Przy Wydziale Farmaceutycznym utworzono Oddzia Analityki Medycznej Sejm Polski, na wniosek Senatu Akademii Medycznej w Poznaniu nada jej imi jednego z najwybitniejszych polskich lekarzy pierwszej po owy XIX wieku, wspó twórc nowoczesnej Wielkopolski dra med. i chir. Karola Marcinkowskiego ( ) Za o ono pierwszy w Polsce pediatryczny oddzia transplantacji szpiku. 25 lutego 1992 Powo ano Wydzia Lekarski II (noszàcy do 11 marca 1993 nazw Wydzia u Medycznego), w sk adzie Oddzia Stomatologii, Kszta cenia Podyplomowego i (pierwszy w Polsce) Kszta cenia w J zyku Angielskim Zorganizowano jeden z pierwszych w Polsce oêrodek genoterapii nowotworów (zwiàzany z Zak adem Immunologii Nowotworów Katedry Onkologii) Zorganizowano pierwszà w polskich uczelniach lekarskich Katedr i Zak ad Genetyki Medycznej Wybudowanie nowoczesnego kompleksu diagnostyczno-klinicznego przy ul. Polnej 33 mieszczàcy jednà z najlepiej w Europie wyposa onych klinik neonatologicznych Akademia Medyczna w Poznaniu w Rankingu Szkó Wy szych 2002 Rzeczypospolitej i Perspektyw zosta a uznana za najlepszà uczelnià medycznà w Polsce W rankingu edukacyjnym Rzeczypospolitej Akademia im. Karola Marcinkowskiego w Poznani ponownie zaj a I miejsce wêród uczelni medycznych. 11

14 Ginekologiczno-po o niczy szpital kliniczny GINEKOLOGICZNO-PO O NICZY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU WejÊcie do szpitala I. Charakterystyka Szpitala XXI wieku Ginekologiczno-Po o niczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Poznaniu przy ul. Polnej 33 jest jednostkà monoprofilowà ginekologiczno-po o niczà ze 100-letnià tradycjà, dysponujàcà nowoczesnà bazà zarówno pod wzgl dem aparatury medycznej jak i wysokospecjalistycznej kadry. Szpital zapewnia profesjonalnà wszechstronnà i fachowà opiek medycznà w zakresie po o nictwa, ginekologii i neonatologii. Posiada nowoczeênie wyposa one oddzia y: - porodowe z mo liwoêcià odbywania porodów rodzinnych - onkologii ginekologicznej ginekologii - po o nictwa W Szpitalu funkcjonuj à nowoczeênie wyposa one Pracownie: - USG - Densytometru - Mammografii - Patomorfologii - Centralne Laboratorium czynne ca à dob - Rtg Poradnie Specjalistyczne - Ginekologii i Andrologii Wieku Rozwojowego - Ginekologiczno-Po o nicza - Endokrynologiczna - Niep odnoêci i Endokrynologii Rozrodu 12

15 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN - Prenatalna - Patologii Wczesnej Cià y - Patologii Cià y - Osteoporozy i Menopauzy - Onkologiczna - Diabetologiczna - Andrologiczna - Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci 24 godziny na dob czynna jest Izba Przyj ç tel.: Od powstania Szpitala do 2001 roku hospitalizowano oko o l osób (suma ta nie obejmuje noworodków). W tym czasie odby o si oko o porodów. Od 1948 roku wykonano ponad operacji. Obecnie w Szpitalu funkcjonuje 20 oddzia ów, w tym oddzia operacyjny i 4 oddzia y neonatologiczne. Na bazie szpitala dzia a 12 klinik i 2 zak ady naukowe. Posiadamy nowoczesnà aparatur diagnostyczno-leczniczà takà jak ultrasonografy, mammografy, densytometry, mammotom, pulsoksymetry p odowe, unikalnà w Polsce aparatur do badaƒ urodynamicznych i EKG p odu. Siedem nowoczesnych sal operacyjnych i cztery sale zabiegowe wyposa one sà w najnowszej generacji sprz t endoskopowy, laparoskopy, histeroskopy, no e harmoniczne, lasery, urzàdzenia ultradêwi kowe i argonowe. Sale operacyjne, wybudzeniowe oraz oddzia intensywnej terapii wyposa one sà w doskona y sprz t anestezjologiczny, wysokiej klasy aparaty do znieczuleƒ z monitorami, pulsoksymetrami, kapnografami i respiratorami. Klinika Onkologii wyposa ona Jest w nowoczesny aparat do prowadzenia leczenia metodà brachyterapii. Stosujemy równie chemioterapi wg Êwiatowych standardów. W Szpitalu wykonywane sà tak e wysokospecjalistyczne procedury medyczne z zakresu patologii cià y. Prowadzimy równie diagnostyk genetycznà. Oddzia Porodowy to 8 odr bnych sal porodowych ka da z w asnym w z em sanitarnym, wyposa onych Prof. Tomasz Opala Dyrektor Szpitpala - Kierownik katedry i kliniki w nowoczesny sprz t, unikalne ó ka porodowe umo liwiajàce poród w dowolnie wybranej pozycji, 2 sale do ci ç cesarskich i 1 sala zabiegowa. Ale nie tylko te urzàdzenia nadajà znami nowoczesnoêci oddzia owi. JednoczeÊnie zapewniono dobre zaplecze socjalne dla osoby towarzyszàcej przy porodzie, co umo liwia odbywanie porodu rodzinnego w godnych warunkach. Przyszli rodzice mogà przygotowaç si do wspólnego prze ywania porodu uczestniczàc w zaj ciach Szko y Rodzenia dzia ajàcej przy Szpitalu. Nowa Izba Przyj ç posiada zaplecze diagnostyczne i ó kowego, które umo liwia udzielenie profesjonalnej pomocy w nag ych przypadkach ginekologiczno-po o niczych. W ramach Izby Przyj ç funkcjonuje gabinet zabiegowy o parametrach sali operacyjnej, wyposa ony w niezb dnà aparatur diagnostycznà, anestezjologicznà i chirurgicznà, a tak e stanowisko dla noworodka. W ka dej chwili mo na przeprowadziç tu zabieg operacyjny i odebraç nag y poród. Nieod àcznym partnerem oddzia ów po o niczych jest neonatologia. Posiadamy 23 stanowiska do prowadzenia na Êwiatowym poziomie intensywnej terapii noworodka, kilkadziesiàt inkubatorów, w tym inkubatory transportowe oraz 2 nowoczesne karetki do przewozu noworodków w ci kim stanie. Intensywnie leczonych jest oko o 500 noworodków rocznie z ca ego regionu Wielkopolski. Na sali operacyjnej w Klinice Neonatologii przeprowadzane sà przy wspó udziale specjalistów spoza Szpitala operacje. W Aptece Szpitalnej przygotowywane sà leki w warunkach aseptycznych na potrzeby pacjentów naszego Szpitala. Mo liwe jest to dzi ki funkcjonowaniu Pracowni Cytostatyków (wyposa ona jest w komor laminarnà), Pracowni Leku Ja owego do przygotowywania ywienia parenteralnego oraz Pracowni Leków w dawkach indywidualnych. Centralna Sterylizatornia wyposa ona jest w najnowszej generacji sprz t taki jak sterylizatory gazowe i plazmowe, kontenerowy system do narz dzi chirurgicznych a tak e stacj mycia i dezynfekcji ó ek. Szpital nasz jest najwi kszym szpitalem po o niczym 13

16 Ginekologiczno-po o niczy szpital kliniczny w Polsce. Rocznie odbywa si tu oko o 5300 porodów. Szpital posiada status najwy szego, III stopnia referencji w ginekologii i po o nictwie oraz neonatologii. Poziom opieki w szpitalu, wyposa enie, fachowoêç personelu, jak i standardy, którymi kierujemy si leczàc pacjentki sprawi y, e szpital nasz uzyska w rankingach: - Newsweeka pierwsze miejsce w kraju wêród oddzia ów ginekologiczno-po o niczych, - Rzeczypospolitej 6 miejsce wêród najlepszych Szpitali w kraju. JednoczeÊnie Szpital stanowi nowoczesnà baz dydaktycznà i naukowà. Posiadamy mo liwoêci prowadzenia bezpoêrednich transmisji z sal operacyjnych i porodowych na sale dydaktyczne. Bierzemy aktywny udzia w szkoleniu przed i podyplomowym a tak e od 100 lat uczestniczymy w kszta ceniu piel gniarek i po- o nych. Dzi ki funkcjonowaniu zespo u poradni przyszpitalnych istnieje mo liwoêç zachowania ciàg oêci w zakresie opieki sprawowanej nad pacjentem. Dysponujemy poradniami specjalistycznymi w nast pujàcych dziedzinach: po o nictwo i ginekologia, ginekologia i andrologia wieku rozwojowego, onkologia, endokrynologia, leczenie niep odnoêci, andrologia, osteoporoza i menopauza, diabetologia po o nicza, patologia cià y, poradnictwo prenatalne a tak e kompleksowa wczesna diagnostyka i rehabilitacja noworodków (neonatolog, psycholog, neurolog, logopeda, rehabilitant). Jako jedni z nielicznych w kraju zajmujemy si logopedià wieku noworodkowego i niemowl cego, co ma znaczàcy wp yw na rozwój dzieci przedwczeênie urodzonych. Prowadzàc dzia alnoêç leczniczà nie zapominamy o profilaktyce. Szpital jest realizatorem programów profilaktycznych np. raka sutka, raka szyjki macicy. Kolejno we wszystkich oddzia ach przeprowadzane sà remonty. Ka da sala wyposa ona jest we w asny w ze sanitarny, nowoczesne systemy przywo awcze, telewizory dla pacjentów. Sprzedajemy równie us ugi w asne podpisujàc umowy z zleceniodawcami. Aktualnie oferujemy us ugi w zakresie sterylizacji, prania, wykonywania badaƒ laboratoryjnych, rentgenodiagnostyki, ultrasonografu. Z roku na rok systematycznie roênie liczba hospitalizowanych pacjentów. W 1999 r. leczyliêmy chorych, w 2000 r , w 2001 r., a w ciàgu pi ciu miesi cy roku 2002 przyj liêmy pacjentów (mo na prognozowaç, e rocznie b dzie to oko o 29 tysi cy). Mimo spadku liczby urodzeƒ w Polsce u nas liczba porodów utrzymuje si na Êrednim poziomie ok w ciàgu ostatnich trzech lat stanowi to 2% wszystkich urodzeƒ w Polsce. Notujemy natomiast wzrost liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych. Rozwija si dzia alnoêç medyczna Szpitala w zakresie wysokospecjalistycznych procedur medycznych. III. ISO jako element podnoszenia jakoêci Êwiadczeƒ medycznych W 2001 r. w Szpitalu rozpocz liêmy wdra anie systemu zarzàdzania jakoêcià zgodnego z normà ISO 9001: Izba Przyj ç Szpitala w m-cu VI/2002 przesz a pozytywnie audit certyfikacyjny w zakresie norm ISO 9001: 200. Piel gniarki oddzia u po o niczego II. Dzia alnoêç medyczna Szpitala Zadowolona mama z dzieckiem 14

17 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN KATEDRA OTOLARYNGOLOGII Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kiedy tu po odzyskaniu niepodleg oêci w roku 1919 powstaje Uniwersytet w Poznaniu, jednym z jego dwóch wydzia ów by Wydzia Lekarski kierowany przez dr Adama Wrzoska. I w aênie na tym wydziale dwa la a póênej zaczyna prac Uniwersyteckie Ambulatorium Laryngologiczne, za o one i kierowane przez prof. Antoniego Jurasza by ego rektora i dziekana Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie; pierwszego Polaka, który uzyska tytu naukowy profesora laryngologii w Heidelbergu. W 1923 roku Ambulatorium przeniesiono ze Szpitala Miejskiego przy ul. Podgórnej do pomieszczeƒ Szpitala Przemienienia Paƒskiego, a tak e zmieniono nazw na Poliklinik dla Chorych na Gard o, Nos i Uszy. Kierownictwo objà prof. Alfred Laskiewicz uczeƒ Antoniego Jurasza, który praktyk zdobywa zagranicà. Dzi ki jego zdolnoêciom organizacyjnym placówka ta po kilku latach nale a a do najlepiej zaopatrzonych w instrumentarium oddzia ów laryngologicznych w Polsce. Rozwój Kliniki zahamowa wybuch II Wojny Âwiatowej. Po jej zakoƒczeniu trzeba by o stworzyç jà od podstaw zadania tego podjà si prof. Aleksander Zakrzewski, jej póêniejszy kierownik do roku Poczàtkowo siedzibà Kliniki by budynek przy ul. Matejki 60, a w 1950 roku przeniesiona zosta a do obecnego jej miejsca w Szpitalu Klinicznym nr 2 przy ul. Przybyszewskiego 49. Poprzez swojà dzia alnoêç naukowà i us ugowà Klinika sta a si znanym oêrodkiem leczenia onkologicznego, leczenia usznopochodnych powik aƒ wewnàtrzczaszkowych i chorób swoistych górnych dróg oddechowych. Równolegle intensywnie rozwija a si audiologia i foniatria. W 1979 roku kierownikiem Kliniki zosta prof. Zygmunt Szmeja rozwijajàc jej g ówne kierunki dzia- ania, a mianowicie chirurgiczne leczenie nowotworów g owy i szyi oraz ich nowoczesnà diagnostyk. W tamtych latach zapoczàtkowano szerokà wspó prac zagranicznà, g ównie z oêrodkami niemieckim i francuskimi, co zaowocowa o wyjazdami do krajów Europy Zachodniej na szkolenia i sta e naukowe oraz organizacjà mi dzynarodowych kongresów i sympozjów. Zaczà si równie intensywny rozwój mikrochirurgii usznej oraz badaƒ z zakresu biologii molekularnej nowotworów. W roku 2000 kierownictwo Kliniki przejà prof. Witold Szyfler. STRUKTURA I KADRA W sk ad Katedry wchodzà: Klinika Otolaryngologii z 4 oddzia ami, w tym z oddzia em pooperacyjnym dajàcym mo liwoêç intensywnego nadzoru i monitorowania chorych, z blokiem operacyjnym, a tak e z poradnià przyklinicznà, OÊrodek Rehabilitacji Laryngologicznej z pracowniami: logopedycznà, psychologicznà, akustycznà, pedagogicznà, rehabilitacyjnà i szumów usznych. Obecnie w Katedrze zatrudnionych Jest 4 profesorów, 2 docentów, kilkunastu lekarzy, logopedów, psychologów i akustyków, kilkudziesi cioosobowa grupa piel gniarek, pracowników administracyjnych i ni szego personelu. DZIA ALNOÂå DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA Katedra i Klinika Otolaryngologii prowadzi zaj cia dla studentów VI roku Wydzia u Lekarskiego, V roku stomatologii, a tak e dla studentów angloj zycznych. Dla tej grupy uczàcych si prowadzone sà niemal codziennie çwiczenia, seminaria i wyk ady. Bardzo pr nie dzia a Studenckie Ko o Naukowe zrzeszajàc oko o 20 cz onków, którzy uzyskali w ciàgu ostatnich oêmiu lat 15 nagród na Konferencjach Naukowych, w tym siedem pierwszych. Studenci wraz z doêwiadczonà kadrà lekarskà ju po raz ósmy 15

18 Katedra otolaryngologii zorganizowali letni obóz naukowy, gdzie przebadano w sumie ponad 5 tysi cy dzieci z Wielkopolski, prowadzàc diagnostyk zaburzeƒ s uchu. Ka dego roku organizowane sà liczne kursy dokszta cajàce o ró nej tematyce obejmujàcej: zagadnienia wczesnej diagnostyki i chirurgii w nowotworach g owy i szyi, ultrasonografie, rehabilitacj dziecka zaimplantowanego wszczepem Êlimakowym, chirurgi czynnoêciowà zatok przynosowych i post powanie w szumach usznych. Ju 6-krotnie odby y si Krajowe i Mi dzynarodowe Warsztaty Otolaryngologiczne poêwi cone ró nym osiàgni ciom diagnostycznym i leczniczym w otologii. DZIA ALNOÂå NAUKOWA Do najwa niejszych kierunków dzia aƒ badawczych Kliniki nale à: biologia nowotworów g owy i szyi (badania molekularne, immunologiczne, cytogenetyczne, histopatologiczne), genetyka niedos uchów (Êcis a wspó praca z Zak adem Genetyki Cz owieka PAN), wykorzystanie ultrasonografu w otolaryngologii, reinerwacja krtani, nowe metody obrazowania w otolaryngologii, epidemiologia nerwiaków nerwu s uchowego, przewlek a stymulacja elektryczna drogi s uchowej, wszczepy Êlimakowe i pniowe. Co roku ukazuje si w czasopismach krajowych i zagranicznych ponad 100 publikacji przygotowanych przez kadr naukowà Kliniki, realizowane sà granty badawcze KBN z zakresu wszczepów Êlimakowych i biotogii molekularnej nowotworów, a tak e liczne w asne projekty badawcze. Szeroko prowadzona jest wspó praca naukowa z oêrodkami zagranicznymi w: Tübingen, Bordeaux, Bergen, Kilonii, Moguncji, Essen, Kolonii, Rouen i Helsinkach. Pracownicy Kliniki czynnie uczestniczà w bardzo licznych zjazdach zagranicznych i krajowych przedstawiajàc na nich ka dego roku oko o referatów i posterów. DZIA ALNOÂå DIAGNOSTYCZNO - US UGOWA W ró nych placówkach Kliniki udzielanych jest oko o 20 tysi cy porad specjalistycznych rocznie, do Êwiadczenia których przygotowane sà: Przychodnia Przykliniczna sk adajàca si z Poradni Onkologii Laryngologicznej, Poradni Otochirurgii, Poradni Alergologii oraz Inhalatorium OÊrodek Rehabilitacji Laryngologicznej bardzo nowoczesna placówka stworzona w 1997 roku do diagnostyki i leczenia szumów usznych i innych zaburzeƒ s uchu, do rehabilitacji osób zaimplantowanych wszczepami Êlimakowymi i pniowymi, do rehabilitacji osób laryngektomowanych i prowadzàcà dzia alnoêç stowarzyszeƒ Pracownia Ultrasonografii prowadzàca monitorowanie przed-, Êród- i pooperacyjne chorych z nowotworami g owy i szyi. DZIA ALNOÂå CHIRURGICZNO - LECZNICZA Klinika oferuje swoim chorym bardzo szeroki wachlarz procedur i operacji otorynolaryngologicznych, z których najwa niejsze to: chirurgia onkologiczna: mikrochirurgia laserowa, ró ne zabiegi rekonstrukcyjne w raku krtani (laryngektomia cz Êciowa, nadg oêniowa, przezg oêniowa, nadpierêcienna, laryngopharyngectomia cz Êciowa), selektywne zabiegi uk adu ch onnego szyi, chirurgia guzów gard a i jamy ustnej z u yciem Êródoperacyjnej kontroli ultrasonograficznej, chirurgia guzów gruczo ów Êlinowych z monitorowaniem czynnoêci nerwu VII; mikrochirurgia uszna i chirurgia g uchoty: stapedektomie tak e z u yciem lasera Erbium Yag, tympanoplastyki, wszczepy Êlimakowe i pniowe; od 1994 roku realizowany jest unikalny program leczenia g uchoty metodà wszczepów Êlimakowych (wspólnie z Klinikà Foniatrii i Audiologii); do koƒca 2001 roku àcznie zaimplantowano 140 chorych, w tym dwóch wszczepem pniowym; chirurgia czynnoêciowa zatok przynosowych (FESS); chirurgia zw eƒ krtaniowo-tchawiczych; chirurgia podstawy czaszki: guzy kàta mostowo-mó d kowego, wszczepy pniowe, operacje przysadki z dojêcia transsphenoidalnego; chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego; chirurgia w zespole bezdechu sennego laserowe uwulopalatoplastyki; alergologa z rynologià chirurgia rekonstrukcyjno-plastyczna (p aty uszypu owane). Dzi ki kontraktom z Kasami Chorych, jak i procedurom wysokospecjalistycznym rocznie dokonywanych jest ponad 3 tysiàce operacji. 16

19 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN ycie studenckie Redakcja Puls AM Na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu studiuje ponad 5 tysi cy studentów z ca ej Polski skupionych na czterech Wydzia ach, w tym studenci zaoczni, studenci uczàcy si w j zyku angielskim ze Szwecji, Norwegii, Finlandii, Niemiec, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, dodatkowo studenci z Ukrainy, Bia orusi, Rosji, a tak e krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a nawet Afryki. Ró norodnoêç i specyfika poszczególnych kierunków oraz specjalnoêci, w zetkni ciu z wielorakoêcià kultur i tradycji tworzy wyjàtkowy klimat i nadaje niespotykany charakter yciu studenckiemu na Akademii Medycznej w Poznaniu. Wszystko to umo liwia nawiàzanie ciekawych znajomoêci, jednoczeênie zapoznanie si z problemami wspó pracy na ró nych p aszczyznach w niejednorodnym Êrodowisku, co w aspekcie jednoczàcej si Europy i post pujàcej globalizacji wydaje si umiej tnoêcià wysoce cenionà. Na rozwój ycia studenckiego oprócz wspomnianej ró norodnoêci, wp ywa równie pr nie rozwijajàce si miasto, posiadajàce bogatà tradycj akademickà. Poznaƒ oprócz wyjàtkowo bogatej historii, specyficznej kultury, posiada nowoczesnà infrastruktur oraz bogate zaplecze socjalne przygotowane z myêlà o studenckich wymaganiach. Znajdziemy tu chocia by liczne kluby studenckie, kina, dyskusyjne kluby filmowe, teatry, filharmoni, puby, oêrodki sportu i rekreacji, baseny, biblioteki, bary mleczne, restauracje, i inne obiekty ch tnie odwiedzane przez barç studenckà w wolnych chwilach. Bardzo wa nym czynnikiem wp ywajàcym na ukszta towanie si Êrodowiska studenckiego jest fakt, i Akademia Medyczna w Poznaniu stale rozwija si i jest wa nym oêrodkiem myêli naukowej, znajdujàc si w Êcis ej czo ówce polskich Uczelni Wy szych. Dysponuje bogatym i nowoczesnym zapleczem naukowym, cenionymi szpitalami klinicznymi, skomputeryzowanà bibliotekà, a co najwa niejsze pe nà yczliwoêci i zaanga owania kadrà nauczycieli akademickich. W oparciu o to i o wieloletnie doêwiadczenie, studenci Akademii od zawsze mieli nie tylko mo liwoêç zdobywania bezcennej wiedzy, ale równie realizowania w asnych pomys ów. Zaplecze socjalne Uczelnia umo liwia studentom zakwaterowanie w pi ciu domach studenckich. Pokoje w domach studenckich sà dwu- lub jednoosobowe. Miesi czna op ata za korzystanie z miejsca w DS wynosi, w zale noêci od standardu z (z dop atà Uczelni, która jest formà pomocy socjalnej) oraz z (za miejsca pe nop atne). DS Eskulap jest najwi kszym akademikiem w Poznaniu! Posiada ponad 800 miejsc, bardzo dobrà lokalizacj, jest praktycznie centrum ycia akademickiego Uczelni. Po o ony jest w sàsiedztwie obiektów sportowych, klubu studenckiego, znajdujà si w nim sto ówka studencka, przychodnia lekarza studenckiego, siedziba Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz redakcja gazety studenckiej. Znajdujà si w nim salki internetowe, a na niektórych pi trach sieç internetowa zosta a doprowadzona równie do pokojów studenckich. DS Wawrzynek jest najstarszym z akademików. Wyjàtkowa atmosfera i studencki charakter oraz fakt, i jest to miejsce zakwaterowania pierwszych roczników sprawiajà, e czas sp dzony w tym miejscu zapada studentom na d ugo w pami ci. DS. Medyk oraz DS. Aspirynka sà najnowszymi nabytkami Akademii. Nowoczesne, posiadajàce dost p 17

20 ycie studenckie do internetu w ka dym pokoju, przechowywalnie rowerów, oraz szereg innych udogodnieƒ sà ch tnie zamieszkiwane przez studentów studiujàcych w j zyku angielskim. W DS. Medyk znajduje si biuro Rady Uczelnianej Samorzàdu Studenckiego. DS. Hipokrates po o ony stosunkowo najdalej od tworzàcego si campusu akademickiego, cieszy si wyjàtkowà popularnoêcià wêród studentów poszukujàcych rodzinnej atmosfery i spokoju. Sto ówka studencka AM przy DS. Eskulap zapewnia wy ywienie oferujàc od paêdziernika do koƒca czerwca. Przez ca y tydzieƒ smaczne obiady, w bardzo konkurencyjnych cenach. Studenci kierujàcy si z otà zasadà ZjeÊç dobrze i tanio wyjàtkowo cenià sobie to miejsce. Opiek zdrowotnà zapewnia Przychodnia Zak adowa AM dla studentów oraz poradnie specjalistyczne Zespo u Opieki Zdrowotnej dla Szkó Wy szych. W ramach rozbudowujàcego si coraz bardziej w ostatnim czasie Osiedla Studenckiego, wspomnieç nale y o zlokalizowanych tam obiektach sportowych. Hala Sportowa, si ownie, sale gimnastyczne, sauna, ale przede wszystkim wysoce nowoczesne korty tenisowe sà miejscem ch tnie odwiedzanym przez spragnionych aktywnego wypoczynku m odych adeptów sztuk medycznych. Nie mo na równie zapomnieç o nieodzownym elemencie ycia akademickiego, jakim jest Klub Studencki Eskulap. Cieszàc si uznaniem i popularnoêcià w ca ej Polsce, jest miejscem licznych koncertów i popularnych imprez studenckich, przyciàgajàc spo ecznoêç akademickà z ca ego miasta. Jest wa nym elementem polskiej sceny muzyki alternatywnej i elektronicznej. W Uczelni istnieje system stypendialny. Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogà wnioskowaç o stypendia socjalne, studenci uzyskujàcy wysokie wyniki w nauce - o stypendia za wyniki w nauce. Warto wspomnieç, i powy sze stypendia sà najwy szymi z poêród stypendiów przyznawanych na innych Uczelniach Wy szych w Poznaniu. Dla studentów, którzy znajdà si w bardzo trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej, istnieje mo liwoêç, w oparciu o specjalny regulamin, dop aty do posi ków na sto ówce AM, dop aty do zakwaterowania w domu studenckim lub uzyskania jednorazowej zapomogi losowej. Rada Uczelniana Samorzàdu Studenckiego Jak stanowi Ustawa o Szkolnictwie Wy szym: Studenci uczelni tworzà samorzàd studencki, a organy samorzàdu studenckiego sà jedynym reprezentantem ogó u studentów. Ten fakt sprawia, e samorzàd studencki jest najliczniejszà organizacjà dzia ajàcà wêród studentów naszej uczelni, a powód tego jest bardzo prosty zrzesza ich wszystkich. Rada Uczelniana Samorzàdu Studenckiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest najwy szym uczelnianym organem Samorzàdu Studenckiego. Jest reprezentantem wszystkich studentów Akademii. Powy szy fakt sprawia, i uczestniczy w wielu dzia aniach majàcych na celu dba- oêç o studenckie interesy. Wychodzàc z za o enia, e nic o nas bez nas, cz onkowie RUSS zabiegajà o to, by g os studencki i studencka obecnoêç by y zauwa one w organach kolegialnych uczelni, takich jak: senat, kolegia dziekaƒskie, rady wydzia ów, rozliczne komisje senackie. Wielokrotnie przedstawiajàc opinie i problemy studentów, nierzadko interweniujàc. Podstawowym zadaniem Rady Uczelnianej Samorzàdu Studenckiego jest integracja i aktywizacja Êrodowiska studenckiego AM w Poznaniu na p aszczyênie ycia spo ecznego, kulturalnego, sportowego, naukowego oraz kontaktów mi dzynarodowych. Bardzo istotnym jest przekazywanie i rozpowszechnianie szeregu informacji wêród studentów Akademii, zarówno dzi ki aktywizacji gablot samorzàdu studenckiego, wspó pracy z gazetà studenckà Puls AM oraz miesi cznikiem Fakty AM, ale przede wszystkim poprzez ciàg y rozwój i udoskonalenie witryny internetowej Rady Uczelnianej Samorzàdu Studenckiego (www. amp. edu. pl/samorzad). Studenci zaanga owani w prace samorzàdu studenckiego, aktywnie uczestniczà w komisjach stypendialnych i socjalnych, dbajà o organizacj ycia w domach studenckich. Sprawy socjalne i ekonomiczne to mi dzy innymi przeprowadzenie podzia u funduszy na dzia alnoêç studenckà pomi dzy organizacje studenckie naszej Akademii, podzia miejsc w akademikach pomi dzy wydzia y, wybór ubezpieczyciela, oferujàcego najdogodniejsze warunki finansowe dla studentów. To równie opiniowanie odp atnoêci za miejsca w domach studenckich oraz za obiady w sto ówce studenckiej, opiniowanie wysokoêci stypendiów naukowych i socjalnych, zapomóg losowych. Kolejnym niezwykle wa nym elementem pracy samorzàdu studenckiego jest aktywny udzia w procesie nauczania. Wp yw na dydaktyk odbywa si poprzez opracowywanie, a nast pnie zestawienie propozycji i problemów w nauczaniu oraz ich prezentacja w trak- 18

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

65 lat. Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 65 lat Zak ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji z Warmiƒsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie 1945-2010 Szanowni Paƒstwo, To ju 65 lat Zak adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Z kalendarza Rektora s. 2 Vivat Academia s. 4 Dar M odzie y s. 7 Plenarne

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Antydoping Polska. Raport roczny

Antydoping Polska. Raport roczny Antydoping Polska Raport roczny 2009 Uk ad sprawozdania Wprowadzenie prof. Jerzy Smorawiƒski Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Historia Struktura organizacyjna Członkowie Komisji Pracownicy Misja

Bardziej szczegółowo

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem numer 01/08 (237), luty 2008 publikacja bezp atna Prof. Marek Rocki: To wyzwanie Marzenia o àczniku Podró w czasie Co wiesz o CSR? èród a wiedzy o CSR wêród studentów ogólnie TOP 10 semestr letni i zimowy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH

REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH WROC AW 1999 Organizatorzy Kongresu Poligrafii Polskiej dzi kujà firmie Semata Sp. z o.o. za bardzo du e zaanga owanie w przygotowanie do druku powy szej publikacji.

Bardziej szczegółowo

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo