Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: NIP: od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r."

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: NIP: od dnia r Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron a także zakres i warunki świadczenia usług najmu biur, innych usług biurowych oraz usług dodatkowych zwanych Usługami, świadczonych przez OfficeSpot zwanym dalej Usługodawcą na rzecz Usługobiorcy. 2. Usługi świadczone są na podstawie UMÓW: - najmu lokali biurowych (miesięczne lub godzinowe) - biur wirtualnych (w ramach umów pakietowych: Silver, Gold, Platinum) - w ramach umów o świadczenia usług dodatkowych nie objętych umową najmu i pakietową. 2 UMOWY NAJMU 1. Umowy najmu określają szczegółowe warunki korzystania z lokali biurowych, jak również prawa i obowiązki stron. 2. Umowy Pakietowe na wynajem biur wirtualnych zawierają: a) SILVER : adres biznesowy do korespondencji, odbiór i przekazywania poczty wg. instrukcji (mailowe powiadamianie o odebraniu poczty, przekazywanie poczty 1 raz w tygodniu), możliwość wsparcia administracyjnego w pełnym zakresie usług dodatkowych, dostęp do w pełni wyposażonych biur i sal konferencyjnych z 5% zniżką; b) GOLD: zawartość pakietu SILVER plus: profesjonalna obsługa połączeń przychodzących (powitanie z nazwą firmy), dedykowana linia telefoniczna, możliwość korzystania ze wspólnego faxu, powiadomienie sms em o nadejściu ważnej przesyłki

2 c) PLATINUM zawartość pakietu GOLD plus: możliwość rejestracji siedziby spółki w KRS pod naszym adresem, 10 godzin użytkowania 1 stanowiska pracy w miesiącu (gabinet lub część biura w zależności od dostępności konieczność wcześniejszej rezerwacji; niewykorzystane godziny nie przenoszą się na następny okres rozliczeniowy), zniżka na usługi administracyjne 5% i na wynajem biur 10%. 3. W przypadku pakietu SILVER i GOLD Usługobiorca nie może korzystać z adresu OfficeSpot dla potrzeb określenia siedziby Usługobiorcy przy rejestracji działalności gospodarczej (wskazanie adresu siedziby dla potrzeb właściwego rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, Urzędu Statystycznego Urzędu Skarbowego) lecz wyłącznie jako adresu korespondencyjnego dla potrzeb związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (miejsce działalności), w tym na drukach firmowych, wizytówkach, stronie internetowej, ofercie handlowej, stemplach. Dla użytkowników pakietów SILVER i GOLD istnieje możliwość dopłaty 180zł netto/miesiąc za możliwość rejestracji naszego adresu jako siedziby firmy w KRS, US, GUS etc. W przypadku skorzystania z usługi rejestracji siedziby firmy pod naszym adresem, Usługobiorca oświadcza, iż nie prowadzi działalności niezgodnej z prawem. Jeżeli oświadczenie jest nieprawdziwe, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania współpracy z Usługobiorcą. 4. W ramach 10 godzin użytkowania 1 stanowiska pracy w miesiącu w pakiecie PLATINUM udostępnia się 1 osobne stanowisko pracy bądź 1 stanowisko pracy w pomieszczeniu wspólnym, dzielonym przez kilku użytkowników (coworking). W ramach 10 godzin użytkowania 1 stanowiska pracy w miesiącu istnieje możliwość zamiany pomieszczenia na większe; ilość zamienianych godzin odpowiada ilości stanowisk w danym biurze: - pomieszczenie biurowe z 2-3 stanowiskami 2 godziny z 10 godzin pakietowych,

3 - pomieszczenie biurowe z 4-6 stanowiskami 3 godziny z 10 godzin pakietowych, - pomieszczenie biurowe z 24 stanowiskami 5 godzin z 10 godzin pakietowych. 5. W przypadku zmian usług pakietowych w trakcie trwania Umowy opłaty będą naliczone proporcjonalnie za dany okres rozliczeniowy. 3 USŁUGI BIUROWE 1. Centrum Konferencyjno-Biurowe OfficeSpot jest czynne w godzinach od poniedziałku do piątku. Wszelkie usługi poza tymi godzinami wymagają osobnych rezerwacji i są obłożone dodatkową opłatą 50 % kwoty najmu za spotkania odbywające się poza godzinami pracy Centrum a także w soboty oraz 100 % kwoty najmu za spotkania odbywające się w niedziele i święta. 2. Usługobiorca za udostępnienie indywidualnego (dedykowanego) numeru telefonu ponosi koszt jednorazowej opłaty przyłączeniowej/instalacyjnej w wysokości 200 zł netto plus comiesięczne opłaty za użytkowanie wg cennika. 3. Udostępnienie Usługobiorcy numeru fax do korzystania wspólnie z innymi podmiotami ponosi koszt jednorazowej opłaty przyłączeniowej/instalacyjnej w wysokości 50 zł netto plus comiesięczne opłaty za użytkowanie wg cennika. 4. Odbieranie korespondencji adresowanej do Usługobiorcy na adres OfficeSpot następuje po wcześniejszym wydaniu przez Usługobiorcę pełnomocnictwa (przy podpisaniu umowy) do odbioru listów zwykłych i poleconych, przesyłek kurierskich z wyłączeniem odbierania przesyłek awizowanych przez operatora i nie doręczonych. 5. Usługa odbierania korespondencji przewiduje odbieranie do 5 przesyłek listowych dziennie w rozliczeniu średniomiesięcznym. W przypadku większej ilości odbieranych przesyłek pocztowych/kurierskich, Usługobiorca zobowiązany jest do wynegocjowania osobnych warunków

4 6. Istnieje możliwość zeskanowania i przesłania odebranej zeskanowanej treści korespondencji (otrzymanej także faxem) na indywidualny adres owy Usługobiorcy. Wymaga to osobnych ustaleń w drodze pisemnej umowy, upoważnienia i na podstawie osobnego cennika OfficeSpot zastrzega sobie uzależnienie tej usługi od wielkości korespondencji i ograniczenia skanowania korespondencji do 10 stron jednego dnia. 6. Odbieranie rozmów telefonicznych w imieniu Usługobiorcy na udostępniony indywidualny numer telefoniczny i przekierowanie rozmów do odpowiedniej osoby. Serwis będzie w przyszłości rozbudowany o możliwość nagrania wiadomości (nie dłuższej niż 15 min) i udostępnienie nagrania w odpowiednim formacie na podany adres owy Usługobiorcy. W przypadku firm bazujących głównie na odbieraniu telefonów ta usługa musi być negocjowana oddzielnie ponieważ będzie wymagała przydzielenia dedykowanej osoby. Stawki będą uzależnione od cennika firm oferujących usługi pracowników czasowych. 7. Możliwość korzystania przez Usługobiorcę z wynajmu sal konferencyjnych i gabinetowych (wymagana wcześniejsza rezerwacja). W przypadku nowych klientów rezerwacja musi być potwierdzona wpłatą rezerwacyjną w wysokości przynajmniej 50% ceny. Wpłata może być zwrócona a) 100% jeśli odwołanie następuje 30dni przed zarezerwowaną datą, b) 50% jeśli dni przed rezerwowaną datą, c) 25% jeśli na 13-2 dni rezerwowaną datą. Po rezerwowanej dacie wynajmu sali konferencyjnej/biura zostanie wystawiona faktura na wartość najmu sali/gabinetu lub wartość opłaty rezerwacyjnej. Rezerwacja może być dokonana tylko przez osoby określone w Umowie Biura Stacjonarnego Na Godziny jako upoważnione do rezerwacji biur. Jeśli planowane spotkanie ma się odbyć poza godzinami pracy Centrum bądź w dni wolne od pracy, Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania rezerwacji minimum 24 godziny przed planowanym spotkaniem. Usługobiorca ma obowiązek poinformowania Usługodawcę (lub pracownika biura) o ewentualnym przedłużeniu zarezerwowanego spotkania. Jeśli

5 przedłużone spotkanie wykracza poza godziny pracy Centrum, Usługobiorca musi liczyć się z dyspozycyjnością pracownika biura. 8. W przypadku wysyłania korespondencji na wskazany przez Usługobiorcę adres koszty przesyłki ponosi Usługobiorca wg aktualnego cennika Poczty Polskiej lub firmy Kurierskiej. W standardzie usług następuje przesyłanie korespondencji 1 raz w tygodniu. Za dodatkowe przesyłanie doliczana będzie prowizja zgodna z ustalonym wcześniej cennikiem OfficeSpot. 9. Wszelkie prace typu przepisywanie, ksero, skanowanie, ewentualne tłumaczenia, oprawianie, usługi cateringu etc. wymagają wcześniejszych ustaleń i planowania. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Większe prace muszą być wcześniej zgłaszane i ustalane terminy w celu planowania mocy przerobowych oraz cen. 10.Usługa przechowywania dokumentów jest dostępna tylko przez okres trwania umowy oraz tylko dla klientów OfficeSpot bezpośrednio związanych z Centrum umową najmu. 11.W ramach wynajmu stacjonarnego Usługodawca umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z usługi połączeń telefonicznych. Usługa ta związana jest kupnem/wynajmem aparatów telefonicznych. Usługobiorca ma do wyboru trzy możliwości: a) korzystanie z własnych aparatów telefonicznych, b) zakup aparatów telefonicznych proponowanych przez Usługodawcę w cenie 250 PLN netto za 1 aparat telefoniczny oraz 35 PLN netto za 1 zasilacz, c) wynajem aparatów telefonicznych dostarczonych przez Usługodawcę poprzez wpłacenie jednorazowej kaucji w kwocie 150 PLN netto (kwota w całości zwracana jest po zakończeniu umowy) oraz dodatkowo kwoty 15 PLN comiesięcznie za każdy aparat telefoniczny. 12. W przypadku korzystania z usługi połączeń telefonicznych, rozliczenie płatności na podstawie bilingów rozliczane będzie cotygodniowo

6 4. OPŁATY 1. Ceny usług podawane są na oddzielnie przygotowanym cenniku i są na bieżąco aktualizowane. 2. Ceny podawane są w wartości netto w złotówkach polskich. Do kwoty netto doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 3. Wszelkie opłaty za usługi abonamentowe dokonywane są przez Usługobiorcę z góry tj. do 7 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę z pierwszym dniem każdego miesiąca. Faktury VAT dostarczane będą przez Usługodawcę na adres pocztowy bądź podany w podpisanej umowie. 4. Rozliczanie biur na godziny następuje: a) w cyklu tygodniowym dla stałych klientów po podpisaniu Umowy Biura Stacjonarnego na Godziny, określającej kto może robić wiążące rezerwacje w imieniu klienta i po zaakceptowaniu Regulaminu Świadczenia Usług, b) na bieżąco dla nowych klientów po wpłaceniu zaliczki. 5. Usługobiorca jest zobowiązany na bieżąco informować Usługodawcę o zmianach adresów i telefonów. Przesyłki nie podjęte w terminie 7 dni uważane będą za dostarczone. 6. W przypadku nie dokonania przez Usługobiorcę zapłaty miesięcznego Abonamentu do dnia 20 danego miesiąca Usługodawca według własnego wyboru ograniczy bądź wstrzyma świadczenie usług lub wypowie umowę bez okresu wypowiedzenia. Wstrzymanie świadczenia usług nastąpi do czasu zapłaty wszelkich zobowiązań na rzecz Usługodawcy. 7. Opłaty za pozostałe usługi dokonywane są przez Usługobiorcę z dołu, po wykonaniu usługi przez Usługodawcę, za wyjątkiem usług za które Usługobiorca musi zapłacić w imieniu Usługobiorcy (np. catering, outsorcing

7 Staff, kurier, koszty rezerwacji robionych w imieniu Usługobiorcy) gdzie wymagana będzie zaliczka bądź płatność z góry. 8. W przypadku umów długoterminowych media są rozliczane osobno ( nie są wliczone w cenę) zgodnie z postanowieniami Umowy Najmu (na czas oznaczony lub nieokreślony). Opłaty za telefonię, Internet, i inne usługi teleinformatyczne są naliczane dodatkowo wg cenników na podstawie zużycia, zapotrzebowania lub ryczałtem i ustalane indywidualne po uzgodnieniu zapotrzebowania lub w przypadku zmian ustalonych ilości zapotrzebowania (Internet, telefony) zaraz po wystąpieniu takich zmian. 9. Wszelkie opłaty określane są w fakturze VAT wystawianej przez Usługodawcę. Na podstawie 35 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z pózn. zm.) Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT dotyczących usług objętych niniejszą umową bez podpisu Usługobiorcy. 10.Usługobiorca zobowiązuje się uiszczać opłaty za usługi określone w umowie w wyznaczonym terminie. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Usługodawcy. W przypadku opóźnienia płatności, Usługodawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych. 11.W przypadku, gdy Usługobiorca zalega wobec Usługodawcy z więcej niż jedną płatnością, dokonywane przez Usługobiorcę zapłaty będą zaliczane przez Usługodawcę na poczet płatności najdawniej wymagalnych, zgodnie z art Kodeksu Cywilnego. 12.W przypadku rozwiązania umowy z powodu zalegania z płatnością przez Usługobiorcę, Usługodawca zastrzega sobie prawo obciążenia Usługobiorcy kosztami związanymi z windykacją, koszami prawnymi wykreślenia Usługobiorcy z adresu firmowego, kosztami administracyjnymi oraz karą umowną w wysokości 10% kwoty wierzytelności Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy

8 13. Na poczet opłat abonamentowych pobierana jest jednorazowa kaucja w wysokości 3 miesięcznego abonamentu brutto. Rozpoczęcie świadczenia usług uzależnione jest od daty wpłaty kaucji, czyli np. w dniu podpisania umowy na numer konta: OfficeSpot, Marek Bukała, ul.niedziałkowskiego 28, Poznań Kaucja zostaje zwrócona w terminie 7 dni od rozwiązania Umowy i rozliczenia wszelkich zaległych należności. 5 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Strony mają prawo rozwiązać Umowy zawarte na czas nieokreślony w formie pisemnej z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec drugiego miesiąca kalendarzowego i jeśli Umowy nie określają innych warunków. 2. W przypadku umów na czas określony Usługodawca ma prawo do odszkodowania za okres pozostały do końca umowy w wysokości 50% opłaty za każdy miesiąc do końca trwania Umowy. Kaucja zostanie rozliczona po uiszczeniu wszystkich należności. 3. W przypadku przekroczenia terminu płatności więcej niż 14 dni Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. 4. W terminie 3 dni od dnia rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia lub wygaśnięcia Umowy o świadczeniu usług. Usługobiorca jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich organów administracji publicznej, organów rejestrowych oraz wszelkich innych podmiotów o utracie tytułu prawnego do lokalu/adresu/nr telefonu będącego przedmiotem najmu i powiadomienia Usługodawcy w formie pisemnej o wykonaniu takiego obowiązku. Niewykonanie powyższego obowiązku skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz

9 Usługodawcy kary umownej w wysokości 1.000,00 zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc po upływie terminu rozwiązania Umowy. 5. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Usługobiorca w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia, rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do złożenia Usługodawcy pisemnego oświadczenia o przeznaczeniu wszelkich materiałów niezależnie od formy ich utrwalenia, które Usługobiorca pozostawił w pomieszczeniach lub nośnikach Usługodawcy. Oświadczenie woli powinno wskazywać zalecenia dla Usługodawcy zniszczenia w/w materiałów lub przekazania ich drogą pocztową lub inną (na koszt Usługobiorcy) na wskazany przez Usługobiorcę adres. W przypadku braku takiego oświadczenia Usługodawca ma prawo zniszczyć wszelkie materiały znajdujące się w pomieszczeniach lub na nośnikach Usługodawcy lub wysłać wszelkie materiały na koszt Usługobiorcy na adres siedziby jego przedsiębiorstwa. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON W PRZYPADKU NAJMU LOKALI BIUROWYCH * 1. Korzystanie z biur odbywa się wyłącznie na podstawie ważnej Umowy i jest każdorazowo odnotowane w Harmonogramie. 2. Korzystanie nie może zakłócać pracy innych użytkowników biur. 3. Usługobiorca odpowiada materialnie za wszelkie zniszczenia dokonane przez niego bądź jego pracowników lub gości na mieniu OfficeSpot bądź jego innych Usługobiorców. Może je usunąć sam bądź zostanie obciążony kosztami przez OfficeSpot. 4. Usługobiorcy nie przysługuje prawo użyczenia ani podnajmu całości lub części wynajmowanych pomieszczeń innym osobom bądź firmom. 5. Usługodawca w cenie za godzinę najmu lokalu biurowego/ sali konferencyjnej / sali spotkań lub w cenie za stanowisko pracy /miesiąc wlicza koszt: * Nie dotyczy wynajmu Biur Wirtualnych

10 a. energii elektrycznej, b. ogrzewania c. wody i kanalizacji, d. wywozu nieczystości, e. ochrony budynku f. sprzątania (firma sprzątająca) Opłaty za telefonię, Internet, i inne usługi biurowe i dodatkowe są naliczane wg cenników na podstawie zużycia, zapotrzebowania lub ryczałtem. 6. Usługobiorca jest zobowiązany do ubezpieczenia rzeczy wniesionych przez niego do PRZEDMIOTU NAJMU. Usługobiorca jest w szczególności obowiązany do posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej, które pokrywa również szkody materialne i wypadkowe w odniesieniu do osób i mienia, właściwego dla rodzaju działalności Usługobiorcy. Ponadto Usługobiorca powinien mieć ubezpieczenie od ognia obejmującego instalacje i przedmioty wniesione do lokalu przez Usługobiorcę. 7. Usługobiorca nie jest upoważniony do korzystania z innych niż udostępnionych przez Usługobiorcę połączeń telefonicznych, internetowych itp. Usługodawca jest wyłącznym dystrybutorem ww. świadczeń. Prawo budowlane, ochrona przeciwpożarowa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. 1. Usługodawca zapewnia przekazanie przedmiotu najmu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Usługobiorca jest zobowiązany przestrzegać wszelkich przepisów prawa w tym regulacji wewnętrznych Budynku, w szczególności przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Wszelkie przeróbki lokalu, prace budowlane, montażowe, ulepszenia dokonywane przez Usługobiorcę są niedozwolone lub wymagają uprzedniej

11 pisemnej zgody Usługodawcy oraz muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy 1. Usługodawca zobowiązuje się utrzymywać w sprawności urządzenia techniczne w przedmiocie najmu, a w szczególności zapewnić: a) konserwatora uprawnionego do obsługi urządzeń technicznych znajdujących się w maszynowni, b) konserwację punktów świetlnych przed budynkiem, c) konserwację i naprawę stolarki budowlanej będącej integralną częścią przedmiotu najmu, d) sprawne działanie i konserwację systemu zasilania energetycznego i wentylacyjnego e) utrzymywanie w sprawnym działaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej; w przypadku zaistnienia konieczności dokonania napraw obciążających Usługobiorcę, Usługobiorca może zlecić za opłatą wykonanie napraw Usługodawcy, f) zapewnić dostawy energii elektrycznej, g) zapewnić dostawę wody, wywóz nieczystości i śmieci oraz utrzymanie porządku i czystości wokół przedmiotu najmu (sprzątanie pomieszczeń biurowych odbywa się raz dziennie), h) nie obciążać przedmiotu najmu, w sposób kolidujący z uprawnieniami Usługobiorcy, ani też nie dopuścić do ustanowienia takich obciążeń. 2. Żadna zmiana w dostawie energii elektrycznej i gazu, niewynikająca z winy Usługodawcy, szczególnie zaś zmiana parametrów dostarczanej energii elektrycznej i gazu, nie uprawnia Usługobiorcy do obniżki opłaty lub wysuwania roszczeń odszkodowawczych wobec Usługodawcy. Dotyczy to również przerw w dostawie wody oraz niesprawności kanalizacji wskutek okoliczności

12 niezawinionych przez Usługodawcę oraz dostawy dostępu do internetu i telefonii. 3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłową eksploatację wykorzystywanych przez siebie instalacji elektrycznych, alarmowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się w budynku będącym przedmiotem Umowy oraz ponoszą koszty ich konserwacji i napraw w przypadku, jeżeli uszkodzenie nastąpiło z winy Usługobiorcy. 4. Usługobiorca zobowiązany jest do: a) używania przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem, b) niedokonywania bez zgody Usługodawcy zmian w przedmiocie najmu naruszających substancję przedmiotu najmu, c) dokonywania bieżących napraw przedmiotu najmu a wynikających z jego używania, wszelkie koszty z ich tytułu ponosi Usługobiorca. W szczególności zobowiązuje się do każdorazowego pozostawiania pomieszczeń w stanie nie pogorszonym. W przypadku pozostawienia pomieszczeń w stanie pogorszonym ponad normalne użytkowanie doliczona zostanie dodatkowa opłata za sprzątanie lub inne konieczne prace w zależności od stanu pomieszczenia wg. stawek firmy sprzątającej. d) utrzymania pomieszczeń w należytym stanie technicznym i estetycznym, e) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ, f) uwzględniania koniecznych potrzeb pozostałych użytkowników lokali w budynku w którym znajdują się wynajmowane pomieszczenia. 5. Strony uzgadniają, że Usługodawca ma prawo do kontroli przedmiotu najmu w czasie trwania umowy w uzgodnionym wcześniej terminie. 6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy z tytułu szkód spowodowanych w PRZEDMIOCIE NAJMU lub na NIERUCHOMOŚCI przez samego Usługobiorcę, jego pracowników, osoby wykonujące prace na zlecenie Usługobiorcy, dostawców, klientów lub gości

13 7. Usługobiorca obowiązany jest zgłaszać Usługodawcy bezzwłocznie wystąpienie szkód w PRZEDMIOCIE NAJMU w formie pisemnej. Usługobiorca będzie również odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku opóźnionego ich zgłoszenia Usługodawcy. 8. Usługobiorca odpowiada także za szkody spowodowane przez niewłaściwą obsługę urządzeń Usługodawcy bez względu na to czy można winę przypisać osobie, która rzeczywiście spowodowała szkodę. 9. Usługodawca i Usługobiorca mają obowiązek prowadzić działania prowadzące do minimalizowania kosztów zarówno eksploatacji jak i w wyniku powstałych szkód. 10. Usługodawca może upoważnić osobę trzecią, a szczególnie Firmę Zarządzającą Obiektem do egzekwowania praw i obowiązków wynikających z Umów o świadczenie usług. O upoważnieniu osoby trzeciej Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Usługobiorcę Usługobiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności oznacza to, że Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorcy oraz, że na terenie nieruchomości, której adres będzie wykorzystywał Usługobiorca, nie będą znajdowały się żadne rzeczy ruchome stanowiące własność Usługobiorcy mogące być przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za odebraną korespondencję. 2. W przypadku, gdy Usługobiorca wskaże adres określony w umowie jako siedzibę swojej jednostki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z późn. zm.) lub jakiegokolwiek aktu normatywnego, który go zastąpi, nie jest on uprawniony jednak do przechowywania w siedzibie jednostki ksiąg rachunkowych

14 3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług jedynie w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów i zgodnie z niniejszą umową. Oznacza to w szczególności, iż nie może on udostępniać lub umożliwiać dostępu do Usług innym podmiotom niż Usługobiorca. Każdorazowe naruszenie tego postanowienia powoduje, iż Usługodawca jest uprawniony do nałożenia na Usługobiorcę kary umownej w wysokości 500 zł oraz do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia. 4. W przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z kodów dostępu, haseł i kluczy do budynku zobowiązany jest do ich ochrony oraz zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu złamanie haseł, kodów i kluczy dostępu innych użytkowników/usługobiorców. 5. Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego (tj. nie później niż w terminie 2 dni) powiadomienia Usługodawcy o okolicznościach utraty hasła, kodu, kluczy lub loginu bądź ewentualności utraty hasła lub loginu wejścia w jego posiadanie przez osoby nieuprawnione. 6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za okoliczności posłużenia się przez osoby inne niż Usługobiorca z kodu/loginu/hasła/klucza dostępu. 7. Usługobiorca poniesie wszelkie ewentualne koszty, łącznie z sądowymi, związane z naprawą szkód powstałych wskutek niezgodnej z prawem lub niniejszą umową działalnością Usługobiorcy. Oznacza to w szczególności odpowiedzialność odszkodowawcza względem Usługodawcy z tego tytułu. 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, nieprzestrzegania przez Usługobiorcę przepisów prawa i postanowień niniejszej umowy z jego winy. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji otrzymywanych drogą elektroniczną oraz za ich treść. Siła wyższa jest definiowana (dla naszych potrzeb) następująco: zewnętrzna przyczyna

15 pozostająca poza kontrolą, niemożliwa do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, w tym m.in. (choć nie wyłącznie) klęskę żywiołową, długotrwałą przerwę w dostawach prądu, usług internetowych, akcję strajkową utrudniającą bądź uniemożliwiającą należyte wykonywanie umowy, brak wymaganych działań ze strony władz rządowych bądź organizacji odpowiedzialnej za postępowanie w sytuacjach awaryjnych, innych operatorów bądź administratorów telekomunikacyjnych, nadzwyczajnych przeszkód natury prawnej, zablokowania przez stronę trzecią linii bezpośredniej widoczności urządzeń łączności radiowej bądź opóźnień w dostawie czy nie wyprodukowaniu lub nie dostarczeniu przez stronę trzecią sprzętu i/lub nie świadczenia usług z powodu działania identycznej lub podobnej siły wyższej. 9. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 3-miesięcznej opłaty Abonamentowej należnej Usługodawcy. 10.Strony Umów zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich danych i informacji. Jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania danych Usługobiorcy przez okres trwania współpracy oraz na czas uzgodniony z Usługobiorcą po ustaniu współpracy w celach marketingowych Wszelka korespondencja związana z niniejszą umową kierowana przez Usługodawcę do Usługobiorcy kierowana będzie na adres świadczenia usług przez Usługodawcę. Powiadomienia związane z niniejsza umową uważa się za ważne poprzez dostarczenie ich na podany adres lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Usługobiorcę w umowie. Każdą korespondencję uważa się za doręczoną po upływie 7 dni od dnia wysłania

16 2. Usługodawca zastrzega, iż może udostępnić wszelkie dane Usługobiorcy na żądanie uprawnionych do tego organów władzy publicznej na podstawie stosownych decyzji uprawnionych organów. 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wykorzystania wszelkich danych Usługobiorcy w celu dochodzenia swoich wierzytelności w stosunku do Usługobiorcy. 4. Wszelkie zmiany umów pisemnych wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowy ustne o usługi dodatkowe, zwyczajowo nie przygotowywane na piśmie, powinny być na bieżąco parafowane przez osobę wyznaczoną ze strony Usługobiorcy przynajmniej na zakończenie każdego dnia, lub potwierdzane drogą ową, sms em w celu wyeliminowania późniejszych wątpliwości przy rozliczeniach. 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w miarę potrzeb (lepsze uregulowanie pracy biura i świadczenia usług, polepszenie organizacji pracy i zmniejszenie kosztów, zmiany w przepisach obowiązujących podobnie firmy, itp.) Stali usługobiorcy zostaną o tych zmianach poinformowani najszybciej jak to będzie możliwe. 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowach i Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8. Ewentualne spory wynikające z wykonania Umów strony próbują w pierwszej kolejności rozstrzygnąć polubownie, w następnej kolejności za pośrednictwem Samorządowego Kolegium pojednawczego a w ostateczności za pośrednictwem właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu w Poznaniu. USŁUGODAWCA USŁUGOBIORCA

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Bajt Computers Jan Treliński Z siedzibą przy ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VoIP News Konrad Różycki z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi regulamin usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm Dział I. Definicje Użyte w Regulaminie usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm pojęcia oznaczają: 1 1) Aplikacja aplikacja służąca do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo