Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: NIP: od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r."

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: NIP: od dnia r Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron a także zakres i warunki świadczenia usług najmu biur, innych usług biurowych oraz usług dodatkowych zwanych Usługami, świadczonych przez OfficeSpot zwanym dalej Usługodawcą na rzecz Usługobiorcy. 2. Usługi świadczone są na podstawie UMÓW: - najmu lokali biurowych (miesięczne lub godzinowe) - biur wirtualnych (w ramach umów pakietowych: Silver, Gold, Platinum) - w ramach umów o świadczenia usług dodatkowych nie objętych umową najmu i pakietową. 2 UMOWY NAJMU 1. Umowy najmu określają szczegółowe warunki korzystania z lokali biurowych, jak również prawa i obowiązki stron. 2. Umowy Pakietowe na wynajem biur wirtualnych zawierają: a) SILVER : adres biznesowy do korespondencji, odbiór i przekazywania poczty wg. instrukcji (mailowe powiadamianie o odebraniu poczty, przekazywanie poczty 1 raz w tygodniu), możliwość wsparcia administracyjnego w pełnym zakresie usług dodatkowych, dostęp do w pełni wyposażonych biur i sal konferencyjnych z 5% zniżką; b) GOLD: zawartość pakietu SILVER plus: profesjonalna obsługa połączeń przychodzących (powitanie z nazwą firmy), dedykowana linia telefoniczna, możliwość korzystania ze wspólnego faxu, powiadomienie sms em o nadejściu ważnej przesyłki

2 c) PLATINUM zawartość pakietu GOLD plus: możliwość rejestracji siedziby spółki w KRS pod naszym adresem, 10 godzin użytkowania 1 stanowiska pracy w miesiącu (gabinet lub część biura w zależności od dostępności konieczność wcześniejszej rezerwacji; niewykorzystane godziny nie przenoszą się na następny okres rozliczeniowy), zniżka na usługi administracyjne 5% i na wynajem biur 10%. 3. W przypadku pakietu SILVER i GOLD Usługobiorca nie może korzystać z adresu OfficeSpot dla potrzeb określenia siedziby Usługobiorcy przy rejestracji działalności gospodarczej (wskazanie adresu siedziby dla potrzeb właściwego rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, Urzędu Statystycznego Urzędu Skarbowego) lecz wyłącznie jako adresu korespondencyjnego dla potrzeb związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (miejsce działalności), w tym na drukach firmowych, wizytówkach, stronie internetowej, ofercie handlowej, stemplach. Dla użytkowników pakietów SILVER i GOLD istnieje możliwość dopłaty 180zł netto/miesiąc za możliwość rejestracji naszego adresu jako siedziby firmy w KRS, US, GUS etc. W przypadku skorzystania z usługi rejestracji siedziby firmy pod naszym adresem, Usługobiorca oświadcza, iż nie prowadzi działalności niezgodnej z prawem. Jeżeli oświadczenie jest nieprawdziwe, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania współpracy z Usługobiorcą. 4. W ramach 10 godzin użytkowania 1 stanowiska pracy w miesiącu w pakiecie PLATINUM udostępnia się 1 osobne stanowisko pracy bądź 1 stanowisko pracy w pomieszczeniu wspólnym, dzielonym przez kilku użytkowników (coworking). W ramach 10 godzin użytkowania 1 stanowiska pracy w miesiącu istnieje możliwość zamiany pomieszczenia na większe; ilość zamienianych godzin odpowiada ilości stanowisk w danym biurze: - pomieszczenie biurowe z 2-3 stanowiskami 2 godziny z 10 godzin pakietowych,

3 - pomieszczenie biurowe z 4-6 stanowiskami 3 godziny z 10 godzin pakietowych, - pomieszczenie biurowe z 24 stanowiskami 5 godzin z 10 godzin pakietowych. 5. W przypadku zmian usług pakietowych w trakcie trwania Umowy opłaty będą naliczone proporcjonalnie za dany okres rozliczeniowy. 3 USŁUGI BIUROWE 1. Centrum Konferencyjno-Biurowe OfficeSpot jest czynne w godzinach od poniedziałku do piątku. Wszelkie usługi poza tymi godzinami wymagają osobnych rezerwacji i są obłożone dodatkową opłatą 50 % kwoty najmu za spotkania odbywające się poza godzinami pracy Centrum a także w soboty oraz 100 % kwoty najmu za spotkania odbywające się w niedziele i święta. 2. Usługobiorca za udostępnienie indywidualnego (dedykowanego) numeru telefonu ponosi koszt jednorazowej opłaty przyłączeniowej/instalacyjnej w wysokości 200 zł netto plus comiesięczne opłaty za użytkowanie wg cennika. 3. Udostępnienie Usługobiorcy numeru fax do korzystania wspólnie z innymi podmiotami ponosi koszt jednorazowej opłaty przyłączeniowej/instalacyjnej w wysokości 50 zł netto plus comiesięczne opłaty za użytkowanie wg cennika. 4. Odbieranie korespondencji adresowanej do Usługobiorcy na adres OfficeSpot następuje po wcześniejszym wydaniu przez Usługobiorcę pełnomocnictwa (przy podpisaniu umowy) do odbioru listów zwykłych i poleconych, przesyłek kurierskich z wyłączeniem odbierania przesyłek awizowanych przez operatora i nie doręczonych. 5. Usługa odbierania korespondencji przewiduje odbieranie do 5 przesyłek listowych dziennie w rozliczeniu średniomiesięcznym. W przypadku większej ilości odbieranych przesyłek pocztowych/kurierskich, Usługobiorca zobowiązany jest do wynegocjowania osobnych warunków

4 6. Istnieje możliwość zeskanowania i przesłania odebranej zeskanowanej treści korespondencji (otrzymanej także faxem) na indywidualny adres owy Usługobiorcy. Wymaga to osobnych ustaleń w drodze pisemnej umowy, upoważnienia i na podstawie osobnego cennika OfficeSpot zastrzega sobie uzależnienie tej usługi od wielkości korespondencji i ograniczenia skanowania korespondencji do 10 stron jednego dnia. 6. Odbieranie rozmów telefonicznych w imieniu Usługobiorcy na udostępniony indywidualny numer telefoniczny i przekierowanie rozmów do odpowiedniej osoby. Serwis będzie w przyszłości rozbudowany o możliwość nagrania wiadomości (nie dłuższej niż 15 min) i udostępnienie nagrania w odpowiednim formacie na podany adres owy Usługobiorcy. W przypadku firm bazujących głównie na odbieraniu telefonów ta usługa musi być negocjowana oddzielnie ponieważ będzie wymagała przydzielenia dedykowanej osoby. Stawki będą uzależnione od cennika firm oferujących usługi pracowników czasowych. 7. Możliwość korzystania przez Usługobiorcę z wynajmu sal konferencyjnych i gabinetowych (wymagana wcześniejsza rezerwacja). W przypadku nowych klientów rezerwacja musi być potwierdzona wpłatą rezerwacyjną w wysokości przynajmniej 50% ceny. Wpłata może być zwrócona a) 100% jeśli odwołanie następuje 30dni przed zarezerwowaną datą, b) 50% jeśli dni przed rezerwowaną datą, c) 25% jeśli na 13-2 dni rezerwowaną datą. Po rezerwowanej dacie wynajmu sali konferencyjnej/biura zostanie wystawiona faktura na wartość najmu sali/gabinetu lub wartość opłaty rezerwacyjnej. Rezerwacja może być dokonana tylko przez osoby określone w Umowie Biura Stacjonarnego Na Godziny jako upoważnione do rezerwacji biur. Jeśli planowane spotkanie ma się odbyć poza godzinami pracy Centrum bądź w dni wolne od pracy, Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania rezerwacji minimum 24 godziny przed planowanym spotkaniem. Usługobiorca ma obowiązek poinformowania Usługodawcę (lub pracownika biura) o ewentualnym przedłużeniu zarezerwowanego spotkania. Jeśli

5 przedłużone spotkanie wykracza poza godziny pracy Centrum, Usługobiorca musi liczyć się z dyspozycyjnością pracownika biura. 8. W przypadku wysyłania korespondencji na wskazany przez Usługobiorcę adres koszty przesyłki ponosi Usługobiorca wg aktualnego cennika Poczty Polskiej lub firmy Kurierskiej. W standardzie usług następuje przesyłanie korespondencji 1 raz w tygodniu. Za dodatkowe przesyłanie doliczana będzie prowizja zgodna z ustalonym wcześniej cennikiem OfficeSpot. 9. Wszelkie prace typu przepisywanie, ksero, skanowanie, ewentualne tłumaczenia, oprawianie, usługi cateringu etc. wymagają wcześniejszych ustaleń i planowania. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń. Większe prace muszą być wcześniej zgłaszane i ustalane terminy w celu planowania mocy przerobowych oraz cen. 10.Usługa przechowywania dokumentów jest dostępna tylko przez okres trwania umowy oraz tylko dla klientów OfficeSpot bezpośrednio związanych z Centrum umową najmu. 11.W ramach wynajmu stacjonarnego Usługodawca umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z usługi połączeń telefonicznych. Usługa ta związana jest kupnem/wynajmem aparatów telefonicznych. Usługobiorca ma do wyboru trzy możliwości: a) korzystanie z własnych aparatów telefonicznych, b) zakup aparatów telefonicznych proponowanych przez Usługodawcę w cenie 250 PLN netto za 1 aparat telefoniczny oraz 35 PLN netto za 1 zasilacz, c) wynajem aparatów telefonicznych dostarczonych przez Usługodawcę poprzez wpłacenie jednorazowej kaucji w kwocie 150 PLN netto (kwota w całości zwracana jest po zakończeniu umowy) oraz dodatkowo kwoty 15 PLN comiesięcznie za każdy aparat telefoniczny. 12. W przypadku korzystania z usługi połączeń telefonicznych, rozliczenie płatności na podstawie bilingów rozliczane będzie cotygodniowo

6 4. OPŁATY 1. Ceny usług podawane są na oddzielnie przygotowanym cenniku i są na bieżąco aktualizowane. 2. Ceny podawane są w wartości netto w złotówkach polskich. Do kwoty netto doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 3. Wszelkie opłaty za usługi abonamentowe dokonywane są przez Usługobiorcę z góry tj. do 7 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę z pierwszym dniem każdego miesiąca. Faktury VAT dostarczane będą przez Usługodawcę na adres pocztowy bądź podany w podpisanej umowie. 4. Rozliczanie biur na godziny następuje: a) w cyklu tygodniowym dla stałych klientów po podpisaniu Umowy Biura Stacjonarnego na Godziny, określającej kto może robić wiążące rezerwacje w imieniu klienta i po zaakceptowaniu Regulaminu Świadczenia Usług, b) na bieżąco dla nowych klientów po wpłaceniu zaliczki. 5. Usługobiorca jest zobowiązany na bieżąco informować Usługodawcę o zmianach adresów i telefonów. Przesyłki nie podjęte w terminie 7 dni uważane będą za dostarczone. 6. W przypadku nie dokonania przez Usługobiorcę zapłaty miesięcznego Abonamentu do dnia 20 danego miesiąca Usługodawca według własnego wyboru ograniczy bądź wstrzyma świadczenie usług lub wypowie umowę bez okresu wypowiedzenia. Wstrzymanie świadczenia usług nastąpi do czasu zapłaty wszelkich zobowiązań na rzecz Usługodawcy. 7. Opłaty za pozostałe usługi dokonywane są przez Usługobiorcę z dołu, po wykonaniu usługi przez Usługodawcę, za wyjątkiem usług za które Usługobiorca musi zapłacić w imieniu Usługobiorcy (np. catering, outsorcing

7 Staff, kurier, koszty rezerwacji robionych w imieniu Usługobiorcy) gdzie wymagana będzie zaliczka bądź płatność z góry. 8. W przypadku umów długoterminowych media są rozliczane osobno ( nie są wliczone w cenę) zgodnie z postanowieniami Umowy Najmu (na czas oznaczony lub nieokreślony). Opłaty za telefonię, Internet, i inne usługi teleinformatyczne są naliczane dodatkowo wg cenników na podstawie zużycia, zapotrzebowania lub ryczałtem i ustalane indywidualne po uzgodnieniu zapotrzebowania lub w przypadku zmian ustalonych ilości zapotrzebowania (Internet, telefony) zaraz po wystąpieniu takich zmian. 9. Wszelkie opłaty określane są w fakturze VAT wystawianej przez Usługodawcę. Na podstawie 35 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z pózn. zm.) Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT dotyczących usług objętych niniejszą umową bez podpisu Usługobiorcy. 10.Usługobiorca zobowiązuje się uiszczać opłaty za usługi określone w umowie w wyznaczonym terminie. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Usługodawcy. W przypadku opóźnienia płatności, Usługodawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych. 11.W przypadku, gdy Usługobiorca zalega wobec Usługodawcy z więcej niż jedną płatnością, dokonywane przez Usługobiorcę zapłaty będą zaliczane przez Usługodawcę na poczet płatności najdawniej wymagalnych, zgodnie z art Kodeksu Cywilnego. 12.W przypadku rozwiązania umowy z powodu zalegania z płatnością przez Usługobiorcę, Usługodawca zastrzega sobie prawo obciążenia Usługobiorcy kosztami związanymi z windykacją, koszami prawnymi wykreślenia Usługobiorcy z adresu firmowego, kosztami administracyjnymi oraz karą umowną w wysokości 10% kwoty wierzytelności Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy

8 13. Na poczet opłat abonamentowych pobierana jest jednorazowa kaucja w wysokości 3 miesięcznego abonamentu brutto. Rozpoczęcie świadczenia usług uzależnione jest od daty wpłaty kaucji, czyli np. w dniu podpisania umowy na numer konta: OfficeSpot, Marek Bukała, ul.niedziałkowskiego 28, Poznań Kaucja zostaje zwrócona w terminie 7 dni od rozwiązania Umowy i rozliczenia wszelkich zaległych należności. 5 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Strony mają prawo rozwiązać Umowy zawarte na czas nieokreślony w formie pisemnej z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec drugiego miesiąca kalendarzowego i jeśli Umowy nie określają innych warunków. 2. W przypadku umów na czas określony Usługodawca ma prawo do odszkodowania za okres pozostały do końca umowy w wysokości 50% opłaty za każdy miesiąc do końca trwania Umowy. Kaucja zostanie rozliczona po uiszczeniu wszystkich należności. 3. W przypadku przekroczenia terminu płatności więcej niż 14 dni Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. 4. W terminie 3 dni od dnia rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia lub wygaśnięcia Umowy o świadczeniu usług. Usługobiorca jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich organów administracji publicznej, organów rejestrowych oraz wszelkich innych podmiotów o utracie tytułu prawnego do lokalu/adresu/nr telefonu będącego przedmiotem najmu i powiadomienia Usługodawcy w formie pisemnej o wykonaniu takiego obowiązku. Niewykonanie powyższego obowiązku skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz

9 Usługodawcy kary umownej w wysokości 1.000,00 zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc po upływie terminu rozwiązania Umowy. 5. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Usługobiorca w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia, rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do złożenia Usługodawcy pisemnego oświadczenia o przeznaczeniu wszelkich materiałów niezależnie od formy ich utrwalenia, które Usługobiorca pozostawił w pomieszczeniach lub nośnikach Usługodawcy. Oświadczenie woli powinno wskazywać zalecenia dla Usługodawcy zniszczenia w/w materiałów lub przekazania ich drogą pocztową lub inną (na koszt Usługobiorcy) na wskazany przez Usługobiorcę adres. W przypadku braku takiego oświadczenia Usługodawca ma prawo zniszczyć wszelkie materiały znajdujące się w pomieszczeniach lub na nośnikach Usługodawcy lub wysłać wszelkie materiały na koszt Usługobiorcy na adres siedziby jego przedsiębiorstwa. 6 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON W PRZYPADKU NAJMU LOKALI BIUROWYCH * 1. Korzystanie z biur odbywa się wyłącznie na podstawie ważnej Umowy i jest każdorazowo odnotowane w Harmonogramie. 2. Korzystanie nie może zakłócać pracy innych użytkowników biur. 3. Usługobiorca odpowiada materialnie za wszelkie zniszczenia dokonane przez niego bądź jego pracowników lub gości na mieniu OfficeSpot bądź jego innych Usługobiorców. Może je usunąć sam bądź zostanie obciążony kosztami przez OfficeSpot. 4. Usługobiorcy nie przysługuje prawo użyczenia ani podnajmu całości lub części wynajmowanych pomieszczeń innym osobom bądź firmom. 5. Usługodawca w cenie za godzinę najmu lokalu biurowego/ sali konferencyjnej / sali spotkań lub w cenie za stanowisko pracy /miesiąc wlicza koszt: * Nie dotyczy wynajmu Biur Wirtualnych

10 a. energii elektrycznej, b. ogrzewania c. wody i kanalizacji, d. wywozu nieczystości, e. ochrony budynku f. sprzątania (firma sprzątająca) Opłaty za telefonię, Internet, i inne usługi biurowe i dodatkowe są naliczane wg cenników na podstawie zużycia, zapotrzebowania lub ryczałtem. 6. Usługobiorca jest zobowiązany do ubezpieczenia rzeczy wniesionych przez niego do PRZEDMIOTU NAJMU. Usługobiorca jest w szczególności obowiązany do posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej, które pokrywa również szkody materialne i wypadkowe w odniesieniu do osób i mienia, właściwego dla rodzaju działalności Usługobiorcy. Ponadto Usługobiorca powinien mieć ubezpieczenie od ognia obejmującego instalacje i przedmioty wniesione do lokalu przez Usługobiorcę. 7. Usługobiorca nie jest upoważniony do korzystania z innych niż udostępnionych przez Usługobiorcę połączeń telefonicznych, internetowych itp. Usługodawca jest wyłącznym dystrybutorem ww. świadczeń. Prawo budowlane, ochrona przeciwpożarowa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. 1. Usługodawca zapewnia przekazanie przedmiotu najmu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Usługobiorca jest zobowiązany przestrzegać wszelkich przepisów prawa w tym regulacji wewnętrznych Budynku, w szczególności przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Wszelkie przeróbki lokalu, prace budowlane, montażowe, ulepszenia dokonywane przez Usługobiorcę są niedozwolone lub wymagają uprzedniej

11 pisemnej zgody Usługodawcy oraz muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy 1. Usługodawca zobowiązuje się utrzymywać w sprawności urządzenia techniczne w przedmiocie najmu, a w szczególności zapewnić: a) konserwatora uprawnionego do obsługi urządzeń technicznych znajdujących się w maszynowni, b) konserwację punktów świetlnych przed budynkiem, c) konserwację i naprawę stolarki budowlanej będącej integralną częścią przedmiotu najmu, d) sprawne działanie i konserwację systemu zasilania energetycznego i wentylacyjnego e) utrzymywanie w sprawnym działaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej; w przypadku zaistnienia konieczności dokonania napraw obciążających Usługobiorcę, Usługobiorca może zlecić za opłatą wykonanie napraw Usługodawcy, f) zapewnić dostawy energii elektrycznej, g) zapewnić dostawę wody, wywóz nieczystości i śmieci oraz utrzymanie porządku i czystości wokół przedmiotu najmu (sprzątanie pomieszczeń biurowych odbywa się raz dziennie), h) nie obciążać przedmiotu najmu, w sposób kolidujący z uprawnieniami Usługobiorcy, ani też nie dopuścić do ustanowienia takich obciążeń. 2. Żadna zmiana w dostawie energii elektrycznej i gazu, niewynikająca z winy Usługodawcy, szczególnie zaś zmiana parametrów dostarczanej energii elektrycznej i gazu, nie uprawnia Usługobiorcy do obniżki opłaty lub wysuwania roszczeń odszkodowawczych wobec Usługodawcy. Dotyczy to również przerw w dostawie wody oraz niesprawności kanalizacji wskutek okoliczności

12 niezawinionych przez Usługodawcę oraz dostawy dostępu do internetu i telefonii. 3. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłową eksploatację wykorzystywanych przez siebie instalacji elektrycznych, alarmowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się w budynku będącym przedmiotem Umowy oraz ponoszą koszty ich konserwacji i napraw w przypadku, jeżeli uszkodzenie nastąpiło z winy Usługobiorcy. 4. Usługobiorca zobowiązany jest do: a) używania przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie z przeznaczeniem, b) niedokonywania bez zgody Usługodawcy zmian w przedmiocie najmu naruszających substancję przedmiotu najmu, c) dokonywania bieżących napraw przedmiotu najmu a wynikających z jego używania, wszelkie koszty z ich tytułu ponosi Usługobiorca. W szczególności zobowiązuje się do każdorazowego pozostawiania pomieszczeń w stanie nie pogorszonym. W przypadku pozostawienia pomieszczeń w stanie pogorszonym ponad normalne użytkowanie doliczona zostanie dodatkowa opłata za sprzątanie lub inne konieczne prace w zależności od stanu pomieszczenia wg. stawek firmy sprzątającej. d) utrzymania pomieszczeń w należytym stanie technicznym i estetycznym, e) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ, f) uwzględniania koniecznych potrzeb pozostałych użytkowników lokali w budynku w którym znajdują się wynajmowane pomieszczenia. 5. Strony uzgadniają, że Usługodawca ma prawo do kontroli przedmiotu najmu w czasie trwania umowy w uzgodnionym wcześniej terminie. 6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy z tytułu szkód spowodowanych w PRZEDMIOCIE NAJMU lub na NIERUCHOMOŚCI przez samego Usługobiorcę, jego pracowników, osoby wykonujące prace na zlecenie Usługobiorcy, dostawców, klientów lub gości

13 7. Usługobiorca obowiązany jest zgłaszać Usługodawcy bezzwłocznie wystąpienie szkód w PRZEDMIOCIE NAJMU w formie pisemnej. Usługobiorca będzie również odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku opóźnionego ich zgłoszenia Usługodawcy. 8. Usługobiorca odpowiada także za szkody spowodowane przez niewłaściwą obsługę urządzeń Usługodawcy bez względu na to czy można winę przypisać osobie, która rzeczywiście spowodowała szkodę. 9. Usługodawca i Usługobiorca mają obowiązek prowadzić działania prowadzące do minimalizowania kosztów zarówno eksploatacji jak i w wyniku powstałych szkód. 10. Usługodawca może upoważnić osobę trzecią, a szczególnie Firmę Zarządzającą Obiektem do egzekwowania praw i obowiązków wynikających z Umów o świadczenie usług. O upoważnieniu osoby trzeciej Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Usługobiorcę Usługobiorca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności oznacza to, że Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorcy oraz, że na terenie nieruchomości, której adres będzie wykorzystywał Usługobiorca, nie będą znajdowały się żadne rzeczy ruchome stanowiące własność Usługobiorcy mogące być przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za odebraną korespondencję. 2. W przypadku, gdy Usługobiorca wskaże adres określony w umowie jako siedzibę swojej jednostki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z późn. zm.) lub jakiegokolwiek aktu normatywnego, który go zastąpi, nie jest on uprawniony jednak do przechowywania w siedzibie jednostki ksiąg rachunkowych

14 3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług jedynie w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów i zgodnie z niniejszą umową. Oznacza to w szczególności, iż nie może on udostępniać lub umożliwiać dostępu do Usług innym podmiotom niż Usługobiorca. Każdorazowe naruszenie tego postanowienia powoduje, iż Usługodawca jest uprawniony do nałożenia na Usługobiorcę kary umownej w wysokości 500 zł oraz do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia. 4. W przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z kodów dostępu, haseł i kluczy do budynku zobowiązany jest do ich ochrony oraz zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu złamanie haseł, kodów i kluczy dostępu innych użytkowników/usługobiorców. 5. Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego (tj. nie później niż w terminie 2 dni) powiadomienia Usługodawcy o okolicznościach utraty hasła, kodu, kluczy lub loginu bądź ewentualności utraty hasła lub loginu wejścia w jego posiadanie przez osoby nieuprawnione. 6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za okoliczności posłużenia się przez osoby inne niż Usługobiorca z kodu/loginu/hasła/klucza dostępu. 7. Usługobiorca poniesie wszelkie ewentualne koszty, łącznie z sądowymi, związane z naprawą szkód powstałych wskutek niezgodnej z prawem lub niniejszą umową działalnością Usługobiorcy. Oznacza to w szczególności odpowiedzialność odszkodowawcza względem Usługodawcy z tego tytułu. 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, nieprzestrzegania przez Usługobiorcę przepisów prawa i postanowień niniejszej umowy z jego winy. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji otrzymywanych drogą elektroniczną oraz za ich treść. Siła wyższa jest definiowana (dla naszych potrzeb) następująco: zewnętrzna przyczyna

15 pozostająca poza kontrolą, niemożliwa do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, w tym m.in. (choć nie wyłącznie) klęskę żywiołową, długotrwałą przerwę w dostawach prądu, usług internetowych, akcję strajkową utrudniającą bądź uniemożliwiającą należyte wykonywanie umowy, brak wymaganych działań ze strony władz rządowych bądź organizacji odpowiedzialnej za postępowanie w sytuacjach awaryjnych, innych operatorów bądź administratorów telekomunikacyjnych, nadzwyczajnych przeszkód natury prawnej, zablokowania przez stronę trzecią linii bezpośredniej widoczności urządzeń łączności radiowej bądź opóźnień w dostawie czy nie wyprodukowaniu lub nie dostarczeniu przez stronę trzecią sprzętu i/lub nie świadczenia usług z powodu działania identycznej lub podobnej siły wyższej. 9. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 3-miesięcznej opłaty Abonamentowej należnej Usługodawcy. 10.Strony Umów zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich danych i informacji. Jednakże Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania danych Usługobiorcy przez okres trwania współpracy oraz na czas uzgodniony z Usługobiorcą po ustaniu współpracy w celach marketingowych Wszelka korespondencja związana z niniejszą umową kierowana przez Usługodawcę do Usługobiorcy kierowana będzie na adres świadczenia usług przez Usługodawcę. Powiadomienia związane z niniejsza umową uważa się za ważne poprzez dostarczenie ich na podany adres lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Usługobiorcę w umowie. Każdą korespondencję uważa się za doręczoną po upływie 7 dni od dnia wysłania

16 2. Usługodawca zastrzega, iż może udostępnić wszelkie dane Usługobiorcy na żądanie uprawnionych do tego organów władzy publicznej na podstawie stosownych decyzji uprawnionych organów. 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wykorzystania wszelkich danych Usługobiorcy w celu dochodzenia swoich wierzytelności w stosunku do Usługobiorcy. 4. Wszelkie zmiany umów pisemnych wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowy ustne o usługi dodatkowe, zwyczajowo nie przygotowywane na piśmie, powinny być na bieżąco parafowane przez osobę wyznaczoną ze strony Usługobiorcy przynajmniej na zakończenie każdego dnia, lub potwierdzane drogą ową, sms em w celu wyeliminowania późniejszych wątpliwości przy rozliczeniach. 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian regulaminu w miarę potrzeb (lepsze uregulowanie pracy biura i świadczenia usług, polepszenie organizacji pracy i zmniejszenie kosztów, zmiany w przepisach obowiązujących podobnie firmy, itp.) Stali usługobiorcy zostaną o tych zmianach poinformowani najszybciej jak to będzie możliwe. 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowach i Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8. Ewentualne spory wynikające z wykonania Umów strony próbują w pierwszej kolejności rozstrzygnąć polubownie, w następnej kolejności za pośrednictwem Samorządowego Kolegium pojednawczego a w ostateczności za pośrednictwem właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu w Poznaniu. USŁUGODAWCA USŁUGOBIORCA

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WORKING CLUB W TYCHACH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WORKING CLUB W TYCHACH REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WORKING CLUB W TYCHACH 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez "WORKING CLUB" z siedzibą w Tychach przy ul. Sienkiewicza 7. 2. Zakres, szczegóły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOCUS Biura Coworkingowego

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOCUS Biura Coworkingowego REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOCUS Biura Coworkingowego 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług Biura Coworkingowego prowadzonego przez LOCUS Spółdzielnię Socjalną z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym a..., zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi stałą

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. o następującej treści :

UMOWA UŻYCZENIA. o następującej treści : UMOWA UŻYCZENIA zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (00-090) przy al. Solidarności 77, NIP: 5251008674, REGON: 012093073 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. nr.. zwanym w dalszej części umowy Najemcą.

UMOWA NAJMU. nr.. zwanym w dalszej części umowy Najemcą. UMOWA NAJMU nr.. zawarta w dniu.....r. pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, reprezentowanym przez: Jolantę Krupowicz - Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa)

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa) UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH (dalej: Umowa) Zawarta dnia [ ] we Wrocławiu, pomiędzy: 1. JetMail Ltd z siedzibą w Londynie, Anglia przy ul. Craven House, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS, wpisana do

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA ZLECENIA nr ZP-.././2013/DNB4 zawarta w Ostródzie w dniu. pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWY nr ZP-.../2014/DNB4 zawarta w Ostródzie w dniu... pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy :

UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : UMOWA nr G-280-./11 (wzór) W dniu... we Wrocławiu pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu ul. Podwale 30 50-040 Wrocław NIP: 896-10-03-995 reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA WZÓR zawarta w dniu r. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, NIP 712-30-77-883, REGON 060271146, z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2

1/ Jan Zalewski Starosta Siemiatycki 2/ Marek Bobel - Wicestarosta Zamawiającym ...... ...-.. Wykonawcą 1 2 Umowa zawarta w dniu...2015 r. w Siemiatyczach pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt

UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie z dnia 10 października 2011r. UMOWA NAJMU LOKALU - projekt Zawarta w dniu.. w Działoszynie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS)

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) ILLUMINATION Rozdział 1 Definicje; FENIKS ILLUMINATION Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością prowadzona pod firmą FENIKS ILLUMINATION z siedzibą w Łodzi ul. Praska 5/7

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

REGULAMIN. I. Wstęp. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje: REGULAMIN I. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z internetowego windykacyjnego Serwisu Prime Collect znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.primecollect.com. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.../08

UMOWA NAJMU NR.../08 Wzór umowy najmu UMOWA NAJMU NR.../08 zawarta w dniu. listopada 2008r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie ul. Strzałowska nr 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo