LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 20 CZERWCA 21 LIPCA 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 20 CZERWCA 21 LIPCA 2008"

Transkrypt

1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 20 CZERWCA 21 LIPCA 2008 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2008

2 WSTĘP W perspektywie finansowej , Unia Europejska szczególnie uwydatnia rolę partnerów społecznych, gospodarczych oraz samorządowych w procesie tworzenia dokumentów programowych, a następnie ich wdraŝania. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 Rozporządzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, państwa członkowskie, opracowując dokumenty programujące wsparcie z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, są zobligowane do partnerstwa (ścisłej współpracy) z partnerami społeczno gospodarczymi. Jedną z głównych zasad obowiązujących w kontekście wdraŝania programów operacyjnych perspektywy finansowej jest zasada partnerstwa. PODSTAWA PRAWNA Zgodnie z zasadami przygotowania i funkcjonowania list projektów indywidualnych realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata wynikającymi z Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, lista projektów indywidualnych, w tym duŝych zostaje poddana procesowi szerokich konsultacji społecznych. Konsultacje te prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej MRR. Wykaz projektów zostaje umieszczony na okres co najmniej 30 dni celem zebrania uwag i opinii. Równolegle odbywają się spotkania konsultacyjne, obejmujące poszczególne sektory interwencji projektów indywidualnych, prowadzące do stworzenia ostatecznie zweryfikowanego wykazu projektów. CEL KONSULTACJI Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych była weryfikacja nowych projektów proponowanych do umieszczenia na liście projektów indywidualnych dla działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym oraz 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na listach projektów indywidualnych powinny zostać umieszczone projekty, których realizacja - zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - najbardziej przyczyni do osiągnięcia celów osi priorytetowych, a tym samym będzie miała kluczowe znaczenie dla realizacji celów wyznaczonych w strategicznych dokumentach krajowych w obszarze polityki rozwoju. Sugestie i uwagi zebrane w trakcie konsultacji posłuŝyły do opracowania ostatecznej propozycji listy projektów indywidualnych dla PO IG. Przeprowadzone konsultacje społeczne nie dotyczyły zasad udzielania wsparcia w ramach PO IG oraz zagadnień horyzontalnych dotyczących wdraŝania programów operacyjnych. Stąd teŝ uwagi i komentarze w odnośnym zakresie zostały w raporcie pominięte. PRZEDMIOT KONSULTACJI: Przedmiotem konsultacji społecznych była lista nowych projektów proponowanych do umieszczenia na liście projektów indywidualnych dla działania 6.4 oraz dla 7. osi 2

3 priorytetowej PO IG, w ramach pln), a mianowicie: której znajduje się 38 projektów (na łączną kwotę - dla działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (IP MG) 25 projektów (18 na liście podstawowej i 7 na liście rezerwowej), - dla 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji (IP - MSWiA) 13 projektów (4 na liście podstawowej i 9 na liście rezerwowej), w tym projekty duŝe łącznie 2 projekty (332 mln pln). SPOSÓB ORGANIZACJI KONSULTACJI Konsultacje społeczne listy projektów indywidualnych dla PO IG trwały od 20 czerwca do 21 lipca br. Prowadzone były za pośrednictwem strony internetowej MRR (www.mrr.gov.pl) poprzez udostępnienie adresów poczty elektronicznej oraz na które zainteresowani przesyłali uwagi. Instytucja Zarządzająca PO IG w porozumieniu z właściwymi Instytucjami Pośredniczącymi (Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), przedstawiły swoje stanowisko po zakończeniu ww. okresu konsultacji. Zestawienie uwag zgłaszanych podczas procesu konsultacji wraz ze stanowiskiem IZ/IP PO IG stanowią załączniki do raportu - nr 3 (działanie 6.4) oraz nr 4 (7. oś priorytetowa). IZ PO IG zorganizowała takŝe 2 spotkania konsultacyjne (miejsce spotkania Warszawa), poświęcone obszarom wsparcia: turystyki (17 lipca 2008r.) oraz informatyzacji (18 lipca 2008r.). DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE WSPIERAJĄCE PROCES KONSULTACJI Informacje na temat organizowania procesu konsultacji (miejsce, czas, agenda konferencji) były podane na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ponadto wysłane zostały imienne zaproszenia do przedstawicieli instytucji związanych z tematyką turystyki i społeczeństwa informacyjnego. ZAKRES KONSULTACJI Przeprowadzone konsultacje miały charakter otwarty poprzez publikację informacji o rozpoczęciu konsultacji oraz zamieszczeniu przedmiotu konsultacji (listy projektów) na stronie internetowej IZ PO IG wraz ze skróconymi ich opisami. Głównymi uczestnikami konsultacji byli przedstawiciele administracji państwowej, organizacje i stowarzyszenia turystyczne oraz osoby zainteresowane daną tematyką i projektami. Wśród uczestników konsultacji znaleźli się przedstawiciele: organizacji związanych z obszarem informatyzacji, przedsiębiorców, administracji centralnej oraz urzędów wojewódzkich, administracji terytorialnej urzędów miejskich oraz marszałkowskich, 3

4 stowarzyszeń i organizacji turystycznych. ZMIANY PROPONOWANE DO WPROWADZENIA DO WYKAZU PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PO PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W wyniku konsultacji społecznych listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dokonano następujących zmian w ostatecznym kształcie wykazu: 1. Lista projektów dla działania 6.4 PO IG: zmiana liczby projektów na liście podstawowej i rezerwowej (z 18 projektów podstawowych oraz 7 projektów rezerwowych na 13 projektów podstawowych oraz 12 projektów rezerwowych) wynikająca z faktu przyjęcia innej koncepcji poziomu dofinansowania przedsięwzięć w ramach działania 6.4 PO IG. Podział środków na konsultowanej liście zakładał wsparcie projektów określone zgodnie z mapą pomocy regionalnej (30% 50%), po konsultacjach zwiększył się, w celu umoŝliwienia realizacji największej liczby inwestycji, z wyjątkiem dwóch projektów gdzie beneficjentami są przedsiębiorcy objęci mapą pomocy regionalnej; usuniecie z listy podstawowej projektu: Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy - "pedałuj i płyń (bike and sail)"; wpisanie na listę podstawową projektów: Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, Zachodniopomorski Szlak śeglarski sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie; usuniecie z listy rezerwowej projektów: Podniesienie walorów turystycznych i uzdrowiskowych gminy Krynica Zdrój, Środkowoeuropejskie Centrum Aktywnego Wypoczynku - Szczyrk-Brenna, Centrum Kultury Filmu i Sztuki w Międzyzdrojach - modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej; wpisanie na listę rezerwową projektów: Interaktywne Centrum historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce, "Bug nie dzieli, Bug łączy, regiony, państwa i ludzi, od Lwowa do Warszawy". Program aktywizacji turystyki Doliny Bugu, Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, Wschodnioeuropejskie centrum kongresowo-sportowe Arłamów. 2. Lista projektów dla 7. osi priorytetowej PO IG: przesunięcie projektu Utrzymanie i usługi Rejestru Referencyjnego Rolników z listy podstawowej na listę rezerwową; 4

5 wpisanie na listę rezerwową projektu pn. Elektroniczny System Świadczeń Społecznych (ESŚS) ; wpisanie na listę rezerwową projektu pn. Budowa wirtualnego środowiska inkubacji przedsiębiorstw dla współpracy z e-administracją ; usunięcie z listy rezerwowej projektu pn. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej Platforma e-rzoz III ETAP ; zmiana pozycji na liście rezerwowej projektu pn. Platforma usług elektronicznych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska ; zmiana pozycji na liście rezerwowej projektu pn. e-turysta Zintegrowany System Informacji Turystycznej ; zmiana pozycji na liście rezerwowej projektu pn. System Informacyjny Statystyki Publicznej -2 ; zmiana pozycji na liście rezerwowej projektu pn. Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług ; zmiana pozycji na liście rezerwowej projektu pn. Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej. ZAŁĄCZNIKI 1. Lista instytucji oraz osób biorących udział w konsultacjach społecznych projektów indywidualnych dla działania 6.4 PO IG. 2. Lista instytucji biorących udział w konsultacjach społecznych projektów indywidualnych dla 7. osi priorytetowej PO IG. 3. Zestawienie uwag zgłaszanych do listy projektów indywidualnych dla działania 6.4 PO IG. 4. Zestawienie uwag zgłaszanych do listy projektów indywidualnych dla 7. osi priorytetowej PO IG. Załącznik 1. Lista instytucji oraz osób biorących udział w konsultacjach społecznych projektów indywidualnych dla działania 6.4 PO IG Ze względu na bardzo duŝe zainteresowanie konsultacjami społecznymi listy projektów indywidualnych dla działania 6.4 (od dnia 20 czerwca br. do 21 lipca br. zgłoszono 916 uwag przesłanych w wersji elektronicznej oraz 1484 zeskanowanych formularzy, co daje łącznie 2400 nadesłanych opinii na temat konsultowanych projektów), poniŝsza lista zawiera wykaz samych instytucji bez podawania nazwisk osób zgłaszających, które przesłały uwagi. Osoby prywatne ujęte są w jednej, zbiorczej kategorii. 1. Osoby prywatne 2. Stowarzyszenie Małopolskie Towarzystwo Doradcze 5

6 3. Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Rozwoju i Współpracy z Zagranicą 4. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Sportu i Turystyki 5. Urząd Miasta Poznania Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich 6. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 7. Wielkopolska Organizacja Turystyczna 8. Urząd Miasta Płocka 9. Azymut MenadŜerskie Biuro Asocjacyjne 10. Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 11. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 12. Gmina Gąsawa 13. Gmina Janowiec Wielkopolski 14. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 15. Miasto i Gmina Wieleń 16. Urząd Gminy Inowrocław 17. Gmina Drawsko 18. MODUS DG 19. RSF Sp. z o.o. 20. Radna Miejska w Dukli 21. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krośnie 22. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 23. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 24. Wojewoda Podkarpacki 25. Urząd Miasta Lublin 26. Instytut Nauk o Ziemi, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 27. Lubelska Fundacja Rozwoju 28. Firma KONSULTANT Ewa Ozga 29. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 30. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 31. Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej Lublin 32. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 33. Spółka InŜynierów SIM Sp. z o.o. 34. Towarzystwo Przyjaciół Puław 35. AEGEE-Lublin 36. PKS Zamość Sp. z o.o. 37. MODUS Doradztwo 38. Gospodarcze Renata Wasiewicz 39. Powiat Puławski 40. Lubelski Instytut Samorządności 41. PZU śycie SA 42. MłodzieŜowy Dom Kultury w Puławach 43. Platforma Obywatelska RP Puławy 44. Akcja Katolicka przy Parafii Nałęczowskiej 45. Stowarzyszenie W Stronę Nauki 46. Stowarzyszenie Dwa Brzegi 47. Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 48. Brady Shipman Martin Landscape Architects 49. Urząd Miasta Puławy 50. Urząd Miejski w Nałęczowie 6

7 51. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 52. Cech Rzemiosł RóŜnych w Puławach 53. Włodzimierz Karpiński, Poseł na Sejm RP 54. Puławskie Forum Organizacji i Stowarzyszeń Razem 55. Agencja Artystyczna Atrtessence 56. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach 57. Wójt Gminy Baranów 58. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 59. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Zamościu 60. Urząd Miejski w Opolu Lubelskim 61. Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych Księga 62. Urząd Gminy Wąwolnica 63. Towarzystwo Przyjaciół Janowca 64. Miejskie Przedszkole Nr 14 im. Cz. Janczarskiego w Puławach 65. Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr 8 w Puławach 67. ZA Puławy S.A. 68. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 69. Vena Art Sp. z o.o. 70. Zarząd Inwestycji Miejskich 71. Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Puławach 72. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach 73. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach 74. PPH REYPOL Rejmak Sp. J. 75. Związek Zawodowy Kadra- Azoty przy ZA Puławy S.A. 76. Stowarzyszenie Lotnicze AVIATA 77. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach ul. Aleja Mała Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach 79. Katolicki Uniwersytet Lubelski 80. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach 81. Krajewski TC Jaworzno 82. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 83. Fundacja Wspierania Ogrodu Historycznego Puławskiego 84. Lubelska Fundacja Rozwoju 85. Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie 86. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień w Nałęczowie 87. Lubelski Sejmik Gospodarczy 88. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 89. Urząd Miejski w Nałęczowie 90. Powiat Lubelski 91. Starostwo Powiatowe w Świdniku 92. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie 93. Urząd Miejski w Opolu Lubelskim 94. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa 7

8 95. Stowarzyszenie Polskie Forum ISO Nestle Waters Polska S.A., Zakład Produkcyjny NAŁĘCZOWIANKA w Nałęczowie 97. Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. 98. Powiat Lubelski 99. Wójt Gminy Kurów 100. Urząd Gminy w Wojciechowie 101. Specjalistyczna Praktyka Lekarska 102. Akcja Katolicka przy parafii Nałęczowskiej 103. Osmofrost 104. Gazeta Nałęczowska 105. Regionalne Stowarzyszenia Działań Społecznych U źródła 106. Agencja Wspierania Inicjatyw lokalnych S.A. Poznań, Lubelski Oddział Regionalny 107. Fundacja Pro Bono Futuro 108. Polska Izba Turystyki 109. Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A Urząd Miejski w Krasnobrodzie 111. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Zamościu 112. Telepizza Poland Sp. z o.o Gmina Józefów 114. Interim Secretary General Organization of World Heritage Cities 115. PPH"Tabiś"J.Tabiś 116. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 117. WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 118. Dennis Rodwell, Architect- Planner, Consultant in Cultural Heritage and Sustainable Urban Development, UK. Consultant inter alia to UNESCO World Heritage Centre and Division of Cultural Heritage, Paris, France Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce 120. Port Jachtowy w Łebie sp. z o.o Gmina Mielno 122. Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna 123. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich 125. Polski Związek śeglarski Centralny Ośrodek śeglarstwa 126. Gmina Miejska Łeba 127. Województwo Pomorskie Marszałek Województwa 128. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 129. Urząd Miasta Świnoujścia 130. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 131. Gmina Gościno 132. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 133. Gmina Kamień Pomorski 134. Urząd Gminy Dygowo 135. Powiat Kamieński w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Kamieńskiego 136. Forum Turystyki Regionów 137. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki 8

9 138. ECHAUST 139. Gmina Wrocław 140. Przewodniczący Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza 141. Fundacja Edukacja dla Demokracji 142. Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój 143. Podlaskie Stowarzyszenie Gmin 144. Urząd Miasta Bydgoszczy 145. Gmina Ozimek 146. Gmina Leśnica 147. Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! 148. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 149. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150. Teatr Wielki Opera Narodowa 151. Gmina Polska Cerekiew 152. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu 153. Stowarzyszenie Dorzecza Wisły Wisła 154. Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój 155. Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 156. Senator RP - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 157. Urząd Gminy WądroŜe Wielkie 158. Urząd Gminy Mściwojów 159. Starostwo Powiatowe w Jaorze 160. Urząd Miejski Złotoryja 161. Urząd Miejski w Chojnowie 162. Lokalna Organizacja Turystyczna Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO 163. Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna 164. Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 165. Małopolska Organizacja Turystyczna 166. Uczniowski Klub Sportowy w Nowinach Wielkich 167. UKS Nowiny Wielkie 168. Ukrainian Luge Federation 169. Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju 170. Polski Związek Sportów Saneczkowych 171. Instruktor Sportów Saneczkowych 172. Slovak luge association, Starý Smokovec 18047, Vysoké Tatry, Slovakia 173. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju 174. Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna 175. Mexica Bobsled 176. Uczniowski Klub Sportowy Tajfun Nowy Sącz 177. Uczniowski Międzyszkolny Klub Saneczkowy 178. Nowosądecka Izba Turystyczna 179. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 180. Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku 181. Związek Miast Nadwiślańskich 182. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Narodowe Centrum śeglarstwa 9

10 183. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 184. Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych 185. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Brodnica 186. Krakowska Kongregacja Kupiecka 187. Związek Gmin Jurajskich 188. Karkowska Izba Turystyki 189. Stowarzyszenie Oświatowe Zamek Królewski w Krakowie 190. Małopolska Izba Hotelarska GREMIUM 191. Małopolska Organizacja Tursytyczna 192. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 193. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 194. Samorząd Województwa Pomorskiego 195. Polskie Towarzystwo Regatowe Klasy Micro 196. Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 197. Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie 198. Urząd Miejski w Sosnowcu 199. Stowarzyszenie Miłosników Cieplic 200. Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o Biuro Poselskie - Poseł na Sejm RP Marcin Zawiła 202. Zakład Usług Geologicznych 203. Urząd Miasta Jelenia Góra 204. Fundacja Kultury Ekologicznej 205. PUTB INTERTECHNIK 206. Urząd Miasta Torunia 207. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 208. Poska Agencja Rozwoju Turystyki S.A Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce 210. Miasto i Gmina Wieliczka 211. Starostwo Powiatowe w Wieliczce 212. Urząd Miasta Włocławek, Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich 213. Gmina Wrocław 214. Urząd Miejski w Zabrzu 215. Stowarzyszenie Zakładów Historycznych z siedzibą w Fabryce Zapałek 216. Gmina Miejska Wałcz 217. Województwo Lubuskie 218. Urząd Miasta śagań Województwo Lubuskie 219. LGD- Gniazdo 220. Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" 222. Łódzki Klub Jeździecki 223. Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna nr Hotel Alicja P.P.H.U. SYNED 225. Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia Stokrotka 226. Stadnina Konna ELDORADO 227. Stajnia treningowa Komanczeria 228. J.K.S. "OXER" 229. Stajnia Uroczysko Kluki 10

11 230. Ośrodek Jeździecki PIAF (Fundacja Oświatowa Nasza Szkoła ) 231. Końska Zagroda 232. Gospodarstwo Agroturystyczne TARTAK 233. Fundacja Rozwoju Gmin PRYM 234. Urząd Miasta Zduńska Wola 235. Zespół Szkół RCKU Technikum technik hodowca koni w Wolborzu 236. Urząd Gminy w Parzęczewie 237. Urząd Gminy w Domaniewicach 238. Urząd Miejski w Łasku 239. Urząd Gminy w Wolborzu 240. Urząd Gminy Sędziejowice 241. Polski Związek Jeździecki 242. Artur Dunin, Poseł na Sejm RP 243. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego 244. Stanisław Olas, Poseł na Sejm RP 245. Gospodarstwo agroturystyczne Stajnia Mikołajów 246. Łódzkie Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne 247. Klub Jeździecki,,HIPOKRATES 248. Urząd Gminy Piątek 249. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Pabianicach 250. Przewodnik Miejski na Miasto Poznań 251. Dariusz Lipiński, Poseł na Sejm RP 252. Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu oddział Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie 253. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 254. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM Ad Astra 255. Stowarzyszenie Historyków Sztuk, Oddział w Poznaniu 256. Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 257. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Europeistyki 258. Tibotec 259. Wojewoda Wielkopolski 260. Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Turystyki i Rekreacji 261. CARIS promocji miast i regionów 262. Archidiecezja Poznańska 263. Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie 264. Zachodniopomorska Izba Turystyki 265. Uczniowskie Stowarzyszenie Sportowe Renesans w Kielcach 266. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 267. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie 268. Łódzkie Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne 269. Klub Jeździecki,,HIPOKRATES 270. Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów 11

12 271. Lokalna Organizacja Turystyczna Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO 272. Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 273. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa 274. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 275. Rada Miasta Krosna 276. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 277. Urząd Miasta Malborka 278. Prezydent Miasta Poznania 279. Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Iwonicz 280. Kieleckie Bractwo Andrzejowe 281. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lipsku 282. Urząd Miasta Kielce 283. Świętokrzyski Park Narodowy 284. Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 285. Biuro Poselskie Posła Jarosława Rusieckiego 286. Świętokrzyski Szlak Archeo- Geologiczny 287. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 288. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej- Jarosław Rusiecki 289. GEOPARK Kielce 290. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 291. WyŜsza Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego 292. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik etatowy oraz International Lychnological Association z siedzibą w Szwajcarii (członek Zarządu) 293. Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Świętokrzyski 294. Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Świętokrzyski w Kielcach 295. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 296. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 297. Liceum Ogólnokształcące Nr IV im. C.K. Norwida w Ostrowcu Świętokrzyskim 298. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 299. Stowarzyszenie Twój Ostrowiecki Samorząd 300. Stowarzyszenie Masłów Info 301. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach 302. Open Finance 303. Urząd Gminy Sitkówka- Nowiny 304. Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 305. Stowarzyszenie Samorząd Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury w Korzecku 307. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji 12

13 Handlu i Usług w R.P. Rada Wojewódzka 308. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lipsku 309. Urząd Miasta i Gminy w Prabutach 310. Grzegorz Banaś, Senat RP 311. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lipsku 312. Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Geologicznego im. S. Staszica w Kielcach 313. Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Geologicznych w Kielcach 314. Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody 315. Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski 316. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Swiętokrzyskim 317. Zespół Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim 318. Zarząd Wojewódzki NSZZ P woj.świętokrzyskiego 319. Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne 320. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie 321. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 322. Urząd Miasta i Gminy Sztum 323. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 324. Zespół Szkół w Rodowie 325. OSP Bukowo 326. Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach 327. Dzierzgoński Ośrodek Kultury 328. Grupa ANDERS 329. Bractwo Łucznicze z Prabut 330. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej 331. Kwidzyńskie Towarzystwo Rowerowe 332. Akademia Morska w Gdyni 333. Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa 334. Dzierzgoński Klub Sportowy Powiśle Dzierzgoń 335. Szkoła Podstawowa w Szropach 336. Komenda Hufca ZHP Sztum 337. Urząd Miejski Sadlinki 338. Urząd Gminy Stary Targ 339. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach 340. Dzierzgoński Ośrodek Kultury 341. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 342. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Kwidzyn Załącznik 2. Lista przedstawicieli instytucji biorących udział w konsultacjach społecznych projektów indywidualnych dla 7. osi priorytetowej PO IG 1. Pan Tadeusz Milik, Forum Turystyki Przyjazdowej 2. Pan Wojciech Fedyk, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych 3. Pan Stanisław Turski, Zarząd Forum Informacji Turystycznej 4. Pan Rafał Szmytke, Polska Organizacja Turystyczna 13

14 5. Pan Jan Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 6. Pani Agnieszka Sikorska, Śląska Organizacja Turystyczna 7. Pani Jadwiga Błoch, Lubuska Organizacja Turystyczna LOTur 8. Pani ElŜbieta Zawadzka, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 9. Pani Justyna Malinowska, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 10. Pani Ewa PrzydroŜny, Wielkopolska Organizacja Turystyczna 11. Pani Anna Pobłocka, Lokalna Organizacja Turystyczna o nazwie Stowarzyszenie Turystyczne Sopot 12. Pani Irmina Leoszewska, Stowarzyszenie Gdynia Turystyczna Lokalna Organizacja Turystyczna 13. Pani Marta Balicka, Norda Lokalna Organizacja Turystyczna 14. Pan Krzysztof Sasin, NadbuŜańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Siedlcach 15. Pani Maria śurek, Lokalne Organizacje Turystyczne 16. Pan Jan Korsak, Polska Izba Turystyki 17. Pani Magdalena Chełmińska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 18. Pan Mirosław Zawada-Safronow, Śląska Izba Turystyki 19. Pan Wojciech Hawryszuk, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 20. Pan Jan Wieczorkowski, Małopolska Organizacja Turystyczna 21. Pani BoŜena Lublińska-Kasprzak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 22. Pan Waldemar Miśko, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 23. Pani Izabela Konończuk, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 24. Pan Bogdan Hubert, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego 25. Pan Krzysztof Markiel, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 26. Pan Mieczysław Struk, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 27. Pan Jan Sołek, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 28. Pan Jerzy Bujok, Krajowa Izba Gospodarcza 29. Pan Stefan Kamiński, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 30. Pani Małgorzata Kutyła, Ministerstwo Infrastruktury 31. Pani Aleksandra Wiktorow, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 32. Pan Dariusz Bogucki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 33. Pan Jan Jaworski, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 34. Pan Andrzej Machnacz, Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji 35. Pan Jarosław Łuba, Ministerstwo Gospodarki 36. Pani Anna StreŜyńska, Urząd Komunikacji Elektronicznej 37. Pan Cezary Starczewski, Centrum Informacji o Środowisku, Ministerstwo Środowiska 38. Pani Katarzyna Grzymała, Polska Organizacja Turystyczna 14

15 39. Pani Agata Perkowska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 40. Pani Aleksandra Wolska, Polska Organizacja Turystyczna 15

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 15 KWIETNIA 2014 R. 22 KWIETNIA 2014 R. WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 WSTĘP W perspektywie

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE

Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Raport wykorzystania środków unii europejskiej na finansowanie projektów budowy społeczeństwa informacyjnego REGIONALNE PRAOGRAMY OPERACYJNE Warszawa, grudzień 2010 WSTĘP Raport powstał na podstawie ogólnie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Grupa Działania GROMNIK Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015 dla Ziemi Strzelińskiej obejmującej gminy Strzelin, Wiązów, Przeworno, Borów, Kondratowice Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/01/12

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwo Ducha Gór 2009-2013 he Opracowanie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór Ul. Daszyńskiego 29 58-533 Mysłakowice WWW: e-mail: tel. 075 644 21 65 Zespół redakcyjny: Dorota Goetz Marcin Sobaszek Emil

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za okres od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata 2007-2016. Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NATURA I KULTURA STYCZEŃ 2009 Lokalna Strategia Rozwoju obszaru działania LGD Natura i Kultura obejmującego teren gmin: Celestynów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ INFORMACJA

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ INFORMACJA INFORMACJA o stanie i kierunkach rozwoju w Polsce przedsiębiorczości społecznej Materiał przeznaczony dla Podkomisji Stałej ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Sejmowej Komisji Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Bochnia, marzec czerwiec 2007 WSTĘP Opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011

Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Materiały na spotkanie Zespołu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002-2011 Jarocin, wrzesień 2003r. - 1 - Spis treści OPIS ZADAŃ STRATEGII ROZWOJU POWIATU JAROCIŃSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Wydawca Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie. Dyrektor Biura prof. dr. hab. Zbigniew Strzelecki

Wydawca Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie. Dyrektor Biura prof. dr. hab. Zbigniew Strzelecki Wydawca Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie Dyrektor Biura prof. dr. hab. Zbigniew Strzelecki Zastępcy Dyrektora Bartłomiej Kolipiński, dr arch. Tomasz Sławiński, ElŜbieta Sielicka Monitoring

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo