LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 20 CZERWCA 21 LIPCA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 20 CZERWCA 21 LIPCA 2008"

Transkrypt

1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 20 CZERWCA 21 LIPCA 2008 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2008

2 WSTĘP W perspektywie finansowej , Unia Europejska szczególnie uwydatnia rolę partnerów społecznych, gospodarczych oraz samorządowych w procesie tworzenia dokumentów programowych, a następnie ich wdraŝania. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 Rozporządzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, państwa członkowskie, opracowując dokumenty programujące wsparcie z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, są zobligowane do partnerstwa (ścisłej współpracy) z partnerami społeczno gospodarczymi. Jedną z głównych zasad obowiązujących w kontekście wdraŝania programów operacyjnych perspektywy finansowej jest zasada partnerstwa. PODSTAWA PRAWNA Zgodnie z zasadami przygotowania i funkcjonowania list projektów indywidualnych realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata wynikającymi z Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, lista projektów indywidualnych, w tym duŝych zostaje poddana procesowi szerokich konsultacji społecznych. Konsultacje te prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej MRR. Wykaz projektów zostaje umieszczony na okres co najmniej 30 dni celem zebrania uwag i opinii. Równolegle odbywają się spotkania konsultacyjne, obejmujące poszczególne sektory interwencji projektów indywidualnych, prowadzące do stworzenia ostatecznie zweryfikowanego wykazu projektów. CEL KONSULTACJI Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych była weryfikacja nowych projektów proponowanych do umieszczenia na liście projektów indywidualnych dla działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym oraz 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na listach projektów indywidualnych powinny zostać umieszczone projekty, których realizacja - zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - najbardziej przyczyni do osiągnięcia celów osi priorytetowych, a tym samym będzie miała kluczowe znaczenie dla realizacji celów wyznaczonych w strategicznych dokumentach krajowych w obszarze polityki rozwoju. Sugestie i uwagi zebrane w trakcie konsultacji posłuŝyły do opracowania ostatecznej propozycji listy projektów indywidualnych dla PO IG. Przeprowadzone konsultacje społeczne nie dotyczyły zasad udzielania wsparcia w ramach PO IG oraz zagadnień horyzontalnych dotyczących wdraŝania programów operacyjnych. Stąd teŝ uwagi i komentarze w odnośnym zakresie zostały w raporcie pominięte. PRZEDMIOT KONSULTACJI: Przedmiotem konsultacji społecznych była lista nowych projektów proponowanych do umieszczenia na liście projektów indywidualnych dla działania 6.4 oraz dla 7. osi 2

3 priorytetowej PO IG, w ramach pln), a mianowicie: której znajduje się 38 projektów (na łączną kwotę - dla działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym (IP MG) 25 projektów (18 na liście podstawowej i 7 na liście rezerwowej), - dla 7. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji (IP - MSWiA) 13 projektów (4 na liście podstawowej i 9 na liście rezerwowej), w tym projekty duŝe łącznie 2 projekty (332 mln pln). SPOSÓB ORGANIZACJI KONSULTACJI Konsultacje społeczne listy projektów indywidualnych dla PO IG trwały od 20 czerwca do 21 lipca br. Prowadzone były za pośrednictwem strony internetowej MRR (www.mrr.gov.pl) poprzez udostępnienie adresów poczty elektronicznej oraz na które zainteresowani przesyłali uwagi. Instytucja Zarządzająca PO IG w porozumieniu z właściwymi Instytucjami Pośredniczącymi (Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), przedstawiły swoje stanowisko po zakończeniu ww. okresu konsultacji. Zestawienie uwag zgłaszanych podczas procesu konsultacji wraz ze stanowiskiem IZ/IP PO IG stanowią załączniki do raportu - nr 3 (działanie 6.4) oraz nr 4 (7. oś priorytetowa). IZ PO IG zorganizowała takŝe 2 spotkania konsultacyjne (miejsce spotkania Warszawa), poświęcone obszarom wsparcia: turystyki (17 lipca 2008r.) oraz informatyzacji (18 lipca 2008r.). DZIAŁANIA INFORMACYJNO PROMOCYJNE WSPIERAJĄCE PROCES KONSULTACJI Informacje na temat organizowania procesu konsultacji (miejsce, czas, agenda konferencji) były podane na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ponadto wysłane zostały imienne zaproszenia do przedstawicieli instytucji związanych z tematyką turystyki i społeczeństwa informacyjnego. ZAKRES KONSULTACJI Przeprowadzone konsultacje miały charakter otwarty poprzez publikację informacji o rozpoczęciu konsultacji oraz zamieszczeniu przedmiotu konsultacji (listy projektów) na stronie internetowej IZ PO IG wraz ze skróconymi ich opisami. Głównymi uczestnikami konsultacji byli przedstawiciele administracji państwowej, organizacje i stowarzyszenia turystyczne oraz osoby zainteresowane daną tematyką i projektami. Wśród uczestników konsultacji znaleźli się przedstawiciele: organizacji związanych z obszarem informatyzacji, przedsiębiorców, administracji centralnej oraz urzędów wojewódzkich, administracji terytorialnej urzędów miejskich oraz marszałkowskich, 3

4 stowarzyszeń i organizacji turystycznych. ZMIANY PROPONOWANE DO WPROWADZENIA DO WYKAZU PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PO PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W wyniku konsultacji społecznych listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dokonano następujących zmian w ostatecznym kształcie wykazu: 1. Lista projektów dla działania 6.4 PO IG: zmiana liczby projektów na liście podstawowej i rezerwowej (z 18 projektów podstawowych oraz 7 projektów rezerwowych na 13 projektów podstawowych oraz 12 projektów rezerwowych) wynikająca z faktu przyjęcia innej koncepcji poziomu dofinansowania przedsięwzięć w ramach działania 6.4 PO IG. Podział środków na konsultowanej liście zakładał wsparcie projektów określone zgodnie z mapą pomocy regionalnej (30% 50%), po konsultacjach zwiększył się, w celu umoŝliwienia realizacji największej liczby inwestycji, z wyjątkiem dwóch projektów gdzie beneficjentami są przedsiębiorcy objęci mapą pomocy regionalnej; usuniecie z listy podstawowej projektu: Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy - "pedałuj i płyń (bike and sail)"; wpisanie na listę podstawową projektów: Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, Zachodniopomorski Szlak śeglarski sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie; usuniecie z listy rezerwowej projektów: Podniesienie walorów turystycznych i uzdrowiskowych gminy Krynica Zdrój, Środkowoeuropejskie Centrum Aktywnego Wypoczynku - Szczyrk-Brenna, Centrum Kultury Filmu i Sztuki w Międzyzdrojach - modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej; wpisanie na listę rezerwową projektów: Interaktywne Centrum historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce, "Bug nie dzieli, Bug łączy, regiony, państwa i ludzi, od Lwowa do Warszawy". Program aktywizacji turystyki Doliny Bugu, Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, Wschodnioeuropejskie centrum kongresowo-sportowe Arłamów. 2. Lista projektów dla 7. osi priorytetowej PO IG: przesunięcie projektu Utrzymanie i usługi Rejestru Referencyjnego Rolników z listy podstawowej na listę rezerwową; 4

5 wpisanie na listę rezerwową projektu pn. Elektroniczny System Świadczeń Społecznych (ESŚS) ; wpisanie na listę rezerwową projektu pn. Budowa wirtualnego środowiska inkubacji przedsiębiorstw dla współpracy z e-administracją ; usunięcie z listy rezerwowej projektu pn. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej Platforma e-rzoz III ETAP ; zmiana pozycji na liście rezerwowej projektu pn. Platforma usług elektronicznych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska ; zmiana pozycji na liście rezerwowej projektu pn. e-turysta Zintegrowany System Informacji Turystycznej ; zmiana pozycji na liście rezerwowej projektu pn. System Informacyjny Statystyki Publicznej -2 ; zmiana pozycji na liście rezerwowej projektu pn. Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług ; zmiana pozycji na liście rezerwowej projektu pn. Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej. ZAŁĄCZNIKI 1. Lista instytucji oraz osób biorących udział w konsultacjach społecznych projektów indywidualnych dla działania 6.4 PO IG. 2. Lista instytucji biorących udział w konsultacjach społecznych projektów indywidualnych dla 7. osi priorytetowej PO IG. 3. Zestawienie uwag zgłaszanych do listy projektów indywidualnych dla działania 6.4 PO IG. 4. Zestawienie uwag zgłaszanych do listy projektów indywidualnych dla 7. osi priorytetowej PO IG. Załącznik 1. Lista instytucji oraz osób biorących udział w konsultacjach społecznych projektów indywidualnych dla działania 6.4 PO IG Ze względu na bardzo duŝe zainteresowanie konsultacjami społecznymi listy projektów indywidualnych dla działania 6.4 (od dnia 20 czerwca br. do 21 lipca br. zgłoszono 916 uwag przesłanych w wersji elektronicznej oraz 1484 zeskanowanych formularzy, co daje łącznie 2400 nadesłanych opinii na temat konsultowanych projektów), poniŝsza lista zawiera wykaz samych instytucji bez podawania nazwisk osób zgłaszających, które przesłały uwagi. Osoby prywatne ujęte są w jednej, zbiorczej kategorii. 1. Osoby prywatne 2. Stowarzyszenie Małopolskie Towarzystwo Doradcze 5

6 3. Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Rozwoju i Współpracy z Zagranicą 4. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Sportu i Turystyki 5. Urząd Miasta Poznania Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich 6. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 7. Wielkopolska Organizacja Turystyczna 8. Urząd Miasta Płocka 9. Azymut MenadŜerskie Biuro Asocjacyjne 10. Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 11. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 12. Gmina Gąsawa 13. Gmina Janowiec Wielkopolski 14. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 15. Miasto i Gmina Wieleń 16. Urząd Gminy Inowrocław 17. Gmina Drawsko 18. MODUS DG 19. RSF Sp. z o.o. 20. Radna Miejska w Dukli 21. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krośnie 22. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 23. Muzeum Rzemiosła w Krośnie 24. Wojewoda Podkarpacki 25. Urząd Miasta Lublin 26. Instytut Nauk o Ziemi, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 27. Lubelska Fundacja Rozwoju 28. Firma KONSULTANT Ewa Ozga 29. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 30. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 31. Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej Lublin 32. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 33. Spółka InŜynierów SIM Sp. z o.o. 34. Towarzystwo Przyjaciół Puław 35. AEGEE-Lublin 36. PKS Zamość Sp. z o.o. 37. MODUS Doradztwo 38. Gospodarcze Renata Wasiewicz 39. Powiat Puławski 40. Lubelski Instytut Samorządności 41. PZU śycie SA 42. MłodzieŜowy Dom Kultury w Puławach 43. Platforma Obywatelska RP Puławy 44. Akcja Katolicka przy Parafii Nałęczowskiej 45. Stowarzyszenie W Stronę Nauki 46. Stowarzyszenie Dwa Brzegi 47. Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 48. Brady Shipman Martin Landscape Architects 49. Urząd Miasta Puławy 50. Urząd Miejski w Nałęczowie 6

7 51. Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 52. Cech Rzemiosł RóŜnych w Puławach 53. Włodzimierz Karpiński, Poseł na Sejm RP 54. Puławskie Forum Organizacji i Stowarzyszeń Razem 55. Agencja Artystyczna Atrtessence 56. Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach 57. Wójt Gminy Baranów 58. Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 59. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Zamościu 60. Urząd Miejski w Opolu Lubelskim 61. Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych Księga 62. Urząd Gminy Wąwolnica 63. Towarzystwo Przyjaciół Janowca 64. Miejskie Przedszkole Nr 14 im. Cz. Janczarskiego w Puławach 65. Miejskie Przedszkole nr Miejskie Przedszkole nr 8 w Puławach 67. ZA Puławy S.A. 68. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 69. Vena Art Sp. z o.o. 70. Zarząd Inwestycji Miejskich 71. Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Puławach 72. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach 73. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach 74. PPH REYPOL Rejmak Sp. J. 75. Związek Zawodowy Kadra- Azoty przy ZA Puławy S.A. 76. Stowarzyszenie Lotnicze AVIATA 77. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puławach ul. Aleja Mała Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach 79. Katolicki Uniwersytet Lubelski 80. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach 81. Krajewski TC Jaworzno 82. Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 83. Fundacja Wspierania Ogrodu Historycznego Puławskiego 84. Lubelska Fundacja Rozwoju 85. Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie 86. Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień w Nałęczowie 87. Lubelski Sejmik Gospodarczy 88. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 89. Urząd Miejski w Nałęczowie 90. Powiat Lubelski 91. Starostwo Powiatowe w Świdniku 92. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie 93. Urząd Miejski w Opolu Lubelskim 94. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa 7

8 95. Stowarzyszenie Polskie Forum ISO Nestle Waters Polska S.A., Zakład Produkcyjny NAŁĘCZOWIANKA w Nałęczowie 97. Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. 98. Powiat Lubelski 99. Wójt Gminy Kurów 100. Urząd Gminy w Wojciechowie 101. Specjalistyczna Praktyka Lekarska 102. Akcja Katolicka przy parafii Nałęczowskiej 103. Osmofrost 104. Gazeta Nałęczowska 105. Regionalne Stowarzyszenia Działań Społecznych U źródła 106. Agencja Wspierania Inicjatyw lokalnych S.A. Poznań, Lubelski Oddział Regionalny 107. Fundacja Pro Bono Futuro 108. Polska Izba Turystyki 109. Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A Urząd Miejski w Krasnobrodzie 111. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Zamościu 112. Telepizza Poland Sp. z o.o Gmina Józefów 114. Interim Secretary General Organization of World Heritage Cities 115. PPH"Tabiś"J.Tabiś 116. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 117. WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 118. Dennis Rodwell, Architect- Planner, Consultant in Cultural Heritage and Sustainable Urban Development, UK. Consultant inter alia to UNESCO World Heritage Centre and Division of Cultural Heritage, Paris, France Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce 120. Port Jachtowy w Łebie sp. z o.o Gmina Mielno 122. Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna 123. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich 125. Polski Związek śeglarski Centralny Ośrodek śeglarstwa 126. Gmina Miejska Łeba 127. Województwo Pomorskie Marszałek Województwa 128. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 129. Urząd Miasta Świnoujścia 130. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 131. Gmina Gościno 132. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego 133. Gmina Kamień Pomorski 134. Urząd Gminy Dygowo 135. Powiat Kamieński w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Kamieńskiego 136. Forum Turystyki Regionów 137. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki 8

9 138. ECHAUST 139. Gmina Wrocław 140. Przewodniczący Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza 141. Fundacja Edukacja dla Demokracji 142. Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój 143. Podlaskie Stowarzyszenie Gmin 144. Urząd Miasta Bydgoszczy 145. Gmina Ozimek 146. Gmina Leśnica 147. Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! 148. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 149. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 150. Teatr Wielki Opera Narodowa 151. Gmina Polska Cerekiew 152. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu 153. Stowarzyszenie Dorzecza Wisły Wisła 154. Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój 155. Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 156. Senator RP - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 157. Urząd Gminy WądroŜe Wielkie 158. Urząd Gminy Mściwojów 159. Starostwo Powiatowe w Jaorze 160. Urząd Miejski Złotoryja 161. Urząd Miejski w Chojnowie 162. Lokalna Organizacja Turystyczna Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO 163. Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna 164. Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 165. Małopolska Organizacja Turystyczna 166. Uczniowski Klub Sportowy w Nowinach Wielkich 167. UKS Nowiny Wielkie 168. Ukrainian Luge Federation 169. Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju 170. Polski Związek Sportów Saneczkowych 171. Instruktor Sportów Saneczkowych 172. Slovak luge association, Starý Smokovec 18047, Vysoké Tatry, Slovakia 173. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju 174. Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna 175. Mexica Bobsled 176. Uczniowski Klub Sportowy Tajfun Nowy Sącz 177. Uczniowski Międzyszkolny Klub Saneczkowy 178. Nowosądecka Izba Turystyczna 179. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 180. Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku 181. Związek Miast Nadwiślańskich 182. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Narodowe Centrum śeglarstwa 9

10 183. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 184. Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych 185. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Brodnica 186. Krakowska Kongregacja Kupiecka 187. Związek Gmin Jurajskich 188. Karkowska Izba Turystyki 189. Stowarzyszenie Oświatowe Zamek Królewski w Krakowie 190. Małopolska Izba Hotelarska GREMIUM 191. Małopolska Organizacja Tursytyczna 192. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 193. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 194. Samorząd Województwa Pomorskiego 195. Polskie Towarzystwo Regatowe Klasy Micro 196. Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 197. Izba Gospodarcza Uzdrowiska Polskie 198. Urząd Miejski w Sosnowcu 199. Stowarzyszenie Miłosników Cieplic 200. Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o Biuro Poselskie - Poseł na Sejm RP Marcin Zawiła 202. Zakład Usług Geologicznych 203. Urząd Miasta Jelenia Góra 204. Fundacja Kultury Ekologicznej 205. PUTB INTERTECHNIK 206. Urząd Miasta Torunia 207. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 208. Poska Agencja Rozwoju Turystyki S.A Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce 210. Miasto i Gmina Wieliczka 211. Starostwo Powiatowe w Wieliczce 212. Urząd Miasta Włocławek, Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich 213. Gmina Wrocław 214. Urząd Miejski w Zabrzu 215. Stowarzyszenie Zakładów Historycznych z siedzibą w Fabryce Zapałek 216. Gmina Miejska Wałcz 217. Województwo Lubuskie 218. Urząd Miasta śagań Województwo Lubuskie 219. LGD- Gniazdo 220. Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" 222. Łódzki Klub Jeździecki 223. Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna nr Hotel Alicja P.P.H.U. SYNED 225. Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia Stokrotka 226. Stadnina Konna ELDORADO 227. Stajnia treningowa Komanczeria 228. J.K.S. "OXER" 229. Stajnia Uroczysko Kluki 10

11 230. Ośrodek Jeździecki PIAF (Fundacja Oświatowa Nasza Szkoła ) 231. Końska Zagroda 232. Gospodarstwo Agroturystyczne TARTAK 233. Fundacja Rozwoju Gmin PRYM 234. Urząd Miasta Zduńska Wola 235. Zespół Szkół RCKU Technikum technik hodowca koni w Wolborzu 236. Urząd Gminy w Parzęczewie 237. Urząd Gminy w Domaniewicach 238. Urząd Miejski w Łasku 239. Urząd Gminy w Wolborzu 240. Urząd Gminy Sędziejowice 241. Polski Związek Jeździecki 242. Artur Dunin, Poseł na Sejm RP 243. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego 244. Stanisław Olas, Poseł na Sejm RP 245. Gospodarstwo agroturystyczne Stajnia Mikołajów 246. Łódzkie Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne 247. Klub Jeździecki,,HIPOKRATES 248. Urząd Gminy Piątek 249. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Pabianicach 250. Przewodnik Miejski na Miasto Poznań 251. Dariusz Lipiński, Poseł na Sejm RP 252. Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu oddział Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie 253. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 254. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM Ad Astra 255. Stowarzyszenie Historyków Sztuk, Oddział w Poznaniu 256. Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 257. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Europeistyki 258. Tibotec 259. Wojewoda Wielkopolski 260. Akademia Wychowania Fizycznego Wydział Turystyki i Rekreacji 261. CARIS promocji miast i regionów 262. Archidiecezja Poznańska 263. Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie 264. Zachodniopomorska Izba Turystyki 265. Uczniowskie Stowarzyszenie Sportowe Renesans w Kielcach 266. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 267. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie 268. Łódzkie Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne 269. Klub Jeździecki,,HIPOKRATES 270. Lokalna Organizacja Turystyczna Kraina Lessowych Wąwozów 11

12 271. Lokalna Organizacja Turystyczna Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO 272. Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 273. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa 274. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 275. Rada Miasta Krosna 276. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 277. Urząd Miasta Malborka 278. Prezydent Miasta Poznania 279. Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Iwonicz 280. Kieleckie Bractwo Andrzejowe 281. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lipsku 282. Urząd Miasta Kielce 283. Świętokrzyski Park Narodowy 284. Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 285. Biuro Poselskie Posła Jarosława Rusieckiego 286. Świętokrzyski Szlak Archeo- Geologiczny 287. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 288. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej- Jarosław Rusiecki 289. GEOPARK Kielce 290. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 291. WyŜsza Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego 292. Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik etatowy oraz International Lychnological Association z siedzibą w Szwajcarii (członek Zarządu) 293. Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Świętokrzyski 294. Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Świętokrzyski w Kielcach 295. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 296. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego 297. Liceum Ogólnokształcące Nr IV im. C.K. Norwida w Ostrowcu Świętokrzyskim 298. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 299. Stowarzyszenie Twój Ostrowiecki Samorząd 300. Stowarzyszenie Masłów Info 301. Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach 302. Open Finance 303. Urząd Gminy Sitkówka- Nowiny 304. Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach 305. Stowarzyszenie Samorząd Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury w Korzecku 307. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji 12

13 Handlu i Usług w R.P. Rada Wojewódzka 308. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lipsku 309. Urząd Miasta i Gminy w Prabutach 310. Grzegorz Banaś, Senat RP 311. Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lipsku 312. Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Geologicznego im. S. Staszica w Kielcach 313. Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Geologicznych w Kielcach 314. Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody 315. Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Świętokrzyski 316. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Swiętokrzyskim 317. Zespół Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim 318. Zarząd Wojewódzki NSZZ P woj.świętokrzyskiego 319. Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne 320. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie 321. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk 322. Urząd Miasta i Gminy Sztum 323. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 324. Zespół Szkół w Rodowie 325. OSP Bukowo 326. Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach 327. Dzierzgoński Ośrodek Kultury 328. Grupa ANDERS 329. Bractwo Łucznicze z Prabut 330. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kwidzyńskiej 331. Kwidzyńskie Towarzystwo Rowerowe 332. Akademia Morska w Gdyni 333. Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa 334. Dzierzgoński Klub Sportowy Powiśle Dzierzgoń 335. Szkoła Podstawowa w Szropach 336. Komenda Hufca ZHP Sztum 337. Urząd Miejski Sadlinki 338. Urząd Gminy Stary Targ 339. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach 340. Dzierzgoński Ośrodek Kultury 341. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 342. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Kwidzyn Załącznik 2. Lista przedstawicieli instytucji biorących udział w konsultacjach społecznych projektów indywidualnych dla 7. osi priorytetowej PO IG 1. Pan Tadeusz Milik, Forum Turystyki Przyjazdowej 2. Pan Wojciech Fedyk, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych 3. Pan Stanisław Turski, Zarząd Forum Informacji Turystycznej 4. Pan Rafał Szmytke, Polska Organizacja Turystyczna 13

14 5. Pan Jan Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 6. Pani Agnieszka Sikorska, Śląska Organizacja Turystyczna 7. Pani Jadwiga Błoch, Lubuska Organizacja Turystyczna LOTur 8. Pani ElŜbieta Zawadzka, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna 9. Pani Justyna Malinowska, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna 10. Pani Ewa PrzydroŜny, Wielkopolska Organizacja Turystyczna 11. Pani Anna Pobłocka, Lokalna Organizacja Turystyczna o nazwie Stowarzyszenie Turystyczne Sopot 12. Pani Irmina Leoszewska, Stowarzyszenie Gdynia Turystyczna Lokalna Organizacja Turystyczna 13. Pani Marta Balicka, Norda Lokalna Organizacja Turystyczna 14. Pan Krzysztof Sasin, NadbuŜańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Siedlcach 15. Pani Maria śurek, Lokalne Organizacje Turystyczne 16. Pan Jan Korsak, Polska Izba Turystyki 17. Pani Magdalena Chełmińska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 18. Pan Mirosław Zawada-Safronow, Śląska Izba Turystyki 19. Pan Wojciech Hawryszuk, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 20. Pan Jan Wieczorkowski, Małopolska Organizacja Turystyczna 21. Pani BoŜena Lublińska-Kasprzak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 22. Pan Waldemar Miśko, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 23. Pani Izabela Konończuk, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 24. Pan Bogdan Hubert, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego 25. Pan Krzysztof Markiel, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 26. Pan Mieczysław Struk, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna 27. Pan Jan Sołek, Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna 28. Pan Jerzy Bujok, Krajowa Izba Gospodarcza 29. Pan Stefan Kamiński, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 30. Pani Małgorzata Kutyła, Ministerstwo Infrastruktury 31. Pani Aleksandra Wiktorow, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 32. Pan Dariusz Bogucki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 33. Pan Jan Jaworski, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 34. Pan Andrzej Machnacz, Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji 35. Pan Jarosław Łuba, Ministerstwo Gospodarki 36. Pani Anna StreŜyńska, Urząd Komunikacji Elektronicznej 37. Pan Cezary Starczewski, Centrum Informacji o Środowisku, Ministerstwo Środowiska 38. Pani Katarzyna Grzymała, Polska Organizacja Turystyczna 14

15 39. Pani Agata Perkowska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 40. Pani Aleksandra Wolska, Polska Organizacja Turystyczna 15

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie

Projekt wybrany do dofinansowania (tak/nie) Kwota wnioskowanego dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Numer wniosku o dofinansowanie Lista projektów podlegających ocenie w ramach konkursu nr IP.09-00-002/16, typ projektu 1 Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe 2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 42 000 921 92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W FORMIE STOWARZYSZENIA ORAZ INNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. Nazwa podmiotu Miejscowość Województwo

KLUBY SPORTOWE DZIAŁAJĄCE W FORMIE STOWARZYSZENIA ORAZ INNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. Nazwa podmiotu Miejscowość Województwo LISTA PODMIOTÓW KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE NA PROWADZENIE i ORGANIZACJĘ W 2016 ROKU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW UKIERUNKOWANYCH NA UPOWSZECHNIANIE SPORTÓW ZIMOWYCH (NA PODSTAWIE DECYZJI MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

893 051,20 4. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 990 750,00 4. Razem 11 966 931,52

893 051,20 4. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 990 750,00 4. Razem 11 966 931,52 . Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia Lp Numer Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota wsparcia w PLN Liczba pkt. 1 FGI-2.2.1-2/11-06 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp EZD PUW w administracji publicznej RP EZD PUW jednolity system będący własnością Skarbu

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2013 R. Załącznik nr 8 1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe Część Dział Rozdział Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja poznańska

Aglomeracja poznańska Aglomeracja poznańska Model współpracy, doświadczenia praktyczne Tomasz J. Kayser Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Metropolia Poznań Dlaczego metropolia? Jaka metropolia? Droga do metropolii Metropolia

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach II edycji

Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach II edycji Firmy realizujące szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie w ramach II edycji Konkurs Obszar realizajcji szkolenia Firma realizująca szkolenie Dane kontaktowe wartość umowy Temat

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 30

Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 30 Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 30 OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe w części 17 budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WSTĘPNEGO INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH RPO WL ,

INFORMACJA NA TEMAT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WSTĘPNEGO INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH RPO WL , INFORMACJA NA TEMAT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WSTĘPNEGO INDYKATYWNEGO WYKAZU INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH RPO WL 2007-2013, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W DNIACH 11.02-12.03.2009 1 Instytucja

Bardziej szczegółowo

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK

PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK PLAN EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA 2017 ROK L.p. Sesja Dziedzina Nazwa organizatora 1. wiosenna Organizacja i zarządzanie Krystyna Walewska Centrum Edukacji i Rozwoju Osobistego Ceiro w Łodzi Planowana liczba

Bardziej szczegółowo

,34 zł. Link do strony:

,34 zł. Link do strony: DOLNOŚLĄSKIE Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu. Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala Ludowa" Sp. z o.o. Dolnośląskie Dolnośląski Program Regionalny 6.3. Turystyka biznesowa

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Kośmin, 12.01.2015r. Wnioskowana kwota dofinansowania z S-PPW /zł/ Całkowita wartość Projektu /zł/ Wydatki kwalifikowane w Projekcie /zł/

Kośmin, 12.01.2015r. Wnioskowana kwota dofinansowania z S-PPW /zł/ Całkowita wartość Projektu /zł/ Wydatki kwalifikowane w Projekcie /zł/ Kośmin, 12.01.2015r. Zestawienie wniosków złożonych w ramach piątego naboru wniosków w obszarze tematycznym: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych (którego termin upłynął 08.01.2015r.) w Projekcie

Bardziej szczegółowo

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MoŜliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w sferze kultury

Bardziej szczegółowo

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus"

Nazwa oferenta Miasto Adres oferenta Nazwa zadania Uzasadnienie Przyznana kwota dotacji Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus Wyniki konkursu regionach - 2010" W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 17 ofert. Wszystkie nadesłane oferty spełniały wymagania formalne i podlegały ocenie merytorycznej przez Komisję konkursową. Informujemy,

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Wydatki kwalifikowane w Projekcie /zł/ Gminy: Końskowola, Baranów, Żyrzyn, Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Kurów

Wydatki kwalifikowane w Projekcie /zł/ Gminy: Końskowola, Baranów, Żyrzyn, Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Kurów Nr wniosku Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/2/2013 Lista wniosków przeznaczonych do dofinansowania w ramach trzeciego naboru pn.: Rozwój infrastruktury i usług turystycznych numer publikacji 3/LPK/IUT/2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Wykaz osób i podmiotów, które złożyły uwagi

Załącznik nr 2 - Wykaz osób i podmiotów, które złożyły uwagi Załącznik nr 2 - Wykaz osób i podmiotów, które złożyły uwagi Lp. 1 2 3 Adam K. Akademia Morska w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie imię i nazwisko/ nazwa organizacji 4 5 Biuro Doradztwa Finansowego

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007

Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Załącznik Wykaz jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2007 Lp. Nazwa jednostki Zadania programowe Zadania i zakupy inwestycyjne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA. Nazwa przedsięwzięcia. śląskie Zaadoptuj rzekę 500 000 500 000 500 000 85

LISTA RANKINGOWA. Nazwa przedsięwzięcia. śląskie Zaadoptuj rzekę 500 000 500 000 500 000 85 LISTA RANKINGOWA Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu NFOSiGW nr z dnia.. wniosków rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w ramach II konkursu 2014 wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU Lp. Imię i Nazwisko Instytucja/stanowisko 1. Robert Krupowicz Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r.

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r. Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 marca 2016 r. 1 Produkt Krajowy Brutto (PKB) Jednostka terytorialna Wartość w mln zł % wartości krajowej Wartość w zł na 1 mieszkańca Zmiana w

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce. Nazwa Ogrodu Botanicznego. Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE

Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce. Nazwa Ogrodu Botanicznego. Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE Wykaz ogrodów botanicznych w Polsce Nazwa Ogrodu Botanicznego Lokalizacja Adres korespondencyjny - Zarządca DOLNOŚLĄSKIE Akademii Medycznej we Wrocławiu Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z filią w Wojsławicach

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Dolny Śląsk beneficjentem projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dolny Śląsk beneficjentem projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dolny Śląsk beneficjentem projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Anita Wesołowska Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. stan na dzień 31 marca 2012 r.

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. stan na dzień 31 marca 2012 r. Kwartalna informacja z realizacji Programu nr1/ stan na dzień 31 marca r. Program o wartości prawie 10 mld PLN dofinansowuje ze środków unijnych m.in.: rozbudowę i wyposażenie uczelni, tworzenie parków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Załącznik nr 9 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2002 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 29

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Autopoprawki Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa z dnia grudnia 2014 r. Zestawienie dotacji udzielanych z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Wydatki razem 373 350 811,09 Wydatki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu PO WER

Lista wniosków o dofinansowanie projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu PO WER Lista wniosków o dofinansowanie projektu zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu PO WER nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Partnerzy Sygnatura 1.

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lp. Numer wniosku KSI SIMIK 07-13 Nazwa projektodawcy Miejsce siedziby projektodawcy

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Załącznik nr 10 WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2004 R. Część Wojew. Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Współpraca z sektorem pozarządowym Przykłady projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego

Współpraca z sektorem pozarządowym Przykłady projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego Współpraca z sektorem pozarządowym Przykłady projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tak przybywały otwarte konkursy ofert

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OGRODÓW BOTANICZNYCH W POLSCE

WYKAZ OGRODÓW BOTANICZNYCH W POLSCE WYKAZ OGRODÓW BOTANICZNYCH W POLSCE Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. L.p WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 1. Ogród botaniczny Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław al. Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW

KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW KOMUNIKAT Z KONFERENCJI PRASOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU 22.11.2010 R. O GODZINIE 5.15 W SIEDZIBIE PKW W dniu 22 listopada o godz. 5.15 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się kolejna

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 L.p. Instytucja Strona rządowa 1. Przewodnicząca KM PO PW 2. Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Sportowa Polska 2010

Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 Sportowa Polska 2010 to cykl dwudniowych konferencji organizowanych przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej w ośmiu największych miastach Polski, wybranych ze względu na położenie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU DOCHODY Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł Plan 379,0 166,5 673,4 1 218,9 Wykonanie 398,8 162,8 618,1 1 179,7 tj. 96,8 % planu Dochody własne

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

FNH. Forum dla Nowej Huty. Przykład Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

FNH. Forum dla Nowej Huty. Przykład Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju FNH Forum dla Nowej Huty Przykład Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Prehistoria Funkcjonowanie pierwszej Komisji Wspólnej HTS w latach 1994-1998 i realizacja programu dla dla Obszaru Strategicznego

Bardziej szczegółowo