Ellen Gould White, Spalding and Magan s Unpublished Manuscript Testimonies of Ellen G. White, 1985, s. 56.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ellen Gould White, Spalding and Magan s Unpublished Manuscript Testimonies of Ellen G. White, 1985, s. 56."

Transkrypt

1 Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, istnieje potrzeba zgłębienia tajników prawdziwej edukacji. Jeśli nie zdołamy jej pojąć, nie będzie dla nas miejsca w królestwie Bożym. Ellen Gould White, Spalding and Magan s Unpublished Manuscript Testimonies of Ellen G. White, 1985, s

2 Uwagi wstępne W 1897 roku, jeszcze przed udziałem w sesji Generalnej Konferencji w Lincoln w Nebrasce, Edward Sutherland, jako stosunkowo młody człowiek, ale już rektor College u Wala Wala, postanowił wprowadzić w życie zalecenia, jakie Ellen White uroczyście skierowała do kościoła podczas swojego pobytu w Avondale w Australii. Wzywała ona, by w odpowiedzi na Boże oczekiwania dokonać całkowitej zmiany zasad oraz metod nauczania w naszych uczelniach. Obszerne fragmenty swojego sprawozdania z działalności College u Wala Wala poświęcił on opisaniu poszczególnych etapów rozwoju systemu nauczania inspirowanego przez szatana począwszy od Egiptu, poprzez Grecję, Rzym, papiestwo, nowożytną Francję i Anglię, aż po Amerykę, gdzie nawet adwentystom zagrażał jego wpływ prowadzący ostatecznie do przyjęcia znamienia zwierzęcia 1. Sutherland rozpoczął program wprowadzania owych wytycznych w życie, a jednocześnie napisał o tym do dr. Kelloga, który z kolei wspomniał o sukcesie Sutherlanda w Wala Wala podczas zjazdu Generalnej Konferencji. Zdarzenia te sprawiły, że zagadnienie reformy edukacji stało się jednym z ważniejszych tematów tego zjazdu. Temat ten poruszyli także W.W. Prescott dyrektor sekretariatu edukacji Generalnej Konferencji, C.B. Hughes, który zatytułował swoje wystąpienie Reforma edukacji oraz F.W. Howe, który przedstawił sprawozdanie z Healdsburg. W rezultacie powołano Sutherlanda na stanowisko rektora College u Battle Creek, pomimo że działo się to w trakcie roku akademickiego. Tak oto rozpoczęła się wielka reforma edukacji! College Battle Creek przeszedł głębokie przemiany. Po pewnym czasie Sutherland został przeniesiony do Berrien Springs. Ellen White opisała wykonaną tam pracę następująco: 1 Por. General Conference Buletin, 1897, s

3 W tych pionierskich wysiłkach misyjnych nasi bracia posuwali się do przodu nie krok po kroku, ale dużymi skokami, zdecydowanie zmierzając w dobrą stronę. Niektórzy zalecali, by wstrzymać się z tym dziełem, inni krytykowali je, a nawet potępiali, ale wielu udzieliło im szczerego wsparcia, a Bóg pobłogosławił dzieło grupy zjednoczonych pracowników 2. W Madison profesor Sutherland dalej pracował nad zasadami edukacji, a następnie wprowadzał je w życie. Wskutek tego niebawem zyskał sławę wśród wyznawców na świecie. W tych wczesnych latach wygłosił serię wykładów, które stanowiły podstawę dla wydanej potem niniejszej książki. 2 Ellen White, Review and Herald, , s. 9. 8

4 Przedmowa Doktor E.A. Sutherland miał okazję wygłosić serię wykładów dla grupy zainteresowanych studentów zarówno z samego Madison, jak i z Nashville. W wykładach tych Sutherland podkreślił, że kościoły protestanckie nie ukazały w pełni przesłania pierwszego anioła, ponieważ nie uciekły w pełni spod wpływu papieskiego systemu edukacyjnego. Trzymając się jego zasad, stopniowo zaniżały swoje standardy, aż w końcu wróciły do poziomu reprezentowanego przez papiestwo i w ten sposób upodobniły się do Babilonu. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego pojawił się w istocie po to, by wypełnić tę lukę, musi on zatem rozpocząć dzieło reformy edukacji od punktu, gdzie inne wyznania zawiodły, a następnie doprowadzić ją do końca. Zadaniem kościoła, a zarazem powodem jego pojawienia się jest przeprowadzenie reformy na skalę, jakiej nie widział dotąd świat. Bóg przemawia do każdego z nas z osobna, ostrzegając, że groźba naszej przegranej na tym polu jest równie realna, jak w przypadku pozostałych kościołów, a jest tak, ponieważ nadal trzymamy się światowych metod nauczania. Wspólnoty protestanckie nie wydały krzyku o północy, ponieważ nie zastosowały się do właściwych zasad edukacji. My młodzi ludzie wierzymy, że stoimy u progu ery późnego deszczu. Z wykładów jednak jasno wynika, że żaden adwentysta, stosujący światowe metody edukacji, nie będzie miał udziału w głośnym wołaniu o północy. Wierzymy, że poniższy tekst jeśli zostanie przeczytany gorliwie i z modlitwą będzie w stanie dokonać takiej zmiany w życiu Czytelnika, jakiej dokonał w naszym. 9

5 10

6 Rozdział 1 Rozwój szkolnictwa w Europie i Stanach Zjednoczonych Zwycięstwo odniesie ten kościół, który złamie jarzmo światowej edukacji i będzie rozwijać oraz praktykować zasady chrześcijańskiej kształcenia. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, istnieje potrzeba zgłębienia tajników prawdziwej edukacji. Jeśli nie zdołamy jej pojąć, nie będzie dla nas miejsca w królestwie Bożym 3. U podstaw zasad prawdziwej edukacji leży prawda. Poselstwo trzeciego anioła jest prawdą 4. Zakładamy na wstępie, że wszyscy adwentyści dnia siódmego traktują prawdziwą edukację i poselstwo trzeciego anioła jako tę samą prawdę. Obie bowiem są tak nierozerwalne jak korzeń, pień i gałęzie drzewa. Celem niniejszej pracy jest ukazanie, dlaczego doszło do obniżenia standardów moralnych i ogólnego upadku kościołów protestanckich w czasie wołania o północy w roku 1844, a zarazem by pomóc nam adwentystom dnia siódmego uniknąć takich samych błędów, gdy zbliżamy się do ponownego ogłoszenia światu ostatniego ostrzeżenia. Już krótka analiza historii kościołów protestanckich wskazuje, że główną przyczyną tego, iż zawiodły w 1844 roku, było niezrozumienie wagi prawdziwej edukacji. Owo niezrozumienie, a także niechęć do wdrożenia zasad chrześcijańskiej edukacji sprawiły, że stały się one niezdolne, by ogłosić światu wieść o powtórnym przyjściu Chrystusa. Wtedy to powołano do życia Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, aby mógł on podjąć się dzieła, którego inne kościoły ani wykonać, ani wyszkolić do niego swo- 3 Ellen Gould White, Spalding and Magan s Unpublished Manuscript Testimonies of Ellen G. White, 1985, Leaves Of Autumn Books, Payson, 1985, s Ellen Gould White, Testimonies for the Church, t. 6, Pacific Press Publishing Association, Mountain View, 1948, s

7 ich misjonarzy nie chciały. Kościoły protestanckie nie mogły ogłosić poselstwa trzeciego anioła, będącego wezwaniem do reformy poprzez ostrzeżenie przed zwierzęciem i jego posągiem, ponieważ wciąż pielęgnowały doktryny i zasady edukacji, które same z siebie stanowiły część systemu budującego zwierzę i jego posąg. Ważne jest, by młodzi adwentyści dnia siódmego dobrze zrozumieli powody upadku tych kościołów w 1844 roku, tak by historia nie powtórzyła się i nasz ruch nie został pozbawiony bezpośredniej obecności Ducha Świętego, tracąc swoje miejsce w królestwie Bożym. Jeżeli Kościół adwentystów ma zwyciężyć tam, gdzie inne kościoły poniosły klęskę, to musi on stosować system nauczania odrzucający wszystkie zasady, które same z siebie przyczyniają się do wzrostu potęgi zwierzęcia i jego posągu. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków (1 Kor. 10,11). Protestantyzm, który narodził się w XVI wieku, był w tym czasie u progu ostatecznej utraty roli przewodnika duchowego w Europie. Bóg wyznaczył zatem nową ziemię teren przyszłych Stanów Zjednoczonych Ameryki na kolebkę służącą ochronie i rozwojowi tychże zasad i to właśnie z tego terenu wywodzić się ma ostateczne ogólnoświatowe poselstwo zapowiadające powrót Zbawiciela. Pragnienie wolności sumienia pozwala pielgrzymom odważnie wychodzić naprzeciw wszelkim trudnościom, jakie napotykali podczas swej podróży przez morze, znosić trudy i niebezpieczeństwa i z Bożym błogosławieństwem założyć na wybrzeżu Ameryki podstawy nowego, potężnego narodu ( ). Biblię uważali za podstawę wiary oraz źródło wolności i mądrości. Jej zasad pilnie uczono w domu, w szkole i w kościele, a owoce tego objawiały się w dobrobycie, wykształceniu, moralnej czystości i wstrzemięźliwości ( ). Był to dowód, że zasady Pisma Świętego stanowią najpewniejszy środek zapewnienia dobrobytu narodowi 5. Reformatorzy ci w chwili dotarcia do Ameryki stanowczo odrzucili wszelkie papieskie nauki dotyczące państwa i kościoła. Mimo to zachowali papieski system edukacji. Choć reformatorzy odrzucili katolickie doktryny, nie byli jednak całkowicie wolni od ducha nietolerancji. ( ) Chociaż angielscy reformatorzy odrzucili nauki Kościoła rzymskokatolickiego, zachowali jednak wiele jego form kultu religijnego. Niektórzy widzieli w nich oznakę niewoli, z której zostali wyzwoleni i do której nie chcieli wracać. ( ) Wielu szczerze pragnęło powrócić do 5 Ellen Gould White, Wielki bój, wyd. 11, ChIW Znaki Czasu, Warszawa, 2005, ss. 200,

8 czystości i prostoty, jaka cechowała pierwotny kościół. ( )»Anglia przestała być krajem, w którym mogliby na stałe mieszkać«(j.g. Palfrey, History of New England, 3, 34). Wielu postanowiło uciec do Holandii, lecz i tam napotkali na liczne trudności, niektórzy zginęli ( ). Uciekając, zostawiali domy, majątki i środki utrzymania. ( ) Mężczyźni w średnim wieku ( ) z radością przyjmowali każde warunki i nie marnowali czasu, próżnując lub żaląc się. ( ) Wiedzieli, że są pielgrzymami ( ). Na wygnaniu, pośród wielu trudności, ich miłość i wiara stawała się mocniejsza. Ufali w Boże obietnice, a Pan nie opuszczał ich w potrzebie. Jego aniołowie stali przy nich, by wspierać i dodawać im odwagi, a gdy Boża dłoń wskazała na leżącą po drugiej stronie oceanu ziemię, na której mogli znaleźć nową ojczyznę i pozostawić swym dzieciom cenne dziedzictwo wolności religijnej, poszli bez wahania drogą opatrzności ( ). Gdy purytanie zostali zmuszeni do odłączenia się od Kościoła anglikańskiego, zawarli między sobą uroczyste przymierze, że jako wolny lud Pana będą wspólnie kroczyć po wszystkich Jego drogach, które są znane lub które mają poznać w przyszłości. Był to prawdziwy duch reformy, istotna zasada protestantyzmu 6. Jednym z największych błędów, jaki popełnili purytanie, był fakt, że nie odcięli się w pełni od błędnych zasad edukacji kościoła, który zmusił ich do porzucenia swoich domów i tułaczki. System tych zasad był co prawda do pewnego stopnia oparty na duchu protestantyzmu, z drugiej jednak strony nie był wolny od nauk papieskich. Jeden z historyków twierdzi, że zajęcia w szkołach purytańskich w Nowym Świecie dopasowane były do restrykcyjnego pod względem czasu planu stosowanego na uczelniach wyższych. Uczono tam szeroko greki, łaciny i matematyki, przy czym szkoły te były ukierunkowane humanistycznie ( ). Program ten wzorowano na Eton i innych znanych angielskich szkołach. W innym miejscu czytamy, że korzenie tego systemu wyrastały z ustroju kościelnego. Dunster, jeden z pierwszych rektorów Harvardu, sam wykształcony w młodości na uczelniach świeckich, tworzył podwaliny harwardzkiego programu nauczania, w oparciu o angielskie uniwersytety. Wzór ten a chodzi tu głównie o Uniwersytet Cambridge przejęto tak wiernie, że uczelnia ta otrzymała identyczną nazwę. Cytowany już historyk, pisząc o Harvardzie, stwierdził, że niejednokrotnie młodzież z kraju matki wysyłana była do Harvardu, by tam dokończyć swoją edukację. Boone, pisząc o programie nauczania szkoły Williama i Marii 6 Tamże, ss

9 w okresie przedrewolucyjnym, twierdzi, że wzorowany był on na szkołach angielskich. Natomiast na temat utworzonego nieco później Uniwersytetu Yale pisze on, że zastosowane w nim zasady oparte były na regułach wprowadzonych na Harvardzie. Młodsza uczelnia wzorowała się na starszej. Nie powinno jednak dziwić, że Yale zostało ukształtowane na podwalinach angielskiego systemu szkolnictwa zakorzenionego w nauce papieskiej, ponieważ jego założyciel Elihu Yale sam spędził w szkołach angielskich dwadzieścia lat swojego życia. Spędził dwadzieścia lat w szkołach, poświęcając się szczególnym studiom 7. Adwentyści dnia siódmego nie powinni pozwolić, by umknął ich uwadze pewien ważny fakt: trzy najważniejsze szkoły wyższe w koloniach zostały utworzone przez osoby, które uciekły od sygnowanych przez papiestwo zasad wiary obowiązujących w Starym Świecie. Jednocześnie ponieważ osoby te otrzymały wykształcenie właśnie w szkołach, które prowadzono w oparciu o system papieski, a także z powodu braku zrozumienia związku między nauką a religią, nieświadomie ukształtowały powołane przez siebie szkoły na wzór znanego im modelu edukacyjnego, modelu kościoła, od którego pragnęły uciec. Zadziwiające jest to, że ci angielscy reformatorzy, poświęciwszy tak wiele dla tego wartościowego dzieła, pozwolili, by elementy systemu edukacyjnego tak niepasującego do ich założeń, stały się w rzeczywistości kolebką dla ich dzieci. To na tych podstawach stworzono też założenia żywieniowe, według których karmiono młodsze pokolenie, gdyż reformatorzy ci nie zdawali sobie sprawy, że religijność młodych chrześcijan zależała także od pokarmu, jakim ich żywiono. Gdyby pojęli, jaki jest związek między edukacją dzieci a ich religijnością, nie odważyliby się zapożyczyć zasad katolickiego systemu edukacyjnego, ale odrzuciliby go zdecydowanie, uznając za zbyt niebezpieczny, bowiem promujący nadmierną tolerancję w porównaniu do protestantyzmu. Przytoczę teraz szereg faktów z historii, by potwierdzić tezę, że program nauczania w Oxfordzie, Cambridge, Eton i Rugby był w swych założeniach oparty na zasadach papieskich, a reformatorzy Nowej Anglii, opierając założenia nowych szkół na tym samym modelu, zaszczepili w istocie papieski system nauczania w Ameryce. Laurie twierdzi, że Oxford i Cambridge przejęły w dużym stopniu program, który powstał w Paryżu ( ). Duża liczba nauczycieli i ich 7 Richard Gause Boone, Education in the United States: It s History from the Earliest Settlements, D. Appleton, New York, 1890, ss

10 uczniów wyjechała z Paryża ( ). W ten sposób anglojęzyczna grupa z uniwersytetu (w Paryżu) trafiła do Oxford i Cambridge. Związek Uniwersytetu Paryskiego matki uniwersytetów Oxford i Cambridge z systemem papieskim opisano następująco: Fakt, że miejsce to było ośrodkiem studiów teologicznych, sprawił, że otrzymało ono aż tyle przywilejów od papieża i było blisko związane z kościołem 8. Luter i Melanchton Wielcy szesnastowieczni reformatorzy doskonale zdawali sobie sprawę, że nie da się przeprowadzić trwałej reformy religijnej bez uwzględnienia zagadnienia szkolnictwa chrześcijańskiego. Przyglądali się bacznie nie tylko kwestiom doktrynalnym kościoła, ale stworzyli także silną sieć szkół chrześcijańskich. Melanchton twierdził, że zaniedbywanie spraw młodzieży w naszych szkołach znaczy tyle, co usunięcie wiosny z roku. Ci, którzy pozwalają szkołom na stopniowy upadek, w istocie postępują tak, jakby wycinali wiosnę z całego roku, bez dobrych szkół nie da się bowiem utrzymać religijności. Melanchton wytrwale wkładał wysiłek w rozwój szkolnictwa i budowę dobrych chrześcijańskich szkół. Wiosną 1525 roku z pomocą Lutra otworzył szkoły w Eisleben i w Magdeburgu. Stwierdził, że sprawa prawdziwej edukacji jest sprawą Bożą 9. W 1528 roku Melanchton stworzył nową ordynację szkolną dla Saksonii, stanowiącą podstawę zorganizowania wielu szkół na terenie Niemiec. Plan ten dużo miejsca poświęcał problemowi nadmiaru przedmiotów, które są nie tylko bezowocne, ale szkodliwe ( ). Nauczyciel nie powinien obciążać dzieci obowiązkiem czytania zbyt wielu książek 10. Reformatorzy ci zdawali sobie sprawę, że siła papiestwa tkwiła w jego systemie edukacji, dlatego zadali temu szkolnictwu miażdżący cios, co w konsekwencji sprowadziło kościół na kolana. Reformatorzy stworzyli system chrześcijańskiego szkolnictwa, który wychowywał dzieci na protestantów. Ta wspaniała rewolucja w edukacji i religii osiągnięta została za życia zaledwie jednego pokolenia krótkiego życia jednego człowieka. Pewien historyk, pisząc na temat kilku krajów europejskich, użył następujących słów, by 8 Simon Sommerville Laurie, The Rise and Early Constitution of Universities, Humboldt Pub. Co., New York, 1887, ss. 153, 162, Francis Augustus Cox, The Life of Philip Melanchton, comprising an account of the most important transactions of the reformation, Gale, Curtis and Fenner, London, 1815, s Franklin Verzelius Newton Painter, History of Education, D. Appleton, New York, 1886, s

11 uzmysłowić czytelnikowi siłę tkwiącą w owym edukacyjnym ruchu: Arystokracja tego kraju uczyła się w Wittenberdze wszystkie szkoły były pełne protestantów ( ). Zaledwie jedna trzydziesta populacji tego kraju zachowała katolicyzm ( ). Nie pozwalali oni wszakże swoim dzieciom na naukę w szkołach katolickich. Mieszkańcy Mainz nie wahali się wysyłać swoich dzieci do szkół protestanckich. Ożywczy powiew nauk protestanckich sięgnął aż do najdalszych i najbardziej zapomnianych zakątków Europy. Jakież wielkie zwycięstwo odnieśli oni nad ową potęgą w ciągu zaledwie czterdziestu lat ( ). Minęło już dwadzieścia lat od chwili, gdy ostatni absolwent ukończył studia w Wiedniu i otrzymał święcenia kapłańskie ( ) W tym czasie, praktycznie bez wyjątków, wszyscy nauczyciele w Niemczech byli protestantami. Całe nowe pokolenie, wzrastając pod ich opieką, otrzymało podstawy wykształcenia, co wzbudziło nienawiść papieża 11. Po śmierci Lutra i Melanchtona, teolodzy, którzy przejęli dzieło reformacji, skupili się wyłącznie na rozpatrywaniu szczególików teologicznych, zaniedbując liczebny rozwój szkół chrześcijańskich, i w ten sposób zaniedbali najważniejsze dzieło tamtej epoki. Sprzedali swoje pierworództwo za miskę soczewicy. Gdy następcy Lutra i Melanchtona zlekceważyli powagę troski o rozwój tego ze wszech miar konstruktywnego dzieła, które koncentrowało się zasadniczo na edukacji młodzieży mającej stać się w przyszłości misjonarzami i filarami kościoła, do wspólnoty wkradł się konflikt. Reformatorzy ci większość swojego czasu poświęcali na krytykowanie poglądów swoich współpracowników, którzy różnili się od nich spojrzeniem na mało istotne zagadnienia teologiczne. W ten sposób ich działalność z konstruktywnej przekształciła się w destruktywną. Przykładali wielką wagę do doktryn i większość czasu poświęcali na obronę i zachowanie ortodoksyjnej nauki kościoła. W końcu stworzyli credo, zawierające wszystkie uznane nauki kościoła, ale przestali się rozwijać i zatracili ducha chrześcijańskiej edukacji, stanowiącą przecież oliwę w ich lampach. Protestantyzm stał się martwą ortodoksją. Doszło do rozłamu na wrogie sobie frakcje. W ten sposób kościół protestancki osłabł i nie był w stanie oprzeć się odradzającej się sile szkolnictwa papieskiego. Sukces reformatorów tkwił w zastosowaniu odpowiedniego szkolnictwa i wychowania młodzieży. W czasie działalności Lutra i Melanchtona szkoły katolickie 11 Leopold von Ranke, History of the Popes During the Last Four Centuries, Kessinger Publishing LLC, 1913, 2007, s

12 niemal całkowicie świeciły pustkami. Jednak kiedy reformatorzy ci umarli, a ich następcy, bardziej zainteresowani abstrakcyjnymi zagadnieniami teologicznymi niż chrześcijańską edukacją, poświęcali swój czas i energię oraz pieniądze kościoła na kazanie i pisanie na temat abstrakcyjnych szczegółów teologii, papieskie szkolnictwo powróciło do pełni sił i stanęło do walki na śmierć i życie z kościołem protestanckim. Papiestwo zdawało sobie sprawę, że istnienie kościoła zależy od zwycięstwa nad protestanckimi szkołami. Zadziwiające jest, z jaką umiejętnością i taktem papiescy promotorzy edukacji przeprowadzili swój atak i w jak krótkim czasie odnieśli zwycięstwo. Doświadczenie to powinno być ponadczasową lekcją dla adwentystów dnia siódmego. Szkoła Sturma chrześcijańska szkoła prowadzona w duchu papieskim Następcy Lutra i Melanchtona byli zaślepieni. Nie rozumieli tajników prawdziwej edukacji. Nie dostrzegali jej znaczenia i nie pojmowali zależności między ludzkim charakterem a edukacją. Prawdziwym celem edukacji jest odrodzenie obrazu Boga w człowieku 12. Szatan wykorzystał to zaślepienie, by skłonić niektórych protestanckich promotorów edukacji wilków w owczych skórach do polowania na owce. Jednym z najważniejszych przykładów takich osób jest John Sturm, postrzegany przez owych ślepych reformatorów jako dobry protestant. Sturm wprowadził praktycznie wszystkie założenia papieskiego systemu edukacji do protestanckich szkół w Strasburgu. A ponieważ udawał, że jest protestantem, następcy Lutra patrzyli na jego program edukacyjny z aprobatą. Ci tak zwani reformatorzy postrzegali go jako największego promotora edukacji w owym czasie, a jego szkoła stała się tak popularna wśród protestantów, że zaczęto traktować ją jako wzór dla innych szkół w Niemczech. Jej wpływ sięgnął nawet do Anglii, a stamtąd do Ameryki. Ktokolwiek obeznany jest z edukacją oferowaną w naszych najważniejszych klasycznych szkołach Eton, Winchester i Westminster około czterdzieści lat temu, z łatwością dostrzeże, że ich program oparty jest w dużym stopniu na założeniach Sturma. Historyk dodaje, że celem Sturma było odtworzenie modelu greckiego i rzymskiego w ramach nowoczesnej edukacji chrześcijańskiej Ellen Gould White, Christian Education, International Tract Society, Battle Creek, , s Franklin Painter, History of Education, s

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska

Daphne K. 12 kroków. z Jezusem. osobista historia uzdrowienia. tłumaczenie Ewa Sroczyńska Daphne K. 12 kroków z Jezusem osobista historia uzdrowienia tłumaczenie Ewa Sroczyńska S RAFIN Kraków 2012 Tytuł oryginału: wydania polskiego: Wydawnictwo Serafin, Kraków 2012 Redakcja Małgorzata Sękalska,

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Fryderyk Engels Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) WARSZAWA 2007 Broszura Engelsa Rozwój socjalizmu od utopii do nauki ( Die Entwicklung

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA

TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA TEOLOGIA DZISIAJ: PERSPEKTYWY, ZASADY I KRYTERIA WYDAWNICTWO KSIÊŻY SERCANÓW Tytuł oryginału Theology today: perspectives,

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

FRÉDÉRIC BASTIAT PRAWO

FRÉDÉRIC BASTIAT PRAWO FRÉDÉRIC BASTIAT PRAWO Frédéric Bastiat 1801-1850 Walczył z socjalizmem w pojedynkę, walczył wręcz, twarzą w twarz. Nie wyśmiewał, nie demaskował i nie krytykował socjalizmu jako abstrakcyjnej teorii,

Bardziej szczegółowo

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat.

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Spis treści 1. Wstęp..................................... 9 2. Przedsiębiorczość co to

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński C.. Northcote Parkiinson PRAWO PARKINSONA czyli w pogoni za postępem Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński Przedmowa Ludzie bardzo młodzi, nauczyciele, a także ci, którzy piszą książki z zakresu

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski

KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski KIM JEST NASZ NIEPRZYJACIEL I JAK ON DZIAŁA? ZARYS KATOLICKIEJ DEMONOLOGII Ks. dr Marian Piątkowski (wykład podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania, Jasna Góra 11.7.2005) I.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Marcin Braun, Maria Mach Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc Dość powszechne jest przekonanie, że zdolne dziecko to skarb i sama radość. Jeśli ktoś tej opinii nie podziela,

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Podstawa programowa kształcenia ogólnego Podstawa programowa kształcenia ogólnego INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewa Bartnik Krzysztof Konarzewski Alina Kowalczykowa Zbigniew Marciniak Tomasz Merta Podstawa programowa kształcenia ogólnego Projekt

Bardziej szczegółowo

jeden ŚWIAT WIele kultur

jeden ŚWIAT WIele kultur jeden ŚWIAT wiele kultur jeden ŚWIAT wiele kultur Refleksje nad kulturowymi aspektami globalizacji pod redakcją Marka Bednarza Wojciecha Jurkiewicza Bydgoszcz 2010 RADA WYDAWNICZA Helena Czakowska, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Znaczenie prawa naturalnego w naszym życiu

Znaczenie prawa naturalnego w naszym życiu dr Elżbieta Wójcik Znaczenie prawa naturalnego w naszym życiu Pojęcie naturalność ma dla większości ludzi wydźwięk pozytywny i sympatyczny, podczas gdy pojęcie prawo naturalne w odniesieniu do człowieka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie rok akademicki 1991/92 Praca magisterska Ruch "Wolność i Pokój" 1985-1989 Promotor: doc. Andrzej Pankowicz Autor: Maciej Śliwa WSTĘP Rozpoczynając prace nad szkicem

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo