Ellen Gould White, Spalding and Magan s Unpublished Manuscript Testimonies of Ellen G. White, 1985, s. 56.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ellen Gould White, Spalding and Magan s Unpublished Manuscript Testimonies of Ellen G. White, 1985, s. 56."

Transkrypt

1 Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, istnieje potrzeba zgłębienia tajników prawdziwej edukacji. Jeśli nie zdołamy jej pojąć, nie będzie dla nas miejsca w królestwie Bożym. Ellen Gould White, Spalding and Magan s Unpublished Manuscript Testimonies of Ellen G. White, 1985, s

2 Uwagi wstępne W 1897 roku, jeszcze przed udziałem w sesji Generalnej Konferencji w Lincoln w Nebrasce, Edward Sutherland, jako stosunkowo młody człowiek, ale już rektor College u Wala Wala, postanowił wprowadzić w życie zalecenia, jakie Ellen White uroczyście skierowała do kościoła podczas swojego pobytu w Avondale w Australii. Wzywała ona, by w odpowiedzi na Boże oczekiwania dokonać całkowitej zmiany zasad oraz metod nauczania w naszych uczelniach. Obszerne fragmenty swojego sprawozdania z działalności College u Wala Wala poświęcił on opisaniu poszczególnych etapów rozwoju systemu nauczania inspirowanego przez szatana począwszy od Egiptu, poprzez Grecję, Rzym, papiestwo, nowożytną Francję i Anglię, aż po Amerykę, gdzie nawet adwentystom zagrażał jego wpływ prowadzący ostatecznie do przyjęcia znamienia zwierzęcia 1. Sutherland rozpoczął program wprowadzania owych wytycznych w życie, a jednocześnie napisał o tym do dr. Kelloga, który z kolei wspomniał o sukcesie Sutherlanda w Wala Wala podczas zjazdu Generalnej Konferencji. Zdarzenia te sprawiły, że zagadnienie reformy edukacji stało się jednym z ważniejszych tematów tego zjazdu. Temat ten poruszyli także W.W. Prescott dyrektor sekretariatu edukacji Generalnej Konferencji, C.B. Hughes, który zatytułował swoje wystąpienie Reforma edukacji oraz F.W. Howe, który przedstawił sprawozdanie z Healdsburg. W rezultacie powołano Sutherlanda na stanowisko rektora College u Battle Creek, pomimo że działo się to w trakcie roku akademickiego. Tak oto rozpoczęła się wielka reforma edukacji! College Battle Creek przeszedł głębokie przemiany. Po pewnym czasie Sutherland został przeniesiony do Berrien Springs. Ellen White opisała wykonaną tam pracę następująco: 1 Por. General Conference Buletin, 1897, s

3 W tych pionierskich wysiłkach misyjnych nasi bracia posuwali się do przodu nie krok po kroku, ale dużymi skokami, zdecydowanie zmierzając w dobrą stronę. Niektórzy zalecali, by wstrzymać się z tym dziełem, inni krytykowali je, a nawet potępiali, ale wielu udzieliło im szczerego wsparcia, a Bóg pobłogosławił dzieło grupy zjednoczonych pracowników 2. W Madison profesor Sutherland dalej pracował nad zasadami edukacji, a następnie wprowadzał je w życie. Wskutek tego niebawem zyskał sławę wśród wyznawców na świecie. W tych wczesnych latach wygłosił serię wykładów, które stanowiły podstawę dla wydanej potem niniejszej książki. 2 Ellen White, Review and Herald, , s. 9. 8

4 Przedmowa Doktor E.A. Sutherland miał okazję wygłosić serię wykładów dla grupy zainteresowanych studentów zarówno z samego Madison, jak i z Nashville. W wykładach tych Sutherland podkreślił, że kościoły protestanckie nie ukazały w pełni przesłania pierwszego anioła, ponieważ nie uciekły w pełni spod wpływu papieskiego systemu edukacyjnego. Trzymając się jego zasad, stopniowo zaniżały swoje standardy, aż w końcu wróciły do poziomu reprezentowanego przez papiestwo i w ten sposób upodobniły się do Babilonu. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego pojawił się w istocie po to, by wypełnić tę lukę, musi on zatem rozpocząć dzieło reformy edukacji od punktu, gdzie inne wyznania zawiodły, a następnie doprowadzić ją do końca. Zadaniem kościoła, a zarazem powodem jego pojawienia się jest przeprowadzenie reformy na skalę, jakiej nie widział dotąd świat. Bóg przemawia do każdego z nas z osobna, ostrzegając, że groźba naszej przegranej na tym polu jest równie realna, jak w przypadku pozostałych kościołów, a jest tak, ponieważ nadal trzymamy się światowych metod nauczania. Wspólnoty protestanckie nie wydały krzyku o północy, ponieważ nie zastosowały się do właściwych zasad edukacji. My młodzi ludzie wierzymy, że stoimy u progu ery późnego deszczu. Z wykładów jednak jasno wynika, że żaden adwentysta, stosujący światowe metody edukacji, nie będzie miał udziału w głośnym wołaniu o północy. Wierzymy, że poniższy tekst jeśli zostanie przeczytany gorliwie i z modlitwą będzie w stanie dokonać takiej zmiany w życiu Czytelnika, jakiej dokonał w naszym. 9

5 10

6 Rozdział 1 Rozwój szkolnictwa w Europie i Stanach Zjednoczonych Zwycięstwo odniesie ten kościół, który złamie jarzmo światowej edukacji i będzie rozwijać oraz praktykować zasady chrześcijańskiej kształcenia. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, istnieje potrzeba zgłębienia tajników prawdziwej edukacji. Jeśli nie zdołamy jej pojąć, nie będzie dla nas miejsca w królestwie Bożym 3. U podstaw zasad prawdziwej edukacji leży prawda. Poselstwo trzeciego anioła jest prawdą 4. Zakładamy na wstępie, że wszyscy adwentyści dnia siódmego traktują prawdziwą edukację i poselstwo trzeciego anioła jako tę samą prawdę. Obie bowiem są tak nierozerwalne jak korzeń, pień i gałęzie drzewa. Celem niniejszej pracy jest ukazanie, dlaczego doszło do obniżenia standardów moralnych i ogólnego upadku kościołów protestanckich w czasie wołania o północy w roku 1844, a zarazem by pomóc nam adwentystom dnia siódmego uniknąć takich samych błędów, gdy zbliżamy się do ponownego ogłoszenia światu ostatniego ostrzeżenia. Już krótka analiza historii kościołów protestanckich wskazuje, że główną przyczyną tego, iż zawiodły w 1844 roku, było niezrozumienie wagi prawdziwej edukacji. Owo niezrozumienie, a także niechęć do wdrożenia zasad chrześcijańskiej edukacji sprawiły, że stały się one niezdolne, by ogłosić światu wieść o powtórnym przyjściu Chrystusa. Wtedy to powołano do życia Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, aby mógł on podjąć się dzieła, którego inne kościoły ani wykonać, ani wyszkolić do niego swo- 3 Ellen Gould White, Spalding and Magan s Unpublished Manuscript Testimonies of Ellen G. White, 1985, Leaves Of Autumn Books, Payson, 1985, s Ellen Gould White, Testimonies for the Church, t. 6, Pacific Press Publishing Association, Mountain View, 1948, s

7 ich misjonarzy nie chciały. Kościoły protestanckie nie mogły ogłosić poselstwa trzeciego anioła, będącego wezwaniem do reformy poprzez ostrzeżenie przed zwierzęciem i jego posągiem, ponieważ wciąż pielęgnowały doktryny i zasady edukacji, które same z siebie stanowiły część systemu budującego zwierzę i jego posąg. Ważne jest, by młodzi adwentyści dnia siódmego dobrze zrozumieli powody upadku tych kościołów w 1844 roku, tak by historia nie powtórzyła się i nasz ruch nie został pozbawiony bezpośredniej obecności Ducha Świętego, tracąc swoje miejsce w królestwie Bożym. Jeżeli Kościół adwentystów ma zwyciężyć tam, gdzie inne kościoły poniosły klęskę, to musi on stosować system nauczania odrzucający wszystkie zasady, które same z siebie przyczyniają się do wzrostu potęgi zwierzęcia i jego posągu. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków (1 Kor. 10,11). Protestantyzm, który narodził się w XVI wieku, był w tym czasie u progu ostatecznej utraty roli przewodnika duchowego w Europie. Bóg wyznaczył zatem nową ziemię teren przyszłych Stanów Zjednoczonych Ameryki na kolebkę służącą ochronie i rozwojowi tychże zasad i to właśnie z tego terenu wywodzić się ma ostateczne ogólnoświatowe poselstwo zapowiadające powrót Zbawiciela. Pragnienie wolności sumienia pozwala pielgrzymom odważnie wychodzić naprzeciw wszelkim trudnościom, jakie napotykali podczas swej podróży przez morze, znosić trudy i niebezpieczeństwa i z Bożym błogosławieństwem założyć na wybrzeżu Ameryki podstawy nowego, potężnego narodu ( ). Biblię uważali za podstawę wiary oraz źródło wolności i mądrości. Jej zasad pilnie uczono w domu, w szkole i w kościele, a owoce tego objawiały się w dobrobycie, wykształceniu, moralnej czystości i wstrzemięźliwości ( ). Był to dowód, że zasady Pisma Świętego stanowią najpewniejszy środek zapewnienia dobrobytu narodowi 5. Reformatorzy ci w chwili dotarcia do Ameryki stanowczo odrzucili wszelkie papieskie nauki dotyczące państwa i kościoła. Mimo to zachowali papieski system edukacji. Choć reformatorzy odrzucili katolickie doktryny, nie byli jednak całkowicie wolni od ducha nietolerancji. ( ) Chociaż angielscy reformatorzy odrzucili nauki Kościoła rzymskokatolickiego, zachowali jednak wiele jego form kultu religijnego. Niektórzy widzieli w nich oznakę niewoli, z której zostali wyzwoleni i do której nie chcieli wracać. ( ) Wielu szczerze pragnęło powrócić do 5 Ellen Gould White, Wielki bój, wyd. 11, ChIW Znaki Czasu, Warszawa, 2005, ss. 200,

8 czystości i prostoty, jaka cechowała pierwotny kościół. ( )»Anglia przestała być krajem, w którym mogliby na stałe mieszkać«(j.g. Palfrey, History of New England, 3, 34). Wielu postanowiło uciec do Holandii, lecz i tam napotkali na liczne trudności, niektórzy zginęli ( ). Uciekając, zostawiali domy, majątki i środki utrzymania. ( ) Mężczyźni w średnim wieku ( ) z radością przyjmowali każde warunki i nie marnowali czasu, próżnując lub żaląc się. ( ) Wiedzieli, że są pielgrzymami ( ). Na wygnaniu, pośród wielu trudności, ich miłość i wiara stawała się mocniejsza. Ufali w Boże obietnice, a Pan nie opuszczał ich w potrzebie. Jego aniołowie stali przy nich, by wspierać i dodawać im odwagi, a gdy Boża dłoń wskazała na leżącą po drugiej stronie oceanu ziemię, na której mogli znaleźć nową ojczyznę i pozostawić swym dzieciom cenne dziedzictwo wolności religijnej, poszli bez wahania drogą opatrzności ( ). Gdy purytanie zostali zmuszeni do odłączenia się od Kościoła anglikańskiego, zawarli między sobą uroczyste przymierze, że jako wolny lud Pana będą wspólnie kroczyć po wszystkich Jego drogach, które są znane lub które mają poznać w przyszłości. Był to prawdziwy duch reformy, istotna zasada protestantyzmu 6. Jednym z największych błędów, jaki popełnili purytanie, był fakt, że nie odcięli się w pełni od błędnych zasad edukacji kościoła, który zmusił ich do porzucenia swoich domów i tułaczki. System tych zasad był co prawda do pewnego stopnia oparty na duchu protestantyzmu, z drugiej jednak strony nie był wolny od nauk papieskich. Jeden z historyków twierdzi, że zajęcia w szkołach purytańskich w Nowym Świecie dopasowane były do restrykcyjnego pod względem czasu planu stosowanego na uczelniach wyższych. Uczono tam szeroko greki, łaciny i matematyki, przy czym szkoły te były ukierunkowane humanistycznie ( ). Program ten wzorowano na Eton i innych znanych angielskich szkołach. W innym miejscu czytamy, że korzenie tego systemu wyrastały z ustroju kościelnego. Dunster, jeden z pierwszych rektorów Harvardu, sam wykształcony w młodości na uczelniach świeckich, tworzył podwaliny harwardzkiego programu nauczania, w oparciu o angielskie uniwersytety. Wzór ten a chodzi tu głównie o Uniwersytet Cambridge przejęto tak wiernie, że uczelnia ta otrzymała identyczną nazwę. Cytowany już historyk, pisząc o Harvardzie, stwierdził, że niejednokrotnie młodzież z kraju matki wysyłana była do Harvardu, by tam dokończyć swoją edukację. Boone, pisząc o programie nauczania szkoły Williama i Marii 6 Tamże, ss

9 w okresie przedrewolucyjnym, twierdzi, że wzorowany był on na szkołach angielskich. Natomiast na temat utworzonego nieco później Uniwersytetu Yale pisze on, że zastosowane w nim zasady oparte były na regułach wprowadzonych na Harvardzie. Młodsza uczelnia wzorowała się na starszej. Nie powinno jednak dziwić, że Yale zostało ukształtowane na podwalinach angielskiego systemu szkolnictwa zakorzenionego w nauce papieskiej, ponieważ jego założyciel Elihu Yale sam spędził w szkołach angielskich dwadzieścia lat swojego życia. Spędził dwadzieścia lat w szkołach, poświęcając się szczególnym studiom 7. Adwentyści dnia siódmego nie powinni pozwolić, by umknął ich uwadze pewien ważny fakt: trzy najważniejsze szkoły wyższe w koloniach zostały utworzone przez osoby, które uciekły od sygnowanych przez papiestwo zasad wiary obowiązujących w Starym Świecie. Jednocześnie ponieważ osoby te otrzymały wykształcenie właśnie w szkołach, które prowadzono w oparciu o system papieski, a także z powodu braku zrozumienia związku między nauką a religią, nieświadomie ukształtowały powołane przez siebie szkoły na wzór znanego im modelu edukacyjnego, modelu kościoła, od którego pragnęły uciec. Zadziwiające jest to, że ci angielscy reformatorzy, poświęciwszy tak wiele dla tego wartościowego dzieła, pozwolili, by elementy systemu edukacyjnego tak niepasującego do ich założeń, stały się w rzeczywistości kolebką dla ich dzieci. To na tych podstawach stworzono też założenia żywieniowe, według których karmiono młodsze pokolenie, gdyż reformatorzy ci nie zdawali sobie sprawy, że religijność młodych chrześcijan zależała także od pokarmu, jakim ich żywiono. Gdyby pojęli, jaki jest związek między edukacją dzieci a ich religijnością, nie odważyliby się zapożyczyć zasad katolickiego systemu edukacyjnego, ale odrzuciliby go zdecydowanie, uznając za zbyt niebezpieczny, bowiem promujący nadmierną tolerancję w porównaniu do protestantyzmu. Przytoczę teraz szereg faktów z historii, by potwierdzić tezę, że program nauczania w Oxfordzie, Cambridge, Eton i Rugby był w swych założeniach oparty na zasadach papieskich, a reformatorzy Nowej Anglii, opierając założenia nowych szkół na tym samym modelu, zaszczepili w istocie papieski system nauczania w Ameryce. Laurie twierdzi, że Oxford i Cambridge przejęły w dużym stopniu program, który powstał w Paryżu ( ). Duża liczba nauczycieli i ich 7 Richard Gause Boone, Education in the United States: It s History from the Earliest Settlements, D. Appleton, New York, 1890, ss

10 uczniów wyjechała z Paryża ( ). W ten sposób anglojęzyczna grupa z uniwersytetu (w Paryżu) trafiła do Oxford i Cambridge. Związek Uniwersytetu Paryskiego matki uniwersytetów Oxford i Cambridge z systemem papieskim opisano następująco: Fakt, że miejsce to było ośrodkiem studiów teologicznych, sprawił, że otrzymało ono aż tyle przywilejów od papieża i było blisko związane z kościołem 8. Luter i Melanchton Wielcy szesnastowieczni reformatorzy doskonale zdawali sobie sprawę, że nie da się przeprowadzić trwałej reformy religijnej bez uwzględnienia zagadnienia szkolnictwa chrześcijańskiego. Przyglądali się bacznie nie tylko kwestiom doktrynalnym kościoła, ale stworzyli także silną sieć szkół chrześcijańskich. Melanchton twierdził, że zaniedbywanie spraw młodzieży w naszych szkołach znaczy tyle, co usunięcie wiosny z roku. Ci, którzy pozwalają szkołom na stopniowy upadek, w istocie postępują tak, jakby wycinali wiosnę z całego roku, bez dobrych szkół nie da się bowiem utrzymać religijności. Melanchton wytrwale wkładał wysiłek w rozwój szkolnictwa i budowę dobrych chrześcijańskich szkół. Wiosną 1525 roku z pomocą Lutra otworzył szkoły w Eisleben i w Magdeburgu. Stwierdził, że sprawa prawdziwej edukacji jest sprawą Bożą 9. W 1528 roku Melanchton stworzył nową ordynację szkolną dla Saksonii, stanowiącą podstawę zorganizowania wielu szkół na terenie Niemiec. Plan ten dużo miejsca poświęcał problemowi nadmiaru przedmiotów, które są nie tylko bezowocne, ale szkodliwe ( ). Nauczyciel nie powinien obciążać dzieci obowiązkiem czytania zbyt wielu książek 10. Reformatorzy ci zdawali sobie sprawę, że siła papiestwa tkwiła w jego systemie edukacji, dlatego zadali temu szkolnictwu miażdżący cios, co w konsekwencji sprowadziło kościół na kolana. Reformatorzy stworzyli system chrześcijańskiego szkolnictwa, który wychowywał dzieci na protestantów. Ta wspaniała rewolucja w edukacji i religii osiągnięta została za życia zaledwie jednego pokolenia krótkiego życia jednego człowieka. Pewien historyk, pisząc na temat kilku krajów europejskich, użył następujących słów, by 8 Simon Sommerville Laurie, The Rise and Early Constitution of Universities, Humboldt Pub. Co., New York, 1887, ss. 153, 162, Francis Augustus Cox, The Life of Philip Melanchton, comprising an account of the most important transactions of the reformation, Gale, Curtis and Fenner, London, 1815, s Franklin Verzelius Newton Painter, History of Education, D. Appleton, New York, 1886, s

11 uzmysłowić czytelnikowi siłę tkwiącą w owym edukacyjnym ruchu: Arystokracja tego kraju uczyła się w Wittenberdze wszystkie szkoły były pełne protestantów ( ). Zaledwie jedna trzydziesta populacji tego kraju zachowała katolicyzm ( ). Nie pozwalali oni wszakże swoim dzieciom na naukę w szkołach katolickich. Mieszkańcy Mainz nie wahali się wysyłać swoich dzieci do szkół protestanckich. Ożywczy powiew nauk protestanckich sięgnął aż do najdalszych i najbardziej zapomnianych zakątków Europy. Jakież wielkie zwycięstwo odnieśli oni nad ową potęgą w ciągu zaledwie czterdziestu lat ( ). Minęło już dwadzieścia lat od chwili, gdy ostatni absolwent ukończył studia w Wiedniu i otrzymał święcenia kapłańskie ( ) W tym czasie, praktycznie bez wyjątków, wszyscy nauczyciele w Niemczech byli protestantami. Całe nowe pokolenie, wzrastając pod ich opieką, otrzymało podstawy wykształcenia, co wzbudziło nienawiść papieża 11. Po śmierci Lutra i Melanchtona, teolodzy, którzy przejęli dzieło reformacji, skupili się wyłącznie na rozpatrywaniu szczególików teologicznych, zaniedbując liczebny rozwój szkół chrześcijańskich, i w ten sposób zaniedbali najważniejsze dzieło tamtej epoki. Sprzedali swoje pierworództwo za miskę soczewicy. Gdy następcy Lutra i Melanchtona zlekceważyli powagę troski o rozwój tego ze wszech miar konstruktywnego dzieła, które koncentrowało się zasadniczo na edukacji młodzieży mającej stać się w przyszłości misjonarzami i filarami kościoła, do wspólnoty wkradł się konflikt. Reformatorzy ci większość swojego czasu poświęcali na krytykowanie poglądów swoich współpracowników, którzy różnili się od nich spojrzeniem na mało istotne zagadnienia teologiczne. W ten sposób ich działalność z konstruktywnej przekształciła się w destruktywną. Przykładali wielką wagę do doktryn i większość czasu poświęcali na obronę i zachowanie ortodoksyjnej nauki kościoła. W końcu stworzyli credo, zawierające wszystkie uznane nauki kościoła, ale przestali się rozwijać i zatracili ducha chrześcijańskiej edukacji, stanowiącą przecież oliwę w ich lampach. Protestantyzm stał się martwą ortodoksją. Doszło do rozłamu na wrogie sobie frakcje. W ten sposób kościół protestancki osłabł i nie był w stanie oprzeć się odradzającej się sile szkolnictwa papieskiego. Sukces reformatorów tkwił w zastosowaniu odpowiedniego szkolnictwa i wychowania młodzieży. W czasie działalności Lutra i Melanchtona szkoły katolickie 11 Leopold von Ranke, History of the Popes During the Last Four Centuries, Kessinger Publishing LLC, 1913, 2007, s

12 niemal całkowicie świeciły pustkami. Jednak kiedy reformatorzy ci umarli, a ich następcy, bardziej zainteresowani abstrakcyjnymi zagadnieniami teologicznymi niż chrześcijańską edukacją, poświęcali swój czas i energię oraz pieniądze kościoła na kazanie i pisanie na temat abstrakcyjnych szczegółów teologii, papieskie szkolnictwo powróciło do pełni sił i stanęło do walki na śmierć i życie z kościołem protestanckim. Papiestwo zdawało sobie sprawę, że istnienie kościoła zależy od zwycięstwa nad protestanckimi szkołami. Zadziwiające jest, z jaką umiejętnością i taktem papiescy promotorzy edukacji przeprowadzili swój atak i w jak krótkim czasie odnieśli zwycięstwo. Doświadczenie to powinno być ponadczasową lekcją dla adwentystów dnia siódmego. Szkoła Sturma chrześcijańska szkoła prowadzona w duchu papieskim Następcy Lutra i Melanchtona byli zaślepieni. Nie rozumieli tajników prawdziwej edukacji. Nie dostrzegali jej znaczenia i nie pojmowali zależności między ludzkim charakterem a edukacją. Prawdziwym celem edukacji jest odrodzenie obrazu Boga w człowieku 12. Szatan wykorzystał to zaślepienie, by skłonić niektórych protestanckich promotorów edukacji wilków w owczych skórach do polowania na owce. Jednym z najważniejszych przykładów takich osób jest John Sturm, postrzegany przez owych ślepych reformatorów jako dobry protestant. Sturm wprowadził praktycznie wszystkie założenia papieskiego systemu edukacji do protestanckich szkół w Strasburgu. A ponieważ udawał, że jest protestantem, następcy Lutra patrzyli na jego program edukacyjny z aprobatą. Ci tak zwani reformatorzy postrzegali go jako największego promotora edukacji w owym czasie, a jego szkoła stała się tak popularna wśród protestantów, że zaczęto traktować ją jako wzór dla innych szkół w Niemczech. Jej wpływ sięgnął nawet do Anglii, a stamtąd do Ameryki. Ktokolwiek obeznany jest z edukacją oferowaną w naszych najważniejszych klasycznych szkołach Eton, Winchester i Westminster około czterdzieści lat temu, z łatwością dostrzeże, że ich program oparty jest w dużym stopniu na założeniach Sturma. Historyk dodaje, że celem Sturma było odtworzenie modelu greckiego i rzymskiego w ramach nowoczesnej edukacji chrześcijańskiej Ellen Gould White, Christian Education, International Tract Society, Battle Creek, , s Franklin Painter, History of Education, s

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

Internet i Kościół kontekst teologiczny. Mirosław Kozioł

Internet i Kościół kontekst teologiczny. Mirosław Kozioł Internet i Kościół kontekst teologiczny 1. Cyfrowy kontynent 1. Przestrzeń komunikacji 2. Nowy rodzaj komunikacji 3. Nowe języki komunikacji 2. Wspólnoty cyberprzestrzeni 1. Społeczności i więzi 2. Sieć

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

TOTUS TUUS Cały twój

TOTUS TUUS Cały twój TOTUS TUUS Cały twój Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa Tryptyk rzymski W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie

Bardziej szczegółowo

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga.

drogi poznania Boga. drogi poznania Boga. drogi poznania Boga, drogi poznania Boga. Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERIAŁU W KLASACH II LO I. NA POCZATKU BÓG STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ I MIESIĄC TEMAT.Bóg stwarza LICZBA GODZIN TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY drogi

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Religia KLASA: II TECHNIKUM NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): RE-ZSP.T-11/12 Lp 1. Dział programu I. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię Poziomy wymagań Konieczny K

Bardziej szczegółowo

DEKALOG gdzie szukać informacji? YouCat KKK

DEKALOG gdzie szukać informacji? YouCat KKK gdzie szukać informacji? YouCat 348 351 KKK 2052 2082 Jacek Salij Dekalog o. Adam Szustak, Konferencje o Dekalogu Valerio Bocci Dziesięć przykazań wyjaśniane dzieciom Wiesława Lewandowska Pan Bóg nie robi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. WSTęP...7

SPIS TREŚCI. WSTęP...7 SPIS TREŚCI WSTęP...7 1. JEZUS SZUKA WOLI SWOJEGO OJCA...13 łaska Boga i ludzki wysiłek w szukaniu i pełnieniu woli Bożej...14 Odkrywanie prawdziwego obrazu Boga warunkiem pełnienia woli Bożej...15 Moim

Bardziej szczegółowo

GL fo J-to U(t'J ~ Yh~ f {i O~ ~ ffny't'..jl

GL fo J-to U(t'J ~ Yh~ f {i O~ ~ ffny't'..jl GL fo J-to U(t'J ~ Yh~ f {i O~ ~ ffny't'..jl Rex Jackson Małżeństwo l dom Książka powstała we współpracy z zespołem pracowników Międzynarodowego Biura ICI Instytut ICI Cieszyn 1996 Tytuł oryginału: Marriage

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji

Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji Ks. dr Jacek Czaplicki KS-4 Wychowanie ku wartościom - szanse i zagrożenia" 1 G. C. Berkouwer konstatuje: "Dziś bardziej niż kiedykolwiek, pytanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza.

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. SCENARIUSZ LEKCJI Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. Cele lekcji: Na lekcji uczniowie: poznają przyczyny i skutki

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad (1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość.

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 3.

SPIS TREŚCI. Wstęp 3. SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. ROZWAŻANIA WSTĘPNE 23 1. Luteranizm i jego znaczenie dla filozofii 23 1.1. Główne założenia doktrynalne luteranizmu 24 1.2. Luter i filozofia 33 2. Reakcja na Reformację - racjonalizacje

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy od krótkiego przedstawienia niemieckiego systemu oświaty szkolnej. Dzieci i młodzież są objęte obowiązkiem szkolnym w wieku od 6 do 18 lat.

Zacznijmy od krótkiego przedstawienia niemieckiego systemu oświaty szkolnej. Dzieci i młodzież są objęte obowiązkiem szkolnym w wieku od 6 do 18 lat. Zacznijmy od krótkiego przedstawienia niemieckiego systemu oświaty szkolnej. Dzieci i młodzież są objęte obowiązkiem szkolnym w wieku od 6 do 18 lat. SZKOŁA PODSTAWOWA (Grundschule) Jest pierwszym etapem

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,12-21

Lectio Divina Rz 5,12-21 Lectio Divina Rz 5,12-21 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Strumienie, 20 XI 2010 r.

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Strumienie, 20 XI 2010 r. Odpowiedzialne rodzicielstwo Strumienie, 20 XI 2010 r. Płodność miłości małżeńskiej (1) Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię» (Rdz 1, 26-18)

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ JAN PAWEŁ II Spis treści Życie przed wyborem na papieża Pontyfikat Zwyczaje Jana Pawła II Nagrody i wyróżnienia Ostatnie Dni Podsumowanie Dlaczego powinien być patronem naszej szkoły? Życie przed wyborem

Bardziej szczegółowo

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r.

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. tych trzech czytaniach widzę pewien wspólny

Bardziej szczegółowo

http://www.kchds.elblag.pl/

http://www.kchds.elblag.pl/ Z A P R O S Z E N I E http://www.kchds.elblag.pl/ Zaproszenie to kieruję do wszystkich ludzi, którzy szczerze pragną poznać prawdziwą naturę Pana Boga. Którzy nie chcą być obojętni wobec ofiary Pana Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

Stanisława Grabska

Stanisława Grabska Pierwsza Dama polskiej teologii Stanisława Grabska 1922-2008 Najbliżsi Stanisławy Stanisława Grabska urodziła się 20 marca 1922 we Lwowie w polskiej rodzinie patriotycznej o wielkim potencjale intelektualnym

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu

XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu XVIII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego Okazja do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego Kościół obchodzi

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop Biblia dla Dzieci przedstawia Noe i Potop Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE Pojęcie Sola Scriptura Sola scriptura - jedna z podstawowych zasad protestantyzmu. Głosi, że Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Czy wiem. Nota od Redakcji. Biuletyn informacyjno-teologiczny o wyznaniach chrześcijańskich i ich różnicach. nr. 2 - luty 2011

Czy wiem. Nota od Redakcji. Biuletyn informacyjno-teologiczny o wyznaniach chrześcijańskich i ich różnicach. nr. 2 - luty 2011 Czy wiem Biuletyn informacyjno-teologiczny o wyznaniach chrześcijańskich i ich różnicach nr. 2 - luty 2011 Strony internetowe: http://www.augustinus.pl http://reformowani.blox.pl http://www.pedrosnoeijer.blogspot.com

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy wiarą a sztuką sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej Konferencja naukowa Lublin, 31 maja 2 czerwca 2012 roku

Pomiędzy wiarą a sztuką sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej Konferencja naukowa Lublin, 31 maja 2 czerwca 2012 roku Lublin, dn. 14 stycznia 2012 Pomiędzy wiarą a sztuką sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej Konferencja naukowa Lublin, 31 maja 2 czerwca 2012 roku Organizatorzy: Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Historia, klasa II gimnazjum

Historia, klasa II gimnazjum Nina Kapuścińska IV r., gr. II Historia, klasa II gimnazjum Program nauczania: D. Bąkowski, M. Ryckowska-Bryl, Program nauczania historii w klasach I III gimnazjum, Rumia 2002, [Wydawnictwo Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI Figura Niepokalanej w Rzymie, fot. Roman Walczak foto KAI Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II O NAUCE

JAN PAWEŁ II O NAUCE JAN PAWEŁ II O NAUCE (1978 2005) Wstęp Zenon Kardynał Grocholewski Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Arcybiskup Kazimierz Nycz Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Św. Jan Paweł II. Spotkania z młodzieżą

Św. Jan Paweł II. Spotkania z młodzieżą Św. Jan Paweł II Spotkania z młodzieżą Wy jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją Św. Jan Paweł II starał się przybliżyć młodzież do Boga, wiedział że to od ludzi młodych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY

PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY PROGRAM OPOWIEŚCI MISYJNYCH dla klas edukacji wczesnoszkolnej RELIGIA ROK PIERWSZY WPROWADZENIE Podczas gdy uwaga przedszkolaków skupia się przede wszystkim na życiu w ich bezpośrednim otoczeniu, dzieci

Bardziej szczegółowo

List do Młodych. Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata

List do Młodych. Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata List do Młodych Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata Życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga w końcu obróci się przeciw człowiekowi. (Jan Paweł II) PÓJDŹ ZA MNĄ! Wszystkim Wam Młodym,

Bardziej szczegółowo

7. Bóg daje ja wybieram

7. Bóg daje ja wybieram 7. Bóg daje ja wybieram 1. CELE LEKCJI WYMAGANIA OGÓLNE wprowadzenie w problematykę powołania życiowego i chrześcijańskiego powołania do świętości. 2. TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE uczeń: po lekcji

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg daje Abrahamowi obietnicę

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg daje Abrahamowi obietnicę Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg daje Abrahamowi obietnicę Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

1 Rozpoznać sektę Marcin Pytlak

1 Rozpoznać sektę Marcin Pytlak 1 2 Spis treści Przedmowa......7 Wstęp......9 Rozdział I: Doktryna.... 14 1. Ruchy pochodzenia chrześcijańskiego.... 15 2 Ruchy o niechrześcijańskich korzeniach.... 19 a) Sekty pochodzenia orientalnego....

Bardziej szczegółowo

10 SIERPNIA 2016 ROKU (ŚRODA) W KOŚCIELE W SIECHNICACH O GODZ

10 SIERPNIA 2016 ROKU (ŚRODA) W KOŚCIELE W SIECHNICACH O GODZ 10 SIERPNIA 2016 ROKU (ŚRODA) W KOŚCIELE W SIECHNICACH O GODZ. 18.00 {slimbox images/foto/historia/2016/20160803_01.jpg, images/foto/historia/2016/20160803_01m.jpg; images/foto/historia/2016/20160803_02.jpg,

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY

KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY Stanisław Wróblewski MWSD V KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY 1. Cel ogólny katechezy Ukazanie sportu jako możliwości dojścia do Boga 2. Cele operacyjne. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Religia. wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne.

Religia. wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne. ks. Zbigniew Paweł Maciejewski Religia wolność czy zniewolenie? Odrzuć wszystko, co sprzeciwia się wolności i poznaj to, co najbardziej człowiekowi potrzebne. Wydawnictwo NATAN Lublin 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Bóg daje Abrahamowi obietnicę

Bóg daje Abrahamowi obietnicę Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg daje Abrahamowi obietnicę Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Tolerancja (łac. tolerantia - "cierpliwa wytrwałość ) termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią. W sensie najbardziej ogólnym

Tolerancja (łac. tolerantia - cierpliwa wytrwałość ) termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią. W sensie najbardziej ogólnym TOLERANCJA Tolerancja (łac. tolerantia - "cierpliwa wytrwałość ) termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią. W sensie najbardziej ogólnym oznacza on postawę wykluczającą dyskryminację

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Użyte kolory: Kolor czarny materiał obowiązkowy na poziomie podstawowym Kolor Ubuntu Orange - materiał rozszerzony na ocenę celującą Księga PŚ (Czytać ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. łk 2, ), przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha

w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. łk 2, ), przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha Przedmowa K ończy się Rok Wiary 2012-2013 ogłoszony przez ojca świętego Benedykta XVI. Z tej okazji napisał on list apostolski Porta fidei, w którym zachęcił cały Kościół do pogłębienia wiary i dzielenia

Bardziej szczegółowo

PRIMO FELICITER MOTU PROPRIO

PRIMO FELICITER MOTU PROPRIO PRIMO FELICITER MOTU PROPRIO Rzym, 12 marca 1948 Gdy szczęśliwie minął pierwszy rok od chwili ogłoszenia naszej konstytucji apostolskiej Provida Mater Ecclesia i przed oczyma przesuwają się liczne rzesze

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. majkrzak_doktor_doktorow.indd :27:58

SPIS TREŚCI. majkrzak_doktor_doktorow.indd :27:58 SPIS TREŚCI Przedmowa... 5 Wstęp... 7 1. Okres średniowiecza... 9 2. Średniowieczna nauka... 12 3. Średniowieczne uniwersytety... 14 4. Scholastyka... 15 5. Pisanie dzieł... 18 6. Język scholastyczny...

Bardziej szczegółowo

YK KKK

YK KKK YK 367-377 KKK 2197-2257 1 1 brzmienie Wj 20, 12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Pwt 5, 16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

Propozycja metodyczna dla klasy VI

Propozycja metodyczna dla klasy VI Język Polski w Szkole IV VI R. X, nr 4 Joanna Piasta-Siechowicz Propozycja metodyczna dla klasy VI TEMAT: Poznajemy lekturę Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa. Czas zajęć: 2 x 45 min. Cele

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

Edukacja na rzecz Pokoju. Nauczanie rozwiązywania konfliktów wsród Dzieci ze szkoły podstawowej Tanya Ryskind tanyaryskind@gmail.

Edukacja na rzecz Pokoju. Nauczanie rozwiązywania konfliktów wsród Dzieci ze szkoły podstawowej Tanya Ryskind tanyaryskind@gmail. Edukacja na rzecz Pokoju Nauczanie rozwiązywania konfliktów wsród Dzieci ze szkoły podstawowej Tanya Ryskind tanyaryskind@gmail.com Zaproszenie do Pokojowej Edukacji Dr Maria Montessori (1870 1952) Znana

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo