Andrzej Natuniewicz Kierownik Wydziału ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej Departament Geodezji i Kartografii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej Natuniewicz Kierownik Wydziału ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej Departament Geodezji i Kartografii"

Transkrypt

1 Omówienie podstawowych funkcjonalności Systemu e-urząd zbudowanego i wdrożonego w ramach projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) Andrzej Natuniewicz Kierownik Wydziału ds. Infrastruktury Informacji Przestrzennej Departament Geodezji i Kartografii 1 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

2 ARCHITEKTURA LOGICZNA SYSTEMU E-URZĄD Część regionalna Część lokalna Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Podsystem formularzy Elektronicznych (PFE) Portal e-urzędu Wojewódzki Katalog Usług Publicznych (WKUP) Wojewódzki Katalog Serwisów Publicznych (WKSP) Repozytorium procesów Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) Ewidencja opłat i płatności (EOP) Przestrzenna lokalizacja pism (PLP) Procesy biznesowe Profil Interesanta System płatności elektronicznych (SPE) OCR BIP Portal Informacyjny (PI) LDAP regionalny Agent SDO SD 1 SD n E-Learning Lokalne Centrum Certyfikacji (LCC) System dystrybucji oprogramowania (SDO) LDAP lokalny Węzeł SDI Aplikacja RP Regionalna szyna ESB (RESB) Lokalna szyna ESB (LESB) Systemy zewnętrzne epuap ZP TERYT EMUiA 2 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

3 WĘZEŁ REGIONALNY (WOJEWÓDZKI) 1. Portal e-urzędu portal udostępniający główne funkcjonalności w ramach e-urzędu w tym m.in. profil interesanta; 2. Podsystem Formularzy Elektronicznych moduł zawierający edytor formularzy oraz komponent pozwalający uruchamiać formularze. Interesant może wypełnić opublikowany formularz, podpisać wygenerowany dokument elektroniczny i przesłać go do właściwego urzędu; 3. Elektroniczna Skrzynka Podawcza element systemu zapewniający komunikację na linii Interesant < > Urząd oraz Urząd < > Urząd; 4. Wojewódzki Katalog Usług Publicznych (WKUP) komponent gromadzący i udostępniający opisy usług publicznych świadczonych przez podmioty publiczne, umożliwiający klientom znalezienia najbardziej odpowiedniej usługi publicznej w kontekście ich problemu/sytuacji/potrzeby; 3 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

4 WĘZEŁ REGIONALNY (WOJEWÓDZKI) 5. Wojewódzki Katalog Serwisów Publicznych komponent zawierający informacje o usługach publicznych udostępnianych przez Partnerów projektu pod postacią usług sieciowych. Z poziomu WKSP jest możliwe przeglądanie, wyszukiwanie i pobieranie definicji serwisów publicznych; 6. System Płatności Elektronicznych komponent umożliwiający wnoszenie, obsługę oraz rozliczanie opłat realizowanych za pomocą płatności elektronicznych. 7. System Dystrybucji Oprogramowania system umożliwiający zarządzanie systemami operacyjnymi i aplikacjami za pomocą klienta instalowanego na serwerach oraz pozwalający instalować na serwerach przygotowane przez administratorów paczki oprogramowania. 8. Portal Informacyjny wraz z BIP moduł zapewniający funkcjonalności CMS oraz zapewniający dla Partnerów Projektu EA funkcjonalności BIP zgodnie z ustawą. 9. E-Learning moduł zapewniający funkcjonalności kształcenia na odległość. 4 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

5 WĘZEŁ REGIONALNY (WOJEWÓDZKI) 10. Lokalne Centrum Certyfikacji moduł pozwalający na wydawanie certyfikatów dla urządzeń i systemów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa komunikacji i wymiany danych. 11. LDAP regionalny regionalny serwer usług katalogowych (LDAP). 12. Regionalna szyna ESB szyna danych zapewniająca komunikację na poziomie wojewódzkim. Umożliwi wzajemną integrację poszczególnych komponentów systemu e-urząd, a także komunikację odpowiednich komponentów e-urzędu z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi. 13. Regionalne repozytorium procesów repozytorium umożliwiające przechowywanie i wersjonowanie sparametryzowanych wzorów procesów biznesowych. 5 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

6 6 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

7 7 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

8 WĘZEŁ LOKALNY (PARTNERA) 1. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) moduł zapewniający m.in. funkcjonalności obiegu dokumentów rejestracja korespondencji, ewidencję spraw i kontrolę terminowości ich załatwiania, automatyzacja przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej różnych szczebli. 2. Ewidencja Opłat i Płatności moduł pozwalający m.in. na gromadzenie informacji o wpłatach dokonanych przez interesantów, rejestrowanie pojawiających się należności, wiązanie wpłat i należności oraz udostępnianie informacji o powiązanych wpłatach i należnościach. 3. Przestrzenna Lokalizacja Pism moduł zapewniający funkcjonalności powiązania pisma/sprawy z jego lokalizacją przestrzenną, wizualizację obiektów powiązanych ze sprawą na mapie, wyświetlanie informacji o sprawie związanej z obiektem przestrzennym, wykonywanie analiz. 4. Procesy biznesowe moduł procesów biznesowych. 8 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

9 WĘZEŁ LOKALNY (PARTNERA) 5. LDAP lokalny lokalny serwer usług katalogowych (LDAP). 6. Lokalna szyna ESB szyna danych zapewniająca komunikację i integrację na poziomie lokalnym. 7. OCR moduł umożliwiający rozpoznawanie tekstu na dokumentach przechowywanych w formie graficznej i konwersję dokumentów do plików tekstowych. 8. Agent SDO klient umożliwiający zarządzanie systemami operacyjnymi i aplikacjami oraz lokalne instalowanie przygotowanych paczek oprogramowania. 9 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

10 SYSTEMY DZIEDZINOWE (SD) WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ USTAWOWYCH ZADAŃ GMIN I POWIATÓW System e-urząd został rozbudowany o systemy dziedzinowe (SD), wspomagające prowadzenie rejestrów i ewidencji publicznych na szczeblu gminnym i powiatowym: System do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność SP lub własność JST System do obsługi zamówień publicznych System do obsługi prac rady Powiatu/Gminy System ewidencji zabytków System do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego System do gospodarowania odpadami komunalnymi Zostały one wytypowane do realizacji w wyniku analizy informacji pozyskanych od Partnerów Projektu przy akceptacji Komitetu Sterującego Projektu. 10 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

11 SYSTEMY DZIEDZINOWE (SD) WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ USTAWOWYCH ZADAŃ GMIN I POWIATÓW Podstawowe założenia dotyczące SD: SD muszą współpracować z modułem EZD odpowiadającym za rejestrację pism (wraz z załącznikami) wpływających do urzędu zarówno drogą elektroniczną jak tradycyjną. SD muszą zapewniać obsługę pism zarejestrowanych i przekazanych do dalszej obsługi przez system EZD oraz przekazywanie do modułu EZD przygotowanych decyzji/odpowiedzi/pism oraz informacji dotyczących wysokości koniecznych do wniesienia opłat. SD powinny udostępniać funkcjonalności innym systemom i aplikacjom poprzez standardowe usługi sieciowe - komunikacja za pośrednictwem szyny ESB. System musi poprawnie działać także w przypadku gdy Partner nie wdraża wszystkich modułów systemu e-urząd - Wykonawca zaprojektuje i wdroży w każdym SD usługi sieciowe zapewniające automatyczną komunikację pomiędzy SD i oprogramowaniem o funkcjonalności EZD, zapewniając pełną realizację funkcjonalności określonych w OPZ (dwustronna komunikacja). 11 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

12 Integracja e-urzędu z zewnętrznymi systemami Architektura SOA (Service Oriented Architecture) Model usługowy model architektury, w którym dla użytkowników zdefiniowano, stanowiące odrębną całość, funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, inaczej system zorientowany na usługi 12 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

13 Integracja e-urzędu z zewnętrznymi systemami Architektura SOA (Service Oriented Architecture) System e-urząd został zbudowany zgodnie z koncepcją architektury zorientowanej na usługi. Poszczególne aplikacje a także systemy zewnętrzne komunikują się pomiędzy sobą za pośrednictwem Szyny Usług ESB (Enterprise Service Bus) 13 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

14 Integracja e-urzędu z zewnętrznymi systemami Architektura SOA (Service Oriented Architecture) 14 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

15 Integracja e-urzędu z zewnętrznymi systemami Architektura SOA (Service Oriented Architecture) 15 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

16 Integracja e-urzędu z zewnętrznymi systemami Szyna danych ESB udostępnia usługi sieciowe (web services) wykorzystywane przez poszczególne komponenty systemu e-urząd oraz zewnętrzne systemy 16 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

17 Integracja e-urzędu z zewnętrznymi systemami System e-urząd wykorzystuje Regionalną Szynę Danych (RESB) zlokalizowaną w węźle regionalnym oraz Lokalne Szyny Danych (LESB) wdrożone u każdego z Partnerów Projektu. 17 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

18 Integracja e-urzędu z zewnętrznymi systemami Systemy zewnętrzne na poziomie lokalnym komunikują się tylko i wyłącznie z Szyną Lokalną u danego Partnera. Szyna Regionalna pośredniczy w komunikacji między JST a regionalną częścią e-urzędu (portal wrotamazowsza.pl, ESP, BIP, itd.,) oraz systemami zewnętrznymi, takimi jak epuap, Profil Zaufany, TERYT, EMUiA. 18 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

19 Integracja e-urzędu z zewnętrznymi systemami Przykładowy przepływ komunikatów pomiędzy EZD a epuap (oczekujące dokumenty na ESP) sd Powtórne wywołanie Regionalnej E... Komponenty::EZD Komponenty::LESB Komponenty::RESB Komponenty::eUrząd Komponenty::ePUAP oczekujacedokumenty() oczekujacedokumenty() oczekujacedokumenty() opt Odpytanie epuap za pośrednictwem Regionalnej ESB [konieczna komunikacja z epuap] oczekujacedokumentyepuap() oczekujacedokumentyepuap() oczekujacedokumentyepuap() oczekujacedokumentyepuap() oczekujacedokumenty() oczekujacedokumenty() oczekujacedokumenty() 19 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

20 Wybrane usługi udostępniane przez szyny lokalne (LESB) BIPPublisherService - usługa umożliwia publikację zasobów w Biuletynie Informacji Publicznej, będącym częścią Portalu Informacyjnego. PortalUserService - usługa umożliwia pobieranie danych o użytkownikach Portalu Informacyjnego na podstawie Login/ID użytkownika. 20 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

21 Wybrane usługi udostępniane przez szyny lokalne (LESB) WMSService - usługa umożliwia pobieranie danych o mapach przestrzennych na podstawie zapytania WMS przekazywanego do serwera danych przestrzennych. WFSService - usługa umożliwia pobieranie danych przestrzennych na podstawie zapytania WFS. 21 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

22 Wybrane usługi udostępniane przez szyny lokalne (LESB) DBIntegratorService - usługa umożliwia integrację danych na poziomie szyny usług. OceanPKIService - usługa umożliwia składanie i weryfikację podpisu w XML owym formacie XAdES TimestampService - usługa umożliwia pobranie znacznika czasu dla dokumentu podpisu pliku, w celu poświadczenia daty jego powstania. 22 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

23 Wybrane usługi udostępniane przez szyny lokalne (LESB) EZD.DocumentService - usługa umożliwiająca powiązanie danego obiektu RGD z danym pismem lub sprawą, pobranie linku do pisma/sprawy w EZD, sprawdzenie uprawnień danej osoby do pisma/sprawy EZD.StatusService - usługa umożliwia pobranie informacji o statusie pisma lub sprawy w EZD. 23 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

24 Wybrane usługi udostępniane przez szyny lokalne (LESB) EZD.SDService - usługa oferuje metody umożliwiające dostęp do dokumentów w EZD. Pozwala na podgląd dokumentów udostępnionych dla danego SD, zmianę tych dokumentów, dodawanie załączników oraz przekazanie dokumentów z powrotem do EZD. 24 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

25 Wybrane usługi udostępniane przez szyny lokalne (LESB) EZD.SDExtService rozszerzona wersja usługi EZD.SDService, wprowadza mechanizmy przesyłania dużych załączników, tworzenie pism i spraw z poziomu zewnętrznego systemu, synchronizację użytkowników, struktury organizacyjnej JST oraz książki adresowej, ponadto przekazuje więcej parametrów dokumentów od podstawowej wersji. KLUCZOWA USŁUGA PRZY INTEGRACJI! 25 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

26 Wybrane usługi udostępniane przez szyny lokalne (LESB) EZD.EOPService - obsługa elektronicznych płatności w EZD. Usługa pozwala na dodanie należności, zarejestrowanie płatności i powiązanie płatności ze sprawą, a także podgląd salda w sprawie oraz pobranie listy rachunków bankowych danej jednostki. 26 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

27 Wybrane usługi udostępniane przez szyny lokalne (LESB) EZD.EOPExtService rozszerzona wersja usługi EZD.EOPService PLP.PLPExternal - usługa zapewniająca komunikację modułu PLP z systemami Zarządzania Dokumentacją. Umożliwia powiązywanie pism lub spraw z obiektami RGD na podstawie numerów działek lub adresów, a także pozwala pobrać łącze do obiektu RGD w PLP 27 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

28 Zrealizowane integracje z systemem e-urząd Platforma epuap i Profil Zaufany Możliwość obsługi Elektronicznych Skrzynek Podawczych w systemie EZD Możliwość logowania do systemu e-urząd za pomocą Profilu Zaufanego 28 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

29 Zrealizowane integracje z systemem e-urząd Platforma epuap i Profil Zaufany Możliwość podpisywania za pomocą Profilu Zaufanego dokumentów elektronicznych wysyłanych do JST Możliwość śledzenia statusu sprawy epuap na portalu e-urząd 29 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

30 Zrealizowane integracje z systemem e-urząd Platforma epuap i Profil Zaufany Pobieranie opublikowanych wzorów dokumentów elektronicznych z CRD na epuap (wyróżnik, schemat i styl) Możliwość powiązania formularza elektronicznego z wzorem CRD epuap 30 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

31 Zrealizowane integracje z systemem e-urząd Platforma epuap i Profil Zaufany Integracja z Wojewódzkim Katalogiem Serwisów Publicznych Generowanie urzędowych poświadczeń za pomocą mechanizmów udostępnianych przez epuap 31 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

32 Zrealizowane integracje z systemem e-urząd Platforma epuap i Profil Zaufany Wnoszenie opłat związanych z e-usługami publikowanymi na portalu wrotamazowsza.pl za pomocą mechanizmu płatności udostępnianego przez epuap 32 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

33 Zrealizowane integracje z systemem e-urząd Zewnętrzne systemy Integracja EZD i szyny danych z Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), udostępnianego przez Główny Urząd Statystyczny 33 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

34 Zrealizowane integracje z systemem e-urząd Zewnętrzne systemy Integracja EZD z aplikacją Rejestr Planów Integracja SD z e-urząd w zakresie obsługi ESP Integracja zewnętrznych systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów z e-urząd w zakresie obsługi ESP 34 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

35 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Portal Możliwość publikacji usług elektronicznych dla obywateli/firm/instytucji na portalu wrotamazowsza.pl 35 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

36 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Portal Możliwość utworzenia dedykowanego formularza elektronicznego na potrzeby e-usługi, np. dot. zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych 36 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

37 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Portal Możliwość śledzenia przez Interesanta statusu załatwianej sprawy 37 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

38 38 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

39 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Portal Możliwość wniesienia przez Interesanta opłat związanych z załatwianą sprawą 39 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

40 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją: Obsługa pism i spraw wpływających do EZD drogą elektroniczną oraz tradycyjną przez system zewnętrzny poprzez udostępnienie dokumentu dla systemu zewnętrznego 40 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

41 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Przekazanie z zewnętrznego systemu do EZD przygotowanych decyzji/odpowiedzi/pism wraz z załącznikami oraz informacji dotyczących wysokości koniecznych do wniesienia opłat 41 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

42 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Tworzenie w EZD pism i spraw z poziomu zewnętrznego systemu wraz z dodaniem adresatów (tradycyjny, , ESP). 42 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

43 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Pobranie z EZD do systemu zewnętrznego statusu danego dokumentu (np. pismo dodane do sprawy, dokument zaakceptowany ostatecznie, dokument oczekuje na wysyłkę, itd.) 43 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

44 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Synchronizacja użytkowników systemu oraz struktury organizacyjnej JST zaimplementowanej w EZD w systemie zewnętrznym 44 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

45 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Synchronizacja książki adresowej prowadzonej w EZD Synchronizacja statusów wysyłek pism przygotowanych w zewnętrznych systemach 45 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

46 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Ewidencji Opłat i Płatności Przekazywanie do EOP informacji o należnościach naliczonych w zewnętrznym systemie 46 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

47 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Ewidencji Opłat i Płatności Przekazanie interesantom portalu wrotamazowsza.pl informacji na temat konieczności dokonania płatności oraz jej wysokości 47 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

48 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Ewidencji Opłat i Płatności Przekazywanie informacji do systemu zewnętrznego o wpłatach dotyczących naliczonych należności umożliwiające powiązanie dokonanej płatności ze złożonym wnioskiem i wydaną decyzją 48 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

49 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Ewidencji Opłat i Płatności Automatyczne księgowanie i przekazanie informacji o rozliczeniu do systemu zewnętrznego 49 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

50 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Przestrzennej Lokalizacji Pism i Spraw powiązywanie pism lub spraw z obiektami RGD (Reprezentacja Geometryczna Dokumentu) na podstawie numerów działek lub adresów, a także pobieranie łącza do obiektu RGD w module PLP. 50 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

51 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Przestrzennej Lokalizacji Pism i Spraw Zakładanie/aktualizacja obiektu RGD Lokalizacja dokumentów RGD w formie serwisów mapowych OGC 51 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

52 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Przestrzennej Lokalizacji Pism i Spraw Generowanie raportów dla wyszukanych informacji, graficzna prezentacja wyników wyszukiwania na mapie oraz generowanie wydruków z mapy 52 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

53 Możliwości integracji zewnętrznych systemów z e-urząd Zakres integracji z systemem Przestrzennej Lokalizacji Pism i Spraw Prowadzenie analiz przestrzennych dotyczących pism i spraw dla konkretnej lokalizacji oraz lokalizacji przestrzennych, których dotyczy dane pismo/sprawa lub grupa pism/spraw 53 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

54 Integracja e-urzędu z zewnętrznymi systemami Proces integracji Udostępnienie przez UMWM środowiska testowego Prace analityczne, implementacyjne, testy Wdrożenie na środowisku produkcyjnym JST 54 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

55 Integracja e-urzędu z zewnętrznymi systemami Kluczowe dokumenty Model Usług - opis usług wchodzących w skład Systemu e-urząd, udostępnianych za pomocą szyn ESB 55 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

56 Integracja e-urzędu z zewnętrznymi systemami Kluczowe dokumenty Materiały dla Integratorów dokumentacja wszystkich usług Systemu e-urząd, za pomocą których możliwa jest integracja systemów zewnętrznych z Systemem e-urząd 56 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Warszawa

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU E-URZĄD

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU E-URZĄD 1 MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYSTEMU E-URZĄD zainstalowanego w gminach i powiatach do świadczenia usług elektronicznych dla obywateli w województwie mazowieckim KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt EA Zmieniony

Projekt EA Zmieniony Projekt EA 09.11.2011. Zmieniony 09.11.2011. Urząd Gminy w Wodyniach bierze udział na podstawie podpisanych umów w projekcie Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nazwą Rozwój elektronicznej administracji

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar. Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM. 1 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r.

Ewa Janczar. Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM. 1 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Przedstawienie informacji na temat e-usług z zakresu geodezji i kartografii planowanych do utworzenia i uruchomienia w ramach projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

E-usługi w geodezji i kartografii

E-usługi w geodezji i kartografii E-usługi w geodezji i kartografii Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Spotkanie z autorami

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Andrzej Natuniewicz Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Grodzisk Mazowiecki, 6 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Mazowiecki System Informacji Przestrzennej podstawy informacyjne i organizacyjne dla monitorowania zmian przestrzeni i procesów społeczno gospodarczych Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i elektroniczna administracja w urzędzie.

Cyfryzacja i elektroniczna administracja w urzędzie. Cyfryzacja i elektroniczna administracja w urzędzie. Agenda prezentacji: 1. Informacje o Gminie Lesznowola. 2. Urząd Gminy w liczbach. 3. Kalendarium wdrażania projektu e-urząd w Gminie Lesznowola. 4.

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Grzegorz Fiuk Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. rozwoju SI - usługi i aplikacje elektroniczne Opole 18.02.2010

Bardziej szczegółowo

E-ADMINISTRACJA NA MAZOWSZU? TAK, ALE TYLKO Z GEOINFORMACJĄ

E-ADMINISTRACJA NA MAZOWSZU? TAK, ALE TYLKO Z GEOINFORMACJĄ E-ADMINISTRACJA NA MAZOWSZU? TAK, ALE TYLKO Z GEOINFORMACJĄ Andrzej Perkowski Kierownik Wydziału Koordynacji i Realizacji Projektów Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu.

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu. Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu Paweł Świercz Samorząd Województwa Małopolskiego Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka eusług, Procesy:

Charakterystyka eusług, Procesy: Lista eusług dla część nr 1 zamówienia Informacje o eusługach: Zał. nr 1 do OPZ Definicje: WN Wnioskodawca, POP - Portal Obsługi Podatników, KPO - Konto Płatności On-line w POP, Podatki System obsługi

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd.

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Andrzej Natuniewicz, Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 czerwca 16 maja 2016 r.

Warszawa, 17 czerwca 16 maja 2016 r. 1 Warszawa, 17 czerwca 16 maja 2016 r. Projekt ASI realizowany przez Województwo Mazowieckie, gminy i powiaty Mazowsza oraz efekty projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WM Krzysztof Mączewski

Bardziej szczegółowo

12 czerwca Piotr Kozłowski Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Samorządowego

12 czerwca Piotr Kozłowski Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Samorządowego 12 czerwca 2015 Piotr Kozłowski Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Samorządowego Integracja Systemów Informacji Przestrzennej wdrażanych w JST z oprogramowaniem dziedzinowym EOD, epuap oraz aplikacjami do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Cele i ryzyko związane z realizacją projektu Cele realizacji

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi elektroniczne

Nowe usługi elektroniczne 1 Zapoznanie się z nowymi formularzami dostępnymi na praca.gov.pl. Nabycie umiejętności obsługi formularzy wpływających z praca.gov.pl w Syriusz Std. Poznanie możliwości modułu praca.gov.pl w zakresie

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora Centralnego Ośródka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Warszawa, 10-11.09.2015

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów w Urzędzie jako warunek jego sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania

Integracja systemów w Urzędzie jako warunek jego sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania ZETO Koszalin Sp. z o.o. Integracja systemów w Urzędzie jako warunek jego sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. ul. 4-go Marca 38; Koszalin; tel.

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej Podstawowe funkcje elektronicznej skrzynki podawczej 1. Możliwość składania do urzędu podań w formie elektronicznej (zarówno w postaci przygotowanych przez

Bardziej szczegółowo

Folder. informacyjno-promocyjny dla użytkowników e-usług

Folder. informacyjno-promocyjny dla użytkowników e-usług Folder informacyjno-promocyjny dla użytkowników e-usług 1 Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz mając świadomość, że dobre zarządzanie wymaga stosowania nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk, 2011.12.01-02 Interoperacyjność czyli komunikacja FINN8WEB SEKAP epuap. Elektroniczny obieg dokumentów FINN8WEB oraz elektroniczna archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza FlowER & eboi Agenda Flower Cyfrowy Urząd eboi Serwer wiadomości SCS Administracja SCS Warianty wdrożenia systemu Cele istnienia FlowER

Bardziej szczegółowo

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r.

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Budowa Systemu ZSIN Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Agenda spotkania 1. Rejestry włączone do ZSIN 2. Architektura ZSIN

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność system nie działa w próżni

Interoperacyjność system nie działa w próżni Interoperacyjność system nie działa w próżni Tomasz Rakoczy Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Agenda Interoperacyjność Narzędzia interoperacyjności Interfejsy systemu epuap

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636 UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

Platforma Interoperacyjnych Usług Samorządowych - nowe podejście do udostępniania usług elektronicznych

Platforma Interoperacyjnych Usług Samorządowych - nowe podejście do udostępniania usług elektronicznych Platforma Interoperacyjnych Usług Samorządowych - nowe podejście do udostępniania usług elektronicznych Krzysztof Kucz Menedżer Działu ZSI Urząd.NT Rynek Samorządów Sygnity SA 22 września 2011r. Mapa Platformy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0 sp2.

Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0 sp2. Wykaz zmian systemu PSZeDOK wersja 8.0 sp2. 1. Nowa Integracja z epuap2. 2. Komunikator wersja finalna 3. PODCOMMANDER narzędzie administracyjne 4. Opcja dodatkowa - Przechowywanie załączników poza bazą

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna Administracja. FlowER Urząd System Obiegu Dokumentów i Realizacji Spraw BIATEL SA. I n t e g r a t o r T e l e i n f o r m a t y c z n y

Nowoczesna Administracja. FlowER Urząd System Obiegu Dokumentów i Realizacji Spraw BIATEL SA. I n t e g r a t o r T e l e i n f o r m a t y c z n y Nowoczesna Administracja FlowER Urząd System Obiegu Dokumentów i Realizacji Spraw BIATEL SA I n t e g r a t o r T e l e i n f o r m a t y c z n y FlowER Urząd FlowER to system umożliwiający automatyzację

Bardziej szczegółowo

Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST

Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST 1 PUE wniosek o udostępnienie danych 1. Opracowanie uniwersalnego wniosku o udostępnienie danych, dostępnego dla podmiotów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

F8WEB INT.PK1 Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1 Komunikaty dotyczące przekazywania pism i wniosków między SOD a PeUP

F8WEB INT.PK1 Przepływ informacji (komunikatów) w systemie v5.1 Komunikaty dotyczące przekazywania pism i wniosków między SOD a PeUP F8WEB INT.PK1 Komunikaty dotyczące przekazywania pism i wniosków między SOD a Ma dostęp do (przez VPN) oraz wszystkich KK przez VPN. Publikuje dla Klientów oraz Interfejs administracyjny. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis systemu

INFRA. System Connector. Opis systemu INFRA System Connector Opis systemu Spis treści Opis składników systemu... 3 Bezpieczeństwo systemu... 4 Bezpieczeństwo komunikacji... 4 Zabezpieczenie dostępu do serwisów... 4 Autoryzacja użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 29.09.2016 Międzyzdroje Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap, 2.Co się zmieniło w epuap, 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH Waldemar Izdebski Geo-System Sp. z o.o. WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH W POWIATOWYCH OŚRODKACH DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Powiatowe Ośrodki Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Krzysztof Mączewski

WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. Krzysztof Mączewski WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Rola Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów we wdrażaniu cyfryzacji doświadczenia Gminy Lesznowola r. Agenda prezentacji: 1. Informacje o Gminie Lesznowola. 2. Co nas wyróżnia? 3. Urząd Gminy w liczbach.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu EZD w Urzędzie Gminy w Stężycy 2. Zamówienie obejmie w szczególności: 1) Wdrożenie systemu,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów w Urzędzie jako warunek jego sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania

Integracja systemów w Urzędzie jako warunek jego sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania ZETO Koszalin Sp. z o.o. Integracja systemów w Urzędzie jako warunek jego sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. ul. 4-go Marca 38; Koszalin; tel.

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu. Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) Prezentacja projektu Warszawa, 24 czerwca 2014 r. 1. Cele Podprojektu ISOK 2. Zespół realizujący ISOK 3. Użytkownicy ISOK 4. Funkcjonalności ISOK 5. Architektura

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.3. Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny

Załącznik nr 1.3. Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny Załącznik nr 1.3 do SIWZ Załącznik nr 1.3 Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny Strona 1 z 13 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów EZD u Partnerów

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32)

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32) ,,Spr@wny Urząd II - rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów Urząd Miasta Knurów

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP)

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) Autorzy: Justyna Bachowska, Łukasz Wojnowski Urząd

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII

ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 ZADANIA I OBOWIAZKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFII Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 AGENDA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo