SBTengine. Instrukcja użytkowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SBTengine. Instrukcja użytkowania"

Transkrypt

1 SBTengine Instrukcja użytkowania M14005 GenDx Telefon: Strona internetowa: Adres: Yalelaan CM Utrecht Holandia M SBTN-IFU-V

2 1 Przeznaczenie SBTengine to pakiet oprogramowania służący do analizy sekwencji DNA oraz identyfikacji alleli antygenów zgodności tkankowej (HLA) w wysokiej rozdzielczości. Dane sekwencji otrzymuje się za pomocą odczynników w procedurze bezpośredniego sekwencjonowania HLA (tzw. metoda SBT). Oprogramowanie SBTengine jest przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, takich jak technicy laboratoryjni czy lekarze, których kompetencje są zgodne ze specyfikacjami EFI lub ASHI lub którzy odbyli szkolenie w zakresie typowania HLA lub sekwencjonowania DNA w laboratoriach diagnostycznych akredytowanych przez EFI lub ASHI. 1.1 Objaśnienia symboli Legalny producent Numer materiału Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro Zapoznaj się z instrukcją użytkowania 1.2 Ograniczenia w zastosowaniu produktu W celu uzyskania optymalnej wydajności oprogramowania SBTengine należy je uruchomić na komputerze spełniającym minimalne wymagania systemowe (podane w rozdziale 2.1 Wymagania systemowe ). Należy pamiętać, że wskutek niewłaściwego użycia filtrów lub funkcji oprogramowania SBTengine mogą nastąpić zmiany w wygenerowanych danych. Aktualizacje oprogramowania zostaną udostępnione m.in. w celu dostarczenia najbardziej aktualnej referencyjnej bazy danych. Regularna aktualizacja wersji oprogramowania jest zatem wysoce zalecana. Przyporządkowanie genotypu(ów) może się różnić, jeżeli dane zostały zanalizowane za pomocą różnych wersji oprogramowania. SBTengine jest wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro (IVD). Otrzymane dane muszą zostać zweryfikowane przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, takich jak technicy laboratoryjni czy lekarze, których kompetencje są zgodne ze specyfikacjami EFI lub ASHI lub którzy odbyli szkolenie w zakresie typowania HLA lub sekwencjonowania DNA w laboratoriach diagnostycznych akredytowanych przez EFI lub ASHI. Dane wygenerowane przez SBTengine nie służą do wyciągania ostatecznych wniosków ani stawiania ostatecznej diagnozy w jakiejkolwiek formie. Niewłaściwe korzystanie z oprogramowania SBTengine, w tym, między innymi, dokonywanie nieautoryzowanych zmian w bazie referencyjnej lub używanie fałszywej licencji, może skutkować wystąpieniem istotnych, niepotwierdzonych przez GenDx zmian, za które spółka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej. Zmiany te mogą doprowadzić, między innymi, do błędnej analizy i uwierzytelnienia danych lub wystąpienia skutków prawnych oraz gromadzenia niekompletnych danych. 1.3 Pomoc techniczna W celu uzyskania pomocy technicznej oraz szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem GenDx (www.gendx.com) lub naszym działem wsparcia technicznego GenDx, wysyłając wiadomość na adres lub dzwoniąc pod numer +31 (0) M SBTN-IFU-V

3 2 Instalowanie oprogramowania SBTengine oraz licencji 2.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe Windows Vista, Windows 7 2 GB RAM 80 MB wolnego miejsca na dysku Połączenie sieciowe umożliwiające transmisję danych TCP/IP z wykorzystaniem portu Microsoft.NET framework 2.0 Zalecane wymagania systemowe Windows 7 2 GB RAM Połączenie internetowe umożliwiające sprawdzenie poprawności licencji oraz pobieranie automatycznych aktualizacji 250 MB wolnego miejsca na dysku Microsoft.NET framework 2.0 M SBTN-IFU-V

4 2.2 Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji oprogramowania i licencji Użytkownik posiadający poprzednią wersję oprogramowania SBTengine powinien ją wcześniej usunąć z poziomu panelu sterowania. Ponadto, należy usunąć plik licence.ldf (jest to plik używany w poprzednim systemie licencjonowania). W systemie Windows XP plik ten znajduje się w katalogu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GenDx\Shared\Licensing. We wszystkich pozostałych wersjach systemu Windows plik ten można znaleźć w katalogu C:\ProgramData\GenDx\Shared\Licensing. 1. SBTengine należy zainstalować, korzystając z łącza dostarczonego przez zespół wsparcia technicznego. 2. Oprogramowanie należy zainstalować po rozpakowaniu pliku SBTengine.zip. W dalszej kolejności należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Oprogramowanie SBTengine zostanie uruchomione automatycznie. 3. W przypadku uruchomienia oprogramowania SBTengine po raz pierwszy system poprosi o wprowadzenie w odpowiednim polu klucza licencyjnego produktu dostarczonego przez GenDx. Jeżeli użytkownik nie posiada takiego klucza, powinien skontaktować się z lokalnym zespołem wsparcia technicznego. 4. Po pierwszym uruchomieniu system poprosi o wprowadzenie danych użytkownika oraz hasła. Aby to zrobić, należy użyć ustawień administratora. Użytkownik: admin Hasło: GenDx (z rozróżnieniem wielkich i małych liter!) 5. Kliknąć przycisk [Administration] (Administracja): 6. Teraz można dodawać nowych użytkowników, edytować bieżących i przydzielać ich do poziomów edycji/kontroli (część zawiera opis hierarchii poziomów uprawnień). Po dodaniu wszystkich użytkowników nacisnąć przycisk Quit (Zamknij). 7. Zamknąć oprogramowanie SBTengine. 8. Otworzyć program ponownie i zalogować się jako odpowiedni użytkownik. M SBTN-IFU-V

5 2.2.2 Hierarchia poziomów uprawnień Po uruchomieniu po raz pierwszy system poprosi o wprowadzenie danych użytkownika oraz hasła. Aby to zrobić, należy użyć ustawień administratora. Użytkownik: admin Hasło: GenDx (z rozróżnieniem wielkich i małych liter!) Można teraz dodawać nowych użytkowników, edytować bieżących i przydzielać ich do poziomów edycji/kontroli. Oprogramowanie SBTengine obsługuje 3 poziomy uprawnień: Administrator (Administrator), First Reviewer (Pierwszy kontroler) i Final Reviewer (Kontroler końcowy). 1. Administrator (admin) Administrator nie ma dostępu do żadnych danych. Administrator może jedynie tworzyć konta użytkowników i ustalać (lub zmieniać) poziom ich uprawnień. 2. Pierwszy kontroler Pierwszy kontroler może analizować, edytować i zatwierdzać wszystkie nieprzetworzone dane, które jeszcze nie zostały zatwierdzone. Pierwszy kontroler może również analizować, edytować oraz zatwierdzać wszystkie nieprzetworzone dane, które zostały zatwierdzone przez innych pierwszych kontrolerów (włącznie z nim samym). Użytkownik ten pracuje na dwóch poziomach: - Workfolder (Folder roboczy) to lista zadań na dany dzień, która umożliwia dostęp do wszystkich nieprzetworzonych danych. Po zatwierdzeniu dane zostają przeniesione na poziom kontrolera końcowego. - Approved (Zatwierdzono) ten poziom umożliwia dostęp do wszystkich danych zatwierdzonych przez pierwszych kontrolerów. Pozwala to na sprawdzenie i edycję danych zatwierdzonych przez użytkownika oraz wszystkich użytkowników o tych samych uprawnieniach. 3. Kontroler końcowy Kontroler końcowy może analizować, edytować oraz zatwierdzać wszystkie dane, które zostały zatwierdzone przez pierwszych kontrolerów. Kontroler końcowy może również analizować, edytować oraz zatwierdzać wszystkie dane, które zostały zatwierdzone przez innych kontrolerów końcowych (włącznie z nim samym). Użytkownik ten pracuje na dwóch poziomach: - Workfolder (Folder roboczy) to lista na dany dzień, która umożliwia dostęp do wszystkich danych zatwierdzonych przez pierwszych kontrolerów. - Approved (Zatwierdzono) ten poziom umożliwia dostęp do wszystkich danych zatwierdzonych przez któregokolwiek z kontrolerów końcowych. Pozwala to na sprawdzenie i edycję danych zatwierdzonych przez użytkownika oraz wszystkich użytkowników o tych samych uprawnieniach. Proces ten można podsumować w następujący sposób: Administrator: Może wyłącznie tworzyć konta użytkowników i ustalać/zmieniać przypisany do nich poziom uprawnień. Nie ma dostępu do żadnych danych sekwencji. Poziom uprawnień użytkownika: Poziom dostępu: Dane: Lista zadań dla pierwszego kontrolera Nieprzetworzone dane Pierwszy kontroler (First reviewer) Zatwierdzono przez Lista zadań dla pierwszego kontrolera kontrolera końcowego Zatwierdzone dane (przez pierwszego kontrolera) Kontroler końcowy (Final reviewer) Przepływ danych Zatwierdzenie Dostęp do danych Zatwierdzono przez kontrolera końcowego Dane zatwierdzone ostatecznie M SBTN-IFU-V

6 2.2.3 Instalacja licencji oprogramowania SBTengine na komputerach bez dostępu do Internetu Aby zainstalować oprogramowanie SBTengine na komputerach bez dostępu do Internetu, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 1. Uruchomić oprogramowanie SBTengine. Pojawi się okno aktywacji licencji: 2. Jeżeli system nie wykryje połączenia z Internetem, widoczny będzie również następujący komunikat: 3. Nacisnąć No (Nie) w przypadku braku połączenia z Internetem. 4. Następnie zostanie wyświetlone okno z ID komputera wygenerowanym przez oprogramowanie SBTengine (ID składa się z nazwy komputera oraz jego losowego numeru identyfikacyjnego). 5. Jeżeli w oknie nie jest widoczne ID komputera, należy nacisnąć wskazany poniżej przycisk Offline Activation (Aktywacja offline): M SBTN-IFU-V

7 6. Skopiować ID komputera. 7. Skorzystać z innego komputera, który posiada dostęp do Internetu. 8. Otworzyć przeglądarkę i przejść do witryny: https://quicklicensemanager.com/gendx/sql2/qlmasplicensesite/qlmwebactivation.aspx 9. Zostanie wyświetlony następujący formularz: 10. W polu Activation Key (Klucz aktywacyjny) należy wprowadzić klucz produktu otrzymany pocztą elektroniczną. 11. W polu Computer ID (ID komputera) należy wprowadzić klucz wygenerowany przez SBTengine. 12. Nacisnąć przycisk Activate (Aktywuj). 13. W polu Licence Key (Klucz licencji) pojawi się klucz, dzięki któremu można aktywować oprogramowanie SBTengine. Skopiować klucz. 14. Wrócić do komputera, na którym oprogramowanie SBTengine ma zostać zainstalowane. 15. Wprowadzić nowo wygenerowany klucz w dolnej części okna aktywacji licencji SBTengine. 16. Nacisnąć przycisk Activate (Aktywuj). 17. Oprogramowanie SBTengine jest gotowe do użycia. M SBTN-IFU-V

8 3 Organizacja zadań w SBTengine Zadania w oprogramowaniu SBTengine można sklasyfikować według następujących etapów: Oznaczenie próbek (3.1) Importowanie plików sekwencji oraz selekcja próbek (3.2) Analiza danych (3.3) Etap 1: Korygowanie niezgodności w przyrównaniu (3.3.1) Etap 2: Korygowanie niezgodności między chromatogramami (3.3.2) Zatwierdzenie wyników (3.4) Etap 3: Sprawdzenie/modyfikacja kluczowych pozycji (3.3.3) Zgłoszenie wyników (3.5) 3.1 Oznaczenie próbek Zanim pliki sekwencji ABI (*.ab1) będą mogły zostać zanalizowane przy użyciu oprogramowania SBTengine, należy zdefiniować nazwę próbki i locusa dla poszczególnych plików sekwencji ABI. Zaleca się korzystanie z następującego wzoru podczas oznaczania próbek: nazwa próbki_locus_ekson + sekwencjonowana nić DNA. Każdą część należy oddzielić podkreślnikiem. Taka forma nazewnictwa pozwoli oprogramowaniu SBTengine automatycznie przyporządkować oznaczenie próbki i locusa do poszczególnych chromatogramów. Przykładowa nazwa pliku: DNA1_HLA-C_Ex5F_otherinformation.ab1: Nazwa próbki: Locus: Sekwencjonowana nić DNA: Inne informacje: DNA1 HLA-C Ekson 5 prawy Zależne od ustawienia sekwencera (pomijane przez SBTengine w celach nazewnictwa) Jeżeli użytkownik korzysta ze starterów GSSP, powinien on dodać oznaczenie GSSP w miejscu sekwencjonowanej nici DNA. Przykładowa nazwa pliku: DNA1_HLA-C_C16_otherinformation.ab1: Nazwa próbki: Locus: Oznaczenie GSSP: Inne informacje: DNA1 HLA-C Chromatogram jest otrzymywany dzięki C16 GSSP Zależne od ustawienia sekwencera (pomijane przez SBTengine w celach nazewnictwa) Teraz SBTengine może automatycznie odczytać próbki. Można również wykorzystać inne konwencje nazewnictwa próbek i loci. W tym celu należy zapoznać się z Glossary (Glosariuszem) dostępnym w oprogramowaniu SBTengine ( Automatic Name/Locus Assignment (Oznaczenie automatyczne/przypisanie locusa) lub Manual Name/Locus Assignment (Oznaczenie ręczne/przypisanie locusa)) lub skontaktować z zespołem wsparcia technicznego. M SBTN-IFU-V

9 3.2 Importowanie plików sekwencji do oprogramowania SBTengine oraz selekcja próbek Zalecamy przechowywanie danych sekwencji w specjalnie do tego przeznaczonym katalogu (np. SBTdata) oprogramowania SBTengine. Jeżeli komputery są połączone w sieci komputerowej, zalecamy przechowywanie plików na serwerze dostępnym z każdej stacji roboczej, na której zainstalowano oprogramowanie SBTengine. Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe plików, aby nie dopuścić do przypadkowej utraty danych. Uwaga: Niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z sieci komputerowej, na potrzeby niniejszej instrukcji za domyślny katalog zawierający pliki sekwencji będzie uznawany folder SBTdata Importowanie głównych plików sekwencji do oprogramowania SBTengine oraz selekcja próbek 1. Po zakończeniu procesu sekwencjonowania na komputerze należy skopiować z niego wszystkie pliki sekwencji do folderu SBTdata. 2. W oprogramowaniu SBTengine należy określić lokalizację folderu SBTdata. Czynność tę wykonuje się jednorazowo przy instalacji oprogramowania SBTengine. Aby określić ścieżkę folderu SBTdata w oprogramowaniu SBTengine, należy wybrać zakładkę Sample Management (Zarządzanie próbką) oraz znaleźć i zaznaczyć folder w lewej kolumnie (1). Nie należy zaznaczać folderu plików sekwencji, gdyż oprogramowanie SBTengine może odczytywać dane z kilku katalogów zawierających takie pliki. 3. Wszelkie pliki sekwencji skopiowane z folderu, w którym były zawarte, do katalogu SBTdata zostaną wyświetlone w środkowej kolumnie (2). SBTengine rozpoznaje wszystkie pliki sekwencji umieszczone w folderze SBTdata i jego podfolderach. Pliki sekwencji zapisane na głębszych poziomach w podfolderach SBTdata nie zostaną wykryte. 4. Przegląd plików sekwencji jest dostępny w prawej kolumnie (3). Dla każdej próbki program wyświetla liczbę plików sekwencji ABI na locus HLA. 5. W dolnej części prawej kolumny można nacisnąć przycisk Refresh (Odśwież) (4), aby odświeżyć widok Sample Management (Zarządzanie próbką). Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy nowe foldery plików sekwencji zostaną dodane w czasie działania oprogramowania SBTengine. Po każdym uruchomieniu oprogramowania SBTengine lista plików będzie automatycznie aktualizowana. 6. Dostęp do plików sekwencji z poziomu eksploratora Windows można uzyskać za pomocą przycisku Advanced File Management (Zaawansowane zarządzanie plikami) (5). M SBTN-IFU-V

10 3.3 Analiza danych w SBTengine Analizę plików sekwencji wykonuje się z poziomu okna zakładki Sequence Overview (Przegląd sekwencji). Składa się ona z trzech głównych etapów: 1) Korygowanie niezgodności w przyrównaniu 2) Korygowanie niezgodności między chromatogramami sekwencji 3) Sprawdzenie/modyfikacja kluczowych pozycji Etap 1: Korygowanie niezgodności w przyrównaniu Wybrać próbkę i locus HLA do analizy. Wszystkie pliki sekwencji ABI wybranej próbki zostaną załadowane i przyrównane do bazy danych IMGT/HLA. Pozycje w sekwencji próbki, które nie mogą zostać przyrównane do bazy danych IMGT/HLA są określane jako niezgodności w przyrównaniu. Niezgodności te implikują niewłaściwe przypisanie nukleotydów przez SBTengine z uwagi na słabą jakość sekwencji w tych pozycjach. (Uwaga: W nielicznych przypadkach niezgodności w przyrównaniu mogą być wynikiem wystąpienia nowych alleli. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z zespołem wsparcia technicznego). Przed kontynuowaniem analizy niezgodności te muszą zostać skorygowane. W oprogramowaniu SBTengine niezgodności są widoczne w prawym oknie obok chromatogramów (1). Zgodnie z powyższym przykładem, oznaczenia bazy danych IMGT/HLA wskazują, że nukleotyd [A] powinien znajdować się na pozycji 508 (2) eksonu 3 HLA-A, natomiast oprogramowanie SBTengine przypisało w tym miejscu nukleotyd [M] ([M] = [A] lub [C] za pomocą kodów IUPAC-IUB). Lewy starter w dolnym chromatogramie wyraźnie pokazuje [A] w pozycji 508, co pozwala na przypisanie [A] w górnym chromatogramie po prawej stronie startera. Aby zmienić pozycję, należy ją zaznaczyć kursorem lub skorzystać z listy wyświetlonej w prawym oknie przeglądu sekwencji (3). Migotanie kursora oznacza, że pozycja została zaznaczona w chromatogramie sekwencji. Nukleotydy (A, T, C lub G) należy skorygować za pomocą klawiatury (4) i nacisnąć przycisk Enter. Następnie oprogramowanie SBTengine automatycznie przejdzie do kolejnej niezgodności w przyrównaniu, jeżeli taka występuje. Jeżeli wszystkie niezgodności zostały wyeliminowane, oprogramowanie SBTengine wyświetli komunikat Alignments OK (Przypisania poprawne) i automatycznie przejdzie do etapu 2 procesu analizowania danych: Korygowanie niezgodności między chromatogramami sekwencji. M SBTN-IFU-V

11 3.3.2 Etap 2: Korygowanie niezgodności między chromatogramami sekwencji Mogą również wystąpić niezgodności w chromatogramach, np. między prawą a lewą sekwencją. SBTengine wyświetli je po prawej stronie okna, zgodnie z poniższą ilustracją (1). Można je edytować zgodnie z opisem w części (Etap 1: Korygowanie niezgodności w przyrównaniu). Po naciśnięciu Enter oprogramowanie SBTengine wskaże kolejną niezgodność lub przejdzie do 3. etapu analizy: Sprawdzenie/modyfikacja kluczowych pozycji. M SBTN-IFU-V

12 3.3.3 Etap 3: Sprawdzenie/modyfikacja kluczowych pozycji Na tym etapie należy sprawdzić wszystkie kluczowe pozycje (1) i zweryfikować, czy nukleotydy zostały przypisane zgodnie z chromatogramem sekwencji. Przyporządkowanie nukleotydów można zmienić w razie konieczności. SBTengine w sposób dynamiczny oblicza kluczowe pozycje i wyświetla listę wszystkich istotnych pozycji nukleotydów. Jeśli zostaną one zmienione, będą odwoływały się do innego przypisania alleli. Należy zatem obowiązkowo ręcznie sprawdzić przypisanie nukleotydów w tych pozycjach. Jeżeli wszystkie kluczowe pozycje zostały oszacowane, a wszystkie inne pozycje wyraźnie skorygowano, proces przypisywania alleli można uznać za zakończony. Wszelkie pozostałe rozbieżności można zniwelować za pomocą starterów GSSP wskazanych przez oprogramowanie SBTengine (2). M SBTN-IFU-V

13 Redukcja obciążenia roboczego Liczba kluczowych pozycji do zweryfikowania może często przekraczać 100. Aby zredukować obciążenie robocze, w programie można wybrać opcję Quality Value Filter (Filtr kontroli jakości). Filtruje ona piki najwyższej jakości, które oprogramowanie SBTengine uznało za bez wątpienia poprawnie przypisane. Jak można zobaczyć na poniższej ilustracji, aż 140 kluczowych pozycji wymaga weryfikacji przy wyłączonym filtrze (1). Przy włączonym filtrze (2) liczba kluczowych pozycji do sprawdzenia została znacznie zredukowana i wynosi tylko Zatwierdzenie wyników Gdy wszystkie allele zostaną przypisane, pierwszy kontroler może zakończyć proces analizy, naciskając przycisk [Approve] (Zatwierdzenie) (prawa dolna część okna). W oknie [Approve] (Zatwierdzenie) (1) automatycznie zostanie wyświetlone nazwisko pierwszego kontrolera. W polu (2) można dodać komentarz do przeprowadzonej analizy. 1 2 Nazwisko pierwszego kontrolera jako osoby przypisującej allele zostanie uwzględnione w raporcie razem z datą i godziną zatwierdzenia. Kontroler końcowy (np. przełożony) może się teraz zalogować na swoje konto, aby zweryfikować analizę i ponownie zatwierdzić próbkę. Jego nazwisko, razem z datą i godziną zatwierdzenia, również zostanie ujęte w raporcie. Więcej szczegółów dotyczących pierwszych i końcowych kontrolerów zawiera część Hierarchia poziomów uprawnień. M SBTN-IFU-V

14 Po zatwierdzeniu przypisania alleli pliki sekwencji zostaną przeniesione do folderu archiwum, a następnie zostanie wygenerowany raport w formacie XML. Raport XML jest plikiem tekstowym o znacznikowej strukturze. Plik XML można wykorzystać do zaimportowania danych dotyczących przypisania próbek i alleli do innych programów (np. systemu LIMS) w celu dalszego przetwarzania. SBTengine generuje raport dla zatwierdzonych loci w zakładce Typing Result (Wyniki typowania). Użytkownik może zaimportować raport do wybranego programu (np. Microsoft Word). Dzięki temu można opracować czytelne sprawozdanie dla kliniki Dostęp do zatwierdzonych danych Aby uzyskać dostęp do zatwierdzonych danych, należy nacisnąć przycisk Approved (Zatwierdzono) zgodnie z poniższą ilustracją: Dodawanie kolejnego pliku sekwencji do już zanalizowanej i zatwierdzonej próbki Jeżeli dla próbki zostało przeprowadzone dodatkowe sekwencjonowanie, np. GSSP, sekwencje należy połączyć z dowolnymi danymi już zatwierdzonej próbki. W tym celu należy skopiować folder procesu zawierający sekwencje GSSP do folderu roboczego SBTdata. Otworzyć oprogramowanie SBTengine i wybrać próbkę. Oprogramowanie SBTengine załaduje pliki GSSP i automatycznie wyszuka wszelkie chromatogramy znajdujące się w archiwum. Analiza połączonych danych może spowodować zmianę w ostatecznym przypisaniu alleli poprzez usunięcie genotypu lub rozbieżności w allelach. Po zakończeniu analizy należy ją ponownie zatwierdzić. Nowo dodane pliki zostaną przeniesione do archiwum oraz zostanie wyeksportowany plik XML. Ostatnie przypisanie alleli w oprogramowaniu SBTengine zostanie uznane za nadrzędne. Stary plik XML zostanie więc automatycznie nadpisany. M SBTN-IFU-V

15 3.5 Zgłoszenie wyników Pod zakładką Typing Result (Wyniki typowania) można znaleźć panele Typing result for current locus (Wyniki typowania dla obecnego locusa) oraz Approved loci (Zatwierdzone loci). Dostarczają one informacji na temat wyników typowania. Raporty te można bezpośrednio wydrukować lub zapisać w formacie tekstowym *.rtf, naciskając odpowiednio przycisk Print (Drukuj) lub Save (Zapisz) w dolnej części okna. Raport zapisany w pliku *.rtf można otworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstu (np. oprogramowania Microsoft Word) oraz dodać nagłówek firmowy czy dodatkowy tekst w celu opracowania sprawozdania dla lekarza. Można również zautomatyzować tę procedurę, tworząc makro w edytorze tekstu. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tworzenia makr, należy zapoznać się z instrukcją używanego oprogramowania do edycji tekstu Typowanie wyniku dla bieżącego locusa W przedstawionym oknie można znaleźć szczegółowy przegląd statusu typowania bieżącej próbki, tj. próbki, która jest obecnie załadowana w panelu Sequence Overview (Przegląd sekwencji) (1). Jeżeli wystąpią rozbieżności w genotypach, zostaną wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące ich (2) oraz GSSP (3), dzięki którym rozbieżności będą mogły zostać usunięte. Należy pamiętać, że dane wyświetlone w tym oknie NIE stanowią raportu dotyczącego zatwierdzonych próbek. M SBTN-IFU-V

16 3.5.2 Zatwierdzone loci W panelu Approved Loci (Zatwierdzone loci) (1) można wyświetlić raport dotyczący obecnej próbki ( Current Sample ), jak i wszystkich próbek ( All Samples ), wybierając odpowiednią zakładkę (2). Zakładka Current Sample (Obecna próbka) pokazuje raport dotyczący obecnie analizowanej próbki (dostępnej w oknie Sequence Overview (Przegląd sekwencji)), natomiast w zakładce All Samples (Wszystkie próbki) można znaleźć raporty związane z wszystkimi wcześniej analizowanymi próbkami. Próbkę można wybrać w rozwijanym menu (3). W obu powyższych zakładkach dostępne są opcje wyświetlania (4), które można aktywować lub dezaktywować w zależności od wymagań raportu. Do opcji tych należą: Allele Assignment (Przypisywanie alleli): przegląd przypisanych alleli HLA do każdego zatwierdzonego locusa Resolving Strategies (Strategie korygowania): startery GSSP, których należy użyć GSSPs applied : zastosowane startery GSSP M SBTN-IFU-V

17 NMDP report (Raport NMDP): dla użytkowników stosujących kod NMDP P and G group report (Raport dotyczący grup P i G): dla użytkowników grup P i G (w celu uproszczenia zgłaszania niejednoznacznego typowania alleli) Approval (Zatwierdzenie): podsumowanie osób, które zatwierdziły przypisanie alleli, poziom uprawnień tych osób oraz data i godzina zatwierdzenia. Program zapisuje każde dokonane zatwierdzenie. Comment (Komentarz): wszelkie komentarze dodane podczas zatwierdzania typowania Databases (Bazy danych): podsumowanie baz danych IMGT/HLA, które zostały użyte, razem z liczbą alleli Overview (Przegląd): wyświetla informacje o sekwencjach, które zostały użyte w celu przypisania alleli do poszczególnych loci. Strzałki do przodu i do tyłu wskazują prawe i lewe sekwencje. Żółty kolor oznacza heterozygotyczną sekwencję, natomiast czerwony kolor homozygotyczną. Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania SBTengine, należy zapoznać się z funkcją Help (Pomoc), którą można znaleźć w Glosariuszu dostępnym w oprogramowaniu. M SBTN-IFU-V

18 Dystrybucja Klienci GenDx CE-IVD Szczegółowe informacje dotyczące numerów produktu oraz opcji licencji znajdują się na stronie GenDx Yalelaan CM Utrecht Holandia Listę wszystkich lokalnych dystrybutorów GenDx można znaleźć na stronie Klienci Abbott CE IVD Numer listy: 08N33-02 Numer listy: 08N33-01 Abbott 1300 East Touhy Avenue Des Plaines, IL USA Autoryzowani przedstawiciele Qarad b.v.b.a. Volmolenheide 19 B-2400 Mol, Belgia +32 (0) Wersja 1, 09/2013 Wyłączenie odpowiedzialności Genome Diagnostics B.V dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić dokładność niniejszej instrukcji użytkowania. Genome Diagnostics B.V. zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości lub pominięcia, które mogły w niej wystąpić. Informacje znajdujące się w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Genome Diagnostics B.V nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, które może zawierać niniejsza instrukcja użytkowania. Genome Diagnostics B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek do niniejszej instrukcji użytkowania i/lub produktów w niej opisanych w dowolnym momencie bez powiadomienia. Prawa autorskie Niniejsza publikacja, razem z wszystkimi zdjęciami i ilustracjami, jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim z zastrzeżeniem wszelkich praw. Zabrania się powielania zarówno niniejszej instrukcji użytkowania, jak i wszelkich materiałów w niej zawartych bez pisemnej zgody autora. Copyright 2014 M SBTN-IFU-V

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Przedstawiciel ds. urzędowych Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

SMALL OFFICE SECURITY

SMALL OFFICE SECURITY SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik szybkiego uruchamiania Small Office Security Przewodnik szybkiego uruchamiania Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji programu 4Trans, TachoScan, GBOX autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo