Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo O autorach Wst p... 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29"

Transkrypt

1 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: , stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni wykorzystuj potencja³ Windows 7 Sprawnie zarz¹dzaj sprzêtem za pomoc¹ nowych narzêdzi Wygodnie personalizuj system Jeœli uwa asz, e programy z rodziny Windows s¹ zwykle proste w obs³udze, a najciekawszy sposób nauki to eksperymentowanie, z pewnoœci¹ masz racjê. W tak postawionej tezie tkwi¹ jednak dwie niedoskona³oœci. Po pierwsze Windows 7 nie tylko poprawia dotychczasowe niedoci¹gniêcia systemów z tej rodziny, ale i wprowadza szereg nowoœci. Po drugie mo esz utkn¹æ nad rozwi¹zaniem jakiegoœ problemu, a wówczas niezbêdn¹ i najszybsz¹ pomoc znajdziesz w³aœnie w tej ksi¹ ce. Jej zawartoœæ i uk³ad treœci, a tak e sposób przekazywania informacji sprawiaj¹, e jest to niezast¹piony podrêcznik, wspomagaj¹cy samodzielne uczenie siê przez eksperymentowanie. Ksi¹ ka Windows 7 PL. Biblia to wyczerpuj¹cy poradnik, napisany przez eksperta z firmy Microsoft. Znajdziesz tu szczegó³owe informacje na temat mo liwoœci tego systemu, a tak e najlepsze sposoby rozwi¹zywania problemów podczas jego u ytkowania. Dziêki temu przewodnikowi poznasz wszystkie nowe funkcje Windows 7, nauczysz siê konfigurowaæ system, zarz¹dzaæ plikami, korzystaæ z metadanych i tworzyæ bezpieczn¹ sieæ domow¹. Dowiesz siê, w jaki sposób uzyskaæ szybki dostêp do programów za pomoc¹ nowych list wyboru oraz jak synchronizowaæ urz¹dzenia sprzêtowe i poprawiaæ wydajnoœæ pracy komputera. Obs³uga systemu Wspó³dzia³anie i zabezpieczanie za pomoc¹ kont u ytkownika Kontrola rodzicielska System pomocy i rozwi¹zywanie problemów Blokowanie w³amañ za pomoc¹ zapory Zwalczanie z³oœliwego oprogramowania Automatyczne aktualizacje Programy i akcesoria instalacja i u ytkowanie Internet i multimedia Zarz¹dzanie plikami i folderami Poprawianie wydajnoœci Wszystko, co trzeba i warto wiedzieæ o nowym systemie Windows 7!

2 Spis tre ci O autorach Wst p Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo Rozdzia 1. Co nowego w Windows Pasek zada i usprawnienia pe noekranowe...35 Listy szybkiego dost pu...36 Nowe metody pracy z systemem Windows...37 Internet Explorer Szybkie wyszukiwanie...38 Obiekty Web Slice...38 Akceleratory...39 Lepsza nawigacja...40 Przegl danie InPrivate...41 Inne funkcje...41 Windows Live...42 Lepsze zarz dzanie urz dzeniami...42 Grupa domowa...43 Wydajno i czas pracy na baterii...44 Wygl d i funkcjonowanie...45 Alarmy i rozwi zywanie problemów...45 Udost pnianie muzyki i wideo...46 i wi cej...47 Podsumowanie...47 Rozdzia 2. Obs uga systemu Terminologia wykonywanych czynno ci...50 Terminologia zwi zana z mysz...50 Terminologia dotycz ca klawiatury...52 Logowanie...53 Co znajdziemy na pulpicie...55 U ywanie menu Start...57 Prawa strona menu Start...58 Pole wyszukiwania w menu Start...59 Przycisk zasilania...60 U ywanie list szybkiego dost pu...61

3 8 Windows 7 PL. Biblia U ywanie pulpitu...62 Ikony pulpitu...63 Porz dkowanie ikon pulpitu...65 Uruchamianie programów...66 Okno aktywne...68 Prze czanie mi dzy otwartymi programami...68 Uk adanie okien programów...71 Zmiana wielko ci okien programów...72 Przesuwanie okna programu...76 Przesuwanie i zmiana wielko ci okien za pomoc klawiatury...77 Zamykanie programu...78 U ywanie obszaru powiadomie...79 Wy wietlanie i ukrywanie ikon powiadomie...80 Reagowanie na komunikaty powiadomie...82 U ywanie pasków przewijania...82 U ywanie przycisków Wstecz i Dalej...84 System Windows Zapraszamy...85 Szybka pomoc dla pocz tkuj cych...86 Wylogowanie i zamkni cie systemu...87 Co mo na zrobi na swoim komputerze...88 Podsumowanie...88 Rozdzia 3. Wspó dzielenie i zabezpieczanie za pomoc kont u ytkowników Logowanie i wylogowanie z konta u ytkownika...92 Gdzie teraz jestem?...93 Wylogowanie z konta...93 Tworzenie silnych hase...95 Zapami tywanie hase...96 Tworzenie podpowiedzi do has a...96 Typy kont u ytkowników...97 Wbudowane konto administratora...97 Konta u ytkowników z uprawnieniami administracyjnymi...98 Konta standardowe...98 Konto go cia...98 Tworzenie kont u ytkowników i zarz dzanie nimi...99 Tworzenie konta u ytkownika...99 Zmiana konta u ytkownika Zmiana typu konta u ytkownika Ochrona konta has em Zmiana obrazka konta Zmiana nazwy konta W czanie i wy czanie konta go cia Nawigowanie po stronach kont u ytkownika Tworzenie dysku resetowania hase U ywanie dysku resetowania has a W amywanie si na standardowe konta u ytkowników Usuwanie kont u ytkowników Korzystanie z kont u ytkowników Dzia anie mechanizmu kontroli kont u ytkowników Eskalacja uprawnie w kontach administracyjnych...113

4 Spis tre ci 9 Wy czanie i w czanie mechanizmu UAC Uruchamianie programów jako administrator Dodawanie wbudowanego konta administratora do ekranu logowania Wy czanie wprowadzania has a po blokadzie Zaawansowane narz dzia zabezpieczaj ce Windows CardSpace U ywanie mened era po wiadcze Zarz dzanie w a ciwo ciami profilów i zmiennymi rodowiskowymi czenie identyfikatorów sieciowych z kontami systemu Windows Podsumowanie Rozdzia 4. Kontrola rodzicielska i bezpiecze stwo rodzinne Zanim zaczniemy U ywanie wbudowanych funkcji kontroli rodzicielskiej Otwieranie strony kontroli rodzicielskiej Definiowanie limitów czasowych Kontrolowanie gier Blokowanie i pozwalanie na uruchomienie programów Kontrola rodzicielska w us ugach Windows Live Definiowanie ogranicze w sieci Praca ze stronami Przegl danie raportów dzia a Podsumowanie Rozdzia 5. Pomoc i rozwi zywanie problemów Wprowadzenie do systemu pomocy Nawigowanie w systemie pomocy U ywanie pola wyszukiwania Pomoc sieciowa i lokalna Pomoc udzielana przez innych ludzi Pomoc zdalna Spo eczno ci Microsoft Obs uga klienta firmy Microsoft Rozwi zywanie problemów Podsumowanie Rozdzia 6. Rozwi zywanie problemów z uruchamianiem systemu Komputer si nie uruchamia To nie jest dysk systemowy albo b d dysku Komputer si uruchamia, ale nie dzia a mysz i klawiatura Komputer ca y czas próbuje si uruchomi, ale nigdy mu si to nie udaje W czasie uruchamiania ekran przyjmuje kolor niebieski i komputer si zatrzymuje Komputer bardzo d ugo si uruchamia Odtwarzanie plików systemowych z wcze niejszych uruchomie Naprawa instalacji systemu Windows Instrukcja obs ugi do czana do komputera Zasoby prezentowane w ksi ce ród a informacji w pomocy systemu Windows Sieciowe ród a informacji Programy si nie uruchamiaj...156

5 10 Windows 7 PL. Biblia Cz II Uszczelnianie systemu Rozdzia 7. Blokowanie w ama za pomoc Zapory systemu Windows Jak dzia a Zapora systemu Windows Przed czym zapora nas nie ochroni Centrum akcji systemu Windows W czanie i wy czanie programu Zapora systemu Windows Tworzenie wyj tków w ochronie zapor R czne konfigurowanie wyj tków zapory Dodawanie wyj tków dla programów Wy czanie, modyfikowanie i usuwanie wyj tków Zaawansowane ustawienia zapory Otwieranie ikony Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi Zmiana w a ciwo ci profilów zapory Regu y po cze przychodz cych i wychodz cych Podsumowanie Rozdzia 8. Zwalczanie z o liwego oprogramowania Rodzaje z o liwego oprogramowania Wirusy i robaki Spyware i adware Konie troja skie i rootkity Zwalczanie programów szpieguj cych programem Windows Defender Otwieranie programu Windows Defender Usuwanie oprogramowania szpieguj cego Odbieranie pozwole programom Spo eczno NetSpy Witryna WWW programu Windows Defender Oprogramowanie antywirusowe Ochrona przed wirusami Antywirusy i Centrum akcji Mechanizm UAC a z o liwe oprogramowanie Narz dzie do usuwania z o liwego oprogramowania Podsumowanie Rozdzia 9. Automatyczne aktualizacje zwi zane z bezpiecze stwem Automatyczne aktualizacje Aktualizacje a unowocze nienia Dlaczego aktualizacje s tak wa ne? W czanie automatycznych aktualizacji Zarz dzanie aktualizacjami Zarz dzanie aktualizacjami opcjonalnymi Zmiana sposobu dzia ania aktualizacji Przegl danie i usuwanie aktualizacji Zapobieganie w amaniom za pomoc mechanizmu DEP Podsumowanie...201

6 Spis tre ci 11 Cz III Personalizowanie systemu Windows Rozdzia 10. Personalizowanie rodowiska pracy U ywanie strony personalizacji Wybieranie kompozycji Personalizowanie t a pulpitu Personalizowanie schematu kolorów Personalizowanie efektów d wi kowych Personalizowanie wygaszacza ekranu Personalizowanie ikon pulpitu Zmiana rozdzielczo ci ekranu U ywanie wielu monitorów Dostosowywanie wielko ci czcionek Personalizowanie myszy Personalizowanie klawiatury Personalizowanie menu Start Otwieranie w a ciwo ci paska zada i menu Start Personalizowanie prawej strony menu Start Dostosowywanie lewej kolumny menu Start Reorganizacja w menu Wszystkie programy Tworzenie w asnych skrótów klawiszowych Dostosowywanie paska zada Blokowanie i odblokowywanie paska zada Przesuwanie i zmiana rozmiaru paska zada Wy wietlanie pasków narz dzi na pasku zada Zmiana po o enia i wielko ci pasków narz dzi na pasku zada Dostosowywanie obszaru powiadomie Jak si pozby ikon z obszaru powiadomie Gad ety systemu Windows Dodawanie i usuwanie gad etów U ywanie gad etów i manipulowanie nimi Funkcja Windows SideShow Podsumowanie Rozdzia 11. U atwienia dost pu i j zyki Wprowadzenie do Centrum u atwie dost pu Pomoc dla osób niedowidz cych Pomoc dla osób z problemami z poruszaniem si Pomoc dla osób niedos ysz cych U atwianie koncentracji na zadaniach Ustawienia administracyjne zwi zane z u atwieniami dost pu Skróty klawiszowe zwi zane z u atwieniami dost pu Ustawienia regionalne i j zykowe Zmienianie wygl du liczb, dat i czasu Poinformuj o swojej lokalizacji Praca z wieloma j zykami Instalowanie j zyków interfejsu u ytkownika Podsumowanie...289

7 12 Windows 7 PL. Biblia Rozdzia 12. Przenoszenie plików z innego komputera Co mo na przenie Czego nie mo na przenie Przenoszenie programów na nowy komputer Czego nie nale y instalowa Wybieranie metody przenoszenia U ywanie kabla atwego transferu U ywanie sieci domowej U ywanie zewn trznych dysków Przenoszenie danych Po zako czeniu przenoszenia Przenoszenie bez u ycia programu atwy transfer w systemie Windows R czne przenoszenie Ulubionych stron przegl darki Internet Explorer R czne przenoszenie kontaktów R czne przenoszenie wiadomo ci pocztowych z programu Outlook Express Przenoszenie czcionek Podsumowanie Rozdzia 13. Modyfikowanie opcji automatycznego uruchamiania programów Na pocz tek kilka szczegó ów Automatyczne uruchamianie aplikacji Pomijanie wszystkich programów z folderów Autostart Wy czanie automatycznego uruchamiania aplikacji Kontrolowanie automatycznego uruchamiania programów za pomoc programu Konfiguracja systemu Automatyczne uruchamianie jako us ugi Pomijanie strony logowania Rozwi zywanie problemów z uruchamianiem systemu Pozbywanie si wy czonych urz dze System Windows w ogóle si nie uruchamia Podsumowanie Rozdzia 14. U ywanie programów i akcesoriów systemu Windows Wa ne informacje o programach U ywanie Kalkulatora Wpisywanie znaków specjalnych za pomoc Tablicy znaków Praca z czcionkami U ywanie Notatnika Pakowanie i rozpakowywanie plików Kompresowanie plików Rozpakowywanie plików Opisywanie zrzutów ekranu za pomoc Narz dzia Wycinanie Zapisywanie wycinka Kopiowanie i wklejanie wycinka Wysy anie wycinka poczt elektroniczn Modyfikowanie opcji Narz dzia Wycinanie Tworzenie zrzutów ekranu metod tradycyjn U ywanie programu Paint U ywanie Rejestratora d wi ków Podsumowanie...341

8 Spis tre ci 13 Rozdzia 15. Rozwi zywanie problemów z dostosowywaniem systemu Problemy z pulpitem Mój ekran jest za du y lub zbyt ma y; kolory s paskudne Po klikni ciu pulpitu prawym przyciskiem myszy nie pojawia si opcja Personalizuj Cz ekranu jest odci ta lub pusta Obrazek tapety nie pasuje do pulpitu Wszystko jest ogromne; nie wida ca o ci okien dialogowych Nazwy ikon s za ma e albo za du e Nie mam adnych ikon na pulpicie (albo nie odpowiada mi ich rozmiar) Nie mog umie ci ikony pulpitu w upatrzonym miejscu Wygaszacz ekranu nigdy si nie w cza Brakuje interfejsu Windows Aero albo przycisku Prze cz mi dzy oknami Problemy z menu Start Nie mo na wy wietli niektórych elementów menu Start Po prawej stronie menu Start brakuje kilku elementów Problemy z paskiem zada Pasek zada znikn Pasek zada jest za wysoki (albo zupe nie zaba aganiony) Nie mam paska Szybkie uruchamianie Aktualizowanie sterownika karty graficznej Cz IV Internet i multimedia Rozdzia 16. Przegl darka Internet Explorer Uruchamianie przegl darki Przegl danie witryny U ywanie hiper czy U ywanie przycisków Wstecz, Dalej i Historia Powi kszanie strony Zmiana domy lnej strony g ównej U ywanie kart Korzystanie z obiektów Web Slice U ywanie akceleratorów Zarz dzanie ulubionymi stronami Dodawanie grup kart do ulubionych Porz dkowanie ulubionych Blokowanie wyskakuj cych okienek U ywanie paska informacyjnego Podsumowanie Rozdzia 17. Oprócz poczty i stron 369 U ywanie FTP Anonimowe FTP a konta FTP U ywanie Internet Explorera jako klienta FTP U ywanie Pomocy zdalnej Konfigurowanie Pomocy zdalnej Pro ba o pomoc zdaln U ywanie Pulpitu zdalnego Ekran Zasoby lokalne Programy...378

9 14 Windows 7 PL. Biblia Wra enia Zaawansowane Pozwalanie na zdalne po czenia w sieci domowej czenie si z innego komputera w sieci domowej Podsumowanie Rozdzia 18. Zarz dzanie nazwami i adresami Otwieranie kontaktów Zmiana sposobu ogl dania kontaktów Tworzenie skrótów do kontaktów Tworzenie kontaktu Otwieranie i edytowanie kontaktów Tworzenie kontaktu Ja Tworzenie grup kontaktów Drukowanie kontaktów Importowanie i eksportowanie kontaktów Importowanie danych do folderu Kontakty Eksportowanie kontaktów do plików vcard Eksportowanie do pliku CSV Wyszukiwanie w kontaktach Wspó dzielenie kontaktów w sieci Podsumowanie Rozdzia 19. Zabawy z obrazami Przenoszenie obrazów na swój komputer Pobieranie zdj z aparatu cyfrowego Pobieranie obrazów z karty pami ci Pobieranie obrazów z p yt CD i DVD Pobieranie obrazów ze skanera U ywanie obrazów otrzymywanych w poczcie elektronicznej Kopiowanie obrazów ze stron Kopiowanie i wklejanie obrazów Pobieranie zrzutów ekranu U ywanie folderu Obrazy Kilka wskazówek do folderu Obrazy Dlaczego zamiast niektórych obrazów pojawiaj si tylko ikony? Filmy w folderze Obrazy Zmiana nazw obrazów i filmów U ywanie Galerii fotografii us ugi Windows Live Wybieranie, co i jak chcemy ogl da Kilka wskazówek dotycz cych u ywania Galerii fotografii Wybieranie miniaturek w galerii Datowanie, ocenianie, podpisywanie i oznakowywanie Filtrowanie obrazów Modyfikowanie znaczników U ywanie obrazu jako t a pulpitu Dodawanie obrazów do galerii Ustalanie opcji Galerii fotografii Tworzenie filmów w Galerii fotografii Drukowanie obrazów Drukowanie z Galerii fotografii Drukowanie obrazów z folderu...431

10 Spis tre ci 15 U ywanie gad etu Pokaz slajdów Piksele i megapiksele Rozszerzenia plików, wymiary i rozmiary Modyfikowanie wielko ci lub typu obrazu Obrazy, oznakowania i foldery wirtualne Podsumowanie Rozdzia 20. DVD, filmy i co jeszcze Ogl danie p yt DVD, VCD itp Ustalanie domy lnego dzia ania dla p yt DVD Odtwarzanie filmów DVD lub VCD Wybieranie rozmiaru ekranu Odtwarzanie plików wideo Korzystanie z biblioteki Wideo Dodawanie filmów do biblioteki mediów Odtwarzanie filmów z biblioteki Podsumowanie Rozdzia 21. Rozwi zywanie problemów z internetem Rozwi zywanie problemów z przegl dark Internet Explorer Klikanie hiper cza nie daje adnych efektów Nie mo na pobra programu lub formantu ActiveX Alarm bezpiecze stwa dotycz cy opuszczania bezpiecznego po czenia internetowego Komunikat o b dzie Nie mo na wy wietli strony sieci Web Nie mo na zmieni domy lnej strony g ównej Obrazki zapisywane s jako bitmapy (pliki.bmp) Inne problemy lub funkcje przegl darki Internet Explorer Cz V Zarz dzanie plikami i folderami Rozdzia 22. Nap dy, foldery i pliki Dyski i nap dy Twardy dysk w komputerze No niki wymienne Przegl danie nap dów w swoim komputerze Wielko ci i pojemno ci Ile jest wolnego miejsca? Foldery Przegl danie zawarto ci folderów Foldery w folderach (podfoldery) Foldery nadrz dne Pliki Otwieranie i zamykanie plików cie ki do plików U ywanie Eksploratora Windows Otwieranie programu Eksplorator Windows Sk adniki programu Eksplorator Windows Wy wietlanie i ukrywanie opcjonalnych paneli Nawigowanie za pomoc paska adresu U ywanie panelu nawigacyjnego Nawigowanie w panelu zawarto ci...483

11 16 Windows 7 PL. Biblia Nawigowanie w nap dach Wybieranie widoku ikon U ywanie kolumn w widoku Szczegó y Sortowanie ikon Filtrowanie folderu U ywanie panelu podgl du U ywanie panelu szczegó ów Klikn raz czy dwa razy? Personalizowanie zachowania folderów Opcje na karcie Widok Zapisywanie ró nych rzeczy w folderach Którego folderu u y? Jak zapisywa w folderach Tworzenie w asnych folderów Tworzenie folderów przy okazji zapisywania plików Personalizowanie folderu Podsumowanie Rozdzia 23. Zarz dzanie plikami i folderami Jak zaznacza ikony Zaznaczanie jednej ikony Zaznaczanie wszystkich ikon Zaznaczanie s siaduj cych ze sob ikon Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia pojedynczych ikon Zaznaczanie za pomoc klawiatury Zaznaczanie przez filtrowanie Zaznaczanie przez przeci ganie Zaznaczanie wi kszo ci ikon w folderze Zaznaczanie ikon w wielu folderach Usuwanie zaznaczenia ikon Przenoszenie i kopiowanie plików Przenoszenie plików do podfolderu Kopiowanie na i z dysków zewn trznych Przenoszenie i kopiowanie plików przez przeci ganie Przenoszenie lub kopiowanie za pomoc dwóch otwartych folderów U ywanie techniki kopiuj-i-wklej do kopiowania lub przenoszenia plików Tworzenie kopii w tym samym folderze Cofanie operacji kopiowania lub przenoszenia plików W tej lokalizacji znajduje si plik Zmienianie nazw plików Cofanie zmiany nazwy pliku Zmiana nazw wielu plików Usuwanie plików U ywanie Kosza Odzyskiwanie przypadkowo usuni tych plików Trwa e usuwanie plików z Kosza Tworzenie i usuwanie skrótów Zarz dzanie plikami za pomoc polece systemu DOS Otwieranie wiersza polecenia U ywanie wiersza polecenia Kopiowanie i wklejanie w oknie wiersza polecenia...544

12 Spis tre ci 17 Nawigowanie za pomoc wiersza polecenia U ywanie znaków wieloznacznych Wypisywanie listy nazw plików Podsumowanie Rozdzia 24. Wyszukiwanie plików i wiadomo ci Podstawy wyszukiwania Komputerowi nie zadaje si pyta U ci lanie zapyta Pisownia jest wa na Miejsce wyszukiwania ma znaczenie Jak dzia a wyszukiwanie Szybkie wyszukiwanie w menu Start Dostosowywanie wyszukiwania w menu Start Rozbudowywanie wyszukiwania w menu Start Przeszukiwanie folderów i widoków Okre lanie kryteriów wyszukiwania Wyszukiwanie wed ug rodzaju Zapisywanie wyszukiwania U ywanie zapisanych wyszukiwa Podsumowanie Rozdzia 25. Metadane i wyszukiwanie zaawansowane Praca z w a ciwo ciami plików Przegl danie karty w a ciwo ci Przegl danie w a ciwo ci w kolumnach Edytowanie w a ciwo ci Ustalanie w a ciwo ci w czasie zapisywania pliku Personalizowanie wyszukiwania Zarz dzanie indeksem wyszukiwania Dodawanie i usuwanie indeksowanych lokalizacji Usuwanie lokalizacji z indeksu Wybieranie indeksowanych typów plików Opcje zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane Przeszukiwanie okre lonych w a ciwo ci Wi ksze ni i mniejsze ni S owa I, LUB oraz NIE Wyszukiwanie dat i liczb Podsumowanie Rozdzia 26. U ywanie p yt CD i DVD Poznawanie tajników p yt CD i DVD P yty CD-ROM i DVD-ROM P yty CD-R, DVD-R i DVD+R P yty CD-RW, DVD-RW i DVD+RW P yty CD Audio a p yty CD z danymi P yty DVD- i DVD Jaki rodzaj nap du mam w komputerze? U ywanie p yt zawieraj cych dane Jaki to rodzaj p yty? Przegl danie zawarto ci p yty...598

13 18 Windows 7 PL. Biblia Kopiowanie plików z p yty CD lub DVD Zmiana operacji wykonywanych po w o eniu p yty CD lub DVD do nap du Kopiowanie plików na czyste p yty CD i DVD Nagrywanie p yt w formacie zarz dzanym (ISO) Zamykanie p yty w formacie Aktywny system plików (UDF) Dodawanie kolejnych plików na p yt Czyszczenie zawarto ci p yt Formatowanie p yt CD i DVD Nagrywanie p yt w Eksploratorze Windows U ywanie programu Windows DVD Maker Otwieranie programu Windows DVD Maker Dodawanie zdj i filmów Wybieranie opcji filmu DVD Projektowanie menu Tworzenie p yty DVD Otwieranie zapisanego projektu p yty DVD Pomoc i rozwi zywanie problemów z programem DVD Maker Podsumowanie Rozdzia 27. Ochrona plików Proste kopie zapasowe plików U ywanie programu Kopia zapasowa/przywracanie Uruchamianie programu Kopia zapasowa/przywracanie Tworzenie kopii zapasowych plików i ustawie Odtwarzanie plików z kopii zapasowej Tworzenie kopii zapasowej komputera Odtwarzanie obrazu na dysk twardy Przywracanie obrazu na cz ciowo uszkodzony dysk Tworzenie dysku naprawy systemu U ywanie ochrony systemu W czanie i wy czanie ochrony systemu Tworzenie punktu przywracania Przywracanie systemu do stanu z poprzedniego punktu przywracania Cofanie przywracania systemu U ywanie funkcji poprzednich wersji (ukrytych kopii) Szyfrowanie dysków funkcj BitLocker Wymagania sprz towe funkcji BitLocker Szyfrowanie woluminu Gdy komputer si nie uruchamia Wy czanie funkcji BitLocker Wi cej informacji na temat funkcji BitLocker Podsumowanie Rozdzia 28. Rozwi zywanie problemów z plikami i folderami Rozwi zywanie problemów z plikami, folderami i skrótami W Eksploratorze nie wida klasycznego menu A gdzie si podzia przycisk przechodzenia do folderu nadrz dnego? Co si sta o z list folderów? Na pasku narz dzi Eksploratora nie wida przycisku pokazu slajdów Nie widz rozszerze nazw plików Przy próbach zaznaczania przez przeci ganie nic si nie zaznacza, a ikony s przesuwane...647

14 Spis tre ci 19 Komunikat o b dzie Nie mo na uko czy akcji, poniewa plik jest otwarty w innym programie. Zamknij plik i spróbuj ponownie Komunikat o b dzie Je li zmienisz rozszerzenie nazwy pliku, plik mo e sta si niezdatny do u ytku Komunikat o b dzie W tej lokalizacji ju znajduje si plik o tej samej nazwie Otwiera si okno dialogowe Problem ze skrótem Usuni cie skrótu z mojego pulpitu usuwa go z pulpitów wszystkich u ytkowników Rozwi zywanie problemów z dokumentami Nie mo na zapisa pliku w podanym folderze Nieprawid owa nazwa pliku W oknie dialogowym Otwieranie nie wida mojego dokumentu Rozwi zywanie problemów z p ytami CD i DVD Komunikat o b dzie nieprawid owa funkcja pojawiaj cy si w momencie próby zapisania plików na p ycie CD Nagranych p yt CD i DVD nie da si odczytywa na innych komputerach Rozwi zywanie problemów z wyszukiwaniami Wyszukiwanie nie znalaz o mojego pliku ród a informacji pomocne przy rozwi zywaniu problemów Cz VI Drukowanie Rozdzia 29. Instalowanie drukarek i zarz dzanie nimi W a ciwo ci drukarki a w a ciwo ci drukowania Otwieranie folderu Urz dzenia i drukarki Wybieranie drukarki domy lnej Testowanie drukarki Instalowanie nowej drukarki Instalowanie drukarek pod czanych poprzez port szeregowy lub równoleg y Instalowanie drukarek ze z czem USB albo portem podczerwieni Instalowanie drukarki sieciowej, bezprzewodowej lub z po czeniem Bluetooth Zarz dzanie sterownikami drukarek Wybieranie domy lnych ustawie drukarki Drukowanie stron we w a ciwej kolejno ci Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej Oszcz dzanie czasu i pieni dzy Definiowanie w a ciwo ci drukarki Konfigurowanie portów drukarki Konfigurowanie grupowania drukarek Konfigurowanie dost pno ci drukarek Definiowanie innych opcji zaawansowanych Podsumowanie Rozdzia 30. Drukowanie dokumentów i zrzutów ekranu Drukowanie dokumentu Typowe opcje drukowania Wybieranie jako ci wydruku oraz inne opcje Kolejne opcje drukowania Drukowanie ekranu U ywanie podgl du wydruku Podsumowanie...678

15 20 Windows 7 PL. Biblia Rozdzia 31. Zarz dzanie zadaniami drukowania Jak dzia a drukowanie Zarz dzanie zadaniami drukowania Zarz dzanie pojedynczym dokumentem Zarz dzanie kilkoma dokumentami Zarz dzanie wszystkimi dokumentami Wybieranie kolejno ci zada Rozwi zywanie typowych problemów z drukarkami Drukowanie w trybie offline Tworzenie dokumentów XPS Podsumowanie Rozdzia 32. Rozwi zywanie problemów z drukowaniem Rozwi zywanie problemów z drukowaniem Trywialne rozwi zania problemów z drukowaniem Dokument jakby si drukowa, ale z drukarki nic nie wychodzi Problem z drukark sieciow Drukarka drukuje mieci Wy czone s zaawansowane funkcje drukowania Drukowane kolory nie s takie jak na ekranie Komunikat o b dzie problem z komunikacj z drukark Aktualizowanie sterownika urz dze Cz VII Instalowanie i usuwanie programów Rozdzia 33. Instalowanie i aktualizowanie programów Bezpieczne instalowanie programów Aktualizacje a unowocze nienia Instalowanie i unowocze nianie z zewn trznych no ników Typowe operacje przy instalacji Okno autoodtwarzania p yty CD lub DVD Podaj has o administratora Klucz produktu lub numer seryjny Sprawdzanie zgodno ci Podawanie informacji o u ytkowniku Umowa licencyjna Rodzaj instalacji Podsumowanie instalacji Zako czenie instalacji U ywanie zainstalowanego programu Podsumowanie Rozdzia 34. Uruchamianie starszych programów Rodzaje programów Programy dla systemu DOS Stare programy, których nale y unika Instalowanie niezgodnych programów U ywanie kreatora zgodno ci programów Szybki sposób na zgodno programów Tryb Windows XP Wykorzystywanie polece systemu DOS w systemie Windows Podsumowanie...722

16 Spis tre ci 21 Rozdzia 35. Naprawianie i usuwanie programów Zmienianie i naprawianie programów Usuwanie (odinstalowanie) programów Odinstalowanie za pomoc menu Wszystkie programy Problemy przy odinstalowywaniu programów Przywracanie poprzedniej wersji programu W czanie i wy czanie funkcji systemu Windows Podsumowanie Rozdzia 36. Wybieranie programów domy lnych Wybieranie domy lnych programów do obs ugi dokumentów U ywanie strony programów domy lnych Ustaw programy domy lne Skojarz typ pliku lub protokó z programem Zmie ustawienia funkcji Autoodtwarzanie Okre l dost p do programów i ich ustawienia domy lne Podsumowanie Rozdzia 37. Zarz dzanie programami i procesami Poznawanie Mened era zada Wybieranie widoków Mened era zada Nie odpowiada? Mened er zada sobie z tym poradzi Zamykanie zawieszonych programów Prze czanie i uruchamianie zada Ponowne uruchamianie zawieszonego komputera Sprawdzanie wykorzystania zasobów Zarz dzanie procesami w Mened erze zada Procesy ukryte Procesy wspólne Wybieranie kolumn na karcie Procesy Monitorowanie wydajno ci za pomoc Mened era zada Karty Sie i U ytkownicy Podsumowanie Rozdzia 38. Rozwi zywanie problemów z oprogramowaniem Rozwi zywanie problemów z instalowaniem Rozwi zywanie problemów z programami Sprawdzanie b dów w programach Edytowanie rejestru Organizacja danych w rejestrze Tworzenie kopii zapasowej rejestru Wprowadzanie zmian do rejestru Dodatkowe wskazówki Pomoc przy rozwi zywaniu problemów z oprogramowaniem Cz VIII Sprz t i poprawianie wydajno ci Rozdzia 39. Instalowanie i usuwanie sprz tu Tajniki sprz tu i oprogramowania Kilka s ów o sterownikach urz dze U ywanie urz dze typu hot-plug Pod czanie urz dze USB...777

17 22 Windows 7 PL. Biblia Pod czanie urz dze IEEE Karty PCMCIA (PC Card) U ywanie kart pami ci Karty pami ci i pami masowa USB Od czanie urz dze typu hot-plug Instalowanie innych urz dze Instalowanie kart rozszerze Instalowanie dodatkowej pami ci RAM Instalowanie drugiego dysku twardego Partycje podstawowe i rozszerzone Partycjonowanie i formatowanie dysku Inne operacje na dyskach twardych System plików exfat Usuwanie sprz tu Aktualizowanie sterowników Obs uga urz dze blokuj cych uruchamianie systemu Windows Podsumowanie Rozdzia 40. U ywanie bezprzewodowych urz dze Bluetooth wiat Bluetooth Konfigurowanie adaptera Bluetooth Dodawanie urz dze Bluetooth Instalowanie drukarki Bluetooth Instalowanie klawiatury lub myszy Bluetooth Instalowanie telefonu komórkowego Bluetooth Pod czanie urz dze typu BlackBerry Pod czanie urz dzenia Windows Mobile Instalowanie urz dze Palm PC Do czanie do osobistej sieci Bluetooth Rozwi zywanie problemów z sieciowymi po czeniami Bluetooth Wspó dzielenie po czenia internetowego Przenoszenie plików pomi dzy urz dzeniami Bluetooth Podsumowanie Rozdzia 41. Synchronizowanie urz dze Synchronizowanie z plików w sieci U ywanie Centrum synchronizacji dla plików trybu offline U ywanie Centrum synchronizacji Ustawienia plików trybu offline Obs uga konfliktów synchronizacji Synchronizowanie z innymi urz dzeniami Podsumowanie Rozdzia 42. Poprawianie wydajno ci systemu Poznawanie w asnego systemu Odczytywanie informacji o procesorze i pami ci Indeks wydajno ci systemu Windows Pobieranie szczegó owych informacji na temat swojego komputera Maksymalizowanie wykorzystania procesora i pami ci Pami komputera Zarz dzanie pami ci wirtualn...836

18 Spis tre ci 23 Priorytety procesów, procesy w tle i na pierwszym planie Kontrolowanie priorytetów procesora Monitorowanie i dostosowywanie wydajno ci Monitor wydajno ci Monitor zasobów Monitor niezawodno ci U ywanie funkcji Windows ReadyBoost Wydajno czy wygl d? Zarz dzanie dyskiem twardym Odzyskiwanie zmarnowanego miejsca na dysku Usuwanie plików przywracania systemu oraz wy czanie niechcianych funkcji systemu Windows Defragmentowanie dysku twardego Ustawienia zasilania Tworzenie planu zasilania Ustawienia systemowe Podsumowanie Rozdzia 43. Rozwi zywanie problemów ze sprz tem i wydajno ci Pierwsza pomoc przy problemach ze sprz tem Obs uga komunikatów o b dach Wykonywanie czystego rozruchu U ywanie opcji przywracania systemu Rozwi zywanie problemów z wydajno ci Podsumowanie Cz IX Sie i udost pnianie Rozdzia 44. Tworzenie sieci domowej Czym jest sie lokalna? Planowanie sieci lokalnej Tworzenie przewodowej sieci lokalnej Szybko ci tradycyjnej sieci Ethernet Najwolniejszy element wyznacza szybko sieci Tworzenie bezprzewodowej sieci lokalnej Bezprzewodowy router szerokopasmowy Inne przydatne urz dzenia bezprzewodowe Zakup i instalowanie sprz tu sieciowego Po skonfigurowaniu sprz tu Konfigurowanie sieci przewodowej z komputerem udost pniaj cym po czenie internetowe Konfigurowanie komputera udost pniaj cego po czenie internetowe Konfigurowanie pozosta ych komputerów Konfigurowanie sieci przewodowej z routerem Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Standard Punkt dost powy, SSID, WEP i WPA Instalowanie sprz tu sieci bezprzewodowych Pod czanie do dost pnych sieci Ikona w obszarze powiadomie Podsumowanie...900

19 24 Windows 7 PL. Biblia Rozdzia 45. Udost pnianie zasobów w sieci Terminologia sieciowa Metody udost pniania w Windows Grupa domowa Grupa robocza Domain I co tu wybra? W czanie udost pniania i odnajdywania Grupy Domowe Windows Wyszukiwanie lub zmienianie has a grupy domowej Do czanie do grupy domowej Udost pnianie elementów w grupie domowej Wykluczanie udost pniania elementów Udost pnianie wybranym u ytkownikom Udost pnianie folderów publicznych Udost pnianie zaawansowane Identyfikowanie udost pnionych folderów Udost pnianie drukarki Podsumowanie Rozdzia 46. U ywanie udost pnionych zasobów Uniwersalna konwencja nazewnictwa UNC (Universal Naming Convention) Dost p do zdalnych zasobów Otwieranie zdalnych dokumentów Otwieranie dokumentu w trybie tylko do odczytu Tworzenie lokalizacji sieciowych Zapisywanie plików na zdalnym komputerze Pobieranie programów Przenoszenie plików mi dzy komputerami Przypisywanie liter nap dów folderom udost pnionym Od czanie od dysku sieciowego U ywanie udost pnianych drukarek U ywanie udost pnianych multimediów Podsumowanie Rozdzia 47. Rozwi zywanie problemów z sieciami Rozwi zywanie problemów z sieci za pomoc systemu Windows Samodzielne rozwi zywanie problemów Rozwi zywanie problemów z konkretnym po czeniem Testowanie za pomoc wiersza polecenia Rozwi zywanie problemów z drukarkami sieciowymi Korzystanie z innych róde informacji Dodatki Dodatek A Unowocze nianie systemu do wersji Windows Wymagania systemu Windows Kontrola przed instalacj Instalowanie systemu Windows Opcje instalacji Ponowne w czanie programów uruchamianych automatycznie...948

20 Spis tre ci 25 Dodatek B Instalowanie nowego systemu Windows Przygotowania do czystej instalacji Tworzenie kopii zapasowych Upewnienie si, e mo na uruchomi system z p yty CD lub DVD Instalowanie na nowym dysku twardym Wykonywanie czystej instalacji Pozosta a cz instalacji Dodatek C Uniwersalne skróty klawiszowe Ogólne skróty klawiszowe Skróty klawiszowe okien dialogowych Skróty klawiszowe programu Eksplorator Windows Skróty klawiszowe u atwie dost pu Skróty klawiszowe pomocy systemu Windows Skróty klawiszowe klawiatury firmy Microsoft Skróty klawiszowe nawigacji i edycji tekstu Klawisze skrótu tablicy znaków Skróty programu Internet Explorer Skorowidz

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11. Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane...

Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11. Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane... Spis tre ci Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11 Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane... 28 Rozdzia 2. Personalizacja systemu 29 Szybko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym dba o porządek na stanowisku komputerowym posługuje się myszą i klawiaturą; z pomocą

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Klasa: Program: Wymiar: 1eI,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Od nas samych zależy czy nasz komputer jest dobrze zabezpieczony w sieci, dlatego poniżej przedstawimy Państwu kilka możliwości na ochronę komputera podłączonego do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1-

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Spis treści Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora 1. Przygotowanie rejestratora do pracy w sieci...3 1.1. Ustawienia adresu IP i portów...3

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo