Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo O autorach Wst p... 29

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29"

Transkrypt

1 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: , stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni wykorzystuj potencja³ Windows 7 Sprawnie zarz¹dzaj sprzêtem za pomoc¹ nowych narzêdzi Wygodnie personalizuj system Jeœli uwa asz, e programy z rodziny Windows s¹ zwykle proste w obs³udze, a najciekawszy sposób nauki to eksperymentowanie, z pewnoœci¹ masz racjê. W tak postawionej tezie tkwi¹ jednak dwie niedoskona³oœci. Po pierwsze Windows 7 nie tylko poprawia dotychczasowe niedoci¹gniêcia systemów z tej rodziny, ale i wprowadza szereg nowoœci. Po drugie mo esz utkn¹æ nad rozwi¹zaniem jakiegoœ problemu, a wówczas niezbêdn¹ i najszybsz¹ pomoc znajdziesz w³aœnie w tej ksi¹ ce. Jej zawartoœæ i uk³ad treœci, a tak e sposób przekazywania informacji sprawiaj¹, e jest to niezast¹piony podrêcznik, wspomagaj¹cy samodzielne uczenie siê przez eksperymentowanie. Ksi¹ ka Windows 7 PL. Biblia to wyczerpuj¹cy poradnik, napisany przez eksperta z firmy Microsoft. Znajdziesz tu szczegó³owe informacje na temat mo liwoœci tego systemu, a tak e najlepsze sposoby rozwi¹zywania problemów podczas jego u ytkowania. Dziêki temu przewodnikowi poznasz wszystkie nowe funkcje Windows 7, nauczysz siê konfigurowaæ system, zarz¹dzaæ plikami, korzystaæ z metadanych i tworzyæ bezpieczn¹ sieæ domow¹. Dowiesz siê, w jaki sposób uzyskaæ szybki dostêp do programów za pomoc¹ nowych list wyboru oraz jak synchronizowaæ urz¹dzenia sprzêtowe i poprawiaæ wydajnoœæ pracy komputera. Obs³uga systemu Wspó³dzia³anie i zabezpieczanie za pomoc¹ kont u ytkownika Kontrola rodzicielska System pomocy i rozwi¹zywanie problemów Blokowanie w³amañ za pomoc¹ zapory Zwalczanie z³oœliwego oprogramowania Automatyczne aktualizacje Programy i akcesoria instalacja i u ytkowanie Internet i multimedia Zarz¹dzanie plikami i folderami Poprawianie wydajnoœci Wszystko, co trzeba i warto wiedzieæ o nowym systemie Windows 7!

2 Spis tre ci O autorach Wst p Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo Rozdzia 1. Co nowego w Windows Pasek zada i usprawnienia pe noekranowe...35 Listy szybkiego dost pu...36 Nowe metody pracy z systemem Windows...37 Internet Explorer Szybkie wyszukiwanie...38 Obiekty Web Slice...38 Akceleratory...39 Lepsza nawigacja...40 Przegl danie InPrivate...41 Inne funkcje...41 Windows Live...42 Lepsze zarz dzanie urz dzeniami...42 Grupa domowa...43 Wydajno i czas pracy na baterii...44 Wygl d i funkcjonowanie...45 Alarmy i rozwi zywanie problemów...45 Udost pnianie muzyki i wideo...46 i wi cej...47 Podsumowanie...47 Rozdzia 2. Obs uga systemu Terminologia wykonywanych czynno ci...50 Terminologia zwi zana z mysz...50 Terminologia dotycz ca klawiatury...52 Logowanie...53 Co znajdziemy na pulpicie...55 U ywanie menu Start...57 Prawa strona menu Start...58 Pole wyszukiwania w menu Start...59 Przycisk zasilania...60 U ywanie list szybkiego dost pu...61

3 8 Windows 7 PL. Biblia U ywanie pulpitu...62 Ikony pulpitu...63 Porz dkowanie ikon pulpitu...65 Uruchamianie programów...66 Okno aktywne...68 Prze czanie mi dzy otwartymi programami...68 Uk adanie okien programów...71 Zmiana wielko ci okien programów...72 Przesuwanie okna programu...76 Przesuwanie i zmiana wielko ci okien za pomoc klawiatury...77 Zamykanie programu...78 U ywanie obszaru powiadomie...79 Wy wietlanie i ukrywanie ikon powiadomie...80 Reagowanie na komunikaty powiadomie...82 U ywanie pasków przewijania...82 U ywanie przycisków Wstecz i Dalej...84 System Windows Zapraszamy...85 Szybka pomoc dla pocz tkuj cych...86 Wylogowanie i zamkni cie systemu...87 Co mo na zrobi na swoim komputerze...88 Podsumowanie...88 Rozdzia 3. Wspó dzielenie i zabezpieczanie za pomoc kont u ytkowników Logowanie i wylogowanie z konta u ytkownika...92 Gdzie teraz jestem?...93 Wylogowanie z konta...93 Tworzenie silnych hase...95 Zapami tywanie hase...96 Tworzenie podpowiedzi do has a...96 Typy kont u ytkowników...97 Wbudowane konto administratora...97 Konta u ytkowników z uprawnieniami administracyjnymi...98 Konta standardowe...98 Konto go cia...98 Tworzenie kont u ytkowników i zarz dzanie nimi...99 Tworzenie konta u ytkownika...99 Zmiana konta u ytkownika Zmiana typu konta u ytkownika Ochrona konta has em Zmiana obrazka konta Zmiana nazwy konta W czanie i wy czanie konta go cia Nawigowanie po stronach kont u ytkownika Tworzenie dysku resetowania hase U ywanie dysku resetowania has a W amywanie si na standardowe konta u ytkowników Usuwanie kont u ytkowników Korzystanie z kont u ytkowników Dzia anie mechanizmu kontroli kont u ytkowników Eskalacja uprawnie w kontach administracyjnych...113

4 Spis tre ci 9 Wy czanie i w czanie mechanizmu UAC Uruchamianie programów jako administrator Dodawanie wbudowanego konta administratora do ekranu logowania Wy czanie wprowadzania has a po blokadzie Zaawansowane narz dzia zabezpieczaj ce Windows CardSpace U ywanie mened era po wiadcze Zarz dzanie w a ciwo ciami profilów i zmiennymi rodowiskowymi czenie identyfikatorów sieciowych z kontami systemu Windows Podsumowanie Rozdzia 4. Kontrola rodzicielska i bezpiecze stwo rodzinne Zanim zaczniemy U ywanie wbudowanych funkcji kontroli rodzicielskiej Otwieranie strony kontroli rodzicielskiej Definiowanie limitów czasowych Kontrolowanie gier Blokowanie i pozwalanie na uruchomienie programów Kontrola rodzicielska w us ugach Windows Live Definiowanie ogranicze w sieci Praca ze stronami Przegl danie raportów dzia a Podsumowanie Rozdzia 5. Pomoc i rozwi zywanie problemów Wprowadzenie do systemu pomocy Nawigowanie w systemie pomocy U ywanie pola wyszukiwania Pomoc sieciowa i lokalna Pomoc udzielana przez innych ludzi Pomoc zdalna Spo eczno ci Microsoft Obs uga klienta firmy Microsoft Rozwi zywanie problemów Podsumowanie Rozdzia 6. Rozwi zywanie problemów z uruchamianiem systemu Komputer si nie uruchamia To nie jest dysk systemowy albo b d dysku Komputer si uruchamia, ale nie dzia a mysz i klawiatura Komputer ca y czas próbuje si uruchomi, ale nigdy mu si to nie udaje W czasie uruchamiania ekran przyjmuje kolor niebieski i komputer si zatrzymuje Komputer bardzo d ugo si uruchamia Odtwarzanie plików systemowych z wcze niejszych uruchomie Naprawa instalacji systemu Windows Instrukcja obs ugi do czana do komputera Zasoby prezentowane w ksi ce ród a informacji w pomocy systemu Windows Sieciowe ród a informacji Programy si nie uruchamiaj...156

5 10 Windows 7 PL. Biblia Cz II Uszczelnianie systemu Rozdzia 7. Blokowanie w ama za pomoc Zapory systemu Windows Jak dzia a Zapora systemu Windows Przed czym zapora nas nie ochroni Centrum akcji systemu Windows W czanie i wy czanie programu Zapora systemu Windows Tworzenie wyj tków w ochronie zapor R czne konfigurowanie wyj tków zapory Dodawanie wyj tków dla programów Wy czanie, modyfikowanie i usuwanie wyj tków Zaawansowane ustawienia zapory Otwieranie ikony Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi Zmiana w a ciwo ci profilów zapory Regu y po cze przychodz cych i wychodz cych Podsumowanie Rozdzia 8. Zwalczanie z o liwego oprogramowania Rodzaje z o liwego oprogramowania Wirusy i robaki Spyware i adware Konie troja skie i rootkity Zwalczanie programów szpieguj cych programem Windows Defender Otwieranie programu Windows Defender Usuwanie oprogramowania szpieguj cego Odbieranie pozwole programom Spo eczno NetSpy Witryna WWW programu Windows Defender Oprogramowanie antywirusowe Ochrona przed wirusami Antywirusy i Centrum akcji Mechanizm UAC a z o liwe oprogramowanie Narz dzie do usuwania z o liwego oprogramowania Podsumowanie Rozdzia 9. Automatyczne aktualizacje zwi zane z bezpiecze stwem Automatyczne aktualizacje Aktualizacje a unowocze nienia Dlaczego aktualizacje s tak wa ne? W czanie automatycznych aktualizacji Zarz dzanie aktualizacjami Zarz dzanie aktualizacjami opcjonalnymi Zmiana sposobu dzia ania aktualizacji Przegl danie i usuwanie aktualizacji Zapobieganie w amaniom za pomoc mechanizmu DEP Podsumowanie...201

6 Spis tre ci 11 Cz III Personalizowanie systemu Windows Rozdzia 10. Personalizowanie rodowiska pracy U ywanie strony personalizacji Wybieranie kompozycji Personalizowanie t a pulpitu Personalizowanie schematu kolorów Personalizowanie efektów d wi kowych Personalizowanie wygaszacza ekranu Personalizowanie ikon pulpitu Zmiana rozdzielczo ci ekranu U ywanie wielu monitorów Dostosowywanie wielko ci czcionek Personalizowanie myszy Personalizowanie klawiatury Personalizowanie menu Start Otwieranie w a ciwo ci paska zada i menu Start Personalizowanie prawej strony menu Start Dostosowywanie lewej kolumny menu Start Reorganizacja w menu Wszystkie programy Tworzenie w asnych skrótów klawiszowych Dostosowywanie paska zada Blokowanie i odblokowywanie paska zada Przesuwanie i zmiana rozmiaru paska zada Wy wietlanie pasków narz dzi na pasku zada Zmiana po o enia i wielko ci pasków narz dzi na pasku zada Dostosowywanie obszaru powiadomie Jak si pozby ikon z obszaru powiadomie Gad ety systemu Windows Dodawanie i usuwanie gad etów U ywanie gad etów i manipulowanie nimi Funkcja Windows SideShow Podsumowanie Rozdzia 11. U atwienia dost pu i j zyki Wprowadzenie do Centrum u atwie dost pu Pomoc dla osób niedowidz cych Pomoc dla osób z problemami z poruszaniem si Pomoc dla osób niedos ysz cych U atwianie koncentracji na zadaniach Ustawienia administracyjne zwi zane z u atwieniami dost pu Skróty klawiszowe zwi zane z u atwieniami dost pu Ustawienia regionalne i j zykowe Zmienianie wygl du liczb, dat i czasu Poinformuj o swojej lokalizacji Praca z wieloma j zykami Instalowanie j zyków interfejsu u ytkownika Podsumowanie...289

7 12 Windows 7 PL. Biblia Rozdzia 12. Przenoszenie plików z innego komputera Co mo na przenie Czego nie mo na przenie Przenoszenie programów na nowy komputer Czego nie nale y instalowa Wybieranie metody przenoszenia U ywanie kabla atwego transferu U ywanie sieci domowej U ywanie zewn trznych dysków Przenoszenie danych Po zako czeniu przenoszenia Przenoszenie bez u ycia programu atwy transfer w systemie Windows R czne przenoszenie Ulubionych stron przegl darki Internet Explorer R czne przenoszenie kontaktów R czne przenoszenie wiadomo ci pocztowych z programu Outlook Express Przenoszenie czcionek Podsumowanie Rozdzia 13. Modyfikowanie opcji automatycznego uruchamiania programów Na pocz tek kilka szczegó ów Automatyczne uruchamianie aplikacji Pomijanie wszystkich programów z folderów Autostart Wy czanie automatycznego uruchamiania aplikacji Kontrolowanie automatycznego uruchamiania programów za pomoc programu Konfiguracja systemu Automatyczne uruchamianie jako us ugi Pomijanie strony logowania Rozwi zywanie problemów z uruchamianiem systemu Pozbywanie si wy czonych urz dze System Windows w ogóle si nie uruchamia Podsumowanie Rozdzia 14. U ywanie programów i akcesoriów systemu Windows Wa ne informacje o programach U ywanie Kalkulatora Wpisywanie znaków specjalnych za pomoc Tablicy znaków Praca z czcionkami U ywanie Notatnika Pakowanie i rozpakowywanie plików Kompresowanie plików Rozpakowywanie plików Opisywanie zrzutów ekranu za pomoc Narz dzia Wycinanie Zapisywanie wycinka Kopiowanie i wklejanie wycinka Wysy anie wycinka poczt elektroniczn Modyfikowanie opcji Narz dzia Wycinanie Tworzenie zrzutów ekranu metod tradycyjn U ywanie programu Paint U ywanie Rejestratora d wi ków Podsumowanie...341

8 Spis tre ci 13 Rozdzia 15. Rozwi zywanie problemów z dostosowywaniem systemu Problemy z pulpitem Mój ekran jest za du y lub zbyt ma y; kolory s paskudne Po klikni ciu pulpitu prawym przyciskiem myszy nie pojawia si opcja Personalizuj Cz ekranu jest odci ta lub pusta Obrazek tapety nie pasuje do pulpitu Wszystko jest ogromne; nie wida ca o ci okien dialogowych Nazwy ikon s za ma e albo za du e Nie mam adnych ikon na pulpicie (albo nie odpowiada mi ich rozmiar) Nie mog umie ci ikony pulpitu w upatrzonym miejscu Wygaszacz ekranu nigdy si nie w cza Brakuje interfejsu Windows Aero albo przycisku Prze cz mi dzy oknami Problemy z menu Start Nie mo na wy wietli niektórych elementów menu Start Po prawej stronie menu Start brakuje kilku elementów Problemy z paskiem zada Pasek zada znikn Pasek zada jest za wysoki (albo zupe nie zaba aganiony) Nie mam paska Szybkie uruchamianie Aktualizowanie sterownika karty graficznej Cz IV Internet i multimedia Rozdzia 16. Przegl darka Internet Explorer Uruchamianie przegl darki Przegl danie witryny U ywanie hiper czy U ywanie przycisków Wstecz, Dalej i Historia Powi kszanie strony Zmiana domy lnej strony g ównej U ywanie kart Korzystanie z obiektów Web Slice U ywanie akceleratorów Zarz dzanie ulubionymi stronami Dodawanie grup kart do ulubionych Porz dkowanie ulubionych Blokowanie wyskakuj cych okienek U ywanie paska informacyjnego Podsumowanie Rozdzia 17. Oprócz poczty i stron 369 U ywanie FTP Anonimowe FTP a konta FTP U ywanie Internet Explorera jako klienta FTP U ywanie Pomocy zdalnej Konfigurowanie Pomocy zdalnej Pro ba o pomoc zdaln U ywanie Pulpitu zdalnego Ekran Zasoby lokalne Programy...378

9 14 Windows 7 PL. Biblia Wra enia Zaawansowane Pozwalanie na zdalne po czenia w sieci domowej czenie si z innego komputera w sieci domowej Podsumowanie Rozdzia 18. Zarz dzanie nazwami i adresami Otwieranie kontaktów Zmiana sposobu ogl dania kontaktów Tworzenie skrótów do kontaktów Tworzenie kontaktu Otwieranie i edytowanie kontaktów Tworzenie kontaktu Ja Tworzenie grup kontaktów Drukowanie kontaktów Importowanie i eksportowanie kontaktów Importowanie danych do folderu Kontakty Eksportowanie kontaktów do plików vcard Eksportowanie do pliku CSV Wyszukiwanie w kontaktach Wspó dzielenie kontaktów w sieci Podsumowanie Rozdzia 19. Zabawy z obrazami Przenoszenie obrazów na swój komputer Pobieranie zdj z aparatu cyfrowego Pobieranie obrazów z karty pami ci Pobieranie obrazów z p yt CD i DVD Pobieranie obrazów ze skanera U ywanie obrazów otrzymywanych w poczcie elektronicznej Kopiowanie obrazów ze stron Kopiowanie i wklejanie obrazów Pobieranie zrzutów ekranu U ywanie folderu Obrazy Kilka wskazówek do folderu Obrazy Dlaczego zamiast niektórych obrazów pojawiaj si tylko ikony? Filmy w folderze Obrazy Zmiana nazw obrazów i filmów U ywanie Galerii fotografii us ugi Windows Live Wybieranie, co i jak chcemy ogl da Kilka wskazówek dotycz cych u ywania Galerii fotografii Wybieranie miniaturek w galerii Datowanie, ocenianie, podpisywanie i oznakowywanie Filtrowanie obrazów Modyfikowanie znaczników U ywanie obrazu jako t a pulpitu Dodawanie obrazów do galerii Ustalanie opcji Galerii fotografii Tworzenie filmów w Galerii fotografii Drukowanie obrazów Drukowanie z Galerii fotografii Drukowanie obrazów z folderu...431

10 Spis tre ci 15 U ywanie gad etu Pokaz slajdów Piksele i megapiksele Rozszerzenia plików, wymiary i rozmiary Modyfikowanie wielko ci lub typu obrazu Obrazy, oznakowania i foldery wirtualne Podsumowanie Rozdzia 20. DVD, filmy i co jeszcze Ogl danie p yt DVD, VCD itp Ustalanie domy lnego dzia ania dla p yt DVD Odtwarzanie filmów DVD lub VCD Wybieranie rozmiaru ekranu Odtwarzanie plików wideo Korzystanie z biblioteki Wideo Dodawanie filmów do biblioteki mediów Odtwarzanie filmów z biblioteki Podsumowanie Rozdzia 21. Rozwi zywanie problemów z internetem Rozwi zywanie problemów z przegl dark Internet Explorer Klikanie hiper cza nie daje adnych efektów Nie mo na pobra programu lub formantu ActiveX Alarm bezpiecze stwa dotycz cy opuszczania bezpiecznego po czenia internetowego Komunikat o b dzie Nie mo na wy wietli strony sieci Web Nie mo na zmieni domy lnej strony g ównej Obrazki zapisywane s jako bitmapy (pliki.bmp) Inne problemy lub funkcje przegl darki Internet Explorer Cz V Zarz dzanie plikami i folderami Rozdzia 22. Nap dy, foldery i pliki Dyski i nap dy Twardy dysk w komputerze No niki wymienne Przegl danie nap dów w swoim komputerze Wielko ci i pojemno ci Ile jest wolnego miejsca? Foldery Przegl danie zawarto ci folderów Foldery w folderach (podfoldery) Foldery nadrz dne Pliki Otwieranie i zamykanie plików cie ki do plików U ywanie Eksploratora Windows Otwieranie programu Eksplorator Windows Sk adniki programu Eksplorator Windows Wy wietlanie i ukrywanie opcjonalnych paneli Nawigowanie za pomoc paska adresu U ywanie panelu nawigacyjnego Nawigowanie w panelu zawarto ci...483

11 16 Windows 7 PL. Biblia Nawigowanie w nap dach Wybieranie widoku ikon U ywanie kolumn w widoku Szczegó y Sortowanie ikon Filtrowanie folderu U ywanie panelu podgl du U ywanie panelu szczegó ów Klikn raz czy dwa razy? Personalizowanie zachowania folderów Opcje na karcie Widok Zapisywanie ró nych rzeczy w folderach Którego folderu u y? Jak zapisywa w folderach Tworzenie w asnych folderów Tworzenie folderów przy okazji zapisywania plików Personalizowanie folderu Podsumowanie Rozdzia 23. Zarz dzanie plikami i folderami Jak zaznacza ikony Zaznaczanie jednej ikony Zaznaczanie wszystkich ikon Zaznaczanie s siaduj cych ze sob ikon Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia pojedynczych ikon Zaznaczanie za pomoc klawiatury Zaznaczanie przez filtrowanie Zaznaczanie przez przeci ganie Zaznaczanie wi kszo ci ikon w folderze Zaznaczanie ikon w wielu folderach Usuwanie zaznaczenia ikon Przenoszenie i kopiowanie plików Przenoszenie plików do podfolderu Kopiowanie na i z dysków zewn trznych Przenoszenie i kopiowanie plików przez przeci ganie Przenoszenie lub kopiowanie za pomoc dwóch otwartych folderów U ywanie techniki kopiuj-i-wklej do kopiowania lub przenoszenia plików Tworzenie kopii w tym samym folderze Cofanie operacji kopiowania lub przenoszenia plików W tej lokalizacji znajduje si plik Zmienianie nazw plików Cofanie zmiany nazwy pliku Zmiana nazw wielu plików Usuwanie plików U ywanie Kosza Odzyskiwanie przypadkowo usuni tych plików Trwa e usuwanie plików z Kosza Tworzenie i usuwanie skrótów Zarz dzanie plikami za pomoc polece systemu DOS Otwieranie wiersza polecenia U ywanie wiersza polecenia Kopiowanie i wklejanie w oknie wiersza polecenia...544

12 Spis tre ci 17 Nawigowanie za pomoc wiersza polecenia U ywanie znaków wieloznacznych Wypisywanie listy nazw plików Podsumowanie Rozdzia 24. Wyszukiwanie plików i wiadomo ci Podstawy wyszukiwania Komputerowi nie zadaje si pyta U ci lanie zapyta Pisownia jest wa na Miejsce wyszukiwania ma znaczenie Jak dzia a wyszukiwanie Szybkie wyszukiwanie w menu Start Dostosowywanie wyszukiwania w menu Start Rozbudowywanie wyszukiwania w menu Start Przeszukiwanie folderów i widoków Okre lanie kryteriów wyszukiwania Wyszukiwanie wed ug rodzaju Zapisywanie wyszukiwania U ywanie zapisanych wyszukiwa Podsumowanie Rozdzia 25. Metadane i wyszukiwanie zaawansowane Praca z w a ciwo ciami plików Przegl danie karty w a ciwo ci Przegl danie w a ciwo ci w kolumnach Edytowanie w a ciwo ci Ustalanie w a ciwo ci w czasie zapisywania pliku Personalizowanie wyszukiwania Zarz dzanie indeksem wyszukiwania Dodawanie i usuwanie indeksowanych lokalizacji Usuwanie lokalizacji z indeksu Wybieranie indeksowanych typów plików Opcje zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane Przeszukiwanie okre lonych w a ciwo ci Wi ksze ni i mniejsze ni S owa I, LUB oraz NIE Wyszukiwanie dat i liczb Podsumowanie Rozdzia 26. U ywanie p yt CD i DVD Poznawanie tajników p yt CD i DVD P yty CD-ROM i DVD-ROM P yty CD-R, DVD-R i DVD+R P yty CD-RW, DVD-RW i DVD+RW P yty CD Audio a p yty CD z danymi P yty DVD- i DVD Jaki rodzaj nap du mam w komputerze? U ywanie p yt zawieraj cych dane Jaki to rodzaj p yty? Przegl danie zawarto ci p yty...598

13 18 Windows 7 PL. Biblia Kopiowanie plików z p yty CD lub DVD Zmiana operacji wykonywanych po w o eniu p yty CD lub DVD do nap du Kopiowanie plików na czyste p yty CD i DVD Nagrywanie p yt w formacie zarz dzanym (ISO) Zamykanie p yty w formacie Aktywny system plików (UDF) Dodawanie kolejnych plików na p yt Czyszczenie zawarto ci p yt Formatowanie p yt CD i DVD Nagrywanie p yt w Eksploratorze Windows U ywanie programu Windows DVD Maker Otwieranie programu Windows DVD Maker Dodawanie zdj i filmów Wybieranie opcji filmu DVD Projektowanie menu Tworzenie p yty DVD Otwieranie zapisanego projektu p yty DVD Pomoc i rozwi zywanie problemów z programem DVD Maker Podsumowanie Rozdzia 27. Ochrona plików Proste kopie zapasowe plików U ywanie programu Kopia zapasowa/przywracanie Uruchamianie programu Kopia zapasowa/przywracanie Tworzenie kopii zapasowych plików i ustawie Odtwarzanie plików z kopii zapasowej Tworzenie kopii zapasowej komputera Odtwarzanie obrazu na dysk twardy Przywracanie obrazu na cz ciowo uszkodzony dysk Tworzenie dysku naprawy systemu U ywanie ochrony systemu W czanie i wy czanie ochrony systemu Tworzenie punktu przywracania Przywracanie systemu do stanu z poprzedniego punktu przywracania Cofanie przywracania systemu U ywanie funkcji poprzednich wersji (ukrytych kopii) Szyfrowanie dysków funkcj BitLocker Wymagania sprz towe funkcji BitLocker Szyfrowanie woluminu Gdy komputer si nie uruchamia Wy czanie funkcji BitLocker Wi cej informacji na temat funkcji BitLocker Podsumowanie Rozdzia 28. Rozwi zywanie problemów z plikami i folderami Rozwi zywanie problemów z plikami, folderami i skrótami W Eksploratorze nie wida klasycznego menu A gdzie si podzia przycisk przechodzenia do folderu nadrz dnego? Co si sta o z list folderów? Na pasku narz dzi Eksploratora nie wida przycisku pokazu slajdów Nie widz rozszerze nazw plików Przy próbach zaznaczania przez przeci ganie nic si nie zaznacza, a ikony s przesuwane...647

14 Spis tre ci 19 Komunikat o b dzie Nie mo na uko czy akcji, poniewa plik jest otwarty w innym programie. Zamknij plik i spróbuj ponownie Komunikat o b dzie Je li zmienisz rozszerzenie nazwy pliku, plik mo e sta si niezdatny do u ytku Komunikat o b dzie W tej lokalizacji ju znajduje si plik o tej samej nazwie Otwiera si okno dialogowe Problem ze skrótem Usuni cie skrótu z mojego pulpitu usuwa go z pulpitów wszystkich u ytkowników Rozwi zywanie problemów z dokumentami Nie mo na zapisa pliku w podanym folderze Nieprawid owa nazwa pliku W oknie dialogowym Otwieranie nie wida mojego dokumentu Rozwi zywanie problemów z p ytami CD i DVD Komunikat o b dzie nieprawid owa funkcja pojawiaj cy si w momencie próby zapisania plików na p ycie CD Nagranych p yt CD i DVD nie da si odczytywa na innych komputerach Rozwi zywanie problemów z wyszukiwaniami Wyszukiwanie nie znalaz o mojego pliku ród a informacji pomocne przy rozwi zywaniu problemów Cz VI Drukowanie Rozdzia 29. Instalowanie drukarek i zarz dzanie nimi W a ciwo ci drukarki a w a ciwo ci drukowania Otwieranie folderu Urz dzenia i drukarki Wybieranie drukarki domy lnej Testowanie drukarki Instalowanie nowej drukarki Instalowanie drukarek pod czanych poprzez port szeregowy lub równoleg y Instalowanie drukarek ze z czem USB albo portem podczerwieni Instalowanie drukarki sieciowej, bezprzewodowej lub z po czeniem Bluetooth Zarz dzanie sterownikami drukarek Wybieranie domy lnych ustawie drukarki Drukowanie stron we w a ciwej kolejno ci Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej Oszcz dzanie czasu i pieni dzy Definiowanie w a ciwo ci drukarki Konfigurowanie portów drukarki Konfigurowanie grupowania drukarek Konfigurowanie dost pno ci drukarek Definiowanie innych opcji zaawansowanych Podsumowanie Rozdzia 30. Drukowanie dokumentów i zrzutów ekranu Drukowanie dokumentu Typowe opcje drukowania Wybieranie jako ci wydruku oraz inne opcje Kolejne opcje drukowania Drukowanie ekranu U ywanie podgl du wydruku Podsumowanie...678

15 20 Windows 7 PL. Biblia Rozdzia 31. Zarz dzanie zadaniami drukowania Jak dzia a drukowanie Zarz dzanie zadaniami drukowania Zarz dzanie pojedynczym dokumentem Zarz dzanie kilkoma dokumentami Zarz dzanie wszystkimi dokumentami Wybieranie kolejno ci zada Rozwi zywanie typowych problemów z drukarkami Drukowanie w trybie offline Tworzenie dokumentów XPS Podsumowanie Rozdzia 32. Rozwi zywanie problemów z drukowaniem Rozwi zywanie problemów z drukowaniem Trywialne rozwi zania problemów z drukowaniem Dokument jakby si drukowa, ale z drukarki nic nie wychodzi Problem z drukark sieciow Drukarka drukuje mieci Wy czone s zaawansowane funkcje drukowania Drukowane kolory nie s takie jak na ekranie Komunikat o b dzie problem z komunikacj z drukark Aktualizowanie sterownika urz dze Cz VII Instalowanie i usuwanie programów Rozdzia 33. Instalowanie i aktualizowanie programów Bezpieczne instalowanie programów Aktualizacje a unowocze nienia Instalowanie i unowocze nianie z zewn trznych no ników Typowe operacje przy instalacji Okno autoodtwarzania p yty CD lub DVD Podaj has o administratora Klucz produktu lub numer seryjny Sprawdzanie zgodno ci Podawanie informacji o u ytkowniku Umowa licencyjna Rodzaj instalacji Podsumowanie instalacji Zako czenie instalacji U ywanie zainstalowanego programu Podsumowanie Rozdzia 34. Uruchamianie starszych programów Rodzaje programów Programy dla systemu DOS Stare programy, których nale y unika Instalowanie niezgodnych programów U ywanie kreatora zgodno ci programów Szybki sposób na zgodno programów Tryb Windows XP Wykorzystywanie polece systemu DOS w systemie Windows Podsumowanie...722

16 Spis tre ci 21 Rozdzia 35. Naprawianie i usuwanie programów Zmienianie i naprawianie programów Usuwanie (odinstalowanie) programów Odinstalowanie za pomoc menu Wszystkie programy Problemy przy odinstalowywaniu programów Przywracanie poprzedniej wersji programu W czanie i wy czanie funkcji systemu Windows Podsumowanie Rozdzia 36. Wybieranie programów domy lnych Wybieranie domy lnych programów do obs ugi dokumentów U ywanie strony programów domy lnych Ustaw programy domy lne Skojarz typ pliku lub protokó z programem Zmie ustawienia funkcji Autoodtwarzanie Okre l dost p do programów i ich ustawienia domy lne Podsumowanie Rozdzia 37. Zarz dzanie programami i procesami Poznawanie Mened era zada Wybieranie widoków Mened era zada Nie odpowiada? Mened er zada sobie z tym poradzi Zamykanie zawieszonych programów Prze czanie i uruchamianie zada Ponowne uruchamianie zawieszonego komputera Sprawdzanie wykorzystania zasobów Zarz dzanie procesami w Mened erze zada Procesy ukryte Procesy wspólne Wybieranie kolumn na karcie Procesy Monitorowanie wydajno ci za pomoc Mened era zada Karty Sie i U ytkownicy Podsumowanie Rozdzia 38. Rozwi zywanie problemów z oprogramowaniem Rozwi zywanie problemów z instalowaniem Rozwi zywanie problemów z programami Sprawdzanie b dów w programach Edytowanie rejestru Organizacja danych w rejestrze Tworzenie kopii zapasowej rejestru Wprowadzanie zmian do rejestru Dodatkowe wskazówki Pomoc przy rozwi zywaniu problemów z oprogramowaniem Cz VIII Sprz t i poprawianie wydajno ci Rozdzia 39. Instalowanie i usuwanie sprz tu Tajniki sprz tu i oprogramowania Kilka s ów o sterownikach urz dze U ywanie urz dze typu hot-plug Pod czanie urz dze USB...777

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Spis treści Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Część I Na początek bezpieczeństwo... 43 Rozdział 1. Co nowego w Windows Vista... 45 Nowy wygląd i wrażenie...46 Przerzucanie okien 3W...46 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Windows 8.1 PL. Biblia

Windows 8.1 PL. Biblia Windows 8.1 PL. Biblia Autorzy: Jim Boyce, Jeffrey R. Shapiro, Rob Tidrow Twój przewodnik po Windows 8.1! Jednym z ważniejszych wydarzeń w branży IT w 2012 roku była premiera nowego systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo