Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych"

Transkrypt

1 Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (przekład z języka angielskiego) Wrzesień 2011

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ul. Wspólna 2/ Warszawa tel.: (+48 22) fax: (+48 22) Infolinia ESF EFS (płatne jak za połączenie lokalne) Publikacja bezpłatna Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ISBN

3 Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych POLSKA W niniejszym raporcie przedstawiono analizę sytuacji w Polsce, na przykładzie województw podlaskiego i pomorskiego, w kontekście ukierunkowania rozwoju gospodarczego na zieloną gospodarkę. Badanie to miało na celu sprawdzenie obecnej sytuacji w tych dwóch regionach pod względem rynku pracy, rozwoju gospodarczego i zapewnienia odpowiednich umiejętności ze szczególnym naciskiem na zieloną gospodarkę. Raport analizuje wpływ zmiany klimatu (w tym poprzez jej oddziaływanie na politykę i przepisy) na lokalne rynki pracy w województwach podlaskim i pomorskim oraz przedstawia zalecenia i rekomendacje polityczne, dotyczące jak najlepszego wykorzystania istniejących zasobów do pobudzenia zielonej działalności gospodarczej przy jednoczesnym tworzeniu bardziej zielonych miejsc pracy. Niniejszy raport analizuje również rolę, jaką odgrywa sektor publiczny i inne kluczowe instytucje rynku pracy w ułatwianiu przejścia na zieloną gospodarkę. Choć nie ulega wątpliwości, że wpływ tej zmiany na miejsca pracy, siłę roboczą i przedsiębiorstwa będzie różny w zależności od regionu, pewne jest, że regiony inwestujące w odpowiednie umiejętności i usuwające bariery dla zielonej przedsiębiorczości i rozwoju będą zyskiwać w tym kontekście. Przedmiotowe badanie opiera się przede wszystkim na wywiadach indywidualnych i grupowych oraz informacjach zgromadzonych w trakcie wizyty studyjnej w Polsce przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia 2011 r. Projekt dotyczący zatrudnienia i rozwoju lokalnego w kontekście zmian klimatycznych, prowadzony jest przez Komitet Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Niniejszy raport został przygotowany przy wsparciu Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans. 3

4 Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD stanowi wyjątkowe forum, w ramach którego rządy krajów członkowskich wspólnie pracują nad ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi wyzwaniami globalizacji. OECD przewodzi również działaniom mającym na celu zrozumienie najnowszych zmian i problemów, między innymi w dziedzinie ładu korporacyjnego, gospodarki informacyjnej i wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, a także dąży do wspierania rządów w rozwiązywaniu tych problemów. Organizacja tworzy strukturę, w ramach której rządy mogą porównywać doświadczenia z realizacji różnych polityk publicznych, szukać rozwiązań wspólnych problemów, identyfikować dobre praktyki i pracować na rzecz koordynacji krajowych i międzynarodowych działań. Państwami członkowskimi OECD są: Australia, Austria, Belgia, Kanada, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Japonia, Korea, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. W pracach OECD uczestniczy Komisja Europejska. Za publikację niniejszego opracowania odpowiada Sekretarz Generalny OECD. Wyrażone w nim poglądy i zawarte w nim argumenty nie muszą odzwierciedlać oficjalnych poglądów Organizacji ani rządów jej państw członkowskich. OECD 2011 Treść niniejszego opracowania OECD można powielać, pobierać lub drukować na użytek własny, a także wykorzystywać fragmenty publikacji, baz danych i produktów multimedialnych OECD we własnych dokumentach, prezentacjach, na blogach, stronach internetowych i w materiałach szkoleniowych, pod warunkiem, że OECD zostanie wymieniona jako ich źródło i właściciel praw autorskich. Wszelkie prośby o możliwość handlowego lub publicznego wykorzystania opracowania oraz o prawa do tłumaczenia należy przesyłać na adres oecd.org. Prośby o zezwolenie na powielanie fragmentów niniejszego tekstu w celu jego publicznego lub handlowego wykorzystania należy składać bezpośrednio do Copyright Clearance Center (CCC) na adres lub do Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) 4

5 Wstęp Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Wstęp Polska jest w Europie ważnym krajem, ze względu na jej strategiczną pozycję jako sąsiada trzech kluczowych partnerów spoza UE, długą granicę morską i wykorzystanie dużej części terytorium tego kraju na potrzeby rolnictwa i przemysłu wydobywczego. Kraj ten importuje znaczną ilość energii, w szczególności gazu. Polska ma także długą tradycję wydobycia węgla, przez co jej gospodarka w głównej mierze oparta jest na energii wysokoemisyjnej, co wiąże się z dużą presją międzynarodową. Niektóre z kluczowych sektorów gospodarki mają nadal bardzo konwencjonalną strukturę i nie są w stanie wchłonąć ogromnej liczby wykwalifikowanych pracowników wchodzących na rynek pracy. Spowodowało to istotny odpływ pracowników do innych krajów UE i stagnację niektórych rodzajów działalności gospodarczej, które mogłyby przejść do dalszej części łańcucha wartości i przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy i podniesienia poziomu zamożności. Od chwili przystąpienia do UE w maju 2004 r. Polska podjęła serię działań dostosowawczych, aby spełnić wymogi zawarte w przepisach prawa europejskiego. Wymogi te dotyczą między innymi łagodzenia skutków zmiany klimatu i adaptacji do nich kwestii, które coraz częściej stanowią kluczowe cele programów władz na szczeblu krajowym i lokalnym. W związku z tym, UE oraz inne organizacje międzynarodowe, w tym OECD, zapoczątkowały serię prac nad identyfikacją szans i przeszkód dla zielonego wzrostu, przy jednoczesnym utrzymaniu tempa rozwoju gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy. OECD definiuje zielony wzrost jako dążenie do wzrostu i rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska, utracie różnorodności biologicznej i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych. Zielony wzrost oznacza oddzielenie efektów działalności gospodarczej od efektów działalności środowiskowej, a także dążenie do tego, by inwestowanie w środowisko stanowiło siłę napędową wzrostu gospodarczego. Dla kraju takiego jak Polska, w którym środowisko tradycyjnie postrzega się raczej jako kwestię ekologiczną niż szansę ekonomiczną, takie podejście stanowi wyzwanie. Jako wkład w tę międzynarodową debatę, w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) OECD zaproponowano przeprowadzenie projektu Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych, w celu dokonania oceny wpływu zmiany klimatu na rynki pracy i rozwój lokalny, a także w celu wsparcia krajów i regionów uczestniczących w przechodzeniu na zieloną gospodarkę. Polska postanowiła przyłączyć się do tego projektu, uwzględniając w nim dwa województwa podlaskie i pomorskie. Poza Polską uczestnikami projektu są: region Estremadura (Hiszpania), Londyn (Wielka Brytania) oraz Sydney (Australia). Projekt otrzymał także wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej. Wierzę, że zaangażowanie Polski w dążenie do zielonego wzrostu gospodarki przyniesie owoce w postaci zapewnienia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w bardziej zrównoważony i sprawiedliwy sposób. Ustalenia tego raportu niewątpliwie przyczynią się do uszczegółowienia oraz dostosowania strategii i działań, których realizacja będzie stanowić krok we właściwym kierunku. Nadawanie przez Polskę kierunku tym działaniom, zwłaszcza w kontekście sprawowanej obecnie przez Polskę prezydencji w UE, z pewnością przyniesie pozytywne rezultaty na większą skalę. Sergio Arzeni Dyrektor, kierownik Centrum Przedsiębiorczości OECD, Program LEED OECD 5

6 Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Podziękowania Podziękowania Niniejsze opracowanie nie powstałoby bez stałego wsparcia ze strony naszych partnerów w Polsce, w szczególności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. OECD pragnie wyrazić szczególną wdzięczność wobec Pana Pawła Chorążego, delegata Polski do komitetu Programu Rozwój Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) w ramach OECD. Podziękowania należą się także Panu Przemysławowi Hermanowi oraz Pani Joannie Obarymskiej-Dzierzgwa, za ich pomoc w weryfikacji kolejnych wersji niniejszego raportu i w przygotowaniu wizyty studyjnej (w dniach 28 marca 1 kwietnia 2011 r.). Pragniemy wyrazić dodatkowe podziękowania dla wszystkich tych osób w województwach podlaskim i pomorskim, które poświęciły swój czas, by spotkać się z zespołem międzynarodowych ekspertów OECD w czasie ich wizyty studyjnej i wniosły do tego opracowania wiele cennych spostrzeżeń. Prace nadzorowane były przez panią Gabrielę Mirandę z Sekretariatu LEED OECD, która uczestniczyła także w międzynarodowym zespole ekspertów i przygotowała niniejszy raport. W skład międzynarodowego zespołu ekspertów weszły następujące osoby: prof. Randall Eberts, przewodniczący Instytutu Upjohn ds. Badań nad Zatrudnieniem w Stanach Zjednoczonych, pani Elvira González, ekonomista w Ośrodku Badań Ekonomicznych w Tomillo w Hiszpanii, pani Vanessa Foo, starszy analityk w Jednostce Informacyjnej The Economist w Wielkiej Brytanii oraz prof. Przemysław Kulawczuk z Uniwersytetu Gdańskiego w Polsce. Pragniemy przekazać specjalne podziękowania dla dr Cristiny Martinez-Fernandez z Sekretariatu LEED, OECD za zapewnienie uczestnictwa Polski w tym projekcie i przekazanie cennych uwag na końcowym etapie przygotowywania niniejszego raportu. Niniejszy raport został przygotowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans. 6

7 Spis treści Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych SPIS TREŚCI Tabele Ramki Streszczenie raportu Główne wnioski Rozdział 1: Zielona gospodarka w Polsce Ogólne dane społeczno-gospodarcze Zatrudnienie w ramach zielonej gospodarki Kapitał ludzki i szkolenia w zakresie zielonej gospodarki Polityki krajowe mające wpływ na zieloną gospodarkę Programy regionalne mające wpływ na zieloną gospodarkę Ogólna ocena zielonej gospodarki Rozdział 2: Zmiany na rynku pracy Streszczenie Kwestie polityczne Analiza dla Polski Analiza SWOT Wnioski i rekomendacje Rozdział 3: Rozwijanie zielonych umiejętności Streszczenie Kwestie polityczne Analiza Polski Analiza SWOT Wnioski i rekomendacje Rozdział 4: Umożliwienie zielonego rozwoju Streszczenie Wstęp Ramy oceny Analiza Polski Analiza SWOT Rekomendacje Rozdział 5: EFS jako instrument wsparcia zielonego wzrostu Wstęp Kwestie polityczne

8 Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Spis treści Środki EFS w województwie pomorskim i podlaskim Jak EFS może pomóc w dostosowaniu rynku pracy do zielonej gospodarki? Jak EFS może wpłynąć na rozwój umiejętności niezbędnych w zielonej gospodarce? Jak EFS może wspomóc usuwanie barier dla zielonej gospodarki? Załącznik: Przykłady dobrych praktyk Fundacja CENIFER na rzecz odnawialnych źródeł energii, Nawarra, Hiszpania Program szkoleniowy FONAMA, Estremadura, Hiszpania Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, Kastylia i Leon, Hiszpania Od budownictwa okrętowego do turbin wiatrowych, Belfast, Wielka Brytania Promowanie efektywności energetycznej w rolnictwie, Hiszpania Centrum Szkolenia Energii Wiatrowej Siemens w Bremie (Niemcy) Biogaz w Kristianstad w Szwecji Zielona Sieć Przedsiębiorczości w Hiszpanii Programma Operativo Interregionale, Puglia, Włochy Przekształcenie strefy rdzy w strefę wiatru, Lackawanna USA Innowacje w regionalnej, zielonej produkcji

9 Tabele Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Tabele Tabela 1. Główne wskaźniki PKB Tabela 2. Regionalna charakterystyka województw: podlaskiego i pomorskiego Tabela 3. Zielone profile zawodowe na przykładzie krajów OECD Tabela 4. Synteza dobrych praktyk

10 Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Ramki Ramki Ramka 1. Główne rekomendacje Ramka 2. Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej Ramka 3. Centrum Zielonych Technologii (CZT) Ramka 4. Inicjatywy na szczeblu regionalnym na rzecz prognozowania zapotrzebowania na umiejętności Ramka 5. Spółka Bartosz: Kształtowanie umiejętności wewnątrz firmy Ramka 6. Szkolenia na rzecz zielonej gospodarki w województwie podlaskim Ramka 7. Gospodarstwo rodzinne Danuta, Andrzej, Leszek Popko w Kościukach: podwyższanie umiejętności w sektorze rolnym na rzecz zielonej gospodarki Ramka 8. Duże imprezy sportowe a zapotrzebowanie na umiejętności w zielonej gospodarce Ramka 9. Wykorzystanie biogazu do przemiany w Kristianstadzie, Szwecja Ramka 10. Definicja zielonych miejsc pracy : przykład ze stanów Michigan i Kalifornii Ramka 11. GreenEvo: Akcelerator Zielonych Technologii Ramka 12. Polska Izba Biomasy Ramka 13. Innowacje pracowników w rozwój gospodarczy regionu (WIRED) Ramka 14. Inkubator Bethesda Green Ramka 15. Eko-znakowanie Ramka 16. Puglia: Przykład lokalnych łańcuchów dostaw na obszarach wiejskich we Włoszech Ramka 17. Londyn: Wydajność energetyczna w budynkach

11 Streszczenie raportu Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Streszczenie raportu Głównym celem projektu Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych była analiza wpływu zmian klimatycznych na nowe profile zawodowe i umiejętności w miejscu pracy oraz identyfikacja mechanizmów i praktyk mogących pomóc w procesie transformacji i dostosowania lokalnego rynku pracy do wymogów zielonej gospodarki. Niniejszy raport przedstawia również analizę wyzwań i możliwości w zakresie rozwoju zielonych kompetencji na przykładzie województw podlaskiego i pomorskiego. Główne wnioski Wnioski przedstawione w niniejszym raporcie stanowią podstawę dla zestawu rekomendacji dla polityk publicznych wspierających władze Polski, a w szczególności samorządy regionalne województw pomorskiego i podlaskiego w dążeniu do transformacji w kierunku zielonej gospodarki, przy jednoczesnym tworzeniu nowych miejsc pracy i zapewnianiu wymaganych umiejętności. Niektóre z rekomendacji zilustrowane są praktycznymi przykładami metod przyjętych w różnych regionach państw OECD (przykłady dobrych praktyk znajdujące się w załączniku). Główne rekomendacje w zakresie politycznej strategii zostały streszczone w poniższym wykazie. Szczegółowa analiza poszczególnych rekomendacji znajduje się w dalszych częściach niniejszego raportu. Ramka 1. Główne rekomendacje Opracowanie zintegrowanej strategii zielonego wzrostu zachodzi potrzeba określenia międzysektorowej, długoterminowej strategii, koncentrującej się na wsparciu zielonej gospodarki. Strategia ta powinna zostać przygotowana przez i skonsultowana wśród szerokiego grona interesariuszy, w tym szczególnie przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, środowiska akademickiego oraz partnerów społecznych. Przedmiotowa strategia powinna uwzględniać regionalne, krajowe i europejskie polityki i regulacje tak, aby uniknąć ewentualnych konfliktów i niespójności z innymi dokumentami. Można to osiągnąć przez: zaangażowanie właściwych tematycznie/obszarowo instytucji w opracowanie tej strategii, zapewnienie regionom autonomii w dostosowaniu ich działań do własnych uwarunkowań, włączenie priorytetów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) do strategii, objęcie strategii konsultacjami ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, powołanie na szczeblu regionalnym grup roboczych ds. zielonej gospodarki. Wzmocnienie instytucji rynku pracy i zwiększenie ich koordynacji - w celu zapewnienia sprawnego przechodzenia do zielonej gospodarki niezbędne będzie wzmocnienie zdolności instytucjonalnej instytucji rynku pracy, m.in. w zakresie gromadzenia i analizy danych, udoskonalenia narzędzi do prognozowania i monitorowania trendów na rynku pracy, w celu szybkiego reagowania i dostosowania instrumentów rynku pracy do rzeczywistych potrzeb. Instytucje rynku pracy powinny także wzmocnić swoją współpracę ze środowiskiem edukacyjnym, a także przedsiębiorcami, w celu zapewnienia właściwego kierunku prowadzonych przez nie działań. Można to osiągnąć przez: wsparcie zdobywania wiedzy i umiejętności, wsparcie tworzenia sieci i wymiany informacji, 11

12 Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Streszczenie raportu zwiększenie zdolności personelu zatrudnionego przy EFS, do osiągania celów zielonego wzrostu, wykorzystanie możliwości wynikających z finansowania unijnego w szczególności EFS. Wspieranie powstawania sektorów zielonej gospodarki w Polsce istnieje duży potencjał dla rozwoju zielonych obszarów dla działalności gospodarczej. Kluczowe sektory w województwach podlaskim i pomorskim zostały już zidentyfikowane w rozdziale pierwszym, a inne mogą się również pojawić, jeśli zbiegną się potrzeby i oczekiwania kapitału ludzkiego z przedsiębiorstwami, przy sprzyjających warunkach gospodarczych. Jednakże ekologia ma nadal oddźwięk pejoratywny, a zielona gospodarka jest postrzegana jako proces bardzo kosztowny. W związku z powyższym, konieczne jest ciągłe podnoszenie świadomości na temat dostępnych form zazieleniania gospodarki, z wykorzystaniem odpowiednich strategii komunikacyjnych i solidnych danych statystycznych. W tym celu można również wykorzystać krajowe i zagraniczne przykłady dobrych praktyk. Dodatkowo, istotne jest, aby wszystkie te działania były dopasowane do możliwości i silnych stron danego regionu, np. turystyka kulturowa i odnawialne źródła energii w województwie pomorskim (zwłaszcza wiatrowa i biogazowa), a także turystyka przyrodnicza, ekologiczne przetwórstwo żywności czy produkcja biomasy w regionie podlaskim. Można to osiągnąć przez: poszerzenie świadomości na temat zielonej gospodarki, zmianę zachowań, stymulowanie popytu na zielone produkty i usługi, ukierunkowanie wsparcia na sektory stanowiące potencjał każdego regionu. Tworzenie nowych miejsc pracy w ramach zielonej gospodarki - najlepszym sposobem na propagowanie koncepcji zielonej gospodarki jest tworzenie nowych miejsc pracy i upowszechnianie lepszego standardu życia. Dlatego też kluczowe jest wspieranie przedsiębiorczości w tzw. zielonych sektorach. Aktualnie brakuje wśród MŚP elastycznego podejścia do wykorzystania możliwości i pojawiających się okazji biznesowych, a także dynamicznego dostosowywania się do nowych wymagań w kontekście zielonej gospodarki. System edukacji powinien lepiej przygotowywać absolwentów do wymogów rynku pracy tak, aby byli oni gotowi od razu wykonywać swoje obowiązki zawodowe. W związku z powyższym, wzmocnienie współpracy między przedsiębiorstwami, a uczelniami i jednostkami badawczymi jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu. Wymiana informacji i ciągły monitoring potrzeb występujących po stronie przedsiębiorstw, są niezbędne do zapewnienia absorpcji kapitału ludzkiego na poziomie regionalnym. Można to osiągnąć przez: wspieranie rozwoju MŚP, wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, a sektorem nauki, w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych. Zapewnienie odpowiednich umiejętności na rynku pracy w systemie rynku pracy w Polsce istnieje znacząca rozbieżność pomiędzy popytem a podażą kwalifikacji i dostępnymi umiejętnościami. W celu zapewnienia odpowiednich umiejętności, niezbędnych w kontekście funkcjonowania zielonej gospodarki, wskazane byłoby w pierwszej kolejności wzmocnienie potencjału instytucji rynku pracy (na poziomie lokalnym/ regionalnym) do zbierania danych, analizowania i monitorowania potrzeb przedsiębiorstw z poszczególnych branżach. Istotne jest również, aby inne podmioty prowadzące kształcenie lub działalność szkoleniową (organizacje pozarządowe, szkoły, centra szkoleniowe) miały dostęp do tego rodzaju informacji i były partnerem w trakcie tworzenia programów rozwoju umiejętności przez sektor publiczny. Warto wspomnieć, iż umiejętności potrzebne w ramach zielonej gospodarki są nie tylko umiejętnościami formalnymi lub technicznymi, ale także kwalifikacjami miękkimi, związanymi z odpowiednim zachowaniem i postawą w miejscu pracy, co jest niejednokrotnie pomijane lub niedoceniane. Kluczowym aspektem, jest również potrzeba lepszej koordynacji i komunikacji na temat działań podejmowanych przez różne ministerstwa i agencje na poziomie centralnym i regionalnym. Można to osiągnąć przez: szczegółową identyfikację umiejętności potrzebnych na rynku pracy, wspieranie i formalne potwierdzanie szkoleń prowadzonych przez organizacje pozarządowe, szkolenia dla trenerów, koncentracja szkoleń w MŚP na obszarach stanowiących ich potencjał rozwojowy, 12

13 Streszczenie raportu Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych uznawanie kwalifikacji zdobytych w trybie pozaformalnym, rozpoczęcie badań wśród pracodawców, celem ustalenia cech poszczególnych miejsc pracy, lepsze ukierunkowanie środków EFS, przez właściwą koordynację działań. Lepsze wykorzystanie informacji od migrantów zagranicznych dla prognozowania potrzebnych w przyszłości umiejętności - Polacy przebywający za granicą są ważnym, dotychczas niewykorzystywanym źródłem informacji i umiejętności. Polscy migranci mogą być pomocni przy określaniu innowacyjnych metod przewidywania umiejętności i szkoleń niezbędnych w przyszłości dla zielonej gospodarki. Jest to również duża szansa dla nich, aby w pełni wykorzystać umiejętności nabyte za granicą. W takich sektorach gospodarki jak: budownictwo, przemysł stoczniowy czy produkcja zielonych komponentów (np. turbiny wiatrowe), konsultacje z migrantami, mogą okazać się bardzo pomocne w identyfikacji nisz rynkowych, wymaganych umiejętności i możliwości biznesowych oraz szkoleniowych w zielonej gospodarce, które mogłyby być rozwijane w Polsce. W szczególności ludzie ci mogą dostarczyć informacji na temat niezbędnych szkoleń i umiejętności, a także sposobów ich dostarczania/nabywania. Można to osiągnąć poprzez: konsultowanie się z migrantami, w celu określenia umiejętności i szkoleń wymaganych w zielonych sektorach za granicą, tworzenie zachęt na rzecz powrotu wykwalifikowanych osób migrujących migracja wewnętrzna i zewnętrzna. Dostosowanie kształcenia i umiejętności do potrzeb poszczególnych branż dane zgromadzone w trakcie wizyty studyjnej ekspertów OECD wskazują, iż edukacja i system szkoleń nie są dostosowany do potrzeb zielonych przedsiębiorstw w zakresie umiejętności formalnych, kwalifikacji i postaw. Większe zaangażowanie przedsiębiorstw w opracowywanie programów nauczania i zaangażowanie przedstawicieli biznesu w szkolenia, mogłaby efektywnie zaspokoić ich rzeczywiste potrzeby. Równie ważna w tym obszarze jest elastyczność, zarówno od strony podażowej (uniwersytetów, uczelni, ośrodków szkoleniowych), jak i popytowej, tj. przedsiębiorstw w odniesieniu do lepszego dopasowania programów nauczania. Z jednej strony firmy mogłyby być poproszone o umożliwienie praktyk lub staży, z drugiej zaś uczelnie mogłyby włączyć bardzo specjalistyczne zagadnienia do swoich programów nauczania. Ponadto, wskazane byłoby zazielenianie programów nauczania w ramach poszczególnych dyscyplin i kierunków tak, aby coraz większa ich liczba uwzględniała aspekty ekologiczne i ochrony środowiska naturalnego. Budowanie i zmiana postaw w kierunku bardziej ekologicznych, powinny być prowadzone już od najmłodszych lat. Można to osiągnąć przez: zaangażowanie przedsiębiorstw w opracowanie programów nauczania, wprowadzenie bardziej praktycznych kursów z udziałem przedstawicieli konkretnych branż, koncentrowanie się na określonych obszarach i wprowadzanie szkoleń modułowych, wprowadzanie elementów zielonej gospodarki do programów nauczania w różnych branżach. Ustalenie definicji i celów, aby lepiej wspierać zieloną gospodarkę - aby w pełni zrozumieć pojęcie zielonej gospodarki, istotne jest wsparcie inicjatyw i stymulacja rozwoju działalności gospodarczej we właściwych kierunkach. W tym celu konieczna jest definicja, która będzie skonsultowana i zatwierdzona przez większość znaczących podmiotów społecznych i gospodarczych w Polsce. Ważne jest również to, aby definicja zielonej gospodarki była adekwatna do rzeczywistości, biorąc pod uwagę istniejące czynniki społecznogospodarcze. Powinna ona zawierać realne i mierzalne cele, zgodne z ogólną wizją rozwoju Polski w kontekście ekologii. Wizja ta powinna być odzwierciedlana na rożnych poziomach w tym w regionalnych strategii rozwoju czy programach operacyjnych. Ważnym elementem rozwoju zielonej gospodarki jest wyłonienie lidera, który mógłby koordynować cały ten proces, zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym. Identyfikacja lidera może być odgórna lub samoistna. Do najbardziej udanych przykładów transformacji w kierunku zielonej gospodarki za pośrednictwem lidera należą przykłady Korei i Londynu. Można to osiągnąć przez: opracowanie definicji zielonej gospodarki we współpracy z sektorem publicznym i partnerami społecznymi, włączenie definicji zielonej gospodarki do regionalnych strategii rozwoju gospodarczego i programów operacyjnych, 13

14 Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Streszczenie raportu doprecyzowanie wizji i ustalenie mierzalnych celów, identyfikację lidera zmian. Budowa potencjału zielonej gospodarki - brak świadomości na temat zielonej gospodarki oraz możliwości i korzyści, jakie za sobą niesie, jest poważną barierą w rozwoju zielonego wzrostu na poziomie lokalnym i krajowym. Dlatego też istotne są wszelkiego rodzaju inicjatywy uświadamiające, polegające m.in. na rozpowszechnianiu przykładów dobrych praktyk, korzyści i możliwości płynących z zielonej gospodarki oraz ułatwianie rozpoznawania produktów ekologicznych, rozwiązań energooszczędnych i nowych możliwości biznesowych. Ekoznakowanie i programy certyfikacji produktów ekologicznych powinny być rozwijane, a społeczeństwo edukowane w zakresie ich rozpoznawania i konkretnych zalet. Istotne jest również budowanie potencjału instytucjonalnego. Administracja publiczna, w tym szczególnie kadry PSZ, powinna być dobrze poinformowana o definicjach, celach i wizjach rozwoju zielonej gospodarki, a także odbyć odpowiednie szkolenia (np. dofinansowane z EFS), w celu lepszego wspierania zielonych przedsiębiorstw, wdrażania polityk publicznych i zapewniania skuteczności realizacji strategii zielonego wzrostu. Można to osiągnąć przez: poszerzanie wiedzy na temat pełnego zakresu zielonej gospodarki, ukierunkowanie działań na ochronę środowiska już na wczesnym etapie, edukowanie społeczeństwa w zakresie oznakowania ekologicznego i ekologicznej certyfikacji, szkolenie samorządów regionalnych i kadr wdrażających EFS, w celu lepszego wspierania zielonych przedsiębiorstw. Zwiększenie koordynacji polityk publicznych i programów - w celu budowy nowej polityki dla wzrostu gospodarczego, niezbędna wydaje się lepsza koordynacja działań podejmowanych przez różne ministerstwa odpowiedzialne za poszczególne polityki publiczne. Warunkiem jest również większe zbliżenie polityki edukacyjnej z działaniami na rzecz zatrudnienia i rozwoju gospodarczego zwłaszcza na poziomie regionalnym. Wydaje się, że partnerstwa regionalne są tym skutecznym mechanizmem, łączącym podmioty społeczne i gospodarcze wokół konkretnych projektów i przedsięwzięć, co pozwala na skuteczniej je realizować. Dobrym przykładem jest tu inicjatywa WIRED z USA (opisana w części dotyczącej dobrych praktyk). Można to osiągnąć przez: lepsze powiązanie edukacji, zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w ramach zielonej strategii, wspomaganie i podtrzymywanie partnerstw regionalnych. Efektywnie wspieranie rozwoju zielonych rynków istotne jest posiadanie dostępu do danych na temat rozwoju istniejących branż gospodarki (które z nich się rozwijają, a które zanikają), w celu analizy zapotrzebowania na nowe zielone gałęzie przemysłu. Analiza trendów i prognozowanie zapotrzebowania na konkretne gałęzie gospodarki stanowią istotny element w prowadzeniu polityki rozwoju. W tym celu ważne byłoby zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i ułatwianie wchodzenia na rynek nowych przedsiębiorstw w tych zidentyfikowanych sektorach (wiedza na temat tego, które wspierać, a których nie). Firmy mogłyby również korzystać z łatwiejszego dostępu do informacji na temat możliwości wsparcia, dostępnej pomocy technicznej, możliwości finansowania swoich działań i poszukiwania perspektyw na rynku za pomocą jednej platformy, systemu centralnego na bazie tzw. jednego okienka. Dodatkowo istotnym elementem wspierającym rozwój zielonych rynków jest rozszerzenie procesów zamówień publicznych o zielone zamówienia publiczne (pomocny może okazać się przykład szkół publicznych w Toronto). Można to osiągnąć przez: uformowanie grupy zadaniowej badającej potrzeby rozwijających się zielonych branż, ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do informacji i programów wsparcia (konkursów), wykorzystanie prawa zamówień publicznych dla wspierania zielonych przedsiębiorstw. Wspieranie zielonej przedsiębiorczości - tworzenie nowych przedsiębiorstw i szerzenie kultury przedsiębiorczości musi być w Polsce stymulowane. Pomimo że podczas wizyty studyjnej w województwach pomorskim i podlaskim zostały zidentyfikowane dobre praktyki z zakresu zielonej przedsiębiorczości, to wciąż brakuje masy krytycznej, aby tego typu inicjatywy mogły powstawać według jakiegoś jednego, uniwersalnego modelu. Istnieje zatem konieczność wyposażenia przedsiębiorców i właścicieli małych firm w narzędzia i sposoby ułatwiające dostosowane ich działalności do potrzeb zielonej gospodarki. Finansowanie, w tym również ze środ- 14

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP. ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego)

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP. ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego) ę Ś ś Michal Kubisz ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI I SZKOLENIA W MŚP ANALIZA SUBREGIONU SOSNOWIECKIEGO, POLSKA (Przekład z języka angielskiego) ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU OECD to szczególne forum,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo