10 (60) Listopad Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 (60) Listopad 2003. Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie"

Transkrypt

1 10 (60) Listopad 2003 Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie Biuletyn dla małych i średnich firm

2

3 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Od redakcji Spis treści Szanowni Czytelnicy, Zbliża się moment wstąpienia Polski do UE i w związku z tym obserwujemy wzrost już i tak ogromnego zainteresowania kwestiami dostosowania polskiego prawa do regulacji europejskich. W związku z tym postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zwiększyć ilość publikacji poświęconych kwestiom prawnym. W bieżącym numerze prezentujemy obszar ustawodawstwa regulującego kwestie związane z produkcją, opakowaniem i sprzedażą kosmetyków oraz problem bezpieczeństwa zabawek. Dodatkowo, w numerze publikujemy najciekawsze pytania z czatu z dr. Małgorzatą Kotwicą ekspertem z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, który prowadzi Krajowy System Informowania o Kosmetykach. Czat ten odbył się w ramach szerszego cyklu organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita we współpracy z Euro Info, który jest elementem kampanii Enlargement. W dziale poświęconym nowym technologiom Krzysztof Gienas pokazuje jak unikać pułapek związanych z podpisywaniem umów przez Internet. W cyklu poświęconym kredytowaniu MSP znajdą Państwo informacje o tym, jak uzyskać kredyt bankowy, zaś Katarzyna Staszyńska podpowie Państwu, jak mierzyć skuteczność reklamy w przedsiębiorstwie. Polecamy równie nasze stałe rubryki: przegląd ofert kooperacyjnych, wykaz aktualnie organizowanych seminariów i szkoleń oraz zaproszenia na targi kooperacyjne do Niemiec i Szwecji. Życzymy miłej lektury i jak zwykle zapraszamy do komentarzy pod adresem Redakcja URODA W USTAWACH Polskie i europejskie regulacje dotyczące kosmetyków. Czat z ekspertem. BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK Czyli jak bawić się bezpiecznie. EKSPORTER W BANKU Wszystko o kredycie bankowym O PRZYDATNOŚCI REKLAMY RAZ JESZCZE Jak mierzyć skuteczność reklamy ZAWIERANIE UMÓW W INTERNECIE Jak uniknąć pułapek związanych z podpisywaniem umów w sieci. PREZENTACJA PROGRAMU econtent AKTUALNOŚCI OFERT KOOPERACJI Redaguje zespół: Anna Sarzyńska Redaktor Naczelna Zofia Pinchinat-Witucka tel.: (22) Michał Polański tel.: (22) produkcja MARLEX Sp. z o.o. nakład: egz. biuletyn Adres redakcji: Euro Info Centre przy Funduszu Współpracy ul. Górnośląska 4a, Warszawa tel.: (+48 22) fax: (+48 22) Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nieza mó wio nych oraz za strze ga so bie pra wo do ich zmia ny i re da go wa nia. Uwa gi i ko men ta rze pro si my kie ro wać na ad res biu le fund.org.pl Wszyst kie tek sty za war te w biu le ty nie Eu ro In fo mo gą być prze dru ko wy wa ne wy łącz nie po uzy ska niu zgo dy re dak cji. Za in te re so wa nych sub skryp cją pro si my o kon takt z naj bliższym Eu ro In fo Cen tre. Okładka:? listopad 2003, nr 10 (60) 3

4 Prawo europejskie Uroda w ustawach czyli europejskie i polskie regulacje prawne dotyczące kosmetyków Z dniem 12 maja 2002 r. straciło moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku w zakresie dotyczącym kosmetyków. W życie weszła Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (DzU Nr 42, poz.473, 2001 r.). Głównym celem wprowadzenia tego podstawowego aktu prawnego było dostosowanie prawa polskiego w zakresie wymagań, jakie powinien spełniać kosmetyk wprowadzany do obrotu na terenie Polski, do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Przepisy te znajdują się w Dyrektywie Kosmetycznej 76/768/EEC z dnia 27 lipca 1976 r. Jedną z podstawowych zasad Dyrektywy Kosmetycznej jest sformułowanie jasnych wymagań, jakie powinien spełniać kosmetyk, aby mógł zostać dopuszczony do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Aby kosmetyk mógł być swobodnie sprzedawany w obrębie UE, musi być tak samo oznakowany, opakowany i odpowiadać takim samym przepisom bezpieczeństwa w każdym kraju należącym do UE. Polska ustawa o kosmetykach oparta jest o Dyrektywę Rady 76/768/EEC z uwzględnieniem 6. poprawki do tej dyrektywy (93/35/EEC). Wprowadzenie nowej ustawy ma na celu m.in. przygotowanie polskiego producenta kosmetyków do wymagań, jakie są stawiane kosmetykom, będącym w obrocie na terenie UE. Ustawa ta określa w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi, wymagania dotyczące składu i oznakowania kosmetyków oraz warunki, jakie musi spełnić producent wprowadzając kosmetyk na rynek polski. Ustawa o kosmetykach z dnia 30 marca dotyczy dokładnie zdefiniowanej grupy wyrobów. Artykuł 2. w ustępie 1. podaje jasną definicję pojęcia kosmetyk w rozumieniu ustawy kosmetykiem jest każda substancja przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie lub upiększanie. Uzupełnieniem definicji jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami (DzU Nr 125, poz.1168, 2003 r.). Rozporządzenie to jest adaptacją Aneksu I dyrektywy unijnej, zarówno Aneks I jak i ww.rozporządzenie zawierają listy rodzajów kosmetyków odpowiadających definicji, przeznaczonych do powszechnego stosowania przez konsumentów i do użytku profesjonalnego, nie rozróżnia ich przeznaczenia ze względu na wiek użytkowników, np. dla dorosłych lub dla dzieci, jedyne ograniczenie - to surowce, których w kosmetykach dla dzieci stosować nie wolno, lub mogą być stosowane w ograniczonym stopniu. Podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać każdy kosmetyk wprowadzony do obrotu, używany w zwykłych lub innych dających się przewidzieć sytuacjach jest ten, że nie może on zagrażać zdrowiu człowieka - jego stosowanie musi być dla człowieka bezpieczne. Dlatego też Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2002 r. (DzU Nr 105, poz.934, 2002 r.) przedstawia listę substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listę substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listę barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach, listę substancji konserwujących dopuszczonych do stosowania w kosmetykach oraz listę substancji promieniochronnych dopuszczonych do stosowania w kosmetykach. Rozporządzenie to zawiera listy z Aneksów II, III, IV, VI, VII i VIII do Dyrektywy 76/768/EEC włącznie z ich 25. uzupełnieniem. Opakowanie Artykuł 6. ustawy o kosmetykach informuje o tym, w jaki sposób powinno być oznakowane opakowanie jednostkowe kosmetyku. Jedynie Wątpliwości może budzić jedynie brak ustępu, mówiącego o obowiązku umieszczania na opakowaniu kosmetyku informacji w języku polskim. Nie należy jednak zapominać, że ta kwestia uregulowana została w Ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Producent może, ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa wystąpić z wnioskiem do Głównego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na nieujawnienie na opakowaniu jednostkowym nazwy jednego lub kilku składników kosmetyku. Sposób w jaki należy to uczynić oraz wzór wniosku, który należy złożyć zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. (DzU Nr 69, poz.644, 2002 r.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz artykuł 7. ustawy o kosmetykach oparte zostały o Dyrektywę Komisji 95/17/EEC z dnia 19 czerwca 1995 r. Dyrektywa ta określa szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 76/768/EEC w sprawie nieumieszczania jednego lub więcej składników w wykazie na opakowaniu kosmetyku. Krajowy System Informowania o Kosmetykach Wprowadzanych do Obrotu Ustęp 4. artykułu 7a mówi, że producent lub jego przedstawiciel, lub osoba, na której zamówienie kosmetyk jest produkowany, lub osoba odpowiedzialna za wprowadzenie importowanego kosmetyku na rynek UE, powiadomi kompetentny organ Państwa Członkowskiego o miejscu produkcji kosmetyku lub jego pierwszego importu, podając adres miejsca produkcji lub pierwszego importu do UE, zanim wprowadzony zostanie on na rynek Wspólnoty. Ustęp 5. ww. artykułu mówi, że Państwa Członkowskie wyznaczą kompetentne organy i prześlą dane o nich do Komisji Europejskiej, która ogłosi je w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (Official Journal of European Communities). Odpowiednikiem tego artykułu w polskiej ustawie o kosmetykach jest artykuł 8. mówiący o utworzeniu Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzanych do Obrotu. Artykuł ten nakłada na producenta (zgodnie z definicją zawartą w ustawie producentem jest zarów- 4 listopad 2003, nr 10 (60)

5 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Prawo europejskie no ten, kto produkuje, jak i ten kto konfekcjonuje lub importuje kosmetyki) obowiązek zgłoszenia do ww. systemu informacji o kosmetyku przed dniem wprowadzenia go do obrotu. W jaki sposób należy to uczynić i na jakim formularzu informuje producenta Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2002 r. Aby wypełnić obowiązek nałożony zarówno ustawą, jak i rozporządzeniem, producent powinien zgłosić do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzanych do Obrotu (KSIOK) następujące dane: nazwę handlową wprowadzanego kosmetyku, jego kategorię, nazwę lub nazwisko i adres wprowadzającego na rynek oraz adres miejsca, w którym przechowywana jest dokumentacja kosmetyku określona artykułem 11. ustawy. KSIOK nie jest organem dopuszczającym kosmetyki do obrotu, nie wydaje żadnych świadectw stwierdzających, że kosmetyk jest bezpieczny dla zdrowia ludzi i może być wprowadzony do obrotu, jest tylko organem notyfikującym wprowadzenie przez konkretnego producenta zgłaszanego produktu kosmetycznego na rynek polski. KSIOK musi przyjąć zgłoszenie każdego produktu (spełniającego definicję kosmetyku zawartą w ustawie), które wpłynie na prawidłowo wypełnionym formularzu zgłoszeniowym (wzór tego formularza stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzonych do Obrotu oraz sposobu ich gromadzenia w tym systemie). Całkowitą odpowiedzialność za wprowadzany na rynek kosmetyk ponosi producent przekazujący produkt kosmetyczny do handlu. Na nim spoczywa odpowiedzialność za właściwy skład kosmetyku, zgodne z przepisami informacje na opakowaniu, on również odpowiada za to, aby kosmetyk nie zagrażał zdrowiu człowieka. Wymóg troski o zdrowie człowieka nakłada na producenta obowiązek posiadania tak zwanego dossier dla każdego kosmetyku. Dossier musi zawierać szereg informacji dotyczących danego kosmetyku, takich jak ilościowy i jakościowy skład, specyfikację fizykochemiczną i mikrobiologiczną dla surowców i gotowego produktu, ocenę wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi, przygotowaną z uwzględnieniem charakterystyki toksykologicznej składników, ich struktury chemicznej, stopnia kontaktu z ciałem człowieka, a także nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za tę ocenę, udokumentowane wyniki badań działania kosmetyku, jeżeli jest to uzasadnione deklarowanym rodzajem działania oraz istniejące dane o niepożądanych skutkach dla zdrowia powstałych w następstwie stosowania kosmetyku (o ile producent takie informacje posiada). To, jakie informacje powinno zawierać dossier każdego kosmetyku, zapisano w artykule 11. ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. Są to wymagania analogiczne do tych, jakie są stawiane każdemu kosmetykowi wprowadzanemu do obrotu na terenie UE (artykuł 7a Dyrektywy 76/768/EEC). Producent winien takie dossier posiadać i udostępniać je do celów kontroli organowi upoważnionemu. W Polsce na mocy artykułu 13. ustęp 1 nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, natomiast w zakresie znakowania, zafałszowań i prawidłowości obrotu - Inspekcja Handlowa. Małgorzata Kotwica Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Krajowy System Informowania o Kosmetykach październik 2003, nr 9 (59) 5

6 Kredyt słowo magiczne Czat regulacje dotyczące kosmetyków. mirka: czy można już ocenić jak producenci kosmetyków dostosowali się do wytycznych ustawy? Jak wygląda ocena w skali całego kraju procesu gromadzenia odpowiedniej dokumentacji a w szczególności oceny bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi? Małgorzata Kotwica: witam państwa. Organem uprawnionym do oceny dokumentacji kosmetyku jest Państwowa Inspekcja Sanitarna i tylko ona ma prawo mieć dostęp do tej dokumentacji. Krajowy System informowania o kosmetykach nie ma wglądu do tzw. dossier kosmetyku. kosmo: a PIH może się domagać wglądu do takiej dokumentacji? M.K.: nie powinna, ponieważ leży to w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 13 ustawy o kosmetykach). della: kto jest zobowiązany przechowywać dokumenty dotyczące kosmetyków pochodzących z kraju, który wstępuje do Unii Europejskiej - producent czy dystrybutor w Polsce? M.K.: wprowadza do obrotu kosmetyk najczęściej polski dystrybutor. Dokumenty mogą być przechowywane u rzeczywistego producenta, nie mniej dystrybutor musi mieć możliwość przedstawienia ich na żądanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej monika: niemiecki producent zlecił firmie polskiej zapakowanie jego produktów z branży kosmetycznej i ich dostawę, on będzie je wprowadzał do polskich sieci handlowych. On chce się oznaczać na opakowaniach jako producent- paczkujący. Co na to PIH? M.K.: jeżeli producent niemiecki przyśle do Polski gotowy zamknięty produkt i będzie opakowywał go tylko w Polsce to zgodnie z polską ustawą o kosmetykach jest producentem i jego adres musi widnieć na opakowaniu; nie ma terminu producent paczkujący. Natomiast jeżeli kosmetyk pakowany (konfekcjonowany) jest w Polsce to producentem tego kosmetyku zgodnie z ustawą jest ten, który go konfekcjonuje, bo jest ostatnią osobą mającą wpływ na jego bezpieczeństwo. izba: czy wyroby chemii gospodarczej i kosmetyki wymagają oznaczenia CE? M.K.: nie wymagają, gdyż oznaczenie takie nie jest przewidziane w dyrektywie o kosmetykach. Znak CE musi bowiem być przewidziany w konkretnej dyrektywie, żeby istniał obowiązek jego stosowania. Pełna lista dyrektyw przewidujących oznakowanie CE dostępna jest na stronach Euro Info: index.php?yy=1&id=488#wdn W przypadku, w którym prawo Unii nie przewiduje obowiązku oznakowania CE, producent nie może umieszczać takiego znaku. della: często zagraniczni producenci umieszczają datę na zgrzewie tuby lub data jest nadrukowana po napisie :best before. Czy polski dystrybutor w takich przypadkach musi umieścić dodatkową naklejkę, na której znajdzie się napis najlepiej zużyć przed końcem... M.K.: tak, zgodnie z ustawą o kosmetykach z 30 marca 2001, musi taką informację umieścić. kosmo: czy można zastąpić wyrażenie : zużyć przed końcem...na ważne do? M.K.: nie można zastąpić słowami ważne do..., jak również nie można napisać zużyć przed końcem.... Prawidłowym, ustawowym zapisem jest najlepiej zużyć przed końcem.... kosmo: czy jest obowiązek przetłumaczenia na język polski składów chemicznych importowanych kosmetyków? M.K.: skład chemiczny musi być podany zgodnie z nazwami przyjętymi w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych (INCI). michal: gdzie można znaleźć kody INCI? (International Names of Cosmetic Ingredients ) Czy jest jakieś rozporządzenie na ten temat, albo strona internetowa. M.K.: rozporządzeń żadnych na ten temat nie ma, natomiast są książki (tytuł podany zostanie w wydaniu papierowym Dobrej Firmy 4 listopada 2003). Pełny zapis czatu dostępny jest na stronie internetowej michal: czy po wejściu do UE trzeba będzie umieścić na kosmetyku oznaczenie że nie było ono testowane na zwierzętach? Kto to potwierdza? M.K.: nie trzeba umieszczać takiej informacji. Zakaz testowania gotowego produktu kosmetycznego na zwierzętach ma być wprowadzony w UE dopiero w 2004r. 6 listopad 2003, nr 10 (60)

7 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Kredyt słowo magiczne Eksporter w banku Co powinien wiedzieć eksporter, który chce otrzymać kredyt bankowy Obecna sytuacja na rynkach zagranicznych zmusza polskich eksporterów do oferowania sprzedaży na warunkach wydłużonych terminów odroczenia płatności. Często powoduje to zmniejszenie ilości środków na prowadzenie działalności gospodarczej i konieczność korzystania z zewnętrznego źródła finansowania jakim jest kredyt bankowy. Eksporter, jak każdy podmiot ubiegający się o kredyt w banku niezależnie od tego czy jest to kredyt obrotowy czy inwestycyjny, krótkoterminowy czy średnio- lub długoterminowy musi udowodnić bankowi swoją zdolność kredytową. Zatem zdolność kredytowa jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. Sprawdzanie zdolności kredytowej wynika z faktu, że każdy kredyt udzielony przez bank jest obciążony ryzykiem braku jego spłaty lub tzw. opóźnienia w spłacie. Urzeczywistnienie się tego ryzyka skutkuje dla banku obowiązkiem tworzenia rezerwy, aby tego uniknąć bank w swoich procedurach ma obowiązek zminimalizowania ryzyka przy podejmowaniu decyzji kredytowej. Podstawową gwarancją dla banku jest satysfakcjonująca sytuacja gospodarcza i finansowa kredytobiorcy. Oceny tej sytuacji bank dokonuje na podstawie niezbędnych dokumentów i informacji, jakie ubiegający się o kredyt podmiot jest zobowiązany przedstawić zgodnie z wymaganą wewnętrzną procedurą bankową, wynikającą z obowiązującego prawa bankowego. Jeżeli ocena jest pozytywna bank może odstąpić od wymogu ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu lub ograniczyć ich ilość. Generalną zasadą jest szczególnie w przypadku słabszej kondycji finansowej kredytobiorcy wymóg banku ustanawiający kilka rodzajów zabezpieczeń spłaty kredytu. Zasady udzielania kredytów oraz metody rozpatrywania wniosków kredytowych ujęte są w obowiązujących w każdym banku wewnętrznych regulaminach kredytowych. Dla oceny ryzyka bank ustala ratingi (poziomy) ryzyka akceptowalne dla banku oraz ustanawia limity kredytowe lub branżowe, określające maksymalny dopuszczalny poziom zaangażowania z tytułu kredytu czy branży. Jak przygotować wniosek kredytowy Podstawą ubiegania się o kredyt jest wniosek o jego udzielenie. Powinien on zawierać niezbędne elementy: charakterystykę kredytobiorcy, określenie rodzaju kredytu, przeznaczenie kredytu, źródła spłaty kredytu (ten punkt jest bardzo istotny!), termin spłaty, prawne zabezpieczenia spłaty kredytu. Przy wnioskowaniu o kredyt inwestycyjny niezbędne jest określenie: cyklu realizacji, kosztu przedsięwzięcia, struktury finansowania nakładów, efektywności i zyskowność inwestycji (prognoza), okresu finansowania (wykorzystania i spłaty kredytu z uwzględnieniem okresu karencji). Podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu poprzedzone jest analizą dokumentów i informacji uzyskanych od kredytobiorcy, w wyniku której ocenia się: kredytobiorcę z punktu widzenia jego wiarygodności oraz posiadania zdolności kredytowej. Daje to bankowi podstawę do oszacowania ryzyka a w szczególności: ryzyka zarządzania firmą, ryzyka ekonomiczno-handlowego dotyczącego otoczenia zewnętrznego firmy tj. warunków rynkowych (ryzyko to oceniane jest w aspekcie zagrożeń lub możliwości rozwojowych firmy), przedsięwzięcie inwestycyjne z punktu widzenia efektywności samego przedsięwzięcia i korzyści dla firmy. Co to jest ryzyko kredytowe? Ryzyko kredytowe wynika z faktu, że kredytobiorca może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Zatem przy ocenie ryzyka kredytobiorcy ważna jest nie tylko ocena sytuacji finansowej, ale również uwzględnienie zagrożenia związanego z sektorem gospodarki, grupą przemysłową lub wybranym produktem, a przy ocenie kredytobiorcy-eksportera dodatkowo zagrożenia związanego z krajem odbiorcy zagranicznego (opóźnienie w zapłacie lub jej brak może pogorszyć wypłacalność kredytobiorcy). Ocena skali ryzyka jest dla banku podstawą do wyboru określonej formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Rodzaj kredytu (obrotowy, inwestycyjny, refinansowy, krótkoterminowy czy też o dłuższym terminie spłaty, w złotych czy dewizach) w wielu przypadkach przesądza o tym, iż pewne rodzaje zabezpieczeń mogą być stosowane, a inne nie. Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju kredytu niektóre z zabezpieczeń są wręcz prawnie niedopuszczalne! W zależności od rodzaju ryzyka kredytu, bank preferuje różne rodzaje zabezpieczeń. Niech więc Państwo zawsze starają się zmusić bank do określenia rodzaju ryzyka kredytu i udzielenia pomocy w wyborze najbardziej odpowiedniego rodzaju jego zabezpieczenia. Może być tak, że zabezpieczenie wystarczające w przypadku jednego kredytu, może okazać się niewystarczające w przypadku innego, gdy zmieni się charakter jego ryzyka. Oczywiście sytuacja może być odwrotna. Przy poprzednim kredycie dane zabezpieczenie mogło być dla banku niewystarczające, a przy obecnym może absolutnie satysfakcjonować. Jeżeli kredytobiorcą jest podmiot o bardzo dobrej kondycji finansowej, dla którego bank od wielu lat prowadzi rachunek bankowy, zabezpieczenia mogą być zniesione lub traktowane mniej rygorystycznie. listopad 2003, nr 10 (60) 7

8 Kredyt słowo magiczne W stosunku do kredytobiorcy wykazującego słabą kondycję finansową i gospodarczą, rozpoczynającego działalność lub takiego, który nie jest znany bankowi, należy się spodziewać, iż wymogi dotyczące zabezpieczeń będą rygorystyczne. Ważne jest także, że mogą się Państwo starać o kredyt, również wtedy, gdy przedsiębiorstwo dopiero rozpoczyna działalność. Zasady bankowe określają bowiem, iż wymóg oceny zdolności kredytowej nie jest stawiany w stosunku do nowo utworzonego podmiotu, który rozpoczyna po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej, o ile wnioskodawca przedstawi bankowi zabezpieczenia spłaty kredytu, określone przez bank jako gwarantujące odzyskanie wierzytelności w sytuacji braku spłaty kredytu. Innym elementem, który bank ocenia przy wyborze zabezpieczenia jest również realna możliwość zaspokojenia roszczeń oraz czas w jakim to zaspokojenie może nastąpić. W przypadku każdego kredytu pierwszoplanowe znaczenie dla banku mają zabezpieczenia umożliwiające zaspokojenie jego roszczeń bez konieczności prowadzenia egzekucji. Przy przyjmowaniu zabezpieczenia majątkowego bank analizuje, czy składniki majątkowe są łatwe do zbycia. W przypadku gdy zabezpieczeniem jest na przykład sprzęt wysoce specjalistyczny jego zbycie może być trudne, co wydłuża czas zaspokojenia roszczeń. Zabezpieczenia bankowe przy udzielaniu kredytu Bank może zabezpieczyć swoją wierzytelność poprzez przyjęcie jednej lub kilku form zabezpieczenia. Prawne zabezpieczenia dzielą się na: osobiste weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie udzielone na podstawie przepisów k.c., gwarancja bankowa, przelew wierzytelności, przystąpienie do długu kredytowego, pełnomocnictwo, rzeczowe zastaw ogólny, bankowy zastaw rejestrowy, zastaw na prawach, przewłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja, blokada środków na rachunku bankowym, hipoteka. Przy wyborze formy zabezpieczenia brane są pod uwagę różnego rodzaju kryteria, a w szczególności: rodzaj i wysokość wierzytelności, termin spłaty kredytu, status prawny kredytobiorcy, sytuacja finansowa, gospodarcza i majątkowa kredytobiorcy, cechy danego zabezpieczenia wynikające z dotyczących go przepisów prawnych oraz z postanowień umowy o ustanowieniu zabezpieczeń, np. sposób ustanowienia zabezpieczenia, przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikające z zabezpieczenia, sposób realizacji uprawnień banku, przewidywany nakład pracy banku, koszt zabezpieczenia dla kredytobiorcy. Reasumując: czynnikami decydującymi przy podejmowaniu decyzji o kredytowaniu klienta jest jego sytuacja ekonomiczno-finansowa, efektywność kredytowanego przedsięwzięcia, dochodowość transakcji z punktu widzenia banku oraz perspektywy jej dalszego rozwoju. Banki dopuszczają możliwość finansowania firm rozpoczynających działalność, jednakże z uwagi na podwyższony poziom ryzyka kredytowego warunkami niezbędnymi są: pozytywna ocena prognozowanych wyników w okresie kredytowania oraz analiza szans wykonania prognoz, pozytywna ocena jakościowa kredytobiorcy, analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej udziałowców kredytobiorcy, ocena wartości i jakości proponowanych zabezpieczeń, ocena ryzyk specyficznych, związanych z danym rodzajem działalności gospodarczej, analiza wrażliwości na występowanie zjawisk niekorzystnych, charakterystycznych dla kredytowanej transakcji. Kredytobiorcami banku powinny być podmioty posiadające historię dobrej współpracy z bankiem lub: prowadzące działalność przez okres umożliwiający ustalenie ich wiarygodności kredytowej i określenie ryzyka ich finansowania (minimum 2 lata, a jeżeli to ma być kredyt eksportowy, przynajmniej 1 rok sprzedaży eksportowej), prowadzące księgi handlowe, wykazujące zyski z działalności oraz dodatnie przepływy pieniężne (cash-flow), podmioty posiadające potencjał rozwojowy oraz te, z którymi współpraca cechuje się dobrymi perspektywami, tj. przynoszące do banku obroty (co najmniej proporcjonalne do zaangażowania kredytowego), realizujące roczne przychody w wysokości określonej przez bank, charakteryzujące się sumą bilansową na poziomie określonym przez bank. Bank nie finansuje: podmiotów objętych listami kredytobiorców niewywiązujących się ze zobowiązań wobec banków, posiadających zaległości podatkowe oraz z tytułu składek na ZUS, postawionych w stan upadłości. Oczywiście banki komercyjne, w zależności od założonej strategii prowadzenia działalności, związanej z ich wielkością i możliwościami przeznaczenia środków na akcję kredytową, mogą wprowadzać dodatkowe specyficzne warunki przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu, ale wszystkie muszą bezwzględnie przestrzegać wymogów prawa bankowego. Kilka podstawowych rad dla każdego kredytobiorcy Po pierwsze, wszystko co zostało napisane powyżej nie miało na celu pokazania jak groźny jest bank i że lepiej omijać go z daleka! Niech Państwo pamiętają, że to bank potrzebuje klientów i będzie o nich zabiegał. Należy jednak mieć na uwadze również to, że bank obowiązują prawo bankowe i procedury, a to określa zakres jego działalności. Jak zatem zachować się wobec banku, aby szybko, sprawnie i skutecznie być przez niego obsłużonym jako wiarygodny kredytobiorca? Oto jedenaście rad doświadczonego bankowca: Pamiętaj! Przedkładaj bankowi w określonym przez niego terminie wszystkie niezbędne dokumenty, sporządzone w sposób czytelny i prawidłowy a przede wszystkim rzetelny. Nie dostarczaj dokumentów, których termin płatności już upłynął (np. zaświadczenia o zaleganiu z podatkami lub składkami na ZUS są ważne przez 3 miesiące od daty ich wystawienia). Nie ukrywaj faktów negatywnych analityk kredytowy w banku wie doskonale jakie są lub mogą być, słabe punkty w działalności przedsiębiorstwa i ostatecznie zmusi kredytobiorcę do ujawnienia wszystkich szczegółów. To niepotrzebnie wydłuży czas analizowania Twojej wiarygodności kredytowej, a co najważniejsze podważy zaufanie do Ciebie i spowoduje bardziej rygorystyczne traktowanie. 8 listopad 2003, nr 10 (60)

9 Biuletyn euro info dla małych i średnich firm Kredyt słowo magiczne Pamiętaj! Jeśli nie jesteś dotąd znany w banku, a masz zawarte umowy kredytowe z innymi bankami, nie ukrywaj tego faktu. Szczególnie nie odwlekaj w czasie dostarczenia bankowi informacji na temat klauzul w tych umowach zabraniających Ci zaciągania nowych zobowiązań. Jeśli na samym początku poinformujesz o tym fakcie bank, może Ci on pomóc w negocjacjach zmiany rygorystycznych klauzul zawartych w umowach z innymi bankami. Bankowcy często dochodzą do porozumienia w celu umożliwienia klientom prowadzenia dalszej działalności. Praktyka pokazuje, że po 3-4 tygodniach wyciągania informacji od przyszłego kredytobiorcy, na końcu i tak niekorzystne fakty wychodzą na jaw (klauzule w umowach kredytowych lub brak wpisu do ksiąg hipotecznych, lub nadmierne zobowiązania udziałowców Twojej firmy, które powodują, że nie mogą być poręczycielami itp.). Efektem tego jest odmowa udzielenia kredytu, a ponadto niepotrzebna strata czasu i nerwów obu stron. Pamiętaj! Bądź rzetelny w udzielaniu informacji przed bankiem raczej nie da się ukryć niekorzystnych faktów (istnieje wymiana informacji między bankami, krąży lista niesolidnych kredytobiorców). Jeżeli ujawnisz fakty jak najwcześniej, wspólnie z bankiem możecie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Pamiętaj! Jeśli jesteś eksporterem prowadzącym działalność co najmniej przez 2-3 lata, bank będzie wymagać od Ciebie przedstawienia dokumentacji dotyczącej realizacji sprzedaży eksportowej, tj. prawidłowości sporządzania umów handlowych z odbiorcami zagranicznymi, reklamacji dotyczących wykonania kontraktu, częstotliwości występowania sporów handlowych i sposobu ich rozwiązywania. W przypadku ich występowania, niezbędna będzie dla banku informacja, czy są to reklamacje uzasadnione, na przykład gdy dostarczasz towar niezgodny z zamówieniem lub opóźniasz dostawy, itp. Jeżeli powód sporu jest zakwalifikowany jako nieuzasadniony jest to najczęściej fikcyjna reklamacja na przykład Twój odbiorca chce opóźnić zapłatę.. Prowadź więc dokumentację w sposób uporządkowany pracownik banku może złożyć Ci wizytę i prosić o jej pokazanie. Pamiętaj! Z prawidłowo prowadzonej dokumentacji bank wyciąga wnioski o Twojej rzetelności jako przedsiębiorcy oraz rzetelności Twoich kontrahentów zagranicznych jako płatników. To zasadniczo wpływa na Twoją zdolność do regulowania zobowiązań z tytułu jaki otrzymasz. Pamiętaj! Jeśli prowadzisz również sprzedaż na rynku krajowym, to bank dokona oceny Twojej działalności w relacji z odbiorcami krajowymi w aspektach opisanych powyżej. Pamiętaj! Twoja rzetelność jako producenta i sprzedawcy oraz rzetelność Twoich odbiorców to atut przy podejmowaniu decyzji kredytowej notoryczne opóźnienia w płatnościach czy to krajowych czy zagranicznych wpływają negatywnie na ocenę Twojej wypłacalności. Jeżeli więc nie masz z tym problemów, pokazuj to jako swoje mocne strony. Jeśli masz obawy co do solidności Twojego kontrahenta ubezpiecz się od ryzyka produkcji i braku zapłaty. podwyższonym ryzyku np. krajów WNP to pamiętaj o prawidłowym sporządzeniu kontraktu. Oprócz zapisów dotyczących przedmiotu sprzedaży (nazwa, ilość, cena, baza dostawy, termin zapłaty) powinien on zawierać wszystkie klauzule, które maksymalnie ochronią Twoje interesy. Szczególnie ważne są: klauzula dotycząca rozstrzygania sporów handlowych (najlepsi prawnicy zajmujący się rynkami WNP potwierdzają, iż najkorzystniejszy jest arbitraż np. w Moskwie lub w Polsce ( a nie w sądach powszechnych). Kontrahenci z krajów WNP prawie zawsze akceptują ten arbitraż (raczej nie należy powoływać się na arbitraż w Paryżu, Sztokholmie). Równie istotne są: klauzula siły wyższej, klauzula zawieszenia/przerwania lub odstąpienia od realizacji kontraktu, klauzula o prawie kraju, któremu poddana jest umowa handlowa oraz język umowy z zaznaczeniem, która wersja językowa jest wiążąca w przypadku rozstrzygania sporów, klauzula o zapłacie odsetek za opóźnienie zapłaty, itp. Bank będzie wymagał od Ciebie przedstawienia kontraktów w sytuacji, kiedy zaakceptuje jako jedno z zabezpieczeń spłaty kredytu cesję na bank wierzytelności z tych kontraktów. Kwestią kontraktów zajmiemy się w kolejnych artykułach. Pamiętaj! Nieprecyzyjne zapisy w Twoim kontrakcie handlowym dotyczące możliwości prawnego egzekwowania należności mogą w konsekwencji skutkować brakiem zapłaty, a tym samym brakiem środków na obsługę zobowiązań kredytowych. Bank zwraca na to szczególna uwagę! Pamiętaj! Jeśli w trakcie analizy dokonywanej przez bank okaże się, że w przeszłości wykorzystywałeś środki z udzielonego kredytu w sposób niezgodny z celem określonym we wniosku kredytowym i Bank chce mieć pewność, że będziesz je obecnie wykorzystywał prawidłowo, może wprowadzić wymóg regulowania bezpośrednio Twoich zobowiązań wymagalnych, aby mieć pewność, że zobowiązania kontraktowe będą zrealizowane w sposób właściwy (a tym samym Twój odbiorca zapłaci za dostawę czy wykonaną usługę). Pamiętaj! Powiadamiaj bank niezwłocznie o życzeniach Twojego kontrahenta co do odroczenia terminu zapłaty w przypadku niemożności jej dokonania w pierwotnym terminie bank może bowiem podjąć decyzję o przesunięciu daty spłaty jednej lub kilku rat kredytowych do czasu zapłaty należności przez Twojego odbiorcę. Trudności jakie będziesz miał w terminowym regulowaniu swoich zobowiązań kredytowych z powodu opóźnień zapłaty przez krajowych lub zagranicznych odbiorców zostaną bardzo szybko wychwycone przez bank, ponieważ z pewnością prowadzić on będzie na bieżąco monitoring Twojej płynności. Pamiętaj! Bank ma możliwości wykrycia Twoich trudności, więc nie ukrywaj ich. Im szybciej je ujawnisz, tym większa będzie Twoja wiarygodność dla banku, co pomoże w szybszym i sprawniejszym rozwiązaniu problemu wspólnie z Twoim bankiem. Urszula Sobieraj i Paweł Kowalewski Pamiętaj! Jeśli ubiegasz się o kredyt dla realizacji kontraktu eksportowego (kredyt celowy) z kontrahentem z rynku o listopad 2003, nr 10 (60) 9

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT 3 (75) Marzec 2005 SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AUKCJE ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ANALIZA KONKURENCJI CZYLI KTO CZYHA

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

6 (67) SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Podstawowe ograniczenia i wymagania

6 (67) SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Podstawowe ograniczenia i wymagania 6 (67) Czerwiec 2004 SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Podstawowe ograniczenia i wymagania JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DOTACJĘ Samodzielnie czy przy pomocy firmy doradczej rady Anny Tarnawy UŻYWANE SAMOCHODY Komu zapłacić

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Folia 119 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica VIII (2012) Andrzej Kozera, Łukasz Kozera Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Bezpieczeństwo transakcji

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

PREZE TACJA 5 UWAGA! Poniższy materiał opracowany został w formie przewodnika przez: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Fundację Promocji Innowacji i Biuro Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006 C4. Prawo Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie najistotniejszych zmian prawnych dotyczących e-gospodarki, które miały i mieć będą największy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój; poprzez omówienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia.

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia. Oznakowanie CE W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zgłoś się do Centrum Wspierania Biznesu w Płocku tel. 024-262-68-48, cwb@cwb.pl.pl lub do jednego z Gminnych Centrów informacji funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej

Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej Business Support Programme - SMECA - Materiał szkoleniowy Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej MKB Holandia 2001 1 Spis treści 1. Kontekst 1.1. Podstawy konstytucyjne UE, Traktat o WE 1.2. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo