1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Przedmiot działalności Organy statutowe Spółki 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5. 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2014

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Przedmiot działalności Organy statutowe Spółki Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Struktura organizacyjna KDPW_CCP Podstawy prawne działalności Spółki NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU Projekty ukończone w 2014 roku Autoryzacja KDPW_CCP dostosowanie KDPW_CCP do rozporządzenia EMIR Raportowanie do KDPW_TR za pośrednictwem KDPW_CCP Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Wprowadzenie systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych Projekty na zaawansowanym etapie realizacji w 2014 roku Działania na rzecz rozliczania i gwarantowania rozliczeń derywatów OTC w PLN Wprowadzenie rozliczeń walutowych instrumentów pochodnych OTC Wprowadzenie rozliczeń i zabezpieczania transakcji na obligacjach z rynku TBSP w KDPW_CCP SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KORPORACYJNYM UDZIAŁ W TWORZENIU REGULACJI RYNKU KAPITAŁOWEGO Krajowe regulacje prawne Europejskie regulacje prawne 35 2

3 SPIS TREŚCI 6. WSPÓŁPRACA Z UCZESTNIKAMI RYNKU Współpraca z Komitetem do Spraw Ryzyka Współpraca z uczestnikami PROMOCJA I INFORMACJA Promocja usługi OTC_clearing i autoryzacji KDPW_CCP Współpraca z organizacjami i instytucjami rynkowymi Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) RELACJE MIĘDZYNARODOWE EACH (European Association of Central Counterparty Clearing Houses) CCP12 (The Global Association of Central Counterparties) ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ROZLICZENIA RYNKU KASOWEGO I RYNKU TERMINOWEGO ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI SYSTEMU GWARANTOWANIA ROZLICZEŃ Zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym Zarządzanie Funduszami Zabezpieczającymi Fundusz Zabezpieczający ASO GPW BondSpot Fundusz Zabezpieczający Pożyczki na Zlecenie Fundusz Zabezpieczający OTC Zarządzanie Depozytami Zabezpieczającymi PODSTAWOWE STATYSTYKI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans Rachunek Zysków i Strat Opinia niezależnego biegłego rewidenta 64 3

4 Szanowni Państwo, 1. LIST PREZESA ZARZĄDU Przekazujemy w Państwa ręce Raport Roczny Był to rok szczególny w historii izby rozliczeniowej KDPW_CCP: 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego dokonała autoryzacji izby rozliczeniowej KDPW_CCP, potwierdzając tym samym, że spełnia ona wszystkie wymagania stawiane tego typu instytucjom przez unijne rozporządzenie EMIR. Z nieskrywaną satysfakcją pragnę dodać, że KDPW_CCP była trzecią autoryzowaną izbą rozliczeniową w Unii Europejskiej. Z jednej strony pokazuje to wysoki profesjonalizm KDPW_CCP oraz pełną zgodność z najwyższymi międzynarodowymi standardami stawianymi tego typu instytucjom, z drugiej zaś przygotowanie polskiego rynku i jego uczestników do obsługi klientów krajowych i międzynarodowych. Kolejnym, istotnym zwłaszcza z punktu widzenia naszych uczestników, osiągnięciem ubiegłego roku było wprowadzenie mechanizmu nettingu w papierach wartościowych, co w praktyce umożliwiło generowanie przez KDPW_CCP jednej instrukcji rozrachunku ze wszystkich operacji, uznających lub obciążających dane konto rozrachunkowe. Wdrożenie mechanizmu kompensacji (netting) oraz agregacji (netting kierunkowy) zobowiązań i należności w papierach wartościowych oznacza zdecydowane zmniejszenie liczby instrukcji dostarczanych do rozrachunku przy jednoczesnym obniżeniu wysokości kosztów związanych z rozrachunkiem transakcji. Rok 2014 to również czas, w którym wprowadziliśmy system pożyczek papierów wartościowych inicjowanych przez Uczestników, prowadzony we współpracy z KDPW. Jego głównym zadaniem jest aktywne zarządzanie ryzykiem kontrpartnera i gwarantowanie transakcji przez izbę rozliczeniową, która poprzez nowacje staje się stroną transakcji, bezpośrednio po rozrachunku transakcji otwierającej. Współpracując ściśle z Krajowym Depozytem w ramach jednej Grupy Kapitałowej zapewniamy naszym Uczestnikom i Klientom najszerszy wachlarz usług w obszarze obsługi rynku finansowego w regionie CEE, a ponadto w zakresie oferowanych usług posiadamy także wymagane autoryzacje europejskie, które potwierdzają zgodność usług z międzynarodowymi regulacjami i otwierają drogę do świadczenia usług w całej Unii Europejskiej. Fakt ten znacząco podnosi wiarygodność polskiego rynku finansowego na arenie międzynarodowej i jest swoistą gwarancją jakości usług posttransakcyjnych oferowanych w Polsce. W 2015 roku będziemy równie intensywnie pracować nad nowymi rozwiązaniami oraz podnoszeniem jakości obecnie oferowanych rozwiązań. Realizując wszystkie nasze projekty będziemy nadal uważnie wsłuchiwać się w opinie naszych obecnych i przyszłych uczestników, aby zapewnić usługi najwyższej jakości, zgodne z oczekiwaniami rynku. Pozostawiam Państwu lekturę naszego Raportu Rocznego. dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW_CCP 4

5 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2.1 Przedmiot działalności 2.1 Przedmiot działalności Spółka KDPW_CCP S.A. (KDPW_CCP) powstała na podstawie art. 48 ust. 7 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który umożliwia Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. przekazanie spółce zależnej w drodze umowy wykonywania określonych w ustawie zadań, m.in. z zakresu rozliczania transakcji zawieranych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu oraz prowadzenia systemu zabezpieczenia płynności. Izba rozliczeniowa KDPW_CCP rozpoczęła swoją działalność 1 lipca 2011 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem KDPW_CCP przedmiotem działalności Spółki jest: rozliczanie transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji upowszechnianie informacji i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego 5

6 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2.2 Organy statutowe Spółki Ponadto Spółka może również, zgodnie ze Statutem, prowadzić działalność polegającą na: wykonywaniu funkcji giełdowej izby rozrachunkowej w zakresie transakcji zawieranych na rynkach towarowych pozostałych formach udzielania kredytów pożyczki pieniężne poza systemem bankowym pozostałej finansowej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych pozostałym pośrednictwie finansowym związanym głównie z dystrybucją środków finansowych w inny sposób niż udzielanie pożyczek, zawieranie transakcji zabezpieczających. 2.2 Organy statutowe Spółki Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Walne Zgromadzenie W 2014 r. jedynym Akcjonariuszem Spółki był Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 6

7 2.2.2 Rada Nadzorcza 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W dniu 29 lipca 2014 r. powołano Radę Nadzorczą KDPW_CCP nowej kadencji w składzie: Karol Półtorak (Przewodniczący) Piotr Szpunar (Wiceprzewodniczący) Norbert Jeziolowicz (Członek niezależny) Iwona Lewińska prof. dr hab. Witold Małecki (Członek niezależny) Dariusz Witkowski (Członek niezależny) Zmiany w Radzie Nadzorczej nastąpiły odpowiednio do art. 27 ust. 2 rozporządzenia EMIR. Tym samym, poszerzono skład Rady Nadzorczej KDPW_CCP do 6 członków oraz wprowadzono wymóg niezależności w odniesieniu do minimum trzech jej członków. Radzie Nadzorczej KDPW_CCP powierzono również nowe kompetencje, m.in. kontrolowanie umów outsourcingowych zawieranych przez KDPW_CCP, ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, zatwierdzanie strategii KDPW_CCP, uchwalanie planów finansowych i planów działalności, zatwierdzanie polityki wynagrodzeń, nadzorowanie realizacji funkcji zarządzania ryzykiem oraz nadzór nad realizacją funkcji compliance oraz kontroli wewnętrznej. Do dnia 29 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza KDPW_CCP działała w składzie: Beata Jarosz (Przewodnicząca), Maciej Szymański (Wiceprzewodniczący), Norbert Jeziolowicz (Członek niezależny), Iwona Lewińska, Prof. dr hab. Witold Małecki (Członek niezależny) oraz Prof. dr hab. Mieczysław Puławski (Członek niezależny). 7

8 Komitety Rady Nadzorczej 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Komitet ds. Audytu Od 29 lipca 2014 r. w skład Komitetu ds. Audytu wchodzili: Norbert Jeziolowicz (Przewodniczący), Iwona Lewińska i Dariusz Witkowski. Do 29 lipca 2014 r. w skład Komitetu ds. Audytu wchodzili: prof. dr hab. Mieczysław Puławski (Przewodniczący), Maciej Szymański i Norbert Jeziolowicz. Komitet ds. Wynagrodzeń Od 29 lipca 2014 r. w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzili: Karol Półtorak (Przewodniczący), Piotr Szpunar i prof. dr hab. Witold Małecki. Do 29 lipca 2014 r. w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzili: Beata Jarosz (Przewodnicząca), Iwona Lewińska i prof. dr hab. Witold Małecki. 8

9 2.2.3 Zarząd 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W skład Zarządu KDPW w 2014 r. wchodzili: Iwona Sroka Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 9

10 2.3 Struktura organizacyjna KDPW_CCP Schemat struktury organizacyjnej KDPW_CCP na dzień r. 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2.3 Struktura organizacyjna KDPW_CCP Wiceprezes Zarządu Chief Technology Officer RADA NADZORCZA KDPW_CCP S.A. ZARZĄD KDPW_CCP S.A. Członek Zarządu Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Chief Risk Officer ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO INSPEKTOR DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ INSPEKTOR DS. ZGODNOŚCI Chief Compliance Officer ZESPÓŁ ROZLICZEŃ ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZESPÓŁ PRAWNY ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY Z IZBAMI ROZLICZENIOWYMI SEKRETARIAT Linia podległości Linia raportowania 10

11 2.4 Podstawy prawne działalności Spółki 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2.4 Podstawy prawne działalności Spółki Podstawy prawne działalności KDPW_CCP w 2014 r. stanowiły akty regulujące sposób wykonywania działalności operacyjnej: Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, a także inne akty prawne regulujące rynek finansowy i działalność spółek prawa handlowego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR), oraz regulacyjne standardy techniczne wydane na podstawie tego rozporządzenia, w tym rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) wydane na podstawie Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Regulamin Funduszu Rozliczeniowego Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), w tym Regulamin Funduszu Zabezpieczającego OTC wydane na podstawie Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany) Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Regulamin Funduszu Zabezpieczającego ASO GPW BondSpot 11

12 oraz akty regulujące sferę korporacyjną Spółki: 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Kodeks Spółek Handlowych Statut KDPW_CCP Regulamin Rady Nadzorczej KDPW_CCP Regulamin Komitetu ds. Audytu Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń Regulamin Komitetu do Spraw Ryzyka Regulamin Zarządu KDPW_CCP Regulamin organizacyjny KDPW_CCP ustanowione w Spółce inne regulacje wewnętrzne, a w szczególności polityka zapobiegania konfliktom interesów, polityka zapewniania zgodności działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance), polityka zarządzania ryzykiem, polityka wynagrodzeń, zasady realizowania w Spółce funkcji audytu i kontroli, regulamin określający zasady zarządzania środkami własnymi Spółki KDPW_CCP działa zgodnie z zezwoleniem na świadczenie usług rozliczeniowych, jako CCP, udzielonym na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 kwietnia 2014 r. 12

13 3. Najważniejsze wydarzenia w 2014 roku 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU 3.1 Projekty ukończone w 2014 roku 3.1 Projekty ukończone w 2014 roku Autoryzacja KDPW_CCP dostosowanie KDPW_CCP do rozporządzenia EMIR 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała oficjalną decyzję potwierdzającą autoryzację KDPW_CCP. W ramach decyzji KNF zezwolił KDPW_CCP na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, w zakresie: 1. Rozliczania transakcji zawieranych na rynkach regulowanych dla następujących klas instrumentów finansowych: papiery wartościowe (securities): instrumenty udziałowe (equity) instrumenty dłużne (debt) instrumenty pochodne (derivatives): kontrakty pochodne odnoszące się do instrumentów udziałowych (equity) kontrakty pochodne odnoszące się do instrumentów dłużnych (debt) kontrakty pochodne odnoszące się do stóp procentowych (interest rate) kontrakty pochodne odnoszące się do walut (currencies) 13

14 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU 2. Rozliczania transakcji repo albo sell/buyback zawieranych poza rynkiem regulowanym oraz poza alternatywnym systemem obrotu, których przedmiotem są zbywalne papiery wartościowe. 3. Rozliczania transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym dla następujących klas instrumentów finansowych: papiery wartościowe (securities): instrumenty udziałowe (equity) instrumenty dłużne (debt) 4. Rozliczania transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym, których przedmiotem są niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, w zakresie następujących klas instrumentów finansowych: instrumenty pochodne (drivatives) kontrakty pochodne odnoszące się do stóp procentowych (interest rate), których instrumentem bazowym jest: WIBOR, POLONIA. 14

15 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU Autoryzacja KDPW_CCP istotnie wzmacnia pozycję izby na rynku krajowym oraz na arenie międzynarodowej. Uzyskanie autoryzacji potwierdza jednocześnie gotowość do świadczenia przez KDPW_CCP usług zgodnych z unijnymi standardami na terenie całej UE, a podmiotom zobowiązanym do centralnego rozliczania określonych klas instrumentów pochodnych OTC umożliwia wywiązanie się z tego obowiązku. Uzyskanie statusu tzw. kwalifikowanego CCP stanowi m.in. zachętę do przeprowadzania rozliczeń transakcji OTC za pośrednictwem instytucji kontrahenta centralnego. Zgodnie z zapisami rozporządzenia o wymogach kapitałowych (CRR) w przypadku kontrahentów centralnych spełniających wymogi określone rozporządzeniem EMIR stosowana jest obniżona waga ryzyka dla transakcji, w których po nowacji stają się oni drugą stroną. Autoryzacja KDPW_CCP umożliwia uczestnikom polskiego rynku finansowego wykorzystanie krajowej infrastruktury do rozliczeń transakcji OTC, bez konieczności poszukiwania alternatywy na zagranicznych rynkach. 15

16 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU Uzyskanie statusu kontrahenta centralnego (CCP), określonego rozporządzeniem EMIR, związane było z wielomiesięcznymi pracami nad dostosowaniem KDPW_CCP do wymogów zawartych w regulacjach europejskich. Projekt mający na celu przygotowanie KDPW_CCP od strony procedur, regulacji oraz technologii do autoryzacji na gruncie regulacji europejskich i uzyskania statusu tzw. kwalifikowanego CCP, zaowocował wypracowaniem zmian procedur, polityk oraz regulacji KDPW_CCP. Do istotnych zmian zaliczyć należy: Ustanowienie Komitetu do Spraw Ryzyka Komitet do Spraw Ryzyka pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla Spółki w zakresie wszelkich uzgodnień, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem CCP, takich jak znacząca zmiana modelu ryzyka, procedury na wypadek niewykonania zobowiązania, kryteria przyjmowania członków rozliczających, rozliczania nowych klas instrumentów lub outsourcing funkcji CCP. W skład Komitetu wchodzą niezależni Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentatywni przedstawiciele uczestników rozliczających oraz przedstawiciele ich klientów. Komitet działa w oparciu o Regulamin Funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka, przyjęty przez Radę Nadzorczą KDPW_CCP, który określa m.in. zakres upoważnienia, zasady zarządzania służące zapewnieniu niezależności Komitetu, procedury operacyjne, kryteria przyjmowaniai mechanizm wyboru członków Komitetu do Spraw Ryzyka. 16

17 Zmiany w kapitałach KDPW_CCP, wprowadzenie zasobu celowego 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU Do wymogów rozporządzenia EMIR dostosowane zostały kapitały KDPW_CCP. W związku z art. 35 rozporządzenia delegowanego Komisji nr 153/2013, izba rozliczeniowa CCP powinna posiadać zasób celowy w formie kapitału rezerwowego w wysokości co najmniej 25% kapitału minimalnego. Na koniec 2014 r. kapitał własny KDPW_CCP wynosił 228,1 mln zł i składał się z: kapitału zakładowego (190 mln zł) kapitału rezerwowego zasób celowy (13,1 mln zł) pozostałych kapitałów: zapasowego, z aktualizacji wyceny, pozostałej części kapitału rezerwowego i zysku netto za 2014 r. KDPW_CCP posiada zatem stały i rozporządzalny kapitał w wysokości zgodnej z tym przepisem. Dodatkowo kapitał KDPW_CCP jest proporcjonalny do ryzyka wynikającego z działalności KDPW_CCP i jest w każdym momencie wystarczający, aby zapewnić sprawne przeprowadzenie likwidacji lub restrukturyzacji działalności w odpowiednim czasie oraz aby zapewnić KDPW_CCP odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym, kontrahenta, rynkowym, operacyjnym, prawnym i ekonomicznym, które nie zostały pokryte celowymi zasobami finansowymi, o których mowa w rozporządzeniu EMIR. 17

18 Zmiany organizacyjne 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU W strukturze organizacyjnej KDPW_CCP powołano: Chief Risk Officera (CRO), odpowiedzialnego w zakresie zarządzania ryzykiem Chief Technology Officera (CTO), odpowiedzialnego w zakresie funkcji zapewnienia właściwego funkcjonowania systemów informatycznych Chief Compliance Officera (CCO), Inspektora ds. zgodności, odpowiedzialnego w zakresie funkcji zapewniania zgodności działalności KDPW_CCP S.A. z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi W strukturze organizacyjnej KDPW_CCP powołano również Inspektora ds. kontroli wewnętrznej, odpowiedzialnego m.in. za systematyczne i ciągłe badanie prawidłowości działań podejmowanych przez pracowników KDPW_CCP w ich bieżącej działalności oraz rozpatrywanie skarg i wniosków złożonych przez uczestników KDPW_CCP. 18

19 Zmiany regulacji, nowe polityki i procedury wewnętrzne 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU Zapisy rozporządzenia EMIR spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w: regulaminach rozliczeń transakcji regulaminie funduszu rozliczeniowego szczegółowych zasadach działania wewnętrznych politykach i procedurach. Ustanowiono również nowe regulacje wewnętrzne, w szczególności: politykę zapobiegania i zarządzania konfliktem interesów, politykę zapewniania zgodności działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance), politykę zarządzania ryzykiem, politykę wynagrodzeń, zasady realizowania w Spółce funkcji audytu i kontroli oraz zasady zarządzania środkami własnymi Spółki. W dniu 3 lutego 2014 r. weszły w życie Regulaminy rozliczeń transakcji (dla obrotu zorganizowanego i niezorganizowanego) oraz regulamin funduszu rozliczeniowego, zawierające zmiany wprowadzone pod kątem dostosowania regulacji KDPW_CCP do rozporządzenia EMIR. Z tym samym dniem zaczęły obowiązywać także wszystkie polityki i procedury wewnętrzne opracowane w ramach procesu autoryzacji wraz z uszczegóławiającymi je uchwałami Zarządu KDPW_CCP S.A. 19

20 Walidacja modelu zarządzania ryzykiem 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU Przy udziale zewnętrznej firmy doradczej przeprowadzono walidację modelu zarządzania ryzykiem, polegającą na wykonaniu ostatecznej analizy jakościowej i ilościowej systemu. Przeglądem objęte zostały procedury, metodyki i modele stosowane przez KDPW_CCP w procesie zarządzania ryzykiem, w tym: modele wyceny instrumentów, zasady pomiaru ekspozycji na ryzyko uczestników, zasady obliczania depozytów zabezpieczających, zasady kalkulacji wpłat do funduszu rozliczeniowego, zasady aktualizacji parametrów ryzyka, zasady obliczania środków płynnych oraz procedury monitorowania. Przygotowano raport z walidacji modelu zarządzania ryzykiem z ogólną oceną pozytywną. Wydzielenie kont rozliczeniowych Zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR, funkcjonujące w systemie kdpw_stream konta ewidencyjne podzielono na konta rozliczeniowe (KDPW_CCP) i konta rozrachunkowe(kdpw), działające w dwóch odrębnych bazach danych. Nowe rozwiązanie wdrożono 3 lutego 2014 r. Od tego dnia zakładanie nowych kont odbywa się odrębnie w ramach KDPW_CCP i KDPW, przy czym do odpowiednich kont rozliczeniowych w KDPW_CCP przypisywane są odpowiednie konta rozrachunkowe w KDPW. Oprócz kont rozliczeniowych w KDPW_CCP, które można podzielić na konta indywidualne, indywidualne z pełną segregacją, grupowe i grupowe z pełną segregacją, wprowadzone zostały również konta zabezpieczeń (tworzone automatycznie do każdego konta rozliczeniowego), które służą do przechowywania informacji na temat złożonych zabezpieczeń w rejestrze zabezpieczeń. Ostatnią zmianą w ramach pakietu dotyczącego kont było wprowadzenie kont zagregowanych, które umożliwiły łączenie pozycji z kilku kont rozliczeniowych w jeden wirtualny portfel, na którym obliczane są wymagania z tytułu depozytów zabezpieczających. 20

21 Wprowadzenie nowej funkcjonalności dla uczestników nierozliczających porting 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU KDPW_CCP wprowadził nową funkcjonalność dla uczestnika nierozliczającego, który może wystąpić o przeniesienie pozycji i aktywów bez pośrednictwa uczestnika, który go dotychczas reprezentował, wskazując jednocześnie innego uczestnika, do którego przenosi swoje pozycje i aktywa. Przenoszenie tych pozycji i aktywów jest możliwe w razie stwierdzenia przypadku naruszenia (np. niewypłacalności) po stronie uczestnika rozliczającego i wymaga zgodnych dyspozycji złożonych przez klienta (będącego uczestnikiem nierozliczającym) oraz przez uczestnika, który zgodził się przyjąć status uczestnika rozliczającego w zakresie tych pozycji i aktywów. Zmiana kolejności uruchamiania środków systemu gwarantowania rozliczeń KDPW_CCP wprowadził zmiany mające na celu dostosowanie regulacji do rozporządzenia EMIR i standardów technicznych, poprzez wydzielenie z majątku własnego KDPW_CCP środków (zasób celowy), które mogą zostać wykorzystane do pokrycia strat na wypadek niewykonania zobowiązań wynikających z rozliczanych przez KDPW_CCP transakcji. KDPW_CCP przeznacza na ten cel środki własne w wysokości odpowiadającej co najmniej 25% wymogu kapitałowego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia EMIR. Środki zasobu celowego podlegają alokacji w stosunku do wartości funduszu rozliczeniowego oraz funduszy zabezpieczających prowadzonych przez KDPW_CCP. W wyniku zobowiązania się przez KDPW_CCP do wykorzystania zasobu celowego wprowadzono zmiany w zakresie kolejności uruchamiania środków wykorzystywanych w razie stwierdzenia przypadku naruszenia (np. niewypłacalności) po stronie uczestnika będącego stroną rozliczenia transakcji. W takiej sytuacji KDPW_CCP wykorzystuje w pierwszej kolejności środki wniesione przez tego uczestnika z tytułu depozytów zabezpieczających, a w dalszej kolejności: wpłatę do funduszu rozliczeniowego albo właściwego funduszu zabezpieczającego wniesioną przez tego uczestnika środki zasobu celowego KDPW_CCP (z uwzględnieniem alokacji na poszczególne fundusze), a po wykorzystaniu tych środków środki funduszu rozliczeniowego albo właściwego funduszu zabezpieczającego 21

22 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU a następnie: majątek własny KDPW_CCP do wysokości 110% ustalonej wysokości wymogu kapitałowego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia EMIR wpłaty dodatkowe do funduszu rozliczeniowego albo właściwego funduszu zabezpieczającego, które zostaną wniesione w przypadku, gdy wysokość środków własnych KDPW_CCP spadnie do 110% ustalonej wysokości wymogu kapitałowego (nie wyższe niż 50% maksymalnej wysokości dotychczasowych wpłat, jaka wynika z ostatniej ich aktualizacji) pozostały majątek własny KDPW_CCP Ponadto depozyty zabezpieczające są wykorzystywane w następującej kolejności: wstępny depozyt rozliczeniowy właściwy depozyt zabezpieczający depozyt dodatkowy Zmiany w zakresie obliczeń depozytów zabezpieczających W związku z procesem autoryzacji KDPW_CCP na gruncie rozporządzenia EMIR, rozszerzono zakres parametrów wykorzystywanych do obliczeń wymaganych depozytów zabezpieczających w metodyce SPAN, a także zmieniono zasady obliczeń wykorzystywanych parametrów. W dniu 3 lutego 2014 r. wprowadzono modyfikacje w zakresie szacowania parametrów ryzyka zarówno metodyki SPAN, jak i MPKR, polegające m.in. na wydłużeniu do 10 lat okna obserwacyjnego wykorzystywanego do obliczeń, natomiast w dniu 1 kwietnia 2014 r. wprowadzone zostały parametry istotnie różnicujące wyniki obliczeń prowadzonych przy wykorzystaniu metodyki SPAN w porównaniu do wyników osiąganych metodyką MPKR (m.in. dotyczące depozytów za spread wewnątrzklasowy). 22

23 Zmiany w zakresie akceptowanych zabezpieczeń 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU W ramach procesu dostosowania do wymogów związanych z autoryzacją, KDPW_CCP wprowadził zmiany w liście instrumentów akceptowanych jako zabezpieczenie. Na obowiązującej od 3 lutego 2014 r. liście znajdują się: środki pieniężne (PLN), obligacje skarbowe będące w obrocie na rynku regulowanym na terytorium RP, akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 oraz bony skarbowe. Natomiast wśród podstawowych zasad dotyczących akceptowalnych zabezpieczeń znalazły się takie jak: przyjmowanie jedynie płynnych papierów wartościowych o niskim ryzyku kredytowym ich emitenta, konieczność stosowania przez KDPW_CCP stóp redukcji wartości papierów wartościowych, brak możliwości wnoszenia gwarancji bankowych oraz brak możliwości wnoszenia papierów wartościowych na zabezpieczenie przez uczestnika rozliczającego, który jest jednocześnie emitentem tych papierów lub który wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, co ich emitent. Wprowadzenie limitów koncentracji na zabezpieczeniach KDPW_CCP wprowadził limity koncentracji, które są określane przez izbę w stosunku do wszystkich środków zaliczonych na poczet depozytów zabezpieczających, wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz funduszy zabezpieczających. Określono następujące cztery rodzaje limitów koncentracji: limit na typ zabezpieczenia limit na indywidualnego emitenta limit na typ emitenta limit na typ aktywu 23

24 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU Limity koncentracji na poszczególne typy zabezpieczeń funkcjonują na dotychczas obowiązujących zasadach, natomiast w przypadku przekroczenia któregokolwiek z pozostałych limitów koncentracji papiery wartościowe nie są przyjmowane na poczet wpłat do poszczególnych rodzajów zabezpieczeń. Poziom limitów koncentracji na zabezpieczeniach badany jest każdego dnia rozliczeniowego, a KDPW_CCP jest obowiązany do raportowania uczestnikom rozliczającym przypadków przekroczenia limitów. Wprowadzenie limitów koncentracji pozycji w instrumentach pochodnych KDPW_CCP wprowadził zmienione zasady monitoringu limitów koncentracji pozycji w odniesieniu do pozycji w kontraktach terminowych oraz opcjach, zgodnie z którymi KDPW_CCP ustala maksymalną liczbę otwartych pozycji na poziomie NKK dla serii kontraktów futures o najbliższym terminie wygasania, w klasie dla danego typu instrumentu pochodnego. W przypadku przekroczenia limitu koncentracji pozycji KDPW_CCP może wezwać uczestnika rozliczającego do niezwłocznego zlikwidowania tego przekroczenia. W wezwaniu KDPW_CCP określa termin doprowadzenia do stanu poniżej obowiązującego limitu, który nie może być krótszy niż 5 dni. W przypadku utrzymywania się stanu przekroczenia limitu koncentracji pozycji po upływie tego terminu, KDPW_CCP może zamknąć część pozycji w instrumentach pochodnych, zarejestrowanych na danym koncie rozliczeniowym, po wcześniejszym wezwaniu do ich zamknięcia uczestnika rozliczającego. 24

25 Wprowadzenie standardu monitorowania limitów transakcyjnych 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU KDPW_CCP wprowadził jednolity standard monitorowania ryzyka w trakcie sesji giełdowej dla rynku terminowego i kasowego: pozycje z rynku terminowego wyliczane w oparciu o aktualne pozycje w portfelu oraz transakcje giełdowe przekazywane online pozycje z rynku kasowego wyliczane w oparciu o aktualne pozycje w portfelu, transakcje giełdowe oraz dane dotyczące rozrachunku przekazywane online ekspozycje zabezpieczane przez właściwy depozyt zabezpieczający (dla rynku kasowego oraz terminowego) oraz wstępny depozyt rozliczeniowy (WDR) W związku z nowym standardem, limit transakcyjny obliczany jest łącznie w odniesieniu do transakcji z rynku terminowego i kasowego GPW. Aby określić stopień wykorzystania limitu transakcyjnego uczestnika, wartość aktualnej ekspozycji uczestnika odnoszona jest do wniesionych zabezpieczeń do KDPW_CCP na poziomie uczestnika. Zabezpieczenia wyceniane są na podstawie najnowszych cen rynkowych przy zastosowaniu ostatnio określonych stóp redukcji. W miejsce publikowanych do tej pory stóp uznania dla poszczególnych aktywów wnoszonych na zabezpieczenia, KDPW_CCP zgodnie z art. 41 rozporządzenia EMIR publikuje stopy redukcji. 25

26 Wprowadzenie postępowania reklamacyjnego 3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU Uczestnicy mogą skorzystać z postępowania reklamacyjnego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez KDPW_CCP usług wynikających z regulaminów i uchwał oraz nieprawidłowym obliczeniem należności z tytułu opłat. Otwarcie rachunku bankowego dla KDPW_CCP w Narodowym Banku Polskim 8 grudnia 2014 r. otwarty został rachunek bankowy dla KDPW_CCP w PLN w Narodowym Banku Polskim. Realizacja zleceń płatniczych oraz monitorowanie rachunku bankowego dla KDPW_CCP obsługiwane są przez KDPW z wykorzystaniem istniejącego podłączenia do systemu SORBNET2, na podstawie umowy zawartej pomiędzy KDPW i KDPW_CCP, a także na podstawie umowy zawartej przez KDPW_CCP z Narodowym Bankiem Polskim Raportowanie do KDPW_TR za pośrednictwem KDPW_CCP W 2014 r. KDPW_CCP wypełniając obowiązek sprawozdawczy nałożony na CCP, na bieżąco raportowało informacje o zawartych kontraktach pochodnych do Repozytorium Transakcji prowadzonego przez KDPW. Od 12 lutego 2014 r. izba rozliczeniowa KDPW_CCP wprowadziła usługę raportowania informacji o transakcjach pochodnych do KDPW_TR na zlecenie uczestników rozliczających, a od 12 sierpnia 2014 r. usługę tę poszerzono o przekazywanie zabezpieczeń klientowskich (w związku z wejściem w życie obowiązku raportowania wyceny i zabezpieczeń transakcji). Z usługi raportowania derywatów do Repozytorium Transakcji KDPW za pośrednictwem KDPW_CCP korzysta zdecydowana większość uczestników KDPW_CCP oraz wielu ich klientów. 26

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP Raport Roczny 2013

KDPW_CCP Raport Roczny 2013 KDPW_CCP Raport Roczny 2013 KDPW_CCP Raport Roczny 2013 2 3 4 4 5 7 8 9 9 20 24 25 25 26 27 27 28 29 30 31 32 34 34 35 37 38 43 44 48 50 LIST PREZESA ZARZĄDU IZBA ROZLICZENIOWA KDPW_CCP Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warsaw Commodity Clearing House Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warszawa, 25 października 2011r. Dane o IRGiT Kapitał: Akcjonariat: 13 050 000 zł, 100% akcji posiada Towarowa Giełda Energii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Usługi na europejskim poziomie

Usługi na europejskim poziomie Usługi na europejskim poziomie Polska ma największy i najlepiej rozwinięty rynek finansowy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zdecydowanym jego atutem jest rynek kapitałowy, który odpowiada za 60

Bardziej szczegółowo

CCP regulacje europejskie

CCP regulacje europejskie Izba rozliczeniowa KDPW_CCP CCP regulacje europejskie 1 lipca 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

and everything s cleared

and everything s cleared and everything s cleared and everything s cleared KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa. Prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów, które pozwalają na systemowe obniżenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Ujawnienie informacji związanych z adekwatnością kapitałową Domu Maklerskiego Alfa Zarządzanie Aktywami S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Warszawa, lipiec 2012 r. I. Wstęp 1. Zgodnie z Polityką

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy 01.09.2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przedmiot i cel procedury... 3 II. Określenia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y

R A P O R T R O C Z N Y R A P O R T R O C Z N Y 2015 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 4 Przedmiot działalności 4 Organy Spółki 5 Podstawy prawne działalności Spółki 7 DANE DOTYCZĄCE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2011 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2012 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Nowy system gwarantowania rozliczeń

Nowy system gwarantowania rozliczeń Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Nowy system gwarantowania rozliczeń 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE

Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE Inne formy zabezpieczeń transakcji zawieranych na TGE Forum Obrotu, 1 czerwca 2010 pierwsza Izba typu CCP w Europie Wschodniej! pierwsza licencjonowana Izba w Polsce! w dniu 19 kwietnia 2010 roku IRGiT

Bardziej szczegółowo

Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r.

Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r. Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing Warszawa, 23 maja 2014 r. Agenda spotkania Inauguracja prac Grup Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR IRGiT Uczestnikami w IRR IRGiT mogą być: 1. spółki prowadzące Giełdy, 2. spółki

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową ERSTE Securities Polska S.A. według stanu na dzień 31.12.2010 r. Niniejsze Sprawozdanie stanowi wykonanie Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Zasady/metodyki przeprowadzania badań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji AGENDA 1. Uwarunkowania formalno-prawne 2. Czynności kontrolne w spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2014 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku BPH S.A. nr 22/2017 Polityka informacyjna Banku BPH S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Data obowiązywania: Data ostatniego przeglądu: Właściciel Regulacji: Jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się;

2/ w 3 załącznika nr 2 Harmonogram dnia księgowego oraz oznaczenia operacji dokonuje się następujących zmian: a/ pozycje 89, 90, 91 i 92 skreśla się; Uchwała Nr 104/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA

POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA BZ WBK Asset Management SA pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 77 POLITYKA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA I. Cel polityki

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, maj 2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 2 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 3 CELE I ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 23.02.2016 r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 24.02.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA Kategoria

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013

Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 Ogłoszenie 15/2013 z dnia 31/07/2013 W dniu 31 lipca 2013 r. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Absolute Return Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo