WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2051 Nr XVI/101/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2052 Nr XXIV/137/04 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów studentom w roku akademickim 2004/ Nr XXIV/138/04 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom w roku szkolnym 2004/ Nr XXIII/175/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r Nr XXIII/177/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania 2056 Nr XVI/84/04 Rady Gminy Śniadowo z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XVI/87/04 Rady Gminy Śniadowo z dnia 27 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych 2058 Nr XVI/91/04 Rady Gminy Śniadowo z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo 2059 Nr XVII/140/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Agnatki Osiedle, obręb geodezyjny kol. Księżno w gminie Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie 2060 Nr XVII/146/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny 2061 Nr XVII/150/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Nr XVII/155/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XVII/156/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny 2064 Nr XVII/158/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym 2065 Nr XVIII/107/04 Rady Gminy Gródek z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XVIII/108/04 Rady Gminy Gródek z dnia 29 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa od poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, oraz określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2067 Nr XVIII/113/04 Rady Gminy Gródek z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku OBWIESZCZENIE 2068 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 października 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej UCHWAŁA NR XVI/101/04 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ustala się: 1) regulamin przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół poadgimnazjalnych z obszarów wiejskich powiatu siemiatyckiego, stanowiacy załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) regulamin przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu siemiatyckiego państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Stypendia przyznawane w ramach działania 2.2 Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz finansowane są ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Moczulski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/101/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU SIEMIATYCKIEGO Ustala się zasady udzielania stypendiów przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne uczniom publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego. I. Postanowienia ogólne Maksymalna kwota stypendium wynosi 250,00 PLN /miesięcznie, natomiast minimalna kwota stypendium zostanie ustalona przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego po otrzymaniu środków finansowych na realizację programu stypendialnego oraz ustaleniu liczby osób kwalifikujących się do pomocy stypendialnej. 2. Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku szkolnym, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. II. Formy pomocy Stypendia są przekazywane na cele szczegółowo określone w ustępie 2 niniejszego rozdziału w formie częściowego lub całkowitego pokrywania kosztów związanych z pobieraniem nauki, ponoszonych przez ucznia lub refundacji kosztów. 2. Stypendia mogą być przekazane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: 1) zakwaterowania w internacie lub na stancji; 2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot; 3) zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych; 4) związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej; 6) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkoły; 3. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmują stypendyści. III. Kryteria przyznawania i wypłacania stypendium Stypendia mogą otrzymywać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 1) podejmują naukę lub uczą się w ponadgimnazjalnej szkole prowadzonej przez powiat siemiatycki umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, publicznej lub niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych; 2) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 300,00 PLN netto /miesięcznie/ za 2003 rok; 3) posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, czyli terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast, w miastach do 5 tys. mieszkańców lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, 2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ustępie 1niniejszego rozdziału jest większa niż kwota stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria: 1) są sierotami, półsierotami; 2) pochodzą z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci); 3) legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 4) rozpoczynają naukę w szkole ponadgimnazjalnej (pierwsze klasy); 5) osiągają dobre wyniki w nauce minimum 4,1 (średnia za rok szkolny ); 3. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest: 1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu; 2) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach obejmujących okres 2003 roku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu; 4. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy uczeń otrzymujący stypendium: 1) powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych potwierdzonych przez szkołę; 2) przerwał naukę w szkole; 3) został skreślony z listy uczniów.

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz IV. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego Obsługę programu stypendialnego prowadzą publiczne szkoły ponadgimnazjalne umożliwiające uzyskanie świadectwa maturalnego, dla których powiat siemiatycki jest organem prowadzącym. 2. Szkoły wymienione w ustępie 1 niniejszego rozdziału są odpowiedzialne za rekrutację stypendystów, opłatę lub refundację kosztów, rozliczanie otrzymanych środków oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem. V. TRYB PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW Stypendia będą przyznawane przez komisje powołane przez Dyrektorów szkół. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący; 2) księgowy szkoły; 3) przedstawiciel rodziców; 4) przedstawiciel wychowawców klasowych. 2. Uczeń zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w ustępie 3 rozdziału III, w trybie i terminie ustalonym przez szkoły. 3. Jednostka przyznająca stypendium zawiadomi rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. 4. Jednostka przyznająca stypendium podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu. 5. Wypłaty i rozliczenia stypendiów z uczniami dokonuje szkoła w formie: 1) pokrywania kosztów związanych z pobieraniem nauki; 2) refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki. 6. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego przedstawiania rachunków, które umożliwią wypłatę i rozliczanie stypendiów przez szkołę. VI. Postanowienia końcowe Rozdział środków na szkołę nastąpi według ilości kwalifikujących się osób. 2. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do Regulaminu (miejscowość) (data) Wniosek o stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu Wyrównywania szans edukacyjnych przez programy stypendialne 1. Dane ucznia/uczennicy ubiegającej się o stypendium. Imię i nazwisko..pesel.. Data i miejsce urodzenia. Imiona rodziców.. Adres zameldowania ul..nr domu kod poczt.. poczta miejscowość.. powiat województwo tel Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza... W roku szkolnym /200 jest uczniem/uczennica klasy 2. Proszę o przyznanie stypendium na:* - zakwaterowanie w internacie lub na stancji, - posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, - zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, - związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, - czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, - innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkoły. 3. Sytuacja rodzinna ucznia/uczennicy Liczba osób w rodzinie... Dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie za 2003r. (według załączonego oświadczenia o źródłach dochodów w rodzinie) wynosi. 4. Średnia ocen w ostatnim roku szkolnym wyniosła /w załączeniu kserokopia świadectwa szkolnego/. 5.Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych szkoły dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji programu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 6. Załączniki wymagane do wniosku:

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, - zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego * właściwe podkreślić Pouczenie:. (podpis) Zgodnie z 2 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2004 r. Nr 45, poz. 433) do zaświadczeń lub oświadczeń stwierdzających wysokość dochodu rodziny należą: a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2003 r., jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, b) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2003 r. albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w 2003 r., jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, d) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w 2003 r. niepodlegającego opodatkowaniu, e) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2003 r. albo nakaz płatniczy za 2003 r., f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, g) kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, h) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny w 2003 r. instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz i) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny. Załącznik Nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA Ja niżej podpisany(a). (imię i nazwisko Wnioskodawcy) Zamieszkały(a)... (miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa i dokładna data Miejsce zatrudnienia lub Źródło dochodów za 2003 r. (udokumentowane Kwota netto urodzenia nauki odpowiednimi zaświadczeniami i oświadczeniami) RAZEM Adnotacja właściwego organu ewidencji ludności o miejscu zameldowania..dn r.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zaświadcza się o stałym miejscu zameldowania ucznia-stypendysty. Pieczęć Podpis urzędnika Oświadczam, że nie uzyskuję dochodów innych niż wyżej wymienione. Razem dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wyniósł w 2003 r... Słownie: Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym......, dnia Pouczenie: (podpis rodzica) 1. Zgodnie z art. 3 pkt 16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255) rodzina oznacza odpowiednio następujących członków: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia. 2. Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255) jeżeli mówimy o dochodzie oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: - renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, - renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, - dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, - świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, - emerytury i renty otrzymane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodziny, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, - zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, - środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, - należności za stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przybywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwach lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm), - należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacane żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, - należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, - wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych, - alimenty na rzecz dzieci

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, - kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, - należności pieniężne otrzymane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych gościnnych budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przybywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, - dodatki na tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, poz. 1304, Nr 203, poz i Nr 213, poz. 2081), - dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, - ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, - ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach , - świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego. Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZAWIADOMIENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM Dyrekcja szkoły... niniejszym zawiadamia, że uczeń/uczennica... zamieszkała w... decyzją Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia... otrzymał/otrzymała na rok szkolny 200 /200 stypendium w wysokości.. zł miesięcznie wypłacane przez okres 10 miesięcy. Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego /miejscowość, data/ /podpis dyrektora szkoły/

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do Regulaminu UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 200 /200 Zawarta w dniu...pomiędzy: Dyrektorem Szkoły... w...kod pocztowy...ulica...nr... a... /imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/ zamieszkałym w...kod pocztowy...ulica...nr... Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, uczniowi/uczennicy Imię i nazwisko...pesel... Data i miejsce urodzenia... Imiona rodziców... Zamieszkały/a w... kod pocztowy...ulica...nr Dyrekcja Szkoły zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w roku szkolnym /200...(zwanego dalej Regulaminem). 2. Uczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do systematycznego przedstawiania rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium oraz wydatkowanie stypendium na pomoc zgodną z regulaminem.... /podpis rodzica lub opiekuna prawnego/... /podpis Dyrektora Szkoły/

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/101/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW Z POWIATU SIEMIATYCKIEGO PAŃSTWOWYCH I NIEPAŃSTWOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH PROWADZONYCH W SYSTEMIE DZIENNYM, WIECZOROWYM, ZAOCZNYM I EKSTERNISTYCZNYM I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów wiejskich odbywa się ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz ze Środków Budżetu Państwa. 2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci na stałe zameldowani w powiecie siemiatyckim, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, kształcący się w państwowej i niepaństwowych szkołach wyższych, prowadzonych w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym. 3. Maksymalna kwota stypendium wynosi 350,00 PLN miesięcznie, natomiast minimalna kwota stypendium zostanie ustalona przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego po otrzymaniu środków finansowych na realizację programu stypendialnego oraz ustaleniu liczby osób kwalifikujących się do pomocy stypendialnej. 4. Stypendium przyznawane jest: 1) na ostatnim roku studiów: - na studiach kończących się w semestrze zimowym: od października do końca lutego przez 5 miesięcy, - na studiach kończących się w semestrze letnim: od października do końca lipca przez 10 miesięcy; 2) na pozostałych latach studiów: od października do lipca przez 10 miesięcy. II. FORMY POMOCY Stypendia mogą być przyznane w następującej formie: 1) finansowej; 2) refundacji kosztów zakwaterowania; 3) refundacji kosztów wyżywienia; 4) refundacji kosztów opłaty za kształcenie przez szkoły wyższe. 2. Decyzję o wyborze formy pomocy podejmują stypendyści.

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Stypendium w formie finansowej przekazywane będzie w trybie miesięcznym w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 4. Refundacja kosztów zakwaterowania lub wyżywienia następować będzie w terminie 30 dni od daty złożenia dowodu wpłaty. 5. Refundacja wydatków związanych z opłatą za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe może być jednorazowa, ale jej wysokość nie może przekroczyć pięciokrotności przyznanego stypendium, wypłata odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące do daty złożenia dowodu wpłaty. III. KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM Stypendia mogą otrzymać studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 1) podejmują naukę lub kształcą się w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym; 2) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, nie wyższym niż 300,00 PLN netto (miesięcznie) za rok 2003; 3) posiadają stałe zameldowanie w powiecie siemiatyckim. 2. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ust. 1 niniejszego rozdziału jest większa niż kwota stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają studenci spełniający następujące dodatkowe kryteria: 1) są sierotami, półsierotami; 2) pochodzą z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci); 3) legitymują się orzeczeniem o stopniu o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem osób biorących udział w programie STUDENT finansowanym z PFRON); 4) rozpoczynają studia na pierwszym roku; 5) osiągają dobre wyniki w nauce minimum 4,5 (średnia za rok akademicki 2003/2004). 3. Wyłączeni z przyznania stypendium będą studenci: 1) którzy powtarzają lub nie zaliczyli roku akademickiego, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych; 2) posiadający już tytuł magistra; 3) posiadają już tytuł licencjata (z wyłączeniem osób posiadających tytuł licencjata kontynuujących bez przerwania toku nauki, naukę na studiach uzupełniających magisterskich); 4) przebywający na urlopie. 4. Stypendium nie będzie przyznawane studentom, którzy przekroczyli 26 rok życia posiadają już tytuł naukowy.

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz IV. TRYB SKŁADANIA I ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA Wnioski o stypendia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3 w terminie podanym w ogłoszeniu. 2. Wniosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Starostwa, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. 4. Do wniosku o którym mowa w pkt 2 należy dołączyć: 1) wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły wyższej dokument potwierdzający studiowanie w szkole wyższej /z adnotacją, że nie powtarzają roku/ lub przyjęcie na pierwszy rok studiów, według wzoru uzyskanego w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach; 2) zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny za 2003 rok; 3) pisemne oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta, stanowiące załącznik Nr 2 do regulaminu. 5. Sytuację materialną studenta i jego rodziny określa się biorąc pod uwagę obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci (osób pozostających pod kuratelą, przysposobionych). 6. Fakt samodzielnego zamieszkania małżeństwa studenckiego lub studenta poza domem nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodu tych studentów za zerowy. 7. W przypadku, gdy o stypendium socjalne ubiega się jedno z małżonków uwzględnia się dochody jego rodziców lub innych osób zobowiązanych do alimentacji. 8. Gdy o stypendium ubiega się małżeństwo studenckie posiadające dzieci małżonkowie zobowiązani są do złożenia oświadczenia, z którego gospodarstwa domowego utrzymywane są dzieci. 9. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 10. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku. 11. Wnioski są rozpatrywane przez komisję stypendialną powołaną przez Starostę Siemiatyckiego zarządzeniem. 12. Decyzja komisji stypendialnej dla studentów zapadają zwykłą większością głosów. 13. Decyzje komisji zatwierdza Starosta Siemiatycki. Zatwierdzenie oznacza sprawdzenie zgodności rozdysponowanych przez komisję kwot z wielkością środków przeznaczonych na ten cel. 14. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 15. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zawiadomi studenta o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia, którego wzór stanowi załącznik Nr 3, zaś kwotę, okres

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 4 5 6 7 8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab. Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu Katal@ i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo