WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2051 Nr XVI/101/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2052 Nr XXIV/137/04 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów studentom w roku akademickim 2004/ Nr XXIV/138/04 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom w roku szkolnym 2004/ Nr XXIII/175/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r Nr XXIII/177/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania 2056 Nr XVI/84/04 Rady Gminy Śniadowo z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XVI/87/04 Rady Gminy Śniadowo z dnia 27 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych 2058 Nr XVI/91/04 Rady Gminy Śniadowo z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo 2059 Nr XVII/140/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Agnatki Osiedle, obręb geodezyjny kol. Księżno w gminie Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie 2060 Nr XVII/146/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny 2061 Nr XVII/150/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Nr XVII/155/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XVII/156/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wsi Solniczki, gmina Juchnowiec Kościelny 2064 Nr XVII/158/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym 2065 Nr XVIII/107/04 Rady Gminy Gródek z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XVIII/108/04 Rady Gminy Gródek z dnia 29 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa od poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, oraz określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2067 Nr XVIII/113/04 Rady Gminy Gródek z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku OBWIESZCZENIE 2068 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 października 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników głosowania i wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej UCHWAŁA NR XVI/101/04 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów w ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W ramach realizacji działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ustala się: 1) regulamin przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół poadgimnazjalnych z obszarów wiejskich powiatu siemiatyckiego, stanowiacy załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) regulamin przyznawania stypendiów dla studentów z powiatu siemiatyckiego państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Stypendia przyznawane w ramach działania 2.2 Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz finansowane są ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Moczulski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/101/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU SIEMIATYCKIEGO Ustala się zasady udzielania stypendiów przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne uczniom publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego. I. Postanowienia ogólne Maksymalna kwota stypendium wynosi 250,00 PLN /miesięcznie, natomiast minimalna kwota stypendium zostanie ustalona przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego po otrzymaniu środków finansowych na realizację programu stypendialnego oraz ustaleniu liczby osób kwalifikujących się do pomocy stypendialnej. 2. Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku szkolnym, nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. II. Formy pomocy Stypendia są przekazywane na cele szczegółowo określone w ustępie 2 niniejszego rozdziału w formie częściowego lub całkowitego pokrywania kosztów związanych z pobieraniem nauki, ponoszonych przez ucznia lub refundacji kosztów. 2. Stypendia mogą być przekazane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: 1) zakwaterowania w internacie lub na stancji; 2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot; 3) zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych; 4) związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej; 6) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkoły; 3. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmują stypendyści. III. Kryteria przyznawania i wypłacania stypendium Stypendia mogą otrzymywać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 1) podejmują naukę lub uczą się w ponadgimnazjalnej szkole prowadzonej przez powiat siemiatycki umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, publicznej lub niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych; 2) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 300,00 PLN netto /miesięcznie/ za 2003 rok; 3) posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, czyli terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast, w miastach do 5 tys. mieszkańców lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, 2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ustępie 1niniejszego rozdziału jest większa niż kwota stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria: 1) są sierotami, półsierotami; 2) pochodzą z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci); 3) legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 4) rozpoczynają naukę w szkole ponadgimnazjalnej (pierwsze klasy); 5) osiągają dobre wyniki w nauce minimum 4,1 (średnia za rok szkolny ); 3. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest: 1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu; 2) dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, udokumentowanego odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami o dochodach obejmujących okres 2003 roku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu; 4. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy uczeń otrzymujący stypendium: 1) powtarza rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych potwierdzonych przez szkołę; 2) przerwał naukę w szkole; 3) został skreślony z listy uczniów.

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz IV. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego Obsługę programu stypendialnego prowadzą publiczne szkoły ponadgimnazjalne umożliwiające uzyskanie świadectwa maturalnego, dla których powiat siemiatycki jest organem prowadzącym. 2. Szkoły wymienione w ustępie 1 niniejszego rozdziału są odpowiedzialne za rekrutację stypendystów, opłatę lub refundację kosztów, rozliczanie otrzymanych środków oraz przechowywanie dokumentacji związanej z programem. V. TRYB PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW Stypendia będą przyznawane przez komisje powołane przez Dyrektorów szkół. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący; 2) księgowy szkoły; 3) przedstawiciel rodziców; 4) przedstawiciel wychowawców klasowych. 2. Uczeń zobowiązany jest złożyć wniosek o przyznanie stypendium wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w ustępie 3 rozdziału III, w trybie i terminie ustalonym przez szkoły. 3. Jednostka przyznająca stypendium zawiadomi rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. 4. Jednostka przyznająca stypendium podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia umowę przekazywania stypendium w roku szkolnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu. 5. Wypłaty i rozliczenia stypendiów z uczniami dokonuje szkoła w formie: 1) pokrywania kosztów związanych z pobieraniem nauki; 2) refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki. 6. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego przedstawiania rachunków, które umożliwią wypłatę i rozliczanie stypendiów przez szkołę. VI. Postanowienia końcowe Rozdział środków na szkołę nastąpi według ilości kwalifikujących się osób. 2. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do Regulaminu (miejscowość) (data) Wniosek o stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu Wyrównywania szans edukacyjnych przez programy stypendialne 1. Dane ucznia/uczennicy ubiegającej się o stypendium. Imię i nazwisko..pesel.. Data i miejsce urodzenia. Imiona rodziców.. Adres zameldowania ul..nr domu kod poczt.. poczta miejscowość.. powiat województwo tel Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza... W roku szkolnym /200 jest uczniem/uczennica klasy 2. Proszę o przyznanie stypendium na:* - zakwaterowanie w internacie lub na stancji, - posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, - zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, - związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, - czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, - innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkoły. 3. Sytuacja rodzinna ucznia/uczennicy Liczba osób w rodzinie... Dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie za 2003r. (według załączonego oświadczenia o źródłach dochodów w rodzinie) wynosi. 4. Średnia ocen w ostatnim roku szkolnym wyniosła /w załączeniu kserokopia świadectwa szkolnego/. 5.Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych szkoły dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji programu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 6. Załączniki wymagane do wniosku:

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, - zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego * właściwe podkreślić Pouczenie:. (podpis) Zgodnie z 2 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2004 r. Nr 45, poz. 433) do zaświadczeń lub oświadczeń stwierdzających wysokość dochodu rodziny należą: a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2003 r., jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, b) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2003 r. albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w 2003 r., jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, d) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w 2003 r. niepodlegającego opodatkowaniu, e) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2003 r. albo nakaz płatniczy za 2003 r., f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, g) kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, h) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny w 2003 r. instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz i) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny. Załącznik Nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA Ja niżej podpisany(a). (imię i nazwisko Wnioskodawcy) Zamieszkały(a)... (miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa i dokładna data Miejsce zatrudnienia lub Źródło dochodów za 2003 r. (udokumentowane Kwota netto urodzenia nauki odpowiednimi zaświadczeniami i oświadczeniami) RAZEM Adnotacja właściwego organu ewidencji ludności o miejscu zameldowania..dn r.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Zaświadcza się o stałym miejscu zameldowania ucznia-stypendysty. Pieczęć Podpis urzędnika Oświadczam, że nie uzyskuję dochodów innych niż wyżej wymienione. Razem dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wyniósł w 2003 r... Słownie: Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym......, dnia Pouczenie: (podpis rodzica) 1. Zgodnie z art. 3 pkt 16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255) rodzina oznacza odpowiednio następujących członków: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia. 2. Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255) jeżeli mówimy o dochodzie oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: - renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, - renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, - dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, - świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, - emerytury i renty otrzymane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodziny, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, - zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, - środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, - należności za stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przybywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwach lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm), - należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacane żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, - należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, - wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych, - alimenty na rzecz dzieci

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, - kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, - należności pieniężne otrzymane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych gościnnych budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przybywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, - dodatki na tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, poz. 1304, Nr 203, poz i Nr 213, poz. 2081), - dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, - ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, - ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach , - świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego. Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZAWIADOMIENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM Dyrekcja szkoły... niniejszym zawiadamia, że uczeń/uczennica... zamieszkała w... decyzją Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia... otrzymał/otrzymała na rok szkolny 200 /200 stypendium w wysokości.. zł miesięcznie wypłacane przez okres 10 miesięcy. Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego /miejscowość, data/ /podpis dyrektora szkoły/

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do Regulaminu UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM W ROKU SZKOLNYM 200 /200 Zawarta w dniu...pomiędzy: Dyrektorem Szkoły... w...kod pocztowy...ulica...nr... a... /imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/ zamieszkałym w...kod pocztowy...ulica...nr... Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, uczniowi/uczennicy Imię i nazwisko...pesel... Data i miejsce urodzenia... Imiona rodziców... Zamieszkały/a w... kod pocztowy...ulica...nr Dyrekcja Szkoły zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w roku szkolnym /200...(zwanego dalej Regulaminem). 2. Uczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do systematycznego przedstawiania rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium oraz wydatkowanie stypendium na pomoc zgodną z regulaminem.... /podpis rodzica lub opiekuna prawnego/... /podpis Dyrektora Szkoły/

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/101/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW Z POWIATU SIEMIATYCKIEGO PAŃSTWOWYCH I NIEPAŃSTWOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH PROWADZONYCH W SYSTEMIE DZIENNYM, WIECZOROWYM, ZAOCZNYM I EKSTERNISTYCZNYM I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów wiejskich odbywa się ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz ze Środków Budżetu Państwa. 2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci na stałe zameldowani w powiecie siemiatyckim, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, kształcący się w państwowej i niepaństwowych szkołach wyższych, prowadzonych w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym. 3. Maksymalna kwota stypendium wynosi 350,00 PLN miesięcznie, natomiast minimalna kwota stypendium zostanie ustalona przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego po otrzymaniu środków finansowych na realizację programu stypendialnego oraz ustaleniu liczby osób kwalifikujących się do pomocy stypendialnej. 4. Stypendium przyznawane jest: 1) na ostatnim roku studiów: - na studiach kończących się w semestrze zimowym: od października do końca lutego przez 5 miesięcy, - na studiach kończących się w semestrze letnim: od października do końca lipca przez 10 miesięcy; 2) na pozostałych latach studiów: od października do lipca przez 10 miesięcy. II. FORMY POMOCY Stypendia mogą być przyznane w następującej formie: 1) finansowej; 2) refundacji kosztów zakwaterowania; 3) refundacji kosztów wyżywienia; 4) refundacji kosztów opłaty za kształcenie przez szkoły wyższe. 2. Decyzję o wyborze formy pomocy podejmują stypendyści.

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Stypendium w formie finansowej przekazywane będzie w trybie miesięcznym w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 4. Refundacja kosztów zakwaterowania lub wyżywienia następować będzie w terminie 30 dni od daty złożenia dowodu wpłaty. 5. Refundacja wydatków związanych z opłatą za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe może być jednorazowa, ale jej wysokość nie może przekroczyć pięciokrotności przyznanego stypendium, wypłata odbywać się będzie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące do daty złożenia dowodu wpłaty. III. KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM Stypendia mogą otrzymać studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 1) podejmują naukę lub kształcą się w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym; 2) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, nie wyższym niż 300,00 PLN netto (miesięcznie) za rok 2003; 3) posiadają stałe zameldowanie w powiecie siemiatyckim. 2. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ust. 1 niniejszego rozdziału jest większa niż kwota stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają studenci spełniający następujące dodatkowe kryteria: 1) są sierotami, półsierotami; 2) pochodzą z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci); 3) legitymują się orzeczeniem o stopniu o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem osób biorących udział w programie STUDENT finansowanym z PFRON); 4) rozpoczynają studia na pierwszym roku; 5) osiągają dobre wyniki w nauce minimum 4,5 (średnia za rok akademicki 2003/2004). 3. Wyłączeni z przyznania stypendium będą studenci: 1) którzy powtarzają lub nie zaliczyli roku akademickiego, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych; 2) posiadający już tytuł magistra; 3) posiadają już tytuł licencjata (z wyłączeniem osób posiadających tytuł licencjata kontynuujących bez przerwania toku nauki, naukę na studiach uzupełniających magisterskich); 4) przebywający na urlopie. 4. Stypendium nie będzie przyznawane studentom, którzy przekroczyli 26 rok życia posiadają już tytuł naukowy.

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz IV. TRYB SKŁADANIA I ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA Wnioski o stypendia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3 w terminie podanym w ogłoszeniu. 2. Wniosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 3. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Starostwa, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego. 4. Do wniosku o którym mowa w pkt 2 należy dołączyć: 1) wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły wyższej dokument potwierdzający studiowanie w szkole wyższej /z adnotacją, że nie powtarzają roku/ lub przyjęcie na pierwszy rok studiów, według wzoru uzyskanego w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach; 2) zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny za 2003 rok; 3) pisemne oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta, stanowiące załącznik Nr 2 do regulaminu. 5. Sytuację materialną studenta i jego rodziny określa się biorąc pod uwagę obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci (osób pozostających pod kuratelą, przysposobionych). 6. Fakt samodzielnego zamieszkania małżeństwa studenckiego lub studenta poza domem nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodu tych studentów za zerowy. 7. W przypadku, gdy o stypendium socjalne ubiega się jedno z małżonków uwzględnia się dochody jego rodziców lub innych osób zobowiązanych do alimentacji. 8. Gdy o stypendium ubiega się małżeństwo studenckie posiadające dzieci małżonkowie zobowiązani są do złożenia oświadczenia, z którego gospodarstwa domowego utrzymywane są dzieci. 9. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 10. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku. 11. Wnioski są rozpatrywane przez komisję stypendialną powołaną przez Starostę Siemiatyckiego zarządzeniem. 12. Decyzja komisji stypendialnej dla studentów zapadają zwykłą większością głosów. 13. Decyzje komisji zatwierdza Starosta Siemiatycki. Zatwierdzenie oznacza sprawdzenie zgodności rozdysponowanych przez komisję kwot z wielkością środków przeznaczonych na ten cel. 14. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 15. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zawiadomi studenta o przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia, którego wzór stanowi załącznik Nr 3, zaś kwotę, okres

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz przyznania stypendium określi umowa zawarta pomiędzy Starostą Siemiatyckim a wnioskodawcą stanowiąca załącznik Nr 4 do regulaminu. 16. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia w formie pisemnej Starosty Siemiatyckiego o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań wynikających z umowy, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 17. Prawo do przyznanego stypendium wygasa z chwilą: 1) skreślenia z listy studentów; 2) dobrowolnej rezygnacji studenta z przyznanego świadczenia; 3) ustania jednego z warunków przyznania stypendium; 4) śmierci studenta. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Student otrzymujący świadczenie, o którym mowa w 1 ust. 1 jest zobowiązany do założenia własnego rachunku bankowego, na który przekazywane jest świadczenie. 2. Starostwo Powiatowe jest odpowiedzialne za utworzenie i aktualizację bazy danych wnioskodawców, którzy korzystają ze studiów w ramach programu. 3. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku i załącznikach. Załącznik Nr 1 do Regulaminu (miejscowość) (data) WNIOSEK O STYPENDIUM DLA STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH PRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE 1. Dane studenta ubiegającej się o stypendium. Imię i nazwisko..pesel.. Data i miejsce urodzenia. Imiona rodziców.. Adres zameldowania ul..nr domu kod poczt.. poczta miejscowość.. powiat województwo tel 2. Informacje o studiach Nazwa uczelni. Wydział Kierunek studiów Rok studiów..semestr.

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Data rozpoczęcia semestru(miesiąc, rok) Data zakończenia semestru(miesiąc, rok) 3. Wnioskodawca ubiega się o: * - przyznanie stypendium w formie finansowej, - refundację kosztów zakwaterowania, - refundacja kosztów wyżywienia, - refundacja kosztów opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe. 4. Sytuacja rodzinna studenta Liczba osób w rodzinie... Dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie za 2003 r. (według załączonego oświadczenia o źródłach dochodów w rodzinie) wynosi 5. Średnia ocen w ostatnim roku akademickim/ semestrze wyniosła.(w załączeniu kserokopia ocen z indeksu). 6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w bazie danych Starostwa dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji programu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 7. Załączniki wymagane do wniosku: - oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta, - zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, - wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły wyższej dokument potwierdzający studiowanie w szkole wyższej lub przyjęcie na pierwszy rok studiów według wzoru uzyskanego w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.... (Imię i nazwisko studenta) (podpis) * właściwe podkreślić Pouczenie: Zgodnie z 2 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2004 r. Nr 45, poz. 433) do zaświadczeń lub oświadczeń stwierdzających wysokość dochodu rodziny należą:

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz a) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2003 r., jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, b) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2003 r. albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, c) zaświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w 2003 r., jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, d) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w 2003 r. niepodlegającego opodatkowaniu, e) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2003 r. albo nakaz płatniczy za 2003 r., f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, g) kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, h) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny w 2003 r. instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, i) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ STUDENTA Załącznik Nr 2 do Regulaminu Ja niżej podpisany(a).. (imię i nazwisko Wnioskodawcy) Zamieszkały(a) (miejscowość, Nr kodu, ulica, Nr domu, Nr mieszkania) niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby:

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Lp. 1. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa i dokładna data urodzenia Miejsce zatrudnienia lub nauki Źródło dochodów za 2003r. (udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami i oświadczeniami) Kwota netto RAZEM Adnotacja właściwego organu ewidencji ludności o miejscu zameldowania..dn r. Zaświadcza się o stałym miejscu zameldowania wnioskodawcy/studenta/. Pieczęć Podpis urzędnika Oświadczam, że nie uzyskuję dochodów innych niż wyżej wymienione. Razem dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie wyniósł w 2003 r.... Słownie:.. Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym., dnia (podpis) Pouczenie: 1. Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255)

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz rodzina oznacza odpowiednio następujących członków: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia. 2. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255) jeżeli mówimy o dochodzie oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: - renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, - renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, - świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, - dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych - osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, - świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, - emerytury i renty otrzymane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodziny, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, - zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, - środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) Załącznik nr 4 WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY,

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/em dochód w wysokości... zł... gr ... (imię i nazwisko) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym...

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ... (fa-z3) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/198/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU Formularz dla osoby ubiegającej się, która składa oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/ uczennicy I. Imię i nazwisko ucznia/ uczennicy... PESEL.. 1. Miejsce zamieszkania/ dokładny adres... 2. Imiona rodziców II. Rodzina moja składa się

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 3 WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia.

rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 roku życia. WZÓR Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bielski OŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY, UZYSKANYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2) ; 3) ; 4) ; Oświadczam, że jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU uzyskałam/uzyskałem dochód w wysokości zł gr z tytułu:

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr.

3. składki na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. . OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie)

3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł...gr. ... (podpis członka rodziny składającego oświadczenie) (sr-z5)... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.

Kryterium dochodu. na osobę w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata Zgodnie z uchwałą nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. ze zm. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WZÓR. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. WZÓR... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU Załącznik nr 2... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł

2. podatek należny wyniósł...zł... gr; 3. składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu wyniosły...zł ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005.

1. Proszę o przyznanie stypendium na rok szkolny 2004/2005. ...... /miejsowość/ /data/ Wniosek o przyznanie Stypendium na rok szkolny 2004/2005 w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2012, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta/studentki I. Imię i nazwisko studenta/studentki...pesel... 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców... II. Rodzina

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców...

O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy. I. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy...pesel Imiona rodziców... Nr Projektu: Tytuł Projektu: Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej poprzez programy stypendialne w roku szkolnym 2006/2007 O Ś W I A D C Z E N I E o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/uczennicy

Bardziej szczegółowo

Dochód rodziny studenta

Dochód rodziny studenta Dochód rodziny studenta Do dochodu rodziny studenta wliczane są: 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium)

OŚWIADCZENIE. ... (Członek rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium) OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2 do Wniosku Ponadgimnazjalnych w ramach projektu Stypendia dla najzdolniejszych członka rodziny (ucznia ubiegającego się o stypendium) rozliczającego się na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły) Oświadczam, że...... (podpis

Bardziej szczegółowo

dochody opodatkowane

dochody opodatkowane zaświadczenie Urząd skarbowy (wzór nr 1) dochody opodatkowane oświadczenia - wzory: 3, 4 przy dochodach nieopodatkowanych WZÓR NR 1 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego

Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego Dodatkowe informacje dla mieszkańców dotyczące świadczenia wychowawczego 1. Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2013, dochód na osobę w mojej rodzinie nie przekracza kryterium

Bardziej szczegółowo

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów

stypendium socjalne stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium Rektora dla najlepszych studentów Załącznik nr 1... (imię i nazwisko studenta) Studia stacjonarne/niestacjonarne* pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*... (nr albumu studenta) Pobierane świadczenia pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałam/uzyskałem dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) z2... (imię i nazwisko członka rodziny) OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Bardziej szczegółowo

Cześć A. Dane wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Cześć A. Dane wnioskodawcy. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek o przyznanie stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły......

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY. Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły...... OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY Oświadczam, że... uczęszcza w roku szkolnym.../... (imię i nazwisko dziecka) do szkoły... (nazwa i adres szkoły)...... (podpis osoby ubiegającej się składającej

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko członka rodziny)

... (imię i nazwisko członka rodziny) ... OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku

Nazwisko Miejscowość złożenia wniosku Imiona Data złożenia wniosku Wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu stypendialnego Powiatu Parczewskiego, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/119/2004 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 września 2004 r.

Uchwała Nr XVIII/119/2004 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 23 września 2004 r. Uchwała Nr XVIII/119/2004 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów z terenu Powiatu Krapkowickiego. Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian do Regulaminu Szczegółowego Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM MIESZKANIOWEGO Data złożenia wniosku... Podpis osoby przyjmującej wniosek. Miesięczny dochód na osobę Zmiana miesięcznego dochodu na osobę WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE I STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2014/2015 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 30 marca 2006 r. Uchwała Nr LII/666/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie realizacji projektu stypendialnego Europejskie Stypendia Studenckie

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko studenta PESEL...TEL Imiona rodziców... 4.Adres zameldowania na pobyt stały Nazwa i adres uczelni...

1. Imię i nazwisko studenta PESEL...TEL Imiona rodziców... 4.Adres zameldowania na pobyt stały Nazwa i adres uczelni... Załącznik Nr 1 WNIOSEK ( nr ewiden. S/.../...) O PRZYZNANIE STYPENDIUM W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Imię i nazwisko studenta... 2. PESEL...TEL....

Bardziej szczegółowo

Proszę o przyznanie stypendium...

Proszę o przyznanie stypendium... Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o przyznanie stypendium Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne" z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego

OŚWIADCZENIE o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego Załącznik nr 2 szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych w ramach o miejscu stałego zamieszkania ucznia ubiegającego się o stypendium na terenie województwa podkarpackiego... (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Data złożenia wniosku... podpis pracownika Dziekanatu... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej: 1) stypendium socjalnego,* 2) dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej MWSLiT we Wrocławiu Data złożenia wniosku... Podpis osoby przyjmującej Wniosek... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINASOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINASOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO data przyjęcia wniosku... Nr sprawy... WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINASOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I. Dane osoby ubiegającej się o dofinansowanie Imię i nazwisko Adres zamieszkania Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ...

OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 ... ... Załącznik Nr 2 do Regulaminu OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O DOCHODACH UZYSKANYCH W ROKU 2005 I. Imię i nazwisko studenta/studentki..., II. 1. Miejsce zamieszkania (dokładny adres)...... 2. Imiona rodziców...

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie (właściwe zakreślić):

Wniosek o przyznanie (właściwe zakreślić): ...... dnia... 20... (nazwisko i imię doktoranta)... ( imię ojca i matki) PESEL nr albumu. Doktorant... roku w roku akad.... Kierunek... Pan(i) Dziekan Wydziału... Forma studiów: stacjonarne niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 Data złożenia wniosku... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2016/2017 Część A wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko studenta...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie PCPR.RS. 552.D..2014. data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 1. Dane wnioskodawcy Imię

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez...

Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... (miejscowość, ulica, nr domu) dowód osobisty: seria... nr... wydany w dniu... przez... ... Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Data złożenia wniosku... podpis pracownika Dziekanatu... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej: 1) stypendium socjalnego,* 2) dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/382/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXIII/382/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXIII/382/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady, warunki i tryb udzielania stypendiów dla studentów zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu w Kołobrzegu

Uchwała Nr Rady Powiatu w Kołobrzegu Projekt nr druku 206 Uchwała Nr Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że w roku kalendarzowym... Uzyskałam/em dochód

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO numer ewidencyjny wniosku... /S/2015-2016 Data złożenia wniosku... podpis pracownika Kwestury... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Proszę o przyznanie zgodnie z regulaminem pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ UMO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ UMO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ UMOśLIWIAJĄCEJ UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Imię i nazwisko wnioskodawcy...

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Imię i nazwisko wnioskodawcy... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2014 Dyrektora MOPR w Chełmie z dnia 22 grudnia 2014 MOPR.PFRON.41504 - /2015 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych (Data przyjęcia wniosku) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Dane personalne osoby, której

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela*) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ CZĘŚĆ I. Dane osoby ubiegającej się**) Imię i nazwisko PESEL***) Stan cywilny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Warszawa, dn.... Uczelniana Komisja Stypendialna Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO I. Dane osoby ubiegającej się o stypendium. Nazwisko i imię Nr albumu Wydział

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU. Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU. Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany Załącznik nr 5 OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU emokrsko - STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU Przychody kwalifikowane jako dochód opodatkowany 1. Oświadczenie obejmuje następujące dochody,

Bardziej szczegółowo

Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu. Nr telefonu

Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu. Nr telefonu Nazwisko Imiona Data i miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Rok studiów (2006/2007) Nr albumu Wniosek o przyznanie stypendium,,wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne z Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*) Stan cywilny Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 23/2014 Dyrektora MOPR w Chełmie z dnia 22 grudnia 2014 MOPR.PFRON.41512 - /201.. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do projektu ustawy. (druk nr)

Materiał porównawczy do projektu ustawy. (druk nr) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do projektu ustawy o pomocy dla działaczy opozycji demokratycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (druk nr) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY ... Nr sprawy PCPR.572.... 2015 (Data wpływu wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY 1. Imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej Data urodzenia.seria

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/313/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 30 czerwca 2006 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/313/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 30 czerwca 2006 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/313/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 30 czerwca 2006 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

Załączone zaświadczenia

Załączone zaświadczenia Wniosek o stypendium: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, (na podst. art. 173, ust.1, p1, ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Dz. U. Nr 105 poz.882 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/313/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 30 czerwca 2006 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/313/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 30 czerwca 2006 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/313/06 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 30 czerwca 2006 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Działania 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Działania 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. W odpowiednich miejscach wstawiać znak X. Student Nazwisko Imiona Data urodzenia Imię ojca PESEL Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: M I E J S K O - G M I N N Y OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul.ratuszowa 7. 75-210 Recz NiP:594-141-33-81, R GON:21051S13P

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta

Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta Data złożenia wniosku WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH o przyznanie stypendium w roku akademickim.... Proszę o przyznanie następujących świadczeń

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

Nieobowiązująca wersja formularza!

Nieobowiązująca wersja formularza! Załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego Nieobowiązująca wersja formularza! Instrukcja wypełnienia Oświadczenia o sytuacji materialnej Rodziny ucznia w 2012 r. Instrukcja wypełnienia stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta. r.pr. Piotr Szumliński

Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta. r.pr. Piotr Szumliński Zmiany w zasadach ustalania dochodu rodziny studenta i doktoranta r.pr. Piotr Szumliński 1 Regulacje prawne ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572);

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Numer zaświadczenia. DANE PODATNIKA Numer PESEL 1) Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia DANE MAŁŻONKA 2)

WZÓR. Numer zaświadczenia. DANE PODATNIKA Numer PESEL 1) Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia DANE MAŁŻONKA 2) ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c i 30e USTAWY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie PCPR.RS. 552.D..2015. data wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 1. Dane wnioskodawcy Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela* ) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko 1.Dane wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Załącznik nr 4 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na rok akademicki.../... stypendium socjalne * stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016 Data złożenia wniosku Podpis pracownika dziekanatu. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/2016 Komisja stypendialna Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2014 Dyrektora MOPR w Chełmie z dnia 22 grudnia 2014 MOPR.PFRON.41510 - /2015 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 22 września 2005 r. Nr 206

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 22 września 2005 r. Nr 206 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 września 2005 r. Nr 206 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2349 Nr XXIII/165/05 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Załącznik do Uchwały Nr XXVII/217/09 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 kwietnia 2009 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE 33-100 TARNÓW, UL. KRAKOWSKA 19 1) WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2 )

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Załącznik nr 4 UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na rok akademicki.../... stypendium socjalne* stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII / 143 / 04 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 31 sierpnia 2004r.

UCHWAŁA Nr XXII / 143 / 04 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 31 sierpnia 2004r. UCHWAŁA Nr XXII / 143 / 04 RADY POWIATU OBORNICKIEGO z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie: regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2016 /2017

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2016 /2017 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2016 /2017 Imię i nazwisko studenta Rok studiów i nazwa kierunku studiów Rodzaj studiów *) - I stopień - II stopień /magisterskie/ Numer albumu

Bardziej szczegółowo

Studia. ... stacjonarne/niestacjonarne*

Studia. ... stacjonarne/niestacjonarne* Studia... stacjonarne/niestacjonarne* (imię i nazwisko studenta) pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*... (nr albumu studenta) Pobierane świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim...

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Telefon kontaktowy: adres Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pieniężnych na konto: Nr rachunku: Wydział:

Adres do korespondencji: Telefon kontaktowy: adres   Proszę o przekazanie przyznanych świadczeń pieniężnych na konto: Nr rachunku: Wydział: DBAJ O ŚRODOWISKO- DRUKUJ DWUSTRONNIE Nazwisko i imię doktoranta Nr albumu Wydział Dziedzina/dyscyplina Studia: stacjonarne niestacjonarne (część dla doktoranta) Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ. Obywatelstwo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ. Obywatelstwo Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Część I 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo