regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A."

Transkrypt

1 regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 2) cennik Cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A, 3) cennik cut Cennik usług telekomunikacyjnych tp doręczany przez TP na żądanie dostawcy serwisu (treści), publikowany na stronie internetowej 4) dostawca serwisu (treści) - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową i zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej w Polsce, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do właściwego rejestru lub utworzona na podstawie ustawy, będąca stroną umowy o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi międzynarodowa infolinia, 5) międzynarodowa infolinia nazwa usługi zgodna z systemem nazewnictwa usług w TP, 6) Internationall Freephone Service (IFS) wariant usługi międzynarodowa infolinia, w którym opłatą za realizację połączeń obciążany jest dostawca serwisu (treści), do którego są realizowane połączenia z sieci telekomunikacyjnej operatorów zagranicznych. Użytkownik nie ponosi opłat za to połączenie lub ponosi jednorazowe zaliczenie opłaty zgodnie z najniższą przewidzianą opłatą w strukturze opłat danego operatora, z którego usług korzysta użytkownik, 7) International Shared Cost Service (ISCS) - wariant usługi międzynarodowa infolinia, w którym opłatą za realizację połączeń częściowo obciążany jest użytkownik, resztę opłaty ponosi dostawca serwisu (treści), do którego realizowane jest połączenie z sieci telekomunikacyjnej operatorów zagranicznych. Użytkownik ponosi opłatę jak za połączenie lokalne lub ponosi inny koszt połączenia w zależności od opłaty wskazanej w cenniku operatora w danym kraju, 8) numer docelowy - numer w krajowej sieci telefonicznej, z którym realizowane jest połączenie poprzez numer dostępowy, 9) numer dostępowy numer w sieci telefonicznej operatora zagranicznego, który zgodnie z planem numeracji w danym państwie przeznaczony jest do świadczenia usług IFS i ISCS (w TP świadczonej jako usługa międzynarodowa infolinia). Format numeru/numerów dostępowych, udostępnianych dostawcy serwisu (treści) przez TP, jest każdorazowo inny w zależności od planu numeracji danego kraju, 10) operator zagraniczny operator telekomunikacyjny, z którym TP podpisała lub podpisze umowę na otwarcie ruchu do numerów usługi międzynarodowa infolinia, 11) opłata abonamentowa - stała opłata określona w cenniku, uprawniająca do korzystania z usługi oraz z numerów dostępowych, 12) parametr - cecha charakteryzująca lub wyróżniająca pewien element sposobu zestawiania połączenia, 13) połączenie międzynarodowe połączenie realizowane za pomocą numeru dostępowego z danego kraju do numeru docelowego usługi międzynarodowa infolinia, 14) regulamin Regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Telekomunikację Polską S.A., 15) specyfikacja Specyfikacja techniczna usługi międzynarodowa infolinia, która zawiera niezbędne informacje o numerze dostępowym i numerze docelowym, za pomocą których świadczona jest usługa międzynarodowa infolinia, 16) TOP Klient dostawca serwisu (treści), który w każdym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych deklaruje wygenerowanie ruchu do usługi międzynarodowa infolinia na poziomie powyżej minut, 17) TP - Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , 18) umowa Umowa o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi międzynarodowa infolinia, zawarta między TP i dostawcą serwisu (treści), 19) usługa usługa telekomunikacyjna, świadczona przez TP, polegająca na kierowaniu połączeń przychodzących z sieci telekomunikacyjnej operatorów zagranicznych do sieci telekomunikacyjnej TP, poprzez numer dostępowy. Usługa jest świadczona przez TP w dwóch wariantach: International Freephone Service (IFS) i International Shared Cost Service (ISCS), 20) użytkownik - osoba inicjująca połączenie w sieci telekomunikacyjnej operatora zagranicznego, 21) zamówienie Zamówienie na usługę międzynarodowa infolinia. 2 Postanowienia ogólne 1. Usługa jest świadczona przez TP w zakresie i na warunkach określonych w umowie i jej załącznikach oraz regulaminie i cenniku. 2. TP zobowiązana jest bezwarunkowo udzielić informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji o przyjętych do wykonania, wykonywanych lub wykonanych usługach tylko dostawcy serwisu (treści) lub jego pełnomocnikowi. 3. W celu zapobiegania osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, TP dokonuje pomiaru ruchu w sieci. TP prowadzi pomiar ruchu wewnątrz sieci oraz na stykach do innych sieci. Sieć jest monitorowana przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Na bazie pomiarów ruchu oraz prognoz ruchowych uruchamiane są procedury inwestycyjne w celu zapewnienia optymalnej pojemności sieci. Stosowane procedury nie pogarszają jakości usługi. 4. W sieci stosowane są automatyczne mechanizmy regulacji ruchu zapobiegające przeciążeniom lub przekierowujące ruch w przypadku awarii w zakresie głównych systemów i urządzeń TP. 5. TP wydaje spis abonentów zawierający dane Abonentów oraz dane abonentów wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy przekazali TP dane celem umieszczenia ich w spisie. Dane w spisie abonentów umieszczane są pod warunkiem uzyskania od Abonenta, będącego osobą fizyczną, zgody. Zakres danych Abonenta osoby fizycznej, jaki umieszczany jest w spisie, obejmuje numer/numery telefonu, nazwisko i imię Abonenta, nazwę miejscowości oraz ulicy w miejscu zamieszkania. 6. TP nie zapewnia możliwości połączenia z numerami alarmowymi. strona 1 z 6

2 7. TP gromadzi dane o lokalizacji zakończenia sieci, z którego wykonywane jest połączenie. 3 Warunki świadczenia usługi międzynarodowa infolinia \ 1. Dostawca serwisu (treści) zainteresowany zawarciem umowy składa Zamówienie na usługę międzynarodowa infolinia zwane dalej zamówieniem wraz ze Specyfikacją techniczną usługi międzynarodowa infolinia zwaną dalej specyfikacją. 2. TP niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia i specyfikacji potwierdza w formie pisemnej jego przyjęcie. 3. Jeżeli zamówienie / specyfikacja zawiera braki uniemożliwiające podjęcie działań w celu zawarcia umowy, wówczas TP niezwłocznie poinformuje dostawcę serwisu (treści) pisemnie przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, faksem lub pocztą elektroniczną o konieczności uzupełnienia braków. 4. Zamówienie nie jest realizowane, jeśli dostawca serwisu (treści) nie uzupełni braków w zamówieniu / specyfikacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę wpływu do TP zamówienia wolnego od braków uniemożliwiających podjęcie działań w celu zawarcia umowy. 6. TP jest zobowiązana rozpatrzyć zamówienie w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia i powiadomić dostawcę serwisu (treści) pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną o wyznaczonym terminie zawarcia umowy lub w przypadku odmowy jej zawarcia o: 1) braku możliwości technicznych realizacji złożonego zamówienia i przewidywanym terminie zaistnienia takich możliwości, bądź 2) konieczności zawarcia umowy z operatorem zagranicznym w przypadku, gdy taka umowa nie została jeszcze zawarta i przewidywanym terminie zawarcia umowy, bądź 3) o możliwych rozwiązaniach alternatywnych, jeśli takie istnieją. 7. Dostawca serwisu (treści) obowiązany jest, przed zawarciem umowy, przedstawić TP dokumenty wskazujące: 1) tożsamość lub status prawny, 2) uprawnienia do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, utworzonej zgodnie z przepisami prawa, 3) tytuł prawny do korzystania z numerów, które mają być numerami docelowymi przy realizacji usługi. W przypadku gdy tytuł prawny do numeru posiada inna osoba również pisemną zgodę tej osoby do wykorzystywania numeru jako numeru docelowego przy realizacji zamawianej usługi. 8. Jeśli z przyczyn nieleżących po stronie TP zawarcie umowy nie dojdzie do skutku w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia określonego przez TP terminu zawarcia umowy, uznaje się, że dostawca serwisu (treści) odstąpił od zamiaru jej zawarcia. 9. Za datę odstąpienia dostawcy serwisu (treści) od zamiaru zawarcia umowy przyjmuje się w tym przypadku następny dzień po określonym przez TP terminie zawarcia umowy zgodnie z ust W ramach usługi TP może tworzyć oferty skierowane do TOP Klientów przy zachowaniu przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów wskazanych każdorazowo w ofercie. W przypadku skorzystania z takiej oferty TP świadczy usługę na warunkach w niej określonych. 4 Umowa 1. W imieniu TP umowę zawiera osoba upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 2. Dostawca serwisu (treści) może udzielić pełnomocnictwa innej osobie do wykonywania w jego imieniu oznaczonych czynności w zakresie wynikającym z zawartej z TP umowy. Pełnomocnictwo powinno zawierać notarialne poświadczenie podpisu lub dostawca serwisu (treści) powinien złożyć podpis na pełnomocnictwie w obecności pracownika TP przyjmującego dokument. 3. Pełnomocnictwo powinno zawierać: 1) datę i miejsce wystawienia, 2) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres (siedziba): a) dostawcy serwisu (treści), b) pełnomocnika, 3) numer umowy, 4) zakres czynności do których upoważniony jest pełnomocnik, 5) termin upływu ważności pełnomocnictwa, z jednoznacznym wskazaniem jego ważności na czas określony lub nieokreślony, 6) podpis dostawcy serwisu (treści). 4. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Umowa na czas określony może zostać zawarta na czas nie krótszy niż 3 (słownie: trzy) miesiące. 5. Dostęp abonentów sieci innego operatora do usług świadczonych przez TP odbywa się wyłącznie na podstawie umów zawartych pomiędzy TP, a danym operatorem. 5 Zobowiązania Stron 1. Przez zawarcie umowy TP zobowiązuje się do świadczenia na rzecz dostawcy serwisu (treści) usługi określonej w umowie oraz udostępnia numer/numery dostępowe o schemacie zgodnym z planem numeracji danego operatora zagranicznego, do wykorzystania wyłącznie na potrzeby usługi, w zakresie i na warunkach określonych w umowie i jej załącznikach oraz regulaminie i cenniku, zaś dostawca serwisu (treści) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień umowy i regulaminu oraz terminowego uiszczania opłat zgodnie z wystawioną fakturą VAT. 2. Na podstawie zawartej umowy, TP zobowiązuje się rozpocząć świadczenie usługi w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że w umowie wskazano inny termin rozpoczęcia świadczenia usługi. 3. W ramach świadczonej usługi TP realizuje na rzecz dostawcy serwisu (treści) następujące świadczenia: 1) występuje do operatora zagranicznego o udostępnienie numeru dostępowego, z zakresu numeracji danego kraju, w celu realizacji usługi lub na wniosek dostawcy serwisu (treści), do wskazanego przez dostawcę serwisu (treści) operatora w danym kraju, o ile istnieją ku temu możliwości techniczne, strona 2 z 6

3 2) zapewnia właściwe kierowanie ruchu telefonicznego, pochodzącego od użytkowników sieci telefonicznej operatora zagranicznego, poprzez numer dostępowy, który zgodnie z planem numeracji w danym państwie przeznaczony jest do świadczenia usług IFS i ISCS, na numery docelowe w sieci krajowej wskazane przez dostawcę serwisu (treści). 3) zapewnia właściwą jakość połączeń w sieci krajowej, które w sieci TP są połączeniami PSTN/ISDN, na poziomie równym do poziomu jakości świadczenia usługi powszechnej. 4) występuje do operatora zagranicznego o zmianę udostępnionego numeru dostępowego, 5) realizuje czasowe zawieszenie funkcjonowania usługi za opłatą przewidzianą w cenniku, 6) udziela informacji o: a) numerach usługi, b) imionach i nazwiskach (nazwach) dostawców serwisów (treści) i ich adresach (siedzibach), z zastrzeżeniem 2 ust TP nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość usługi w przypadku złej jakości połączeń w sieci operatora zagranicznego. 6 Zmiana Stron umowy 1. Dostawca serwisu (treści), którego status prawny ulega zmianie, jest zobowiązany poinformować o dokonanych zmianach komórkę organizacyjną TP obsługującą dostawców serwisów (treści) w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia tych zmian. 2. Dostawca serwisu (treści) jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania TP o wszczęciu wobec niego postępowania upadłościowego lub naprawczego jak również innych postępowań takich jak: postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne, które mogłyby mieć wpływ na wykonanie regulaminu i umowy przez dostawcę serwisu (treści). 3. Dostawca serwisu (treści) może przekazać prawa i obowiązki wynikające z umowy poprzez podpisanie stosownego aneksu lub umowy w komórce organizacyjnej TP. Z tytułu przekazania praw i obowiązków wynikających z umowy na nowego dostawcę serwisu (treści), TP nie pobiera opłaty. 4. Osoba przejmująca prawa i obowiązki dotychczasowego dostawcy serwisu (treści) zobowiązana jest uregulować bieżącą fakturę VAT, doręczoną po dacie przejęcia uprawnień, choćby obejmowała ona opłaty za usługę wykonaną w okresie poprzedzającym tę datę. 5. TP może uzależnić zawarcie umowy od pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej dostawcy serwisu (treści) wynikającej z danych będących w posiadaniu TP lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz.424 z późn. zm.); TP powiadamia dostawcę serwisu (treści) o wystąpieniu takiego zastrzeżenia. 1. Umowa wygasa wskutek: 7 Wygaśnięcie umowy 1) zakończenia okresu, na który została zawarta, 2) ustania bytu prawnego dostawcy serwisu (treści), przy czym w przypadku otwarcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego dostawca serwisu (treści) zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt TP, 3) śmierci osoby fizycznej będącej dostawcą serwisu (treści). 2. W razie stwierdzenia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3, TP zaprzestaje świadczenia usługi, z wyjątkiem przypadku, gdy osoba faktycznie korzystająca z usługi zobowiąże się do uiszczenia należności w okresie niezbędnym do wyjaśnienia statusu prawnego, składając w komórce organizacyjnej TP obsługującej abonentów usług pisemne oświadczenie spełniające wymogi przewidziane prawem. 8 Zakres świadczonej usługi ze wskazaniem elementów składających się na opłaty 1. Odpowiednio do zakresu świadczonej przez TP usługi, wybranego planu taryfowego i wariantu usługi dostawca serwisu (treści) zobowiązany jest do ponoszenia opłat przewidzianych w cenniku i cenniku cut. 2. Opłaty z tytułu świadczenia usługi będą pobierane od dnia rozpoczęcia jej świadczenia. 3. Na opłaty z tytułu świadczenia usługi składają się: 1) opłaty jednorazowe: a) w planie taryfowym standardowym za udostępnienie numeru dostępowego usługi na czas nieokreślony, dla każdego kraju, w zależności od liczby krajów, za zmianę planu taryfowego, za zmianę numeru docelowego, za zmianę numeru dostępowego b) w planie taryfowym aktywnym, za udostępnienie numeru dostępowego usługi na czas nieokreślony, dla każdego kraju, w zależności od liczby krajów, za udostępnienie numeru dostępowego usługi międzynarodowa infolinia na czas określony (nie krótszy niż 3 miesiące), dla każdego kraju, w zależności od liczby krajów, za przedłużenie umowy dla numeru dostępowego usługi na czas nie określony, dla każdego kraju, w zależności od liczby krajów, za zmianę planu taryfowego, za zmianę numeru docelowego, za zmianę numeru dostępowego, 2) opłaty abonamentowe: a) za każdy numer dostępowy wykorzystywany w ramach usługi niezależnie od czasu trwania umowy, b) za korzystanie z numeru dostępowego, za każdy numer, niezależnie od czasu trwania umowy dla każdego kraju wg podziału na strefy taryfowe zgodnie z: planem standardowym tp cennika cut dla planu taryfowego standardowego usługi międzynarodowa infolinia, planem startowym tp biznes cennika cut dla planu taryfowego aktywnego usługi międzynarodowa infolinia, 3) opłaty abonamentowe dodatkowe za czasowe zawieszenie funkcjonowania usługi, za każdy kraj, w zależności od liczby krajów, 4) opłaty za międzynarodowe połączenie telefoniczne do sieci stacjonarnej do numeru docelowego - zgodnie z planem standardowym tp obowiązującego cennika cut dla planu taryfowego standardowego usługi międzynarodowa infolinia lub zgodnie z planem startowym tp biznes obowiązującego cennika cut dla planu taryfowego aktywnego usługi międzynarodowa infolinia, strona 3 z 6

4 5) opłaty dodatkowe za połączenia telefoniczne do sieci komórkowej jeśli numer docelowy jest w sieci komórkowej, zgodnie z planem standardowym tp obowiązującego cennika cut dla planu taryfowego standardowego usługi międzynarodowa infolinia lub zgodnie z planem startowym tp biznes obowiązującego cennika cut dla planu taryfowego aktywnego usługi międzynarodowa infolinia, 6) opłaty dodatkowe za uruchomienie usługi w przypadku pobierania takich opłat od TP przez operatora zagranicznego zgodnie z 4 ust. 1 umowy. 4. Dostawca serwisu (treści) może uzyskać informacje o aktualnym cenniku na stronie internetowej oraz na każde żądanie w komórkach organizacyjnych TP. Koszty usług serwisowych uwzględnione są w opłatach abonamentowych wskazanych w cenniku oraz w cenniku cut. 5. Dostawca serwisu (treści) jest zobowiązany do uiszczania opłat naliczonych za wykonane świadczenia i usługi zgodnie z otrzymanymi fakturami VAT w terminie określonym w fakturze VAT. Termin płatności wynosi 14 (czternaście) dni licząc od dnia wystawienia faktury. 6. Faktury VAT wystawiane są w cyklu miesięcznym i doręczane są przesyłką listową. 7. W fakturze VAT wykazuje się całkowitą wartość netto i brutto z tytułu poszczególnych zrealizowanych usług za wskazany w fakturze VAT okres. 8. Jeżeli usługi świadczone na podstawie odpowiedniej umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony, nie obejmują pełnego miesiąca, wówczas opłaty abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (jednej trzydziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień korzystania z usługi. 9. Dostawca serwisu (treści) może wpłacić tytułem zaliczki na poczet przyszłych faktur VAT kwotę dowolnej wysokości. Wpłaconą kwotę zalicza się na poczet przyszłych należności za świadczone usługi. 10. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat TP pobiera odsetki ustawowe. Odsetki naliczane są za czas opóźnienia, tj. od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty faktury VAT do dnia zapłaty. W przypadku, gdy opłaty nie zostały uregulowane w całości, podstawę naliczenia odsetek stanowią kwoty uiszczone po terminie zapłaty. 11. Kwota należnych odsetek i podstawa ich naliczenia wykazywana będzie odrębnym dokumentem finansowym. 12. Opłaty mogą być dokonywane gotówkowo lub bezgotówkowo. W szczególności Dostawca może uiszczać opłaty w formie Polecenia Zapłaty, przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w fakturze VAT, w placówkach banków i firm oferujących usługi pośrednictwa finansowego. 9 Reklamacje 1. Dostawca serwisu (treści) może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi. 2. Reklamacja może zostać złożona w każdej komórce organizacyjnej TP. 3. Dostawca serwisu (treści) może złożyć reklamację pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego w komórce organizacyjnej TP, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. 4. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w komórce organizacyjnej TP, pracownik TP lub osoba upoważniona przez TP przyjmująca reklamację potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej. 5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, TP w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. W potwierdzeniu TP określa nazwę, adres i numer telefonu komórki organizacyjnej TP, rozpatrującej reklamację. 6. Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana, albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi. 7. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, pozostawia się bez rozpoznania, o czym TP niezwłocznie powiadamia reklamującego. 8. Reklamacja powinna zawierać: 1) nazwę albo firmę oraz adres siedziby dostawcy serwisu (treści), 2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, 4) numer bilingowy wskazany na fakturze VAT lub adres miejsca zakończenia łącza, 5) datę zawarcia umowy, 6) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku żądania ich wypłaty, 7) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności, albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt 6), 8) podpis dostawcy serwisu (treści) w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 9. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się datę wpływu reklamacji do komórki organizacyjnej TP. 10. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w ust. 8, (za wyjątkiem pkt 6), TP niezwłocznie informuje dostawcę serwisu (treści) o konieczności jej uzupełnienia, a także - o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji - niezwłocznie wzywa reklamującego dostawcę serwisu (treści) do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie ww. terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 11. W wezwaniu TP wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, iż nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 12. Komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 13. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu, komórka organizacyjna TP zobowiązana jest uwzględnić: 1) prowadzoną przez siebie ewidencję i posiadaną dokumentację, 2) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego, 3) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby TP, 4) badania techniczne i obserwacje urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla usługi. 14. Komórka organizacyjna TP rozpatrująca reklamację udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. 15. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: 1) nazwę komórki organizacyjnej TP rozpatrującej reklamację, strona 4 z 6

5 2) powołanie podstawy prawnej, 3) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, 4) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej wypłaty, 5) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, 6) podpis upoważnionego pracownika TP, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 16. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub części, odpowiedź na reklamację powinna ponadto: 1) zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, 2) zostać doręczona reklamującemu dostawcy serwisu (treści) przesyłką poleconą. 17. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, TP wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące dostawcy serwisu (treści) w związku z uwzględnieniem reklamacji zostaną zgodnie z wnioskiem dostawcy serwisu (treści) zwrócone przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo zaksięgowane w formie bonifikaty na poczet przyszłych należności za usługę. 18. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT, za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją. 19. W przypadku, gdy TP posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu umowy, która może być dochodzona w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, może ją potrącić z wierzytelności reklamującego tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie TP o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację. 20. Dostawca serwisu (treści) jest zobowiązany do terminowego uiszczenia należności za usługi nie objęte reklamacją. 10 Odpowiedzialność 1. Dostawca serwisu (treści) i TP ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych w Prawie telekomunikacyjnym oraz Kodeksie cywilnym. 2. Z tytułu niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia usługi określonego w 3 umowy, za każdy dzień zwłoki TP jest zobowiązana do zapłacenia dostawcy serwisu (treści) kary umownej w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) określonej w cenniku opłaty jednorazowej brutto z tytułu udostępnienia numeru/numerów wskazanych w zawartej umowie. 3. Przysługująca kwota pieniężna z tytułu kary umownej jest na wniosek dostawcy serwisu (treści) przesyłana przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy lub zaliczana na poczet przyszłych płatności za tę usługę. 4. Z tytułu nienależytego wykonania usługi dostawcy serwisu (treści) przysługuje: 1) zwrot opłaty abonamentowej podstawowej za każdą godzinę przerwy w świadczeniu usługi z przyczyn zawinionych przez TP w wysokości 1/720 (jednej siedemset dwudziestej) tej opłaty, 2) kara umowna za każdą godzinę przerwy w świadczeniu usługi z przyczyn zawinionych przez TP w wysokości 1/720 (jednej siedemset dwudziestej) miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z usługi międzynarodowa infolinia. 5. Wysokość zapłaconej przez TP kary umownej, o których mowa w ust. 2 oraz 4 nie może przekroczyć w danym okresie rozliczeniowym, wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej przewidzianych w cenniku. W żadnym wypadku łączna wysokość kar umownych oraz innych płatności lub potrąceń, do których zobowiązana może być TP z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć 10% wartości umowy (brutto). 6. W przypadku gdy numer docelowy jest numerem z zakresu numeracji nie należącego do TP, TP nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie usługi jeżeli nieprawidłowe funkcjonowanie usługi nastąpiło z przyczyn leżących po stronie operatora, do którego należy numer docelowy. 7. TP zastrzega sobie odmowę realizacji usługi dla dostawcy serwisu (treści), w przypadku gdy dany operator zagraniczny odmawia świadczenia takiej usługi. 11 Awarie - obsługa serwisowa 1. W ramach obsługi serwisowej usługi TP zapewnia gotowość służb technicznych do usunięcia awarii w trybie 24/7/365 w dni robocze, soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. 2. TP obsługuje awarie, które wystąpiły w sieci lub na urządzeniach TP. 3. Nieprawidłowości w działaniu usługi dostawca serwisu (treści) zgłasza na numer podany na stronie internetowej w domenie przeznaczonej do komunikacji informacji handlowej ofert usług biznesowych. 4. TP przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę, 7 (słownie: siedem), dni w tygodniu i rejestruje je, a następnie: 1) znajduje przyczynę przerwy w świadczeniu usługi i usuwa ją, 2) powiadamia dostawcę serwisu (treści) o usunięciu awarii oraz o przysługującym odszkodowaniu. 5. Ust. 3 pkt. 2 nie stosuje się, gdy TP po weryfikacji zgłoszenia uzna zgłoszenie awarii za bezzasadne. 6. Jako początek czasu trwania awarii uznaje się moment zgłoszenia jej przez dostawcę serwisu (treści) w sposób wskazany w ust. 2, bądź wykrycia jej przez TP. TP jest zobowiązana do usunięcia awarii w jak najkrótszym możliwym terminie, który zostanie określony niezwłocznie po zgłoszeniu awarii, po dokonaniu weryfikacji awarii. 7. W przypadku, gdy dostawca serwisu (treści) nie potwierdza usunięcia awarii, TP, z zastrzeżeniem ust. 7, podejmuje ponownie działania zmierzające do usunięcia awarii. 8. Jeżeli z posiadanych przez TP informacji wynika, iż awaria została usunięta a dostawca serwisu (treści) odmawia potwierdzenia tej okoliczności, to dostawcy serwisu (treści) przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z Za prawidłowe i skuteczne zgłoszenie awarii uznaje się jedynie zgłoszenie dokonane przez dostawcę serwisu (treści). 10. W związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług TP jest uprawniona podejmować wszelkie dozwolone prawem działania zmierzające do ograniczenia lub eliminacji zagrożenia. W szczególności TP uprawniona jest do: 1) informowania i ostrzegania Dostawców o występujących bezpośrednich dla nich zagrożeniach, np. o trwających połączeniach, których źródłem jest ich urządzenie końcowe, 2) ograniczenia lub zawieszenia świadczenia usług, 3) informowania innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmioty zajmujące się bezpieczeństwem o zidentyfikowanych zagrożeniach, 4) informowania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o naruszeniach bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, strona 5 z 6

6 5) publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji o zagrożeniach, rekomendowanych środkach ostrożności, przykładowych konsekwencjach braku lub niewłaściwego zabezpieczenia urządzeń końcowych. 11. Ograniczenie lub zawieszenie świadczenia usług, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 może w szczególności polegać na uniemożliwieniu wykonania wszystkich lub określonych połączeń z danego zakończenia sieci, blokowania wybranych prefiksów lub funkcjonalności usług. 12. Ograniczenie lub zawieszenie świadczenia usługi w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług TP, dokonywane jest w przypadkach wymagających szybkiej i skutecznej eliminacji zagrożenia, w szczególności, gdy urządzenie końcowe Dostawcy stwarza zagrożenie dla innych użytkowników sieci, przy jednoczesnym braku możliwości szybkiego skontaktowania się z Dostawcą lub brakiem podjęcia przez Dostawcę właściwych działań eliminujących zagrożenie. 13. Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zastosować się do rekomendowanych przez TP działań w celu eliminacji lub zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, 14. TP przekazuje Dostawcy informację o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych poprzez standardowe kanały komunikacji z Dostawcą, w szczególności poprzez stronę Internetową TP, pocztę elektroniczną oraz telefon. 12 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy Prawa telekomunikacyjnego oraz Kodeksu cywilnego. 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla miejsca wykonywania umowy. strona 6 z 6

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A.

regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. regulamin świadczenia usługi międzynarodowa infolinia przez Orange Polska S.A. 1. Użyte w Regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi grupa biznesowa tp plan / tp multi przez Orange Polska S.A.

regulamin świadczenia usługi grupa biznesowa tp plan / tp multi przez Orange Polska S.A. regulamin świadczenia usługi grupa biznesowa tp plan / tp multi przez Orange Polska S.A. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który zawarł w formie

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług z grupy infolinie przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usług z grupy infolinie przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usług z grupy infolinie przez Telekomunikację Polską S.A. 1. Użyte w regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent (zwany też abonentem usługi) - osoba,

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1 1. Użyte w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA 1. Użyte w Regulaminie usługi Certyfikat Jakości SLA dla Miejski Ethernet pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

regulamin współpracy Orange Polska S.A. i Dostawcy serwisu (treści)

regulamin współpracy Orange Polska S.A. i Dostawcy serwisu (treści) regulamin współpracy Orange Polska S.A. i Dostawcy serwisu (treści) 1. Użyte w regulaminie określenia, nazwy i skróty oznaczają: 1 Definicje 1) abonent podmiot, który jest stroną umowy zawartej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A.

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A. cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Orange Polska S.A. CZĘŚĆ 1. Plan taryfowy standardowy Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Opłaty jednorazowe VAT a) 1 do 3 100,00 23,00 123,00 b) od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi IP VPN 1. Pojęcia użyte w Regulaminie usługi Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A

cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A cennik usługi międzynarodowa infolinia świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A CZĘŚĆ Plan taryfowy standardowy Rozdział Opłaty jednorazowe opłaty jednorazowe Udostępnienie numeru dostępowego usługi

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej Dział I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: ,

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: , Nr sprawy: ROA.271. 68.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet

Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet Rozdział 1 Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usługi Miejski Ethernet 1. Użyte w Regulaminie usługi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes regulamin usługi Neostrada Biznes Użyte w Regulaminie usługi Neostrada Biznes, pojęcia oznaczają: Dział I Definicje 1 1) Abonent - podmiot, który jest stroną zawartej w formie pisemnej z TP umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Neostrada Biznes regulamin usługi Neostrada Biznes Abonentów/klientów, którzy począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Neostrada Biznes lub aneks do umowy

Bardziej szczegółowo

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo,

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo, Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska 150 20-824 Lublin Szanowni Państwo, Realizując obowiązek dostosowania obowiązujących umów oraz regulaminów do przepisów zmienionej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL Dział I Definicje Użyte w Regulaminie usługi Dostęp do Internetu DSL, pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent - podmiot, który zawarł z Telekomunikacją Polską S.A. umowę

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają: UMOWA NR W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:.. Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi PPV

Regulamin świadczenia Usługi PPV Regulamin świadczenia Usługi PPV 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zakres i warunki udostępniania przez Operatora na rzecz Abonenta Transmisji w formie Usługi PPV przy użyciu technicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP

regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP regulamin usługi Biznesowa Telefonia IP Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... U m o w a Nr... W dniu...r. w Łodzi, pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez pełnomocników: 1.... 2.... Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne regulamin usługi IP PABX Użyte w Regulaminie usługi IP PABX. pojęcia oznaczają: Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1) Abonent podmiot, który jest stroną zawartej z TP w formie pisemnej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL

Dział II. Definicje. Zakres i warunki świadczenia usługi Dostęp do Internetu DSL regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL Regulamin usługi Dostęp do Internetu DSL obowiązuje Abonentów/klientów, którzy począwszy od dnia 1 lutego 2014 r. zawarli z Orange umowę o świadczenie przez Orange

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych

regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla usług Transmisji Danych 1. Pojęcia użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -Wzór- Wpisano do rejestru umów Nr.. dnia.. 2011 r. UMOWA Zawarta w Katowicach w dniu..., pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A.

regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A. regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telekomunikację Polską S.A. Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, który jest stroną Umowy zawartej z TP o

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -Wzór- Wpisano do rejestru umów Nr.. dnia.... 2012 r. UMOWA Zawarta w Katowicach w dniu..., pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo